SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług informatycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług informatycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług informatycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 1. Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, tel / fax , NIP , REGON Zwana dalej Zamawiającym. 2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, usługi. 3. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. CPV: usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; usługi w zakresie sieci komputerowej; usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające; zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, poz. 1, Dz. U. UE -sp ). 4. Postanowienia dodatkowe. 1) Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 2) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 3 i 4 ustawy. 3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej za pomocą aukcji elektronicznej. 4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 6) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 8) Wymaga się, aby wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko oraz na koszt własny wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 9) Wykonawca, zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 5. Opis sposobu przygotowania oferty. 1) Oferta oraz wymagane załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i czytelne. Dopuszcza się złożenie oferty lub wymaganych załączników w języku innym niż polski wraz z tłumaczeniem. W razie nieczytelności kopii wymaganych dokumentów Zamawiający wzywa Wykonawcę do okazania oryginałów dokumentów w zakreślonym przez siebie terminie, pod rygorem uznania nieczytelnych dokumentów za niezłożone. 2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 3) Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Prusa 3, Poznań tel fax

2 5) Oferta winna zostać złożona wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wymienionymi w pkt 8 niniejszej specyfikacji. 6) Ofertę oraz załączniki należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w sposób uniemożliwiający rozsypanie się kartek. 7) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 8) Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 9) Po upływie do terminu do składania ofert niedopuszczalnym jest wycofanie lub zmiana oferty. 10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Opakowanie i oznakowanie oferty. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. przesłać na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań lub złożyć w sekretariacie pokój nr 34 oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: Na kopercie należy umieścić informację o następującej treści: Nazwa i adres wykonawcy PRZETARG OCHRONA Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Bolesława Prusa Poznań NIE OTWIERAĆ PRZED 17 stycznia 2013 r. GODZ. 10:10 W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia oferty zaleca się zapakowanie w/w koperty z ofertą w kolejną kopertę. 7. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonania lub wykonywania należycie co najmniej 1 usługi podobnej; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie dysponowaniem co najmniej jednym specjalistą od administracji i helpdesk wymagana znajomość oprogramowania na poziomie Microsoft Certified Professional Server Administrator, poparta stosownymi certyfikatami. Specjalista, o którym mowa wyżej musi wykazać się dodatkowo co najmniej dwuletnim doświadczeniem w administrowaniu oprogramowaniem do wirtualizacji VMware, macierzami IBM System Storage DS4000, oprogramowaniem IBM Tivoli Storage Manager we współpracy z IBM System Storage 3200 oraz serwerami serii IBM system x 3650, Open Source Network Backup Solution Bacula 5.0.3, Postfix 2.8.2, Spamassasin 3.3.1, CalmAV0.97.2, Dovecot i bazami danych MS SQL, Oracle 10g, My SQL; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez usługę podobną rozumie się trwającą minimum 1 rok usługę obejmującą administrację infrastruktury sprzętowo-systemowej IT zleceniodawcy i jej rozwój oraz obsługę i pomoc dla pracowników zleceniodawcy, wraz z zapewnieniem u zleceniodawcy stałego dyżuru specjalisty od administracji i helpdesk w godzinach pracy. Usługa podobna obejmować musiała min. 100 stanowisk komputerowych i min. 10 szt. serwerów wraz z towarzyszącą infrastrukturą serwerową oraz obsługę: 1) oprogramowania służącego do projektowania typu AutoCAD lub ArcGis lub Mapinfo; 2) Linux Servers, Windows Serwer 2008, Lotus Domino, serwerów GIS (o zachowanej funkcjonalności ArcGIS Server, ArcGIS SDE, ArcGIS IMS), IBM TSM, VMware, MS Office, Postfix Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 2

3 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymagań spowoduje wykluczenie z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy). 8. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniona i podpisana przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy oferta sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Specyfikacji; 3

4 2) podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt 7 Specyfikacji, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji oraz dokumenty: a) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji; 4) oryginał lub poświadczona przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporządzone w oparciu o załącznik nr 4 do specyfikacji; 5) jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają m.in. z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru, wymagane jest załączenie dokumentu lub jego poświadczonej kopii uprawniającego do składania podpisów w imieniu składającego ofertę; 6) jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymagane jest załączenie dokumentu udowadniającego, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 7) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów opisanych w pkt 6 składa dokumenty lub dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 8) dowód wniesienia wadium. Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są przedłożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, odrębnie dla każdej jednostki, a wskazane w pkt 1, 6, 7 i 8 wspólnie dla wszystkich podmiotów składających ofertę. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponadto załączą do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty, o których mowa powyżej, będą podstawą do określenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7 Specyfikacji, oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w terminie 3 dni roboczych (pon-pt) od dnia otrzymania wezwania, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. Termin wykonania zamówienia: Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. 10. Warunki umowy: Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji. 11. Kryteria oceny oferty. Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert cena 100%. Rozpatrywana będzie cena oferty brutto za miesiąc realizacji zamówienia, określona zgodnie z pkt 12. Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 punktów. Obliczenie ilości punktów będzie następowało wg wzoru: cena najniższa spośród badanych ofert x 100 / cena badanej oferty = ilość punktów (w zaokrągleniu do pełnego punktu w dół). 12. Sposób obliczania i przedstawienia ceny. 4

5 Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, w walucie polskiej, z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena musi być przedstawiona z określeniem ceny netto i brutto za miesiąc realizacji zamówienia. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.). Podatek VAT wynosi 23%. Jeżeli Wykonawca uprawniony jest do naliczania innej stawki podatku VAT musi załączyć do oferty dokument, na podstawie którego jest do tego uprawniony pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju oferty sporządzone przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. W przypadku podmiotów (wykonawców) zagranicznych, w zakresie kryterium ceny zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 13. Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego: W tytule przelewu należy podać sygnaturę postępowania. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w sytuacji, w której Zamawiający wymaga takiego zabezpieczenia); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Termin i miejsce składania ofert. Oferty należy składać do dnia 17 stycznia 2013 r. godz. 10:00 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, w sekretariacie pokoju nr 34 na III piętrze. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. 15. Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 16. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów za pomocą faksu, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego, tj.: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Prusa 3, Poznań. Zapytania złożone za pomocą faksu muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści odpowiedź na stronie internetowej zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Informację o niezgodnej z przepisami prawa czynności lub o zaniechaniu czynności przez Zamawiającego oraz ofertę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemnie. 5

6 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są p. Przemysław Chmielewski (w zakresie procedury) i p. Tomasz Stojczyk (w zakresie przedmiotu zamówienia), od poniedziałku do piątku w godz. od 9 00 do Termin i miejsce otwarcia ofert. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2013 r. o godzinie 10:10 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, w pokoju nr 63 (VI piętro). Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców oraz ceny ofert oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą. Następnie odbędzie się poufne badanie ofert. Zamawiający w toku badania ofert poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 18. Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy. 19. Tryb ogłoszenia wyników postępowania: 1) o wyniku postępowania wraz z informacją o odrzuconych ofertach i wykluczonych wykonawcach zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty, 2) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, oraz streszczeniem oceny ofert, zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, 3) wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 20. Pozostałe informacje: 1) Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). 2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: - Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; - Załącznik nr 2 Wzór oferty; - Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; - Załącznik nr 5 Wzór umowy. Z dniem r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia. podpis Dyrektora MPU lub osoby upoważnionej 6

7 Załącznik nr 1 do Specyfikacji SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ogólny opis wymagań w zakresie wykonywanej obsługi Zamawiającego: 1) Wykonawca zapewni ciągłość usług administracji informatycznej (dalej: IT) i rozwoju infrastruktury IT. Zakres świadczonych usług obejmować będzie administrację infrastruktury sprzętowo-systemowej Zamawiającego oraz obsługę i pomoc dla pracowników Zamawiającego; 2) Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiającego (zgodnie z pkt 4 ppkt 3 niniejszego opisu) stały dyżur jednego specjalisty od administracji i helpdesk wymagana znajomość oprogramowania na poziomie Microsoft Certified Systems Administrator Security, Microsoft Certified Professional, poparta stosownymi certyfikatami. Specjalista, o którym mowa wyżej musi wykazać się dodatkowo co najmniej dwuletnim doświadczeniem w administrowaniu oprogramowaniem do wirtualizacji VMware, macierzami IBM System Storage DS4000, oprogramowaniem IBM Tivoli Storage Manager we współpracy z IBM System Storage 3200 oraz serwerami serii IBM system x 3650, Open Source Network Backup Solution Bacula 5.0.3, Postfix 2.8.2, Spamassasin 3.3.1, CalmAV0.97.2, Dovecot i bazami danych MS SQL, Oracle 10g, My SQL; 3) dyżur prowadzony będzie w godzinach pracy Zamawiającego, określonych w pkt 4 ppkt 3 niniejszego opisu, zaakceptowanych przez Zamawiającego i zmienianych w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku niewykonywania przez specjalistę czynności, o których mowa w pkt 2 niniejszego opisu lub czynności o których mowa w pkt 3 niniejszego opisu, Zamawiający ma prawo zażądać zmian personalnych, z pisemnym uzasadnieniem wprowadzenia zmian, po uprzednim wystosowaniu do Wykonawcy pisemnej informacji zawierającej uwagi w przedmiocie wykonywania zamówienia oraz po bezskutecznym upływie terminu do wprowadzenia niezbędnych zmian, zakreślonego w informacji. Wykonawca w terminie 14 dni dokona zmian personalnych; 4) Wykonawca przedstawi planowanego specjalistę, spośród zatrudnionych pracowników, którego oddeleguje do prowadzenia stałego dyżuru oraz zapewni o posiadanych przez niego certyfikatach i zaświadczeniach, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 niniejszego opisu, a na żądanie Zamawiającego przedstawi certyfikaty oraz wymagane zaświadczenia; 5) Wykonawca zapewni osobę zastępującą specjalistę w okresie jego przebywania na urlopach wypoczynkowych oraz zwolnieniach lekarskich lub w innych przypadkach absencji, o umiejętnościach i uprawnieniach nie gorszych niż specjalista stałego dyżuru; 6) rozwinięciem wymagań w zakresie obsługi Zamawiającego są pkt 2 4 niniejszego opisu. 2. Ogólny zakres usług: 1) prace administracyjne na serwerach posiadanych przez Zamawiającego; 2) przeglądy techniczne zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 3) okresowa kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania; 4) konsultacje dla pracowników Zamawiającego w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 5) informowanie pracowników Zamawiającego o wszelkich ulepszeniach i poprawkach zainstalowanego oprogramowania; 6) instalacja poprawek (upgrade) oprogramowania; 7) udzielanie konsultacji telefonicznych w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 8) zbieranie informacji o potrzebach i uwag w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego; 9) konfiguracja oprogramowania według życzeń w zakresie możliwości systemu; 10) usuwanie nieprawidłowości spowodowanych błędami użytkownika lub wadliwą obsługą oprogramowania; 11) usuwanie skutków infekcji wirusów komputerowych; 12) odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa (w przypadku awarii oprogramowania, także wynikających z błędów użytkownika); 13) usuwanie usterek, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie powierzonych systemów informatycznych i przywrócenie ich pełnej sprawności; 14) wypożyczanie sprzętu i prowadzenie ewidencji wypożyczeń, w miarę posiadanych stanów sprzętowych Zamawiającego (laptopy, aparaty cyfrowe, wskaźniki, rzutnik, itp.); 15) instalacja materiałów eksploatacyjnych (np. tonery, papier, części eksploatacyjne urządzeń drukujących); 16) sprawowanie opieki administracyjnej nad siecią komputerów; 17) planowanie rozbudowy infrastruktury systemowej, sieciowej, sprzętowej; 18) HELP DESK programowy i sprzętowy dla wszystkich pracowników Zamawiającego; 19) rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa danych i transmisji za pośrednictwem Internetu, Intranetu, oraz sieci miejskiej Urzędu Miasta Poznań; 20) doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych; 21) konsultacje w zakresie rozwiązań i dostępu do najnowszych technologii informatycznych; 22) prace związane z udoskonalaniem systemu informatycznego MPU w uzgodnieniu z Zamawiającym; 23) rejestrowanie zgłaszanych przez użytkowników problemów informatycznych; 7

8 24) rozwiązywanie problemów informatycznych sprzętowych i aplikacyjnych; 25) dokumentowanie sposobów rozwiązywania powtarzających się incydentów; 26) pomoc użytkownikom w zakresie obsługi wybranych aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego na stacjach roboczych; 27) nadzorowanie wdrożeń nowych aplikacji i sprzętu komputerowego; 28) odpowiedzialność za kontakty z sprzętowym serwisem zewnętrznym, zlecanie napraw urządzeń informatycznych nie objętych przedmiotem zamówienia, pilnowanie terminowości przeglądów gwarancyjnych i okresowej konserwacji sprzętu komputerowego. 3. Szczegółowy zakres administracji infrastrukturą oraz obsługi i pomocy dla pracowników Zamawiającego: 1) System elektronicznego obiegu dokumentów i korespondencji MPU: b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 2) Program ArcGis: b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 3) Serwer ArcIMS: b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 4) Serwer ARCSDE: b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 5) Serwer Oracle: b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 6) Serwer Poczty Elektronicznej: b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 7) Program Wspomagający ISO ARIS: b) nadzór nad poprawnym działaniem; 8) Program BTC E-auditor: b) nadzór nad poprawnym działaniem, c) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania i stwierdzenie legalności oprogramowania; 9) Serwer Programy (MPU Programy): b) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania, stwierdzenie legalności oprogramowania, usuwanie nielegalnego oprogramowania; 10) Serwer Danych: a) organizacja przestrzeni dyskowej, macierzowej, b) kontrola nad materiałami w formie elektronicznej wychodzącymi, c) zasilanie w nowe dane mapowe np. ortofotomapa, mapa numeryczna, organizacja archiwum elektronicznego itd., d) nadzór nad legalnością oprogramowania, w tym: okresowy audyt oprogramowania, stwierdzenie legalności oprogramowania, usuwanie nielegalnego oprogramowania, e) nadzór nad legalnością danych w tym map i planów; 11) nadzór techniczny nad sprzętem wskazanym w pkt 6 niniejszego opisu: a) codzienny przegląd, b) opieka nad sprzętem komputerowym, c) doraźne naprawianie sprzętu komputerowego, d) zgłaszanie napraw gwarancyjnych, e) zgłaszanie awarii pogwarancyjnych, f) wypożyczanie sprzętu przenośnego, g) opieka nad sprzętem w salce konferencyjnej, h) nadzór nad systemem klimatyzacji; 12) instalowanie i usuwanie programów na stacjach roboczych w MPU: a) wdrażanie nowego oprogramowania MPU, 8

9 b) dozór nad firmami zewnętrznymi wdrażającymi oprogramowanie; 13) pomoc dla użytkowników (ok. 70 pracowników) w obsłudze programów, zgłaszanie Zamawiającemu oraz serwisowi problemów w pracy z programami; 14) System kopii zapasowej IBM Tivoli Storage Manager : a) administracja serwerem do zarządzania backupem w środowisku Linux, b) wdrażanie nowych wersji, c) administrowanie programem, d) nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych danych, e) przywracanie danych z kopii; 15) Serwer antywirusowy Symantec: a) administrowanie serwerem i bazą danych, b) zarządzanie klientami, c) zasilanie w nową bazę wirusów, d) nadzór nad programem a w szczególności nad wykrywalnością wirusów w tym reakcja w wykryte wirusy; 16) program LEX i Legalis: b) aktualizacja; 17) administrowanie serwerem systemu domenowego Windows NT/2000 MPU: a) dodawanie i usuwanie użytkowników, b) ustalanie uprawnień dla użytkowników, c) pilnowanie zasad bezpieczeństwa, d) administrowanie i nadzór nad oprogramowaniem zainstalowanym na serwerze, e) okresowe upgradowanie systemów operacyjnych poprzez wgrywanie service packów, hot fixów itp.; 18) program Agrobex: a) nadzór nad programem Kadry, Płace, Finanse i Księgowość, b) administracja, c) bezpieczeństwo danych, d) konfiguracja; 19) Serwer wydruku: a) konfiguracja, b) nadzór nad legalnością oprogramowania, c) dbanie o poprawność działania (program serwer drukarka; drukarka serwer klient); 20) program Płatnik (ZUS): a) administrowanie programem, b) wsparcie techniczne; 21) plotery i drukarki: a) nadzór nad poprawnym działaniem, b) zgłaszanie napraw gwarancyjnych, c) zgłaszanie napraw pogwarancyjnych, d) uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, e) zgłaszanie zapotrzebowania na w/w materiały; 22) serwer do backupu danych z systemem Linuxa: a) administracja codzienna, b) aktualizacja oprogramowania, c) bezpieczeństwo danych; 23) administracja oprogramowaniem do wirtualizacji VMware: a) administracja codzienna, b) instalacja, konfiguracja, c) bezpieczeństwo, backup, archiwizacja. 4. Wymagania organizacyjne dotyczące obsługi Zamawiającego: 1) Wykonawca zapewni świadczenie usług specjalisty na miejscu, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Bolesława Prusa 3 w Poznaniu; 2) Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy usterki w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku większych awarii, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć wskazany okres czasu i wyznaczyć nowy termin; 3) usługi świadczone będą w godzinach 08:00 do 16:00 w dni robocze; 4) Zamawiający, w drodze pisemnego wniosku, w razie potrzeby może zażądać od Wykonawcy pełnienia dyżurów poza godzinami i dniami pracy Zamawiającego. W takim przypadku odpowiednio zostanie zmniejszony stały dyżur pełniony w godzinach i dniach pracy Zamawiającego; 5) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej sprawności systemów informatycznych Zamawiającego, ostrzegania Zamawiającego o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej oraz jej stabilnością pracy; 6) wszystkie prace związane z rozwojem i administracją oraz ich organizacja powinny być prowadzone w porozumieniu z Zamawiającym i poparte odpowiednią notatką służbową; 9

10 7) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr dzienny wykonanych czynności i udostępnić go na wezwanie Wykonawcy w terminie dwóch dni od dnia wezwania; 5. Wykaz głównych technologii wykorzystywanych przez Zamawiającego: 3) oprogramowania służącego do projektowania typu AutoCAD i ArcGis, MS Office, Mapinfo; 4) technologie webowe: Microsoft ASP.NET 2.0, Serwer WWW Microsoft IIS 6.0, Platforma Microsoft Windows Server 2003, Windows Server 2008, Java Script, HTML/DHTML, CSS, XML, Flash; 5) technologie i oprogramowanie serwerowe: Apache Tomcat, Linux Servers, Windows Serwer 2003, Windows Serwer 2008, Lotus Domino, ArcGIS Server, ArcGis SDE, ArcGIS IMS, IBM TSM, Symantec MultiTier Protection, Exchange, VMwere; 6) Open Source Network Backup Solution Bacula 5.0.3, Postfix 2.8.2, Spamassasin 3.3.1, CalmAV0.97.2, Dovecot ; 7) narzędzia developerskie: Visual Studio 2005, CVS, Borland Delphi 5.0, Java Toolkit, JSDK, Bugzilla; 8) systemy operacyjne: Linux, Windows 95/ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/ 7; 9) bazy danych: MS SQL, Oracle 10g, My SQL; 10) protokoły: http, https, snmp, ftp, tcp/ip, smtp, soap; ssh; 11) telekomunikacja: ATM, Ethernet, GPS/EDGE/UMTS, WiFi, VPN; 6. Zamawiający dysponuje 100 szt. stanowisk komputerowych (nie wliczając serwerów), 10 szt. urządzeń podlegających wypożyczaniu oraz 10 szt. serwerów firmy IBM x3650 wraz z towarzyszącą infrastrukturą serwerową (macierze dyskowe, biblioteki taśmowe itd.). 10

11 Załącznik nr 2 do Specyfikacji OFERTA Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/fax Wykonawcy Do: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Poznań, ul. Bolesława Prusa 3 NIP ; REGON W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na świadczenie usług informatycznych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu oferujemy świadczenie usług informatycznych, wraz z dyżurem specjalisty w osobie, zgodnie z warunkami i opisem przedmiotu zamówienia zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, za cenę za miesiąc realizacji zamówienia: Netto zł Słownie Podatek VAT % w kwocie zł Słownie Brutto zł Słownie Realizacja całości zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Oświadczamy, że: - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty, - zaoferowane rozwiązania spełniają warunki postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert, - akceptujemy proponowany przez zamawiającego projekt umowy, którą zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego (Załącznik nr 5 do Specyfikacji), - w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, - wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. Oświadczam, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:* Lp. Część zamówienia powierzona Nazwa i adres podwykonawcy podwykonawcy * w przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 11

12 Załącznik nr 3 do Specyfikacji OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/Fax Wykonawcy Oświadczamy, że firma/firmy, którą/które reprezentuję/reprezentujemy spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonania lub wykonywania należycie co najmniej 1 usługi podobnej; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie dysponowaniem co najmniej jednym specjalistą od administracji i helpdesk wymagana znajomość oprogramowania na poziomie Microsoft Certified Professional Server Administrator, poparta stosownymi certyfikatami. Specjalista, o którym mowa wyżej musi wykazać się dodatkowo co najmniej dwuletnim doświadczeniem w administrowaniu oprogramowaniem do wirtualizacji VMware, macierzami IBM System Storage DS4000, oprogramowaniem IBM Tivoli Storage Manager we współpracy z IBM System Storage 3200 oraz serwerami serii IBM system x 3650, Open Source Network Backup Solution Bacula 5.0.3, Postfix 2.8.2, Spamassasin 3.3.1, CalmAV0.97.2, Dovecot i bazami danych MS SQL, Oracle 10g, My SQL; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. W załączeniu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), składamy: 1) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczamy ponadto, że wszystkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 4 do Specyfikacji OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP, REGON Wykonawcy Telefon/Fax Wykonawcy Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 5 do Specyfikacji (WZÓR) UMOWA NR / /13 zawarta w dniu 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu ul. Bolesława Prusa 3, Poznań, NIP , REGON , reprezentowaną przez Elżbietę Janus Dyrektora, zwaną w treści umowy Zamawiającym, a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, który stanowi świadczenie usług informatycznych na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, zgodnie ze złożoną ofertą i Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: Specyfikacja). 2. Wykonawca zapewni ciągłość usług administracji informatycznej i rozwoju infrastruktury IT. Zakres świadczonych usług obejmuje administrację nad infrastrukturą Zamawiającego, administrację infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz obsługę i pomoc dla pracowników Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej sprawności systemów informatycznych Zamawiającego, ostrzegania Zamawiającego o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej oraz jej stabilnością pracy. 3. Szczegółowy opis zakresu prac, wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji Wykonawca zapewni dyżur specjalisty od administracji i helpdesk. 2. Usługi świadczone będą w ramach dyżuru, codzienne, w godzinach roboczych od 08:00 do 16:00, w dni robocze, w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamawiający, w razie potrzeby, może zażądać od Wykonawcy pełnienia dyżurów przez specjalistę poza godzinami i dniami pracy Zamawiającego. W takim przypadku odpowiednio zostanie zmniejszony stały dyżur specjalisty pełniony w godzinach i dniach pracy Zamawiającego. W tym celu Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemną informację, przesłaną faksem, o potrzebie pełnienia dyżuru, ze wskazaniem terminu oraz godzin dodatkowego dyżuru. 3. Wykonawca, w uzasadnionych okolicznościach, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany specjalisty, wskazując jednocześnie nową osobę. Osoba wskazana jako nowy specjalista musi posiadać uprawnienia i umiejętności wymagane dla pełnionej funkcji wskazane na etapie postępowania przetargowego. Zamawiający przed zaakceptowaniem zmiany specjalisty może żądać przedstawienia wymaganych certyfikatów oraz zaświadczeń, jak również wykazania posiadania wymaganego doświadczenia. 4. Wykonawca zapewni zastępstwo dla specjalisty w okresie jego przebywania na zwolnieniach lekarskich, urlopach wypoczynkowych lub w innych przypadkach absencji. Osoba zastępująca specjalistę musi posiadać uprawnienia i umiejętności wymagane dla pełnionej funkcji wskazane na etapie postępowania przetargowego. Zamawiający przed zaakceptowaniem osoby zastępującej specjalistę może żądać przedstawienia wymaganych certyfikatów oraz zaświadczeń, jak również wykazania posiadania wymaganego doświadczenia W przypadku niewywiązywania się specjalisty z powierzonych mu obowiązków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany specjalisty, po uprzednim wystosowaniu do Wykonawcy pisemnej informacji zawierającej uwagi w przedmiocie wykonywania zamówienia oraz po bezskutecznym upływie terminu do wprowadzenia niezbędnych zmian, zakreślonego w informacji. 2. Zmiana specjalisty nastąpi w drodze pisemnego żądania z uzasadnieniem skierowanego do Wykonawcy. 3. Wykonawca w terminie 14 dni od doręczenia pisma wskazanego w ust. 2, dokona zmiany specjalisty. Osoba wskazana jako nowy specjalista musi posiadać uprawnienia i umiejętności wymagane dla pełnionej funkcji wskazane na etapie postępowania przetargowego. Zamawiający, przed zaakceptowaniem zmiany specjalisty, może żądać 14

15 przedstawienia wymaganych certyfikatów oraz zaświadczeń, jak również wykazania posiadania wymaganego doświadczenia. 4. Do czasu wyznaczenia nowego specjalisty, dotychczasowy specjalista ma obowiązek dalszego świadczenia usług. 5. W przypadku niewykonywania usług przez dotychczasowego specjalistę, w sytuacji określonej w ust. 4, Zamawiający ma prawo natychmiastowego zwolnienia dotychczasowego specjalisty z obowiązku świadczenia usług Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy usterek w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od momentu zgłoszenia usterki. 2. W przypadku większych awarii, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć okres czasu wskazany w ust. 1 i wyznaczyć nowy termin. 3. W przypadku niezachowania terminu określonego w ust. 1 lub 2 Zamawiający ma prawo do skorzystania z usług innego podmiotu i obciążenia Wykonawcy pełnymi kosztami wynikającymi z faktury wystawionej przez inny podmiot. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kwot wynikających z faktury wystawionej przez inny podmiot z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tych kwot z należnego wynagrodzenia. 4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 3 wyłącza prawo Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w 10 ust Wszelkie prace związane z rozwojem i administracją powinny być prowadzone w porozumieniu z Zamawiającym i poparte odpowiednią notatką służbową. 2. Zamawiający wskazuje Tomasza Stojczyka jako osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego do uzgadniania wszelkich prac związanych z rozwojem i administracją. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innej osoby uprawnionej do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą. 3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr dzienny wykonanych czynności. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi sprawozdanie z wykonanych czynności (wyciąg z rejestru) w terminie 2 dni od dnia wezwania. 8. Wykonawca nie ujawni żadnych informacji dotyczących Zamawiającego, jego Klientów oraz osób i firm współpracujących, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy oraz nie przekaże, nie powieli ani też nie użyje dla jakichkolwiek innych celów żadnych informacji, które otrzyma jak również dołoży należytej staranności w celu zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom trzecim z wyjątkiem osób bezpośrednio określonych przez Zamawiającego Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustala się, zgodnie ze złożoną ofertą, na kwotę zł brutto za miesiąc kalendarzowy realizacji zamówienia (słownie: ), w tym podatek VAT % w kwocie (słownie: ). 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za pierwszy miesiąc kalendarzowy świadczenia usług zostanie obniżone proporcjonalnie do ilości dni, w których usługi nie były wykonywane. 3. Wynagrodzenie za miesiąc obejmujący dni, w których Wykonawca nie zapewnił obecności specjalisty, zostanie obniżone proporcjonalnie do ilości dni nieobecności specjalisty. 4. Wynagrodzenie za miesiąc obejmujący dni, w których Zamawiający zwolnił specjalistę z obowiązku świadczenia usług, w sytuacji wskazanej w 5 ust. 5, zostanie obniżone proporcjonalnie do ilości dni zwolnienia specjalisty. 5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury, wystawionej po każdym miesiącu kalendarzowym świadczenia usługi. 7. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej niezwłocznego zatwierdzenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 8. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego W przypadku niezapewnienia obecności specjalisty, przekraczającego łącznie w czasie trwania umowy 4 dni robocze, Wykonawca ma obowiązek zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1 za każdy kolejny dzień nieobecności. 2. W przypadku niezachowania terminu określonego w 6 ust. 1 lub 2 Wykonawca ma obowiązek zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 3. W przypadku rozwiązania umowy, w sytuacjach wskazanych w 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej kwocie wskazanej w miesięcznej fakturze, wystawionej w ostatnim miesiącu świadczenia usług, po potrąceniu pozostałych kar umownych. 4. Naliczone kary umowne, w ciągu jednego miesiąca trwania umowy, nie mogą przekroczyć wysokości wynagrodzenia określonego w 9 ust

16 5. Naliczanie kar umownych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tych kar umownych z należnego wynagrodzenia. 11. Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 r. 12. Strony mają prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia W przypadku niezapewnienia obecności specjalisty przekraczającego łącznie w czasie trwania umowy 10 dni roboczych Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 2. W przypadku niewyznaczenia nowego specjalisty w terminie wskazanym w 5 ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 3. W przypadku dalszego niewywiązywania się z powierzonych obowiązków przez nowego specjalistę, wyznaczonego zgodnie z 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzedniej pisemnej informacji o dalszym niewykonywaniu powierzonych zadań oraz po bezskutecznym upływie terminu do wprowadzenia niezbędnych zmian, zakreślonego w informacji. 4. W przypadku trzykrotnego przekroczenia terminu określonego w 6 ust. 1 lub 2, w czasie trwania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 14. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 15. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie swoje zastrzeżenia lub roszczenia do Zamawiającego Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwym sądom powszechnym w Poznaniu. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 16

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę licencji na systemy operacyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę licencji na systemy operacyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę licencji na systemy operacyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 1. Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ul. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

5. Opis sposobu przygotowania oferty. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi informatyczne na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 1. Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Numer sprawy: DRB/341/03/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO Dane dotyczące zamawiającego Miejski Zakład Komunalny ul. Międzyzakładowa 3 98-330 Pajęczno

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo