Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe"

Transkrypt

1 Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca 2008

2 UniCredit S.p.A Siedziba: Rzym, A. Specchi, 16 Zarząd Generalny: Mediolan, Piazza Cordusio Numer Rejestrowy w Rzymskim Rejestrze Handlowym i Firm, Kod podatkowy i Nr VAT Wpisany do Rejestru Bankowego Jednostka dominująca Grupy Bankowej UniCredito Italiano Numer Ewidencyjny Grupy Bankowej nr Członek Włoskiego Międzybankowego Funduszu Ochrony Depozytów Kapitał zakładowy: ,50 euro całkowicie wpłacony Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

3 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

4 Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

5 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Rada Dyrektorów i Rada Biegłych Rewidentów Rada Dyrektorów Dieter Rampl Przewodniczący Rady Gianfranco Gutty Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Franco Bellei Wiceprzewodniczący Rady Berardino Libonati Fabrizio Palenzona Anthony Wyand Alessandro Profumo Prezes (CEO) Manfred Bischoff Dyrektorzy Vincenzo Calandra Buonaura Enrico Tommaso Cucchiani Donato Fontanesi Francesco Giacomin Piero Gnudi Friedrich Kadrnoska Max Dietrich Kley Marianna Li Calzi Salvatore Ligresti Luigi Maramotti Antonio Maria Marocco Carlo Pesenti Hans Jürgen Schinzler Nikolaus Von Bomhard Franz Zwickl Lorenzo Lampiano Sekretarz Rady Rada Biegłych Rewidentów Giorgio Loli Przewodniczący Gian Luigi Francardo Rewidenci Stali Siegfried Mayr Aldo Milanese Vincenzo Nicastro Massimo Livatino Rewidenci Zmienni Giuseppe Verrascina Niezależny Biegły Rewident KPMG S.p.A. Dyrektor odpowiedzialny za przygotowanie Sprawozdań Finansowych Spółki Ranieri de Marchis 5

6 Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

7 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca 2008 Wprowadzenie do Półrocznego Sprawozdania Finansowego 8 Sprawozdanie z Działalności za pierwsze półrocze 2008 r. 11 Wybrane dane finansowe 13 Skrócone sprawozdanie finansowe 14 Bilans 14 Rachunek zysków i start 15 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 16 Drugi kwartał 2008 r. 16 Dane kwartalne 17 Akcje UniCredit 18 Wyniki Grupy za pierwsze półrocze 2008 r. 19 Czynniki makroekonomiczne i scenariusz dla sektora bankowego 19 Wyniki za okres 22 Udział pionów w wynikach Grupy 26 Dalsze informacje 56 Wydarzenia po dacie bilansu 88 Ocena sytuacji i perspektywy 89 Półroczne Skrócone Sprawozdania Finansowe 91 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 93 Noty objaśniające 103 Część A) Zasady (polityka) rachunkowości 105 Część B) Skonsolidowany bilans 143 Część C) Skonsolidowany rachunek zysków i strat 159 Część D) Informacje dotyczące segmentów działalności 169 Część E) Polityka dotycząca ryzyka i transakcji zabezpieczających 175 Część H) Transakcje z podmiotami powiązanymi 187 Część I) Płatności w formie akcji własnych 191 Załączniki 197 Certyfikacja półrocznego sprawozdania finansowego stosownie do Art.81-ter Rozporządzenia CONSOB nr z 14 maja 1999, z późniejszymi zmianami 243 Raport niezależnego biegłego rewidenta 247 Uwagi W tabelach użyto następujących symboli:. myślnik (-) oznacza, że pozycja/wartość nie istnieje;. dwie kropki (..) lub (n.s.) gdy wartości nie osiągnęły minimum uznawanego za istotne lub w każdym przypadku nie są uznawane za istotne ;. N.A. oznacza, że wartość nie jest dostępna. O ile nie podano inaczej, wszystkie kwoty są wyrażone w milionach euro. 7

8 Wstęp do Półrocznego Sprawozdania Finansowego Niniejsze Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca 2008 r. zostało sporządzone zgodnie z 154-ter 5 Rozporządzenia Legislacyjnego 58/98 oraz zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególności z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 10 zamiast ujawnień wymaganych w rocznych sprawozdaniach finansowych zawiera skrócone sprawozdanie finansowe. Komunikaty prasowe odnoszące się do istotnych wydarzeń zaistniałych w danym okresie są dostępne na stronie internetowej UniCredit wraz z prezentacją naszych wyników za drugi kwartał 2008 r. Półroczne Sprawozdanie Finansowe zawiera: Śródroczne sprawozdanie z działalności, który zawiera przekształcone (skrócone) sprawozdanie finansowe oraz oprócz komentarza na temat wyników za okres dodatkowe informacje wymagane przez CONSOB w zawiadomieniu nr z dnia 28 czerwca 2006r. (tj. uzgodnienie skróconego sprawozdania finansowego do oficjalnego sprawozdania finansowego) oraz informacje (również wymagane przez CONSOB) o spółkach celowych i strukturyzowanych produktach kredytowych, wartościach godziwych i instrumentach pochodnych sprzedanych klientom. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z danymi porównywalnymi za 2007 r. Zgodnie z wymogami MSR 34, danymi porównawczymi dla bilansu są dane na dzień 31 grudnia 2007 r., podczas gdy dla rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitałach własnych oraz rachunku przepływów pieniężnych danymi porównawczymi są dane za pierwsze półrocze 2007 r., wykazane w Półrocznym Sprawozdaniu Finansowym na 30 czerwca 2007 r. Noty objaśniające obejmują: szczegółowe informacje wymagane przez MSR34, wykazane zgodnie z planami układem not w sprawozdaniu finansowym, dodatkowe informacje wymagane przez CONSOB, i informacje uznane za przydatne dla zapewnienie prawidłowej prezentacji sytuacji finansowej na poziomie skonsolidowanego sprawozdania Grupy. Certyfikację półrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z Art.81-ter Rozporządzenia CONSOB-u Nr 11971/99, z późniejszymi zmianami; Raport niezależnego biegłego rewidenta wydany przez KPMG SpA w formie raportu z przeglądu sprawozdania finansowego. Od zakończenia roku finansowego 2007 najważniejszymi zmianami w zakresie konsolidacji były: Włączenie Grupy Ukrsotsbank; Włączenie w zakres konsolidacji 31 spółek, kontrolowanych już wcześniej lecz nie konsolidowanych ze względu na istotność (20 należy do Grupy HVB a 11 do Grupy BA-CA ); oraz Wyłączenie z zakresu konsolidacji BPH i czeskiego banku Hypostavebni Sporitelna AS, a także FIMIT i Communication Valley z byłej Grupy Capitalia. Dalsze istotne zmiany w zakresie konsolidacji, które nastąpiły pomiędzy czerwcem a grudniem 2007 r. odnosiły się głównie do: Przejęciem Capitalia SpA przez UniCredit SpA z dniem 1 października 2007 r. Wstępna konsolidacja Grupy Capitalia miała miejsce od tej daty zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych. Włączenia w zakres konsolidacji Grupy Aton kupionej przez BA-CA w lipcu 2007 r. i Grupy Bankowej JSC ATF kupionej przez BACA w listopadzie 2007 r., a także czterech spółek specjalnego przeznaczenia emitujących papiery dłużne (tzw. conduits) sponsorowane przez HVB (BUFCO, Black Forest, Arabella i Salome) i funduszu nieruchomości Euro Immo Profil, które zostały włączone do zakresu konsolidacji w grudniu 2007 r. Wyłączenia z zakresu konsolidacji LocatRent spółki sprzedanej przez Locat pod koniec sierpnia 2007 r., a także FMS Bank, sprzedanego przez HVB pod koniec grudnia 2007 r. Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

9 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skrócony rachunek zysków i strat za rok 2007 r. zawarty w Śródrocznym sprawozdaniu z działalności dla celów porównawczych został przekształcony tak, jakby połączenie biznesowe z Grupą Capitalia miało miejsce na początku 2007 r. Dla celów porównawczych przekształcony rachunek zysków i strat przedstawia również: znormalizowane zmiany w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r., które uwzględniają zmiany zakresu konsolidacji (dodatkowo do Grupy Capitalia już ujętej w zestawieniu pro-forma ), różnice kursowe walut stosowanych do przeliczania rachunków zysków i strat spółek zależnych, a także efekty reformy TFR (włoski system płacenia odpraw) oraz wpływ zmian w Funduszu Emerytalnym BA-CA na koszty Płac w pierwszym półroczu 2007 r. Należy zaznaczyć, że począwszy od raportu kwartalnego sporządzonego na dzień 31 marca 2008 r. format skróconego rachunku zysków i strat został zmodyfikowany w celu lepszego ukazania, w aspekcie biznesowym, wyników leasingu operacyjnego oraz w celu uniknięcia wpływu ekonomicznych skutków alokacji ceny zakupu w ramach połączenia z Grupą Capitalia na poszczególne pozycje rachunku zysków i strat. Amortyzacja odnosząca się do leasingu operacyjnego została przeklasyfikowana jako inne przychody operacyjne netto w którym czynsze dzierżawne były ujęte już wcześniej. Natomiast ekonomiczne skutki alokacji ceny zakupu w ramach połączenia z dawną Grupą Capitalia, po wyłączeniu podatków i udziałów mniejszości, zostały przeklasyfikowane do oddzielnej pozycji. Główne pozycje aktywów zaklasyfikowane w ramach MSSF 5 jako aktywa trwałe i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży w bilansie na dzień 30 czerwca 2008 r. dotyczyły IRFIS-Mediocredito della Sicilia SpA i 184 oddziałów przeznaczonych do zbycia. Taka klasyfikacja warunkowała zezwolenie Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" (Włoski Urząd Konkurencji) na przejęcie Capitalia SpA przez UniCredit SpA Wyniki pionów (informacje dotyczące segmentów działalności) są przedstawione - tak jak w 2007 r. na podstawie struktury organizacyjnej zaakceptowanej przez Zarząd w lipcu 2007 r., tzn. dane siedmiu pionów biznesowych (Bankowości Detalicznej, Bankowości Korporacyjnej, Bankowości Prywatnej, Zarządzania Aktywami, Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), Rynków Polski (PM) oraz Europy Środkowej i Wschodniej (CEE)) w układzie sprawozdawczym do poziomu wyniku brutto. Dla Pionów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz Rynków Polski (PM) zaprezentowano również wynik netto za okres w oddzielnym rozdziale niniejszego sprawozdania. Rachunki zysków i strat w podziale na segmenty przedstawione w Śródrocznym sprawozdaniu z działalności również zostały przekształcone w stosunku do Raportu Kwartalnego na dzień 31 marca 2008 r. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2007 r., celem ujęcia Grupy Capitalia od początku 2007 r. Jednakże w odniesieniu do Raportu Kwartalnego na dzień 31 marca 2008 r. wprowadzono dwie zmiany w metodzie alokacji przychodów i kosztów pionów. Po pierwsze, metoda alokacji kosztów pionów spółek dawnej Grupy Capitalia, która była stosowana przez Capitalia przed połączeniem z UniCredit, została zmodyfikowana w celu dostosowania struktury kosztów pionów byłej Grupy Capitalia do tych wynikających z reorganizacji struktury organizacyjnej opisanej w Dalszych Informacjach poniżej, a która zostanie ostatecznie wdrożona w czwartym kwartale 2008 r. Po drugie, mając na uwadze wzrastający udział zasobów i działań jednostki dominującej, które można bezpośrednio przypisać pionom, przychody i koszty ujęte w sprawozdaniu jednostki dominującej zostały alokowane poszczególnym pionom. Rachunki zysków i strat za poprzednie okresy zostały odpowiednio przekształcone w celu ujęcia tych zmian. 9

10 Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

11 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2008 r. Wybrane dane finansowe 13 Skrócone sprawozdanie finansowe 14 Bilans 14 Rachunek zysków i strat 15 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 16 Drugi kwartał 2008 r. 16 Dane kwartalne 17 Akcje UniCredit 18 Wyniki Grupy za pierwsze półrocze 2008 r. 19 Czynniki makroekonomiczne i scenariusz dla sektora bankowego 19 Wyniki za okres 22 Udział pionów w wynikach Grupy 26 Pion Bankowości Detalicznej 27 Pion Bankowości Korporacyjnej 31 Pion Bankowości Prywatnej 36 Pion Zarządzania Aktywami 40 Pion Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB) 43 Pion Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) 47 Pion Rynków Polski (PM) 53 Dalsze informacje 56 Połączenie z dawną Grupą Capitalia 56 Transakcje korporacyjne i dalsza racjonalizacja operacji Grupy 62 Uzgodnienie sprawozdania skróconego do oficjalnego sprawozdania finansowego 70 Informacje o strukturyzowanych produktach kredytowych i instrumentach pochodnych OTC 72 Wydarzenia po dacie bilansu 88 Ocena sytuacji i perspektywy 89 11

12 Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

13 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wybrane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w mln euro) Pierwsze półrocze Zmiana PRO-FORMA Przychód z działalności operacyjnej ,6% Koszty działalności operacyjnej ,7% Wynik na działalności operacyjnej ,8% Zysk brutto ,3% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Grupy ,4% WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Pierwsze półrocze ( l ) Zmiana PRO-FORMA Zwrot z kapitału własnego (ROE) (1) 14,1% 20,9% -6,8 Wskaźnik koszty/przychody (C/I) 59,5% 51,4% +8,1 EVA (w mln euro)(2) GŁÓWNE POZYCJE BILANSU (w mln. euro) Na dzień: ( l Zmiana ) 30/06/ /12/2007 Aktywa razem ,7% Należności od klientów ,9% Zobowiązania wobec klientów i wyemitowane ,5% papierdłużnych wartościowe Kapitał własny ,5% WSKAŹNIKI KAPITAŁOWE Kapitał podstawowy Core Tier 1/ Aktywa z ważonym ryzykiem razem (RWA) (BIS 1) Kapitał regulacyjny razem / Aktywa z ważonym ryzykiem razem (RWA) (BIS 1) Na dzień: Zmiana 30/06/ /12/2007 5,55% 5,83% -0,28 10,09% 10,11% -0,02 PERSONEL I ODDZIAŁY Na dzień: Zmiana 30/06/ /12/2007 Pracownicy (3) Pracownicy (proporcjonalna konsolidacja jednostek zależnych) Oddziały (4) RATINGI DŁUG ŚRDNIO I PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWY DŁUGOTERMINOWY Fitch Ratings F1 A+ POSITIVE Moody s Investors Service P-1 Aa2 NEGATIVE Standard & Poor s A-1 A+ STABLE UWAGA: Rachunek zysków i strat pro-forma za rok 2007 uwzględnia Grupę Capitalia od 1 stycznia 2007 r. (1) Dane zannualizowane. Wyliczone na podstawie średniego kapitału własnego dla okresu (z wyłączeniem dywidend z przeznaczeniem do dystrybucji i przychodów w zakresie aktywów AfS i instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne), bez uwzględnienia wartości firmy wynikającej z połączenia z HVB i Capitalia, który przeprowadzono przez wymianę udziałów i zapisano zgodnie z MSSF 3 (2) Ekonoczmiczna Wartość Dodana (EVA), równa jest różnicy pomiędzy NOPAT (Wynikiem netto z działalności operacyjnej) a kosztem kapitału (3) Dane dotyczące etatów. Dane Obejmują wszystkich pracowników jednostek zależnych skonsolidowanych proporcjonalnie, takich jak Koc Financial Services Group. Wzrost w stosunku do 31 grudnia 2007 r. jest spowodowany włączeniem Ukrotsbank ( na dzień 30 czerwca 2008 r.) (4) Dane obejmują wszystkie oddziały jednostek zależnych skonsolidowanych proporcjonalnie, takich jak Koc Financial Services Group. Wzrost w stosunku do 31 grudnia 2007 r. jest częściowo spowodowany włączeniem Ukrotsbank (457 oddziałów na dzień 30 czerwca 2008 r.) 13

14 Skrócone sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY BILANS Aktywa Kwoty na: 30/06/ /12/2007 (1) (w mln euro) Zmiana w mln euro Procentowo Kasa i środki pieniężne ,0% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ,5% Należności od banków ,8% Należności od klientów ,9% Inwestycje finansowe ,1% Instrumenty pochodne zabezpieczające ,1% Rzeczowe aktywa trwałe ,0% Wartość firmy ,4% Pozostałe wartości niematerialne ,1% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,0% Aktywa trwałe i grupy aktywów klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ,9% Inne aktywa ,4% Aktywa razem ,7% Pasywa Zobowiązania wobec banków ,0% Zobowiązania wobec klientów i wyemitowane papiery wartościowe ,5% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu ,2% Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ,4% Instrumenty pochodne zabezpieczające ,9% Rezerwy na ryzyko i wydatki ,4% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,2% Zobowiązania dotyczące grup aktywów przeznaczonych do sprzedaży ,9% Inne zobowiązania ,6% Udziały mniejszości ,7% Kapitał własny Grupy ,5% - Kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy ,0% - Kapitał z aktualizacji wyceny do wartości godziwej aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz ,3% instrumentów zabezpieczanych i zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń - Zysk netto ,8% Pasywa razem ,7% (1) Zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z Banca d Italia ujęcie leasingu aktywów trwałych w budowie oraz oczekujących na przekazanie do leasingu uległo zmianie. Rezerwy, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i wartość firmy zmieniły się w porównaniu do sprawozdania finansowego na r. z powodu uaktualnienia alokacji ceny zakupu w odniesieniu do połączenia z dawną grupą Capitalia. Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

15 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w mln euro) Pierwsze półrocze: Zmiana w mln procento skorygowana pro-forma euro (1) Odsetki netto ,1% wo +11,0% Dywidendy i pozostałe przychody z tytułu udziałów ,6% -22,8% Wynik z tytułu odsetek ,0% +9,2% Opłaty i prowizje netto ,3% -12,8% Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej z n.s. n.s. tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Saldo pozostałych przychodów/kosztów ,2% -30,6% Wynik z tytułu prowizji i inne ,3% -35,7% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ ,6% -11,7% Koszty wynagrodzeń ,2% -2,8% Pozostałe koszty działania ,9% +0,4% Zwrot poniesionych wydatków ,4% +3,4% Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych ,0% +3,8% Koszty operacyjne ,7% -1,4% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,8% -23,5% Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki ,5% -19,1% Koszty integracji ,8% -13,5% Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiązania ,8% +8,8% Zysk z inwestycji ,1% -17,3% ZYSK BRUTTO ,3% -30,1% Podatek dochodowy ,6% -44,3% ZYSK NETTO ,1% -23,9% Zysk/strata netto z działalności zaniechanej ZYSK NETTO ZA DANY OKRES ,1% -23,9% Udziały mniejszości ,5% -27,3% ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY ,6% -23,6% Efekt alokacji ceny nabycia dawnej grupy Capitalia ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTU ALOKACJI CENY NABYCIA DAWNEJ GRUPY CAPITALIA ,4% -27,7% UWAGA: Rachunek zysków i strat Pro-forma za 2007 rok zawiera dane dawnej grupy Capitalia Group zgodnie ze stanem na 1/1/2007 (1) Skorygowana zmiana oznacza zmiany wartości przy przyjęciu stałych kursów walutowych i zakresie konsolidacji oraz z wyłączeniem wpływu reformy TFR i funduszu emerytalnego Banku Austria na kosztach wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2007 r. 15

