Nowa ustawa o prawach konsumenta. Jak zmienią się zakupy w internecie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa ustawa o prawach konsumenta. Jak zmienią się zakupy w internecie?"

Transkrypt

1 MAGAZYN WIARYGODNA AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT Nowa ustawa o prawach konsumenta. Jak zmienią się zakupy w internecie? Podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie sześć miesięcy po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/83/UE i rewiduje implementacje dyrektywy 1999/44/WE. Jakie nowe uprawnienia będą na jej mocy przysługiwać konsumentom dokonującym zakupów w sieci? W przypadku zakupów dokonywanych w internecie klient zyska prawo do otrzymania potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (na piśmie lub w u), nie później niż w chwili otrzymania zamówionego produktu czy rozpoczęcia świadczenia usługi. Ponadto przedsiębiorca nie będzie mógł stosować tzw. opcji domyślnych przy składaniu zamówienia. Zakup dodatkowego świadczenia związanego z głównym przedmiotem umowy powinien wymagać zaznaczenia przez kupującego odpowiedniego pola, a nie odznaczenia go w celu uniknięcia obowiązku zapłaty (reguła ta dotyczy również zakupów tradycyjnych). Przedsiębiorca sprzedający towar lub oferujący usługi przez Internet będzie również musiał zapewnić, aby w momencie składania drogą elektroniczną zamówienia klient wyraźnie potwierdził, że zdaje sobie sprawę iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli w celu złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku, musi być on oznaczony w łatwy i czytelny sposób np. przy użyciu słów zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Przepisy te mają uniemożliwić wyłudzanie od klientów pieniędzy poprzez zamieszczanie informacji o wymaganych płatnościach w wielostronicowym regulaminie, z którym nie zawsze klient się zapoznaje. Po wejściu w życie nowych przepisów klient nie będzie musiał ponosić żadnych opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostanie o nich odpowiednio poinformowany przed złożeniem zamówienia.

2 z MAGAZYN WIARYGODNA W przypadku zakupu dokonanego w internecie klientowi będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Z kolei jeśli sprzedawca nie poinformuje klienta o prawie do zwrotu towaru, kupujący automatycznie ma aż 12 miesięcy na rezygnację z zakupu. W razie odstąpienia przez klienta od umowy, oprócz ceny towaru przedsiębiorca będzie musiał zwrócić mu również kwotę otrzymaną na pokrycie kosztów dostarczenia produktu (w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, jaki oferuje). Ustawa nakłada też na działających w internecie przedsiębiorców obowiązek przekazania klientowi w sposób jasny i zrozumiały informacji o adresie pocztowym firmy, jej numerze rejestrowym oraz podanie a i numeru telefonu (jeśli sprzedawca dysponuje tym ostatnim), pod którym można się skontaktować ze sprzedającym. Źródło: Oprac. AB. Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przedłożony przez ministra gospodarki. Zasadniczym celem projektu ustawy jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Korzyści dla przedsiębiorców powinny wynieść ok. 0,9 mld zł już w pierwszym, pełnym roku obowiązywania ustawy. Celem niektórych regulacji jest ograniczenie obowiązków informacyjnych, co ma ułatwić kontakty przedsiębiorców z administracją i obniżyć koszty prowadzenia działalności. Zaproponowano również przepisy, które służą poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw i wspieraniu inwestycji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i sprawnej administracji. To czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych, który kontynuuje poprzednie działania legislacyjne rządu, ułatwiające i upraszczające wykonywanie działalności gospodarczej. AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców, trzecia znosi m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) w rozliczeniach kasowych, gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Jednym z istotnych celów nowej ustawy jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich i terminali przeładunkowych: Szczecin-Świnoujście, Gdynia, Gdańsk wobec ośrodków zagranicznych: Holandia, Niemcy, Rosja. Służyć temu powinno obniżenie barier dla przepływów towarów i uproszczenie procedur związanych z ich odprawami. Konieczne jest skrócenie czasu kontroli oraz zbliżenie formy rozliczania podatku granicznego VAT do modelu niemieckiego i holenderskiego. Chodzi o to, aby towary krajowych importerów były odprawiane w polskich portach. Zaproponowane rozwiązania zwiększą obroty towarowe w portach morskich, przyspieszą obrót importowanym towarem i skrócą czas składowania towarów do niezbędnego minimum. Obecnie obowiązują trzy ustawy deregulacyjne, w ramach których dokonano 284 zmian w 109 ustawach. Pierwsza Obierz właściwy kierunek biznesu!

3 MAGAZYN WIARYGODNA AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT Najważniejsze proponowane zmiany to: Umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy, kiedy ma wykonywać takie same zadania. Powoduje to obowiązki i koszty dla nowego pracodawcy. Zastąpienie ryczałtem obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych Obecny, niejasny i nieprecyzyjny system rozliczania podatku dochodowego z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych zostałby zastąpiony ryczałtem. Ryczałt, jako rozwiązanie prostsze, ułatwi podatnikowi rozliczenie wykorzystania auta do celów prywatnych i będzie sprzyjał ujawnieniu tego do celów podatkowych. Zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę Organizowany przez pracodawcę dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem) ma być zwolniony z podatku (nie będzie go płacił pracownik). Obecnie organizowanie przez pracodawcę pracownikom nieodpłatnego dojazdu do pracy podlega opodatkowaniu. Przedsiębiorca (jako płatnik) musi wycenić takie świadczenie, wykonać czynności związane z ewidencjonowaniem długości i czasu trwania przejazdu, a także obliczyć, pobrać i wpłacić podatek, który obciąża podatnika. Dlatego nowe rozwiązanie z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej powinno zachęcić bezrobotnych do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych. Zwolnienie z podatku dochodowego bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom niezamożnym Osoby objęte pomocą społeczną albo otrzymujące zasiłek rodzinny będą zwolnione z podatku dochodowego za korzystanie z usługi bezpłatnej pomocy prawnej. Rozwiązanie to powinno zwiększyć dostęp osób mniej zamożnych do bezpłatnych porad prawnych. Ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców Mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych (z wyłączeniem informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi). Rozwiązanie to dotyczy roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, czyli w praktyce będzie to ułatwienie dla nowych firm. Zniesienie obowiązku sprawdzenia, do 30 kwietnia, prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych Płatnik składek nie będzie musiał sprawdzać (do 30 kwietnia) prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. W efekcie zostanie zniesiona kara (5 tys. zł) za niesprawdzenie tych danych przez płatnika. Zwolnienie płatników składek, opłacających za ubezpieczonych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z obowiązku przekazywania im raportów miesięcznych na ten temat Chodzi o to, że od 1 stycznia 2013 r. działa system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (ewuś), który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ.

4 z MAGAZYN WIARYGODNA Zmniejszenie uciążliwości procedur importowych w portach morskich Zasadniczo czynności urzędowe (inne niż rewizja, badania laboratoryjne, kwarantanna), niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu, mają być przeprowadzone w ciągu 24 godzin. Powinno to przyspieszyć obrót towarem. Jednocześnie każda inspekcja ma informować dyrektora urzędu celnego o terminie i godzinie planowanej kontroli. Z kolei dyrektor urzędu celnego będzie przekazywał te informacje do wszystkich służb, aby te mogły opracować racjonalny harmonogram czynności kontrolnych. W szczególnych sytuacjach (uzasadnionych bezpieczeństwem publicznym, ochroną życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska) procedury kontrolne mogłyby trwać 48 godzin. Rozszerzenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu udzielania poręczeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Rozszerzony zostanie zakres działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o poręczenia spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, a także uniezależnienie udzielania poręczeń od tego, czyja wierzytelność miałaby zostać zabezpieczona. Takie uprawnienia zostałyby także przyznane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rozwiązanie to ułatwi firmom zwłaszcza małym i średnim, realizującym przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska lub gospodarką wodną - dostęp do zewnętrznego finansowania, w tym m.in. inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii. Wydłużenie terminu na rozliczenie AT w imporcie dla AEO (przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej) Ustawowym terminem zapłaty VAT z tytułu importu towarów jest 10 dni (od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych). Minister gospodarki zaproponował odejście od tego restrykcyjnego przepisu dla firm mających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Jest to grupa przedsiębiorców AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT wiarygodnych dla administracji celnej, czyli spełniających wysokie standardy dotyczące wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji i systemów informatycznych. Przedsiębiorcy AEO będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach. Zniesienie obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R Przedsiębiorca, rozpoczynający działalność gospodarczą, nie będzie musiał uzyskiwać w urzędzie skarbowym potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Na podstawie obowiązujących przepisów, urząd skarbowy za tę czynność pobiera 170 zł. Opłata za potwierdzenie rejestracji nie będzie pobierana, co obniży koszty rozpoczynania działalności gospodarczej. Po zmianie uzyskiwanie potwierdzenia dokonania rejestracji odbywałoby się wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Źródło: informacja prasowa, Firmy narzekają na konkurencję. I na państwo Przedsiębiorcy przyznają, że koniunktura się polepsza, ale wciąż są problemy w prowadzeniu działalności. Maj przyniósł kolejną poprawę koniunktury w firmach wynika z najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego. Choć w niektórych działach ocena sytuacji i perspektyw jest gorsza niż w poprzednim miesiącu, to wszędzie poczynając od przemysłu, przez budownictwo, handel, aż po usługi oceny koniunktury są lepsze niż rok temu. GUS monitoruje nie tylko opinie na temat koniunktury, lecz także to, z jakimi barierami w działalności zmagają się firmy. Tu o znaczącej poprawie nie ma mowy. Biznesowi przeszkadza konkurencja Najszybciej ubywa przedsiębiorstw narzekających na niepewność co do ogólnej sytuacji gospodarczej. To naturalna konsekwencja poprawy sytuacji w skali makro. Już w I kw., jak wynika ze wstępnych danych, PKB był realnie o 3,3 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zdaniem ekonomistów w kolejnych dynamika powinna jeszcze przyśpieszyć. Wysoki wzrost nie wystarczy jednak do tego, by w firmach było lepiej. Równocześnie mamy bowiem do czynienia z dużą konkurencją. W przypadku firm działających w handlu detalicznym odsetek przedsiębiorców wskazujących tę barierę zwiększył się w kwietniu do niemal 60 proc. i był o 2 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Konkurencja to w branży handlowej najczęściej wymieniana bariera prowadzenia działalności. W budownictwie, gdzie odsetek Obierz właściwy kierunek biznesu!

5 MAGAZYN WIARYGODNA AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT skarżących się na konkurencję, wciąż pozostaje ona problemem nr 2. Zbyt kosztowne zatrudnienie W czołówce barier dla rozwoju działalności przedsiębiorcy wymieniają też koszty zatrudnienia. W analizach makro często jest to niedoceniana sprawa. Mówi się o wysokim bezrobociu, ale komentarze pomijają często takie aspekty, jak sytuacja demograficzna czy emigracja. One sprawiają, że w rzeczywistości nasz rynek pracy jest bardzo płytki. Stąd właśnie już na początku ożywienia w gospodarce mamy 4-proc. wzrost płac w skali roku zauważa Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista mbanku. więcej do budżetu. Firmy narzekają na to, chociaż nie oznacza to przecież spadku ich rentowności zauważa Ernest Pytlarczyk. Według GUS w I kw. wynik netto przedsiębiorstw niefinanso\ wych urósł do 21,3 mld zł z 17,6 mld zł rok wcześniej, a rentowność obrotu netto urosła z 3,2 proc. do 3,8 proc. Efekt: w budownictwie i przemyśle o niedoborze wykwalifikowanych pracowników przed rokiem mówiło proc. firm, teraz jest to już 15 proc. (choć na brak pracowników w ogóle w przemyśle wciąż narzeka mniej niż 2 proc. ankietowanych przedsiębiorstw). W skali całego kraju maleje problem z zamówieniami z zagranicy. Ale w poszczególnych województwach sytuacja jest zróżnicowana. O ile odsetek skarżących się na niedostateczne zamówienia zagraniczne zmalał w II kw. na zachodzie Polski: w woj. opolskim, wielkopolskim i lubuskim (w dwóch ostatnich problemy w tym, względzie są najmniejsze), to wyraźnie wzrósł w woj. lubelskim (odsetek firm wskazujących niedostateczny popyt zagraniczny jako barierę działalności wzrósł z 48 proc. w I kw. do 54 proc. w II kw.). Wyjaśnienie jest aż nazbyt oczywiste. Z jednej strony mamy wpływ ożywienia w strefie euro, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, które pomaga regionom zachodnim. Na wschodzie widać z kolei konsekwencje tego, co się dzieje na Ukrainie ocenia Tomasz Kaczor, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodaje, że dla firm ze wschodnich województw znaczenie ma nie tylko bezpośredni popyt z zagranicy, ale też mniejsza sprzedaż dokonywana w kraju, która w ostatecznym rozrachunku trafia za granicą. Jak wynika z ankiety GUS, coraz więcej firm skarży się na bariery związane z działalnością państwa: niespójne i niejasne przepisy oraz wzrost obciążeń na rzecz budżetu. Szczególnie w małych firmach rośnie przeświadczenie, że to z ich kieszeni są finansowane różne pomysły państwa, a równocześnie maleje akceptacja takiego stanu rzeczy wśród przedsiębiorców mówi Tomasz Kaczor. Podatki są wymieniane jako bariera po części dlatego, że przedsiębiorstwa mają coraz lepsze wyniki, więc muszą odprowadzać Ale jest także inna perspektywa związana ze zmianami systemu podatkowego. To rzeczywiście utrudnia funkcjonowanie i często wiąże się z wyższymi obciążeniami dodaje ekonomista mbanku. I podaje jako przykład ostatnie modyfikacje przepisów dotyczących VAT od wydatków związanych z kupnem i użytkowaniem w firmach aut. Uzyskanie kredytu staje się coraz łatwiejsze Niskie stopy procentowe sprawiają, że coraz mniej firm narzeka na kwestie finansów, w tym wysoką cenę kredytu i problemy z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. W przemyśle problemy finansowe jako barierę w działalności wskazuje niespełna 18 proc. ankietowanych wobec ponad 24 proc., które wymieniało tę kwestię rok temu. Nawet w jeszcze niedawno trapionym serią upadłości budownictwie zmalał odsetek firm mających trudności z uzyskaniem kredytu (choć na koszty finansowej obsługi działalności nadal narzeka mniej więcej jedna trzecia ankietowanych). Źródło: autor: Łukasz Wilkowicz

6 z MAGAZYN WIARYGODNA Informator Uczestnika Programu Wiarygodna Firma Rozwijamy się dla Państwa! Już niebawem udostępnimy Państwu kolejne, użyteczne narzędzia, które będą możliwe dzięki naszemu nowemu Partnerowi firmie International Law Advisors Sp. z o.o., właściciela portalu szybkie umowy.pl to serwis tworzony dla użytkowników i przez użytkowników. Posiada w swojej bazie ponad 1000 wzorów dokumentów. Każdą umowę można uzupełnić w ciągu kilku minut dzięki funkcji pola autouzupełniania. Indywidualna aktówka pozwala każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi na zapisanie w niej ważnych dla niego dokumentów. Uczestnicy Programów Wiarygodna Firma, Wiarygodna Stacja Paliw oraz Wiarygodny e-sklep będą mogli za pośrednictwem specjalnej aplikacji dostępnej w Panelu Klienta pobrać aż 15 wzorów umów rocznie. Mamy nadzieję, że dzięki takiej aplikacji stworzymy Państwu kolejne narzędzie ułatwiające prowadzenie biznesu, bowiem wzory umów dostępne będą bezpłatnie i co najważniejsze są stworzone przez ekspertów z różnych dziedzin prawa. Przewidziany czas uruchomienia aplikacji to początek lipca br. O aktywacji aplikacji poinformujemy Państwa drogą mailową. Wiem, co w trawie piszczy Nasz Partner Netia SA przypomina Państwu o możliwości skorzystania z oferty wideomonitoringu. Jest to usługa polegająca na monitorowaniu całego biznesu w i poza jego siedzibą. Pozwala to mieć pod czujnym okiem wszystko co się dzieje w Państwa firmie. Netia jest odpowiedzialna za montaż kamer, instalację oprogramowania, ciągły nadzór nad sprawnością systemu i jakością usług oraz zdalną diagnostykę i serwis. A co Państwo zyskują? Gdziekolwiek Państwo są, mogą czuć się Państwo jakbyście byli w firmie, a to za sprawą możliwości korzystania z systemu w każdym miejscu z dostępem do Internetu. Dzięki temu mogą Państwo bez obaw rozwijać biznes, np. otwierając nowe oddziały. Istnieje możliwość np. integracji systemu wideomonitoringu z kasami fiskalnymi, co pozwoli kontrolować przyjęcia towaru i sprzedaży oraz poprawę logistyki. Zapraszamy do kontaktu: Państwa zapytanie przekażemy do specjalistów z firmy Netia, którzy niezwłocznie podejmą z Państwem temat. D z w o n i s z i wiesz! * opłata za połączenie netto 3,46 zł/min (opłata naliczana od zakończenia zapowiedzi spikera) Infolinia prawna Zadzwoń! Codziennie od 8:00 do 16:00! * Obierz właściwy kierunek biznesu!

7 MAGAZYN WIARYGODNA Informator Uczestnika Programu Wiarygodna Firma Pogotowie prawne i windykacyjne Pogotowie Prawne i windykacyjne W związku z partnerowaniem naszemu Programowi przez e-kancelarię GPF SA, przypominamy Państwu, iż wszyscy Państwo, którzy wykupili Pakiet Standard (lub Start+), Extra, Prestige lub Koszyk dla Biznesu mają możliwość korzystania z bezpłatnego serwisu prawnego w określonym wymiarze godzin podczas całego okresu uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma. Zachęcamy Państwa do korzystania z tych możliwości po to, by dbać o interesy swoje i swoich najbliższych. Przypominamy również, iż w ramach powyższych pakietów mają Państwo możliwość zlecania spraw na wczesną windykację polubowną w celu wyegzekwowania należności od swoich dłużników. Podczas uczestnictwa w Programie mogą Państwo zlecać dowolną ilość spraw przeterminowanych max. 180 dni na postępowanie przedsądowe, polubowne nie ponosząc przy tym żadnych opłat wstępnych. Zlecenie obsługiwane jest na zasadzie succes fee, czyli wynagrodzeniem dla kancelarii jest prowizja od skutecznie wyegzekwowanej należności. Wysokość prowizji jest indywidualnie dobierana do każdej sprawy. Zachęcamy do kontaktu! POGOTOWIE PRAWNE POGOTOWIE WINDYKACYJNE Tel Tel Panel Uczestników Programu Wiarygodna Firma już działa! Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy dla Państwa specjalny Panel Uczestników Programu aby ułatwić Państwu korzystanie z wszystkich materiałów promocyjnych. Jak on działa? Do Panelu dostęp mają Państwo za pośrednictwem strony internetowej Programu. Po wpisaniu adresu strony pojawi się okienko wywoławcze z loginem i hasłem. W polu login należy wpisać WiarygodnaFirma, w polu hasło należy wpisać wf_2013. Po zalogowaniu się mogą Państwo pobrać dowolne banery i batony wraz z kodami do podlinkowania na swoją stronę internetową, wzór pieczęci z logotypem Wiarygodna Firma, którą można stosować np. na e-fakturach, a także inne materiały. Mogą również Państwo zajrzeć do archiwalnych egzemplarzy naszego Magazynu jak i Info-Serwisu Prawnego. Obiecujemy, że będziemy sukcesywnie Panel udoskonalać i uzupełniać o nowe, atrakcyjne możliwości, a wszystko po to, by ułatwić Państwu korzystanie z atrybutów naszego Programu.

8 z MAGAZYN WIARYGODNA Marketing Sklepy internetowe wychodzą klientom naprzeciw Może się wydawać, że na polskim rynku handlu internetowego wszystkie e-sklepy są na podobnej pozycji. Jednak dostępność towaru, jego cena, koszt dostawy czy możliwość ewentualnego zwrotu bardzo silnie wpływają na to, gdzie ostatecznie dokonywany jest zakup. Dlatego sklepy w sieci wciąż wprowadzają nowe udogodnienia dla klientów. Podążanie za klientem Ważny staje się retargeting, który pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb konsumentów i trafianie do nich z coraz dokładniej i precyzyjniej dobranym przekazem. Polega on na identyfikowaniu osób, które podczas ostatniej wizyty w danym e-sklepie nie dokonały zakupu. Na innych otwieranych przez nie stronach internetowych emituje się informacje zachęcające do powrotu do wcześniej odwiedzonego sklepu online. Sklepy wdrażają też rozwiązania z zakresu remarketingu. Coraz częściej wysyłają spersonalizowane maile przedstawiające ofertę na oglądane wcześniej przez klienta produkty. To dość skuteczne narzędzie pomagające wrócić do klientów, którzy po włożeniu produktów do koszyka nie sfinalizowali zakupów. Próba nakłonienia klienta do ponownej wizyty w sklepie internetowym często kończy się sukcesem. Oznacza ona też konieczność ciągłego podążania sklepów internetowych za konsumentem i doskonalenia narzędzi do poznawania jego zachowań i motywacji. Strategia cenowa Polacy lubią zniżki, jednak bywają wobec nich nieufni. Niska cena motywuje do zakupu pod warunkiem, że nie jest zbyt okazyjna, bo wtedy promocja przestaje być wiarygodna, a klient zaczyna nabierać podejrzeń co do jej prawdziwości lub wartości marki. A Polacy chcą niskich cen w połączeniu z jakością. Coraz chętniej kupują też produkty marek ekskluzywnych, które pozwalają im zaimponować znajomym. W tym przypadku rabaty są jednak mniej skuteczne, tym bardziej że prestiżowe marki nie chcą być kojarzone z okazjami i przecenami. Przywiązanie do sklepu Sprzedaż w sieci to także szansa dla gastronomii. Kody rabatowe, które pozwalają klientowi zaoszczędzić, budują jego lojalność wobec serwisów typu Pyszne.pl czy Pizzaportal.pl. Jednak sposobem na przywiązanie nabywcy jest również wysoki poziom obsługi przed i posprzedażowej. Na przykład na jakość budowanych relacji z klientem pozytywnie wpływa infolinia sklepu Zalando. pl, poprzez którą można poradzić się w kwestii doboru ubrań. Na sprzedaż oddziałują też bezpłatna wysyłka i zwrot, które zachęcają do testowania produktów i przełamują obawy przed zakupami. Personalizacja Sklepy kładą też coraz większy nacisk na możliwość personalizowania zamawianych produktów. Przykładem mogą być słodycze czekoladki z jadalnym nadrukiem układane w pudełku, na którego wieczku znajduje się zdjęcie przesłane przez klienta, tworzy między innymi Chocolissimo.pl. W tym przypadku istotne jest zaciekawienie i zapewnienie nabywcy rozrywki, który również jej szuka, przeglądając oferty sklepów i serwisów internetowych. Oczekiwania Polaków z każdym rokiem stają się coraz wyższe, a e-sklepy uczą się, jak je zaspokajać. Wychodzą klientom naprzeciw, poznając ich zwyczaje zakupowe i dopasowując dzięki temu swoją ofertę do ich potrzeb, stosując odpowiednie strategie zniżek oraz zabiegając o ich przywiązanie. Dzięki temu rynek internetowy w naszym kraju staje się coraz lepiej rozwinięty. Źródło: Obierz właściwy kierunek biznesu!

9 MAGAZYN WIARYGODNA Marketing Dlaczego warto dbać o zaufanie w biznesie? Zaufanie w biznesie przynosi wymierne ekonomiczne korzyści. Według badań dla ponad 70 proc. Polaków ma znaczenie wystawiany przez renomowaną instytucję certyfikat, który potwierdza rzetelność firmy, od której chcą kupić towar lub usługę. Firma, która cieszy się zaufaniem na rynku, osiąga lepsze wyniki w biznesie, jest lepiej postrzegana przez kontrahentów, zyskuje na tym. - Zaufanie jest twardą ekonomiczną, bo zawsze wpływa na dwa elementy w biznesie: na szybkość i na koszty twierdzi Sebastian Kotow, wiceprezes firmy specjalizującej się w poprawie wydajności. Ufać trzeba mądrze Jak przekonuje Kotow, można zdefiniować kilka kręgów zaufania. - Pierwszym, najważniejszym kręgiem jest zaufanie do siebie. Drugim elementem jest zaufanie w relacjach wewnętrznych, z klientami, dostawcami, współpracownikami mówi Kotow. Jak dodaje, chodzi tutaj o mądre zaufanie. Według niego ślepe zaufanie nie ma pozytywnej wartości ekonomicznej, ale drugą skrajnością jest kompletny brak zaufania. Zaufanie musi być więc poddane pewnej analizie, ale jak podkreśla Kotow, ludzie lubią, jak im się ufa. Zaufanie przekłada się na wyniki finansowe Jeśli dana firma cieszy się zaufaniem, to jej wyniki ekonomiczne mogą być nawet kilkanaście razy lepsze od wyników firmy, która sytuuje się w tym samym obszarze rynku, ale tego zaufania nie ma. - Musimy pamiętać, że to nie jest kwestia uczuć klientów, ale pewnej historii, pewnych doświadczeń z daną firmą mówi Kotow. Umiejętność przyznania się do błędu Jak podkreśla, największym zaufaniem nie koniecznie cieszą się firmy, które są doskonałe i nie popełniają błędów, bo czasem naprawa pomyłek może również przyczynić się do wzrostu zaufania klientów do danej firmy. Ważne, jak firmy komunikują się z klientami, że potrafią przyznać się do swoich błędów i nie powtarzać ich w przyszłości. Eksperci przypominają, że zaufanie nie jest dane raz na zawsze, ale jest tak istotne, że wyprzedza np. pod względem ważności dla klienta, takie kwestie, jak przyszła sytuacja finansowa firmy, ilość tworzonych miejsc pracy czy wpływ na środowisko. Warto więc dbać o zaufanie. Źródło: Elżbieta Mamos, awi

10 z MAGAZYN WIARYGODNA Firmy godne polecenia Rekomendujemy Dziś prezentujemy Państwu sylwetki czterech firm, które są rekomendowane przez nasz Program. MABA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ adres: Al. Reymonta 10, Gniezno telefon: www: Nasz firma jest liderem na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych. Posiadamy wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz najnowocześniejszy park maszynowy. Jesteśmy w stanie w krótkim czasie wyprodukować dużą ilość wysokiej jakości surowca. Moce przerobowe zakładu to kg gotowego surowca na dobę. Produkujemy gotowe regranulaty z tworzyw sztucznych jak również przyjmujemy zamówienia na re granulację usługową tworzyw. Zapraszamy do współpracy! SZYMON JASKULSKI EKO-TECH SERWIS adres: ul. Odkryta 35A, Warszawa telefon kom.: , telefon/fax: www: Nasza firmy świadczy usługi w zakresie: - Malowania i tapetowania Malowanie to najszybszy i najłatwiejszy sposób na odświeżenie mieszkania i nadanie mu nowego charakteru. Znudził się Państwu kolor ścian? Potrzebujecie Państwo odmiany? Zgłoście się do nas! Dzięki usługom naszych doświadczonych fachowców będziecie Państwo mieli piękne ściany przez minimum 2 lata. Posiadamy profesjonalny sprzęt malarski. Używamy farb znanych polskich i światowych marek, jak: Beckers, Magnat i Decoral. Odmalowaliśmy już setki mieszkań, domów, firm, biurowców i nowo powstałych bloków mieszkalnych. Nasza oferta obejmuje: - przygotowanie powierzchni malowanych (reparacja pęknięć, naprawa uszkodzonego tynku), - malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną (białą/kolorową), - malowanie farbami olejnymi, - skrobanie ścian, - zrywanie starych tapet i przygotowanie powierzchni ścian i sufitów przed nałożeniem nowych, - nakładanie podłoża pod tapety: tynku, płyty kartonowo gipsowej, - tapetowanie ścian tapetami winylowymi, akrylowymi, - układanie dekorów, pasów, - malowanie okien, - malowanie drzwi. Malujemy również elewacje. Najpierw naprawiamy tynk, następnie malujemy ściany farbami fasadowymi, silikatowymi i akrylowymi. - wykończenia wnętrz Wykańczamy każde wnętrze od najmniejszej kawalerki, poprzez dom aż po biura. Wykonujemy każdą pracę drobne remonty i naprawy jak i wykańczanie wnętrz pod klucz! Zapraszamy do współpracy! KAROLINA ŚWIERCZYŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO \ BUDOWLANE WOL-BUD adres: ul.jana Keplera 8A/9, Poznań telefon: www: Przedsiębiorstwo budowlane WOL-BUD działa na rynku już od 1995 roku, jako wyspecjalizowana, doświadczona i sprawnie wykonująca zlecenia firma. O naszych kwalifikacjach może świadczyć chociażby rozmiar wykonywanych do tej pory prac. Zaufały nam już tak renomowane instytucje jak: - Szpital MSWiA w Poznaniu, ul. Dojazd 34, - Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkopolanka, ul. Gronowa 22, - Spółdzielnia Winogrady, oś. Przyjaźni. Specjalizujemy się w kompleksowych remontach u Klientów zaczynając od całkowitej wymiany stolarki drzwiowej i stawiania nowych ścian działowych, przez instalacje, elektrykę, malowanie aż po podłączenia urządzeń szpitalnych. Jak więc mogą Państwo zauważyć, remonty to nasza specjalność, a nasza oferta związana z nimi jest naprawdę szeroka. Remonty i usługi budowlane wykonujemy w różnego rodzaju obiektach. Zajmowaliśmy się nimi już między innymi w szpitalach, co pozwoliło nam na dopracowanie metod pracy w warunkach o szczególnych wymaganiach, takich jak praca podczas działania obiektu. PRODUKCYJNO-HANDLOWA POL-MET SKORUT FRANCISZEK adres: KRZYWACZKA 391, KRZYWACZKA telefon: www: Firma Produkcyjno-Handlowa POL-MET Franciszek Skorut rozpoczęła działalność gospodarczą w marcu 1981r. W początkowym okresie działalności firma wykonywała tylko wyroby dla potrzeb budownictwa, ogrodnictwa, rolnictwa i ślusarstwa. Począwszy od roku 1990 działalność firmy została poszerzona o działalność handlową i do chwili obecnej firma prowadzi działalność produkcyjno-handlową. W swojej ofercie firma posiada narzędzia: budowlane: łopaty, oskardy, kielnie, czerpaki, pace i inne ogrodnicze: szpadle, grabie, widły i inne ślusarskie: młotki, przecinaki, łomy, siekiery i inne. W listopadzie 2000r. poszerzono produkcję o łopaty alpejskie z przeznaczeniem na eksport do Francji i Czech. Po dzień dzisiejszy firma dostarcza narzędzia na rynek krajowy oraz międzynarodowy, między innymi do Czech, Niemiec, Szwecji i Rumunii. Zapraszamy do współpracy! Obierz właściwy kierunek biznesu!

11 MAGAZYN WIARYGODNA Wiarygodne Firmy W tym miesiącu do grona Wiarygodnych Firm dołączyli: AUTO-TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPIWIEDZIALNOŚCIĄ LUBACZÓW, UL. TECHNICZNA 3 SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŁASZCZOWIE ŁASZCZÓW, UL. ZAMOJSKA 22 HUBERT KAMIŃSKI SAKBUD WARSZAWA, UL. SARDYŃSKA 5/41 BAGRAS SPÓŁKA JAWNA GRAŻYNA PAWŁOWSKA SZCZECIN, UL. EMILII PLATER 89 WITOLD GIERUS MEBLE LUX TWARDOGÓRA, UL. MALINOWA 10 BIURO KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE WAWTOM ANNA GNIWEK WARSZAWA, UL. MALBORSKA 14B ROBERT SUCHALEWSKI TREBOR BRUK GRANIT BOBROWIKI, STARE RYBITWY 15/3 BS USŁUGI DŹWIGOWE STANISLAW KOZŁOWSKI ZIELONA GÓRA, UL. HAWRYŁOWICZA 14 PPHU GREYS JANUSZ JATCZAK BRZEZINY, UL. STRYKOWA 16 NARZĘDZIA TECHNICZNE MARCIN PIECZKA RYBNIK, UL. MŁYŃSKA 70 SEOSTUDIO GRZEGORZ ROLA WROCŁAW, UL. PARTYNICKA 40/6 USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ NIELUDA JOANNA CIEŚLAK S.C KĘDZIERZYN-KOŹLE, UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ 4C ADPOL JERZY SANIEWSKI PIĄTNICA PODUCHOWNA, ELŻBIECIN 26A PIOTR CZARNIECKI-ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY PIOTR ŚWIERZAWA, UL. ZŁOTORYJSKA 24 RAK JULIAN - RAK-TRADING EXPORT-IMPORT CIECHANÓW, UL. DYGASIŃSKIEGO 15 LEH-BAM GOSPODARSTWO ROLNE HENRYK LEŚNIEWICZ MORĄG, JĘDRYCHÓWKO 67 PROMAX ANDRZEJ CZUBAK ŁÓDŹ, UL. HENRYK ASIENKIEWICZA 85/87/8 HANDLOWA MAKS SPÓŁKA JAWNA A. PAWLIM, M. PAWLIK, K. BIAŁKOWSKA, S. BIAŁKOWSKI ŁAZY, UL. STASZICA 3 ARTMETAL MICHAŁ SOLSKI OLSZTYN, UL. BAŁTYCKA 44 GRZEGORZ ANTONI GARWOŁA USŁUGI HYDRAULICZNO-REMONTOWE PRUSZKÓW, UL. RADOSNA 2B MAZIARCZYK PIOTR HANDLOWO-USŁUGOWA PETRUS LUBLIN, UL. ODLEWNICZA 7/16 DOLNOŚLĄSKI ZAKŁAD DOSONALENIA ZAWODOWEGO ODDZIAŁ I WE WROCŁAWIU WROCŁAW, UL. BISKUPIA 10A TRANS-STADNIK S.C KOSTOMŁOTY, MIECZKÓW 24A PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE IMMER-TANK SPÓŁKA JAWNA J. CHROMICZ I J. POMIECZYŃSKA CYCHRY, SARBINOWO 59A PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PETROPOL UTRATA, CHOLEWA, UTRATA SPÓŁKA JAWNA WOLSZTYN, WOLSZTYN 137 BYBA BUGUSŁAW NADGOB P.H.U STRUMIEŃ, UL. KS. JÓZEFA LONDZINA 72 KRZYSZTOF TUSZYŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DĄB-BET GÓZD, KIEDRZYN 20 BESKID-BEST USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE SZCZEPAN WOŹNIAK BESTWINA, UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 26 LIPINSKA MARZENA POGRZEBOWA LIPINSKI TARNOWSKIE GÓRY, UL. POMORSKA 14 SEWENDOOR AGNIESZKA CHOMISZCZAK JASŁO, FLORIAŃSKA 125 NIEMIECKI-DIREKT KRZYSZTOF SZUKOWSKI WROCŁAW, UL. ANDRZEJA CINCIAŁY 5/10 TAKE-SYSTEM ŁUKASZ GASIULEWICZ, MACIEJ BOROWICZ SPÓŁKA CYWILNA OLSZTYN, UL. GEN. KAZIMIERZA SOSNOWSKIEGO 20 INTEGO MARCIN KULESZA WARSZAWA, UL. CHODAKOWSKA 26/32 LOK. 3 MIROSŁAWA LEWANDOWSKA MIR-OIL HANDLOWO USŁUGOWA MIROSŁAWIEC, UL. ORLA 6 INSTALACJE SANITARNE GRZEWCZE I GAZOWE KROPKA MICHAŁ BUCZKOWICE, UL. WOŹNA 944 BIURO OBROTU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI REZULTAT KRAKÓW, OS. KALINOWE 12C/3 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE GROCAR GROBELNY WŁODZIMIERZ PRZEŹMIEROWO, UL. KRAŃCOWA 24 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAM J. J. M. MAKAREWICZ SPÓŁKA JAWNA EŁK, SIEDLISKA 6 MIDAS BARBARA DZICZEK MILANÓWEK, UL. KRZYWA 11 LANGER GROUP S.C. ZBIGNIEW LANGER, MICHAŁ LANGER ŁÓDŹ, UL. MŁYNARSKA 32 PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBNIK, UL. KS. J. SZAFRANKA 14/1A JOLANTA JEDYNAK POL-BRUK-JEDYNAK CHARSZNICA, CHARSZNICA 90 EKOTRAW SP. Z O.O TRAWNIKI, KOLONIA STRÓŻA 39 SYLWESTER OSTAFIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH IZO-BUD BRZEG, UL. PIERWSZEJ BRYGADY 36 MIROSŁAW ZORUK EUROSPRZĘT PLUS SIEDLCE, UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 17/37 GABINET KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ DERMA VISAGE BEATA TYRAŁA JAWOR, UL. METALOWCÓW 18 HOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHOCZEWO, UL. PUCKA 20 USŁUGI SPRZĘTOWE ANDRZEJ ZDUNOWSKI DALESZEWO, CHLEBOWO 8 INNOVATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW, UL. ŚWIĘTKOKRZYSKA 4/5 GRZEGORZ GAŃCZAK BŁYSK PIOTRKÓW KUJAWSKI, UL. KALISKA 83 USŁUGI ROBÓT ZIEMNYCH ADAM KOPCIŃSKI GRUDZIĄDZ, UL. ŚNIADECKICH 82/39 ESUNTRANS ARTUR GŁADYSZ MIĘDZYLESIE, PL. WOLNOŚCI 11/1 MARCINIAK EWA TRANSEW KAMIONKA, STAROŚCIN-KOLONIA 16 APICO DORADZTWO GOSPODARCZE ANTONI PIETKIEWICZ KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 42 JADWIGA JURYNIEC SKLEP JURYNIEC LUBAWA, PLAC 700 LECIA 3 PODHORODECKI JAN P.U. PODHORODECKI OŁAWA, UL. ZWIERZYNIEC DUŻY 55 REM-KOL 2 KRZYSZTOF POTRZEBOWSKI SZCZECIN, UL. RYDLA 43/36 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ELZMARK MAREK MARSZAŁEK JEDLIŃSK, UL. STAWNA 3 POPIOŁEK ZDZISŁAW USŁUGI TRANSPORTOWE OSTRÓW MAZOWIECKA, 1000-LECIA 22 P.U.P.H. L-BUD BĘDZIN, BORY 48 FLASZA MIECZYSŁAW WIELOBRANŻOWA DĄBROWA GÓRNICZA, UL. PRZYMIARKI 59 F.H.U. PRALEX ALEKSANDRA SMOLIK BYTOM, UL. KWIATOWA 14 OZGA ARTUR P.H.U. EXPORT-IMPORT ŚWIEBODZICE, CIERNIE 164 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MERKURY WŁADYSŁAW KOWALCZYK PROCHOWICE, UL. KOCHANOWSKIEGO 15A TRANS-COSMITA S.C CIECHANÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 22/22 JAN RYSZCZUK TRANSPORT CIĘŻAROWY SITNO, JAROSŁAWIEC 113 FIUT MIECZYSŁAW ALPIN PRACE REMONTOWE MALARSKIE I WYSOKOŚCIOWE DĄBROWA GÓRNICZA, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 17/22 PARAD WOJCIECH IKBARG BOLESŁAWIEC, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 5/6 JARECKI KAZIMIERZ POL-BRUK ZAKOPANE, UL. KOŚCIELIŃSKA 41 HANDLOWO-USŁUGOWA PUPILEK BOŻENA CZESZEJKO-SOCHACKA KWIDZYN, UL. KRAŃCOWA 2B PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE DOROTA CYGLER ŚWIĘCICHOWA, WILKOWICE ŚWIĘCICHOWA 43

12 z MAGAZYN WIARYGODNA Wiarygodne Firmy MIECZYSŁAW BRUSIŁO ARKA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY WROCŁAW, UL. BARDZKA 80 NAGLIK-CZYSZCZOŃ MACIEJ F.H.U OSCAR-BRUK KOMPLEKSOWE USŁUGI BRUKARSKIE NOWA WIEŚ, UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 13 MAREK KAMIŃSKI-ZAKŁAD BUDOWLANY KAMIEŃ POMORSKI, UL. ŻWIRKI I WIGÓRY 9 JANUSZ MIROSŁAW SZLENDAK H.P.U. KO-AGRO ŻYRZYN, KOŚMIN 53A PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KODMET TADEUSZ KODORSKI MRĄGOWO, UL. MRONGWIUSZA 81A WILMANOWICZ TOMASZ USŁUGO GEODEZYJNE I INFORMATYCZNE PŁOCK, UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 19 Na szczególne wyróżnienie zasługują firmy, które po raz drugi otrzymały Certyfikat Wiarygodna Firma, potwierdzając tym samym niezmienną, a stabilną i solidną postawę w biznesie. Serdecznie gratulacje! KALTER SP. Z O.O. UL. AUGUSTOWSKA 8, BIAŁYSTOK HOMOSUM OŚRODEK PSYCHOEDUKACJI S C TADEUSZ RAK WANDA ŚWITAŁA RAK UL. KRAKUSA 5 A, RYBNIK NOTICA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA UL. BRUZDOWA 104, WARSZAWA EURO-WIERT Sp. z o.o Tarnobrzeg, ul. Siarkopolowa 6 Firma BIURO RACHUNKOWO DORADCZE AGNIESZKA FIJAŁKOWSKA WARSZAWA, UL. ŁOPUSZAŃSKA 49/53 ASMAR MARCIN BIEGAŃSKI Warszawa, Wrzeciono 63A/7 PUP "UTEX" sp. z o.o. "ALEXIS II" E I M ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA UL. STANISŁAWA BODYCHA 97, PIASTÓW, REGUŁY JOANNA NAJBAR HANDLOWA KRAKÓW, UL. KS. BP. WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 22/5 PRZEDSIĘBIORSTWOI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WOPOL ŁÓDŹ, UL. OGNISKOWA 8/54 ZAKŁAD MECHANICZNY MAREK STEINHOF TARNÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 27A PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ANPOL" SP. Z O.O RADZIONKÓW, UL. JANA KUŻAJA 57/316 HANDLOWO USŁUGOWA MULTIPAK S.C NOWY SĄCZ, UL. GRUNWALDZKA 243 BENTELER DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O DĄBROWA GÓRNICZA, UL.WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO 17 TRAINING & SOLUTIONS MAREK SOWA WOLSZTYN, UL. DOKTORA KOCHA 17 SERWIS-TECHMIL LEGNICA, UL. MECHIORA WAŃKOWICZA 29 EUROPLEX S.C. ROBERT WOJTOWICZ, MACIEJ HOFFMAN WROCŁAW, UL. STACYJNA 1 DIGITAL AGENCY S.C. MARCIN GRZEŚKOWIAK, KONRAD KUREK OŚ. WIDOK 23F, ŚWIEBODZIN DIANT-POL POLSKA OGRODNICTWO PRODUKCYJNE SŁOMNIKI, UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 5/60 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA WROCŁAW, UL. GIEŁDOWA 12 DOMENA MEDIA & NIERUCHOMOŚCI EDYTA STACHURSKA NAZWA SKRÓCONA: DOMENA M & N EDYTA STACHURSKA MIĘDZYRZECZ, UL. 30 STYCZNIA 19B/5 GOSPODARSTWO ROLNE ROL-CORN MARIOLA, WOJCIECH KŁĘBEK NOWE BRZESKO, GRUSZKÓW 71 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANDRZEJ ROGUSKI UL. WIŚNIOWA 7, PIASTÓW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SĘKOWSKI" SP. Z O.O TARNÓW, UL. ZGODY 89 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KANBRUK KRZYSZTOF PRZĘCZEK KRAKÓW, UL. MŁYŃSKA 2/66 PRODUKCYJNO HANDLOWA "AKUAN" HURTOWNIA AKUMULATORÓW URSZULA SUCHANEK BIELSKO-BIAŁA, UL. BEMA 12 MARCIN BARTOŚ P.H.U. ABMAR.NET OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. WITOSA 9/3 AUTO-POL-TRANS JUSTYNA I SŁAWOMIR WOŚKO ZBĄSZYŃ, PRZYPROSTYNIA UL. PRANDOTY 195 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ROGERA SŁAWSKIEGO POZNAŃ, UL. GRUNWALDZKA 152 MŁYNAREX ZBIGNIEW CHACHLER, SŁAWOMIR CHACHLER, EDYTA CHACHLER SPÓŁKA JAWNA UCHANIE, MOJSŁAWICE 58 DAR-TRANS DARIUSZ DEROŃ CEKANOWO, UL. PŁOCKA 14, SŁUPNO Wszystkim Laureatom wyróżnienia serdecznie gratulujemy! Magazyn Wiarygodna Firma Tel , WIARYGODNA Obierz właściwy kierunek biznesu!

KE bierze pod lupę nieuczciwe praktyki w handlu.

KE bierze pod lupę nieuczciwe praktyki w handlu. MAGAZYN WIARYGODNA AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT KE bierze pod lupę nieuczciwe praktyki w handlu. Komisja Europejska bierze pod lupę nieuczciwe praktyki w handlu żywnością. Chodzi o zapewnienie większej ochrony

Bardziej szczegółowo

Prawo do odliczenia VAT od samochodów. Pilnuj terminów, bo je stracisz.

Prawo do odliczenia VAT od samochodów. Pilnuj terminów, bo je stracisz. MAGAZYN WIARYGODNA Tytułem wstępu Szanowni Państwo, Niezmiernie jest mi miło złożyć na Państwa ręce kolejny numer Magazynu Wiarygodna Firma. Mam nadzieję, że znajdą w nim Państwo ciekawe i użyteczne dla

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy ABC Biznesu Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału firmy i otoczenia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Kongres finansowy Leasing filarem rozwoju firm

Kongres finansowy Leasing filarem rozwoju firm Leasing filarem rozwoju firm Mateusz Skubiszewski dyrektor handlowy, członek zarządu ING Lease Krystian Karnia specjalista ds. analiz biznesowych, ING Lease Umowy pisane ręcznie lub namaszynie dopisania,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA MSP

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA MSP NAJLEPSZE PRODUKTY DLA MSP Kolorowy magazyn tygodnika (bezpłatny, wyłącznie do 21. numeru z 27 maja 2 czerwca 2011 r.) Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i21 21 2011-05-23 19:13:32 Turbiy POlskiej Gospodarki2011.i2

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie Piątek, 29 lipca» www.naszraciborz.pl «Biznes «11 Trzeba mieć pomysł, kapitał a przede wszystkim chęci tyle przyszłym biznesmenom poradzą ekonomiści. Prawnik doradzi w jakiej formie prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo