NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION WARSZAWA 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION WARSZAWA 1999"

Transkrypt

1 NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION C WARSZAWA 1999

2 NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION CZASOPISMO POŚWIE CONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZAŁOŻONE PRZEZ STANISŁAWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 C WARSZAWA 1999

3 ARCHEION C PERIODICAL DEVOTED TO ARCHIVAL QUESTIONS ORGAN OF THE POLISH STATE ARCHIVES HEAD OFFICE * REVUE D ARCHIVES PUBLIÉE PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ARCHIVES D ÉTAT EN POLOGNE *

4 RADA REDAKCYJNA Andrzej Biernat, Stanisław Kłys, Tadeusz Krawczak, Stefan Krzysztof Kuczyński, Daria Nałęcz, Sławomir Radoń, Władysław Stępniak, Józef Szymański, Andrzej Tomczak przewodniczący, Bolesław Woszczyński REDAKCJA Stefan Krzysztof Kuczyński redaktor naczelny Stanisław Leliński członek redakcji; Izabella Rdzanek sekretarz redakcji OPRACOWANIE GRAFICZNE Andrzej Pilich ADRES REDAKCJI Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa, ul. Długa 7, tel w. 441 Copyright by Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa 1999 ISSN Skład i łamanie: EDUCATIO & PMSOFT Korekta: Ewa Stempniewicz Printed in Poland Wyd. 1. Nakład 600 egz., Ark. wyd. 35 Druk: Paper & Tinta

5 ARCHEION, T. C WARSZAWA 1999 SPIS TREŚCI Archeion sto tomów czasopisma (Stefan K. Kuczyński)... 9 Studia i materiały Bolesław W o s z c z y ń s k i Współpracownicy Archeionu w latach Irena R a d t k e Kancelaria współczesna Zdzisław C h m i e l e w s k i Archiwistyka wobec problemu masowości akt współczesnych Alicja K u l e c k a Spuścizny w archiwach, bibliotekach i muzeach w Polsce Marek W o j t y l a k Akta Komisji Dobrego Porządku w Łowiczu ( ) Daria N a ł ę c z Współpraca międzynarodowa archiwów państwowych Władysław S t ę p n i a k Colloquia Jerzy Skowronek dedicata we współpracy archiwów państw Europy Środkowej i Wschodniej Ar c h iw a z a g r a n ic ą Henryk K r y s t e k, Anna L a s z u k, Maciej W i l m a ń s k i Szwedzki system archiwalny Zdzisław J e d y n a k Materiały do stosunków polsko-niemieckich w archiwum państwowym w Norymberdze Krzysztof S t r y j k o w s k i Archiwa kantonu Vaud i ich zasób Z warsztatu archiwisty Zasady przechowywania, udostępniania i brakowania prac dyplomowych szkół wyższych (Leonard Smołka) Przemieszczenia zbiorów archiwalnych (Agata Ba kowska) Stan majątkowy klasztoru Benedyktynek w Strzegomiu do połowy XV w. (Roman Stelmach) Akta miejskie w zbiorach Archiwum w Łowiczu (Marek Wojtylak) Źródła do dziejów miasta Płońska i byłego powiatu płońskiego w oddziałach AP m.st. Warszawy (Henryk Fałek) Inwentarze dóbr jako źródło do badań historii kultury materialnej na przykładzie ksiąg pisarzy aktowych powiatu mławskiego (Andrzej Grochowski) Archiwum Holenderskie w AAN i jego losy (Józef Stępień) Materiały archiwalne sprzed 1945 r. do dziejów kolei w Sudetach Zachodnich (Ivo Łaborewicz) Źródła do dziejówbankowości w archiwach Polski południowo-wschodniej (Jan Basta) 228 Wartość dokumentacji biur planowania przestrzennego (Ryszard Marczyk) Próba archiwalnej oceny dokumentacji geologicznej (Sabina Klimkiewicz)...239

6 4 SPIS TREŚCI Dokumentacja geologiczna urzędów administracji państwowej (na podstawie akt Geologa Wojewódzkiego w Bydgoszczy) (Eugeniusz Borodij) Ocena wartości archiwalnej dokumentacji geologicznej (Jan Jastrzębowski) Recenzje i noty bibliograficzne Torsten M u s i a l Staatsarchive im Dritten Reich. Zur Geschichte des staatlichen Archivwesens in Deutschland , Potsdam 1996 (Antonina Staszków) A Magyarország levéltárai, red. László B l a z o v i c h, Veronika M ü ller, Budapest Szeged 1996 (Ryszard Grzesik) Ukrajinske archiwoznawstwo: istorija, suczasnyj stan ta perspektywy. Naukowi dopowidi Wseukrainskoji konferenciji (19 20 lystopada 1996 roku), cz. 1 2, Kyjiw 1997 (Ewa Rosowska) Meddelanden från Svenska Riksarkivet för åren , Stockholm 1997 (Stanisław Nawrocki) Guide to the Archival Record Groups and Collections, Jerusalem 1997 (Hanna Węgrzynek) Władysław S t ę p n i a k Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, Warszawa 1997 (Andrzej Chodubski) Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory, oprac. Janusz C i s e k, Warszawa 1997 (Edward Kołodziej) Archiwa. Przepisy prawne. Stan prawny na dzień 30 czerwca 1997, wybór i oprac. Jerzy G ó r a l, Toruń 1997 (Halina Robótka) Pół wieku polskiej państwowej służby archiwalnej na ziemiach zachodnich i północnych. Materiały z sesji naukowej, zorganizowanej 10 października 1995 r. w Szczecinie, red. Kazimierz K o z ł o w s k i, Warszawa Szczecin 1997 (Andrzej Chodubski) Miscellanea historico-archivistica, t. 6 8, Warszawa (Stefan Ciara) Andrzej R a d z i m i ń s k i, Janusz T a n d e c k i Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu, t. 2 ( ), Warszawa 1998 (Dariusz Karczewski) Medeltida småkonst. Sigill i Riksarkivet, oprac. Clara N e v é u s, Siegfried H e i m, Lena Westling K a r l s s o n, Jyväskylä 1997 (Stanisław Nawrocki) Wiesław Jan W y s o c k i Leksykon prasy łowickiej, Łowicz 1997 (Marek Wojtylak) 282 Michał K u l e c k i Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 1997 (Andrzej Chodubski) Jarosław K l o z a, Józef M a r o s z e k Dzieje Goniądza w 450 rocznicę praw miejskich, Białystok Goniądz 1997 (Anna Laszuk) Piotr M y s ł a k o w s k i Materiały genealogiczne szlachty parafii Rypin , Warszawa 1998 (Anna Maria Stogowska) Mazowsze Północne w XIX XX wieku. Materiały źródłowe , oprac. Janusz S z c z e p a ń s k i, Warszawa Pułtusk 1997 (Józef Kazimierski) Võimatu vaikida [Niewozmożno mołczat], t. 1 2, wybór i oprac. Hilda S a b b o, Tallin 1996 (Wojciech Materski)...297

7 SPIS TREŚCI 5 Plany miast w polskich archiwach państwowych. Katalog, oprac. Maria Lewandowska,Mieczysław S t e l m a c h, pod kierunkiem Andrzeja T o m c z a k a, Warszawa 1996 (Anna Teresa Pawłowska) Z dziejów kartografii, t. 8, Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii, Olsztyn 1997 (Maria Lewandowska) Agnieszka B a r t o s z e w i c z, Henryk B a r t o s z e w i c z Plany ogólne Warszawy w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Katalog, Warszawa 1997 (Andrzej Tomczak) Lucyna S z a n i a w s k a, Mapy Królestwa Polskiego wydane w latach w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog, Warszawa 1997 (Halina Robótka) Nowe miscellanea historyczne, t. 2, Rok Województwo pomorskie. Sprawozdania pełnomocników rządu i wojewody, oprac. Eugeniusz B o r o d i j, Janusz K u t t a, red. nauk. Ryszard K o z ł o w s k i, Warszawa 1997 (Andrzej Chodubski) Janusz S z c z e p a ń s k i Archiwum w Pułtusku. Zarys dziejów , Warszawa Pułtusk 1998 (Adam Grzegorz Da browski) Urszula G ł o w a c k a - M a k s y m i u k Ulice Siedlec. Historia, patroni, zabytki, Siedlce 1997 (Aniela Przywuska) Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2, Zagłada. Marzec czerwiec 1940, Warszawa 1998 (Albin Głowacki) Przegląd czasopism Archivní Časopis, r. 47, 1997, nr 1 4 (Halina Robótka) Arhivski Vjesnik, r. 39, 1996; r. 40, 1997 (Piotr Bering) Archivum, t. 37, 1992; t , (Alicja Kulecka, Michał Kulecki) Archiwista Polski, r. 3, 1998, nr 1 2 (Mieczysław Motas) Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk, , nr (Alicja Kulecka) 338 Cartographica Helvetica, , nr (Anna Teresa Pawłowska) Dagerotyp, , nr 1 6 (Mieczysław Motas) La Gazette des Archives, , nr (Alicja Kulecka, Michał Kulecki) 349 Journal of the Society of Archivists, t. 17, 1996, nr 2 (Stanisław Nawrocki) Krakowski Rocznik Archiwalny, t. 4, 1998 (Anna Wajs) Levéltári Szemle, t. 48, 1998, nr 1 (Ryszard Grzesik) Nordisk Arkivnyt, 1996, nr 1 4; 1997, nr 1 2; 1998, nr 1 2 (Stanisław Nawrocki) 378 Otieczestwiennyje Archiwy, 1997, nr 4 6 (Anna Wajs) Restaurator, t. 18, 1997, nr 1 4 (Elżbieta Chruściak) Sborník Archivních Prací, r. 47, 1997, nr 1 2 (Halina Robótka, Roman Stelmach) 406 Slovenská Archivistika, r. 30, 1995, nr 1 2 (Halina Robótka) Teki Archiwalne. Seria Nowa, t. 2 (24), 1997 (Andrzej Chodubski) Kronika IV Międzynarodowa Konferencja poświęcona archiwaliom prywatnym (Bolesław Woszczyński) Pobyt na stażu Multimédia et réseaux: un nouvel accès aux archives (Anna Laszuk) 419 Polsko-litewska współpraca archiwalna (Tadeusz Radziwonowicz)...428

8 6 SPIS TREŚCI IX Sympozjum Międzynarodowe na temat kształcenia archiwalnego (Irena Mamczak-Gadkowska) Z prac Komitetu Sfragistycznego Międzynarodowej Rady Archiwów (Stefan K. Kuczyński) Posiedzenie Rady Archiwalnej kadencji (Bolesław Woszczyński) Konferencja naukowa Polonika w archiwach, bibliotekach i muzeach Białorusi, Litwy i Łotwy (Bożena Parafiniuk) XIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (Andrzej Tomczak) Konferencja na temat prac dyplomowych jako archiwaliów (Urszula Czwojdrak) Promocja drugiego tomu katyńskiego (Izabella Rdzanek) Działalność wydawnicza Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Stanisław Leliński) Z historii Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki, Księgarstwa w Warszawie (Izabela Gass) lat Archiwum Państwowego w Białymstoku (Bożena Parafiniuk) lat Archiwum Państwowego w Legnicy (Barbara Pazoła) lat Archiwum Państwowego w Nowym Dworze Mazowieckim (Małgorzata Olikowska) lat Oddziału wpułtusku (Janusz Szczepański) Sesja konserwatorska w Książu (Agata Ba kowska) Wystawa archiwalna w Rawie Mazowieckiej (Krystyna Jachimek) Wystawa 100-lecie Grójeckiej Kolei Wąskotorowej (Włodzimierz Bagieński) Otwarcie nowej siedziby Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (Krzysztof Stryjkowski) Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowo-Programowej Archiwum Głównego Akt Dawnych (Jacek Soszyński) Odezwa XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego i Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata Listy do redakcji Wspomnienia pośmiertne Halina Zubala (Hanna Szymczyk) Alina Kulesza (Henryk Fałek) Streszczenia obcojęzyczne Contents of the issue. Summary (Ewa Nowowiejska-Kubów) Table des matières. Résumés (Wojciech Gilewski) (Zofia Strzyżewska)...487

9 Dnia 9 lutego 1999 roku zmarł Prof. dr hab. Aleksander Gieysztor wybitny historyk i humanista, wielki Polak, Człowiek największego autorytetu w polskim życiu naukowym i społecznym. Był nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń historyków i archiwistów, wieloletnim członkiem Rady Archiwalnej, przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego monumentalnego wydawnictwa archiwów ujawniającego prawdę o zbrodni katyńskiej, niezastąpionym doradcą i niezawodnym przyjacielem środowiska archiwistów polskich.

10 ARCHEION, T. C WARSZAWA 1999 ARCHEION STO TOMÓW CZASOPISMA Sto tomów Archeionu składa się na pokaźnych rozmiarów bibliotekę, bez której nie można już sobie wyobrazić pracy polskich archiwistów i funkcjonowania archiwów państwowych. Od siedemdziesięciu lat pismo to, organ państwowejsłużby archiwalnej, stanowi podstawowe źródło wiedzy o archiwach i ich zasobach, podejmuje najważniejsze problemy archiwistyki itwórczo je rozwija, przyswaja osia gnięcia światowej nauki w tej dziedzinie, stanowi forum merytorycznych wypowiedzi i dyskusji. Na Archeionie wychowało się kilka pokoleń polskich archiwistów. To oni, dla pożytku własnego i tych, co po nich nastana, tworzyli i nadal tworza to pismo. Jest więc Archeion zbiorowym dziełem i wspólnym dorobkiem całego środowiska polskich archiwistów. Służy polskim archiwom, polskiej archiwistyce i polskim archiwistom. W szerszym aspekcie służy nauce i dziedzictwu polskiej kultury. Nie było i nie ma takich problemów wiedzy o archiwach, zagadnień teorii, metody i praktykiarchiwalnej, które nie znalazłyby odbicia na łamach Archeionu. Pismo wypełniało niekiedy rolę podręcznika archiwistyki, było niezawodnym przewodnikiem i poradnikiem w pracy archiwalnej; dokumentowało zarazem działalność archiwów państwowych, wszystkie ich osia gnięcia i dokonania, także losy zasobów archiwalnych, w tym i te najtragiczniejsze, zwia zane ze stratami czasu II wojny, ale też rewindykacje, dary i nabytki powiększaja ce te zasoby. Dużo miejsca poświęcano zagadnieniom przechowywania, opracowywania, udostępniania i konserwacji materiałów archiwalnych. Archeion był też zawsze otwarty na problematykę źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii, zwłaszcza zwia zanych ze źródłami archiwalnymi. W ostatnich latach podjęto tematykę informacji naukowej i zastosowania informatyki dla potrzeb archiwów. Nie brakowało też w Archeionie dyskusji, polemik, recenzji najnowszych publikacji polskich i obcych z zakresu historii, edytorstwa źródeł, archiwistyki i archiwoznawstwa; rzetelna krytyka naukowa stanowi wszak konieczny warunek rozwoju każdej dyscypliny naukowej. Wspomnieć wreszcie należy często zamieszczane informacje o archiwach za granica i znajduja cych się w nich polonikach oraz systematycznie publikowane przegla dy obcojęzycznych czasopism archiwalnych, przybliżaja ce problemy i rozwia zania archiwistyki światowej.

11 10 Wypełnienie tomów Archeionu tak bogata i różnorodna treścia było zasługa wielu autorów, lecz profil i charakter pisma kształtowali jego kolejni redaktorzy. Byli to: w latach miedzywojennych jego założyciel Stanisław Ptaszycki oraz Witold Suchodolski i Wincenty Łopaciński, po II wojnie zaś ponownie Witold Suchodolski i Piotr Bańkowski, Rafał Gerber, ponownie Piotr Bańkowski, Stefan K. Kuczyński, Tadeusz Walichnowski, Maria Koczerska, Bolesław Woszczyński i ponownie Stefan K. Kuczyński. Szczególna zasługa przypada tu Profesorowi Piotrowi Bańkowskiemu, który z wielkim oddaniem i poświęceniem przez ponad ćwierć wieku redagował czasopismo i wypracował jego kształt merytoryczny, który dobrze wytrzymał próbę czasu i w głównym zarysie przetrwał do dzisiaj. Z uznaniem należy też wspomnieć o kolejnych sekretarzach Redakcji, a zwłaszcza o Paniach: Eugenii Brańskiej i Izabelli Rdzanek, które włożyły wiele pracy w nadanie ostatecznej formy dziesia tkom tomów pisma. Przez wiele lat Archeion był jedynym polskim czasopismem archiwalnym, potem jednym z nielicznych, dzisiaj zaś jest jednym z kilkunastu krajowych periodyków poświęconych sprawom archiwalnym. Powołany jako organ centralnego zarza du archiwów państwowych, Archeion nadal nim pozostaje, zachował też rangę czołowego polskiego pisma archiwalnego. Zaliczany jest również do najpoważniejszych specjalistycznych czasopism archiwalnych na świecie. Toteż zamykaja c pierwsza setkę tomów, należy życzyć Jubilatowi, także wszystkim jego autorom, współpracownikom, przyjaciołom i czytelnikom Archeionu, całemu środowisku archiwistów polskich, aby pismo to jeszcze długo przez następnych sto tomów, i dłużej coraz lepiej spełniało swe cele i zadania. I aby czyniło to jak dota d dla dobra naszych archiwów i powierzonych im zasobów, dla dalszego rozwoju nauki archiwistycznej oraz dla pożytku i satysfakcji archiwistów polskich. Stefan K. Kuczyński, Redaktor naczelny Archeionu

12 S T U D I A I M A T E R I A Ł Y ARCHEION, T. C WARSZAWA 1999 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI (Warszawa) WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH O potrzebie posiadania własnego pisma polskie środowisko archiwalne mówiło od początku powołania służby, wkrótce po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. Już w pierwszych przepisach dotyczących archiwów postulowano konieczność wymiany doświadczeń na drodze bezpośrednich kontaktów, jak też za pośrednictwem wydawnictw. Reskrypt Rady Regencyjnej o archiwach z 31 VII 1918 r. dotyczył również problematyki czasopiśmiennictwa archiwalnego. Dekret o archiwach państwowych z 7 II 1919 r., podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, prezydenta Rady Ministrów Ignacego J. Paderewskiego oraz ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Jana Łukasiewicza, powtórzył zapisy reskryptu 1. Od chwili powołania Wydziału Archiwów Państwowych 2 doceniono znaczenie wydawnictw archiwalnych. W 1923 r. zaczęła ukazywać się seria pt. Wydawnictwa Archiwów Państwowych. Problemy czasopisma omawiała wielokrotnie Rada Archiwalna, w ramach powołanej specjalnej Komisji do Spraw Publikacji Archiwalnych. O utworzenie czasopisma występowano z wnioskiem do ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Tylko posiadając własny organ, uzasadniał naczelny dyrektor archiwów państwowych, będzie można popularyzować prace archiwalne i zasób archiwów podległych Wydziałowi Archiwów Państwowych 3. 1 Pełny tekst dekretu archiwalnego został opublikowany w Archeionie dopiero w 1968 r. Por.: Pierwsze akty prawne o organizacji polskich archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami z dnia 31 VII 1918 r. i 7 II 1919 r., oprac. do druku M. Motas, t. 50, s. 5 i nast. Ponadto: T. Mencel, Dekret o archiwach państwowych i opiece nad archiwaliami z 7 lutego 1919 r. na tle ówczesnego ustawodawstwa archiwalnego w Europie [w:] Sześćdziesięciolecie polskich archiwów państwowych, Warszawa 1981, s ; A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1982, s ; B. Woszczyński, Od dekretu do ustawy [w:] Historia i współczesność, Warszawa 1987, s Działalność Wydziału Archiwów Państwowych omawiają: A. Tomczak, Zarys dziejów, op.cit., s. 166 i nast.; T. Manteuffel, Archiwa państwowe w minionym pięćdziesięcioleciu, Archeion, t. 50, 1968, s. 9 11; P. Bańkowski, Pół wieku odrodzonych polskich archiwów państwowych, Archeion, t. 51, 1969, s. 7 i nast. 3 J. Paczkowski, Z dziedziny archiwalnej, Kwartalnik Historyczny, t. 26, 1926, s. 82.

13 12 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI Myśl ta oraz szeroko upowszechniane propozycje spotkały się z uznaniem i wsparciem kręgów naukowych, przede wszystkim środowiska historyków 4. Usilne zabiegi i starania znanych postaci życia archiwalnego, a zarazem organizatorówarchiwów polskich po odzyskaniu niepodległości, uwieńczone zostały sukcesem. Oni właśnie byli pierwszymi autorami artykułów, opracowań, sprawozdań, informacji i recenzji publikowanych w Archeionie, od pierwszego tomu pisma, który ukazał się na początku 1927 r. 5 Autorzy i tematyka artykułów Czasopismo od początku przyciągało archiwistów. Autorami współpracownikami zostali głównie pracownicy o dużym doświadczeniu. Głos zabrał przede wszystkim naczelny dyrektor archiwów państwowych Stanisław Ptaszycki, wspólnie z Józefem Paczkowskim. W Słowie wstępnym Archeionu t. 1 zachęcali pracownikówsłużby archiwalnej do aktywnego udziału w pracach redakcji oraz dzielenia się doświadczeniami na łamach czasopisma. Redaktor naczelny występował wielokrotnie w okresie swojego urzędowania. W t. 3 zaprezentował rozważania dotyczące, będącego już w obiegu, tytułu czasopisma archiwalnego: Archiwum Archeion (s. 1 11). Sprawy terminologiczne podjął w kolejnym t. 4 (s ). Pisał ponadto z dziedziny archiwoznawstwa, omawiając inwentarz Archiwum Koronnego z 1613 r. (t. 4, s i t. 5, s ). Prof. S. Ptaszycki poinformował też środowisko o swoim odejściu z państwowej służby archiwalnej (co nastąpiło 31 VII 1931 r.) i przekazaniu redakcji Archeionu następcom, tj. Witoldowi Suchodolskiemu i Wincentemu Łopacińskiemu (t. 10, s. V VII). Od pierwszego tomu bliskim współpracownikiem czasopisma stał się Kazimierz Konarski. Jako ówczesny dyrektor Archiwum Akt Dawnych podejmował tematy dotyczące teorii i praktyki archiwalnej. W artykule Z zagadnień nowożytnej archiwistyki polskiej (t. 1, s ) poddał dyskusji problemy związane z początkowym rozwojem archiwistyki polskiej. Zachęcał pracownikówsłużby archiwalnej do dyskusji w sprawie podręcznika archiwistyki. Podkreślał płynny stan rozważań terminologicznych i brak jeszcze w Polsce jednolitości w praktycznym stosowaniu metodyki archiwalnej. Jako archiwista posiadał duże doświadczenie, bezpośrednio opracowywał zasób archiwum, którym kierował. Dlatego też uznał za celowe podkreślenie, że nie należy bezkrytycznie posługiwać się obcymi wzorami w polskiej myśli archiwalnej. Uznał natomiast konieczność łączenia teorii z praktyką archiwalną. W swym pierwszym artykule podniósł znaczenie zasady proweniencji, a więc 4 W. Łopaciński, O dotychczasowych wydawnictwach archiwalnych i o potrzebach w tym zakresie [w:] Pamiętnik IV Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6 8 grudnia 1925 roku. Referaty. Sekcja VI B, Lwów 1925, s Dzieje czasopisma archiwalnego omawiają: P. Bańkowski, Narodziny i międzywojenne lata Archeionu, Archeion, t. 50, 1968; S.K. Kuczyński, Czasopismo Archeion i jego znaczenie dla archiwów i archiwistyki [w:] Sześćdziesięciolecie, op.cit.; B. Woszczyński, Sześćdziesia t lat Archeionu, Archeion, t. 85, 1989.

14 WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH decydującej o niepodzielności zespołu archiwalnego. Na łamach Archeionu pisał również o problemach metodycznych, które wystąpiły przy opracowywaniu zespołu akt kancelarii Wojennego Generał-Gubernatora Warszawskiego z lat (t. 13, s ). Jako jeden z grona bliskich współpracowników czasopisma K. Konarski zamieścił też informacje o kształceniu archiwistów. Podejmował próby zorganizowania studiów o kierunku zawodowym. Zabiegi, czynione wspólnie z Wydziałem Archiwów Państwowych, nie dały odpowiednich rezultatów. W Archiwum Akt Dawnych uruchomił jednak szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i wymiany doświadczeń, o czym pisał na łamach Archeionu w dwóch informacjach zatytułowanych: Kursy Archiwalne (1925/26 i 1926/27),t. 2(s ) oraz Dziesięciolecie Kursów Archiwalnych, t. 13 (s ). Na łamach Archeionu pojawiało się często nazwisko Józefa Siemieńskiego. Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, od sierpnia 1920 r., był współpracownikiem redakcji, dzielił się swoim doświadczeniem i uwagami w zakresie funkcjonowania archiwów polskich. Podczas podróży zagranicznych poznawał działalność innych służb archiwalnych oraz informował o tym środowisko polskich archiwistów. Najwięcej uwagi poświęcił kwestiom aktualnego słownictwa archiwalnego. Brak odpowiedniej pomocy, umożliwiającej stosowanie jednolitych określeń w pracy zawodowej, zmuszał pracowników archiwów do korzystania z obcej literatury. Problemom terminologii J. Siemieński poświęcił kilkaartykułów, m.in. Roztrza sania terminologiczne, proponując równocześnie wstępne definicje dla archiwum i archiwaliów, wykazów i skorowidzów (t. 2, s ; t. 3, s ; t. 4, s , t. 5, s ). Dla archiwum proponował określenie: urząd wiary publicznej, zarchiwizowane akta, zespół akt. Podjęcie wówczas problematyki terminologicznej wzbudziło zainteresowanie ze strony środowisk zagranicznych, w następstwie czego doszło do włączenia polskich archiwistówdo prac nad międzynarodowym słownikiem archiwalnym 6. Szczególnie interesujące rozważania zawarł w krótkim omówieniu zatytułowanym Nasze potrzeby (t. 1, s ), wskazując na główne kierunki działalności naukowej polskiej służby archiwalnej. Nie można pominąć jeszcze innego artykułu J.Siemieńskiego na temat Katalogowania archiwów po bibliotekarsku (t. 1, s ), w którym podzielił się własnym doświadczeniem, zdobytym w czasie porządkowania zespołów archiwalnych. Do grona współpracowników redakcji dołączył wkrótce Tadeusz Manteuffel, od października 1921 r. pracownik Archiwum Oświecenia Publicznego. Żywo interesował się on teorią i praktyką archiwalną. Bezpośrednio opracowywał zespoły akt władz i instytucji oświatowych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Korzystał z literatury zagranicznej, poznawał metodykę pracy archiwalnej. Wiele uwagi poświęcił przybliżeniu wiedzy na temat kancelarii i ocenie akt. Już w t. 1 Archeionu 6 Pisze o tym P. Bańkowski, Z dziejów międzynarodowego słownika terminologii archiwalnej, Archeion, t. 44, 1966, s Por. też: Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa Szczecin 1994; S. Nawrocki, Rozwójpolskiejmyśli archiwalnej, Archeion, t. 98, 1997.

15 14 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI opublikował rozważania dyskusyjne, dotyczące dziedziczenia registratur oraz metod ich porządkowania (s ). Stanowią one cenny wkład do polskiej metodyki archiwalnej 7. Autor wypowiedział się przeciwko rozbijaniu na zespoły proste registratur uformowanychdrogą sukcesji. Również duże zainteresowanie wzbudziło opracowanie: Pocza tki współczesnej państwowej biurowości polskiej (t. 5, s ). Do tej problematyki powrócił w innym artykule, zatytułowanym Registratura Okręgu Naukowego Warszawskiego (t. 13, s i t. 14, s ). W t. 15, który ukazał się w 1937 r., T. Manteuffel zamieścił artykuł na temat brakowania akt (s ). Zawarte tam propozycje w odniesieniu do oceny archiwaliów znalazły również szersze ujęcie w specjalnej serii wydawniczej Wydziału Archiwów Państwowych, przeznaczonej dla uczestników kursów archiwalnych 8. Swoimi doświadczeniami na łamach Archeionu podzielił się Bronisław Pawłowski, w artykule zatytułowanym: Nieco o brakowaniu akt (t. 3, s ). Dyrektor Archiwum Wojskowego (w latach ), a także członek Rady Archiwalnej, zwrócił uwagę na organizację czynności związanych z brakowaniem. Podstawą przy prowadzeniu brakowania powinien być wykaz akt. Sprawy ich oceny należały do ważnych czynności w zakresie metodyki archiwalnej w okresie, kiedy aktualny stał się problem obrony przed nie kontrolowanym napływem produkcji kancelaryjnej. Autorem kilku pozycji o różnej problematyce archiwalnej był Adam Moraczewski, historyk i archiwista. Od października 1928 r., zachęcony przez T. Manteuffla, związał się z Archiwum Oświecenia Publicznego. Należał do grupy wybitnych archiwistów polskich młodego pokolenia. Bezpośrednio opracowywał zespoły aktowe, był doradcą Wydziału ArchiwówPaństwowych w sprawach dotyczących organizacji składnic akt i porządkowania registratur. Doświadczenia własne przekazywał innym. To właśnie on, jako pierwszy, podjął na łamach Archeionu temat przekazywania akt administracji rządowej do archiwówpaństwowych (t. 15, s ). Postępowania z tym związane oparte zostały na ówcześnie obowiązujących przepisach dotyczących funkcjonowania kancelarii urzędu 9. Obok problematyki metodyczno-archiwalnej upowszechnił na łamach Archeionu : przekazy źródłowe dotyczące Powstania Listopadowego przechowywane w Archiwum Miejskim w Warszawie (t. 6 7, s ): Papiery gen. Krukowieckiego, ich zawartość, losy i stan obecny (t. 10, s ) oraz źródładoroku1830warchiwum Oświecenia Publicznego (t. 8, s ). Z redakcją Archeionu współpracowali pracownicy Archiwum we Lwowie. W bibliografii pojawiało się wielokrotnie nazwisko Heleny Polaczkówny. Pisała 7 O działalności współpracownika redakcji Archeionu w opracowaniu A. Tomczaka, Tadeusz Manteuffel jako archiwista, Archiwista Polski, 1996, nr 1, s Por. G. Kaleński, Brakowanie akt, Warszawa 1934, wyd. 2, Warszawa 1935; tegoż, Prowadzenie składnicy akt. Wskazówki praktyczne, Warszawa Szerzej problem omówił S. Stosyk, Przepisy o przechowywaniu akt w urzędach administracji publicznej (komentarz), Warszawa Rec. broszury, pióra J. Stojanowskiego, ukazała się w t. 15 Archeionu (s ).

16 WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH o sprawach, które stawały wówczas w centrum uwagi archiwistów polskich. Specjalizowała się w naukach pomocniczych historii (heraldyka, genealogia, dyplomatyka), a od sierpnia 1917 r. związała się na stałe z Archiwum we Lwowie, gdzie zajmowała się aktami grodzkimi i ziemskimi. Podejmowała badania w zakresie metodyki archiwalnej, korzystając z literatury zagranicznej oraz własnych doświadczeń. W t. 16 Archeionu ( , s. 1 20) ogłosiła artykuł pt. Uwagi oporza dkowaniu prywatnych archiwów familijnych. W swych rozważaniach nawiązała do wcześniej opublikowanego artykułu Kazimierza Tyszkowskiego, Z dziejów polskiej archiwistyki prywatnej. Instrukcja archiwalna z XVIII w. (t. 13, s ). Wśródwspółpracownikówpisma był też Włodzimierz Budka, archiwista, bibliofil i historyk papiernictwa, od grudnia 1919 r. zatrudniony w Archiwum w Krakowie. Prowadził wnikliwe badania, korzystajączprzekazówźródłowych zasobu własnego archiwum. W Archeionie opublikował dwa artykuły: Pierwsze zastosowanie kalendarza gregoriańskiego w aktach grodzkich i ziemskich dawnego województwa krakowskiego (t. 3, s ) oraz jako wynik swoich głębokich zainteresowań badawczych Papiernia w Balicach (t. 13, s ). Z problematyki rewindykacyjnej Niektóre tomy Archeionu zawierały informacje dotyczące problematyki rewindykacyjnej, żywo interesującej środowisko badaczy i archiwistów po zakończeniu I wojny światowej. Wydział Archiwów Państwowych podnosił ustawicznie sprawy z tym tematem związane. Wielu archiwistów współpracowników czasopisma uczestniczyło w pertraktacjach prowadzonych z partnerami zagranicznymi. Opostępie zabiegów wokół rewindykacji pisano począwszyod pierwszegotomu czasopisma. Autorami sprawozdań z prac komisji byli m.in.: Eugeniusz Barwiński (Rokowania z Austria w sprawach archiwalnych, t. 1, s ) i Józef Stojanowski, nawiązujący również do tej problematyki (t. 11, s ; t. 13, s ; t. 15, s ; t. 16, s ). On też omówił Rokowania z Niemcami w sprawach archiwalnych w t. 1 Archeionu (s ). Wiele informacji zawartych zostało w Sprawozdaniu z prac Komisji Odbiorczo-Zdawczej do wykonania układu archiwalnego polsko-niemieckiego za rok 1937 (t. 16, s ). Sporo uwagi poświęcono kontaktom z Rosją. Witold Suchodolski omówił Wykonanie art. XI Traktatu Ryskiego w zakresie archiwów państwowych (t. 1, s ), a Józef Siemieński przedstawił Rewindykację archiwów koronnych. Przygotowania naukowe i wyniki (s ). Jako ekspert Wydziału Archiwów Państwowych w Mieszanej Komisji Specjalnej znał dobrze te sprawy i mógł autorytatywnie wypowiadać się na temat rewindykacji. Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie i profesor KUL, Leon Białkowski poinformował na łamach Archeionu o tym, Co powinniśmy rewindykować z Kijowa (t. 1, s ). Warto też wskazać,że przy problematyce rewindykacyjnej na łamach Archeionu pojawiło się nazwisko Piotra Bańkowskiego, wówczas pracownika Wydziału

17 16 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI ArchiwówPaństwowych. Wspólnie z naczelnym dyrektorem archiwówpaństwowych i zarazem redaktorem czasopisma, Stanisławem Ptaszyckim, ogłosił w 1930 r. obszerny artykuł: Powrót do kraju po stu latach. Rewindykacja rękopisów z b. Biblioteki Sztabu Głównego w Petersburgu, wywiezionych z Polski po upadku Powstania Listopadowego (t. 8, s. 1 44). Była to jedyna publikacja zamieszczona w czasopiśmie archiwalnym z okresu międzywojennego, jaka wyszła spod pióra późniejszego długoletniego redaktora naczelnego Archeionu ( ) 10. Działalność archiwów Spraw bieżących archiwów i archiwistów dotyczył dział urzędowy w czasopiśmie, informujący o działalności archiwów państwowych. Było to zasługą głównie współredaktora Archeionu W. Łopacińskiego oraz jego najbliższego współpracownika, Antoniego Rybarskiego, radcy Wydziału Archiwów Państwowych. Oni to właśnie przekazywali do publikacji materiały o działalności państwowej służby archiwalnej, stanowiące dzisiaj cenne źródło wiedzy na temat funkcjonowania Wydziału Archiwów i podległych mu placówek. Już w t. 1, a więc w 1927 r., czytelnik mógł zapoznać się z opracowaniem A. Rybarskiego, zatytułowanym: Centralny zarza d archiwalny w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (s.1 14), obejmującym szerokie ujęcie dziejów Wydziału Archiwów Państwowych w początkowym okresie funkcjonowania, a więc od 1918 do 1926 r. Rozwinięcie tej problematyki dawał tekst W. Łopacińskiego pt. Archiwa Państwowe Rzeczypospolitej Polskiej (ibid., 15 32). Wymienieni współpracownicy redakcji opublikowali też obszerną informację o gmachach archiwów państwowych (t. 5, s ). Łącząc powyższe tematy w całość, otrzymujemy obraz działalności i rozwoju służby archiwalnej okresu międzywojennego. Redaktorzy Archeionu zadbali też o to, aby opublikować protokoły posiedzeń Rady Archiwalnej: piątej sesji (26 27 III 1928, t. 4, s ), szóstej (19 20 XII 1928, t. 5, s. 1 26) i siódmej (28 29 III 1930, t. 8, s. 1 36). Dla badacza dziejów państwowej służby archiwalnej fakt ten ma ważne znaczenie, gdyż oryginały protokołów przepadły bezpowrotnie, jak wiele innych źródeł, w czasie II wojny światowej 11. W trakcie obrad omawiano działalność Wydziału Archiwów Państwowych oraz archiwów mu podległych. W. Łopaciński i A. Rybarski zamieszczali na łamach Archeionu roczne sprawozdania z działalności Wydziału Archiwów Państwowych i archiwów państwowych oraz informacje o sprawach finansowych służby. Publikowano również spisy imienne urzędników i zmiany osobowe, jakie następowały w państwowej 10 Por.: M. Bielińska, Dwa jubileusze, Archeion, t. 31, 1959; L. Chajn, Twórczy jubileusz i zasłużony Jubilat, ibid., t. 59, 1973; M. Wąsowicz, Jubileusz 25-lecia pracy prof. Piotra Bańkowskiego na stanowisku redaktora Archeionu, ibid., t. 60, 1974; E. Kaszuba, Piotr Bańkowski archiwista i redaktor Archeionu, ibid., t. 85, Pierwsze protokoły posiedzeń Rady Archiwalnej ( ) opublikowane zostały w Tekach Archiwalnych, t. 13, 1971, oprac. R. Piechota, B. Jagiełło, M. Motas.

18 WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH służbie archiwalnej. W czasopiśmie zamieszczone zostały pełne wykazy pracowników (według stanu z: 1 XI 1928 r., t. 4, s ; 1 I 1931 r., t. 9, s i 1 I 1939 r., t. 16, s ). Obok nazwisk zaznaczono daty rozpoczęcia pracy w służbie archiwalnej oraz posiadany stopień urzędnika państwowego. Zachowane zestawienia obecnie stanowią jedyny pełny przegląd pracowników państwowej służby archiwalnej okresu międzywojennego. Do druku dane te przekazał A. Rybarski, zatrudniony w Wydziale Archiwów Państwowych jako radca w V stopniu służbowym. Godny odnotowania jest fakt uczestniczenia archiwów państwowych w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, której otwarcie nastąpiło 16 V 1929 r. W prezentacji osiągnięć dorobku 10-lecia II Rzeczypospolitej zaistniał Dział Archiwalny. Zwiedzający wystawę mogli poznać najcenniejsze przekazy źródłowe do dziejów państwa oraz działalność placówek, które te skarby pamięci narodowej przechowywały. Autorem obszernego opisu prac przygotowawczych oraz eksponatów plansz i wielu wykresów był współpracownik redakcji K. Konarski. Świat archiwalny, którego wartość może ocenić dobrze ten tylko, kto się z nim zbliżył w ciągu lat całych pracy, nie obfituje w momenty barwne; szary jest i zakurzony jak papier czy pergamin starego dokumentu i żadna pomysłowość nie byłaby zdolna wykrzesać z niego na ściany wystawy porywającego obrazu. Niemniej należało wydobyć zeń wszystko, co wydobyć było można pisał dyrektor Archiwum Akt Dawnych (t. 6 7, s. 1 21). Dzięki współpracownikom Archeionu, a w tym przypadku informacji z 1934 r., pióra redaktora W. Suchodolskiego, dowiadujemy się o podjęciu inicjatywy przygotowania przewodnika po polskich archiwach państwowych. Sprawa była dyskutowana już w 1928 r., w gronie pracowników warszawskich archiwów państwowych. Po wnikliwym omówieniu na posiedzeniu Sekcji Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii, skrystalizował się plan edycji (w kilku częściach) zbiorowego opracowania, przygotowywanego wspólnymi siłami archiwistów i historyków. Jak podkreślił autor, przewodnik miał posiadać charakter podręcznej pomocy, która umożliwiałaby poznanie stanu zasobów źródłowych przechowywanych w polskich archiwach państwowych doby porozbiorowej, z lat (t. 12, s ). Archeion dostarczał systematycznie wiadomości na temat prac Sekcji Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii, której przewodniczył prof. S. Ptaszycki, w okresie sprawowania funkcji naczelnego dyrektora archiwów państwowych. Na uwagę zasługuje omówienie udziału archiwistów w pracach Sekcji, opublikowane w t. 14 i obejmujące okres za lata Dowiadujemy się również o czynionych zabiegach wkierunku połączenia wysiłków archiwistów i bibliotekarzy. O sprawach tych pisali: Stanisław Antoni Groniowski pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych (O wspólny zwia zek archiwistów i bibliotekarzy polskich, t. 15, s ) i Wojciech Hejnosz zatrudniony wówczas w Archiwum Państwowym we Lwowie (Kilka uwag o archiwistach i bibliotekarzach, ibid., s ). Tenże autor i współpracownik redakcji nawiązał do poruszonej wcześniej problematyki, zamieszczając w t. 16 artykuł pt. Jeszcze o archiwach, bibliotekach i ich publicznej użyteczności (s. 85 i n.).

19 18 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI Wt.12 Archeionu (1934 r.) zabrała głos, jako stały współpracownik redakcji, H. Polaczkówna. Omówiła wnikliwie przebieg obrad VII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Warszawie, ze zwróceniem specjalnej uwagi na prace I Sekcji Nauk Pomocniczych, Archiwów i Organizacji Pracy Historycznej, w której uczestniczyło liczne grono archiwistów krajowych i zagranicznych. Archiwistyka i referaty archiwalne, zresztą zupełnie interesujące, przytłoczyły całkowicie obrady Sekcji I pisała Polaczkówna (s. 201). Odnotowane zostało też uczestnictwo archiwistów w VIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych, który obradował w dniach 28 VIII 4 IX 1938 r. w Zurychu. Na temat obrad pisał J. Siemieński. Polską służbę archiwalną reprezentowała też dr Jadwiga Karwasińska, wówczas pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych 12. Z upoważnienia WydziałuArchiwówPaństwowych J. Siemieński wystąpił wówczas z tezą, że archiwa dotyczące pewnego terytorium, nie wyłączając akt władz centralnych, powinny dzielić los tego terytorium. Pozostaje to w zgodzie pisał zarówno z zasadami prawa międzynarodowego, jak i postulatami nauki historycznej, jeżeli chodzi oscalenie wskali międzynarodowej archiwów, rozbitych wskutek zmian granic między państwami (t. 16, , s. 231). Informacje o archiwach zagranicznych Archeion umożliwił poznanie, już w latach , organizacji i działalności archiwów zagranicznych. Wyjazdy naukowe i służbowe współpracowników redakcji pracowników Wydziału Archiwów Państwowych oraz podległych archiwów były też poświęcone zbadaniu zasad funkcjonowania pokrewnych placówek. Warto przypomnieć,że o archiwach francuskich oraz Archiwum Narodowym Stanów Zjednoczonych pisał T. Manteuffel (t. 2, s i t. 15, s ). W t. 3 Archeionu zamieszczone zostało obszerne omówienie stanu archiwów belgijskich, pióra Aleksego Bachulskiego (s ). Czytelnik otrzymał również pożyteczne wiadomości o archiwach: szwajcarskich w artykule Zygmunta Wdowiszewskiego (t. 6 7, s ) oraz włoskich przygotowane przez Karola Maleczyńskiego (t. 5, s. 1 30) 13. Sekretarz redakcji czasopisma, W. Łopaciński, pisał o archiwach węgierskich (t. 6 7, s ) 14. On też omówił inne archiwa. Przebywając za granicą w 1932 r., głównie w celach organizacyjno-naukowych, skorzystał z tej okazji, aby zwiedzić kilka archiwów, a mianowicie w Pradze, Dreźnie, Brukseli, Paryżu i Mediolanie. Swoje obserwacje, jak zaznaczył, skupił na pomieszczeniach (budynki) i wewnętrznych urządzeniach archiwów zagranicznych (t. 10, s ). 12 W Archeionie ogłosiła dwa artykuły: O najdawniejszych księgach tzw. Rachunków dworu królewskiego, t. 1 oraz Rachunki żup solnych w XIV i XV wieku, t Był wówczas pracownikiem Archiwum Państwowego we Lwowie. Archiwa włoskie poznał w czasie pobytu (V VI 1928 r.) w Archiwum Watykańskim, gromadząc materiały dot. 5Monumenta Poloniae Vaticana. PiszeotymB. Turoń, Profesor Karol Maleczyński jako archiwista, Archeion, t. 51, 1969, s Działalność archiwów węgierskich w latach omówił też. L. Russyan, Archeion, t. 16, s

20 WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH Czytelnicy Archeionu mogli zapoznać się również z Organizacja archiwów Rosji Sowieckiej (t. 3, s ) oraz z działalnością archiwów estońskich (t. 13, s ). Wymienione dwa komunikaty opublikował W. Suchodolski. Czechosłowackie państwowe archiwum rolnicze (t. 6 7, s ) zostało omówione w artykule Jana Warężaka wówczas pracownika Wydziału Archiwów Państwowych, późniejszego kustosza Archiwum Miejskiego w Łodzi. Miał on okazję zapoznać się z archiwami czeskimi podczas stażu naukowego w Bibliotece Czechosłowackiej Akademii Rolniczej w Pradze. Redakcja Archeionu opublikowała ponadto artykuł poświęcony archiwom łotewskim i estońskim (t. 15, ), autorstwa stałego współpracownika J. Siemieńskiego, dyrektora AGAD, które opracował korzystając z uczestnictwa w Zjeździe Historyków Bałtyckich w sierpniu 1937 r. w Rydze. Obrady sekcji archiwalnej pozwoliły poznać, jak zaznaczył na wstępie autor, organizację i działalność wymienionych archiwów, przedstawionych na podstawie referatów, wygłoszonych przez historyków i archiwistów z tych krajów. Recenzje i noty bibliograficzne Doświadczeni archiwiści recenzowali i omawiali w Archeionie literaturę fachową oraz wydawnictwa okolicznościowe związane z problematyką historyczno-archiwalną. Współpracownicy czasopisma pisali o polskich i zagranicznych publikacjach. Szczególnie wnikliwie sygnalizowane były wydawnictwa traktowane jako pomoce dla uczestników kursów archiwalnych. Dotyczyły one: przepisów kancelaryjnych, roli i znaczenia wykazu akt, rejestracji spraw, prowadzenia składnicy akt, sposobu szycia akt czy też przechowywania akt w urzędach administracji publicznej. Autorami recenzji, obszernych informacji i not bibliograficznych byli stali współpracownicy redakcji; ich nazwiska często pojawiały się na łamach czasopisma, a byli wśród nich: Aleksy Bachulski, Józef Stojanowski, WincentyŁopaciński, Feliks Pohorecki. Obszerne omówienie literatury archiwalnej odrodzonej Polski za okres opublikował w t. 3 Kazimierz Kaczmarczyk, który od 1925 r. kierował Archiwum w Poznaniu 15. W Archeionie ukazywały się omówienia zawartości zagranicznych czasopism archiwalnych. Współpracownicy redakcji autorzy opracowań, not bibliograficznych, prezentowali treści artykułów, które mogły stanowić pomoc metodyczną dla pracowników polskich archiwów państwowych. Warto zasygnalizować kilka pozycji z tego działu. Literaturę archiwalną czesko-słowacką z lat , a także niemiecką i rosyjską omówił A. Bachulski (t. 1, s ; t. 2, s ; t. 10, s ; t. 11, s ). Tadeusz Manteuffel wskazał na czasopisma francuskie (t. 10, s ), Janusz Pajewski przybliżył polskiemu czytelnikowi Węgierskie 15 Recenzje innych pozycji historyczno-archiwalnych, pióra również tego autora, ukazały się w Archeionie, t. 16,

21 20 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI Wiadomości Archiwalne z lat (t. 12, s ), Feliks Pohorecki zaś czasopiśmiennictwo austriackie (t. 15, s ). Przegląd archiwalnej literatury francuskiej z lat , w szerszym ujęciu, opracował Aleksander Gieysztor (t. 16, s ). W dziale Recenzje i omówienia ukazało się interesujące opracowanie byłego naczelnego dyrektora archiwów państwowych, J. Paczkowskiego, na temat wydanego w Sienie w 1928 r. podręcznika włoskiej archiwistyki. W obszernym artykule pt. Eugenio Casanova, jego dzieło i archiwa Italii (t. 6 7, s ) przybliżył polskiemu czytelnikowi i polskim archiwistom treść książki szefa głównego archiwum państwowego w Rzymie. Rozważania w zakresie problematyki archiwalnej zaznacza autor recenzji oparte zostały na gruntownej wiedzy i dużym doświadczeniu zdobytym w archiwach włoskich. Wykorzystane zostały też osiągnięcia innych służb archiwalnych, głównie holenderskiej i francuskiej. Archeion opublikował też omówienie podręcznika upowszechnianego przez archiwistów niemieckich. Otto Heinrich Meisner wydał bowiem swoje fundamentalne dzieło Aktenkunde. Ein Handbuch für Archivbenutzer (Podręcznik nauki o aktach, Berlin 1935). Tom ten został wszechstronnie scharakteryzowany przez stałego współpracownika czasopisma F. Pohoreckiego doświadczonego pracownika archiwów we Lwowie i Poznaniu (t. 15, s ). Autor ten recenzował na łamach Archeionu fachową literaturę niemiecką i austriacką,jakownikliwyznawca problematyki tych archiwów zagranicznych (por. też t. 14, s ). Wspomnienia o zasłużonych Archeion zamieścił w kilku tomach wspomnienia i nekrologi o tych archiwistach, którzy odeszli na zawsze. Artykuły wspomnieniowe pisali głównie najbliżsi współpracownicy redakcji. Warto zaznaczyć, że dzięki tym opracowaniom można poznać obecnie osiągnięcia archiwalne zasłużonych osobistości z lat międzywojennych. Szeroko potraktowany został np. biogram Oswalda Balzera ( ) historyka prawa i ustroju, archiwisty i wydawcy źródeł, który kierował Archiwum Ziemskim we Lwowie od sierpnia 1891 r. do końca swego życia. O Balzerze, profesorze Uniwersytetu Jana Kazimierza, pisali: Stanisław Ptaszycki jeszcze jako naczelny dyrektor archiwów państwowych oraz Helena Polaczkówna jedna ze współpracownic archiwistek (t. 11, s. 1 19). Taż oraz Jan Jakubowski omówili także drogę życiową i dokonania Antoniego Prochaski ( ), kustosza Archiwum Ziemskiego we Lwowie i badacza dziejów Litwy (t. 8, s. III XIII). Jego pamięci poświęcone było posiedzenie Sekcji Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii, które odbyło się 23 IX 1930 r. Przemawiali wówczas prof. S. Ptaszycki, naczelny dyrektor archiwów państwowych, oraz prof. O. Halecki, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (ibid., s. I). Należy zaznaczyć,żezmarłybył współpracownikiem czasopisma, autorem dwóch artykułów, wcześniej zamieszczonych na łamach Archeionu (t. 1, s i t. 2, s ), pt. Pierwotny układ akt ziemskich.

22 WSPÓŁPRACOWNICY ARCHEIONU W LATACH Wśród wspomnień był też artykuł Stefana Pomarańskiego, poświęcony gen. Julianowi Stachiewiczowi ( ), zatytułowany Twórca archiwów Wojska Polskiego (t. 13, s. 1 10). Można również wskazać na obszerny nekrolog opracowany przez Tadeusza Manteuffla, który został poświęcony Feliksowi Jakubowskiemu ( ) historykowi i archiwiście (t. 16, s ). Był on związany z Archiwum Oświecenia Publicznego w latach Opracowywał zespoły aktowe, a wyniki swoich dociekań ogłaszał na łamach Archeionu,jako stały współpracownik redakcji (m.in. Akta szkolne pruskie z lat w Archiwum Oświecenia Publicznego, t. 2, s ; Archiwum Państwowe W.X. Litewskiego i jego losy, t. 9, s. 1 18), oraz wspomnienie, co wcześniej już zaznaczono, o A. Prochasce, którego znał dobrze jako historyka. W roku 1933 służba archiwalna poniosła niepowetowaną stratę. Dnia 25 X 1933 r. zmarł pierwszy naczelny dyrektor archiwów państwowych niepodległej Polski, prof. Józef Paczkowski. Pełniąc swą zaszczytną funkcję w latach , od początku zabiegał o powołanie do życia czasopisma, które byłoby dostępne dla wszystkich archiwistów polskich. Upowszechniając wiedzę o archiwach, przekazywał również doświadczenia służb archiwalnych innych krajów, poznając ich działalność w czasie podróży zagranicznych. Właśnie za jego kadencji podjęto starania i rozpoczęto przygotowania do wydawania pierwszego czasopisma archiwalnego. Wspomnienie pożegnalne w imieniu historyków i archiwistów Poznania zamieścił w Archeionie Kazimierz Kaczmarczyk, pt. Józef Paczkowski (t. 12, s. 1 18). W dziale Wspomnienia pojawiło się też nazwisko Stanisława Ptaszyckiego ( ), pierwszego redaktora czasopisma, zmarłego 20 XII 1933 r. W t. 12 Archeionu ukazały się obszerne informacje biograficzne, pisane przez najbliższych współpracowników długoletniego naczelnego dyrektora archiwów państwowych. Artykuły zamieścili: Wincenty Łopaciński Rys życia Stanisława Ptaszyckiego; Stanisław Kętrzyński, Rola Stanisława Ptaszyckiego w Petersburgu; Jan Jakubowski, Stanisław Ptaszycki jako badacz Metryki Litewskiej; Halina Bachulska, Bibliografia prac Stanisława Ptaszyckiego. Osobie zmarłego poświęcone było, również publikowane, Przemówienie wstępne na uroczystym zebraniu Sekcji Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie, które wygłosił Witold Suchodolski. W Archeionie (t. 14, s. 1 5) omówiona została droga życiowa Stanisława Zakrzewskiego ( ), historyka, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza. Autorem wspomnienia był prof. Stanisław Kętrzyński, wybitny historyk mediewista, dyrektor Archiwum Akt Dawnych (1919 r.), a następnie AGAD (1920 r.). Pisząc o zmarłym zaznaczył, że archiwistą nigdy nie był, jednakże jako badacz ustawicznie współpracował z placówkami gromadzącymi archiwalia i sięgał do zasobów związanych z historią. W roku 1930, w uznaniu zasług naukowych, prof. S. Zakrzewski został powołany w skład Rady Archiwalnej, której członkiem był do końca życia.

23 22 BOLESŁAW WOSZCZYŃSKI A. Bachulski i W. Łopaciński 16 nakreślili w dziale Wspomnień t. 15 (s ) sylwetkę Wacława Granicznego ( ), który w latach pełnił funkcję dyrektora Archiwum Skarbowego w Warszawie. Archiwa poznał on już w 1898 r., pracując wówczas jako dietariusz. Przez dwa lata ( ) związany był z Wydziałem Archiwów Państwowych. Ogólnie stwierdzić należy, że w Archeionie okresu międzywojennego ukazało się dziewięć wspomnień, autorami których byli najbliżsi współpracownicy redakcji. Dział ten wprowadzono poczynając od t. 8, w 1930 r. Czasopismo odnotowało do 1939 r. sukcesy, ale też i trudności (zwłaszcza brak finansów), jednak dokładano wiele wysiłku, aby je utrzymać i rozwijać. Sprzyjała temu życzliwość ze strony współpracowników. Jak z wcześniejszego przeglądu wynika, grono autorów Archeionu reprezentowała czołówka polskiej archiwistyki. Byli to jej główni organizatorzy po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Koncepcja czasopisma, jako organu urzędowego Wydziału Archiwów Państwowych, sprawiła, że stało się ono swoistą placówką naukową, która w toku kolejnych lat swego istnienia wprost zrosła się z całokształtem życia państwowej służby archiwalnej. Wraz z rozwojem archiwów podległych Wydziałowi zwiększyło się też zainteresowanie problematyką prezentowaną na kartach Archeionu. Z pełnym przekonaniem podkreślić należy, że podejmowane były tematy szczególnie bliskie pracownikom, związane z teorią i praktyką archiwalną, interesującą bezpośrednio zatrudnionych w archiwach. Do Archeionu sięgali również historycy, pracownicy różnych placówek naukowych. Do nich właśnie adresowane były informacje o przekazach do dziejów powstań narodowych, przechowywanych w placówkach podległych Wydziałowi Archiwów Państwowych. Pracownicy dziewięciu archiwów państwowych omówili źródła do dziejów Powstania Listopadowego, pod ogólnym tytułem: Rok 1830 w polskich archiwach państwowych (t. 8, s ). W innym opracowaniu zostały wskazane archiwalia do dziejów Powstania Styczniowego (t. 15, s. 1 9). Wartościami poznawczymi odznaczałysię publikacje współpracowników czasopisma, którzy odwiedzali służbowo archiwa zagraniczne. Pisali o organizacji i działalności poznawanych placówek, a także informowali o polonikach 17. W ten 16 Była to ostatnia publikacja współredaktora czasopisma (od 1933 r.). Wincenty Łopaciński przeżył 53 lata, zmarł 22 IV 1939 r. W obszernym nekrologu, który ukazał się w Archeionie dopiero w pierwszym, wydanym poii wojnie t. 17 (1948), podkreślone zostałyjego zasługii wyjątkowa aktywność w sprawach archiwalnych. Był szczerze przywiązany i całą duszą oddany czasopismu archiwalnemu. Życiem swym i swą działalnością wrósł głęboko w historię i pracę archiwów polskich (s. 239). Por. W. Suchodolski, Pamięci zasłużonego archiwisty. Wincenty Łopaciński, Archeion, t. 18, 1948, s. 5 12; K. Konarski, Śp. Wincenty Łopaciński, ibid., s Dla przykładu można wskazać na artykuł M. Małowista, omawiający zasób archiwów Szwecji, agłównietemateriały, które mogły interesować polskie środowiska naukowe, Archeion, t. 16, s Por. K. Tyszkowski, Polonika w zbiorach Archiwum Państwowego w Wiedniu, t. 5, s ; L. Koczy, Akta polskie w Archiwum Państwowym w Kopenhadze, t.9,s

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego Bolesław Woszczyński DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI Początki ustawodawstwa archiwalnego Prace związane z organizacją służby archiwalnej sięgają jeszcze okresu przed odzyskaniem niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Wystawa i konferencja posiadają patronat honorowy:

Wystawa i konferencja posiadają patronat honorowy: Konferencję poprzedziła wystawa Archiwa warszawskie dawniej i dziś (Warszawa, Galeria Plenerowa, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście, róg Traugutta, 22 września 21 października 2011 r.). Wystawa i konferencja

Bardziej szczegółowo

ARCHIWOZNAWSTWO KONSPEKT BLOKU ZAJĘĆ

ARCHIWOZNAWSTWO KONSPEKT BLOKU ZAJĘĆ ARCHIWOZNAWSTWO KONSPEKT BLOKU ZAJĘĆ Specjalność archiwistyczna (IV rok studiów dziennych) Nazwa przedmiotu: Archiwoznawstwo Nazwa przedmiotu w jęz. Angielskim: The knowlegde of archives Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański. 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH

Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański. 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH specjalizacja archiwalna I rok, studia stacjonarne 2. Ilość godzin: 30 godz. 4.

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

X Zjazd ifar, grudnia 2016 r., Warszawa. ifar i Archeion. Michał Serdyński Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

X Zjazd ifar, grudnia 2016 r., Warszawa. ifar i Archeion. Michał Serdyński Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych X Zjazd ifar, 15-16 grudnia 2016 r., Warszawa ifar i Archeion Michał Serdyński Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 12 stycznia 2004 r. 15 grudnia 2016 r. 12 lat 155 miesięcy 4 721 dni (112) 2011, s.

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW Kierownik studiów dr Agnieszka Janiak-Jasińska Koordynator merytoryczny dr hab.

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Zasada przynależności zespołowej w praktyce archiwów państwowych Konferencja metodyczna archiwów państwowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Zasada przynależności zespołowej w praktyce archiwów państwowych Konferencja metodyczna archiwów państwowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Zasada przynależności zespołowej w praktyce archiwów państwowych Konferencja metodyczna archiwów państwowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. PROGRAM Termin: 27 czerwca 2016 r., godz. 10.00 16.00 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Anna Wajs (Archiwum Państwowe w Warszawie) Archiwa Przełomu 1989 1991 projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Dotychczasowi uczestnicy projektu osoby prywatne

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918

XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Krasiczyn Przemyśl Lwów, 25 29 września 2001 roku KARTOGRAFIA GALICJI 1772 1918 Organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskiej terminologii archiwalnej.

Rozwój polskiej terminologii archiwalnej. Monika Panter Strona 31 Rozwój polskiej terminologii archiwalnej. Opracowanie specjalistycznej terminologii stanowi podstawę uporządkowania wiedzy w każdej dziedzinie. Także w archiwistyce jest to jeden

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE Warszawa 26.11.2014r. Geodezja od czystej mierniczej do interdyscyplinarnej - w 60-letnim przekazie dydaktycznym prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego i prof. dr hab. inż. Janusza Śledzińskiego 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 4,

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 4, Tomasz Rembalski Sprawozdanie z III Seminarium Genealogicznego "Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich", Gdynia, 8 października 2011 r. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy

Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Digitalizacja zbiorów bibliotek publicznych problemy, szanse, perspektywy Charakterystyka zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie digitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Wkład Archiwistów Warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu

Wkład Archiwistów Warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu Wkład Archiwistów Warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu, red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012,

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu Archiwum zakładowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Archiwum zakładowe Kod przedmiotu 15.5-WH-ZDP-AZ Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki transgraniczne Profil

Bardziej szczegółowo

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka);

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka); I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA genealogia (genea pokolenie; logos nauka); genealog; drzewo genealogiczne. 2. POLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE strona

Bardziej szczegółowo

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych,

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, który szczycić się może znaczącymi, jak na warunki niewielkiego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU

HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU ZESZYTY RYBNICKIE 9 K O N F E R E N C J E HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI - bited. - bited. - bited. - This copy is for persona STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE RADA NAUKOWA ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI WARSZAWA 2010 1 - bited. - bited. - bited. - This copy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt w bieżącej i archiwalnej obsłudze dokumentacji powiatowego urzędu pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Polish Academy of Sciences Institute of the History of Science Team for

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

Powstanie Styczniowe 1863 r.

Powstanie Styczniowe 1863 r. PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Powstanie Styczniowe 1863 r. Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Rafał Kubicki, dr Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Rafał Kubicki, dr Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański Rafał Kubicki, dr Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Rozwój form dokumentacji aktowej XIX-XX w. (rok studiów 1, semestr 2), studia stacjonarne, specjalizacja archiwalna 2. 30

Bardziej szczegółowo

Od Unii do Unii. Polskie wizje jednoczenia Europy

Od Unii do Unii. Polskie wizje jednoczenia Europy Komunikat prasowy Od Unii do Unii. Polskie wizje jednoczenia Europy wystawa z okazji 5. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Główne Akt Dawnych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Katarzyna Mikołajczyk * Adam Łysakowski Doktor habilitowany, kustosz dyplomowany, dyrektor BUŁ w latach 1946 1948. Urodził

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254),

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), 237-240 2015 NOWOŚCI WYDAWNICZE WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Archiwum Zgrupowania

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie, t. V

Studia Gdańskie, t. V Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie, t. V W Konstancinie koło Warszawy 4 sierpnia 2007 roku zmarł Profesor Julian Radziewicz (ur. 29 maja 1937 r.), pedagog, publicysta, autor publikacji naukowych. Był absolwentem

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 28 listopada 2016 r.

Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 28 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 4690 UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. 2 Zasady i tryb dofinansowania projektów edukacyjnych

Przepisy ogólne. 2 Zasady i tryb dofinansowania projektów edukacyjnych DECYZJA Nr 20 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu dofinansowania projektów edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych realizowanych w archiwach

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Bolesław Woszczyński Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przystąpiono do gromadzenia akt proweniencji wojskowej. Ważną w tym funkcję odegrała

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia Nowy interdyscyplinarny kierunek w ofercie edukacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu

Studia stacjonarne I stopnia Nowy interdyscyplinarny kierunek w ofercie edukacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ i ARCHIWISTYKA Studia stacjonarne I stopnia Nowy interdyscyplinarny kierunek w ofercie edukacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej FOLIA BIBLIOLOGICA Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS (2015, vol. LVII) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Notes Konserwatorski. Trwa e zbiory êród em historii. Biblioteka Narodowa

Notes Konserwatorski. Trwa e zbiory êród em historii. Biblioteka Narodowa 9 Notes Konserwatorski Trwa e zbiory êród em historii Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa Dzia Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Trwa e zbiory êród em historii Biblioteka Narodowa Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO

IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO WIEDZY O HRUBIESZOWIE I LUDZIACH Z NIM ZWIĄZANYCH REGULAMIN I. ORGANIZATORZY: 1. Urząd Miasta Hrubieszów 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie 3. Muzeum im. ks.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 2 1 Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który powstaje w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION TOM CXIV TOM

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION TOM CXIV TOM NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ARCHEION TOM CXIV TOM WARSZAWA 2013 Rada Redakcyjna Jerzy Gaul, Wojciech Krawczuk, Alicja Kulecka, Janusz Łosowski, Iryna Matiash, Krzysztof Skupieński, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao

Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVIII ZESZYT 3-4 2011 CZESŁAW DOMAŃSKI LOSY PRZEGLĄDU STATYSTYCZNEGO Statystyka: narzędzie nieodzowne w poszukiwaniu prawdy. C. Radhakrishua Rao 1. WPROWADZENIE Głównym celem działalności

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

e-monografie Gospodarka: innowacje i rozwój Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II

e-monografie Gospodarka: innowacje i rozwój Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II e-monografie Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II Gospodarka: innowacje i rozwój pod redakcją Marcina Winiarskiego Wrocław 2011 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Białystok wzbogacił się o kolejne zasoby archiwalne

Białystok wzbogacił się o kolejne zasoby archiwalne Białystok wzbogacił się o kolejne zasoby archiwalne Na ręce Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno naczelny dyrektor archiwów państwowych Władysław Stępniak przekazał kolejną partię kopii

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo