Proces przetwarzania danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces przetwarzania danych"

Transkrypt

1 Systemy operacyjne

2 Proces przetwarzania danych Dane Program Oprogramowanie Systemowe Wyniki

3 System komputerowy Sprzęt (ang. Hardware) - zasoby o specyficznej architekturze oraz organizacji zarządzane przez system operacyjny Oprogramowanie (ang. Software) aplikacyjne uŝytkowe - realizuje potrzeby uŝytkowników systemu komputerowego systemowe /operacyjne/ UŜytkownicy ludzie systemy komputerowe

4 Oprogramowanie aplikacyjne zbiór programów do przetwarzania danych uŝytkowe zbiór programów ułatwiających pracę i poruszanie się uŝytkownika w systemie komputerowym (edytory, eksploratory, kompilatory, debuggery, profilery itp.) oprogramowanie systemowe zbiór narzędzi do automatycznego lub ręcznego zarządzania (nadzoruje i koordynuje) zasobami systemu komputerowego (np. system operacyjny)

5 Co to Jest System Operacyjny? System operacyjny jest programem, który działa jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. Zadaniem systemu operacyjnego jest tworzenie środowiska, w którym uŝytkownik moŝe realizować programy w sposób wygodny i wydajny. Abraham Silberschatz System operacyjny jest warstwą oprogramowania operującą bezpośrednio na sprzęcie, którego celem jest zarządzanie zasobami systemu komputerowego i stworzenie uŝytkownikowi środowiska łatwiejszego do zrozumienia i wykorzystania. Andrew Tanenbaum

6 Co to Jest System Operacyjny? System operacyjny jest zbiorem ręcznych i automatycznych procedur, które pozwalają grupie osób na efektywne współdzielenie urządzeń maszyny cyfrowej. Per Brinch Hansen System operacyjny (nadzorczy, nadrzędny, sterujący) jest to zorganizowany zespół programów, które pośredniczą między sprzętem a uŝytkownikami, dostarczając uŝytkownikom zestawu środków ułatwiających projektowanie, kodowanie, uruchamianie i eksploatację programów, oraz w tym samym czasie sterują przydziałem zasobów dla zapewnienia efektywnego działania. Alen Shaw

7 Zadania systemu operacyjnego Zarządzanie (dystrybucja (ang. Resource manager)) zasobami komputera: procesory, pamięć, urządzenia wejścia-wyjścia, porty komunikacyjne itd. Ukrywanie szczegółów sprzętowych przez tworzenie abstrakcyjnych obiektów (maszyn wirtualnych). Tworzenie środowiska, w którym uŝytkownik moŝe wydajnie i wygodnie wykonywać programy. Nadzór nad wykonywaniem programów uŝytkowych oraz operacji wejścia / wyjścia, kontrola błędów.

8 Kernel (jądro) SO Jądro (kernel) jest tą częścią systemu operacyjnego, która działa w komputerze nieustannie. Wszystkie pozostałe programy są programami uŝytkowymi.

9 Klasyfikacja systemów operacyjnych ze względu na liczbę wykonywanych zadań Systemy jednozadaniowe (jednoprogramowe) niedopuszczalne jest rozpoczęcie wykonywania następnego zadania uŝytkownika przed zakończeniem poprzedniego. Systemy wielozadaniowe (wieloprogramowe) dopuszczalne jest istnienie jednocześnie wielu zadań (procesów), którym kolejno przydzielany jest procesor.

10 Klasyfikacja systemów operacyjnych ze względu na sposób przetwarzania Systemy przetwarzania bezpośredniego (ang. on-line processing systems) systemy interakcyjne występuje bezpośrednia interakcja pomiędzy uŝytkownikiem a systemem wykonywanie zadania uŝytkownika rozpoczyna się zaraz po przedłoŝeniu Systemy przetwarzania pośredniego (ang. off-line processing systems) systemy wsadowe występuje istotna, nieznana zwłoka czasowa między przedłoŝeniem zadania a rozpoczęciem jego wykonywania niemoŝliwa jest ingerencja uŝytkownika w wykonywane zadania

11 Wieloprogramowe (Multiprogrammed) Systemy wieloprogramowość -- > wielozadaniowość (=podział czasu) system z podziałem czasu - wielu uŝytkowników dzieli jeden komputer Wiele zadań rezyduje w tym samym czasie w pamięci, a procesor jest im odpowiednio przydzielany Alokowanie urządzeń, dostarczanie procedur WE/WY Blok kontrolny procesu i przełączenie procesów Kolejki procesów

12 Systemy Operacyjne Komputerów Osobistych (ang. Personal Computers PC) Początkowo: PC systemy komputerowe dedykowane dla pojedynczego uŝytkownika. Brak potrzeby maksymalizowania wykorzystania CPU i urządzeń zewnętrznych. Mniej istotna ochrona plików, pamięci. Nacisk na maksimum wygody uŝytkownika i szybkość kontaktu z uŝytkownikiem. Systemy MS-DOS, wczesne Microsoft Windows, Apple Macintosh.

13 Maszyna wirtualna Maszyna wirtualna warstwy i Mi rozumiana jest jako logiczny komputer, którego językiem maszynowym jest język Li, a realizacja programu w tym języku polega na zleceniu wykonania odpowiednich instrukcji w języku Li-1 maszynie Mi-1.

14 Translacja i interpretacja translacja przełoŝenie całego ciągu instrukcji w języku warstwy wyŝszej Lk na równowaŝny ciąg instrukcji w języku warstwy niŝszej Lk-1, a następnie realizacja uzyskanego programu w języku Lk-1 przez maszynę Mk-1. interpretacja sukcesywne pobieranie instrukcji programu w języku warstwy wyŝszej Lk, zamiana pobranej instrukcji na odpowiadający jej ciąg instrukcji w języku warstwy niŝszej Lk-1, a następnie realizacja uzyskanego ciągu przez maszynę Mk-1.

15 Pamięć operacyjna Pamięć operacyjna - tablica ponumerowanych słów lub bajtów, tzn., Ŝe kaŝdy element tablicy ma swój adres. odgrywa kluczową rolę we współczesnych systemach komputerowych, gdyŝ jest jedyną pamięcią, którą system operacyjny adresuje bezpośrednio (pamięć swobodnego dostępu, RAM, Random Access Memory). podczas wykonywania programy oraz ich dane muszą znajdować się w pamięci operacyjnej Jeśli programy nie mieszczą się w pamięci, to system operacyjny zaczyna gromadzić je w pamięci pomocniczej. Większość współczesnych systemów komputerowych posługuje się w tym celu pamięcią dyskową.

16 Systemy z wymianą W systemach interakcyjnych dostępna pamięć operacyjna jest zwykle mniejsza niŝ suma pamięci zuŝywanej przez procesy. Nadmiar procesów musi być przechowywany w pamięci pomocniczej. Przesuwanie procesów z pamięci głównej na dyskową i z powrotem określa się mianem wymiany (swapping). Dlaczego swaping - (droga pamięć)

17 Czym jest plik plik jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji, zdefiniowanych przez jego twórcę w plikach przechowuje się programy oraz dane (dane mogą być liczbowe, tekstowe, alfanumeryczne) format plików moŝe być dowolny lub ściśle określony zawartość plików moŝna traktować jako ciąg bitów, bajtów, wierszy lub rekordów

18 Zarządzanie plikami Dla wygody uŝytkownika system operacyjny: tworzy logicznie jednolity obraz magazynowania informacji definiuje pliki, czyli jednostki logiczne przechowywania informacji, niezaleŝne od fizycznych własności uŝytych urządzeń pamięci umoŝliwia tworzenie i usuwanie plików dostarcza elementarnych operacji do manipulowania plikami odwzorowuje pliki na obszary pamięci pomocniczej odwzorowuje pliki na urządzenia fizyczne składuje pliki na trwałych nośnikach pamięci

19 Zarządca logicznych woluminów (LVM, Logical Volume Manager) Fizyczna przestrzeń na dysku (partycje dyskowe) po uzupełnieniu o dane administracyjne jest określana jako wolumen fizyczny (PV, Physical Volume) składający się z fizycznych ekstentów (PE, Physical Extent). Grupę fizycznych ekstentów moŝna przypisać do grupy woluminu (VG, Volume Group), na który mogą się składać fizyczne ekstenty pochodzące z tego samego lub róŝnych dysków. Fizyczne ekstenty z danej grupy woluminu mogą zostać przydzielone do logicznego woluminu (LV, Logical Volume), który jest odpowiednikiem tradycyjnej partycji. Na logicznym woluminie tworzony jest system plików

20 MS-DOS Główne Idee system 16-o bitowy dla procesorów 8086/8088 tekstowy interfejs uŝytkownika (CUI - Character User Interface) brak mechanizmów ochrony pamięci i plików hierarchiczna struktura danych, katalogów i podkatalogów, zarządzanie dyskami stałymi system jednozadaniowy

21 MS-DOS Rodzaje rozszerzeń plików.bat - plik wsadowy (batch file).com - jednosegmentowy binarny plik wykonywalny (w formacie CP/M).doc - plik dokumentacji.exe - wielosegmentowy binarny plik wykonywalny.obj - plik obiektu tworzony przez kompilator.sys - plik systemowy (np. plik sterownika).txt - tekstowy plik ASCII

22 Rozwój Ms Windows Personalne Historia: Windows 2 (1987), MS-Windows 3.0 (1990) MS-Windows 3.1 (1992 rok) ulepszona wersja; Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows CE - subnotebookach, notesach, sprzęcie audio-wideo Profesjonalne Windows NT 3.1 (1993) Windows NT 3.5 (1994) Windows NT 4 (1996) Windows 2000 (NT 5) (2000) Windows XP (2001) Windows 2003 (2003) Wersje polskie: Windows 3.1 EE, i Windows 3.1 PL 95/PL, 98/PL i NT4 Workstation PL, Windows 2000, XP

23 Jakie czynniki kierowały rozwojem Ms Windows? Potrzeba eksploatacji moŝliwości współczesnych mikroprocesorów, których moc i parametry są porównywalne z minikomputerami i mainframes sprzed kilku lat. Potrzeba uŝywania wielozadaniowych (multitasking) SO. Łatwe przenoszenie informacji między aplikacjami Rozwój modelu przetwarzania klient / serwer

24 Windows 2000 Dostępny od końca 1999 roku Wersje: Windows 2000 Professional - łączy zalety Win'98 i NT, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Datacenter

25 Windows 2000 Oparty na Active Directory - usługa katalogowa, która jest w stanie zamapować nazwy obiektów do informacji o tych obiektach, System bezpieczeństwa Kerberos, Rozproszony system plików, Hierarchiczne pamięci masowe, Very Large Memory - 64-bitowy dostęp do pamięci 2 GB pamięci dla trybu uŝytkownika, pozostałe 2 GB dla trybu jądra

26 Windows 2000 dodane usługi i funkcje do wspierania rozdzielonego przetwarzania kaŝda aplikacja jest traktowana jako proces systemowa ochrona programów i danych wielozadaniowość (planista: wielozadaniowość z wywłaszczaniem)

27 Windows 2000 moŝliwość tworzenia sieci komputerowej dla kilkuset uŝytkowników Współdzielenie dostępu do Internetu. NTFS nowa wersja systemu plików zawiera wbudowany system szyfrowania zapisywanych plików (EFS) Plug-and-Play - w pełni automatyczne wykrywanie oraz konfigurowanie urządzeń peryferyjnych i instalacja odpowiednich sterowników bez restartu systemu.

28 Windows 2000 Windows Installer Service - systemowy mechanizm zapewniający kontrolę nad wersjami komponentów systemowych instalowanych przez aplikacje. System Recovery Console - uruchamiane z dyskietki narzędzie do "reanimacji" uszkodzonych Windows 2000 Windows Update - zautomatyzowany dostęp do aktualizacji systemu za pośrednictwem Internetu, KaŜda funkcja systemu jest zarządzana tylko przez jeden komponent systemu.

29 Kluczowe cechy NTFS Odzyskiwanie (ang. Recoverability) po zawieszeniu systemu lub awarii dysku. NTFS jest w stanie przewrócić system. Następuje to poprzez uŝycie modelu przetwarzania transakcji. KaŜda znacząca zmiana jest traktowana jako osobna akcja, która albo jest zakończona powodzeniem lub nie jest przeprowadzona. KaŜda transakcja, która miała proces podczas awarii jest cofana. NTFS uŝywa nadmiarowe przechowywanie dla danych krytycznych dla systemu, co oznacza, Ŝe awaria sektora dysku nie prowadzi do utraty danych, które opisują struktury i status systemu plików.

30 Kluczowe cechy NTFS Bezpieczeństwo NTFS uŝywa obiektowy model Windows w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Opis bezpieczeństwa określa atrybuty bezpieczeństwa pliku. DuŜe dyski i wielki rozmiar plików NTFS wspiera bardziej efektywnie duŝe dyski i wielkie pliki niŝ systemy plików typu FAT. Indeksowanie NTFS łączy z kaŝdym plikiem kolekcję atrybutów, które są przechowywane w relacyjnej bazie danych, co oznacza, Ŝe kaŝdy plik moŝe być indeksowany w kaŝdej porze (wyszukaj, data tworzenia...).

31 Programowy RAID Windows wspiera dwa typy RAID konfiguracji: Sprzętowy RAID Oddzielne dyski fizyczne są łączone w jeden lub więcej dysków logicznych poprzez kontroler dyskowy lub pamięć masową. Interfejs kontrolera utrzymuje tworzenie i regeneracje nadmiarowej informacji (ang. redundant). Programowy RAID przestrzeń dyskowa połączona w jedną lub więcej logicznych partycji. Programowy RAID implementuje RAID 1 i RAID 5. W przypadku RAID 1 (disk mirroring kopie dysków) mogą być na tym samym lub róŝnych kontrolerach dyskowych.

32 Windows XP - wersje Windows XP, czyli experience od 2001r; XP Home Edition - rozszerzone moŝliwości multimedialne, Windows Media Player i Encoder. XP-Professional do zastosowań biurowych, ułatwienia w zdalnym dostępie do komputerów. XP-Server Media Center Edition

33 Windows XP - zalety Przywracanie systemu umoŝliwia przywrócenie w razie powikłań poprzedniej konfiguracji bez utraty plików osobistych Przy instalacji nowych sterowników do urządzenia, Windows XP Professional zachowuje kopię poprzednio zainstalowanych sterowników. Chroni pliki systemowe przed nadpisaniem, obsługuje wiele bibliotek równocześnie. XP Pro ma wbudowanego klienta firewall;

34 Windows XP - zalety Aktualizacje sprawdzane w czasie instalacji bezpośrednio w Internecie. Moduł rozpoznawania i syntezy mowy pozwala na wprowadzanie tekstu i danych za pomocą głosu i odczytywanie tekstu. Niestety nie działa w wersji polskiej. automatyczne zarządzanie zasobami

35 Windows XP - wady Większe zmiany konfiguracji mogą wymagać rejestracji telefonicznej lub przez Internet Obsługa maksymalnie 4 gigabajtów (GB) pamięci RAM i dwóch symetrycznych multiprocesorów.

36 Wersje systemu operacyjnego Windows 2003 Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise Edition (odpowiada Windows 2000 Advanced Server) Windows Server 2003, Datacenter Edition Windows Server 2003, Web Edition (do 2GB RAM)

37 Wersji systemu Ms Windows Vista 2 wersje dla uŝytkowników domowych Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium 2 wersje dla uŝytkowników korporacyjnych Windows Vista Business odpowiednik Windows XP Pro Windows Vista Enterprise BitLocker Drive Encryption 1 wersja zawierająca wszystko Windows Vista Ultimate RóŜnice między wersją domową a korporacyjną (zarządzanie, kierunek rozwoju systemu)

38 Wymagania 800 MHz processor (can be 32 or 64 bit) 512 MB RAM (1GB zalecana, przy instalacji na maszynie wirtualnej zalecane są minimum 768MB RAM) 20 GB twardy dysk z wolej przestrzeni 15 GB (25GB jeŝeli zamierzamy zainstalowac i inne aplikacje oprócz systemu operacyjnego) DirectX 9 32bits per pixel, 128MB graphics memory

39 MS Widnows Dlaczego Windows stały się tak popularne? Standaryzacja poleceń; środowisko graficzne, wspólne fonty DDE Dynamical Data Exchange, dynamiczna wymiana danych Praca wielozadaniowa (multitasking) - kilka rzeczy wykonuje się jednocześnie wykorzystując procesor. Pamięć wirtualna - RAM na dysku, swap file, swapowanie, czyli zapisywanie danych na dysk i do RAMu. Wady: szybkość działania,

40 Które Windows wybrać Do jakich celów? Czy posiadamy legalny Windows? Czy potrzebujemy wsparcie (ang. support) starszej wersji Windows? Co zyskamy poprzez aktualizację (ang. upgrade) SO? A moŝe inny SO?

41 Unix Rozwijany od 1970 roku, laboratoria Bella firmy AT&T. Standard z 1974: Unix System V (1986), model BSD (Berkeley Software Distribution), niekomercyjna wersja BSD (Berkeley Software Distribution), SVR4, czyli System V Release 4 Pisany w języku wysokiego rzędu (w C) Kilka interpreterów poleceń (shells) - C-shell, Bourne-shell... Główne cechy: Hierarchiczny system i ścieŝki dostępu do plików. Ochrona dostępu do katalogów i plików. Wieloprogramowość i wielodostępność IBM AIX, HP-UX, SUN SOLARIS, OpenSolaris

42 Unix Zalety: większe moŝliwości wielozadaniowej i wielodostępnej pracy niŝ inne systemy; Lepsze skalowanie, przetwarzanie rozproszone, stabilna praca moŝliwość pracy na klastrach stacji roboczych. Wady: - orientacja tekstowa, kaŝde polecenie ma wiele parametrów - nie dla amatorów - wymaga administratora systemu.

43 Linux Darmowy Unix, dzieło Linusa Torvalda z Finlandii, Obecnie najbardziej popularna wersja Unixa Wersje Linuxa (wersja jądra) Linus Torvalds udostępnia jądro systemu Linux (1991) Linux 1.0, marzec 1994 Linux 2.0, czerwiec 1996 Linux 2.2, styczeń 1999 Linux 2.4, styczeń 2001 Linux 2.6, grudzień 2004 znaczenie Internetu dla rozwoju wolnego oprogramowania

44 Linux cechy systemy NiezaleŜny od architektury (x86, SPARC, AMD64, Itanium, DEC, IBM s390) wieloprocesowość i wieloprocesorowość wielodostępny, wielozadaniowy, centralna część systemu jest jądrem (kernel) systemowa ochrona programów i danych hierarchiczna struktura plików zawiera sieciowe systemy operacyjne SMB (Samba), TCP/IP (NFS) na PC moŝe współpracować z innymi SO (Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Solaris)

45 Linux cechy systemu Unix/Linux jest dojrzałym, wydajnym, skalowalnym i niezawodnym systemem operacyjnym. Unix/Linux potrafi obsłuŝyć równocześnie dwa razy więcej uŝytkowników niŝ serwer Windows NT o podobnych parametrach (np. samba 3 jako serwer plików). MoŜliwości uruchomiania programów dla Windows - za pomocą emulacji lub programów typu Wine Lindows

46 Linux Dystrybucje Red Hat - Red Hat 6.2, 7.1, 7.3, 8, 9, Fedora Core 1, Fedora Core 2, Fedora Core 3 htp://redhat.com.pl Suse Linux Professional 9.2 Mandrakelinux Debian Slackware Linux Knoppix Aurox jądro Move przenośnym systemem operacyjnym Turbolinux - Azja Red Hat, SuSe, Mandrake...są obecnie komercyjnie dla serwerów. Red Hat Advanced Server 2.1, Red Hat Enterprise Linux 3.0, Red Hat Enterprise Linux 4.0 Beta

47 Systemy 64-bitowe Red Hat Enterprise Linux 3.0 (dla Itanium i AMD64) Windows XP Windows 2003 Sun Solaris (Open Solaris)

48 Jakie cele wpłynęły na rozwój systemów efektywne działanie systemu komputerowego a zwłaszcza wykorzystanie procesora wygodne środowisko do opracowywania i wykonywania programów lokalnie i zdalnie

49 Cechy dobrego systemu operacyjnego wieloprocesorowość (SMP) wielozadaniowość - moŝliwość wykonywania naraz więcej niŝ jednego zadania (zadania wsadowe - w tle, zadania interaktywne - wymagające ciągłego dialogu) wielodostęp - moŝliwość jednoczesnej pracy wielu uŝytkowników wydajność zarządzanie RAM (Windows do 4 GB RAM) maszyna wirtualna: JavaVM skalowanie

50 Cechy dobrego systemu operacyjnego elastyczność i uniwersalność - umoŝliwia dostosowanie systemu do róŝnych warunków i sposobów działania interfejs uŝytkownika: tekstowy lub graficzny - GUI niezawodność (dostępność), ochrona danych: stabilność systemu; odporność na awarie sprzętu i błędy w oprogramowaniu; - autoryzowanie dostępu do danych; ograniczanie praw uŝytkowników do zasobów systemu komputerowego; bezpieczeństwo, odporność na ataki wirusów i robaków architektura mikro jądra - jedynie niezbędne funkcje podsystem sieciowy łatwość korzystania i zarządzania

51 Pozycjonowanie SO Firmy MSP DuŜe Edukacja rodzinne firmy Aplikacje Windows Unix \ Unix \ Linux firmowe Windows Linux?? Linux Bazy Danych / Windows / Unix / Linux Serwer Web Linux?? Linux Serwer plików Stacja robocza Windows / Linux??

52 Przyszłość systemów operacyjnych Wspólny interfejs uŝytkownika. Cross-platform - korzystanie z komputerów działających pod systemem X na komputerach działających pod systemem Y WWW i Java - system operacyjny zbędny? Multimedia, obsługa poleceń dawanych głosem

53 Jak podchodzić do wdraŝania nowego systemu operacyjnego Jak podchodzić do planowania aktualizacji, wdraŝania nowego systemu operacyjnego Co potrzebujemy? Jakim sprzętem dysponujemy? Jakie aktualizacje, upgrade sprzętu naleŝy dokonać? Jaki będzie przewidywany koszt tych aktualizacji lub zakup nowego sprzętu Jakie warianty systemu operacyjnego są oferowane? Jaki jest koszt poszczególnych licencji? Jakie są wymagania i moŝliwości uŝytkowania pozostałego oprogramowania?

54 Jak podchodzić do wdraŝania nowego systemu operacyjnego Jaki jest koszt zmian w uŝywanym aktualnie oporgramowaniu? Jakie jest przygotowanie administratorów, działu wsparcia uŝytkowników, uŝytkowników końcowych (biznesowych)? Co moŝemy zyskać? Co moŝemy stracić? Kto potrzebuje w pierwszej kolejności nowego systemu? (Who needs and who doesn t) Kto moŝe poczekać z przechodzeniem do nowego systemu i pozostać przy istniejącym systemie? Jak zorganizować szkolenia? Bezpieczeństwo danych? Czy jesteśmy w stanie odtworzyć nasze dane z posiadanych przez nas kopii lub tylko zakładamy, Ŝe powinnyśmy?

55 Jaki system wybrać Wydajność, Stabilność, Niezawodność Bezpieczeństwo dostępne w systemie aplikacje: środowisko graficzne, przeglądarki internetowe, aplikacje typu office Niewygórowana cena brak nacisku ze strony producenta SO na zmiany wersji (upgrade) wsparcie - znalezienie partnerów w stanie wspierać, serwisować SO wiedza uŝytkowników - edukacja, kursy wiedza administratorów - edukacja, kursy Czy zapewni nam to MS Windows? wirusy oraz robaki internetowe wysokie koszty uŝytkowania

56 Jaki system wybrać? Cecha Windows 2000/ Windows XP Windows Vista Windows 7??? Linux Unix (Solaris)

57 Literatura, Zasoby: A. Silberschatz, P.B. Galvin, Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa PND_ html William Stallings, Systemy Operacyjne. Podręcznik akademicki, Robomatic, Polska Strona poświęcona Windows Microsoft Polska WinPlanet Nieoficjalna strona XP Linux Red Hat Linux Red Hat Polska Aurox, Polski Linux (Red Hat) Windows Vista Minasi: Mastering Windows Server 2003

Systemy operacyjne. Proces przetwarzania danych. System komputerowy. Oprogramowanie. Co to Jest System Operacyjny? Co to Jest System Operacyjny?

Systemy operacyjne. Proces przetwarzania danych. System komputerowy. Oprogramowanie. Co to Jest System Operacyjny? Co to Jest System Operacyjny? Proces przetwarzania danych Systemy operacyjne Dane Program Oprogramowanie Systemowe Wyniki System komputerowy Oprogramowanie Sprzęt (ang. Hardware) - zasoby o specyficznej architekturze oraz organizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 Cel wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działanie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj

Systemy operacyjne. wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj Systemy operacyjne wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj Plan wykładów 1. Wprowadzenie, 2. Procesy, wątki i zasoby, 3. Planowanie przydziału procesora, 4. Zarządzanie pamięcią operacyjną,

Bardziej szczegółowo

Definicja systemu operacyjnego (1) Definicja systemu operacyjnego (2) Miejsce systemu operacyjnego w architekturze systemu komputerowego

Definicja systemu operacyjnego (1) Definicja systemu operacyjnego (2) Miejsce systemu operacyjnego w architekturze systemu komputerowego Systemy operacyjne wprowadzenie 1 Definicja systemu operacyjnego (1) Definicja systemu operacyjnego (2) System operacyjny jest zbiorem ręcznych i automatycznych procedur, które pozwalają grupie osób na

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Wprowadzenie do systemów operacyjnych SOE - Systemy Operacyjne Wykład 1 Wprowadzenie do systemów operacyjnych dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW System komputerowy Podstawowe pojęcia System operacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest system operacyjny - wstęp

1. Co to jest system operacyjny - wstęp Systemy operacyjne 1. Co to jest system operacyjny - wstęp System operacyjny to program kontrolujący pracę komputera. Dzięki systemowi operacyjnemu moŝliwe jest uruchamianie innych programów uŝytkownika.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. Abstrakcyjne składniki systemu. System komputerowy

Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. Abstrakcyjne składniki systemu. System komputerowy Systemy operacyjne Systemy operacyjne Dr inż. Ignacy Pardyka Literatura Siberschatz A. i inn. Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa Skorupski A. Podstawy budowy i działania komputerów, WKiŁ, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Informatyka Stosowana, I rok. Krzysztof Wilk. Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

Systemy operacyjne. Informatyka Stosowana, I rok. Krzysztof Wilk. Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Systemy operacyjne Informatyka Stosowana, I rok Krzysztof Wilk Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania wilk@metal.agh.edu.pl Konsultacje: poniedziałek, 11.30-13; B-4, pok. 207 Systemy operacyjne Wykłady:

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia Budowa komputera Schemat funkcjonalny i podstawowe parametry Podstawowe pojęcia Pojęcia podstawowe PC personal computer (komputer osobisty) Kompatybilność to cecha systemów komputerowych, która umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne III

Systemy operacyjne III Systemy operacyjne III Jan Kazimirski 1 Opis zajęć Prezentacja budowy i zasad działania współczesnego systemu operacyjnego Prezentacja podstawowych elementów systemów operacyjnych i zasad ich implementacji

Bardziej szczegółowo

System operacyjny komputera Informacje podstawowe

System operacyjny komputera Informacje podstawowe System operacyjny komputera Informacje podstawowe System operacyjny (ang. skrót OS Operating System) - program komputerowy bądź zbiór programów, który zarządza sprzętem oraz aplikacjami komputera. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer)

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer) Informator Techniczny nr 50 22-07-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji IndustrialSQL Server 8.0 Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. kik.pcz.czest.pl/so. (C) KIK PCz 2009. Materiały pomocnicze 1 PROWADZI: PODSTAWOWA LITERATURA: ZAJĘCIA: STRONA

SYSTEMY OPERACYJNE. kik.pcz.czest.pl/so. (C) KIK PCz 2009. Materiały pomocnicze 1 PROWADZI: PODSTAWOWA LITERATURA: ZAJĘCIA: STRONA SYSTEMY OPERACYJNE PROWADZI: dr inż. Jarosław Bilski Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Wykład dla kierunku Informatyka 2 ZAJĘCIA: Obowiązkowe Wykład Laboratorium 2 godziny tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Systemy operacyjne Microsft Windows (ang. okna) posiadały od początku interfejs graficzny. KaŜda aplikacja uruchamiana jest tu w

Bardziej szczegółowo

System operacyjny wstęp

System operacyjny wstęp System operacyjny wstęp Definicja 1. System operacyjny jest zbiorem ręcznych i automatycznych procedur, które pozwalają grupie osób na efektywne współdzielenie urządzeń maszyny cyfrowej. Per Brinch Hansen

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Przegląd współczesnych systemów operacyjnych

Przegląd współczesnych systemów operacyjnych SOE - Systemy Operacyjne Wykład 2 Przegląd współczesnych systemów operacyjnych dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Wstęp Cechy współczesnych systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Temat. Budowa systemu komputerowego 14.03.2015. Zakładka 1. Elementy tworzące stanowisko komputerowe.

Temat. Budowa systemu komputerowego 14.03.2015. Zakładka 1. Elementy tworzące stanowisko komputerowe. Temat. Budowa systemu komputerowego 14.03.2015 Zakładka 1. Elementy tworzące stanowisko komputerowe. Elementy stacji roboczej: - procesor, - pamięć, - obudowa komputera, - zasilacz, - karta graficzna,

Bardziej szczegółowo

Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10

Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10 Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10 Marzec, 2012 2012 EMK Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera informacje, które są wyłączną własnością firmy EMK. Adresat dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja - Definicja Użycie oprogramowania w celu stworzenia abstrakcji (iluzji) posiadanych zasobów. Historia Pierwsze szerzej znane zastosowanie: komputer

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. System komputerowy

System komputerowy. System komputerowy System komputerowy System komputerowy System komputerowy układ współdziałających ze sobą (według pewnych zasad) dwóch składowych: sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software) po to,

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej Technologia informacyjna Urządzenia techniki komputerowej System komputerowy = hardware (sprzęt) + software (oprogramowanie) Sprzęt komputerowy (ang. hardware) zasoby o specyficznej strukturze i organizacji

Bardziej szczegółowo

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Windows XP Minimalne Zalecane Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Procesor Pentium II /AMD 300 MHz lub szybszy 64 MB Pamięci RAM 128 MB Pamięci RAM lub więcej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku 2

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne semestr I

Systemy operacyjne semestr I Systemy operacyjne Tematy pracy kontrolnej do wyboru dla słuchaczy trybu zaocznego (sem. I) przedmiotu Systemy operacyjne (SO). Forma: elektroniczna na adres (w temacie: praca kontrolna, imię 1. Historia

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI Funkcja Partycjonowanie dysku Tworzenie nowej partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Przywracanie usuniętej partycji Przeniesienie/zmiana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Definicje systemu operacyjnego Zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych 2 Zasoby systemu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Budowę umiejętności w: zarządzaniu plikami; procesowaniu tekstu i tworzeniu arkuszy; uŝywaniu przeglądarek internetowych oraz World Wide Web;

WSTĘP. Budowę umiejętności w: zarządzaniu plikami; procesowaniu tekstu i tworzeniu arkuszy; uŝywaniu przeglądarek internetowych oraz World Wide Web; WSTĘP Kurs podstaw komputera dla dorosłych to kompletny kurs przewidziany dla dorosłych uczniów, w szczególności dla starszych pracowników, tak aby mogli osiągnąć/poprawić umiejętności w zakresie obsługi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Warstwy systemu Windows 2000

Warstwy systemu Windows 2000 Warstwy systemu Windows 2000 Tryb użytkownika (User Mode) Tryb jądra (Kernel Mode) Tryb użytkownika (User Mode) Zarządzanie pamięcią wirtualną Cechy charakterystyczne systemu Windows XP: system bardzo

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Paweł Pełczyński

Systemy operacyjne. Paweł Pełczyński Systemy operacyjne Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie Struktura systemów operacyjnych Procesy i Wątki Komunikacja międzyprocesowa Szeregowanie procesów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

2009-03-21. Paweł Skrobanek. C-3, pok. 321 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl pawel.skrobanek.staff.iiar.pwr.wroc.pl

2009-03-21. Paweł Skrobanek. C-3, pok. 321 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl pawel.skrobanek.staff.iiar.pwr.wroc.pl Wrocław 2007-09 SYSTEMY OPERACYJNE WPROWADZENIE Paweł Skrobanek C-3, pok. 321 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl pawel.skrobanek.staff.iiar.pwr.wroc.pl 1 PLAN: 1. Komputer (przypomnienie) 2. System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Systemy operacyjne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: MEI-1-701-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 5 - zarządzanie pamięcią pomocniczą

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 5 - zarządzanie pamięcią pomocniczą Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 5 - zarządzanie pamięcią pomocniczą Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 PLAN: 3. Struktura katalogowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRAWNEJ LEX i ABC - WYMAGANIA TECHNICZNE. SYSTEMY INFORMACJI PRAWNEJ LEX i ABC. WYMAGANIA TECHNICZNE ver. 1.11

SYSTEMY INFORMACJI PRAWNEJ LEX i ABC - WYMAGANIA TECHNICZNE. SYSTEMY INFORMACJI PRAWNEJ LEX i ABC. WYMAGANIA TECHNICZNE ver. 1.11 SYSTEMY INFORMACJI PRAWNEJ LEX i ABC WYMAGANIA TECHNICZNE ver. 1.11 Spis treści 1. MINIMALNE WYMAGANIA APLIKACJI LEX I ABC DLA WINDOWS... 3 1.2 WYMAGANIA DLA INSTALACJI WIELOSTANOWISKOWYCH... 4 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności

Partition Wizard Home Edition Aplikacja przeznaczona do partycjonowania dysków twardych, obsługująca również macierze RAID oraz dyski o pojemności 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania i zarządzania dyskami Odpowiedni podział dysku pozytywnie wpływa na działanie systemu. Prezentujemy 10 najlepszych darmowych programów do partycjonowania

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest system operacyjny

1. Co to jest system operacyjny II Systemy operacyjne Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska

Wirtualizacja infrastruktury według VMware. Michał Małka DNS Polska Wirtualizacja infrastruktury według VMware Michał Małka DNS Polska VMware - gama produktów Production Server VirtualCenter ESX Server Test/Development Workstation GSX / VMware Server Enterprise Desktop

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 007 Tryb rzeczywisty i chroniony procesora 2 SO i SK/WIN Wszystkie 32-bitowe procesory (386 i nowsze) mogą pracować w kilku trybach. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami

Zarządzanie partycjami Zarządzanie partycjami Do tworzenie i usuwania partycji, formatowania dysków i zmiany liter dysków w systemie Windows NT, służy narzędzie graficzne Zarządzanie dyskami lub program diskpart dostępny w konsoli

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Systemy operacyjne NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. 2. Lp Dział programu Funkcje systemu operacyjnego Przygotowanie komputera osobistego do zainstalowania systemu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition Data aktualizacji: 29.07.2008 r. Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści Wstęp... 3 Edycje SQL Server

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 5 - POCZĄTKI OSIECIOWANIA - nie były łatwe i oczywiste IBM-owskie pojęcie Connectivity martwy model sieci 1977 - ISO dla zdefiniowania standardów w sieciach opracowała siedmiowarstwowy model sieci OSI

Bardziej szczegółowo

Dla klientów biznesowych Microsoft przygotował dwie wersje systemu Windows Vista, w zależności od wielkości i skali działalności organizacji:

Dla klientów biznesowych Microsoft przygotował dwie wersje systemu Windows Vista, w zależności od wielkości i skali działalności organizacji: Windows Vista - Edycje i wymagania Wstęp W porównaniu do 4 edycji systemu Windows XP (Starter, Home, Professional, Media Center), Microsoft oferuje aż 6 edycji systemu Windows Vista: 2 wersje biznesowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition

Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Jakub Bajer Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej POZNAŃSKA FUNDACJA Krzysztof Ober Poznańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Adrian Marczyk Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Literatura do zagadnień wykładowych (1) Literatura do zagadnień wykładowych (2) Program przedmiotu. Forma zaliczenia przedmiotu

Systemy operacyjne. Literatura do zagadnień wykładowych (1) Literatura do zagadnień wykładowych (2) Program przedmiotu. Forma zaliczenia przedmiotu Systemy operacyjne Dariusz Wawrzyniak Politechnika Poznańska Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3a, CW p. 5 60-965 Poznań Dariusz.Wawrzyniak@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/dwawrzyniak www.cs.put.poznan.pl/sop

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne Struktura dysku Dyski podstawowe i dynamiczne System Windows 2000 oferuje dwa rodzaje konfiguracji dysków: dysk podstawowy i dysk dynamiczny. Dysk podstawowy przypomina struktury dyskowe stosowane w systemie

Bardziej szczegółowo

Systemy plików FAT, FAT32, NTFS

Systemy plików FAT, FAT32, NTFS Systemy plików FAT, FAT32, NTFS SYSTEM PLIKÓW System plików to sposób zapisu informacji na dyskach komputera. System plików jest ogólną strukturą, w której pliki są nazywane, przechowywane i organizowane.

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca status Novell Training Services Partner Platinum.

TEMAT SZKOLENIA: Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca status Novell Training Services Partner Platinum. TEMAT SZKOLENIA: Kurs przygotowujący do egzaminu LPIC-1 (w zakresie Programu Certyfikacji Linux Proffesional Institute) 3112 Novell s Guide to the LPIC-1 Certification Using SUSE Linux Enterprise Server

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

-planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom,

-planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom, System System operacyjny oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. W celu uruchomienia i kontroli zadań użytkownika system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9.

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9. Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Sieć klient-serwer Zadaniem serwera w sieci klient-serwer jest: przechowywanie plików i programów systemu operacyjnego; przechowywanie programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Historia systemów operacyjnych - Unix

Historia systemów operacyjnych - Unix Historia systemów operacyjnych - Unix Lata 60-te prace na systemem Multisc poprzednikiem Unixa 1969 powstanie systemu Unix 1975 UNIX edition 5 1975 1 BSD 1977 UNIX edition 6 1978 3 BSD 1979 UNIX edition

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak Systemy operacyjne System operacyjny Linux - wstęp Anna Wojak 1 1 Wstęp Linux jest systemem z rodziny Unix. Pierwsza wersja systemu została opracowana w 1969 roku przez K.Thompsona i D.Ritchie Jest to

Bardziej szczegółowo

DOS COMMAND.COM. Rys. 2. Główne moduły programowe systemu operacyjnego DOS. Interpreter poleceń. Rys. 3. Warstwowa struktura systemu DOS

DOS COMMAND.COM. Rys. 2. Główne moduły programowe systemu operacyjnego DOS. Interpreter poleceń. Rys. 3. Warstwowa struktura systemu DOS System Operacyjny DOS DOS (ang. Disc Operating System) jest to 16-bitowy jednozadaniowy system operacyjny. Głównym zadaniem systemu jest obsługa plików w systemie FAT (ang. File Allocation Table) i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7

Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Tematyka spotkania Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku System plików 1. Pojęcie pliku 2. Typy i struktury plików 3. etody dostępu do plików 4. Katalogi 5. Budowa systemu plików Pojęcie pliku (ang( ang. file)! Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie partycji i dysków logicznych

Tworzenie partycji i dysków logicznych Tworzenie partycji i dysków logicznych Podstawowe pojęcia Dysk twardy fizyczny napęd, który służy do przechowywania danych Dysk podstawowy zawierają tzw. woluminy podstawowe, takie jak partycje podstawowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Załącznik II do siwz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Linux

Administracja systemem Linux Administracja systemem Linux mgr inż. Łukasz Kuczyński lkucz@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Administracja systemem Linux p. 1 Urzadzenia Blokowe Administracja systemem Linux

Bardziej szczegółowo

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.) 1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT 2.

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 005 Plik wymiany Pamięć wirtualna 2 SO i SK/WIN Plik wymiany - rodzaj pamięci wirtualnej komputerów. Plik ten służy do tymczasowego przechowywania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wykład nr 7 (11.01.2017) Rok akademicki 2016/2017, Wykład

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Składowe systemu komputerowego

Składowe systemu komputerowego Składowe systemu komputerowego Sprzęt (ang. hardware) dostarcza podstawowe zasoby systemu komputerowego: procesor, pamięć, urządzenia wejścia-wyjścia System operacyjny nadzoruje i koordynuje posługiwanie

Bardziej szczegółowo