Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego. Information and communication technologies at a lesson of physical culture

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego. Information and communication technologies at a lesson of physical culture"

Transkrypt

1 Khramov Vitali. Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego = Information and communication technologies at a lesson of physical culture. Journal of Health Sciences. 2014;4(13): ISSN / X. https://pbn.nauka.gov.pl/works/ DOI: /zenodo The former journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item ( ). The Author (s) 2014; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. Conflict of interest: None declared. Received: Revised Accepted: Technologie komputerowe na lekcji wychowania fizycznego Information and communication technologies at a lesson of physical culture Witaly Chramow Vitali Khramov Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus Słowa kluczowe: dydaktyczno-metodyczna pomoc elektroniczna, lekcja wychowania fizycznego, metodyka nauczania dyscypliny sportu, współdziałanie dydaktyczne Keywords: electronic educational manual, lesson of physical culture, methods of teaching of a certain kind of sport, didactic interaction Streszczenie Technologie komputerowe są w stanie zwiększyć efektywność procesu dydaktycznego. Przy tym są one praktycznie nie wykorzystują się w fizycznym wychowaniu młodego pokolenia. Przyczyną jest brak dydaktycznych środków komputerowych do nauczania techniki czynności ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego. To stało się podstawą dla rozwoju elektronicznych pomocy (EP), przeznaczonych do nauczania koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, lekkiej atletyki, aerobiku, sportowej gimnastyki, centrum odnowy biologicznej i turystyki. Celem publikacji jest charakterystyka pedagogicznych funkcji EP. EP składa się z powłoki programowej i treści nauczania. Funkcje powłoki programowej: przedstawienie materiałów wideo, operacje planowania procesu dydaktycznego, tworzenie konspektu wideo. Dydaktyczne wideo zawiera pełen zakres informacji potrzebnych dla rozwoju sportu: technika sport, specjalne ćwiczenia fizyczne, sposoby organizacji, kontrolne i testowe ćwiczenia. Wykorzystanie EP na zajęciach praktycznej jest następujące. Nauczyciel, uruchamiając program komputerowy, wcześniej załaduje utworzony 111

2 materiał wideo i włącza tryb pełnoekranowy. Projekcja filmu odbywa się na dużym ekranie w taki sposób, aby z każdego punktu na siłowni można było śmiało rozpoznawać szczegóły obrazu. Dydaktyczne wideo jest używano jako: obiekt badań, obiekt porównania, sygnał rozpoczęcia nowego ćwiczenia.ep jest wyspecjalizowanym systemem informatycznym, służącym do towarzyszenia procesu kształcenia ruchowych działań. Abstract Computer technologies could increase the effectiveness of an educational process. At the same time they are rarely used in physical training of youth. The reason is the absence of computer didactic tools for teaching the movement activities at a physical culture lesson. This became the ground for development of electronic manuals (EM) for teaching basketball, volleyball, football, track and field, aerobics, athletic gymnastics as well as sports and fitness tourism. The aim of this publication is to characterize the pedagogical functions of the EM. EM consists of software shell and study content. The functions of the software shell are: presenting the video content, operations on planning the study process, development of video synopsis. Study film consists of a full volume of the data necessary to master the sports: technique of a certain kind of sport, special physical exercises, ways of organization, control and test exercises. EM is a specialized information system which is used to support the process of teaching of movement activities. For a student it is the source for stimulating the learning activity, positive motivation to acquire the physical culture study material. A teacher gets at his disposal the teaching system which includes the previous practical experience and minimizes possibilities of pedagogical mistakes. Wprowadzenie Komputeryzacja lekcji kultury fizycznej w pierwszej kolejności powinna być skierowana na zwiększenie efektywności opanowania przez uczniów sportu jak tematu programu nauczania przedmiotu "kultura fizyczna". Sport w wąskim rozumieniu to historycznie ukształtowany rodzaj działalności konkurencyjnej, posiadający konkretny przedmiot mistrzostwa, skład dozwolonych czynności ruchowych i sposobów sportowego zmagania się (sportowej techniki i taktyki), wyraźnie sformułowanymi kryteriami ustalenia zwycięzcy (regulamin mistrzostwa) (Matveev, 2005). Technika sportu charakteryzuje się z pozycji celowości i efektywności. Zgodnie z definicją W. N. Płatonowa (2004), to jest racjonalnie realizowany całokształt ruchów i działań, który pozwala efektywnie rozwiązać zadania ruchowe, wynikające z konkretnych warunków prowadzenia mistrzostwa. Opanowaniem techniki dyscypliny sportowej(przygotowaniem technicznym) nazywa się proces mający na celu doprowadzenie techniki ćwiczenia współzawodniczego do perfekcji (Kuramshin, 2004). Nauczanie dyscypliny sportowej na lekcjach kultury fizycznej zapewnia kompleksowe rozwiązanie edukacyjnych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań. Absolwent szkoły, który opanował dyscypliny sportowej otrzymuje do swojej dyspozycji skuteczny środek zapobiegania gipokinezji, zdrowia, wypoczynku i rozrywki. Specyfika dydaktycznego procesu ukierunkowanego na opanowanie przez uczniów dyscypliny sportowej, jest realizowana w treściach i funkcjach komputerowych 112

3 dydaktycznych środków przeznaczonych do wykorzystania na lekcjach kultury fizycznej. W sumie zostało rozpracowano siedem elektronicznych pomocy (EP): koszykówka, siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka, aerobik, gimnastyka atletyczna, turystyka sportowo-zdrowotna (e-sportedu.grsu.by). EP używa się w celu wsparcia procesu uczenia się techniki ruchu działań. W warunkach praktycznego zajęcia za pomocą komputerowej projekcyjnej techniki uczniom pokazano materiał wideo, który jest stosowany jako obiekt badań, naśladowania (ruchowego opanowania) i porównania. Cele badania Zidentyfikować organizacyjne i metodyczne właściwości prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem elektronicznej dydaktyczno-metodycznej pomocy dyscypliny sportowej. Wyniki badań EP ze swojej treści oraz funkcji jest narzędziem i środkiem zapewnienia działań edukacyjnych nauczyciela. W strukturze działalności zaznaczymy planowanie pracy nauczania oraz operacji w ramach jej realizacji. W trakcie projektowej działalności na różnych etapach planowania, ważne jest, aby zapewnić efektywne zarządzanie dydaktyczno-metodyczną informacją. Wizualny charakter danych źródłowych, zawartych w EP, w połączeniu ze specjalnymi narzędziami zarządzania ułatwiają wdrażanie analitycznego wielosegmentowego składnika planowania. Nauczycielowi na wyświetlaczu komputera podaje się wynik nauczania (odpowiedź na pytanie "do czego należy dążyć"), narzędzia i formy organizacji, które są niezbędne w celu zapewnienia możliwości uzyskania zadanej wydajności nauczania w pracy. Obecność tej informacji, podanej w maksymalnie dostępnej dla przyjęcia formie, umożliwia nauczycielowi opracowanie technologicznych szczegółów implementacji metody nauczania w konkretnych warunkach lekcji, wziąć pod uwagę cechy uczniów, materialną pomoc techniczną, harmonogram i inne towarzyszące okoliczności. Zasadniczą jednostką dydaktyczno-wychowawczego procesu przy opanowaniu kultury fizycznej jako dyscypliny akademickiej jest lekcja. Naukowe podstawy i metodyczne aspekty lekcji kultury fizycznej są w pracach P. F. Lesgafta, W. W. Bielinowicza, K. H. Grantyń, R. B. Mejksona, A. N. Hana, A. A. Gugina, W. M. Kaczaszkina, W. M. Minbułatowa, R. F. Szycikowej i innych autorów. Ogólne wymagania dotyczące lekcji kultury fizycznej sformułowane są na podstawie ogólnie dydaktycznych i publiczno dydaktycznych zasad. Treść nauczania powinna odpowiadać podstawowym pedagogicznym zasadom: świadomości i aktywności, jasności, systematyczności i ciągłości, trwałości, nauce, dostępności, związku teorii z praktyką (Podlasyi, 1999). Źródła specyficznych zasad wychowania fizycznego są ujęte w implementacji procesów dydaktycznych w wychowaniu fizycznym. W odniesieniu do lekcji wychowania fizycznego należy zaznaczyć połączenie edukacyjnego i medycznego kierunku uprawiania; planowanie realizacji celów w kontekście dostępności, indywidualizacji i adaptacyjnego bilansowania fizycznego; wzajemne uwarunkowanie i 113

4 podporządkowanie pedagogicznych celów lekcji i moralnego wychowania uczniów; informowanie danych opisujących stan zdrowia, rozwój fizyczny, przygotowanie fizyczne uczniów, ich zainteresowania, motywacje i potrzeby w zakresie kultury fizycznej; różnorodność technik organizacji nauczania i wychowania (Żelezniak, 2004). Treść lekcji wychowania fizycznego, na podstawie charakterystyki W. M. Minbułatowa (1998), tworzą: - rodzaje działalności szkoleniowej (ich również można określić "aktywnymi działaniami"); - wtórne wskaźniki tej działalności; - sposoby zastosowania załadunkowych środków. Ćwiczenia fizyczne w treści lekcji znajdują się w podrzędnym stosunku do działalności podmiotów procesu edukacyjnego - nauczyciela i ucznia. Nauczyciel planuje, organizuje i kieruje ucznia w jego działalności szkoleniowej, która realizowana jest przeważnie przy korzystaniu z ćwiczeń fizycznych. Uczeń - świadomie i aktywnie stara się przybliżyć do osiągnięcia wyznaczonego celu. Technologia prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, oparta na zastosowaniu EP, zakłada do wprowadzenia specjalistycznego ośrodka informacyjnotechnologicznego do wykonywania działalności szkoleniowej. Prognozowane zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego oczekuje się dzięki wdrożeniu następujących procesów: - informacja szkolenia jest przekazywana uczniom w maksymalnie dostępnej dla percepcji formie, poprzez połączenie pokazu z objaśnieniem, co umożliwia zapobieganie zniekształcenia obrazu celu nauczania po opanowaniu działaniami ruchowymi; - nauczyciel skupia uwagę uczniów i słuchaczy na istotnych elementach działania lub operacji za pomocą jasności faktu i jasności prawidłowości, co umożliwia zrozumienie przeznaczenia każdej opanowanej operacji w semantycznej strukturze badanego ruchu działania; - nauczyciel przedstawia słuchaczom najpierw obiekt badań w ogóle, bez wydzielenia części, a następnie duże fragmenty czynności (podstawowe postawy, zarządcy ruchu, fazy i cykle), przy czym algorytm wydawania informacji szkolenia tworzy uczeń; - uczeń, w toku racjonalnie zorganizowanej działalności szkoleniowej, dostaje szansę szybciej się wyczuć ruch, co pozwala na łączenie obrazu mięśni odczucia z wiedzą, które zostały uzyskane w trakcie nauczania przez ucznia; - uczeń w trakcie wykonywania szkolnych zadań wykonuje świadome poszukiwanie rozwiązań wykonywania ruchowego zadania, na podstawie analizy efektów wizualnych, które są dobrane przez ucznia odpowiednio z poziomem trudności; - wizualizacja informacji szkolenia pozwala skrócić czas na wyjaśnienie zadania ruchowego, co zwiększa motorową gęstość lekcji; - pedagog wykonuje kontrolno-wielosegmentowy aspekt procesu nauczania na podstawie mapowania ruchu, który wykonuje uczeń za pomocą materiału wideo z nagraniami odniesienia techniki działania ruchowego, co normalizuje proces oceny i pozwala uczniowi lepiej zrozumieć zawartość popełnianych błędów technicznych; 114

5 - uczeń otrzymuje zadania do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, przy czym zestaw ćwiczeń kształtuje pedagog, zarządzając w ten sposób działalność trenowania w sprawie ruchowych umiejętności i nawyków. Wnioski EP jest wyspecjalizowanym systemem informatycznym, służącym do akompaniomentu procesu kształcenia działań ruchowych. Dla ucznia ona występuje jako źródło aktywizacji aktywności poznawczej, jako źródło pozytywnej motywacji do opanowania materiału programowego wychowania fizycznego. Nauczyciel otrzymuje do swojej dyspozycji system nauczania, który odzwierciedla doświadczenie z praktyki i minimalizuje prawdopodobieństwo pedagogicznych błędów. References 1. е-спорт: электронные средства обучения для физической культуры и спорта (dostęp: ). 2. Железняк Ю.Д. (2004). Теория и методика обучения предмету «Физическая культура». Издательский центр «Академия», Москва. 3. Курамшин Ю.Ф., Двейрина О.А., Аксенов В.П. (2004) Подготовка спортсмена в процессе тренировки (W:) Теория и методика физической культуры. Советский спорт, Москва, с Матвеев Л.П. (2005) Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. Издательство «Лань», Санкт-Петербург. 5. Минбулатов В.М. (1998) Дидактическая система предмета «Физическая культура» (Теорет.-методол. исслед.): дис.... д-ра пед. наук, Махачкала. 6. Платонов В.Н. (2004) Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Олимпийская литература, Киев. 7. Подласый И.П. (1999) Педагогика. Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, Москва. 115

Sports Marketing and promotion through sport Club University Academic Sports Association of the University of Economy in Bydgoszcz

Sports Marketing and promotion through sport Club University Academic Sports Association of the University of Economy in Bydgoszcz Łysiak Norbert, Napierała Marek, Zukow Walery, Marciniak Kazimierz. Marketing sportowy i promocja poprzez sport Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Marketing w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej mężczyzn Marketing in sport on the example of the Polish volleyball team

Marketing w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej mężczyzn Marketing in sport on the example of the Polish volleyball team Matuszak Emilia, Muszkieta Radosław, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery, Karaskova Vlastimila, Iermakov Sergii, Bartik Pavol, Ziółkowski Andrzej. Marketing w sporcie na przykładzie polskiej

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Juszczyk, Magdalena Koperny, Maciej Kuźma, Aleksandra Czerw, Łukasz Strzępek

Grzegorz Juszczyk, Magdalena Koperny, Maciej Kuźma, Aleksandra Czerw, Łukasz Strzępek Juszczyk Grzegorz, Koperny Magdalena, Kuźma Maciej, Czerw Aleksandra, Strzępek Łukasz. Oczekiwania pacjentów wobec opieki szpitalnej przy wykorzystaniu portalu społecznościowego = Patients expectations

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Nauczający wykorzystany w procesie nauczania ODL (Open and Distance Learning)

Inteligentny System Nauczający wykorzystany w procesie nauczania ODL (Open and Distance Learning) Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P8) Inteligentny System Nauczający wykorzystany w procesie nauczania ODL (Open and Distance Learning) Praca nr 08300046 Gdańsk, 2006 Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

BLENDED LEARNING I JEGO ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI SZKOLEŃ BLENDED LEARNING AND ITS APPLICATION IN IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING

BLENDED LEARNING I JEGO ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI SZKOLEŃ BLENDED LEARNING AND ITS APPLICATION IN IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING Radosław Wolniak, Witold Biały General and Professional Education 2/2013 pp. 32-43 ISSN 2084-1469 BLENDED LEARNING I JEGO ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI SZKOLEŃ BLENDED LEARNING AND ITS APPLICATION

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 Urszula Drumlak PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA NIEKONWENCJONALNYCH METOD NAUCZANIA RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Jerzy Korczak Dariusz Woźniak ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI Zarys treści: W artykule przedstawiono niektóre aspekty nauczania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke, Tomasz Gładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu SYSTEMY ZARZĄDZANIA MATERIAŁEM EDUKACYJNYM W PROCESIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie

Bardziej szczegółowo

DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej

DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej Raport ekspercki DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA ANALIZA CYFROWYCH ASPEKTÓW DYDAKTYKI GIMNAZJUM I SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery E-EDUKACJA W PRAKTYCE WYZWANIA I BARIERY E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery pod redakcją naukową Marcina

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2009 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

The structure and the dynamics of training loads by runners on the orientation of the master class during sports events

The structure and the dynamics of training loads by runners on the orientation of the master class during sports events Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 447-472 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształcenia zawodowego

Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształcenia zawodowego 1 Wstęp Andrzej BIEDRYCKI Katedra Telekomunikacji, Politechnika Koszalińska andrzej.biedrycki@ie.tu.koszalin.pl Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształcenia zawodowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

Działania wdrożeniowo-badawcze w zakresie zdalnego kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku

Działania wdrożeniowo-badawcze w zakresie zdalnego kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku Anna Rybak Uniwersytet w Białymstoku Działania wdrożeniowo-badawcze w zakresie zdalnego kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku W referacie zaprezentowane zostaną działania, jakie zostały podjęte na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych

Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Michał Woźniak, Michał Kozioł* Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Łamigłówki dla Nomada

w ramach projektu Łamigłówki dla Nomada METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Tytuł: Metodyczne uwarunkowania tworzenia kursów w ramach projektu Łamigłówki dla Nomada Autor: dr Dobrosław Bilski WPROWADZENIE W CELE PROJEKTU I JEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu wskaźników masy ciała i aktywności fizycznej na skrzywienia kręgosłupa u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu wskaźników masy ciała i aktywności fizycznej na skrzywienia kręgosłupa u dzieci i młodzieży Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 359-374 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji propozycje autorskie

Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji propozycje autorskie Maria Helenowska-Peschke Politechnika Gdańska Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji propozycje autorskie Zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne pozwalają na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Zakład Onkologii Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 1

Zakład Onkologii Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 1 Łuczyk Marta, Pietraszek Agata, Łuczyk Robert, Stanisławek Andrzej, Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Charzyńska-Gula Marianna. Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ DOSKONALENIE JAKOŚCI PROCESÓW DLA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA

MODUŁ DOSKONALENIE JAKOŚCI PROCESÓW DLA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA General and Professional Education 2/2015 pp. 73-83 ISSN 2084-1469 MODUŁ DOSKONALENIE JAKOŚCI PROCESÓW DLA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA PROCESS QUALITY IMPROVEMENT MODULE FOR

Bardziej szczegółowo

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki PL ISSN 1689 6416 STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY SZKICE I ROZPRAWY ZESZYT 11(4)2011 Redakcja naukowa Tamara Zacharuk Siedlce 2011 2 Recenzent:

Bardziej szczegółowo