Nowa ustawa o prawach konsumenta. Jak zmienią się zakupy w internecie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa ustawa o prawach konsumenta. Jak zmienią się zakupy w internecie?"

Transkrypt

1 MAGAZYN WIARYGODNA AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT Nowa ustawa o prawach konsumenta. Jak zmienią się zakupy w internecie? Podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie sześć miesięcy po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/83/UE i rewiduje implementacje dyrektywy 1999/44/WE. Jakie nowe uprawnienia będą na jej mocy przysługiwać konsumentom dokonującym zakupów w sieci? W przypadku zakupów dokonywanych w internecie klient zyska prawo do otrzymania potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (na piśmie lub w u), nie później niż w chwili otrzymania zamówionego produktu czy rozpoczęcia świadczenia usługi. Ponadto przedsiębiorca nie będzie mógł stosować tzw. opcji domyślnych przy składaniu zamówienia. Zakup dodatkowego świadczenia związanego z głównym przedmiotem umowy powinien wymagać zaznaczenia przez kupującego odpowiedniego pola, a nie odznaczenia go w celu uniknięcia obowiązku zapłaty (reguła ta dotyczy również zakupów tradycyjnych). Przedsiębiorca sprzedający towar lub oferujący usługi przez Internet będzie również musiał zapewnić, aby w momencie składania drogą elektroniczną zamówienia klient wyraźnie potwierdził, że zdaje sobie sprawę iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli w celu złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku, musi być on oznaczony w łatwy i czytelny sposób np. przy użyciu słów zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Przepisy te mają uniemożliwić wyłudzanie od klientów pieniędzy poprzez zamieszczanie informacji o wymaganych płatnościach w wielostronicowym regulaminie, z którym nie zawsze klient się zapoznaje. Po wejściu w życie nowych przepisów klient nie będzie musiał ponosić żadnych opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostanie o nich odpowiednio poinformowany przed złożeniem zamówienia.

2 z MAGAZYN WIARYGODNA W przypadku zakupu dokonanego w internecie klientowi będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Z kolei jeśli sprzedawca nie poinformuje klienta o prawie do zwrotu towaru, kupujący automatycznie ma aż 12 miesięcy na rezygnację z zakupu. W razie odstąpienia przez klienta od umowy, oprócz ceny towaru przedsiębiorca będzie musiał zwrócić mu również kwotę otrzymaną na pokrycie kosztów dostarczenia produktu (w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, jaki oferuje). Ustawa nakłada też na działających w internecie przedsiębiorców obowiązek przekazania klientowi w sposób jasny i zrozumiały informacji o adresie pocztowym firmy, jej numerze rejestrowym oraz podanie a i numeru telefonu (jeśli sprzedawca dysponuje tym ostatnim), pod którym można się skontaktować ze sprzedającym. Źródło: Oprac. AB. Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przedłożony przez ministra gospodarki. Zasadniczym celem projektu ustawy jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Korzyści dla przedsiębiorców powinny wynieść ok. 0,9 mld zł już w pierwszym, pełnym roku obowiązywania ustawy. Celem niektórych regulacji jest ograniczenie obowiązków informacyjnych, co ma ułatwić kontakty przedsiębiorców z administracją i obniżyć koszty prowadzenia działalności. Zaproponowano również przepisy, które służą poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw i wspieraniu inwestycji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i sprawnej administracji. To czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych, który kontynuuje poprzednie działania legislacyjne rządu, ułatwiające i upraszczające wykonywanie działalności gospodarczej. AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców, trzecia znosi m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) w rozliczeniach kasowych, gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Jednym z istotnych celów nowej ustawy jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich i terminali przeładunkowych: Szczecin-Świnoujście, Gdynia, Gdańsk wobec ośrodków zagranicznych: Holandia, Niemcy, Rosja. Służyć temu powinno obniżenie barier dla przepływów towarów i uproszczenie procedur związanych z ich odprawami. Konieczne jest skrócenie czasu kontroli oraz zbliżenie formy rozliczania podatku granicznego VAT do modelu niemieckiego i holenderskiego. Chodzi o to, aby towary krajowych importerów były odprawiane w polskich portach. Zaproponowane rozwiązania zwiększą obroty towarowe w portach morskich, przyspieszą obrót importowanym towarem i skrócą czas składowania towarów do niezbędnego minimum. Obecnie obowiązują trzy ustawy deregulacyjne, w ramach których dokonano 284 zmian w 109 ustawach. Pierwsza Obierz właściwy kierunek biznesu!

3 MAGAZYN WIARYGODNA AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT Najważniejsze proponowane zmiany to: Umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy, kiedy ma wykonywać takie same zadania. Powoduje to obowiązki i koszty dla nowego pracodawcy. Zastąpienie ryczałtem obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych Obecny, niejasny i nieprecyzyjny system rozliczania podatku dochodowego z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych zostałby zastąpiony ryczałtem. Ryczałt, jako rozwiązanie prostsze, ułatwi podatnikowi rozliczenie wykorzystania auta do celów prywatnych i będzie sprzyjał ujawnieniu tego do celów podatkowych. Zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę Organizowany przez pracodawcę dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem) ma być zwolniony z podatku (nie będzie go płacił pracownik). Obecnie organizowanie przez pracodawcę pracownikom nieodpłatnego dojazdu do pracy podlega opodatkowaniu. Przedsiębiorca (jako płatnik) musi wycenić takie świadczenie, wykonać czynności związane z ewidencjonowaniem długości i czasu trwania przejazdu, a także obliczyć, pobrać i wpłacić podatek, który obciąża podatnika. Dlatego nowe rozwiązanie z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej powinno zachęcić bezrobotnych do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych. Zwolnienie z podatku dochodowego bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom niezamożnym Osoby objęte pomocą społeczną albo otrzymujące zasiłek rodzinny będą zwolnione z podatku dochodowego za korzystanie z usługi bezpłatnej pomocy prawnej. Rozwiązanie to powinno zwiększyć dostęp osób mniej zamożnych do bezpłatnych porad prawnych. Ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców Mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych (z wyłączeniem informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi). Rozwiązanie to dotyczy roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, czyli w praktyce będzie to ułatwienie dla nowych firm. Zniesienie obowiązku sprawdzenia, do 30 kwietnia, prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych Płatnik składek nie będzie musiał sprawdzać (do 30 kwietnia) prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. W efekcie zostanie zniesiona kara (5 tys. zł) za niesprawdzenie tych danych przez płatnika. Zwolnienie płatników składek, opłacających za ubezpieczonych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z obowiązku przekazywania im raportów miesięcznych na ten temat Chodzi o to, że od 1 stycznia 2013 r. działa system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (ewuś), który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ.

4 z MAGAZYN WIARYGODNA Zmniejszenie uciążliwości procedur importowych w portach morskich Zasadniczo czynności urzędowe (inne niż rewizja, badania laboratoryjne, kwarantanna), niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu, mają być przeprowadzone w ciągu 24 godzin. Powinno to przyspieszyć obrót towarem. Jednocześnie każda inspekcja ma informować dyrektora urzędu celnego o terminie i godzinie planowanej kontroli. Z kolei dyrektor urzędu celnego będzie przekazywał te informacje do wszystkich służb, aby te mogły opracować racjonalny harmonogram czynności kontrolnych. W szczególnych sytuacjach (uzasadnionych bezpieczeństwem publicznym, ochroną życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska) procedury kontrolne mogłyby trwać 48 godzin. Rozszerzenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu udzielania poręczeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Rozszerzony zostanie zakres działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o poręczenia spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, a także uniezależnienie udzielania poręczeń od tego, czyja wierzytelność miałaby zostać zabezpieczona. Takie uprawnienia zostałyby także przyznane wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rozwiązanie to ułatwi firmom zwłaszcza małym i średnim, realizującym przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska lub gospodarką wodną - dostęp do zewnętrznego finansowania, w tym m.in. inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii. Wydłużenie terminu na rozliczenie AT w imporcie dla AEO (przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej) Ustawowym terminem zapłaty VAT z tytułu importu towarów jest 10 dni (od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych). Minister gospodarki zaproponował odejście od tego restrykcyjnego przepisu dla firm mających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Jest to grupa przedsiębiorców AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT wiarygodnych dla administracji celnej, czyli spełniających wysokie standardy dotyczące wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji i systemów informatycznych. Przedsiębiorcy AEO będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach. Zniesienie obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R Przedsiębiorca, rozpoczynający działalność gospodarczą, nie będzie musiał uzyskiwać w urzędzie skarbowym potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Na podstawie obowiązujących przepisów, urząd skarbowy za tę czynność pobiera 170 zł. Opłata za potwierdzenie rejestracji nie będzie pobierana, co obniży koszty rozpoczynania działalności gospodarczej. Po zmianie uzyskiwanie potwierdzenia dokonania rejestracji odbywałoby się wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Źródło: informacja prasowa, Firmy narzekają na konkurencję. I na państwo Przedsiębiorcy przyznają, że koniunktura się polepsza, ale wciąż są problemy w prowadzeniu działalności. Maj przyniósł kolejną poprawę koniunktury w firmach wynika z najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego. Choć w niektórych działach ocena sytuacji i perspektyw jest gorsza niż w poprzednim miesiącu, to wszędzie poczynając od przemysłu, przez budownictwo, handel, aż po usługi oceny koniunktury są lepsze niż rok temu. GUS monitoruje nie tylko opinie na temat koniunktury, lecz także to, z jakimi barierami w działalności zmagają się firmy. Tu o znaczącej poprawie nie ma mowy. Biznesowi przeszkadza konkurencja Najszybciej ubywa przedsiębiorstw narzekających na niepewność co do ogólnej sytuacji gospodarczej. To naturalna konsekwencja poprawy sytuacji w skali makro. Już w I kw., jak wynika ze wstępnych danych, PKB był realnie o 3,3 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zdaniem ekonomistów w kolejnych dynamika powinna jeszcze przyśpieszyć. Wysoki wzrost nie wystarczy jednak do tego, by w firmach było lepiej. Równocześnie mamy bowiem do czynienia z dużą konkurencją. W przypadku firm działających w handlu detalicznym odsetek przedsiębiorców wskazujących tę barierę zwiększył się w kwietniu do niemal 60 proc. i był o 2 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Konkurencja to w branży handlowej najczęściej wymieniana bariera prowadzenia działalności. W budownictwie, gdzie odsetek Obierz właściwy kierunek biznesu!

5 MAGAZYN WIARYGODNA AKTUALNOŚCI POLSKA I ŚWIAT skarżących się na konkurencję, wciąż pozostaje ona problemem nr 2. Zbyt kosztowne zatrudnienie W czołówce barier dla rozwoju działalności przedsiębiorcy wymieniają też koszty zatrudnienia. W analizach makro często jest to niedoceniana sprawa. Mówi się o wysokim bezrobociu, ale komentarze pomijają często takie aspekty, jak sytuacja demograficzna czy emigracja. One sprawiają, że w rzeczywistości nasz rynek pracy jest bardzo płytki. Stąd właśnie już na początku ożywienia w gospodarce mamy 4-proc. wzrost płac w skali roku zauważa Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista mbanku. więcej do budżetu. Firmy narzekają na to, chociaż nie oznacza to przecież spadku ich rentowności zauważa Ernest Pytlarczyk. Według GUS w I kw. wynik netto przedsiębiorstw niefinanso\ wych urósł do 21,3 mld zł z 17,6 mld zł rok wcześniej, a rentowność obrotu netto urosła z 3,2 proc. do 3,8 proc. Efekt: w budownictwie i przemyśle o niedoborze wykwalifikowanych pracowników przed rokiem mówiło proc. firm, teraz jest to już 15 proc. (choć na brak pracowników w ogóle w przemyśle wciąż narzeka mniej niż 2 proc. ankietowanych przedsiębiorstw). W skali całego kraju maleje problem z zamówieniami z zagranicy. Ale w poszczególnych województwach sytuacja jest zróżnicowana. O ile odsetek skarżących się na niedostateczne zamówienia zagraniczne zmalał w II kw. na zachodzie Polski: w woj. opolskim, wielkopolskim i lubuskim (w dwóch ostatnich problemy w tym, względzie są najmniejsze), to wyraźnie wzrósł w woj. lubelskim (odsetek firm wskazujących niedostateczny popyt zagraniczny jako barierę działalności wzrósł z 48 proc. w I kw. do 54 proc. w II kw.). Wyjaśnienie jest aż nazbyt oczywiste. Z jednej strony mamy wpływ ożywienia w strefie euro, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, które pomaga regionom zachodnim. Na wschodzie widać z kolei konsekwencje tego, co się dzieje na Ukrainie ocenia Tomasz Kaczor, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodaje, że dla firm ze wschodnich województw znaczenie ma nie tylko bezpośredni popyt z zagranicy, ale też mniejsza sprzedaż dokonywana w kraju, która w ostatecznym rozrachunku trafia za granicą. Jak wynika z ankiety GUS, coraz więcej firm skarży się na bariery związane z działalnością państwa: niespójne i niejasne przepisy oraz wzrost obciążeń na rzecz budżetu. Szczególnie w małych firmach rośnie przeświadczenie, że to z ich kieszeni są finansowane różne pomysły państwa, a równocześnie maleje akceptacja takiego stanu rzeczy wśród przedsiębiorców mówi Tomasz Kaczor. Podatki są wymieniane jako bariera po części dlatego, że przedsiębiorstwa mają coraz lepsze wyniki, więc muszą odprowadzać Ale jest także inna perspektywa związana ze zmianami systemu podatkowego. To rzeczywiście utrudnia funkcjonowanie i często wiąże się z wyższymi obciążeniami dodaje ekonomista mbanku. I podaje jako przykład ostatnie modyfikacje przepisów dotyczących VAT od wydatków związanych z kupnem i użytkowaniem w firmach aut. Uzyskanie kredytu staje się coraz łatwiejsze Niskie stopy procentowe sprawiają, że coraz mniej firm narzeka na kwestie finansów, w tym wysoką cenę kredytu i problemy z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. W przemyśle problemy finansowe jako barierę w działalności wskazuje niespełna 18 proc. ankietowanych wobec ponad 24 proc., które wymieniało tę kwestię rok temu. Nawet w jeszcze niedawno trapionym serią upadłości budownictwie zmalał odsetek firm mających trudności z uzyskaniem kredytu (choć na koszty finansowej obsługi działalności nadal narzeka mniej więcej jedna trzecia ankietowanych). Źródło: autor: Łukasz Wilkowicz

6 z MAGAZYN WIARYGODNA Informator Uczestnika Programu Wiarygodna Firma Rozwijamy się dla Państwa! Już niebawem udostępnimy Państwu kolejne, użyteczne narzędzia, które będą możliwe dzięki naszemu nowemu Partnerowi firmie International Law Advisors Sp. z o.o., właściciela portalu szybkie umowy.pl to serwis tworzony dla użytkowników i przez użytkowników. Posiada w swojej bazie ponad 1000 wzorów dokumentów. Każdą umowę można uzupełnić w ciągu kilku minut dzięki funkcji pola autouzupełniania. Indywidualna aktówka pozwala każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi na zapisanie w niej ważnych dla niego dokumentów. Uczestnicy Programów Wiarygodna Firma, Wiarygodna Stacja Paliw oraz Wiarygodny e-sklep będą mogli za pośrednictwem specjalnej aplikacji dostępnej w Panelu Klienta pobrać aż 15 wzorów umów rocznie. Mamy nadzieję, że dzięki takiej aplikacji stworzymy Państwu kolejne narzędzie ułatwiające prowadzenie biznesu, bowiem wzory umów dostępne będą bezpłatnie i co najważniejsze są stworzone przez ekspertów z różnych dziedzin prawa. Przewidziany czas uruchomienia aplikacji to początek lipca br. O aktywacji aplikacji poinformujemy Państwa drogą mailową. Wiem, co w trawie piszczy Nasz Partner Netia SA przypomina Państwu o możliwości skorzystania z oferty wideomonitoringu. Jest to usługa polegająca na monitorowaniu całego biznesu w i poza jego siedzibą. Pozwala to mieć pod czujnym okiem wszystko co się dzieje w Państwa firmie. Netia jest odpowiedzialna za montaż kamer, instalację oprogramowania, ciągły nadzór nad sprawnością systemu i jakością usług oraz zdalną diagnostykę i serwis. A co Państwo zyskują? Gdziekolwiek Państwo są, mogą czuć się Państwo jakbyście byli w firmie, a to za sprawą możliwości korzystania z systemu w każdym miejscu z dostępem do Internetu. Dzięki temu mogą Państwo bez obaw rozwijać biznes, np. otwierając nowe oddziały. Istnieje możliwość np. integracji systemu wideomonitoringu z kasami fiskalnymi, co pozwoli kontrolować przyjęcia towaru i sprzedaży oraz poprawę logistyki. Zapraszamy do kontaktu: Państwa zapytanie przekażemy do specjalistów z firmy Netia, którzy niezwłocznie podejmą z Państwem temat. D z w o n i s z i wiesz! * opłata za połączenie netto 3,46 zł/min (opłata naliczana od zakończenia zapowiedzi spikera) Infolinia prawna Zadzwoń! Codziennie od 8:00 do 16:00! * Obierz właściwy kierunek biznesu!

7 MAGAZYN WIARYGODNA Informator Uczestnika Programu Wiarygodna Firma Pogotowie prawne i windykacyjne Pogotowie Prawne i windykacyjne W związku z partnerowaniem naszemu Programowi przez e-kancelarię GPF SA, przypominamy Państwu, iż wszyscy Państwo, którzy wykupili Pakiet Standard (lub Start+), Extra, Prestige lub Koszyk dla Biznesu mają możliwość korzystania z bezpłatnego serwisu prawnego w określonym wymiarze godzin podczas całego okresu uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma. Zachęcamy Państwa do korzystania z tych możliwości po to, by dbać o interesy swoje i swoich najbliższych. Przypominamy również, iż w ramach powyższych pakietów mają Państwo możliwość zlecania spraw na wczesną windykację polubowną w celu wyegzekwowania należności od swoich dłużników. Podczas uczestnictwa w Programie mogą Państwo zlecać dowolną ilość spraw przeterminowanych max. 180 dni na postępowanie przedsądowe, polubowne nie ponosząc przy tym żadnych opłat wstępnych. Zlecenie obsługiwane jest na zasadzie succes fee, czyli wynagrodzeniem dla kancelarii jest prowizja od skutecznie wyegzekwowanej należności. Wysokość prowizji jest indywidualnie dobierana do każdej sprawy. Zachęcamy do kontaktu! POGOTOWIE PRAWNE POGOTOWIE WINDYKACYJNE Tel Tel Panel Uczestników Programu Wiarygodna Firma już działa! Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy dla Państwa specjalny Panel Uczestników Programu aby ułatwić Państwu korzystanie z wszystkich materiałów promocyjnych. Jak on działa? Do Panelu dostęp mają Państwo za pośrednictwem strony internetowej Programu. Po wpisaniu adresu strony pojawi się okienko wywoławcze z loginem i hasłem. W polu login należy wpisać WiarygodnaFirma, w polu hasło należy wpisać wf_2013. Po zalogowaniu się mogą Państwo pobrać dowolne banery i batony wraz z kodami do podlinkowania na swoją stronę internetową, wzór pieczęci z logotypem Wiarygodna Firma, którą można stosować np. na e-fakturach, a także inne materiały. Mogą również Państwo zajrzeć do archiwalnych egzemplarzy naszego Magazynu jak i Info-Serwisu Prawnego. Obiecujemy, że będziemy sukcesywnie Panel udoskonalać i uzupełniać o nowe, atrakcyjne możliwości, a wszystko po to, by ułatwić Państwu korzystanie z atrybutów naszego Programu.

8 z MAGAZYN WIARYGODNA Marketing Sklepy internetowe wychodzą klientom naprzeciw Może się wydawać, że na polskim rynku handlu internetowego wszystkie e-sklepy są na podobnej pozycji. Jednak dostępność towaru, jego cena, koszt dostawy czy możliwość ewentualnego zwrotu bardzo silnie wpływają na to, gdzie ostatecznie dokonywany jest zakup. Dlatego sklepy w sieci wciąż wprowadzają nowe udogodnienia dla klientów. Podążanie za klientem Ważny staje się retargeting, który pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb konsumentów i trafianie do nich z coraz dokładniej i precyzyjniej dobranym przekazem. Polega on na identyfikowaniu osób, które podczas ostatniej wizyty w danym e-sklepie nie dokonały zakupu. Na innych otwieranych przez nie stronach internetowych emituje się informacje zachęcające do powrotu do wcześniej odwiedzonego sklepu online. Sklepy wdrażają też rozwiązania z zakresu remarketingu. Coraz częściej wysyłają spersonalizowane maile przedstawiające ofertę na oglądane wcześniej przez klienta produkty. To dość skuteczne narzędzie pomagające wrócić do klientów, którzy po włożeniu produktów do koszyka nie sfinalizowali zakupów. Próba nakłonienia klienta do ponownej wizyty w sklepie internetowym często kończy się sukcesem. Oznacza ona też konieczność ciągłego podążania sklepów internetowych za konsumentem i doskonalenia narzędzi do poznawania jego zachowań i motywacji. Strategia cenowa Polacy lubią zniżki, jednak bywają wobec nich nieufni. Niska cena motywuje do zakupu pod warunkiem, że nie jest zbyt okazyjna, bo wtedy promocja przestaje być wiarygodna, a klient zaczyna nabierać podejrzeń co do jej prawdziwości lub wartości marki. A Polacy chcą niskich cen w połączeniu z jakością. Coraz chętniej kupują też produkty marek ekskluzywnych, które pozwalają im zaimponować znajomym. W tym przypadku rabaty są jednak mniej skuteczne, tym bardziej że prestiżowe marki nie chcą być kojarzone z okazjami i przecenami. Przywiązanie do sklepu Sprzedaż w sieci to także szansa dla gastronomii. Kody rabatowe, które pozwalają klientowi zaoszczędzić, budują jego lojalność wobec serwisów typu Pyszne.pl czy Pizzaportal.pl. Jednak sposobem na przywiązanie nabywcy jest również wysoki poziom obsługi przed i posprzedażowej. Na przykład na jakość budowanych relacji z klientem pozytywnie wpływa infolinia sklepu Zalando. pl, poprzez którą można poradzić się w kwestii doboru ubrań. Na sprzedaż oddziałują też bezpłatna wysyłka i zwrot, które zachęcają do testowania produktów i przełamują obawy przed zakupami. Personalizacja Sklepy kładą też coraz większy nacisk na możliwość personalizowania zamawianych produktów. Przykładem mogą być słodycze czekoladki z jadalnym nadrukiem układane w pudełku, na którego wieczku znajduje się zdjęcie przesłane przez klienta, tworzy między innymi Chocolissimo.pl. W tym przypadku istotne jest zaciekawienie i zapewnienie nabywcy rozrywki, który również jej szuka, przeglądając oferty sklepów i serwisów internetowych. Oczekiwania Polaków z każdym rokiem stają się coraz wyższe, a e-sklepy uczą się, jak je zaspokajać. Wychodzą klientom naprzeciw, poznając ich zwyczaje zakupowe i dopasowując dzięki temu swoją ofertę do ich potrzeb, stosując odpowiednie strategie zniżek oraz zabiegając o ich przywiązanie. Dzięki temu rynek internetowy w naszym kraju staje się coraz lepiej rozwinięty. Źródło: Obierz właściwy kierunek biznesu!

9 MAGAZYN WIARYGODNA Marketing Dlaczego warto dbać o zaufanie w biznesie? Zaufanie w biznesie przynosi wymierne ekonomiczne korzyści. Według badań dla ponad 70 proc. Polaków ma znaczenie wystawiany przez renomowaną instytucję certyfikat, który potwierdza rzetelność firmy, od której chcą kupić towar lub usługę. Firma, która cieszy się zaufaniem na rynku, osiąga lepsze wyniki w biznesie, jest lepiej postrzegana przez kontrahentów, zyskuje na tym. - Zaufanie jest twardą ekonomiczną, bo zawsze wpływa na dwa elementy w biznesie: na szybkość i na koszty twierdzi Sebastian Kotow, wiceprezes firmy specjalizującej się w poprawie wydajności. Ufać trzeba mądrze Jak przekonuje Kotow, można zdefiniować kilka kręgów zaufania. - Pierwszym, najważniejszym kręgiem jest zaufanie do siebie. Drugim elementem jest zaufanie w relacjach wewnętrznych, z klientami, dostawcami, współpracownikami mówi Kotow. Jak dodaje, chodzi tutaj o mądre zaufanie. Według niego ślepe zaufanie nie ma pozytywnej wartości ekonomicznej, ale drugą skrajnością jest kompletny brak zaufania. Zaufanie musi być więc poddane pewnej analizie, ale jak podkreśla Kotow, ludzie lubią, jak im się ufa. Zaufanie przekłada się na wyniki finansowe Jeśli dana firma cieszy się zaufaniem, to jej wyniki ekonomiczne mogą być nawet kilkanaście razy lepsze od wyników firmy, która sytuuje się w tym samym obszarze rynku, ale tego zaufania nie ma. - Musimy pamiętać, że to nie jest kwestia uczuć klientów, ale pewnej historii, pewnych doświadczeń z daną firmą mówi Kotow. Umiejętność przyznania się do błędu Jak podkreśla, największym zaufaniem nie koniecznie cieszą się firmy, które są doskonałe i nie popełniają błędów, bo czasem naprawa pomyłek może również przyczynić się do wzrostu zaufania klientów do danej firmy. Ważne, jak firmy komunikują się z klientami, że potrafią przyznać się do swoich błędów i nie powtarzać ich w przyszłości. Eksperci przypominają, że zaufanie nie jest dane raz na zawsze, ale jest tak istotne, że wyprzedza np. pod względem ważności dla klienta, takie kwestie, jak przyszła sytuacja finansowa firmy, ilość tworzonych miejsc pracy czy wpływ na środowisko. Warto więc dbać o zaufanie. Źródło: Elżbieta Mamos, awi

10 z MAGAZYN WIARYGODNA Firmy godne polecenia Rekomendujemy Dziś prezentujemy Państwu sylwetki czterech firm, które są rekomendowane przez nasz Program. MABA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ adres: Al. Reymonta 10, Gniezno telefon: www: Nasz firma jest liderem na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych. Posiadamy wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz najnowocześniejszy park maszynowy. Jesteśmy w stanie w krótkim czasie wyprodukować dużą ilość wysokiej jakości surowca. Moce przerobowe zakładu to kg gotowego surowca na dobę. Produkujemy gotowe regranulaty z tworzyw sztucznych jak również przyjmujemy zamówienia na re granulację usługową tworzyw. Zapraszamy do współpracy! SZYMON JASKULSKI EKO-TECH SERWIS adres: ul. Odkryta 35A, Warszawa telefon kom.: , telefon/fax: www: Nasza firmy świadczy usługi w zakresie: - Malowania i tapetowania Malowanie to najszybszy i najłatwiejszy sposób na odświeżenie mieszkania i nadanie mu nowego charakteru. Znudził się Państwu kolor ścian? Potrzebujecie Państwo odmiany? Zgłoście się do nas! Dzięki usługom naszych doświadczonych fachowców będziecie Państwo mieli piękne ściany przez minimum 2 lata. Posiadamy profesjonalny sprzęt malarski. Używamy farb znanych polskich i światowych marek, jak: Beckers, Magnat i Decoral. Odmalowaliśmy już setki mieszkań, domów, firm, biurowców i nowo powstałych bloków mieszkalnych. Nasza oferta obejmuje: - przygotowanie powierzchni malowanych (reparacja pęknięć, naprawa uszkodzonego tynku), - malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną (białą/kolorową), - malowanie farbami olejnymi, - skrobanie ścian, - zrywanie starych tapet i przygotowanie powierzchni ścian i sufitów przed nałożeniem nowych, - nakładanie podłoża pod tapety: tynku, płyty kartonowo gipsowej, - tapetowanie ścian tapetami winylowymi, akrylowymi, - układanie dekorów, pasów, - malowanie okien, - malowanie drzwi. Malujemy również elewacje. Najpierw naprawiamy tynk, następnie malujemy ściany farbami fasadowymi, silikatowymi i akrylowymi. - wykończenia wnętrz Wykańczamy każde wnętrze od najmniejszej kawalerki, poprzez dom aż po biura. Wykonujemy każdą pracę drobne remonty i naprawy jak i wykańczanie wnętrz pod klucz! Zapraszamy do współpracy! KAROLINA ŚWIERCZYŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO \ BUDOWLANE WOL-BUD adres: ul.jana Keplera 8A/9, Poznań telefon: www: Przedsiębiorstwo budowlane WOL-BUD działa na rynku już od 1995 roku, jako wyspecjalizowana, doświadczona i sprawnie wykonująca zlecenia firma. O naszych kwalifikacjach może świadczyć chociażby rozmiar wykonywanych do tej pory prac. Zaufały nam już tak renomowane instytucje jak: - Szpital MSWiA w Poznaniu, ul. Dojazd 34, - Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkopolanka, ul. Gronowa 22, - Spółdzielnia Winogrady, oś. Przyjaźni. Specjalizujemy się w kompleksowych remontach u Klientów zaczynając od całkowitej wymiany stolarki drzwiowej i stawiania nowych ścian działowych, przez instalacje, elektrykę, malowanie aż po podłączenia urządzeń szpitalnych. Jak więc mogą Państwo zauważyć, remonty to nasza specjalność, a nasza oferta związana z nimi jest naprawdę szeroka. Remonty i usługi budowlane wykonujemy w różnego rodzaju obiektach. Zajmowaliśmy się nimi już między innymi w szpitalach, co pozwoliło nam na dopracowanie metod pracy w warunkach o szczególnych wymaganiach, takich jak praca podczas działania obiektu. PRODUKCYJNO-HANDLOWA POL-MET SKORUT FRANCISZEK adres: KRZYWACZKA 391, KRZYWACZKA telefon: www: Firma Produkcyjno-Handlowa POL-MET Franciszek Skorut rozpoczęła działalność gospodarczą w marcu 1981r. W początkowym okresie działalności firma wykonywała tylko wyroby dla potrzeb budownictwa, ogrodnictwa, rolnictwa i ślusarstwa. Począwszy od roku 1990 działalność firmy została poszerzona o działalność handlową i do chwili obecnej firma prowadzi działalność produkcyjno-handlową. W swojej ofercie firma posiada narzędzia: budowlane: łopaty, oskardy, kielnie, czerpaki, pace i inne ogrodnicze: szpadle, grabie, widły i inne ślusarskie: młotki, przecinaki, łomy, siekiery i inne. W listopadzie 2000r. poszerzono produkcję o łopaty alpejskie z przeznaczeniem na eksport do Francji i Czech. Po dzień dzisiejszy firma dostarcza narzędzia na rynek krajowy oraz międzynarodowy, między innymi do Czech, Niemiec, Szwecji i Rumunii. Zapraszamy do współpracy! Obierz właściwy kierunek biznesu!

11 MAGAZYN WIARYGODNA Wiarygodne Firmy W tym miesiącu do grona Wiarygodnych Firm dołączyli: AUTO-TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPIWIEDZIALNOŚCIĄ LUBACZÓW, UL. TECHNICZNA 3 SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŁASZCZOWIE ŁASZCZÓW, UL. ZAMOJSKA 22 HUBERT KAMIŃSKI SAKBUD WARSZAWA, UL. SARDYŃSKA 5/41 BAGRAS SPÓŁKA JAWNA GRAŻYNA PAWŁOWSKA SZCZECIN, UL. EMILII PLATER 89 WITOLD GIERUS MEBLE LUX TWARDOGÓRA, UL. MALINOWA 10 BIURO KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE WAWTOM ANNA GNIWEK WARSZAWA, UL. MALBORSKA 14B ROBERT SUCHALEWSKI TREBOR BRUK GRANIT BOBROWIKI, STARE RYBITWY 15/3 BS USŁUGI DŹWIGOWE STANISLAW KOZŁOWSKI ZIELONA GÓRA, UL. HAWRYŁOWICZA 14 PPHU GREYS JANUSZ JATCZAK BRZEZINY, UL. STRYKOWA 16 NARZĘDZIA TECHNICZNE MARCIN PIECZKA RYBNIK, UL. MŁYŃSKA 70 SEOSTUDIO GRZEGORZ ROLA WROCŁAW, UL. PARTYNICKA 40/6 USŁUGI TRANSPORTOWE ANDRZEJ NIELUDA JOANNA CIEŚLAK S.C KĘDZIERZYN-KOŹLE, UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ 4C ADPOL JERZY SANIEWSKI PIĄTNICA PODUCHOWNA, ELŻBIECIN 26A PIOTR CZARNIECKI-ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY PIOTR ŚWIERZAWA, UL. ZŁOTORYJSKA 24 RAK JULIAN - RAK-TRADING EXPORT-IMPORT CIECHANÓW, UL. DYGASIŃSKIEGO 15 LEH-BAM GOSPODARSTWO ROLNE HENRYK LEŚNIEWICZ MORĄG, JĘDRYCHÓWKO 67 PROMAX ANDRZEJ CZUBAK ŁÓDŹ, UL. HENRYK ASIENKIEWICZA 85/87/8 HANDLOWA MAKS SPÓŁKA JAWNA A. PAWLIM, M. PAWLIK, K. BIAŁKOWSKA, S. BIAŁKOWSKI ŁAZY, UL. STASZICA 3 ARTMETAL MICHAŁ SOLSKI OLSZTYN, UL. BAŁTYCKA 44 GRZEGORZ ANTONI GARWOŁA USŁUGI HYDRAULICZNO-REMONTOWE PRUSZKÓW, UL. RADOSNA 2B MAZIARCZYK PIOTR HANDLOWO-USŁUGOWA PETRUS LUBLIN, UL. ODLEWNICZA 7/16 DOLNOŚLĄSKI ZAKŁAD DOSONALENIA ZAWODOWEGO ODDZIAŁ I WE WROCŁAWIU WROCŁAW, UL. BISKUPIA 10A TRANS-STADNIK S.C KOSTOMŁOTY, MIECZKÓW 24A PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE IMMER-TANK SPÓŁKA JAWNA J. CHROMICZ I J. POMIECZYŃSKA CYCHRY, SARBINOWO 59A PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PETROPOL UTRATA, CHOLEWA, UTRATA SPÓŁKA JAWNA WOLSZTYN, WOLSZTYN 137 BYBA BUGUSŁAW NADGOB P.H.U STRUMIEŃ, UL. KS. JÓZEFA LONDZINA 72 KRZYSZTOF TUSZYŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DĄB-BET GÓZD, KIEDRZYN 20 BESKID-BEST USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE SZCZEPAN WOŹNIAK BESTWINA, UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 26 LIPINSKA MARZENA POGRZEBOWA LIPINSKI TARNOWSKIE GÓRY, UL. POMORSKA 14 SEWENDOOR AGNIESZKA CHOMISZCZAK JASŁO, FLORIAŃSKA 125 NIEMIECKI-DIREKT KRZYSZTOF SZUKOWSKI WROCŁAW, UL. ANDRZEJA CINCIAŁY 5/10 TAKE-SYSTEM ŁUKASZ GASIULEWICZ, MACIEJ BOROWICZ SPÓŁKA CYWILNA OLSZTYN, UL. GEN. KAZIMIERZA SOSNOWSKIEGO 20 INTEGO MARCIN KULESZA WARSZAWA, UL. CHODAKOWSKA 26/32 LOK. 3 MIROSŁAWA LEWANDOWSKA MIR-OIL HANDLOWO USŁUGOWA MIROSŁAWIEC, UL. ORLA 6 INSTALACJE SANITARNE GRZEWCZE I GAZOWE KROPKA MICHAŁ BUCZKOWICE, UL. WOŹNA 944 BIURO OBROTU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI REZULTAT KRAKÓW, OS. KALINOWE 12C/3 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE GROCAR GROBELNY WŁODZIMIERZ PRZEŹMIEROWO, UL. KRAŃCOWA 24 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAM J. J. M. MAKAREWICZ SPÓŁKA JAWNA EŁK, SIEDLISKA 6 MIDAS BARBARA DZICZEK MILANÓWEK, UL. KRZYWA 11 LANGER GROUP S.C. ZBIGNIEW LANGER, MICHAŁ LANGER ŁÓDŹ, UL. MŁYNARSKA 32 PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RYBNIK, UL. KS. J. SZAFRANKA 14/1A JOLANTA JEDYNAK POL-BRUK-JEDYNAK CHARSZNICA, CHARSZNICA 90 EKOTRAW SP. Z O.O TRAWNIKI, KOLONIA STRÓŻA 39 SYLWESTER OSTAFIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH IZO-BUD BRZEG, UL. PIERWSZEJ BRYGADY 36 MIROSŁAW ZORUK EUROSPRZĘT PLUS SIEDLCE, UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 17/37 GABINET KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ DERMA VISAGE BEATA TYRAŁA JAWOR, UL. METALOWCÓW 18 HOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHOCZEWO, UL. PUCKA 20 USŁUGI SPRZĘTOWE ANDRZEJ ZDUNOWSKI DALESZEWO, CHLEBOWO 8 INNOVATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW, UL. ŚWIĘTKOKRZYSKA 4/5 GRZEGORZ GAŃCZAK BŁYSK PIOTRKÓW KUJAWSKI, UL. KALISKA 83 USŁUGI ROBÓT ZIEMNYCH ADAM KOPCIŃSKI GRUDZIĄDZ, UL. ŚNIADECKICH 82/39 ESUNTRANS ARTUR GŁADYSZ MIĘDZYLESIE, PL. WOLNOŚCI 11/1 MARCINIAK EWA TRANSEW KAMIONKA, STAROŚCIN-KOLONIA 16 APICO DORADZTWO GOSPODARCZE ANTONI PIETKIEWICZ KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 42 JADWIGA JURYNIEC SKLEP JURYNIEC LUBAWA, PLAC 700 LECIA 3 PODHORODECKI JAN P.U. PODHORODECKI OŁAWA, UL. ZWIERZYNIEC DUŻY 55 REM-KOL 2 KRZYSZTOF POTRZEBOWSKI SZCZECIN, UL. RYDLA 43/36 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ELZMARK MAREK MARSZAŁEK JEDLIŃSK, UL. STAWNA 3 POPIOŁEK ZDZISŁAW USŁUGI TRANSPORTOWE OSTRÓW MAZOWIECKA, 1000-LECIA 22 P.U.P.H. L-BUD BĘDZIN, BORY 48 FLASZA MIECZYSŁAW WIELOBRANŻOWA DĄBROWA GÓRNICZA, UL. PRZYMIARKI 59 F.H.U. PRALEX ALEKSANDRA SMOLIK BYTOM, UL. KWIATOWA 14 OZGA ARTUR P.H.U. EXPORT-IMPORT ŚWIEBODZICE, CIERNIE 164 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MERKURY WŁADYSŁAW KOWALCZYK PROCHOWICE, UL. KOCHANOWSKIEGO 15A TRANS-COSMITA S.C CIECHANÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 22/22 JAN RYSZCZUK TRANSPORT CIĘŻAROWY SITNO, JAROSŁAWIEC 113 FIUT MIECZYSŁAW ALPIN PRACE REMONTOWE MALARSKIE I WYSOKOŚCIOWE DĄBROWA GÓRNICZA, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 17/22 PARAD WOJCIECH IKBARG BOLESŁAWIEC, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 5/6 JARECKI KAZIMIERZ POL-BRUK ZAKOPANE, UL. KOŚCIELIŃSKA 41 HANDLOWO-USŁUGOWA PUPILEK BOŻENA CZESZEJKO-SOCHACKA KWIDZYN, UL. KRAŃCOWA 2B PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE DOROTA CYGLER ŚWIĘCICHOWA, WILKOWICE ŚWIĘCICHOWA 43

12 z MAGAZYN WIARYGODNA Wiarygodne Firmy MIECZYSŁAW BRUSIŁO ARKA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY WROCŁAW, UL. BARDZKA 80 NAGLIK-CZYSZCZOŃ MACIEJ F.H.U OSCAR-BRUK KOMPLEKSOWE USŁUGI BRUKARSKIE NOWA WIEŚ, UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 13 MAREK KAMIŃSKI-ZAKŁAD BUDOWLANY KAMIEŃ POMORSKI, UL. ŻWIRKI I WIGÓRY 9 JANUSZ MIROSŁAW SZLENDAK H.P.U. KO-AGRO ŻYRZYN, KOŚMIN 53A PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KODMET TADEUSZ KODORSKI MRĄGOWO, UL. MRONGWIUSZA 81A WILMANOWICZ TOMASZ USŁUGO GEODEZYJNE I INFORMATYCZNE PŁOCK, UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 19 Na szczególne wyróżnienie zasługują firmy, które po raz drugi otrzymały Certyfikat Wiarygodna Firma, potwierdzając tym samym niezmienną, a stabilną i solidną postawę w biznesie. Serdecznie gratulacje! KALTER SP. Z O.O. UL. AUGUSTOWSKA 8, BIAŁYSTOK HOMOSUM OŚRODEK PSYCHOEDUKACJI S C TADEUSZ RAK WANDA ŚWITAŁA RAK UL. KRAKUSA 5 A, RYBNIK NOTICA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA UL. BRUZDOWA 104, WARSZAWA EURO-WIERT Sp. z o.o Tarnobrzeg, ul. Siarkopolowa 6 Firma BIURO RACHUNKOWO DORADCZE AGNIESZKA FIJAŁKOWSKA WARSZAWA, UL. ŁOPUSZAŃSKA 49/53 ASMAR MARCIN BIEGAŃSKI Warszawa, Wrzeciono 63A/7 PUP "UTEX" sp. z o.o. "ALEXIS II" E I M ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA UL. STANISŁAWA BODYCHA 97, PIASTÓW, REGUŁY JOANNA NAJBAR HANDLOWA KRAKÓW, UL. KS. BP. WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 22/5 PRZEDSIĘBIORSTWOI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WOPOL ŁÓDŹ, UL. OGNISKOWA 8/54 ZAKŁAD MECHANICZNY MAREK STEINHOF TARNÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 27A PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ANPOL" SP. Z O.O RADZIONKÓW, UL. JANA KUŻAJA 57/316 HANDLOWO USŁUGOWA MULTIPAK S.C NOWY SĄCZ, UL. GRUNWALDZKA 243 BENTELER DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O DĄBROWA GÓRNICZA, UL.WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO 17 TRAINING & SOLUTIONS MAREK SOWA WOLSZTYN, UL. DOKTORA KOCHA 17 SERWIS-TECHMIL LEGNICA, UL. MECHIORA WAŃKOWICZA 29 EUROPLEX S.C. ROBERT WOJTOWICZ, MACIEJ HOFFMAN WROCŁAW, UL. STACYJNA 1 DIGITAL AGENCY S.C. MARCIN GRZEŚKOWIAK, KONRAD KUREK OŚ. WIDOK 23F, ŚWIEBODZIN DIANT-POL POLSKA OGRODNICTWO PRODUKCYJNE SŁOMNIKI, UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 5/60 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA WROCŁAW, UL. GIEŁDOWA 12 DOMENA MEDIA & NIERUCHOMOŚCI EDYTA STACHURSKA NAZWA SKRÓCONA: DOMENA M & N EDYTA STACHURSKA MIĘDZYRZECZ, UL. 30 STYCZNIA 19B/5 GOSPODARSTWO ROLNE ROL-CORN MARIOLA, WOJCIECH KŁĘBEK NOWE BRZESKO, GRUSZKÓW 71 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANDRZEJ ROGUSKI UL. WIŚNIOWA 7, PIASTÓW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SĘKOWSKI" SP. Z O.O TARNÓW, UL. ZGODY 89 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KANBRUK KRZYSZTOF PRZĘCZEK KRAKÓW, UL. MŁYŃSKA 2/66 PRODUKCYJNO HANDLOWA "AKUAN" HURTOWNIA AKUMULATORÓW URSZULA SUCHANEK BIELSKO-BIAŁA, UL. BEMA 12 MARCIN BARTOŚ P.H.U. ABMAR.NET OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. WITOSA 9/3 AUTO-POL-TRANS JUSTYNA I SŁAWOMIR WOŚKO ZBĄSZYŃ, PRZYPROSTYNIA UL. PRANDOTY 195 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ROGERA SŁAWSKIEGO POZNAŃ, UL. GRUNWALDZKA 152 MŁYNAREX ZBIGNIEW CHACHLER, SŁAWOMIR CHACHLER, EDYTA CHACHLER SPÓŁKA JAWNA UCHANIE, MOJSŁAWICE 58 DAR-TRANS DARIUSZ DEROŃ CEKANOWO, UL. PŁOCKA 14, SŁUPNO Wszystkim Laureatom wyróżnienia serdecznie gratulujemy! Magazyn Wiarygodna Firma Tel , WIARYGODNA Obierz właściwy kierunek biznesu!

LAWARDS Sulej & Wójcik. Członek Dacheng s Global Legal Service Network

LAWARDS Sulej & Wójcik. Członek Dacheng s Global Legal Service Network LAWARDS Sulej & Wójcik Członek Dacheng s Global Legal Service Network Ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej w 2015 roku. Sejm uchwalił 7 listopada 2014 roku ustawę o ułatwieniu wykonywania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROGRAMIE WIARYGODNA FIRMA

INFORMATOR O PROGRAMIE WIARYGODNA FIRMA INFORMATOR O PROGRAMIE WIARYGODNA FIRMA Wrocław, luty 2013 r. Wprowadzenie Szanowni Państwo! dziękujemy, że zdecydowali się Państwo dołączyć do grona Uczestników Programu Wiarygodna Firma. Mamy głęboką

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE Coface Contact to unikalna aplikacja umożliwiająca pobranie informacji na temat firm polskich bezpośrednio z serwisu

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż bezpośrednia oraz sprzedaż marginalna lokalna i ograniczona -sprzedaż produktów rolniczych konsumentowi, z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim:

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim: PL AEOC 440000100040 Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów agencja celna Taksim-Pol Sp. z o.o. poleca odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość EWIDENCJE Propozycja podwyższenia limitu przychodów Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość ZMIANA PRAWA - Z 800 tys. do 1,2 mln euro ma zwiększyć się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Podstawowe informacje o e-kancelarii Ponad 11 lat doświadczenia na rynku windykacji Jesteśmy jednym z czołowych

Bardziej szczegółowo

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce

Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego. Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Europejski standard dla profesjonalnego sklepu internetowego Rozwiązania w zakresie budowy zaufania w branży e-commerce Dołącz do grona ponad 17 000 profesjonalnych sprzedawców internetowych! Twoje logo

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE.

NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE. INFORMACJA PRASOWA NOWA USŁUGA WSPIERAJĄCA RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW WERYFIKACJA PODATNIKÓW VAT ON-LINE. Warszawa, 6 lipca 2015 r. - 26 czerwca b.r. Ministerstwo Finansów w ramach prowadzonego wraz z

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Arkadiusz Żabiński ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 1. Wstęp Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe Częstochowa, 04.02.2010 CASE STUDY 1. Nazwa firmy Głównym obszarem działalności biura jest świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenie właściciela

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

STREFA KLIENTA PRAGMA INKASO SA

STREFA KLIENTA PRAGMA INKASO SA STREFA KLIENTA PRAGMA INKASO SA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRAGMA INKASO SA wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów oferuje nowoczesne narzędzie, które gwarantuje stały dostęp do informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Aby przyłączyć sklep do OnetPasaż proszę wybrać przycisk Przyłącz swój sklep znajdujący się na stronie http://pasaz.onet.pl/wspolpraca/. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 2 Na Węgrzech, oprócz m.in. podatku od osób fizycznych, wprowadzono uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. EVA. Przedsiębiorca indywidualny może

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy.

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Urząd gminy dla potrzeb rozliczania gminy z podatku VAT powinien zawsze stosować NIP nadany gminie. Takie jest

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Firma Windykacyjna DELEGAT

Firma Windykacyjna DELEGAT Oferta Firmy DELEGAT. MATERIAŁ POUFNY str. 1 SPIS TREŚCI Oświadczenie o zachowaniu poufności Str. 3 Kilka słów o Firmie DELEGAT Str. 4 Windykacja Polubowna Str. 5 Propozycja cenowa w zakresie windykacji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Witamy w Kancelarii Consiliator Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie. Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE

INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE INFORMATOR DLA PRZEDSTAWICIELA DORADZTWO PODATKOWE Kancelaria Prawno-Podatkowa CAPITAL LEGIS LTD z siedzibą w Coventry, Sherbourne House przy Humber Avenue, CV 2AQ, Wielka Brytania. Oddział w Polsce Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce Wyniki badania dotyczącego terminów rozliczeń pomiędzy polskimi mikro- i małymi przedsiębiorcami a ich kontrahentami EGB Finanse sp. z o.o., kwiecień 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Kraków 2015 Internetowa Wymiana Dokumento w Każdy użytkownik Comarch ERP ifaktury24 może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK. Data 2011.05.18. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK. Data 2011.05.18. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-224/11-2/AK Data 2011.05.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) Najczęściej zadawane pytania (FAQ) ( Zawarte zapisy mają wyłącznie charakter informacyjny, właściwą wykładnię stanowi Regulamin Kolagen NCN Polska sp. z o.o. oraz przepisy obowiązującego prawa polskiego)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora MSP

Bariery rozwoju sektora MSP 1 Wrocław, grudzień 2008 2 Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM KOMPLEKSOWA OFERTA OBSŁUGI FIRMOWYCH FINANSÓW Jeśli szukają Państwo kompleksowej, sprawnej i korzystnej cenowo obsługi firmowych finansów, proponujemy wybór

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Własny biznes krok po kroku

Własny biznes krok po kroku Własny biznes krok po kroku Agnieszka Knust Warszawa, 2010 Publikacja bezpłatna Możesz bezpłatnie oraz wyłącznie do użytku prywatnego udostępniać tę epublikację swoim znajomym. Niniejsza publikacja, ani

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.1 5 maja 2015 Metryka dokumentu: Autor: Patrycja Lewandowska Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Komentarz: Liczba stron: 10 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo