Pierwszy bal studniówkowy w polkowickim Zespole Szkó ju za nami. Kolejny zaplanowano na jutrzejszy wieczór.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy bal studniówkowy w polkowickim Zespole Szkó ju za nami. Kolejny zaplanowano na jutrzejszy wieczór."

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: Data: Numer: 2/319 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Zwiàzek Gmin Zag bia Miedziowego wygra konkurs Wygramy razem Euro Rzàd sprzeda 10 procent akcji Polskiej Miedzi. str. 3 str. 2 Rozmowa z Dominikiem Nowakiem, trenerem pi karzy Górnika Polkowice W telegraficznym skrócie str.13 W telegraficznym skrócie WROC AW Drugie Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce b dzie mia o swojà siedzib we Wroc awiu - tak zadecydowano 26 stycznia podczas g osowania w Brukseli. Do rywalizacji o przedstawicielstwo PE zg oszono 11 kandydatur. By pomóc deputowanym w wyborze powo ano mi dzynarodowe jury, które wytypowa o 3 miasta z najwi kszymi szansami - Kraków, Wroc aw i Gdaƒsk. Kolejne trzy miasta, ódê, Katowice i Poznaƒ, dopisa do listy szef europarlamentu prof. Jerzy Buzek. Pod uwag brane by o po o enie geograficzne, wielkoêç miast, infrastruktura i atrakcyjnoêç. W ostatecznym starciu Wroc aw pokona faworyta, jakim by Kraków. Do g ównych zadaƒ Biura PE nale y m.in. informowanie o dzia aniach europos ów, organizacja oraz wspieranie inicjatyw spo- ecznych zwiàzanych z UE. LEGNICA Adam Gàsiorowski zosta nowym prezesem WPEC-u, który od kilkunastu dni nale y do grona miedziowych spó ek. Legnickà ciep owni przej a miedziowa spó ka Energetyka, która szybko dokunuje kadrowych zmian. Nowy szef WPEC-u znany jest w Zag biu Miedziowym. Gàsiorowski za czasów prezesury Krzysztofa Skóry by dyrektorem naczelnym Huty Miedzi Legnica. Kiedy rzàdy w KGHM przejà Miros aw Krutin legniczanin znalaz prac w Walcowni Metali Nie elaznych w Gliwicach, gdzie by szefem zarzàdu. W poprzednich latach pe ni te funkcje dyrektora ds. restrukturyzacji w biurze zarzàdu KGHM i prezesa jednej z miedziowych spó ek. RUDNA Zatrz s o w kopalni ZG Rudna. Do groênego wstrzàsu dosz o 15 stycznia o godzinie piàtej nad ranem na oddziale G- 11 na g bokoêci metrów. Siedmiu z oêmiu uwi zionych górników szybko wydobyto na powierzchni. Ostatniego zasypanego górnika wyciàgni to po kilku godzinach z kabiny operatora maszyny górniczej. M czyzna trafi do szpitala, ale bez wi kszych obra eƒ. Ewa Szczeciƒska Zima nie odpuszcza Ju blisko miesiàc trzyma siar- czysty mróz, a wiele wskazuje na to, e s upki rt ci nie przekro- czà zera stopni przynajmniej do koƒca tego tygodnia. Nie wiem, jak Czytelnicy, ale ja mam ju doêç Êniegu zalegajàcego wsz - dzie, gdzie tylko wzrok si gnie. Mam doêç mrozu wdzierajàce- go si do ka dego zakàtka cia a. Mam doêç skrobania szyb w samochodzie, zmarzni tych d oni, uszu. Mam doêç koniecz- noêci ubierania si w kilka warstw ciuchów niemal do mi- nimum ograniczajàcych swobo- d ruchu. T skni za ciep em, za s oƒcem, zielonà trawà, koloro- wymi kwiatami, wolnymi miej- scami parkingowymi, dro nymi drogami i chodnikami. T skni za wiosnà, a jeszcze lepiej la- tem, które uwielbiam. Za ciep à wodà w jeziorach i kàpielami w tych jeziorach. T skni i jedno- czeênie oznajmiam, e tego- roczna zima sprawi a, e jestem ju malutki kroczek od depresji. Zdaj sobie spraw, e ju jutro zaczynajà si ferie zimowe, któ- re bez Êniegu niecz sto sà uda- ne. Stàd deklaruj, wytrzymam Ênieg i mróz, ale jedynie przez najbli sze dwa tygodnie, ani go- dziny d u ej. A do Matury zosta o sto dni Pierwszy bal studniówkowy w polkowickim Zespole Szkó ju za nami. Kolejny zaplanowano na jutrzejszy wieczór. Studniówka to bal wyjàtkowy. I nie ma tutaj nic do rzeczy fakt, e wspó czeênie magia studniówek, wobec coraz wi kszej iloêci ró nego rodzaju pompatycznych zabaw, w których uczestniczà coraz m odsi ludzie, staje si jakby nieco mniejsza. Nie zmienia to jednak niepodwa alnego faktu, e studniówka nadal jest tym balem, który zapada w pami ç bardziej ni cokolwiek innego przed i na d u ej ni wiele zdarzeƒ po. Rytualna zabawa poprzedzajàca maturalne egzaminy, to niejako poczàtek procesu przechodzenia ze stanu licealnej m odoêci z charakterystycznà dla tego czasu beztroskà do nieco tylko bardziej powaznych czasów studenckich. I jedno i drugie to pi kne karty w dziejach ka dego cz owieka, karty, do których jak e ch tnie wracamy po latach wiedzàc, e czasy, które one opisujà odesz y bezpowrotnie. Fotoreporta z drugiej polkowickiej studniówki b dzie mo na obejrzeç w kolejnym numerze Gazety. Pawe Pa dzior

2 2 Gazeta Polkowicka Z ycia gminy Skarb Paƒstwa sprzeda 10 procent akcji KGHM Ze zbycia 20 milionów walorów do bud etu Paƒstwa wp yn o ponad dwa miliardy z otych. Wed ug zwiàzkowców t kwot nale y jednak pomniejszyç o oko o milionów z otych. Tyle zyskajà nowi akcjonariusze na wyp acie dywidendy. Przypominamy, e w ostatnich latach akcjonariusze Polskiej Miedzi bez skrupu ów go ocili ca y zysk miedziowego potentata przeznaczajàc go na wyp at dywidendy. Je eli podobnie b dzie i tym razem to rzeczywiêcie wp ywy trzeba b dzie pomniejszyç o wspomnianà kwot. Decyzje o wielko- Êci dywidendy poznamy w maju bàdê czerwcu.niezale nie od tego, czy tak si stanie, czy nie, decyzja o zbyciu 10- procentowego pakietu akcji nie zosta- a odebrana w regionie zbyt dobrze. - Podj to jà kierujàc si krótkowzrocznoêcià i koniunkturalizmem. Pozbycie si cz Êci udzia ów KGHM jest fundamentalnie niebezpieczne dla ca ej gospodarki - podkreêla Józef Czyczerski, przewodniczàcy sekcji krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ SolidarnoÊç. Skarb Paƒstwa przeforsowa na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w grudniu ubieg ego roku zapisy wzmacniajàce jego pozycj, pomimo utraty 10 procent akcji. Nie zmienia to jednak faktu, e teraz rozproszenie akcjonariatu KGHM jest wi ksze, a rzàd dysponuje pakietem oko o 31,8 procenta udzia ów w spó ce. Analitycy rynkowi twierdzà, e ryzyko utraty kontroli nad spó kà przez rzàd jest niewielkie, bo rozproszenie akcji jest du e, a podmiotów, które dysponowa yby majàtkiem pozwalajàcym na skupowanie akcji w celu uzyskania wi kszoêci nie ma zbyt wielu. Nie mo- emy jednak wykluczyç takiej mo liwoêci. Tego rodzaju operacja by aby bardzo kosztowna i ryzykowna, ale jest mo liwa do przeprowadzenia, zatem obawy sà mimo wszystko uzasadnione. Sprzedajàc pakiet akcji Polskiej Miedzi rzàd si gnà po starà, sprawdzonà metod. Zyska dzi ki tej operacji pieniàdze potrzebne do atania dziury bud etowej. Z tych Êrodków b dzie mo na sfinansowaç albo podwy ki dla nauczycieli, albo kontrakty jednostek opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lista potrzeb finansowych rzàdu jest tak d uga, jak lista jego obietnic, z których niestety niewiele, zosta o zrealizowanych. K O M E N T A R Z Sprzedajàc 10 procent akcji KGHM rzàd po raz kolejny przyzna si do tego, e pomys ów na zarzàdzanie paƒstwem nie ma zbyt wielu. Wobec kiepskiej sytuacji bud etowej naj atwiej si gnàç do spó ek skarbu paƒstwa, zw aszcza tych, które sà w dobrej kondycji. Po kas z KGHM rzàd wyciàga r k od wielu lat. WczeÊniej si ga po dywidend, teraz nie ma czasu, by czekaç kilka miesi cy, wi c zdecydowano si na sprzeda pakietu akcji. Efekt jest ten sam - niezb dne w spó ce inwestycje wcià stojà w miejscu, choç czas na ich przeprowadzenie jest wr cz idealny, bo równie dobrej koniunktury na rynku miedzi nie by o nigdy. Zamontowano lampy w bry ach soli oraz g oêniki, z których sàczy si muzyka relaksacyjna W odnowionych saunach przyjemnie i dla ucha i dla nosa Sauny fiƒskie w polkowickim Aquaparku przesz y gruntownà renowacj. Zyska y nowy, modernistyczny wyglàd. NowoÊcià jest mo liwoêç skorzystania z ceremonii zapachowych, z dodatkiem olejków eterycznych. Ceramonie Takie seanse odbywajà si dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godzinie 17. Trwajà 12 minut. - Jest to nowoêç w ofercie Aquaparku. Mamy nadziej, e nasi klienci b dà ch tnie korzystaç z tej formy relaksu. Zach camy zarówno mi oêników saun, którzy systematycznie korzystajà z jej dobrodziejstw oraz osoby, które jeszcze w saunie nie by y - mówi Beata Betka, prezes Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego Aquapark w Polkowicach. Ceremonie zapachowe obs uguje przeszkolony pracownik obs ugi. Jego zadaniem jest polewanie rozgrzanych kamieni wodà z dodatkiem olejków eterycznych. Zazwyczaj b dzie to olejek o zapachu eukaliptusowomi towym, ale istnieje tez mo liwoêç u ycia innych. Ponadto pracownik b dzie odpowiedzialny za odpowiednie roz- zapachowe to novum prowadzenie suchego powietrza w ofercie Aquaparku, znad paleniska po majàce na celu ca ej saunie. Podczas trwajàcego 12 wyjêç na przeciw minut seansu ów rytua b dzie po- oczekiwaniom klientów. Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna Gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Roman Tomczak, Pawe Greƒ, Ewa Szczeciƒska. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: Bernard Wybiera a Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7. wtarzany kilkakrotnie. IloÊç osób mogàcych jednorazowo uczestniczyç w ceremonii zapachowej jest ograniczona. W du ej saunie mo e ich byç 14, a w ma ej 10. Ceramonie zapachowe to novum w ofercie Aquaparku, majàce na celu wyjêç na przeciw oczekiwaniom klientów. Sprostanie rosnàcym wymaganiom klientów, a tak e podnoszenie jakoêci Êwiadczonych us ug to powody, które leg y u podstaw decyzji o modernizacji obydwu saun fiƒskich znajdujàcych si na terenie Aquaparku. Ten zosta zakoƒczony w ubieg ym tygodniu. - W saunach wykonaliêmy kompleksowy remont. Âciany pokryte sà deszczu kami ze skandynawskiego Êwierku i bia- ej osiki. awki zaê sà wykonane z afrykaƒskiego abachi. To jest drzewo, które bardzo s abo przewodzi ciep o. Z tego te wzgl du trudno si nagrzewa. Ponadto w naszych saunach zamontowali- Êmy lampy w bry ach soli oraz g oêniki, z których sàczy si muzyka relaksacyjna - opowiada Micha Sokó ka, kierownik utrzymania ruchu w Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym. Jako pierwsi z dobrodziejstw nowych saun mogli skorzystaç starosta Marek TramÊ, przewodniczàcy Rady Miejskiej Stefan Ci mar, wójt Gaworzyc Jacek Szwagrzyk oraz cz onek zarzàdu powiatu W odzimierz Liberski. Wszyscy byli pod wra eniem i zach cali polkowiczan do tego, aby chodzili do nowych saun.

3 RozmaitoÊci Gazeta Polkowicka 3 ZGZM walczy z internetowym wykluczeniem ma ych miejscowoêci Szerokim pasmem na wieê Zwiàzek Gmin Zag bia Miedziowego zdoby g ównà nagrod w konkursie Wygramy razem Euro, zorganizowanym przez Accreo Taxland, Gazet i portal Wyborcza.biz. Zwyci skim okaza si projekt budowy subregionalnej sieci IT - szerokopasmowego internetu - wart 20 mln. z. Jak przyznali organizatorzy konkursu, wybór najlepszego projektu wcale nie by atwy. Ostatecznie jednak jury, pod przewodnictwem Prof. Micha a Kuleszy wybra o projekt z Polkowic za jego rozmach, zaawansowane przygotowania i bardzo mocny biznesplan. Projekt zg oszony do konkursu przez ZGZM ma na celu m. in. walk z internetowym wykluczeniem mieszkaƒców ponad 100 wsi i ma ych miasteczek, dostarczajàc im za pomocà Êwiat owodów dost p do szybkiego internetu, telefonii i telewizji. - Emilian Staƒczyszyn, przewodniczàcy Zwiàzku Gmin Zag bia Miedziowego mówi, e zainicjowany przed kilku laty projekt jest nowatorski, na miar XXI wieku. - Nie dziwi si, e zyska poparcie jurorów konkursu, profesora Micha a Kuleszy, jednego z twórców reformy samorzàdowej czy Andrzeja Arendarskiego - prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Wykluczenie cywilizacyjne najtaniej i naj atwiej nadrobiç dajàc naszym mieszkaƒcom b yskawiczny i szeroki dost p do internetu. Region stanie znacznie bardziej konkurencyjny. Projekt zak ada m. in. podwieszenie na s upach energetycznych Êredniego i niskiego napi cia ok. 400 km linii. Wies aw Wabik, burmistrz Polkowic podkre- Êla, e ustalenia tej kwestii zosta y podj te przy wspó pracy z energetykami, co gwarantuje bezpieczeƒstwo ca ego przedsi wzi cia. Zwiàzek Gmin Zag bia Miedziowego b dzie walczy o unijnà dotacj na dofinansowanie projektu z pieni dzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa DolnoÊlàskiego na lata Roman Tomczak Rozmowa z Emilianem Staƒczyszynem - Przewodniczàcym Zarzàdu Zwiàzku Gmin Zag bia Miedziowego. Walka z wykluczeniem cyfrowym to priorytet - Projekt budowy sieci Êwiat owodowej Zwiàzku Gmin Zag bia Miedziowego wygra ogólnopolski konkurs Accreo Taxand i Gazety Wyborczej. Co to oznacza dla Zwiàzku? - Cieszymy si, e spoêród stu kilkudziesi ciu projektów zg oszonych przez inne samorzàdy nasz zosta oceniony najwy ej w Polsce. Nie dziwi si, e zyska takie poparcie jurorów konkursu, profesora Micha a Kuleszy, jednego z twórców reformy samorzàdowej, czy Andrzeja Arendarskiego - prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Walka z wykluczeniem cyfrowym mieszkaƒców wsi jest jednym z priorytetów samorzàdowców w XXI wieku. To du e wyró nienie dla Zwiàzku, wygrana w konkursie niesie za sobà nie tylko presti, ale te nagrod. Nagrodà g ównà w konkursie jest pomoc doradców firmy Accreo Taxand, którzy wspomogà nasze starania o dofinansowanie przedsi wzi cia z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt budowy sieci opiewa na kwot 20 mln z otych. Nie staç nas na takà inwestycj, dlatego Zwiàzek b dzie ubiega si o fundusze zewn trzne. Mo emy liczyç maksymalnie na pokrycie 85 % naszych wydatków. Drugà nagrodà jest wsparcie przez Gazet Wyborczà, która b dzie Êledziç losy naszego projektu do chwili jego zrealizowania. To pilota owe przedsi wzi cie w naszym województwie, nie b dziemy z tego czynili tajemnicy. Podzielimy si z innymi samorzàdowcami doêwiadczeniem oraz wiedzà. - Mówi Pan o walce z wykluczeniem cyfrowym mieszkaƒców wsi. W jaki sposób budowa subregionalnej sieci IT pomo e przeciwdzia aç temu wykluczeniu? - Swoim zasi giem sieç obejmie ok. 100 wsi. Cz sto sà to miejscowoêci, do których tradycyjny operator nie dociera ze wzgl du na koszty doprowadzenia linii. Na wsiach mieszka niewiele osób, co z punktu widzenia firmy jest ma- o rentowne, bo koszty przewy szajà potencjalne zyski. Dla nas to, przede wszystkim zadanie spo eczne, które ma przynieêç korzyêci ludziom, a nie tylko inwestycja, która ma przynosiç pieniàdze. Wykluczenie cywilizacyjne najtaniej i naj atwiej nadrobiç dajàc naszym mieszkaƒcom b yskawiczny i szeroki dost p do Internetu. Region stanie si znacznie bardziej konkurencyjny. - W jaki sposób mieszkaƒcy b dà mogli skorzystaç z sieci budowanej przez Zwiàzek Gmin? - Przepisy o wykorzystaniu Êrodków z programów operacyjnych nie pozwalajà na doprowadzenie àczy do indywidualnych gospodarstw. Budowa sieci jednak umo liwi lokalnie dzia ajàcym operatorom wybudowanie tzw. ostatniej mili. Pojawienie si koƒcówki Êwiat owodu w ka dej wsi sprawi, e koszty korzystania z Internetu b dà ni sze ni obecnie, bo firmy nie poniosà kosztów budowy wielokilometrowej sieci. Nie mówiàc ju o jakoêci. Koƒczy si epoka, gdy: telewizja, telefon i komputer rozwija y si osobno; dziê to jedna sfera, która poch ania najwi cej Êrodków kiedykolwiek zainwestowanych w czasach pokoju. Budowa sieci umo liwi dostarczenie mieszkaƒcom i podmiotom gospodarczym szerokopasmowe us ugi multimedialne, w tym dost p do Internetu o przepustowoêci powy ej 2 Mb, us ugi telewizji cyfrowej, us ugi video na àdanie (VoD), us ugi telefonii g osowej (VoIP) i inne. - Co w takim razie z osobami, które ze wzgl du na niskie dochody nie zdecydujà si korzystaç z us ug teleinformatycznych w domu? Oko o 200 instytucji, takich jak szko y, Êwietlice, domy kultury b dzie otrzymywa o dost p do szerokopasmowej sieci za pieniàdze Zwiàzku oraz zrzeszonych gmin. W tych miejscach z dobrodziejstw Internetu korzystaç b dà mog y osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na posiadanie àcza w domu. Przewidziano tak e budow ogólnodost pnych terminali - tzw. kiosków internetowych. Projekt budowy subregionalnej sieci IT zdoby uznanie jury za swój rozmach, zaawansowane przygotowania i bardzo mocny biznesplan. Moim zdaniem nie tylko to zdecydowa o o wygraniu konkursu. MyÊl, e mo emy dodaç- innowacyjny projekt techniczny. Oko o 400 km Archiwum linii zostanie podwieszonych na s upach energetycznych Êredniego i niskiego napi cia. Jedynie 100 km, przede wszystkim na terenie zabudowanym, zostanie poprowadzone metodà podziemnà. Dzi ki temu koszty inwestycji zmniejszà si o ok. 70 %, wzgl dem tradycyjnych metod! Opracowany na zlecenie Zwiàzku projekt techniczny zak ada stworzenie sieci szkieletowej w systemie wielu p tli fizycznych. Zagwarantuje to jej wi kszà niezawodnoêç, a tym samym zapewni poprawne funkcjonowanie w przypadku pojedynczych uszkodzeƒ w obr bie ka dej p tli. Do ka dej miejscowoêci zostanie doprowadzona minimum jedna para w ókien Êwiat owodowych o bardzo du ej przepustowoêci. - Kiedy mo emy si spodziewaç rozpocz cia budowy sieci? - Od dwóch lat jesteêmy przygotowani do konkursu rozpisywanego przez urzàd marsza kowski i do z o enia wniosku o wsparcie. Uda- o mi si dowiedzieç, e stosowny projekt uchwa y Zarzàdu Województwa jest ju z o ony i w lutym lub marcu b dziemy mogli z o yç aplikacj. JeÊli dostaniemy dofinansowanie prace rozpocznà si pod koniec tego roku. - Co zyskajà dzi ki temu projektowi mieszkaƒcy naszych wiosek? Dzisiaj powiem, prócz tego, o czym rozmawialiêmy, e Êwiat owód w ka dej wiosce zapewni naszym mieszkaƒcom te same us ugi i mo liwoêci, które ju dzisiaj posiadajà mieszkaƒcy takich du ych miast jak Wroc aw i Warszawa. Zniknà, dzi ki projektowi, dzielàce ograniczenia. Jednak du o wi cej ch tnie na ten temat opowiem, po uzyskaniu niezb dnych Êrodków i rozpocz ciu budowy sieci.

4 4 Gazeta Polkowicka To jest postrach piratów drogowych Nowy motocykl Honda - duma polkowickich policjantów i ostrze enie dla piratów drogowych - pojawi si w KPP Polkowice. Motocykl ufundowa a Gmina Polkowice. Nasze tematy, og oszenie Coroczne spotkanie funkcjonariuszy polkowickiej owickiej policji Sà powody do dumy W siedzibie Urz du Gminy w Polkowicach odby a si odprawa roczna policjantów Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Obecny by z-ca komendanta wojewódzkiego policji we Wroc awiu podinsp. Marek Szmigiel, który bardzo dobrze oceni ubieg orocznà prac polkowickich policjantów. W ubieg ym tygodniu, prosto z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wroc awiu, trafi do Polkowic nowy motocykl patrolowy. To ju druga tego typu maszyna, która rozpoczyna s u b w KPP Polkowice. Pierwszà by motocykl BMW, zakupiony w marcu ubieg ego roku. M. asp. Piotr Kondraciuk, który na co dzieƒ go u ytkuje zawsze podkreêla przydatnoêç tego typu maszyn w zapewnieniu bezpieczeƒstwa, zw aszcza na drogach krajowych, przebiegajàcych przez nasz powiat. Od teraz do àczy do tej s u by kolejny motocykl. B dzie si nim porusza st. sier. Daniel Kamoda, o którym od dawna by o wiadomo, e jest pasjonatem motocykli. Nowa Honda jest w pe ni przystosowana do zadaƒ, jakie jà czekajà. Ma odpowiednià moc, policyjne oznaczenia oraz sygnalizacj dêwi kowà i Êwietlnà. Dzi ki swojej mocy b dzie odpowiednim narz dziem do okie znania temperamentów drogowych piratów na motocyklach, których z roku na rok przybywa na naszych drogach. Natomiast ze wzgl du na swojà nowoczesnoêç i elegancj designu oba motocykle b dà ozdobà podczas zabezpieczania wielu imprez. - Mam na myêli g ównie imprezy sportowe, takie jak organizowane na naszym terenie wyêcigi kolarskie czy biegi prze ajowe - mówi kom. Waldemar Cichocki, naczelnik Wydzia u Ruchu Drogowego w KPP Polkowice. - Drugi motocykl na pewno wp ynie na popraw bezpieczeƒstwa na drogach. Zawsze im wi cej tego typu maszyn, tym lepiej - dodaje. Ârodki na zakup nowego motocykla pochodzi y w ca- oêç ze Êrodków przekazanych przez Gmin Polkowice. Sta o si tak gównie dzi ki zaanga owaniu w proces poprawy bezpieczeƒstwa na drogach burmistrza Polkowic Wies awa Wabika. Roman Tomczak - Chcia bym na wasze r ce, na r ce waszych prze o onych i waszych rodzin z o yç serdeczne podziekowania. Wasze ubieg oroczne wyniki sà naprawd bardzo dobre i znacznie - w sensie pozytywnym - odbiegajà od wyników z 2008 roku. OczywiÊcie by y te i problemy, ale by y one podyktowane nie waszym mniejszym zaanga owaniem, tylko wakujàcymi miejscami pracy - mówi do zebranych nadkom. Szmigiel. Komendant powiatowy policji w Polkowicach, insp. Witold Trzmielewski dzi kujàc swoim podw adnym za rok wyt onej s u by, zwraca uwag na przyczyny dobrych wyników w ubieg ym roku. - Zawsze powtarzam i b d powtarza, e nie by oby tych sukcesów, gdyby nie fakt, e nasza komenda stanowi jednà dru yn, e uda- o si nam stworzyç warunki, w których nasi funkcjonariusze czujà si cz - Êcià Êwietnie wspó pracujàcego zespo- u - mówi. Odprawy podsumowujàce 12-miesi cznà prac funkcjonariuszy odbywajà si co roku. Zadaniem takich spotkaƒ jest m. in. wskazywanie tych obszarów w pracy policjantów, które wymagajà poprawy. Odprawy sà tak e okazjà do podzi kowaƒ za osiàgni te Policyjne dzia ania w ramach akcji Bezpieczne ferie Ferie pod dobrà opiekà sukcesy i nakreêlenia planów na najbli szà przysz oêç. W odprawie rocznej funkcjonariuszy polkowickiej KPP wzi li udzia policjanci Êredniego i wy szych szczebli kadry kierowniczej oraz pracownicy cywilni. GoÊçmi spotkania byli tak e Wies aw Wabik - burmistrz Polkowic, Marek TramÊ - starosta polkowicki, Miros aw Sienkiewicz - komendant Stra y Miejskiej w Polkowicach, przedstawiciele prokuratury i policyjnych zwiàzków zawodowych. Roman Tomczak Roman Tomczak Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy Urz du Gminy w Polkowicach przypomina przedsi biorcom prowadzàcym sprzeda napojów alkoholowych, e 31 stycznia 2010 roku up ywa termin z o enia pisemnego oêwiadczenia o wartoêci sprzeda y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y w roku poprzednim oraz dokonania wp aty I raty op aty za korzystanie z zezwoleƒ na sprzeda napojów alkoholowych. Niez o enie oêwiadczenia lub niedokonanie op aty spowoduje wygaêni cie zezwolenia. Przedsi biorca, którego zezwolenie wygaênie z ww. przyczyny mo e wystàpiç z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wczeêniej ni po up ywie 6 miesi cy od dnia wydania decyzji o wygaêni ciu zezwolenia. Archiwum KPP w Polkowicach Wkrótce oficjalnie zostanà odtràbione ferie zimowe. W zwiàzku z tym polkowiccy policjanci od kilkunastu dni podejmowali dzia ania profilaktyczno-kontrolne, zmierzajàce do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i m odzie y. Zarówno tym, które wezmà udzia w zorganizowanych formach wypoczynku, jak i tym, które pozostanà w miejscu zamieszkania. - Realizujàc to przedsi wzi cie funkcjonariusze przeprowadzajà prelekcje z wychowawcami lub opiekunami oraz dzieçmi. Sà to spotkania poêwi cone zasadom bezpieczeƒstwa, wyst pujàcym zagro eniom i sposobom ich unikania - wyjaênia Daria Soliƒska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Dodatkowo, przez okres ca ych ferii zimowych, policjanci b dà m. in. kontrolowaç miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzajàce ró nego rodzaju zagro enia. - Mam tu na myêli g ównie zbiorniki wodne oraz miejsca zimowych zabaw. Ponadto funkcjonariusze skontrolujà punkty sprzeda y alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kàtem sprzeda y osobom nieletnim, jak równie miejsca, gdzie mo e dochodziç do handlu lub za ywania Êrodków odurzajàcych - dodaje Daria Soliƒska. Jak co roku dzia ania policji b dà wspierane przez inne s u by, m.in. Stra e Miejskie, WOPR, Stra e LeÊne i Stra e Rybackie. Wyjazdy na zimowe ferie to zawsze wielkie wyzwanie dla opiekunów, którzy poza bezpieczeƒstwem swoich podopiecznych w miejscu wypoczynku, powinni mieç pewnoêç, e Êrodek transportu, jakim b dà poruszaç si dzieci, spe nia wymogi bezpieczeƒstwa. Naprzeciw tym oczekiwaniom wysz a polkowicka policja. Opiekunowie, którzy b dà chcieli kontroli autokaru przed wyjazdem na ferie, proszeni sà o wczeêniejszy kontakt z policjà w Polkowicach. - Nasi funkcjonariusze z wydzia u ruchu drogowego przeprowadzà wtedy kontrol stanu technicznego autokaru. W tym celu ju od 29 stycznia uruchamiamy sta y punkt kontroli autobusów przy ul. Wojska Polskiego (obok budynku Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach), gdzie codziennie policjanci sprawdzaç b dà stan techniczny i wyposa enie pojazdów przewo àcych dzieci, jak równie stan trzeêwoêci kierowców - zapewnia Daria Soliƒska. W okresie zimowego wypoczynku kontrole takie b dà realizowane równie na dolnoêlàskich drogach podczas wzmo onych dzia aƒ drogowych. Funkcjonariusze realizujàcy te zadania oprócz stanu technicznego i wyposa- enia pojazdów szczególnà uwag zwracaç b dà m. in. na przekraczanie dopuszczalnej pr dkoêci, zapisy tachografów oraz prawid owoêç za adunku baga u i sprz tu zimowego. Roman Tomczak

5 RozmaitoÊci, og oszenia Gazeta Polkowicka 5» DZIEJE JEDNEGO MIEJSCA Wódka w niedziel Od kilku lat trwa w Europie spór o handel w niedziele. Ma o kto wie, e w Polkowicach ten spór rozgorza ju w XVII wieku. Jak tylko nasze miasto otrzyma o prawa miejskie (1265) na dobre zaczà rozkwitaç w nim handel i rzemios o. W takich profesjach jak bednarstwo, tkactwo czy murarstwo celowali nie tylko rzemieêlnicy zamieszkujàcy domy w obr bie murów. We wsiach otaczajàcych gród nie brakowa o dobrych fachowców, którzy chcieli jak dawniej sprzedawaç swoje towary w mie- Êcie. Niestety, zrzeszeni w cechy rzemieêlnicy miejscy bardzo szybko zawetowali u ksi cia prawo do handlu i sprzeda- y wyrobów r kodzielniczych wytwarzanych poza miastem, jego mieszkaƒcom. Powo ywali si na - Êwi te wtedy - prawo mili. Ta znana jeszcze ze staro ytnoêci regu a prawna przewidywa a m. in., e wszystkie znajdujàce si tam targi, kramy, sk ady (np. sukna), jatki, piekarnie i karczmy na obszarze o szerokoêci jednej mili od murów miejskich, musia y byç w asnoêcià miasta. W praktyce oznacza o to zakaz dzia alnoêci kupców i rzemieêlników spoza grodu. Ci, nie godzàc si na takie uregulowanie prawne, cz sto naruszali prawo mili. Taka sytuacja musia a, pr dzej czy póêniej, doprowadziç do konfliktu. Tak te si sta o i w koƒcu XVI stulecia miasto wytoczy o im proces, który ciàgnà si nast pnych kilkadziesiàt lat. Kres prawnym przepychankom po o y dopiero specjalny ukaz cesarza Rudolfa II Habsburga. W dokumencie wydanym 28 paêdziernika 1604 roku w Pradze, cesarz potwierdzi prawo mili, rozstrzygajàc w en sposób spór. JednoczeÊnie cesarz przyzna naszemu miastu tzw. przywilej czterech jarmarków. Zawiera on zgod cesarskà na odbywanie w mieêcie jarmarku w poniedzia ek po Trzech Królach, w poniedzia ek przed Zielonymi Âwiàtkami, w dniu wspomnienia Aposto ów Szymona i Judy oraz w niedziel przed wspomnieniem Êw. Micha a Archanio a. Te ostatnie cieszy y si najwi kszà popularnoêcià, gromadzàc z roku na rok coraz wi kszà iloêç kupców i kupujàcych. Ju ok r. niedzielne targi odbywa y si ok. 20 razy w roku. DoÊç, e wkrótce nie spodoba o si to niedzielne handlowanie katolickiej cz Êci mieszkaƒców miasta. W 1678 r. ks. Franz Johann Springer, proboszcz parafii p.w. Êw. Micha a Archanio a, wniós pod obrady miejskie projekt uchwa y zakazujàcy organizowania niedzielnych jarmarków w mieêcie. Jako alternatyw proponowa poniedzia ki lub Êrody. Taka ingerencja w sprawy handlowe nie spodoba a si z kolei kupcom i rzemieêlnikom, którzy sporo by stracili na jarmarkach organizowanych w tygodniu. W trudnej sytuacji znaleêli si radni, którzy - nale àc niejednokrotnie do lokalnego KoÊcio a katolickiego - musieli rozsàdziç po której stronie jest racja. W koƒcu, po dwóch tygodniach radzenia nad wnioskiem, wydali swoja opini. Utrzymano pozwolenie na niedzielne jarmarki, jednak zabroniono handlowania podczas trwajàcych Mszy Êw. W dokumencie tym, datowanym na 21 stycznia 1679 r., czytamy m. in.: Niezb dne Êrodki ywnoêciowe, takie jak nabia, jajka, mi so etc., b dà sprzedawane do rozpocz cia Mszy Êwi tej. Nie zezwolono natomiast na handlowanie w niedziele innymi artyku ami spo ywczymi, takimi jak zbo a, wina i miód. Zabroniono tak e sprzedawania i kupowania wyrobów rzemieêlniczych. Na reakcj kupców i wytwórców nie trzeba by o d ugo czekaç. Zaskar yli decyzj rady do sàdu kameralnego w Szprotawie. Ten, po rozpatrzeniu wniosku, nakaza radzie jeszcze raz zajàç si sprawà. Rada Miejska w Polkowicach, na swoim posiedzeniu w dniu 5 grudnia 1679 r., poszerzy a zakres swobód dla handlujàcych w niedziele. Tym razem rozszala si proboszcz Springer, który rozp ta kampani przeciwko radzie. Na takie dictum rada poskar y a si na metody stosowane przez proboszcza do biskupa g ogowskiego. Ten odwo a Springera z jego funkcji, powo ujàc na jego miejsce przyby ego z ar ks. Johanna Martina von Riegenberga. Za jego czasów jego pos ugi targi w niedziele odbywa y si bez przeszkód, a od 1686 r. mo na by o nawet handlowaç na nich wódkà. Roman Tomczak KONSULTACJE DLA PRZEDSI BIORCÓW I OSÓB ZAMIERZAJÑCYCH ROZPOCZÑå DZIA ALNOÂå GOSPODARCZÑ W ramach wspó pracy Urz du Gminy Polkowice z Agencjà Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uruchomiono w Urz dzie Gminy cykliczne dy ury konsultantów Agencji Êwiadczàcych us ugi i nformacyjne dla przedsi biorców i osób zamierzajàcych rozpoczàç dzia alnoêç gospodarczà w zakresie: - podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej, - mo liwoêci uzyskania wsparcia na realizacj projektów w latach ze Êrodków publicznych, - mo liwoêci pozyskania informacji w zakresie us ug specjalistycznych Konsultacje odb dà si w godz.10:00-14:00 2 lutego 2 marca 6 kwietnia 4 maja 1 czerwca Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Urz du Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, pok.206 (tel. kontaktowy (076) ). Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykazy dotyczàce: - wydzier awienia dzia ki o nr geod. 5/2 o pow. 0,37 ha, po o onej we wsi Tarnówek w celu prowadzenia upraw polowych, - sprzeda y w trybie bezprzetargowym dzia ki o nr geod,. 994/3 o pow. 159 m2, po o onej w Polkowicach przy ul.baczyƒskiego - na rzecz dotychczasowego dzier awcy, w celu poprawy warunków zagospodarowania w asnej nieruchomoêci, - wydzier awienia cz Êci dzia ki o nr geod. 278/2 o pow m2, po o onej w Polkowicach przy ul.krzywej na rzecz dotychczasowego dzier awcy - w celu sk adowania materia ów budowlanych i parking Informacje na temat wykazów mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19 (pok. 10), tel , Jest okazja, aby rozwinàç bàdê utworzyç nowe obszary dzia aƒ Razem dla Wzgórz Od 8 lutego do 9 marca 2010 roku b dzie mo na sk adaç wnioski na realizacj projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oê 4 LEADER Wdra anie lokalnych strategii rozwoju na projekty w ramach: Odnowy i rozwoju wsi, ma ych projektów, rozwoju i tworzenia mikroprzedsi biorczoêci oraz ró nicowania w kierunku dzia alnoêci nierolniczej. W ramach w/w programu, realizowanego przez Fundacj Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Êrodki mogà pozyskiwaç nie tylko osoby fizyczne z gminy Polkowice, ale tak e zwiàzki wyznaniowe, instytucje kultury czy stowarzyszenia i fundacje - informuje Ma gorzata Kalus-Chi yƒska, dyrektor Wydzia u Ochrony Ârodowiska i Obszarów Wiejskich Urz du Gminy w Polkowicach. Na rozwój lokalnej przedsi biorczo- Êci, turystyk, ekologi, kultur, rekreacj, sport czy ochron zabytków program przewiduje wydanie w latach prawie 10 mln. z (na ca y obszar Wzgórz Dalkowskich). W strategii sà zapisane konkretne dzia ania, które gminy nale àce do Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich chcia yby realizowaç. Obecnie do Fundacji nale y 12 gmin. Sà to: Brzeênica, Bytom Odrzaƒski, Gaworzyce, Gr bocice, Jerzmanowa, Ko uchów, Niegos awice, Nowe Miasteczko, Polkowice, Radwanice, Szprotawa i ukowice. Promowany jest m. in. rozwój turystyki, produktów lokalnych i takiej dzia alnoêci, która zagospodarowuje obszary powstajàce po ust pujàcym rolnictwie. Pod uwag brane sà tak e inicjatywy, które b dà jednoczeênie integrowaç Êrodowisko wiejskie. - Mo na b dzie uzyskaç Êrodki m. in. na powstajàcy lub istniejàcy ju zespó ludowy: instrumentalny, taneczny czy np. chór. Ârodki takie b dà mog y byç wtedy spo ytkowane na zakup strojów czy instrumentów - wyjaênia Tadeusz Walkowiak, prezes Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Natomiast osoby czy instytucje, które w swoich wnioskach postawià na turystyk, b dà mog y uzyskaç pieniàdze na oznakowanie szlaków, budow lub rozbudow infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Pole do popisu jest wi c doêç szerokie. - Chodzi g ównie o to, eby propagowaç wiedz o Wzgórzach Dalkowskich i poprawiaç ich infrastruktur poprzez powstawanie nowych inicjatyw. Te z kolei przyciàgnà tutaj turystów, media czy nawet zainteresowanych tym obszarem naukowców - dodaje Walkowiak. Bo w to, e jest to obszar bogaty nie tylko w zabytki i dobra kultury, ale tak e pomniki przyrody - nikt ju nie wàtpi. acy ruszà w Êwiat Ze szczegó owymi informacjami na temat kryteriów, które b dà brane pod uwag przy ocenianiu wniosków, b dzie mo na zapoznaç si w najbli szym czasie na stronach internetowych Fundacji Porozumienia Wzgórz Dalkowskich lub telefonicznie oraz na stronie gminy Polkowice, link Ekologia. Roman Tomczak Studenci DolnoÊlàskiej Wy szej Szko y Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach mogà wyje d aç na zagraniczne wymiany. Komisja Europejska przyzna a DWSPiT Kart Erasmusa. Ka da uczelnia zainteresowana udzia em w programie wspó pracy mi dzynarodowej Erasmus poszukuje partnerów g ównie wêród innych uczelni europejskich. Wspó dzia anie jest mo liwe mi dzy szko- ami wy szymi posiadajàcymi Kart Erasmusa, a takie placówki funkcjonujà w 27 krajach Unii Europejskiej. Lista paƒstw otwartych na wspó prac jest d u sza. Sà na niej m.in. Rosja, czy Turcja. Wniosek Komisji Europejskiej o nadanie Karty Erasmusa zosta z o- ony przez DWSPiT w czerwcu 2009 r. Opinia jest pozytywna. Ocenie podlega o m.in. przygotowanie merytoryczne i organizacyjne. Jak wyjaênia pe nomocnik rektora DWSPiT ds. wspó pracy z zagranicà doc. dr Arkadiusz Kotliƒski, DWSPiT dobierajàc zagranicznych partnerów b dzie zwraca a uwag na profil uczelni. - Interesowaç nas b dà przede wszystkim szko y techniczne oraz posiadajàce wydzia y humanistyczne. Wykorzystamy kontakty zdobyte podczas Ekspedycji Naukowo-Badawczej Azja-Trzecie Tysiàclecie - mówi pe nomocnik rektora. - Zale y nam, aby podczas wyjazdów studenci nabyli praktyczne umiej tnoêci j zykowe, g ównie z angielskiego i rosyjskiego - dodaje. - Udzia w Erasmusie to zagraniczna wymiana studentów i kadry naukowej, zagraniczne kursy oraz ró nego rodzaju projekty wielostronne - wylicza wicekanclerz DWSPiT Dariusz Zajàc. - Warto dodaç, e uczelnie prowadzàce wymian studentów lub pracowników mogà uzyskaç na ten cel dofinansowanie z programów unijnych - wyja- Ênia. Niewykluczone, e ju wkrótce pierwsi studenci DWSPiT pojadà, by studiowaç przez semestr lub dwa np. w Niemczech, czy Hiszpanii. Mi dzynarodowo mo e si zrobiç równie na korytarzach polkowickiej DWSPiT. Dr Kotliƒski zapewnia, e pierwsze umowy z uczelniami zagranicznymi zostanà podpisane w ciàgu najbli szych miesi cy. jawa Archiwum

6 6 Gazeta Polkowicka Nasze tematy Propagujemy zasady bezpieczeƒstwa po arowego Wspólnie z Komendà Powiatowà Stra y Po arnej organizujemy akcj majàcà na celu ograniczenie do minimum mo liwoêci wystàpienia po aru. Przestrzegajàc poni szych zasad zagro enie po arowe maleje do minimum. WTZ sprzedaje upominki walentynkowe O S owackim wiedzà sporo Pragniemy poinformowaç, i z okazji zbli ajàcego si Êwi ta wszystkich zakochanych, czyli Walentynek w dniach w godzinach od 10:00-13:00 na terenie Pokowickiego Centrum Us ug Zdrowotnych w Polkowicach przy ulicy Kominka 7 b dzie prowadzona sprzeda pi knych upominków walentynkowych Szcz Êcie w mi oêci. Upominki zosta y r cznie wykonane przez osoby niepe nosprawne podczas zaj ç terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zaj ciowej w Polkowicach. Prace upominkowe wyglàdajà jak na za àczonym zdj ciu i majà wymiary ok. 12 cm x 12 cm. Zach camy do zakupu i yczymy wszystkim zakochanym du o mi oêci i uêmiechu. Pracownicy WTZ W Zespole Szkó rozstrzygni to Powiatowy Konkurs Wiedzy o yciu i TwórczoÊci Juliusza S owackiego. Zwyci zcami okaza y si dru yny Gimnazjum nr 2 w Polkowicach oraz gospodarze. Konkurs rozpoczà si w poprzednim roku szkolnym, dok adnie w marcu. Wówczas mia miejsce jego pierwszy etap, w ramach którego trzeba by- o zorganizowaç i udokumentowaç przedsi wzi cie artystyczne zwiàzane z rocznicà obchodów Roku S owackiego, a tak e przeprowadziç szkolne eliminacje konkursu wiedzy o poecie. O miejscach, które zajmà poszczególne zespo y reprezentujàce dane placówki oêwiatowe decydowa drugi etap. Trzyosobowe dru yny zmaga y si z pytaniami z zakresu ycia oraz twórczoêci Juliusza S owackiego. Ostatecznie w kategorii gimnazjów najlepsza okaza a si dru yna Gimnazjum nr 2 z Polkowic, która zgromadzi a 96 punktów na 100 mo liwych. Drugie miejsce przypad o w udziale reprezentacji Gimnazjum nr 1, która zdoby a 90 punktów, a trzecià lokat zaj o Gimnazjum z Chocianowa. W kategorii szkó ponadgimnazjalnych triumfowali gospodarze z Zespo u Szkó, którzy zdobyli 73 punkty na 100 mo liwych. Konkurs odby si po patronatem Starosty Polkowickiego, a jego organizatorami byli Powiatowy OÊrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Zespó Szkó. W jury konkursu zasiedli: Krystyna Gajaszek, Katarzyna Wlaz o, Aleksandra Ro ek, Renata Klaska. KoK ZWYCI ZCY GIMNAZJA: I miejsce - Gimnazjum nr 2 w Polkowicach II miejsce - Gimnazjum nr 1 im. Jana Paw a II w Polkowicach III miejsce - Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie SZKO Y PONADGIMNAZJALNE: I miejsce - Zespó Szkó im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach II miejsce - Zespó Szkó w Chocianowie

7 Kultura Gazeta Polkowicka 7 Bardzo intensywne Êwi to teatralne 15 spektakli w niespe na pó tora miesiàca - tak du ego nagromadzenia w historii Polkowickich Dni Teatru jeszcze nie by o. Ju chocia by z tego wzgl du tegoroczna edycja zapowiada si wyjàtkowo. Pierwszy spektakl ju 15 lutego. Wówczas Teatr Ludowy z Krakowa, którego jeszcze w Polkowicach nie by o, zaprezentuje sztuk Wszystko o kobietach. Historia przedstawiajàca skomplikowane relacje mi dzyludzkie z pewnoêcià przypadnie do gustu przyzwyczajonej do obcowania ze sztukà przez du e s polkowickiej publicznoêci. Dzieƒ póêniej, 16 lutego, ten sam Teatr Ludowy wystawi sztuk Wszystko o m czyznach. Tym razem aktorzy wezmà na tapet Êwiat relacji zachodzàcych pomi dzy m czyznami. Uroczyste otwarcie dwunastej edycji Polkowickich Dni Teatru zaplanowano na 22 lutego. OczywiÊcie weêmie w nim udzia patron honorowy Andrzej apicki. Wówczas b dzie mia o równie miejsce wr czenie Z otych Miedziaków - nagród publicznoêci Polkowickich Dni Teatru. Zwieƒczeniem wieczoru b dzie wyst p Teatru Muzycznego Capitol z Wroc awia, który wykona piosenki z takich spektakli jak Dzieje grzechu, Idiota, czy te rzecze Budda Chinaski. Teatralny maraton potrwa do 28 marca. W tym czasie widzowie b dà mogli kontemplowaç wiele bardzo ciekawych spektakli. Zobaczymy doskonale w Polkowicach znane teatry ze Szczecina, odzi, Lublina, a tak e zespo y, które przyjdzie nam podziwiaç po raz pierwszy - jak warszawski teatr Montownia, czy lwowski teatr Voskresinnia. B dzie nam dane Êmiaç si do rozpuku na wspania ych komediach oraz powstrzymywaç zy p ynàce do oczu przy oglàdaniu dramatów. Doznamy ca ej palety uczuç wywo anej przez aktorów z najwy szej pó ki. - Ka dy z widzów znajdzie coê dla siebie. PrzygotowaliÊmy dla naszych teatromanów wyjàtkowà straw, do której smakowania ju dziê serdecznie zapraszam - mówi Andrzej Wierdak, dyrektor Polkowickiego Centrum Animacji. Tradycja ma si dobrze Rozstrzygni to konkurs Tradycjà dyktowane zwiàzany tematycznie ze Âwi tami Bo ego Narodzenia, a organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji. Liczba ocenionych przez jurorów prac wskazuje, e z pami cià o tradycji jest dobrze. - OceniliÊmy ponad 400 prac. To bardzo duzo - mówi nam Agata Baran, jurorka. DolnoÊlàski Konkurs Plastyczny Tradycjà dyktowane odby si ju po raz 12. Nades ano na niego w sumie ponad 400 prac, z których du- a cz Êç by a na bardzo wysokim poziomie. - MieliÊmy bardzo du y k opot ze wskazaniem autorów najlepszych prac. Czasami, podczas obrad jury dochodzi- o do scysji, ale zawsze udawa o nam si dojêç do porozumienia - podkreêla jurorka. Uroczyste podsumowanie konkursu odby o si w Art.Gallery mieszczàcej si w polkowickim kinie. Tam zebra o si wielu twórców, których prace oceniali jurorzy. Autorzy tych najciekawszych otrzymali atrakcyjne nagrody. Wszystkie wyró nione dzie- a urzekajà swoim pi knem. Sà te Êwiadectwem du ej inwencji autorów, a tak e wyrazem zaanga owania emocjonalnego. Dlatego te zas ugujà na najwy sze s owa uznania oraz kontemplowanie ich. Dzie a wykonane w ramach konkursu Tradycjà dyktowane mo na do koƒca stycznia oglàdaç na wystawie pokonkursowej w galerii Na Pi trze znajdujàcej si w OÊrodku Kultury. Pe na lista zwyci zców na stronie internetowej KoK Na zdj ciu Anio przygotowany przez Agnieszk Âwista. Praca wygra a w kategorii Anio Bo onarodzeniowy w kategorii lat.

8 8 Gazeta Polkowicka Nasze tematy Jeden cz owiek, jeden kraj, siedem granic Polkowiczanin Micha Gontaszewski planuje obejêcie Polski wzd u granic. Zamierza wystartowaç póênà wiosnà. Planowany czas trwania samotnej wyprawy to oko o pi ç miesi cy. Póki co Micha przygotowuje swój organizm do ekstremalnego wysi ku biegajàc, a tak e p ywajàc. Micha ma 28 lat. Od dawna interesujà go ekstremalne wyzwania. Jest jednym z cz onków znanej polkowickiej grupy eksploratorskiej Hunter, z którà od wielu lat penetruje tajemnicze zakàtki Dolnego Âlàska, a tak e innych rejonów Polski. - W Hunterze nauczy em si jak wspó pracowaç w grupie, organizowaç wyprawy. Teraz chcia bym spróbowaç si w samotnym przedsi wzi ciu - mówi nam polkowiczanin. Skàd pomys, by samotnie przejêç granice naszego kraju? - Mój przyjaciel Wojciech Ró- ycki dokona wczeêniej czegoê podobnego. Wojtek obszed Polsk wzd u granic, z tym, e omija te najbardziej niebezpieczne regiony, a tak e korzysta z noclegów w pensjonatach i hotelach. Ja chcia bym jak najd u ej przebywaç samotnie, spaç w namiocie oraz iêç dok adnie wzd u linii demarkacyjnej. MyÊl, e to ciekawe wyzwanie i fascynujàca przygoda. Bardzo chcia bym jà prze yç - opowiada Gontaszewski. W sumie do przejêcia polkowiczanin ma 4 tysiàce kilometrów. - W ciàgu jednego dnia jestem w stanie pokonaç maksymalnie 60 kilometrów. Zamierzam iêç ciàgnàc specjalny wózek skonstruowany przez Marcina Gienieczko, polskiego podró nika, który przemierza z nim Góry Skaliste Kanady. Pan Marcin pomo e mi skonstruowaç wózek, który b dzie odpowiada potrzebom mojej wyprawy. B dzie on przede wszystkim pojemniejszy. Zasada konstrukcyjna pozostanie niezmienna. Wózek b dzie podczepiony do podró nika dzi ki dyszlom i uprz y. Takiej samej uprz y, jaka majà na sobie polarnicy ciàgnàcy za sobà sanie. Na wózku b dzie si znajdowaç woda, po ywienie, a tak e wszystko to, co niezb dne do tego, by Êmia e przedsi wzi cie mog o zakoƒczyç si sukcesem. Dodatkowo na etapie górskim b d niós ze sobà plecak - mówi Micha. Podró nik zamierza trzymaç si systemu 12/12, co oznacza, e po ow doby chce przeznaczyç na marsz, a drugà po ow na rozbicie namiotu oraz wypoczynek. - Aby powoli przyzwyczajaç si do takiego trybu odby em kilka dwunastogodzinnych marszów. W miar zbli ania si terminu wymarszu b d zwi ksza cz stotliwoêç tego rodzaju prób - mówi podró nik. Pi ciomiesi czna w drówka wià e si ze sporymi zagro eniami. Micha jest ich Êwiadomy. - Z moich rozmów z Wojtkiem wynika, e najwi ksze zagro enia mogà na mnie czekaç ze strony dzikich zwierzàt, bezpaƒskich psów, kleszczy. OczywiÊcie nie mog te wykluczyç mo liwoêci wystàpienia anomalii pogodowych, z tràbami powietrznymi w àcznie. Licz si tak e z tym, e na trasie wystàpià zm czenie, kontuzje, bóle pleców, nóg, kr gos upa. Do tego wszystkiego mo na si jednak mniej lub bardziej przygotowaç. Nie ma natomiast mo liwoêci przygotowania si do samotnoêci. Z nià b d musia si zaprzyjaêniç, bo b dzie mi ona towarzyszyç przez d u szy czas trwania wyprawy. Tego si troch obawiam, bo nigdy jeszcze tak d ugo nie by em zdany wy- àcznie na siebie - mówi nam Micha. Jako termin wymarszu polkowiczanin za o y sobie wiosn. Chce wyruszyç z naszego miasta do Zgorzelca, a stamtàd na pó noc. Do Polkowic wróci po pi ciu miesiàcach. Logistycznie Micha jest ju prawie przygotowany. Trwajà rozmowy z potencjalnymi sponsorami, którzy gotowi b dà wesprzeç go w tym niecodziennym przedsi wzi ciu. Dodatkowego wymiaru wyprawie nadajà tragiczne wydarzenia ostatnich dni, a konkretnie Êmierç Dawida Marków, twórcy i klawiszowca grupy Opaleni, prywatnie kolegi Micha a. - Chcia bym, aby ta moja wyprawa to by taki ho d z o ony pami ci Dawida. Ta dodatkowa motywacja doda mi si y - mówi Micha. PODZI KOWANIA Sk adamy serdeczne podzi kowania Rodzinie, Sàsiadom, Przyjacio om, Znajomym, Kole ankom i Kolegom z pracy za okazanà pomoc i wsparcie w tak trudnych dla nas chwilach oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszego Kochanego Syna Êp. Dawida Marków. Rodzina Ka dy z nas mo e wesprzeç polkowickie owickie organizacje po ytku publicznego Wspierajmy swoich W Polkowicach dzia a przynajmniej osiem organizacji, których dzia alnoêç mo emy wesprzeç przeznaczajàc na ich rzecz 1 % podatku. Mi dzyszkolny Klub Sportowy P etval, Mi dzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Sto owego, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Start, Miejski Klub Sportowy Orze, Zwiàzek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Charytatywne yç Godnie, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów By ych Pracowników KGHM Polska Miedê S.A. Zarzàd Rejonu w Polkowicach oraz Polski Zwiàzek Niewidomych. - to niektóre polkowickie organizacje po ytku publicznego. Prowadzà one dzia alnoêç spo eczno u ytecznà na rzecz mieszkaƒców w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia czy edukacji wychowawczej. Ka dy z nas mo e wesprzeç ich dzia alnoêç. To bardzo proste: je eli mamy do zap acenia podatek do Urz du Skarbowego za rok 2009 to Wesprzyj organizacje, które dzia ajà w Gminie Polkowice i przeka 1 % podatku nale nego na rzecz organizacji po ytku publicznego (OPP). Wystarczy wype niç odpowiednià rubryk w rocznym zeznaniu podatkowym, wpisujàc: nazw organizacji, jej numer KRS oraz kwot. Wykaz polkowickich organizacji po ytku publicznego: 1. Miejski Klub Sportowy MKS Orze Polkowice - numer wpisu do KRS Mi dzyszkolny Klub Sportowy P etval Polkowice - numer wpisu do KRS Mi dzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Sto owego Polkowice - numer wpisu do KRS mo na przekazaç 1% nale nego podatku wynikajàcego z zeznania podatkowego na wybrane polkowickie stowarzyszenie, posiadajàce status po ytku publicznego. Pieniàdze z takiej darowizny muszà zostaç wykorzystane na dzia alnoêç statutowà obdarowanej organizacji. Tak jak w roku ubieg ym Gazeta Polkowicka przy àczy a si do akcji zach cania do finansowego wspierania lokalnych organizacji. Deklaracje przeznaczenia 1% podatku sk ada te burmistrz Polkowic. - Dobrze znam wszystkie te organizacje i wiem, e polkowiczanie na pewno, tak jak ja, wesprà ich dzia alnoêç. Ja goràco do tego zach cam. Przecie zobowiàzuje nas do tego lokalny patriotyzm - mówi Wies aw Wabik, burmistrz Polkowic. Ewa Szczeciƒska POLKOWICZANIE WSPIERAJÑ POLKOWICKIE ORGANIZACJE PO YTKU PUBLICZNEGO Co to sà organizacje po ytku publicznego? Status organizacji po ytku publicznego mo e uzyskaç organizacja pozarzàdowa, prowadzàca dzia alnoêç w obszarach tzw. po ytku publicznego, które zosta y okreêlone ustawà o dzia alnoêci po ytku publicznego i wolontariacie. Organizacja musi spe niaç dodatkowe kryteria dotyczàce m.in. jawnoêci dzia ania czy kontroli w organizacji. Ze statusem tym zwiàzane sà szczególne uprawnienia, ale te i obowiàzki takich organizacji, g ównym celem jego utworzenia by o stworzenie pewnej elity wêród podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora. Elity prowadzàcej dzia alnoêç spo ecznie u ytecznà na rzecz ogó u spo ecznoêci, której cechà charakterystycznà jest transparentnoêç zarówno w momencie rejestracji, jak i w ca ym okresie dzia ania. 4. Polski Zwiàzek Niewidomych Ko o Miejsko-Gminne Polkowice - numer wpisu do KRS Stowarzyszenie Charytatywne yç Godnie Polkowice - numer wpisu do KRS Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów By ych Pracowników KGHM Polska Miedê S.A. Zarzàd Rejonu w Polkowicach - numer wpisu do KRS Towarzystwo Krzewienia Kultur Fizycznej Start Polkowice - numer wpisu do KRS Zwiàzek Harcerstwa Polskiego Hufiec Polkowice - numer wpisu do KRS Informacja o przedmiocie dzia alnoêci wymienionych organizacji znajduje si na stronie internetowej, pod adresem:

9 Bie àce tematy Gazeta Polkowicka 9 Swoimi spostrze eniami nt. trz sienia ziemi na Haiti dzieli si ratownik górniczy W ratowaniu najwa niejsza jest rozwaga Z Antonim Duszeƒko, z-ca szefa z Górniczego Pogotowia Ratowniczego w Sobinie, rozmawia Roman Tomczak. Roman Tomczak: Po powrocie mo e przes oniç racjonalnego, polskich ratowników z Haiti, Polsk obieg y zdj cia stra aków p aczàcych na wspomnienie tego, co tam widzieli. Taki obraz wstrzàsnà tak e widzami, nie przywyk ymi do widoku p aczàcych twardzieli. Pan by w Turcji, pomagaç ofiarom trz sieƒ ziemi. Jakie wra- enie zrobi na panu ten widok? Antoni Duszeƒko: Na podstawie tego, co widzia em w telewizji musz przyznaç, e ogrom zniszczeƒ na Haiti robi przygn biajàce wra enie. W Êlad za zniszczeniami ywio poch onà przecie tak e setki tysi cy istnieƒ ludzkich. Znam to z doêwiadczenia, bo dwukrotnie, w sierpniu i listopadzie 1999 roku, bra em udzia razem ze swoimi kolegami w akcji ratowniczej w Turcji. Musz powiedzieç, e tam sytuacja wyglàda a podobnie: skala zniszczeƒ, liczba ofiar, wysoka temperatura i wilgotnoêç powietrza. - Co jest najwa niejsze podczas prowadzenia akcji ratunkowej w takich warunkach? - Rozwaga. Rozwaga i spokój. Przy takiej iloêci zawalonych budynków nie mo na niczego robiç pochopnie. Osoba dowodzàca ratownikami musi umieç utrzymaç ich emocje na wodzy. Ch ç natychmiastowej pomocy osobom uwi zionym w gruzach, rannym i ch odnego myêlenia. Bo tylko b dàc rozwa nym mo na uratowaç zagro one osoby i - co wa ne - samemu bezpiecznie si wycofaç. Owszem, zdarzajà sie sytuacje, w których natychmiastowe dzia anie jest jedynym wyjêciem, eby uratowaç cz owieka. Ale nie sà to sytuacje cz ste, a poza tym, tak e tego typu rekcje mamy przeçwiczone, dlatego nawet wtedy dzia- amy sprawnie i bezpiecznie. Jednak gros przypadków to sytuacje, w których trzeba dzia aç bardzo ostro nie, bo w ka dej chwili wszystko mo e si zawaliç. - Zarówno tam, w Turcji, jak i w ka dej sytuacji zagro enia ycia w kopalni, idziecie na ratunek ze ÊwiadomoÊcià, e znajdziecie ywych ludzi. A widok zw ok, zw aszcza taki widok, na jaki byli nara eni stra acy w Haiti, musi mocno demotywowaç? - Tak. Dlatego w pe ni rozumiem zachowania tych ludzi po przylocie. Rozumiem te, e teraz potrzebna jest im pomoc psychologów, odpoczynek i kontakt z rodzinà. To sà w ogóle sytuacje bardzo trudne i chyba nie da si do nich podchodziç zupe nie beznami tnie, nawet po wielu latach s u by i przy ogromnym doêwiadczeniu. - A jak wy radziliêcie sobie z ta potrzebujàcym natychmiastowych traumà w Izmirze? Tam te nie dzia aƒ medycznych, nie brakowa o drastycznych znalezisk. - My pojechaliêmy tam w grupie wybranych, najbardziej doêwiadczonych, zahartowanych ratowników. W aêciwie wiedzieliêmy po co jedziemy i co mo emy zastaç na miejscu. Trzeba podkreêliç, e nasza ekipa w Turcji nie bra a udzia- u w poszukiwaniach na pierwszej linii. Jako, e byliêmy jedyna ekipà wyposa ona w ci ki sprz t, szliêmy w drugim rzucie, aby ciàç, rozwalaç, kruszyç i w ten sposób torowaç drog albo zabezpieczaç zagro one budynki przed ca kowitym zawaleniem w sytuacji, kiedy pod ich gruzami byli ludzie albo idàcy im na pomoc ratownicy. - Uda o wam si wydobyç ywych ludzi? - By na to jeszcze czas, bo swojà akcj zacz liêmy czwartego dnia po trz sieniu. Wiele osób uda o si wydobyç ywych. Ale - tak, jak powiedzia em wczeêniej - nie do nas nale a o znajdowanie ludzi pod gruzami. Do nas nale a- o iêç bezpoêrednio za ratownikami, którzy przy pomocy psów i geofonów szukali ywych ludzi. My zabezpieczaliêmy ich prac idàc za ich plecami. - a owa pan, e was tam nie ma, kiedy oglàda pan relacje z Haiti? - OsobiÊcie bardzo a owa em. Jednak ostateczne decyzje nie nale à do nas. Dlatego mog em tylko obserwowaç to, co dzia o si na Haiti, i wspó czuç tamtym ludziom tragedii, która ich spotka a. JednoczeÊnie ca y czas dopingowa em ratownikom i yczy em im jak najwi cej znalezionych ywych osób. - Gdyby pad a komenda wyjazdu pojecha by pan? - Od razu. To przecie mój zawód - pomagaç ludziom. Gminna Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach ma swojà siedzib w Polkowickim Centrum Us ug Zdrowotnych ul. Kardyna a Boles awa Kominka 7 w pokoju nr 149 (I pi tro), tel Posiedzenia Komisji odbywajà si w dniach: 10 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 8 wrzeênia, 6 paêdziernika, 10 listopada, 8 grudnia 2010 r. w godz do Roman Tomczak Zarzàd Stowarzyszenia Charytatywnego yç Godnie z siedzibà w Polkowicach, ul. Kardyna a B. Kominka 7 og asza sprzeda samochodu w stanie uszkodzonym marki Volkswagen, model Transporter T5 1.9 TdiE3 3.Ot, rok produkcji 2004, za cen wywo awczà 9400,00 z brutto (w tym podatek VAT w wysokoêci 22%). Sprzeda odbywaç si b dzie poprzez z o enie ofert pisemnych osób zainteresowanych zakupem. Oferta zawieraç powinna dok adne dane osoby, cen brutto nie ni szà ni cena wywo awcza. Ofert nale y sporzàdziç czytelnie w j zyku polskim i z o yç w zamkni tej kopercie z dopiskiem sprzeda samochodu w siedzibie Stowarzyszenia Polkowice, ul. Kardyna a B. Kominka 7 w terminie do r. do godz Zainteresowani mogà oglàdaç samochód przy ul. Legnickiej 6 w Polkowicach, a w sprawach wyceny samochodu, rodzaj uszkodzeƒ, wyposa enia, itp. kontaktowaç si pod numerem telefonu lub (76) Samochód zostanie sprzedany za najwy szà zaproponowanà cen. Odbiór samochodu przez kupujàcego b dzie mo liwy po podpisaniu umowy kupna sprzeda y, zap aceniu faktury i sporzàdzeniu protoko u przekazania samochodu.

10 10 Gazeta Polkowicka Wieczór wype niony Kultura Rozmowa z Krzysztofem Pluskotà, artystà z Grupy Rafa a Kmity Rafa Kmita nie jest despotà Êmiechem Grupa Rafa a Kmity od poczàtku swej dzia alnoêci sta a si synonimem wysokiej jakoêci artystycznej. O tym, e s usznie mieliêmy okazj przekonaç si w Polkowicach niejednokrotnie. Ostatnia okazja mia a miejsce 14 stycznia. Wówczas artyêci zaprezentowali polkowiczanom, a tak e mieszkaƒcom innych miast, którzy zdecydowali si odwiedziç nasze Kino swój najnowszy program kabaretowy DoÊç!... dobry wyrób kabaretopodobny. Tym programem Grupa Rafa a Kmity wróci a do Êwiata kabaretów. Ostatnie pomys y artystyczne jej twórcy zwiàzane by y raczej z teatrem. W Polkowicach mogliêmy obejrzeç osadzone g boko w kulturze ydowskiej przedstawienie Aj Waj, czyli historie cynamonowe. Zarówno, wówczas, czyli przed czterema laty, gdy w Polkowicach odbywa a si pierwsza edycja Miedziowych spotkaƒ, jak i dwa tygodnie temu ludzie zadowoleni opuszczali widowni. Najnowsza» BIBLIOTEKA POLECA propozycja artystów od kilkunastu lat bawiàcych Polaków niekonwencjonalnymi artami okaza a si dla widzów bardzo atrakcyjna. W tym programie dominowa dynamiczny, pe en inteligencji dowcip. ArtyÊci zajrzeli za kulisy ycia wspó czesnego Polaka: od kuchni poprzez salony, a do urz dów i parlamentu. Humor z najwy szej pó ki, przesiàkni ty inteligencjà to znak rozpoznawczy kolejnych programów przygotowywanych przez artystów z Grupy Rafa a Kmity. Zadowolone twarze rozbawionych polkowiczan opuszczajàcych sal kinowà, to najlepszy dowód na to, e program trafi w gusta widzów. Strona biblioteki: JESTEM, WI C PISZ Samoograniczenie wolnoêci to fakt Jeden z moich kolegów mieszkajàcych w Londynie otrzyma kiedyê sms-a z informacjà, e linia metra, z której korzysta najcz Êciej jest czasowo zamkni ta, w zwiàzku z czym zaleca mu si skorzystanie z alternatywnych po- àczeƒ, których list zawiera tak e ów sm-s. Skàd pracownicy instytucji nadzorujàcej codzienne ycie megametropolii wiedzieli, któr dy jeêdzi do pracy i z powrotem? Ano zapisu blisko miliona kamer Êledzàcych ka dego dnia wszystko, co dzieje si na londyƒskich ulicach, chodnikach, dworcach, skwerach i wsz dzie tam, gdzie pojawia si cz owiek. Na amerykaƒskich lotniskach pasa er zanim przejdzie odpraw celnà wchodzi do kapsu y przypominajàcej kabin prysznicowà. Tam poddaje si zabiegowi przeêwietlenia cia a. Brytyjskie lotniska dysponujà z - W Polkowicach zaprezentowaliêcie program o doêç enigmatycznym tytule DoÊç. Skàd taki tytu? - Tytu wynika z tego, co dzieje si wokó nas. My wnikliwie obserwujemy rzeczywistoêç, która nas otacza i staramy si ujmowaç jà w form kabartowà. Ten program to jest efekt d ugotrwa ych obserwacji polskiej obyczajowoêci, ale nie tylko. Skecze dotykajà wielu sfer codziennego ycia Polaków. Chodzi o g ównie o to, by ka dy cz owiek oglàdajàc ten program znalaz w nim cz Êç swojego codziennego ycia. Mam nadziej, e zamierzony efekt uda o si nam osiàgnàç, ale od oceny tego, czy tak si sta o sà widzowie. - Pan, niemal od samego poczàtku wspó tworzy Grup Rafa a Kmity, jak wyglàda praca nad kolejnymi programami. Czy to prawda, e Kmita to niezwykle pedantyczny perfekcjonista? - Od samego poczàtku jest tak, e Rafa pisze i uk ada scenariusz ka dego z programów. Zarys ogólnej koncepcji jest jego autorstwa. Jednak my, jako aktorzy mamy du y wp yw na ostateczny kszta t ka dego programu. W trakcie prób ka dy z nas ma swoje indywidualne pomys y, które przedk ada Rafa owi oraz pozosta ym artystom. Nad tymi pomys ami rozmawiamy, konsultujemy si, zastanawiamy. To nie jest tak, e Rafa jest despotà uwa ajàcym, e ma monopol na jedynie s uszne rozwiàzania. Pozostawia nam spory margines swobody dzia aƒ artystycznych. Ka dy z nas dok ada swojà cegie k do tego, jak wyglàda ka dy program. Chocia nale y pami taç, e odpowiedzialnoêç za ca oêç spoczywa na barkach Rafa a, który firmuje swoim nazwiskiem nasze wspólne dokonania. - A co z tà chorobliwà dok adnoêcià? - Ka dy z nas niestety bàdê stety cierpi na t chorob. Czy wynika to z tego, e Rafa przywiàzuje du à wag do ka dego, najdrobniejszego nawet szczegó u. Nie wiem, nie zastanawia- em si nad tym. Ludzie tworzàcy Grup wspó pracujà ze sobà od wielu lat. Co prawda sk ad jest p ynny, ale jest kilka osób, które tkwià w tym przedsi wzi ciu od wielu lat. Ka dy z nas jest pasjonatem tego, co robi. Ka dy chce wypaêç w kolejnych przedstawieniach na tyle dobrze, by byç maksymalnie zadowolonym. Ta swoista perfekcja, którà zresztà niektórzy nam zarzucajà, jest swoistym spoiwem àczàcym Grup. - Wspomnia Pan o tym, e sk ad jest p ynny. Jak mo na dostaç si do Grupy Rafa a Kmity? - Z nami jest tak, e zdecydowana wi kszoêç z nas ma korzenie w krakowskiej Szkole Teatralnej. W ró nych latach koƒczyliêmy studia. Ja trafi em do Grupy 11 lat temu. Zaprosi mnie Darek Starczewski, który studiowa kilka lat wczeêniej, a z Rafa em Kmita wspó pracuje od samego poczàtku istnienia Grupy, tj. od 17 lat. W ten sposób, swoistà pocztà pantoflowà, dowiadujemy si, czy na kolejnych rocznikach studiujà osoby, które mog yby pasowaç do naszej koncepcji pracy, wizji artystycznej. Nast pnie organizujemy casting i decydujemy, czy ktoê kolei kamerami automatycznie wykrywajàcymi niepokojàcy wyraz twarzy lub podwy szonà temperatur cia a. Osoby zdefiniowane jako podejrzane trafiajà do wyizolowanego pomieszczenie i sà poddawane indywidualnej kontroli. Obroƒcy wolnoêci osobistej próbujà nieêmia o argumentowaç, e jej granice nigdy nie zosta y naruszone tak daleko jak w ostatnich latach, co gorsza za przyzwoleniem nas samych. Ich delikatne piski sà jednak zag uszone przez tubalny g os szeryfów dbajàcych o rzekome bezpieczeƒstwo, w imi którego obywatele poddajà si coraz powszechniejszej kontroli ka dego aspektu ich ycia. Poddajà si wierzàc Êwi cie, e dzi ki temu zminimalizujà ryzyko stania si ofiarà zamachu organizowanego przez jednà z muzu maƒskich organizacji. Problem jest na tyle dobry, aby znaleêç si u nas. - Co jest takiego w Grupie Rafa a Kmity, e potrafi ona od 17 lat bawiç Polaków i przyciàgaç na swoje wyst py rzesze widzów? - JesteÊmy grupà, która ca y czas si rozwija. Dzi ki temu, e co jakiê czas pojawiajà si nowe osoby, mamy Êwie e spojrzenie. Poza tym, my naprawd lubimy to, co robimy, a to ju po owa sukcesu. Atmosfera podczas pracy jest wspania a, wszyscy sà sympatyczni, dogadujemy si bardzo dobrze. To chyba widaç i s ychaç na scenie. Rozmawia jednak w tym, e te usprawniane kosztem setek milionów eurodolarów systemy i tak sà dziurawe jak szwajcarski ser. Tymczasem, niejako na marginesie, pod p aszczykiem troski o bezpieczeƒstwo organy paƒstwa zyskujà pot nà wiedz o swoich obywatelach, wiedz, którà mogà wykorzystaç do ró nych celów, niekoniecznie majàcych na celu dobro obywatela. Doszli- Êmy do niebywa ego paradoksu - otó demokracja liberalna, mieniàca si ustrojem, dla którego wolnoêç jednostki to wartoêç kardynalna sta a si jednoczeênie ustrojem, w którym ta sama jednostka ogranicza swà wolnoêç w stopniu niespotykanym nawet w komunizmie, który dà y do zniewolenia cz owieka.

11 Og oszenia Og oszenia drobne KUPI Lokal u ytkowy na terenie Polkowic, Lubina i G ogowa. Tel U ywany stó kuchenny. Tel. (076) SPRZEDAM 2 dzia ki 10 a z mediami w Suchej Górnej. Tel lub dzia ki budowlane przy ul. Orlej w Sobinie. 11 i 12 a. Tel pokojowe mieszkanie, 58 m2, I p., nowe budownictwo w Gryficach, 20 km od morza. Tel. (074) Audi A6, 2001, 2,5 TDI quattro, 180 KM, kombi, srebrny, alu, 8 x poduszki, skóra, klimatronic, ABS, ESP, pe na elektryka, 6 biegów, gara owany, zadbany, stan techn. idealny. Cena 33,5 tys. z. Tel Dom do remontu 300 m2 i gospodarstwo rolne 11 ha. Tel Dom godny polecenia w Przemkowie. Tel Dom na Polance w zabudowie szeregowej. Tel Dom przy ul. Skalników w zabudowie szeregowej o pow. 220 m2. Na parterze prosperujàcy bar. Dobra lokalizacja. Tel Dom przy ulicy Sucharskiego o kubaturze ok 500 m2, w tym 114 m2 pod dzia alnoêç gospodarczà. Obecnie ma a gastronomia z mo liwoscià przekszta cenia funkcji. Dzia ka 10 a. Tel Dom w zabudowie szeregowej w Gorzycy k. Lubina. Pow. 108 m2, pi trowy z zabudowanym poddaszem, 4 pokoje, 2 azienki, kuchnia, komfortowo wyposa ony, rok budowy Cena 450 tys. z do negocjacji. Tel Dom wolnostojàcy, o pow. 195,3 m2, na zagospodarowanej dzia ce, o pow m2, Os. Staszica (Polanka). Dom wybudowany wg. indywidualnego projektu w 2000 r. Lub zamieni z dop atà na mieszkanie 2-pokojowe w centrum Polkowic. Tel Dzia k 87 a pod budownictwo mieszkaniowe lub przemys owe, wszystkie media, utwardzona droga dojazdowa. Sucha Górna. Tel Dzia k budowlanà 9 a w Trzebnicach gm. Chocianów. Tel Dzia k budowlanà w Sobinie 19 a, 50 m od lasu. Cz Êciowo uzbrojona. Cena 5800 z za ar. Tel Dzia k budowlanà w Suchej Górnej, 17 a, uzbrojona. Tel Dzia k budowlanà, uzbrojonà, 30 arów k. Lubina G ównego, 4 tys/ar do negocjacji. Tel Dzia k budowlnanà w J drzychowie, 12a. Cena 49 tys. do negocjacji. Tel Dzia ki 12 i 13 arów w Moskorzynie. Niedrogo. Tel Dzia ki budowlane 10 arów i 13 arów przy ul. Przemkowskiej w Polkowicach. Tel Dzia ki budowlane od 10 do 15 a w Sobinie. Atrakcyjna lokalizacja, blisko lasu. Cena do uzgodnienia. Tel Dzia ki produkcyjno-us ugowe w Sobinie, o pow. 70 arów oraz 65 arów. Tel. (076) Fotelik dzieci cy samochodowy od 0-13 kg, z bazà. Tel Fotelik samochodowy firmy GRACO od 0-13 kg, stan bdb, cena 100 z. Tel Kawalerk 28,5 m2 w centrum Polkowic. Cena do uzgodnienia. Tel Kawalerk 33 m2 w G ogowie na os. Kopernika. Tel Kawalerk w Polkowicach, 23,5 m2, cena 55 tys. z. Tel lub Kawalerke w Polkowicach. Tel lub Komplet opon zimowych 195x65R15 do BMW 318, felgi stalowe na 5 Êrub. Tel Kuchenk gazowà firmy Mastercook, nowa, srebrna, czteropalnikowa, z gwarancjà, cena 1000 z. Tel , Markowà odzie u ywanà ok. 800 kg. Sortowana z Angli. Cena 9 z za kg. Tel MebloÊciank + werslak i 2 fotele. Tanio Tel Mieszkanie 2 pokojowe w Polkowicach. Do zamieszkania od zaraz. Tel Mieszkanie 2-pokojowe przy ul. Wojska Polskiego, 44m2, parter, cena 95 tys. z. Tel Mieszkanie 2-pokojowe, 37,2 m2, I p., ul. Skrzetuskiego w Polkowicach. Tel Mieszkanie 28 m2 przy ul. Kmicica, 2 pokoje, cz Êciowo umeblowane, nowe okna PCV. Do zamieszkania od zaraz. Cena: 105 tysi cy. Tel , lub Mieszkanie 3 pokojowe z balkonem o pow. 60, 1 m2 na IV pi trze ( nie wie owiec), ul. Skalników. Tel , Mieszkanie 43 m2 w Polkowicach, w asno- Êciowe, 2 pokoje, III p., przy ul. Skrzetuskiego. Tel Mieszkanie 83 m2 przy ul.ociosowej 12, w asnoêciowe, po remoncie, na mieszkanie ok. 40 m2 (dwa pokoje), z dop atà. Tel Mieszkanie pi ciopokojowe o pow. 86 m2 w Polkowicach. Tel Mieszkanie w Lubinie 2 pokojowe, bezczynszowe, cz Êciowo umeblowane. Tel Mieszkanie w asnoêciowe 3 pokojowe, pow 62 m2, IV p., przy ulicy Hubala (nowe Hubala) w Polkowicach. Tel Mieszkanie w asnoêciowe 54 m2, III pi tro. Dwa pokoje, nowe okna PCV, panele, p ytki, cz Êciowo umeblowane, klimatyzacja, drzwi wejêciowe, stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel Mieszkanie w asnoêciowe 58 m2, 3 pokoje,iii p. dost pne w marcu. Niska zabudowa. Tel Mieszkanie w asnoêciowe 66,3 m2, 3 pokojowe, osobna azienka i WC, bdb stan. Cena 290 tys. do negocjacji. Tel , Mieszkanie w asnoêciowe o pow. 62,23m2, ul. Ociosowa (na przeciwko gimnazjum), blok, IV pi tro, 3 pokoje, kuchnia(w zabudowie), osobna azienka i wc, przedpokój, balkon i piwnica. Tel Mieszkanie w asnoêciowe przy ul. Ratowników 1. 3 pokoje, 54,4 m2. Atrakcyjna cena. Tel Odzie u ywanà, sprowadzonà z Niemiec - du e iloêci. Tel Poradniki Elektronik 15 szt., Zrób to sam 50 szt., monety PRL. Tel. (076) Renault Laguna II z kratka, 2004, 1.6 benzyna, kupiona w salonie, komplet opon, stan tech. bdb. Cena 25 tys z (do negocjacji). Tel Rower wodny 2-3 osobowy + dwie kamizelki asekuracyjne. Cena 1800 z. Tel Sprzedam 11-arowà dzia k w Moskorzynie - media przy dzia ce. Tel , Sprzedam dom mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi na dzia ce o pow. 60 arów przy ul. Chocianowskiej w Polkowciach. Tel Sprzedam dom na Polance, stan surowy zamkni ty. Cena 330 tys z. Tel Sprzedam dzia ke budowlanà 23 a, wszystkie media, blisko Polkowic ( Komorniki). Tel lub KUPON NA OG OSZENIA DROBNE (maksymalnie 15 s ów, tylko osoby prywatne) TreÊç og oszenia Data nadania...telefon... Sprzedam dzia k budowlanà, ogrodzonà, o pow. 10 arów w Komornikach, media na dzia ce. Tel Sprzedam dzia k w Sobinie przy ul. Górnicza 13 o pow. 13,65 arów, na dzia ce altana 7x9m i budynek gospodarczy o pow 144m2. Tel Sprzedam lub zamieni mieszkanie dwupokojowe, 48 m2 przy ulicy Ociosowej na wi ksze, Bardzo dobra lokalizajca. Tel Sprzedam lub zamieni na mieszkanie w Centrum bàdê w Rynku dom o pow 80 m2, gara 25 m2, bud.gosp. dzia ka 28 a w Sobinie. Cena 460 tys. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 47,3 m2, II pi tro, blok czteropi trowy przy ul. Skalników. Tel Sprzedam mieszkanie w asnoêciowe 2-pokojowe, o pow. 50,6m2, na II pi trze, przy ul. Legnickiej w Polkowicach. Tel Sprzedam sukni Êlubnà rozmiar 36/38, dwucz Êciowa, bia a, nowa (nieu ywana). Tel Sprzedam wózek dzieci cy wielofunkcyjny z ca ym wyposa eniem. Kolor be owy. Cena 350 z. Tel Stary dom po cz Êciowym remoncie z zabudowaniami gospodarczymi na dzia ce 0,33 ha i 8 ha ziemi, w tym 0,18 ha dzia ka pod zabudow, 15 km od Polkowic w kierunku Zielonej Góry. Tel Tkaniny ubraniowe ( po likwidacji sklepu), bardzo atrakcyjna cena. Tel Toster profesionalny. Stan bdb. Cena do uzgodnienia. Tel Witryn ch odniczà. Stan bardzo dobry. Wymiary 200x60. Cena do uzgodnienia. Tel Wózek dzieci cy, bardzo dobrze wyposa ony, 390 z, przewijak gratis. Tel Wózek wielofunkcyjny firmy Chicco: wózek g boki + spacerówka+fotelik samochodowy z bazà + bardzo du o akcesoriów. Cena 700 z Tel ó ko solarium do u ytku domowego. Cena 500 z Tel US UGI BHP i ochrona przeciwpo arowa. Tel Ch odnice samochodowe, klimatyzacji, intercoolerów, p ynu. Sprzeda, naprawa. Samochody osobowe i dostawcze. Tel Cyklinowanie, uk adanie pod óg, parkietów. Tel Czyszczenie dywanów, wyk adzin, tapicerki pokojowej i samochodowej. Tel. (076) , Firma budowlana oferuje us ugi: wi êby dachowe, pokrycia dachowe - wieloletnie do- Êwiadczenie, gwarancja. Tel Firma sprzàtajàca gwarantuje profesjonalne wykonanie us ugi w zakresie sprzàtania obiektów biurowych i mieszkalnych oraz doczyszczania hal produkcyjnych. Tel lub Geometria komputerowa, mechanika pojazdowa (wymiana pasków rozrzàdu, naprawa silników, uk ady zawieszenia, itd.) serwis ogumienia. Polkowice, ul. Sucharskiego 5. Tel. 76/ Kasacja pojazdów. Wydajemy zaêwiadczenia do wydzia u komunikacji i firm ubezpieczeniowych. Bezp atny transport na terenie ca- ego Dolnego Âlàska. Wszystkie czynnoêci za twiamy na miejscu. Tel Kompleksowe remonty mieszkaƒ i domów, wieloletnie doêwiadczenie, fachowe doradztwo i solidne wykonanie. Tel Kompleksowe wykoƒczenia wn trz. Inst. elektryczne, wod-kan, p yty k/g., szpachlowanie, k adzenie paneli pod ogowych. Tel kompleksowe wykoƒczenie wn trz. Instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, p yty K/G, glazura, panele, malowanie. Tel Korepetycje z j. francuskiego. Tel Masa leczniczy, Polkowice, ul. Legnicka 9, rejestracja telefoniczna, wizyty domowe. Tel Mechanika pojazdowa. Wymiany rozrzàdów, naprawy silników, spawanie toczenie, diagnostyka silnika. Czynne od 8 do 16. Tel Naprawa elektryki domowej, przeróbki, monta, anten satelitarnych itp. Tel Naprawa elektryki samochodowej ul. Polna gara D1. Tel Naprawy pojazdów bie àce i remonty, wymiana oleju, cz Êci zamienne, komputerowa diagnostyka silnika, elektromechanika. Polkowice, ul. Dàbrowskiego 25 (teren piekarni). Tel Nowo otwarty lokal przy ul. Sucharskiego 3 oferuje smaczne potrawy, du y wybór alkoholi. Mo liwoêç rezerwacji lokalu na imprezy okolicznoêciowe. Serdecznie zapraszamy. Tel Organizujemy imprezy okolicznoêciowe, zapewniamy niskie ceny, menu wed ug yczeƒ klienta. Lokal przy ul. Skalników. Tel Pomog w nauce j. rosyjskiego, przygotuj do matury, przet umacz z i na j. rosyjski, native speaker. Tel Pomog w ustawieniu ogólnodost pnych, darmowych programów telewizyjnych w jakoêci cyfrowej (naziemna telewizja cyfrowa). Tel Po yczki gotówkowe. Tanie i szybkie. Tel Przyjm zlecenie na wykoƒczenia. Uk adanie kafelek, malowanie, monta sufitów podwieszanych, budow Êcianek, monta drzwi, uk adanie paneli, instalacje hydrauliczne i elektryczne. Tel Remonty mieszkaƒ, glazura, tynki, malowanie, g adzie, elewacje. Tel Remonty. Szybko, solidnie. G adzie, tynki, panele, malowanie, glazura, itp. Tel Skup aut - kasacja pojazdów. Wydajemy za- Êwiadczenia do wydzia u komunikacji. Darmowy transport. Tel Spawanie stali nierdzewnej, aluminium i inne. Sto y, rega y, biurka, stal nierdzewna z po àczeniem drewna lub szk a. Tel Sprzàtanie mieszkaƒ. Tanio i solidnie. Tel Strony internetowe. Us ugi informatyczne u klienta z dojazdem. Tel Tani transport osobowy ( do 6 osób ), towarowy ( od 3,5 T do 7,5 t ). Kontraktowanie przewozu, przerowadzki. Tel Tipsy elowe, pe en zabieg ze zdobieniem 59 z otych. Tel Us ugi budowlane: p ytki, regipsy, tynki, g adzie, docieplenia, murowanie. Tel Us ugi krawieckie na Ratowników 1. Zapraszam. Tel Us ugi krawieckie, szycie miarowe, przeróbki odzie y. Tel lub Us ugi ogólnobudowlane, kompleksowe wykaƒczanie wn trz. M. in. kafelkowanie, tynki ozdobne, panele, szafy wn kowe. Tel Us ugi ogólnobudowlane. Murowanie, roboty elbetowe, g adzie gipsowe, malowanie, p yty g. kartonowe. Tel Us ugi transportowe. Przewóz pojazdów i towarów do 1800kg. Tel Wykonuj bariery, ogrodzenie, balustrady, kraty z metalu. Tel Wykonuj meble, schody z litego drewna. Tanio. Tel Wykwalifikowana piel gniarka, niepalàca zajmie si dzieckiem lub osobà starszà. Tel Wynajm szalunki budowalne na stropy i awy. Tel Âwiadectwa charakterystki energetycznej. Tel Âwidactwa charakterystki energetycznej i audyt energetyczny. Tel PRACA Mi a i odpowiedzialna studentka poszukuje pracy w charakterze opiekunki do dziecka. Tel Praca dla emeryta lub rencisty w charakterze kierowcy. Wymagania: prawo jazdy, dyspozycyjnoêç. Tel Profesjonalne dekoracje Êlubne. Wypo yczanie poszczególnych elementów dekoracji. Tel Przyjm do pracy pracownika malarni proszkowej. Tel Gazeta Polkowicka 11 Spó ka Akcyjna poszukuje Przedstawicieli w wieku lat do pracy w terenie. Tel Szukam pracy, najch tniej jako ekspedientka. Tel WYNAJM Lokal do wynaj cia ul. 3-go Maja w przejêciu bloku. Tel Mam do wynaj cia gara w Pokowicach przy ul. Polnej. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie 1 - pokojowe mieszkanie, umeblowane. Tel , Mam do wynaj cia mieszkanie 1-pokojowe. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie 28 m2 przy ul. Kmicica, 2 pokoje, cz Êciowo umeblowane, nowe okna PCV. Do zamieszkania od zaraz. Tel , lub Mam do wynaj cia mieszkanie 3 - pokojowe, I p., ul. Kmicia, nieumeblowane. Najlepiej d ugoterminowo. Atrakcyjna cena. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie 75 m2, 3 pokojowe, rozk adowe, gara. Cena 1700 z + op aty Tel Mam do wynaj cia mieszkanie o pow. 36, 5 m2 w Polkowicach na ul. Wo odyjowskiego 11. Atrakcyjna cena. Tel Poszukuj gara u do wynaj cia w Polkowicach. Tel Szukam lokalu do wynaj cia pod dzia alnoêç handlowo - us ugowà do 70 m2. Tel Wynajm gara - warsztat 74 m2 w Polkowicach. Tel Wynajm mieszkanie przystosowane dla firmy 4-5 osób w domu jednorodzinnym. Tel ZAMIENI Mieszkanie 1 pokojowe na Wojska Polskiego na 2 pokojowe. Mo e byç zad u one lub za dop atà. Tel Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 45,30 m2 na 3 pokojowe. I pi tro, du y balkon. Tel Mieszkanie 2-pokojowe, w asnoêciowe, na IVp. o pow 44,3 m2 na podobne do drugiego pi tra. Tel Mieszkanie 40 m2, dwa pokoje, I p. w budynku czteropi trowym, na wi ksze (nie wie owiec). Tel. (076) Mieszkanie 52 m2 w Rynku z mo liwoêcià zaadaptowania poddasza, na mniejsze do 40 m2, 2 pokojowe w Polkowicach. Tel Mieszkanie dwupokojowe w asnoêciowe 40 m2 ( niski czynsz), na dwupokojowe wi ksze mo e byç z TBS i zad u one. Tel Mieszkanie na 2 pokojowe 38 m2, w asno- Êciowe w centrum Boles awca na podobne w Polkowicach. Tel Mieszkanie w asnoêciowe 58 m2, I p. w centrum Polkowic na dom wolnostojàcy. Tel , Mieszkanie spó dzielczo - w asnoêciowe 52 m2 ( 3 pokoje, kuchnia, balkon) na dwa osobne mieszkania po 25 do Ip. przy ul. Wo- odyjowskiego lub 11 Lutego. Tel lub Zamieni mieszkanie lokatorskie spó dzielcze przy ul. Skalników w bloku 4-pi trowym, pow. 58,48 m2, 2 pokoje, du y hol z mo liwoêcià przerobienia na pokój, azienka, wc, du y balkon. Na mniejsze do 45 m2, 2 pokoje do 3 pi tra, na oê. Gwarków. Tel Zamieni mieszkanie w asnoêciowo - spó dzielcze o pow. 85, 98 m2 na 3 pokojowe o pow powy ej 50 m2 w Polkowicach. Tel INNE Korepetycje z j zyka angielskiego. Tel Korepetycje z matematyki dla uczniów ze szko y podstawowej, liceum i studentów. Pomoc przy psaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 76/ lub Nowo otwarty gabinet protetyki s uchu przy ulicy Skalników 48 przeprowadza bezp atne badania s uchu. Tel Nowo otwarty warzywniak przy ul. Miedzianej, serdecznie zaprasza. Codziennie Êwie e warzywa i owoce, najtaƒsze w mieêcie. Tel Odchudzanie. Chcesz schudnàç? Zadzwoƒ! Tel

12 12 Gazeta Polkowicka Informacje Kino Terra Animacja, USA 2009, 85 min., b.o., bilet: 1 z, 5 z - doroêli re. Igor Kujawski, dubbing: Pawe Ma- aszyƒski, Maria Peszek 3 lutego 2010 ARTUR I ZEMSTA MALTAZARA Animacja, Francja 2009, 93 min., b.o., bilet 11 z re. Luc Besson, dubbing: Kajetan Lewandowski, W odzimierz Matuszak, Ewa Kania 4-7 LUTEGO 2010, GODZ. 17: Katastroficzny, USA 2009, 158 min., od 12 lat, bilet: 11 z re. Roland Emmerich, wyst. John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor 4-7 lutego 2010, godz. 19:00 WALL.E Animacja, USA 2008, 98 min., b.o., bilet: 1 z, 5 z - doroêli re. Andrew Stanton, dubbing: Anna Dymna, Danuta Stenka, Cezary ak 10 lutego 2010 Imprezy WYDARZENIA XII POLKOWICKIE DNI TEATRU - 15 lutego, godz , 20.00, Kino - Teatr Ludowy z Krakowa - Wszystko o kobietach - 16 lutego, godz , 20.00, Kino - Teatr Ludowy z Krakowa - Wszystko o m czyznach - 22 lutego, godz , Aula - Uroczyste otwarcie XII Polkowickich Dni Teatru. Wieczór z Teatrem Muzycznym Capitol z Wroc awia - 24 lutego, godz , Aula - Teatr im. Stefana Jaracza z odzi - Obudê si i poczuj smak kawy - 26 lutego, godz , Aula - Teatr im. A. Mickiewicza z Cz stochowy - Wilki Bilety na spektakle Nurtu G ównego - 30 z, 25 z - zbiorowy Karnet na wszystkie wydarzenia w ramach XII Polkowickich Dni Teatru z SPEKTAKLE DLA DZIECI Zdrojowy Teatr Animacji z Jeleniej Góry - Pot ga Teatru, czyli Muminki 19 lutego, godz. 9.00, 11.00, Aula, bilety na spektakl dzieci cy - 5 z EDUKACJA MUZYCZNA W KRAINIE PANI MUZYKI - DLA DZIECI Na indiaƒskiej Êcie ce : 8.15, 9.00, 10.00, AKADEMIA MELOMANA - DLA M ODZIE Y El condor pasa - o muzyce peruwiaƒskiej : godz luty, Kino ( ul. Dàbrowskiego 1, Polkowice) KONKURSY Nie pij, nie bior - jestem sobà KONKURS LITERACKI NA OPOWIADANIE DOTYCZ CE PROBLEMU ALKOHOLIZMU I NARKOMANII WÂRÓD M ODZIE Y. Konkurs przeprowadzany podczas ferii zimowych Rozstrzygni cie i og oszenie wyników odb dzie si w dniu zakoƒczenia ferii, 12 lutego, godz. 9:30 - Kino Konstrukcja, destrukcja - czyli tworzenie plastycznego obrazu budowania i niszczenia. KOKURS PLASTYCZNY. Przeprowadzany w ramach ferii zimowych, 1-11 lutego, w dwóch kategoriach: praca p aska i praca przestrzenna. Rozstrzygni cie konkursu i og oszenie wyników odb dzie si 12 lutego, godz. 9:30-10:00 w Kinie. ZAJ CIA I WARSZTATY Warsztaty teatralne dla nauczycieli i opiekunów grup teatralnych Prowadzenie: Bronis aw Wroc awski, aktor Teatru im. S. Jaracza w odzi. 23 lutego, Kino (ul. Dàbrowskiego 1, Polkowice) LODOWISKO Boisko przy SP 3, ul. Kardyna a B. Kominka, Polkowice Czynne codziennie: Poniedzia ek - piàtek od 8.15 do Sobota - niedziela od do SI OWNIA Baseny zewn trzne, ul. 3 Maja, Polkowice Czynna: Poniedzia ek - piàtek od do INTERNET CAFE Polkowickie Centrum Animacji, ul. Skalników 4, Polkowice àcze internetowe 2 Mbit/s Poniedzia ek - piàtek, godz Zdrowie AQUAPARK Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. Rezerwacja: tel , fax Zapraszamy: Poniedzia ek - piàtek, sob, niedz, i Êwi ta - 8:00-22:00 AquaBilard, Kr gielnia Czynne od 14:30 do 22:00, rezerwacja sto ów i torów AQUAPARK Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno- Rehabilitacyjne S.A. NZOZ Aqua Fitness - Centrum Odnowy Biologicznej Rejestracja: tel , fax poniedzia ek - piàtek , sobota Jaskinia solna: poniedzia ek - piàtek , sobota Przychodnia PCUZ - ZOZ S.A. ul. Kominka 7 Poradnia Internistyczna i Pediatryczna Poniedzia ek - piàtek Sobota Tel , 11, 43 Nocne i Êwiàteczne dy ury lekarskie Gabinet nr 32, tel Gabinet zabiegowy poniedzia ek - piàtek sobota, niedziela i Êwi ta , tel Laboratorium tel poniedzia ek - piàtek , sobota Punkt szczepieƒ tel poniedzia ek - piàtek OÊrodek pomocy psychologicznej, tel poniedzia ek - piàtek Poradnie specjalistyczne - informacja Poradnia Medycyny Pracy - tel (badania kierowców, profilaktyczne) APTEKA CENTRUM, TEL GRUPA AL-ANON spotkania zamkni te: poniedzia ek - godz spotkania otwarte: 2-gi poniedzia ek sierpnia, paêdziernika, grudnia OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA REMONT spotkania zamkni te: czwartek, pora letnia godz. 19:00, pora zimowa 18:00 spotkania otwarte: ostatni czwartek ka dego miesiàca OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA ASOCJACJA spotkania w ka dy poniedzia ek o godz 18:00, spotkania otwarte w pierwszy poniedzia ek miesiàca. Dom parafialny, ul. K.B. Kominka 1, Polkowice Hotele Aqua Hotel Recepcja: tel , fax: Szko y j zykowe Austro Consult Kursy indiwidualne, specjalistyczne, intensywne dla firm i instytucji. J zyk angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz polski dla cudzoziemców. Profesjonalna jakoêç t umaczeƒ ustnych i pisemnych. ul. Fabryczna 4, Polkowice tel.76/ , DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6B; poniedzia ek - piàtek w godz. 8-16; tel ; J zyk angielski, niemiecki dla poczàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych Studium J zyków Obcych Mr Happy ul. Kiliƒskiego 6, strona internetowa: Tel J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku, w godz Babel Polkowice, ul. G ogowska 13. J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku , wrzesieƒ tak e soboty Polkowice, ul. G ogowska 13, Tel Lingua Viva ul. Kiliƒskiego 6, Polkowice; tel , Kursy j zyków obcych: angielski, niemiecki i inne j zyki dla dzieci, m odzie y i doros ych Helen Doron Nauka j zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Tel ; GLOBE Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego,fce, CAE, tel.: ; adres: Skalników 6b (obok biblioteki) Polkowice wejêcie od parkingu przy DWSPiT Cmentarze Cmentarz Komunalny ul. Spokojna 1. Tel. (076) czynny ca à dob Taxi TAXI - TELEFONY , , , , , , , TAXI - TELEFON ZG OSZENIOWY (POSTÓJ TAXI) (076) Apteki Apteka Magnolia ul. Moniuszki 3a/2,Polkowice Apteka Avicenna ul. Browarna 14 Polkowice Apteka Anna Go biewicz ul. Skalników 4 Polkowice Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy zaprasza wszystkich przedsi biorców prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà na terenie gminy Polkowice, do zamieszczenia informacji na temat swoich firm w powszechnie dost pnej Internetowej Bazie Firm. Zadaniem Bazy jest u atwienie wszystkim zainteresowanym szybkiego odnalezienia konkretnej firmy, nawiàzania z nià kontaktu, podj cia wspó pracy oraz wymiany doêwiadczeƒ. Stanowi ona równie form promocji dla polkowickich przedsi biorców i jest jednym z instrumentów stosowanych przez gmin Polkowice w celu wspierania ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci. Wpis do Bazy jest bezp atny, a polega na wype nieniu specjalnie przygotowanej ankiety, na podstawie której zamieszcza si informacje o danym podmiocie gospodarczym. Ankiety mo na pobieraç w Urz dzie Gminy Polkowice w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy w pok Baza Firm dost pna jest na stronie internetowej pod adresem Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy Urz du Gminy Polkowice zaprasza wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Polkowicedo dokonania wpisu do Gminnej Bazy Danych Osób Bezrobotnych. Wpis do Bazy jest bezp atny i odbywa si poprzez wype nienie ankiety adresowanej do wszystkich zainteresowanych osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urz dzie Pracy w Polkowicach, b dàcych jednoczeênie mieszkaƒcami Gminy Polkowice. Osoby figurujàce w Bazie mogà liczyç na pomoc w znalezieniu pracy. Dane zawarte w ankiecie b dà wykorzystywane w celu przedstawienia propozycji zatrudnienia inwestorom lokujàcym swoje przedsi biorstwa na terenie Gminy Polkowice. Informacje na temat wpisu do Bazy oraz ankiet mo na uzyskaç w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy (pok.206), tel Naczelnik Urz du Skarbowego w Polkowicach uprzejmie informuje, i w ramach prowadzonych dzia aƒ promocyjno - edukacyjnych Szybki PIT skierowanych do podatników dnia r. (sobota) oraz dnia r. (sobota) zorganizowane zostanà Dni Otwarte w tut. Urz dzie Skarbowym w godzinach od 9:00 do 13:00. Ponadto, w ostatnim tygodniu kwietnia 2010r. od 26 do 30 zostanà wyd u one godziny pracy do godz. 18:00. Przedmiotowa inicjatywa ze strony organu podatkowego ma pos u yç w szczególnoêci podatnikom pomocà przy: - wype nieniu obowiàzku corocznego rozliczenia podatku dochodowego, - sk adaniu zeznaƒ podatkowych drogà elektronicznà, a tak e przybli yç prac urz du. Informujemy równie, e pod numerami telefonów [076] , , , mo na uzyskaç informacje w zakresie PIT- ów oraz na stronie internetowej tut. organu podatkowego Spó dzielnia Mieszkaniowa Cuprum w Polkowicach, ul.kolejowa 24A og asza przetarg na: Prace remontowe-remonty bie àce dachów na zasobach Spó dzielni Mieszkaniowej Cuprum w Polkowicachw okresie od r. do r. Termin sk adania ofert: r. godzina Termin realizacji: do r. Warunki szczegó owe przetargu oraz specyfikacj przetargowà mo na uzyskaç bezp atnie w Dziale Technicznym Spó dzielni Mieszkaniowej Cuprum w Polkowicach w godzinach od 8.00 do tel.: (76) , (76) w terminie do r. Kryteria oceny ofert: 100% - cena roboczogodziny brutto oferty. Otwarcie ofert nastàpi w siedzibie Spó dzielni Mieszkaniowej Cuprum w Polkowicach, ul.kolejowa 24A - sala narad w dniu r. o godz W przetargu mogà wziàç udzia oferenci, którzy spe niajà okreêlone wymagania: 1. Wniosà wymagane wadium w wysokoêci 6.000,00 z. 2. Posiadajà doêwiadczenie w zakresie wykonywania prac odpowiadajàcych charakterem zakresowi robót okreêlonym w specyfikacji przetargowej. 3. Spe niajà warunki opisane w specyfikacji przetargowej. Termin zwiàzania ofertà wynosi 30 dni od daty wyznaczonej na z o enie oferty.» PROGRAM TELEWIZJI POLKOWICE Poniedzia ek - Czwartek Ca odobowa emisja programu lokalnego program lokalny TV Polkowice lokalne wiadomoêci sportowe program wspólny telewizji lokalnych sieci TV Vectra blok planszowo - informacyjny Emisja programu powtarzana jest co godzin w systemie dobowym. Codziennie przedstawiane sà nowe propozycje programu lokalnego i sieci TV Vectra Âroda GoÊç w studio - tu po informacjach lokalnych - wywiady ze znanymi i interesujàcymi osobami w Polkowicach. Piàtek Twoje miasto Polkowice blok planszowo - informacyjny program Bez Monta u Sobota - Niedziela Program Bez Monta u - przedstawiane sà najwa niejsze wydarzenia minionego tygodnia w Polkowicach. Powtórki co godzin w systemie dobowym. Wszystkie programy telewizji mo na obejrzeç na bie àco w internecie na stronie Biuro Reklam i Og oszeƒ TV Polkowice, ul. K.B. Kominka 6 tel

13 Sport Gazeta Polkowicka 13 Rozmowa z Dominikiem Nowakiem, trenerem Górnika Kto si broni nie wygrywa - Panie trenerze przed Wami runda rewan owa. Jak wyglàdajà przygotowania do drugiej ods ony sezonu? - ZaczeliÊmy przygotowania na w asnych obiektach. ZaplanowaliÊmy dwa treningi dziennie. Obecnie çwiczymy w klubowej si owni i w hali Zespo- u Szkó w Chocianowie. G ównie pracujemy nad poprawà si y i wytrzyma- oêcià. OczywiÊcie w planach sà równie gry kontrolne. Przed nami dwa sparingi. Najpierw zagramy z Chrobrym, a w sobot z Zag biem Lubin. Oba spotkania zostanà rozegrane na sztucznej p ycie w G ogowie. Jak widaç za oknem, zima da a si we znaki i musimy sobie jakoê poradziç z zastanymi warunkami atmosferycznymi. - W jakiej dyspozycji po przerwie pojawili si pi karze? - Wprawdzie moi zawodnicy przebywali na zas u onych urlopach, ale ich w trakcie nie pró nowali. Byli zaopatrzeni w sport testery i w przerwie Êwiàteczno-noworocznej musieli indywidualnie pracowaç. Ze swoich obowiàzków wywiàzali si nale ycie, tak e nie spodziewamy si, aby nastàpi jakiê zanik formy. - W dniach o do wyje d acie na obóz do Grodziska Wlkp. Co takie zgrupowanie ma na celu? - Ten wyjazd tak naprawd ma na celu sprawdzenie, jaki potencja ma mój zespó. Mamy zakontraktowanych sparing partnerów. Najpierw zmierzymy si z liderem III ligi - z dru- ynà Polonii TomyÊl. Póêniej czeka nas przeprawa z Jarotà Jarocin, z którà mieliêmy ju okazj zmierzyç si w lidze. Na koniec, tu przed inauguracjà rundy wiosennej zagramy z pierwszoligowà Wartà Poznaƒ. - Na treningu w gronie czarno - zielonych pojawi o si dwóch, nowych pi karzy: Daniel Chy a i Damian Piotrkowski. Jak Pan ocenia nowe nabytki Górnika? - JesteÊmy w trakcie za atwiania wszystkich niezb dnych formalnoêci zwiàzanych z wypo yczeniem tych pi karzy. Nie ukrywam, e jestem zadowolony z ich obecnoêci w zespole. Daniel Chy a jest zawodnikiem defensywnym. Na pewno takiego ogniwa w Górniku brakowa o. Z kolei Damian jest skrajnie ofensywnym pi karzem. Sàdz, e ich umiej tnoêci b dà nam przydatne na wiosn. A swojà drogà... rywalizacja o miejsce w sk adzie wp ywa na podniesienie jakoêci zespo u. - Czy mo e Pan ju dzisiaj powiedzieç, kogo na pewno kibice nie zobaczà na boisku w rundzie wiosennej? - Sebastian Burda, Pawe Kaêmierczak, Rafa Âwitaj i Micha Kojder - to pi karze, którzy ju z nami nie trenujà. Natomiast Wojciech Jurak obecnie przebywa na testach w Chrobrym G ogów i tam b dzie próbowa swoich si. Do àczyliêmy do kadry swojego wychowanka - Piotra Wojeƒskiego. Jest m odym perspektywicznym graczem. Mamy na celowniku paru zawodników, lecz nie b d jeszcze niczego zdradzaç. Zapewniam, e za 2 tygodnie powinniêmy mieç ju w pe ni ukszta towany pierwszy zespó walczàcy o najwy sze cele. Stawiamy na najlepszych. - Na popraw jakich elementów w grze Górnika, b dzie k adziony najwi kszy nacisk? - Zale y nam, aby zespó by dobrze przygotowany pod wzgl dem motorycznym. JeÊli chodzi o kwestie taktyczne, b dziemy na pewno du o pracowaç nad odpowiedzialnoêcià boiskowà. Zawodnicy muszà wiedzieç, w jaki sposób majà realizowaç za o enia taktyczne. B dziemy grali systemem 4-3-3, czyli trzema napastnikami. Ta koncepcja jest elastyczna, zatem gra Górnika b dzie bardziej ofensywna, z czym wià e si wi ksza widowiskowoêç. Dodatkowo udoskonalamy klasyczny system z dwoma napastnikami. Mamy jeszcze troch czasu, by móc zweryfikowaç, która z koncepcji oka e si lepsza w naszym wykonaniu. - Czyli Górnik w rundzie wiosennej b dzie gra odwa nà i ofensywnà pi k? - Gramy o awans. Ten kto si broni nie wygrywa. Je eli chcemy zrealizowaç swój wewn trzny cel, musimy graç pi k ofensywnà. O istocie naszego zespo u decydowaç b dà liczne akcje podbramkowe, których w minionej rundzie nie brakowa o. Wprawdzie z wykoƒczeniem bywa o ró nie, ale jestem dobrej myêli. Nie mo emy równie zapominaç o formacji defensywnej. Niestety zdarza y si takie mecze, w których traciliêmy w prosty sposób bramki. Nie mo emy wi cej dopuêciç do takiej sytuacji. - Kto Pana zdaniem b dzie liczy si w walce o awans do nowej I ligi? - To ju widaç na rynku transferowym. Ruch Radzionków niezwykle pr nie anga uje si we wzmocnienie zespo u. ChcieliÊmy pozyskaç od nich Martina Matusa, ale niestety nie wysz o. Ruch przekona go wi kszymi mo liwoêciami zarobkowymi. Oczywi- Êcie nie mo na zapomnieç o Zag biu Sosnowiec, czy bydgoskiej Zawiszy. Dzisiaj trzeba sobie powiedzieç szczerze, e sà kluby, które majà znacznie grubsze portfele od nas. MyÊl, e oprócz tych trzech zespo ów, które wymieni em, jest czwarty - Górnik Polkowice. Nie tylko pieniàdze grajà kluczowà role w sporcie. Mam nadziej, e to my b dziemy na czele tabeli po zakoƒczeniu tej rundy. Rozmawia : Pawe Greƒ Jest coraz gorzej Ju jedenastej pora ki w tym sezonie doznali nasi halowcy. Tym razem dwukrotnie ulegli we w asnej hali dru ynom: Rekordu Bielsko - Bia a (4:7) oraz Hurtapowi czyca (2:3) Spotkania odby y si w ramach 12 i 13 kolejki Ekstraklasy futsalu. Zabójcza druga po owa Rekordu Od pierwszych minut inicjatywa le- a a po stronie gospodarzy. To pi karze z Polkowic dyktowali warunki gry i zas u enie schodzili do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. Na pierwszego gola licznie zgromadzona publicznoêç w hali czeka a zaledwie minut. Zamieszanie w polu karnym Êwietnie wykorzysta Marek Dudka, który po dobitce pozbawi jakichkolwiek szans do obrony golkipera dru yny goêci. Chwil po stracie bramki zespó przyjezdnych by bliski wyrównania, ale w tej sytuacji kapitalnà interwencjà popisa si Wojciech Wójtowicz. Do przerwy wynik na parkiecie w Polkowicach nie uleg zmianie. Dopiero w drugiej ods onie do g osu doszed zespó z Bielska. Tu po wznowieniu spotkania goêcie doprowadzili do wyrównania. D ugie podanie na prawe skrzyd o otrzyma Piotr Pawe- ek i wpakowa futbolówk do siatki TPH. Strata tego gola mocno pod ama a zespó Stanis awa Kwiatkowskiego, bowiem po niespe na kwadransie przegrywali ju 1:6. W koƒcówce meczu polkowiczanie zdobyli jeszcze trzy gole, ale strata do rywala by a zbyt du a, by osiàgnàç korzystny rezultat. Wówczas gole dla TPH kolejno strzelali: Tomasz Trznadel, Kamil Nowakowski i Sebastian J drzejowski. Ostatecznie spotkanie zakoƒczy o si przegranà TPH 4:7. Przegrana w dobrym stylu Zaledwie jednà bramkà ulegli nasi halowcy z Hurtapem czyca. Mistrz Polski okaza si minimalnie lepszy i wygra spotkanie 2:3. Na takà postaw TPH czekaliêmy przez kilka spotkaƒ. Ambitna gra ekipy z Polkowic pozwoli a, choç przez chwil zapomnieç o tym, e nasz zespó zamyka ligowà tabele. Màdra i konstruktywna gra podopiecznych Stanis awa Kwiatkowskiego pozytywnie zaskoczy a nie tylko kibiców, ale równie zespó przyjezdnych. Ju na poczàtku meczu kapitalna akcja przeprowadzona przez braci J drzejewskich zakoƒczy a si golem. RadoÊç TPH nie trwa a zbyt d ugo. B yskawiczna kontra goêci da a wyrównujàcà bramk. Jako pierwszy na list strzelców z dru yny Hurtapu wpisa si Marcin Paw owski. Po 12 minutach goêcie wyszli na prowadzenie. Daniel Krawczyk zmieni lot pi ki, po silnym strzale Serhiya Vatsyaka, co w rezultacie odebra o szanse do obrony naszemu bramkarzowi. Po dwóch kwadransach pad a naj adniejsza bramka meczu. Rzut wolny na bramk zamieni niezawodny Kamil Nowakowski. Tym trafieniem da chwilowy remis Polkowicom. Zwyci ski gol dla czycy pad w 31 minucie. Autorem bramki na wag trzech punktów okaza si Serhiy Tkachenko. Po tej pora ce nasi halowcy zajmujà ostatnie miejsce w tabeli, ze skromnym dorobkiem szeêciu punktów. Bilans podopiecznych Stanis awa Kwiatkowskiego, to dwa zwyci stwa i jedenaêcie pora ek. Na szpicy tabeli pi karze Akademii Pniewy, którzy w obecnym sezonie wywalczyli ju 30 punktów. W nast pnej kolejce TPH jedzie do Rudy Âlàskiej, gdzie zmierzy si z miejscowà Gwiazdà. PG

14 14 Gazeta Polkowicka Sport Rozmowa z Wies awem Witkiewiczem, W nowym trenerem PolkP olkowickiego owickiego Klubu Bokserskiego Rozmowa z W Daje szanse ka demu PKB wyró niony Wysokie, trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej dolnoêlàskich klubów bokserskich zajà Polkowicki Klub Bokserski. Ranking sporzàdzony zosta w oparciu o wyniki zawodników wszystkich, dwunastu dolnoêlàskich klubów. Lepsi od polkowiczan okazali si tylko weterani boksu, tj. Gwardia Wroc aw i SSS Strzegom. - Cieszy nas wysokie miejsce klubu, który dodajmy dzia a od nieco ponad roku. Nie ma co kryç, e jest to efekt ci kiej pracy zarówno zawodników, jak i trenera - dodaje K. Kaczanowski wiceprezes klubu. W 2010 roku PKB wzmocnione zosta o drugim trenerem Wies awem Witkiewiczem, wieloletnim bokserem i trenerem Miedzi Legnica, Górnika Lubin. W klubie odpowiedzialny b dzie za sekcje m skà boksu. Grup eƒskà nadal prowadziç b dzie trener kadry Polski boksu kobiet Marek W gierski. Od stycznia zaj cia odbywajà si w poniedzia ki, wtorki oraz piàtki w godzinach w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach. Pawe Greƒ - By Pan trenerem Miedzi. Czym ró ni si praca w PKB od poprzedniej w Legnicy? - Prawd powiedziawszy nie widz adnej ró nicy, jeêli chodzi o sprawy techniczne. Podobnie jak w Legnicy, tutaj równie zaj cia odbywajà si w sali gimnastycznej. Wiele polskich klubów bokserskich nie posiada profesjonalnego ringu. Zatem nie jeste- Êmy jedynym zespo em, który musi na co dzieƒ radziç sobie w hali. - Jak du ym zainteresowaniem cieszà si Pana treningi? - Spodziewa em si wi kszej grupy, choç nie ukrywam, e nasze grono bokserskie, stale si powi ksza. Licz na wzrost tego zainteresowania. To jest poczàtek czegoê dobrego, w co g boko wierz. Obecnie wszyscy trenujà wspólnie, lecz mam nadziej, e przy powi kszeniu sekcji b dziemy mogli w odpowiedni sposób skategoryzowaç uczestników zaj ç, w taki sposób, abym móg ka demu poêwi ciç jak najwi cej czasu. - Czy mniejsze zainteresowanie boksem nie wynika z racji tego, e Polkowice sà znacznie mniejszym miastem od Legnicy czy Wroc awia.? - To nie jest adna regu a. Moim zdaniem w mniejszych miastach sekcja boksu powinna si cieszyç zdecydowanie wi kszym zainteresowaniem ni w tych wi kszych aglomeracjach. Tak jest chocia by na Dolnym Âlàsku. Mo na tylko wykluczyç wroc awskà Gwardi, która jest ikonà boksu tego województwa. Siedziba klubu od zarania dziejów nie uleg a zmianie. Sàdz, e Êwietnym przyk adem mo e byç Strzegom. Dru yna z tego miasteczka zdoby a Dru ynowe Mistrzostwo Polski, a ich juniorzy sà w gronie najlepszych zespo ów w kraju. - Na co Pan w szczególnoêci zwraca uwag u osób, które przychodzà do klubu, aby sprawdziç si w boksie? - Najwa niejsze w sporcie jest zaanga owanie i ch ci do pracy. Nie ukrywam, e zwracam uwag na warunki fizyczne, które równie sà bardzo istotne. Jednak nie nale y skre- Êlaç nikogo. Daj ka demu szans. - Na co k adzie Pan najwi kszy nacisk w szkoleniu m odzie y? - To wszystko zale y od tego, w jakiej fazie wyszkolenia jest dana grupa. Sà tu zawodnicy, którzy uprawiajà boks od kilku lat, majà za sobà sporo startów, wi c z nimi przeprowadzam zupe nie inny cykl szkoleniowy, od tego, który realizuj z grupà poczàtkujàcych. Najwa niejsze jest zaanga owanie i dok adnoêç wykonywanych çwiczeƒ. - Czy b dà odbywa y si treningi indywidualne? - Mo liwoêci techniczne mi na to nie pozwalajà. Mamy tutaj ograniczonà iloêç godzin i po zakoƒczeniu treningu musimy opuêciç sale. Trening indywidualny jest potrzebny, w momencie, gdy dany zawodnik przygotowuje si do jakiegoê, konkretnego startu. - Czy m odzie przychodzàca na Pana zaj cia wykazuje si zaanga owaniem? - OczywiÊcie. Sà to bardzo fajni ch opcy, którzy wiedzà czego chcà. MyÊl, e mamy naprawd niez y kontakt i praca z nimi sprawia mi du- o przyjemnoêci. Wià z nimi jakieê nadzieje na przysz oêç. - Dlaczego warto trenowaç boks? - Boks tak jak ka da inna dyscyplina sportu poprawia sprawnoêç fizycznà i wyrabia charakter. Sama satysfakcja z bycia pi Êciarzem, udzia w zawodach, powinny byç czymê wyjàtkowym dla wszystkich osób anga ujàcych si w sport.» KRÓTKO Mastersi idà za ciosem W Jakuszycach odby y si zawody w narciarstwie biegowym Salomon Nordic Sunday. Bardzo dobrze spisali si reprezentanci polkowickich mastersów, którzy wywalczyli cztery medale.w zawodach wzi o udzia 155 zawodników. Nasi wywalczyli jeden z oty, dwa srebrne oraz jeden bràzowy medal. Z oty krà- ek zawis na szyi Ewy Puchalskiej, która startowa a w kategorii seniorka I w stylu klasycznym. Na drugim stopniu podium stan li - Witold Biedrzycki (kategoria senior I, styl dowolny) oraz Bogdan Puchalski (kategoria senior II, styl dowolny). Z kolei Wies aw Zajàc startujàcy w kategorii senior II w stylu dowolnym uplasowa si na miejscu trzecim. - Osiàgni te wyniki bardzo nas cieszà, ale najwa niejsze, e Êwietnie sp dziliêmy czas - mówià polkowiccy mastersi. Przypominamy, e wczeêniej polkowiczanie Êwietnie spisali si w maratonie p ywackim, który zosta rozegrany w Rawiczu. KoK Boks jest dyscyplinà olimpijskà i ka dy ma szans byç reprezentantem kraju. - Jakiej rady udzieli by Pan poczàtkujàcemu sportowcowi? - Najwa niejsza jest wiara w siebie, bo bez niej cz owiek nic nie osiàgnie. Ponadto nieodzownym elementem w drodze do sukcesu jest silna wola, bowiem dzi ki niej wyrabiamy sobie charakter i jesteêmy zdolni do wszelkich wyrzeczeƒ. Nie nale y zawracaç sobie g owy niepotrzebnymi rzeczami. Je eli chcemy coê osiàgnàç w sporcie, to musimy podporzàdkowaç si wszystkim wymogom, jakich si od nas oczekuje. Rozmawia :Pawe Greƒ Magda na medal We Wroc awiu odby a si druga edycja Dolno- Êlàskiej Ligi P ywackiej klas IV-VI. Reprezentantka polkowickiego P etvala Magdalena èrebiec zwyci y a na dystansie 100 metrów stylem zmiennym. W zawodach startowali tak e inni zawodnicy polkowickiego klubu. Kamila Kuriata zaj a 13. miejsce, Aleksandra Kordek 15., a Dominika Piekarz 21. Wszystkie p ywaczki startowa y na dystansie 100 metrów stylem zmiennym. Z kolei na 100 metrów stylem dowolnym Magdalena èrebiec by a trzecia, Justyna Jarzàbek 12., a Kamila Kuriata 19. W zawodach startowa a równie Urszula Chorà ykiewicz, która zaj a dalsze lokaty. Po dwóch edycjach DolnoÊlàskiej Ligi P ywackiej Magdalena èrebiec przewodzi stawce, co jest jak dotychczas najwi kszym osiàgni ciem reprezentantów polkowickiego P etvala. Do koƒca ca ego cyklu zosta y jeszcze dwie edycje. Ostatnia zaplanowana jest na 15 maja w Polkowicach.Opiekunkà naszych zawodniczek jest El bieta Marciniak. KoK Pawe Greƒ Polkowiczanie owiczanie na Mistrzostwach Polski P Juniorów w Spale yciowe sukcesy m odych lekkoatletów Ma gorzata Robak, Patryk Tomczak, Dawid Zaraza i Adrian Krzy anowski, zawodnicy LKS Polkowice, ustanowili kolejne rekordy yciowe w swoich konkurencjach, podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorów w lekkiej atletyce. Spa a okaza a si szcz Êliwa dla podopiecznych Roberta Pierzcha y i Doroty Ko odziejczyk. Ma gorzata Robak zwyci y a w finale B biegu na 200 m z czasem 26,09. Patryk Tomczak, tak e zwyci zca fina u B, pokona 300 m w czasie 36,12. Dawid Zaraza z czasem 23, 04 w biegu na 200 m uplasowa si na siódmym miejscu. W pchni ciu kulà XII miejsce zajà Adrian Krzy anowski z wynikiem 14,66 m. PG Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykaz dotyczàcy dzier awy cz Êci nieruchomoêci gruntowej o pow. 9,00 m2, po o onej w granicach dzia ki nr 43/77 w obr bie 1 miasta Polkowice, w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na lokalizacj dwóch podjazdów dla osób niepe nosprawnych do lokalu u ytkowego przy ul. K.B.Kominka 5a w Polkowicach. Informacje na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19, pok. 10, tel PZLA

15 Sport Gazeta Polkowicka 15 Polkowiczanki zdominowa y fina Licealiady Górnik wygrywa z Chrobrym Czarno - zieloni wygrali pierwsze spotkanie kontrolne z Chrobrym G ogów 1:3. Bramki dla podopiecznych Dominika Nowaka kolejno strzelali: Damian Piotrowski, Marian Adam i Damian A daê. Sparing zosta rozegrany w G ogowie na sztucznej p ycie. Dru yna prowadzona przez Zdzis awa Waneckiego osiàgn a historyczny sukces. M ode polkowickie koszykarki doskonalàce swoje umiej tnoêci w MKS Polkowice jako reprezentacja Zespo u Szkó po raz czwarty z rz du triumfowa a w finale dolnoêlàskim. Gimnazjalistki te bezkonkurencyjne Archiwum WczeÊniej ta sztuka nie uda a si nikomu. W turnieju rozegranym w Polkowicach nasze dziewczyny okaza y si ma o goêcinne. Wszystkie rywalki - Liceum Ogólnokszta càce ze Zgorzelca, XV Liceum Ogólnokszta càce z Wroc awia oraz Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych z Zi bic - odprawi y z kwitkiem. Pierwszym zespo em, z którym przysz o si borykaç podopiecznym trenera Waneckiego okaza a si ekipa licealistek ze Zgorzelca. Zdecydowa o o tym losowanie. Ten zespó by g ównym pretendentem do wygranej w ca ym turnieju. W konfrontacji z polkowiczankami rywalki, z których zdecydowana wi kszoêç wyst puje w dru ynie Osy Zgorzelec, nie mia y zbyt wielu argumentów i przegra y 36:61. W pojedynku fina owym ekipa Zespo u Szkó zmierzy a si z zespo em XV LO z Wroc awia. Tym razem równie gospodynie nie da y szans przeciwniczkom i zwyci y y pewnie 49:30. Polkowiczanki nie tylko okaza y si najlepsze jako dru yna, ale zdoby y równie wyró nienie indywidualne. W zgodnej opinii trenerów wszystkich dru- yn bioràcych udzia w turnieju najlepszà zawodniczkà zosta a Paulina Nowak. Wygrywajàc tegoroczny fina licealiady polkowiczanki po raz czwarty z rz du zapewni- y sobie awans do fina u ogólnokrajowego, który odb dzie si w kwietniu bàdê maju. Przed rokiem nasz zespó na tym etapie rywalizacji uplasowa si na piàtym miejscu. Teraz polkowiczanki chcia yby osiàgnàç coê wi cej. - Do o ymy wszelkich staraƒ, by wdrapaç si na podium. Nie b dzie to zadanie atwe, ale potencja zespo u uprawnia nas do tego, by realnie myêleç o takim sukcesie - mówi trener Wanecki. Turniej rozgrywany w Polkowicach okaza si nie tylko du ym sukcesem sportowym, ale równie organizacyjnym. - Impreza zosta a zorganizowana wzorcowo. Wszystko zosta o dopi te na ostatni guzik, a podczas meczów by- a wspania a atmosfera. yczy abym sobie, by w ten sposób organizowano wszystkie sportowe imprezy dla m odzie y na Dolnym Âlàsku - mówi a Mariola Pagacz ze Szkolnego Zwiàzku Sportowego. W miniony czwartek w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 zosta rozegrany dolnoêlàski turniej fina owy gimnazjady w pi ce koszykowej dziewczàt. Gospodynie, dru yna Gimnazjum nr 1 z Polkowic okaza y si ma o goêcinne i zwyci y y pewnie. Ca e spotkanie by o pod dyktandem goêci. Polkowiczanie rozegrali bardzo dobre zawody i zas u enie pokonali gospodarzy. Pierwsza bramka dla Górnika wpad a po udanej akcji Dawida Wac awczyka. Wychowanek czarno - zielonych idealnie dogra do Damiana Piotrkowskiego, a ten ze stoickim spokojem skierowa futbolówk do siatki. Autorem kolejnego gola dla podopiecznych Dominika Nowaka by nowy nabytek - Marian Adam. Do przerwy wynik w G ogowie nie uleg zmianie. W drugiej ods onie pad a trzecia bramka dla naszych. Po zamieszaniu w polu karnym, na list strzelców wpisa si Damian A daê. Honorowe trafienie dla Chrobrego wpad o w koƒcówce spotkania, a jego strzelcem okaza si Mateusz Ha ambiec. -RozegraliÊmy naprawd przyzwoite zawody. Moi pi karze stwarzali sobie mnóstwo sytuacji strzeleckich. Nie ukrywam, e zadowalajàca jest nasza skutecznoêç. Cieszy postawa zespo u i jesteêmy na bardzo dobrej drodze, aby trafiç w szczyt formy na pierwsze kolejki ligowe. W nast pnym sparingu mam nadziej, e nasza gra b dzie wyglàda a jeszcze lepiej i wi kszoêç moich za o eƒ taktycznych znajdzie odzwierciedlenie na murawie.. - powiedzia nam po meczu Dominik Nowak, trener Górnika. PG Chrobry G ogów - Górnik Polkowice 1:3 (0:2) Sk ad Górnika: I po owa:sebastian Szymaƒski, Marek Opa- acz, Krzysztof Smoliƒski, Petr Pokorny, Dawid Wac awczyk, Tomasz Ostalczyk, Daniel Chy a, Kamil Wac awczyk, Damian Piotrowski, Arkadiusz Sojka, Marian Adam; II po owa: Kamil Paprocki, Maciej Bancewicz, Tomasz Salamoƒski, Micha Mróz, Piotr Wojeƒski, Arkadiusz Sojka, Damian A daê, Maciej Soboƒ, ukasz Sierpina, Marian Adam, Tomasz Ostalczyk. Archiwum Podopieczne trenera Sebastiana Rudnickiego za rywalki mia y zespo y z Wroc awia, Boguszowa Gorców oraz Jeleniej Góry. Dziewcz ta z Gimnazjum nr 1 w swoim pierwszym meczu pokona y zespó z Jeleniej Góry 45:36 i tym samym zapewni y sobie awans do fina- u, w którym spotka y si z ekipà Gimnazjum z Wroc awia. Nie mia y zbyt wielu problemów i wygra y pewnie 47:33. Tym samym kilka chwil po ostatniej syrenie mog y si cieszyç ze zwyci stwa w finale dolnoêlàskim gimnazjady i odebraç nagrody. W finale dolnoêlàskim w Polkowicach trzecie miejsce zaj - a ekipa Gimnazjum nr 1 z Boguszowa Gorców, a czwarte zespó reprezentujàcy Gimnazjum nr 4 z Jeleniej Góry. Wr czono te nagrody indywidualne. Najlepszà zawodniczkà dru yny wroc awskiej zosta a Justyna Ho tyn. Monika Dêwielewska odebra a nagrod dla najlepszej zawodniczki dru yny z Boguszowa Gorców, a Natali Owsiaƒskà uznano za najlepsza koszykark zespo u z Jeleniej góry. W zwyci skiej dru ynie z Polkowic wyró niono Karolin Puss, na co dzieƒ zawodniczk ekstraklasowego CCC Polkowice. KoK

16 16 Gazeta Polkowicka Sà ju w finale Wyst pujàcy w Lidze Wielkopolskiej mini koszykówki zespó MKS Polkowice z rocznika 1998 zapewni sobie awans do fina u tych rozgrywek. W ostatnim turnieju grupowym nasz zespó prowadzony przez Zdzis awa Waneckiego pokona UKS 7 T cz Leszno 38:36 oraz UKS 12 Leszno 61:30. Tym samym polkowiczanki jako pierwsze spoêród wszystkich zespo ów bioràcych udzia w tych rozgrywkach zapewni y sobie awans do Êcis ego fina u. Sk ad zwyci skiego zespo u to: Malwina Rybak, Dominika Papaj, Paulina Morawska, Natalia Data, Natalia Âciana, Oliwia Bogucka, Martyna Woêniak, Karolina Trawicka, Emilia Buka a, Paulina Pleszka, Ala Siwak, Patrycja Dzieciàtkowska, Wiktoria Wojniak. KoK Kolarze z Polkowic rozpocz li ostatni etap przygotowaƒ We wtorek podopieczni trenera Piotra Wadeckiego wylecieli do Hiszpanii. Pierwszy start w sezonie 2010 zaplanowany jest na 21 lutego. Przypominamy, e nasi b dà si Êcigaç w tak zwanej drugiej dywizji, czyli na zapleczu elitarnego Pro Touru. Dotychczas pomaraƒczowi przygotowywali si na kolejnych zgrupowaniach w hotelu Las w Piechowicach. Tam, w okolicznych latach biegali, jeêdzili na nartach. PracowaliÊmy nad si à oraz wytrzyma oêcià, czyli tymi elementami, na bazie których przystàpimy teraz do treningu szosowego - mówi Piotr Wadecki, trener naszych cyklistów. Kilka dni przed wyjazdem do Hiszpanii nasi przeszli szczegó owe badania lekarskie. - Odby y si one w Instytucie Sportu w Warszawie. Zawodnicy mieli przeprowadzone m.in. szczegó owe badania krwi, EKG i echo serca. Zostali tak- e poddani próbie wysi kowej na cykloergometrze. Szczególnie ten ostatni element jest bardzo istotny dla mnie. Wyniki tego badania sà bowiem odzwierciedleniem kondycji fizycznej ka dego z kolarzy po pierwszej (zimowej) fazie przygotowaƒ do sezonu. Teraz kiedy wchodzimy w drugi etap przygotowaƒ polegajàcy na treningu szosowym i budowanie bazy kilometrowej znajomoêç stanu wytrenowania i zdrowia zawodników jest mi niezb dna do planowania kolejnych cykli treningowych - podkreêla trener. Na Pó wyspie Iberyjskim nasi cykli- Êci b dà zaj ci budowanie tak zwanej bazy kilometrowej, która jest konieczna do tego, by w takcie wyêcigów nie zabrak o naszym kolarzom si. Szacuje si, e Êrednio w trakcie sezonu przygotowawczego kolarze przeje d ajà oko o tysi cy kilometrów. Pierwszy tegoroczny start cykliêci w pomaraƒczowych koszulkach zaliczà 21 lutego. Wówczas startuje wyêcig etapowy - Ruta cyclistica del Sol, w którym nasi wezmà udzia. KoK WÊród przygotowujàcych si do sezonu kolarzy jest mistrz Polski z poprzedniego roku Krzysztof Je owski. W sobotnim meczu od samego poczàtku nic nie uk ada o si po myêli podopiecznych trenera Krzysztofa Koziorowicza. Pomaraƒczowe mia y problem z trafianiem do kosza, a w defensywie razi y nieporadnoêcià. W szeregach MUKS-u kapitalnie spisywa y si Maurita Reid oraz Latoya Williams. Sprowadzone w przerwie Êwiàteczno-noworocznej zawodniczki ogrywa y nasze bez wi kszych k opotów i po pierwszej kwarcie to MUKS prowadzi jednym oczkiem - 20:19. Kwart numer dwa otworzy a trójkà Williams. Po dwóch minutach na parkiecie pojawi a si sprowadzona do Polkowic Cheryl Ford. Niestety nie pokaza a nic, co uprawnia oby do tego, by okreêlaç jà mianem gwiazdy. Nie trafi a do kosza ani razu, zaliczy a za to faul i strat. Po niespe na oêmiu minutach zesz a z parkietu i ju si na nim nie pojawi a. Do przerwy polkowiczanki przegrywa y ró nicà szeêciu punktów - 30:36. Po zmianie stron nasze nadal gra y êle i ca y czas musia y goniç wynik. Na 4 sekundy przed» WOKÓ SPORTU Kozie o ysko - wybawienie pi karzy Brytyjska organizacja Sense About Science (O nauce z sensem) publikuje raz w roku raport obêmiewajàcy pseudonaukowe sàdy wyg aszane publicznie przez celebrytów. W tegorocznej edycji zestawienia znalaz o si kilka cytatów z wyst pujàcych w klubach Premiership pi karzy. Najbardziej zabawne frazy opuêci y usta Robina van Persiego, holenderskiego gracza Arsenalu, który uwiedziony efektami masa u z u yciem koziego o yska namawia dr czonych kontuzjami kolegów z brytyjskich boisk do tego, by odwiedzali tajemniczà serbskà doktor Kovacevic, która takie zabiegi funduje. Van Persie po wizycie w Belgradzie w magicznym gabinecie powróci na Wyspy w pe ni zdrów, a przed wylotem na Ba kany boryka si z bolesnà kontuzjà stawu skokowego. Znany z ch odnego racjonalizmu szkoleniowiec Kanonierów Arsene Wenger wraz z klubowymi lekarzami wyrazili wobec koƒcem trzeciej kwarty przy stanie 42:45 sta o si coê, co w sporcie zdarza si bardzo rzadko. Najpierw dwukrotnie z linii rzutów wolnych trafi a Bortelowa. Ta sama zawodniczka, na 0.2 sekundy przed koƒcem trzeciej kwarty trafi a za trzy. W ostatniej ods onie s abo grajàce polkowiczanki ocali y ponownie Bortelowa, oraz Mieloszyƒska, która w ciàgu kilkudziesi ciu sekund dwukrotnie trafi a zza linii 6,25 m. Ostatecznie CCC wygra- o 64:56. Sport Wygrana po bardzo s abej grze Jeszcze nieco ponad dwie minuty przed koƒcowà syrenà polkowiczanki przegrywa y czterema punktami. Nasz zespó ocali y rzuty Weroniki Bortelowej i Darii Mieloszyƒskiej. CCC POLKOWICE - MUKS POZNA 64:56 (19:20, 11:16, 17:9, 17:11) CCC: Carter 18, Mieloszyƒska 12, Bortelowa 11, Jeziorna 9, Coleman 4 oraz Parker 4, Pietrzak, Babicka, Trafimawa po 2, Ford 0. MUKS: Reid 15, Williams 13, Casimiro, Vargas-Sanchez po 8, Antczak 4 oraz Semmler, Skowronek po 4. S dziowali: Maciej Kotulski (Rzeszów), Marcin Bieƒkowski (Wroc aw) Widzów: 800. Weronika Bortelowa(z pi kà) wraz z Daria Mieloszyƒskà uratowa a zwyci stwo dla CCC. - Zwyci stwo zawdzi czamy opatrznoêci oraz r kom Darii. GraliÊmy êle, ale dobrze, e nawet przy takiej postawie uda o nam si wygraç. Od dwóch tygodni ci ko pracujemy na treningach, ale niestety nie przek ada si na postaw podczas meczów. Musimy coê zmieniç, bo dalej tak graç nie mo emy - skomentowa po meczu trener pomaraƒczowych. kontrowersyjnego pomys u Holendra stosunek doêç oboj tny, ale na serbski wypad zezwolili. Urzeczonego zaê skutkami zabiegu pi karza ch odzili zimnymi s owami, o tym, e zaskakujàcy efekt jest wynikiem masa u jako takiego, a u ycie koziego o yska nie ma tutaj nic do rzeczy. Van Persie wiedzia jednak swoje i rozpowiadajàc historie o cudownych metodach doktor Kovacevic uruchomi prawdziwa lawin. Gabinet doktor Kovacevic, rzekomo wyglàdajàcej jak starsza siostra Edwarda No ycor kiego, zape ni si spragnionymi szybkiego powrotu do pe nej sprawnoêci pi karzami z Wysp. Tabloidy donosi y, e zasilany petrodolarami Manchester City rozwa a nawet zatrudnienie jej na etacie. Co ciekawe, na nadprzyrodzonej mocy nie poznali si pi karze Partizana Belgrad, na których na o ono zakaz korzystania z jej us ug. Na cudowne moce oboj tni pozostali tak e lekarze reprezentacji Serbii. Nie pozostali oboj tni natomiast urz dnicy z ministerstw zdrowia oraz finansów. Okaza o si bowiem, e klinika doktor Kovacevic nie jest nigdzie zarejstrowana i co za tym idzie nie zasila bud etu Serbii adnymi podatkami. A mia by czym zasilaç, bo wedle informacji podanych przez brytyjskie media za jeden masa serbska cudotwórczyni potrafi a pobieraç po 5000 euro, co jak na gwiazdy Premiership nie jest kwotà wygórowanà. Obecnie specjalne kontrole, których efektem mo e byç zakazanie doktor Kovaceviç dzia anoêç. Niewykluczone wi c, e zostanie ona zmuszona do tego, by zejêç do g bokiego podziemia. Pewnie jednak i tym sobie poradzi. Zawsze mo- e wyjechaç na Wyspy i tam za o yç klinik. Pacjentów z pewnoêcià by jej nie zabrak o.

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice» W NUMERZE Polkowickie dzieci odwiedzi y lwa Hektora we wroc awskim ogrodzie zoologicznym. str.2 Rozmowa ze znanà aktorkà Ewà Kasprzyk. Rozmowa z Szymonem Ko eckim, sztangistà

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

MRÑGOWO MIKO AJKI PIECKI SORKWITY. PowstaliÊmy po to, by pisaç dla Was i o Was Zawsze blisko Waszych spraw

MRÑGOWO MIKO AJKI PIECKI SORKWITY. PowstaliÊmy po to, by pisaç dla Was i o Was Zawsze blisko Waszych spraw www.wm.pl w sobot w Gazecie Olsztyƒskiej dodatek JA i TY plebiscyt na najpopularniejszà par moje najpi kniejsze Bo e Narodzenie - sonda tradycje Êwiàteczne na Warmii m czyzna elegancki prezent dla dziecka

Bardziej szczegółowo

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2008 nr 5/142 XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Klient Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Mariusz Zi tek wytrwale do celu str. 12 str. 3 O analizie dzia

Bardziej szczegółowo