1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA Bezrobocie na wsi Zmiany w poziomie bezrobocia 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA Bezrobocie na wsi Zmiany w poziomie bezrobocia 3"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI : 1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA Bezrobocie na wsi Zmiany w poziomie bezrobocia Struktura bezrobotnych Kobiety Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni dotychczas nie pracujący POŚREDNICTWO PRACY, PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Oferty pracy Poradnictwo i doradztwo zawodowe WYDATKI FUNDUSZU PRACY Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane w oparciu o środki Funduszu Pracy Szkolenia 7 2. Prace interwencyjne 8 3. Roboty publiczne 8 4. StaŜe 9 5. Przygotowanie zawodowe 9 6. Prace społecznie uŝyteczne Jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności 10 gospodarczej 8. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników Opieka nad dzieckiem i osobą zaleŝną Programy Rynku Pracy 11 1

2 1. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec grudnia 2006 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce wynosiła osób ( kobiet i męŝczyzn ) i była niŝsza od liczby zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2005 roku o osób tj. 9,87 %. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec poszczególnych miesięcy 2006 roku przedstawiała się następująco : styczeń osób ( w tym : kobiet ) luty osoby ( w tym : kobiety ) marzec osoby ( w tym : kobiety ) kwiecień osoby ( w tym : kobiet ) maj osoby ( w tym : kobiet ) czerwiec osób ( w tym : kobiet ) lipiec osoby ( w tym : kobiety ) sierpień osób ( w tym : kobiet ) wrzesień osób ( w tym : kobiet) październik osób ( w tym : kobiet ) listopad osoby ( w tym : kobiet) grudzień osób ( w tym : kobiet ) Na koniec grudnia 2006 roku zarejestrowanych było 217 osób ( 100 kobiet i 117 męŝczyzn ) poszukujących pracy ( nie posiadających statusu osoby bezrobotnej ) w tym 80 osób ( 26 kobiet i 54 męŝczyzn ) niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu. Stopa bezrobocia w powiecie ostrołęckim wynosiła : Stan na koniec Miasto Ostrołęka Powiat ostrołęcki grudnia 2001 roku 21,8 % 19,1 % 2002 roku 23,4 % 19,4 % 2003 roku 23,0 % 19,4 % 2004 roku 22,9 % 25,1 % 2005 roku 22,2 % 23,9 % 2006 roku 20,3 % 21,7 % 2

3 1.1 Bezrobocie na wsi. Na koniec grudnia 2006 roku zarejestrowanych było osób ( kobiet i męŝczyzn ) zamieszkałych na wsi w tym 42 osoby posiadające gospodarstwo rolne. Stanowiły one 56,6 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2005 roku liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o 727 osób. 1.2 Zmiany w poziomie bezrobocia. W grudniu 2006 roku zarejestrowało się 671 osób bezrobotnych ( 287 kobiet i 384 męŝczyzn ) o 47 osób mniej niŝ w grudniu 2005 roku. Nowo zarejestrowani stanowili 5,57 % ogółu zarejestrowanych. Wśród zarejestrowanych w grudniu 2006 roku po raz pierwszy status Osoby bezrobotnej uzyskały 143 osoby tj. 21,3% ogólnej liczby zarejestrowanych w tym miesiącu. Po raz kolejny do rejestracji powróciło 528 osób tj. 78,7 % ogółu zarejestrowanych w grudniu 2006 roku. Po zakończeniu wykonywania prac interwencyjnych do rejestracji powróciło 26 osób, a po robotach publicznych 20 osób. W grudniu 2006 roku wyłączono z ewidencji bezrobotnych 549 osób. Najwięcej osób bezrobotnych wyłączono z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy osoby ( 117 kobiet ) tj. 47,7 % ogółu wyłączonych w miesiącu grudniu 2006 roku i z powodu podjęcia pracy 227 osób ( 123 kobiety ) tj.41,3% ogółu wyłączonych w grudniu 2006 roku. 1.3 Struktura bezrobotnych Kobiety Na koniec grudnia 2006 roku liczba bezrobotnych kobiet wynosiła i stanowiła 55 % ogółu bezrobotnych. W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2005 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 438. Wśród bezrobotnych kobiet ( 69,2 % ) pracowało przed uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej, 37 kobiet objęły zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z prawem do zasiłku zarejestrowane było 812 kobiet ( 12,2 % ogólnej liczby zarejestrowanych kobiet ) Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. W 2006 roku zarejestrowało się 557 osób ( 326 kobiet ) pozostających w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. 3

4 1.3.3 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to wyodrębniona kategoria bezrobotnych, w stosunku do których przede wszystkim mogą być stosowane działania aktywizujące określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Do kategorii tej zakwalifikowane zostały osoby bezrobotne : - do 25 roku Ŝycia - długotrwale bezrobotne - powyŝej 50 roku Ŝycia - bez kwalifikacji zawodowych - samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku Ŝycia - niepełnosprawne Na koniec grudnia 2006 roku pośród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy największe grupy stanowiły osoby : - długotrwale bezrobotne ( osób ) 70,67 % ogółu bezrobotnych - do 25 roku Ŝycia ( osoby ) 25,09 % ogółu bezrobotnych - powyŝej 50 roku Ŝycia ( osoby ) 14,06 % ogółu bezrobotnych - bez kwalifikacji zawodowych ( osoby ) 16,29 % ogółu bezrobotnych najmniejsze grupy stanowiły osoby : - niepełnosprawne ( 197 osób ) 1,63 % ogółu bezrobotnych - samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku Ŝycia ( 232 osoby ) 1,92 % ogółu bezrobotnych Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W końcu grudnia 2006 roku liczba bezrobotnych zwolnionych w ramach tzw. zwolnień grupowych wynosiła 62 osoby ( 37 kobiet ) i w stosunku do stanu na koniec grudnia 2005 roku zmniejszyła się o 36 osób Bezrobotni z prawem do zasiłku. Na koniec grudnia 2006 roku w ewidencji zarejestrowane były osoby z prawem do zasiłku ( 812 kobiet i męŝczyzn ). Stanowiły one 15,71 % ogółu bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiadało : osoby ( 366 kobiet ) zamieszkałych na wsi - 20 osób ( 10 kobiet ) w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki osób ( 100 kobiet ) do 25 roku Ŝycia - 10 osób ( 3 kobiety ), które ukończyły szkołę wyŝszą do 27 roku Ŝycia osób ( 62 kobiety ) długotrwale bezrobotnych osób ( 123 kobiety ) powyŝej 50 roku Ŝycia osoby ( 115 kobiet ) bez kwalifikacji zawodowych - 21 osób ( 19 kobiet ) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku Ŝycia - 38 osób ( 15 kobiet ) niepełnosprawnych 4

5 1.3.6 Bezrobotni dotychczas nie pracujący Na koniec grudnia 2006 roku w ewidencji zarejestrowane było osób uprzednio nie pracujących. W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2005 roku liczba osób w tej grupie zmniejszyła się o 337 osób tj. 8,82 %. 1.4 Pośrednictwo pracy, poradnictwo i doradztwo zawodowe Oferty pracy W 2006 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 3825 ofert pracy. Pośrednicy pracy w wyniku 595 wizyt pozyskali do współpracy 261 nowych pracodawców i niesubsydiowanych miejsc pracy Poradnictwo i doradztwo zawodowe Doradztwo zawodowe poprzez organizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przygotowuje ludzi wchodzących na rynek pracy oraz osoby długotrwale bezrobotne do elastycznego poruszania się po rynku pracy. Stosowane badania testowe określające własne predyspozycje zawodowe pomagają młodym ludziom określić ścieŝkę awansu zawodowego. Z wyŝej omawianych form doradztwa zawodowego w 2006 roku skorzystały 744 osoby. W miesiącu październiku doradca zawodowy czynnie uczestniczył w zorganizowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Ostrołęce dniach otwartych MłodzieŜowych Targów Pracy, które cieszyły się bardzo duŝą frekwencją. 5

6 1.5. WYDATKI FUNDUSZU PRACY W 2006 roku z Funduszu Pracy wydatkowano ogółem zł z tego 60,8 % stanowiły wydatki na zasiłki dla bezrobotnych, które wynosiły zł. Wydatki na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy wynosiły zł co stanowiło 41,7 % wydatków ogółem, w tym na : - szkolenie bezrobotnych zł tj. 3,14 % wydatków na aktywne formy - refundacja wynagrodzeń i składek zł tj. 32,55 % wydatków na aktywne na ubezpieczenie społeczne osób formy zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - refundacja wynagrodzeń i składek zł tj.8,62 % wydatków na aktywne na ubezpieczenie społeczne osób formy zatrudnionych w ramach robót publicznych - staŝe u pracodawcy zł tj.33,9 % wydatków na aktywne formy - przygotowanie zawodowe zł tj.11,63 % wydatków na aktywne formy - prace społecznie uŝyteczne zł tj.0,23% wydatków na aktywne formy - środki na podjęcie działalności zł tj.9,91% wydatków na aktywne formy - składki na ubezpieczenie społeczne 984 zł tj.0,03 % wydatków na aktywne rolników formy - opieka nad dziećmi i osobą zaleŝną 872 zł tj. 0,01% wydatków na aktywne formy 6

7 1.5.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane w oparciu o środki Funduszu Pracy. 1. Szkolenia W 2006 roku szkoleniami objęto 299 osób bezrobotnych (w tym 127 osób z powiatu ziemskiego). Zrealizowano 11 tematów w ramach szkoleń grupowych, w których udział wzięło 229 osób oraz szkolenia indywidualne dla 70 osób. Szkolenia organizowane były w niŝej wymienionych zakresach tematycznych: grupowe: ABC Biznesu, ABC Przedsiębiorczości, kasjer - sprzedawca, podstawy obsługi komputera, księgowość od podstaw do samodzielnego księgowego, język angielski dla początkujących, pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia, operator wózków jezdniowych, grafika komputerowa, pracownik ds. kadr i płac, kompleksowa obsługa magazynu; indywidualne: świadectwa kwalifikacji w zakresie przewozu osób i rzeczy, operatora sprzętu cięŝkiego (koparko-ładowarki, maszyny do rozkładania mas bitumicznych, walce drogowe, maszyny do produkcji mieszanek betonowych, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne), techniki murarskie stosowane w Wielkiej Brytanii, prawa jazdy kat. C E D, operatora wózków jezdniowych, przewóz towarów niebezpiecznych, instruktora nauki jazdy, spawacza, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, 7

8 pracownik ochrony fizycznej II stopnia, fryzjer, stylista-fryzjer, podstawowe zagadnienia higieny i Ŝywienia. Spośród osób uczestniczących w szkoleniu, na dzień r. 296 osób ukończyło szkolenie a zatrudnienie podjęło 131 osób, tj.45%. Na szkolenia wydatkowano kwotę zł tj. 3,14 % wydatków na aktywne formy. 2. Prace interwencyjne W 2006 roku zawarto 312 umów z pracodawcami, w ramach których zorganizowano 556 nowych miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych. W pracach interwencyjnych uczestniczyło 599 nowoskierowanych osób bezrobotnych (315 osób zamieszkałych na terenie powiatu ziemskiego) oraz 434 osób kontynuujących pracę z 2005r. Spośród osób, które zakończyły wykonywanie tych prac zatrudnienie znalazło 310 osób, tj. 59%. Bezrobotni pracowali najczęściej na stanowiskach takich jak: sprzedawca, kierowca-mechanik, pracownik administracyjno-biurowy, robotnicy branŝy budowlanej, kucharz. Na prace interwencyjne wydatkowano kwotę zł tj. 32,55 % wydatków na aktywne formy. 3. Roboty publiczne. W 2006 roku zawarto 33 umowy z pracodawcami, w ramach których zorganizowano 137 nowych miejsc pracy w ramach robót publicznych. W ramach tych prac zatrudnienie znalazło 141 osób bezrobotnych ( 134 osoby z terenu powiatu ziemskiego). Zatrudnienie z 2005r. kontynuowały 54 osoby. Spośród osób, które zakończyły wykonywanie tych prac zatrudnienia znalazło 60 osób tj. 35%. Bezrobotni pracowali najczęściej na stanowiskach robotników gospodarczych i pracowników fizycznych oraz umysłowych. Na roboty publiczne wydatkowano kwotę ,00 zł tj. 8,62 % wydatków na aktywne formy. 8

9 4. StaŜe W 2006 roku zawarto 481 umów w sprawie odbycia staŝu pracy przez bezrobotnego, w ramach których skierowano 696 osób. Z powiatu ziemskiego na staŝ skierowano 399 bezrobotnych. Zakończyły staŝ 804 osoby. Spośród osób, które ukończyły staŝe 146 osób podjęło pracę, tj.18%. Bezrobotni odbywali staŝ m. in. u takich pracodawców jak: Komenda Miejska i Wojewódzka Policji w Ostrołęce Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce Urząd Skarbowy w Ostrołęce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sąd Rejonowy w Ostrołęce Prokuratura Urzędy Miast i Gmin Banki Szkoły Jednostki sektora prywatnego Na staŝe wydatkowano kwotę ,00 zł tj. 33,9% wydatków na aktywne formy. 5. Przygotowanie zawodowe W 2006 roku zawarto 209 umów na przygotowanie zawodowe. Zorganizowano 276 miejsc w ramach przygotowania zawodowego. Z powiatu ziemskiego na przygotowanie zawodowe skierowano 136 osób bezrobotnych. Zakończyło przygotowanie zawodowe 258 osób. Spośród osób, które ukończyły przygotowanie zawodowe 32 osoby podjęły pracę, tj. 12%. Osoby bezrobotne odbywały przygotowanie zawodowe m. in. u takich pracodawców jak: Komenda Miejska i Wojewódzka Policji w Ostrołęce Urzędy Miast i Gmin Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szkoły Jednostki sektora prywatnego Wojskowa Komenda Uzupełnień Na przygotowanie zawodowe wydatkowano kwotę zł tj. 11,63% wydatków na aktywne formy. 9

10 6. Prace społecznie uŝyteczne W 2006 roku zostały zorganizowane prace społecznie uŝyteczne w 4 gminach. W pracach tych uczestniczyły 44 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Na prace społecznie uŝyteczne wydatkowano kwotę: zł tj.0,23% wydatków na aktywne formy. 7. Jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjecie działalności gospodarczej W 2006 roku wypłacono 81 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Jednorazowych środków udzielono na kwotę ,- zł tj. 9,91% wydatków na aktywne formy. Średnia kwota na osobę wyniosła ,- zł. Z osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności 35 uruchomiło działalność handlową, 42 usługową i 4 osoby wytwórcza. Działalność usługowa to m.in.: usługi motoryzacyjne 7 osób usługi budowlane 6 osób usługi kosmetyczne 5 osób usługi komputerowo-informatyczne 4 osoby usługi gastronomiczne 3 osoby Działalność wytwórcza to: produkcja odzieŝy, produkcja elementów betonowych, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Z umorzenia poŝyczek. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, udzielonych do 31 maja 2004r., skorzystało 8 osób na łączną kwotę : zł. 10

11 8. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników W 2006 roku opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 2 rolników z powiatu ziemskiego zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wydatki na ten cel wyniosły: 984 zł, tj. 0,01% wydatków na aktywne formy. 9. Opieka nad dzieckiem i osobą zaleŝną W 2006 roku refundowano 1 osobie z terenu miasta Ostrołęki, która podjęła zatrudnienie, koszty opieki nad dzieckiem. Wydatki na ten cel wyniosły: 872 zł, tj. 0,01% wydatków na aktywne formy. Ponadto w 2006 roku przyznano 47 osobom dodatki aktywizacyjne ( 22 osoby z powiatu ziemskiego) oraz 1 osobie z powiatu ziemskiego stypendium za kontynuację nauki Programy Rynku Pracy W 2006 roku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu był realizowane w oparciu o programy : aktywizację zawodową bezrobotnych w ramach środków określonych algorytmem, program wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji podstawowych na terenie województwa mazowieckiego przy wykorzystaniu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych Praca i Środowisko, projekt pn. Pierwsza szansa w ramach Działania 1.2. Perspektywy dla młodzieŝy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich projekt pn. Powrót na rynek pracy w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. projekt pn. Pierwszy start w ramach Działania 1.2. Perspektywy dla młodzieŝy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich projekt pn. Nowa szansa w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. 11

12 Środki Funduszu Pracy przyznane wg algorytmu są przeznaczone na wszystkie aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i skierowane do wszystkich grup osób bezrobotnych. Zadania realizowane są z tych środków w ciągu całego roku budŝetowego. W ich ramach były realizowane szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staŝe, przygotowanie zawodowe, prace społecznie uŝyteczne, jednorazowe środki dla osób bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej, koszty opieki na osobą zaleŝną, składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Wydatki wyniosły: 5 855,6 tys. zł. Program Praca i Środowisko miał na celu zintegrowanie z rynkiem pracy bezrobotnych uczestniczących w programie poprzez wykonanie przez nich robót konserwacyjnych urządzeń melioracji podstawowych na terenie województwa mazowieckiego przy wykorzystaniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Realizacja programu była wynikiem zawartego w dniu 31 maja 2006r. porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Starostą Powiatu Ostrołęckiego. W programie uczestniczyło 55 osób długotrwale bezrobotnych. Po uczestnictwie w projekcie 8 osób uzyskało zatrudnienie. Wydatki wyniosły: 137,1 tys. zł. W 2006 roku realizowane były równieŝ projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu pn. Pierwsza szansa w ramach Działania 1.2. Perspektywy dla młodzieŝy SPO RZL rozpoczęła się 1 maja 2005 roku a zakończyła się z dniem 30 czerwca 2006 roku. Celem projektu było zaktywizowanie i przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz dostosowanie kwalifikacji zawodowych bezrobotnej młodzieŝy do 25 roku Ŝycia oraz absolwentów wszystkich typów szkół, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce. Projekt objął grupę 649 osób bezrobotnych (202 męŝczyzn i 447 kobiet), w tym 374 absolwentów (105 męŝczyzn i 269 kobiety). W ramach projektu osoby bezrobotne były obejmowane usługami indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz staŝami, pracami interwencyjnymi, szkoleniami dostosowanymi do wymagań rynku pracy i jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach tego programu wydatki wyniosły: 563,9 tys. zł. Realizacja projektu pn. Powrót na rynek pracy w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPO RZL rozpoczęła się równieŝ 1 maja 2005r. a zakończyła się 30 czerwca 2006 roku. 12

13 Celem projektu było zaktywizowanie i przygotowanie do powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych w wieku powyŝej 25 lat, w tym długotrwale bezrobotnych /pozostających bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy/. Projekt objął grupę 335 osób bezrobotnych (115 męŝczyzn i 220 kobiet), w tym 273 osób długotrwale bezrobotnych (80 męŝczyzn i 193 kobiety) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce. W ramach projektu osoby bezrobotne były obejmowane usługami indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz przygotowaniem zawodowym, pracami interwencyjnymi, szkoleniami dostosowanymi do wymagań rynku pracy i jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach tego programu wydatki wyniosły: 279,9 tys. zł. W 2006 roku rozpoczęła się realizacja kolejnych projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od dnia 1 marca 2006 roku rozpoczęła się realizacja projektu Pierwszy start w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieŝy SPO RZL. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2007 roku. Celem projektu jest zaktywizowanie i przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz dostosowanie kwalifikacji zawodowych bezrobotnej młodzieŝy do 25 roku Ŝycia oraz absolwentów wszystkich typów szkół, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce. Projekt kierowany jest do grupy 717 osób bezrobotnych. W ramach projektu osoby bezrobotne były obejmowane usługami indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz staŝami, pracami interwencyjnymi, szkoleniami dostosowanymi do wymagań rynku pracy i jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej. W 2006r. projekt objął juŝ grupę 319 osób bezrobotnych. Wydatki wyniosły: 1 015,7 tys. zł. Od dnia 1 marca 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce rozpoczął równieŝ realizację projektu pn. Nowa szansa w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPO RZL. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2007 roku. Celem projektu jest zaktywizowanie i przygotowanie do powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych w wieku powyŝej 25 lat, w tym długotrwale bezrobotnych /pozostających bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy/. Projekt obejmie grupę 711 osób bezrobotnych. W ramach projektu osoby bezrobotne będą obejmowane usługami indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz przygotowaniem zawodowym, pracami interwencyjnymi, szkoleniami dostosowanymi do wymagań rynku pracy i jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej. W 2006r. projekt objął juŝ grupę 330 osób bezrobotnych. Wydatki wyniosły: 1 130,8 tys. zł. Umowy w sprawie realizacji tych projektów zostały podpisane w dniu 08 maja 2006 roku. 13

14 Wyszczególnienie Łączny limit na aktywne formy Wykorzystani e środków w 2006 r. (wydatki łącznie) Algorytm SPO RZL działanie 1.2 z 2005r. w tym SPO RZL działanie 1.3 z 2005r. SPO RZL działanie 1.2 z 2006r. Załącznik nr 1 SPO RZL działanie 1.3 z 2006r. limit wydatki limit wydatki limit wydatki limit wydatki limit wydatki Szkolenie Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜe Przygotowanie zawodowe Inne wydatki /opieka KRUS X Jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności Prace społecznieuŝyteczne Liczba osób objętych programa mi Ogółem Wkład własny EFS Razem limit /wg decyzji Ministra/

15 Wybrane kategorie bezrobotnych Wyszczególnienie Grudzień 2005 r. Udział % Grudzień 2006 r. Udział % Bezrobotni ogółem , ,0 w tym : Kobiety , ,0 MęŜczyźni , ,0 Poprzednio pracujący , ,1 Dotychczas nie pracujący , ,9 Zamieszkali na wsi , ,6 Z prawem do zasiłku , ,7 Zwolnieni z przyczyny zakładu pracy 98 0,7 62 0,5 Osoby w okresie do 12 miesięcy od od dnia ukończenia nauki 672 5, ,6 15

16 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy a. miasto b. powiat Lp. Wyszczególnienie Zarejestrowani w miesiącu grudniu 2006 r. Podjęli pracę w miesiącu grudniu 2006 r. Zarejestrowani na koniec miesiąca grudnia 2006 r. razem kobiety razem kobiety ogółem w tym z prawem do zasiłku razem kobiety razem kobiety 1. Do 25 roku Ŝycia a. 98 b. 132 a. 49 b. 61 a. 55 b. 47 a. 31 b. 22 a. 975 b a. 550 b a. 119 b. 271 a. 37 b Które ukończyły szkołę wyŝszą do 27 roku Ŝycia a. 12 b. 9 a. 3 b. 4 a. 3 b. 2 a. 2 b. 2 a. 59 b. 47 a. 36 b. 38 a. 6 b. 4 a. 1 b Długotrwale bezrobotne a. 150 b. 199 a. 84 b. 100 a. 69 b. 68 a. 45 b. 36 a b a b a. 67 b. 91 a. 36 b PowyŜej 50 roku Ŝycia a. 46 b. 36 a. 19 b. 12 a. 7 b. 4 a. 1 b. 4 a. 907 b. 787 a. 471 b. 285 a. 174 b. 135 a. 73 b Bez kwalifikacji zawodowych a. 51 b. 65 a. 29 b. 31 a. 20 b. 19 a. 13 b. 12 a. 641 b a. 389 b. 704 a. 74 b. 190 a. 41 b Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku Ŝycia a. 6 b. 4 a. 5 b. 3 a. 1 b. 2 a. 1 b. 2 a. 124 b. 108 a. 111 b. 98 a. 10 b. 11 a. 9 b Niepełnosprawni a. 16 b. 3 a. 3 b. 1 a. 6 b. 1 a. 5 b. 0 a. 122 b. 75 a. 59 b. 30 a. 24 b. 14 a. 10 b. 5 16

17 Ilość bezrobotnych i stopa bezrobocia w 2006 roku Stan na dzień Ilość bezrobotnych Stopa bezrobocia Ogółem Miasto Ostrołęka Powiat ostrołęcki Miasto Ostrołęka Powiat ostrołęcki Województwo mazowieckie Kraj r ,1 24,5 14,1 18, r ,3 24,8 14,1 18, r ,4 24,9 13,9 17, r ,6 24,2 13,5 17, r ,9 23,3 13,1 16, r ,3 22,6 12,7 15, r ,9 22,3 12,6 15, r ,5 22,0 12,5 15, r ,3 21,5 12,2 15, r ,0 21,2 11,9 14, r ,2 21,5 11,8 14, r

18 NAPŁYW i ODPŁYW bezrobotnych w obszarze działania PUP w Ostrołęce w 2005 i 2006 roku / stan na dzień 31 grudnia / Lp. Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani - NAPŁYW Bezrobotni wyłączeni ODPŁYW w tym : w tym z powodu : Ogółem Ogółem po raz pierwszy po raz kolejny powracający do ewidencji po : pracach interwencyjnych robotach publicznych szkoleniach podjęcia pracy nie potwierdz. gotowości do pracy 1. grudzień 2005 r grudzień 2006 r

19 Struktura bezrobotnych w powiecie ostrołęckim w 2006 roku 2006 rok miesiące Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku zamieszkałe na wsi do 25 roku Ŝycia w tym osoby : które ukończyły szkołę wyŝszą do 27 roku Ŝycia długotrwale bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku Ŝycia Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Niepełno -sprawne Wrzesień Październik Listopad Grudzień

20 20

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. 1. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim na koniec grudnia 2004 r. wynosiła 6438 osób i zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu OCENA RACJONALNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci : Poziom i stopa Zmiany w poziomie bezrobocia Struktura bezrobotnych rednictwo pracy, poradnictwo i doradztwo zawodowe

Spis tre ci : Poziom i stopa Zmiany w poziomie bezrobocia Struktura bezrobotnych rednictwo pracy, poradnictwo i doradztwo zawodowe Spis treści : 1. Poziom i stopa....2 1.1 Bezrobotni na wsi...2 1.2 Zmiany w poziomie bezrobocia...3 1.3 Struktura bezrobotnych... 3 1.3.1 Kobiety...3 1.3.2 Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax wew.51 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08, fax. 87 643-58-03, e-mail: biau@praca.gov.pl Augustów, 3 września 2009 INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 211r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci: Poziom i stopa Zmiany w poziomie bezrobocia Struktura bezrobotnych rednictwo pracy, poradnictwo i doradztwo zawodowe 1.

Spis tre ci: Poziom i stopa Zmiany w poziomie bezrobocia Struktura bezrobotnych rednictwo pracy, poradnictwo i doradztwo zawodowe 1. Spis treści: 1. Poziom i stopa... 2 1.1 Bezrobotni na wsi... 2 1.2 Zmiany w poziomie bezrobocia... 3 1.3 Struktura bezrobotnych... 3 1.3.1 Kobiety... 3 1.3.2 Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie zawierciańskim ( stan na koniec IV kw. 2007r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie zawierciańskim ( stan na koniec IV kw. 2007r.) Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie zawierciańskim ( stan na koniec IV kw. 2007r.) Według stanu na koniec grudnia 2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem: 8491 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Marzec 2013 (statystyka)

Marzec 2013 (statystyka) PUP Świdnica Źródło: http://praca.swidnica.pl/pl/urzad/statystykirynkupracy/statystyki213/7536,marzec213statystyka.html Wygenerowano: Czwartek, 5 października 217, 21:5 Marzec 213 (statystyka) INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. P.412/1/KP/15 Ryki, dnia 10.02.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według wieku, wykształcenia, staŝu i czasu pozostawania bez pracy.

Bezrobotni według wieku, wykształcenia, staŝu i czasu pozostawania bez pracy. SYTUACJA NA RYNKU PRACY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO W ROKU 2009 Wolsztyn, marzec 2010 Według stanu z końca grudnia 2009 roku na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 21r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2007r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2007r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu lutego 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu lutego 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-2/AW/13 Gostynin, dnia 12.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.)

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) PUP Białystok Magda Jankowska 12.08.2014 Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) Działalnie 1.3 Aktywizacja zawodowa szansa na powrót na rynek pracy"

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Marzec 2012 (statystyka)

Marzec 2012 (statystyka) PUP Świdnica Źródło: http://praca.swidnica.pl/pl/urzad/statystykirynkupracy/statystyki212/5645,marzec212statystyka.html Wygenerowano: Piątek, 1 lutego 217, 16:25 Marzec 212 (statystyka) INFORMACJA SYGNALNA

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu września 2010r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu września 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/IG/10 Gostynin, dnia 13.10.2010r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według wieku, wykształcenia, staŝu i czasu pozostawania bez pracy.

Bezrobotni według wieku, wykształcenia, staŝu i czasu pozostawania bez pracy. SYTUACJA NA RYNKU PRACY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO W ROKU 2008 Wolsztyn, marzec 2009 Według stanu z końca grudnia 2008 roku na terenie działania powiatowego urzędu pracy w Wolsztynie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku Częstochowa, maj 2017 r. 6123 4778 4384 6766 6276

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-1/AW/14 Gostynin, dnia 03.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu marca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu marca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-8/AW/14 Gostynin, dnia 11.04.2014r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu listopada 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu listopada 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/13 Gostynin, dnia 11.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE 12-100 SZCZYTNO, ul. Ogrodowa 17, tel/fax (0-89) 624-32-87, e-mail: olsz@praca.gov.pl, www.szczytno.up.gov.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 30.06.2008r. Lubin, lipiec 2008r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia..3 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 30.09.2009r. Lubin, październik 2009r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa

Bardziej szczegółowo