Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego. Information and communication technologies at a lesson of physical culture

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego. Information and communication technologies at a lesson of physical culture"

Transkrypt

1 Khramov Vitali. Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego = Information and communication technologies at a lesson of physical culture. Journal of Health Sciences. 2014;4(13): ISSN / X. https://pbn.nauka.gov.pl/works/ DOI: /zenodo The former journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item ( ). The Author (s) 2014; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. Conflict of interest: None declared. Received: Revised Accepted: Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego Information and communication technologies at a lesson of physical culture Witaly Chramow Vitali Khramov Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus Słowa kluczowe: dydaktyczno-metodyczna pomoc elektroniczna, lekcja wychowania fizycznego, metodyka nauczania dyscypliny sportu, współdziałanie dydaktyczne Keywords: electronic educational manual, lesson of physical culture, methods of teaching of a certain kind of sport, didactic interaction Streszczenie Technologie komputerowe są w stanie zwiększyć efektywność procesu dydaktycznego. Przy tym są one praktycznie nie wykorzystują się w fizycznym wychowaniu młodego pokolenia. Przyczyną jest brak dydaktycznych środków komputerowych do nauczania techniki czynności ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego. To stało się podstawą dla rozwoju elektronicznych pomocy (EP), przeznaczonych do nauczania koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, lekkiej atletyki, aerobiku, sportowej gimnastyki, centrum odnowy biologicznej i turystyki. Celem publikacji jest charakterystyka pedagogicznych funkcji EP. EP składa się z powłoki programowej i treści nauczania. Funkcje powłoki programowej: przedstawienie materiałów wideo, operacje planowania procesu dydaktycznego, tworzenie konspektu wideo. Dydaktyczne wideo zawiera pełen zakres informacji potrzebnych dla rozwoju sportu: technika sport, specjalne ćwiczenia fizyczne, sposoby organizacji, kontrolne i testowe ćwiczenia. Wykorzystanie EP na zajęciach praktycznej jest następujące. Nauczyciel, uruchamiając program komputerowy, wcześniej załaduje utworzony 111

2 materiał wideo i włącza tryb pełnoekranowy. Projekcja filmu odbywa się na dużym ekranie w taki sposób, aby z każdego punktu na siłowni można było śmiało rozpoznawać szczegóły obrazu. Dydaktyczne wideo jest używano jako: obiekt badań, obiekt porównania, sygnał rozpoczęcia nowego ćwiczenia.ep jest wyspecjalizowanym systemem informatycznym, służącym do towarzyszenia procesu kształcenia ruchowych działań. Abstract Computer technologies could increase the effectiveness of an educational process. At the same time they are rarely used in physical training of youth. The reason is the absence of computer didactic tools for teaching the movement activities at a physical culture lesson. This became the ground for development of electronic manuals (EM) for teaching basketball, volleyball, football, track and field, aerobics, athletic gymnastics as well as sports and fitness tourism. The aim of this publication is to characterize the pedagogical functions of the EM. EM consists of software shell and study content. The functions of the software shell are: presenting the video content, operations on planning the study process, development of video synopsis. Study film consists of a full volume of the data necessary to master the sports: technique of a certain kind of sport, special physical exercises, ways of organization, control and test exercises. EM is a specialized information system which is used to support the process of teaching of movement activities. For a student it is the source for stimulating the learning activity, positive motivation to acquire the physical culture study material. A teacher gets at his disposal the teaching system which includes the previous practical experience and minimizes possibilities of pedagogical mistakes. Wprowadzenie Komputeryzacja lekcji kultury fizycznej w pierwszej kolejności powinna być skierowana na zwiększenie efektywności opanowania przez uczniów sportu jak tematu programu nauczania przedmiotu "kultura fizyczna". Sport w wąskim rozumieniu to historycznie ukształtowany rodzaj działalności konkurencyjnej, posiadający konkretny przedmiot mistrzostwa, skład dozwolonych czynności ruchowych i sposobów sportowego zmagania się (sportowej techniki i taktyki), wyraźnie sformułowanymi kryteriami ustalenia zwycięzcy (regulamin mistrzostwa) (Matveev, 2005). Technika sportu charakteryzuje się z pozycji celowości i efektywności. Zgodnie z definicją W. N. Płatonowa (2004), to jest racjonalnie realizowany całokształt ruchów i działań, który pozwala efektywnie rozwiązać zadania ruchowe, wynikające z konkretnych warunków prowadzenia mistrzostwa. Opanowaniem techniki dyscypliny sportowej(przygotowaniem technicznym) nazywa się proces mający na celu doprowadzenie techniki ćwiczenia współzawodniczego do perfekcji (Kuramshin, 2004). Nauczanie dyscypliny sportowej na lekcjach kultury fizycznej zapewnia kompleksowe rozwiązanie edukacyjnych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań. Absolwent szkoły, który opanował dyscypliny sportowej otrzymuje do swojej dyspozycji skuteczny środek zapobiegania gipokinezji, zdrowia, wypoczynku i rozrywki. Specyfika dydaktycznego procesu ukierunkowanego na opanowanie przez uczniów dyscypliny sportowej, jest realizowana w treściach i funkcjach komputerowych 112

3 dydaktycznych środków przeznaczonych do wykorzystania na lekcjach kultury fizycznej. W sumie zostało rozpracowano siedem elektronicznych pomocy (EP): koszykówka, siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka, aerobik, gimnastyka atletyczna, turystyka sportowo-zdrowotna (e-sportedu.grsu.by). EP używa się w celu wsparcia procesu uczenia się techniki ruchu działań. W warunkach praktycznego zajęcia za pomocą komputerowej projekcyjnej techniki uczniom pokazano materiał wideo, który jest stosowany jako obiekt badań, naśladowania (ruchowego opanowania) i porównania. Cele badania Zidentyfikować organizacyjne i metodyczne właściwości prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem elektronicznej dydaktyczno-metodycznej pomocy dyscypliny sportowej. Wyniki badań EP ze swojej treści oraz funkcji jest narzędziem i środkiem zapewnienia działań edukacyjnych nauczyciela. W strukturze działalności zaznaczymy planowanie pracy nauczania oraz operacji w ramach jej realizacji. W trakcie projektowej działalności na różnych etapach planowania, ważne jest, aby zapewnić efektywne zarządzanie dydaktyczno-metodyczną informacją. Wizualny charakter danych źródłowych, zawartych w EP, w połączeniu ze specjalnymi narzędziami zarządzania ułatwiają wdrażanie analitycznego wielosegmentowego składnika planowania. Nauczycielowi na wyświetlaczu komputera podaje się wynik nauczania (odpowiedź na pytanie "do czego należy dążyć"), narzędzia i formy organizacji, które są niezbędne w celu zapewnienia możliwości uzyskania zadanej wydajności nauczania w pracy. Obecność tej informacji, podanej w maksymalnie dostępnej dla przyjęcia formie, umożliwia nauczycielowi opracowanie technologicznych szczegółów implementacji metody nauczania w konkretnych warunkach lekcji, wziąć pod uwagę cechy uczniów, materialną pomoc techniczną, harmonogram i inne towarzyszące okoliczności. Zasadniczą jednostką dydaktyczno-wychowawczego procesu przy opanowaniu kultury fizycznej jako dyscypliny akademickiej jest lekcja. Naukowe podstawy i metodyczne aspekty lekcji kultury fizycznej są w pracach P. F. Lesgafta, W. W. Bielinowicza, K. H. Grantyń, R. B. Mejksona, A. N. Hana, A. A. Gugina, W. M. Kaczaszkina, W. M. Minbułatowa, R. F. Szycikowej i innych autorów. Ogólne wymagania dotyczące lekcji kultury fizycznej sformułowane są na podstawie ogólnie dydaktycznych i publiczno dydaktycznych zasad. Treść nauczania powinna odpowiadać podstawowym pedagogicznym zasadom: świadomości i aktywności, jasności, systematyczności i ciągłości, trwałości, nauce, dostępności, związku teorii z praktyką (Podlasyi, 1999). Źródła specyficznych zasad wychowania fizycznego są ujęte w implementacji procesów dydaktycznych w wychowaniu fizycznym. W odniesieniu do lekcji wychowania fizycznego należy zaznaczyć połączenie edukacyjnego i medycznego kierunku uprawiania; planowanie realizacji celów w kontekście dostępności, indywidualizacji i adaptacyjnego bilansowania fizycznego; wzajemne uwarunkowanie i 113

4 podporządkowanie pedagogicznych celów lekcji i moralnego wychowania uczniów; informowanie danych opisujących stan zdrowia, rozwój fizyczny, przygotowanie fizyczne uczniów, ich zainteresowania, motywacje i potrzeby w zakresie kultury fizycznej; różnorodność technik organizacji nauczania i wychowania (Żelezniak, 2004). Treść lekcji wychowania fizycznego, na podstawie charakterystyki W. M. Minbułatowa (1998), tworzą: - rodzaje działalności szkoleniowej (ich również można określić "aktywnymi działaniami"); - wtórne wskaźniki tej działalności; - sposoby zastosowania załadunkowych środków. Ćwiczenia fizyczne w treści lekcji znajdują się w podrzędnym stosunku do działalności podmiotów procesu edukacyjnego - nauczyciela i ucznia. Nauczyciel planuje, organizuje i kieruje ucznia w jego działalności szkoleniowej, która realizowana jest przeważnie przy korzystaniu z ćwiczeń fizycznych. Uczeń - świadomie i aktywnie stara się przybliżyć do osiągnięcia wyznaczonego celu. Technologia prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, oparta na zastosowaniu EP, zakłada do wprowadzenia specjalistycznego ośrodka informacyjnotechnologicznego do wykonywania działalności szkoleniowej. Prognozowane zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego oczekuje się dzięki wdrożeniu następujących procesów: - informacja szkolenia jest przekazywana uczniom w maksymalnie dostępnej dla percepcji formie, poprzez połączenie pokazu z objaśnieniem, co umożliwia zapobieganie zniekształcenia obrazu celu nauczania po opanowaniu działaniami ruchowymi; - nauczyciel skupia uwagę uczniów i słuchaczy na istotnych elementach działania lub operacji za pomocą jasności faktu i jasności prawidłowości, co umożliwia zrozumienie przeznaczenia każdej opanowanej operacji w semantycznej strukturze badanego ruchu działania; - nauczyciel przedstawia słuchaczom najpierw obiekt badań w ogóle, bez wydzielenia części, a następnie duże fragmenty czynności (podstawowe postawy, zarządcy ruchu, fazy i cykle), przy czym algorytm wydawania informacji szkolenia tworzy uczeń; - uczeń, w toku racjonalnie zorganizowanej działalności szkoleniowej, dostaje szansę szybciej się wyczuć ruch, co pozwala na łączenie obrazu mięśni odczucia z wiedzą, które zostały uzyskane w trakcie nauczania przez ucznia; - uczeń w trakcie wykonywania szkolnych zadań wykonuje świadome poszukiwanie rozwiązań wykonywania ruchowego zadania, na podstawie analizy efektów wizualnych, które są dobrane przez ucznia odpowiednio z poziomem trudności; - wizualizacja informacji szkolenia pozwala skrócić czas na wyjaśnienie zadania ruchowego, co zwiększa motorową gęstość lekcji; - pedagog wykonuje kontrolno-wielosegmentowy aspekt procesu nauczania na podstawie mapowania ruchu, który wykonuje uczeń za pomocą materiału wideo z nagraniami odniesienia techniki działania ruchowego, co normalizuje proces oceny i pozwala uczniowi lepiej zrozumieć zawartość popełnianych błędów technicznych; 114

5 - uczeń otrzymuje zadania do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, przy czym zestaw ćwiczeń kształtuje pedagog, zarządzając w ten sposób działalność trenowania w sprawie ruchowych umiejętności i nawyków. Wnioski EP jest wyspecjalizowanym systemem informatycznym, służącym do akompaniomentu procesu kształcenia działań ruchowych. Dla ucznia ona występuje jako źródło aktywizacji aktywności poznawczej, jako źródło pozytywnej motywacji do opanowania materiału programowego wychowania fizycznego. Nauczyciel otrzymuje do swojej dyspozycji system nauczania, który odzwierciedla doświadczenie z praktyki i minimalizuje prawdopodobieństwo pedagogicznych błędów. References 1. е-спорт: электронные средства обучения для физической культуры и спорта (dostęp: ). 2. Железняк Ю.Д. (2004). Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». Издательский центр «Академия», Москва. 3. Курамшин Ю.Ф., Двейрина О.А., Аксенов В.П. (2004) Подготовка спортсмена в процессе тренировки (W:) Теория и методика физической культуры. Советский спорт, Москва, с Матвеев Л.П. (2005) Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. Издательство «Лань», Санкт-Петербург. 5. Минбулатов В.М. (1998) Дидактическая система предмета «Физическая культура» (Теорет.-методол. исслед.): дис.... д-ра пед. наук, Махачкала. 6. Платонов В.Н. (2004) Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Олимпийская литература, Киев. 7. Подласый И.П. (1999) Педагогика. Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, Москва. 115

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu Klimczyk Mariusz, Słoma Piotr. Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu = Comparative analysis of the level of development

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie sportowców

Opodatkowanie sportowców Szwajdler Paweł, Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata. Opodatkowanie sportowców = Taxation of Sportsmen. Journal of Health Sciences. 2014;04(04):011-016. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had 5 points

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie Klimczyk Agata, Klimczyk Mariusz, Szwajdler Paweł. Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie = Promoting sport by the government and self-government in Poland. Journal of

