NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION WARSZAWA 1999

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION WARSZAWA 1999"

Transkrypt

1 NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION C WARSZAWA 1999

2 NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION CZASOPISMO POŚWIE CONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZAŁOŻONE PRZEZ STANISŁAWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 C WARSZAWA 1999

3 ARCHEION C PERIODICAL DEVOTED TO ARCHIVAL QUESTIONS ORGAN OF THE POLISH STATE ARCHIVES HEAD OFFICE * REVUE D ARCHIVES PUBLIÉE PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ARCHIVES D ÉTAT EN POLOGNE *

4 RADA REDAKCYJNA Andrzej Biernat, Stanisław Kłys, Tadeusz Krawczak, Stefan Krzysztof Kuczyński, Daria Nałęcz, Sławomir Radoń, Władysław Stępniak, Józef Szymański, Andrzej Tomczak przewodniczący, Bolesław Woszczyński REDAKCJA Stefan Krzysztof Kuczyński redaktor naczelny Stanisław Leliński członek redakcji; Izabella Rdzanek sekretarz redakcji OPRACOWANIE GRAFICZNE Andrzej Pilich ADRES REDAKCJI Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa, ul. Długa 7, tel w. 441 Copyright by Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa 1999 ISSN Skład i łamanie: EDUCATIO & PMSOFT Korekta: Ewa Stempniewicz Printed in Poland Wyd. 1. Nakład 600 egz., Ark. wyd. 35 Druk: Paper & Tinta

5 ARCHEION, T. C WARSZAWA 1999 SPIS TREŚCI Archeion sto tomów czasopisma (Stefan K. Kuczyński)... 9 Studia i materiały Bolesław W o s z c z y ń s k i Współpracownicy Archeionu w latach Irena R a d t k e Kancelaria współczesna Zdzisław C h m i e l e w s k i Archiwistyka wobec problemu masowości akt współczesnych Alicja K u l e c k a Spuścizny w archiwach, bibliotekach i muzeach w Polsce Marek W o j t y l a k Akta Komisji Dobrego Porządku w Łowiczu ( ) Daria N a ł ę c z Współpraca międzynarodowa archiwów państwowych Władysław S t ę p n i a k Colloquia Jerzy Skowronek dedicata we współpracy archiwów państw Europy Środkowej i Wschodniej Ar c h iw a z a g r a n ic ą Henryk K r y s t e k, Anna L a s z u k, Maciej W i l m a ń s k i Szwedzki system archiwalny Zdzisław J e d y n a k Materiały do stosunków polsko-niemieckich w archiwum państwowym w Norymberdze Krzysztof S t r y j k o w s k i Archiwa kantonu Vaud i ich zasób Z warsztatu archiwisty Zasady przechowywania, udostępniania i brakowania prac dyplomowych szkół wyższych (Leonard Smołka) Przemieszczenia zbiorów archiwalnych (Agata Ba kowska) Stan majątkowy klasztoru Benedyktynek w Strzegomiu do połowy XV w. (Roman Stelmach) Akta miejskie w zbiorach Archiwum w Łowiczu (Marek Wojtylak) Źródła do dziejów miasta Płońska i byłego powiatu płońskiego w oddziałach AP m.st. Warszawy (Henryk Fałek) Inwentarze dóbr jako źródło do badań historii kultury materialnej na przykładzie ksiąg pisarzy aktowych powiatu mławskiego (Andrzej Grochowski) Archiwum Holenderskie w AAN i jego losy (Józef Stępień) Materiały archiwalne sprzed 1945 r. do dziejów kolei w Sudetach Zachodnich (Ivo Łaborewicz) Źródła do dziejówbankowości w archiwach Polski południowo-wschodniej (Jan Basta) 228 Wartość dokumentacji biur planowania przestrzennego (Ryszard Marczyk) Próba archiwalnej oceny dokumentacji geologicznej (Sabina Klimkiewicz)...239

6 4 SPIS TREŚCI Dokumentacja geologiczna urzędów administracji państwowej (na podstawie akt Geologa Wojewódzkiego w Bydgoszczy) (Eugeniusz Borodij) Ocena wartości archiwalnej dokumentacji geologicznej (Jan Jastrzębowski) Recenzje i noty bibliograficzne Torsten M u s i a l Staatsarchive im Dritten Reich. Zur Geschichte des staatlichen Archivwesens in Deutschland , Potsdam 1996 (Antonina Staszków) A Magyarország levéltárai, red. László B l a z o v i c h, Veronika M ü ller, Budapest Szeged 1996 (Ryszard Grzesik) Ukrajinske archiwoznawstwo: istorija, suczasnyj stan ta perspektywy. Naukowi dopowidi Wseukrainskoji konferenciji (19 20 lystopada 1996 roku), cz. 1 2, Kyjiw 1997 (Ewa Rosowska) Meddelanden från Svenska Riksarkivet för åren , Stockholm 1997 (Stanisław Nawrocki) Guide to the Archival Record Groups and Collections, Jerusalem 1997 (Hanna Węgrzynek) Władysław S t ę p n i a k Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, Warszawa 1997 (Andrzej Chodubski) Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory, oprac. Janusz C i s e k, Warszawa 1997 (Edward Kołodziej) Archiwa. Przepisy prawne. Stan prawny na dzień 30 czerwca 1997, wybór i oprac. Jerzy G ó r a l, Toruń 1997 (Halina Robótka) Pół wieku polskiej państwowej służby archiwalnej na ziemiach zachodnich i północnych. Materiały z sesji naukowej, zorganizowanej 10 października 1995 r. w Szczecinie, red. Kazimierz K o z ł o w s k i, Warszawa Szczecin 1997 (Andrzej Chodubski) Miscellanea historico-archivistica, t. 6 8, Warszawa (Stefan Ciara) Andrzej R a d z i m i ń s k i, Janusz T a n d e c k i Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu, t. 2 ( ), Warszawa 1998 (Dariusz Karczewski) Medeltida småkonst. Sigill i Riksarkivet, oprac. Clara N e v é u s, Siegfried H e i m, Lena Westling K a r l s s o n, Jyväskylä 1997 (Stanisław Nawrocki) Wiesław Jan W y s o c k i Leksykon prasy łowickiej, Łowicz 1997 (Marek Wojtylak) 282 Michał K u l e c k i Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 1997 (Andrzej Chodubski) Jarosław K l o z a, Józef M a r o s z e k Dzieje Goniądza w 450 rocznicę praw miejskich, Białystok Goniądz 1997 (Anna Laszuk) Piotr M y s ł a k o w s k i Materiały genealogiczne szlachty parafii Rypin , Warszawa 1998 (Anna Maria Stogowska) Mazowsze Północne w XIX XX wieku. Materiały źródłowe , oprac. Janusz S z c z e p a ń s k i, Warszawa Pułtusk 1997 (Józef Kazimierski) Võimatu vaikida [Niewozmożno mołczat], t. 1 2, wybór i oprac. Hilda S a b b o, Tallin 1996 (Wojciech Materski)...297

7 SPIS TREŚCI 5 Plany miast w polskich archiwach państwowych. Katalog, oprac. Maria Lewandowska,Mieczysław S t e l m a c h, pod kierunkiem Andrzeja T o m c z a k a, Warszawa 1996 (Anna Teresa Pawłowska) Z dziejów kartografii, t. 8, Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii, Olsztyn 1997 (Maria Lewandowska) Agnieszka B a r t o s z e w i c z, Henryk B a r t o s z e w i c z Plany ogólne Warszawy w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Katalog, Warszawa 1997 (Andrzej Tomczak) Lucyna S z a n i a w s k a, Mapy Królestwa Polskiego wydane w latach w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog, Warszawa 1997 (Halina Robótka) Nowe miscellanea historyczne, t. 2, Rok Województwo pomorskie. Sprawozdania pełnomocników rządu i wojewody, oprac. Eugeniusz B o r o d i j, Janusz K u t t a, red. nauk. Ryszard K o z ł o w s k i, Warszawa 1997 (Andrzej Chodubski) Janusz S z c z e p a ń s k i Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów , Warszawa Pułtusk 1998 (Adam Grzegorz Da browski) Urszula G ł o w a c k a - M a k s y m i u k Ulice Siedlec. Historia, patroni, zabytki, Siedlce 1997 (Aniela Przywuska) Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2, Zagłada. Marzec czerwiec 1940, Warszawa 1998 (Albin Głowacki) Przegląd czasopism Archivní Časopis, r. 47, 1997, nr 1 4 (Halina Robótka) Arhivski Vjesnik, r. 39, 1996; r. 40, 1997 (Piotr Bering) Archivum, t. 37, 1992; t , (Alicja Kulecka, Michał Kulecki) Archiwista Polski, r. 3, 1998, nr 1 2 (Mieczysław Motas) Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk, , nr (Alicja Kulecka) 338 Cartographica Helvetica, , nr (Anna Teresa Pawłowska) Dagerotyp, , nr 1 6 (Mieczysław Motas) La Gazette des Archives, , nr (Alicja Kulecka, Michał Kulecki) 349 Journal of the Society of Archivists, t. 17, 1996, nr 2 (Stanisław Nawrocki) Krakowski Rocznik Archiwalny, t. 4, 1998 (Anna Wajs) Levéltári Szemle, t. 48, 1998, nr 1 (Ryszard Grzesik) Nordisk Arkivnyt, 1996, nr 1 4; 1997, nr 1 2; 1998, nr 1 2 (Stanisław Nawrocki) 378 Otieczestwiennyje Archiwy, 1997, nr 4 6 (Anna Wajs) Restaurator, t. 18, 1997, nr 1 4 (Elżbieta Chruściak) Sborník Archivních Prací, r. 47, 1997, nr 1 2 (Halina Robótka, Roman Stelmach) 406 Slovenská Archivistika, r. 30, 1995, nr 1 2 (Halina Robótka) Teki Archiwalne. Seria Nowa, t. 2 (24), 1997 (Andrzej Chodubski) Kronika IV Międzynarodowa Konferencja poświęcona archiwaliom prywatnym (Bolesław Woszczyński) Pobyt na stażu Multimédia et réseaux: un nouvel accès aux archives (Anna Laszuk) 419 Polsko-litewska współpraca archiwalna (Tadeusz Radziwonowicz)...428

8 6 SPIS TREŚCI IX Sympozjum Międzynarodowe na temat kształcenia archiwalnego (Irena Mamczak-Gadkowska) Z prac Komitetu Sfragistycznego Międzynarodowej Rady Archiwów (Stefan K. Kuczyński) Posiedzenie Rady Archiwalnej kadencji (Bolesław Woszczyński) Konferencja naukowa Polonika w archiwach, bibliotekach i muzeach Białorusi, Litwy i Łotwy (Bożena Parafiniuk) XIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (Andrzej Tomczak) Konferencja na temat prac dyplomowych jako archiwaliów (Urszula Czwojdrak) Promocja drugiego tomu katyńskiego (Izabella Rdzanek) Działalność wydawnicza Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Stanisław Leliński) Z historii Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki, Księgarstwa w Warszawie (Izabela Gass) lat Archiwum Państwowego w Białymstoku (Bożena Parafiniuk) lat Archiwum Państwowego w Legnicy (Barbara Pazoła) lat Archiwum Państwowego w Nowym Dworze Mazowieckim (Małgorzata Olikowska) lat Oddziału wpułtusku (Janusz Szczepański) Sesja konserwatorska w Książu (Agata Ba kowska) Wystawa archiwalna w Rawie Mazowieckiej (Krystyna Jachimek) Wystawa 100-lecie Grójeckiej Kolei Wąskotorowej (Włodzimierz Bagieński) Otwarcie nowej siedziby Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (Krzysztof Stryjkowski) Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowo-Programowej Archiwum Głównego Akt Dawnych (Jacek Soszyński) Odezwa XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego i Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata Listy do redakcji Wspomnienia pośmiertne Halina Zubala (Hanna Szymczyk) Alina Kulesza (Henryk Fałek) Streszczenia obcojęzyczne Contents of the issue. Summary (Ewa Nowowiejska-Kubów) Table des matières. Résumés (Wojciech Gilewski) (Zofia Strzyżewska)...487

9 Dnia 9 lutego 1999 roku zmarł Prof. dr hab. Aleksander Gieysztor wybitny historyk i humanista, wielki Polak, Człowiek największego autorytetu w polskim życiu naukowym i społecznym. Był nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń historyków i archiwistów, wieloletnim członkiem Rady Archiwalnej, przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego monumentalnego wydawnictwa archiwów ujawniającego prawdę o zbrodni katyńskiej, niezastąpionym doradcą i niezawodnym przyjacielem środowiska archiwistów polskich.

10 ARCHEION, T. C WARSZAWA 1999 ARCHEION STO TOMÓW CZASOPISMA Sto tomów Archeionu składa się na pokaźnych rozmiarów bibliotekę, bez której nie można już sobie wyobrazić pracy polskich archiwistów i funkcjonowania archiwów państwowych. Od siedemdziesięciu lat pismo to, organ państwowejsłużby archiwalnej, stanowi podstawowe źródło wiedzy o archiwach i ich zasobach, podejmuje najważniejsze problemy archiwistyki itwórczo je rozwija, przyswaja osia gnięcia światowej nauki w tej dziedzinie, stanowi forum merytorycznych wypowiedzi i dyskusji. Na Archeionie wychowało się kilka pokoleń polskich archiwistów. To oni, dla pożytku własnego i tych, co po nich nastana, tworzyli i nadal tworza to pismo. Jest więc Archeion zbiorowym dziełem i wspólnym dorobkiem całego środowiska polskich archiwistów. Służy polskim archiwom, polskiej archiwistyce i polskim archiwistom. W szerszym aspekcie służy nauce i dziedzictwu polskiej kultury. Nie było i nie ma takich problemów wiedzy o archiwach, zagadnień teorii, metody i praktykiarchiwalnej, które nie znalazłyby odbicia na łamach Archeionu. Pismo wypełniało niekiedy rolę podręcznika archiwistyki, było niezawodnym przewodnikiem i poradnikiem w pracy archiwalnej; dokumentowało zarazem działalność archiwów państwowych, wszystkie ich osia gnięcia i dokonania, także losy zasobów archiwalnych, w tym i te najtragiczniejsze, zwia zane ze stratami czasu II wojny, ale też rewindykacje, dary i nabytki powiększaja ce te zasoby. Dużo miejsca poświęcano zagadnieniom przechowywania, opracowywania, udostępniania i konserwacji materiałów archiwalnych. Archeion był też zawsze otwarty na problematykę źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii, zwłaszcza zwia zanych ze źródłami archiwalnymi. W ostatnich latach podjęto tematykę informacji naukowej i zastosowania informatyki dla potrzeb archiwów. Nie brakowało też w Archeionie dyskusji, polemik, recenzji najnowszych publikacji polskich i obcych z zakresu historii, edytorstwa źródeł, archiwistyki i archiwoznawstwa; rzetelna krytyka naukowa stanowi wszak konieczny warunek rozwoju każdej dyscypliny naukowej. Wspomnieć wreszcie należy często zamieszczane informacje o archiwach za granica i znajduja cych się w nich polonikach oraz systematycznie publikowane przegla dy obcojęzycznych czasopism archiwalnych, przybliżaja ce problemy i rozwia zania archiwistyki światowej.

11 10 Wypełnienie tomów Archeionu tak bogata i różnorodna treścia było zasługa wielu autorów, lecz profil i charakter pisma kształtowali jego kolejni redaktorzy. Byli to: w latach miedzywojennych jego założyciel Stanisław Ptaszycki oraz Witold Suchodolski i Wincenty Łopaciński, po II wojnie zaś ponownie Witold Suchodolski i Piotr Bańkowski, Rafał Gerber, ponownie Piotr Bańkowski, Stefan K. Kuczyński, Tadeusz Walichnowski, Maria Koczerska, Bolesław Woszczyński i ponownie Stefan K. Kuczyński. Szczególna zasługa przypada tu Profesorowi Piotrowi Bańkowskiemu, który z wielkim oddaniem i poświęceniem przez ponad ćwierć wieku redagował czasopismo i wypracował jego kształt merytoryczny, który dobrze wytrzymał próbę czasu i w głównym zarysie przetrwał do dzisiaj. Z uznaniem należy też wspomnieć o kolejnych sekretarzach Redakcji, a zwłaszcza o Paniach: Eugenii Brańskiej i Izabelli Rdzanek, które włożyły wiele pracy w nadanie ostatecznej formy dziesia tkom tomów pisma. Przez wiele lat Archeion był jedynym polskim czasopismem archiwalnym, potem jednym z nielicznych, dzisiaj zaś jest jednym z kilkunastu krajowych periodyków poświęconych sprawom archiwalnym. Powołany jako organ centralnego zarza du archiwów państwowych, Archeion nadal nim pozostaje, zachował też rangę czołowego polskiego pisma archiwalnego. Zaliczany jest również do najpoważniejszych specjalistycznych czasopism archiwalnych na świecie. Toteż zamykaja c pierwsza setkę tomów, należy życzyć Jubilatowi, także wszystkim jego autorom, współpracownikom, przyjaciołom i czytelnikom Archeionu, całemu środowisku archiwistów polskich, aby pismo to jeszcze długo przez następnych sto tomów, i dłużej coraz lepiej spełniało swe cele i zadania. I aby czyniło to jak dota d dla dobra naszych archiwów i powierzonych im zasobów, dla dalszego rozwoju nauki archiwistycznej oraz dla pożytku i satysfakcji archiwistów polskich. Stefan K. Kuczyński, Redaktor naczelny Archeionu

12 S T U D I A I M A T E R I A Ł Y ARCHEION, T. C WARSZAWA 1999 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI (Warszawa) WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH O potrzebie posiadania własnego pisma polskie środowisko archiwalne mówiło od początku powołania służby, wkrótce po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. Już w pierwszych przepisach dotyczących archiwów postulowano konieczność wymiany doświadczeń na drodze bezpośrednich kontaktów, jak też za pośrednictwem wydawnictw. Reskrypt Rady Regencyjnej o archiwach z 31 VII 1918 r. dotyczył również problematyki czasopiśmiennictwa archiwalnego. Dekret o archiwach państwowych z 7 II 1919 r., podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, prezydenta Rady Ministrów Ignacego J. Paderewskiego oraz ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Jana Łukasiewicza, powtórzył zapisy reskryptu 1. Od chwili powołania Wydziału Archiwów Państwowych 2 doceniono znaczenie wydawnictw archiwalnych. W 1923 r. zaczęła ukazywać się seria pt. Wydawnictwa Archiwów Państwowych. Problemy czasopisma omawiała wielokrotnie Rada Archiwalna, w ramach powołanej specjalnej Komisji do Spraw Publikacji Archiwalnych. O utworzenie czasopisma występowano z wnioskiem do ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Tylko posiadając własny organ, uzasadniał naczelny dyrektor archiwów państwowych, będzie można popularyzować prace archiwalne i zasób archiwów podległych Wydziałowi Archiwów Państwowych 3. 1 Pełny tekst dekretu archiwalnego został opublikowany w Archeionie dopiero w 1968 r. Por.: Pierwsze akty prawne o organizacji polskich archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami z dnia 31 VII 1918 r. i 7 II 1919 r., oprac. do druku M. Motas, t. 50, s. 5 i nast. Ponadto: T. Mencel, Dekret o archiwach państwowych i opiece nad archiwaliami z 7 lutego 1919 r. na tle ówczesnego ustawodawstwa archiwalnego w Europie [w:] Sześćdziesięciolecie polskich archiwów państwowych, Warszawa 1981, s ; A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1982, s ; B. Woszczyński, Od dekretu do ustawy [w:] Historia i współczesność, Warszawa 1987, s Działalność Wydziału Archiwów Państwowych omawiają: A. Tomczak, Zarys dziejów, op.cit., s. 166 i nast.; T. Manteuffel, Archiwa państwowe w minionym pięćdziesięcioleciu, Archeion, t. 50, 1968, s. 9 11; P. Bańkowski, Pół wieku odrodzonych polskich archiwów państwowych, Archeion, t. 51, 1969, s. 7 i nast. 3 J. Paczkowski, Z dziedziny archiwalnej, Kwartalnik Historyczny, t. 26, 1926, s. 82.

13 12 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI Myśl ta oraz szeroko upowszechniane propozycje spotkały się z uznaniem i wsparciem kręgów naukowych, przede wszystkim środowiska historyków 4. Usilne zabiegi i starania znanych postaci życia archiwalnego, a zarazem organizatorówarchiwów polskich po odzyskaniu niepodległości, uwieńczone zostały sukcesem. Oni właśnie byli pierwszymi autorami artykułów, opracowań, sprawozdań, informacji i recenzji publikowanych w Archeionie, od pierwszego tomu pisma, który ukazał się na początku 1927 r. 5 Autorzy i tematyka artykułów Czasopismo od początku przyciągało archiwistów. Autorami współpracownikami zostali głównie pracownicy o dużym doświadczeniu. Głos zabrał przede wszystkim naczelny dyrektor archiwów państwowych Stanisław Ptaszycki, wspólnie z Józefem Paczkowskim. W Słowie wstępnym Archeionu t. 1 zachęcali pracownikówsłużby archiwalnej do aktywnego udziału w pracach redakcji oraz dzielenia się doświadczeniami na łamach czasopisma. Redaktor naczelny występował wielokrotnie w okresie swojego urzędowania. W t. 3 zaprezentował rozważania dotyczące, będącego już w obiegu, tytułu czasopisma archiwalnego: Archiwum Archeion (s. 1 11). Sprawy terminologiczne podjął w kolejnym t. 4 (s ). Pisał ponadto z dziedziny archiwoznawstwa, omawiając inwentarz Archiwum Koronnego z 1613 r. (t. 4, s i t. 5, s ). Prof. S. Ptaszycki poinformował też środowisko o swoim odejściu z państwowej służby archiwalnej (co nastąpiło 31 VII 1931 r.) i przekazaniu redakcji Archeionu następcom, tj. Witoldowi Suchodolskiemu i Wincentemu Łopacińskiemu (t. 10, s. V VII). Od pierwszego tomu bliskim współpracownikiem czasopisma stał się Kazimierz Konarski. Jako ówczesny dyrektor Archiwum Akt Dawnych podejmował tematy dotyczące teorii i praktyki archiwalnej. W artykule Z zagadnień nowożytnej archiwistyki polskiej (t. 1, s ) poddał dyskusji problemy związane z początkowym rozwojem archiwistyki polskiej. Zachęcał pracownikówsłużby archiwalnej do dyskusji w sprawie podręcznika archiwistyki. Podkreślał płynny stan rozważań terminologicznych i brak jeszcze w Polsce jednolitości w praktycznym stosowaniu metodyki archiwalnej. Jako archiwista posiadał duże doświadczenie, bezpośrednio opracowywał zasób archiwum, którym kierował. Dlatego też uznał za celowe podkreślenie, że nie należy bezkrytycznie posługiwać się obcymi wzorami w polskiej myśli archiwalnej. Uznał natomiast konieczność łączenia teorii z praktyką archiwalną. W swym pierwszym artykule podniósł znaczenie zasady proweniencji, a więc 4 W. Łopaciński, O dotychczasowych wydawnictwach archiwalnych i o potrzebach w tym zakresie [w:] Pamiętnik IV Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6 8 grudnia 1925 roku. Referaty. Sekcja VI B, Lwów 1925, s Dzieje czasopisma archiwalnego omawiają: P. Bańkowski, Narodziny i międzywojenne lata Archeionu, Archeion, t. 50, 1968; S.K. Kuczyński, Czasopismo Archeion i jego znaczenie dla archiwów i archiwistyki [w:] Sześćdziesięciolecie, op.cit.; B. Woszczyński, Sześćdziesia t lat Archeionu, Archeion, t. 85, 1989.

14 WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH decydującej o niepodzielności zespołu archiwalnego. Na łamach Archeionu pisał również o problemach metodycznych, które wystąpiły przy opracowywaniu zespołu akt kancelarii Wojennego Generał-Gubernatora Warszawskiego z lat (t. 13, s ). Jako jeden z grona bliskich współpracowników czasopisma K. Konarski zamieścił też informacje o kształceniu archiwistów. Podejmował próby zorganizowania studiów o kierunku zawodowym. Zabiegi, czynione wspólnie z Wydziałem Archiwów Państwowych, nie dały odpowiednich rezultatów. W Archiwum Akt Dawnych uruchomił jednak szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i wymiany doświadczeń, o czym pisał na łamach Archeionu w dwóch informacjach zatytułowanych: Kursy Archiwalne (1925/26 i 1926/27),t. 2(s ) oraz Dziesięciolecie Kursów Archiwalnych, t. 13 (s ). Na łamach Archeionu pojawiało się często nazwisko Józefa Siemieńskiego. Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, od sierpnia 1920 r., był współpracownikiem redakcji, dzielił się swoim doświadczeniem i uwagami w zakresie funkcjonowania archiwów polskich. Podczas podróży zagranicznych poznawał działalność innych służb archiwalnych oraz informował o tym środowisko polskich archiwistów. Najwięcej uwagi poświęcił kwestiom aktualnego słownictwa archiwalnego. Brak odpowiedniej pomocy, umożliwiającej stosowanie jednolitych określeń w pracy zawodowej, zmuszał pracowników archiwów do korzystania z obcej literatury. Problemom terminologii J. Siemieński poświęcił kilkaartykułów, m.in. Roztrza sania terminologiczne, proponując równocześnie wstępne definicje dla archiwum i archiwaliów, wykazów i skorowidzów (t. 2, s ; t. 3, s ; t. 4, s , t. 5, s ). Dla archiwum proponował określenie: urząd wiary publicznej, zarchiwizowane akta, zespół akt. Podjęcie wówczas problematyki terminologicznej wzbudziło zainteresowanie ze strony środowisk zagranicznych, w następstwie czego doszło do włączenia polskich archiwistówdo prac nad międzynarodowym słownikiem archiwalnym 6. Szczególnie interesujące rozważania zawarł w krótkim omówieniu zatytułowanym Nasze potrzeby (t. 1, s ), wskazując na główne kierunki działalności naukowej polskiej służby archiwalnej. Nie można pominąć jeszcze innego artykułu J.Siemieńskiego na temat Katalogowania archiwów po bibliotekarsku (t. 1, s ), w którym podzielił się własnym doświadczeniem, zdobytym w czasie porządkowania zespołów archiwalnych. Do grona współpracowników redakcji dołączył wkrótce Tadeusz Manteuffel, od października 1921 r. pracownik Archiwum Oświecenia Publicznego. Żywo interesował się on teorią i praktyką archiwalną. Bezpośrednio opracowywał zespoły akt władz i instytucji oświatowych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Korzystał z literatury zagranicznej, poznawał metodykę pracy archiwalnej. Wiele uwagi poświęcił przybliżeniu wiedzy na temat kancelarii i ocenie akt. Już w t. 1 Archeionu 6 Pisze o tym P. Bańkowski, Z dziejów międzynarodowego słownika terminologii archiwalnej, Archeion, t. 44, 1966, s Por. też: Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa Szczecin 1994; S. Nawrocki, Rozwójpolskiejmyśli archiwalnej, Archeion, t. 98, 1997.

15 14 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI opublikował rozważania dyskusyjne, dotyczące dziedziczenia registratur oraz metod ich porządkowania (s ). Stanowią one cenny wkład do polskiej metodyki archiwalnej 7. Autor wypowiedział się przeciwko rozbijaniu na zespoły proste registratur uformowanychdrogą sukcesji. Również duże zainteresowanie wzbudziło opracowanie: Pocza tki współczesnej państwowej biurowości polskiej (t. 5, s ). Do tej problematyki powrócił w innym artykule, zatytułowanym Registratura Okręgu Naukowego Warszawskiego (t. 13, s i t. 14, s ). W t. 15, który ukazał się w 1937 r., T. Manteuffel zamieścił artykuł na temat brakowania akt (s ). Zawarte tam propozycje w odniesieniu do oceny archiwaliów znalazły również szersze ujęcie w specjalnej serii wydawniczej Wydziału Archiwów Państwowych, przeznaczonej dla uczestników kursów archiwalnych 8. Swoimi doświadczeniami na łamach Archeionu podzielił się Bronisław Pawłowski, w artykule zatytułowanym: Nieco o brakowaniu akt (t. 3, s ). Dyrektor Archiwum Wojskowego (w latach ), a także członek Rady Archiwalnej, zwrócił uwagę na organizację czynności związanych z brakowaniem. Podstawą przy prowadzeniu brakowania powinien być wykaz akt. Sprawy ich oceny należały do ważnych czynności w zakresie metodyki archiwalnej w okresie, kiedy aktualny stał się problem obrony przed nie kontrolowanym napływem produkcji kancelaryjnej. Autorem kilku pozycji o różnej problematyce archiwalnej był Adam Moraczewski, historyk i archiwista. Od października 1928 r., zachęcony przez T. Manteuffla, związał się z Archiwum Oświecenia Publicznego. Należał do grupy wybitnych archiwistów polskich młodego pokolenia. Bezpośrednio opracowywał zespoły aktowe, był doradcą Wydziału ArchiwówPaństwowych w sprawach dotyczących organizacji składnic akt i porządkowania registratur. Doświadczenia własne przekazywał innym. To właśnie on, jako pierwszy, podjął na łamach Archeionu temat przekazywania akt administracji rządowej do archiwówpaństwowych (t. 15, s ). Postępowania z tym związane oparte zostały na ówcześnie obowiązujących przepisach dotyczących funkcjonowania kancelarii urzędu 9. Obok problematyki metodyczno-archiwalnej upowszechnił na łamach Archeionu : przekazy źródłowe dotyczące Powstania Listopadowego przechowywane w Archiwum Miejskim w Warszawie (t. 6 7, s ): Papiery gen. Krukowieckiego, ich zawartość, losy i stan obecny (t. 10, s ) oraz źródładoroku1830warchiwum Oświecenia Publicznego (t. 8, s ). Z redakcją Archeionu współpracowali pracownicy Archiwum we Lwowie. W bibliografii pojawiało się wielokrotnie nazwisko Heleny Polaczkówny. Pisała 7 O działalności współpracownika redakcji Archeionu w opracowaniu A. Tomczaka, Tadeusz Manteuffel jako archiwista, Archiwista Polski, 1996, nr 1, s Por. G. Kaleński, Brakowanie akt, Warszawa 1934, wyd. 2, Warszawa 1935; tegoż, Prowadzenie składnicy akt. Wskazówki praktyczne, Warszawa Szerzej problem omówił S. Stosyk, Przepisy o przechowywaniu akt w urzędach administracji publicznej (komentarz), Warszawa Rec. broszury, pióra J. Stojanowskiego, ukazała się w t. 15 Archeionu (s ).

16 WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH o sprawach, które stawały wówczas w centrum uwagi archiwistów polskich. Specjalizowała się w naukach pomocniczych historii (heraldyka, genealogia, dyplomatyka), a od sierpnia 1917 r. związała się na stałe z Archiwum we Lwowie, gdzie zajmowała się aktami grodzkimi i ziemskimi. Podejmowała badania w zakresie metodyki archiwalnej, korzystając z literatury zagranicznej oraz własnych doświadczeń. W t. 16 Archeionu ( , s. 1 20) ogłosiła artykuł pt. Uwagi oporza dkowaniu prywatnych archiwów familijnych. W swych rozważaniach nawiązała do wcześniej opublikowanego artykułu Kazimierza Tyszkowskiego, Z dziejów polskiej archiwistyki prywatnej. Instrukcja archiwalna z XVIII w. (t. 13, s ). Wśródwspółpracownikówpisma był też Włodzimierz Budka, archiwista, bibliofil i historyk papiernictwa, od grudnia 1919 r. zatrudniony w Archiwum w Krakowie. Prowadził wnikliwe badania, korzystajączprzekazówźródłowych zasobu własnego archiwum. W Archeionie opublikował dwa artykuły: Pierwsze zastosowanie kalendarza gregoriańskiego w aktach grodzkich i ziemskich dawnego województwa krakowskiego (t. 3, s ) oraz jako wynik swoich głębokich zainteresowań badawczych Papiernia w Balicach (t. 13, s ). Z problematyki rewindykacyjnej Niektóre tomy Archeionu zawierały informacje dotyczące problematyki rewindykacyjnej, żywo interesującej środowisko badaczy i archiwistów po zakończeniu I wojny światowej. Wydział Archiwów Państwowych podnosił ustawicznie sprawy z tym tematem związane. Wielu archiwistów współpracowników czasopisma uczestniczyło w pertraktacjach prowadzonych z partnerami zagranicznymi. Opostępie zabiegów wokół rewindykacji pisano począwszyod pierwszegotomu czasopisma. Autorami sprawozdań z prac komisji byli m.in.: Eugeniusz Barwiński (Rokowania z Austria w sprawach archiwalnych, t. 1, s ) i Józef Stojanowski, nawiązujący również do tej problematyki (t. 11, s ; t. 13, s ; t. 15, s ; t. 16, s ). On też omówił Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych w t. 1 Archeionu (s ). Wiele informacji zawartych zostało w Sprawozdaniu z prac Komisji Odbiorczo-Zdawczej do wykonania układu archiwalnego polsko-niemieckiego za rok 1937 (t. 16, s ). Sporo uwagi poświęcono kontaktom z Rosją. Witold Suchodolski omówił Wykonanie art. XI Traktatu Ryskiego w zakresie archiwów państwowych (t. 1, s ), a Józef Siemieński przedstawił Rewindykację archiwów koronnych. Przygotowania naukowe i wyniki (s ). Jako ekspert Wydziału Archiwów Państwowych w Mieszanej Komisji Specjalnej znał dobrze te sprawy i mógł autorytatywnie wypowiadać się na temat rewindykacji. Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie i profesor KUL, Leon Białkowski poinformował na łamach Archeionu o tym, Co powinniśmy rewindykować z Kijowa (t. 1, s ). Warto też wskazać,że przy problematyce rewindykacyjnej na łamach Archeionu pojawiło się nazwisko Piotra Bańkowskiego, wówczas pracownika Wydziału

17 16 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI ArchiwówPaństwowych. Wspólnie z naczelnym dyrektorem archiwówpaństwowych i zarazem redaktorem czasopisma, Stanisławem Ptaszyckim, ogłosił w 1930 r. obszerny artykuł: Powrót do kraju po stu latach. Rewindykacja rękopisów z b. Biblioteki Sztabu Głównego w Petersburgu, wywiezionych z Polski po upadku Powstania Listopadowego (t. 8, s. 1 44). Była to jedyna publikacja zamieszczona w czasopiśmie archiwalnym z okresu międzywojennego, jaka wyszła spod pióra późniejszego długoletniego redaktora naczelnego Archeionu ( ) 10. Działalność archiwów Spraw bieżących archiwów i archiwistów dotyczył dział urzędowy w czasopiśmie, informujący o działalności archiwów państwowych. Było to zasługą głównie współredaktora Archeionu W. Łopacińskiego oraz jego najbliższego współpracownika, Antoniego Rybarskiego, radcy Wydziału Archiwów Państwowych. Oni to właśnie przekazywali do publikacji materiały o działalności państwowej służby archiwalnej, stanowiące dzisiaj cenne źródło wiedzy na temat funkcjonowania Wydziału Archiwów i podległych mu placówek. Już w t. 1, a więc w 1927 r., czytelnik mógł zapoznać się z opracowaniem A. Rybarskiego, zatytułowanym: Centralny zarza d archiwalny w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (s.1 14), obejmującym szerokie ujęcie dziejów Wydziału Archiwów Państwowych w początkowym okresie funkcjonowania, a więc od 1918 do 1926 r. Rozwinięcie tej problematyki dawał tekst W. Łopacińskiego pt. Archiwa Państwowe Rzeczypospolitej Polskiej (ibid., 15 32). Wymienieni współpracownicy redakcji opublikowali też obszerną informację o gmachach archiwów państwowych (t. 5, s ). Łącząc powyższe tematy w całość, otrzymujemy obraz działalności i rozwoju służby archiwalnej okresu międzywojennego. Redaktorzy Archeionu zadbali też o to, aby opublikować protokoły posiedzeń Rady Archiwalnej: piątej sesji (26 27 III 1928, t. 4, s ), szóstej (19 20 XII 1928, t. 5, s. 1 26) i siódmej (28 29 III 1930, t. 8, s. 1 36). Dla badacza dziejów państwowej służby archiwalnej fakt ten ma ważne znaczenie, gdyż oryginały protokołów przepadły bezpowrotnie, jak wiele innych źródeł, w czasie II wojny światowej 11. W trakcie obrad omawiano działalność Wydziału Archiwów Państwowych oraz archiwów mu podległych. W. Łopaciński i A. Rybarski zamieszczali na łamach Archeionu roczne sprawozdania z działalności Wydziału Archiwów Państwowych i archiwów państwowych oraz informacje o sprawach finansowych służby. Publikowano również spisy imienne urzędników i zmiany osobowe, jakie następowały w państwowej 10 Por.: M. Bielińska, Dwa jubileusze, Archeion, t. 31, 1959; L. Chajn, Twórczy jubileusz i zasłużony Jubilat, ibid., t. 59, 1973; M. Wąsowicz, Jubileusz 25-lecia pracy prof. Piotra Bańkowskiego na stanowisku redaktora Archeionu, ibid., t. 60, 1974; E. Kaszuba, Piotr Bańkowski archiwista i redaktor Archeionu, ibid., t. 85, Pierwsze protokoły posiedzeń Rady Archiwalnej ( ) opublikowane zostały w Tekach Archiwalnych, t. 13, 1971, oprac. R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas.

18 WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH służbie archiwalnej. W czasopiśmie zamieszczone zostały pełne wykazy pracowników (według stanu z: 1 XI 1928 r., t. 4, s ; 1 I 1931 r., t. 9, s i 1 I 1939 r., t. 16, s ). Obok nazwisk zaznaczono daty rozpoczęcia pracy w służbie archiwalnej oraz posiadany stopień urzędnika państwowego. Zachowane zestawienia obecnie stanowią jedyny pełny przegląd pracowników państwowej służby archiwalnej okresu międzywojennego. Do druku dane te przekazał A. Rybarski, zatrudniony w Wydziale Archiwów Państwowych jako radca w V stopniu służbowym. Godny odnotowania jest fakt uczestniczenia archiwów państwowych w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, której otwarcie nastąpiło 16 V 1929 r. W prezentacji osiągnięć dorobku 10-lecia II Rzeczypospolitej zaistniał Dział Archiwalny. Zwiedzający wystawę mogli poznać najcenniejsze przekazy źródłowe do dziejów państwa oraz działalność placówek, które te skarby pamięci narodowej przechowywały. Autorem obszernego opisu prac przygotowawczych oraz eksponatów plansz i wielu wykresów był współpracownik redakcji K. Konarski. Świat archiwalny, którego wartość może ocenić dobrze ten tylko, kto się z nim zbliżył w ciągu lat całych pracy, nie obfituje w momenty barwne; szary jest i zakurzony jak papier czy pergamin starego dokumentu i żadna pomysłowość nie byłaby zdolna wykrzesać z niego na ściany wystawy porywającego obrazu. Niemniej należało wydobyć zeń wszystko, co wydobyć było można pisał dyrektor Archiwum Akt Dawnych (t. 6 7, s. 1 21). Dzięki współpracownikom Archeionu, a w tym przypadku informacji z 1934 r., pióra redaktora W. Suchodolskiego, dowiadujemy się o podjęciu inicjatywy przygotowania przewodnika po polskich archiwach państwowych. Sprawa była dyskutowana już w 1928 r., w gronie pracowników warszawskich archiwów państwowych. Po wnikliwym omówieniu na posiedzeniu Sekcji Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii, skrystalizował się plan edycji (w kilku częściach) zbiorowego opracowania, przygotowywanego wspólnymi siłami archiwistów i historyków. Jak podkreślił autor, przewodnik miał posiadać charakter podręcznej pomocy, która umożliwiałaby poznanie stanu zasobów źródłowych przechowywanych w polskich archiwach państwowych doby porozbiorowej, z lat (t. 12, s ). Archeion dostarczał systematycznie wiadomości na temat prac Sekcji Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii, której przewodniczył prof. S. Ptaszycki, w okresie sprawowania funkcji naczelnego dyrektora archiwów państwowych. Na uwagę zasługuje omówienie udziału archiwistów w pracach Sekcji, opublikowane w t. 14 i obejmujące okres za lata Dowiadujemy się również o czynionych zabiegach wkierunku połączenia wysiłków archiwistów i bibliotekarzy. O sprawach tych pisali: Stanisław Antoni Groniowski pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych (O wspólny zwia zek archiwistów i bibliotekarzy polskich, t. 15, s ) i Wojciech Hejnosz zatrudniony wówczas w Archiwum Państwowym we Lwowie (Kilka uwag o archiwistach i bibliotekarzach, ibid., s ). Tenże autor i współpracownik redakcji nawiązał do poruszonej wcześniej problematyki, zamieszczając w t. 16 artykuł pt. Jeszcze o archiwach, bibliotekach i ich publicznej użyteczności (s. 85 i n.).

19 18 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI Wt.12 Archeionu (1934 r.) zabrała głos, jako stały współpracownik redakcji, H. Polaczkówna. Omówiła wnikliwie przebieg obrad VII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Warszawie, ze zwróceniem specjalnej uwagi na prace I Sekcji Nauk Pomocniczych, Archiwów i Organizacji Pracy Historycznej, w której uczestniczyło liczne grono archiwistów krajowych i zagranicznych. Archiwistyka i referaty archiwalne, zresztą zupełnie interesujące, przytłoczyły całkowicie obrady Sekcji I pisała Polaczkówna (s. 201). Odnotowane zostało też uczestnictwo archiwistów w VIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych, który obradował w dniach 28 VIII 4 IX 1938 r. w Zurychu. Na temat obrad pisał J. Siemieński. Polską służbę archiwalną reprezentowała też dr Jadwiga Karwasińska, wówczas pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych 12. Z upoważnienia WydziałuArchiwówPaństwowych J. Siemieński wystąpił wówczas z tezą, że archiwa dotyczące pewnego terytorium, nie wyłączając akt władz centralnych, powinny dzielić los tego terytorium. Pozostaje to w zgodzie pisał zarówno z zasadami prawa międzynarodowego, jak i postulatami nauki historycznej, jeżeli chodzi oscalenie wskali międzynarodowej archiwów, rozbitych wskutek zmian granic między państwami (t. 16, , s. 231). Informacje o archiwach zagranicznych Archeion umożliwił poznanie, już w latach , organizacji i działalności archiwów zagranicznych. Wyjazdy naukowe i służbowe współpracowników redakcji pracowników Wydziału Archiwów Państwowych oraz podległych archiwów były też poświęcone zbadaniu zasad funkcjonowania pokrewnych placówek. Warto przypomnieć,że o archiwach francuskich oraz Archiwum Narodowym Stanów Zjednoczonych pisał T. Manteuffel (t. 2, s i t. 15, s ). W t. 3 Archeionu zamieszczone zostało obszerne omówienie stanu archiwów belgijskich, pióra Aleksego Bachulskiego (s ). Czytelnik otrzymał również pożyteczne wiadomości o archiwach: szwajcarskich w artykule Zygmunta Wdowiszewskiego (t. 6 7, s ) oraz włoskich przygotowane przez Karola Maleczyńskiego (t. 5, s. 1 30) 13. Sekretarz redakcji czasopisma, W. Łopaciński, pisał o archiwach węgierskich (t. 6 7, s ) 14. On też omówił inne archiwa. Przebywając za granicą w 1932 r., głównie w celach organizacyjno-naukowych, skorzystał z tej okazji, aby zwiedzić kilka archiwów, a mianowicie w Pradze, Dreźnie, Brukseli, Paryżu i Mediolanie. Swoje obserwacje, jak zaznaczył, skupił na pomieszczeniach (budynki) i wewnętrznych urządzeniach archiwów zagranicznych (t. 10, s ). 12 W Archeionie ogłosiła dwa artykuły: O najdawniejszych księgach tzw. Rachunków dworu królewskiego, t. 1 oraz Rachunki żup solnych w XIV i XV wieku, t Był wówczas pracownikiem Archiwum Państwowego we Lwowie. Archiwa włoskie poznał w czasie pobytu (V VI 1928 r.) w Archiwum Watykańskim, gromadząc materiały dot. 5Monumenta Poloniae Vaticana. PiszeotymB. Turoń, Profesor Karol Maleczyński jako archiwista, Archeion, t. 51, 1969, s Działalność archiwów węgierskich w latach omówił też. L. Russyan, Archeion, t. 16, s

20 WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH Czytelnicy Archeionu mogli zapoznać się również z Organizacja archiwów Rosji Sowieckiej (t. 3, s ) oraz z działalnością archiwów estońskich (t. 13, s ). Wymienione dwa komunikaty opublikował W. Suchodolski. Czechosłowackie państwowe archiwum rolnicze (t. 6 7, s ) zostało omówione w artykule Jana Warężaka wówczas pracownika Wydziału Archiwów Państwowych, późniejszego kustosza Archiwum Miejskiego w Łodzi. Miał on okazję zapoznać się z archiwami czeskimi podczas stażu naukowego w Bibliotece Czechosłowackiej Akademii Rolniczej w Pradze. Redakcja Archeionu opublikowała ponadto artykuł poświęcony archiwom łotewskim i estońskim (t. 15, ), autorstwa stałego współpracownika J. Siemieńskiego, dyrektora AGAD, które opracował korzystając z uczestnictwa w Zjeździe Historyków Bałtyckich w sierpniu 1937 r. w Rydze. Obrady sekcji archiwalnej pozwoliły poznać, jak zaznaczył na wstępie autor, organizację i działalność wymienionych archiwów, przedstawionych na podstawie referatów, wygłoszonych przez historyków i archiwistów z tych krajów. Recenzje i noty bibliograficzne Doświadczeni archiwiści recenzowali i omawiali w Archeionie literaturę fachową oraz wydawnictwa okolicznościowe związane z problematyką historyczno-archiwalną. Współpracownicy czasopisma pisali o polskich i zagranicznych publikacjach. Szczególnie wnikliwie sygnalizowane były wydawnictwa traktowane jako pomoce dla uczestników kursów archiwalnych. Dotyczyły one: przepisów kancelaryjnych, roli i znaczenia wykazu akt, rejestracji spraw, prowadzenia składnicy akt, sposobu szycia akt czy też przechowywania akt w urzędach administracji publicznej. Autorami recenzji, obszernych informacji i not bibliograficznych byli stali współpracownicy redakcji; ich nazwiska często pojawiały się na łamach czasopisma, a byli wśród nich: Aleksy Bachulski, Józef Stojanowski, WincentyŁopaciński, Feliks Pohorecki. Obszerne omówienie literatury archiwalnej odrodzonej Polski za okres opublikował w t. 3 Kazimierz Kaczmarczyk, który od 1925 r. kierował Archiwum w Poznaniu 15. W Archeionie ukazywały się omówienia zawartości zagranicznych czasopism archiwalnych. Współpracownicy redakcji autorzy opracowań, not bibliograficznych, prezentowali treści artykułów, które mogły stanowić pomoc metodyczną dla pracowników polskich archiwów państwowych. Warto zasygnalizować kilka pozycji z tego działu. Literaturę archiwalną czesko-słowacką z lat , a także niemiecką i rosyjską omówił A. Bachulski (t. 1, s ; t. 2, s ; t. 10, s ; t. 11, s ). Tadeusz Manteuffel wskazał na czasopisma francuskie (t. 10, s ), Janusz Pajewski przybliżył polskiemu czytelnikowi Węgierskie 15 Recenzje innych pozycji historyczno-archiwalnych, pióra również tego autora, ukazały się w Archeionie, t. 16,

21 20 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI Wiadomości Archiwalne z lat (t. 12, s ), Feliks Pohorecki zaś czasopiśmiennictwo austriackie (t. 15, s ). Przegląd archiwalnej literatury francuskiej z lat , w szerszym ujęciu, opracował Aleksander Gieysztor (t. 16, s ). W dziale Recenzje i omówienia ukazało się interesujące opracowanie byłego naczelnego dyrektora archiwów państwowych, J. Paczkowskiego, na temat wydanego w Sienie w 1928 r. podręcznika włoskiej archiwistyki. W obszernym artykule pt. Eugenio Casanova, jego dzieło i archiwa Italii (t. 6 7, s ) przybliżył polskiemu czytelnikowi i polskim archiwistom treść książki szefa głównego archiwum państwowego w Rzymie. Rozważania w zakresie problematyki archiwalnej zaznacza autor recenzji oparte zostały na gruntownej wiedzy i dużym doświadczeniu zdobytym w archiwach włoskich. Wykorzystane zostały też osiągnięcia innych służb archiwalnych, głównie holenderskiej i francuskiej. Archeion opublikował też omówienie podręcznika upowszechnianego przez archiwistów niemieckich. Otto Heinrich Meisner wydał bowiem swoje fundamentalne dzieło Aktenkunde. Ein Handbuch für Archivbenutzer (Podręcznik nauki o aktach, Berlin 1935). Tom ten został wszechstronnie scharakteryzowany przez stałego współpracownika czasopisma F. Pohoreckiego doświadczonego pracownika archiwów we Lwowie i Poznaniu (t. 15, s ). Autor ten recenzował na łamach Archeionu fachową literaturę niemiecką i austriacką,jakownikliwyznawca problematyki tych archiwów zagranicznych (por. też t. 14, s ). Wspomnienia o zasłużonych Archeion zamieścił w kilku tomach wspomnienia i nekrologi o tych archiwistach, którzy odeszli na zawsze. Artykuły wspomnieniowe pisali głównie najbliżsi współpracownicy redakcji. Warto zaznaczyć, że dzięki tym opracowaniom można poznać obecnie osiągnięcia archiwalne zasłużonych osobistości z lat międzywojennych. Szeroko potraktowany został np. biogram Oswalda Balzera ( ) historyka prawa i ustroju, archiwisty i wydawcy źródeł, który kierował Archiwum Ziemskim we Lwowie od sierpnia 1891 r. do końca swego życia. O Balzerze, profesorze Uniwersytetu Jana Kazimierza, pisali: Stanisław Ptaszycki jeszcze jako naczelny dyrektor archiwów państwowych oraz Helena Polaczkówna jedna ze współpracownic archiwistek (t. 11, s. 1 19). Taż oraz Jan Jakubowski omówili także drogę życiową i dokonania Antoniego Prochaski ( ), kustosza Archiwum Ziemskiego we Lwowie i badacza dziejów Litwy (t. 8, s. III XIII). Jego pamięci poświęcone było posiedzenie Sekcji Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii, które odbyło się 23 IX 1930 r. Przemawiali wówczas prof. S. Ptaszycki, naczelny dyrektor archiwów państwowych, oraz prof. O. Halecki, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (ibid., s. I). Należy zaznaczyć,żezmarłybył współpracownikiem czasopisma, autorem dwóch artykułów, wcześniej zamieszczonych na łamach Archeionu (t. 1, s i t. 2, s ), pt. Pierwotny układ akt ziemskich.

22 WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH Wśród wspomnień był też artykuł Stefana Pomarańskiego, poświęcony gen. Julianowi Stachiewiczowi ( ), zatytułowany Twórca archiwów Wojska Polskiego (t. 13, s. 1 10). Można również wskazać na obszerny nekrolog opracowany przez Tadeusza Manteuffla, który został poświęcony Feliksowi Jakubowskiemu ( ) historykowi i archiwiście (t. 16, s ). Był on związany z Archiwum Oświecenia Publicznego w latach Opracowywał zespoły aktowe, a wyniki swoich dociekań ogłaszał na łamach Archeionu,jako stały współpracownik redakcji (m.in. Akta szkolne pruskie z lat w Archiwum Oświecenia Publicznego, t. 2, s ; Archiwum Państwowe W.X. Litewskiego i jego losy, t. 9, s. 1 18), oraz wspomnienie, co wcześniej już zaznaczono, o A. Prochasce, którego znał dobrze jako historyka. W roku 1933 służba archiwalna poniosła niepowetowaną stratę. Dnia 25 X 1933 r. zmarł pierwszy naczelny dyrektor archiwów państwowych niepodległej Polski, prof. Józef Paczkowski. Pełniąc swą zaszczytną funkcję w latach , od początku zabiegał o powołanie do życia czasopisma, które byłoby dostępne dla wszystkich archiwistów polskich. Upowszechniając wiedzę o archiwach, przekazywał również doświadczenia służb archiwalnych innych krajów, poznając ich działalność w czasie podróży zagranicznych. Właśnie za jego kadencji podjęto starania i rozpoczęto przygotowania do wydawania pierwszego czasopisma archiwalnego. Wspomnienie pożegnalne w imieniu historyków i archiwistów Poznania zamieścił w Archeionie Kazimierz Kaczmarczyk, pt. Józef Paczkowski (t. 12, s. 1 18). W dziale Wspomnienia pojawiło się też nazwisko Stanisława Ptaszyckiego ( ), pierwszego redaktora czasopisma, zmarłego 20 XII 1933 r. W t. 12 Archeionu ukazały się obszerne informacje biograficzne, pisane przez najbliższych współpracowników długoletniego naczelnego dyrektora archiwów państwowych. Artykuły zamieścili: Wincenty Łopaciński Rys życia Stanisława Ptaszyckiego; Stanisław Kętrzyński, Rola Stanisława Ptaszyckiego w Petersburgu; Jan Jakubowski, Stanisław Ptaszycki jako badacz Metryki Litewskiej; Halina Bachulska, Bibliografia prac Stanisława Ptaszyckiego. Osobie zmarłego poświęcone było, również publikowane, Przemówienie wstępne na uroczystym zebraniu Sekcji Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, które wygłosił Witold Suchodolski. W Archeionie (t. 14, s. 1 5) omówiona została droga życiowa Stanisława Zakrzewskiego ( ), historyka, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza. Autorem wspomnienia był prof. Stanisław Kętrzyński, wybitny historyk mediewista, dyrektor Archiwum Akt Dawnych (1919 r.), a następnie AGAD (1920 r.). Pisząc o zmarłym zaznaczył, że archiwistą nigdy nie był, jednakże jako badacz ustawicznie współpracował z placówkami gromadzącymi archiwalia i sięgał do zasobów związanych z historią. W roku 1930, w uznaniu zasług naukowych, prof. S. Zakrzewski został powołany w skład Rady Archiwalnej, której członkiem był do końca życia.

23 22 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI A. Bachulski i W. Łopaciński 16 nakreślili w dziale Wspomnień t. 15 (s ) sylwetkę Wacława Granicznego ( ), który w latach pełnił funkcję dyrektora Archiwum Skarbowego w Warszawie. Archiwa poznał on już w 1898 r., pracując wówczas jako dietariusz. Przez dwa lata ( ) związany był z Wydziałem Archiwów Państwowych. Ogólnie stwierdzić należy, że w Archeionie okresu międzywojennego ukazało się dziewięć wspomnień, autorami których byli najbliżsi współpracownicy redakcji. Dział ten wprowadzono poczynając od t. 8, w 1930 r. Czasopismo odnotowało do 1939 r. sukcesy, ale też i trudności (zwłaszcza brak finansów), jednak dokładano wiele wysiłku, aby je utrzymać i rozwijać. Sprzyjała temu życzliwość ze strony współpracowników. Jak z wcześniejszego przeglądu wynika, grono autorów Archeionu reprezentowała czołówka polskiej archiwistyki. Byli to jej główni organizatorzy po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Koncepcja czasopisma, jako organu urzędowego Wydziału Archiwów Państwowych, sprawiła, że stało się ono swoistą placówką naukową, która w toku kolejnych lat swego istnienia wprost zrosła się z całokształtem życia państwowej służby archiwalnej. Wraz z rozwojem archiwów podległych Wydziałowi zwiększyło się też zainteresowanie problematyką prezentowaną na kartach Archeionu. Z pełnym przekonaniem podkreślić należy, że podejmowane były tematy szczególnie bliskie pracownikom, związane z teorią i praktyką archiwalną, interesującą bezpośrednio zatrudnionych w archiwach. Do Archeionu sięgali również historycy, pracownicy różnych placówek naukowych. Do nich właśnie adresowane były informacje o przekazach do dziejów powstań narodowych, przechowywanych w placówkach podległych Wydziałowi Archiwów Państwowych. Pracownicy dziewięciu archiwów państwowych omówili źródła do dziejów Powstania Listopadowego, pod ogólnym tytułem: Rok 1830 w polskich archiwach państwowych (t. 8, s ). W innym opracowaniu zostały wskazane archiwalia do dziejów Powstania Styczniowego (t. 15, s. 1 9). Wartościami poznawczymi odznaczałysię publikacje współpracowników czasopisma, którzy odwiedzali służbowo archiwa zagraniczne. Pisali o organizacji i działalności poznawanych placówek, a także informowali o polonikach 17. W ten 16 Była to ostatnia publikacja współredaktora czasopisma (od 1933 r.). Wincenty Łopaciński przeżył 53 lata, zmarł 22 IV 1939 r. W obszernym nekrologu, który ukazał się w Archeionie dopiero w pierwszym, wydanym poii wojnie t. 17 (1948), podkreślone zostałyjego zasługii wyjątkowa aktywność w sprawach archiwalnych. Był szczerze przywiązany i całą duszą oddany czasopismu archiwalnemu. Życiem swym i swą działalnością wrósł głęboko w historię i pracę archiwów polskich (s. 239). Por. W. Suchodolski, Pamięci zasłużonego archiwisty. Wincenty Łopaciński, Archeion, t. 18, 1948, s. 5 12; K. Konarski, Śp. Wincenty Łopaciński, ibid., s Dla przykładu można wskazać na artykuł M. Małowista, omawiający zasób archiwów Szwecji, agłównietemateriały, które mogły interesować polskie środowiska naukowe, Archeion, t. 16, s Por. K. Tyszkowski, Polonika w zbiorach Archiwum Państwowego w Wiedniu, t. 5, s ; L. Koczy, Akta polskie w Archiwum Państwowym w Kopenhadze, t.9,s

Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI

Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych INFORMACJA BIEŻĄCA Nr 4(23) 31.01.2002 r. SPIS TREŚCI 1. NAGRODY NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ZA ROK 2001 2. PAPIERY OSOBISTE GEN. SIKORSKIEGO PRZEKAZANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowe w Białymstoku. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań

Archiwum Państwowe w Białymstoku. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań Archiwum Państwowe w Białymstoku Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie Źródła historyczne stan badań Seria wydawnicza Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Tom I Na okładce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIEŻĄCA. NR 4 (42) 31. 12. 2006 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY

INFORMACJA BIEŻĄCA. NR 4 (42) 31. 12. 2006 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych INFORMACJA BIEŻĄCA NR 4 (42) 31. 12. 2006 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY 1. Europejska Rada Archiwistów Narodowych (EBNA), Helsinki 9 10 XI 2006 r.... 3 2. XXXIX Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION XCIX

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION XCIX NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION XCIX WARSZAWA 1998 ARCHEION XCIX PERIODICAL DEVOTED TO ARCHIVAL QUESTIONS ORGAN OF THE POLISH STATE ARCHIVES HEAD OFFICE * REVUE D ARCHIVES PUBLIÉE PAR LA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIEŻĄCA. NR 4 (34) 28. 01. 2005 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY

INFORMACJA BIEŻĄCA. NR 4 (34) 28. 01. 2005 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych INFORMACJA BIEŻĄCA NR 4 (34) 28. 01. 2005 r. SPIS TREŚCI I. Z ZAGRANICY 1. Konferencja poświęcona EAD I EAC, Paryż 7 8 X 2004 r... 2. Rok Polski na Ukrainie. 3. Reconstitution

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I KONSERWACJA ZASOBU W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE

OCHRONA I KONSERWACJA ZASOBU W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI OCHRONA I KONSERWACJA ZASOBU W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Ireny Mamczak-Gadkowskiej w Instytucie Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Kronika Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polskiej Grupy Narodowej IAML

Kronika Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polskiej Grupy Narodowej IAML Stanisław Hrabia Biblioteka Instytutu Muzykologii UJ, Kraków Kronika Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polskiej Grupy Narodowej IAML 1964 19 maja 1964 Zakład Muzyczny Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA KRAJOZNAWCZA Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK Nr 15 2014 STYCZEŃ 1 Spis treści: Str. 2 Wprowadzenie Str. 6 Krajowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

FACHOWE CZASOPISMA WOJSKOWE W LATACH 1918 1939

FACHOWE CZASOPISMA WOJSKOWE W LATACH 1918 1939 Zdzisław G. Kowalski FACHOWE CZASOPISMA WOJSKOWE W LATACH 1918 1939 Polskie fachowe czasopiśmiennictwo wojskowe z okresu międzywojennego jest dla historyka wojskowości bardzo cennym źródłem informacji.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN 978-83-244-0158-1

Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN 978-83-244-0158-1 Opracowanie graficzne: Janusz Barecki Korekta: Bogusława Jędrasik Redakcja merytoryczna: Adam Redzik Opracowanie indeksów: Danuta Redzik, Adam Redzik Edytor: Agnieszka Dziewulska Recenzent naukowy: prof.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI

ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI STYCZEŃ LUTY 1981 SPOJRZENIE PO LATACH ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI STYCZEŃ LUTY 1981 SPOJRZENIE PO LATACH pod redakcją Krzysztofa Lesiakowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Bogdan BORUSEWICZ

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy IKL@

Studi@ Naukowe. Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy IKL@ 7 Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4

BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4 BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4 INSTYTUCJE CZŁONKOWSKIE: Biblioteka Polska POSK w Londynie Biblioteka im. I. Domeyki w Buenos Aires Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE.

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. 1 ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. LUBLIN 2010 2 Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 27

ZESZYTY NAUKOWE NR 27 ZESZYTY NAUKOWE NR 27 Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu WYŻSZA SZKOŁA HANDLU i USŁUG W POZNANIU ZESZYTY NAUKOWE NR 27 Poznań 2013 Redaktor naczelny Kamila Wilczyńska Rada Programowa

Bardziej szczegółowo

u n i w e r s y t e t s z c z e c i ń s k i 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu

u n i w e r s y t e t s z c z e c i ń s k i 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu u n i w e r s y t e t s z c z e c i ń s k i zeszyty naukowe nr 628 problemy transportu i logistyki nr 13 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 1 ISSN 1899 1254

PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. Tom 1 ISSN 1899 1254 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 1 ISSN 1899 1254 WARSZAWA 2008 PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ Tom 1 WARSZAWA 2008 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2013 (41) W numerze: 75 lat minęło oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

Redakcja naukowa. prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Redakcja naukowa prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Przygotowanie do druku: mgr Stanisław Hońko, mgr Barbara Rześniowiecka Okładka: mgr Marek Rublewski Wydawca PRINT GROUP Daniel Krzanowski Druk PRINT

Bardziej szczegółowo

Pierwsze po wakacjach posiedzenie Senatu

Pierwsze po wakacjach posiedzenie Senatu 1 Z obrad Senatu Pierwsze po wakacjach posiedzenie Senatu odbyło się 27 września. Senatorowie wysłuchali informacji o rekrutacji, przedstawionej przez dra hab. prof. UR Stanisława Krawczyka, prorektora

Bardziej szczegółowo

Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku

Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów Kraków 2010 ISBN 978-83-7271-635-4 s. 133 143 Uniwersytet Jagielloński Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ HISTORYCZNY PROCESY AKTO- I ARCHIWOTWÓRCZE W SĄDOWNICTWIE WOJSKOWYM W LATACH 1945-2010 NA PRZYKŁADZIE SĄDÓW POZNAŃSKICH Tomasz Karpiński praca doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

FORUM REGIONALISTÓW. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Halina Solecka

FORUM REGIONALISTÓW. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Halina Solecka FORUM REGIONALISTÓW Szanowni Czytelnicy, na łamach naszego pisma rozpoczynamy prezentację dorobku stowarzyszeń, organizacji i grup społecznych, które działają na rzecz swojej małej ojczyzny i które powstały

Bardziej szczegółowo