SQL Server 2000 dla ka dego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SQL Server 2000 dla ka dego"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY KSI EK ONLINE SQL Server 2000 dla ka dego Autorzy: Richard Waymire, Rick Sawtell T³umaczenie: Jowita Gmytryk, Jacek Mozdyniewicz Tytu³ orygina³u: Teach Yourself Microsoft SQL Server 2000 in 21 Days ISBN: Noœnik: CD Seria: dla ka dego Liczba stron: (oko³o) 850 Poznawanie technik i pojêæ z nasz¹ ksi¹ k¹ sprawi, e b³yskawicznie staniesz siê ekspertem w wykorzystaniu Microsoft SQL Server A zatem -- wykorzystaj swoj¹ wiedzê w praktyce! W ksi¹ ce tej znajdziesz, co konieczne do skonfigurowania i efektywnej pracy z Microsoft SQL Serverem Podrêcznik zawiera wszelkie potrzebne informacje, poczynaj¹c od podstawowych, a koñcz¹c na bardzo zaawansowanych; spróbuj zatem opanowaæ podstawy dzia³ania platformy Microsoft SQL Server 2000 oraz poznaj jego wszystkie, najwa niejsze mo liwoœci. Przeanalizuj praktyczne przyk³ady, dziêki którym nauczysz siê efektywnie korzystaæ z najnowszych narzêdzi Microsoft SQL Servera Zapoznaj siê z poradami ekspertów w dziedzinie wdra ania SQL Server 2000 w œrodowiskach korporacyjnych. Ksi¹ ka zosta³a napisana w taki sposób, by sprostaæ oczekiwaniom wiêkszoœci czytelników pragn¹cych szybko i efektywnie poznaæ SQL Server Mo esz po kolei czytaæ rozdzia³y oraz analizowaæ podane w nich, szczegó³owo wyjaœnione przyk³ady, mo esz tak e wybraæ tylko te rozdzia³y, które Ciê interesuj¹. A zatem: Dowiedz siê, jak w pe³ni wykorzystaæ mo liwoœci nowych narzêdzi Microsoft SQL Server 2000 s³u ¹cych do zarz¹dzania danymi. Rozszerz swoje umiejêtnoœci projektowania baz danych, tworz¹c tabele, procedury zachowane, widoki oraz inne obiekty baz danych. Poznaj jêzyk T-SQL, którego elastycznoœæ i ³atwoœæ wielokrotnego u ycia kodu da Ci mo liwoœci, którymi nie dysponuj¹ kreatory oraz graficzne narzêdzia projektowania. Poznaj i wykorzystaj nowe narzêdzia Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services oraz technologie English Query. Dowiedz siê, jak publikowaæ dane w Internecie przy wykorzystaniu jêzyka XML. Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32)

2 Rozdział 1. O Autorach...h...15 Wst p...h...17 O tej książce...ż...ż Dla kogo jest ta książka?...ż...20 Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft SQL Server h...21 SQL Server to jest to!...ż...ż..2 1 Historia SQL Servera...ż...ż..22 Co to jest baza danych?...ż...23 Obiekty relacyjnej bazy danych...ż...24 Projektowanie relacyjnych baz danych...ż...25 Rozmowa z klientem...ż...26 Grupowanie obiektów...ż...27 Normalizacja danych...ż...28 Tworzenie bazy danych i tabel...ż...29 SQL Server i model klient-serwer...ż...29 Rozdział 2. Instalacja Microsoft SQL Server Jakie rodzaje serwerów SQL są dostępne?...ż...31 Standard Edition...ż...ż...32 Enterprise Edition...ż...ż.32 Personal Edition...ż...ż...32 Developer Edition...ż...ż.33 Evaluation Edition...ż...ż33 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (MSDE)...33 Wymagania serwera SQL...ż...33 Opcje programowe i sprzętowe...ż...33 Instalacja SQL Servera ż...37 Rozpoczęcie procesu instalacji...ż...37 Warunki wstępne systemu operacyjnego...ż...38 Instalacja SQL Servera 2000 (120-dniowa wersja Evaluation Edition )...38 Instalacja innych, opcjonalnych składników SQL Servera...55 Microsoft SQL Server Analysis Services...ż...55 Microsoft English Query...ż...55 Po instalacji: co zyskałeś?...ż...56 Usługi SQL Servera...ż...56 Foldery instalacyjne...ż...57 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

3 2 MS SQL Server 2000 dla kardego Wpisy w rejestrach systemu Windows...ż...58 Domyślne bazy danych SQL Servera...ż...60 Domyślne identyfikatory (ID) logowania do serwera SQL...61 Kopie jawnie nazwane kontra kopie domyślne...ż...62 Kopia domyślna...ż...ż...62 Kopia jawnie nazwana...ż...63 Składniki wspólne...ż...ż.63 Instalacja kopii jawnie nazwanej...ż...63 Uaktualnienie z wcześniejszej wersji SQL Servera...ż...64 Uaktualnienie z wersji SQL Server ż...64 Rozwiązywanie problemów z instalacją...ż...65 sqlstp.log...ż...ż Pliki z rozszerzeniem *.OUT...ż...65 Dziennik błędów SQL Servera...ż...65 Dziennik zdarzeń aplikacji Windows NT/ ż...66 Usuwanie serwera SQL...ż...66 Rozdział 3. Narz dzia SQL Servera 2000 i jego usługi...67 Grupa programowa Microsoft SQL Server...ż...67 Plik readme.txt...ż...ż...68 Books Online...ż...ż...68 Service Manager...ż...ż...73 Narzędzie Client Network...ż...76 Narzędzie Server Network...ż...80 Query Analyzer...ż...ż...82 Enterprise Manager...ż...92 Import and Export Data...ż...97 Configure SQL XML Support in IIS...ż...97 Profiler...ż...ż Grupa programowa Microsoft SQL Server Switch...ż...98 SQL Server Version Upgrade Wizard...ż...98 Microsoft SQL Server 6.x Switch...ż...98 Uninstal SQL Server 6.x...ż...99 Inne narzędzia-usługi SQL Servera...ż...99 Narzędzia związane z połączeniami...ż...99 Narzędzia diagnostyczne i konserwacyjne serwera BCP jedyny w swojej klasie...ż Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi Tworzenie bazy danych...ż Zbieranie informacji o bazie danych...ż Ustawianie opcji bazy danych...ż Zmiana rozmiaru bazy danych...ż Rozszerzenie bazy danych...ż Zmniejszanie bazy danych...ż Zmiana nazwy bazy danych...ż Grupy plików bazy danych...ż Usuwanie bazy danych...ż Rozdział 5. Ustawienia zabezpiecze logowania i urytkownika Model bezpiecznego dostępu do SQL Servera...ż Uwierzytelnianie Windows...ż Uwierzytelnianie logowania do SQL Servera...ż Nazwa użytkownika bazy danych SQL Servera...ż Prawa dostępu...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

4 Spis trelci 3 Rozdział 6. Rozdział 7. Tryby zabezpieczeń SQL Servera (z uwzględnieniem logowania) Mixed Mode...ż...ż Windows Authentication Mode...ż Ustawienia Security Mode...ż Konta logowania zarządzanie graficzne...ż Użytkownicy bazy danych...ż Dodawanie użytkownika do bazy danych...ż Nazwa użytkownika Guest...ż Dodawanie aliasu...ż...ż162 Zmiana właściciela bazy danych...ż Role...ż...ż Rola Public...ż...ż Role o zasięgu serwera...ż Role bazy danych...ż...ż166 Role aplikacji...ż...ż Ustawianie uprawnie bazy danych Potrzeba używania uprawnień...ż Implementacja uprawnień w bazie danych...ż Typy uprawnień...ż...ż..177 Pierwszeństwo uprawnień...ż Specjalne uprawnienia SQL Servera...ż Role stałe i związane z nimi uprawnienia...ż sa...ż...ż Ustalone role bazy danych...ż Właściciel bazy danych (dbo)...ż Uprawnienia właściciela obiektów bazy danych (dboo) Uprawnienia użytkownika...ż Rola public...ż...ż Instrukcje uprawnień...ż...ż.188 Uprawnienie CREATE DATABASE...ż Uprawnienia CREATE TABLE, VIEW FUNCTION, PROCEDURE, DEFAULT i RULE...ż Uprawnienie polecenia BACKUP DATABASE i BACKUP LOG Przydzielanie uprawnień polecenia...ż Administracja uprawnieniami polecenia za pomocą SQL Server Enterprise Managera...ż Uprawnienia obiektu...ż...ż.193 Przyznawanie uprawnień obiektu...ż Uprawnienia dotyczące widoków, procedur składowych i funkcji Uprawnienia do widoków...ż Uprawnienia do procedur składowych...ż Uprawnienia do funkcji zdefiniowanych przez użytkownika Łańcuchy własności...ż...ż..202 Łańcuch pojedynczego właściciela...ż Przerwane łańcuchy własności...ż Projektowanie strategii uprawnień...ż Najlepsze działania...ż Wskazówki należy... nie należy......ż Generacja skryptów bezpieczeństwa...ż Tworzenie kopii bezpiecze stwa baz danych Ochrona danych za pomocą lustrzanego odbicia, dupleksowania i paskowania RAID...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 3

5 4 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 8. Rozdział 9. Sposób działania kopii bezpieczeństwa...ż Typy kopii bezpieczeństwa...ż Transakcje i punkty kontrolne...ż Inne strategie tworzenia kopii bezpieczeństwa...ż Terminologia związana z kopiami bezpieczeństwa...ż Rozważania dotyczące tworzenia kopii bezpieczeństwa Kto odpowiada za archiwizację danych?...ż Jak będzie sprawdzana poprawność utworzonych kopii bezpieczeństwa? Które bazy danych należy archiwizować?...ż Gdzie będą przechowywane kopie bezpieczeństwa? Jak często należy tworzyć kopie bezpieczeństwa baz danych? Jak długo należy przechowywać kopie bezpieczeństwa? Ile czasu zajmuje odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa? Czy mam plan odzyskiwania danych po awarii?...ż Wybór taśm...ż...ż Tworzenie kopii bezpieczeństwa baz użytkownika...ż Modele odtwarzania baz danych i kopie bezpieczeństwa Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemowych baz danych Baza danych master...ż Baza danych MSDB...ż Baza danych model...ż Baza danych tempdb...ż Dystrybucyjna baza danych...ż Przygotowanie do implementacji archiwizacji...ż Tworzenie narzędzia archiwizacyjnego...ż Sprawdzanie spójności bazy danych...ż Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych...ż Opcje nośnika archiwizacyjnego...ż Polecenie BACKUP DATABASE dla całej bazy danych Polecenie BACKUP:DATABASE dla plików i grup plików Polecenie BACKUP LOG...ż Tworzenie kopii bezpieczeństwa z użyciem SQL Server Enterprise Managera Odtwarzanie baz danych...h Odtwarzanie bazy danych...ż Odzyskiwanie automatyczne...ż Odzyskiwanie ręczne...ż Scenariusze odtwarzania...ż Odtwarzanie po utracie dysku...ż Odtwarzanie po utracie bazy danych master...ż Typy danych i tworzenie tabel...h Tabele...ż...ż Kolumny...ż...ż Identyfikatory SQL Servera...ż Typy danych...ż...ż Wartość NULL...ż...ż Sposób kodowania...ż Zmienne tekstowe...ż...ż Dane binarne...ż...ż Liczby całkowite...ż...ż Przybliżone i dokładne liczbowe typy danych...ż Typy danych liczbowych przybliżonych...ż Dokładne typy danych liczbowych...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

6 Spis trelci 5 Specjalne typy danych...ż bit...ż...ż text i image...ż...ż RowGUID...ż...ż sql_variant...ż...ż table...ż...ż Typy danych daty i czasu...ż Waluta...ż...ż Typ danych automatycznie wzrastający rowversion (timestamp) Praca z ANSI i Unicode...ż Tworzenie typów danych zdefiniowanych przez użytkownika Kolumny wyliczeniowe...ż Tworzenie tabel...ż...ż Używanie wyrażenia CREATE TABLE...ż Tworzenie tabel za pomocą SQL Server Enterprise Managera Usuwanie tabel...ż...ż Rozdział 10. Pobieranie danych za pomoc wyrarenia SELECT Proste polecenia SELECT...ż Zmiana nagłówków kolumn...ż Używanie literałów...ż Manipulacja danymi...ż...ż..305 Operatory arytmetyczne...ż Funkcje matematyczne...ż Funkcje ciągu znaków...ż Funkcje daty...ż...ż Funkcje systemowe...ż...ż Konwersja danych...ż...ż Wybór wierszy...ż...ż Operatory porównania...ż Zakresy...ż...ż Listy...ż...ż Łańcuchy znaków...ż Nieznane wartości...ż Stosowanie złożonych kryteriów do pobierania wierszy Eliminacja nadmiarowych informacji...ż Sortowanie danych za pomocą klauzuli ORDER BY...ż..323 Przegląd zagadnień...ż...ż Funkcje agregujące...ż...ż GROUP BY i HAVING...ż COMPUTE i COMPUTE BY...ż Super aggregates (ROLLUP i CUBE)...ż Korelacja danych...ż...ż Implementacja złączeń...ż Złączenia wewnętrzne (inner joins)...ż Złączenia naturalne (natural joins)...ż Złączenia skośne lub nieograniczone (cross lub unrestricted joins) Złączenia zewnętrzne (outer join)...ż Złączenia własne (self join)...ż Podzapytania...ż...ż Stosowanie podzapytań...ż Typy podzapytań...ż...ż.340 Podzapytania skorelowane...ż SELECT INTO...ż...ż Operator UNION...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 5

7 6 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 11. Modyfikacja danych...h Rejestracja transakcji...ż...ż.34 7 Wpisywanie danych...ż...ż..348 Polecenie INSERT VALUES...ż Wartości domyślne...ż Wpisywanie danych za pomocą polecenia SELECT Korzystanie z procedur składowych do wpisywania danych Usuwanie danych...ż...ż Usuwanie danych za pomocą tabeli przeglądowej (lookup) Używanie TRUNCATE TABLE...ż Aktualizacja danych...ż...ż..358 Polecenie UPDATE...ż Wykonywanie polecenia UPDATE z wykorzystaniem tabeli przeglądowej Rozdział 12. Rozszerzenia j zyka Transact-SQL...h363 Pliki wsadowe (batches)...ż Skrypty...ż...ż Transakcje...ż...ż Typy transakcji...ż...ż Transakcje rozproszone...ż Elementy języka kontroli przepływu...ż Blok BEGIN...END...ż Polecenie PRINT...ż...ż378 Blok IF...ELSE...ż...ż Wyrażenia CASE...ż...ż380 Polecenie WHILE...ż Blokowanie...ż...ż Typy blokad...ż...ż Kontrola blokowania...ż Obserwacja blokad...ż Rozdział 13. Indeksowanie w celu poprawy wydajnolci Dlaczego używać indeksów?...ż Struktury indeksu...ż...ż396 Opcje indeksu...ż...ż Indeksy SQL Servera...ż...ż401 Opcje fillfactor i pad_index...ż Opcja DROP_EXISTING...ż Opcja STATISTICS_NORECOMPUTE...ż Opcja SORT_IN_TEMPDB...ż Opcja IGNORE_DUP_KEY...ż Korzystanie z indeksu...ż Kiedy indeks będzie używany?...ż Jak sprawdzić, czy indeks jest używany?...ż Omijanie działań optymalizatora...ż Pielęgnacja indeksu...ż...ż Statystyki...ż...ż Polecenie DBCC UPDATEUSAGE...ż Polecenie DBCC SHOWCONTIG...ż Polecenie DBCC DBREINDEX...ż Polecenie DBCC INDEXDEFRAG...ż Widoki indeksowane...ż Zarządzanie indeksami za pomocą SQL Server Enterprise Managera C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

8 Spis trelci 7 Wybór indeksu...ż...ż Wybór indeksu zgrupowanego...ż Wybór indeksu niezgrupowanego...ż SQL Server Index Tunning Wizard...ż Indeksowanie pełnotekstowe...ż Rozdział 14. Zapewnienie integralnolci danych Jak zapewnić integralność danych?...ż Typy integralności...ż...ż Integralność dziedziny...ż Integralność referencyjna...ż Integralność encji...ż...ż437 Tradycyjne metody integralności...ż Typy danych zdefiniowane przez użytkownika...ż Wartości domyślne...ż Reguły...ż...ż Zapewnienie poprawności danych za pomocą więzów ANSI i mechanizmów integralności deklaratywnej...ż Właściwość IDENTITY...ż Więzy ANSI...ż...ż Usuwanie więzów...ż Zapewnienie poprawności danych za pomocą SQL Server Enterprise Managera Opóźnianie stosowania więzów...ż Wyłączanie więzów...ż Rozdział 15. Tworzenie widoków, procedur wyzwalanych, procedur składowych i funkcji...h Tworzenie widoków i operacje na nich...ż Tworzenie widoków...ż Pobieranie informacji o widokach...ż Typy widoków...ż...ż Modyfikacja danych w widokach...ż Zmienianie widoków...ż Usuwanie widoków...ż Procedury składowe...ż...ż..480 Tworzenie procedur składowych...ż Pobieranie informacji o procedurach składowych...ż.483 Tworzenie grup procedur...ż Używanie parametrów w procedurach składowych Opcja WITH RECOMPILE...ż Automatyczne uruchamianie procedur składowych podczas uruchomienia SQL Servera...ż Opcja WITH ENCRYPTION...ż Zdalne procedury składowe...ż Procedury wyzwalane (triggers)...ż Tabele inserted i deleted...ż Tworzenie procedur wyzwalanych za pomocą polecenia CREATE TRIGGER Wymuszanie integralności danych za pomocą procedur wyzwalanych Procedury wyzwalane typu INSTEAD OF...ż Pobieranie informacji o procedurach wyzwalanych Funkcje zdefiniowane przez użytkownika...ż Funkcje skalarne...ż...ż.499 Funkcje tabelowe o wartości inline...ż Funkcje tabelowe o wartościach multistatement...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 7

9 8 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 16. Metodologie projektowania replikacji Czym jest replikacja?...ż...ż503 Współczynniki rozproszonych danych...ż Metodologie dystrybucji...ż Replikacja łączona...ż Replikacja migawkowa (snapshot)...ż Replikacja transakcyjna...ż Subskrypcje możliwe do uaktualniania...ż Replikacja migawkowa z uaktualnianiem subskrybentów Replikacja transakcyjna z uaktualnianiem subskrybentów Transakcje rozproszone...ż Metafora wydawca-subskrybent...ż Artykuły...ż...ż Publikacje...ż...ż Jak działa replikacja?...ż...ż517 Jak działa replikacja łączona?...ż Wewnętrzne procesy replikacji migawkowej...ż Wewnętrzne procesy replikacji transakcyjnej...ż Wewnętrzne procesy uaktualniania kolejkowanego Scenariusze replikacji...ż...ż523 Publikator centralny...ż Publikator centralny ze zdalnym dystrybutorem...ż Republikator...ż...ż Centralny subskrybent...ż Wiele publikatorów i subskrybentów...ż Transformacja publikowanych danych...ż Publikowanie baz danych SQL Servera w Internecie...ż..527 Publikowanie poprzez VPN...ż Publikowanie przez Microsoft Proxy Server...ż Publikowanie przez File Transfer Protocol (FTP)...ż.528 Zalecane działania...ż...ż Replikacja w środowisku heterogenicznym...ż Publikowanie danych do baz danych innych niż SQL Server Publikowanie danych innych SZBD na SQL Server Rozdział 17. Implementacja metod replikacji...h Kwestie zabezpieczeń...ż Konfiguracja serwerów...ż Instalacja replikacji...ż...ż Instalacja serwera dystrybucji...ż Tworzenie publikacji...ż Tworzenie subskrypcji...ż Synchronizacja ręczna...ż Weryfikacja synchronizacji początkowej...ż Testowanie replikacji...ż Rozważania dotyczące replikacji...ż Publikowanie...ż...ż Subskrybent...ż...ż Wydajność...ż...ż Zarządzanie replikacją...ż Używanie monitora replikacji...ż Zarządzenie serwerem dystrybucji...ż Skrypty replikacji...ż...ż564 Monitor wydajności i replikacja...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

10 Spis trelci 9 Używanie procedur składowych...ż Rozważania dotyczące administracji...ż Rozwiązywanie problemów...ż Odtwarzanie replikacji...ż Rozdział 18. Planowanie zada przy pomocy SQL Server Agenta Dlaczego automatyzować SQL Server?...ż Które narzędzie wybrać do planowania?...ż Usługa harmonogramu Windows ż Usługa SQL Server Agent...ż Integracja z SQLMail...ż...ż582 Konfiguracja profilu Microsoft Outlook Messaging Konfiguracja SQL Mail dla SQL Servera...ż Konfiguracja SQL Mail do używania z SQL Server Agentem Wysyłanie poczty elektronicznej z SQL Servera...ż Planowanie zadań...ż...ż Tworzenie nowego zadania...ż Konfiguracja kroków zadania...ż Planowanie zadania...ż Powiadamianie o zadaniach...ż Ustawianie opcji zadań systemowych...ż Zadania Multiservera...ż Ustawianie komunikatów i operatorów...ż Konfiguracja operatorów...ż Tworzenie komunikatów...ż Ustawianie opcji komunikatów systemowych...ż Zalety integracji Monitora wydajności...ż Korzystanie z kreatora Database Maintenance Plan...ż Rozdział 19. Migracja danych pomi dzy serwerami baz danych Przesuwanie danych przy pomocy metody backup-and-restore Używanie BCP do ładowania danych...ż Uprawnienia BCP...ż Używanie programu BCP...ż Tryb macierzysty (native) a tryb znakowy...ż Pliki formatu...ż...ż Rozmiary zadań wsadowych...ż Szybki BCP...ż...ż Polecenie BULK INSERT...ż Data Transformation Services...ż Pakiety transformacji danych (DTP)...ż Eksport danych za pomocą DTS Import and Export Wizards Rozdział 20. Podstawy i narz dzia monitorowania wydajnolci Dobór i dostrajanie sprzętu komputerowego...ż Pamięć operacyjna...ż Procesor...ż...ż Sieć komputerowa...ż Dyski...ż...ż Parametry konfiguracji systemu Windows ż Liczniki monitora wydajności systemu Windows Pamięć...ż...ż Procesor...ż...ż Sieć...ż...ż Dysk...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 9

11 10 MS SQL Server 2000 dla kardego Konfigurowanie systemu SQL Server...ż Opcje konfiguracyjne procesora...ż Opcje konfiguracyjne pamięci...ż Opcje wejścia-wyjścia...ż Opcje zapytań i indeksów...ż Monitorowanie wydajności systemu SQL Server...ż Liczniki wydajności systemu SQL Server...ż Monitorowanie wydajności za pomocą systemowych procedur składowanych Okno bieżącej aktywności programu SQL Server Enterprise Manager Korzystanie z programu SQL Server Profiler...ż Kreator dostrajania indeksów Index Tuning Wizard Rozdział 21. XML i SQL Server...h Czym jest XML?...ż...ż Dostęp do SQL Servera za pośrednictwem serwera internetowych usług informacyjnych...ż Katalogi wirtualne i SQL Server...ż Korzystanie z zasobów systemu SQL Server za pośrednictwem adresów URL Odczyt i zapis XML w systemie SQL Server...ż Prawidłowe instrukcje SELECT...ż Stosowanie klauzuli FOR XML...ż Skorowidz...h C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

12 Rozdział 4. W rozdziale 3. Narzędzia SQL Servera 2000 i jego usługi zostały omówione różnorodne narzędzia, dostarczane wraz z SQL Serverem 2000, np. SQL Server Enterprise Manager, narzędzie z Microsoft Management Console (MMC). W tym rozdziale zostaną wykorzystane narzędzia SQL Server Enterprise Manager i SQL Server Query Analyzer. Rozdział ten pokazuje, jak tworzyć bazę danych, zmieniać ją i usuwać. Po utworzeniu baza danych jest przechowywana w co najmniej dwóch osobnych plikach. Jeden z nich zawiera dane, tabele systemowe i inne obiekty bazy danych, drugi dziennik transakcji. W SQL Serverze 2000 można określić przyrost bazy danych przez ustalenie parametrów przyrostu pliku bazy danych lub dziennika transakcji. Również w tym rozdziale zostaną omówione podstawy używania grup plików. Ogólnie grupa plików pozwala na jednoznaczne wskazanie, w którym pliku bazy danych umieszczone zostaną obiekty takie, jak tabele i indeksy. Grupy plików mogą ułatwić pielęgnację bazy danych, np. przez zezwolenie na tworzenie kopii bezpieczeństwa jedynie grupy plików, a nie całej bazy danych. Grupy plików mają zalety zarówno jeśli chodzi o administrację, jak i o pielęgnację bazy danych, a także potencjalnie poprawiają wydajność większych kopii baz SQL Servera. W tym rozdziale zostaną również omówione różne opcje konfiguracji bazy danych oraz ich wpływ na bazę. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 111

13 112 MS SQL Server 2000 dla kardego Tworzenie bazy danych Aby utworzyć bazę danych w SQL Serverze, można skorzystać z: Database Creation Wizard, SQL Server Enterprise Managera, wyrażenia "$$#. Kiedy powstaje nowa baza danych, naprawdę tworzona jest kopia bazy danych 3./. Należy pamiętać, że wszystkie parametry bazy danych 3./, włączając w to opcje, które zostały ustawione przez użytkownika, pojawią się w każdej nowo utworzonej bazie danych. Po utworzeniu bazy danych przez przekopiowanie bazy 3./ ta nowa wypełnia dodatkową przestrzeń pustym miejscem ( rozszerza się do żądanego rozmiaru). W bazie danych muszą być pliki do fizycznego przechowywania danych na dysku. Po utworzeniu bazy danych powinno się określić co najmniej jeden plik do przechowywania danych i tabel systemowych oraz osobny plik do przechowywania dziennika transakcji. Baza danych i dziennik transakcji mogą obejmować wiele plików, jak pokazano na rysunku 4.1. Baza danych $6+./ w tym przykładzie ma trzy pliki danych i jeden plik na dziennik transakcji. Rysunek 4.1. Baza danych i dziennik transakcji mogą zajmować kilka plików Utworzone pliki bazy danych nie mogą być współdzielone z inną bazą danych lub dziennikiem transakcji. W tej części zostanie omówione polecenie "$$#i znaczenie każdego z jego parametrów. Po zrozumieniu działania tego polecenia będziesz mógł zobaczyć, jak utworzyć bazę danych za pomocą SQL Server Enterprise Managera. Składnia polecenia "$$# wygląda następująco: "$$#.+8+,+7/)2+ / " " )2+ /Г )2+ / Г# 7 / Г # + )7 / % $ Г "'$ 163;8 ) 2-6/ /28 Г )2+ /Г )2+ / 112 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

14 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 113 Г# 7 / % $ Г # + )7 / % $ Г "'$ 163;8 ) 2-6/ /28 Г2 Г $ )2+ / " "$$ W przypadku SQL Servera 2000 jedynym parametrem, jaki należy określić, jest logiczna nazwa bazy danych ( ). Chociaż tworzenie bazy danych tym sposobem w SQL Serverze 2000 jest możliwe, nie jest jednak zalecane. Jeśli mimo to użytkownik skłania się ku wypróbowaniu tej metody, powinien określić koniecznie następujące parametry: logiczną nazwę bazy danych, nazwę pliku danych i jego rozmiar oraz nazwę pliku dziennika transakcji i jego rozmiar. Następująca lista opisuje dostępne parametry polecenia "$$#:.+8+,+7/)2+ / odnosi się do bazy danych jako całości. " " określa, do których grup plików przynależy baza danych. Domyślną grupą plików jest Grupy plików zostaną omówione później. określa nazwę logiczną, która będzie używana w SQL Serverze do odnoszenia się do fizycznego pliku bazy danych na dysku. jest to ścieżka i nazwa pliku, określająca lokalizację danych nae dysku twardym. Wymagany jest lokalny dysk twardy. # określa, jak duży powinien być plik bazy danych. Wartość ta może być wyrażona w megabajtach lub kilobajtach. Domyślnym rozmiareme jest wielkość pliku 3./. Aby określić jednostkę (megabajt lub kilobajt), należy dołączyć sufiks lub do parametru rozmiaru. Przykładowo, utworzy plik o wielkości 10 megabajtów. Megabajty mogą być urywane tylko do okrellenia pełnych liczb. Aby utworzyć 2,5 megabajtową baz danych, nalery uryć kilobajtów, czylpi KB. # określa maksymalny rozmiar, do którego baza danych może sieę rozrastać. Jeżeli nie zostanie on określony i włączony jest eautomatyczny wzrost, baza danych może rozrastać się, aż zajmie cały dysk etwardy. Parametr ten jest również wyrażony w megabajtach lub kilobajtaech. "'$ określa wartość przyrostu, używanego do automatycznego powiększania pliku bazy danych. Parametr ten może być wyrażony w megabajtach, kilobajtach lub jako procent rozmiaru pliku w czaesie powiększania go. Jeśli nie jest on określony, domyślnie przyjmeuje się 1 MB. Parametr "'$ nie może przekroczyć wartości parametru #. opisuje, gdzie położone są pliki dziennika transakcji i jaki ejest ich rozmiar. $, nowa opcja w SQL Serverze 2000, określa językową stronę kodeową w pojedynczej bazie danych. Może to być strona kodowa dostępna ew SQL Serverze lub w systemie Windows. Jeżeli ten parametr nie ezostanie określony, domyślnie przyjmowana jest wartość z kopii SQL Servera Strona kodowa może być również określona na poziomie tabeli i pojedyncezej kolumny. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 113

15 114 MS SQL Server 2000 dla kardego " ustawia dla bazy danych własność DBO Use Only. Opcja ta jest wprowadzona jedynie dla zachowania zgodności wstecz z SQL Sereverem 6.5 i nie powinna być używana w SQL Serverze "$$ dołącza ponownie zbiór plików, które tworzą bazę danych. Pliki bazy danych muszą być wcześniej utworzone i oddzielone od SQLe Servera Opcja ta zostanie omówiona później. Wydruk 4.1 pokazuje kod potrzebny do utworzenia bazy danych, która uruchamia się, rezerwując w sumie 25 MB 20 MB dla obszaru danych i 5 MB dla dziennika transakcji. Pliki mogą rozrastać się do 115 MB 100 MB dla danych i 15 MB dla dziennika transakcji. Baza ta korzysta również z kolejności sortowania, używanej przez SQL Server W przypadku SQL Servera 2000 lepiej jest okrellić ilolć przestrzeni, która jest potrzebna w danej chwili do przechowywania danych i dzienników, nir rezerwować całolć przestrzeni dysku, jaka być more b dzie potrzebna w przyszłolci. Morna skorzystać z parametrów "'$ i #, aby pozwolić w razie potrzeby na rozrastanie si bazy danych, a w danym momencie oszcz dzić przestrze na dysku. Wydruk 4.1. Tworzenie bazy danych rezerwującej 25MB %# +78/6 "$$#6311/6 " " 6311/6+8+Г / #! #/6:/6 ##! / Г # # "'$ 6311/6 31Г / #! #/6:/6 ##! $ 6311/ Г # Г # Г "'$ $ /"$$#463-/ /6+8+ $ /"$$#463-/ /6 31 Wydruk 4.2 pokazuje, jak utworzyć bazę danych, która zajmuje kilka plików dla danych i dziennika. Warto zauważyć, że pliki dzienników i danych używają rozszerzeń sugerowanych przez firmę Microsoft. Pierwszy plik danych powinien mieć rozszerzenie.mdf, a kolejne.ndf. Pliki dziennika powinny używać rozszerzenia.ldf. Ponownie używane są domyślne ustawienia strony kodowej języka z SeQL Servera C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

16 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 115 Wydruk 4.2. Tworzenie bazy danych rozmieszczonej w kilku plikaich %# +78/6 "$$# /+4 " " /+4+8+Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ Г /+4+8+Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ /+4 31Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ Г /+4 31Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ Г $ /"$$#463-/ /+4+8+ $ /"$$#463-/ /+4+8+ $ /"$$#463-/ /+4 31 $ /"$$#463-/ /+4 31 Przy określeniu wielu plików danych SQL Server automatycznie rozdziela informacje do wszystkich określonych plików. Podział danych pomiędzy kilka z nich może pomóc w redukcji niezgodności i błędów w bazie danych. Warto zauważyć, że SQL Server nigdy nie dzieli informacji pomiędzy pliki dziennika. Są one wypełniane sekwencyjnie i kiedy jeden z nich jest pełny, dane są kierowane do kolejnego pliku dziennieka transakcji. Wydruk 4.3 pokazuje, jak utworzyć bazę danych, która będzie sortować dane tak, jak określisz to poleceniem $. W tym przypadku SQL Server 2000 tworzy bazę danych, która korzysta ze strony kodowania Latin1 lub 1251, słownikowej kolejności sortowania (General) i jest niewrażliwa na wielkość liter (CI) oraz akcent (AI). Jereli nie urywasz macierzy RAID 5 (redundant array of inexpensive disks) lub w wyrszej wersji, zaleca si umieszczenie dzienników transakcji na osobnych dyskach fizycznych. Rozmieszczenie ich w ten sposób zapewnia wi ksze morliwolci odzyskania danych w przypadku uszkodzenia dysku. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, re zapis do dziennika transakcji nie koliduje z zapisepm do plików danych. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 115

17 116 MS SQL Server 2000 dla kardego Wydruk 4.3. Tworzenie bazy danych SQL Servera 2000 używającej niestaindardowej kolejności sortowania %# +78/6 "$$##; " " #; +8+Г / #! #/6:/6 ##! +8+ #; Г # Г # Г "'$ #; 31Г / #! #/6:/6 ##! +8+ #; 31.0 Г # Г # Г "'$ $ +8 2)/2/6+ ) ) $ /"$$#463-/ #; +8+ $ /"$$#463-/ #; 31 Można również używać SQL Server Enterprise Managera do tworzenia nowej bazy danych. Aby utworzyć bazę danych, postępuj według poniższych kroków: 1. Uruchom SQL Server Enterprise Managera wybierz z menu Start opcję Programy, następnie Microsoft SQL Server 2000 i Enterprise Manager. 2. Połącz się z kopią SQL Servera. 3. Rozwiń folder Databases, jak pokazano na rysunku Kliknij prawym klawiszem ikonę folderu Databases lub pustą przestrzeń w prawym panelu, następnie wybierz New Database z menu kontekstowego. 5. Pojawi się okno dialogowe Database Properites z aktywną zakładką General. Wpisz nazwę bazy danych (przykładowo 63+ ). Następnie możesz przejść do zakładki Data Files (zobacz rysunek 4.3), aby zobaczyć nowy plik bazy danych o nazwie 63+ )+8+ o rozmiarze wstępnie ustawionym na 1 MB w domyślnym folderze...\data. Warto zauważyć, że w bloku File Properties w dolnej części okna opcja Automatically Grow File jest włączona i ustawione są właściwości File Growth. Jest również ustawiony maksymalny rozmiar pliku jako Unrestricted File Growth. 6. Jeśli chcesz zmienić właściwości plików bazy danych, kliknij odpowiednie pole i wprowadź modyfikacje (w przykładzie pozostawiono wartości domyślne). Możesz dodać kolejne pliki bazy przejdź do wolnegeo pola w kolumnie File Name i ustaw właściwości dodatkowego pliku. 7. Kliknij zakładkę Transaction Log. Warto zauważyć, że domyślną nazwą dziennika jest 63+ ) 31, a jego rozmiar to 1 MB. 116 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

18 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 117 Rysunek 4.2. Prawy panel SQL Server Enterprise Managera pokazuje bazy danych i menu, pozwalające na rozmieszczanie ikon i wykonywanie zadań Rysunek 4.3. Należy użyć tej zakładki, aby zobaczyć właściwości bazy danych, takie jak nazwa plików, ich rozmiar i grupa 8. Kliknij OK. Okno powinno teraz wyglądać podobnie, jak pokazane na rysunku 4.4. Jeżeli bazy danych 6311/6, /+4 lub 63+ nie są widoczne, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Databases i wybierz z menu, które się pojawi, pozycję Refresh. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 117

19 118 MS SQL Server 2000 dla kardego Rysunek 4.4. Zostały dodane nowe bazy danych Zbieranie informacji o bazie danych Możesz zbierać informacje na temat bazy danych na kilka sposobów. Możesz używać SQL Server Enterprise Managera lub narzędzia SQL Server Query Analyzer albo też uruchomić systemowe procedury składowane. Możesz skorzystać z procedury systemowej 74) / 4.,, aby przetestować indywidualnie bazę danych lub zebrać podsumowujące informacje na temat wszystkich baz danych na SQL Serverze. Jeżeli procedura 74) /4., zostanie uruchomiona bez określenia bazy danych, otrzymasz informacje na temat wszystkich baz danych konkretenego SQL Servera Nast pujący przykład pokazuje cz lć zwróconych danych. Oprócz przedstawionych tutaj otrzymuje si dodatkowo równier informacje m.in. na temat morliwolci odzyskiwania danych, ich uaktualniania i kolejnolci soprtowania. 74) / 4., 2+ /.,)7 /3;2/6.,.-6/+8/. 63+ " 6; /6 " 6;+ 9 /+4 " 6; / / , ; , #; " 6;+ 9 8/ 4., C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

20 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 119 Warto zauważyć, że 74) / 4., daje podsumowujące informacje na temat baz danych SQL Servera. Przykładowo, baza danych 6311/6 ma 25 MB i jej właścicielem jest 7+. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat pojedynczej bazy danych, dodaj poniższy parametr w poleceniu 74) / 4.,: 74) / 4., /,)7 /;2/6.,.6/+8/ / /. /2+ / 63+ )+8+ "" # ##! ) ) 31 "" # ##! ) 31 Tutaj możesz uzyskać nie tylko te dane, które zostały przedstawione w poprzednim przykładzie, ale także dodatkowo informacje o plikach bazy danych i ich lokalizacji. Przykładowy wydruk wyjściowy z wywołania powyższego polecenia pokazuje, że plik 63+ )+8+ ma wielkość 2 MB i jest używany jedynie dla danych ) 31 ma 1 MB i jest używany jako dziennik transakcji. Aby uzyskać informacje na temat baz danych, możesz skorzystać również z SQL Server Enterprise Managera. Otwórz Enterprise Managera i rozwiń folder Databases. Kliknij dwukrotnie bazę danych, aby wywołać okno właściwości bazy danych (pokazane wcześniej). Możesz także uzyskać informacje o bazie danych, klikając w lewym panelu, jak pokazano na rysunku 4.5 (wybierz Taskpad z menu Widok). Rysunek 4.5 pokazuje ogólne informacje na temat bazy danych /+4. Możesz uzyskać dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje poprzez wybór niektórych opcji z ikony Database, Maintenance lub Space Allocated. Na rysunku 4.6 pokazano opcje ikony Database, dostępne w prawym panelu. Rysunek 4.5. Ogólne informacje na temat baz Leap C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 119

21 120 MS SQL Server 2000 dla kardego Rysunek 4.6. Dodatkowe opcje, dotyczące bazy danych Ustawianie opcji bazy danych W części tej pojawi się więcej informacji na temat różnych opcji, jakie możesz stosować w bazie danych. Możesz modyfikować jej opcje za pomocą procedur składowanych w SQL Server Query Analyzerze lub poprzez SQL Server Enterprise Managera. Jeśli chcesz przejrzeć i zmodyfikować opcje bazy danych za pomocą SQL Server Enterprise Managera, wybierz bazę danych, która będzie modyfikowana (w przykładzie baza 49,7). Kliknij dwukrotnie wybraną bazę danych lub kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Properties z menu kontekstowego. Pojawi się arkusz Properties bazy 49,7. Przejdź do zakładki Options, aby zapoznać się z różnymi opcjami, jak pokazano na rysunku 4.7. Opcje są podzielone na trzy kategorie: Access, Settings i Compatibility. Poniżej przedstawiono znaczenie każdego z ustawień: Members of db_owner, dbcreator or sysadmin określa, że jedynie członkowie ustalonej roli bazy danych.,)3;2/67 mogą używać tej bazy danych. Opcja ta jest często ustawiana, gdy administrator bazy danych prezeprowadza jej konserwację i nie chce, aby zwyczajni użytkownicy korzystali z nieej w tym czasie (ustawienie to zwane jest także DBO Use Only). Single User określa, że tylko jeden użytkownik w danym czasie może korzysteać z bazy danych. Opcja ta de facto pozwala na połączenie z bazą tyelko jednego użytkownika. Jest często używana podczas odtwarzania bazy danyceh. Read-Only oznacza, że w bazie danych nie można wprowadzać żadnych zmian (tryb tylko-do-odczytu). 120 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

22 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 121 Rysunek 4.7. Zakładka Options w oknie właściwości bazy danych pubs Recovery Model określa, jak wiele transakcji zostanie zarejestrowanych i jakie rodzaje odtwarzania bazy danych są możliwe. Do wyboreu są opcje: Full, Simple i Bulk-Logged. Wybierz Full maksymalna możliwość odzyskiwania lub Simple dla najłatwiejszej pielęgnacji. ANSI NULL Default gdy opcja ta jest wybrana, powoduje definiowanie nowych kolumn tabeli jako domyślnie pustych (null) lub NOT NULL. Więcej na temat tabel i kolumn zostanie powiedziane w rozdeziale 9. Typy danych i tworzenie tabel. Recursive Triggers zezwala na używanie wyzwalaczy rekurencyjnych. Wyzwalacz rekurencyjny pojawia się, gdy modyfikacje danych w jednej tabeli (np.: w Tabeli A) wywołują wyzwalacz w innej tabeli (Tabela B)e. Następnie Tabela B uruchamia wyzwalacz w oryginalnej Tabeli A. esql Server 2000 obsługuje rekurencję tylko do 32 poziomów zaegnieżdżenia. Auto Update Statistics działa z Auto Create Statistics. Po pewnym czasie informacja w kolumnach zmieni się, jednak statystyka, dotyczącae tych kolumn, nie zmieni się. Aby ominąć ten problem, należy co pewien cezas uaktualniać statystyki. Opcja Auto Update Statistics wykonuje tę pracę automatycznie. Zaleca się włączenie tej opcji. Torn Page Detection wykrywa, kiedy nastąpił częściowy zapis strony danych na dysku (forma uszkodzenia danych). We wcześniejszych wersjach SeQL Servera problem ten występował znacznie częściej, niż można sięe było tego spodziewać. Od wersji SQL Servera 7.0 uszkodzone strony prezestały być kłopotliwe. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 121

23 122 MS SQL Server 2000 dla kardego Auto Close automatycznie zamyka bazę danych, kiedy ostatni użytkownik przestanie z niej korzystać. Auto Shrink automatycznie zmniejsza pliki danych i dziennika. Pliki dzieennika kurczą się automatycznie po wykonaniu kopii zapasowej dziennikae. Pliki bazy danych zmniejszają się, kiedy przy jej okresowym sprawdezaniu okaże się, że ma ona więcej niż 25% przydzielonej nieużywanej przestrezeni. Proces automatycznego zmniejszania bazy danych minimalizuje ją doe rozmiaru, w którym baza ma 25% nieużywanej przestrzeni. Warto zauważyć, eże proces automatycznego zmniejszania nie minimalizuje bazy danych deo rozmiaru mniejszego niż jej oryginalny rozmiar. Auto Create Statistics tworzy automatycznie statystyki na podstawie dystrybucjie wartości w kolumnie danych. Informacja ta jest używana przez SQeL Server Query Optimizera do generowania planu zapytań, bazującego na ekosztach używania różnych kolumn. Zaleca się włączenie tej opcji. Use Quoted Identifiers pozwala na używanie znaku podwójnego cudzysłowu jako części identyfikatora SQL Servera. Identyfikator jest nazwą obiektu; może to być zmienna, tabela lub jeszcze coś innego. Quoted Identifiers są przydatne, jeśli identyfikator (co się zdarza) jest zarezeerwowanym słowem SQL lub zawiera spację przykładowo, tabela 6./6/8+ 7 lub tabela o nazwie $+, /. Compatibility Level umożliwia określenie, jaki poziom zgodności wstecz, z poprzednimi wersjami powinien być obsługiwany przez bazę danyech. Poziom 80 jest wyznaczony dla SQL Servera 2000 (SQL Server w wersji 8.0), 70 dla SQL Servera 7.0 a 65 i 60 odpowiednio dla SQL Serveera 6.5 i 6.0. Możesz wykonać te same zadania za pomocą narzędzia SQL Server Query Analyzer i systemowej procedury składowanej 74)., Przykładowo, aby ograniczyć dostęp do bazy danych 49,7 do members of db_owner, dbcreator, or sysadmin, uruchom kod, pokazany na rysunku 4.8. Jest to: / /-74)., ,7Г %7/2 Г$"% Po uruchomieniu tego polecenia możesz sprawdzić, czy zostało faktycznie zastosowane poprzez uruchomienie systemowej procedury składowanej 74)., bazy 49,7 (zobacz rysunek 4.9). Jak widać z rysunku, w części status widnieje.,397/32. Opcja trunc. log on chkpt. (domyślna opcja systemowa po instalacji) i inne zostały rówenież ustawione. Aby wyłączyć status bazy danych DBO Use Only, uruchom następujący kode: 74)., ,7Г %7/2 Г+ 7/ Jeżeli używana jest systemowa procedura składowana 74).,348 32, możesz korzystać z kilku dodatkowych opcji, które nie są dostępne z Enterprise Maenagera: Concat NULL Yields NULL działa podobnie, jak mnożenie przez zero. Mnożenie przez zero zawsze zwraca zero. Concat NULL Yields NeULL informuje, że wszystko, co zostanie dołączone do wartości NULLe, da w wyniku NULL (zero). Przykładowo / 3;36. % %. 122 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

24 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 123 Rysunek 4.8. Kod, który ustawia własność DBO Use Only dla bazy pubs Rysunek 4.9. Siatka wyników, pokazująca zmianę i status Cursor Close on Commit określa, że wszelkie otwarte kursory są zamykane, gdy transakcja jest zakończona. Kursor jest to zbiór wynikowey z zapytania. Defult to Local Cursor określa, że jeśli kursor jest utworzony bez słowa kluczowego GLOBAL, jest dostępny jedynie dla lokalnego pliku wseadowego, wyzwalacza, procedury składowanej i innych, które wygenerowały kuersor. Merge Publish sprawia, że baza danych może być używana jako publikator w scenariuszu łączonej replikacji. Scenariusze replikacji zosetały omówione w rozdziale 16. Metodologie projektowania replikacji. Offline zamyka bazę danych. Jeżeli jest ona nieaktywna (offline), może ebyć przeniesiona na nośnik przenośny i dystrybuowana. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 123

25 124 MS SQL Server 2000 dla kardego Published pozwala bazie danych na publikację artykułów dla replikacji. Subscribed określa, że baza danych jest odbiorcą publikowanych danych. Zmiana rozmiaru bazy danych Aby zmienić definicje plików i ustawienia rozmiarów konkretnej bazy danych, skorzystaj z polecenia $"$#lub z SQL Server Enterprise Managera. W celu zmniejszenia bazy danych użyj polecenia # " $# lub # ". Aby dodać grupy plików do bazy danych, użyj polecenia $" $#. W tym podrozdziale najpierw zostanie omówione polecenie $" $# oraz zostaną wykonane pewne modyfikacje baz danych, stworzonych w tym rozdziale. Następnie zostanie przedstawione zmniejszenie bazy danych za pomocą polecenia # " $#. Na końcu zostaną w skrócie opisane grupy plików. Aby skorzystać z polecenia $" $#, urytkownik musi mieć uprawnienia "$$#. Składnia polecenia $"$# wygląda następująco: $"$#.+8+,+7/ /)74/ Г2 $ "% 0 /16394)2+ / /)74/ Г2 " & )2+ / "% 0 /16394)2+ / /)74/ /;).,2+ / "% 0 /16394)2+ /Г0 /16394)4634/68 #$ /-Г2' $ 8/ $ )2+ / /)74/ )2+ /Г / Г# 7 / Г # + )7 / % $ Г "'$ 163;8 ) 2-6/ /28 Omówienie składni:.+8+,+7/ jest nazwą zmienianej bazy danych. określa plik danych, który ma zostać dodany. Wszystkie opcje /)74/ są identyczne, jak w przykładach polecenia "$$#. $ "% określa grupę plików, do której będzie dodany plik. Jeżeli grupa nie zostanie określona, plik jest dodawany do domyślneej grupy (" " ). 124 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

26 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 125 dodaje nowy plik dziennika do bazy. " & usuwa plik z bazy danych. Plik musi być pusty przed usunięcieem. Można użyć polecenia # " z opcją $, aby wyczyścić plik. "% dodaje nową grupę plików. Należy podać również nową nazwę grupy plików. " & "% usuwa grupę plików, jak również usuwa wszystkie pliki, należące do grupy. Pliki w grupie muszą być puste. Można użyć poleecenia # " z opcją $, aby wyczyścić pliki. pozwala na modyfikację własności pliku, m.in. opcji )2+ /, "'$ i #. Jeżeli parametr MAXSIZE jest modyfikowany, nowy rozmiar musi być większy niż bieżący. Parametr FILENAME można zmieenić jedynie dla plików, które rezydują w 8/ 4.,; zmiana ta będzie widoczna po ponownym uruchomieniu SQL Servera. Mimo to, re morna okrellić rozmiar pliku mniejszy nir bierący, nie morna w ten sposób zmniejszyć pliku. Nalery uryć polecenia # " $# lub # ". zmienia nazwę bazy danych. "% pozwala zmienić własności grupy plików, m.in. ", "'" $ i % $. #$ pozwala na określenie ", "'" $ i % $. Parametr 8/ określa, kiedy pojawi się wycofanie danych (rollback) " $"2 ## lub " $. $ określa kolejność sortowania, zastosowaną w bazie danych. Musi to być nazwa SQL Collation. Jeżeli kolejność sortowania nie jeest określona, domyślnie jest to kolejność stosowana przez SQL Server 20e00. Rozszerzenie bazy danych Możesz rozszerzać bazy danych poprzez dodawanie nowych plików. Możesz dodać pliki do części danych, jak również do części dziennika bazy danych. Dopóki nie zostanie wyłączona opcja automatycznego rozrastania się bazy danych, pliki danych będą rosły, aż zajmą całą dostępną przestrzeń na dysku twardym. Należy pamiętać, że dane przechowywane w wielu plikach w bazie danych są automatycznie rozkładane do wielu plików. Należy się zastanowić, czy potrzebnych jest kilka plików bazy danych, skoro zapewnia się automatyczny rozrost pliku w razie potrzeby. Baza z wieloma plikami może powodować, że jej pielęgnacja stanie się mniej efektywna. Jednak są również zalety tego rozwiązania: Można umieścić pliki na odrębnych dyskach fizycznych. Można poprawić wydajność, ponieważ odczyty bazy danych i zapisy w nieej mogą być weryfikowane przez odrębnych kontrolerów dysków. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 125

27 126 MS SQL Server 2000 dla kardego Kopie bezpieczeństwa poszczególnych plików bazy danych mogą być tworezone niezależnie. W przypadku korzystania z grup plików określone części danych moegą być umieszczone w odpowiednich plikach. Przykładowo, tabela 78+4o+- może być umieszczona w jej własnej grupie plików, w osobnym pliku. Nalery okrellić maksymalny rozmiar bazy danych i dziennika transakcji. Jereli nie zostanie on okrellony ani nie został ograniczony rozrost automatyczny, baza danych more zająć cały dysk twardy. Kiedy partycja dysku twardego z systemem Windows zapełni si, system ten generuje bł dy i more nie działać, dopóki nie zwolni si miejsce na tej partycji. Wydruk 4.4 pokazuje, jak dodać nowy plik danych do bazy danych 63+ za pomocą narzędzia SQL Server Query Analyzer. Wydruk 4.4. Dodawanie nowego pliku danych do bazy Croak $"$# Г / #! #/6:/6 ##! # Г # Г "'$ 8/ ,+7/, Po tej operacji możesz uruchomić systemową procedurę składowaną 74) / 4.,, aby sprawdzić, czy baza danych została poprawnie rozszerzona: 74) / 4.,-63+ Baza danych powinna mieć wielkość 4 MB w plikach Croak_Data, Croak_Log i CroakData2. Następnie możesz rozszerzyć plik dziennika bazy danych: $"$# Г / #! #/6:/6 ##! Г # Г # Г "'$ 8/ ,+7/, C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

28 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 127 Rysunek Dodawanie pliku FroggerData2 o rozmiarze 2 Wyniki możesz sprawdzić poprzez uruchomienie procedury 74) / 4., 63+. Baza danych powinna mieć wielkość 6 MB. Podobne rezultaty powinno się osiągnąć, korzystając z SQL Server Enterprise Managera. Postępuj zgodnie z podanymi krokami, aby dokonać modyfikacji utworzonej wcześniej bazy danych 6311/6: 1. Uruchom SQL Server Enterprise Managera. 2. Rozwiń folder Databases i otwórz okno Properties bazy danych 6311/6 (możesz to zrobić, klikając prawym klawiszem bazę danych 6311/6 i wybierając z menu kontekstowego Properties). 3. Na zakładce Data Files tego okna kliknij puste pole w kolumnie FroggerData i dodaj plik FroggerData2, jak pokazano na rysunku W kolumnie Location określ nową nazwę pliku D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\DATA\FroggerData2.NDF lub możesz przyjąć domyślną wartość FroggerData2_data.ndf (napęd i ścieżka mogą być inne). 5. W kolumnie Space Allocated (MB) wpisz liczbę Pozostaw Filegroup jako " ". 7. Upewnij się, czy pole Grow File w części File Properties jest zaznaczone. 8. Ustaw opcję File Growth na In Megabytes i wpisz wartość W części Maksimum File Size ustaw opcję Restrict File Growth (MB) na wartość 4. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 127

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1 Rozdział 1. O Autorach...h...15 Wst p...h...17 O tej książce...ż...ż......18 Dla kogo jest ta książka?...ż...20 Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft SQL Server 2000...h...21 SQL Server to

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na Visual Studio

100 sposobów na Visual Studio PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Administracja Microsoft Active Directory

Administracja Microsoft Active Directory IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA BAZ DANYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

EKSPLOATACJA BAZ DANYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE EKSPLOATACJA BAZ DANYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-01

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

XML I SQL Server 2000

XML I SQL Server 2000 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie Autor: Edward Whalen T³umaczenie: Maciej Jezierski,

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

NawigatorBazDanych KS-NBD

NawigatorBazDanych KS-NBD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NawigatorBazDanych KS-NBD Podręcznik użytkownika Katowice 2005 2231PI01.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik graficznych narzędzi administracyjnych i programistycznych

Podręcznik graficznych narzędzi administracyjnych i programistycznych IBM DB2 Universal Database Podręcznik graficznych narzędzi administracyjnych i programistycznych Wersja 8 SC85-0063-00 IBM DB2 Universal Database Podręcznik graficznych narzędzi administracyjnych i programistycznych

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści

Spis treści 5. Spis treści PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV Autor: Kevin Yank T³umaczenie: Daniel Kaczmarek ISBN: 978-83-246-2580-2 Tytu³ orygina³u: Build Your Own Database Driven Web Site Using PHP &

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI

PODRĘCZNIK INSTALACJI PODRĘCZNIK INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT systemu Vario. PRZYGOTOWAŁ DocuSoft Sp. z o. o. ZATWIERDZIŁ DocuSoft Sp. z o. o. WERSJA 3.3 / 29.10.2014 KLAUZULA Wygląd poszczególnych okien, formatek, ikony,

Bardziej szczegółowo