Bardziej szczegółowo

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 253-260 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno

Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno Zielińska Maria Eliza, Barwińska-Szczutkowska Gabriela, Barwińska Sylwia. Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):894-899.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Demographic structure of Białe Błota municipality in the years

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Demographic structure of Białe Błota municipality in the years Barwińska Sylwia, Jóźwiak Patrycja. Struktura demograficzna gminy Białe Błota w latach 1988-2013 = Demographic structure of Białe Błota municipality in the years 1988-2013. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA Rajs Arkadiusz, Goździewska-Nowicka Agnieszka, Banaszak-Piechowska Agnieszka, Gospodarczyk Jacek. Szacowanie prędkości pojazdów na podstawie obrazu z kamery = Estimating vehicle speed based on image from

Bardziej szczegółowo

Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kotecka Klaudia, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy = Motivation as a factor in sports among the

Bardziej szczegółowo

Turystyka młodzieży szkolnej. Tourism of school children

Turystyka młodzieży szkolnej. Tourism of school children Dąbrowska Aneta, Batyk Iwona, Kujawski Marian. Turystyka młodzieży szkolnej = Tourism of school children. Journal of Health Sciences. 2014;04(03):097-104. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula, Zdolska Wioleta. Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach 2010-2014 = Epidemiology of hepatitis C in Poland in 2010-2014.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Rajs, prof. nadzw. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz,

dr hab. Katarzyna Rajs, prof. nadzw. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz, Rajs Arkadiusz, Rajs Katarzyna. Ograniczenia ekstrakcji częstotliwości podstawowej dźwięku ortepianu w oparciu o analizę cepstrum = Limit the extraction o undamental requency sound o the piano based on

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ABSENCJI WYBORCZEJ POLAKÓW W PIERWSZYCH DZIESIĘCIU LATACH DEMOKRACJI

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ABSENCJI WYBORCZEJ POLAKÓW W PIERWSZYCH DZIESIĘCIU LATACH DEMOKRACJI Barwińska Sylwia. Uwarunkowania społeczne absencji wyborczej polaków w pierwszych dziesięciu latach demokracji = Social conditions of election absenteeism by Poles in the first ten years of democracy.

Bardziej szczegółowo

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie Klimczyk Mariusz, Krygowski Dariusz. Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 1-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie = Development of morphological

Bardziej szczegółowo

NAPŁYW LUDNOŚCI NA TEREN GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Inflow of population into Białe Błota municipality in the years

NAPŁYW LUDNOŚCI NA TEREN GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Inflow of population into Białe Błota municipality in the years Barwińska Sylwia, Jóźwiak Patrycja. Napływ ludności na teren gminy Białe Błota w latach 1988-2013 = Inflow of population into Białe Błota municipality in the years 1988-2013. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Aktywność fizyczna osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Aktywność fizyczna osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = Physical activity of people with chronic hepatitis C. Journal of

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Groclin S.A. Streszczenie

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Groclin S.A. Streszczenie Brdak Marek Jan, Sulżycka Monika. Wolontariat na dużych imprezach sportowych. Charakterystyka społeczno demograficzna oraz funkcje pełnione przez wolontariuszy podczas UEFA EURO 2012 w Poznaniu = Volunteering

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych wybrane aspekty Forms of employment of people with disabilities - some aspects

Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych wybrane aspekty Forms of employment of people with disabilities - some aspects Warchoł Martyna. Forms of employment of people with disabilities - some aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):322-331. eissn 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.321901

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani

Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani Hamerlińska Latecka Agnieszka. Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani = Use of Nordic Walking in a rehabilitation of the people after total laryngectomy. Journal

Bardziej szczegółowo

Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena sprawności specjalnej piłkarzy nożnych Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Bydgoszczy = Evaluation of the special efficiency foot players

Bardziej szczegółowo

Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2)

Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2) Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Nowe prawa i obowiązki ratowników medycznych w świetle nowelizacji ustawy o PRM = New rights and duties of paramedics according to the updated Law on

Bardziej szczegółowo

1 AWFiS Gdańsk 2 UKW Bydgoszcz

1 AWFiS Gdańsk 2 UKW Bydgoszcz Piątek Mirosław, Byzdra Krzysztof, Kamrowska-Nowak Maria, Mikołajczyk Janusz, Stępniak Robert. Struktura obciążeń treningowych w cyklu przed olimpijskim Londyn 2012 - zawodnika klasy MM w rzucie oszczepem

Bardziej szczegółowo

Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik. Double path career: sportsman-student and sportsman-employee.

Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik. Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Kostyra Agnieszka. Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik = Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):11-25.

Bardziej szczegółowo

Poddawanie się badaniom profilaktycznym przez osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Poddawanie się badaniom profilaktycznym przez osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Poddawanie się badaniom profilaktycznym przez osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = Submission to preventive examinations

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: Revised: Accepted:

Conflict of interest: None declared. Received: Revised: Accepted: Kazimierz Harłoziński, Gabriela Barwińska-Szczutkowska, Problem bezrobocia w Bydgoszczy w latach 2005-, Problems of unemployment in Bydgoszcz in years 2005 -. Journal of Health Sciences. 2013;3(14), 248-260.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 669

Wyzwania kultury fizycznej 669 Wyzwania kultury fizycznej 669 Socha Paulina, Przybyła Katarzyna. Jakość prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich w ocenie studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Justyna Gierczak. SKN Ochrony Środowiska, Sekcja Higieny pracy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Justyna Gierczak. SKN Ochrony Środowiska, Sekcja Higieny pracy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Gierczak Justyna. Porównanie oceny obciążenia statycznego przedstawicieli handlowych różnych firm = Comparison evaluation of static load of sales representatives from different companies. Journal of Education,

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY. Eating habits among young people

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY. Eating habits among young people Journal of Health Sciences (J Health Sci) 2012; (2)5: 7 13 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. List B item 667. Open Access Open Journal

Bardziej szczegółowo

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej Fitness as a modern form of recreation movement

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej Fitness as a modern form of recreation movement Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata, Wadych Ewelina. Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej = Fitness as a modern form of recreation movement. Journal of Health Sciences. 2013;3(16):259-272. ISSN

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE. Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE. Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną Teoria wychowania fizycznego 1. Rehabilitacja fizjoterapia: definicja, zakres działania,

Bardziej szczegółowo

616 Wyzwania kultury fizycznej

616 Wyzwania kultury fizycznej 616 Wyzwania kultury fizycznej Mędrak Anna, Rżany Michał, Otremba Barbara, Brodowska Elwira, Szynal Magdalena, Alcer Magdalena, Górecka Anna, Stefaniak Tomasz, Suszyński Krzysztof, Górka Dariusz. Akademickie

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność turystyczna Wenecji w powiecie żnińskim. Tourist attractiveness of Venice in Żnin district

Atrakcyjność turystyczna Wenecji w powiecie żnińskim. Tourist attractiveness of Venice in Żnin district Gotowski Rafał, Parzych Krzysztof. Tourist attractiveness of Venice in Żnin district. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):714-720. eissn 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.225143

Bardziej szczegółowo

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko Poczta Joanna, Malchrowicz-Mośko Ewa. Bierny udział w biegowych wydarzeniach sportowych i jego wpływ na promocję zdrowia i aktywności fizycznej wśród kibiców = Passive participation in cross-country skiing

Bardziej szczegółowo

= 2015;5(12):622-629. 2391-8306. D OI

= 2015;5(12):622-629. 2391-8306. D OI Malinowski Łukasz. Zarządzanie talentami na przykładzie Wojskowych Zespołów Sportowych oraz Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego = The talent management based on the example of Military Sports Teams

Bardziej szczegółowo

= 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI:

= 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI: Lisiak Dorota, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery. Znaczenie aktywności fizycznej dla człowieka w samoocenie uczestników zajęć w klubie Maximus w Bydgoszczy = The importance of physical activity

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: 29.11.2013. Revised 21.12.2013. Accepted: 15.02.2014.

Conflict of interest: None declared. Received: 29.11.2013. Revised 21.12.2013. Accepted: 15.02.2014. Rogozińska Arleta Magdalena, Olubiński Piotr. Plastyka jako metoda wspomagająca Talassoterapię w procesie resocjalizacji = Plastic surgery as a method to assist in the process of Thalassotherapy rehabilitation.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow Kosmalski Tomasz, Wypych Filip, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena somatyki i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Szubinie = Somatic and physical fitness evaluation of Primary

Bardziej szczegółowo

Paulina Jarecka 1, Tadeusz Fąk, Teresa Skrzypczyk 2

Paulina Jarecka 1, Tadeusz Fąk, Teresa Skrzypczyk 2 Jarecka Paulina, Fąk Tadeusz, Skrzypczyk Teresa. Nordic walking jako forma aktywności fizycznej w opinii mieszkańców Poznania = Nordic walking as a form of physical activity in the opinion of the residents

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+

Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+ Prusik Katarzyna, Ossowski Zbigniew, Bielawa Łukasz, Wiech Monika, Kortas Jakub, Konieczna Seweryna, Prusik Krzysztof. Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+ = Diverse

Bardziej szczegółowo

Mariusz Klimczyk. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mariusz Klimczyk. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Klimczyk Mariusz. Kontrola procesu szkolenia na przykładzie 12 letnich skoczków o tyczce = Control the training process on the example of 12 year pole vault jumpers. Journal of Health Sciences. 2014;04(07):093-100.

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU WIEDZY NA TEMAT ZAWODU FIZJOTERAPEUTY WŚRÓD STUDENTÓW NAUK TECHNICZNYCH ORAZ OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA

OCENA POZIOMU WIEDZY NA TEMAT ZAWODU FIZJOTERAPEUTY WŚRÓD STUDENTÓW NAUK TECHNICZNYCH ORAZ OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA Kocjan Janusz. Assessment of the knowledge level on profession of physiotherapist among students of technical science and elderly persons. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):167-175. eissn

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pujszo 1, Robert Stepniak 2, Marek Adam 3. Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

Małgorzata Pujszo 1, Robert Stepniak 2, Marek Adam 3. Wielkiego, Bydgoszcz, Polska Pujszo Małgorzata, Stepniak Robert, Adam Marek. Reading level as a component of the universal culture of the male judo society. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):11-21. eissn 2391-8306.

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego

Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego Dejneka Justyna, Bartoszek Agnieszka, Rząca Marcin. Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego = The level of knowledge of patients of pulmonary

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki. Health behaviors of students of Dietetics

Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki. Health behaviors of students of Dietetics Weber-Rajek Magdalena, Radzimińska Agnieszka, Kalisz Zdzisława, Hoffmann Magdalena, Juraszek Karolina, Goch Aleksander, Zukow Walery. Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki = Health behaviors of students

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej I. Autor programu mgr Anna Sobczak II. Zadania programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV VI mających predyspozycje do uprawiania tej

Bardziej szczegółowo

Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV wśród osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV wśród osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV wśród osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = The circumstances of diagnosis of HCV

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 650

Wyzwania kultury fizycznej 650 Wyzwania kultury fizycznej 650 Klimas Nela, Laudańska-Krzemińska Ida. Przygotowania studentów wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej teoria a rzeczywistość = The preparation

Bardziej szczegółowo

Journal of Education, Health and Sport 2015;5(12), s , eissn

Journal of Education, Health and Sport 2015;5(12), s , eissn Journal of Education, Health and Sport 2015;5(12), s. 656-665, eissn 2391-8306 656 Rejman Aneta. Uczniowskie kluby sportowe w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz orzecznictwa sądów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej

Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej Mrozkowiak Mirosław. Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej = Length description of five longitudinal arches of foot burdened with its

Bardziej szczegółowo

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 II. Zasady nauczania Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 1 Zasady nauczania (B. Nawroczyński, K. Sośnicki, Cz. Kupisiewicz) Zasady kształcenia (W. Okoń) Zasady uczenia

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: 16.10.2013. Revised: 15.11.2013. Accepted: 20.12.2013.

Conflict of interest: None declared. Received: 16.10.2013. Revised: 15.11.2013. Accepted: 20.12.2013. Gotowski Rafał, Łątka Alicja, Muszkieta Radosław, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Nalazek Anna, Zukow Walery. Leader, przewodnik, instruktor, trener i sędzia Nordic Walking system przygotowania kadry

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Strojek Katarzyna, Witkowska Agnieszka, Radzimińska Agnieszka, Kaźmierczak Urszula, Piekorz Zuzanna, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 565

Wyzwania kultury fizycznej 565 Wyzwania kultury fizycznej 565 Pilewska Wiesława, Sech Patrycja, Pilewski Robert. Charakterystyka budowy ciała tancerzy stylu standardowego tańca sportowego na przykładzie pary mistrzów świata = Characteristics

Bardziej szczegółowo

639 Wyzwania kultury fizycznej

639 Wyzwania kultury fizycznej 639 Wyzwania kultury fizycznej Różycki Waldemar. Identyfikacja różnic w poziomie zdolności szybkościowych i wytrzymałościowo szybkościowych na przykładzie zawodników drugoligowego zespołu piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball players

Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball players Buśko Krzysztof, Szulc Adam, Kołodziejczyk Michał. Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):201-206.

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna, a rozwój sprawności fizycznej u chłopców w wieku 13 15

Aktywność fizyczna, a rozwój sprawności fizycznej u chłopców w wieku 13 15 Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 261-274 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Mariusz Klimczyk, Wojciech Kędzierski. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mariusz Klimczyk, Wojciech Kędzierski. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Klimczyk Mariusz, Kędzierski Wojciech. Charakterystyka morfologiczna i fizycznej 7 letnich dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr. 1 w Sępólnie Krajeńskim = Morphological characteristics and physical

Bardziej szczegółowo

Torbiel ślinianki podjęzykowej u 71 letniej pacjentki Sublingual ranula in a 71-year-old patient

Torbiel ślinianki podjęzykowej u 71 letniej pacjentki Sublingual ranula in a 71-year-old patient Janas-Naze Anna, Chiżyński Adam, Szczepkowska Aleksandra, Osica Piotr. Torbiel ślinianki podjęzykowej u 71 letniej pacjentki = Sublingual ranula in a 71-year-old patient. Journal of Education, Health and

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, objawy kliniczne, postępowanie ratunkowe.

Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, objawy kliniczne, postępowanie ratunkowe. Sowa Magdalena, Tarkowski Michał, Wójcik Kamil, Winnicki Andrzej, Saletnik Łukasz. Krwotok poporodowy przyczyny, objawy, postępowanie przedszpitalne = Postpartum hemorrhage causes, symptoms, prehospital

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rzońca, Adam Fronczak. Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Agnieszka Rzońca, Adam Fronczak. Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny Rzońca Agnieszka, Fronczak Adam. The impact of breast reconstruction on the quality of life of women after mastectomy. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):481-488. eissn 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.546417

Bardziej szczegółowo

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie Grant Wielkopolskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/WFZ w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku Osica Piotr, Janas Anna, Janeczek Karolina. Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku = A boy with lip and alveolar bone cleft with late diagnosis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA WOBEC KOBIET W POLSCE State policy against women in Poland Alicja Łątka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

POLITYKA PAŃSTWA WOBEC KOBIET W POLSCE State policy against women in Poland Alicja Łątka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Alicja Łątka, Polityka państwa wobec kobiet w Polsce, State policy against women in Poland. Journal of Health Sciences. 2013;3(14), 204-211, ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had 5 points in

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ASYSTENCKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ROK 2 TYGODNIE Poznań 2014 1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Poznaniu Pracownia Praktyk Pedagogicznych 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Bardziej szczegółowo

Bardzo ciepłe i gorące noce w północno-zachodniej Polsce Very warm and hot nights in north-western Poland

Bardzo ciepłe i gorące noce w północno-zachodniej Polsce Very warm and hot nights in north-western Poland Więcław Mirosław. Bardzo ciepłe i gorące noce w północno-zachodniej Polsce = Very warm and hot nights in north-western Poland. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):31-40. ISSN 2391-8306.

Bardziej szczegółowo

Dominik Olejniczak. Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dominik Olejniczak. Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny Olejniczak Dominik. Praktyczne wykorzystanie health literacy - alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych = Practical use of health-literacy as a tool for achieving health goals.

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program? KOROK PO KROKU. 5 lutego 2013

Jak napisać program? KOROK PO KROKU. 5 lutego 2013 Jak napisać program? KOROK PO KROKU WSTĘP Koncepcja teoretyczna programu, Adresat programu, Zadania szkoły i nauczycieli, Warunki i sposób realizacji programu. KROK PIERWSZY KONSTRUOWANIE CELÓW CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Psychologiczna analiza poziomu agresji w męskim środowisku judoków Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas society

Psychologiczna analiza poziomu agresji w męskim środowisku judoków Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas society Wojdat Marta, Janowska Patrycja, Pujszo Małgorzata, Stępniak Robert, Adam Marek. Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas socjety. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):59-67.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz Bieńkowska Aleksandra, Cieślicka Mirosława, apierała Marek, Zukow Walery, Pabianek Łukasz, iespodziński Bartłomiej, Sokołowska Ewa, Kuska Michalina, Pilewski Robert, Zasada Mariusz. Zdolności motoryczne

Bardziej szczegółowo

REKREACJA DZIECI I MŁODZIEŻY W GRUDZIĄDZU Recreation of children and young people in Grudziądz

REKREACJA DZIECI I MŁODZIEŻY W GRUDZIĄDZU Recreation of children and young people in Grudziądz Modzelewski Damian, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Muszkieta Radosław, Zukow Walery, Jopkiewicz Jan. Rekreacja dzieci i młodzieży w Grudziądzu = Recreation of children and young people in Grudziądz.

Bardziej szczegółowo

STAN CECH SOMATYCZNYCH I SPRAWNOŚĆ OGÓLNA UCZNIÓW W WIEKU 17 LAT Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU

STAN CECH SOMATYCZNYCH I SPRAWNOŚĆ OGÓLNA UCZNIÓW W WIEKU 17 LAT Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU Szary Mateusz, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery, Cieśłicka Mirosława, Muszkieta Radosław, Iermakov Sergii, Bartik Pavol, Eksterowicz Jerzy, Stępniak Robert, Karaskova Vlastimila. Stan cech

Bardziej szczegółowo

TheAuthor (s) 2013; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland

TheAuthor (s) 2013; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Journal of Health Sciences. 2013;3(10):789-796 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Aspekt prawny przy zakażeniu gronkowcem złocistym w placówce medycznej. Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility

Aspekt prawny przy zakażeniu gronkowcem złocistym w placówce medycznej. Legal aspect of the Staphylococcus aureus infection in a medical facility Siminska Joanna, Specjał Martyna, Nowacki Michał, Rosenau Dominik, Porzych Piotr, Głowacka Iwona, Beuth Wojciech. Aspekt prawny przy zakażeniu gronkowcem złocistym w placówce medycznej = Legal aspect of

Bardziej szczegółowo

Obszary zarządzania placówką medyczną w sytuacji wystąpienia pandemii grypy

Obszary zarządzania placówką medyczną w sytuacji wystąpienia pandemii grypy Religioni Urszula, Czerw Aleksandra, Walewska-Zielecka Bożena, Augustynowicz Anna. Obszary zarządzania placówką medyczną w sytuacji wystąpienia pandemii grypy = Medical service management areas in case

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, ul. Artwińskiego 3, Kielce. Anna Opuchlik

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, ul. Artwińskiego 3, Kielce. Anna Opuchlik Kamińska-Gwóźdź Ewelina, Lewicki Romuald, Studnicki Rafał, Opuchlik Anna, Szłapińska Joanna, Kubicki Jacek, Włoch Anna. Wpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na stan psychofizyczny osób po uszkodzeniu

Bardziej szczegółowo

Anna Mędrak, Joanna Piętak, Tomasz Łosień

Anna Mędrak, Joanna Piętak, Tomasz Łosień Mędrak Anna, Piętak Joanna, Łosień Tomasz. Wpływ aktywności ruchowej i sportu na rozwój psychomotoryczny dziecka niepełnosprawnego ruchowo = The influence of physical activity and sport in the psychomotor

Bardziej szczegółowo

Influence of socio-demographic changes on health behavior in the field of breast cancer prevention among women work in lubelskie macro-region

Influence of socio-demographic changes on health behavior in the field of breast cancer prevention among women work in lubelskie macro-region Bojakowska Urszula, Kalinowski Paweł. Wpływ wybranych cech społeczno demograficznych na zachowania zdrowotne w zakresie profilaktyki raka piersi w populacji kobiet pracujących z makroregionu lubelskiego

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 492

Wyzwania kultury fizycznej 492 Wyzwania kultury fizycznej 492 Widawska-Stanisz Agnieszka. Jakość usług sportowo-rekreacyjnych = The quality of sportrecreation services. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(11):492-503. eissn

Bardziej szczegółowo

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I:

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I: PODA Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I: ogólnodostępnej sportowej* (poniżej należy zaznaczyć wybraną dyscyplinę sportową) integracyjnej** językowej*** (poniżej należy zaznaczyć wybrany język

Bardziej szczegółowo

Factors influencing decisions about education in the bridging study in a group of professional nurses

Factors influencing decisions about education in the bridging study in a group of professional nurses Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 15-30 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain

Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Klimkiewicz Karolina, Smuczyński Wojciech, Zukow Walery. Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: ruch, choroby, zdrowie, okres starości, aktywność fizyczna.

Słowa kluczowe: ruch, choroby, zdrowie, okres starości, aktywność fizyczna. Kotlarek Magdalena, Szark-Eckardt Mirosława, Bartik Pavol, Zukow Walery. Aktywność fizyczna a choroby cywilizacyjne osób starszych = Physical activity and older people's civilization diseases. Journal

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Autor mgr Lech Nowak WSTĘP Autorski program zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej został opracowany jako dopełnienie programu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 595

Wyzwania kultury fizycznej 595 Wyzwania kultury fizycznej 595 Pilewska Wiesława, Matczak Paweł. Aspekty sprawności sportowej w rywalizacji tanecznej par tańca sportowego stylu standardowego na podstawie oceny wyników próby wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach opracowała i stosuje na zajęciach z informatyki p. mgr Ewa Wiak Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów.

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. Studenci zobowiązani są do odbycia 160 godzin (cztery tygodnie)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Cele wychowania fizycznego: wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej, podniesienie poziomu wydolności fizycznej, powiększenie potencjału

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100. Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100. Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby każdy mógł z niego skorzystać. J. Śniadecki Wychowanie fizyczne należy traktować

Bardziej szczegółowo