16 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Drugi Kwartał 2008 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w mln euro) Drugi kwartał pro-forma (1) w mln euro Zmiana procentowo skorygowana Odsetki netto ,8% +11,1% Dywidendy i pozostałe przychody kapitałowych tytułu udziałów ,1% -18,2% Wynik z tytułu odsetek ,0% +8,8% Opłaty i prowizje netto ,2% -14,9% Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości ,1% -32,8% godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Saldo pozostałych przychodów/kosztów ,6% -47,6% Wynik z tytułu prowizji i inne ,1% -19,3% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ ,8% -4,0% Koszty wynagrodzeń ,1% -1,7% Pozostałe koszty działania ,5% +0,2% Zwrot poniesionych wydatków ,9% +11,8% Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości ,4% +5,3% niematerialnych Koszty operacyjne ,4% -1,1% WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,0% -7,4% Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki ,8% -21,1% Koszty integracji ,1% -23,5% Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiązania ,2% +3,3% Zysk z inwestycji ,9% +4,2% ZYSK BRUTTO ,4% -8,3% Podatek dochodowy ,2% -29,0% ZYSK NETTO ,2% +0,5% Zysk/strata netto z działalności zaniechanej ZYSK NETTO ZA DANY OKRES ,2% +0,5% Udziały mniejszości ,2% -30,7% ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY ,4% +3,8% Efekt alokacji ceny nabycia dawnej grupy Capitalia ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTU ALOKACJI CENY NABYCIA DAWNEJ GRUPY CAPITALIA UWAGA: Rachunek zysków i strat Pro-forma za 2007 rok zawiera dane dawnej grupy Capitalia zgodnie ze stanem na 1/1/ ,1% -0,4% (1) Skorygowana zmiana oznacza zmiany wartości przy przyjęciu stałych kursów walutowych i zakresie konsolidacji oraz z wyłączeniem wpływu reformy TFR i funduszu emerytalnego Banku Austria na kosztach wynagrodzeń w drugim kwartale 2007 r. (1) Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

17 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dane Kwartalne SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w mln euro) pro-forma Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Odsetki netto Dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów Wynik z tytułu odsetek Opłaty i prowizje netto Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Saldo pozostałych przychodów/kosztów Wynik z tytułu prowizji i inne WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ Koszty wynagrodzeń Pozostałe koszty działania Zwrot poniesionych wydatków Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Koszty operacyjne WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Utrata wartości firmy Rezerwy na ryzyko i wydatki Koszty integracji Odpisy na należności i rezerwy na gwarancje i zobowiązania Zysk z inwestycji ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ZYSK NETTO Zysk/strata netto z działalności zaniechanej ZYSK NETTO ZA DANY OKRES Udziały mniejszości ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY Efekt alokacji ceny nabycia dawnej grupy Capitalia ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY GRUPY PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTU ALOKACJI CENY NABYCIA DAWNEJ GRUPY CAPITALIA UWAGA: Rachunek zysków i strat Pro-forma za 2007 rok zawiera dane dawnej grupy Capitalia zgodnie ze stanem na 1/1/

18 Akcje UniCredit INFORMACJA O UDZIAŁACH Cena akcji (euro) 2008 II kw maksymalna minimalna średnia na koniec okresu Ilość akcji (miliony) na koniec okresu (1) , , , , , , , , , ,2 - z prawem do dywidendy , , , , , , , , ,2 w tym: akcje uprzywilejowane pod względem dywidendy 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 - średnia , , , , , Dywidenda - dywidendy razem (w mln euro) dywidenda od akcji zwykłej 0,260 0,240 0,220 0,205 0,171 0,158 0,141 0,129 0,129 - dywidenda od akcji uprzywilejowanych 0,275 0,255 0,235 0,220 0,186 0,173 0,156 0,137 0,137 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI MSSF Włoski zasady rachunkowości II kw Kapitał własny(w mln euro) Udział Grupy w zysku netto (w mln euro) Wartość netto akcji (euro) 4,22 4,35 3,72 3,42 2,30 2,21 2,06 1, ,72 1,55 Cena/wartość księgowa (P/BV) 0,91 1,30 1,79 1,70 1,84 1,91 2,09 1,96 2,38 3,24 3,18 Zysk na jedną akcję (euro) (EPS) 0,44 0,54 0,53 0,37 0,33 0,34 0,31 0,29 0,28 0,28 0,26 Stopa zwrotu (%) 57,6 45,6 92,1 60,2 55,1 55,2 49,8 46,5 50,3 Dywidenda uzyskana ze średniej ceny akcji zwykłej 3,97 3,90 4,79 5,02 4,32 3,70 2,92 2,59 2,80 1. Liczba akcji nie uwzględnia akcji własnych 2. Kwoty z pierwszego półrocza 2008 r. są zannualizowane. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (euro) (1) Kwoty zannualizowane Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

19 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wyniki Grupy za pierwsze półrocze 2008 r. Czynniki makroekonomiczne i scenariusz dla sektora bankowego Tło makroekonomiczne W pierwszym półroczu 2008 r. gospodarka światowa utrzymała dobre tempo wzrostu dzięki dalszemu rozwojowi rynków wschodzących, co prowadziło do dalszego zmniejszania różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a strefą Euro. W drugim kwartale 2008 r. słabnący popyt wewnętrzny w Stanach Zjednoczonych zaczął być odczuwalny w strefie Euro, przyczyniając się do spowolnienia rozwoju w Europie. Zjawisko to potęgowało dalsze wzmocnienie się euro oraz rozbieżności w polityce pieniężnej amerykańskiego Fed i Europejskiego Banku Centralnego. Obie wysokorozwinięte gospodarki były także pod ciągłą presją podwyżek cen ropy, które osiągnęły nominalnie 150 procent w stosunku do początku 2007 r. (cena baryłki ropy wyniosła 137 USD na koniec czerwca). Wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych utrzymał się na poziomie dodatnim w pierwszym kwartale (1,0% zannualizowany kw./kw., w porównaniu do 0,6% w 4 kwartale 2007 r.), z jednej strony opóźniając początek prawdziwej recesji, ale z drugiej potwierdzając, że utrzymywanie się stagnacji. Udział inwestycji mieszkaniowych w rozwoju był dalej silnie negatywny (-1,12%) przy zannualiozwanym 25% spadku kw./kw. Ponadto obserwowane było znaczące osłabienie zarówno w konsumpcji indywidualnej jak i w inwestycjach nie-mieszkaniowych, których wpływ na dynamikę PKB obniżył się w pierwszym kwartale w stosunku do poprzedniego z 0,81% do 0,06%. Analizując miesięczne wskaźniki danych, sytuacja w drugim kwartale nie odbiegała od tej z pierwszego kwartału dzięki dużej wytrzymałości sektora wytwórczego w Stanach. Chociaż produkcja przemysłowa wzrosła ledwo o 0,2% rok/roku w maju, indeks ISM (mierzący aktywność w amerykańskim przemyśle) za czerwiec przekraczał próg wskazujący na rozwój (na poziomie 50,2). Zwiększona konsumpcja gospodarstw domowych jest coraz bardziej niepewna po kolejnym, czerwcowym spadku Indeksu Zaufania Konsumentów (Consumer Confidence Index) do poziomu 56,4, najniższego od maja 1980r. Niemniej jednak zwrot podatków dla amerykańskich gospodarstw domowych w maju powinien na kilka miesięcy pomóc zrekompensować spadek siły nabywczej związany z rosnącymi cenami towarów. Chociaż Fed utrzymał w czerwcu podstawowe stopy procentowe Fed na niezmienionym poziomie 2%, perspektywa spowolnienia amerykańskiej gospodarki spowodowała zwrócenie większej uwagi na obawy zawarte w sprawozdaniu z zebrania Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), a dotyczące wzrostu inflacji w wyniku przyszłych cen energii i innych towarów. W Europie, po rozczarowującym wzroście w czwartym kwartale 2007 r., PKB wzrósł w 1 kwartale 2008 r. (wzrost o 0,7% kw./kw. i 2,1% rok/roku), głównie dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu w Niemczech (1,5% kw./kw. i 2,6% rok/roku). Natomiast we Włoszech wzrost PKB był słabszy, osiągając 0,5% kw./kw. i częściowo kompensując spadek 0,4% kw./kw. zaobserwowany w czwartym kwartale 2007 r. Jednakże po przyspieszeniu z pierwszego kwartału, w kolejnych miesiącach trend odwrócił się, a miesięczne wskaźniki wskazywały na możliwość stagnacji w drugim kwartale 2008 r. Wzrost produkcji przemysłowej głównych gospodarek strefy Euro został zatrzymany. W szczególności w okresie kwiecień-maj Niemcy i Włochy zanotowały spadek produkcji przemysłowej w porównaniu z pierwszym kwartałem (odpowiednio -1,9% i 0,5%). W czerwcu wskaźniki badań zaufania biznesu nadal pogarszały się, a wskaźnik PMI dla przemysłu wytwórczego strefy Euro spadł w czerwcu po raz pierwszy poniżej krytycznego progu stagnacji. Pomimo pozytywnej sytuacji na rynku pracy i bezrobociu utrzymującym się na stabilnym poziomie 7,2% w maju w obszarze konsumpcji w sferze Euro widoczne było osłabienie m. in. sprzedaż detaliczna spadła o 0,7% rok/roku w okresie styczeń-maj. Tutaj również przyczyną był spadek siły nabywczej gospodarstw domowych. 19

20 Silny wzrost cen ropy a także cen towarów w ogóle zapoczątkował spiralę wzrostu cen, prowadząc w czerwcu do wzrostu inflacji do 4.0% w strefie Euro dla dóbr konsumpcyjnych. Jednakże ten wzrost cen znów odzwierciedla bezpośredni wpływ cen towarów na energię i składniki żywności, pozostawiając inflację bazową na poziomie poniżej 2% w czerwcu (+1,8%). W tej sytuacji Europejski Bank Centralny postanowił na początku lipca podnieść swoją stopę referencyjną o 25 punktów bazowych do poziomu 4,25%. Decyzja ta zapadła w celu uniemożliwienia wpływu wzrostu cen na wynagrodzenia i płace i aby podkreślić determinację w zapewnieniu solidnego powiązania z oczekiwaniami inflacyjnymi. To zobowiązanie jest szczególnie ważne w kontekście utrzymującego się tempa wzrostu udzielanych kredytów i pożyczek, nie zdradzającego objawów następstw kryzysu na rynkach finansowych. Po tym jak kraje Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w 2007 r. osiągnęły szczyt cyklu rozwoju gospodarczego (średnio 6,7% rok/roku), region w pierwszym półroczu 2008 r. pojawiły się pierwsze oznaki spowolnienia. Spowolnienie jest jednak bardziej widoczne w krajach nadbałtyckich, a mniej zauważalne w krajach Europy Środkowej. Rozwój ekonomiczny jest nadal podtrzymywany zarówno przez popyt wewnętrzny, jak i eksport. Konsumpcja i inwestycje zaczęły zwalniać, jednak następuje to w wyniku wzrostu stóp procentowych, a także w wyniku wzrastających presji inflacyjnych. Inflacja wzrosła trochę wszędzie, przede wszystkim z powodu podwyżek ropy i cen żywności na rynku międzynarodowym. Kryzys płynności i kredytowy miały umiarkowany wpływ na Europę Środkową i Wschodnią w pierwszym półroczu 2008 r. Wyjątkiem był Kazachstan, gdzie zatrzymany wzrost kredytów w połączeniu z załamaniem rynku budownictwa mieszkaniowego przytłumiły popyt wewnętrzny. Mimo tego spodziewa się, że wzrost PKB za cały 2008 r. pozostanie na poziomie ok. 4,5% (dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu na ropę i gaz). Międzynarodowi inwestorzy stali się bardziej wybiórczy w tym rejonie. Spready w CDS (Credit Default Swaps), które w wielu krajach więcej niż podwoiły się w okresie od początku roku do połowy marca, obniżyły się w kolejnych tygodniach, by następnie wzrosnąć znowu na początku maja, zwłaszcza w bardziej wrażliwych ekonomicznie krajach, charakteryzujących się ekonomiczną i/lub polityczną nierównowagą. Zwłaszcza na Ukrainie, w Turcji i Łotwie CDS osiągnął w końcu czerwca poziomy wyższe niż w połowie marca. Niestabilność widoczna była również na rynku walutowym, z wyjątkiem, z jednej strony, polskiego złotego i korony czeskiej, a z drugiej słowackiej korony, które to waluty nadal cieszą się trendem wzrostowym, przy czym dwie pierwsze waluty postrzega się jako bezpieczne waluty, natomiast korona czeska korzysta z kroków podjętych w związku z konwersją na euro. Banki centralne kontynuują restrykcyjną politykę pieniężną. W szczególności Rada Polityki Pieniężnej w Polsce, przeciwdziałając podwyżkom cen, podniosła stopy procentowe o 100 pb do 6,0% na koniec czerwca Z tego samego powodu Rumuński Bank Centralny podniósł w tym samym okresie stopy o 225 pb, a Węgierski Bank Centralny podniósł główną stopę referencyjną z 7,50 do 8,50%. Nawet Turecki Bank Centralny w drugim kwartale 2008 r. przyjął postawę restrykcyjną, podnosząc stopy o 100 pb, także celem skontrowania klimatu niepewności na scenie politycznej, natomiast Serbski Bank Centralny podniósł stopy na przestrzeni półrocza o 575 pb do poziomu 15,75%. Scenariusz dla rynków finansowych i sektora bankowego W pierwszym półroczu 2008 r. kryzys w Stanach Zjednoczonych nadal wywoływał reperkusje na europejskich rynkach finansowych, dodatkowo nękanych presją inflacyjną związaną z cenami towarów, chociaż w zakresie rynku kredytowego wpływ ten był nadal relatywnie niewielki. W strefie Euro do końca maja dynamika kredytów utrzymywała się średnio na poziomie ponad 10%, chociaż w drugim kwartale zaczęła spadać. Generalnie, wzrost pożyczek wynikał głównie z popytu sektora niefinansowego, podtrzymywanego przez cykl inwestycyjny, natomiast dynamika kredytów gospodarstw domowych (zwłaszcza w celu zakupu mieszkań) ucierpiała we wszystkich głównych krajach z powodu wzrostu stóp procentowych w ostatnich dwóch latach. Na poziomie krajów to właśnie Niemcy najwięcej wniosły do utrzymania dynamiki kredytów, a także rozwoju gospodarczego całego regionu. Rozpatrując trzy kraje odniesienia dla Grupy, we Włoszech łączne pożyczki (dla sektora prywatnego) wzrosły w maju 2008 r. o 8,2% rok/roku, spowalniając z 9,8% w grudniu 2007 r., zaś w Austrii wzrost ten wyniósł 4,3% (+3,6% rok/roku w grudniu 2007 r.). Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

21 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe W Niemczech łączne pożyczki w maju wzrosły o 3,4% rok/roku (zgodnie z miesięcznymi statystykami Europejskiego Banku Centralnego). Wzrost ten nie jest zbyt silny w stosunku do innych europejskich krajów, ale według standardów niemieckich jest wysoki i nadal rośnie (2,1% w grudniu 2007 r.), głównie dzięki wzrostowi pożyczek dla sektora korporacyjnego, który w maju osiągnął poziom wzrostu 10,2% rok/roku (7,4% w grudniu 2007 r. według danych Europejskiego Banku Centralnego). Również we Włoszech rynek kredytów korporacyjnych rozwijał się wyjątkowo szybko, wzrastając 12,6% rok/roku (13,2% w grudniu 2007 r.). Wzrost tej grupy kredytów w Austrii ukształtował się na poziomie 9,3% rok/roku (7,5% w grudniu 2007 r.). Z kolei popyt gospodarstw domowych na kredyty znacząco spadł zwłaszcza we Włoszech do 3,4% rok/roku (7,8% w grudniu 2007 r.), podczas, gdy w Niemczech kontynuował trend spadkowy (-1% wobec -1,3% w grudniu 2007 r.). Jedynie rynek w Austrii wykazywał relatywny wzrost. Wolumen depozytów również nadal rósł w pierwszym półroczu, a wzrosty w depozytach w niektórych przypadkach wręcz przekraczały wzrosty wolumenu kredytów. Było tak w strefie Euro, w tym nawet w Niemczech, gdzie depozyty w maju wzrosły o 7,8% rok/roku głównie dzięki lokatom z zapadalnością do 2 lat. W Austrii także nadal występowały dłuższe zapadalności depozytów krótkoterminowych. We Włoszech, choć w poprzednich miesiącach wystąpiły sygnały odbicia, depozyty rosły w dużo niższym tempie (+4,8% rok/roku w maju w porównaniu do 2,4% w grudniu 2007 r. według włoskiego stowarzyszenia bankowego ABI), ze względu na zwiększone zainteresowanie obligacjami bankowymi, które według ABI wzrosły o 17% rok/roku w maju, w porównaniu do 12,1% w grudniu 2007 r. Jeśli chodzi o bankowe stopy procentowe, w 2 kwartale 2008 r. znów przeważył trend wzrostowy zarówno dla pożyczek jak i depozytów we wszystkich trzech krajach, z tym, że wzrosty stóp depozytowych były wyższe. Wynikało to z ogólnego zawężenia spreadów (różnicy pomiędzy stopą oprocentowania pożyczki i depozytu) w pierwszym półroczu, nie tylko w Niemczech i Austrii, gdzie stopy depozytowe są bardziej stabilne niż stopy pożyczkowe, lecz również we Włoszech. Spread bankowy we Włoszech spadł w pierwszym półroczu 2008 r. o 5 pb od grudnia 2007 r., w Austrii spadł o 10 pb, zaś w Niemczech o 13 pb. Rynki finansowe odnotowały większe spadki w drugim kwartale 2008 r. (wystąpiły głównie w czerwcu). Włoska giełda wykazała się generalnie najgorszym wynikiem ze spadkiem o 23,9% w pierwszym półroczu od grudnia 2007 r., a Morgan Stanley Capital Index Europe spadł o 18,9% w tym okresie. Austriacka giełda (ATX) straciła 12,8%, a niemiecka giełda 20,4%. Rynek funduszy inwestycyjnych generalnie ucierpiał z powodu negatywnych wyników akcji, zwłaszcza we Włoszech, gdzie nadal odczuwalny jest znaczący odpływ kapitałów. W pierwszym półroczu 2008 r. wystąpił we Włoszech odpływ netto 70 miliardów euro (- 53 miliardów euro za cały 2007 r.) oraz odpływ netto 7,2 miliardów euro w Austrii (- 2,7 miliardów euro za cały 2007 r.), chociaż odnotowano wpływ 21,1 miliardów euro w Niemczech (wyłączając fundusze instytucjonalne) w okresie styczeń-maj 2008 (+ 28,7 miliardów euro w 2007 r.). 21

22 Wyniki za okres Na wyniki Grupy na 30 czerwca 2008 r. nadal ma wpływ utrzymująca się negatywna kondycja rynków finansowych, pomio iż w drugim kwartale 2008 r. niekorzystny trend się odwrócił, zwłaszcza dla Pionu Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej (MIB), który w 1 kwartale 2008 r. najbardziej odczuł skutki negatywnej sytuacji na rynku. Dobre wyniki z tradycyjnej komercyjnej działalności bankowej wypracowały banki Grupy w Europie Środkowej i Wschodniej, co potwierdza, że przyjęty model biznesowy jest właściwy zarówno w zakresie dywersyfikacji geograficznej jak i sektorowej. Całkowite wyniki Grupy są nadal pozytywne i wykazują wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału. Zysk netto wygenerowany w pierwszym półroczu 2008 r. wyniósł milionów euro, co oznacza spadek o 30,4% wyniku netto pro-forma za pierwsze półrocze 2007 r. i 27,7% spadek wyniku znormalizowanego (przy uwzględnionych stałych kursach walutowych i niezmienionym zakresie konsolidacji (1)). Spadek zysku netto w dużej mierze wynikał z negatywnych wyników Pionu MIB w pierwszym kwartale 2008 r. Wyłączając wyniki Pionu MIB, zysk netto Grupy wzrósłby o 4,2% (rok/roku pro-forma). Dodatni wynik drugiego kwartału 2008 r. jest oparty o zysk netto, który wyniósł milionów euro i był zbliżony do zysku netto za drugi kwartał 2007 r w warunkach znormalizowanych. Jednocześnie zdolność do generowania wartości wzrosła w pierwszym półroczu 2008 r.: wskaźnik EVA wyniósł 944 miliony euro w drugim kwartale 2008 r. (wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem), osiągając 957 milionów euro na 30 czerwca 2008 r. Oznacza to jednak spadek wskaźnika EVA o milionów euro w porównaniu do pierwszego półrocza 2007 r. pro-forma, ale jego wartość jest zbliżona jest do poziomu z poprzedniego roku po wyłączeniu Pionu MIB. Zysk operacyjny Grupy w pierwszym półroczu 2008 r. wyniósł milionów euro, co oznacza 24,8% spadek w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r. pro-forma (-23,5% w warunkach znormalizowanych ). Spadek wyniósł by 2,9% rok/roku po wyłączeniu udziału Pionu MIB. Analiza wyników poszczególnych pionów wykazuje na z jednej strony korzystne wyniki Pionu CEE, którego zysk operacyjny za pierwsze półrocze 2008 r. wzrósł o 39,3% (42% wzrostu w drugim kwartale 2008 r.), zaś z drugiej strony na utrzymanie zyskowności bankowości komercyjnej we Włoszech, Austrii i Niemczech: zysk operacyjny Pionu Bankowości Detalicznej wzrósł o 6,3% w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r. proforma, a Pionu Bankowości Korporacyjnej o 2%. W drugim kwartale 2008 r., w którym Pion MIB osiągnął zysk operacyjny w wysokości 446 milionów euro wobec ujemnego wyniku za pierwszy kwartał w wysokości milionów euro, zysk operacyjny wyniósł milionów euro, co spowodowało, że znormalizowany spadek rok/roku w stosunku do drugiego kwartału 2007 r. był dużo mniejszy za kwartał (-7,4%) niż za całe pierwsze półrocze 2008 r. 1 Jak opisano we Wprowadzeniu do Półrocznego Sprawozdania Finansowego, połączenie z dawną grupą Capitalia nastąpiło z dniem 1 października 2007 r. i w związku z tym w celach porównawczych wartości z pierwszych półroczy 2008 r. i 2007 r. użyto danych pro-forma za 2007 r. Wszelkie zmiany rok/roku są podane na zasadzie znormalizowanej, tj. przy zastosowaniu stałych kursów walutowych i przy niezmienionym zakresie konsolidacji oraz wyłączając wpływ reformy włoskiego systemu odpraw (TFR) oraz funduszu emerytalnego Banku Austria na koszty wynagrodzeń z pierwszego półrocza 2007 r. Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

23 >>> Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Na zysk operacyjny miały wpływ wygenerowane przez Grupę przychody w pierwszym półroczu 2008 r. Przychody operacyjne wynoszące milionów euro spadły o 9,6% rok/roku pro-forma, ale wzrosły o 7,9 % w sektorze bankowości komercyjnej (2). Skonsolidowane przychody również były na wyższym poziomie w drugim kwartale 2008 r., i wyniosły milionów euro (-2,8% od drugiego kwartału 2007 pro-forma). Wynik z tytułu odsetek osiągnął dwu-cyfrowy wzrost w pierwszym półroczu 2008 r. i wyniósł milionów euro, wzrastając o 11% rok/roku w układzie pro-forma i o 9,2% w układzie znormalizowanym. Wzrost ten w dużej mierze wynikał z powiększonego wolumenu zarówno pożyczek klientów, które osiągnęły poziom 599 miliardów euro (wzrost o 3,9% w stosunku do danych na koniec 2007 r. i o 7,4% w stosunku do 30 czerwca 2007 r. pro-forma), skompensowane wzrostem depozytów klientów, które osiągnęły poziom 402 miliardów euro (wzrost o 3,0% w stosunku do danych na koniec 2007 r. i o 8,0% w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r. pro-forma). Zmiany rynkowych stóp procentowych miały ograniczony (choć pozytywny) wpływ na wynik z tytułu odsetek netto. Wszystkie segmenty biznesowe Grupy miały swój udział w wyniku z tytułu odsetek netto: wynik z tytułu odsetek netto Pionu CEE wzrósł o 45.9% (3) rok/roku w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r. pro-forma, osiągając udział w tym składniku dochodu na poziomie 15,6%, zaś piony Bankowości Detalicznej i Bankowości Korporacyjnej wzrastały wolniej, odpowiednio o 6,5% i 8,2% rok/roku pro-forma. Łączne opłaty i prowizje netto spadły o 12,3% rok/roku i o 12,8% przy zastosowaniu stałych kursów walutowych i zakresu konsolidacji ( zmiana znormalizowana ) osiągając milionów euro. Wynik ten był głównie efektem wpływu niesprzyjających rynkowych warunków w zakresie obrotu i zarządzania aktywami. Pion CEE miał bardzo dobre wyniki: opłaty i prowizje netto tego Pionu wzrosły znacząco o 25,2% rok/roku i o 13,8% w układzie znormalizowanym w ciągu pierwszego półrocza 2008 r. Pozostałeale piony odnotowały natomiast niższe przychody z tytułu opłat i prowizji (Pion MIB, Pion Zarządzania Aktywami, w nieco mniejszym stopniu Pion Rynków Polskich, Pion Bankowości Prywatnej i Pion Bankowości Korporacyjnej) lub brak zmian, jak w przypadku Pionu Bankowości Detalicznej. Podział na typy prowizji pokazuje ogólny spadek przychodów z zarządzania aktywami o 20,2% rok/roku, składający się ze znaczących spadków o 26,6% w opłatach za zarządzanie funduszami, o 20,8% w ubezpieczeniach bankowych i o 10,9% w innych prowizjach związanych z obrotem papierami wartościowymi oraz niewielki spadek o 4,7% w opłatach kont rachunków wydzielonych. Na koniec pierwszego półrocza 2008 r., wartość aktywów zarządzanych przez firmy Grupy zarządzające aktywami zmniejszyła się o 16% od końca 2007 r. i o 25% rok/roku. Inne prowizje odnoszące się do tradycyjnych, komercyjnych działań bankowych Grupy obejmowały między innymi płatności (polecenia przelewu i zapłaty), wzrosła zaledwie o 0,5% rok/roku oraz inne usługi, które wzrosły w większym stopniu - o 4,6%, mimo, iż prowizje od rachunków bieżących, kredytów i gwarancji spadły o 6,9%, tak samo jak prowizje od transakcji walutowych i operacji zagranicznych (-15,6%). OPŁATY I PROWIZJE NETTO (w mln euro) Pierwsze półrocze ZMIANA Kwota Procent Zarządzanie aktywami, usługi powiernicze i administracja: ,2% Rachunki wydzielone ,7% Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi ,6% Ubezpieczenia bankowe ,8% Obrót papierami wartościowymi ,9% Rachunki bieżące, pożyczki i gwarancje ,9% Płatności ,5% Operacje FOREX ,6% Inne usługi ,6% Razem Opłaty i prowizje netto ,3% Zyski i straty z aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz zmiany wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń netto wyniosły wartość ujemną milionów euro (wartość ujemna) co stanowi milionów euro mniej niż w pierwszym półroczu 2007 r. pro-forma, głównie w obszarze kredytów strukturyzowanych. Nie mniej jednak dodatni wynik w drugim kwartale 2008 r. w kwocie 484 milionów euro, wskazuje, że nastąpiło odwrócenie sytuacji, głównie w wyniku poprawy w obszarze kredytów strukturyzowanych. 2 Skonsolidowany przychód odnoszący się do Pionów: Bankowości Detalicznej, Bankowości Korporacyjnej, Bankowości Prywatnej, CEE i Rynków Polski. 3 Należy zaznaczyć, że w wyniku Pionu CEE uwzględniono jednostki nabyte na Ukrainie i Kazachstanie, nie ujęte wcześniej w 2007 r. 23

24 Kryzys rynkowy nadal miał negatywny wpływ na wynik handlowy, który spadł o 33,3% rok/roku pro-forma, jednak spadek ten był mniejszy w drugim kwartale 2008 (-18.1% rok/roku). Koszty operacyjne Grupy w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosły milionów euro, co stanowi spadek o 1,4% w układzie znormalizowanym. Tendencja spadkowa utrzymała się również w drugim kwartale 2008 r., co obrazują kwoty kosztów na poziomie milionów euro (-1.1% rok/roku). Redukcja kosztów potwierdza skuteczność strategii racjonalizacji kosztów i podnoszenia efektywności na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Koszty wynagrodzeń wyniosły milionów euro, co stanowi spadek o 2,8% w układzie znormalizowanym. Redukcję tych kosztów udało się osiągnąć dzięki planom motywującym do wcześniejszego odejścia wprowadzonym w ramach procesu integracji z dawną grupą Capitalia, inicjatywom mającym na celu optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich oraz z redukcji zmiennych składników płac opartych na wynikach w związku z wynikami Pionu MIB. Częściowo spadek ten został skompensowany przez wzrost kosztów wynagrodzeń w Europie Wschodniej wynikający z ekspansji sieci oddziałów i rosnących pensji. Liczba pracowników (Full Time Equivalent - FTE (4)) wyniósł na 30 czerwca 2008 r. (5), co stanowi wzrost o osób w stosunku do 31 grudnia 2007 r., w następującym układzie: ekspansja sieci oddziałów w Pionie CEE : wzrost o około osób głównie w wyniku nabycia Ukrsotsbank na Ukrainie ( ) i rozwoju Grupy w Kazachstanie (+446), Turcji (+434) i Rosji (+461); wzrost o 558 osób w Austrii w wyniku objęcia konsolidacją spółki serwisowej Infotech (658 osób); spadek o osób we Włoszech, głównie w wyniku planu motywującego do wcześniejszego odejścia wprowadzonego w ramach procesu integracji z dawną grupą Capitalia; redukcja o 759 osób w Niemczech, głównie w wyniku outsourcingu FMS Bank, pomimo włączenia w zakres konsolidacji HVB Leasing (+130); redukcja o osób po sprzedaży grupy BPH. Wyłączając nabycia spółek na Ukrainie, objęcie konsolidacją HVB Leasing i Infotech, oraz sprzedaż BPH, ilość osób zatrudnionych przez Grupę spadłaby wówczas o 231 osób, pomimo kontynuowanej ekspansji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pozostałe koszty działania wyniosły milionów euro w pierwszym półroczu 2008 r. i uległy nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r. (+0,4% rok/roku w układzie znormalizowanym ). Wynik ten został potwierdzony w drugim kwartale 2008 r. (+0.2% rok/roku w układzie znormalizowanym ) i można go przypisać polityce Grupy polegającej na równoważeniu rozwoju w Europie Wschodniej z ograniczaniem kosztów we wszystkich pionach. Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych nieznacznie wzrosły o 3,3% rok/roku w układzie znormalizowanym, także w wyniku ekspansji Europie Środkowej i Wschodniej. Wzrost wskaźnika koszty/przychody (C/I) Grupy do 59,5% za pierwsze półrocze 2008 r. w porównaniu z 51,4% za pierwsze półrocze 2007 r. pro-forma w dużej mierze wynikał ze spadku przychodów. W drugim kwartale 2008 r. nastąpiła wyraźna poprawa do 55.6%, częściowo wynikająca z polepszonej efektywności osiągniętej poprzez podjęte działania. 4 FTE (Ekwiwalent zatrudnionych na pełny etat): Pracownicy na liście płac minus delegaci wysłani do innych firm oraz osoby nieobecne przez dłuższy okres czasu, plus delegaci zatrudnieni z innych firm. Wszystkie kategorie obliczono według przepracowanych godzin (tj. część, za którą firma ponosi koszty). 5 Grupa KFS jest konsolidowana proporcjonalnie, ale na potrzeby FTE ujęto 100% zatrudnienie. Skonsolidowane Półroczne Sprawozdanie Finansowe na 30 czerwca

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r.

Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r. Skonsolidowany raport kwartalny na dzień 30 września 2008 r. UniCredit S.p.A Siedziba: Rzym, A. Specchi, 16 Zarząd Generalny: Mediolan, Piazza Cordusio Numer w rzymskim rejestrze spółek, kod podatkowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w pierwszym kwartale 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w pierwszym kwartale 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w pierwszym kwartale 2012 r. Spis treści 1 Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Banku... 3 1.1 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce... 3 1.2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo