Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.."

Transkrypt

1 Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. 1. Przedmiot umowy 1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Engine On sp. z o.o. w Białymstoku (zwaną dalej Producentem), a Użytkownikiem jest licencja na użytkowanie oprogramowania szyfrującego o nazwie handlowej SecureFile (zwanego dalej Oprogramowaniem), do którego wszelkie prawa posiada Engine On sp. z o.o. w Białymstoku. 2) Producent dostarcza Użytkownikowi Oprogramowanie na nośniku danych lub w postaci pliku pobranego ze strony internetowej Producenta. 3) Producent zwraca Użytkownikowi uwagę na fakt, że technicznie nie jest możliwe wyprodukowanie Oprogramowania współpracującego bezbłędnie z wszystkimi aplikacjami i z każdą kombinacją sprzętowo-programową. Akceptując warunki niniejszej licencji Użytkownik oświadcza, że jest świadomy powyższej okoliczności. 2. Zakres stosowania 1) Na podstawie niniejszej umowy Użytkownik otrzymuje - za wynagrodzeniem, które zostało uprzednio uiszczone - proste, niewyłączne i osobiste prawo, (zwane dalej Licencją), do używania Oprogramowania w zakupionej opcji na każdym kompatybilnym komputerze pod warunkiem, że Oprogramowanie będzie użytkowane na nie większej niż uzgodniona z Producentem ilości komputerów, maszyn wirtualnych lub sesji terminali. 2) Jeżeli z komputera korzysta więcej niż jedna osoba, Licencja obejmuje wszystkie osoby korzystające z komputera. 3) Licencja wchodzi w życie z chwilą instalacji Oprogramowania i wyrażenia przez Użytkownika zgody (akceptacji) na warunki Licencji wskazane w treści niniejszej umowy w sposób określony przez Producenta. 4) Użytkownik może przenieść Oprogramowanie na inną, własną stację roboczą przy zachowaniu uzgodnionej z Producentem maksymalnej ilości urządzeń objętych licencją. 5) Użytkownik może jednorazowo przekazać Oprogramowanie innemu Użytkownikowi (osobie trzeciej) pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Producenta. Przekazanie musi objąć wszystkie otrzymane części składowe Oprogramowania (nośniki, licencję, materiały drukowane, etc.). Osoba przyjmująca przekazywany Oprogramowanie musi wcześniej wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszej umowy licencyjnej. 3. Szczególne ograniczenia Użytkownik nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować i zmieniać struktury Oprogramowania bez pisemnej zgody Producenta. Oprogramowanie nie może być wynajmowane, wydzierżawiane ani wypożyczane przez Użytkownika. 4. Prawo własności 1) Zakupując Oprogramowanie Użytkownik nabywa prawo własności do nośnika z zapisanym Oprogramowaniem (w przypadku wybrania pierwszej możliwości ze wskazanych w pkt. 1. 2) niniejszej umowy), a także czasowe prawo do otrzymywania aktualizacji i pomocy technicznej. 2) Zakup Oprogramowania nie wiąże się z zakupem praw do Oprogramowania. Producent zastrzega sobie w szczególności wszystkie prawa do publikowania, powielania, modyfikacji i eksploatacji Oprogramowania (włączając wszelkie fotografie, animacje, obrazy, muzykę i inne). 5. Powielanie 1) Oprogramowanie, dokumentacja pisemna i elektroniczna znajdują się pod ochroną przepisów regulujących kwestie praw autorskich, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 ze zm.).

2 2) Użytkownik może sporządzić jedną kopię bezpieczeństwa Oprogramowania. Kopia bezpieczeństwa nie może być przekazana, wynajmowana, wydzierżawiona ani wypożyczona osobom trzecim. 6. Czas trwania umowy 1) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2) Czas trwania umowy nie obejmuje prawa do otrzymywania aktualizacji i pomocy technicznej. 3) Prawo do użytkowania Oprogramowania wygasa automatycznie bez zachowania okresu wypowiedzenia - w momencie stwierdzenia przez Producenta, że Użytkownik uchybił któremukolwiek z postanowień niniejszej umowy. 4) Z chwilą wygaśnięcia niniejszej umowy Użytkownik jest zobowiązany do zniszczenia oryginalnego nośnika z Oprogramowaniem, jego dokumentacji pisemnej i dokumentacji elektronicznej. 7. Złamanie warunków umowy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody poniesione przez Producenta w związku z naruszeniem przysługujących Producentowi praw autorskich, wynikające ze złamania warunków tej umowy. 8. Gwarancja i odpowiedzialność Producenta: 1) Producent gwarantuje, że w momencie przekazania Oprogramowania pierwotnemu Użytkownikowi, jest ono pozbawione błędów i zdatne do użytku zgodnie z dołączoną specyfikacją techniczną. 2) W przypadku stwierdzenia wady nośnika lub pobranego pliku, Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji wraz z dowodem zakupu w terminie do sześciu miesięcy od dnia zakupu. 3) Z przyczyn podanych w punkcie 1.3) niniejszej umowy Producent nie gwarantuje bezbłędności działania Oprogramowania w szczególności z powodu niespełnienia przez Oprogramowanie wymogów i oczekiwań Użytkownika lub niekompatybilności Oprogramowania z wybranymi aplikacjami oraz systemami operacyjnymi. Skutki decyzji zakupu i wyniku zamierzonego oraz niezamierzonego działania Oprogramowania ponosi Użytkownik. Powyższe odnosi się również do dołączonego do Oprogramowania podręcznika Użytkownika. Jeśli Oprogramowanie nie jest zdatne do użytku z powodu wskazanego w punkcie 1.3) niniejszej umowy, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Takie samo prawo przysługuje Producentowi, jeżeli wyprodukowanie Oprogramowania użytecznego w myśl punktu 1.3) nie jest w jego ocenie - możliwe. 4) Producent odpowiada tylko za szkody spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbanie ze swojej strony. Maksymalna kwota odszkodowania (odszkodowania i zadośćuczynienia) równa jest kwocie poniesionej przez Użytkownika na zakupienie Oprogramowania. 9. Właściwość sądu Sądem właściwym dla wszystkich kwestii spornych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta. 10. Informacja dodatkowa Oprogramowanie zawiera oprogramowanie lub jego elementy stworzone przez osoby inne niż Producent i udostępniane bezpośrednio Użytkownikowi przez Engine ON sp. z o.o. w Białymstoku w zakresie określonym umowami zawartymi przez Producenta z osobami trzecimi lub bezpośrednio przez osoby uprawnione: Wykorzystano oprogramowanie Crypto++: Compilation Copyright (c) by Wei Dai. All rights reserved. This copyright applies only to this software distribution package

3 as a compilation, and does not imply a copyright on any particular file in the package. All individual files in this compilation are placed in the public domain by Wei Dai and other contributors. I would like to thank the following authors for placing their works into the public domain: Joan Daemen - 3way.cpp Leonard Janke - cast.cpp, seal.cpp Steve Reid - cast.cpp Phil Karn - des.cpp Andrew M. Kuchling - md2.cpp, md4.cpp Colin Plumb - md5.cpp Seal Woods - rc6.cpp Chris Morgan - rijndael.cpp Paulo Baretto - rijndael.cpp, skipjack.cpp, square.cpp Richard De Moliner - safer.cpp Matthew Skala - twofish.cpp Kevin Springle - camellia.cpp, shacal2.cpp, ttmac.cpp, whrlpool.cpp, ripemd.cpp Permission to use, copy, modify, and distribute this compilation for any purpose, including commercial applications, is hereby granted without fee, subject to the following restrictions: 1. Any copy or modification of this compilation in any form, except in object code form as part of an application software, must include the above copyright notice and this license. 2. Users of this software agree that any modification or extension they provide to Wei Dai will be considered public domain and not copyrighted unless it includes an explicit copyright notice. 3. Wei Dai makes no warranty or representation that the operation of the software in this compilation will be error-free, and Wei Dai is under no obligation to provide any services, by way of maintenance, update, or otherwise. THE SOFTWARE AND ANY DOCUMENTATION ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL WEI DAI OR ANY OTHER CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 4. Users will not use Wei Dai or any other contributor's name in any publicity or advertising, without prior written consent in each case. 5. Export of this software from the United States may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting. 6. Certain parts of this software may be protected by patents. It is the users' responsibility to obtain the appropriate licenses before using those parts. If this compilation is used in object code form in an application software, acknowledgement of the author is not required but would be appreciated. The contribution of any useful modifications or extensions to Wei Dai is not required but would also be appreciated.

4 11. Postanowienia końcowe 1) Modyfikacja lub wykreślenie tylko niektórych postanowień tej umowy, nie pociąga za sobą modyfikacji lub wykreślenia pozostałych jej postanowień. W miejsce unieważnionego postanowienia stosowane jest inne, aktualne postanowienie o najbardziej zbliżonym celu gospodarczym. 2) W kwestiach nieuregulowanych Licencją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz ze zm.). Instalując Oprogramowanie Użytkownik akceptuje powyższe warunki Licencji. Akceptując warunki Licencji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Engine On Sp. z o.o. w Białymstoku swoich danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Podane przez Użytkowników dane osobowe Engine On Sp. z o.o. w Białymstoku zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności w poniższym brzmieniu. Polityka prywatności Engine On sp. z o.o. w Białymstoku 1. Engine On sp. z o.o. w Białymstoku przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Engine On sp. z o.o. w Białymstoku z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Engine On sp. z o.o. w Białymstoku zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Engine On sp. z o.o. w Białymstoku sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu. 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Engine On sp. z o.o. w Białymstoku oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów znajdujących się w ofercie Engine On sp. z o.o. w Białymstoku. 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych takich jak: imienia i nazwiska, nazwa firmy, numer NIP, numer REGON, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu , numeru telefonu kontaktowego, jest konieczne do rejestracji produktu nabytego przez Użytkownika, jak również w celu wykonania zawartej umowy. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów akcji marketingowych prowadzonych przez Engine On sp. z o.o. w Białymstoku, do przesyłania Użytkownikom przez Engine On sp. z o.o. w Białymstoku informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach, do kontaktowania się z Użytkownikiem w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia pomocy technicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. 5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 6. Engine On sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość modyfikacji danych osobowych

5 poprzez zgłoszenie zmiany danych telefonicznie bądź mailowo pracownikowi Działu Obsługi Klienta. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w pkt 3. powyżej Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować przekazując je za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów.

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ, OBOWIĄZUJE WERSJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec

Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec FIRMA SYMANTEC CORPORATION ORAZ/LUB

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r Domowi.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Domowi.pl, prowadzony przez Monika Stasewicz "ALADYN" Przedsiębiorca: Monika Stasewicz NIP: 7431741822,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX Poniższy regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, 02-954 Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. I Część ogólna 1 1. Regulamin ustalony został przez Spółkę Duka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Klient biznesowy 1 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: a. Serwis witryna znajdująca

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2011. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2011. Podręcznik użytkownika G Data Security 2011 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Kontrahenci - profesjonalne podmioty współpracujące z Polkomtel albo home.pl w ramach usług.

I. Definicje. Kontrahenci - profesjonalne podmioty współpracujące z Polkomtel albo home.pl w ramach usług. Regulamin świadczenia usług przez home.pl dla klientów Polkomtel Sp. z o.o. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: I. Definicje home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania i utrzymywania firmowych profili na Facebooku (Fanpage) Definicje

Regulamin zamieszczania i utrzymywania firmowych profili na Facebooku (Fanpage) Definicje Regulamin zamieszczania i utrzymywania firmowych profili na Facebooku (Fanpage) 1 Definicje 1.,,Euro-contact - Żaneta Obstawska, zamieszkała w Rososzka 10, ul, 05-650 Chynów, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Photogenica (UMOWA PTG)

Umowa Licencyjna Photogenica (UMOWA PTG) Umowa Licencyjna Photogenica (UMOWA PTG) Niniejsza umowa licencyjna ( Umowa ) reguluje zasady korzystania z utworów fotograficznych, filmowych i innych ( Utwory ) umieszczonych przez Photogenica Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.sklep.gwfoksal.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo