Narzędzia Informatyki. Aspekty etyczno-prawne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia Informatyki. Aspekty etyczno-prawne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem oprogramowania"

Transkrypt

1 Narzędzia Informatyki Aspekty etyczno-prawne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem oprogramowania 9 grudnia 2013

2 Prawo autorskie w Polsce terminem tym określa się ogół praw przysługujących autorowi dzieła, w szczególności, przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści Prawo autorskie określa Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) Według Ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

3 Prawo autorskie W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

4 Prawo autorskie Ustawa wyróżnia: autorskie prawa osobiste autorskie prawa majątkowe

5 Autorskie prawa osobiste są prawami ojcostwa utworu i obejmują przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska prawo to nigdy nie wygasa, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę prawnie dopuszczalne jest zobowiązanie się twórcy w umowie do niewykonywania autorskiego prawa osobistego (prawa do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem)

6 Autorskie prawa majątkowe monopol praw majątkowych na rzecz autora utworu albo w określonych przypadkach wydawcy lub producenta zasadą w prawie autorskim jest, iż z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona - twórca lub osoba, która nabyła określone prawa majątkowe

7 Program komputerowy Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zawiera definicji programu komputerowego Wg polskiego prawa program komputerowy zalicza się do: utworów wyrażonych słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej

8 Program komputerowy W amerykańskim systemie prawnym program komputerowy posiada odniesienie do dziedziny informatycznej. Występuje jako: zestaw instrukcji (rozkazów) przeznaczonych do użycia bezpośrednio, lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia określonego rezultatu Rosyjski system prawny w swojej definicji programu obejmuje także: dane przeznaczone dla komputera oraz przedstawienia audiowizualne generowane przez program

9 Według Encyklopedii PWN oprogramowanie (ang. software) to ogół programów, w które wyposażony jest system komputerowy; Rozróżnia się Oprogramowanie oprogramowanie podstawowe (m.in. system operacyjny, translatory, graficzny interfejs użytkownika) oraz oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne), służące do wykonywania określonych, złożonych zadań, np. oprogramowanie statystyczne.

10 Oprogramowanie Według Wikipedii Oprogramowanie to całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

11 Oprogramowanie Ogólnie zatem, oprogramowanie składa się z: programów, dokumentacji, grafiki, dźwięków, wszelkich innych danych potrzebnych programom do działania (np. pliki konfiguracyjne, klucze szyfrujące). Oprogramowanie jako przejaw twórczości jest chronione prawem autorskim Warunki korzystania z oprogramowania określane są w licencji

12 Licencjonowanie oprogramowania Obecnie najpopularniejszym sposobem dystrybucji oprogramowania jest jego licencjonowanie Klient kupując program nie staje się jego właścicielem. Twórca lub dystrybutor programu udziela mu jedynie licencji na jego używanie (podobnie jak w przypadku np. utworów muzycznych) Najczęściej licencja jest tekstem jednostronnie narzuconym przez producenta, który kupujący musi zaakceptować w całości, aby móc korzystać z oprogramowania

13 Trochę historii Do rewolucji mikrokomputerowej (lata 70te) Duże komputery typu mainframe Mała kompatybilność konfiguracji Programy wytwarzane dla firm, rządu i nauki Często własnymi siłami Mało firm stricte programistycznych

14 Trochę historii Druga połowa lat 70tych Powstają firmy programistyczne, np. Microsoft (1975) Masowa produkcja mikrokomputerów, np. Apple II ( ) Pierwszy arkusz kalkulacyjny VisiCalc 1979 IBM PC

15 Trochę historii Lata 80te i 90te Popularyzacja komputerów w firmach i domach Rozwój rynku gier Program łatwo skopiować - ukraść Różne podejścia firm do zabezpieczenia swoich interesów

16 Trochę historii Wiek XXI Stosowanie aktywacji na masową skalę - Windows XP r. Nowe platformy - PDA, telefony, tablety,... Centralizacja dystrybucji aplikacji - AppStore

17 Licencjonowanie oprogramowania Licencja na oprogramowanie - umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać Użytkownicy komputerów najczęściej mogą spotykać się z licencją w odniesieniu do tzw. licencji użytkownika (EULA - End User License Agreement) czyli z zapisem definiującym warunki udzielenia licencji końcowemu użytkownikowi oprogramowania Licencje na oprogramowanie - są najczęściej bardzo restrykcyjne lecz większość użytkowników nie czyta ich w całości

18 Co zawiera licencja? Zwykle licencja zawiera: ograniczenie co do liczby komputerów, na których można zainstalować oprogramowanie ograniczenie co do liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z oprogramowania ograniczenie co do czasu, przez który można używać oprogramowania klauzulę o wyłączonej odpowiedzialności producenta z tytułu używania oprogramowania przez licencjobiorcę, której znaczenie polega na braku jakiejkolwiek odpowiedzialności producentów oprogramowania za skutki błędów w programach

19 Licencje OEM Licencje OEM są specyficzną odmianą licencjonowania oprogramowania przeznaczoną dla producentów sprzętu komputerowego, bądź gotowych zestawów komputerowych (np. laptopów), którzy sami instalują oprogramowanie na sprzedawanych przez siebie komputerach, lub dołączają je do sprzedawanego sprzętu (np. nagrywarki CD/DVD, karty graficzne), z zastrzeżeniem, że owo oprogramowanie może być tylko z nim używane Licencje OEM są zwykle tańsze od typowych licencji na tzw. oprogramowanie pudełkowe

20 Klient NIE może Licencje OEM oddzielić oprogramowania OEM od sprzętu, z którym je zakupił oddzielnie używać oprogramowania OEM, oddzielnie sprzedać oprogramowania OEM, odsprzedać sprzętu bez dołączonego oprogramowania OEM W przypadku oprogramowania dołączonego do komputerów biurkowych i laptopów, wymiana jednego lub kilku komponentów komputera (np. płyty głównej) może spowodować utratę licencji

21 Sprzedaż praw majątkowych Możliwą, choć rzadziej spotykaną, formą sprzedaży oprogramowania jest sprzedaż praw majątkowych do programu. Ta forma sprzedaży spotykana się przy tworzeniu oprogramowania na zlecenie i każdy taki przypadek jest uregulowany osobną umową, w której twórca oprogramowania sprzedaje klientowi wszystkie prawa majątkowe do programu.

22 Patenty Ze sprzedażą oprogramowania mogą być także związane patenty. Właściciel patentu udziela klientowi licencji na używanie technologii objętej owym patentem Obecnie w Polsce obowiązuje Konwencja o patencie europejskim, która wyłącza programy komputerowe z możliwości udzielenia patentu Amerykańskie prawo zezwala na patentowanie oprogramowania

23 Domena publiczna Domena publiczna (ang. public domain) nie jest licencją. Jest to ogół twórczości, do której wygasły autorskie prawa majątkowe, i która jest przez to dostępna dla wszystkich, i do dowolnych zastosowań. Do domeny publicznej należą także dzieła, które od początku ich powstania nie były objęte tymi prawami (np. teksty ustaw, statystyki sportowe, formuły matematyczne).

24 Wybrane rodzaje licencji oprogramowania

25 Rodzaje licencji Ze względu na podejście do praw dawanych użytkownikom oprogramowania możemy podzielić sposoby licencjonowania na: model zamknięty (oprogramowanie własnościowe, prawnie zastrzeżone, zamknięte) model otwarty (wolne oprogramowanie, oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym) model mieszany

26 Opogramowanie własnościowe Tradycyjne podejście do produkcji i dystrybucji oprogramowania, w którym producent generuje swoje zyski ze sprzedaży licencji na używanie pojedynczych lub wielu kopii oprogramowania.! Kategorie oprogramowania własnościowego: typowe oprogramowanie z licencją EULA oprogramowanie shareware/freeware/adware

27 EULA End User License Agreement Pojęcie EULA ( licencja użytkownika końcowego) oznacza standardowy typ licencji, na której jest dystrybuowane oprogramowanie własnościowe. Termin ten dotyczy zarówno licencji dla użytkowników indywidualnych, jak i korporacyjnych.

28 Przykładowa EULA Licencja systemu Microsoft Windows XP Professional zezwala na: instalowanie i używanie tylko 1 kopii systemu, używanie systemu na komputerze posiadającym maksymalnie 2 procesory, udostępnianie usług obsługi plików, drukowania, połączenia z Internetem, oraz dostępu zdalnego maksymalnie 10 komputerom lub innym urządzeniom, wykonanie tylko 1 kopii zapasowej nośnika z oprogramowaniem, jednorazowe bezpośrednie przekazanie (sprzedaż lub podarunek) produktu osobie trzeciej przez pierwotnego użytkownika. %20XP_Professional_Polish_a675687b-f2e8-4c76-b d2135.pdf

29 Borland no-nonsense license agreement Stosowana przez firmę Borland w latach 90tych program należy traktować jak książkę - naraz może pracować tylko jedna osoba nie wolno w narzędziach programistycznych tworzyć produktów konkurencyjnych dla firmy Borland

30 Kontrowersyjne zapisy Electronic Frontier Foundation opublikowała dokument opisujący takie kontrowersyjne klauzule zawarte w licencjach: zakaz publicznego krytykowania produktu (McAfee VirusScan, Microsoft.NET), zgoda na monitorowanie użytkownika przez producenta oprogramowania (Windows XP, Windows Vista), zakaz używania produktu razem z produktami innych producentów (GAIN), automatyczna zgoda na wszystkie przyszłe wersje licencji (itunes)

31 Shareware Shareware nie jest licencją. Jest to metoda marketingowa powstała w latach 80-tych, polegająca na udostępnianiu programów użytkownikom, aby mogli je wypróbować przed zakupem. Zwyczajowo jednak określenie shareware używane jest jako jedna z kategorii oprogramowania własnościowego. Programy shareware są dostarczane tylko w wersji binarnej, bez ich kodu źródłowego.

32 Shareware Podstawową cechą oprogramowania shareware jest zezwolenie użytkownikom na dalsze rozpowszechnianie (redystrybucję) programu. Drugą podstawową cechą shareware jest umieszczanie w programach zachęt (sugestie lub żądania) do zakupu oprogramowania po wypróbowaniu. Każdy program shareware ma swoją osobną licencję, nie ma żadnego ogólnego typu licencji shareware.

33 Początkowo programy shareware były w pełni funkcjonalne. Obecnie producenci często dzielą produkt shareware na: darmową wersję podstawową (ang. basic) lub lekką (light) i płatną wersję pełną (full, retail), zwaną także zarejestrowaną (registered) albo profesjonalną (pro), wersje testowe (ang. trial), rzadziej nazywane wersjami demonstracyjnymi (demo). charakteryzujące się ograniczeniami działania, najczęściej czasowymi (np. 30 dni) lub określającymi maksymalną liczbę uruchomień. nagware, crippleware, etc. Shareware

34 Freeware Freeware (darmowe oprogramowanie) Określenie to początkowo było używane zamiennie z shareware, z czasem jego użycie ograniczono do darmowych programów nieograniczających czasowo używania. Freeware obejmuje także darmowe programy, które zabraniają redystrybucji lub ją ograniczają. Dodatkowo część programów freeware zezwala tylko na użytek niekomercyjny, a do użytku komercyjnego trzeba kupić pełną wersję.

35 Freeware Typowe programy rozprowadzane jako freeware, podobnie jak shareware, są udostępniane bez kodu źródłowego, a ich modyfikowanie jest zabronione. Freeware vs wolne oprogramowanie

36 Freeware Chociaż oprogramowanie freeware jest darmowe, to część jego twórców prosi: o dobrowolne wpłaty pieniędzy - donationware (ang. donation datek, dotacja) na konto twórcy, lub na konto jakiejś organizacji charytatywnej, o wysłanie do nich kartki pocztowej - cardware, beerware, catware, sisterware Inne nietypowe licencje pod hasłem otherware

37 Adware darmowe oprogramowanie wyświetlające użytkownikowi reklamy. Reklamy mogą być dla twórcy głównym źródłem dochodu. Niektórzy twórcy łączą adware z shareware, i za jednorazową opłatą oferują wersję bez reklam. Można też łączyć wiele w/w kategorii np. program pocztowy Eudora przez długi czas był oferowany w 3 wersjach: płatnej, bez reklam; darmowej, z reklamami; Adware darmowej, bez reklam, ale z ograniczoną funkcjonalnością.

38 Software as a Service Oprogramowanie sprzedawane na zasadzie subskrypcji Przykłady: Microsoft Office 365 Adobe Creative Cloud oprogramowanie typu edziennik dla szkół

39 Oprogramowanie własnościowe Podsumowując: terminy związane z shareware mogą się łączyć w przeróżnych kombinacjach, dlatego warto przeczytać licencję każdego programu i sprawdzić na co ona pozwala. Tym bardziej, że niektórzy producenci mylnie te pojęcia interpretują i np. określają swój program mianem shareware, mimo iż jego redystrybucja jest zabroniona.

40 Wolne oprogramowanie W 1983r. Richard Stallman (wcześniej pracujący z AI Lab w MIT) ogłosił rozpoczęcie prac nad stworzeniem kompletnego, kompatybilnego z Uniksem systemu operacyjnego będącego wolnym oprogramowaniem, zwanego GNU (ang. Gnu s Not Unix Gnu to nie Unix). Pierwszą próbą zdefiniowania wolnego oprogramowania był Manifest GNU opublikowany przez Stallmana w 1985r. w celu pozyskania współpracowników i poparcia dla Projektu GNU.

41 Wolne oprogramowanie W 1985 r. Stallman założył Free Software Foundation (fundację wolnego oprogramowania) organizację nonprofit skupiającą programistów tworzących wolne oprogramowanie i tworzącą prawne podstawy ruchu wolnego oprogramowania. Najważniejszym dziełem FSF jest GNU General Public Licence (Powszechna Licencja Publiczna GNU, w skrócie GPL) ogólna licencja, którą każdy programista może zastosować do swojego dzieła, w celu nadania mu statusu wolnego oprogramowania i ochrony wolności jego użytkowników.

42 Wolne oprogramowanie Oficjalna definicja wg FSF: Wolne oprogramowanie to kwestia wolności, nie ceny. By zrozumieć tę koncepcję, powinniśmy myśleć o wolności słowa, a nie darmowym piwie Wolne oprogramowanie odnosi się do prawa użytkowników do swobodnego uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, zmian i ulepszania programów.

43 Wolne oprogramowanie Dokładniej, mówimy o czterech rodzajach wolności użytkowników programu: wolność uruchamiania programu, w dowolnym celu (wolność 0) wolność analizowania, jak program działa, i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp do kodu źródłowego wolność rozpowszechniania kopii, byście mogli pomóc sąsiadom (wolność 2) wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp do kodu źródłowego

44 Wolne oprogramowanie Oprogramowanie nazywamy wolnym, jeśli wszyscy użytkownicy posiadają w pełni wszystkie te prawa. Zatem, powinniście mieć swobodę rozpowszechniania kopii programu, zmodyfikowanych bądź oryginalnych, za darmo bądź pobierając opłatę za dystrybucję, wszędzie i każdemu. Wolność robienia tego wszystkiego oznacza (między innymi), że nie musicie prosić o pozwolenie ani płacić za nie.

45 Wolne oprogramowanie Wolne oprogramowanie należy wyraźnie odróżnić od freeware. Samo udostępnianie za darmo oraz zezwolenie na redystrybucję programu nie wystarczają do nazwania danego programu wolnym.

46 Klauzula copyleft Licencje wolnego oprogramowania można podzielić ze względu na obecność klauzuli copyleft. Copyleft jako sparodiowanie słowa copyright (prawo autorskie); lewo autorskie Copyleft samo w sobie nie jest licencją. Jest tylko modelem opisującym pewien typ licencji Podstawowym przykładem zastosowania idei copyleft jest licencja GNU General Public License (GPL), stworzona przez Richarda Stallmana

47 Klauzula copyleft Zasady działania pojęcia copyleft wg Projektu GNU: By poddać program działaniu copyleft, najpierw zastrzegamy copyright, prawa autorskie do niego. Następnie dokładamy warunki rozpowszechniania, będące prawnym środkiem, dzięki któremu dajemy każdemu prawo do używania, modyfikowania i rozpowszechniania kodu naszego programu lub dowolnego programu pochodnego, ale tylko wtedy gdy warunki rozpowszechniania pozostaną niezmienione. W ten sposób, kod i przekazane wolności stają się prawnie nierozdzielne.

48 GNU General Public License (GPL) Podstawowym przykładem zastosowania idei copyleft jest licencja GNU General Public License (GPL), stworzona przez Stallmana GPLv1, GPLv2, GPLv3 etc. Mity związane z GPL: oprogramowania na GPL nie można sprzedawać i trzeba je rozdawać za darmo każdy program stworzony przy użyciu oprogramowania na GPL również podlega tej licencji

49 Inne licencje z klauzulą copyleft Mozilla Public License (MPL) oraz, oparta na niej, Common Development and Distribution License (CDDL). Obie licencje zostały uznane za licencje wolnego oprogramowania (przez FSF) oraz open source (przez OSI). Są niekompatybilne z GPL Najbardziej znanym programem na licencji MPL jest przeglądarka Mozilla, zaś na CDDL system operacyjny OpenSolaris

50 Licencje bez klauzuli copyleft Licencje na wolne oprogramowanie bez klauzuli copyleft nazywane są zezwalającymi (ang. permissive) lub licencjami akademickimi. Przykłady: BSD (ang. Berkeley Software Distribution, czasami nazywany Berkeley Unix) odmiana systemu operacyjnego Unix wywodząca się ze stworzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley rozszerzeń dla systemu rozwijanego przez firmę AT&T. Także potoczna nazwa licencji BSD, na której te systemy są wydawane oraz pokrewnych licencji tego typu (np. licencja MIT).

51 Licencje BSD Licencje BSD zezwalają m.in. na użytkowanie i redystrybucję oprogramowania, z modyfikacjami lub bez, w formie kodu źródłowego lub binarnego. Konsekwencją tych liberalnych warunków licencji jest zezwolenie na włączanie oprogramowania nią objętego do produktów na innych licencjach, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Kod na takich licencjach można bez problemu włączyć do swoich produktów bez ujawniania ich kodu źródłowego.

52 Copyleft kontra licencje akademickie W środowisku wolnego oprogramowania także istnieją rozbieżności w poglądach na ilość praw udzielanych użytkownikowi. Konflikt pomiędzy zwolennikami licencji GPL i licencji akademickich (głównie BSD): GPL gwarantuje wolność od zamkniętego oprogramowania, a BSD daje wolność do tworzenia zamkniętego oprogramowania

53 Otwarte oprogramowanie Pokrewnym pojęciem do wolnego oprogramowania jest otwarte oprogramowanie (open source, oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym). Określenie to zostało sformułowane w 1998 r. jako nowa nazwa dla wolnego oprogramowania: nie powodowała niejednoznaczności i nie kojarzyła się tylko z darmowym oprogramowaniem, była bardziej przyjazna dla ludzi biznesu.

54 Otwarte oprogramowanie Open Source Initiative definiuje otwarte oprogramowanie Open source nie oznacza tylko dostępu do kodu źródłowego. Warunki dystrybucji oprogramowania open source muszą być zgodne z dziesięcioma kryteriami:

55 Otwarte oprogramowanie 1. Swoboda redystrybucji Licencja nie może ograniczać swobody którejkolwiek ze stron do sprzedawania lub rozdawania oprogramowania jako elementu szerszej dystrybucji zawierającej programy z różnych źródeł.! 2. Kod źródłowy Do programu musi być dołączony kod źródłowy, a licencja musi zezwalać na dystrybucję zarówno w postaci kodu źródłowego, jak i skompilowanej.! 3. Dzieła pochodne Licencja musi zezwalać na dokonywanie zmian oraz tworzenie dzieł pochodnych. Musi również umożliwiać dystrybucję takich dzieł na tych samych warunkach, jakie opisuje licencja oryginalnego oprogramowania.

56 Otwarte oprogramowanie 4. Spójność kodu źródłowego autora Licencja może ograniczać dystrybucję kodu źródłowego w zmodyfikowanej postaci tylko wtedy, jeśli dozwolona jest przy tym dystrybucja «poprawek» (ang. patch) wraz z kodem źródłowym, za pomocą których program jest potem modyfikowany w trakcie kompilacji. Licencja musi jawnie zezwalać na dystrybucję oprogramowania skompilowanego ze zmodyfikowanego kodu źródłowego. Licencja może wymagać, aby dzieła pochodne nosiły inną nazwę lub numer wersji niż oprogramowanie oryginalne. 5. Niedozwolona dyskryminacja osób i grup! 6. Niedozwolona dyskryminacja obszarów zastosowań Licencja nie może zabraniać wykorzystywania programu w jakimś konkretnym obszarze zastosowań. Na przykład, nie może zabraniać wykorzystania programu w sposób komercyjny lub używania go do badań genetycznych.

57 Otwarte oprogramowanie 7. Dystrybucja licencji Określenie praw dołączone do programu musi obowiązywać wszystkich, którzy otrzymują oprogramowanie bez konieczności przestrzegania przez te osoby dodatkowych licencji.! 8. Licencja nie może obejmować konkretnego produktu Określenie praw dołączone do programu nie może zależeć od tego, że dany program stanowi część określonej dystrybucji oprogramowania. Jeśli program został pobrany z takiej dystrybucji i wykorzystywany lub rozprowadzany zgodnie z warunkami licencji, wszystkie osoby do których program trafia powinny posiadać te same prawa, które określone są dla oryginalnej dystrybucji oprogramowania.

58 Otwarte oprogramowanie 9. Licencja nie może ograniczać stosowania innego oprogramowania Licencja nie może nakładać ograniczeń na inne oprogramowanie rozprowadzane wraz z oprogramowaniem objętym licencją. Na przykład, nie może wymagać aby wszystkie inne programy rozprowadzane na tym samym nośniku były programami open source.! 10. Licencja musi być neutralna technologicznie Żaden punkt licencji nie może narzucać konkretnej technologii lub stylu interfejsu.

59 Wolne czy otwarte? Obie definicje w dużej mierze się pokrywają, choć definicja OSI jest znacznie bardziej sformalizowana. Obie definicje wyraźnie zezwalają na pobieranie opłat za dystrybucję oprogramowania i jednocześnie wymagają aby w ten sposób pozyskany program można było bezpłatnie redystrybuować. Obie definicje żądają dostarczenia kodu źródłowego programu oraz zezwolenia na jego modyfikację i dystrybucję zmodyfikowanych wersji. FSF i OSI publikują na swoich stronach listy licencji zgodnych z ich definicjami.

60 Wolne czy otwarte? Wg Stallmana oba terminy opisują niemal tę samą kategorię oprogramowania, ale oznaczają poglądy oparte na fundamentalnie odmiennych wartościach. Dla niego open source to metodologia tworzenia oprogramowania, a wolne oprogramowanie to ruch społeczny. R. Ghosh (członek zarządu OSI) zaproponował Free/ Libre Open-Source Software (w skrócie FLOSS, ew. FOSS) jako neutralne pojęcie, bez przechylania się na którąkolwiek ze stron, ale popularność tego terminu jest niska.

61 Podwójne licencjonowanie Właściciel praw autorskich może licencjonować swoje dzieła wielokrotnie i na odmiennych warunkach. Firmy sprzedające oprogramowanie własnościowe często stosują kilka typów licencji jednocześnie np. licencje dla użytkowników indywidualnych, dla użytkowników grupowych, oraz dla instytucji akademickich. Niektóre firmy wydają produkty na licencji typu copyleft, oraz komercyjnej (np. z dodatkową funkcjonalnością, wsparciem technicznym etc) np.baza danych MySQL

62 Creative Commons Wolne oprogramowanie wywarło też istotny wpływ na inne dziedziny. Licencje wolnej dokumentacji utorowały drogę organizacji Creative Commons, która zasady wolnego oprogramowania przeniosła na grunt kultury. Dzięki nim, twórcy utworów muzycznych, graficznych, audiowizualnych, literackich i innych, mogą w wielu przypadkach swobodnie korzystać z dorobku innych twórców, a konsumenci kultury mogą się nią swobodnie dzielić.

63 Jeśli ty masz jabłko i ja mam jabłko i wymienimy się tymi jabłkami, to wtedy ty i ja wciąż będziemy mieli po 1 jabłku. Ale jeśli ty masz pomysł i ja mam pomysł i wymienimy się tymi pomysłami, to wtedy oboje będziemy mieli 2 pomysły. George Bernard Shaw

64 Literatura Przemysław Kulczycki Analiza porównawcza modeli licencjonowania oprogramowania Praca na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Unported

Aspekty etyczno-prawne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem oprogramowania

Aspekty etyczno-prawne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem oprogramowania Aspekty etyczno-prawne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem oprogramowania dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Plan wykładu Prawo autorskie Program komputerowy i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza. modeli licencjonowania oprogramowania

Analiza porównawcza. modeli licencjonowania oprogramowania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Przemysław Kulczycki Analiza porównawcza modeli licencjonowania oprogramowania Praca magisterska Promotor: dr Barbara Nowarska Kraków 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Robert Nowak Promotor dr inż. Marek Mika

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 1. Wstęp

Wykład 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 1. Wstęp Wykład 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 1. WSTĘP... 1 2. DOKUMENTY I SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO... 3 2.1 USTAWY I ROZPORZĄDZENIA... 3 2.2 STANDARDY ISO ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie komponentów Open Source w wytwarzaniu oprogramowania. Czym jest Open Source?

Wykorzystanie komponentów Open Source w wytwarzaniu oprogramowania. Czym jest Open Source? Wykorzystanie komponentów Open Source w wytwarzaniu oprogramowania Czym jest Open Source? Open Source 1. Open Source jest podejściem do projektowania, wytwarzania oraz dystrybucji oprogramowania 2. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej

Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej Przegląd reguł i stanu zastosowań Analiza przygotowana przez zespół Stowarzyszenia Komputer w Firmie Założenia i koordynacja Robert Kamioski Analiza

Bardziej szczegółowo

Metodologia Open Source

Metodologia Open Source Metodologia Open Source dr inż. Tomasz Maria Boiński Tomasz Boiński: 1 Współautorzy dr inż. Mariusz Matuszek dr inż. Michał Piotrowski Tomasz Boiński: 2 Agenda Wstęp Czym jest Open Source? Free Software

Bardziej szczegółowo

Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania

Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania Problemy ochrony prawnej programów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania Renata Orkisz Tomasz Przechlewski Copyright 2003 RenataOrkisz 2003 Spis treści 1. Wstęp 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

European Union Public Licence. v.1.1. Wytyczne dla użytkowników i programistów

European Union Public Licence. v.1.1. Wytyczne dla użytkowników i programistów EUPL European Union Public Licence v.1.1 Wytyczne dla użytkowników i programistów PL Niniejsze wytyczne sporządziło konsorcjum OSOR: Autor: Patrice-Emmanuel Schmitz Zastrzeżenie odpowiedzialności Poglądy

Bardziej szczegółowo

Analiza mikroekonomiczna oprogramowania o otwartym źródle rola przedsiębiorstw w jego rozwoju

Analiza mikroekonomiczna oprogramowania o otwartym źródle rola przedsiębiorstw w jego rozwoju Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studium Dyplomowe Praca magisterska na kierunku EKONOMIA Grzegorz Andruszkiewicz Nr albumu: 19939 Analiza mikroekonomiczna oprogramowania o otwartym źródle rola przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

BAZA STRON W ULUBIONYCH

BAZA STRON W ULUBIONYCH BAZA STRON W ULUBIONYCH Warto zgromadzić bazę stron, z których można pobrać wiele darmowych programów do wykorzystania zarówno w pracy jak i domowego użytku. Najwygodniejszym sposobem jest dodanie ich

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH W ŚRODOWISKU OPEN SOURCE Karol Prażuch 2 Copyright 2006 Karol Prażuch Udziela sie zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania i/lub modyfikacje tego dokumentu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji BOX OEM Shareware Adware Trial Freeware GPL GNU General Public License (GPL) Abandonware

Rodzaje licencji BOX OEM Shareware Adware Trial Freeware GPL GNU General Public License (GPL) Abandonware Rodzaje licencji Każdy program ma przypisaną do siebie licencję. Co ona oznacza i czy osoba, która pobrała dany program może z niego korzystać bez ograniczeń? Odpowiadamy na te pytania. Jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w bibliotece

Technologie informacyjne w bibliotece Technologie informacyjne w bibliotece Część I - Podręcznik www.biblioteki.org Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych. Treść licencji

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Materiał powstał dzięki wsparciu

Materiał powstał dzięki wsparciu Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl http://koed.org.pl Materiał powstał dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce 2011 Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Publikacja przygotowana pod kierunkiem Anny Brussa i Krzysztofa Buczka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Korzystając z Internetu, warto więc zadać sobie następujące pytania:

Korzystając z Internetu, warto więc zadać sobie następujące pytania: Informatyka a prawo Podstawowe pojęcia Korzystanie z Internetu, zarówno bierne, np. przeglądanie stron WWW, ściąganie plików, jak i czynne, np. tworzenie własnych stron, rejestracja nowych adresów internetowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI. FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTET ŁÓDZKI. FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Mateusz Rażniewski nr albumu: 113661 FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

Wolne i Otwarte Oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wolne i Otwarte Oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Stacjonarne Studium Prawa Wolne i Otwarte Oprogramowanie i jego wykorzystanie w procesie informatyzacji działalności podmiotów

Bardziej szczegółowo

Licencje programów, prawa autorskie

Licencje programów, prawa autorskie Licencje programów, prawa autorskie Wykład: prawa autorskie, osobiste, majątkowe, co nie podlega prawom autorskim, licencje oprogramowania: freeware, public domain, shareware, GNU GPL, adware, postcardware,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie, licencja Rodzaje licencji Przestępstwa komputerowe. Materiały dla ucznia Z.S.O. im Stanisława Staszica w Zgierzu

Prawo autorskie, licencja Rodzaje licencji Przestępstwa komputerowe. Materiały dla ucznia Z.S.O. im Stanisława Staszica w Zgierzu Prawo autorskie, licencja Rodzaje licencji Przestępstwa komputerowe Materiały dla ucznia Z.S.O. im Stanisława Staszica w Zgierzu 1 1. Podstawowe pojęcia Prawo autorskie Prawo autorskie zajmuje się ochroną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08)

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) ESRI, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA TEL 909-793-2853 FAX 909-793-5953 ARTYKUŁ 1 DEFINICJE Definicje. Określenia użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) Z FIRMĄ COREL WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) Z FIRMĄ COREL WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) Z FIRMĄ COREL WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY. O ile Użytkownik nie zawarł z firmą Corel pisemnej umowy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo