SQL Server 2000 dla ka dego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SQL Server 2000 dla ka dego"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY KSI EK ONLINE SQL Server 2000 dla ka dego Autorzy: Richard Waymire, Rick Sawtell T³umaczenie: Jowita Gmytryk, Jacek Mozdyniewicz Tytu³ orygina³u: Teach Yourself Microsoft SQL Server 2000 in 21 Days ISBN: Noœnik: CD Seria: dla ka dego Liczba stron: (oko³o) 850 Poznawanie technik i pojêæ z nasz¹ ksi¹ k¹ sprawi, e b³yskawicznie staniesz siê ekspertem w wykorzystaniu Microsoft SQL Server A zatem -- wykorzystaj swoj¹ wiedzê w praktyce! W ksi¹ ce tej znajdziesz, co konieczne do skonfigurowania i efektywnej pracy z Microsoft SQL Serverem Podrêcznik zawiera wszelkie potrzebne informacje, poczynaj¹c od podstawowych, a koñcz¹c na bardzo zaawansowanych; spróbuj zatem opanowaæ podstawy dzia³ania platformy Microsoft SQL Server 2000 oraz poznaj jego wszystkie, najwa niejsze mo liwoœci. Przeanalizuj praktyczne przyk³ady, dziêki którym nauczysz siê efektywnie korzystaæ z najnowszych narzêdzi Microsoft SQL Servera Zapoznaj siê z poradami ekspertów w dziedzinie wdra ania SQL Server 2000 w œrodowiskach korporacyjnych. Ksi¹ ka zosta³a napisana w taki sposób, by sprostaæ oczekiwaniom wiêkszoœci czytelników pragn¹cych szybko i efektywnie poznaæ SQL Server Mo esz po kolei czytaæ rozdzia³y oraz analizowaæ podane w nich, szczegó³owo wyjaœnione przyk³ady, mo esz tak e wybraæ tylko te rozdzia³y, które Ciê interesuj¹. A zatem: Dowiedz siê, jak w pe³ni wykorzystaæ mo liwoœci nowych narzêdzi Microsoft SQL Server 2000 s³u ¹cych do zarz¹dzania danymi. Rozszerz swoje umiejêtnoœci projektowania baz danych, tworz¹c tabele, procedury zachowane, widoki oraz inne obiekty baz danych. Poznaj jêzyk T-SQL, którego elastycznoœæ i ³atwoœæ wielokrotnego u ycia kodu da Ci mo liwoœci, którymi nie dysponuj¹ kreatory oraz graficzne narzêdzia projektowania. Poznaj i wykorzystaj nowe narzêdzia Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services oraz technologie English Query. Dowiedz siê, jak publikowaæ dane w Internecie przy wykorzystaniu jêzyka XML. Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32)

2 Rozdział 1. O Autorach...h...15 Wst p...h...17 O tej książce...ż...ż Dla kogo jest ta książka?...ż...20 Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft SQL Server h...21 SQL Server to jest to!...ż...ż..2 1 Historia SQL Servera...ż...ż..22 Co to jest baza danych?...ż...23 Obiekty relacyjnej bazy danych...ż...24 Projektowanie relacyjnych baz danych...ż...25 Rozmowa z klientem...ż...26 Grupowanie obiektów...ż...27 Normalizacja danych...ż...28 Tworzenie bazy danych i tabel...ż...29 SQL Server i model klient-serwer...ż...29 Rozdział 2. Instalacja Microsoft SQL Server Jakie rodzaje serwerów SQL są dostępne?...ż...31 Standard Edition...ż...ż...32 Enterprise Edition...ż...ż.32 Personal Edition...ż...ż...32 Developer Edition...ż...ż.33 Evaluation Edition...ż...ż33 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (MSDE)...33 Wymagania serwera SQL...ż...33 Opcje programowe i sprzętowe...ż...33 Instalacja SQL Servera ż...37 Rozpoczęcie procesu instalacji...ż...37 Warunki wstępne systemu operacyjnego...ż...38 Instalacja SQL Servera 2000 (120-dniowa wersja Evaluation Edition )...38 Instalacja innych, opcjonalnych składników SQL Servera...55 Microsoft SQL Server Analysis Services...ż...55 Microsoft English Query...ż...55 Po instalacji: co zyskałeś?...ż...56 Usługi SQL Servera...ż...56 Foldery instalacyjne...ż...57 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

3 2 MS SQL Server 2000 dla kardego Wpisy w rejestrach systemu Windows...ż...58 Domyślne bazy danych SQL Servera...ż...60 Domyślne identyfikatory (ID) logowania do serwera SQL...61 Kopie jawnie nazwane kontra kopie domyślne...ż...62 Kopia domyślna...ż...ż...62 Kopia jawnie nazwana...ż...63 Składniki wspólne...ż...ż.63 Instalacja kopii jawnie nazwanej...ż...63 Uaktualnienie z wcześniejszej wersji SQL Servera...ż...64 Uaktualnienie z wersji SQL Server ż...64 Rozwiązywanie problemów z instalacją...ż...65 sqlstp.log...ż...ż Pliki z rozszerzeniem *.OUT...ż...65 Dziennik błędów SQL Servera...ż...65 Dziennik zdarzeń aplikacji Windows NT/ ż...66 Usuwanie serwera SQL...ż...66 Rozdział 3. Narz dzia SQL Servera 2000 i jego usługi...67 Grupa programowa Microsoft SQL Server...ż...67 Plik readme.txt...ż...ż...68 Books Online...ż...ż...68 Service Manager...ż...ż...73 Narzędzie Client Network...ż...76 Narzędzie Server Network...ż...80 Query Analyzer...ż...ż...82 Enterprise Manager...ż...92 Import and Export Data...ż...97 Configure SQL XML Support in IIS...ż...97 Profiler...ż...ż Grupa programowa Microsoft SQL Server Switch...ż...98 SQL Server Version Upgrade Wizard...ż...98 Microsoft SQL Server 6.x Switch...ż...98 Uninstal SQL Server 6.x...ż...99 Inne narzędzia-usługi SQL Servera...ż...99 Narzędzia związane z połączeniami...ż...99 Narzędzia diagnostyczne i konserwacyjne serwera BCP jedyny w swojej klasie...ż Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi Tworzenie bazy danych...ż Zbieranie informacji o bazie danych...ż Ustawianie opcji bazy danych...ż Zmiana rozmiaru bazy danych...ż Rozszerzenie bazy danych...ż Zmniejszanie bazy danych...ż Zmiana nazwy bazy danych...ż Grupy plików bazy danych...ż Usuwanie bazy danych...ż Rozdział 5. Ustawienia zabezpiecze logowania i urytkownika Model bezpiecznego dostępu do SQL Servera...ż Uwierzytelnianie Windows...ż Uwierzytelnianie logowania do SQL Servera...ż Nazwa użytkownika bazy danych SQL Servera...ż Prawa dostępu...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

4 Spis trelci 3 Rozdział 6. Rozdział 7. Tryby zabezpieczeń SQL Servera (z uwzględnieniem logowania) Mixed Mode...ż...ż Windows Authentication Mode...ż Ustawienia Security Mode...ż Konta logowania zarządzanie graficzne...ż Użytkownicy bazy danych...ż Dodawanie użytkownika do bazy danych...ż Nazwa użytkownika Guest...ż Dodawanie aliasu...ż...ż162 Zmiana właściciela bazy danych...ż Role...ż...ż Rola Public...ż...ż Role o zasięgu serwera...ż Role bazy danych...ż...ż166 Role aplikacji...ż...ż Ustawianie uprawnie bazy danych Potrzeba używania uprawnień...ż Implementacja uprawnień w bazie danych...ż Typy uprawnień...ż...ż..177 Pierwszeństwo uprawnień...ż Specjalne uprawnienia SQL Servera...ż Role stałe i związane z nimi uprawnienia...ż sa...ż...ż Ustalone role bazy danych...ż Właściciel bazy danych (dbo)...ż Uprawnienia właściciela obiektów bazy danych (dboo) Uprawnienia użytkownika...ż Rola public...ż...ż Instrukcje uprawnień...ż...ż.188 Uprawnienie CREATE DATABASE...ż Uprawnienia CREATE TABLE, VIEW FUNCTION, PROCEDURE, DEFAULT i RULE...ż Uprawnienie polecenia BACKUP DATABASE i BACKUP LOG Przydzielanie uprawnień polecenia...ż Administracja uprawnieniami polecenia za pomocą SQL Server Enterprise Managera...ż Uprawnienia obiektu...ż...ż.193 Przyznawanie uprawnień obiektu...ż Uprawnienia dotyczące widoków, procedur składowych i funkcji Uprawnienia do widoków...ż Uprawnienia do procedur składowych...ż Uprawnienia do funkcji zdefiniowanych przez użytkownika Łańcuchy własności...ż...ż..202 Łańcuch pojedynczego właściciela...ż Przerwane łańcuchy własności...ż Projektowanie strategii uprawnień...ż Najlepsze działania...ż Wskazówki należy... nie należy......ż Generacja skryptów bezpieczeństwa...ż Tworzenie kopii bezpiecze stwa baz danych Ochrona danych za pomocą lustrzanego odbicia, dupleksowania i paskowania RAID...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 3

5 4 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 8. Rozdział 9. Sposób działania kopii bezpieczeństwa...ż Typy kopii bezpieczeństwa...ż Transakcje i punkty kontrolne...ż Inne strategie tworzenia kopii bezpieczeństwa...ż Terminologia związana z kopiami bezpieczeństwa...ż Rozważania dotyczące tworzenia kopii bezpieczeństwa Kto odpowiada za archiwizację danych?...ż Jak będzie sprawdzana poprawność utworzonych kopii bezpieczeństwa? Które bazy danych należy archiwizować?...ż Gdzie będą przechowywane kopie bezpieczeństwa? Jak często należy tworzyć kopie bezpieczeństwa baz danych? Jak długo należy przechowywać kopie bezpieczeństwa? Ile czasu zajmuje odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa? Czy mam plan odzyskiwania danych po awarii?...ż Wybór taśm...ż...ż Tworzenie kopii bezpieczeństwa baz użytkownika...ż Modele odtwarzania baz danych i kopie bezpieczeństwa Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemowych baz danych Baza danych master...ż Baza danych MSDB...ż Baza danych model...ż Baza danych tempdb...ż Dystrybucyjna baza danych...ż Przygotowanie do implementacji archiwizacji...ż Tworzenie narzędzia archiwizacyjnego...ż Sprawdzanie spójności bazy danych...ż Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych...ż Opcje nośnika archiwizacyjnego...ż Polecenie BACKUP DATABASE dla całej bazy danych Polecenie BACKUP:DATABASE dla plików i grup plików Polecenie BACKUP LOG...ż Tworzenie kopii bezpieczeństwa z użyciem SQL Server Enterprise Managera Odtwarzanie baz danych...h Odtwarzanie bazy danych...ż Odzyskiwanie automatyczne...ż Odzyskiwanie ręczne...ż Scenariusze odtwarzania...ż Odtwarzanie po utracie dysku...ż Odtwarzanie po utracie bazy danych master...ż Typy danych i tworzenie tabel...h Tabele...ż...ż Kolumny...ż...ż Identyfikatory SQL Servera...ż Typy danych...ż...ż Wartość NULL...ż...ż Sposób kodowania...ż Zmienne tekstowe...ż...ż Dane binarne...ż...ż Liczby całkowite...ż...ż Przybliżone i dokładne liczbowe typy danych...ż Typy danych liczbowych przybliżonych...ż Dokładne typy danych liczbowych...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

6 Spis trelci 5 Specjalne typy danych...ż bit...ż...ż text i image...ż...ż RowGUID...ż...ż sql_variant...ż...ż table...ż...ż Typy danych daty i czasu...ż Waluta...ż...ż Typ danych automatycznie wzrastający rowversion (timestamp) Praca z ANSI i Unicode...ż Tworzenie typów danych zdefiniowanych przez użytkownika Kolumny wyliczeniowe...ż Tworzenie tabel...ż...ż Używanie wyrażenia CREATE TABLE...ż Tworzenie tabel za pomocą SQL Server Enterprise Managera Usuwanie tabel...ż...ż Rozdział 10. Pobieranie danych za pomoc wyrarenia SELECT Proste polecenia SELECT...ż Zmiana nagłówków kolumn...ż Używanie literałów...ż Manipulacja danymi...ż...ż..305 Operatory arytmetyczne...ż Funkcje matematyczne...ż Funkcje ciągu znaków...ż Funkcje daty...ż...ż Funkcje systemowe...ż...ż Konwersja danych...ż...ż Wybór wierszy...ż...ż Operatory porównania...ż Zakresy...ż...ż Listy...ż...ż Łańcuchy znaków...ż Nieznane wartości...ż Stosowanie złożonych kryteriów do pobierania wierszy Eliminacja nadmiarowych informacji...ż Sortowanie danych za pomocą klauzuli ORDER BY...ż..323 Przegląd zagadnień...ż...ż Funkcje agregujące...ż...ż GROUP BY i HAVING...ż COMPUTE i COMPUTE BY...ż Super aggregates (ROLLUP i CUBE)...ż Korelacja danych...ż...ż Implementacja złączeń...ż Złączenia wewnętrzne (inner joins)...ż Złączenia naturalne (natural joins)...ż Złączenia skośne lub nieograniczone (cross lub unrestricted joins) Złączenia zewnętrzne (outer join)...ż Złączenia własne (self join)...ż Podzapytania...ż...ż Stosowanie podzapytań...ż Typy podzapytań...ż...ż.340 Podzapytania skorelowane...ż SELECT INTO...ż...ż Operator UNION...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 5

7 6 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 11. Modyfikacja danych...h Rejestracja transakcji...ż...ż.34 7 Wpisywanie danych...ż...ż..348 Polecenie INSERT VALUES...ż Wartości domyślne...ż Wpisywanie danych za pomocą polecenia SELECT Korzystanie z procedur składowych do wpisywania danych Usuwanie danych...ż...ż Usuwanie danych za pomocą tabeli przeglądowej (lookup) Używanie TRUNCATE TABLE...ż Aktualizacja danych...ż...ż..358 Polecenie UPDATE...ż Wykonywanie polecenia UPDATE z wykorzystaniem tabeli przeglądowej Rozdział 12. Rozszerzenia j zyka Transact-SQL...h363 Pliki wsadowe (batches)...ż Skrypty...ż...ż Transakcje...ż...ż Typy transakcji...ż...ż Transakcje rozproszone...ż Elementy języka kontroli przepływu...ż Blok BEGIN...END...ż Polecenie PRINT...ż...ż378 Blok IF...ELSE...ż...ż Wyrażenia CASE...ż...ż380 Polecenie WHILE...ż Blokowanie...ż...ż Typy blokad...ż...ż Kontrola blokowania...ż Obserwacja blokad...ż Rozdział 13. Indeksowanie w celu poprawy wydajnolci Dlaczego używać indeksów?...ż Struktury indeksu...ż...ż396 Opcje indeksu...ż...ż Indeksy SQL Servera...ż...ż401 Opcje fillfactor i pad_index...ż Opcja DROP_EXISTING...ż Opcja STATISTICS_NORECOMPUTE...ż Opcja SORT_IN_TEMPDB...ż Opcja IGNORE_DUP_KEY...ż Korzystanie z indeksu...ż Kiedy indeks będzie używany?...ż Jak sprawdzić, czy indeks jest używany?...ż Omijanie działań optymalizatora...ż Pielęgnacja indeksu...ż...ż Statystyki...ż...ż Polecenie DBCC UPDATEUSAGE...ż Polecenie DBCC SHOWCONTIG...ż Polecenie DBCC DBREINDEX...ż Polecenie DBCC INDEXDEFRAG...ż Widoki indeksowane...ż Zarządzanie indeksami za pomocą SQL Server Enterprise Managera C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

8 Spis trelci 7 Wybór indeksu...ż...ż Wybór indeksu zgrupowanego...ż Wybór indeksu niezgrupowanego...ż SQL Server Index Tunning Wizard...ż Indeksowanie pełnotekstowe...ż Rozdział 14. Zapewnienie integralnolci danych Jak zapewnić integralność danych?...ż Typy integralności...ż...ż Integralność dziedziny...ż Integralność referencyjna...ż Integralność encji...ż...ż437 Tradycyjne metody integralności...ż Typy danych zdefiniowane przez użytkownika...ż Wartości domyślne...ż Reguły...ż...ż Zapewnienie poprawności danych za pomocą więzów ANSI i mechanizmów integralności deklaratywnej...ż Właściwość IDENTITY...ż Więzy ANSI...ż...ż Usuwanie więzów...ż Zapewnienie poprawności danych za pomocą SQL Server Enterprise Managera Opóźnianie stosowania więzów...ż Wyłączanie więzów...ż Rozdział 15. Tworzenie widoków, procedur wyzwalanych, procedur składowych i funkcji...h Tworzenie widoków i operacje na nich...ż Tworzenie widoków...ż Pobieranie informacji o widokach...ż Typy widoków...ż...ż Modyfikacja danych w widokach...ż Zmienianie widoków...ż Usuwanie widoków...ż Procedury składowe...ż...ż..480 Tworzenie procedur składowych...ż Pobieranie informacji o procedurach składowych...ż.483 Tworzenie grup procedur...ż Używanie parametrów w procedurach składowych Opcja WITH RECOMPILE...ż Automatyczne uruchamianie procedur składowych podczas uruchomienia SQL Servera...ż Opcja WITH ENCRYPTION...ż Zdalne procedury składowe...ż Procedury wyzwalane (triggers)...ż Tabele inserted i deleted...ż Tworzenie procedur wyzwalanych za pomocą polecenia CREATE TRIGGER Wymuszanie integralności danych za pomocą procedur wyzwalanych Procedury wyzwalane typu INSTEAD OF...ż Pobieranie informacji o procedurach wyzwalanych Funkcje zdefiniowane przez użytkownika...ż Funkcje skalarne...ż...ż.499 Funkcje tabelowe o wartości inline...ż Funkcje tabelowe o wartościach multistatement...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 7

9 8 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 16. Metodologie projektowania replikacji Czym jest replikacja?...ż...ż503 Współczynniki rozproszonych danych...ż Metodologie dystrybucji...ż Replikacja łączona...ż Replikacja migawkowa (snapshot)...ż Replikacja transakcyjna...ż Subskrypcje możliwe do uaktualniania...ż Replikacja migawkowa z uaktualnianiem subskrybentów Replikacja transakcyjna z uaktualnianiem subskrybentów Transakcje rozproszone...ż Metafora wydawca-subskrybent...ż Artykuły...ż...ż Publikacje...ż...ż Jak działa replikacja?...ż...ż517 Jak działa replikacja łączona?...ż Wewnętrzne procesy replikacji migawkowej...ż Wewnętrzne procesy replikacji transakcyjnej...ż Wewnętrzne procesy uaktualniania kolejkowanego Scenariusze replikacji...ż...ż523 Publikator centralny...ż Publikator centralny ze zdalnym dystrybutorem...ż Republikator...ż...ż Centralny subskrybent...ż Wiele publikatorów i subskrybentów...ż Transformacja publikowanych danych...ż Publikowanie baz danych SQL Servera w Internecie...ż..527 Publikowanie poprzez VPN...ż Publikowanie przez Microsoft Proxy Server...ż Publikowanie przez File Transfer Protocol (FTP)...ż.528 Zalecane działania...ż...ż Replikacja w środowisku heterogenicznym...ż Publikowanie danych do baz danych innych niż SQL Server Publikowanie danych innych SZBD na SQL Server Rozdział 17. Implementacja metod replikacji...h Kwestie zabezpieczeń...ż Konfiguracja serwerów...ż Instalacja replikacji...ż...ż Instalacja serwera dystrybucji...ż Tworzenie publikacji...ż Tworzenie subskrypcji...ż Synchronizacja ręczna...ż Weryfikacja synchronizacji początkowej...ż Testowanie replikacji...ż Rozważania dotyczące replikacji...ż Publikowanie...ż...ż Subskrybent...ż...ż Wydajność...ż...ż Zarządzanie replikacją...ż Używanie monitora replikacji...ż Zarządzenie serwerem dystrybucji...ż Skrypty replikacji...ż...ż564 Monitor wydajności i replikacja...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

10 Spis trelci 9 Używanie procedur składowych...ż Rozważania dotyczące administracji...ż Rozwiązywanie problemów...ż Odtwarzanie replikacji...ż Rozdział 18. Planowanie zada przy pomocy SQL Server Agenta Dlaczego automatyzować SQL Server?...ż Które narzędzie wybrać do planowania?...ż Usługa harmonogramu Windows ż Usługa SQL Server Agent...ż Integracja z SQLMail...ż...ż582 Konfiguracja profilu Microsoft Outlook Messaging Konfiguracja SQL Mail dla SQL Servera...ż Konfiguracja SQL Mail do używania z SQL Server Agentem Wysyłanie poczty elektronicznej z SQL Servera...ż Planowanie zadań...ż...ż Tworzenie nowego zadania...ż Konfiguracja kroków zadania...ż Planowanie zadania...ż Powiadamianie o zadaniach...ż Ustawianie opcji zadań systemowych...ż Zadania Multiservera...ż Ustawianie komunikatów i operatorów...ż Konfiguracja operatorów...ż Tworzenie komunikatów...ż Ustawianie opcji komunikatów systemowych...ż Zalety integracji Monitora wydajności...ż Korzystanie z kreatora Database Maintenance Plan...ż Rozdział 19. Migracja danych pomi dzy serwerami baz danych Przesuwanie danych przy pomocy metody backup-and-restore Używanie BCP do ładowania danych...ż Uprawnienia BCP...ż Używanie programu BCP...ż Tryb macierzysty (native) a tryb znakowy...ż Pliki formatu...ż...ż Rozmiary zadań wsadowych...ż Szybki BCP...ż...ż Polecenie BULK INSERT...ż Data Transformation Services...ż Pakiety transformacji danych (DTP)...ż Eksport danych za pomocą DTS Import and Export Wizards Rozdział 20. Podstawy i narz dzia monitorowania wydajnolci Dobór i dostrajanie sprzętu komputerowego...ż Pamięć operacyjna...ż Procesor...ż...ż Sieć komputerowa...ż Dyski...ż...ż Parametry konfiguracji systemu Windows ż Liczniki monitora wydajności systemu Windows Pamięć...ż...ż Procesor...ż...ż Sieć...ż...ż Dysk...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 9

11 10 MS SQL Server 2000 dla kardego Konfigurowanie systemu SQL Server...ż Opcje konfiguracyjne procesora...ż Opcje konfiguracyjne pamięci...ż Opcje wejścia-wyjścia...ż Opcje zapytań i indeksów...ż Monitorowanie wydajności systemu SQL Server...ż Liczniki wydajności systemu SQL Server...ż Monitorowanie wydajności za pomocą systemowych procedur składowanych Okno bieżącej aktywności programu SQL Server Enterprise Manager Korzystanie z programu SQL Server Profiler...ż Kreator dostrajania indeksów Index Tuning Wizard Rozdział 21. XML i SQL Server...h Czym jest XML?...ż...ż Dostęp do SQL Servera za pośrednictwem serwera internetowych usług informacyjnych...ż Katalogi wirtualne i SQL Server...ż Korzystanie z zasobów systemu SQL Server za pośrednictwem adresów URL Odczyt i zapis XML w systemie SQL Server...ż Prawidłowe instrukcje SELECT...ż Stosowanie klauzuli FOR XML...ż Skorowidz...h C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

12 Rozdział 4. W rozdziale 3. Narzędzia SQL Servera 2000 i jego usługi zostały omówione różnorodne narzędzia, dostarczane wraz z SQL Serverem 2000, np. SQL Server Enterprise Manager, narzędzie z Microsoft Management Console (MMC). W tym rozdziale zostaną wykorzystane narzędzia SQL Server Enterprise Manager i SQL Server Query Analyzer. Rozdział ten pokazuje, jak tworzyć bazę danych, zmieniać ją i usuwać. Po utworzeniu baza danych jest przechowywana w co najmniej dwóch osobnych plikach. Jeden z nich zawiera dane, tabele systemowe i inne obiekty bazy danych, drugi dziennik transakcji. W SQL Serverze 2000 można określić przyrost bazy danych przez ustalenie parametrów przyrostu pliku bazy danych lub dziennika transakcji. Również w tym rozdziale zostaną omówione podstawy używania grup plików. Ogólnie grupa plików pozwala na jednoznaczne wskazanie, w którym pliku bazy danych umieszczone zostaną obiekty takie, jak tabele i indeksy. Grupy plików mogą ułatwić pielęgnację bazy danych, np. przez zezwolenie na tworzenie kopii bezpieczeństwa jedynie grupy plików, a nie całej bazy danych. Grupy plików mają zalety zarówno jeśli chodzi o administrację, jak i o pielęgnację bazy danych, a także potencjalnie poprawiają wydajność większych kopii baz SQL Servera. W tym rozdziale zostaną również omówione różne opcje konfiguracji bazy danych oraz ich wpływ na bazę. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 111

13 112 MS SQL Server 2000 dla kardego Tworzenie bazy danych Aby utworzyć bazę danych w SQL Serverze, można skorzystać z: Database Creation Wizard, SQL Server Enterprise Managera, wyrażenia "$$#. Kiedy powstaje nowa baza danych, naprawdę tworzona jest kopia bazy danych 3./. Należy pamiętać, że wszystkie parametry bazy danych 3./, włączając w to opcje, które zostały ustawione przez użytkownika, pojawią się w każdej nowo utworzonej bazie danych. Po utworzeniu bazy danych przez przekopiowanie bazy 3./ ta nowa wypełnia dodatkową przestrzeń pustym miejscem ( rozszerza się do żądanego rozmiaru). W bazie danych muszą być pliki do fizycznego przechowywania danych na dysku. Po utworzeniu bazy danych powinno się określić co najmniej jeden plik do przechowywania danych i tabel systemowych oraz osobny plik do przechowywania dziennika transakcji. Baza danych i dziennik transakcji mogą obejmować wiele plików, jak pokazano na rysunku 4.1. Baza danych $6+./ w tym przykładzie ma trzy pliki danych i jeden plik na dziennik transakcji. Rysunek 4.1. Baza danych i dziennik transakcji mogą zajmować kilka plików Utworzone pliki bazy danych nie mogą być współdzielone z inną bazą danych lub dziennikiem transakcji. W tej części zostanie omówione polecenie "$$#i znaczenie każdego z jego parametrów. Po zrozumieniu działania tego polecenia będziesz mógł zobaczyć, jak utworzyć bazę danych za pomocą SQL Server Enterprise Managera. Składnia polecenia "$$# wygląda następująco: "$$#.+8+,+7/)2+ / " " )2+ /Г )2+ / Г# 7 / Г # + )7 / % $ Г "'$ 163;8 ) 2-6/ /28 Г )2+ /Г )2+ / 112 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

14 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 113 Г# 7 / % $ Г # + )7 / % $ Г "'$ 163;8 ) 2-6/ /28 Г2 Г $ )2+ / " "$$ W przypadku SQL Servera 2000 jedynym parametrem, jaki należy określić, jest logiczna nazwa bazy danych ( ). Chociaż tworzenie bazy danych tym sposobem w SQL Serverze 2000 jest możliwe, nie jest jednak zalecane. Jeśli mimo to użytkownik skłania się ku wypróbowaniu tej metody, powinien określić koniecznie następujące parametry: logiczną nazwę bazy danych, nazwę pliku danych i jego rozmiar oraz nazwę pliku dziennika transakcji i jego rozmiar. Następująca lista opisuje dostępne parametry polecenia "$$#:.+8+,+7/)2+ / odnosi się do bazy danych jako całości. " " określa, do których grup plików przynależy baza danych. Domyślną grupą plików jest Grupy plików zostaną omówione później. określa nazwę logiczną, która będzie używana w SQL Serverze do odnoszenia się do fizycznego pliku bazy danych na dysku. jest to ścieżka i nazwa pliku, określająca lokalizację danych nae dysku twardym. Wymagany jest lokalny dysk twardy. # określa, jak duży powinien być plik bazy danych. Wartość ta może być wyrażona w megabajtach lub kilobajtach. Domyślnym rozmiareme jest wielkość pliku 3./. Aby określić jednostkę (megabajt lub kilobajt), należy dołączyć sufiks lub do parametru rozmiaru. Przykładowo, utworzy plik o wielkości 10 megabajtów. Megabajty mogą być urywane tylko do okrellenia pełnych liczb. Aby utworzyć 2,5 megabajtową baz danych, nalery uryć kilobajtów, czylpi KB. # określa maksymalny rozmiar, do którego baza danych może sieę rozrastać. Jeżeli nie zostanie on określony i włączony jest eautomatyczny wzrost, baza danych może rozrastać się, aż zajmie cały dysk etwardy. Parametr ten jest również wyrażony w megabajtach lub kilobajtaech. "'$ określa wartość przyrostu, używanego do automatycznego powiększania pliku bazy danych. Parametr ten może być wyrażony w megabajtach, kilobajtach lub jako procent rozmiaru pliku w czaesie powiększania go. Jeśli nie jest on określony, domyślnie przyjmeuje się 1 MB. Parametr "'$ nie może przekroczyć wartości parametru #. opisuje, gdzie położone są pliki dziennika transakcji i jaki ejest ich rozmiar. $, nowa opcja w SQL Serverze 2000, określa językową stronę kodeową w pojedynczej bazie danych. Może to być strona kodowa dostępna ew SQL Serverze lub w systemie Windows. Jeżeli ten parametr nie ezostanie określony, domyślnie przyjmowana jest wartość z kopii SQL Servera Strona kodowa może być również określona na poziomie tabeli i pojedyncezej kolumny. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 113

15 114 MS SQL Server 2000 dla kardego " ustawia dla bazy danych własność DBO Use Only. Opcja ta jest wprowadzona jedynie dla zachowania zgodności wstecz z SQL Sereverem 6.5 i nie powinna być używana w SQL Serverze "$$ dołącza ponownie zbiór plików, które tworzą bazę danych. Pliki bazy danych muszą być wcześniej utworzone i oddzielone od SQLe Servera Opcja ta zostanie omówiona później. Wydruk 4.1 pokazuje kod potrzebny do utworzenia bazy danych, która uruchamia się, rezerwując w sumie 25 MB 20 MB dla obszaru danych i 5 MB dla dziennika transakcji. Pliki mogą rozrastać się do 115 MB 100 MB dla danych i 15 MB dla dziennika transakcji. Baza ta korzysta również z kolejności sortowania, używanej przez SQL Server W przypadku SQL Servera 2000 lepiej jest okrellić ilolć przestrzeni, która jest potrzebna w danej chwili do przechowywania danych i dzienników, nir rezerwować całolć przestrzeni dysku, jaka być more b dzie potrzebna w przyszłolci. Morna skorzystać z parametrów "'$ i #, aby pozwolić w razie potrzeby na rozrastanie si bazy danych, a w danym momencie oszcz dzić przestrze na dysku. Wydruk 4.1. Tworzenie bazy danych rezerwującej 25MB %# +78/6 "$$#6311/6 " " 6311/6+8+Г / #! #/6:/6 ##! / Г # # "'$ 6311/6 31Г / #! #/6:/6 ##! $ 6311/ Г # Г # Г "'$ $ /"$$#463-/ /6+8+ $ /"$$#463-/ /6 31 Wydruk 4.2 pokazuje, jak utworzyć bazę danych, która zajmuje kilka plików dla danych i dziennika. Warto zauważyć, że pliki dzienników i danych używają rozszerzeń sugerowanych przez firmę Microsoft. Pierwszy plik danych powinien mieć rozszerzenie.mdf, a kolejne.ndf. Pliki dziennika powinny używać rozszerzenia.ldf. Ponownie używane są domyślne ustawienia strony kodowej języka z SeQL Servera C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

16 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 115 Wydruk 4.2. Tworzenie bazy danych rozmieszczonej w kilku plikaich %# +78/6 "$$# /+4 " " /+4+8+Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ Г /+4+8+Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ /+4 31Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ Г /+4 31Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ Г $ /"$$#463-/ /+4+8+ $ /"$$#463-/ /+4+8+ $ /"$$#463-/ /+4 31 $ /"$$#463-/ /+4 31 Przy określeniu wielu plików danych SQL Server automatycznie rozdziela informacje do wszystkich określonych plików. Podział danych pomiędzy kilka z nich może pomóc w redukcji niezgodności i błędów w bazie danych. Warto zauważyć, że SQL Server nigdy nie dzieli informacji pomiędzy pliki dziennika. Są one wypełniane sekwencyjnie i kiedy jeden z nich jest pełny, dane są kierowane do kolejnego pliku dziennieka transakcji. Wydruk 4.3 pokazuje, jak utworzyć bazę danych, która będzie sortować dane tak, jak określisz to poleceniem $. W tym przypadku SQL Server 2000 tworzy bazę danych, która korzysta ze strony kodowania Latin1 lub 1251, słownikowej kolejności sortowania (General) i jest niewrażliwa na wielkość liter (CI) oraz akcent (AI). Jereli nie urywasz macierzy RAID 5 (redundant array of inexpensive disks) lub w wyrszej wersji, zaleca si umieszczenie dzienników transakcji na osobnych dyskach fizycznych. Rozmieszczenie ich w ten sposób zapewnia wi ksze morliwolci odzyskania danych w przypadku uszkodzenia dysku. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, re zapis do dziennika transakcji nie koliduje z zapisepm do plików danych. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 115

17 116 MS SQL Server 2000 dla kardego Wydruk 4.3. Tworzenie bazy danych SQL Servera 2000 używającej niestaindardowej kolejności sortowania %# +78/6 "$$##; " " #; +8+Г / #! #/6:/6 ##! +8+ #; Г # Г # Г "'$ #; 31Г / #! #/6:/6 ##! +8+ #; 31.0 Г # Г # Г "'$ $ +8 2)/2/6+ ) ) $ /"$$#463-/ #; +8+ $ /"$$#463-/ #; 31 Można również używać SQL Server Enterprise Managera do tworzenia nowej bazy danych. Aby utworzyć bazę danych, postępuj według poniższych kroków: 1. Uruchom SQL Server Enterprise Managera wybierz z menu Start opcję Programy, następnie Microsoft SQL Server 2000 i Enterprise Manager. 2. Połącz się z kopią SQL Servera. 3. Rozwiń folder Databases, jak pokazano na rysunku Kliknij prawym klawiszem ikonę folderu Databases lub pustą przestrzeń w prawym panelu, następnie wybierz New Database z menu kontekstowego. 5. Pojawi się okno dialogowe Database Properites z aktywną zakładką General. Wpisz nazwę bazy danych (przykładowo 63+ ). Następnie możesz przejść do zakładki Data Files (zobacz rysunek 4.3), aby zobaczyć nowy plik bazy danych o nazwie 63+ )+8+ o rozmiarze wstępnie ustawionym na 1 MB w domyślnym folderze...\data. Warto zauważyć, że w bloku File Properties w dolnej części okna opcja Automatically Grow File jest włączona i ustawione są właściwości File Growth. Jest również ustawiony maksymalny rozmiar pliku jako Unrestricted File Growth. 6. Jeśli chcesz zmienić właściwości plików bazy danych, kliknij odpowiednie pole i wprowadź modyfikacje (w przykładzie pozostawiono wartości domyślne). Możesz dodać kolejne pliki bazy przejdź do wolnegeo pola w kolumnie File Name i ustaw właściwości dodatkowego pliku. 7. Kliknij zakładkę Transaction Log. Warto zauważyć, że domyślną nazwą dziennika jest 63+ ) 31, a jego rozmiar to 1 MB. 116 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

18 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 117 Rysunek 4.2. Prawy panel SQL Server Enterprise Managera pokazuje bazy danych i menu, pozwalające na rozmieszczanie ikon i wykonywanie zadań Rysunek 4.3. Należy użyć tej zakładki, aby zobaczyć właściwości bazy danych, takie jak nazwa plików, ich rozmiar i grupa 8. Kliknij OK. Okno powinno teraz wyglądać podobnie, jak pokazane na rysunku 4.4. Jeżeli bazy danych 6311/6, /+4 lub 63+ nie są widoczne, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Databases i wybierz z menu, które się pojawi, pozycję Refresh. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 117

19 118 MS SQL Server 2000 dla kardego Rysunek 4.4. Zostały dodane nowe bazy danych Zbieranie informacji o bazie danych Możesz zbierać informacje na temat bazy danych na kilka sposobów. Możesz używać SQL Server Enterprise Managera lub narzędzia SQL Server Query Analyzer albo też uruchomić systemowe procedury składowane. Możesz skorzystać z procedury systemowej 74) / 4.,, aby przetestować indywidualnie bazę danych lub zebrać podsumowujące informacje na temat wszystkich baz danych na SQL Serverze. Jeżeli procedura 74) /4., zostanie uruchomiona bez określenia bazy danych, otrzymasz informacje na temat wszystkich baz danych konkretenego SQL Servera Nast pujący przykład pokazuje cz lć zwróconych danych. Oprócz przedstawionych tutaj otrzymuje si dodatkowo równier informacje m.in. na temat morliwolci odzyskiwania danych, ich uaktualniania i kolejnolci soprtowania. 74) / 4., 2+ /.,)7 /3;2/6.,.-6/+8/. 63+ " 6; /6 " 6;+ 9 /+4 " 6; / / , ; , #; " 6;+ 9 8/ 4., C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

20 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 119 Warto zauważyć, że 74) / 4., daje podsumowujące informacje na temat baz danych SQL Servera. Przykładowo, baza danych 6311/6 ma 25 MB i jej właścicielem jest 7+. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat pojedynczej bazy danych, dodaj poniższy parametr w poleceniu 74) / 4.,: 74) / 4., /,)7 /;2/6.,.6/+8/ / /. /2+ / 63+ )+8+ "" # ##! ) ) 31 "" # ##! ) 31 Tutaj możesz uzyskać nie tylko te dane, które zostały przedstawione w poprzednim przykładzie, ale także dodatkowo informacje o plikach bazy danych i ich lokalizacji. Przykładowy wydruk wyjściowy z wywołania powyższego polecenia pokazuje, że plik 63+ )+8+ ma wielkość 2 MB i jest używany jedynie dla danych ) 31 ma 1 MB i jest używany jako dziennik transakcji. Aby uzyskać informacje na temat baz danych, możesz skorzystać również z SQL Server Enterprise Managera. Otwórz Enterprise Managera i rozwiń folder Databases. Kliknij dwukrotnie bazę danych, aby wywołać okno właściwości bazy danych (pokazane wcześniej). Możesz także uzyskać informacje o bazie danych, klikając w lewym panelu, jak pokazano na rysunku 4.5 (wybierz Taskpad z menu Widok). Rysunek 4.5 pokazuje ogólne informacje na temat bazy danych /+4. Możesz uzyskać dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje poprzez wybór niektórych opcji z ikony Database, Maintenance lub Space Allocated. Na rysunku 4.6 pokazano opcje ikony Database, dostępne w prawym panelu. Rysunek 4.5. Ogólne informacje na temat baz Leap C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 119

21 120 MS SQL Server 2000 dla kardego Rysunek 4.6. Dodatkowe opcje, dotyczące bazy danych Ustawianie opcji bazy danych W części tej pojawi się więcej informacji na temat różnych opcji, jakie możesz stosować w bazie danych. Możesz modyfikować jej opcje za pomocą procedur składowanych w SQL Server Query Analyzerze lub poprzez SQL Server Enterprise Managera. Jeśli chcesz przejrzeć i zmodyfikować opcje bazy danych za pomocą SQL Server Enterprise Managera, wybierz bazę danych, która będzie modyfikowana (w przykładzie baza 49,7). Kliknij dwukrotnie wybraną bazę danych lub kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Properties z menu kontekstowego. Pojawi się arkusz Properties bazy 49,7. Przejdź do zakładki Options, aby zapoznać się z różnymi opcjami, jak pokazano na rysunku 4.7. Opcje są podzielone na trzy kategorie: Access, Settings i Compatibility. Poniżej przedstawiono znaczenie każdego z ustawień: Members of db_owner, dbcreator or sysadmin określa, że jedynie członkowie ustalonej roli bazy danych.,)3;2/67 mogą używać tej bazy danych. Opcja ta jest często ustawiana, gdy administrator bazy danych prezeprowadza jej konserwację i nie chce, aby zwyczajni użytkownicy korzystali z nieej w tym czasie (ustawienie to zwane jest także DBO Use Only). Single User określa, że tylko jeden użytkownik w danym czasie może korzysteać z bazy danych. Opcja ta de facto pozwala na połączenie z bazą tyelko jednego użytkownika. Jest często używana podczas odtwarzania bazy danyceh. Read-Only oznacza, że w bazie danych nie można wprowadzać żadnych zmian (tryb tylko-do-odczytu). 120 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

22 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 121 Rysunek 4.7. Zakładka Options w oknie właściwości bazy danych pubs Recovery Model określa, jak wiele transakcji zostanie zarejestrowanych i jakie rodzaje odtwarzania bazy danych są możliwe. Do wyboreu są opcje: Full, Simple i Bulk-Logged. Wybierz Full maksymalna możliwość odzyskiwania lub Simple dla najłatwiejszej pielęgnacji. ANSI NULL Default gdy opcja ta jest wybrana, powoduje definiowanie nowych kolumn tabeli jako domyślnie pustych (null) lub NOT NULL. Więcej na temat tabel i kolumn zostanie powiedziane w rozdeziale 9. Typy danych i tworzenie tabel. Recursive Triggers zezwala na używanie wyzwalaczy rekurencyjnych. Wyzwalacz rekurencyjny pojawia się, gdy modyfikacje danych w jednej tabeli (np.: w Tabeli A) wywołują wyzwalacz w innej tabeli (Tabela B)e. Następnie Tabela B uruchamia wyzwalacz w oryginalnej Tabeli A. esql Server 2000 obsługuje rekurencję tylko do 32 poziomów zaegnieżdżenia. Auto Update Statistics działa z Auto Create Statistics. Po pewnym czasie informacja w kolumnach zmieni się, jednak statystyka, dotyczącae tych kolumn, nie zmieni się. Aby ominąć ten problem, należy co pewien cezas uaktualniać statystyki. Opcja Auto Update Statistics wykonuje tę pracę automatycznie. Zaleca się włączenie tej opcji. Torn Page Detection wykrywa, kiedy nastąpił częściowy zapis strony danych na dysku (forma uszkodzenia danych). We wcześniejszych wersjach SeQL Servera problem ten występował znacznie częściej, niż można sięe było tego spodziewać. Od wersji SQL Servera 7.0 uszkodzone strony prezestały być kłopotliwe. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 121

23 122 MS SQL Server 2000 dla kardego Auto Close automatycznie zamyka bazę danych, kiedy ostatni użytkownik przestanie z niej korzystać. Auto Shrink automatycznie zmniejsza pliki danych i dziennika. Pliki dzieennika kurczą się automatycznie po wykonaniu kopii zapasowej dziennikae. Pliki bazy danych zmniejszają się, kiedy przy jej okresowym sprawdezaniu okaże się, że ma ona więcej niż 25% przydzielonej nieużywanej przestrezeni. Proces automatycznego zmniejszania bazy danych minimalizuje ją doe rozmiaru, w którym baza ma 25% nieużywanej przestrzeni. Warto zauważyć, eże proces automatycznego zmniejszania nie minimalizuje bazy danych deo rozmiaru mniejszego niż jej oryginalny rozmiar. Auto Create Statistics tworzy automatycznie statystyki na podstawie dystrybucjie wartości w kolumnie danych. Informacja ta jest używana przez SQeL Server Query Optimizera do generowania planu zapytań, bazującego na ekosztach używania różnych kolumn. Zaleca się włączenie tej opcji. Use Quoted Identifiers pozwala na używanie znaku podwójnego cudzysłowu jako części identyfikatora SQL Servera. Identyfikator jest nazwą obiektu; może to być zmienna, tabela lub jeszcze coś innego. Quoted Identifiers są przydatne, jeśli identyfikator (co się zdarza) jest zarezeerwowanym słowem SQL lub zawiera spację przykładowo, tabela 6./6/8+ 7 lub tabela o nazwie $+, /. Compatibility Level umożliwia określenie, jaki poziom zgodności wstecz, z poprzednimi wersjami powinien być obsługiwany przez bazę danyech. Poziom 80 jest wyznaczony dla SQL Servera 2000 (SQL Server w wersji 8.0), 70 dla SQL Servera 7.0 a 65 i 60 odpowiednio dla SQL Serveera 6.5 i 6.0. Możesz wykonać te same zadania za pomocą narzędzia SQL Server Query Analyzer i systemowej procedury składowanej 74)., Przykładowo, aby ograniczyć dostęp do bazy danych 49,7 do members of db_owner, dbcreator, or sysadmin, uruchom kod, pokazany na rysunku 4.8. Jest to: / /-74)., ,7Г %7/2 Г$"% Po uruchomieniu tego polecenia możesz sprawdzić, czy zostało faktycznie zastosowane poprzez uruchomienie systemowej procedury składowanej 74)., bazy 49,7 (zobacz rysunek 4.9). Jak widać z rysunku, w części status widnieje.,397/32. Opcja trunc. log on chkpt. (domyślna opcja systemowa po instalacji) i inne zostały rówenież ustawione. Aby wyłączyć status bazy danych DBO Use Only, uruchom następujący kode: 74)., ,7Г %7/2 Г+ 7/ Jeżeli używana jest systemowa procedura składowana 74).,348 32, możesz korzystać z kilku dodatkowych opcji, które nie są dostępne z Enterprise Maenagera: Concat NULL Yields NULL działa podobnie, jak mnożenie przez zero. Mnożenie przez zero zawsze zwraca zero. Concat NULL Yields NeULL informuje, że wszystko, co zostanie dołączone do wartości NULLe, da w wyniku NULL (zero). Przykładowo / 3;36. % %. 122 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

24 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 123 Rysunek 4.8. Kod, który ustawia własność DBO Use Only dla bazy pubs Rysunek 4.9. Siatka wyników, pokazująca zmianę i status Cursor Close on Commit określa, że wszelkie otwarte kursory są zamykane, gdy transakcja jest zakończona. Kursor jest to zbiór wynikowey z zapytania. Defult to Local Cursor określa, że jeśli kursor jest utworzony bez słowa kluczowego GLOBAL, jest dostępny jedynie dla lokalnego pliku wseadowego, wyzwalacza, procedury składowanej i innych, które wygenerowały kuersor. Merge Publish sprawia, że baza danych może być używana jako publikator w scenariuszu łączonej replikacji. Scenariusze replikacji zosetały omówione w rozdziale 16. Metodologie projektowania replikacji. Offline zamyka bazę danych. Jeżeli jest ona nieaktywna (offline), może ebyć przeniesiona na nośnik przenośny i dystrybuowana. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 123

25 124 MS SQL Server 2000 dla kardego Published pozwala bazie danych na publikację artykułów dla replikacji. Subscribed określa, że baza danych jest odbiorcą publikowanych danych. Zmiana rozmiaru bazy danych Aby zmienić definicje plików i ustawienia rozmiarów konkretnej bazy danych, skorzystaj z polecenia $"$#lub z SQL Server Enterprise Managera. W celu zmniejszenia bazy danych użyj polecenia # " $# lub # ". Aby dodać grupy plików do bazy danych, użyj polecenia $" $#. W tym podrozdziale najpierw zostanie omówione polecenie $" $# oraz zostaną wykonane pewne modyfikacje baz danych, stworzonych w tym rozdziale. Następnie zostanie przedstawione zmniejszenie bazy danych za pomocą polecenia # " $#. Na końcu zostaną w skrócie opisane grupy plików. Aby skorzystać z polecenia $" $#, urytkownik musi mieć uprawnienia "$$#. Składnia polecenia $"$# wygląda następująco: $"$#.+8+,+7/ /)74/ Г2 $ "% 0 /16394)2+ / /)74/ Г2 " & )2+ / "% 0 /16394)2+ / /)74/ /;).,2+ / "% 0 /16394)2+ /Г0 /16394)4634/68 #$ /-Г2' $ 8/ $ )2+ / /)74/ )2+ /Г / Г# 7 / Г # + )7 / % $ Г "'$ 163;8 ) 2-6/ /28 Omówienie składni:.+8+,+7/ jest nazwą zmienianej bazy danych. określa plik danych, który ma zostać dodany. Wszystkie opcje /)74/ są identyczne, jak w przykładach polecenia "$$#. $ "% określa grupę plików, do której będzie dodany plik. Jeżeli grupa nie zostanie określona, plik jest dodawany do domyślneej grupy (" " ). 124 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

26 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 125 dodaje nowy plik dziennika do bazy. " & usuwa plik z bazy danych. Plik musi być pusty przed usunięcieem. Można użyć polecenia # " z opcją $, aby wyczyścić plik. "% dodaje nową grupę plików. Należy podać również nową nazwę grupy plików. " & "% usuwa grupę plików, jak również usuwa wszystkie pliki, należące do grupy. Pliki w grupie muszą być puste. Można użyć poleecenia # " z opcją $, aby wyczyścić pliki. pozwala na modyfikację własności pliku, m.in. opcji )2+ /, "'$ i #. Jeżeli parametr MAXSIZE jest modyfikowany, nowy rozmiar musi być większy niż bieżący. Parametr FILENAME można zmieenić jedynie dla plików, które rezydują w 8/ 4.,; zmiana ta będzie widoczna po ponownym uruchomieniu SQL Servera. Mimo to, re morna okrellić rozmiar pliku mniejszy nir bierący, nie morna w ten sposób zmniejszyć pliku. Nalery uryć polecenia # " $# lub # ". zmienia nazwę bazy danych. "% pozwala zmienić własności grupy plików, m.in. ", "'" $ i % $. #$ pozwala na określenie ", "'" $ i % $. Parametr 8/ określa, kiedy pojawi się wycofanie danych (rollback) " $"2 ## lub " $. $ określa kolejność sortowania, zastosowaną w bazie danych. Musi to być nazwa SQL Collation. Jeżeli kolejność sortowania nie jeest określona, domyślnie jest to kolejność stosowana przez SQL Server 20e00. Rozszerzenie bazy danych Możesz rozszerzać bazy danych poprzez dodawanie nowych plików. Możesz dodać pliki do części danych, jak również do części dziennika bazy danych. Dopóki nie zostanie wyłączona opcja automatycznego rozrastania się bazy danych, pliki danych będą rosły, aż zajmą całą dostępną przestrzeń na dysku twardym. Należy pamiętać, że dane przechowywane w wielu plikach w bazie danych są automatycznie rozkładane do wielu plików. Należy się zastanowić, czy potrzebnych jest kilka plików bazy danych, skoro zapewnia się automatyczny rozrost pliku w razie potrzeby. Baza z wieloma plikami może powodować, że jej pielęgnacja stanie się mniej efektywna. Jednak są również zalety tego rozwiązania: Można umieścić pliki na odrębnych dyskach fizycznych. Można poprawić wydajność, ponieważ odczyty bazy danych i zapisy w nieej mogą być weryfikowane przez odrębnych kontrolerów dysków. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 125

27 126 MS SQL Server 2000 dla kardego Kopie bezpieczeństwa poszczególnych plików bazy danych mogą być tworezone niezależnie. W przypadku korzystania z grup plików określone części danych moegą być umieszczone w odpowiednich plikach. Przykładowo, tabela 78+4o+- może być umieszczona w jej własnej grupie plików, w osobnym pliku. Nalery okrellić maksymalny rozmiar bazy danych i dziennika transakcji. Jereli nie zostanie on okrellony ani nie został ograniczony rozrost automatyczny, baza danych more zająć cały dysk twardy. Kiedy partycja dysku twardego z systemem Windows zapełni si, system ten generuje bł dy i more nie działać, dopóki nie zwolni si miejsce na tej partycji. Wydruk 4.4 pokazuje, jak dodać nowy plik danych do bazy danych 63+ za pomocą narzędzia SQL Server Query Analyzer. Wydruk 4.4. Dodawanie nowego pliku danych do bazy Croak $"$# Г / #! #/6:/6 ##! # Г # Г "'$ 8/ ,+7/, Po tej operacji możesz uruchomić systemową procedurę składowaną 74) / 4.,, aby sprawdzić, czy baza danych została poprawnie rozszerzona: 74) / 4.,-63+ Baza danych powinna mieć wielkość 4 MB w plikach Croak_Data, Croak_Log i CroakData2. Następnie możesz rozszerzyć plik dziennika bazy danych: $"$# Г / #! #/6:/6 ##! Г # Г # Г "'$ 8/ ,+7/, C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

28 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 127 Rysunek Dodawanie pliku FroggerData2 o rozmiarze 2 Wyniki możesz sprawdzić poprzez uruchomienie procedury 74) / 4., 63+. Baza danych powinna mieć wielkość 6 MB. Podobne rezultaty powinno się osiągnąć, korzystając z SQL Server Enterprise Managera. Postępuj zgodnie z podanymi krokami, aby dokonać modyfikacji utworzonej wcześniej bazy danych 6311/6: 1. Uruchom SQL Server Enterprise Managera. 2. Rozwiń folder Databases i otwórz okno Properties bazy danych 6311/6 (możesz to zrobić, klikając prawym klawiszem bazę danych 6311/6 i wybierając z menu kontekstowego Properties). 3. Na zakładce Data Files tego okna kliknij puste pole w kolumnie FroggerData i dodaj plik FroggerData2, jak pokazano na rysunku W kolumnie Location określ nową nazwę pliku D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\DATA\FroggerData2.NDF lub możesz przyjąć domyślną wartość FroggerData2_data.ndf (napęd i ścieżka mogą być inne). 5. W kolumnie Space Allocated (MB) wpisz liczbę Pozostaw Filegroup jako " ". 7. Upewnij się, czy pole Grow File w części File Properties jest zaznaczone. 8. Ustaw opcję File Growth na In Megabytes i wpisz wartość W części Maksimum File Size ustaw opcję Restrict File Growth (MB) na wartość 4. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 127

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1 Rozdział 1. O Autorach...h...15 Wst p...h...17 O tej książce...ż...ż......18 Dla kogo jest ta książka?...ż...20 Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft SQL Server 2000...h...21 SQL Server to

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Zarządzanie bazami danych Pliki bazy danych i dzienniki Krótkie wprowadzenie do transakcji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Bezpieczeństwo SQL Servera Tryby uwierzytelniania Zarządzanie kontami Regulacja dostępu do

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 Poniższa procedura omawia konfigurację serwera DNS w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2, w sytuacji gdy serwer fizyczny nie jest kontrolerem

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Przegląd zawartości SQL Servera Podstawowe usługi SQL Servera Programy narzędziowe Bazy danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Profile użytkownika w systemie Windows. Profile użytkowników to zbiory ustawień środowiska pracy każdego użytkownika na komputerze lokalnym. Profile automatycznie tworzą i utrzymują następujące ustawienia:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Windows XP PL. Kurs. Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-311-0 Format: B5, stron: 352 Zawiera CD-ROM

Windows XP PL. Kurs. Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-311-0 Format: B5, stron: 352 Zawiera CD-ROM IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE Windows XP PL. Kurs Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-311-0 Format: B5, stron: 352 Zawiera CD-ROM ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Har a m r o m nogr g a r m a m za z d a ań a

Temat lekcji: Har a m r o m nogr g a r m a m za z d a ań a Temat lekcji: Harmonogram zadań Harmonogram zadań Harmonogram zadań to narzędzie do tworzenia harmonogramów, które pozwala na zautomatyzowanie tych zadań, które powinny być uruchamiane regularnie. W folderze

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Patrick LeBlanc Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xv Część

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo