SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 Nr zamówienia: 8/dost./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa oprogramowania do zarządzania i wykonywania kopii zapasowych serwerów pracujących w strukturze informatycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki Warszawa, dnia 28 marca 2013 roku 1

2 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest: MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 Tel./fax: , Strona internetowa godziny pracy: 08:15 16:15 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do zarządzania i wykonywania kopii zapasowych serwerów pracujących w strukturze informatycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, numer referencyjny 8/dost./2013, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art. 10 ust. 1, w związku z art na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej ustawą. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą faksową lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem pkt Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca i Zamawiający potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji drogą elektroniczną. 4. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekaże oświadczenia, środki ochrony prawnej, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje drogą faksową/drogą elektroniczną oraz pisemnie, za 2

3 datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie wskazanego terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Maciej Szreder tel.: fax: e: godziny pracy: 08:15 16:15 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. VII. PODWYKONAWCY Zamawiający żąda, aby Wykonawca w treści formularza oferty wskazał te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa oprogramowania do zarządzania i wykonywania kopii zapasowych serwerów pracujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 3

4 (pakiety oprogramowania do kopi zapasowych i odzyskiwania) II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie musi być wykonane w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego na ul. Senatorskiej 14 w Warszawie i składował w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. III. GWARANCJA Warunki i okres gwarancji zostały opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM Wadium nie jest wymagane. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z art. 22 ust. l Ustawy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy). 4

5 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszej SIWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 4. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. l Ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy, zaś w zakresie braku podstaw do wykluczenia warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule spełnia nie spełnia. II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) Wykonawca, wraz z oferta, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej. 2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy; 3) Wypełniony załącznik Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (wypełniona w sposób opisany w SIWZ tj. należy podać wymagane informacje). 5

6 3. Wykonawcy zagraniczni: Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale IV podrozdziale II pkt 1ppkt 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w zdaniu poprzedzającym Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów. III. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym: 1) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II pkt 1. ppkt2 3 składa osobno każdy z Wykonawców, 2) oświadczenie wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II pkt 1 ppkt 1 składają Wykonawcy wspólnie, 3) pozostałe dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale II składa przynajmniej jeden, który spełnia wymagania lub Wykonawcy wspólnie. IV. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa, o którym mowa poniżej) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6

7 V. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik 1 do SIWZ i wg Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik 5 do SIWZ; 2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, czytelną techniką; 3) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(- e) do reprezentowania Wykonawcy; 4) poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę lub inne osoby do tego upoważnione. 2. Zaleca się, aby: 1) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, 3) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 4) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Na ofertę składa się: a. Formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do SIWZ; b. Dokumenty określone w podrozdziale II niniejszego Rozdziału Wymagane dokumenty 2. Ofertę należy złożyć w oryginale. 3. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 7

8 oraz opisane: (nazwa i adres Zamawiającego) Oferta dostawę oprogramowania do zarządzania i wykonywania kopii zapasowych serwerów pracujących (nazwa zamówienia) Nr 8/dost./2013 Nie otwierać przed dniem.2013 r., godz. Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty. 2. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT. 3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. 4. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego. 5. Wykonawca poda cenę netto (bez VAT) za wykonanie dostawy w Formularzu oferty (Załącznik 1 do SIWZ). Do ceny netto (bez VAT) za wykonanie dostawy, Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy cenę brutto (z VAT) za wykonanie dostawy. 6. Cena netto dostawy (bez VAT) nie będzie podlegać waloryzacji. 7. Należność za wykonanie zamówienia zostanie zapłacona w PLN. Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w Kancelarii Głównej do dnia 08 kwietnia 2013 r., do godziny 11: Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w dniu 08 kwietnia 2013 r., o godzinie 12:30. 8

9 III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA. 3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej jako upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale IV. 2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, poprawi je w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę (zgodnie z art. 87 Ustawy). Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, będzie podlegała odrzuceniu. 9

10 II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Kryterium wyboru Znaczenie Cena oferty 100 % III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium ceny oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto C= x 100 x waga kryterium cena oferty badanej brutto 2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów tego kryterium. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Rozdział VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział IX ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik 4 do SIWZ. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie w następujących przypadkach: 10

11 1) konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie produktów spowodowana zakończeniem produkcji określonych w umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ww. produkty muszą spełniać wymogi określone w SIWZ; 2) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć; 3) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na: a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; b) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; c) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; 5) inne przyczyny zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia przez Strony na etapie podpisywania umowy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, wymienionych powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. W przypadku gdy z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy występuje Wykonawca winien okoliczność, na którą się powołuje wykazać dokumentami bądź za pomocą innych dowodów. Rozdział X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział VI Ustawy. 11

12 Rozdział XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 Ustawy. 3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. 12

13 Załącznik 1 do SIWZ Formularz oferty Do: MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę oprogramowania do zarządzania i wykonywania kopii zapasowych serwerów pracujących. numer referencyjny: 8/dost./2013 my niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizujemy zgodnie z ww. opisem i w spośób przez niego okreslony oraz w sposób okreslony w Istotnych postanowieniach do umowy. 13

14 4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 5. OŚWIADCZAMY, żejesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze zarejestrowanym w (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy jest. (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę). 6. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: zł (słownie złotych ), powiększoną o podatek VAT w wysokości, co w wyniku daje cenę brutto zł. (słownie złotych ), 7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w SWIZ. 8. OŚWIADCZAMY, że oferowane przez nas gwarancja jest nie gorsza od określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Oferowany przez nas termin gwarancji określony został w wypełnionej właściwej tabeli Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: a)... (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) b)... (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 12. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:. Telefon:.. się 14

15 Fax:. Adres OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie z następującym spisem treści: 1)... 2)... dnia 2013 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) 15

16 Załącznik 2 do SIWZ Postępowanie znak: 8/dost./2013 prowadzone przez MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI w trybie przetargu nieograniczonego pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, dnia.. r. 16

17 Załącznik 3 do SIWZ Postępowanie znak: 8/dost./2013 prowadzone przez MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI w trybie przetargu nieograniczonego pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ja niżej podpisany [imię nazwisko]: jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]: Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawę oprogramowania do zarządzania i wykonywania kopii zapasowych serwerów pracujących, oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, dnia.. r. 17

18 Załącznik 4 do SIWZ W dniu.2012 r. w Warszawie pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (SPRZEDAŻ) Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, , ul. Senatorska 14, NIP: , REGON: reprezentowanym przez:., zwanym dalej Zamawiającym, a.., z siedzibą w,.., ul. REGON:.., NIP: reprezentowanym przez: 1., 2., zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej łącznie Stronami lub każdy z osobna Stroną o następującej treści: w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, została zawarta Umowa o następującej treści: TYTUŁ UMOWY: dostawa oprogramowania do zarządzania i wykonywania kopii zapasowych serwerów pracujących w strukturze informatycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Numer Referencyjny: 8/dost./ Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część stanowią nw. Załączniki: Załącznik nr 1: Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia; Załącznik nr 2: wzór Protokołu Odbioru

19 1. Przedmiot umowy, zwany dalej zamówieniem, obejmuje sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu pod adres wskazany w 3 ust. 2 oprogramowania do zarządzania i wykonywania kopii zapasowych serwerów pracujących zwane dalej Oprogramowaniem. 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie: 1) w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy; 2) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, które stanowi odpowiednio załącznik nr 1 do umowy Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie Strony uzgadniają, że za zrealizowanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie. (słownie:..) złotych brutto, zwane dalej wynagrodzeniem. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze.. w Banku.., w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół sporządzony przez Strony zgodnie z 5. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres, o którym mowa w 3 ust.2 umowy. 3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych W terminie 2 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę Zamówienia do odbioru Strony sporządzą protokół z realizacji Zamówienia, zwany dalej Protokołem. Wzór Protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu bez zastrzeżeń. 2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 1) datę i miejsce jego sporządzenia; 2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji Zamówienia, w tym o braku albo o istnieniu wad materiałów. 19

20 3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w Protokole, jeżeli stwierdzi, że Zamówienie nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony, wskazanym w szczególności w załączniku nr 1 do umowy. 4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w Protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin nie dłuższy jednak niż 2 dni w celu: 1) usunięcia stwierdzonych Protokołem wad materiałów, lub 2) dostarczenia materiałów, których Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu w terminie określonym w 2 ust. 2 pkt 1. Na taki wypadek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez dostarczenie materiałów wolnych od wad w miejsce wadliwych) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w 7 ust. 3 umowy. 6. Strony uzgadniają, że: 1) w razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od sporządzenia Protokołu w terminie określonym w ust. 1, zamówienie poczytuje się za wykonane w całości należycie, a Wykonawca może wystawić fakturę VAT. 2) w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od sporządzenia protokołu w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może z upływem tego terminu od umowy odstąpić. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamówienie lub jego część ponownie podlega procedurze odbioru, określonej w niniejszym paragrafie Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i za wynagrodzeniem opisanym w 4 ust. 1, udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania i dokumentacji oprogramowania. 2. Licencje będą wieczyste i niewyłączne z możliwością ich wykorzystania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 3. Licencje na oprogramowanie określone będą z prawem dostępu na. Stanowiska (hostów). 4. Licencje zostaną udzielone na następujących polach eksploatacji: 1) użytkowanie oprogramowania w ilości i sposób określony w przedmiotowej umowie, 2) tworzenie kopi zapasowych danych zawartych na serwerach, na których oprogramowanie jest zainstalowane, 5. Licencje obejmują użytkowanie oprogramowania na potrzeby Ministerstwa Sportu i Turystyki. 6. Wykonawca zapewni, że utwory oprogramowania, na które udzielana jest licencja będą posiadać kody i numery identyfikacyjne licencjodawcy uprawnionego do udzielenia licencji. 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do utworów oprogramowania (o ile takie będą istniały) stanowiących przedmiot udzielenia licencji oraz nośniki, na których zapisane będą te utwory oprogramowania wraz z wszelkimi instrumentami, w szczególności kluczami sprzętowymi niezbędnymi do korzystania z tych utworów oprogramowania oraz niezbędną i kompletną dokumentację. W przypadku 20

21 przekazania przez Wykonawcę Oprogramowania na nośnikach elektronicznych czyli w inny sposób niż on-line, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy nośników i dokumentacji Oprogramowania, co następuje na mocy Umowy z momentem ich wydania Zamawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych czynności. 8. W odniesieniu do utworów innych producentów składających się na oprogramowanie, jeżeli producent takich utworów oprogramowania standardowo udziela licencji na warunkach korzystniejszych od wskazanych w Umowie, Wykonawca dostarczy stosowne licencje od producentów na warunkach korzystniejszych. 9. W przypadku sprzeczności Umowy z warunkami udzielonej przez licencjodawcę Licencji, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie lub jej załącznikach. 10. Wynagrodzenie, o którym mowa w 4 ust. 1 obejmuje udzieleni Licencji, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie Za każdy dzień zwłoki w realizacji Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia. złotych (słownie:..). 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia. złotych (słownie:.), jeżeli w terminie wyznaczonym na podstawie 5 ust. 4 nie dostarczy materiałów wolnych od wad lub tych materiałów, których uprzednio nie dostarczył w terminie określonym w 2 ust. 2 pkt Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia. 4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy: 1) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy w terminie 5 dni od daty jej podpisania; 2) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne; 3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej czynności; 21

22 4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po tej czynności; 5) Nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali; 6) Wykonawca nie wykonał dostawy w terminie określonym w 2 ust. 1 pkt. 1 Umowy. 2. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 90 dni od dnia wymagalności. 2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. 3. Prawo odstąpienia wykonuje się w terminie 5 dni od daty powzięcia informacji o przyczynach uzasadniających odstąpienie od umowy, przez doręczenie drugiej stronie oświadczenia w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony produkt na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 2. Serwis gwarancyjny będzie realizowany w systemie producenta oprogramowania. 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, określonego w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy, w tym odbiór Zamówienia ze strony Zamawiającego jest p Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy, w tym odbiór Zamówienia ze strony Wykonawcy jest p Zmiana osób, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą faksową, drogą elektroniczną lub droga pisemną. 2. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia. 3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: Dla Zamawiającego: Adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, , ul. Senatorska 14 22

23 Telefon: , Fax: Dla Wykonawcy: Adres: Telefon: Fax: W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 3. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 23

24 Załącznik nr 2 do umowy PROTOKÓŁ ODBIORU w zakresie dostawy.. I. Data:. Numer umowy:. Nazwa i adres Wykonawcy : II. Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu dostawy zakupionego w ramach umowy Nr... Przedmiot dostawy jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej umowy. L.p. Nazwa przedmiotu Ilość Nr seryjny zamówienia sztuk III. Kompletność dostawy*: 1. TAK 2. NIE uwagi / zastrzeżenia: IV. Przekazanie dokumentu gwarancyjnego**. 1. TAK 2. NIE uwagi / zastrzeżenia: V. Proces dostawy zakończono w dniu:. (data) 24

25 VI. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Końcowy wynik przyjęcia*: 1. Pozytywny 2. Negatywny uwagi / zastrzeżenia: [Imię i Nazwisko Stanowisko osoby upoważnionej do podpisu w imieniu Zamawiającego] [Imię i Nazwisko Stanowisko osoby upoważnionej do podpisu w imieniu Wykonawcy] [Data] [Data] * - Niepotrzebne skreślić ** - Zgodnie z umową 25

26 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) L.P. Wymagana funkcjonalność Spełnia Tak/Nie* Nazwa oferowanego oprogramowania przez Wykonawcę (producent, typ/nazwa/model): 1. Oferowane rozwiązanie obsługuje jednoczesny backup na urządzenia taśmowe, dyski Tak/Nie* lokalne, oraz dyski sieciowe 2. Obsługa bibliotek taśmowych, wielu napędów oraz czytników barcode Tak/Nie* 3. Oferowane rozwiązanie posiada możliwość rozszerzenia swojej standardowej Tak/Nie* funkcjonalności o następujących dedykowanych agentów: Dedykowany agent dla systemów Mac Dedykowany agent dla systemów Linux Dedykowany agent dla systemów Windows Dedykowany agent dla środowisk VMware oraz Hyper-V Dedykowany agent dla aplikacji oraz baz danych obsługujący m. in AD, MS SharePoint, MS Exchange 4. Oferowane rozwiązanie zapewnia pełną obsługę środowisk wirtualnych i fizycznych z Tak/Nie* jednej konsoli 5. Tworzenie jednoprzebiegowego backupu maszyny wirtualnej z możliwością deduplikacji Tak/Nie* w locie 6. Odzyskiwanie poszczególnych aplikacji czy tez elementów tej aplikacji lub plików z Tak/Nie* całościowego backupu maszyny wirtualnej 7. Backupy całościowe tworzone w postaci obrazów (możliwość przywrócenia np. na innej Tak/Nie* konfiguracji sprzętowej) 9. Możliwość zdalnej replikacji zdeduplikowanych danych pomiędzy oddziałami Tak/Nie* 10. Granularne odzyskiwanie aplikacji lub ich elementów dla: Tak/Nie* SharePoint SQL AD Exchange 11. Model licencjonowania umożliwiający: Tak/Nie* Deduplikacja w postaci 1 licencji na całą infrastrukturę niezależnie od ilości serwerów czy danych deduplikowanych Agent dla hosta wirtualnego licencjonowany per procesor fizyczny obejmujący dowolną ilość maszyn wirtualnych i agentów na nich instalowanych 12. Możliwość konwertowania backupu serwerów do odpowiednika w postaci maszyny Tak/Nie* 26

27 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki wirtualnej Hyper-v lub VMware. 13. Możliwość backupu serwera na dysk z możliwością jednoczesnej konwersji do maszyny wirtualnej 14. Aktualizacja oprogramowania (poprawki i patche) z jednej konsoli z opcją automatycznej instalacji zgodnie z harmonogramem 15. Możliwość zarządzania serwisami dotyczącymi backupu (agentami) na zdalnych komputerach z jednej konsoli na centralnym serwerze backupu *Niepotrzebne skreślić Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Wymagania ogólne: (dodatkowe specyfikacje) 1. Oprogramowanie powinno być przeznaczone dla małych, średnich i dużych firm/instytucji, które mają rozbudowane środowisko informatyczne, powinien oferować elastyczną architekturę (serwer zarządzający/media-serwer/klient) celem sprostania rozwojowi środowiska informatycznego 2. Powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej 3. Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe ), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu 4. Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów. 5. Powinien umożliwiać backup po sieci LAN serwerów z Windows 2003/2008 i Linux. 6. Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski. 7. Możliwość stosowania go w środowisku Storage Area Network, co zapewni dużą szybkość wykonywanych backupów oraz współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy serwery backupowe w sieci SAN. 8. Powinien posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie. 9. Powinien potrafić backupować online bazy danych, np. Oracle, Exchange, MS SQL. 10. Backup i odtwarzanie serwera Exchange powinno umożliwiać odtworzenie na poziomie pojedynczej wiadomości w skrzynkach użytkowników. Opcja powinna umożliwiać odzyskiwanie z backupu bazy danych bez dodatkowego backupu skrzynek pocztowych w trybie MAPI. 11. Powinien posiadać również wbudowany mechanizm do backupowania otwartych plików 12. Powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm kopii migawkowych systemu Microsoft Windows 2003 (VSS) 13. Posiadać funkcje disaster recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego. 14. Automatyczny backup bazujący na kalendarzu. Możliwość backupu typu: full, incremental, differential. 15. Musi umożliwiać wykonywania skryptów przed i po backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów) 27

28 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki 16. Możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Opcja powinna być ściśle zintegrowana z produktem do backupu. 17. Posiadać możliwość wykonywania backupów na urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System backupowy powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach restore, znacznie skracając czas odtworzenia danych 18. Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików. 19. System powinien mieć możliwość monitowania i alertowania poprzez i SNMP 20. Powinien posiadać możliwość backupu online danych z systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzanie pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu. 21. Musi wspierać dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft (Hyper-V), z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2 22. System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo. 23. System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego. 24. Pełne wsparcie dla backupu online MS SQL System musi wspierać najnowsze wersje aplikacji i serwerów takich jak: Windows 2008 R2, Exchange 2010, Domino 8.5, Windows System musi posiadać (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych. 27. Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) musi być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego 28. Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie może powodować konieczności doinstalowania dodatkowego oprogramowania nie tylko po stronie klienta backupu ale także media serwera (serwera systemu backupowego) 29. Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD, plików czy baz danych ) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej pojedynczy backup całego pliku vmdk a odtwarzanie różnego typu (cała maszyna, plik z systemu plikowego, element aplikacji/baza danych) 30. Musi posiadać jako opcje moduł do archiwizacji danych z Exchange i systemu plików tak by móc przenosić część danych z tych systemów na oddzielną przestrzeń dyskową celem odchudzenia systemów 28

29 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki produkcyjnych. 31. Musi wspierać najnowsze wersje produktów takich jak: Microsoft SharePoint 2010, Microsoft Exchange 2010, Microsoft SQL Server 2008 R2, Mac OSX Musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za pomocą SSL. 33. Musi istnieć możliwość wykonywania konwersji P2V lub B2V systemów fizycznych (Windows) na maszyny wirtualne (Vmware i Hyper-V) w dwojaki sposób, jeden P2V pozwala na równoczesny backup danych i jednoczesną konwersję do pełnej maszyny wirtualnej, natomiast sposób B2V wykonuje zadanie konwersji po zakończeniu zadania backupowego. Oba sposoby konwersji są wewnętrznymi komponentami systemu backupowego i nie wymagają dodatkowych licencji czy instalacji dodatkowego oprogramowania. 34. Musi istnieć możliwość zarządzania systemem backupowym poprzez CLI (Command Line Interface) poprzez komponent Windows PowerShell 35. Należy zapewnić kompletną konfigurację oraz przeszkolenie dwóch administratorów dostarczanego systemu informatycznego na poziomie odpowiadającym certyfikowanemu egzaminowi pierwszego stopnia w zakresie wdrażanych produktów wybranego rozwiązania w miejscu wykonania usługi. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone dokumentem / zaświadczeniem dla użytkowników. Osoba wdrażająca i szkoląca musi być certyfikowanym ekspertem ds. wdrażanego systemu backupowego. 36. Opis środowiska, w którym zostanie wdrożone oprogramowanie do backupu: 1 Serwer backupowy z biblioteką taśmową, 1 Serwer Windows 2008R2 Hyper-V (maszyna 2 procesorowa, procesory 6-cio rdzeniowe ) z możliwością instalacji dowolnej ilości agentów na maszynach wirtualnych, 2 serwery Windows 2003/2008R2 - backup systemu, 8 serwerów Windows 2003/Windows 2008R2 - backup systemu, aplikacji oraz baz danych 1 serwer LINUX Open SUSE 11 macierze NAS NeatGear4200 i NeatGear3200 Oferowane oprogramowanie spełnia/nie spełnia* określone powyżej wymagania. *Niepotrzebne skreślić, dnia 2013 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) 29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/13 /14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji i sprzętu do rozbudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji na oprogramowanie bazy danych DB2 Enterprise

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu.

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. ZATWIERDZAM: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/48B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo