Zalacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2014 rok"

Transkrypt

1 Zalacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok Tabela L.p. Obszar ryzyka PrzyWadowe formy ryzyka Trwalosc projektu Kwalifikowlanosc podatku VAT Generowanie dochodu Osiajni^cie i utrzymanie wskaznikow projektu Podwojne finansowanie Archiwizacja dokumentacji Zaprzestanie dzialalnosci okreslonej w projekcie Niedozwolona zmiana forrny prawnej prowadzenia dziatalnosci gospodarczej Niewykorzystywanie infrastruktury powstalej w wyniku proiektu Sprzedaz, zamiana, darowizna elementu infrastruktury Wykorzystywanie zakupionej nieruchomosci na inny eel niz przewidziany w projekcie Uszkodzenie/zniszczenie/kradziez elementu infrastruktury Brak kontraktu z NFZ na swiadczenie usfug Wystapienie mozliwosci odzyskania podatku VAT Wystapienie zmiany poziomu kosztow i/lub przychodow operacyjnych w ramach projektdw generujacych dochod, ktorych wartosc catkowita przekracza mln Euro Wystapienie innych lub nowych zrodel przychodow, ktore nie zostaty uwzgl^dnione w analizie ex ante, w ramach projektow generujacych dochod Nieutrzymanie wskaznikow produktu Nieosiac ni?cie wskaznikow rezultatu Nieutrzymanie wskaznikow rezultatu Przedstawienie do refundacji tego samego wydatku w ramach kilku projektow LRPO Przedstawienie do refundacji wydatku dofinansowanego z PROW Przedstawienie do refundacji wydatku dofinansowanego z PO RYBY Niewtasciwe przechowywanie/zabezpieczenie dokumentacji Zniszczenie dokumentacji Wskazane powyzej ryzyka oszacowano w celu okreslenia ich wpfywu, tj. potencjalnej szkody finansowej oraz prawdopodobiehstwa wystapienia. Na podstawie list rankingowych obszarow ryzyka pracownikow wydzialu kontroti (oznaczonych dale] jako P, P; P, P) przyznalo poszczegolnym obszarom ryzyka (biorac pod uwag liczb obszarow} punkty od 6 do, gdzie 6 oznacza obszar najbardziej zagrozony, a obszar najmniej zagrozony. Punkty przyznane przez poszczegolnych pracownikow zostaty zsumowane dla kazdego obszaru i utworzono ranking obszarow ryzyka poczawszy od tego, ktory otrzymai najwi^cej punktow. Ponadto otrzymany wynik wyrazono w procentach poprzez podzielenie ilosci punktow, ktore otrzymai dany obszar ryzyka przez ilosc punktow, ktorq, otrzymai obszar pierwszy na liscie, a nast^pnie pomnozono przez 00 %. Wobec powyzszego najbardziej zagrozony jest obszar Trwalosc projektu, uzyskal lacznie punkty, a ryzyko oceniono na wartosc czyli 00%. Najmniej zagrozony jest obszar Archiwizacja dokumentacji, uzyskallacznie punkty, a ryzyko oceniono na wartosc 0,7 czyli 7%, Lubusfeie Wanezachodu UNIA EUROPEJKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 Zaiacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok Tabela Numer i obszar ryzyka Liczba punktow przyznana obszarowi P P P P Suma uzyskanych punktow Pozycja w rankingu Ocena ryzyka Trwalosc projektu.kwalifikowlanosc podatku VAT S.Generowanie dochodu.0siajgni^cie i utrzymanie wskaznikow projektu S.Podwqjne finansowanie 6.Archiwizacja dokumentacji (00%) 0,0 (0%) 0,7 (7%) 0,8 (8%) 0,0 (0%) 0,7(7%) Ponadto pracownicy (P, P, P, P), woparciu o wiedze, i doswiadczenie wzakresie kontroli projektow, oszacowali prawdopodobiehstwo wystapienia poszczegolnych ryzyk oraz ich wplywu na utrzymanie trwatosci projektu zgodnie z zalozeniem, iz wartosc: - - male prawdopodobiehstwo - - srednie prawdopodobiehstwo - - duze prawdopodobiehstwo - - bardzo duze prawdopodobiehstwo - - mala szkoda, - - srednia szkoda, - - duza szkoda, - - bardzo duza szkoda Analize, przedstawiono w tabeli ponizej. Tabela Up Ryzyko Zaprzestanie dzialalnosci okreslonej w projekcie Niedozwolona zmiana formy prawnej prowadzenia dziatalnosci gospodarczej Niewykorzystywanie infrastruktury powstalej w wyniku projektu Sprzedaz, zamiana, darowizna element] infrastruktury Wykorzystywanie zakupione nieruchom )sci P Prawdopodobiehstwo wystqpienia P P P Su ma P P iziom szkody P P P Su ma Srednia ryzyka +8++ =9/=, =/=, =7/=, +++ =6/= 8+++ =0/= NAKODOWASTRATEGIA POJNOSCI Lubusfcie Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 Zatacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzajdzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok w projekcie Uszkodzenie/zniszczenie/kr adziez elementu infrastruktury BrakkontraktuzNFZna swiadczenie ustug Wystapienie mozliwosci odzyskania podatku VAT Wystapienie zmiany poziomu kosztow i/lub przychodow operacyjnych w ramach projektow generujacych dochod, ktorych wartosc calkowita przekracza mln Euro Wystapienie innych lub nowych zrodel przychodow, ktore nie zostaly uwzglednione w analizie ex ante Nieutrzymanie wskaznikow produktu Nieosiajgniecie wskaznikow rezultatu Nieutrzymanie wskaznikow rezultatu Przedstawienie do refundacji tego samego wydatku w ramach kilku projektow LRPO Przedstawienie do refundacji wydatku dofinansowanego z PROW Przedstawienie do refundacji wydatku dofinansowanego z PO RYBY Niewtasciwe przechowywanie/zabezpiec zenie dokumentacji =8/=, =0/= +++ =/=, =8/=, =0/= +++ =/=, =8/ = +++ =6/= +++ =7/=,7 +++ =6/=, +++ =6/=, +++ =6/=, 8. Zniszczenie dokumentacji +++ =/= Na podstwie powyzszej oceny okreslono, iz najwi^ksze prawdopodobiehstwo wystapienia ma ryzyko: - Nieosiacjni^cie wskaznikow rezultatu, - Nieutrzymanie wskaznikow rezultatu, - Uszkodzenie/zniszczenie/kradziez elementu infrastruktury, - Wystapienie innych lub nowych zrodel przychodow, ktore nie zostaly uwzglednione w analizie exante, a najwi$ksza^szkod moze spowodowac ryzyko: - Wykorzystywanie zakupionej nieruchomosci na inny eel niz przewidziany w projekcie, Nieosia^ni^cie wskaznikow rezultatu, Lubushie Wartezachodu UNIA EUROPEJKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

4 Zalacznik nr7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok - Brak kontraktu z NFZ na swiadczenie uslug, - Zaprzestanie dzialalnosci okreslonej w projekcie, Nieutrzymanie wskaznikow produktu. Biorac pod uwag prawdopodobienstwo wystapienia oraz mozliwa, szkod spowodowana^ danym ryzykiem jako najbardziej niebezpieczne ryzyka wskazano: Tabela Ryzyko Srednia prawdopodobiehstwa l.p. Nieosicpiiecie wskaznikow rezultatu Wykorzystywanie zakupionej nieruchomosci na inny ce! niz przewidziany w projekcie Brak kontraktu z NFZ na swiadczenie uslug Wystapienie innych lub nowych zrodel przychodow, ktore nie zostaty uwzgkednione w analizie ex ante wystaj)ienia ryzyka i potencjalnej szkody Nast^pnie zidentyfikowane srednie ryzyka w trwalosci projekiu przypisano poszczegolnym dzialaniom i poddziataniom programu w celu oszacowania, More z dzialan sa^ najbardziej zagrozone wyst^powaniem nieprawidtowosci w okresie trwaiosci projektu. Przypisania dokonala Anna Dobrowolska, Kierowniczka Wydzialu Kontroli i Stanislaw Hatka, Zast^pca Dyrektora Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przypisania dokonano wg tabeli nr stanowiacej zatacznik do niniejszego opracowania. W wyniku przypisania zsumowano srednie ryzyk przypisanych do dzialania/poddzialania i wskazano nast^pujace poziomy zagrozenia (od najbardziej zagrozonego do zagrozonego w najmniejszym stopniu dziaiania/poddzialania): Tabela l.p Nr dziatani a/pod dziaten ia LRPO. Mikroprzedsiebiorstwa. Poprawa konkurencyjnosci malych i srednich przedsi^biorstw poprzez inwestycje.. Rozwoj i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej.. Rozwoj i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej.. Rozwoj i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia.. Rozwoj i modernizacja lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Rozwoj i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej. Rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich i wiejskich. Tworzenie obszarow aktywnosci gospodarczej i promocja gospodarcza. Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie. Transfer badaii, nowoczesnych technologii i innowacji ze swiata nauki do przedsiebiorstw. Rozwoj regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Rozwoj spoleczeiistwa informacyjnego Poziom zagrozenia,7,7 9,7 9,7 8, 8,, 8, W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka stwierdzono, iz najbardziej zagrozonym dzialaniem jest dziaianie.. Mikroprzedsi^biorstwa i. Poprawa konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw poprzez inwestycje -,7 (poziom zagrozenia), nast^pnie dziatenie.. Rozwoj i modernizacja infrastruktury edukacyjnej 9,7, dzialanie.. Rozwoj i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia 8;. Natomiast najmniej zagrozonym dziaianiem jest. Rozwoj regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia, oraz dzialanie rozwoj spoleczehstwa informacyjnego,. Napodstawie przeprowadzonego badania ustalono, iz w ramach populacji istnieje zroznicowane zagrozenie ryzykiem. Wobec czego podzielono zbior na podzbiory i pogrupowano wedlug dzialan. 9,7,, Lubushie Watte zachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSK! FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

5 ZaJacznik nr7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzajdzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok Na potrzeby analizy ryzyka przyjejo podzial na poddzialania, jednak w wyniku oceny nie stwierdzono roznic w zagrozeniu ryzykiem w ramach kazdego z poddzialari, wiec podzial ten nie bedzie brany pod uwag. Przypisane poziomy zagrozenia znaczaco rozni^ si w ramach poszczegolnych dziatah, przyje^o zatem podziaf na cztery grupy zagrozenia: Tabela 6 I grupa Zagrozenie od do 0. Rozwoj spoleczeristwa informacyjnego, Rozwoj regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Transfer badari, nowoczesnych technologii i innowacji ze swiata nauki do przedsiebiorstw. Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie II grupa Zagrozenie powyzej 0 do 0. Tworzenie obszarow aktywnosci gospodarczej i promocja gospodarcza. Rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich i wiejskich III grupa Zagrozenie powyzej 0. Rozwoj i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.. Rozwoj i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia.. Rozwoj i modernizacja infrastruktury edukacyjnej IV grupa Zagrozenia powyzej 0. Poprawa konkurencyjnosci malych i srednich przodsi^biorstw poprzez inwestycje. Mikroprzedsiebiorstwa Ponadto na potrzeby niniejszej analizy w okresie trwatosci projektow nalezy wziap pod materialnosc ryzyka, tj, zagrozenie finansowe zwiazane z mozliwosci^wyst^powaniem poszczegolnych ryzyk. Materialnosc ryzyka jest uzalezniona od wartosci wydatkow w ramach projektu. Jednoczesnie nalezy zauwazyc, ze w odniesieniu do wartosci wydatkow kwalifikowalnych w ramach projektu podobne prawdopodobiehstwo wystapienia nieprawidlowosci wyst^puje zarowno w malych jak i w duzych projektach realizowanych w ramach kazdego z dzialah a wartosci projektu nie nalezy wiazac z wartoscia^ szkody jaka moze wynikac z niewywiazywania si przez Beneficjentow z obowiazkow wskazanych w okresie trwabsci w stosunku do zrefundowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkow. Lubusbie Wane zachodu UNIA EUROPEJKA EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNtGO

6 Zalacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzajdzaja^ej Lubuskirn Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok Metodologia kontroli projektow w trwaiosci Zgodnie z art. 60 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 08/006 z lipca 006 r. Instytucja Zarzadzajaca odpowiada za weryfikacje, iz wspolfinansowane towary i uslugi sa, dostarczone oraz, ze wydatki zadeklarowane przez beneficjentow na operacje zostaly rzeczywiscie poniesione i sa^zgodne z zasadami wspolnotowymi i krajowymi; weryfikacje na miejscu poszczegolnych operacji rnog^ bye dokonywane na podstawie badania proby zgodnie ze szczegolowyrni zasadami, ktore zostana, przyje_te przez Komisje zgodnie z procedure o ktorej mowa w art. 0 ust.. Zgodnie z art. 7 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 08/006 projekt zachowuje wklad funduszy, wyla^cznie jezeli nie ulegl zasadniczym modyfikacjom w ciacju lat od ich zakohczenia lub lat w przypadku MSP. Zasadnicze modyfikacje oznaczajajakie zmiany podje_te w trakcie realizacji projektu lub po jego zakohczeniu, ktore: a) majq_wpjyw na jego charakter, warunki realizacji i mog^ powodowac uzyskanie nieuzasadnionych korzysci przez przedsi^biorstwo lub podrniot publiczny oraz b) wynikaja^ze zmiany charakteru wlasnosci elernentu infrastruktury, ktora powstafa w ramach realizacji projektu albo z zaprzestania dzialalnosci produkcyjnej. Zasadnicza modyfikacja oznacza jednoczesne spelnienie, co najmniej jednego z warunkow wymienionych w pkt. a) i co najmniej jednego z warunkow wymienionych w pkt. b). Jezeli nie wystapi zmiana charakteru wlasnosci elernentu infrastruktury albo zaptrzestanie dzialalnosci produkcyjnej wykluczone jest powstanie zasadniczej modyfikacji, co w konsekwencji stanowi brak podstaw do badania wplywu na charakter lub warunki realizacji operacji, jak rowniez wystapienia korzysci i tego, czy byla ona uzasadniona. Zgodnie z umow^ o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiazany jest do zachowania trwaiosci zrealizowanego projektu przez okres lub lat od dnia zakohczenia realizacji projektu. Procedure kontroli trwaiosci projektow przeprowadzana jest w okresie: - lat od daty zakoiiczenia reaiizacji projektu w przypadku projektow realizowanych przez MSP, - lat od daty zakohczenia realizacji projektu w przypadku pozostalych Beneficjentow. Przez dat zakohczenia realizacji projektu nalezy rozumiec termin reaiizacji okreslony w decyzji/umowie o dofinansowanie. Speinienie obowia.zku zachowania trwaiosci projektu podlega monitoringowi i kontroli. Kontrola moze opierac si na weryfikacji trwaiosci projektow na probie wybranej na podstawie analizy ryzyka. Zgodnie z art. ust. Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 88/006 z 8 grudnia 006 r. w przypadku, gdy na mocy ust. lit. b) weryfikacje na miejscu dla programu operacyjnego przeprowadzone sa^ na wybranej probie, instytucja zarzadzajaca przechowuje dokumentacje opisujacaj uzasadniajap^metode^ doboru proby oraz identyfikujac^ wybrane do celow weryfikacji operacje itransakcje. Instytucja zarzajdzajajsa okresla wiefkosc proby w celu osiajgni^cia wystarczajacej pewnosci, co do zgodnosci z prawem i prawidlowosci transakcji b^dacych podstaw^ wydatkow, uwzgl^dniajaj: okreslony przez siebie poziom ryzyka dla wlasciwego rodzaju beneficjentow i stosownej operacji. Instytucja zarzadzajaca corocznie poddaje przegladowi metod doboru proby. Celem niniejszej metodologii jest okreslenie zasad dotyczacych wyianiania, w oparciu o analizy ryzyka, projektow ktore zostana^poddane kontroli trwaiosci, Analize kohczac^sie^ wyborem projektow do kontroli trwaiosci przeprowadza si^ corocznie, a kontrole powinny rozpoczap si^ przed zakohczeniem 0 roku. Kontrola trwaiosci projektu moze zostac przeprowadzona w kazdym miejscu bezposrednio zwia^zanym zrealizacj^ projektu. Dopuszcza si$ mozliwosc przeprowadzenia kontroli trwaiosci projektu spoza okreslonego doboru proby projektow w przypadku zaistnienia szczegolnych okolicznosci, hh " VVartczachodu ROZWOJU REGIONALNEGO NAROUOWA SRAT[-{.,IA SPOJNOSCt

7 Zalacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok Populacja Populacja b dqca przedmiotem badania jest zbiorem, do ktorego naleza, wszystkie projekty zakohczone w ramach I, II, IV iv Priorytetu LRPO, skontrolowane przez IZ LRPO na zakoriczenie realizacji projektu do grudnia 0 r. a d!a ktorych nieprzeprowadzono kontroli w okresie trwabsci. Badanie trwalosci dotyczy operacji obejmujqcych inwestycje w infrastruktur lub inwestycje produkcyjne (inne rodzaje przedsi^wziec, m.in. projekty wspotfinansujace: instrumenty inzynierii finansowej, udzial wtargach zagranicznych lub misjach gospodarczych, szkolenia, promocj gospodarczaj nie sa^obj^te zasada, trwafosci.}. Zrodiem informacji o populacji sa^ Informacje o projektach zawarte w KSI SIMIK Zgodnie z przeprowadzona^ analiz^ ryzyka czterech najbardziej doswiadczonych pracownikow wskazalo na ryzyka jakie moga, wystapic w okresie trwabsci projektu. Nast^pnie pracownicy oszacowali srednie zagrozenie w ramach kazdego z ryzyk okreslajap jego prawdopodobiehstwo wystapienia i wielkosc szkody jaka ryzyko moze za soba, niesc. Nastepnie przyporzadkowano poszczegolne wartosci ryzyka do dziatah w ramach ktorych zagrozenia moga, wystapic aby wskazac, ktora z grup projektow jest najbardziej zagrozona wystapieniem nieprawidlowosci. Dzialania podzielono na cztery grupy dzialah od najmniej zagrozonych (grupa I) do zagrozonych najbardziej wystapieniem zagrozeh (grupa IV), zgodnie z tabela^nr i 6. Zgodnie ze stanem na sierpnia 0 r., na podstawie danych zgromadzonych w KSI SIMIK 07- do wyzej opisanej populacji zaiicza si$ nastepujaca^ liczb elementow/projektow zrealizowanych w ramach LRPO w podziale na grupy: Tabela nr 7 Nr grupy Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Liczba populacji grupy elementow w ramach Grupa Nr projektu Tabela nr 8 projekty wg grup RPLB /09 RPLB.0, /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /0 RPLB /09 RPLB.0, /09 RPLB /0 RPLB / RPLB /09 TytuJ projektu Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 88 w m. Kosierz Uzbrojenie kornpleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej - ul. Strazacka Modernizacja ukjadu kornunikacyjnego centrum Dobiegniewa - modernizacja nawierzchni drog Starorynkowa - Staszica Przebudowa drogi powiatowej 080F, eiap I - skrzyzowanie drog powiatowych nr 080F i 60F w Zarach Rozbudowa drogi powiatowej nr 9-0 Lubin-Boczow-etap II Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 0 w m. Lgiri Budowa drogi KN w cia^u drogi powiatowej nr 8F w Kostrzynie nad Odra^w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 8F do Osiedla Szumitowo i KSSSE w Kostrzynie nad Odra.. Wzmocnienie regionalnego systemu transportu - budowa drogi dojazdowej do (erenow KSSSE Modernizacja drogi powiatowej nr 0F ulicy Kosciuszki w Nowym Miasteczku Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 78 w ciatju ul. Obroricow Warszawy w m. Wschowa Przebudowa drogi woj. nr 86 w m. Czarnowice Modernizacja dwoch wiaduktow na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Nazwa beneficjenta Miasto Gorzow Wielkopolski Gmina Dobiegniew Powiat Zarski Powiat Sul?cinski Powiat Gorzowski Gmina Siubice Powiat Nowosolski Miasto Zielona Gora NARODOWA TRATECIA SPOJNDSCi Lubuskie Warte zachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

8 Zafacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarz^dzajacej Lubuskim Regionainym Programem Operacyjnym na 0 rok RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /0 RPLB /0 RPLB / RPLB /09 RPLB /09 RPLB.0, /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB / RPLB /09 RPLB.0.0, /0 RPLB / RPLB /09 RPLB /09 RPLB /0 RPLB /09 RPLB /0 RPLB.0, /09 RPLB /09 RPLB /09 Stanistawa Wyspiahskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowska^do ul. Trasa Polnocna- Etap I Przebudowa drogi powiatowej nr 9F Cybinka - Jerzmanice jako alternatywa na dojazd do autostrady A Przebudowa ul. Je_drzychowskiej w Zielonej Gorze - Etap I. Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 96 na odcinku Zagaii - Czerna Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzow Wlkp. - II etap Przebudowa drogi woj. nr 96 w zakresie rozbudowy skrzyzowania na rondo w m. Zagan w km 6+0 Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciqgu drogi woj. nr 78 i 0 - Etap I Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 96 w ciajgu ulicy Przyjaciot Zoinierza wm. Zaqari Modernizacja linii kolejowej nr 67 Zbaszynek - Gorzow Wlkp Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 97 na odcinku Kozuchow - Szprotawa w m. Borowina i Pasterzowice Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktura^towarzyszaca.do obszaru aktywnosci gospodarczei w Nowej Soli. Przebudowa drogi gminnej - ul. Grunwaldzka w Trzcielu Modernizacja drogi powiaiowej nr 080F, etap II - przebudowa wiaduktu nad linig kolejowa, przy Alei Wojska Polskiego w Zarach Przebudowa skrzyzowania ul. Slubickiej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w cia,gu droqi wojewodzkiej nr 9 w miejscowosci Rzepin Budowa obwodnicy Babimostu w ciajgu drag woj. nr 0/0 Przebudowa drogi woj. nr 0 w rn. Baczyna Przebudowa drogi woj. nr na ode. Barlinek - Gorzow Wlkp. Przebudowa drogi powiafowej nr 9F na odcinku Skape - Lqkie Przebudowa drogi woj. nr relacji skrzyzowaniezdroga^krajow^nr - Osno Lubuskie Rozbudowa drogi woj, nr 79 w m. Ochla Przebudowa ulicy Wyszyiiskiego z budowa^ rond i niezb^dnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp. Przebudowa drogi woj. nr 87 na ode. Kosierz - Bobrowice Przebudowa drogi woj. nr6w m.buszow Przebudowa pola.czenia drogowego Gminy Slorisk z Gmina^Osno Lubuskie (Powiat Slubicki) o istotnym znaczeniu dla mieszkaricow gmin z terenu Powiatu Sul^cihskiego. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Lubsku na odcinku 96 m Powiat Slubicki Miasto Zielona Gora Miasto Gorzow Wielkopolski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Centrum Realizacji Inwestycji OdziaiwSzczecinie Gmina Nowa Sol - Miasto Gmina Trzciel Powiat Zarski Powiat Swiebodziiiski Miasto Gorzow Wielkopolski Powiat Sul^ciiiski Gmina Lubsko RPLB /09 Przebudowa drogi woj, nr 9w m, Rzepin ul. Kiliriskiego- II Etap RPLB /09 RPLB /0 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB.0, /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 Przebudowa drogi powiatowej nr 0F wm. Lubno Gmina Lubiszyn, Santocko Gmina Ktodawa Przebudowa mostu Rojek lezacego nad rzeka, llanka^ w ciqgu drogi powiatowei nr 7F Smoqory - Lubieri - Bielice - Boczow Przebudowa drogi powiatowej 098F relacji Brody-Datyh, Miasto przyjazne inwestororn etap III - przebudowa ukladu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odra,. Budowa Polnocnej Obwodnicy Zba,szynka - Etap t Modernizacja ciqgu drog regionalnych nr: 9F - ul. Szeroka, F - PI. Sw. Floriana i 0 F - ul, Aleja Wolnosci w Nowej Soli Przebudowa drogi powiatowej nr F ulicy Granicznej i nr F ulicy Okrezne w Nowej Soli Przebudowa drogi woj. nr wm. Lubi^cin Przebudowa drogi woj. nr 79 relacji Buchatow - Kielpin Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 6 w m. Klesno Powiat Gorzowski Powiat Sule_cinski Powiat Zarski Miasto Kostrzyn nad Odra, Gmina Zbqszynek Powiat Nowosolski Powiat Nowosolski RECIONALNY Lubuskie Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EURQPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 0

9 Zaiacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok RPLB /09 RPLB /09 RPLB /0 RPLB.Q /0 Poprawa jakosci i dostepnosci uslug transportu miejskiego w Miescie Zaqari poprzez zakup taboru i modernizacje infrastruktury Przebudowa i rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 96 na odcinku Kozuchow - Zagari w m. Stypulow Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki Utworzenie Regionalnego Centrum Przedsi^biorczosci Miejski Zakfad Komunikacyjny sp. zo.o. wzaganiu Uniwersytel Zielonogorski Zachodnia Izba Przemyslowo- Handlowa w Gorzowie Wlkp, Grupa Nr projektu RPL /09 RPLB.0, /09 RPLB /09 RPLB /0 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /0 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /0 RPLB /09 RPLB /0 RPLB.0, /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB.Q /0 TytuJ projektu Stworzenie warunkow dla funkcjonowania strefy przemyslowej w Gminie Lubsko. Tworzenie strefy aktywnosci gospodarczej poprzez budowe^ infrastruktury niezb^dnej dla prawidiowego funkcjonowania Regionalnego Parku Przemysloweqo przy ul. Miedzyrzeckiej w Skwierzynie Budowa drog i kanalizacji dla strefy gospodarczej Uzbrojenie strefy aktywnosci gospodarczej w Zaganiu Budowa Infrastruktury Technicznej w Witnickiej Strefie Przemysiowej II, ul. Stalowa w Witnicy Uzbrojenie terenow od ul, Drzewickiej do terenow popoligonowych w Kostrzynie nad Odra,- etap Uzbrojenie terenow w strefie przemystowej Lotnisko w Zarach "Utworzenie obszarow aktywnosci gospodarczej w Gubinie" Uzbrojenie Strefy Aktywnosci Gospodarczej przy autostradzie A - 8 w Gminie Itowa Rewitaiizacja Bulwaru Nadwarciariskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptacja infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne Przebudowa zabytkowych budynkow i adaptacja terenow dla potrzeb Miejskiej Biblioteki w Nowej Soli Rewitaiizacja Miasta Zielona Gora - Etap II Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu Przebudowa I zrniana sposobu uzytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Mysliborskiej w Gorzowie Wlkp. na siedzib^ filii Samodzielnego Pododdzialu Prewencji Policji z Zielonej Gory, I Komisariatu Policji, Laboratorium Kryminalistycznego oraz Archiwum Komendy Wojewodzkiej Policji Rewitaiizacja Starego Miasta w Osnie Lubuskim - uklad komunikacyjny wraz z mata. infrastrukiura. turystyczna. Rewitaiizacja Miasta Zielona Gora - Etap I Nazwa beneficjenta Gmina Lubsko Gmina Skwierzyna Gmina Krzeszyce Gmina Zagari o statusie miejskim Gmina Witnica Miasto Kostrzyn nad Odrq Gmina Zary o statusie miejskim Grnina Gubin o statusie miejskim Gmina Itowa Miasto Gorzow Wielkopolski Grnina Nowa Sol - Miasto Miasto Zielona Gora Gmina Sulechow Komenda Wojewodzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Gmina Osno Lubuskie Miasto Zielona Gora Grupa III Nr projektu RPLB /09 RPLB /09 RPLB /0 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 Tytuf projektu Remont i modernizacja Oddzialu Ortopedii Onkologicznej LORO SP ZOZ w Swiebodzinie Chc bye samodzielny. Wyposazenie i modernizacja wielofunkcyjnej placowki opiekuriczo - wychowawczej Nasza Chata w Cybince. Doslosowani'e zaktadu opieki zdrowotnej do wymagan prawnych poprzez rozbudowe i rnodernizacje budynku WOMP w Zielonej Gorze Utworzenie Regionalnego Osrodka Neuronawigacji w Terapii i Diagnostyce Centralnego Uktadu Nerwowego i Kr^gosiupa Zakup gamma-kamery. Modernizacja SPZOZ w Sul^cinie w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziatu Chirurgicznego z Pododdziatem Onkologicznym i Poradni Nazwa beneficjenta Lubuski Osrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Swiebodzinie Powiat Slubicki Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wielkopolskim Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wielkopolskim Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Sul?cinie Lubuskie Wartczachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

10 Zalacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok Specjalistycznych RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 Modernizacja Samoclzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku Modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej, wymiana sprzetu i adaptacja pomieszczeri. Modernizacja szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowe w celu dostosowania do wymogow okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa. Utworzenie Lubuskiego Osrodka Meurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewodzkim SP ZOZ w Zielonej Gorze Zakup cyfrowego aparatu RTG jako element budowy systemu teleradiolopji i sprzetu do endoskopii w szpitalu powiatowym w Zaganiu. Zakup rezonansu magnetycznego Rozszerzenie zakresu procedur medycznych poprzez zakup Ramienia C oraz sprzetu endoskopowego dla Oddziatu ChirurgiJ Ogolnej z Pododdzialem Urazowo - 0 doped ycznym SPZOZ w Drezdenku Modernizacja Zaktadu Radiologii poprzez zakup nowoczesnych aparatow rentgenowskich dla Wielospecjalistycznego Szpilala Samodzielnego Publicznego ZOZ w Nowej Soli Powiat Strzelecko - Drezdenecki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZwTorzymiu Powiat Zielonogorski Szpital Wojewodzki Samodzieiny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze Powiat Zagariski Samodzieiny Publiczny Szpital Wojewodzki w Gorzowie Wielkopolskim Powial Strzelecko - Drezdenecki Wielospecjalistyczny Szpital Samodzieiny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB.Q /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB.0, /09 RPLB /09 Zakup aparatu RTG i remont pomieszczeh pracowni RTG w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Nowoczesny szpital. Poprawa jakosci i dost^pnosci do uslug specjalistycznych dla Lubuszan z zachodniej czesci wojewodztwa Zakup tomografu komputerowego dla Zaktadu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewodzkiego SP ZOZ w Zielonej Gorze. Budowa pomieszczeri oddzialu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku Przebudowa sali gimnastycznej na pomieszczenia dydaktyczne przy Zespole Szkot Nr w Santoku Przebudowa i Modernizacja Gminnego Przedszkola w Lipinkach Luzyckich Modernizacja bazy ksztatcenia praktycznego Zespotu Szkot Ponadqimnazjalnych im. qen. Wtadystawa Sikorskiecso w Sulechowie Modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogolnoksztatcacego i Gimnazjum nr w Miedzyrzeczu - etap I Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkol w Deszcznie Poprawa stanu infrastuktury sportowej w Szkolach Podstawowych w Lesznie Gornyrn i Dtuqiem Ufworcenie klasopracowni komputerowych poprzez modernizacj? sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Jeninie Budowa la.cznika i wykonanie termomodernizacji budynku gtownego Szkoty Podstawowej nr w Lubsko Przebudowa pomieszczeti Publicznego Gimnazjum - segment C na biblioteke z czytelnia, oraz stotowke. Budowa Szkolnego Centrum Sportowo-Edukacyjnego przy Gimnazjum nr i Szkole Podstawowej nr w Slubicach Przebudowa Domu studenta "Wczesniak" w Zielonej Gorze nbudowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Miedzvlesiu" Wojewodzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzieiny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ciborzu Powiat Stubicki Szpital Wojewodzki Samodzieiny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze Gmina Babimost Gmina Santok Gmina Lipinki tuzyckie Powiat Zielonogorski Powiat Mi^dzyrzecki Gmina Deszczno Gmina Szprotawa Gmina Bogdaniec Gmina Lubsko Gmina Strzelce Krajeriskie Gmina Stubice Uniwersytet Zielonogorski Gmina Skape Lubusbie Watte zachodu UNIAEUROPEJSKA CUROPEJSKI FUNDUSZ RO/WQJU REGIONALNEGO

11 Zatacznik nr7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 R PL B /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB.0, /09 RPLB /09 RPLB /09 Budowa sail gimnastycznej, modernizacja boiska sportowego i budynku dydaktycznego Publicznej Szkoly Podstawowej w Nietkowie Budowa domku jednorodzinnego d!a wychowankow na potrzeby Domu Dziecka we Wschowie. Modernizacja bazy edukacyjne] na potrzeby rozwoju innowacyjnych kierunkow ksztatcenia w wojewodztwie lubuskim,,rozbudowa budynku szkolnego z przebudowajnfrastruktury technicznej w Zespole Szkol w Szczaricu". Budowa sali gimnastycznej i pierwszego piejra Zespolu Placowek Oswiatowych w Gorkach Noleckich wraz z infrastruktura towarzyszgca Inwestujemy w przysztosc - budowa Centrum Edukacji Przedszkolnej w Witnicy Rozbudowa przedszkola w Starym Kurowie. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych w Krosnie Odrzariskim droga, do podniesienia atrakcyjnosci szkolnictwa zawodowego w regionie przygranicznym,,budowa i wyposazenie Sali sportowej oraz doposazenie Gimnazjum im. Jana Pawia II w Sulecinie" Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Itowej Modernizacja warsztatow szkolnych przy Zespole Szkof Zawodowych w Swiebodzinie. Modernizacja i rozbudowa centrum multirnedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli wojewodztwa lubuskiego Podniesienie poziomu ksztatcenia poprzez modernizacje infrastruktury oswiatowej w Gminie Przewoz Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorzqdowego w SJorisku.,,Rozw6j infrastruktury edukacyjnej Zespotu Szkot w Malomicach - budowa hali sportowej" Modernizacja zabytkowego budynku Szkoly Podstawowej nr w Drezdenku Poprawa standardu edukacji dzieci i mtodziezy, Etap I - Modernizacja budynku przedszkola wlagowie Przebudowa i nadbudowa Przedszkola Samorzadowegow Pszczewie. Modernizacja placowki Przedszkola Miejskiego w llowej Gmina Czerwiehsk Powial Wschowski Gmina Szczaniec Gmina Zwierzyn Gmina Witnica Gmina Stare Kurowo Powiat Krosnieriski Grnina Sul^cin Gmina Ifowa Powiat Swiebodzinski reprezentowane przez Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Gorze Grnina Przewoz Gmina Sloiisk Gmina Malomice Gmina Drezdenko Gmina t_agow Grnina Pszczew Gmina Itowa RPLB /09 RPLB.0.0, /09 RPLB.0.0, /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Gorze Budowa i modernizacja obiektow turystycznych w Gminie Slawa "Budowa krytego basenu wraz z modernizacjqstadionu miejskiego w Sulechowie" Budowa krytej plywalni w Mi^dzyrzeczu. Budowa hali sportowo-widowiskowej i kr^gielni w Lubsku. Budowa hali sportowej w Swidnicy - Rozbudowa regionalnej bazy sportowej pod potrzeby lubuskiej szermierki Remont zabytkowego zamku z Kozuchowie - Etap I. Muzeum Ziemi Lubuskiej Gmina Slawa Gmina Sulechow Gmina Mi^dzyrzecz Gmina Lubsko Gmina Swidnica Kozuchowski Osrodek Kultury i Sportu "ZAMEK" Grupa IV Nr projektu RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 Tytul projektu Poprawa jakosci i dost^pnosci usiug poprzez zakup nowoczesnej aparatury rnedycznej Wzrost konkurencyjnosci Firmy Handlowo Uslugowej Tereny Zielone poprzez zakup nowoczesnej koparko-ladowarki Wzmocnienie potencjalu innowacyjnego firmy Drukland poprzez inwestycje w specjalistyczne maszyny drukarskie. Modernizacja gabinetu ginekologicznego poprzez zakup nowoczesnego Nazwa beneficjenta MZOZ Denticus Poradnia stornatologiczno - laryngologiczna Katarzyna Dorocka Firma Handlowo Uslugowa Tereny Zielone Zaktad Poligraticzny DRUKLAND Przemyslaw Da,browski Prywatny Cabinet Lekarski Lubushie Warlezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI TUNDUSZ ROZWOJU RtGIONALNEGO

12 Zatacznik nr 7 do Rocznego Pianu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 sprzetu diagnostyczno-chirurgicznego. Dywersyfikacja poprzez wprowadzenie cyfrowych uslug radiologicznych wpanoramix Dywersyfikacja oferty uslugowej P.H.U. "Ola" Aleksandra Nowak poprzez zakup nowoczesnego wyposazenia lokalu gastronomicznego. Rozwoj konkurencyjnosci firmy "Biuro Termografii" w Skwierzynie poprzez zakup innowacyinei kamery lermowizyinej. Rozszerzenie zakresu dzialalnosci firmy poprzez budowe stacji paliw Zakup hali tenisowej z wyposazeniem, celem zwie_kszenia dost pu do usluq i oqraniczeniu ich sezonowosci Utworzenie nowej restauracji w systemie premium i casual-dining - Gastro-Rodan Zielona Gora Wzrost potencjalu technologicznego w regionie poprzez wprowadzenie innowacyinosci produktowej i procesowej w przedsiebiorstwie LAMINAR! Rozszerzenie oferty uslugowej poprzez zasfosowanie lasera najnowszej qeneracji typu Nd:YAG Rozbudowa przedsiebiorstwa w celu uruchomienia produkcji opalu ekoloqiczneqo Wyposazenie warsztatu samochodowego w maszyny i urzadzenia Internetowy portal sprzedazy materialow hydrauliczno-instalacyjnych e-- commerce szansa, na sukces w biznesie Zakup centrum ciesielskiego kluczem do wprowadzania innowacji i dalszeqo rozwoju firmy "Wiazary Lewandowski Adam Lewandowski" Kancelaria prawna on-line - zakup sprze^u i oprogramowania do wdrozenia technologii VoIP i ICT Zakup wzorcow masy klasy dokladnosci M. WEGO - rozbudowa firrny poprzez zakup linii do produkcji brykietu Budowa stacji paliw z parkingiem dla TIR-6w Zwiekszenie bezpieczehstwa produktu leczniczego dzi ki zastosowaniu nowoczesnej technoloqii magazynowania i obrotu. Zakup refulera szansa, na wprowadzenie nowych produktow w firmie ZPU Jerzy Koszyk Modernizacja linii technologicznej w celu poprawy innowacyjnosci przedsiebiorstwa Podniesienie konkurencyjnosci firmy "AGROL" Sp. z o.o. poprzez wzrost inwestycji i wprowadzenie nowych uslug Rozbudowa i dywersyfikacja Spotki poprzez nowe inwestycje i wzrost zatrudnienia Poprawa pozycji rynkowej poprzez budowe siedziby firmy Egzekucja S.C. Poprawa wydajnosci procesu produkcyjnego i dywersyfikacja produkcji, dzieki zakupowi maszyn i urzadzeri szyja.cych Modernizacja hali i Wyposazenie przedsiebiorstwa "STOLMAX" w rnaszyny i urzadzenia niezb^dne do produkcji nowego wyrobu - mebli kuchennych. Wzrost konkurencyjnosci firmy poprzez modernizacje kregielni Rozbudowa i dywersyfikacja dzialalnosci Tempus Polska Sp. j. - Pie_kno zaklete w kamieniu Poprawa konkurencyjnosci firmy Tomasz Czapiriski Praktyka Stomatologiczna na rynku usluq stomatologicznych poprzez zakup Wojciech Sandecki Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "PANORAMIX" Uslugi Radiologiczne Ewa Tomaszewska Przedsiebiorstwo Handlowo- Uslugowe "Ola" Aleksandra Nowak "Biuro Termografii" Przedsi^biorstwo Handlowo- Uslugowe WIG Spolka Cywilna Krzysztof Grzybowski, Wojciech Gozdawa-Dydyriski Szkolka Tenisowa Smecz Piotr Gorczyca Danuta Rozek Gastro-Rodan Centrum Wyposazenia Gastronomii i Hoteli Zaktad Handlowo-Produkcyjny LAMINAR! Artur Kuchar ARTCOLORM.PAWLUKsp. jawna Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Bogdan Rgczkowski PHU Romax Roman Rutkowski WARBAN Krzysztof Warchulski "Wia^ary Lewandowski" Adam Lewandowski "Kancelaria Adwokatow i Radcow Prawnych Baczariska, Szarata" sp. partnerska PHUPROMILWAG (Robert Milto) WEGOs.c. Gozdziewski, We_clewski Alechno Pioir - Przedsi^biorstwo Handlowo - Uslugowe Import - Eksport"SCOT" GWM Plus sp. zo.o. Zaklad Produkcyjno Uslugowy Jerzy Koszyk Steelwerk Polska Jan Zieta AGROL sp. zo.o. Przedsi^biorstwo Handlowo- Uslugowe REMVET Spolka z ograniczona, odpowiedzialnoscia. Egzekucja S.C. Ryszard Rudzki Andrzej Kras Bartosz - Bartosz Szylko "STOLMAX" Jarosiaw Bubnowski Agent Ubezpieczeniowy Pawel Raclawski Tempus Polska Spolka jawna K.Piaseczny, T.Zoltkiewicz Tornasz Czapinski Praktyka Stomatologiczna Lubusfeie Watte zachodu UNIAEUROPEJSKA F.UROPEJSK FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

13 Zalacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB.0.0,00-08-/09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB.0.0, /08 RPLB /09 innowacyjnych urzadzeii Inwestycje i wzrost zatrudnienia sposobem na rozwoj. Dostosowanie nieruchomosci i zakup wyposazenia celem otwarcia nowej myjni dla pojazddw ci^zarowych Innowacyjne rozwiqzania w ustugach lesnych szansa, na wzrost ekonomiczny repjonu Podniesienie konkurencyjnosci firmy PROTON Sp. j. w branzy uslug elektroenerpetycznych Wzrost konkurencyjnosci uslug MK Music dzi^ki zakupowi sprzetu do cyfrowej obrobki dzwieku Wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci PPUH Eugeniusz Sywiec poprzez zakup nowoczesne) ladowarki Innowacyjnosc droga,do klienta. Modernizacja i zakup nowoczesnego sprzetu do Laboratoriurn Budowlaneqo sp. z o.o. w Zielonej Gorze. Wyburzam, buduje, utyiizuj? - wzrost konkurencyjnosci firmy PW Piotr Szulc poprzez inwestycje w sprzet. Wzrost konkurencyjnosci firmy Midparts poprzez zakup maszyn do reqeneracji konwerterow. Wzrost konkurencyjnosci firmy poprzez wprowadzenie nowych produktow Rozbudowa potencjalu uslugowego firmy ANHOL w celu zaoferowania szerszej gamy ustug Stworzenie Ekologicznego Osrodka Rehabiiitacji i Wypoczynku w Wiechlicach Nowe rozwiqzania w pomiarach geodezyjnych w branzy kolejowej i drogowej Inwestycja bezposrednia, zaawansowane procesy obrobki kamienia Posf p konkurencyjny przedsi biorstwa lesnego poprzez inwestycje w najnowoczesniejszy harwester Wzrost konkurencyjnosci firmy poprzez inwestycje w nowoczesne srodki trwale Rozwoj przedsl^biorstwa ORGA-MATE poprzez zakup sklepu internetowego, unowoczesnienie wyposazenia i rozszerzenie oferty handlowej. Do przodu isc! - Innowacje i proekologia w GEOPROFIT Rozwoj przedsi^biorstwa TRECHUB ze Zbaszynka i poszerzenie oferty produktowej i uslugowej firmy dzi^ki inwestycji w nowoczesnqwytworni^ betonu Wzrost konkurencyjnosci firmy poprzez wprowadzenie ustug on-line Wzmocnienie konkurencyjnosci firmy Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. przez wdrozenie zintegrowanego systemu obstugi inwestora. Wzros! konkurencyjnosci gabinetu poprzez unowoczesnienie i rozszerzenie uslug ^oprawa konkurencyjnosci firmy poprzez stworzenie nowoczesnej bazy swiadczenia uslug lesnych Rozszerzenie oferty poprzez uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji Wzrost konkurencyjnosci firmy Elogic i poszerzenie zakresu dzialalnosci o nowe innowacyjne ustug i nwestycja w Harwester drog^ do podniesienia konkurencyjnosci zakladu uslug lesnych. Nowa inwestycja w firmie Arkar Logistics szansa, na rozwoj i wzrost (onkurencyjnosci Zakup innowacyjnych dla przedsi^biorstwa wiertnic umozliwiajapych wprowadzenie do oferty nowych uslug. Zaklad Energo - Elektryczny ENERGIAJozefWieczorek, Zbigniew Boloczko Spolka Jawna Przedsi^biorstwo Handlowo- Ustugowe WIG Spolka Cywilna Krzysztof Grzybowski, Wojciech Gozdawa-Dydyriski Zaklad Uslug Lesnych - Przemys)aw Staszak "PROTON" Jan Grzeskow, Jaroslaw Horozaniecki Sp.. M.K. Music Krzysztof Matyasz Przedesi^biorstwo Produkcyjno- Uslugowo-Handlowe Eugeniusz Sywiec Laboratorium Budowlanesp. z o.o. Przedsi^biorstwo Wielobranzowe Piotr Szulc Midparts Marcin Handzel Partner s.c. Krzysztof Knap, Jozef Wisniewski Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kus LONG INC. Zbigniew Czmuda GEODETASp. zo. o. PPHUSzlifMatgorzata Nowakowska Przedsiebiorstwo Uslugowo- Handlowe Profesjonalne Ustugi Lesne Kazimierz Szewczyk Laser D Witold Szylderowicz ORGA-MATE Geoprofit Joanna Cwioro Zaktad Ogolnobudowlany TRECHUB Wojciech Buchert Agent Ubezpieczeniowy Pawel Raclawski Zachodnie Centrum Konsultingowe "EURO INVEST" Sp Sitek Malgorzata Prywatny Cabinet Stornatoloqiczny PPHU Translad Tadeusz Wojas Zaklad Produkcji Szkolnej Pro- Cezas Tadeusz Jackowski Centrum Reklamy i Fotografii "ELOGlC'rWieclaw Robert Laspol Maria Ucinek Arkar Logistics Artur Piekarski "TOMOWIERT" Tomasz Szlachtycz REGONALNY Lubusfeie Wartezachodu UNIA EUROPEJKA CLmOPEJSKIFUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNfGO

14 Zalapznik nr7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajaj:ej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnyrn na 0 rok RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 Poprawa konkurencyjnosci Praktyki Dentyslycznej IDENT Ireneusz Stepieri poprzez zakup Jnnowacyjnego sprzetu Dywersyfikacja dzialalnosci Pracowni Optycznej Tomasza Pusleckiego. Zakup stanowiska badawczego do sprawdzania wodomierzy i przeptywomierzy. Rozbudowa i wyposazenie zakladu samochodowego "Janas" Andrzej Janas. Rozbudowa i modernizacja sieci dostepu do Internetu w oparciu o technoloqie WIMAX E-podpis i bezpieczne uslugi internetowe kluczem do wzmacniania potencjatu innowacyjneqo lubuskiego rynku. Wprowadzenie innowacyjnego dostepu do uslug swiadczonych droga. elekironiczna.oraz rozszerzenie oferty produktowej przedsiebiorstwa. Dywersyfikacja oferty uslugowej PCCH ESKULAP poprzez wprowadzenie zabieqow terapii laserowej. Innowacyjna technologia mycia bezdoiykowego - Myjnia Bezdotykowa. Zakup nowoczesnyrjh maszyn do produkcji narz^dzi tn^cych Nowe uslugi w firmie AUTO SERVICE OPMET Rozbudowa i poprawa konkurencyjnosci firmy Baiumpex w Strzelcach Krajeriskich poprzez adaptacje budynku warsztatu oraz zakup sprzetu i wyposazenia Wdrozenie innowacji prowadzacej do rozbudowy i wzrostu konkurencyjnosci firmy Harbest z Zielonej Gory. Wzrost konkurencyjnosci firmy Jago poprzez utworzenie przedszkola jezykoweqo. Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstwa poprzez rozbudowe Centrum Zdrowia Malych Zwierza. w Gorzowie Wielkopolskim i wprowadzenie nowych usfuq Wdrozenie innowacyjnego systernu zbiorki i utylizacji odpadow spozywczych Bye liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakladu Organmistrzowskiego Ars Organum poprzez modernizacje i rozbudowe parku maszynowego Rozwoj firmy Cons Control - System poprzez zakup innowacyjnych technologii Rozwoj przedsiebiorstwa poprzez rozbudowe zakladu recyklingu tworzyw sztucznych Uruchomienie uslug turystycznych na bazie obiektu folwarczno - parkowego etap Adaptacja lokalu w Zielonej Gorze wraz z instalacja, sieci komputerowej oraz zakup serwerow, zestawow komputerowych, mebli oraz oprogramowania Poprawa konkurencyjnosci F.U.P.H. Anart poprzez zakup Ekranu LED. Poprawa konkurencyjnosci przedsiebiorstwa poprzez zakup koparko - ladowarki i ruszlowania fasadowego Rozbudowa i rozwoj dziatalnosci Pubu "MAX" w Zarach. Wprowadzenie uslugi elektronicznego serwisu sprzetu kornputerowego Wzrost konkurencyjnosci firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktow dotyczacych sprzedazy gazow technicznych. Nauka jazdy ku przysziosci Rozwoj przedsiebiorstwa poprzez budowe Stacji Paliw oraz swiadczenie nowych ustug z nia, zwiazanych Dywersyfikacja dzialalnosci firmy "Wod-Kan Inwest" Praktyka Denlystyczna Ident Ireneusz St^pieri PRACOWNIAOPTYCZNA Tornasz Puslecki "Zaktad Regeneracji Wodomierzy" Wladyslaw Gryqorcev^icz "Janas" Andrzej Janas KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Witold Czajka "Sygnatura" Prywatne Centrum Chirurgiczne ESKULAP Janusz Stankiewicz "Auto-Handel" Sebastian Chomont FPHU KER Miroslaw Twerd Auto Service Opmet Mieczystaw Celoba,k Bauimpex Janusz Charytonik Piotr Jankowski Harbest JAGO Osrodek Nauczania Jezykow Obcych Centrum Zdrowia Malych Zwierzat spolka cywilna, Artur Domaradzki, Pawet Stolarek Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe "TAMO" sp. z o.o. ZaWad Organ rnistrzowski Ars Organum mgr Adam Olejnik CONS CONTROL - SYSTEM Kupiec Marcin "PLAST-BUD"P.H.U.W6jcik Przemyslaw ZABI DWOR Krystyna Wozniakowska Centrum Ksiegowosci i Doradztwa Podatkowego "EUROTAX" Marek Grabowski Firma Uslugowo Produkcyjno Handlowa "ANART" Arkadiusz Cichori Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe "Hammer" Dorota Zbolaly Piwiarnia "MAX" Bozena Matyjasek Ekoprint Sp. z o.o. "DEM'TH" Ireneusz Demut, Grazyna Stolnicka - Demut spolka jawna Auto-Szkota Stanislaw Falkiewicz Sklad Opatu Jerzy Miroslawski Obstuga Inwestycji "Wod-Kan Inwest" Ireneusz Kokawski Lubusfeie Wartezachodu UNIAEUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGtONAI NEGO 6

15 Zaiacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok I! RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB.0.0, /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB.0, /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB.0, /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 Wdrozenie innowacyjnych technologii sposobem na udoskonalenie uslug oferowanych przezfirme Cons Control-System Utworzenie nowego zaktadu piekarniczego w Lubieszowie poprzez zakup nowych maszyn i urzadzen piekarniczych Wzbogacenie parku maszynowego w urzadzenia specjalistyczne do czyszczenia oraz srodek transportu, celem wzrostu konkurencyjnosci firmy Wzrost konkurencyjnosci PHUP Margo poprzez zmiane^ organizacji produkcji, unowoczesnienie narz^dzi produkcji oraz zwi^kszenie zatrudnienia Modernizacja zakfadu usiug zdrowotnych NZOZ ELVITA Zakup innowacyjnego sprz^tu geodezyjnego w technoiogii satelitarnej GPS/GNSS Rozszerzenie dzialainosci poprzez otwarcie Salonu Odnowy Day SPA Wzrost konkurencyjnosci firmy GEOPROFIT poprzez inwestycje w sprzej i kadr oraz poszerzenie oferty o nowe usiugi w tym recyckling odpadow budowlanych Poprawa konkurencyjnosci MG TRUCK na rynku krajowym dzieki rozbudowie przedsiebiorsfwa i dywersyfikacji dzialalnosci Konkurencyjni "Plajersi" wprowadzajajnnowacje, zwi kszajg_produkcj i ruszaja. na podboj rynku. Inwestycje w usiugi certyfikacji energetycznej oraz posrednicfwa w obrocie nieruchornosciami Wzrost konkurencyjnosci firmy MAG-MART na rynku krajowym - budowa hali produkcyjnej oraz zakup wyposazenia Jedyny w Lubuskim, autoryzowany serwis Panasonic Polska - PHU INFOCOPY Tomasz Kot Poprawa konkurencyjnosci firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych pracesow produkcji. Nowoczesny park maszyn zrodtem podniesienia jakosci wyrobow i rozszerzenia kregu klientow Rozszerzenie dotychczasowej dzialalnosci poprzez otwarcie warsztatu samochodowego. Wzrost konkurencyjnosci firmy poprzez wdrozenie innowacyjnego systemu pomiarowego dla potrzeb geodezyjnych Rozbudowa oferty przedsi^biorstwa, poprzez uruchomienie Cyfrowej Telewizji Kablowej. Rozwoj fechniczny i technologiczny Centrum Nurkowania Marlin Plus poprzez budow^ nowoczesnego Centrum oraz wprowadzenie nowych ustug Rozwoj przedsi^biorstwa poprzez uruchomienie nowej linii produkcyjnej do wytwarzania produktow z drewna suchego i mokrego. Nowoczesna stomatologia dla wszystkich. Dbalosc o srodowisko naturalne. Wzmocnienie potencjalu konkurencyjnego firmy poprzez inwestycje_ w specjalistyczny sprzef teiekomunikacyjny. Wzrost konkurencyjnosci firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn drukarskich Podniesienie konkurencyjnosci firrny Jardo poprzez wprowadzenie nowych ustug i poszerzenie obszaru dzialania Dywersyfikacja dzialalnosci przedsi^biorstwa - utworzenie Okr^gowej Stacji Kontroli i Obstugi Pojazdow Utworzenie specjalistycznego i innowacyjnego osrodka leczenia wzraku w Gorzowie Wlkp. Doprawa atrakcyjnosci ofertowej firmy TABACCO ze Swiebodzina przez zakup dodatkowego sprz?tu do uprawiania sportow ekstremalnych i turystyki aktywnej. Wdrozenie innowacyjnych technologii produkcji piekarniczej w Piekarni Cons Control - System Kupiec Marcin Sklep Spozywczo - Przemyslowy Zbiqniew Miskow Aworus Grzegorz Szewczyk Przedsi^biorstwo Handlowo- Ustugowo-Produkcyjne "Margo" Malqorzata Catus-Jarno NZOZ Elvita Praktyka Lekarza Rodzinnego Elzbieta Lazarow - Janiak ABG Pracownia Geodezji Inzynieryjnej Barttomiej Grzelak Katarzyna Jackowska "Manila" Zaklad Ustuqowo-Handlowy GEOPROFIT Joanna Cwioro MG TRUCK Marek Ga^orowski "Plajers" s.c. Leszek Michta, Marcin Czyzewski VICTUS Beats Minczyk PPUH MAG-MART Romuald Buczkowski PHU Infocopy Tomasz Kot Przedsi^biorstwo Produkcyjne CASTER Izabela Glapiak GUSTUS.PL Malgorzata Rawska Darex - Dariusz Jakubowski Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych mqr inz. Felicjan Cytrycki Backiel Miroslaw Internet Cafe - UsJuqi informatyczne Centrum Nurkowania "Marlin Plus" PiotrRaginia JanPtonkaP.H.U. PtONKA Prywatny Cabinet Stomatologiczny Joanna Leszkowicz Lubuskie Sieci Swiattowodowe Sp, z o.o. Grzeskowiak Stanisiaw Drukarnia Max- Print Jardo Kalek Jarostaw Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogolneqo "BUDO-MONTAZ" Osrodek Leczenia i Korekcji Wzroku Cabinet Okulisiyczny, Bednarek Danuta TABACCO - Norbert Balenkowski JACK P.P.U.H. Marek Robert REGIONALLY Lubuskie Wartezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKi FUNDUS ROZWOJU REGlONALNtGO 7

16 Zalapznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroii Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB.0, /08 RPLB.0.Q.00-G8-07/08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB.0.0.QO /09 RPLB /09 RPLB /09 Bagietka Rozbudowa przedsi^biorstwa poprzez uruchomienie nowych gniazd produkcji palnikow. Rozwoj uslug pielegnacji boisk sportowych oraz projektowania rozwiazari kompensacyjnych Wzrost konkurencyjnosci spolki MELACO poprzez inwestycje. Stworzenie innowacyjnej linii produkcyjnej do druku i obrobki introligatorskiej w Wydawnictwie Podatkowym "GOFIN" w Gorzowie Wlkp. Zastosowanie systemu informatycznego zwiekszaj^cego konkurencyjnosc, bezpieczenstwo oraz ofert^ produktowa, GBS na rynku usluq bankowych woj. Lubuskiego. Inwestycja w maszyny o wysokim potencjale innowacyjnym Wzrost konkurencyjnosci firmy ALMA Poprawa konkurencyjnosci przedsi^biorstwa IRMEK poprzez zakup hafciarki komputerowej Wzrost potencjalu wytworczego Hanke Tissue Sp. z o.o. poprzez instalacje innowacyjnej linii technologicznej do produkcji serwetek Sfworzenie prestizowego Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Kosobudzu Nowoczesna poradnia stomatologiczna w ALDEMED Centrum Medyczne. Zakup nowoczesnego wyposazenia do nowo otwartego punktu w Zielonej Gorze Wzrost konkurencyjnosci firmy "Bartpol" Sp. z 0,0, poprzez modernizacje i rozbudowe Zajazdu "Kacper" w Nowym Miasteczku Nowa generacja opakowari PET wdrozona przez przedsi^biorstwo P.W. Masterchem w m. Przylep k. Zielonej Gory Rozbudowa Firmy i dywersyfikacja produkcji poprzez zakup srodkow trwalych i Wprowadzenie nowych produktow Poprawa konkurencyjnosci i innowacyjnosci ZPR sp, z o. o. poprzez zakup linii malarskiej oraz surowicy Wprowadzenie nowych, specjalistycznych usfug szansa^na podniesienie konkurencyjnosci ZUO Mieczystaw Polituszczy Poprawa oferty produktowej Hanke Tissue Sp. z o.o. poprzez wdrozenie innowacyjnych rozwiazan technologicznych w produkcji bibuly higienicznej Wzmocnienie konkurencyjnosci firmy BATCAR z siedziba. w Zielonej Gorze poprzez wdrozenie zintegrowanego systernu obstugi klienta Stworzenie innowacyjnej linii do produkcji ptyt stropowych i betonu w PU- H "Budnex" sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Uruchomienie innowacyjnej technologii wytwarzania pellet wielozbozowych w Jednosc sp. z 0,0. we Wschowie. Wprowadzenie produkcji kruszywa w Przedsi^biorstwie Obslugi Budownictwa EFEKT Spolka z o.o. czynnikiem stymulujacym wzrosl konkurencyjnosci firmy w regionie. Dywersyfikacja dzialalnosci gospodarczej PPU PALBUD poprzez budowe_ nowego zakladu produkuja,cego pellet Wprowadzenie innowacji procesowej w zakresie budowy boisk sportowych Modernizacja linii produkcyjnej w celu zwi^kszenia konkurencyjnosci przedsi^biorstwa Wzrost konkurencyjnosci firmy Ziel-Bruk poprzez Wprowadzenie innowacyjnego programu produkcji elemenfow betonowych lupanych - Skala Lubuska Wprowadzenie nowych technologii i rozwiazan w ustugach PUH "Sanitar" w Gorzowie Wlkp. Dywersyfikacja oferty i poprawa konkurencyjnosci firmy HYDROBIEL dzieki wykorzystaniu innowacyjnej technologii Jackowski Piekarnia "Bagietka" PPU-H KOMA sp. zo.o. OGROD Uslugi Ogrodnicze Leszek Kutak MELACO sp. zo.o. Wydawnictwo Podatkowe "GOFIN" Sp. zo.o. Gospodarczy Bank Spoldzielczy w Gorzowie Wielkopolskim EURO-BOX Sp. zo.o, ALMA Marek Piotrowski i Marcin Piotrowski Spolka Jawna Przedsi^biorstwo Produkcyjno- Handlowe IRMEK Ireneusz Smalec Hanke Tissue Sp. z oo REMA Leszek Malinowski ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcza,chor "Olender" Olender Piotr Artur Przedsi^biorstwo Wielobranzowe "Bartpol" sp. z o.o. Przedsi^biorstwo Wielobranzowe Masterchem Marcin Wisniewski, Piotr Wasilewski spolka jawna Beala Szymkowiak Zielonogorskie Przedsiebiorstwo Remontowe Spolka z o. o. ZUO Mieczyslaw Polituszczy Hanke Tissue Sp. zo. o. BATCAR Krzysztof Pawluc, Bogdan Tyliszczak spolka jawna Przedsiebiorstwo Uslugowo- Handlowe "Budnex" sp. z o.o. Jednosc sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Obstugi Budownictwa EFEKT Spoika z o.o. Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Ustugowe PAL-BUD Hemet Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe Unipaco Spolka Akcyjna ZIEL-BRUK Makarewicz Edward Makarewicz Przedsi^biorstwo Uslugowo- Handlowe Sanitar Jan Kordacz Zaklad Ogolnobudowlany "HYDROBIEL" Lubusbie Wartczachodu UNAEUROPEJKA EUROPtJSKIFUNDUSZ ROZWOJU Rf-GIONALNEGO 8

17 Zalacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzaja^cej Lubuskim Regionalnym Programern Operacyjnym na 0 rok RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB.0, /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB.0.0, /09 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB.0, /08 RPLB /08 RPLB /08 Rozbudowa przedsi^biorstwa PKM oraz dywersyfikacja produklow w oparciu o najnowsze technologie w branzy systemow wentylacyjnych Wyposazenie przedsiebiorstwa w innowacyjne maszyny i urzadzenia Wdrozenie eleklronicznego systemu zarz^dzania sprzedaza^w palcowkach PSS Spolem Krosno Odrzariskie - poprawa, konkurencyjnosci firrny na rynku lokalnym. Zakup maszyn szansa, na wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstwa DreamPen Dywersyfikacja oferty banku poprzez wprowadzenie kompleksowych rozwiazari inforrnatycznych Wzmocnienie konkurencyjnosci firmy SOWOOD z siedziba, w Skwierzynie poprzez wdrozenie nowych, dodatowych, innowacyjnych maszyn i urzqdzeh Zakup innowacyjnych maszyn umozliwiajacych automafyzacje pracy i rozszerzenie oferty przedsiebiorstwa o nowe uslugi Wdrozenie innowacyjnych rozwiazaii szansa^na wzmocnienie konkurencyjnosci "Elwiza" Podniesienie konkurencyjnosci PIBU "SZPAKOWSKI" poprzez rozbudowe parku maszynowego i unowoczesnienie procesu realizacji ustug Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy Raven sp. z o.o. poprzez zakup zautomatyzowanej linii do produkcji drewnianych nadstawek. Podniesienie konkurencyjnosci firmy "ST^ZYCA" Kopalnie Surowcow Mineralnych Sp. z o.o. poprzez wzrost inwestycji i popraw^ norm jakosci kruszyw Budowa i wyposazenie wielospecjalistycznego centrum rnedycznego, celem poprawy jakosci i dost^pnosci uslug medycznych Nowe, innowacyjne uslugi - razwoj kompleksowosci oferty PneuMAR s.c. Wzrost konkurencyjnosci EL-KAB Sp. z o.o. poprzez poszerzenie dziajalnosci - uruchomienie produkcji rozdzielni elektrycznych i rozbudowa oferty Kontynuacja modernizacji MAGOtrans poprzez zakup innowacyjnej maszyny produkcyjnej oraz technologii ICT Rozbudowa przedsiebiorstwa poprzez zakup innowacyjnej arkuszowej maszyny offsetowej. Zwi^kszynie konkurencyjnosci firmy "LAMGI" poprzez wdrozenie innowacyjnej technologii produkcji Nowa oferta ASBUD sp.jawnej szansa, na umocnienie pozycji na rynku regionainym Zakup nowoczesnego sprz^lu do budowy drog - innowacyjna technologia ukladania mas bitumicznych dla FUCHS Nowa Sol. Rozbudowa firrny GAMAPLAST poprzez zakup innowacyjnych technologii Rozbudowa Pensjonatu Afrodyta Dywersyfikacja dzialalnosci przedsi^biorstwa poprzez wdrozenie nnowacyjnej sieci urzadzeii paczkomatowych na terenie wojewodztwa ubuskieqo. Zakup innowacyjnej automatycznej linii odlewniczej do wytwarzania odlewow precyzyjnych Rozbudowa zakladu produkcyjnego Technical Sp. z o.o. poprzez budowy hali oraz zakup nowoczesnych maszyn i urzadzeri Produkcja Konstrukcji Metaiowych Eksporl-lmport Wioletta Poniatowska Roltex Sp. zo.o. PSS "Spolem" DreamPen Producent Artykulow Pismienniczych Dariusz Libera Bank Spoldzielczy w Trzebielu SOWOOD Sp. zo.o. "TOP TEN" Sp. zo.o. Elwiz S.A. Przedsiebiorstwo Instalacyjno- Budowlano-Uslugowe "Szpakowski" Wojciech Szpakowski RAVEN Sp. zo.o. "ST^ZYCA" Kopalnie Surowcow Mineralnych Sp. zo.o. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnejluzyckie Centrum Medyczne Sp Cywilna Jacek Baj<, Maciej Bqk, Jacek Kempiak, Marek Pasniecki, Konrad Jaskulski PneuMAR s.c. Agnieszka Paja.k» Zbiqniew Sawicki EL-KAB Spolka z o.o. MAGOREXR.GorkaSpolka jawna Chroma Drukarnia Raczkowski Krzysztof LAMGI Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo- Uslugowe Eksport Import Maciej Gibowski ASBUD Sp.J.StanislawPiglai Andrzej Spychala Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS sp. zo.o. GAMAPLAST K.J. GAMALCZYK I WSPOLNICY SPOLKA KOMANDYTOWA Przedsi?biorstwo Wielobranzowe Sekpol Lech Kukorowski Ludwik Chornicz Spotka Jawna INTEGER.pl SA Zakiad Produkcyjno - Hadnlowy METALKOLOR Ryszard Suchecki Przedsi^biorstwo Projektowo - Produkcyjne Technical Sp. z o.o. Lubusbie Warrezachodu UNIAEUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ RUZWOJU REGIONALNEGO

18 Zatacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarza_dzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok RPLB /08 RPLB /08 RPLB.0.0.GO-08-/08 RPLB /08 RPLB.0, /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB.0.0, /08 RPLB.0, /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /09 RPLB /08 RPLB /08 RPLB /08 RPLB, /08 RPLB.0.0, /09 RPLB /08 Rozbudowa przedsi^biorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnej linii sortowania odpadow budowlanych z grupy 700 Podniesienie innowacyjnosci firmy "Elwiz" poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji okien Unowoczesnienie procesu produkcji opakowaii kartonowych. Poprawa pozycji rynkowej MAZEL M.H. Mazurkiewicz spolka jawna poprzez budowe bazy w Nowej Soli. Rozbudowa przedsi^biorstwa LUG LIGHT FACTORY sp. z o.o. - nowe inwestycje w przemysle oswietleniowym Nowoczesna poradnia rehabilitacyjna w ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE. Zwi^kszanie potencjalu NZOZ "REHABILITACJA" poprzez budowe i wyposazenie obiektu umozliwiaj^cego wprowadzenie nowych us!ug. Innowacyjne uslugi i nowoczesny sprzet w zakresie obrobki metalu w firrnie Handlowo-Uslugowej "TECHMET" z siedziba, w Zaganiu Poprawa konkurencyjnosci przedsi^biorstwa poprzez uruchomienie mobilnego zakladu i wprowadzenie nowych produktow Innowacyjna technologia produkcji krojenia tkanin w produkcji tapicerki do krzesel Utworzenie innowacyjnego systemu informatycznego usprawniajacego logistyczne zarza.dzanie oddzialami firmy Wdrozenie innowacji procesowej w obszarze obrobki skrawaniem metali. Zakup urzadzeri do profesjonalnej obslugi pojazdow Poprawa konkurencyjnosci ALDEMED Centrum Medyczne poprzez rozbudowe Pracowni Diagnostyki Obrazowej Rozwoj konkurencyjnosci KARTON-PAK poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii sztancowania do formatu BO Rozbudowa i innowacyjne technologie dzwignia,rozwoju firmy Nowoczesna pracownia endoskopowa w ALDEMED Centrum Medyczne. Nowe produkty w przedsiebiorstwie B&F TRANS Rozbudowa przedsi^biorstwa wraz z dywersyfikacjq produkcji poprzez zakup pieca hartowniczego do szkta Wzrost inwestycji w przedsiebiorstwie DarMar poprzez zakup i wdrozenie innowacyjnych maszyn do nadruku na dlugopisach Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy "Metal-System" poprzez realizacje projektu polegaja.cego na pozyskaniu innowacyjnej linii technologicznej. Wdrozenie innowacji w Firmie Kamieniarskiej "Grygier - Granit" Niekonwencjonalne zastosowanie kamienia w architekturze przy optymalizacji procesowjego obrobki - technologia CNC Rozbudowa przedsi^biorstwa o nowajinie do produkcji krotkich serii opakowah kartonowych Rozszerzenie dzialalnosci przedsi^biorstwa i wprowadzenie nowych uslug poprzez zakup nowych maszyn i iirza.dzeii. Innowacjaw zakresie pakowania soli Nowoczesna technologia wypieku w Piekarni Grono Zastosowanie innowacyjne] technologii ciecia do produkcji wyrobow z kamienia i ceramiki Wprowadzenie innowacji procesowej w obsludze instalacji PHU Mikspol s,c, Agnieszka Mikulska, Henryk Mikulski Elwiz S.A. "WOKAR" Spolka z ograniczona^ odpowiedzialnoscig Mazel M,H. Mazurkiewicz spolka jawna LUG LIGHT FACTORY Sp.Z 0.0. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szczgchor Kowal Teodor, Krawiectwo Konfekcyjne, NZOZ HREHABILITACJA" Firma Handlowo- Ustugowa "TECHMET" Teresa Wieckowska BRUBET Ryszard Winnicki Przedsi^biorstwo Produkcyjno- Handlowe JADIK sp. z o.o. GWM sp. zo.o. Przedsi^biorstwo Zaopatrzenia Technicznego i Uslug "PRO- TECH" Andrzej Tomasz Binkowski REIFENSERWIS Daniel Piechnik, Lidia Geisheimer Spolka jawna ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szczachor Zaklad Produkcji Opakowari KARTON-PAK S.A. Przedsi^biorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe MARTPOL Eks port-import Beata Martynowicz ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szczachor B&F TRANS K. Barczuk, M. Fiebig Spotka Jawna Firrna "Wggier Glass" Wojciech Weqier DarMar Artykuly Reklamowe Mariola Libera Metal-System sp. z o.o. "Grygier-Granii" Firma Kamieniarska Wojciech Grygier Tempus Polska Spolka Jawna K. Piaseczny, T. Zoikiewicz ITAL-KARTON Spolka jawna Bogumila Cendrowicz "ACER" Spolka z o.o. Przedsiebiorstwo Produkcyjne "Gasier - Sol" Waldemar Glapiak Piekarnia - Cukiernia Grono Piotr Grondys, Tadeusz Grondys Spolka jawna Zaklad Ceramiki Elewacyjnej Golowczyiiski Sp. zo.o. "IGLOTECHNIK" Spolka zo.o. NARODOWA TBATFGA SPOJNOSC Lubushie Wariezachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEIJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 0

19 Zatacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok RPLB /09 RPLB /08 wenlylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wzrosl konkurencyjnosci firmy ALMA - II etap Wprowadzenie do oferty nowych produktow i uslug poprzez rozszerzenie parku maszyn o nowoczesna. obrabiarke typu -Centrum pionowe ALMA Marek Piotrowski i Marcin Piotrowski Spotka Jawna Spofdzielnia Pracy "BUDOMONT" Metodologia kontroli wraz z uzasadnieniem W toku prowadzonych rozmow z doswiadczonymi kontrolerami przeanalizowano rowniez wplyw na mozliwosc wystapienia nieprawidlowosci w trakcie trwabsci projektu faktu przeprowadzenia wczesniejszej wizyty w miejscu realizacji projektu. W przypadku kontroli prowadzonych na zakohczenie realizacji projektu na dokumentach w siedzibie IZ LRPO na etapie zakohczenia realizacji projektu Zespoi Kontrolujacy nie mial mozliwosci faktycznego sprawdzenia inwestycji. Przy konstruowaniu metodologii kontroli projektow LRPO na miejscu zastosowano zabzenia zgodnie z ktorymi czynnikowi wartosci wydatkow kwalifikowalnych projektu przypisano wag 0%. Spowodowab to, ze do proby projektow do kontroli przeprowadzanej w miejscu realizacji projektu zaliczane ss( najwi^ksze wartosciowo projekty w ramach kazdego z dzialah. Pozostale projekty, o nizszej wartosci wydatkow kwalifikowalnych kontrolowane sa^ na dokumentach w siedzibie IZ LRPO. Z dotychczasowej praktyki Wydzialu kontroli LRPO wynika, ze nieprawidbwosci wyst^pujace w projektach majq. w wi^kszosci przypadkow charakter losowy, tj. nieprawidbwosci wyste^puja, zarowno w projektach o malych wartosciach jak i duzych, zarowno w projektach o jednej jak i wielu kategoriach wydatkow, tam gdzie VAT jest i gdzie nie jest kwalifikowany, tam gdzie realizowano kontrole na miejscu realizacji projektu i tam gdzie zaplanowano jedynie kontrole na dokumentach w siedzibie LRPO. Tym samym nie jest mozliwe wskazanie parametrow obiektywnych, ktore okresla, obszar szczegolnie zagrozony wyst^powaniem nieprawidbwosci poza wskazaniem dokonanym na etapie analizy ryzyka gdzie przypisano poszczegolne potencjalne nieprawidlowosci/ryzyka do dziafah realizowanych w ramach LRPO. Zastosowanie tejze metody sprawia, ze caty system kontroli przyj^ty w ramach IZ LRPO jest ze soba^ kompatybilny. Zapewnia na etapie realizacji projektu wybor tych operacji ktore ze wzgl^du na opisane w metodologii do kontroli na miejscu czynniki ryzyka sprzyjaja^ wystepowaniu ewentualnych nieprawidfowosci a na etapie kontroli trwalosci, poprzez Zastosowanie metody losowej pozwalaja^ na objecie kontrola^ zarowno projekty wczesniej kontrolowane jak i te, ktore kontrola.nie byly obj^te, Biora^c pod uwag^ wieloletnie doswiadczenie kontrolerow oraz wyniki audytow operacji IA przyjmuje si^ zatem, ze odpowiednia, metody doboru proby do kontroli w okresie trwafosci jest metoda losowa jako uzupetnienie innych metod kontroli realizowanych w ramach programu. Warunkiem skutecznosci metody jest zroznicowanie poziomu proby dla kazdego z wyroznionych eiementow populacji, zgodnie z przeprowadzona^ analizy ryzyka. Zatem przyjmuje si?, ze w okresie trwalosci nalezy zbadac prob^ eiementow populacji zgodnie zponizszajabela^nrs. Tabela 9 L.p. Element populacji Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV proba % % % % llosc eiementow zgodnie ze stanem na sierpnia0r Projekty przypisane do I kategorii zagrozenia b^da, kontrolowane na probie (dobor losowy) % projektow w ramach grupy projektow. Przypisane do II kategorii zagrozenia na probie %, przypisane do III kategorii zagrozenia na probie %, przypisane do IV grupy na probie %. Zgodnie z przyjejym zatozeniem do populacji zostana, wzie> pod uwag pojekty, ktore nie byly jeszcze kontrolowane Lubusbie Warte zachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

20 Zaiacznik nr 7 do Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 0 rok w okresie trwatosci. Mozliwe jest rozszerzenie proby w przypadku wystapienia niezidentyfikowanych wczesniej ryzyk lub innych szczegolnych okolicznosci. Metoda wyboru projektow w ramach poszczegolnych grup Osoba wyznaczona przez Kierownika Wydzialu Kontroli w styczniu 0 r. generuje raport z KSI SIMIK 07- za pomoca^narze.dzia Oracle Discoverer zawiarajacy dane o wszystkich projektach z populacji co do ktorych przeprowadzono kontrole na zakohczenie do korica 0 r. Nast^pnie oblicza ilosc elementow w ramach grupy, tj. projektow do skontrolowania w ramach grupy zagrozenia, Hose elementow dzieli na liczby dzialah przypisanych do grupy. Jezeli liczba elementow jest niewystarczajaca aby przypisac taka^ sama liczbe elementow w ramach grupy do kazdego z dzialah - dobiera dodatkowe elementy az do przypisania takiej samej liczby do kazdego z dzialah. Po okresleniu liczby elementow z kazdego z dzialah przypisanych do grupy nast^puje losowanie okreslonej liczby elementow sposrod poszczegolnych dzialah zawierajapych si$ danej grupie. Losowanie wykonywane jest za pomoca narz^dzia excel. Calosc wykonywanych czynnosci dokumentowana jest w pliku excel i zalaczona w wersji papierowej do dokumentacji zwiazanej z RPK. NAKOOOWA litrattoia POJNOSCI Lubusbie Wane zachodu UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ftozwoju REGIONALNEGO

Wykaz dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu Województwa Lubuskiego

Wykaz dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu Województwa Lubuskiego Tabela nr 4 Lp. Dział Rozdział Wykaz udzielonych w 2011 roku z budżetu Województwa Lubuskiego w złotych 1. 010 01095 Gmina Sulęcin Renowacja zbiornika wodnego służącego małej 21 428,57 retencji w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 2015 r. najmniej 1 projekt, ktorego okres trwatosci nie koriczy si? w 2015 r., a ktory uzyskat najwi^kszajiczbe

Bardziej szczegółowo

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Lista beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Lp. Data rozpoczęcia Data zakończenia Powiat brzeski 1 Brzeg GeoSaw Usługi Geodezyjno Budowlane Sawicki Andrzej

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej na ochrone srodowiska

Fundusze Unii Europejskiej na ochrone srodowiska Fundusze Unii Europejskiej na ochrone srodowiska Czerwiec 2005 Opracowanie: Ministerstwo Srodowiska Departament Integracji Europejskiej www.cios.gov.pl 2 W niniejszej broszurze przedstawione zostaly mozliwosci

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Debata tematyczna Rady Miasta a Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta, czerwiec 2010 r. Spis treści: I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie 1.513.795.069 zł wydatkowano kwotę 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60%

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Glogów, lipiec 2004r.

Glogów, lipiec 2004r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIEJSKIEJ GLOGÓW Glogów, lipiec 2004r. Spis tresci: WSTEP I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO II. AKTUALNA SYTUACJA SPOLECZNO-GOSPODARCZA GLOGOWA 1. Polozenie,

Bardziej szczegółowo

Projektu Lubuski e-urząd

Projektu Lubuski e-urząd STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Lubuski e-urząd w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca: Województwo Lubuskie Sierpień

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent:

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent: dofinansowania dla projektu Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Gmina Dąbrowa Górnicza 150 800,13 PLN I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Projekt TOMASZ PIERSIAK KONSULTING. 65-454 Zielona Góra. Opracowano w: Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota. marzec 2014r.

Projekt TOMASZ PIERSIAK KONSULTING. 65-454 Zielona Góra. Opracowano w: Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota. marzec 2014r. Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota marzec 2014r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘ P... 3 II. PODSTAWY PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia. kwietnia 2013 r. Materiał roboczy Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Warszawa, grudzień 2010 WSTĘP Raport powstał na podstawie ogólnie

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

"NAWITEL WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa. "STOLPLAST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NAWITEL WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. STOLPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy o dofinansowanie RPO WD - dane z KSI SIMIK stan na 25.09.2009 Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Miejscowość Zakup myjni tunelowej celem wdrożenia innowacyjnej technologii mycia metali oraz "Anotis"

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja źródeł dochodów firmy MARTEX poprzez uruchomienie domu opieki

Dywersyfikacja źródeł dochodów firmy MARTEX poprzez uruchomienie domu opieki Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej w konkursie 01/10/1.1.9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Nr 4 (6) wrzesień 2010 www.rpowp.wrotapodlasia.pl Przyjemny powrót do szkoły nowa hala w Białaszewie Znajdź projekt RPOWP na Google

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r.

Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r. Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r. imię i nazwisko projektanta rodzaj uprawnień mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za I półrocze 2013 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27213 Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 za I półrocze 213

Bardziej szczegółowo