Jak firmy. dla klientów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak firmy. dla klientów"

Transkrypt

1 34 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Jak firmy zdobywa³y dotacje dla klientów

2 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 35 D³ugo zastanawialiœmy siê, kiedy ostatecznie rozpisaæ kolejny ranking dla najskuteczniejszych firm doradczych pozyskuj¹cych unijne dotacje. Ostatni podsumowywa³ perspektywê finansow¹ , a nowa perspektywa wchodzi³a w ycie jak wiadomo wyj¹tkowo mudnie ( eby nie powiedzieæ, e siê po prostu œlimaczy³a). W³aœciwie dopiero w drugim pó³roczu 2008 r. dosz³o do pewnego o ywienia w wydatkowaniu unijnych pieniêdzy na poziomie krajowym i w województwach. Mamy nadziejê, e wyniki, które przytaczamy w naszej klasyfikacji, w jak najwiêkszym stopniu odzwierciedlaj¹ dynamikê wydawania eurodotacji i przedstawiaj¹ realny obraz rynku zwi¹zanego z pozyskiwaniem dotacji. Coraz wiêcej firm doradczych co nas bardzo cieszy i jeszcze bardziej uwiarygodnia ranking jest ywo zainteresowanych udzia³em w naszej klasyfikacji. Kolejne rankingi firm pozyskuj¹cych dotacje z Unii Europejskiej bêdziemy teraz przygotowywaæ systematycznie, co rok: po prostu pojawi³a siê materia badawcza. Marek Szymañski Redaktor naczelny Funduszy Europejskich Najskuteczniejsze firmy doradcze Klasyfikacja ogólna Faber Consulting (wysokoœæ dotacji, iloœæ projektów) Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa EGC Consulting Group (wysokoœæ dotacji), Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (iloœæ projektów) Du e przedsiêbiorstwa KPMG (wysokoœæ dotacji), ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe (iloœæ projektów) Przedsiêbiorstwa Accreo Taxand (wysokoœæ dotacji), Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (iloœæ projektów) Administracja publiczna KPPM (wysokoœæ dotacji), Altima (iloœæ projektów) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Accreo Taxand (wysokoœæ dotacji), EGC Consulting Group (iloœæ projektów) Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko KPPM (wysokoœæ dotacji), Proksen (iloœæ projektów) Regionalne Programy Operacyjne Faber Consulting (wysokoœæ dotacji), Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (iloœæ wniosków) Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Faber Consulting (wysokoœæ dotacji, iloœæ projektów) Fundusze Norweskie A1 Europe (wysokoœæ dotacji), Kancelaria Doradztwa Gospodarczego (iloœæ projektów)

3 36 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Najskuteczniejsze firmy doradcze Klasyfikacja ogólna Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 Faber Consulting 857,500 2 KPPM Doradztwo 404,621 3 Strategor Wielkopolskie Centrum 378,613 Ekspertyz 4 Accreo Taxand sp. z o. o. 301,206 5 EGC Consulting Group 285,267 6 PNO Consultants 198,164 7 Ernst & Young 198,040 8 Biuro Doradcze Altima s.c. 193,610 M. Grabowska i P. Syrek 9 ABBEYS Europejskie Doradztwo 183,972 Finansowe 10 A1 Europe 151, Proksen 144, EDORADCA 127, Majchrzak Brandt Kobeszko 117,000 Fundusze Strukturalne sp.j. 14 Bajor Consulting 115, Contract Consulting 87, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 86, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 81, Collect Consulting 61, PWB 59, RES-PROJEKT 59, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 59,200 Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. 22 Centrum Doradztwa Europejskiego 58,504 i Finansowego w Olsztynie 23 INFOR Training oddzia³ w Krakowie 49,649 Centrum Edukacji EURODIRECT 24 Business Mobility International 40, Euro Invest Doradztwo Gospodarcze 38, PM Doradztwo Gospodarcze 35, Vento Consulting 35, ADM Consulting Group 32, Core 29, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze 29, Sekwencja Consulting 27, F5 Konsulting 21, Profil Witold Bochyñski 21, Door Poland S.A. 20, MEDIATOR Oœrodek Szkoleñ i Doradztwa 17,400 Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 36 Mazowieckie Centrum Szkoleñ Sp. z o.o 14, HRP Ma³gorzata Czernecka, Konrad Jaszczyñski 14, House of Skills S.A. 12, ADDICO J. Górska i E. Szumlak sp.j. 12, Europrojekty Ltd. 12,000 Najskuteczniejsze firmy doradcze Klasyfikacja ogólna Iloœæ projektów Firma Iloœæ projektów dofinansowania 1 Faber Consulting Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 83 3 Strategor Wielkopolskie Centrum Ekspertyz 72 4 EGC Consulting Group 44 5 A1 Europe 42 6 Biuro Doradcze Altima s.c. M. Grabowska i P. Syrek 39 7 Vento Consulting 38 8 Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 37 9 EDORADCA METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Proksen HRP Ma³gorzata Czernecka, Konrad Jaszczyñski Euro Invest Doradztwo Gospodarcze Mazowieckie Centrum Szkoleñ sp. z o.o F5 Konsulting 18 PWB MEDIATOR Oœrodek Szkoleñ i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 17 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe 17 Accreo Taxand sp. z o. o PNO Consultants 16 ADM Consulting Group Bajor Consulting 14 Europrojekty Ltd INFOR Training oddzia³ w Krakowie 12 Centrum Edukacji EURODIRECT Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 12 Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. IR Consulting s.c. Izabela elichowska, Renata mija 12 Majchrzak Brandt Kobeszko - Fundusze Strukturalne sp.j European Projects Group s.c KPPM Doradztwo 10 Door Poland S.A Business Mobility International 9 Centrum Doradztwa Europejskiego Euro-Fundusz s.c. 9 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A PM Doradztwo Gospodarcze 8 Collect Consulting 7 Profil Witold Bochyñski 7 K&K Consulting 7 Sekwencja Consulting 7 24 RES-PROJEKT 6 House of Skills S.A. 6 Contract Consulting 6 25 ADDICO J.Górska i E.Szumlak sp.j. 4 Ernst & Young 4 FPL 4

4 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 37 Przedsiêbiorstwa Wysokoœæ pozyskanej dotacji* Firma Wysokoœæ pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 Accreo Taxand sp. z o. o. 300,917 2 EGC Consulting Group 285,267 3 KPMG Tax Michna Sp.k., Zespó³ Grants&Incentives 238,591 4 Strategor Wielkopolskie Centrum 198,921 Ekspertyz 5 PNO Consultants 198,164 6 Faber Consulting 185,400 7 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe 183,972 Sp. z o.o. 8 Ernst & Young 129,400 9 EDORADCA 127, A1 Europe 126, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 79, PWB 59, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 41,100 Sp.j. Cieœlak & Kordasiewicz 14 Proksen 38, Euro Invest Doradztwo Gospodarcze 38, Vento Consulting sp. zo.o. 35, Core 29, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze 29, Sekwencja Consulting 27, ADM Consulting Group 19,910 Przedsiêbiorstwa Iloœæ projektów * Firma Iloœæ projektów 1 Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 79 2 Strategor Wielkopolskie Centrum Ekspertyz 52 3 EGC Consulting Group 44 4 A1 Europe 39 5 Vento Consulting 38 6 EDORADCA 33 7 Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego 32 w Olsztynie 8 METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze 29 9 HRP Ma³gorzata Czernecka, Konrad Jaszczyñski 26 Euro Invest Doradztwo Gospodarcze Faber Consulting ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o PWB PNO Consultants 16 Accreo Taxand sp. z o. o ADM Consulting Group F5 Konsulting 11 Europrojekty Ltd Proksen European Projects Group s.c Centrum Doradztwa Europejskiego Euro-Fundusz s.c. 8 IR Consulting s.c. Izabela elichowska, Renata mija 8 19 KPMG Tax Michna Sp.k., Zespó³ Grants&Incentives 7 K&K Consulting 7 Sekwencja Consulting 7 20 House of Skills S.A 6 PM Doradztwo Gospodarcze 6 * uwzglêdniono tak e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie

5 38 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa Wysokoœæ pozyskanej dotacji* Firma Wysokoœæ Program i dzia³anie Przyk³adowy projekt przyznanej dotacji (w mln z³) 1 EGC Consulting Group 270,932 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Pierwsza na œwiecie proekologiczna produkcja p³yt opolskiego 1.4.1; RPO podlaskiego 3.2; uszczelniaj¹cych z zastosowaniem nanomateria³ów. RPO ³ódzkiego Faber Consulting 167,700 PO IG , 4.4, 8.1; RPO kujawsko-pomor- Budowa fabryki p³ytek ceramicznych opartej o innowacyjn¹ skiego 5.2; RPO lubelskiego 1.1; RPO technologiê produkcji CONTINUA. pomorskiego 1.1; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO zachodniopomorskiego Strategor Wielkopolskie 158,921 PO IG 4.4; PROW 1.2.1, 1.2.3; RPO wielkopol- Dywersyfikacja produkcji materia³ów sklejanych Centrum Ekspertyz skiego 1.1, 1.2; RPO dolnoœl¹skiego 1.1 i samoprzylepnych - Papiery Powlekane PASACO spó³ka z o.o. 4 EDORADCA 127,280 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Dywersyfikacja produkcji okien krokiem do zwiêkszenia pomorskiego 1.1.1, 1.1.2; RPO kujawsko-po- potencja³u firmy FASADA w walce morskiego 5.2.1; PO KL 8.1.1, 6.3 o pozycje_x000d_lidera. 5 A1 Europe 126,490 PO IG , 4.4, 8.1; RPO opolskiego Uruchomienie innowacyjnego systemu produkcji i dystrybucji 1.3.2; RPO ma³opolskiego 3.1, 2.1; RPO produktów. zachodniopomorskiego 1.1.2; RPO ³ódzkiego ABBEYS Europejskie 106,844 PO IG 4.4; PO KL Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji wk³adów Doradztwo Finansowe kominowych. 7 PNO Consultants 101,825 PO IG , 4.4, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji sprê yn gazowych w X. 8 Accreo Taxand 80,345 PO IG 4.4; PO KL Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro enie innowacyjnej technologii produkcji opakowañ z tworzyw sztucznych. 9 Europejskie Centrum 79,420 PO IG , 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskie Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ na wzrost Doradztwa 1.1, 1.2; RPO lubuskie 2.1, 2.2; RPO pomorskie innowacyjnoœci firmy KORNIK. Finansowego 1.1.2; RPO zachodniopomorskie 1.1.1; PO KL 6.1.1, 8.1.2, PWB 59,985 PO IG 4.4; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO SI Postêp Uruchomienie elastycznej automatyzacji lubuskiego 1.3; PO KL 2.1.1, w produkcji wyrobów meblowych w technologii wykañczania UV. 11 Kancelaria Doradztwa 41,100 PO IG 4.4; RPO opolskiego 1.3.1; RPO Zintegrowana, ekologiczna technologia energooszczêdnego Gospodarczego Cieœlak pomorskiego przerobu drewna poprzez stworzenie nowego zak³adu & Kordasiewicz sp.j. produkcyjnego w Bi³goraju. 12 Proksen 38,500 PO IG 4.4; PO IŒ 13.1; RPO kujawsko-pomor- Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych skiego 3.2, produktów. 13 Euro Invest Doradztwo 38,200 PO IG 4.4; PO KL 8.1.1; PROW 1.1.2, 3.1. Usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez zakup Gospodarcze maszyn i urz¹dzeñ rolniczych. 14 Vento Consulting 35,479 PO IG 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskiego 1.1, Od dziœ mów do mnie szefie!- kampania na rzecz 1.2; RPO lubuskiego 2.2.1; PO KL 7.2.1, propagowania przedsiêbiorczoœci akademickiej , 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 9.3, Core 29,546 PO IG 4.4 Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjn¹ technologiê wyrobu farb proszkowych. 16 METROPOLIS 29,091 PO IG 4.5, 8.1; RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2; Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji p³yt Doradztwo PO KL 5.2.1; PROW warstwowych z rdzeniem z poliuretanu. Gospodarcze 17 Sekwencja Consulting 27,526 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro enie opracowanych wzorów przemys³owych i u ytkowych przy zastosowaniu nowej technologii. 18 Centrum Doradztwa 16,668 PO IG 8.2; RPO warmiñsko-mazurskiego Wielous³ugowa siec szerokopasmowa wykorzystuj¹ca Europejskiego i Finan , innowacyjne technologie VoIP oraz IPTV. sowego w Olsztynie 19 HRP Ma³gorzata 13,000 PO KL 8.1.1, 2.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, Akademia profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad Jaszczyñski 20 ADDICO J.Górska 12,100 PO IG , 5.4, 8.2; RPO Nowoczesne instalacje gazowe spe³niaj¹ce najnowsze i E.Szumlak sp.j. wielkopolskiego 1.2 wymagania krajów UE z uwzglêdnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG Europrojekty Ltd. 12,000 RPO zachodniopomorskiego 1.1.1, Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 22 ADM Consulting Group 8,910 RPO wielkopolskiego 4.2; RPO warmiñsko- Wzrost konkurencyjnoœci Studia Graficznego X poprzez -mazurskiego 1.1.7, 1.1.9; RPO kujawsko- wdro enie nowoczesnej technologii wytwarzania -pomorskiego wysokobarierowych laminatów. 23 F5 Konsulting 7,054 RPO wielkopolskiego 1.2; PO KL 8.1.1, Zaprojektuj sukces - certyfikacja kompetencji projektantów. 24 PM Doradztwo 7,048 PO IG 8.2; RPO œwiêtokrzyskiego 1.1; PO KL Wzmocnienie potencja³u zawodowego ma³opolskich Gospodarcze 2.1, 8.1 przewodników i pracowników obs³ugi ruchu turystycznego szans¹ dla osób Doradztwo Gospodar- 5,098 PO IG 4.4; RPO wielkopolskiego 1.2 Wzrost innowacyjnoœci Euro Profile dziêki cze DGA S.A. wdro eniu technologii spawania urz¹dzeniem czterog³owicowym. * uwzglêdniono tak e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie

6 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 39 Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa Iloœæ projektów * Firma Iloœæ projektów Program i dzia³anie Przyk³adowy projekt 1 Europejskie Centrum 79 PO IG , 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskie Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ Doradztwa Finansowego 1.1, 1.2; RPO lubuskie 2.1, 2.2; RPO pomorskie na wzrost innowacyjnoœci firmy KORNIK ; RPO zachodniopomorskie 1.1.1; PO KL 6.1.1, 8.1.2, Strategor Wielkopolskie 58 PO IG 4.4; PROW 1.2.1, 1.2.3; RPO Dywersyfikacja produkcji materia³ów sklejanych Centrum Ekspertyz wielkopolskiego 1.1, 1.2; RPO dolnoœl¹skiego 1.1 i samoprzylepnych- Papiery Powlekane PASACO spó³ka z o.o. 3 EGC Consulting Group 41 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Pierwsza na œwiecie proekologiczna produkcja p³yt opolskiego 1.4.1; RPO podlaskiego 3.2; RPO uszczelniaj¹cych z zastosowaniem ³ódzkiego 4.3 nanomateria³ów. 4 A1 Europe 39 PO IG , 4.4, 8.1; RPO opolskiego Uruchomienie innowacyjnego systemu produkcji 1.3.2; RPO ma³opolskiego 3.1, 2.1; RPO i dystrybucji produktów. zachodniopomorskiego 1.1.2; RPO ³ódzkiego Vento Consulting 38 PO IG 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskiego 1.1, Od dziœ mów do mnie szefie!- kampania na rzecz 1.2; RPO lubuskiego 2.2.1; PO KL 7.2.1, 8.1.1, propagowania przedsiêbiorczoœci akademickiej , 8.1.3, 8.2.1, 9.3, EDORADCA 33 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Dywersyfikacja produkcji okien krokiem pomorskiego 1.1.1, 1.1.2; RPO kujawsko-pomor- do zwiêkszenia potencja³u firmy FASADA w walce skiego 5.2.1; PO KL 8.1.1, 6.3 o pozycje_x000d_lidera. 7 Centrum Doradztwa 32 RPO Warmia i Mazury 1.1.7, 1.1.9; PO IG 8.2 Wielous³ugowa siec szerokopasmowa Europejskiego i Finanso- wykorzystuj¹ca innowacyjne technologie VoIP wego w Olsztynie oraz IPTV. 8 METROPOLIS Doradztwo 29 PO IG 4.5, 8.1; RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2; Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji p³yt Gospodarcze PO KL 5.2.1; PROW warstwowych z rdzeniem z poliuretanu. 9 Euro Invest Doradztwo 26 PO IG 4.4; PO KL 8.1.1; PROW 1.1.2, Usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez Gospodarcze zakup maszyn i urz¹dzeñ rolniczych. HRP Ma³gorzata 26 PO KL 8.1.1, 2.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, Akademia profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad Jaszczyñski 10 Faber Consulting 19 PO IG , 4.4, 8.1; RPO kujawsko-pomor- Budowa fabryki p³ytek ceramicznych opartej skiego 5.2; RPO lubelskiego 1.1; RPO o innowacyjn¹ technologiê produkcji CONTINUA. pomorskiego 1.1; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO zachodniopomorskiego PWB 18 PO IG 4.4; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO SI Postêp Uruchomienie elastycznej automatyzacji lubuskiego 1.3; PO KL 2.1.1, w produkcji wyrobów meblowych w technologii wykañczania UV. 12 ADM Consulting Group 13 RPO wielkopolskiego 4.2; RPO warmiñsko Wzrost konkurencyjnoœci Studia Graficznego -mazurskiego 1.1.7, 1.1.9; RPO kujawsko- X poprzez wdro enienowoczesnej technologii -pomorskiego wytwarzania wysokobarierowych laminatów. 13 Europrojekty Ltd. 11 RPO zachodniopomorskiego 1.1.1, Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 14 ABBEYS Europejskie 10 PO IG 4.4; PO KL Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji Doradztwo Finansowe wk³adów kominowych. Proksen 10 PO IG 4.4, PO IŒ 13.1; RPO kujawsko-pomor- Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie skiego 3.2, nowych produktów. 15 European Projects 9 RPO pomorskiego 1.1.1, Rozwój firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez Group s.c. inwestycje. PNO Consultants 9 PO IG , 4.4, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji sprê yn gazowych w X. 16 Accreo Taxand 8 PO IG 4.4; PO KL Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro enie innowacyjnej technologii produkcji opakowañ z tworzyw sztucznych. IR Consulting s.c. 8 RPO œl¹skiego Udzia³ firmy HEWALEX w targach odnawialnych Izabela elichowska, Ÿróde³ energii we Frankfurcie nad Menem. Renata mija Centrum Doradztwa 8 RPO podlaskiego 1.1.1, 1.1.2; RPO warmiñsko- Rozwój firmy STALSERWIS-CHOJNICE Spó³ka Europejskiego -mazurskiego Akcyjna poprzez zakup innowacyjnych urz¹dzeñ Euro-Fundusz s.c. pozwalaj¹cych na zmianê w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug.

7 40 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 17 Sekwencja Consulting 7 PO IG , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro enie opracowanych wzorów przemys³owych i u ytkowych przy zastosowaniu nowej technologii. F5 Konsulting 7 RPO wielkopolskiego 1.2; PO KL 8.1.1, Zaprojektuj sukces certyfikacja kompetencji projektantów. 18 K&K Consulting 6 RPO ma³opolskiego 2.1; PO KL 8.1 Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zakup kompleksu maszynowego. 19 PM Doradztwo Gospo- 4 PO IG 8.2, RPO œwiêtokrzyskiego 1.1; Wzmocnienie potencja³u zawodowego darcze PO KL 2.1, 8.1 ma³opolskich przewodników i pracowników obs³ugi ruchu turystycznego szans¹ dla osób 45+. ADDICO J.Górska 4 PO IG , 5.4, 8.2; Nowoczesne instalacje gazowe spe³niaj¹ce i E.Szumlak sp.j. RPO wielkopolskiego 1.2 najnowsze wymagania krajów UE z uwzglêdnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG Kancelaria Doradztwa 3 PO IG 4.4; RPO opolskiego 1.3.1; RPO Zintegrowana, ekologiczna technologia Gospodarczego Cieœlak pomorskiego energooszczêdnego przerobu drewna poprzez & Kordasiewicz sp.j. stworzenie nowego zak³adu produkcyjnego w Bi³goraju. INFOR Training sp. 3 RPO ma³opolskiego 2.1.A Rozwój i zastosowanie proekologicznych z o.o. oddzia³ w Krakowie rozwi¹zañ w przedsiêbiorstwie KRAK-STONE Centrum Edukacji poprzez innowacyjn¹ inwestycjê. EURODIRECT Core 3 PO IG 4.4 Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjn¹ technologiê wyrobu farb proszkowych. * uwzglêdniono tak e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie

8 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 41 Du e przedsiêbiorstwa Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ Programy i dzia³ania Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 KPMG Tax Michna 238,591 PO IG 4.4, 4.5 Brak danych. Sp.k., Zespó³ Grants&Incentives 2 Accreo Taxand 220,572 PO IG 4.2, 4.4, 4.5.1, Centrum badawczo-rozwojowe nowych technologii ograniczenia sp. z o. o emisji i optymalizacji spalania. 3 Ernst & Young 129,400 PO IG 4.4, 4.5 Centrum produkcji oraz rozwoju innowacyjnych filtrów sadzy do samochodów osobowych. 4 PNO Consultants 96,339 PO IG 4.4, Podniesienie konkurencyjnoœci X poprzez utworzenie centrum badawczo rozwojowego. 5 ABBEYS Europejskie 77,128 PO IG 4.4; PO KL Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji nowoczesnych Doradztwo Finansowe ok³adzin œciennych. 6 Strategor Wielkopolskie 40,000 PO IG 4.4; PROW Zastosowanie innowacyjnej technologii termoformowania Centrum Ekspertyz w Zak³adzie Produkcyjnym Inline Poland w Murowanej Goœlinie. 7 Faber Consulting 17,700 PO IG 4.4; RPO Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta W³oc³awek. zachodniopomorskiego EGC Consulting Group 14,335 PO IG 4.2, 4.4 Wdro enie innowacyjnej technologii EPC/RFID w Logistycznym Centrum Nowej Generacji. 9 House of Skills S.A. 12,196 PO KL 2.1.1, Akademia Umiejêtnoœci HJ Heinz Polska. 10 Doradztwo Gospodarcze 11,837 PO KL Polska marka, europejskie standardy - doskonalenie kwalifikacji kadry DGA S.A. PEKAES w celu kreowania innowacyjnych rozwi¹zañ logistycznych z wykorzystaniem lat doœwiadczeñ i tradycji. 11 ADM Consulting Group 11,000 PO IS 4.5 Budowa elektrociep³owni bioetanowej. 12 F5 Konsulting 8,136 PO KL Rozwój jak na dro d ach - szkolenia dla pracowników firm Lesaffre Polska S.A. i Gospodarstwa Rolnego EKO 13 FPL 7,993 PO KL Najwa niejszy jest cz³owiek - program rozwoju kadr firmy TRW. 14 PROFES 5,928 PO KL Faurecia Polish Academy. 15 MEDIATOR Oœrodek 3,160 PO KL 2.1 IMPEL budowanie organizacji zorientowanej na klienta. Szkoleñ i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ Du e przedsiêbiorstwa Iloœæ projektów Firma Iloœæ Programy i dzia³ania Przyk³adowy projekt projektów 1 ABBEYS Europejskie 9 PO IG 4.4; PO KL Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji nowoczesnych ok³adzin Doradztwo Finansowe œciennych. 2 Accreo Taxand 8 PO IG 4.2, 4.4, 4.5.1, Centrum badawczo-rozwojowe nowych technologii ograniczenia emisji z o. o. i optymalizacji spalania. 3 KPMG Tax Michna 7 PO IG 4.4, 4.5 Brak danych Sp.k., Zespó³ Grants &Incentives PNO Consultants 7 PO IG 4.4, Podniesienie konkurencyjnoœci X poprzez utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. 4 House of Skills S.A. 6 PO KL 2.1.1, Akademia Umiejêtnoœci HJ Heinz Polska. 5 FPL 4 PO KL Najwa niejszy jest cz³owiek program rozwoju kadr firmy TRW. F5 Konsulting 4 PO KL Rozwój jak na dro d ach szkolenia dla pracowników firm Lesaffre Polska S.A. i Gospodarstwa Rolnego EKO Strategor Wielkopolskie 4 PO IG 4.4; PROW Zastosowanie innowacyjnej technologii termoformowania w Zak³adzie Centrum Ekspertyz Produkcyjnym Inline Poland w Murowanej Goœlinie.

9 42 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Administracja publiczna (dotacje dla jednostek samorz¹du terytorialnego oraz instytucji pañstwowych) Wysokoœæ pozyskanej dotacji* Firma Wysokoœæ pozyskanej Przyk³adowy projekt dotacji (w mln z³) 1 KPPM Doradztwo 404,621 Bio-centrum- zwierzê, ywnoœæ i cz³owiek- integracja i rozwój infrastruktury badawczej w zakresie jakoœci surowców i produktów pochodzenia zwierzêcego oraz pasz. 2 Faber Consulting 389,600 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goœlina odcinek Szamotu³y- Oborniki. 3 Biuro Doradcze Altima s.c. 193,609 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków M. Grabowska i P. Syrek oraz dzielnicy Czarnuchowice. 4 Strategor Wielkopolskie Centrum 179,691 Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujœcie-Ruda, Ekspertyz stanowi¹cych ci¹g obwodnicy po³udniowej powiatu pilskiego. 5 Bajor Consulting 115,000 Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodoci¹gowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki. 6 Majchrzak Brandt Kobeszko 114,500 Lubuski Park Przemys³owy - za³o enia do studium wykonalnoœci projektów Miasta Fundusze Strukturalne sp.j. Zielona Góra i Uniwersytetu Zielonogórskiego. 7 Proksen 106,000 Budowa drogi Somonino-Wyczewchowo. 8 Contract Consulting 87,540 Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1737K, 1738K po³o onych na terenie Gminy Andrychów. 9 Ernst & Young 68,640 Zintegrowany Mobilny System Wspomagaj¹cy Dzia³ania Antyterrorystyczne i Antykryzysowe. 10 RES-PROJEKT 59,022 Rezerwaty Archeologiczne dotycz¹ce pocz¹tków Pañstwa Polskiego Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. 11 INFOR Training 48,849 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkó³ w Wolbromiu. oddzia³ w Krakowie Centrum Edukacji EURODIRECT 12 Centrum Doradztwa 41,836 Budowa portu pasa erskiego EKO-MARINA w Gi ycku. Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 13 Business Mobility International 40,051 Budowa gminnej oczyszczalni œcieków w m. Rusko, gmina Dar³owo. 14 Collect Consulting 35,999 Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Gocza³kowickiego. 15 PM Doradztwo Gospodarcze 26,168 Kompetentny urzêdnik przedstawicielem nowoczesnego samorz¹du terytorialnego. 16 A1 Europe 24,572 Wdro enie przepisów z Schengen poprzez budowê infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwoœci. 17 Profil Witold Bochyñski 21,800 Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowoœciach Stany i Bojanów wraz z gminn¹ oczyszczalni¹ œcieków w miejscowoœci Stany. 18 Doradztwo Gospodarcze 21,441 Fascynacje zaklête w nauce i biznesie. Ogólnopolski program rozwoju kompetencji DGA S.A. kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiêbiorczoœci dla uczniów gimnazjów DGA dla oœwiaty. 19 Kancelaria Doradztwa 15,000 Opracowanie metody szybkiej estymacji w³aœciwoœci aerosprê ystych samolotu w czasie Gospodarczego Cieœlak prób flatterowych w locie. & Kordasiewicz sp.j. 20 ADM Consulting Group 12,700 Podniesienie atrakcyjnoœci gospodarczej miasta poprzez kompleksowe uzbrojenie 2 terenów. 21 Europejskie Centrum 6,938 Przebudowa drogi powiatowej nr 5285P na odcinku Ostrów Wielkopolski Koryta wraz Doradztwa Finansowego z budow¹ ci¹gów pieszych i rowerowych oraz systemów odwadniaj¹cych. 22 MEDIATOR Oœrodek Szkoleñ 6,580 Profesjonalny urzêdnik. i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 23 Centrum Doradztwa 5,600 O ywienie historycznego centrum miasta przez rewaloryzacje œredniowiecznych Europejskiego Euro-Fundusz s.c. obwarowañ miejskich. 24 IR Consulting s.c. Izabela 5,129 Poprawa dostêpnoœci i jakoœci us³ug medycznych poprzez zakup nowoczesnych urz¹dzeñ elichowska, Renata mija do rehabilitacji. 25 F5 Konsulting 2,621 Urz¹d jakiego nie znasz. * uwzglêdniono tak e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie

10 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 43 Administracja publiczna (dotacje dla jednostek samorz¹du terytorialnego oraz instytucji pañstwowych) Iloœæ projektów * Firma Iloœæ projektów Przyk³adowy projekt 1 Biuro Doradcze Altima s.c. 39 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków M. Grabowska i P. Syrek oraz dzielnicy Czarnuchowice. 2 Faber Consulting 24 Budowa obwodnicy miasta W¹growca odcinek drogi wojewódzkiej nr 241 od drogi wojewódzkiej nr Proksen 18 Budowa drogi Somonino-Wyczewchowo. 4 Bajor Consulting 14 Wsparcie systemu ratowniczo-gaœniczego w gminie Zduñska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego. 5 KPPM Doradztwo 10 Program unowoczeœnienia kszta³cenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjnoœci oraz wysokiej kompetencji absolwentów. Strategor Wielkopolskie 10 Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Che³ma-II etap. Centrum Ekspertyz 6 INFOR Training oddzia³ 9 Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego stanowi¹cych alternatywê w Krakowie Centrum Edukacji dla drogi krajowej nr 94. EURODIRECT Business Mobility International 9 Wzrost wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii poprzez budowê ma³ej elektrowni wodnej w Micha³owie. 7 Profil Witold Bochyñski 7 Budowa sieci wraz z przy³¹czami do budynków i remont stacji uzdatniania wody w miejscowoœci êtownia gmina Nowa Sarzyna. 8 Majchrzak Brandt Kobeszko 6 Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemys³owego. Fundusze Strukturalne sp.j. Contract Consulting 6 Budowa miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego. 9 RES-PROJEKT 5 Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. etap I Centrum Doradztwa 5 Miejskie Centrum Us³ug Publicznych, Kultury i Sportu Aquapark z p³ywalni¹. Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 10 IR Consulting s.c. Izabela 4 Promocja kultury wilamowskiej poprzez organizacjê imprezy cyklicznej elichowska, Renata mija Œmiergusty Wilamowskie. Kancelaria Doradztwa 4 Program rozwoju ogólnopolskiej sieci oœrodków telerehabilitacji s³uchowej. Gospodarczego Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. * uwzglêdniono tak e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie

11 44 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ Dzia³ania Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 Accreo Taxand 300, , 4.4, 4.5.1, Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro enie innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych w bran y papierniczej. 2 EGC Consulting Group 274, , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro enie koncepcyjnej technologii produkcji w sektorze hutnictwa szk³a. 3 PNO Consultants. 198, , 4.4, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji sprê yn gazowych w X. sp. z o.o 4 Ernst & Young 198, , 4.4, 4.5 Centrum produkcji oraz rozwoju innowacyjnych filtrów sadzy do samochodów osobowych. 5 ABBEYS Europejskie 171, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji wk³adów kominowych. Doradztwo Finansowe 6 Faber Consulting 128, Budowa fabryki p³ytek ceramicznych opartej o innowacyjn¹ technologiê produkcji CONTINUA. 7 EDORADCA 119, , 4.2, 4.4, 8.1, Opracowanie i wdro enie innowacyjnej wysokosprawnej niskozak³óceniowej 8.2 przetwornicy napiêcia. 8 KPPM Doradztwo 86, , 2.2 Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i spo³ecznym. 9 A1 Europe 74, , 4.4, 8.1 Wdro enie innowacyjnych technologii zabezpieczania i przetwarzania danych. 10 PWB 46, Rozbudowa przedsiêbiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego 11 Europejskie Centrum 45, , 4.4, 8.1, 8.2 Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Doradztwa Finansowego 12 Kancelaria Doradztwa 42, , 4.4. Zintegrowana, ekologiczna technologia energooszczêdnego przerobu Gospodarczego Cieœlak drewna poprzez stworzenie nowego zak³adu produkcyjnego w Bi³goraju. & Kordasiewicz sp.j. 13 Euro Invest Doradztwo 36, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety oraz Gospodarcze ywnoœci funkcjonalnej. 14 Core 29, Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjn¹ technologiê wyrobu farb proszkowych. 15 Sekwencja 27, , 4.2, 4.4, 8.1, Zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji, do wytwarzania znacz¹co Consulting 8.2 ulepszonych/nowych produktów w Inter Europol S.A. 16 Proksen 25, Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów. 17 Collect Consulting 24, Innowacyjne biotechnologie nutraceutyków, leków, kosmetyków na bazie nowej generacji jaj dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. 18 Strategor Wielkopolskie 23, Dywersyfikacja produkcji materia³ów sklejanych i samoprzylepnych- Papiery Centrum Ekspertyz Powlekane PASACO spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. 19 ADDICO J.Górska 11, , 5.4, 8.2 Nowoczesne instalacje gazowe spe³niaj¹ce najnowsze wymagania krajów i E.Szumlak sp.j. UE z uwzglêdnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG Vento Consulting 9, , 8.1, 8.2 Zautomatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdro enie nowoczesnego systemu teleinformatycznego. 21 METROPOLIS Doradztwo 7, , 8.1 Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji p³yt warstwowych z rdzeniem Gospodarcze z poliuretanu. 22 Doradztwo Gospodarcze 4, Wzrost innowacyjnoœci Euro Profile dziêki wdro eniu technologii DGA S.A. spawania urz¹dzeniem czterog³owicowym. 23 ADM Consulting Group 0, Utworzenie, udostêpnienie i œwiadczenie innowacyjnych e-us³ug i produktów cyfrowych przez X. 24 IR Consulting s.c. 0, , 8.1 Stymulowanie dzia³alnoœci B+R przedsiêbiorstw oraz wsparcie w zakresie Izabela elichowska, wzornictwa przemys³owego. Renata mija 25 K&K Consulting 0, Integracja systemów przedsiêbiorstw w celu wdro enia wspólnych przedsiêwziêæ biznesowych z zakresu wymiany danych oraz rozliczeñ.

12 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 45 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Iloœæ projektów Firma Iloœæ projektów Dzia³ania Przyk³adowy projekt 1 EGC Consulting Group , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro enie koncepcyjnej technologii produkcji w sektorze hutnictwa szk³a. 2 EDORADCA , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Opracowanie i wdro enie innowacyjnej wysokosprawnej niskozak³óceniowej przetwornicy napiêcia. 3 Europejskie Centrum , 4.4, 8.1, 8.2 Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem Doradztwa Finansowego w Sintur 4 PNO Consultants , 4.4, Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji sprê yn gazowych w X. 5 Accreo Taxand , 4.4, 4.5.1, Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro enie innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych w bran y papierniczej. 6 Vento Consulting , 8.1, 8.2 Zautomatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdro enie nowoczesnego systemu teleinformatycznego. 7 A1 Europe , 4.4, 8.1 Wdro enie innowacyjnych technologii zabezpieczania i przetwarzania danych. 8 ABBEYS Europejskie Wdro enie innowacyjnej technologii produkcji wk³adów kominowych. Doradztwo Finansowe 9 Sekwencja Consulting , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji, do wytwarzania znacz¹co ulepszonych/nowych produktów w Inter Europol S.A. 10 KPPM Doradztwo , 2.2 Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i spo³ecznym. Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Wysokoœæ pozyskanej dotacji Nazwa Wysokoœæ pozyskanej Dzia³ania Przyk³adowy projekt dotacji (w mln z³) 1 KPPM 303, Budowa Wydzia³u In ynierii Doradztwo i Kszta³towania Œrodowiska Centrum Wodne. 2 Faber Consulting 253, Budowa siedziby Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdañsku sp. z o.o. 3 Strategor Wielkopolskie 90, , 11.1 Przebudowa kompleksu sali wielkiej CK Zamek w celu efektywnego wykorzystania Centrum Ekspertyz dziedzictwa kulturowego. 4 Proksen 77, , 13.1 Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie gminy Kartuzy. 5 Doradztwo 42, Rozbudowa Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu. Gospodarcze DGA S.A. 6 Collect Consulting 35, Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Gocza³kowickiego 7 ADM Consulting 11, Ograniczenie emisji w elektrociep³owni. Group Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Iloœæ projektów Nazwa Iloœæ projektów Dzia³ania Przyk³adowy projekt 1 Proksen 6 1.1, 13.1 Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie gminy Kartuzy. 2 Faber Consulting 4 11 Budowa siedziby Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdañsku. 3 Strategor Wielkopolskie 2 1.1, 11.1 Przebudowa kompleksu sali wielkiej CK Zamek w celu efektywnego Centrum Ekspertyz wykorzystania dziedzictwa kulturowego. KPPM Doradztwo Budowa Wydzia³u In ynierii i Kszta³towania Œrodowiska - Centrum Wodne.

13 46 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Regionalne Programy Operacyjne Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ Województwo Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 Faber Consulting 409,100 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomorskie, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana lubelskie, ³ódzkie, opolskie, podkar- Goœlina odcinek Szamotu³y- Oborniki. packie, pomorskie, œl¹skie, œwiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2 Biuro Doradcze 193,610 œl¹skie Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej Altima s.c. i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice. M. Grabowska i P. Syrek 3 Bajor Consulting 95,000 ³ódzkie Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodoci¹gowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki. 4 Contract Consulting 87,540 ma³opolskie Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1737K, 1738K po³o onych na terenie Gminy Andrychów. 5 RES-PROJEKT 59,329 lubuskie, wielkopolskie Rezerwaty Archeologiczne dotycz¹ce pocz¹tków Pañstwa Polskiego Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. 6 Centrum Doradztwa 57,744 podlaskie, warmiñsko-mazurskie Budowa portu pasa erskiego EKO-MARINA w Gi ycku. Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 7 Strategor Wielkopolskie 56,030 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomorskie, Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa Centrum Ekspertyz wielkopolskie poprzez wdro enie innowacyjnych technologii ciêcia i obróbki kamienia-witold WoŸniak Zak³ad Kamieniarski. 8 A1 Europe 49,869 ³ódzkie, ma³opolskie, Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zachodniopomorskie zakup innowacyjnej linii technologicznej. 9 INFOR Training 49,599 ma³opolskie Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu oddzia³ Olkuskiego stanowi¹cych alternatywê dla drogi krajowej w Krakowie Centrum nr 94. Edukacji EURODIRECT 10 Proksen 42,000 kujawsko-pomorskie, pomorskie, Rozbudowa, modernizacja oraz wyposa enie Szpitala wielkopolskie Tucholskiego. 11 Europejskie Centrum 39,161 lubelskie, lubuskie, opolskie, pomorskie, Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ na wzrost Doradztwa Finansowego wielkopolskie, zachodniopomorskie innowacyjnoœci firmy KORNIK. 12 PM Doradztwo 26,013 ma³opolskie, œwiêtokrzyskie Rozwój przedsiêbiorstwa X poprzez wdro enie innowacyjnej Gospodarcze technologii. 13 Business Mobility 22,991 pomorskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Kursztyn, International Cierzpice, Brody Pomorskie Gmina Gniew. 14 Profil Witold Bochyñski 21,800 podkarpackie Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowoœciach Stany i Bojanów wraz z gminn¹ oczyszczalni¹ œcieków w miejscowoœci Stany. 15 Vento Consulting 20,551 lubuskie, wielkopolskie Wzrost innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci firmy poprzez inwestycjê w kompletn¹ liniê produkcyjn¹ umo liwiaj¹c¹ wprowadzenie nowych produktów i us³ug. 16 ADM Consulting Group 20,500 kujawsko-pomorskie, warmiñsko- Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez mazurskie rozbudowê i dywersyfikacje produkcji. 17 METROPOLIS Doradztwo 12,202 wielkopolskie Wdro enie innowacyjnych rozwi¹zañ w technologii produkcji Gospodarcze mastyksu grysowego. 18 Europrojekty Ltd. 12,000 zachodniopomorskie Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 19 Centrum Doradztwa 9,400 podkarpackie, warmiñsko-mazurskie Rozwój firmy STALSERWIS-CHOJNICE Spó³ka Akcyjna Europejskiego poprzez zakup innowacyjnych urz¹dzeñ pozwalaj¹cych Euro-Fundusz s.c. na zmianê w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug 20 PWB 6,444 lubuskie, wielkopolskie Uruchomienie dzia³alnoœci Centrum Logistyki Laude.pl Sp. z o.o. 21 EDORADCA 5,800 kujawsko-pomorskie, pomorskie Dywersyfikacja produkcji okien krokiem do zwiêkszenia potencja³u firmy FASADA w walce o pozycje_x000d_lidera 22 EGC Consulting Group 4,595 ³ódzkie, opolskie, podlaskie Wdro enie systemu sprzeda y elektronicznej w przedsiêbiorstwie FAWID 23 IR Consulting s.c. 3,611 ma³opolskie, œl¹skie POPRAWA DOSTÊPNOŒCI I JAKOŒCI US UG MEDYCZNYCH Izabela elichowska, NA TERENIE GMINY BESTWINA. Renata mija 24 Majchrzak Brandt 2,500 wielkopolskie Rozwój firmy dziêki systemowi do monitorowania Internetu Kobeszko - Fundusze i do badania efektywnoœci informacji. Strukturalne sp.j. 25 European Projects 1,600 pomorskie Rozwój firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez inwestycje. Group s.c.

14 Regionalne Programy Operacyjne Iloœæ projektów Firma Iloœæ projektów Województwo Przyk³adowy projekt 1 Europejskie Centrum 61 lubelskie, lubuskie, opolskie, Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ na wzrost Doradztwa Finansowego pomorskie, wielkopolskie, innowacyjnoœci firmy KORNIK zachodniopomorskie 2 Faber Consulting 45 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomorskie, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana lubelskie, ³ódzkie, opolskie, Goœlina odcinek Szamotu³y- Oborniki podkarpackie, pomorskie, œl¹skie, œwiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 3 Biuro Doradcze 39 œl¹skie Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej Altima s.c. i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice. M. Grabowska i P. Syrek 4 Centrum Doradztwa 34 podlaskie, warmiñsko-mazurskie Budowa portu pasa erskiego EKO-MARINA w Gi ycku. Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 5 A1 Europe 26 ³ódzkie, ma³opolskie, Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zakup zachodniopomorskie innowacyjnej linii technologicznej. 6 METROPOLIS 22 wielkopolskie Wdro enie innowacyjnych rozwi¹zañ w technologii produkcji Doradztwo Gospo- mastyksu grysowego. darcze 7 Proksen 19 kujawsko-pomorskie, pomorskie, Rozbudowa, modernizacja oraz wyposa enie Szpitala wielkopolskie Tucholskiego. 8 Vento Consulting 16 lubuskie, wielkopolskie Wzrost innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci firmy poprzez inwestycjê w kompletn¹ liniê produkcyjn¹ umo liwiaj¹c¹ wprowadzenie nowych produktów i us³ug. 9 Strategor Wielkopolskie 15 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomor- Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez wdro enie Centrum Ekspertyz skie, wielkopolskie innowacyjnych technologii ciêcia i obróbki kamienia Witold WoŸniak Zak³ad Kamieniarski. EDORADCA 15 kujawsko-pomorskie, pomorskie Dywersyfikacja produkcji okien krokiem do zwiêkszenia potencja³u firmy FASADA w walce o pozycje_x000d_lidera. 10 Europrojekty Ltd. 14 zachodniopomorskie Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 11 ADM Consulting 13 kujawsko-pomorskie, warmiñsko- Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez rozbudowê Group mazurskie i dywersyfikacje produkcji. 12 INFOR Training 11 ma³opolskie Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oddzia³ stanowi¹cych alternatywê dla drogi krajowej nr 94. w Krakowie Centrum Edukacji EURODIRECT 13 Bajor Consulting 10 ³ódzkie Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodoci¹gowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki. PWB 10 lubuskie, wielkopolskie Uruchomienie dzia³alnoœci Centrum Logistyki Laude.pl Sp. z o.o. 14 European Projects 9 pomorskie Rozwój firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez inwestycje. Group s.c. IR Consulting s.c. 9 ma³opolskie, œl¹skie Poprawa dostêpnoœci i jakoœci us³ug medycznych na terenie Izabela elichowska, gminy Bestwina. Renata mija 15 Centrum Doradztwa 8 podkarpackie, warmiñsko- Rozwój firmy STALSERWIS-CHOJNICE Spó³ka Akcyjna poprzez Europejskiego -mazurskie zakup innowacyjnych urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na zmianê Euro-Fundusz s.c. w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug. 16 Profil Witold Bochyñski 7 podkarpackie Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowoœciach Stany i Bojanów wraz z gminn¹ oczyszczalni¹ œcieków w miejscowoœci Stany. 17 Majchrzak Brandt 6 wielkopolskie Rozwój firmy dziêki systemowi do monitorowania Internetu i do Kobeszko Fundusze badania efektywnoœci informacji. Strukturalne sp.j. Contract Consulting 6 ma³opolskie Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1737K, 1738K po³o onych na terenie Gminy Andrychów. Business Mobility 6 pomorskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Kursztyn, International Cierzpice, Brody Pomorskie Gmina Gniew. RES-PROJEKT 6 lubuskie, wielkopolskie Rezerwaty Archeologiczne dotycz¹ce pocz¹tków Pañstwa Polskiego Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. 18 K&K Consulting 4 ma³opolskie Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zakup kompleksu maszynowego. 19 Collect Consulting 3 ma³opolskie, opolskie Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oleœnie. Kancelaria Doradztwa 3 opolskie, podlaskie, œl¹skie Uruchomienie i wdro enie produktu turystycznego zwi¹zanego Gospodarczego ze zorganizowanymi imprezami okolicznoœciowymi. Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. EGC Consulting 3 ³ódzkie, opolskie, podlaskie Wdro enie systemu sprzeda y elektronicznej Group w przedsiêbiorstwie FAWID 20 PM Doradztwo 2 ma³opolskie, œwiêtokrzyskie Rozwój przedsiêbiorstwa X poprzez wdro enie innowacyjnej Gospodarcze technologii.

15 48 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ pozyskanej Dzia³ania Przyk³adowy projekt dotacji (w mln z³) 1 Faber Consulting 47, , 6.3, 7.2.1, 7.2.2, Aktywni gór¹ kompleksowe wsparcie osób zagro onych wykluczeniem 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 9.1.2, spo³ecznym i zawodowym. 9.5, 2,1 2 Doradztwo 33, (3), 7.2.1, 3.3.4, Fascynacje zaklête w nauce i biznesie. Ogólnopolski program Gospodarcze rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno- DGA S.A. przyrodniczych i przedsiêbiorczoœci dla uczniów gimnazjów DGA dla oœwiaty 3 F5 Konsulting 21, , 6.1.1, 5.2.1, Rozwój pracowników rozwojem firmy szkolenia dla pracowników 8.1.1, Vetoquinol Biowet 4 Door Poland S.A. 20, , Kreowanie wartoœci regionu poprzez rozwój pracowników NUTRICIA Zak³ady Produkcyjne w Opolu. 5 MEDIATOR Oœrodek 17, , 5.2, 6.3, 7.3, 8.1, Wzrost jakoœci kszta³cenia. Szkoleñ i Doradztwa 9.4 Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 6 Mazowieckie Centrum 14, , 6.1, 8.1 Trening Czyni Mistrza rozwój umiejêtnoœci miêkkich w obszarze Szkoleñ sp. z o.o sprzeda y i zarz¹dzania. 7 KPPM Doradztwo 14, , Program unowoczeœnienia kszta³cenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjnoœci oraz wysokiej kompetencji absolwentów. 8 HRP Ma³gorzata 14, , 2.1.1, 6.1.1, Akademia 50+ profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad 7.2.1, 7.2.2, 5.2.1, Jaszczyñski ABBEYS Europejskie 12, Szko³a Jazdy Scania Podniesienie kwalifikacji kierowców Doradztwo samochodów ciê arowych. Finansowe 10 House of Skills S.A. 12, , Akademia Umiejêtnoœci HJ Heinz Polska. 11 PM Doradztwo 9, , 2.1, 8.1 Kompetentny urzêdnik przedstawicielem nowoczesnego samorz¹du Gospodarcze terytorialnego. 12 FPL 7, Najwa niejszy jest cz³owiek program rozwoju kadr firmy TRW. 13 PWB 7, , 4.1.1, Doskonalenie kompetencji w zakresie kszta³towania wyj¹tkowych relacji z klientem i pracownikami szkolenie i doradztwo w Grant Thornton Fr¹ckowiak Sp. z o.o. 14 PROFES 5, Faurecia Polish Academy. 15 Vento Consulting 5, , 8.1.1, 8.1.2, Od dziœ mów do mnie szefie! kampania na rzecz propagowania 8.1.3, 8.2.1, 9.3, 9.5 przedsiêbiorczoœci akademickiej. 16 Europejskie Centrum 1, , 8.1.2, STARTup your life! promocja przedsiêbiorczych postaw Doradztwa w wielkopolskiej nauce. Finansowego 17 EDORADCA 1, , 6.3 Pracownik XXI wieku. 18 K&K Consulting 0, Podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoœci pracowników ochrony zdrowia w województwie podkarpackim. 19 METROPOLIS 0, Podniesienie kwalifikacji pracowników urzêdów gminnych w zakresie Doradztwo tworzenia programów ochrony œrodowiska i przygotowywania projektów Gospodarcze aktów prawa miejscowego z nimi zwi¹zanych. 20 Accreo Taxand 0, , 9.2 Poprawa adaptacyjnoœci kadr do zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych kluczem do wzrostu konkurencyjnoœci Accreo Taxand sp. z o.o. na rynku us³ug doradczych.

16 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 49 Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Iloœæ projektów Nazwa Iloœæ projektów Dzia³ania Przyk³adowy projekt 1 Faber Consulting , 6.3, 7.2.1, 7.2.2, 8.1.1, Aktywni gór¹ kompleksowe wsparcie osób zagro onych 8.1.2, 8.2.1, 9.1.2, 9.5, 2.1 wykluczeniem spo³ecznym i zawodowym. 2 HRP Ma³gorzata , 2.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, Akademia 50+ profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad 5.2.1, Jaszczyñski 3 Mazowieckie Centrum , 6.1, 8.1 Trening Czyni Mistrza - rozwój umiejêtnoœci miêkkich Szkoleñ sp. z o.o w obszarze sprzeda y i zarz¹dzania. 4 MEDIATOR Oœrodek , 5.2, 6.3, 7.3, 8.1, 9.4 Wzrost jakoœci kszta³cenia. Szkoleñ i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ F5 Konsulting , 6.1.1, 5.2.1, 8.1.1, Rozwój pracowników rozwojem firmy szkolenia dla pracowników Vetoquinol Biowet 5 Door Poland S.A , Kreowanie wartoœci regionu poprzez rozwój pracowników NUTRICIA Zak³ady Produkcyjne w Opolu. 6 Vento Consulting , 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, Od dziœ mów do mnie szefie! kampania na rzecz 8.2.1, 9.3, 9.5 propagowania przedsiêbiorczoœci akademickiej. 7 ABBEYS Europejskie Szko³a Jazdy Scania Podniesienie kwalifikacji kierowców Doradztwo Finansowe samochodów ciê arowych. House of Skills S.A , Akademia Umiejêtnoœci HJ Heinz Polska. 7 PWB , 4.1.1, Doskonalenie kompetencji w zakresie kszta³towania wyj¹tkowych relacji z klientem i pracownikami szkolenie i doradztwo w Grant Thornton Fr¹ckowiak Sp. z o.o. Doradztwo (3), 7.2.1, 3.3.4, Fascynacje zaklête w nauce i biznesie. Ogólnopolski program Gospodarcze DGA S.A. rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiêbiorczoœci dla uczniów gimnazjów DGA dla oœwiaty. 8 PM Doradztwo 5 5.2, 2.1, 8.1 Kompetentny urzêdnik przedstawicielem nowoczesnego Gospodarcze samorz¹du terytorialnego. 9 EDORADCA , 6.3 Pracownik XXI wieku. FPL Najwa niejszy jest cz³owiek - program rozwoju kadr firmy TRW. 10 KPPM Doradztwo , Program unowoczeœnienia kszta³cenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjnoœci oraz wysokiej kompetencji absolwentów. PROFES Faurecia Polish Academy. Europejskie Centrum , 8.1.2, STARTup your life! promocja przedsiêbiorczych postaw Doradztwa Finansowego w wielkopolskiej nauce. Euro Invest Doradztwo , 9.5, Nowe kwalifikacje szans¹ na now¹ pracê i nowe ycie. Gospodarcze Dotacje z Funduszy Norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG) Wysokoœæ pozyskanej dotacji (w mln z³)* Firma Wysokoœæ Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 A1 Europe 25,501 Nasza Europa - projekt edukacyjny na rzecz promocji praw cz³owieka i tolerancji w Polsce. 2 Faber Consulting 19,300 Zdrowa matka - zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w WSzZ w Toruniu. 3 Kancelaria Doradztwa 15,500 Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego Gospodarczego Cieœlak krwiodawstwa. & Kordasiewicz sp.j. 4 Business Mobility 8,745 Mama, zdrowie i ja. International 5 Strategor Wielkopolskie 3,666 Wdro enie programu rozwoju aktywnoœci fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn. Nekla na start. Centrum Ekspertyz * wg kursu aktualnego dla danego konkursu

17 50 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Dotacje z Funduszy Norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG) Iloœæ projektów Firma Iloœæ projektów Przyk³adowy projekt 1 Kancelaria 7 Zakup autobusu do Doradztwa poboru krwi oraz Gospodarczego ogólnopolska akcja Cieœlak upowszechniania idei & Kordasiewicz honorowego sp.j. krwiodawstwa. 2 A1 Europe 4 Nasza Europa projekt edukacyjny na rzecz promocji praw cz³owieka i tolerancji w Polsce. 3 Faber 3 Zdrowa matka zdrowy Consulting noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w WSzZ w Toruniu. 4 Strategor 2 Wdro enie programu Wielkopolskie rozwoju aktywnoœci Centrum fizycznej dzieci na terenie Ekspertyz Gminy Nekla pn. Nekla na start. Business 2 Mama zdrowie i ja. Mobility International 5 IR Consulting 1 Rewitalizacja kompleksu s.c. Izabela Starego Zamku i Parku elichowska, Habsburgów w ywcu. Renata mija European 1 Promocja norweskiej Projects literatury dzieciêcej Group s.c. w Polsce.

Najskuteczniejsze firmy doradcze RANKINGI

Najskuteczniejsze firmy doradcze RANKINGI Najskuteczniejsze firmy doradcze RANKINGI 2007 2013 2015 NAJSKUTECZNIEJSZE FIRMY DORADCZE 2007 2013 1 sp. z o.o. 2 Faber Polska sp. z o.o. 3 Crido Taxand sp. z o.o. 4 sp. z o.o. sp. j. 5 Strategor Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Najkuteczniejsze firmy konsultingowe - klasyfikacja ogólna

Najkuteczniejsze firmy konsultingowe - klasyfikacja ogólna Najkuteczniejsze firmy konsultingowe - klasyfikacja ogólna 1. EKO GEO Consulting 555,78 Bajor Consulting 538,70 Kryterium: Wysokość pozyskanej dotacji SAPARD, ZPORR, EOG Fundusz, Eko Fundusz, INTERREG

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.)

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.) Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość ogółem projektu Dolnośląski Urząd Wojewódzki,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2013 R.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2013 R. OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2013 R. PROGRAM ZADANIE Dział Rozdział Wartość Kosztorysowa w PLN Termi n rozpoczęc ia Termin zakończ enia Planowane nakłady 2013 w PLN Budżet gminy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla przedsiębiorstw Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji programy operacyjne na lata 2007-2013 moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa z dnia 14 maja 2015 r. Harmonogram wniosków o w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 130/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UNIJNE GMINY CEGŁÓW

PROJEKTY UNIJNE GMINY CEGŁÓW Tytuł e-cegłów- kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów. PROJEKTY UNIJNE GMINY CEGŁÓW Całkowita wartość Kwota dofinansowania Wkład

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja ogólna wysokoœæ dotacji Progress Consulting Innova Consulting Faber Consulting. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Klasyfikacja ogólna wysokoœæ dotacji Progress Consulting Innova Consulting Faber Consulting. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2010 46 najskuteczniejsze firmy doradcze 2010 Klasyfikacja ogólna wysokoœæ dotacji Progress Consulting Innova Consulting Faber Consulting iloœæ projektów ECDF (Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/167/ 2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XIV/167/ 2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwała Nr XIV/167/ 2007 w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku 1.Sieć wodociągowa Gniewięcin II etap PCVØ 110 o długości 355,0mb wartość: 10 201,96zł zł 2.Odwiert studni awaryjnej w Sosnowcu 1 szt

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Numer i nazwa działania/poddziałania

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r.

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r. Opinia nr 13 Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu budżetu Państwa na 2005 rok, stosownie do zakresu działania Komisji uchwalona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku

LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/II/8.2.1/10 LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

1 735 000,00 750 000,00 Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i. Wydatki bieżące: 0,00 0,00 różnicowanie gospodarstw wiejskich

1 735 000,00 750 000,00 Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i. Wydatki bieżące: 0,00 0,00 różnicowanie gospodarstw wiejskich Załącznik Nr 2 do Uchwły Nr XLII/282/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 stycznia 2014r. Wydatki na y i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM OCENIONYCH

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn. 04.04.2013 r. WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

AGENDA. 1. Program szkolenia 2. Krótka historia STRATEGORA 3. Zakres usług 4. Sposób działania 5. Doświadczenie i sukcesy 6. Rankingi 7.

AGENDA. 1. Program szkolenia 2. Krótka historia STRATEGORA 3. Zakres usług 4. Sposób działania 5. Doświadczenie i sukcesy 6. Rankingi 7. Prezentacja firmy AGENDA 1. Program szkolenia 2. Krótka historia STRATEGORA 3. Zakres usług 4. Sposób działania 5. Doświadczenie i sukcesy 6. Rankingi 7. Referencje Program Szkolenia 1. Prezentacja firmy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA. Samorządowa wojewódzka osoba prawna. Jednostka finansów publicznych

SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA. Samorządowa wojewódzka osoba prawna. Jednostka finansów publicznych SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA Samorządowa wojewódzka osoba prawna Jednostka finansów publicznych POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w GDAŃSKU ul. Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk, www.podr.pl

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

Rozdział klasyfikacji budżetowej

Rozdział klasyfikacji budżetowej WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I. REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW CENTRUM Nałęczowa- ZADANIA OD 1 DO 9 Lp. Nazwa zadania Rozdział klasyfikacji budżetowej Plan dotychczasow y Załącznik nr 5 do uchwały

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Za enia i efekty Projektu EAP E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej Szczepan

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD 2014-2020

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD 2014-2020 Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 25 stycznia 2016 r. Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD 2014-2020

Bardziej szczegółowo

,34 zł. Link do strony:

,34 zł. Link do strony: DOLNOŚLĄSKIE Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa" Sp. z o.o. Dolnośląskie Dolnośląski Program Regionalny 6.3. Turystyka biznesowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa 2014-2020 szanse, możliwości, wyzwania dla Województwa Mazowieckiego

Nowa perspektywa 2014-2020 szanse, możliwości, wyzwania dla Województwa Mazowieckiego Nowa perspektywa 2014-2020 szanse, możliwości, wyzwania dla Województwa Mazowieckiego Szczególna sytuacja województwa mazowieckiego Wyjście z grupy regionów słabiej rozwiniętych Silne zróżnicowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Kierunek studiów Administracja

Bardziej szczegółowo

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 217/2004 BP.I-3012-2-18/04 Zarządzenie Nr 217/2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 - Poddziałanie VIII.3.1

Wyniki konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 - Poddziałanie VIII.3.1 Wyniki konrsu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/ - Poddziałanie VIII.3.1 27.04.2016 Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę, z wyróżnieniem projektów wybranych do w ramach konrsu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r.

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Warmia i Mazury Zamieszkiwane jest przez 1 443,9 mln mieszkańców. Czwarty co do wielkości region Polski. Olsztyn, Elbląg

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN

Całkowita wartość projektu PLN Załącznik nr 3 do uchwały Nr 31/1215/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Lista projektów do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWKP 32/V/5.2.1/2010,

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

DOTACJE CELOWE na 2012 rok Załącznik nr 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok DOTACJE CELOWE na 2012 rok w złotych L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin 09.05.2014 r. Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W

Bardziej szczegółowo

Wydatki w roku L.p. lub koordynująca. - środki z budżetu krajowego

Wydatki w roku L.p. lub koordynująca. - środki z budżetu krajowego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012 Wydatki na y i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

114,0 108,0 104,0. ocena merytorycz na średnia. siedziba beneficjenta. tytuł projektu. LP numer wniosku nazwa beneficjenta

114,0 108,0 104,0. ocena merytorycz na średnia. siedziba beneficjenta. tytuł projektu. LP numer wniosku nazwa beneficjenta Lista rankingowa projektów złożonych w konkursie zamkniętym Poddziałania 9.1.2 PO KL- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r.

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Alokacja finansowa na lata 2014-2020 Obszary wsparcia 11 celów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo