Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe"

Transkrypt

1 Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca 2008

2 UniCredit S.p.A Siedziba: Rzym, A. Specchi, 16 Zarząd Generalny: Mediolan, Piazza Cordusio Numer Rejestrowy w Rzymskim Rejestrze Handlowym i Firm, Kod podatkowy i Nr VAT Wpisany do Rejestru Bankowego Jednostka dominująca Grupy Bankowej UniCredito Italiano Numer Ewidencyjny Grupy Bankowej nr Członek Włoskiego Międzybankowego Funduszu Ochrony Depozytów Kapitał zakładowy: ,50 euro całkowicie wpłacony Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

3 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

4 Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

5 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Rada Dyrektorów i Rada Biegłych Rewidentów Rada Dyrektorów Dieter Rampl Przewodniczący Rady Gianfranco Gutty Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Franco Bellei Wiceprzewodniczący Rady Berardino Libonati Fabrizio Palenzona Anthony Wyand Alessandro Profumo Prezes (CEO) Manfred Bischoff Dyrektorzy Vincenzo Calandra Buonaura Enrico Tommaso Cucchiani Donato Fontanesi Francesco Giacomin Piero Gnudi Friedrich Kadrnoska Max Dietrich Kley Marianna Li Calzi Salvatore Ligresti Luigi Maramotti Antonio Maria Marocco Carlo Pesenti Hans Jürgen Schinzler Nikolaus Von Bomhard Franz Zwickl Lorenzo Lampiano Sekretarz Rady Rada Biegłych Rewidentów Giorgio Loli Przewodniczący Gian Luigi Francardo Rewidenci Stali Siegfried Mayr Aldo Milanese Vincenzo Nicastro Massimo Livatino Rewidenci Zmienni Giuseppe Verrascina Niezależny Biegły Rewident KPMG S.p.A. Dyrektor odpowiedzialny za przygotowanie Sprawozdań Finansowych Spółki Ranieri de Marchis 5

6 Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

7 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca 2008 Wprowadzenie do Półrocznego Sprawozdania Finansowego 8 Sprawozdanie z Działalności za pierwsze półrocze 2008 r. 11 Wybrane dane finansowe 13 Skrócone sprawozdanie finansowe 14 Bilans 14 Rachunek zysków i start 15 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 16 Drugi kwartał 2008 r. 16 Dane kwartalne 17 Akcje UniCredit 18 Wyniki Grupy za pierwsze półrocze 2008 r. 19 Czynniki makroekonomiczne i scenariusz dla sektora bankowego 19 Wyniki za okres 22 Udział pionów w wynikach Grupy 26 Dalsze informacje 56 Wydarzenia po dacie bilansu 88 Ocena sytuacji i perspektywy 89 Półroczne Skrócone Sprawozdania Finansowe 91 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 93 Noty objaśniające 103 Część A) Zasady (polityka) rachunkowości 105 Część B) Skonsolidowany bilans 143 Część C) Skonsolidowany rachunek zysków i strat 159 Część D) Informacje dotyczące segmentów działalności 169 Część E) Polityka dotycząca ryzyka i transakcji zabezpieczających 175 Część H) Transakcje z podmiotami powiązanymi 187 Część I) Płatności w formie akcji własnych 191 Załączniki 197 Certyfikacja półrocznego sprawozdania finansowego stosownie do Art.81-ter Rozporządzenia CONSOB nr z 14 maja 1999, z późniejszymi zmianami 243 Raport niezależnego biegłego rewidenta 247 Uwagi W tabelach użyto następujących symboli:. myślnik (-) oznacza, że pozycja/wartość nie istnieje;. dwie kropki (..) lub (n.s.) gdy wartości nie osiągnęły minimum uznawanego za istotne lub w każdym przypadku nie są uznawane za istotne ;. N.A. oznacza, że wartość nie jest dostępna. O ile nie podano inaczej, wszystkie kwoty są wyrażone w milionach euro. 7

8 Wstęp do Półrocznego Sprawozdania Finansowego Niniejsze Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca 2008 r. zostało sporządzone zgodnie z 154-ter 5 Rozporządzenia Legislacyjnego 58/98 oraz zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególności z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 10 zamiast ujawnień wymaganych w rocznych sprawozdaniach finansowych zawiera skrócone sprawozdanie finansowe. Komunikaty prasowe odnoszące się do istotnych wydarzeń zaistniałych w danym okresie są dostępne na stronie internetowej UniCredit wraz z prezentacją naszych wyników za drugi kwartał 2008 r. Półroczne Sprawozdanie Finansowe zawiera: Śródroczne sprawozdanie z działalności, który zawiera przekształcone (skrócone) sprawozdanie finansowe oraz oprócz komentarza na temat wyników za okres dodatkowe informacje wymagane przez CONSOB w zawiadomieniu nr z dnia 28 czerwca 2006r. (tj. uzgodnienie skróconego sprawozdania finansowego do oficjalnego sprawozdania finansowego) oraz informacje (również wymagane przez CONSOB) o spółkach celowych i strukturyzowanych produktach kredytowych, wartościach godziwych i instrumentach pochodnych sprzedanych klientom. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z danymi porównywalnymi za 2007 r. Zgodnie z wymogami MSR 34, danymi porównawczymi dla bilansu są dane na dzień 31 grudnia 2007 r., podczas gdy dla rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitałach własnych oraz rachunku przepływów pieniężnych danymi porównawczymi są dane za pierwsze półrocze 2007 r., wykazane w Półrocznym Sprawozdaniu Finansowym na 30 czerwca 2007 r. Noty objaśniające obejmują: szczegółowe informacje wymagane przez MSR34, wykazane zgodnie z planami układem not w sprawozdaniu finansowym, dodatkowe informacje wymagane przez CONSOB, i informacje uznane za przydatne dla zapewnienie prawidłowej prezentacji sytuacji finansowej na poziomie skonsolidowanego sprawozdania Grupy. Certyfikację półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z Art.81-ter Rozporządzenia CONSOB-u Nr 11971/99, z późniejszymi zmianami; Raport niezależnego biegłego rewidenta wydany przez KPMG SpA w formie raportu z przeglądu sprawozdania finansowego. Od zakończenia roku finansowego 2007 najważniejszymi zmianami w zakresie konsolidacji były: Włączenie Grupy Ukrsotsbank; Włączenie w zakres konsolidacji 31 spółek, kontrolowanych już wcześniej lecz nie konsolidowanych ze względu na istotność (20 należy do Grupy HVB a 11 do Grupy BA-CA ); oraz Wyłączenie z zakresu konsolidacji BPH i czeskiego banku Hypostavebni Sporitelna AS, a także FIMIT i Communication Valley z byłej Grupy Capitalia. Dalsze istotne zmiany w zakresie konsolidacji, które nastąpiły pomiędzy czerwcem a grudniem 2007 r. odnosiły się głównie do: Przejęciem Capitalia SpA przez UniCredit SpA z dniem 1 października 2007 r. Wstępna konsolidacja Grupy Capitalia miała miejsce od tej daty zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych. Włączenia w zakres konsolidacji Grupy Aton kupionej przez BA-CA w lipcu 2007 r. i Grupy Bankowej JSC ATF kupionej przez BACA w listopadzie 2007 r., a także czterech spółek specjalnego przeznaczenia emitujących papiery dłużne (tzw. conduits) sponsorowane przez HVB (BUFCO, Black Forest, Arabella i Salome) i funduszu nieruchomości Euro Immo Profil, które zostały włączone do zakresu konsolidacji w grudniu 2007 r. Wyłączenia z zakresu konsolidacji LocatRent spółki sprzedanej przez Locat pod koniec sierpnia 2007 r., a także FMS Bank, sprzedanego przez HVB pod koniec grudnia 2007 r. Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

9 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skrócony rachunek zysków i strat za rok 2007 r. zawarty w Śródrocznym sprawozdaniu z działalności dla celów porównawczych został przekształcony tak, jakby połączenie biznesowe z Grupą Capitalia miało miejsce na początku 2007 r. Dla celów porównawczych przekształcony rachunek zysków i strat przedstawia również: znormalizowane zmiany w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r., które uwzględniają zmiany zakresu konsolidacji (dodatkowo do Grupy Capitalia już ujętej w zestawieniu pro-forma ), różnice kursowe walut stosowanych do przeliczania rachunków zysków i strat spółek zależnych, a także efekty reformy TFR (włoski system płacenia odpraw) oraz wpływ zmian w Funduszu Emerytalnym BA-CA na koszty Płac w pierwszym półroczu 2007 r. Należy zaznaczyć, że począwszy od raportu kwartalnego sporządzonego na dzień 31 marca 2008 r. format skróconego rachunku zysków i strat został zmodyfikowany w celu lepszego ukazania, w aspekcie biznesowym, wyników leasingu operacyjnego oraz w celu uniknięcia wpływu ekonomicznych skutków alokacji ceny zakupu w ramach połączenia z Grupą Capitalia na poszczególne pozycje rachunku zysków i strat. Amortyzacja odnosząca się do leasingu operacyjnego została przeklasyfikowana jako inne przychody operacyjne netto w którym czynsze dzierżawne były ujęte już wcześniej. Natomiast ekonomiczne skutki alokacji ceny zakupu w ramach połączenia z dawną Grupą Capitalia, po wyłączeniu podatków i udziałów mniejszości, zostały przeklasyfikowane do oddzielnej pozycji. Główne pozycje aktywów zaklasyfikowane w ramach MSSF 5 jako aktywa trwałe i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży w bilansie na dzień 30 czerwca 2008 r. dotyczyły IRFIS-Mediocredito della Sicilia SpA i 184 oddziałów przeznaczonych do zbycia. Taka klasyfikacja warunkowała zezwolenie Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" (Włoski Urząd Konkurencji) na przejęcie Capitalia SpA przez UniCredit SpA Wyniki pionów (informacje dotyczące segmentów działalności) są przedstawione - tak jak w 2007 r. na podstawie struktury organizacyjnej zaakceptowanej przez Zarząd w lipcu 2007 r., tzn. dane siedmiu pionów biznesowych (Bankowości Detalicznej, Bankowości Korporacyjnej, Bankowości Prywatnej, Zarządzania Aktywami, Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), Rynków Polski (PM) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (CEE)) w układzie sprawozdawczym do poziomu wyniku brutto. Dla Pionów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz Rynków Polski (PM) zaprezentowano również wynik netto za okres w oddzielnym rozdziale niniejszego sprawozdania. Rachunki zysków i strat w podziale na segmenty przedstawione w Śródrocznym sprawozdaniu z działalności również zostały przekształcone w stosunku do Raportu Kwartalnego na dzień 31 marca 2008 r. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2007 r., celem ujęcia Grupy Capitalia od początku 2007 r. Jednakże w odniesieniu do Raportu Kwartalnego na dzień 31 marca 2008 r. wprowadzono dwie zmiany w metodzie alokacji przychodów i kosztów pionów. Po pierwsze, metoda alokacji kosztów pionów spółek dawnej Grupy Capitalia, która była stosowana przez Capitalia przed połączeniem z UniCredit, została zmodyfikowana w celu dostosowania struktury kosztów pionów byłej Grupy Capitalia do tych wynikających z reorganizacji struktury organizacyjnej opisanej w Dalszych Informacjach poniżej, a która zostanie ostatecznie wdrożona w czwartym kwartale 2008 r. Po drugie, mając na uwadze wzrastający udział zasobów i działań jednostki dominującej, które można bezpośrednio przypisać pionom, przychody i koszty ujęte w sprawozdaniu jednostki dominującej zostały alokowane poszczególnym pionom. Rachunki zysków i strat za poprzednie okresy zostały odpowiednio przekształcone w celu ujęcia tych zmian. 9

10 Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

11 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2008 r. Wybrane dane finansowe 13 Skrócone sprawozdanie finansowe 14 Bilans 14 Rachunek zysków i strat 15 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 16 Drugi kwartał 2008 r. 16 Dane kwartalne 17 Akcje UniCredit 18 Wyniki Grupy za pierwsze półrocze 2008 r. 19 Czynniki makroekonomiczne i scenariusz dla sektora bankowego 19 Wyniki za okres 22 Udział pionów w wynikach Grupy 26 Pion Bankowości Detalicznej 27 Pion Bankowości Korporacyjnej 31 Pion Bankowości Prywatnej 36 Pion Zarządzania Aktywami 40 Pion Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB) 43 Pion Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) 47 Pion Rynków Polski (PM) 53 Dalsze informacje 56 Połączenie z dawną Grupą Capitalia 56 Transakcje korporacyjne i dalsza racjonalizacja operacji Grupy 62 Uzgodnienie sprawozdania skróconego do oficjalnego sprawozdania finansowego 70 Informacje o strukturyzowanych produktach kredytowych i instrumentach pochodnych OTC 72 Wydarzenia po dacie bilansu 88 Ocena sytuacji i perspektywy 89 11

12 Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

13 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wybrane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w mln euro) Pierwsze półrocze Zmiana PRO-FORMA Przychód z działalności operacyjnej ,6% Koszty działalności operacyjnej ,7% Wynik na działalności operacyjnej ,8% Zysk brutto ,3% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Grupy ,4% WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Pierwsze półrocze ( l ) Zmiana PRO-FORMA Zwrot z kapitału własnego (ROE) (1) 14,1% 20,9% -6,8 Wskaźnik koszty/przychody (C/I) 59,5% 51,4% +8,1 EVA (w mln euro)(2) GŁÓWNE POZYCJE BILANSU (w mln. euro) Na dzień: ( l Zmiana ) 30/06/ /12/2007 Aktywa razem ,7% Należności od klientów ,9% Zobowiązania wobec klientów i wyemitowane ,5% papierdłużnych wartościowe Kapitał własny ,5% WSKAŹNIKI KAPITAŁOWE Kapitał podstawowy Core Tier 1/ Aktywa z ważonym ryzykiem razem (RWA) (BIS 1) Kapitał regulacyjny razem / Aktywa z ważonym ryzykiem razem (RWA) (BIS 1) Na dzień: Zmiana 30/06/ /12/2007 5,55% 5,83% -0,28 10,09% 10,11% -0,02 PERSONEL I ODDZIAŁY Na dzień: Zmiana 30/06/ /12/2007 Pracownicy (3) Pracownicy (proporcjonalna konsolidacja jednostek zależnych) Oddziały (4) RATINGI DŁUG ŚRDNIO I PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWY DŁUGOTERMINOWY Fitch Ratings F1 A+ POSITIVE Moody s Investors Service P-1 Aa2 NEGATIVE Standard & Poor s A-1 A+ STABLE UWAGA: Rachunek zysków i strat pro-forma za rok 2007 uwzględnia Grupę Capitalia od 1 stycznia 2007 r. (1) Dane zannualizowane. Wyliczone na podstawie średniego kapitału własnego dla okresu (z wyłączeniem dywidend z przeznaczeniem do dystrybucji i przychodów w zakresie aktywów AfS i instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne), bez uwzględnienia wartości firmy wynikającej z połączenia z HVB i Capitalia, który przeprowadzono przez wymianę udziałów i zapisano zgodnie z MSSF 3 (2) Ekonoczmiczna Wartość Dodana (EVA), równa jest różnicy pomiędzy NOPAT (Wynikiem netto z działalności operacyjnej) a kosztem kapitału (3) Dane dotyczące etatów. Dane Obejmują wszystkich pracowników jednostek zależnych skonsolidowanych proporcjonalnie, takich jak Koc Financial Services Group. Wzrost w stosunku do 31 grudnia 2007 r. jest spowodowany włączeniem Ukrotsbank ( na dzień 30 czerwca 2008 r.) (4) Dane obejmują wszystkie oddziały jednostek zależnych skonsolidowanych proporcjonalnie, takich jak Koc Financial Services Group. Wzrost w stosunku do 31 grudnia 2007 r. jest częściowo spowodowany włączeniem Ukrotsbank (457 oddziałów na dzień 30 czerwca 2008 r.) 13

14 Skrócone sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY BILANS Aktywa Kwoty na: 30/06/ /12/2007 (1) (w mln euro) Zmiana w mln euro Procentowo Kasa i środki pieniężne ,0% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ,5% Należności od banków ,8% Należności od klientów ,9% Inwestycje finansowe ,1% Instrumenty pochodne zabezpieczające ,1% Rzeczowe aktywa trwałe ,0% Wartość firmy ,4% Pozostałe wartości niematerialne ,1% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,0% Aktywa trwałe i grupy aktywów klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ,9% Inne aktywa ,4% Aktywa razem ,7% Pasywa Zobowiązania wobec banków ,0% Zobowiązania wobec klientów i wyemitowane papiery wartościowe ,5% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu ,2% Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ,4% Instrumenty pochodne zabezpieczające ,9% Rezerwy na ryzyko i wydatki ,4% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,2% Zobowiązania dotyczące grup aktywów przeznaczonych do sprzedaży ,9% Inne zobowiązania ,6% Udziały mniejszości ,7% Kapitał własny Grupy ,5% - Kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy ,0% - Kapitał z aktualizacji wyceny do wartości godziwej aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz ,3% instrumentów zabezpieczanych i zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń - Zysk netto ,8% Pasywa razem ,7% (1) Zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z Banca d Italia ujęcie leasingu aktywów trwałych w budowie oraz oczekujących na przekazanie do leasingu uległo zmianie. Rezerwy, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i wartość firmy zmieniły się w porównaniu do sprawozdania finansowego na r. z powodu uaktualnienia alokacji ceny zakupu w odniesieniu do połączenia z dawną grupą Capitalia. Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

15 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w mln euro) Pierwsze półrocze: Zmiana w mln procento skorygowana pro-forma euro (1) Odsetki netto ,1% wo +11,0% Dywidendy i pozostałe przychody z tytułu udziałów ,6% -22,8% Wynik z tytułu odsetek ,0% +9,2% Opłaty i prowizje netto ,3% -12,8% Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej z n.s. n.s. tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Saldo pozostałych przychodów/kosztów ,2% -30,6% Wynik z tytułu prowizji i inne ,3% -35,7% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ ,6% -11,7% Koszty wynagrodzeń ,2% -2,8% Pozostałe koszty działania ,9% +0,4% Zwrot poniesionych wydatków ,4% +3,4% Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych ,0% +3,8% Koszty operacyjne ,7% -1,4% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,8% -23,5% Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki ,5% -19,1% Koszty integracji ,8% -13,5% Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiązania ,8% +8,8% Zysk z inwestycji ,1% -17,3% ZYSK BRUTTO ,3% -30,1% Podatek dochodowy ,6% -44,3% ZYSK NETTO ,1% -23,9% Zysk/strata netto z działalności zaniechanej ZYSK NETTO ZA DANY OKRES ,1% -23,9% Udziały mniejszości ,5% -27,3% ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY ,6% -23,6% Efekt alokacji ceny nabycia dawnej grupy Capitalia ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTU ALOKACJI CENY NABYCIA DAWNEJ GRUPY CAPITALIA ,4% -27,7% UWAGA: Rachunek zysków i strat Pro-forma za 2007 rok zawiera dane dawnej grupy Capitalia Group zgodnie ze stanem na 1/1/2007 (1) Skorygowana zmiana oznacza zmiany wartości przy przyjęciu stałych kursów walutowych i zakresie konsolidacji oraz z wyłączeniem wpływu reformy TFR i funduszu emerytalnego Banku Austria na kosztach wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2007 r. 15

16 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Drugi Kwartał 2008 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w mln euro) Drugi kwartał pro-forma (1) w mln euro Zmiana procentowo skorygowana Odsetki netto ,8% +11,1% Dywidendy i pozostałe przychody kapitałowych tytułu udziałów ,1% -18,2% Wynik z tytułu odsetek ,0% +8,8% Opłaty i prowizje netto ,2% -14,9% Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości ,1% -32,8% godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Saldo pozostałych przychodów/kosztów ,6% -47,6% Wynik z tytułu prowizji i inne ,1% -19,3% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ ,8% -4,0% Koszty wynagrodzeń ,1% -1,7% Pozostałe koszty działania ,5% +0,2% Zwrot poniesionych wydatków ,9% +11,8% Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości ,4% +5,3% niematerialnych Koszty operacyjne ,4% -1,1% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,0% -7,4% Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki ,8% -21,1% Koszty integracji ,1% -23,5% Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiązania ,2% +3,3% Zysk z inwestycji ,9% +4,2% ZYSK BRUTTO ,4% -8,3% Podatek dochodowy ,2% -29,0% ZYSK NETTO ,2% +0,5% Zysk/strata netto z działalności zaniechanej ZYSK NETTO ZA DANY OKRES ,2% +0,5% Udziały mniejszości ,2% -30,7% ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY ,4% +3,8% Efekt alokacji ceny nabycia dawnej grupy Capitalia ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTU ALOKACJI CENY NABYCIA DAWNEJ GRUPY CAPITALIA UWAGA: Rachunek zysków i strat Pro-forma za 2007 rok zawiera dane dawnej grupy Capitalia zgodnie ze stanem na 1/1/ ,1% -0,4% (1) Skorygowana zmiana oznacza zmiany wartości przy przyjęciu stałych kursów walutowych i zakresie konsolidacji oraz z wyłączeniem wpływu reformy TFR i funduszu emerytalnego Banku Austria na kosztach wynagrodzeń w drugim kwartale 2007 r. (1) Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

17 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dane Kwartalne SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w mln euro) pro-forma Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Odsetki netto Dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów Wynik z tytułu odsetek Opłaty i prowizje netto Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Saldo pozostałych przychodów/kosztów Wynik z tytułu prowizji i inne WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ Koszty wynagrodzeń Pozostałe koszty działania Zwrot poniesionych wydatków Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Koszty operacyjne WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki Koszty integracji Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiązania Zysk z inwestycji ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ZYSK NETTO Zysk/strata netto z działalności zaniechanej ZYSK NETTO ZA DANY OKRES Udziały mniejszości ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY Efekt alokacji ceny nabycia dawnej grupy Capitalia ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTU ALOKACJI CENY NABYCIA DAWNEJ GRUPY CAPITALIA UWAGA: Rachunek zysków i strat Pro-forma za 2007 rok zawiera dane dawnej grupy Capitalia zgodnie ze stanem na 1/1/

18 Akcje UniCredit INFORMACJA O UDZIAŁACH Cena akcji (euro) 2008 II kw maksymalna minimalna średnia na koniec okresu Ilość akcji (miliony) na koniec okresu (1) , , , , , , , , , ,2 - z prawem do dywidendy , , , , , , , , ,2 w tym: akcje uprzywilejowane pod względem dywidendy 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 - średnia , , , , , Dywidenda - dywidendy razem (w mln euro) dywidenda od akcji zwykłej 0,260 0,240 0,220 0,205 0,171 0,158 0,141 0,129 0,129 - dywidenda od akcji uprzywilejowanych 0,275 0,255 0,235 0,220 0,186 0,173 0,156 0,137 0,137 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI MSSF Włoski zasady rachunkowości II kw Kapitał własny(w mln euro) Udział Grupy w zysku netto (w mln euro) Wartość netto akcji (euro) 4,22 4,35 3,72 3,42 2,30 2,21 2,06 1, ,72 1,55 Cena/wartość księgowa (P/BV) 0,91 1,30 1,79 1,70 1,84 1,91 2,09 1,96 2,38 3,24 3,18 Zysk na jedną akcję (euro) (EPS) 0,44 0,54 0,53 0,37 0,33 0,34 0,31 0,29 0,28 0,28 0,26 Stopa zwrotu (%) 57,6 45,6 92,1 60,2 55,1 55,2 49,8 46,5 50,3 Dywidenda uzyskana ze średniej ceny akcji zwykłej 3,97 3,90 4,79 5,02 4,32 3,70 2,92 2,59 2,80 1. Liczba akcji nie uwzględnia akcji własnych 2. Kwoty z pierwszego półrocza 2008 r. są zannualizowane. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (euro) (1) Kwoty zannualizowane Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

19 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wyniki Grupy za pierwsze półrocze 2008 r. Czynniki makroekonomiczne i scenariusz dla sektora bankowego Tło makroekonomiczne W pierwszym półroczu 2008 r. gospodarka światowa utrzymała dobre tempo wzrostu dzięki dalszemu rozwojowi rynków wschodzących, co prowadziło do dalszego zmniejszania różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a strefą Euro. W drugim kwartale 2008 r. słabnący popyt wewnętrzny w Stanach Zjednoczonych zaczął być odczuwalny w strefie Euro, przyczyniając się do spowolnienia rozwoju w Europie. Zjawisko to potęgowało dalsze wzmocnienie się euro oraz rozbieżności w polityce pieniężnej amerykańskiego Fed i Europejskiego Banku Centralnego. Obie wysokorozwinięte gospodarki były także pod ciągłą presją podwyżek cen ropy, które osiągnęły nominalnie 150 procent w stosunku do początku 2007 r. (cena baryłki ropy wyniosła 137 USD na koniec czerwca). Wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych utrzymał się na poziomie dodatnim w pierwszym kwartale (1,0% zannualizowany kw./kw., w porównaniu do 0,6% w 4 kwartale 2007 r.), z jednej strony opóźniając początek prawdziwej recesji, ale z drugiej potwierdzając, że utrzymywanie się stagnacji. Udział inwestycji mieszkaniowych w rozwoju był dalej silnie negatywny (-1,12%) przy zannualiozwanym 25% spadku kw./kw. Ponadto obserwowane było znaczące osłabienie zarówno w konsumpcji indywidualnej jak i w inwestycjach nie-mieszkaniowych, których wpływ na dynamikę PKB obniżył się w pierwszym kwartale w stosunku do poprzedniego z 0,81% do 0,06%. Analizując miesięczne wskaźniki danych, sytuacja w drugim kwartale nie odbiegała od tej z pierwszego kwartału dzięki dużej wytrzymałości sektora wytwórczego w Stanach. Chociaż produkcja przemysłowa wzrosła ledwo o 0,2% rok/roku w maju, indeks ISM (mierzący aktywność w amerykańskim przemyśle) za czerwiec przekraczał próg wskazujący na rozwój (na poziomie 50,2). Zwiększona konsumpcja gospodarstw domowych jest coraz bardziej niepewna po kolejnym, czerwcowym spadku Indeksu Zaufania Konsumentów (Consumer Confidence Index) do poziomu 56,4, najniższego od maja 1980r. Niemniej jednak zwrot podatków dla amerykańskich gospodarstw domowych w maju powinien na kilka miesięcy pomóc zrekompensować spadek siły nabywczej związany z rosnącymi cenami towarów. Chociaż Fed utrzymał w czerwcu podstawowe stopy procentowe Fed na niezmienionym poziomie 2%, perspektywa spowolnienia amerykańskiej gospodarki spowodowała zwrócenie większej uwagi na obawy zawarte w sprawozdaniu z zebrania Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), a dotyczące wzrostu inflacji w wyniku przyszłych cen energii i innych towarów. W Europie, po rozczarowującym wzroście w czwartym kwartale 2007 r., PKB wzrósł w 1 kwartale 2008 r. (wzrost o 0,7% kw./kw. i 2,1% rok/roku), głównie dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu w Niemczech (1,5% kw./kw. i 2,6% rok/roku). Natomiast we Włoszech wzrost PKB był słabszy, osiągając 0,5% kw./kw. i częściowo kompensując spadek 0,4% kw./kw. zaobserwowany w czwartym kwartale 2007 r. Jednakże po przyspieszeniu z pierwszego kwartału, w kolejnych miesiącach trend odwrócił się, a miesięczne wskaźniki wskazywały na możliwość stagnacji w drugim kwartale 2008 r. Wzrost produkcji przemysłowej głównych gospodarek strefy Euro został zatrzymany. W szczególności w okresie kwiecień-maj Niemcy i Włochy zanotowały spadek produkcji przemysłowej w porównaniu z pierwszym kwartałem (odpowiednio -1,9% i 0,5%). W czerwcu wskaźniki badań zaufania biznesu nadal pogarszały się, a wskaźnik PMI dla przemysłu wytwórczego strefy Euro spadł w czerwcu po raz pierwszy poniżej krytycznego progu stagnacji. Pomimo pozytywnej sytuacji na rynku pracy i bezrobociu utrzymującym się na stabilnym poziomie 7,2% w maju w obszarze konsumpcji w sferze Euro widoczne było osłabienie m. in. sprzedaż detaliczna spadła o 0,7% rok/roku w okresie styczeń-maj. Tutaj również przyczyną był spadek siły nabywczej gospodarstw domowych. 19

20 Silny wzrost cen ropy a także cen towarów w ogóle zapoczątkował spiralę wzrostu cen, prowadząc w czerwcu do wzrostu inflacji do 4.0% w strefie Euro dla dóbr konsumpcyjnych. Jednakże ten wzrost cen znów odzwierciedla bezpośredni wpływ cen towarów na energię i składniki żywności, pozostawiając inflację bazową na poziomie poniżej 2% w czerwcu (+1,8%). W tej sytuacji Europejski Bank Centralny postanowił na początku lipca podnieść swoją stopę referencyjną o 25 punktów bazowych do poziomu 4,25%. Decyzja ta zapadła w celu uniemożliwienia wpływu wzrostu cen na wynagrodzenia i płace i aby podkreślić determinację w zapewnieniu solidnego powiązania z oczekiwaniami inflacyjnymi. To zobowiązanie jest szczególnie ważne w kontekście utrzymującego się tempa wzrostu udzielanych kredytów i pożyczek, nie zdradzającego objawów następstw kryzysu na rynkach finansowych. Po tym jak kraje Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w 2007 r. osiągnęły szczyt cyklu rozwoju gospodarczego (średnio 6,7% rok/roku), region w pierwszym półroczu 2008 r. pojawiły się pierwsze oznaki spowolnienia. Spowolnienie jest jednak bardziej widoczne w krajach nadbałtyckich, a mniej zauważalne w krajach Europy Środkowej. Rozwój ekonomiczny jest nadal podtrzymywany zarówno przez popyt wewnętrzny, jak i eksport. Konsumpcja i inwestycje zaczęły zwalniać, jednak następuje to w wyniku wzrostu stóp procentowych, a także w wyniku wzrastających presji inflacyjnych. Inflacja wzrosła trochę wszędzie, przede wszystkim z powodu podwyżek ropy i cen żywności na rynku międzynarodowym. Kryzys płynności i kredytowy miały umiarkowany wpływ na Europę Środkową i Wschodnią w pierwszym półroczu 2008 r. Wyjątkiem był Kazachstan, gdzie zatrzymany wzrost kredytów w połączeniu z załamaniem rynku budownictwa mieszkaniowego przytłumiły popyt wewnętrzny. Mimo tego spodziewa się, że wzrost PKB za cały 2008 r. pozostanie na poziomie ok. 4,5% (dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu na ropę i gaz). Międzynarodowi inwestorzy stali się bardziej wybiórczy w tym rejonie. Spready w CDS (Credit Default Swaps), które w wielu krajach więcej niż podwoiły się w okresie od początku roku do połowy marca, obniżyły się w kolejnych tygodniach, by następnie wzrosnąć znowu na początku maja, zwłaszcza w bardziej wrażliwych ekonomicznie krajach, charakteryzujących się ekonomiczną i/lub polityczną nierównowagą. Zwłaszcza na Ukrainie, w Turcji i Łotwie CDS osiągnął w końcu czerwca poziomy wyższe niż w połowie marca. Niestabilność widoczna była również na rynku walutowym, z wyjątkiem, z jednej strony, polskiego złotego i korony czeskiej, a z drugiej słowackiej korony, które to waluty nadal cieszą się trendem wzrostowym, przy czym dwie pierwsze waluty postrzega się jako bezpieczne waluty, natomiast korona czeska korzysta z kroków podjętych w związku z konwersją na euro. Banki centralne kontynuują restrykcyjną politykę pieniężną. W szczególności Rada Polityki Pieniężnej w Polsce, przeciwdziałając podwyżkom cen, podniosła stopy procentowe o 100 pb do 6,0% na koniec czerwca Z tego samego powodu Rumuński Bank Centralny podniósł w tym samym okresie stopy o 225 pb, a Węgierski Bank Centralny podniósł główną stopę referencyjną z 7,50 do 8,50%. Nawet Turecki Bank Centralny w drugim kwartale 2008 r. przyjął postawę restrykcyjną, podnosząc stopy o 100 pb, także celem skontrowania klimatu niepewności na scenie politycznej, natomiast Serbski Bank Centralny podniósł stopy na przestrzeni półrocza o 575 pb do poziomu 15,75%. Scenariusz dla rynków finansowych i sektora bankowego W pierwszym półroczu 2008 r. kryzys w Stanach Zjednoczonych nadal wywoływał reperkusje na europejskich rynkach finansowych, dodatkowo nękanych presją inflacyjną związaną z cenami towarów, chociaż w zakresie rynku kredytowego wpływ ten był nadal relatywnie niewielki. W strefie Euro do końca maja dynamika kredytów utrzymywała się średnio na poziomie ponad 10%, chociaż w drugim kwartale zaczęła spadać. Generalnie, wzrost pożyczek wynikał głównie z popytu sektora niefinansowego, podtrzymywanego przez cykl inwestycyjny, natomiast dynamika kredytów gospodarstw domowych (zwłaszcza w celu zakupu mieszkań) ucierpiała we wszystkich głównych krajach z powodu wzrostu stóp procentowych w ostatnich dwóch latach. Na poziomie krajów to właśnie Niemcy najwięcej wniosły do utrzymania dynamiki kredytów, a także rozwoju gospodarczego całego regionu. Rozpatrując trzy kraje odniesienia dla Grupy, we Włoszech łączne pożyczki (dla sektora prywatnego) wzrosły w maju 2008 r. o 8,2% rok/roku, spowalniając z 9,8% w grudniu 2007 r., zaś w Austrii wzrost ten wyniósł 4,3% (+3,6% rok/roku w grudniu 2007 r.). Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

21 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe W Niemczech łączne pożyczki w maju wzrosły o 3,4% rok/roku (zgodnie z miesięcznymi statystykami Europejskiego Banku Centralnego). Wzrost ten nie jest zbyt silny w stosunku do innych europejskich krajów, ale według standardów niemieckich jest wysoki i nadal rośnie (2,1% w grudniu 2007 r.), głównie dzięki wzrostowi pożyczek dla sektora korporacyjnego, który w maju osiągnął poziom wzrostu 10,2% rok/roku (7,4% w grudniu 2007 r. według danych Europejskiego Banku Centralnego). Również we Włoszech rynek kredytów korporacyjnych rozwijał się wyjątkowo szybko, wzrastając 12,6% rok/roku (13,2% w grudniu 2007 r.). Wzrost tej grupy kredytów w Austrii ukształtował się na poziomie 9,3% rok/roku (7,5% w grudniu 2007 r.). Z kolei popyt gospodarstw domowych na kredyty znacząco spadł zwłaszcza we Włoszech do 3,4% rok/roku (7,8% w grudniu 2007 r.), podczas, gdy w Niemczech kontynuował trend spadkowy (-1% wobec -1,3% w grudniu 2007 r.). Jedynie rynek w Austrii wykazywał relatywny wzrost. Wolumen depozytów również nadal rósł w pierwszym półroczu, a wzrosty w depozytach w niektórych przypadkach wręcz przekraczały wzrosty wolumenu kredytów. Było tak w strefie Euro, w tym nawet w Niemczech, gdzie depozyty w maju wzrosły o 7,8% rok/roku głównie dzięki lokatom z zapadalnością do 2 lat. W Austrii także nadal występowały dłuższe zapadalności depozytów krótkoterminowych. We Włoszech, choć w poprzednich miesiącach wystąpiły sygnały odbicia, depozyty rosły w dużo niższym tempie (+4,8% rok/roku w maju w porównaniu do 2,4% w grudniu 2007 r. według włoskiego stowarzyszenia bankowego ABI), ze względu na zwiększone zainteresowanie obligacjami bankowymi, które według ABI wzrosły o 17% rok/roku w maju, w porównaniu do 12,1% w grudniu 2007 r. Jeśli chodzi o bankowe stopy procentowe, w 2 kwartale 2008 r. znów przeważył trend wzrostowy zarówno dla pożyczek jak i depozytów we wszystkich trzech krajach, z tym, że wzrosty stóp depozytowych były wyższe. Wynikało to z ogólnego zawężenia spreadów (różnicy pomiędzy stopą oprocentowania pożyczki i depozytu) w pierwszym półroczu, nie tylko w Niemczech i Austrii, gdzie stopy depozytowe są bardziej stabilne niż stopy pożyczkowe, lecz również we Włoszech. Spread bankowy we Włoszech spadł w pierwszym półroczu 2008 r. o 5 pb od grudnia 2007 r., w Austrii spadł o 10 pb, zaś w Niemczech o 13 pb. Rynki finansowe odnotowały większe spadki w drugim kwartale 2008 r. (wystąpiły głównie w czerwcu). Włoska giełda wykazała się generalnie najgorszym wynikiem ze spadkiem o 23,9% w pierwszym półroczu od grudnia 2007 r., a Morgan Stanley Capital Index Europe spadł o 18,9% w tym okresie. Austriacka giełda (ATX) straciła 12,8%, a niemiecka giełda 20,4%. Rynek funduszy inwestycyjnych generalnie ucierpiał z powodu negatywnych wyników akcji, zwłaszcza we Włoszech, gdzie nadal odczuwalny jest znaczący odpływ kapitałów. W pierwszym półroczu 2008 r. wystąpił we Włoszech odpływ netto 70 miliardów euro (- 53 miliardów euro za cały 2007 r.) oraz odpływ netto 7,2 miliardów euro w Austrii (- 2,7 miliardów euro za cały 2007 r.), chociaż odnotowano wpływ 21,1 miliardów euro w Niemczech (wyłączając fundusze instytucjonalne) w okresie styczeń-maj 2008 (+ 28,7 miliardów euro w 2007 r.). 21

22 Wyniki za okres Na wyniki Grupy na 30 czerwca 2008 r. nadal ma wpływ utrzymująca się negatywna kondycja rynków finansowych, pomio iż w drugim kwartale 2008 r. niekorzystny trend się odwrócił, zwłaszcza dla Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), który w 1 kwartale 2008 r. najbardziej odczuł skutki negatywnej sytuacji na rynku. Dobre wyniki z tradycyjnej komercyjnej działalności bankowej wypracowały banki Grupy w Europie Środkowej i Wschodniej, co potwierdza, że przyjęty model biznesowy jest właściwy zarówno w zakresie dywersyfikacji geograficznej jak i sektorowej. Całkowite wyniki Grupy są nadal pozytywne i wykazują wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału. Zysk netto wygenerowany w pierwszym półroczu 2008 r. wyniósł milionów euro, co oznacza spadek o 30,4% wyniku netto pro-forma za pierwsze półrocze 2007 r. i 27,7% spadek wyniku znormalizowanego (przy uwzględnionych stałych kursach walutowych i niezmienionym zakresie konsolidacji (1)). Spadek zysku netto w dużej mierze wynikał z negatywnych wyników Pionu MIB w pierwszym kwartale 2008 r. Wyłączając wyniki Pionu MIB, zysk netto Grupy wzrósłby o 4,2% (rok/roku pro-forma). Dodatni wynik drugiego kwartału 2008 r. jest oparty o zysk netto, który wyniósł milionów euro i był zbliżony do zysku netto za drugi kwartał 2007 r w warunkach znormalizowanych. Jednocześnie zdolność do generowania wartości wzrosła w pierwszym półroczu 2008 r.: wskaźnik EVA wyniósł 944 miliony euro w drugim kwartale 2008 r. (wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem), osiągając 957 milionów euro na 30 czerwca 2008 r. Oznacza to jednak spadek wskaźnika EVA o milionów euro w porównaniu do pierwszego półrocza 2007 r. pro-forma, ale jego wartość jest zbliżona jest do poziomu z poprzedniego roku po wyłączeniu Pionu MIB. Zysk operacyjny Grupy w pierwszym półroczu 2008 r. wyniósł milionów euro, co oznacza 24,8% spadek w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r. pro-forma (-23,5% w warunkach znormalizowanych ). Spadek wyniósł by 2,9% rok/roku po wyłączeniu udziału Pionu MIB. Analiza wyników poszczególnych pionów wykazuje na z jednej strony korzystne wyniki Pionu CEE, którego zysk operacyjny za pierwsze półrocze 2008 r. wzrósł o 39,3% (42% wzrostu w drugim kwartale 2008 r.), zaś z drugiej strony na utrzymanie zyskowności bankowości komercyjnej we Włoszech, Austrii i Niemczech: zysk operacyjny Pionu Bankowości Detalicznej wzrósł o 6,3% w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r. proforma, a Pionu Bankowości Korporacyjnej o 2%. W drugim kwartale 2008 r., w którym Pion MIB osiągnął zysk operacyjny w wysokości 446 milionów euro wobec ujemnego wyniku za pierwszy kwartał w wysokości milionów euro, zysk operacyjny wyniósł milionów euro, co spowodowało, że znormalizowany spadek rok/roku w stosunku do drugiego kwartału 2007 r. był dużo mniejszy za kwartał (-7,4%) niż za całe pierwsze półrocze 2008 r. 1 Jak opisano we Wprowadzeniu do Półrocznego Sprawozdania Finansowego, połączenie z dawną grupą Capitalia nastąpiło z dniem 1 października 2007 r. i w związku z tym w celach porównawczych wartości z pierwszych półroczy 2008 r. i 2007 r. użyto danych pro-forma za 2007 r. Wszelkie zmiany rok/roku są podane na zasadzie znormalizowanej, tj. przy zastosowaniu stałych kursów walutowych i przy niezmienionym zakresie konsolidacji oraz wyłączając wpływ reformy włoskiego systemu odpraw (TFR) oraz funduszu emerytalnego Banku Austria na koszty wynagrodzeń z pierwszego półrocza 2007 r. Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

23 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Na zysk operacyjny miały wpływ wygenerowane przez Grupę przychody w pierwszym półroczu 2008 r. Przychody operacyjne wynoszące milionów euro spadły o 9,6% rok/roku pro-forma, ale wzrosły o 7,9 % w sektorze bankowości komercyjnej (2). Skonsolidowane przychody również były na wyższym poziomie w drugim kwartale 2008 r., i wyniosły milionów euro (-2,8% od drugiego kwartału 2007 pro-forma). Wynik z tytułu odsetek osiągnął dwu-cyfrowy wzrost w pierwszym półroczu 2008 r. i wyniósł milionów euro, wzrastając o 11% rok/roku w układzie pro-forma i o 9,2% w układzie znormalizowanym. Wzrost ten w dużej mierze wynikał z powiększonego wolumenu zarówno pożyczek klientów, które osiągnęły poziom 599 miliardów euro (wzrost o 3,9% w stosunku do danych na koniec 2007 r. i o 7,4% w stosunku do 30 czerwca 2007 r. pro-forma), skompensowane wzrostem depozytów klientów, które osiągnęły poziom 402 miliardów euro (wzrost o 3,0% w stosunku do danych na koniec 2007 r. i o 8,0% w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r. pro-forma). Zmiany rynkowych stóp procentowych miały ograniczony (choć pozytywny) wpływ na wynik z tytułu odsetek netto. Wszystkie segmenty biznesowe Grupy miały swój udział w wyniku z tytułu odsetek netto: wynik z tytułu odsetek netto Pionu CEE wzrósł o 45.9% (3) rok/roku w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r. pro-forma, osiągając udział w tym składniku dochodu na poziomie 15,6%, zaś piony Bankowości Detalicznej i Bankowości Korporacyjnej wzrastały wolniej, odpowiednio o 6,5% i 8,2% rok/roku pro-forma. Łączne opłaty i prowizje netto spadły o 12,3% rok/roku i o 12,8% przy zastosowaniu stałych kursów walutowych i zakresu konsolidacji ( zmiana znormalizowana ) osiągając milionów euro. Wynik ten był głównie efektem wpływu niesprzyjających rynkowych warunków w zakresie obrotu i zarządzania aktywami. Pion CEE miał bardzo dobre wyniki: opłaty i prowizje netto tego Pionu wzrosły znacząco o 25,2% rok/roku i o 13,8% w układzie znormalizowanym w ciągu pierwszego półrocza 2008 r. Pozostałeale piony odnotowały natomiast niższe przychody z tytułu opłat i prowizji (Pion MIB, Pion Zarządzania Aktywami, w nieco mniejszym stopniu Pion Rynków Polskich, Pion Bankowości Prywatnej i Pion Bankowości Korporacyjnej) lub brak zmian, jak w przypadku Pionu Bankowości Detalicznej. Podział na typy prowizji pokazuje ogólny spadek przychodów z zarządzania aktywami o 20,2% rok/roku, składający się ze znaczących spadków o 26,6% w opłatach za zarządzanie funduszami, o 20,8% w ubezpieczeniach bankowych i o 10,9% w innych prowizjach związanych z obrotem papierami wartościowymi oraz niewielki spadek o 4,7% w opłatach kont rachunków wydzielonych. Na koniec pierwszego półrocza 2008 r., wartość aktywów zarządzanych przez firmy Grupy zarządzające aktywami zmniejszyła się o 16% od końca 2007 r. i o 25% rok/roku. Inne prowizje odnoszące się do tradycyjnych, komercyjnych działań bankowych Grupy obejmowały między innymi płatności (polecenia przelewu i zapłaty), wzrosła zaledwie o 0,5% rok/roku oraz inne usługi, które wzrosły w większym stopniu - o 4,6%, mimo, iż prowizje od rachunków bieżących, kredytów i gwarancji spadły o 6,9%, tak samo jak prowizje od transakcji walutowych i operacji zagranicznych (-15,6%). OPŁATY I PROWIZJE NETTO (w mln euro) Pierwsze półrocze ZMIANA Kwota Procent Zarządzanie aktywami, usługi powiernicze i administracja: ,2% Rachunki wydzielone ,7% Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi ,6% Ubezpieczenia bankowe ,8% Obrót papierami wartościowymi ,9% Rachunki bieżące, pożyczki i gwarancje ,9% Płatności ,5% Operacje FOREX ,6% Inne usługi ,6% Razem Opłaty i prowizje netto ,3% Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz zmiany wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń netto wyniosły wartość ujemną milionów euro (wartość ujemna) co stanowi milionów euro mniej niż w pierwszym półroczu 2007 r. pro-forma, głównie w obszarze kredytów strukturyzowanych. Nie mniej jednak dodatni wynik w drugim kwartale 2008 r. w kwocie 484 milionów euro, wskazuje, że nastąpiło odwrócenie sytuacji, głównie w wyniku poprawy w obszarze kredytów strukturyzowanych. 2 Skonsolidowany przychód odnoszący się do Pionów: Bankowości Detalicznej, Bankowości Korporacyjnej, Bankowości Prywatnej, CEE i Rynków Polski. 3 Należy zaznaczyć, że w wyniku Pionu CEE uwzględniono jednostki nabyte na Ukrainie i Kazachstanie, nie ujęte wcześniej w 2007 r. 23

24 Kryzys rynkowy nadal miał negatywny wpływ na wynik handlowy, który spadł o 33,3% rok/roku pro-forma, jednak spadek ten był mniejszy w drugim kwartale 2008 (-18.1% rok/roku). Koszty operacyjne Grupy w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosły milionów euro, co stanowi spadek o 1,4% w układzie znormalizowanym. Tendencja spadkowa utrzymała się również w drugim kwartale 2008 r., co obrazują kwoty kosztów na poziomie milionów euro (-1.1% rok/roku). Redukcja kosztów potwierdza skuteczność strategii racjonalizacji kosztów i podnoszenia efektywności na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Koszty wynagrodzeń wyniosły milionów euro, co stanowi spadek o 2,8% w układzie znormalizowanym. Redukcję tych kosztów udało się osiągnąć dzięki planom motywującym do wcześniejszego odejścia wprowadzonym w ramach procesu integracji z dawną grupą Capitalia, inicjatywom mającym na celu optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich oraz z redukcji zmiennych składników płac opartych na wynikach w związku z wynikami Pionu MIB. Częściowo spadek ten został skompensowany przez wzrost kosztów wynagrodzeń w Europie Wschodniej wynikający z ekspansji sieci oddziałów i rosnących pensji. Liczba pracowników (Full Time Equivalent - FTE (4)) wyniósł na 30 czerwca 2008 r. (5), co stanowi wzrost o osób w stosunku do 31 grudnia 2007 r., w następującym układzie: ekspansja sieci oddziałów w Pionie CEE : wzrost o około osób głównie w wyniku nabycia Ukrsotsbank na Ukrainie ( ) i rozwoju Grupy w Kazachstanie (+446), Turcji (+434) i Rosji (+461); wzrost o 558 osób w Austrii w wyniku objęcia konsolidacją spółki serwisowej Infotech (658 osób); spadek o osób we Włoszech, głównie w wyniku planu motywującego do wcześniejszego odejścia wprowadzonego w ramach procesu integracji z dawną grupą Capitalia; redukcja o 759 osób w Niemczech, głównie w wyniku outsourcingu FMS Bank, pomimo włączenia w zakres konsolidacji HVB Leasing (+130); redukcja o osób po sprzedaży grupy BPH. Wyłączając nabycia spółek na Ukrainie, objęcie konsolidacją HVB Leasing i Infotech, oraz sprzedaż BPH, ilość osób zatrudnionych przez Grupę spadłaby wówczas o 231 osób, pomimo kontynuowanej ekspansji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pozostałe koszty działania wyniosły milionów euro w pierwszym półroczu 2008 r. i uległy nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r. (+0,4% rok/roku w układzie znormalizowanym ). Wynik ten został potwierdzony w drugim kwartale 2008 r. (+0.2% rok/roku w układzie znormalizowanym ) i można go przypisać polityce Grupy polegającej na równoważeniu rozwoju w Europie Wschodniej z ograniczaniem kosztów we wszystkich pionach. Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych nieznacznie wzrosły o 3,3% rok/roku w układzie znormalizowanym, także w wyniku ekspansji Europie Środkowej i Wschodniej. Wzrost wskaźnika koszty/przychody (C/I) Grupy do 59,5% za pierwsze półrocze 2008 r. w porównaniu z 51,4% za pierwsze półrocze 2007 r. pro-forma w dużej mierze wynikał ze spadku przychodów. W drugim kwartale 2008 r. nastąpiła wyraźna poprawa do 55.6%, częściowo wynikająca z polepszonej efektywności osiągniętej poprzez podjęte działania. 4 FTE (Ekwiwalent zatrudnionych na pełny etat): Pracownicy na liście płac minus delegaci wysłani do innych firm oraz osoby nieobecne przez dłuższy okres czasu, plus delegaci zatrudnieni z innych firm. Wszystkie kategorie obliczono według przepracowanych godzin (tj. część, za którą firma ponosi koszty). 5 Grupa KFS jest konsolidowana proporcjonalnie, ale na potrzeby FTE ujęto 100% zatrudnienie. Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r.

Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r. Skonsolidowany raport kwartalny na dzień 30 września 2008 r. UniCredit S.p.A Siedziba: Rzym, A. Specchi, 16 Zarząd Generalny: Mediolan, Piazza Cordusio Numer w rzymskim rejestrze spółek, kod podatkowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. 1 RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. ZA I KWARTAŁ ROKU 2015 Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium za I kwartał 2015 roku. Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe 1 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

RAIFFEISEN ZENTRALBANK RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012

RAIFFEISEN ZENTRALBANK RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012 RAIFFEISEN ZENTRALBANK RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012 WYCIĄG Z RAPORTU ZARZĄDU GRUPY RAIFFEISEN ZENTRALBANK SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO RAPORTU AUDYTORA Przegląd Grupa RZB Wartości w milionach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 1 Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ORAZ UWARUNKOWANIA RYNKOWE...

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013.

Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013. Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013. Podsumowanie sytuacji finansowej --- Grupa RZB Wartości pieniężne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. ZA IIII KWARTAŁ 2011 ROKU SIIERPIIEŃ 2011 w tys. EUR*** WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp... 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr Czarnecki Prezes Zarządu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2014 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2014 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2014 ROKU. Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. SPIS TREŚCI 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ BGŻ

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r.

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do uchwały nr 242/B/2014 Zarządu Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 roku Data publikacji raportu: 06 listopada

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo