Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony"

Transkrypt

1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Postępowanie nr BP/65/2013/AH Konstancin-Jeziorna, sierpień 2013 roku

2 Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE WSTĘPNE 3 2. INFORMACJE OGÓLNE 5 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 6 5. WADIUM 7 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB POTWIERDZANIA ICH SPEŁNIENIA 8 7. PODWYKONAWSTWO 9 8. POTWIERDZENIE WYMAGAŃ 9 9. DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE W OFERCIE OFERTA CENOWA OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY WYKLUCZENIE WYKONAWCY ODRZUCENIE OFERTY UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA, WAŻNOŚCI I OTWARCIA OFERT KRYTERIA OCENY OFERT FORMALNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16 Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. 18 Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 31 Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz zakres prac 37 Załącznik 4 - WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 38 Załącznik 5 - WYKAZ WYKONANYCH PRAC WDROŻENIOWYCH 38 Załącznik 6 - WYKAZ OSÓB, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających doświadczenie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami producenta w zakresie wdrożenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. 39 2

3 1. INFORMACJE WSTĘPNE 1.1. Zamawiającymi są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (uprzednio działająca pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) z siedzibą w Konstancinie Jeziornie (PSE S.A.) Adres: ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna NIP: , Regon: Adres do korespondencji: PSE S.A. Biuro Przetargów ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna. Telefon: Fax: Konto bankowe: Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 11, Warszawa, Nr konta: Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o Zamawiającym należy przez to rozumieć PSE S.A Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: BP/65/2013/AH Organizator postępowania: Biuro Przetargów PSE S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin - Jeziorna Fax: 0-prefix Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres do korespondencji podany w pkt 1.1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie ich w formie faksu lub za pomocą poczty elektronicznej pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A. zwanego dalej Regulaminem. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Aktualności / Regulacje prawne. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu i Kodeksu cywilnego. 3

4 1.4. Informacje uzupełniające i definicje 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji przeznaczone są wyłącznie dla celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca. 3. Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o: a. Ofercie - należy przez to rozumieć ofertę składaną przez wykonawcę na podstawie niniejszej Specyfikacji, b. wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę w postępowaniu lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, c. wykonawcy krajowym - wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d. wykonawcy zagranicznym - wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e. Konsorcjum wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, f. Postępowaniu należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego, w rozumieniu postanowień Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.; g. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A. h. Specyfikacji lub SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, i. Zamawiającym należy przez to rozumieć PSE S.A., j. Pakiet oznacza część zamówienia, 1.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia Zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Udzielanie wyjaśnień Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba ta wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej w formie edytowalnej (np. MS Word) na adres podany poniżej i potwierdzone na piśmie. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji. Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego dla wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu. 4

5 1.7. Sposób porozumiewania się: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Pani Anna Horbacz tel.: , fax Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie ich w formie faksu lub za pomocą poczty elektronicznej pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie Wszelką korespondencję należy kierować na adres do korespondencji podany w pkt.1.1. W przypadku dostarczenia korespondencji osobiście do siedziby Zamawiającego, należy składać ją w Kancelarii Ogólnej w godzinach: 8:00 16:00, powołując się na numer postępowania BP/65/2013/AH. 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Oferta musi być opracowana zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej Specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części zwane Pakietami, zgodnie z pkt poniżej Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę Pakietów Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Oferty będą podlegały analizie i ocenie pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji. Oferty zostaną porównane i ocenione według kryterium podanego w pkt 17. Specyfikacji Z każdym Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza, w ramach każdego z Pakietów, zostanie podpisana Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 8.4 Specyfikacji. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Opis przedmiotu Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (licencje) oraz usług niezbędnych do wykonania Rozbudowy skonsolidowanego systemu backupu zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części, zwane Pakietami, obejmujące: PAKIET I System Backupu (sprzęt, oprogramowanie oraz implementacja) PAKIET II Rozbudowa przełączników SAN 5

6 Dostarczany sprzęt musi być oryginalnym produktem danego producenta oraz musi być fabrycznie nowy Zamówiony sprzęt i oprogramowanie muszą być dostarczone do siedziby PSE S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo (np. w przypadku oferowania sprzętu równoważnego lub oprogramowania równoważnego) do przeprowadzenia, na etapie oceny złożonych ofert, testów zgodności na koszt wykonawcy i w porozumieniu z nim w celu potwierdzenia wymagań określonych w pkt i 6 poniżej oraz Załączniku nr 1 do niniejszego SIWZ Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z programami (aplikacjami) i systemami Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) i systemów Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszego SIWZ Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu, oprogramowania i usług niezbędnych do Rozbudowy skonsolidowanego systemu backupu zawarta jest w Załączniku nr 1 do SIWZ Gwarancja Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji: Na dostarczone urządzenia oraz oprogramowanie (w ramach Pakietu I) 36 miesięcy rozszerzone o wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, na usługi w zakresie implementacji (w ramach Pakietu I) - 12 miesięcy na elementy rozbudowy przełączników (w ramach Pakietu II) 36 miesięcy, na usługi wykonane w ramach usług gwarancyjnych (w ramach Pakietu I i II) 12 miesięcy. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru przedmiotu zamówienia odpowiednio Pakietu I, Pakietu II, bez wad i zastrzeżeń. W okresie gwarancji wykonawca musi zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowe wymagania w zakresie świadczenia gwarancji zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ Wykonawca w okresie realizacji usług gwarancyjnych będzie dysponował, centrum przyjmowania zgłoszeń serwisowych pracującym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, które zapewni przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną, telefonicznie oraz za pomocą faxu. Zgłoszenia serwisowe do wykonawcy dokonywane i obsługiwane będą w języku polskim Wykonawca zobowiązany jest do naprawy w dni robocze w godzinach 7:00-18:00. Przystąpienie do naprawy sprzętu w miejscu instalacji u Zamawiającego, najpóźniej w następny dzień roboczy od momentu otrzymania zgłoszenia. 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia: Pakiet I 6

7 - zakup i dostarczenie sprzętu do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy, - wykonanie usługi implementacji systemu backupu - do 16 tygodni od dnia zawarcia Umowy, Pakiet II - zakup i dostarczenie elementów rozbudowy przełączników do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 5. WADIUM 5.1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym w Pakiecie I jest wniesienie wadium Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert Zamawiający ustala wartość wadium w Pakiecie I w wysokości ,00 zł. W Pakiecie II Zamawiający nie wymaga złożenia wadium Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 90 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w pkt 1.1. Specyfikacji, b) w poręczeniach bankowych, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu wykonawca dołączy do oferty potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w punkcie 1.1. Specyfikacji Dokumenty, o których mowa w pkt b, c oraz d muszą zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcom wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie i upłynął termin wnoszenia środków odwoławczych Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w Specyfikacji i wzorze umowy, 7

8 c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym element SIWZ, będący odzwierciedleniem wzoru gwarancji stanowiącego Załącznik nr 7 do Części III SIWZ. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB POTWIERDZANIA ICH SPEŁNIENIA 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt. 6.1, jeżeli wykonawca wykaże, że: I. Pakiet I a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonawca lub podwykonawca realizował co najmniej dwie dostawy sprzętu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia lub równoważnego. II. b) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonawca lub podwykonawca realizował co najmniej dwa wdrożenia o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. c) Wykonawca lub podwykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi doświadczenie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami producenta lub oświadczenie o doświadczeniu we wdrażaniu oferowanego typu produktów. Uwaga: Wykaz osób nie jest wymagany w przypadku, gdy wykonawca lub podwykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta, co powinien potwierdzić stosownym oświadczeniem. d) Wykonawca lub podwykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (usług), posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu wdrożeniowego dedykowaną do koordynacji prac na rzecz Zamawiającego. Pakiet II a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonawca lub podwykonawca realizował co najmniej dwie dostawy sprzętu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia lub równoważnego. b) Wykonawca lub podwykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dedykowaną do koordynacji prac na rzecz Zamawiającego Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wymagań, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. powyżej, na podstawie załączonych do oferty tabel, dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy 8

9 nie spełniający tych wymagań zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt oraz 6.2. SIWZ powyżej będzie dokonana łącznie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. PODWYKONAWSTWO 7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom Wykonawca przedstawi w ofercie Wykaz podmiotów, które będą wykonywać Zamówienie, lub będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia (zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3 do SIWZ) Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiającym powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, nie ujętym w wykazie podwykonawców, załączonym do oferty Podwykonawca robót ujęty w Wykazie podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie może zatrudnić swojego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego Wykonawca będzie odpowiedzialny za to, aby każdy element zamówienia, który może być zrealizowany lub dostarczony przez podwykonawcę, spełniał wymagania Zamawiającego i był z nimi zgodny Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne. 8. POTWIERDZENIE WYMAGAŃ 8.1. Na potwierdzenie wymagań określonych w punkcie 6 Specyfikacji wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do Oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 9 SIWZ Wszystkie dokumenty przedłożone przez wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Oferty Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Warunkiem podpisania Umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach Pakietu I, jest przeprowadzenie przez Wykonawcę, na etapie podpisywania Umowy, testów weryfikujących technologię, opisanych w pkt 17.4 niniejszego SIWZ W przypadku, gdy wynik testów weryfikujących technologię będzie negatywny, nie zostanie podpisana Umowa z wybranym Wykonawcą, a Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, opierając się na przeprowadzonej uprzednio ocenie ofert Warunkiem podpisania Umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako kolejna najkorzystniejsza jest pozytywny wynik testów przeprowadzonych przy odpowiednim zastosowaniu zasad opisanych powyżej. 9. DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE W OFERCIE Każdy Wykonawca składa Zamawiającemu ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w przedmiotowej Specyfikacji i obejmującą cały zakres Zamówienia (w ramach danego Pakietu). Oferta musi określać cenę wykonania Zamówienia, zgodnie z pkt 10 Specyfikacji. Oferta może być złożona dla jednego wybranego Pakietu lub dla dwóch Pakietów. 9

10 Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała: 9.1. Pakiet I Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków art Regulaminu, zawarte w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert, Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, dostaw odpowiadających opisowi w pkt. 6.2.I.a)., zgodnie z Załącznikiem nr 4 SIWZ. Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych dostaw wystawione przez podmioty zamawiające. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę stosownego oświadczenia Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, prac wdrożeniowych odpowiadających opisowi w pkt. 6.2.I.b)., zgodnie z Załącznikiem nr 5 SIWZ. Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych usług wystawione przez podmioty zamawiające. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę stosownego oświadczenia określającego zakres i rolę wykonawcy bądź jego Podwykonawców w pracach wdrożeniowych Wykaz osób o kwalifikacjach opisanych w pkt 6.2.I.c)., zgodnie z Załącznikiem nr 6 SIWZ wraz z posiadanymi przez nie certyfikatami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów. Wykaz osób nie jest wymagany w przypadku, gdy wykonawca lub podwykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta, co powinien potwierdzić stosownym oświadczeniem Oświadczenie wykonawcy, iż dysponuje osobą określoną w punkcie 6.2.I.d), zawarte w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Wypełniony i podpisany formularz specyfikacji technicznej określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3.1 SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pisemna koncepcja Systemu Backupu przedstawiającej fizyczną oraz logiczną architekturę oraz opis funkcjonalności implementowanego systemu Wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat zakresu powierzonych im prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ Potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie ze wzorem nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na wadium podanej w Załączniku nr 7, SIWZ) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt powyżej, 10

11 W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) dokument wskazujący wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i pełnomocnika, (o którym mowa w pkt Specyfikacji) do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym i wystawiania faktur z tytułu wykonania umowy W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty będą oceniane wspólnie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Inne dokumenty, nie wymienione powyżej, wymagane w SIWZ Pakiet II Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków art Regulaminu, zawarte w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert, Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, dostaw odpowiadających opisowi w pkt. 6.2.II.a)., zgodnie z Załącznikiem nr 4 SIWZ. Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych dostaw wystawione przez podmioty zamawiające. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę stosownego oświadczenia Oświadczenie wykonawcy, iż dysponuje osobą określoną w punkcie 6.2.II.d), zawarte w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ Wypełniony i podpisany formularz specyfikacji technicznej określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3.1 SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat zakresu powierzonych im prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt powyżej, W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) dokument wskazujący wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i pełnomocnika, (o którym mowa w pkt Specyfikacji) do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym i wystawiania faktur z tytułu wykonania umowy W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty będą oceniane wspólnie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Inne dokumenty, nie wymienione powyżej, wymagane w SIWZ. 11

12 10. OFERTA CENOWA Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała cenę netto w [zł] Oferowana cena podana przez wykonawcę jest ceną stałą (nie podlega indeksacji), ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zapisami SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę Ofertę należy złożyć w 3 (trzech) egzemplarzach (1 oryginał plus 2 kopie), przy czym jeden egzemplarz powinien być opatrzony napisem ORYGINAŁ, a pozostałe napisem: KOPIA. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy uznana będzie treść oryginału Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań Wewnętrzne opakowanie powinno zawierać adres wykonawcy, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób: Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu Pakiet.. (wpisać numer pakietu) oraz winna zawierać dopisek: Nie otwierać przed dniem:.2013r., godz.. " Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa wykonawca powinien wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiający ma prawo do wnioskowania o podanie przez wykonawcę uzasadnienia dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym wskazania wartości gospodarczej danej informacji oraz środków podjętych przez wykonawcę w celu zachowania ich w poufności. Wyjaśnienia takie będą podlegać wnikliwej ocenie. Wymaga się, aby Formularz oferty był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę. 12

13 11.9. Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wymaga się, aby Formularz oferty był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, stosując następujące zasady: Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób, opisany w pkt. 11 SIWZ. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY W przypadku kolejnej zmiany oferty należy za napisem ZMIANA OFERTY podać odpowiedni numer porządkowy dokonanej zmiany Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie pisemnego powiadomienia przez wykonawcę Powiadomienie, o którym mowa w pkt powinno być opatrzone napisem WYCOFANIE - Rozbudowa skonsolidowanego systemu backupu Pakiet.. (wpisać numer pakietu). 13. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z postępowania wyklucza się wykonawcę: a) który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia udzielonego przez Spółkę lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej PSE lub wykonał je nienależycie; b) który znajduje się w sporze ze Spółką lub podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej PSE, w związku z udzielonym mu zamówieniem; c) który nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu; d) którego upadłość lub likwidację ogłoszono, lub wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; e) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego Zamawiający może przed dokonaniem czynności wykluczenia na podstawie pkt ppkt c) wezwać wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie. 14. ODRZUCENIE OFERTY Zamawiający odrzuca ofertę, w sytuacji, gdy: a) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, 13

14 b) oferta zawiera rażąco niską cenę, która nie gwarantuje realizacji przez wykonawcę zamówienia w wymaganym terminie i na wymaganych warunkach, c) oferta zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny, d) wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłki prowadzącej do zmiany oferty lub ceny, e) oferta jest nieważna na podstawie przepisów ustaw. 15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności: a) w postępowaniu nie złożono żadnych ofert lub ofert nie podlegających odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej Oferty, c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą prawidłowe rozstrzygnięcie, d) udzielenie zamówienia na warunkach określonych w najkorzystniejszej ofercie nie leży w interesie Spółki Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania również w innych okolicznościach niż określone w pkt 15.1.bez podania przyczyny. 16. INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA, WAŻNOŚCI I OTWARCIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godziny 11:45, na adres: ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna, Kancelaria Ogólna Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, sala nr 122/A (Biuro Przetargów). W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 17. KRYTERIA OCENY OFERT 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu w ramach każdego Pakietu Oferty zostaną ocenione według kryterium cenowego: wysokość oferowanej ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferty zostaną porównywane i oceniane oddzielnie dla poszczególnych Pakietów, o których mowa w pkt Warunkiem bezwzględnym podpisania Umowy, z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach Pakietu I jest: - przystąpienie Wykonawcy - na etapie podpisywania Umowy, do testów weryfikujących technologię, - uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonych testów W przypadku, gdy wynik testów weryfikujących technologię będzie negatywny, nie zostanie podpisana Umowa z wybranym Wykonawcą, a Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, opierając się na przeprowadzonej uprzednio ocenie ofert. 14

15 17.6. Warunkiem podpisania Umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako kolejna najkorzystniejsza jest pozytywny wynik testów przeprowadzonych przy odpowiednim zastosowaniu zasad opisanych powyżej. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego SIWZ. W ramach Pakietu I wymagane jest przeprowadzenie następujących testów: Testy weryfikujące technologię i koncepcję systemu backupu. W terminie uzgodnionym z Zamawiającym wymagane jest przeprowadzenie testów (w laboratorium Wykonawcy) dowodzących prawidłowe funkcjonowanie technologii oraz weryfikujących koncepcję systemu backupu proponowanego przez Wykonawcę. Przewidywane jest maksymalnie do 14 dni na przygotowanie środowiska testowego umożliwiającego przeprowadzenie testów w laboratorium Wykonawcy i do 7 dni na przeprowadzenie testów przez Wykonawcę w obecności i zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego. Prawidłowe wyniki testów są czynnikiem warunkującym podpisanie Umowy Zakres testów: Weryfikacja poprawnej obsługi backupu i odtwarzania dwóch Centrów Przetwarzania Danych w zakresie: obsługi VMware vsphere Site Recovery Manager (VMware SRM) (dla przełączanych wirtualnych maszyn za pomocą VMware SRM), obsługi duplikacji danych w zakresie mirroru backupu i replikacji backupu a) Weryfikacja backupu i granularnego odtwarzania MS Active Directory, b) Weryfikacja backupu i granularnego odtwarzania MS Exchange, c) Weryfikacja backupu i granularnego odtwarzania MS SharePoint, d) Weryfikacja backupu i granularnego odtwarzania MS Windows Server e) Weryfikacja backupu i granularnego odtwarzania wirtualnej maszyny z Linux Serwer (RedHat Server lub Suse Server) f) Weryfikacja odtwarzania całej wirtualnej maszyny oraz pojedynczych plików VMware (np.: *.vmdk, *.vmx) W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera kolejna spośród pozostałych ofert, której zaoferowana cena jest najniższa. 18. FORMALNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej dla każdego Pakietu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców wskazując nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego ofertę wybrano Z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza dla danego Pakietu zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 18.3 Specyfikacji Warunkiem podpisania Umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach Pakietu I, jest przeprowadzenie przez Wykonawcę, na etapie podpisywania Umowy, testów weryfikujących technologię, opisanych w pkt 17.4 niniejszego SIWZ. W przypadku, gdy wynik testów weryfikujących technologię będzie negatywny Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, opierając się na przeprowadzonej uprzednio ocenie ofert. Warunkiem podpisania Umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako kolejna najkorzystniejsza jest pozytywny wynik testów przeprowadzonych przy odpowiednim zastosowaniu zasad opisanych powyżej. 15

16 18.4. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą na jeden lub dwa Pakiety. W przypadku wyboru dwóch wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne Pakiety zostaną zawarte odpowiednio umowy z dwoma wybranymi wykonawcami. 19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres jej realizacji oraz udzielonej gwarancji w wysokości 3 % ceny ofertowej Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego), - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych Zasady zwrotu zabezpieczenia określa umowa Warunkiem wejścia w życie umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej spełniać powinno łącznie następujące warunki: a) wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, b) wystawca (gwarant) posiadać powinien ostatnio opublikowaną, długoterminową ocenę ratingową na poziomie BBB lub wyższym, nadaną przez: Standard & Poor s lub Fitch Ratings, lub Baa2 nadaną przez Moody s Investors Service Ltd. Wykonawca dostarcza oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy (gwaranta) potwierdzające, że wystawca (gwarant) posiada wymaganą ocenę ratingową. Na pisemny wniosek wykonawcy, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zaakceptować gwarancję wystawioną przez podmiot nie posiadający oceny ratingowej, o której mowa powyżej. c) treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej element SIWZ, będącej odzwierciedleniem wzoru gwarancji stanowiącej Załącznik nr 8 Części III SIWZ., Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w pkt 19.5 lit. a) i b) z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego. 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Integralną częścią niniejszej Specyfikacji są jej Załączniki: Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz oferty Załącznik nr 3 - Wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz zakres prac Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych prac wdrożeniowych 16

17 Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi doświadczenie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami producenta w zakresie realizacji serwisu technicznego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Załącznik nr 7 - Nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa na wadium wzór Załącznik nr 8 - Nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr.. - wzór Załącznik nr 9 - Wzór umowy 17

18 Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie skonsolidowanego systemu backupu obejmującego swoim zakresem dostawę urządzeń i licencji oraz implementację skonsolidowanego systemu tworzenia kopii zapasowych (backupu). System backupu ma objąć swoim zakresem serwery fizyczne oraz wirtualne zlokalizowane w dwóch Centrach Przetwarzania Danych: 1. Ul. Mysia 2, Warszawa 2. Ul. Warszawska 165, Konstancin- Jeziorna. W zakres wdrożenia skonsolidowanego backupu wchodzą następujące zadania realizowane przez Wykonawcę: Pakiet I 1. Implementacja skonsolidowanego systemu backupu W zakres zadania wchodzą następujące czynności realizowane przez Wykonawcę: 1. Opracowanie harmonogramów wdrożenia, dokumentacji projektowej, dokumentacji testowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji instalacji, procedur odtwarzania, instrukcji zabezpieczenia oraz odtworzenia danych i konfiguracji systemu backupu. Zakres harmonogramów, dokumentacji, procedur oraz instrukcji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres testów uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do testów, Zakres testów może obejmować wszystkie aspekty wdrożenia. Testy wykonuje Zamawiający wg. scenariuszy testowych dostarczonych przez Wykonawcę. Ze strony Wykonawcy zapewniona jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Wymaganie dotyczy wszystkich testów. Przed przystąpieniem do prac wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej. Szczegółowy wykaz zasobów do objęcia systemem backupowym zostanie przekazany przez Zamawiającego. 2. Instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz testy systemu skonsolidowanego backupu w dwóch centrach przetwarzania danych w konfiguracji pracy równoległej serwerów (wszystkie kopie backupowe są składowane w dwóch centrach przetwarzania danych zarówno w przypadku backupów składowanych na przestrzeniach dyskowych jak i backupów składowanych na fizycznych bibliotekach taśmowych). 3. Instalacja i konfiguracja oprogramowania Serwera Backupu (serwera służącego do zarządzania backupami, przechowującego m.in. harmonogramy zadań backupowych oraz informacje o sesjach backupowych, etc.). Wymagane jest wykorzystanie platformy wirtualizacyjnej VMware vsphere (wykorzystującej VMware Site Recovery Manager) będącej w posiadaniu Zamawiającego dla Serwera Backupu. Wymagane jest aby system backupu do obsługi dwóch CPD wykorzystywał pojedynczy Serwer Backupu (przełączany pomiędzy dwoma CPD). Zamawiający nie dopuszcza implementacji dwóch Serwerów Backupu. 4. Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów typu Zarządca Mediów jeden w lokalizacji Mysia, oraz jeden w lokalizacji Konstancin-Jeziorna. Serwery te jednocześnie będą pełniły funkcje VADP PROXY Servers, to znaczy serwerów pośredniczących w procesie backupu środowisk wirtualnych (VMware) jeden w lokalizacji Mysia, oraz jeden w lokalizacji Konstancin-Jeziorna. 18

19 5. Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń typu repozytoria danych backupowych. Urządzenia te są wykorzystywane do przechowywania danych backupowych. 6. Instalacja, konfiguracja, uruchomienie i przetestowanie systemu backupu dla następującego środowiska Zamawiającego: a) Windows Serwer w wersji 2003/2008/2008R2/2012 (włącznie z zabezpieczeniem binariów i konfiguracji systemów operacyjnych (wraz z aplikacjami) wymagane backupy typu online oraz offline (z zatrzymaniem usług aplikacyjnych). Wymagany backup serwerów wirtualnych w liczbie 90 sztuk oraz backup serwerów fizycznych Intel x86 w liczbie 33 sztuk. Dla serwerów wirtualnych z MS Windows Serwer wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji oraz danych plikowych) z wykorzystaniem mechanizmów VMware APIs for Data Protection (VMware VADP), VMware Change Block Tracking (VMware CBT), Microsoft Volume Shadow Copy Service (VMware VSS) (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazu maszyny wirtualnej. Dla serwerów wirtualnych wymagana jest możliwość oddzielnego odtwarzania dysku systemowego lub dysku z danymi z backupu wykonanego poprzez VADP, CBT Microsoft VSS. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. Dla części serwerów MS Windows Serwer pełniących funkcję serwerów plików, wymagana jest implementacja backupu umożliwiającego granularne odtwarzanie z backupu wykonanego z wykorzystaniem VMware VADP, CBT, Microsoft VSS dowolnych plików danych bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera. Wymagane jest aby backup oraz odtwarzanie wirtualnych maszyn z wykorzystaniem VADP z systemem operacyjnym MS Windows realizowany był poprzez SAN oraz LAN. b) Microsoft Active Directory: o AD2008R2-4 serwery (dwa serwery fizyczne, dwa wirtualne), wymagany backup online. Dla serwerów Active Directory wymagany jest spójny backup wykonywany online serwerów Active Directory. Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania wybranych obiektów AD bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera. Dodatkowo dla serwerów wirtualnych wymagane jest również zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazów wirtualnych maszyn. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. c) Microsoft Exchange: o Exchange serwery fizyczne mailbox (DAG), 2 serwery fizyczne cashub, wymagany backup online. Backup serwerów MS Exchange (wersje: 2010, 2013). Wymagany jest spójny backup wykonywany online serwerów MS Exchange pracujących w architekturze DAG. Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania baz, skrzynek pocztowych oraz folderów osobistych bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych (bazy danych) MS Exchange. Dodatkowo dla serwerów wirtualnych wymagane jest również zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów VMware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazów wirtualnych maszyn. Dla serwerów fizycznych wymagane jest zabezpieczenie serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) poprzez bare metal backup. 19

20 d) Microsoft SharePoint: o MS SharePoint 2007: System produkcyjny złożony z 1 serwera wirtualnego, wymagany backup online. o MS SharePoint 2010: System produkcyjny złożony z 3 serwerów wirtualnych - wymagany backup online, system testowy złożony z 3 serwerów wirtualnych - wymagany backup online. Backup serwerów MS SharePoint (wersje: 2007, 2010). Wymagana jest implementacja spójnego backupu wykonywanego online całej farmy MS SharePoint (serwerów aplikacyjnych wraz z bazą danych). Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania wybranych obiektów (bibliotek, plików, list/tabel, rekordów) składowanych w MS SharePoint bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera MS SharePoint. Dodatkowo wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów VMwareVADP, CBT, MicrosoftVSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazów wirtualnych maszyn. e) Microsoft SQL Serwer 2000/2005/2008/2008R2/ serwerów (wirtualnych lub fizycznych). Wymagany jest spójny backup wykonywany online lub offline (w zależności od wymagań Zamawiającego) baz danych MS SQL. Wymagana jest funkcjonalność granularnego odtwarzania bazy danych na poziomie jej pojedynczych plików bez konieczności odtwarzania całego wolumenu danych serwera MS SQL. Dodatkowo wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazów wirtualnych maszyn. f) Microsoft Public Key Infrastructure 2008R2 (2 serwery wirtualne), Microsoft Public Key Infrastructure 2012 (2 serwery wirtualne), wymagany backup online. Wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazów wirtualnych maszyn. g) Microsoft Threat Management Gateway 2010 (4 serwery wirtualne), wymagany backup online. Wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu. h) Microsoft System Center Configuration Manager 2012 (3 serwery wirtualne). Wymagany backup online. Wymagane jest również zabezpieczenie całych serwerów (binariów i konfiguracji systemu operacyjnego i aplikacji) z wykorzystaniem mechanizmów Vmware VADP, CBT, Microsoft VSS (z wykorzystaniem SAN) podczas wykonywania/odtwarzania backupu obrazów wirtualnych maszyn. i) Serwery fizyczne MS Windows (33 sztuki). Wymagany backup typu bare metal. Wymagany backup online serwerów z wykorzystaniem mechanizmu Microsoft VSS j) Linux RHEL (5 serwerów wirtualnych). Wymagane jest aby backup wirtualnych maszyn z systemem operacyjnym Linux Redhat realizowany był poprzez integrację oprogramowania backupowego z mechanizmami: VMware VADP/Snapshot/CBT. Wymagane jest aby oprogramowanie backupowe umożliwiało backup oraz odtworzenie: całego wirtualnego serwera wraz z binariami i konfiguracją systemu operacyjnego, binariami i konfiguracją aplikacji (składowanych na odrębnym dysku systemowym) oraz niezależny backup i odtworzenie danych (składowych na odrębnym dysku danych) na wirtualnym serwerze. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA MODERNIZACJĘ SIECI WAN Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, marzec 2013 SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYBÓR SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ SIEDZIBY PSE S.A.

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług wsparcia technicznego dla platformy sprzętowej i oprogramowania systemowego opartych o rozwiązania HP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA MODERNIZACJĘ UKŁADU REJESTRACJI ZAKŁÓCEŃ W SE 400/220 kv ROGOWIEC Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Konstancin

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu negocjacji

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu negocjacji Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, kwiecień 2013 SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ: CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo

Modernizację linii 220kV Janów Piotrków

Modernizację linii 220kV Janów Piotrków Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Modernizację linii 220kV Janów Piotrków Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, luty

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych Zamówienie niepubliczne, przetarg nieograniczony Postępowanie nr BP/109/2013/AK

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ: CZĘŚĆ I WYMAGANIA FORMALNE DLA WYKONAWCÓW CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na: Dostarczenie usług dla PSE S.A., PSE Inwestycje S.A. oraz PSE Innowacje Sp. z o.o. w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Organizacja szkolenia Bezpieczna praca na wysokościach... (data i podpis Inicjatora postępowania) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Rozbudowa wirtualnych platform Intel DR i Intel HA o dodatkowy sprzęt i licencje SVC. Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń równoważących obciążenie serwerów (Load Balancing) w sieci IP PSE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W PSE S.A. ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Wybór Sprzedawcy energii elektrycznej na rok 2015 dla potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych, siedziby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Budowę linii 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowę linii 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowę linii 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Zamówienie publiczne, sektorowe Przetarg nieograniczony Konstancin -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, komputerów stacjonarnych, monitorów Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na: Modernizację systemu wideokonferencyjnego Polycom w PSE S.A.... (data i podpis Dyrektora Departamentu Udzielania Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zakup upgrade`u siedmiu central PABX HiPath 4000

Zakup upgrade`u siedmiu central PABX HiPath 4000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup upgrade`u siedmiu central PABX HiPath

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków biurowych PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Lodzi przy ul. Kilińskiego 72/76

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: dostawa własnym transportem artykułów spożywczych wg określonych grup. Załącznik nr 4 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA dostarczenie, instalację oraz uruchomienie dwóch fabrycznie nowych systemów do wideokonferencji wraz z fabrycznie nowymi telewizorami w biurze Spółki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Modernizacja węzłów łączności głosowej na potrzeby RODM Warszawa Dostawa Konstancin - Jeziorna, lipiec 2015r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostawa sprzętu komputerowego, komputerów stacjonarnych, monitorów Konstancin Jeziorna, sierpień 2016 r. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pomiarów geodezyjnych dla linii 220 kv relacji Kozienice

Bardziej szczegółowo

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Obsługę umowy licencyjnej Enterprise Agreement zawartej z firmą Microsoft przez PSE S.A. i spółki GK PSE Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-07-20 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: usługa serwisowa sprzętu komputerowego i archiwizowania danych dla potrzeb DPS Piłka Zamyślin

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo