Jak firmy. dla klientów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak firmy. dla klientów"

Transkrypt

1 34 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Jak firmy zdobywa³y dotacje dla klientów

2 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 35 D³ugo zastanawialiœmy siê, kiedy ostatecznie rozpisaæ kolejny ranking dla najskuteczniejszych firm doradczych pozyskuj¹cych unijne dotacje. Ostatni podsumowywa³ perspektywê finansow¹ , a nowa perspektywa wchodzi³a w ycie jak wiadomo wyj¹tkowo mudnie ( eby nie powiedzieæ, e siê po prostu œlimaczy³a). W³aœciwie dopiero w drugim pó³roczu 2008 r. dosz³o do pewnego o ywienia w wydatkowaniu unijnych pieniêdzy na poziomie krajowym i w województwach. Mamy nadziejê, e wyniki, które przytaczamy w naszej klasyfikacji, w jak najwiêkszym stopniu odzwierciedlaj¹ dynamikê wydawania eurodotacji i przedstawiaj¹ realny obraz rynku zwi¹zanego z pozyskiwaniem dotacji. Coraz wiêcej firm doradczych co nas bardzo cieszy i jeszcze bardziej uwiarygodnia ranking jest ywo zainteresowanych udzia³em w naszej klasyfikacji. Kolejne rankingi firm pozyskuj¹cych dotacje z Unii Europejskiej bêdziemy teraz przygotowywaæ systematycznie, co rok: po prostu pojawi³a siê materia badawcza. Marek Szymañski Redaktor naczelny Funduszy Europejskich Najskuteczniejsze firmy doradcze Klasyfikacja ogólna Faber Consulting (wysokoœæ dotacji, iloœæ projektów) Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa EGC Consulting Group (wysokoœæ dotacji), Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (iloœæ projektów) Du e przedsiêbiorstwa KPMG (wysokoœæ dotacji), ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe (iloœæ projektów) Przedsiêbiorstwa Accreo Taxand (wysokoœæ dotacji), Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (iloœæ projektów) Administracja publiczna KPPM (wysokoœæ dotacji), Altima (iloœæ projektów) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Accreo Taxand (wysokoœæ dotacji), EGC Consulting Group (iloœæ projektów) Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko KPPM (wysokoœæ dotacji), Proksen (iloœæ projektów) Regionalne Programy Operacyjne Faber Consulting (wysokoœæ dotacji), Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (iloœæ wniosków) Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Faber Consulting (wysokoœæ dotacji, iloœæ projektów) Fundusze Norweskie A1 Europe (wysokoœæ dotacji), Kancelaria Doradztwa Gospodarczego (iloœæ projektów)

3 36 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Najskuteczniejsze firmy doradcze Klasyfikacja ogólna Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 Faber Consulting 857,500 2 KPPM Doradztwo 404,621 3 Strategor Wielkopolskie Centrum 378,613 Ekspertyz 4 Accreo Taxand sp. z o. o. 301,206 5 EGC Consulting Group 285,267 6 PNO Consultants 198,164 7 Ernst & Young 198,040 8 Biuro Doradcze Altima s.c. 193,610 M. Grabowska i P. Syrek 9 ABBEYS Europejskie Doradztwo 183,972 Finansowe 10 A1 Europe 151, Proksen 144, EDORADCA 127, Majchrzak Brandt Kobeszko 117,000 Fundusze Strukturalne sp.j. 14 Bajor Consulting 115, Contract Consulting 87, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 86, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 81, Collect Consulting 61, PWB 59, RES-PROJEKT 59, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 59,200 Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. 22 Centrum Doradztwa Europejskiego 58,504 i Finansowego w Olsztynie 23 INFOR Training oddzia³ w Krakowie 49,649 Centrum Edukacji EURODIRECT 24 Business Mobility International 40, Euro Invest Doradztwo Gospodarcze 38, PM Doradztwo Gospodarcze 35, Vento Consulting 35, ADM Consulting Group 32, Core 29, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze 29, Sekwencja Consulting 27, F5 Konsulting 21, Profil Witold Bochyñski 21, Door Poland S.A. 20, MEDIATOR Oœrodek Szkoleñ i Doradztwa 17,400 Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 36 Mazowieckie Centrum Szkoleñ Sp. z o.o 14, HRP Ma³gorzata Czernecka, Konrad Jaszczyñski 14, House of Skills S.A. 12, ADDICO J. Górska i E. Szumlak sp.j. 12, Europrojekty Ltd. 12,000 Najskuteczniejsze firmy doradcze Klasyfikacja ogólna Iloœæ projektów Firma Iloœæ projektów dofinansowania 1 Faber Consulting Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 83 3 Strategor Wielkopolskie Centrum Ekspertyz 72 4 EGC Consulting Group 44 5 A1 Europe 42 6 Biuro Doradcze Altima s.c. M. Grabowska i P. Syrek 39 7 Vento Consulting 38 8 Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 37 9 EDORADCA METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Proksen HRP Ma³gorzata Czernecka, Konrad Jaszczyñski Euro Invest Doradztwo Gospodarcze Mazowieckie Centrum Szkoleñ sp. z o.o F5 Konsulting 18 PWB MEDIATOR Oœrodek Szkoleñ i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 17 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe 17 Accreo Taxand sp. z o. o PNO Consultants 16 ADM Consulting Group Bajor Consulting 14 Europrojekty Ltd INFOR Training oddzia³ w Krakowie 12 Centrum Edukacji EURODIRECT Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 12 Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. IR Consulting s.c. Izabela elichowska, Renata mija 12 Majchrzak Brandt Kobeszko - Fundusze Strukturalne sp.j European Projects Group s.c KPPM Doradztwo 10 Door Poland S.A Business Mobility International 9 Centrum Doradztwa Europejskiego Euro-Fundusz s.c. 9 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A PM Doradztwo Gospodarcze 8 Collect Consulting 7 Profil Witold Bochyñski 7 K&K Consulting 7 Sekwencja Consulting 7 24 RES-PROJEKT 6 House of Skills S.A. 6 Contract Consulting 6 25 ADDICO J.Górska i E.Szumlak sp.j. 4 Ernst & Young 4 FPL 4

4 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 37 Przedsiêbiorstwa Wysokoœæ pozyskanej dotacji* Firma Wysokoœæ pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 Accreo Taxand sp. z o. o. 300,917 2 EGC Consulting Group 285,267 3 KPMG Tax Michna Sp.k., Zespó³ Grants&Incentives 238,591 4 Strategor Wielkopolskie Centrum 198,921 Ekspertyz 5 PNO Consultants 198,164 6 Faber Consulting 185,400 7 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe 183,972 Sp. z o.o. 8 Ernst & Young 129,400 9 EDORADCA 127, A1 Europe 126, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 79, PWB 59, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 41,100 Sp.j. Cieœlak & Kordasiewicz 14 Proksen 38, Euro Invest Doradztwo Gospodarcze 38, Vento Consulting sp. zo.o. 35, Core 29, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze 29, Sekwencja Consulting 27, ADM Consulting Group 19,910 Przedsiêbiorstwa Iloœæ projektów * Firma Iloœæ projektów 1 Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 79 2 Strategor Wielkopolskie Centrum Ekspertyz 52 3 EGC Consulting Group 44 4 A1 Europe 39 5 Vento Consulting 38 6 EDORADCA 33 7 Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego 32 w Olsztynie 8 METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze 29 9 HRP Ma³gorzata Czernecka, Konrad Jaszczyñski 26 Euro Invest Doradztwo Gospodarcze Faber Consulting ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o PWB PNO Consultants 16 Accreo Taxand sp. z o. o ADM Consulting Group F5 Konsulting 11 Europrojekty Ltd Proksen European Projects Group s.c Centrum Doradztwa Europejskiego Euro-Fundusz s.c. 8 IR Consulting s.c. Izabela elichowska, Renata mija 8 19 KPMG Tax Michna Sp.k., Zespó³ Grants&Incentives 7 K&K Consulting 7 Sekwencja Consulting 7 20 House of Skills S.A 6 PM Doradztwo Gospodarcze 6 * uwzglêdniono tak e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie

5 38 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa Wysokoœæ pozyskanej dotacji* Firma Wysokoœæ Program i dzia³anie Przyk³adowy projekt przyznanej dotacji (w mln z³) 1 EGC Consulting Group 270,932 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Pierwsza na œwiecie proekologiczna produkcja p³yt opolskiego 1.4.1; RPO podlaskiego 3.2; uszczelniaj¹cych z zastosowaniem nanomateria³ów. RPO ³ódzkiego Faber Consulting 167,700 PO IG , 4.4, 8.1; RPO kujawsko-pomor- Budowa fabryki p³ytek ceramicznych opartej o innowacyjn¹ skiego 5.2; RPO lubelskiego 1.1; RPO technologiê produkcji CONTINUA. pomorskiego 1.1; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO zachodniopomorskiego Strategor Wielkopolskie 158,921 PO IG 4.4; PROW 1.2.1, 1.2.3; RPO wielkopol- Dywersyfikacja produkcji materia³ów sklejanych Centrum Ekspertyz skiego 1.1, 1.2; RPO dolnoœl¹skiego 1.1 i samoprzylepnych - Papiery Powlekane PASACO spó³ka z o.o. 4 EDORADCA 127,280 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Dywersyfikacja produkcji okien krokiem do zwiêkszenia pomorskiego 1.1.1, 1.1.2; RPO kujawsko-po- potencja³u firmy FASADA w walce morskiego 5.2.1; PO KL 8.1.1, 6.3 o pozycje_x000d_lidera. 5 A1 Europe 126,490 PO IG , 4.4, 8.1; RPO opolskiego Uruchomienie innowacyjnego systemu produkcji i dystrybucji 1.3.2; RPO ma³opolskiego 3.1, 2.1; RPO produktów. zachodniopomorskiego 1.1.2; RPO ³ódzkiego ABBEYS Europejskie 106,844 PO IG 4.4; PO KL Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji wk³adów Doradztwo Finansowe kominowych. 7 PNO Consultants 101,825 PO IG , 4.4, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji sprê yn gazowych w X. 8 Accreo Taxand 80,345 PO IG 4.4; PO KL Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro enie innowacyjnej technologii produkcji opakowañ z tworzyw sztucznych. 9 Europejskie Centrum 79,420 PO IG , 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskie Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ na wzrost Doradztwa 1.1, 1.2; RPO lubuskie 2.1, 2.2; RPO pomorskie innowacyjnoœci firmy KORNIK. Finansowego 1.1.2; RPO zachodniopomorskie 1.1.1; PO KL 6.1.1, 8.1.2, PWB 59,985 PO IG 4.4; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO SI Postêp Uruchomienie elastycznej automatyzacji lubuskiego 1.3; PO KL 2.1.1, w produkcji wyrobów meblowych w technologii wykañczania UV. 11 Kancelaria Doradztwa 41,100 PO IG 4.4; RPO opolskiego 1.3.1; RPO Zintegrowana, ekologiczna technologia energooszczêdnego Gospodarczego Cieœlak pomorskiego przerobu drewna poprzez stworzenie nowego zak³adu & Kordasiewicz sp.j. produkcyjnego w Bi³goraju. 12 Proksen 38,500 PO IG 4.4; PO IŒ 13.1; RPO kujawsko-pomor- Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych skiego 3.2, produktów. 13 Euro Invest Doradztwo 38,200 PO IG 4.4; PO KL 8.1.1; PROW 1.1.2, 3.1. Usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez zakup Gospodarcze maszyn i urz¹dzeñ rolniczych. 14 Vento Consulting 35,479 PO IG 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskiego 1.1, Od dziœ mów do mnie szefie!- kampania na rzecz 1.2; RPO lubuskiego 2.2.1; PO KL 7.2.1, propagowania przedsiêbiorczoœci akademickiej , 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 9.3, Core 29,546 PO IG 4.4 Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjn¹ technologiê wyrobu farb proszkowych. 16 METROPOLIS 29,091 PO IG 4.5, 8.1; RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2; Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji p³yt Doradztwo PO KL 5.2.1; PROW warstwowych z rdzeniem z poliuretanu. Gospodarcze 17 Sekwencja Consulting 27,526 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro enie opracowanych wzorów przemys³owych i u ytkowych przy zastosowaniu nowej technologii. 18 Centrum Doradztwa 16,668 PO IG 8.2; RPO warmiñsko-mazurskiego Wielous³ugowa siec szerokopasmowa wykorzystuj¹ca Europejskiego i Finan , innowacyjne technologie VoIP oraz IPTV. sowego w Olsztynie 19 HRP Ma³gorzata 13,000 PO KL 8.1.1, 2.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, Akademia profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad Jaszczyñski 20 ADDICO J.Górska 12,100 PO IG , 5.4, 8.2; RPO Nowoczesne instalacje gazowe spe³niaj¹ce najnowsze i E.Szumlak sp.j. wielkopolskiego 1.2 wymagania krajów UE z uwzglêdnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG Europrojekty Ltd. 12,000 RPO zachodniopomorskiego 1.1.1, Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 22 ADM Consulting Group 8,910 RPO wielkopolskiego 4.2; RPO warmiñsko- Wzrost konkurencyjnoœci Studia Graficznego X poprzez -mazurskiego 1.1.7, 1.1.9; RPO kujawsko- wdro enie nowoczesnej technologii wytwarzania -pomorskiego wysokobarierowych laminatów. 23 F5 Konsulting 7,054 RPO wielkopolskiego 1.2; PO KL 8.1.1, Zaprojektuj sukces - certyfikacja kompetencji projektantów. 24 PM Doradztwo 7,048 PO IG 8.2; RPO œwiêtokrzyskiego 1.1; PO KL Wzmocnienie potencja³u zawodowego ma³opolskich Gospodarcze 2.1, 8.1 przewodników i pracowników obs³ugi ruchu turystycznego szans¹ dla osób Doradztwo Gospodar- 5,098 PO IG 4.4; RPO wielkopolskiego 1.2 Wzrost innowacyjnoœci Euro Profile dziêki cze DGA S.A. wdro eniu technologii spawania urz¹dzeniem czterog³owicowym. * uwzglêdniono tak e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie

6 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 39 Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa Iloœæ projektów * Firma Iloœæ projektów Program i dzia³anie Przyk³adowy projekt 1 Europejskie Centrum 79 PO IG , 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskie Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ Doradztwa Finansowego 1.1, 1.2; RPO lubuskie 2.1, 2.2; RPO pomorskie na wzrost innowacyjnoœci firmy KORNIK ; RPO zachodniopomorskie 1.1.1; PO KL 6.1.1, 8.1.2, Strategor Wielkopolskie 58 PO IG 4.4; PROW 1.2.1, 1.2.3; RPO Dywersyfikacja produkcji materia³ów sklejanych Centrum Ekspertyz wielkopolskiego 1.1, 1.2; RPO dolnoœl¹skiego 1.1 i samoprzylepnych- Papiery Powlekane PASACO spó³ka z o.o. 3 EGC Consulting Group 41 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Pierwsza na œwiecie proekologiczna produkcja p³yt opolskiego 1.4.1; RPO podlaskiego 3.2; RPO uszczelniaj¹cych z zastosowaniem ³ódzkiego 4.3 nanomateria³ów. 4 A1 Europe 39 PO IG , 4.4, 8.1; RPO opolskiego Uruchomienie innowacyjnego systemu produkcji 1.3.2; RPO ma³opolskiego 3.1, 2.1; RPO i dystrybucji produktów. zachodniopomorskiego 1.1.2; RPO ³ódzkiego Vento Consulting 38 PO IG 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskiego 1.1, Od dziœ mów do mnie szefie!- kampania na rzecz 1.2; RPO lubuskiego 2.2.1; PO KL 7.2.1, 8.1.1, propagowania przedsiêbiorczoœci akademickiej , 8.1.3, 8.2.1, 9.3, EDORADCA 33 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Dywersyfikacja produkcji okien krokiem pomorskiego 1.1.1, 1.1.2; RPO kujawsko-pomor- do zwiêkszenia potencja³u firmy FASADA w walce skiego 5.2.1; PO KL 8.1.1, 6.3 o pozycje_x000d_lidera. 7 Centrum Doradztwa 32 RPO Warmia i Mazury 1.1.7, 1.1.9; PO IG 8.2 Wielous³ugowa siec szerokopasmowa Europejskiego i Finanso- wykorzystuj¹ca innowacyjne technologie VoIP wego w Olsztynie oraz IPTV. 8 METROPOLIS Doradztwo 29 PO IG 4.5, 8.1; RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2; Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji p³yt Gospodarcze PO KL 5.2.1; PROW warstwowych z rdzeniem z poliuretanu. 9 Euro Invest Doradztwo 26 PO IG 4.4; PO KL 8.1.1; PROW 1.1.2, Usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez Gospodarcze zakup maszyn i urz¹dzeñ rolniczych. HRP Ma³gorzata 26 PO KL 8.1.1, 2.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, Akademia profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad Jaszczyñski 10 Faber Consulting 19 PO IG , 4.4, 8.1; RPO kujawsko-pomor- Budowa fabryki p³ytek ceramicznych opartej skiego 5.2; RPO lubelskiego 1.1; RPO o innowacyjn¹ technologiê produkcji CONTINUA. pomorskiego 1.1; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO zachodniopomorskiego PWB 18 PO IG 4.4; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO SI Postêp Uruchomienie elastycznej automatyzacji lubuskiego 1.3; PO KL 2.1.1, w produkcji wyrobów meblowych w technologii wykañczania UV. 12 ADM Consulting Group 13 RPO wielkopolskiego 4.2; RPO warmiñsko Wzrost konkurencyjnoœci Studia Graficznego -mazurskiego 1.1.7, 1.1.9; RPO kujawsko- X poprzez wdro enienowoczesnej technologii -pomorskiego wytwarzania wysokobarierowych laminatów. 13 Europrojekty Ltd. 11 RPO zachodniopomorskiego 1.1.1, Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 14 ABBEYS Europejskie 10 PO IG 4.4; PO KL Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji Doradztwo Finansowe wk³adów kominowych. Proksen 10 PO IG 4.4, PO IŒ 13.1; RPO kujawsko-pomor- Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie skiego 3.2, nowych produktów. 15 European Projects 9 RPO pomorskiego 1.1.1, Rozwój firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez Group s.c. inwestycje. PNO Consultants 9 PO IG , 4.4, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji sprê yn gazowych w X. 16 Accreo Taxand 8 PO IG 4.4; PO KL Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro enie innowacyjnej technologii produkcji opakowañ z tworzyw sztucznych. IR Consulting s.c. 8 RPO œl¹skiego Udzia³ firmy HEWALEX w targach odnawialnych Izabela elichowska, Ÿróde³ energii we Frankfurcie nad Menem. Renata mija Centrum Doradztwa 8 RPO podlaskiego 1.1.1, 1.1.2; RPO warmiñsko- Rozwój firmy STALSERWIS-CHOJNICE Spó³ka Europejskiego -mazurskiego Akcyjna poprzez zakup innowacyjnych urz¹dzeñ Euro-Fundusz s.c. pozwalaj¹cych na zmianê w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug.

7 40 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 17 Sekwencja Consulting 7 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro enie opracowanych wzorów przemys³owych i u ytkowych przy zastosowaniu nowej technologii. F5 Konsulting 7 RPO wielkopolskiego 1.2; PO KL 8.1.1, Zaprojektuj sukces certyfikacja kompetencji projektantów. 18 K&K Consulting 6 RPO ma³opolskiego 2.1; PO KL 8.1 Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zakup kompleksu maszynowego. 19 PM Doradztwo Gospo- 4 PO IG 8.2, RPO œwiêtokrzyskiego 1.1; Wzmocnienie potencja³u zawodowego darcze PO KL 2.1, 8.1 ma³opolskich przewodników i pracowników obs³ugi ruchu turystycznego szans¹ dla osób 45+. ADDICO J.Górska 4 PO IG , 5.4, 8.2; Nowoczesne instalacje gazowe spe³niaj¹ce i E.Szumlak sp.j. RPO wielkopolskiego 1.2 najnowsze wymagania krajów UE z uwzglêdnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG Kancelaria Doradztwa 3 PO IG 4.4; RPO opolskiego 1.3.1; RPO Zintegrowana, ekologiczna technologia Gospodarczego Cieœlak pomorskiego energooszczêdnego przerobu drewna poprzez & Kordasiewicz sp.j. stworzenie nowego zak³adu produkcyjnego w Bi³goraju. INFOR Training sp. 3 RPO ma³opolskiego 2.1.A Rozwój i zastosowanie proekologicznych z o.o. oddzia³ w Krakowie rozwi¹zañ w przedsiêbiorstwie KRAK-STONE Centrum Edukacji poprzez innowacyjn¹ inwestycjê. EURODIRECT Core 3 PO IG 4.4 Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjn¹ technologiê wyrobu farb proszkowych. * uwzglêdniono tak e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie

8 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 41 Du e przedsiêbiorstwa Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ Programy i dzia³ania Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 KPMG Tax Michna 238,591 PO IG 4.4, 4.5 Brak danych. Sp.k., Zespó³ Grants&Incentives 2 Accreo Taxand 220,572 PO IG 4.2, 4.4, 4.5.1, Centrum badawczo-rozwojowe nowych technologii ograniczenia sp. z o. o emisji i optymalizacji spalania. 3 Ernst & Young 129,400 PO IG 4.4, 4.5 Centrum produkcji oraz rozwoju innowacyjnych filtrów sadzy do samochodów osobowych. 4 PNO Consultants 96,339 PO IG 4.4, Podniesienie konkurencyjnoœci X poprzez utworzenie centrum badawczo rozwojowego. 5 ABBEYS Europejskie 77,128 PO IG 4.4; PO KL Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji nowoczesnych Doradztwo Finansowe ok³adzin œciennych. 6 Strategor Wielkopolskie 40,000 PO IG 4.4; PROW Zastosowanie innowacyjnej technologii termoformowania Centrum Ekspertyz w Zak³adzie Produkcyjnym Inline Poland w Murowanej Goœlinie. 7 Faber Consulting 17,700 PO IG 4.4; RPO Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta W³oc³awek. zachodniopomorskiego EGC Consulting Group 14,335 PO IG 4.2, 4.4 Wdro enie innowacyjnej technologii EPC/RFID w Logistycznym Centrum Nowej Generacji. 9 House of Skills S.A. 12,196 PO KL 2.1.1, Akademia Umiejêtnoœci HJ Heinz Polska. 10 Doradztwo Gospodarcze 11,837 PO KL Polska marka, europejskie standardy - doskonalenie kwalifikacji kadry DGA S.A. PEKAES w celu kreowania innowacyjnych rozwi¹zañ logistycznych z wykorzystaniem lat doœwiadczeñ i tradycji. 11 ADM Consulting Group 11,000 PO IS 4.5 Budowa elektrociep³owni bioetanowej. 12 F5 Konsulting 8,136 PO KL Rozwój jak na dro d ach - szkolenia dla pracowników firm Lesaffre Polska S.A. i Gospodarstwa Rolnego EKO 13 FPL 7,993 PO KL Najwa niejszy jest cz³owiek - program rozwoju kadr firmy TRW. 14 PROFES 5,928 PO KL Faurecia Polish Academy. 15 MEDIATOR Oœrodek 3,160 PO KL 2.1 IMPEL budowanie organizacji zorientowanej na klienta. Szkoleñ i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ Du e przedsiêbiorstwa Iloœæ projektów Firma Iloœæ Programy i dzia³ania Przyk³adowy projekt projektów 1 ABBEYS Europejskie 9 PO IG 4.4; PO KL Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji nowoczesnych ok³adzin Doradztwo Finansowe œciennych. 2 Accreo Taxand 8 PO IG 4.2, 4.4, 4.5.1, Centrum badawczo-rozwojowe nowych technologii ograniczenia emisji z o. o. i optymalizacji spalania. 3 KPMG Tax Michna 7 PO IG 4.4, 4.5 Brak danych Sp.k., Zespó³ Grants &Incentives PNO Consultants 7 PO IG 4.4, Podniesienie konkurencyjnoœci X poprzez utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. 4 House of Skills S.A. 6 PO KL 2.1.1, Akademia Umiejêtnoœci HJ Heinz Polska. 5 FPL 4 PO KL Najwa niejszy jest cz³owiek program rozwoju kadr firmy TRW. F5 Konsulting 4 PO KL Rozwój jak na dro d ach szkolenia dla pracowników firm Lesaffre Polska S.A. i Gospodarstwa Rolnego EKO Strategor Wielkopolskie 4 PO IG 4.4; PROW Zastosowanie innowacyjnej technologii termoformowania w Zak³adzie Centrum Ekspertyz Produkcyjnym Inline Poland w Murowanej Goœlinie.

9 42 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Administracja publiczna (dotacje dla jednostek samorz¹du terytorialnego oraz instytucji pañstwowych) Wysokoœæ pozyskanej dotacji* Firma Wysokoœæ pozyskanej Przyk³adowy projekt dotacji (w mln z³) 1 KPPM Doradztwo 404,621 Bio-centrum- zwierzê, ywnoœæ i cz³owiek- integracja i rozwój infrastruktury badawczej w zakresie jakoœci surowców i produktów pochodzenia zwierzêcego oraz pasz. 2 Faber Consulting 389,600 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goœlina odcinek Szamotu³y- Oborniki. 3 Biuro Doradcze Altima s.c. 193,609 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków M. Grabowska i P. Syrek oraz dzielnicy Czarnuchowice. 4 Strategor Wielkopolskie Centrum 179,691 Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujœcie-Ruda, Ekspertyz stanowi¹cych ci¹g obwodnicy po³udniowej powiatu pilskiego. 5 Bajor Consulting 115,000 Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodoci¹gowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki. 6 Majchrzak Brandt Kobeszko 114,500 Lubuski Park Przemys³owy - za³o enia do studium wykonalnoœci projektów Miasta Fundusze Strukturalne sp.j. Zielona Góra i Uniwersytetu Zielonogórskiego. 7 Proksen 106,000 Budowa drogi Somonino-Wyczewchowo. 8 Contract Consulting 87,540 Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1737K, 1738K po³o onych na terenie Gminy Andrychów. 9 Ernst & Young 68,640 Zintegrowany Mobilny System Wspomagaj¹cy Dzia³ania Antyterrorystyczne i Antykryzysowe. 10 RES-PROJEKT 59,022 Rezerwaty Archeologiczne dotycz¹ce pocz¹tków Pañstwa Polskiego Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. 11 INFOR Training 48,849 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkó³ w Wolbromiu. oddzia³ w Krakowie Centrum Edukacji EURODIRECT 12 Centrum Doradztwa 41,836 Budowa portu pasa erskiego EKO-MARINA w Gi ycku. Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 13 Business Mobility International 40,051 Budowa gminnej oczyszczalni œcieków w m. Rusko, gmina Dar³owo. 14 Collect Consulting 35,999 Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Gocza³kowickiego. 15 PM Doradztwo Gospodarcze 26,168 Kompetentny urzêdnik przedstawicielem nowoczesnego samorz¹du terytorialnego. 16 A1 Europe 24,572 Wdro enie przepisów z Schengen poprzez budowê infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwoœci. 17 Profil Witold Bochyñski 21,800 Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowoœciach Stany i Bojanów wraz z gminn¹ oczyszczalni¹ œcieków w miejscowoœci Stany. 18 Doradztwo Gospodarcze 21,441 Fascynacje zaklête w nauce i biznesie. Ogólnopolski program rozwoju kompetencji DGA S.A. kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiêbiorczoœci dla uczniów gimnazjów DGA dla oœwiaty. 19 Kancelaria Doradztwa 15,000 Opracowanie metody szybkiej estymacji w³aœciwoœci aerosprê ystych samolotu w czasie Gospodarczego Cieœlak prób flatterowych w locie. & Kordasiewicz sp.j. 20 ADM Consulting Group 12,700 Podniesienie atrakcyjnoœci gospodarczej miasta poprzez kompleksowe uzbrojenie 2 terenów. 21 Europejskie Centrum 6,938 Przebudowa drogi powiatowej nr 5285P na odcinku Ostrów Wielkopolski Koryta wraz Doradztwa Finansowego z budow¹ ci¹gów pieszych i rowerowych oraz systemów odwadniaj¹cych. 22 MEDIATOR Oœrodek Szkoleñ 6,580 Profesjonalny urzêdnik. i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 23 Centrum Doradztwa 5,600 O ywienie historycznego centrum miasta przez rewaloryzacje œredniowiecznych Europejskiego Euro-Fundusz s.c. obwarowañ miejskich. 24 IR Consulting s.c. Izabela 5,129 Poprawa dostêpnoœci i jakoœci us³ug medycznych poprzez zakup nowoczesnych urz¹dzeñ elichowska, Renata mija do rehabilitacji. 25 F5 Konsulting 2,621 Urz¹d jakiego nie znasz. * uwzglêdniono tak e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie

10 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 43 Administracja publiczna (dotacje dla jednostek samorz¹du terytorialnego oraz instytucji pañstwowych) Iloœæ projektów * Firma Iloœæ projektów Przyk³adowy projekt 1 Biuro Doradcze Altima s.c. 39 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków M. Grabowska i P. Syrek oraz dzielnicy Czarnuchowice. 2 Faber Consulting 24 Budowa obwodnicy miasta W¹growca odcinek drogi wojewódzkiej nr 241 od drogi wojewódzkiej nr Proksen 18 Budowa drogi Somonino-Wyczewchowo. 4 Bajor Consulting 14 Wsparcie systemu ratowniczo-gaœniczego w gminie Zduñska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego. 5 KPPM Doradztwo 10 Program unowoczeœnienia kszta³cenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjnoœci oraz wysokiej kompetencji absolwentów. Strategor Wielkopolskie 10 Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Che³ma-II etap. Centrum Ekspertyz 6 INFOR Training oddzia³ 9 Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego stanowi¹cych alternatywê w Krakowie Centrum Edukacji dla drogi krajowej nr 94. EURODIRECT Business Mobility International 9 Wzrost wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii poprzez budowê ma³ej elektrowni wodnej w Micha³owie. 7 Profil Witold Bochyñski 7 Budowa sieci wraz z przy³¹czami do budynków i remont stacji uzdatniania wody w miejscowoœci êtownia gmina Nowa Sarzyna. 8 Majchrzak Brandt Kobeszko 6 Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemys³owego. Fundusze Strukturalne sp.j. Contract Consulting 6 Budowa miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego. 9 RES-PROJEKT 5 Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. etap I Centrum Doradztwa 5 Miejskie Centrum Us³ug Publicznych, Kultury i Sportu Aquapark z p³ywalni¹. Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 10 IR Consulting s.c. Izabela 4 Promocja kultury wilamowskiej poprzez organizacjê imprezy cyklicznej elichowska, Renata mija Œmiergusty Wilamowskie. Kancelaria Doradztwa 4 Program rozwoju ogólnopolskiej sieci oœrodków telerehabilitacji s³uchowej. Gospodarczego Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. * uwzglêdniono tak e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie

11 44 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ Dzia³ania Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 Accreo Taxand 300, , 4.4, 4.5.1, Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro enie innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych w bran y papierniczej. 2 EGC Consulting Group 274, , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro enie koncepcyjnej technologii produkcji w sektorze hutnictwa szk³a. 3 PNO Consultants. 198, , 4.4, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji sprê yn gazowych w X. sp. z o.o 4 Ernst & Young 198, , 4.4, 4.5 Centrum produkcji oraz rozwoju innowacyjnych filtrów sadzy do samochodów osobowych. 5 ABBEYS Europejskie 171, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji wk³adów kominowych. Doradztwo Finansowe 6 Faber Consulting 128, Budowa fabryki p³ytek ceramicznych opartej o innowacyjn¹ technologiê produkcji CONTINUA. 7 EDORADCA 119, , 4.2, 4.4, 8.1, Opracowanie i wdro enie innowacyjnej wysokosprawnej niskozak³óceniowej 8.2 przetwornicy napiêcia. 8 KPPM Doradztwo 86, , 2.2 Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i spo³ecznym. 9 A1 Europe 74, , 4.4, 8.1 Wdro enie innowacyjnych technologii zabezpieczania i przetwarzania danych. 10 PWB 46, Rozbudowa przedsiêbiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego 11 Europejskie Centrum 45, , 4.4, 8.1, 8.2 Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Doradztwa Finansowego 12 Kancelaria Doradztwa 42, , 4.4. Zintegrowana, ekologiczna technologia energooszczêdnego przerobu Gospodarczego Cieœlak drewna poprzez stworzenie nowego zak³adu produkcyjnego w Bi³goraju. & Kordasiewicz sp.j. 13 Euro Invest Doradztwo 36, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety oraz Gospodarcze ywnoœci funkcjonalnej. 14 Core 29, Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjn¹ technologiê wyrobu farb proszkowych. 15 Sekwencja 27, , 4.2, 4.4, 8.1, Zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji, do wytwarzania znacz¹co Consulting 8.2 ulepszonych/nowych produktów w Inter Europol S.A. 16 Proksen 25, Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów. 17 Collect Consulting 24, Innowacyjne biotechnologie nutraceutyków, leków, kosmetyków na bazie nowej generacji jaj dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. 18 Strategor Wielkopolskie 23, Dywersyfikacja produkcji materia³ów sklejanych i samoprzylepnych- Papiery Centrum Ekspertyz Powlekane PASACO spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. 19 ADDICO J.Górska 11, , 5.4, 8.2 Nowoczesne instalacje gazowe spe³niaj¹ce najnowsze wymagania krajów i E.Szumlak sp.j. UE z uwzglêdnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG Vento Consulting 9, , 8.1, 8.2 Zautomatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdro enie nowoczesnego systemu teleinformatycznego. 21 METROPOLIS Doradztwo 7, , 8.1 Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji p³yt warstwowych z rdzeniem Gospodarcze z poliuretanu. 22 Doradztwo Gospodarcze 4, Wzrost innowacyjnoœci Euro Profile dziêki wdro eniu technologii DGA S.A. spawania urz¹dzeniem czterog³owicowym. 23 ADM Consulting Group 0, Utworzenie, udostêpnienie i œwiadczenie innowacyjnych e-us³ug i produktów cyfrowych przez X. 24 IR Consulting s.c. 0, , 8.1 Stymulowanie dzia³alnoœci B+R przedsiêbiorstw oraz wsparcie w zakresie Izabela elichowska, wzornictwa przemys³owego. Renata mija 25 K&K Consulting 0, Integracja systemów przedsiêbiorstw w celu wdro enia wspólnych przedsiêwziêæ biznesowych z zakresu wymiany danych oraz rozliczeñ.

12 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 45 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Iloœæ projektów Firma Iloœæ projektów Dzia³ania Przyk³adowy projekt 1 EGC Consulting Group , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro enie koncepcyjnej technologii produkcji w sektorze hutnictwa szk³a. 2 EDORADCA , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Opracowanie i wdro enie innowacyjnej wysokosprawnej niskozak³óceniowej przetwornicy napiêcia. 3 Europejskie Centrum , 4.4, 8.1, 8.2 Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem Doradztwa Finansowego w Sintur 4 PNO Consultants , 4.4, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji sprê yn gazowych w X. 5 Accreo Taxand , 4.4, 4.5.1, Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro enie innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych w bran y papierniczej. 6 Vento Consulting , 8.1, 8.2 Zautomatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdro enie nowoczesnego systemu teleinformatycznego. 7 A1 Europe , 4.4, 8.1 Wdro enie innowacyjnych technologii zabezpieczania i przetwarzania danych. 8 ABBEYS Europejskie Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji wk³adów kominowych. Doradztwo Finansowe 9 Sekwencja Consulting , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji, do wytwarzania znacz¹co ulepszonych/nowych produktów w Inter Europol S.A. 10 KPPM Doradztwo , 2.2 Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i spo³ecznym. Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Wysokoœæ pozyskanej dotacji Nazwa Wysokoœæ pozyskanej Dzia³ania Przyk³adowy projekt dotacji (w mln z³) 1 KPPM 303, Budowa Wydzia³u In ynierii Doradztwo i Kszta³towania Œrodowiska Centrum Wodne. 2 Faber Consulting 253, Budowa siedziby Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdañsku sp. z o.o. 3 Strategor Wielkopolskie 90, , 11.1 Przebudowa kompleksu sali wielkiej CK Zamek w celu efektywnego wykorzystania Centrum Ekspertyz dziedzictwa kulturowego. 4 Proksen 77, , 13.1 Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie gminy Kartuzy. 5 Doradztwo 42, Rozbudowa Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu. Gospodarcze DGA S.A. 6 Collect Consulting 35, Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Gocza³kowickiego 7 ADM Consulting 11, Ograniczenie emisji w elektrociep³owni. Group Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Iloœæ projektów Nazwa Iloœæ projektów Dzia³ania Przyk³adowy projekt 1 Proksen 6 1.1, 13.1 Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie gminy Kartuzy. 2 Faber Consulting 4 11 Budowa siedziby Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdañsku. 3 Strategor Wielkopolskie 2 1.1, 11.1 Przebudowa kompleksu sali wielkiej CK Zamek w celu efektywnego Centrum Ekspertyz wykorzystania dziedzictwa kulturowego. KPPM Doradztwo Budowa Wydzia³u In ynierii i Kszta³towania Œrodowiska - Centrum Wodne.

13 46 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Regionalne Programy Operacyjne Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ Województwo Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 Faber Consulting 409,100 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomorskie, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana lubelskie, ³ódzkie, opolskie, podkar- Goœlina odcinek Szamotu³y- Oborniki. packie, pomorskie, œl¹skie, œwiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2 Biuro Doradcze 193,610 œl¹skie Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej Altima s.c. i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice. M. Grabowska i P. Syrek 3 Bajor Consulting 95,000 ³ódzkie Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodoci¹gowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki. 4 Contract Consulting 87,540 ma³opolskie Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1737K, 1738K po³o onych na terenie Gminy Andrychów. 5 RES-PROJEKT 59,329 lubuskie, wielkopolskie Rezerwaty Archeologiczne dotycz¹ce pocz¹tków Pañstwa Polskiego Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. 6 Centrum Doradztwa 57,744 podlaskie, warmiñsko-mazurskie Budowa portu pasa erskiego EKO-MARINA w Gi ycku. Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 7 Strategor Wielkopolskie 56,030 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomorskie, Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa Centrum Ekspertyz wielkopolskie poprzez wdro enie innowacyjnych technologii ciêcia i obróbki kamienia-witold WoŸniak Zak³ad Kamieniarski. 8 A1 Europe 49,869 ³ódzkie, ma³opolskie, Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zachodniopomorskie zakup innowacyjnej linii technologicznej. 9 INFOR Training 49,599 ma³opolskie Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu oddzia³ Olkuskiego stanowi¹cych alternatywê dla drogi krajowej w Krakowie Centrum nr 94. Edukacji EURODIRECT 10 Proksen 42,000 kujawsko-pomorskie, pomorskie, Rozbudowa, modernizacja oraz wyposa enie Szpitala wielkopolskie Tucholskiego. 11 Europejskie Centrum 39,161 lubelskie, lubuskie, opolskie, pomorskie, Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ na wzrost Doradztwa Finansowego wielkopolskie, zachodniopomorskie innowacyjnoœci firmy KORNIK. 12 PM Doradztwo 26,013 ma³opolskie, œwiêtokrzyskie Rozwój przedsiêbiorstwa X poprzez wdro enie innowacyjnej Gospodarcze technologii. 13 Business Mobility 22,991 pomorskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Kursztyn, International Cierzpice, Brody Pomorskie Gmina Gniew. 14 Profil Witold Bochyñski 21,800 podkarpackie Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowoœciach Stany i Bojanów wraz z gminn¹ oczyszczalni¹ œcieków w miejscowoœci Stany. 15 Vento Consulting 20,551 lubuskie, wielkopolskie Wzrost innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci firmy poprzez inwestycjê w kompletn¹ liniê produkcyjn¹ umo liwiaj¹c¹ wprowadzenie nowych produktów i us³ug. 16 ADM Consulting Group 20,500 kujawsko-pomorskie, warmiñsko- Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez mazurskie rozbudowê i dywersyfikacje produkcji. 17 METROPOLIS Doradztwo 12,202 wielkopolskie Wdro enie innowacyjnych rozwi¹zañ w technologii produkcji Gospodarcze mastyksu grysowego. 18 Europrojekty Ltd. 12,000 zachodniopomorskie Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 19 Centrum Doradztwa 9,400 podkarpackie, warmiñsko-mazurskie Rozwój firmy STALSERWIS-CHOJNICE Spó³ka Akcyjna Europejskiego poprzez zakup innowacyjnych urz¹dzeñ pozwalaj¹cych Euro-Fundusz s.c. na zmianê w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug 20 PWB 6,444 lubuskie, wielkopolskie Uruchomienie dzia³alnoœci Centrum Logistyki Laude.pl Sp. z o.o. 21 EDORADCA 5,800 kujawsko-pomorskie, pomorskie Dywersyfikacja produkcji okien krokiem do zwiêkszenia potencja³u firmy FASADA w walce o pozycje_x000d_lidera 22 EGC Consulting Group 4,595 ³ódzkie, opolskie, podlaskie Wdro enie systemu sprzeda y elektronicznej w przedsiêbiorstwie FAWID 23 IR Consulting s.c. 3,611 ma³opolskie, œl¹skie POPRAWA DOSTÊPNOŒCI I JAKOŒCI US UG MEDYCZNYCH Izabela elichowska, NA TERENIE GMINY BESTWINA. Renata mija 24 Majchrzak Brandt 2,500 wielkopolskie Rozwój firmy dziêki systemowi do monitorowania Internetu Kobeszko - Fundusze i do badania efektywnoœci informacji. Strukturalne sp.j. 25 European Projects 1,600 pomorskie Rozwój firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez inwestycje. Group s.c.

14 Regionalne Programy Operacyjne Iloœæ projektów Firma Iloœæ projektów Województwo Przyk³adowy projekt 1 Europejskie Centrum 61 lubelskie, lubuskie, opolskie, Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ na wzrost Doradztwa Finansowego pomorskie, wielkopolskie, innowacyjnoœci firmy KORNIK zachodniopomorskie 2 Faber Consulting 45 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomorskie, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana lubelskie, ³ódzkie, opolskie, Goœlina odcinek Szamotu³y- Oborniki podkarpackie, pomorskie, œl¹skie, œwiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 3 Biuro Doradcze 39 œl¹skie Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej Altima s.c. i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice. M. Grabowska i P. Syrek 4 Centrum Doradztwa 34 podlaskie, warmiñsko-mazurskie Budowa portu pasa erskiego EKO-MARINA w Gi ycku. Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 5 A1 Europe 26 ³ódzkie, ma³opolskie, Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zakup zachodniopomorskie innowacyjnej linii technologicznej. 6 METROPOLIS 22 wielkopolskie Wdro enie innowacyjnych rozwi¹zañ w technologii produkcji Doradztwo Gospo- mastyksu grysowego. darcze 7 Proksen 19 kujawsko-pomorskie, pomorskie, Rozbudowa, modernizacja oraz wyposa enie Szpitala wielkopolskie Tucholskiego. 8 Vento Consulting 16 lubuskie, wielkopolskie Wzrost innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci firmy poprzez inwestycjê w kompletn¹ liniê produkcyjn¹ umo liwiaj¹c¹ wprowadzenie nowych produktów i us³ug. 9 Strategor Wielkopolskie 15 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomor- Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez wdro enie Centrum Ekspertyz skie, wielkopolskie innowacyjnych technologii ciêcia i obróbki kamienia Witold WoŸniak Zak³ad Kamieniarski. EDORADCA 15 kujawsko-pomorskie, pomorskie Dywersyfikacja produkcji okien krokiem do zwiêkszenia potencja³u firmy FASADA w walce o pozycje_x000d_lidera. 10 Europrojekty Ltd. 14 zachodniopomorskie Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 11 ADM Consulting 13 kujawsko-pomorskie, warmiñsko- Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez rozbudowê Group mazurskie i dywersyfikacje produkcji. 12 INFOR Training 11 ma³opolskie Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oddzia³ stanowi¹cych alternatywê dla drogi krajowej nr 94. w Krakowie Centrum Edukacji EURODIRECT 13 Bajor Consulting 10 ³ódzkie Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodoci¹gowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki. PWB 10 lubuskie, wielkopolskie Uruchomienie dzia³alnoœci Centrum Logistyki Laude.pl Sp. z o.o. 14 European Projects 9 pomorskie Rozwój firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez inwestycje. Group s.c. IR Consulting s.c. 9 ma³opolskie, œl¹skie Poprawa dostêpnoœci i jakoœci us³ug medycznych na terenie Izabela elichowska, gminy Bestwina. Renata mija 15 Centrum Doradztwa 8 podkarpackie, warmiñsko- Rozwój firmy STALSERWIS-CHOJNICE Spó³ka Akcyjna poprzez Europejskiego -mazurskie zakup innowacyjnych urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na zmianê Euro-Fundusz s.c. w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug. 16 Profil Witold Bochyñski 7 podkarpackie Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowoœciach Stany i Bojanów wraz z gminn¹ oczyszczalni¹ œcieków w miejscowoœci Stany. 17 Majchrzak Brandt 6 wielkopolskie Rozwój firmy dziêki systemowi do monitorowania Internetu i do Kobeszko Fundusze badania efektywnoœci informacji. Strukturalne sp.j. Contract Consulting 6 ma³opolskie Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1737K, 1738K po³o onych na terenie Gminy Andrychów. Business Mobility 6 pomorskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Kursztyn, International Cierzpice, Brody Pomorskie Gmina Gniew. RES-PROJEKT 6 lubuskie, wielkopolskie Rezerwaty Archeologiczne dotycz¹ce pocz¹tków Pañstwa Polskiego Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. 18 K&K Consulting 4 ma³opolskie Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zakup kompleksu maszynowego. 19 Collect Consulting 3 ma³opolskie, opolskie Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oleœnie. Kancelaria Doradztwa 3 opolskie, podlaskie, œl¹skie Uruchomienie i wdro enie produktu turystycznego zwi¹zanego Gospodarczego ze zorganizowanymi imprezami okolicznoœciowymi. Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. EGC Consulting 3 ³ódzkie, opolskie, podlaskie Wdro enie systemu sprzeda y elektronicznej Group w przedsiêbiorstwie FAWID 20 PM Doradztwo 2 ma³opolskie, œwiêtokrzyskie Rozwój przedsiêbiorstwa X poprzez wdro enie innowacyjnej Gospodarcze technologii.

15 48 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ pozyskanej Dzia³ania Przyk³adowy projekt dotacji (w mln z³) 1 Faber Consulting 47, , 6.3, 7.2.1, 7.2.2, Aktywni gór¹ kompleksowe wsparcie osób zagro onych wykluczeniem 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 9.1.2, spo³ecznym i zawodowym. 9.5, 2,1 2 Doradztwo 33, (3), 7.2.1, 3.3.4, Fascynacje zaklête w nauce i biznesie. Ogólnopolski program Gospodarcze rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno- DGA S.A. przyrodniczych i przedsiêbiorczoœci dla uczniów gimnazjów DGA dla oœwiaty 3 F5 Konsulting 21, , 6.1.1, 5.2.1, Rozwój pracowników rozwojem firmy szkolenia dla pracowników 8.1.1, Vetoquinol Biowet 4 Door Poland S.A. 20, , Kreowanie wartoœci regionu poprzez rozwój pracowników NUTRICIA Zak³ady Produkcyjne w Opolu. 5 MEDIATOR Oœrodek 17, , 5.2, 6.3, 7.3, 8.1, Wzrost jakoœci kszta³cenia. Szkoleñ i Doradztwa 9.4 Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 6 Mazowieckie Centrum 14, , 6.1, 8.1 Trening Czyni Mistrza rozwój umiejêtnoœci miêkkich w obszarze Szkoleñ sp. z o.o sprzeda y i zarz¹dzania. 7 KPPM Doradztwo 14, , Program unowoczeœnienia kszta³cenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjnoœci oraz wysokiej kompetencji absolwentów. 8 HRP Ma³gorzata 14, , 2.1.1, 6.1.1, Akademia 50+ profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad 7.2.1, 7.2.2, 5.2.1, Jaszczyñski ABBEYS Europejskie 12, Szko³a Jazdy Scania Podniesienie kwalifikacji kierowców Doradztwo samochodów ciê arowych. Finansowe 10 House of Skills S.A. 12, , Akademia Umiejêtnoœci HJ Heinz Polska. 11 PM Doradztwo 9, , 2.1, 8.1 Kompetentny urzêdnik przedstawicielem nowoczesnego samorz¹du Gospodarcze terytorialnego. 12 FPL 7, Najwa niejszy jest cz³owiek program rozwoju kadr firmy TRW. 13 PWB 7, , 4.1.1, Doskonalenie kompetencji w zakresie kszta³towania wyj¹tkowych relacji z klientem i pracownikami szkolenie i doradztwo w Grant Thornton Fr¹ckowiak Sp. z o.o. 14 PROFES 5, Faurecia Polish Academy. 15 Vento Consulting 5, , 8.1.1, 8.1.2, Od dziœ mów do mnie szefie! kampania na rzecz propagowania 8.1.3, 8.2.1, 9.3, 9.5 przedsiêbiorczoœci akademickiej. 16 Europejskie Centrum 1, , 8.1.2, STARTup your life! promocja przedsiêbiorczych postaw Doradztwa w wielkopolskiej nauce. Finansowego 17 EDORADCA 1, , 6.3 Pracownik XXI wieku. 18 K&K Consulting 0, Podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoœci pracowników ochrony zdrowia w województwie podkarpackim. 19 METROPOLIS 0, Podniesienie kwalifikacji pracowników urzêdów gminnych w zakresie Doradztwo tworzenia programów ochrony œrodowiska i przygotowywania projektów Gospodarcze aktów prawa miejscowego z nimi zwi¹zanych. 20 Accreo Taxand 0, , 9.2 Poprawa adaptacyjnoœci kadr do zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych kluczem do wzrostu konkurencyjnoœci Accreo Taxand sp. z o.o. na rynku us³ug doradczych.

16 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 49 Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Iloœæ projektów Nazwa Iloœæ projektów Dzia³ania Przyk³adowy projekt 1 Faber Consulting , 6.3, 7.2.1, 7.2.2, 8.1.1, Aktywni gór¹ kompleksowe wsparcie osób zagro onych 8.1.2, 8.2.1, 9.1.2, 9.5, 2.1 wykluczeniem spo³ecznym i zawodowym. 2 HRP Ma³gorzata , 2.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, Akademia 50+ profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad 5.2.1, Jaszczyñski 3 Mazowieckie Centrum , 6.1, 8.1 Trening Czyni Mistrza - rozwój umiejêtnoœci miêkkich Szkoleñ sp. z o.o w obszarze sprzeda y i zarz¹dzania. 4 MEDIATOR Oœrodek , 5.2, 6.3, 7.3, 8.1, 9.4 Wzrost jakoœci kszta³cenia. Szkoleñ i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ F5 Konsulting , 6.1.1, 5.2.1, 8.1.1, Rozwój pracowników rozwojem firmy szkolenia dla pracowników Vetoquinol Biowet 5 Door Poland S.A , Kreowanie wartoœci regionu poprzez rozwój pracowników NUTRICIA Zak³ady Produkcyjne w Opolu. 6 Vento Consulting , 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, Od dziœ mów do mnie szefie! kampania na rzecz 8.2.1, 9.3, 9.5 propagowania przedsiêbiorczoœci akademickiej. 7 ABBEYS Europejskie Szko³a Jazdy Scania Podniesienie kwalifikacji kierowców Doradztwo Finansowe samochodów ciê arowych. House of Skills S.A , Akademia Umiejêtnoœci HJ Heinz Polska. 7 PWB , 4.1.1, Doskonalenie kompetencji w zakresie kszta³towania wyj¹tkowych relacji z klientem i pracownikami szkolenie i doradztwo w Grant Thornton Fr¹ckowiak Sp. z o.o. Doradztwo (3), 7.2.1, 3.3.4, Fascynacje zaklête w nauce i biznesie. Ogólnopolski program Gospodarcze DGA S.A. rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiêbiorczoœci dla uczniów gimnazjów DGA dla oœwiaty. 8 PM Doradztwo 5 5.2, 2.1, 8.1 Kompetentny urzêdnik przedstawicielem nowoczesnego Gospodarcze samorz¹du terytorialnego. 9 EDORADCA , 6.3 Pracownik XXI wieku. FPL Najwa niejszy jest cz³owiek - program rozwoju kadr firmy TRW. 10 KPPM Doradztwo , Program unowoczeœnienia kszta³cenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjnoœci oraz wysokiej kompetencji absolwentów. PROFES Faurecia Polish Academy. Europejskie Centrum , 8.1.2, STARTup your life! promocja przedsiêbiorczych postaw Doradztwa Finansowego w wielkopolskiej nauce. Euro Invest Doradztwo , 9.5, Nowe kwalifikacje szans¹ na now¹ pracê i nowe ycie. Gospodarcze Dotacje z Funduszy Norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG) Wysokoœæ pozyskanej dotacji (w mln z³)* Firma Wysokoœæ Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 A1 Europe 25,501 Nasza Europa - projekt edukacyjny na rzecz promocji praw cz³owieka i tolerancji w Polsce. 2 Faber Consulting 19,300 Zdrowa matka - zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w WSzZ w Toruniu. 3 Kancelaria Doradztwa 15,500 Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego Gospodarczego Cieœlak krwiodawstwa. & Kordasiewicz sp.j. 4 Business Mobility 8,745 Mama, zdrowie i ja. International 5 Strategor Wielkopolskie 3,666 Wdro enie programu rozwoju aktywnoœci fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn. Nekla na start. Centrum Ekspertyz * wg kursu aktualnego dla danego konkursu

17 50 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Dotacje z Funduszy Norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG) Iloœæ projektów Firma Iloœæ projektów Przyk³adowy projekt 1 Kancelaria 7 Zakup autobusu do Doradztwa poboru krwi oraz Gospodarczego ogólnopolska akcja Cieœlak upowszechniania idei & Kordasiewicz honorowego sp.j. krwiodawstwa. 2 A1 Europe 4 Nasza Europa projekt edukacyjny na rzecz promocji praw cz³owieka i tolerancji w Polsce. 3 Faber 3 Zdrowa matka zdrowy Consulting noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w WSzZ w Toruniu. 4 Strategor 2 Wdro enie programu Wielkopolskie rozwoju aktywnoœci Centrum fizycznej dzieci na terenie Ekspertyz Gminy Nekla pn. Nekla na start. Business 2 Mama zdrowie i ja. Mobility International 5 IR Consulting 1 Rewitalizacja kompleksu s.c. Izabela Starego Zamku i Parku elichowska, Habsburgów w ywcu. Renata mija European 1 Promocja norweskiej Projects literatury dzieciêcej Group s.c. w Polsce.

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

RANKING NAJSKUTECZNIEJSZYCH FIRM POZYSKUJĄCYCH DOTACJE UNIJNE W LATACH 2004-2006 Dotacje dla MSP

RANKING NAJSKUTECZNIEJSZYCH FIRM POZYSKUJĄCYCH DOTACJE UNIJNE W LATACH 2004-2006 Dotacje dla MSP LP. Wysokość dotacji (w mln zł) 1. Faber Consulting 161,00 2. RANKING NAJSKUTECZNIEJSZYCH FIRM POZYSKUJĄCYCH DOTACJE UNIJNE W LATACH 2004-2006 Dotacje dla MSP Strategor Wielkopolskie Centrum Ekspertyz

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 4 (70) kwiecieñ 2007 PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE http://www.grantyeuropejskie.pl Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo

Bardziej szczegółowo

In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej

In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 26 X 2010 Katalog Wystawców Patronat Honorowy: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. in. Kazimierz Furtak Sponsor: Patroni

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1 2 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń 2008 3 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu

Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu Znaczenie projektów kluczowych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju ma ej i redniej przedsi biorczo ci Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu Anna Kacprzyk

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

* Kalendarium... * Kiedy potrzebne pozwolenie... * Najbli sze imprezy...

* Kalendarium... * Kiedy potrzebne pozwolenie... * Najbli sze imprezy... Drodzy Czytelnicy! Mamy za sob¹ ju szóst¹ edycjê konkursu Srebrny NiedŸwiedŸ - Lider Promocji S³upskiej Gospodarki. W dniu, w którym dotrze ten numer naszego pisma do Czytelników, w Pañstwowej Orkiestrze

Bardziej szczegółowo

Internetowe Centrum Oświatowe

Internetowe Centrum Oświatowe Kapitał ludzki w GOPS-ie str. 3 Internetowe Centrum Oświatowe Złote gody str. 8 str. 5 Nr 2 GRUDZIEÑ 2008 Gmina Zławieś Wielka laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal 2008 Warto u nas

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu

Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Environmental Partnership for Central Europe w Polsce, a nastêpnie powsta³ej na jego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD

Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD Autorzy tekstu: Maciej Aulak, Urszula Demidziuk, Dariusz Knebel, Tomasz Ko³odziej, Monika Kusina-Pyciñska,

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

ALSTOM POWER W POLSCE

ALSTOM POWER W POLSCE ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci * ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm 2 Niezbêdnik beneficjenta www.fundusze-europejskie.pl W numerze: 3 Czy jest o co siê biæ, czyli gdzie szukaæ dotacji dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w 2013? 5 Dotacja na innowacyjn¹ technologiê 7

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej ZYGMUNT MIETLEWSKI BOGDAN TCHÓRZ ŁUKASZ RÓŻANKOWSKI Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo