Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego. Information and communication technologies at a lesson of physical culture

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego. Information and communication technologies at a lesson of physical culture"

Transkrypt

1 Khramov Vitali. Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego = Information and communication technologies at a lesson of physical culture. Journal of Health Sciences. 2014;4(13): ISSN / X. https://pbn.nauka.gov.pl/works/ DOI: /zenodo The former journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item ( ). The Author (s) 2014; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. Conflict of interest: None declared. Received: Revised Accepted: Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego Information and communication technologies at a lesson of physical culture Witaly Chramow Vitali Khramov Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus Słowa kluczowe: dydaktyczno-metodyczna pomoc elektroniczna, lekcja wychowania fizycznego, metodyka nauczania dyscypliny sportu, współdziałanie dydaktyczne Keywords: electronic educational manual, lesson of physical culture, methods of teaching of a certain kind of sport, didactic interaction Streszczenie Technologie komputerowe są w stanie zwiększyć efektywność procesu dydaktycznego. Przy tym są one praktycznie nie wykorzystują się w fizycznym wychowaniu młodego pokolenia. Przyczyną jest brak dydaktycznych środków komputerowych do nauczania techniki czynności ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego. To stało się podstawą dla rozwoju elektronicznych pomocy (EP), przeznaczonych do nauczania koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, lekkiej atletyki, aerobiku, sportowej gimnastyki, centrum odnowy biologicznej i turystyki. Celem publikacji jest charakterystyka pedagogicznych funkcji EP. EP składa się z powłoki programowej i treści nauczania. Funkcje powłoki programowej: przedstawienie materiałów wideo, operacje planowania procesu dydaktycznego, tworzenie konspektu wideo. Dydaktyczne wideo zawiera pełen zakres informacji potrzebnych dla rozwoju sportu: technika sport, specjalne ćwiczenia fizyczne, sposoby organizacji, kontrolne i testowe ćwiczenia. Wykorzystanie EP na zajęciach praktycznej jest następujące. Nauczyciel, uruchamiając program komputerowy, wcześniej załaduje utworzony 111

2 materiał wideo i włącza tryb pełnoekranowy. Projekcja filmu odbywa się na dużym ekranie w taki sposób, aby z każdego punktu na siłowni można było śmiało rozpoznawać szczegóły obrazu. Dydaktyczne wideo jest używano jako: obiekt badań, obiekt porównania, sygnał rozpoczęcia nowego ćwiczenia.ep jest wyspecjalizowanym systemem informatycznym, służącym do towarzyszenia procesu kształcenia ruchowych działań. Abstract Computer technologies could increase the effectiveness of an educational process. At the same time they are rarely used in physical training of youth. The reason is the absence of computer didactic tools for teaching the movement activities at a physical culture lesson. This became the ground for development of electronic manuals (EM) for teaching basketball, volleyball, football, track and field, aerobics, athletic gymnastics as well as sports and fitness tourism. The aim of this publication is to characterize the pedagogical functions of the EM. EM consists of software shell and study content. The functions of the software shell are: presenting the video content, operations on planning the study process, development of video synopsis. Study film consists of a full volume of the data necessary to master the sports: technique of a certain kind of sport, special physical exercises, ways of organization, control and test exercises. EM is a specialized information system which is used to support the process of teaching of movement activities. For a student it is the source for stimulating the learning activity, positive motivation to acquire the physical culture study material. A teacher gets at his disposal the teaching system which includes the previous practical experience and minimizes possibilities of pedagogical mistakes. Wprowadzenie Komputeryzacja lekcji kultury fizycznej w pierwszej kolejności powinna być skierowana na zwiększenie efektywności opanowania przez uczniów sportu jak tematu programu nauczania przedmiotu "kultura fizyczna". Sport w wąskim rozumieniu to historycznie ukształtowany rodzaj działalności konkurencyjnej, posiadający konkretny przedmiot mistrzostwa, skład dozwolonych czynności ruchowych i sposobów sportowego zmagania się (sportowej techniki i taktyki), wyraźnie sformułowanymi kryteriami ustalenia zwycięzcy (regulamin mistrzostwa) (Matveev, 2005). Technika sportu charakteryzuje się z pozycji celowości i efektywności. Zgodnie z definicją W. N. Płatonowa (2004), to jest racjonalnie realizowany całokształt ruchów i działań, który pozwala efektywnie rozwiązać zadania ruchowe, wynikające z konkretnych warunków prowadzenia mistrzostwa. Opanowaniem techniki dyscypliny sportowej(przygotowaniem technicznym) nazywa się proces mający na celu doprowadzenie techniki ćwiczenia współzawodniczego do perfekcji (Kuramshin, 2004). Nauczanie dyscypliny sportowej na lekcjach kultury fizycznej zapewnia kompleksowe rozwiązanie edukacyjnych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań. Absolwent szkoły, który opanował dyscypliny sportowej otrzymuje do swojej dyspozycji skuteczny środek zapobiegania gipokinezji, zdrowia, wypoczynku i rozrywki. Specyfika dydaktycznego procesu ukierunkowanego na opanowanie przez uczniów dyscypliny sportowej, jest realizowana w treściach i funkcjach komputerowych 112

3 dydaktycznych środków przeznaczonych do wykorzystania na lekcjach kultury fizycznej. W sumie zostało rozpracowano siedem elektronicznych pomocy (EP): koszykówka, siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka, aerobik, gimnastyka atletyczna, turystyka sportowo-zdrowotna (e-sportedu.grsu.by). EP używa się w celu wsparcia procesu uczenia się techniki ruchu działań. W warunkach praktycznego zajęcia za pomocą komputerowej projekcyjnej techniki uczniom pokazano materiał wideo, który jest stosowany jako obiekt badań, naśladowania (ruchowego opanowania) i porównania. Cele badania Zidentyfikować organizacyjne i metodyczne właściwości prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem elektronicznej dydaktyczno-metodycznej pomocy dyscypliny sportowej. Wyniki badań EP ze swojej treści oraz funkcji jest narzędziem i środkiem zapewnienia działań edukacyjnych nauczyciela. W strukturze działalności zaznaczymy planowanie pracy nauczania oraz operacji w ramach jej realizacji. W trakcie projektowej działalności na różnych etapach planowania, ważne jest, aby zapewnić efektywne zarządzanie dydaktyczno-metodyczną informacją. Wizualny charakter danych źródłowych, zawartych w EP, w połączeniu ze specjalnymi narzędziami zarządzania ułatwiają wdrażanie analitycznego wielosegmentowego składnika planowania. Nauczycielowi na wyświetlaczu komputera podaje się wynik nauczania (odpowiedź na pytanie "do czego należy dążyć"), narzędzia i formy organizacji, które są niezbędne w celu zapewnienia możliwości uzyskania zadanej wydajności nauczania w pracy. Obecność tej informacji, podanej w maksymalnie dostępnej dla przyjęcia formie, umożliwia nauczycielowi opracowanie technologicznych szczegółów implementacji metody nauczania w konkretnych warunkach lekcji, wziąć pod uwagę cechy uczniów, materialną pomoc techniczną, harmonogram i inne towarzyszące okoliczności. Zasadniczą jednostką dydaktyczno-wychowawczego procesu przy opanowaniu kultury fizycznej jako dyscypliny akademickiej jest lekcja. Naukowe podstawy i metodyczne aspekty lekcji kultury fizycznej są w pracach P. F. Lesgafta, W. W. Bielinowicza, K. H. Grantyń, R. B. Mejksona, A. N. Hana, A. A. Gugina, W. M. Kaczaszkina, W. M. Minbułatowa, R. F. Szycikowej i innych autorów. Ogólne wymagania dotyczące lekcji kultury fizycznej sformułowane są na podstawie ogólnie dydaktycznych i publiczno dydaktycznych zasad. Treść nauczania powinna odpowiadać podstawowym pedagogicznym zasadom: świadomości i aktywności, jasności, systematyczności i ciągłości, trwałości, nauce, dostępności, związku teorii z praktyką (Podlasyi, 1999). Źródła specyficznych zasad wychowania fizycznego są ujęte w implementacji procesów dydaktycznych w wychowaniu fizycznym. W odniesieniu do lekcji wychowania fizycznego należy zaznaczyć połączenie edukacyjnego i medycznego kierunku uprawiania; planowanie realizacji celów w kontekście dostępności, indywidualizacji i adaptacyjnego bilansowania fizycznego; wzajemne uwarunkowanie i 113

4 podporządkowanie pedagogicznych celów lekcji i moralnego wychowania uczniów; informowanie danych opisujących stan zdrowia, rozwój fizyczny, przygotowanie fizyczne uczniów, ich zainteresowania, motywacje i potrzeby w zakresie kultury fizycznej; różnorodność technik organizacji nauczania i wychowania (Żelezniak, 2004). Treść lekcji wychowania fizycznego, na podstawie charakterystyki W. M. Minbułatowa (1998), tworzą: - rodzaje działalności szkoleniowej (ich również można określić "aktywnymi działaniami"); - wtórne wskaźniki tej działalności; - sposoby zastosowania załadunkowych środków. Ćwiczenia fizyczne w treści lekcji znajdują się w podrzędnym stosunku do działalności podmiotów procesu edukacyjnego - nauczyciela i ucznia. Nauczyciel planuje, organizuje i kieruje ucznia w jego działalności szkoleniowej, która realizowana jest przeważnie przy korzystaniu z ćwiczeń fizycznych. Uczeń - świadomie i aktywnie stara się przybliżyć do osiągnięcia wyznaczonego celu. Technologia prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, oparta na zastosowaniu EP, zakłada do wprowadzenia specjalistycznego ośrodka informacyjnotechnologicznego do wykonywania działalności szkoleniowej. Prognozowane zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego oczekuje się dzięki wdrożeniu następujących procesów: - informacja szkolenia jest przekazywana uczniom w maksymalnie dostępnej dla percepcji formie, poprzez połączenie pokazu z objaśnieniem, co umożliwia zapobieganie zniekształcenia obrazu celu nauczania po opanowaniu działaniami ruchowymi; - nauczyciel skupia uwagę uczniów i słuchaczy na istotnych elementach działania lub operacji za pomocą jasności faktu i jasności prawidłowości, co umożliwia zrozumienie przeznaczenia każdej opanowanej operacji w semantycznej strukturze badanego ruchu działania; - nauczyciel przedstawia słuchaczom najpierw obiekt badań w ogóle, bez wydzielenia części, a następnie duże fragmenty czynności (podstawowe postawy, zarządcy ruchu, fazy i cykle), przy czym algorytm wydawania informacji szkolenia tworzy uczeń; - uczeń, w toku racjonalnie zorganizowanej działalności szkoleniowej, dostaje szansę szybciej się wyczuć ruch, co pozwala na łączenie obrazu mięśni odczucia z wiedzą, które zostały uzyskane w trakcie nauczania przez ucznia; - uczeń w trakcie wykonywania szkolnych zadań wykonuje świadome poszukiwanie rozwiązań wykonywania ruchowego zadania, na podstawie analizy efektów wizualnych, które są dobrane przez ucznia odpowiednio z poziomem trudności; - wizualizacja informacji szkolenia pozwala skrócić czas na wyjaśnienie zadania ruchowego, co zwiększa motorową gęstość lekcji; - pedagog wykonuje kontrolno-wielosegmentowy aspekt procesu nauczania na podstawie mapowania ruchu, który wykonuje uczeń za pomocą materiału wideo z nagraniami odniesienia techniki działania ruchowego, co normalizuje proces oceny i pozwala uczniowi lepiej zrozumieć zawartość popełnianych błędów technicznych; 114

5 - uczeń otrzymuje zadania do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, przy czym zestaw ćwiczeń kształtuje pedagog, zarządzając w ten sposób działalność trenowania w sprawie ruchowych umiejętności i nawyków. Wnioski EP jest wyspecjalizowanym systemem informatycznym, służącym do akompaniomentu procesu kształcenia działań ruchowych. Dla ucznia ona występuje jako źródło aktywizacji aktywności poznawczej, jako źródło pozytywnej motywacji do opanowania materiału programowego wychowania fizycznego. Nauczyciel otrzymuje do swojej dyspozycji system nauczania, który odzwierciedla doświadczenie z praktyki i minimalizuje prawdopodobieństwo pedagogicznych błędów. References 1. е-спорт: электронные средства обучения для физической культуры и спорта (dostęp: ). 2. Железняк Ю.Д. (2004). Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». Издательский центр «Академия», Москва. 3. Курамшин Ю.Ф., Двейрина О.А., Аксенов В.П. (2004) Подготовка спортсмена в процессе тренировки (W:) Теория и методика физической культуры. Советский спорт, Москва, с Матвеев Л.П. (2005) Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. Издательство «Лань», Санкт-Петербург. 5. Минбулатов В.М. (1998) Дидактическая система предмета «Физическая культура» (Теорет.-методол. исслед.): дис.... д-ра пед. наук, Махачкала. 6. Платонов В.Н. (2004) Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Олимпийская литература, Киев. 7. Подласый И.П. (1999) Педагогика. Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, Москва. 115

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu Klimczyk Mariusz, Słoma Piotr. Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu = Comparative analysis of the level of development

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie sportowców

Opodatkowanie sportowców Szwajdler Paweł, Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata. Opodatkowanie sportowców = Taxation of Sportsmen. Journal of Health Sciences. 2014;04(04):011-016. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had 5 points

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie Klimczyk Agata, Klimczyk Mariusz, Szwajdler Paweł. Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie = Promoting sport by the government and self-government in Poland. Journal of

Bardziej szczegółowo

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 253-260 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA Rajs Arkadiusz, Goździewska-Nowicka Agnieszka, Banaszak-Piechowska Agnieszka, Gospodarczyk Jacek. Szacowanie prędkości pojazdów na podstawie obrazu z kamery = Estimating vehicle speed based on image from

Bardziej szczegółowo

Turystyka młodzieży szkolnej. Tourism of school children

Turystyka młodzieży szkolnej. Tourism of school children Dąbrowska Aneta, Batyk Iwona, Kujawski Marian. Turystyka młodzieży szkolnej = Tourism of school children. Journal of Health Sciences. 2014;04(03):097-104. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Groclin S.A. Streszczenie

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Groclin S.A. Streszczenie Brdak Marek Jan, Sulżycka Monika. Wolontariat na dużych imprezach sportowych. Charakterystyka społeczno demograficzna oraz funkcje pełnione przez wolontariuszy podczas UEFA EURO 2012 w Poznaniu = Volunteering

Bardziej szczegółowo

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie Klimczyk Mariusz, Krygowski Dariusz. Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 1-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie = Development of morphological

Bardziej szczegółowo

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej Fitness as a modern form of recreation movement

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej Fitness as a modern form of recreation movement Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata, Wadych Ewelina. Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej = Fitness as a modern form of recreation movement. Journal of Health Sciences. 2013;3(16):259-272. ISSN

Bardziej szczegółowo

Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2)

Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2) Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Nowe prawa i obowiązki ratowników medycznych w świetle nowelizacji ustawy o PRM = New rights and duties of paramedics according to the updated Law on

Bardziej szczegółowo

Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik. Double path career: sportsman-student and sportsman-employee.

Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik. Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Kostyra Agnieszka. Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik = Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):11-25.

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY. Eating habits among young people

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY. Eating habits among young people Journal of Health Sciences (J Health Sci) 2012; (2)5: 7 13 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. List B item 667. Open Access Open Journal

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: 29.11.2013. Revised 21.12.2013. Accepted: 15.02.2014.

Conflict of interest: None declared. Received: 29.11.2013. Revised 21.12.2013. Accepted: 15.02.2014. Rogozińska Arleta Magdalena, Olubiński Piotr. Plastyka jako metoda wspomagająca Talassoterapię w procesie resocjalizacji = Plastic surgery as a method to assist in the process of Thalassotherapy rehabilitation.

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego

Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego Dejneka Justyna, Bartoszek Agnieszka, Rząca Marcin. Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego = The level of knowledge of patients of pulmonary

Bardziej szczegółowo

= 2015;5(12):622-629. 2391-8306. D OI

= 2015;5(12):622-629. 2391-8306. D OI Malinowski Łukasz. Zarządzanie talentami na przykładzie Wojskowych Zespołów Sportowych oraz Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego = The talent management based on the example of Military Sports Teams

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki. Health behaviors of students of Dietetics

Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki. Health behaviors of students of Dietetics Weber-Rajek Magdalena, Radzimińska Agnieszka, Kalisz Zdzisława, Hoffmann Magdalena, Juraszek Karolina, Goch Aleksander, Zukow Walery. Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki = Health behaviors of students

Bardziej szczegółowo

= 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI:

= 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI: Lisiak Dorota, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery. Znaczenie aktywności fizycznej dla człowieka w samoocenie uczestników zajęć w klubie Maximus w Bydgoszczy = The importance of physical activity

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+

Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+ Prusik Katarzyna, Ossowski Zbigniew, Bielawa Łukasz, Wiech Monika, Kortas Jakub, Konieczna Seweryna, Prusik Krzysztof. Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+ = Diverse

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow Kosmalski Tomasz, Wypych Filip, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena somatyki i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Szubinie = Somatic and physical fitness evaluation of Primary

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej

Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej Mrozkowiak Mirosław. Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej = Length description of five longitudinal arches of foot burdened with its

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Strojek Katarzyna, Witkowska Agnieszka, Radzimińska Agnieszka, Kaźmierczak Urszula, Piekorz Zuzanna, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z

Bardziej szczegółowo

Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball players

Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball players Buśko Krzysztof, Szulc Adam, Kołodziejczyk Michał. Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):201-206.

Bardziej szczegółowo

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku Osica Piotr, Janas Anna, Janeczek Karolina. Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku = A boy with lip and alveolar bone cleft with late diagnosis

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: 16.10.2013. Revised: 15.11.2013. Accepted: 20.12.2013.

Conflict of interest: None declared. Received: 16.10.2013. Revised: 15.11.2013. Accepted: 20.12.2013. Gotowski Rafał, Łątka Alicja, Muszkieta Radosław, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Nalazek Anna, Zukow Walery. Leader, przewodnik, instruktor, trener i sędzia Nordic Walking system przygotowania kadry

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna, a rozwój sprawności fizycznej u chłopców w wieku 13 15

Aktywność fizyczna, a rozwój sprawności fizycznej u chłopców w wieku 13 15 Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 261-274 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Torbiel ślinianki podjęzykowej u 71 letniej pacjentki Sublingual ranula in a 71-year-old patient

Torbiel ślinianki podjęzykowej u 71 letniej pacjentki Sublingual ranula in a 71-year-old patient Janas-Naze Anna, Chiżyński Adam, Szczepkowska Aleksandra, Osica Piotr. Torbiel ślinianki podjęzykowej u 71 letniej pacjentki = Sublingual ranula in a 71-year-old patient. Journal of Education, Health and

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, objawy kliniczne, postępowanie ratunkowe.

Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, objawy kliniczne, postępowanie ratunkowe. Sowa Magdalena, Tarkowski Michał, Wójcik Kamil, Winnicki Andrzej, Saletnik Łukasz. Krwotok poporodowy przyczyny, objawy, postępowanie przedszpitalne = Postpartum hemorrhage causes, symptoms, prehospital

Bardziej szczegółowo

REKREACJA DZIECI I MŁODZIEŻY W GRUDZIĄDZU Recreation of children and young people in Grudziądz

REKREACJA DZIECI I MŁODZIEŻY W GRUDZIĄDZU Recreation of children and young people in Grudziądz Modzelewski Damian, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Muszkieta Radosław, Zukow Walery, Jopkiewicz Jan. Rekreacja dzieci i młodzieży w Grudziądzu = Recreation of children and young people in Grudziądz.

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej I. Autor programu mgr Anna Sobczak II. Zadania programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV VI mających predyspozycje do uprawiania tej

Bardziej szczegółowo

639 Wyzwania kultury fizycznej

639 Wyzwania kultury fizycznej 639 Wyzwania kultury fizycznej Różycki Waldemar. Identyfikacja różnic w poziomie zdolności szybkościowych i wytrzymałościowo szybkościowych na przykładzie zawodników drugoligowego zespołu piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

Factors influencing decisions about education in the bridging study in a group of professional nurses

Factors influencing decisions about education in the bridging study in a group of professional nurses Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 15-30 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

TheAuthor (s) 2013; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland

TheAuthor (s) 2013; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Journal of Health Sciences. 2013;3(10):789-796 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz Bieńkowska Aleksandra, Cieślicka Mirosława, apierała Marek, Zukow Walery, Pabianek Łukasz, iespodziński Bartłomiej, Sokołowska Ewa, Kuska Michalina, Pilewski Robert, Zasada Mariusz. Zdolności motoryczne

Bardziej szczegółowo

Obszary zarządzania placówką medyczną w sytuacji wystąpienia pandemii grypy

Obszary zarządzania placówką medyczną w sytuacji wystąpienia pandemii grypy Religioni Urszula, Czerw Aleksandra, Walewska-Zielecka Bożena, Augustynowicz Anna. Obszary zarządzania placówką medyczną w sytuacji wystąpienia pandemii grypy = Medical service management areas in case

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 492

Wyzwania kultury fizycznej 492 Wyzwania kultury fizycznej 492 Widawska-Stanisz Agnieszka. Jakość usług sportowo-rekreacyjnych = The quality of sportrecreation services. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):492-503. eissn

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, ul. Artwińskiego 3, Kielce. Anna Opuchlik

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, ul. Artwińskiego 3, Kielce. Anna Opuchlik Kamińska-Gwóźdź Ewelina, Lewicki Romuald, Studnicki Rafał, Opuchlik Anna, Szłapińska Joanna, Kubicki Jacek, Włoch Anna. Wpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na stan psychofizyczny osób po uszkodzeniu

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: ruch, choroby, zdrowie, okres starości, aktywność fizyczna.

Słowa kluczowe: ruch, choroby, zdrowie, okres starości, aktywność fizyczna. Kotlarek Magdalena, Szark-Eckardt Mirosława, Bartik Pavol, Zukow Walery. Aktywność fizyczna a choroby cywilizacyjne osób starszych = Physical activity and older people's civilization diseases. Journal

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/WFZ w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program? KOROK PO KROKU. 5 lutego 2013

Jak napisać program? KOROK PO KROKU. 5 lutego 2013 Jak napisać program? KOROK PO KROKU WSTĘP Koncepcja teoretyczna programu, Adresat programu, Zadania szkoły i nauczycieli, Warunki i sposób realizacji programu. KROK PIERWSZY KONSTRUOWANIE CELÓW CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Ograniczmy dzieciom internet Confine children internet

Ograniczmy dzieciom internet Confine children internet Daniluk Aleksandra Eliza, Ratajczak Joanna Stępień-Słodkowska Marta. Ograniczmy dzieciom internet = Confine children internet. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):33-45. ISSN 1429-9623 / 2300-665X.

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu: INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S Pozycja planu: A1 1 Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kinesiology taping in therapy of exemplary functional disorders of knee joint

Kinesiology taping in therapy of exemplary functional disorders of knee joint Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Dylewska Monika, Cichosz Michał, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Plastrowanie dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego = Kinesiology taping in therapy

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY MOTYWACYJNE STYLU ANGAŻOWANIA SIĘ W PRACĘ SPOŁECZNĄ WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH PODCZAS TURNIEJU UEFA EURO 2012

DETERMINANTY MOTYWACYJNE STYLU ANGAŻOWANIA SIĘ W PRACĘ SPOŁECZNĄ WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH PODCZAS TURNIEJU UEFA EURO 2012 Chlebosz Karolina, Brdak Marek, Laudańska Krzemińska Ida. Determinanty motywacyjne stylu angażowania się w pracę społeczną wolontariuszy pracujących podczas turnieju UEFA EURO 2012 = Motivational determinants

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała

Poziom wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała Makarczuk Anna. Poziom wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała = The level of school children's parent's knowledge about postural defects. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: 16.10.2013. Revised: 14.11.2013. Accepted: 20.12.2013.

Conflict of interest: None declared. Received: 16.10.2013. Revised: 14.11.2013. Accepted: 20.12.2013. Monika Kozłowska-Adamczak, Adam Krupa, Projekt koncepcji geoparku o randze lokalnej pod nazwą Krajna Polodowcowa Kraina Ozów, jako produkt finalny opracowania Strategii Rozwoju Turystyki Lokalnej Grupy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży. Secure forms of physical activity for pregnant women

Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży. Secure forms of physical activity for pregnant women Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Ludwikowski Grzegorz, Zukow Walery. Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży = Secure forms of physical activity for pregnant women. Journal of Education,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYSTĘPOWANIA WAD STÓP U DZIECI W WIEKU 6-10 LAT. The analysis of foot defects in children aged 6-10 years

ANALIZA WYSTĘPOWANIA WAD STÓP U DZIECI W WIEKU 6-10 LAT. The analysis of foot defects in children aged 6-10 years Klimczak Karolina, Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Plaskiewicz Anna, Smuczyński Wojciech, Ratuszek-Sadowska Dorota, Woźniak Kamila, Zukow Walery. Analiza występowania wad stóp u dzieci w wieku 6-10

Bardziej szczegółowo

Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain

Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Klimkiewicz Karolina, Smuczyński Wojciech, Zukow Walery. Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 595

Wyzwania kultury fizycznej 595 Wyzwania kultury fizycznej 595 Pilewska Wiesława, Matczak Paweł. Aspekty sprawności sportowej w rywalizacji tanecznej par tańca sportowego stylu standardowego na podstawie oceny wyników próby wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko Poczta Joanna, Malchrowicz-Mośko Ewa. Imprezy biegowe w Polsce fenomen, nowy typ kibica, wpływ na postawy wobec aktywności fizycznej = Running Events in Poland - a phenomenon, a new type of fan, the impact

Bardziej szczegółowo

Ocena zaburzeń koordynacji wzrokowo ruchowej u dzieci z autyzmem Evaluation of the coordination of visually-mobility in children with autism

Ocena zaburzeń koordynacji wzrokowo ruchowej u dzieci z autyzmem Evaluation of the coordination of visually-mobility in children with autism Kropkowska Patrycja, Kaźmierczak Urszula, Zniszcza Paweł, Bułatowicz Irena, Radzimińska Agnieszka, Zukow Walery. Ocena zaburzeń koordynacji wzrokowo ruchowej u dzieci z autyzmem = Evaluation of the coordination

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Autor mgr Lech Nowak WSTĘP Autorski program zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej został opracowany jako dopełnienie programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach opracowała i stosuje na zajęciach z informatyki p. mgr Ewa Wiak Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przyczynek do badań profilu polskiego klienta hoteli SPA. A contribution to research on the profile of the Polish customers of SPA hotels and resorts

Przyczynek do badań profilu polskiego klienta hoteli SPA. A contribution to research on the profile of the Polish customers of SPA hotels and resorts Dwucet Krystyna, Śnieszko Zbigniew. Przyczynek do badań profilu polskiego klienta hoteli SPA = A contribution to research on the profile of the Polish customers of SPA hotels and resorts. Journal of Health

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany:

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany: Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwała nr 25/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2011r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

Wioleta Kitowska. Słowa kluczowe: choroby reumatyczne, epidemiologia, młodzi dorośli. Keywords: rheumatic diseases, epidemiology, young adults.

Wioleta Kitowska. Słowa kluczowe: choroby reumatyczne, epidemiologia, młodzi dorośli. Keywords: rheumatic diseases, epidemiology, young adults. Kitowska Wioleta. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years. Journal

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MASY CIAŁA NA CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI EFFECT OF WEIGHT IN BLOOD PRESSURE PATIENTS

WPŁYW MASY CIAŁA NA CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI EFFECT OF WEIGHT IN BLOOD PRESSURE PATIENTS Nalepa Dorota, Weber Dorota, Rogala Renata, Charzyńska Gula Marianna. Wpływ masy ciała na ciśnienie tętnicze krwi = Effect of weight in blood pressure patients. Journal of Education, Health and Sport.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów.

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. Studenci zobowiązani są do odbycia 160 godzin (cztery tygodnie)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Gliwice Ośrodek Sportu. Program autorski sportowych zajęć z judo. Rok akademicki 2013/14

Politechnika Śląska Gliwice Ośrodek Sportu. Program autorski sportowych zajęć z judo. Rok akademicki 2013/14 Politechnika Śląska Gliwice Ośrodek Sportu Program autorski sportowych zajęć z judo Rok akademicki 2013/14 I. Autor programu Mgr Bronisław Wołkowicz II. Zadania programu W dobie rosnącej popularności sztukami

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 577

Wyzwania kultury fizycznej 577 Wyzwania kultury fizycznej 577 Szark-Eckardt Mirosława, Kowalczyk Łukasz, Żukowska Hanna, Łubkowska Wioletta. Doping i suplementy stosowane w bydgoskich siłowniach = Doping and supplementation applied

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 481

Wyzwania kultury fizycznej 481 Wyzwania kultury fizycznej 481 Kowalski Sławomir. Profesjonalizacja marketingowego zarządzania w klubach sportowych na rynkach lokalnych = The professionalization of marketing management in sports club

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Streszczenie.

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Streszczenie. Klimkiewicz Karolina, Kochański Bartosz, Zukow Walery. Ocena wiedzy i świadomości kobiet na temat funkcji mięśnia dna miednicy = The assessment of women's knowledge and awareness on the role of the pelvic

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ The importance of occupational therapy in social welfare homes

ZNACZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ The importance of occupational therapy in social welfare homes Pietkun Katarzyna, Siminska Joanna, Ogurskowski Karol, Nowacka Krystyna. Znaczenie terapii zajęciowej w domach pomocy społecznej = The importance of occupational therapy in social welfare homes. Journal

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Efektywne planowanie zajęć lekcyjnych dla młodych nastolatków

Efektywne planowanie zajęć lekcyjnych dla młodych nastolatków KONFERENCJA NAUCZYCIELI POLSKICH SZKÓŁ SOBOTNICH LONDYN- 26 PAŹDZIERNIKA 2013 Efektywne planowanie zajęć lekcyjnych dla młodych nastolatków Przedstawiający: Elżbieta Kardynał Elizabeth@ewacic.com Założenia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży akademickiej aktywnej zawodowo The determinants of the tourist activity of the working students

Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży akademickiej aktywnej zawodowo The determinants of the tourist activity of the working students Parzych Krzysztof, Gotowski Rafał, Jodko Ada. Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży akademickiej aktywnej zawodowo = The determinants of the tourist activity of the working students. Journal

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

The Author (s) 2013; Conflict of interest: None declared. Received: 15.10.2013. Revised: 24.12.2013. Accepted: 29.12.2013.

The Author (s) 2013; Conflict of interest: None declared. Received: 15.10.2013. Revised: 24.12.2013. Accepted: 29.12.2013. Dix Barbara, Prusik Krzysztof, Żołnowski Krzysztof, Mościńska Dorota, Zukow Walery. Sylwetka instruktora rekreacji ruchowej = The silhouette of the recreation instructor mobility. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I DEKLAROWANE POSTAWY RODZICÓW WOBEC SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI W WARSZAWIE I TALLINIE

WIEDZA I DEKLAROWANE POSTAWY RODZICÓW WOBEC SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DLA DZIECI W WARSZAWIE I TALLINIE Klotško Małgorzata, Walewska-Zielecka Bożena, Olejniczak Dominik, Skonieczna Joanna. Wiedza i deklarowane postawy rodziców wobec szczepień ochronnych dla dzieci w Warszawie i Tallinie = Knowledge and declared

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu WF_M w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Praktyka pedagogiczna w gimnazjum jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne. Praktyka odbywa

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I:

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I: PODA Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I: ogólnodostępnej sportowej* (poniżej należy zaznaczyć wybraną dyscyplinę sportową) integracyjnej** językowej*** (poniżej należy zaznaczyć wybrany język

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Kochański Bartosz, Kałużna Anna, Kałużny Krystian, Wołowiec Łukasz, Leoniuk Jacek, Hagner-Derengowska Magdalena, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Ocena funkcjonalna osób trenujących boks z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA EDUKACJĘ PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK THE IMPORTANCE OF PATIENT EDUCATION IN THE TREATMENT OF CHRONIC RENAL FAILURE

ZAPOTRZEBOWANIE NA EDUKACJĘ PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK THE IMPORTANCE OF PATIENT EDUCATION IN THE TREATMENT OF CHRONIC RENAL FAILURE Krzyżanowska Ewa, Zaniuk Małgorzata, Łuczyk Robert, Daniluk Jadwiga. Zapotrzebowanie na edukację pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek = The importance of patient education in the treatment of chronic

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej

Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej Autor programu: Barbara Maciąg Autor scenariusza warsztatów: Marta Kobza Przedstawione

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków warunków sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo