(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1725249. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04821486."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2014/02 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. C07K 7/02 ( ) A61K 47/48 ( ) A61K 38/00 ( ) A61K 38/06 ( ) C07K 16/46 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Związki monometylowaliny zdolne do sprzęgania do ligandów (30) Pierwszeństwo: US P US P US P US P (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/48 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/06 (73) Uprawniony z patentu: Seattle Genetics, Inc., Bothell, US (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 SVETLANA O. DORONINA, Snohomish, US PETER D. SENTER, Seattle, US BRIAN E. TOKI, Shoreline, US ALLEN J. EBENS, San Carlos, US TONI BETH KLINE, Seattle, US PAUL POLAKIS, Burlingame, US MARK X. SLIWKOWSKI, San Carlos, US SUSAN D. SPENCER, Tiburon, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Mirosława Ważyńska JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 19146/14/P-RO/MW EP Opis Związki monometylowaliny zdolne do sprzęgania do ligandów 1. DZIEDZINA WYNALAZKU [0001] Wynalazek dotyczy związku leku, a dokładniej koniugatów lek-linker-ligand, związków lek-linker i koniugatów lek-ligand, oraz kompozycji zawierających powyższe. W opisie przedstawiono również ich sposoby stosowania do leczenia raka, choroby autoimmunologicznej lub choroby zakaźnej. Wynalazek dotyczy również koniugatów przeciwciało-lek i kompozycji zawierających powyższe. W opisie przedstawiono również sposoby ich stosowania do leczenia raka, choroby autoimmunologicznej lub choroby zakaźnej. W opisie przedstawiono również sposoby stosowania związków koniugatu przeciwciało-lek do diagnozowania lub leczenia, in vitro, in situ i in vivo, ssaczych komórek, lub powiązanych stanów patologicznych. 2. TŁO WYNALAZKU [0002] Ulepszanie dostarczania leków i innych środków do docelowych komórek, tkanek i nowotworów, dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności i minimalnej toksyczności, było od wielu lat przedmiotem licznych badań. Chociaż podejmowano wiele wysiłków dla opracowania skutecznych sposobów do dostarczania biologicznie czynnych cząsteczek do komórek, zarówno in vivo, jak i in vitro, żaden z nich nie okazał się w pełni zadowalający. Optymalizowanie łączenia się leku z jego wewnątrzkomórkowym obiektem docelowym, z równoczesnym minimalizowaniem międzykomórkowej redystrybucji leku, np. do sąsiadujących komórek, jest często trudne lub nieskuteczne. [0003] Większość środków obecnie podawanych pacjentowi pozajelitowo nie jest celowana, co prowadzi do układowego dostarczania środka do komórek i tkanek organizmu, tam, gdzie jest to niekonieczne, a często niepożądane. Może to skutkować działaniem niepożądanym leku, i często ogranicza dawkę leku (np. chemoterapeutycznego (przeciwnowotworowego), cytotoksycznego, środków inhibitorów enzymu i leków przeciwwirusowych lub do zwalczania drobnoustrojów), którą można podawać. Dla porównania, chociaż podawanie doustne leków uważa się za dogodny i tani sposób podawania, łączy się ono z tymi samymi problemami dotyczącymi nieswoistej toksyczności wobec niezmienionych komórek po przedostaniu się leku do obiegu układowego. Dalsze komplikacje dotyczą problemów z dostępnością biologiczną leków doustnych i przebywaniem leku w jelicie, co prowadzi do dodatkowej ekspozycji jelita na lek, a w następstwie do ryzyka toksyczności względem jelita. Stosownie do tego, głównym celem było opracowanie sposobów swoistego ukierunkowania środków wobec komórek i tkanek. Korzyści takiego leczenia obejmują unikanie ogólnych skutków fizjologicznych niewłaściwego dostarczania takich środków do innych komórek i tkanek, takich jak niezmienione komórki. Wewnątrzkomórkowe celowanie można osiągnąć za pomocą sposobów, związków i formulacji, które umożliwiają akumulację lub zatrzymywanie środków biologicznie czynnych tj. aktywnych metabolitów, wewnątrz komórek.

3 2 [0004] Terapia przeciwciałami monoklonalnymi ma ugruntowaną pozycję w celowanym leczeniu pacjentów z rakiem, zaburzeniami immunologicznymi i angiogenicznymi. [0005] Stosowanie koniugatów przeciwciało-lek do miejscowego dostarczania środków cytotoksycznych lub cytostatycznych, np. leków do zabijania lub inhibowania komórek nowotworowych w leczeniu raka (Syrigos i Epenetos (1999) AntiCancer Research 19: ; Niculescu-Duvaz i Springer (1997) Adv. Drg. Del. Rev. 26: ; patent amerykański nr ) teoretycznie umożliwia celowane dostarczanie ugrupowania leku do nowotworów, i wewnątrzkomórkową akumulację tamże, podczas gdy układowe podawanie tych niesprzęganych środków leków może skutkować niedopuszczalnymi poziomami toksyczności dla normalnych komórek, jak również komórek nowotworowych, które chce się usunąć (Baldwin et al., 1986, Lancet str. (Mar. 15, 1986):603-05; Thorpe, 1985, Antibody Carriers Of Cytotoxic Agents In Cancer Therapy: A Review, w Monoclonal Antibodies 84: Biological and Clinical Applications, A. Pinchera et al. (eds.), str ). Tym samym poszukuje się maksymalnej skuteczności z minimalną toksycznością. Informowano, zarówno o przeciwciałach poliklonalnych, jak i o przeciwciałach monoklonalnych, że są użyteczne w tych strategiach (Rowland et al., 1986, Cancer Immunol. Immunother. 21:183-87). Leki stosowane w tych sposobach obejmują daunomycynę, doksorubicynę, metotreksat i windezynę (Rowland et al., 1986, supra). Toksyny stosowane w koniugatach przeciwciałotoksyna obejmują toksyny bakteryjne, takie jak toksyna błonicy, toksyny roślinne, takie jak rycyna, toksyny małocząsteczkowe, takie jak geldanamycyna (Kerr et al., 1997, Bioconjugate Chem. 8(6): ; Mandler et al. (2000) Jour. of the Nat. Cancer Inst. 92(19): ; Mandler et al. (2000) Bioorganic & Med. Chem. Letters 10: ; Mandler et al. (2002) Bioconjugate Chem. 13: ), majtanzynoidy (EP ; Liu et al., (1996) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93: ) i kalicheamycynę (Lode et al. (1998) Cancer Res. 58:2928; Hinman et al. (1993) Cancer Res. 53: ). Toksyny mogą wywierać swoje działanie cytotoksyczne i cytostatyczne poprzez mechanizmy obejmujące wiązanie tubuliny, wiązanie DNA lub inhibicję topoizomerazy (Meyer, D.L. i Senter, P.D. Antibody Drug Conjugates for Cancer Therapy w Annual Reports in Medicinal Chemistry, Vol 38 (2003) Chapter 23, ). Niektóre leki cytotoksyczne wydają się być nieaktywne lub mniej aktywne przy sprzęganiu do dużych przeciwciał lub ligandów receptorów białkowych. [0006] ZEVALIN (ibrytumomab tiuksetan, Biogen/Idec) oznacza koniugat przeciwciałoizotop promieniotwórczy złożony z mysiego przeciwciała monoklonalnego IgG1 kappa skierowanego przeciwko antygenowi CD20 znajdywanemu na powierzchni normalnych i złośliwych limfocytów B i izotopu promieniotwórczego 111 In lub 90 Y związanego przez linker-chelator tiomocznika (Wiseman et al. (2000) Eur. Jour. Nucl. Med. 27(7):766-77; Wiseman et al. (2002) Blood 99(12): ; Witzig et al. (2002) J. Clin. Oncol. 20(10): ; Witzig et al. (2002) J. Clin. Oncol. 20(15): ). Chociaż ZEVALIN wykazuje aktywność przeciwko chłoniakowi nieziarniczemu (NHL) z komórek B, podawanie skutkuje poważnymi i długotrwałymi cytopeniami u większości pacjentów. MYLOTARG (gemtuzumab ozogamycyny, Wyeth Pharmaceuticals), koniugat przeciwciało lek złożony z przeciwciała hu [ludzkiego] CD33 połączonego z kalicheamycyną, został dopuszczony do obrotu w 2000 r. do leczenia ostrej białaczki szpikowej, poprzez wstrzyknięcia (Drugs of the

4 3 Future (2000) 25(7): 686; patenty amerykańskie nr ; ; ; ; ; ; ; ). Kantuzumab mertanzyna (Immunogen, Inc.), koniugat przeciwciało lek złożony z przeciwciała huc242 połączonego poprzez dwusiarczkowy linker SPP z majtanzynoidowym ugrupowaniem leku, DM1, przechodzi do badań klinicznych II fazy w odniesieniu do leczenia raków, które eksprymują CanAg, takich jak [rak] okrężnicy, trzustki, żołądka, i inne. MLN-2704 (Millennium Pharm., BZL Biologics, Immunogen Inc.), ah koniugat przeciwciało lek złożony z przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi błonowemu swoistemu dla gruczołu krokowego (PSMA) połączonego z majtanzynoidowym ugrupowaniem leku, DM1, jest w fazie rozwoju do potencjalnego leczenia nowotworów gruczołu krokowego. To samo majtanzynoidowe ugrupowanie leku, DM1, połączono poprzez nie-dwusiarczkowy linker, SMCC, do mysiego przeciwciała monoklonalnego, TA.1 (Chari et al. (1992) Cancer Research 52: ). O koniugacie tym donoszono, że jest 200-krotnie słabszy, niż odpowiadający dwusiarczkowy linker koniugat. Linker SMCC rozważano tamże jako nierozcinalny. [0007] Wyizolowano kilka krótkich związków peptydowych z morskiego mięczaka Dolabella auricularia i stwierdzono, że wykazują aktywność biologiczną (Pettit et al. (1993) Tetrahedron 49:9151; Nakamura et al. (1995) Tetrahedron Letters 36: ; Sone et al. (1995) Jour. Org Chem. 60:4474). Otrzymywano również analogi tych związków i stwierdzono, że niektóre z nich mają aktywność biologiczną (aby zapoznać się z pracą przeglądową, zob. Pettit et al. (1998) Anti-Cancer Drug Design 13: ). Na przykład, aurystatyna E (patent amerykański nr ) to syntetyczny analog naturalnego morskiego produktu dolastatyny 10, środka, który inhibuje polimeryzację tubuliny przez wiązanie do tej samej domeny na tubulinie jak lek przeciwnowotworowy winkrystyna (G. R. Pettit, (1997) Prog. Chem. Org. Nat. Prod. 70:1-79). Dolastatyna 10, aurystatyna PE i aurystatyna E są liniowymi peptydami mającymi cztery aminokwasy, z których trzy są unikatowe dla klasy związków dolastatyny, i amid na końcu C. [0008] Peptydy aurystatyny, aurystatyny E (AE) i monometyloaurystatyny (MMAE), syntetycznych analogów dolastatyny, sprzęgano do: (i) chimerycznych przeciwciał monoklonalnych cbr96 (swoistych dla [antygenu] Lewisa Y na rakach); (ii) cac10, które jest swoiste dla CD30 na nowotworach hematologicznych (Klussman, et al. (2004), Bioconjugate Chemistry 15(4): ; Doronina et al. (2003) Nature Biotechnology 21(7): ; Monomethylvaline Compounds Capable of Conjugation to Ligands ; Francisco et al. (2003) Blood 102(4): ; publikacja amerykańska 2004/ ; (iii) przeciwciał anty-cd20 takich jak RITUXAN (WO 04/032828) do leczenia raków eksprymujących CD-20 i zaburzeń immunologicznych; (iv) przeciwciał anty-ephb2 2H9 i anty-il-8 do leczenia raka okrężnicy i odbytnicy (Mao, et al. (2004) Cancer Research 64(3): ); (v) przeciwciała E-selektyny (Bhaskar et al. (2003) Cancer Res. 63: ); i (vi) innych przeciwciał anty-cd30 (WO 03/043583). [0009] Aurystatyna E sprzęgana do przeciwciał monoklonalnych jest ujawniona w Senter et al, Proceedings of American Association for Cancer Research, Volume 45, streszczenie nr 623, zaprezentowano 28 marca 2004 r.

5 4 [0010] Pomimo danych in vitro dla związków z klasy dolastatyny i jej analogów, znaczne toksyczności ogólne w dawkach wymaganych do osiągnięcia efektu terapeutycznego zmniejszają ich skuteczność w badaniach klinicznych. Stosownie do tego, istnieje wyraźna zapotrzebowanie w stanie techniki na pochodne dolastatyny/aurystatyny mające znacząco niższą toksyczność, przy użytecznej efektywności terapeutycznej. Te i inne znane z przeszłości ograniczenia i problemy są rozwiązywane za pomocą wynalazku. [0011] Rodzina ErbB receptorów kinaz tyrozynowych to ważni mediatorzy wzrostu, różnicowania i przeżycia komórek. Rodzina receptorów obejmuje czterech odrębnych członków w tym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ErbB1, HER1), HER2 (ErbB2 lub p 185 neu ), HER3 (ErbB3) i HER4 (ErbB4 lub tyro2). Scharakteryzowano panel przeciwciał anty-erbb2, przy użyciu ludzkiej linii komórkowej z raka sutka SKBR3 (Hudziak et al., (1989) Mol. Cell. Biol. 9(3): Maksymalną inhibicję otrzymywano dla przeciwciała o nazwie 4D5, które hamowało namnażanie komórek o 56%. Inne przeciwciała z panelu zmniejszały w tym oznaczeniu namnażanie komórek w mniejszym zakresie. Stwierdzono ponadto, że przeciwciało 4D5 uwrażliwia nadeksprymujące ErbB2 linie komórkowe z nowotworu sutka na działanie cytotoksyczne TNF-a (patent amerykański nr ). Przeciwciała anty-erbb2 omówione w Hudziak et al. są dodatkowo charakteryzowane w Fendly et al. (1990) Cancer Research 50: ; Kotts et al. (1990) In vitro 26(3):59A; Sarup et al. (1991) Growth Regulation 1:72-82; Shepard et al. J. (1991) Clin. Immunol. 11(3): ; Kumar et al. (1991) Mol. Cell. Biol. 11(2): ; Lewis et al. (1993) Cancer Immunol. Immunother. 37: ; Pietras et al. (1994) Oncogene 9: ; Vitetta et al. (1994) Cancer Research 54: ; Sliwkowski et al. (1994) J. Biol. Chem. 269(20): ; Scott et al. (1991) J. Biol. Chem. 266: ; D'souza et al. Proc. Natl. Acad. Sci. (1994) 91: ; Lewis et al. (1996) Cancer Research 56: ; i Schaefer et al. (1997) Oncogene 15: [0012] Inne przeciwciała anty-erbb2 o różnych właściwościach opisano w Tagliabue et al. Int. J. Cancer 47: (1991); McKenzie et al. Oncogene 4: (1989); Maier et al. Cancer Res. 51: (1991); Bacus et al. Molecular Carcinogenesis 3: (1990); Stancovski et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88: (1991); Bacus et al. Cancer Research 52: (1992); Xu et al. Int. J. Cancer 53: (1993); WO94/00136; Kasprzyk et al. Cancer Research 52: (1992); Hancock et al. (1991) Cancer Res. 51: ; Shawver et al. (1994) Cancer Res. 54: ; Arteaga et al. (1994) Cancer Res. 54: ; Harwerth et al. (1992) J. Biol. Chem. 267: ; patent amerykański nr ; i Klapper et al. (1997) Oncogene 14: [0013] Badanie przesiewowe pod kątem homologii doprowadziło do identyfikacji dwóch innych członków rodziny receptorów ErbB; ErbB3 (patent amerykański nr 5,183,884; patent amerykański nr 5,480,968; Kraus et al. (1989) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86: ) i ErbB4 (EP ; Plowman et al. (1993) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: ; i Plowman et al. (1993) Nature 366: ). Oba te receptory prezentują podwyższoną ekspresję na co najmniej niektórych liniach komórkowych z raka sutka.

6 5 [0014] HERCEPTIN (Trastuzumab) to rekombinowane, pochodzące od DNA humanizowane przeciwciało monoklonalne, które selektywnie wiąże się z wysokim powinowactwem, w oznaczeniu komórkowym (Kd = 5 nm) z pozakomórkową domeną białka receptora 2 ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu, HER2 (ErbB2) (patent amerykański nr ; patent amerykański nr ; patent amerykański nr ; patent amerykański nr ; Coussens L, et al. (1985) Science 230:1132-9; Slamon DJ, et al. (1989) Science 244:707-12). Trastuzumab to przeciwciało IgG1 kappa, które zawiera ludzkie regiony zrębowe z determinującymi komplementarność regionami mysiego przeciwciała (4D5), które wiąże się z HER2. Trastuzumab wiąże się z antygenem HER2 i inhibuje tak wzrost komórek rakowych. Ponieważ Trastuzumab to przeciwciało humanizowane, minimalizuje ono wszelkie odpowiedzi HAMA u pacjentów. Humanizowane przeciwciało przeciwko HER2 jest wytwarzane przez hodowlę zawiesinową komórek ssaczych (z jajnika chomika chińskiego, CHO). Protoonkogen HER2 (lub c-erbb2) koduje białko receptora przezbłonowego o 185kDa, które jest strukturalnie powiązane z receptorem naskórkowego czynnika wzrostu. Nadekspresję białka HER2 obserwuje się w 25%-30% pierwotnych rakach sutka i można ją określić przy użyciu oceny na bazie immunohistochemii utrwalonych bloczków nowotworu (Press MF, et al. (1993) Cancer Res 53: Wykazano, że Trastuzumab, zarówno w oznaczeniach in vitro jak i u zwierząt, inhibuje namnażanie ludzkich komórek nowotworowych, które nadeksprymują HER2 (Hudziak RM, et al. (1989) Mol Cell Biol 9: ; Lewis GD, et al. (1993) Cancer Immunol Immunother; 37:255-63; Baselga J, et al. (1998) Cancer Res. 58: ). Trastuzumab to mediator cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał, ADCC (Hotaling TE, et al. (1996) [streszczenie]. Proc. Annual Meeting Am Assoc Cancer Res; 37:471; Pegram MD, et al. (1997) [streszczenie]. Proc Am Assoc Cancer Res; 38:602). Wykazano in vitro, że ADCC, w której pośredniczył Trastuzumab dotyczyła preferencyjnie komórek rakowych nadeksprymujących HER2, w porównaniu z komórkami rakowymi, które nie nadeksprymowały HER2. HERCEPTIN jako pojedynczy środek jest wskazany do leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem sutka, których nowotwory nadeksprymują białko HER2, i którzy otrzymali jeden lub więcej schematów chemioterapii w związku z ich chorobą przerzutową. HERCEPTIN w połączeniu z paklitakselem jest wskazany do leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem sutka, których nowotwory nadeksprymują białko HER2, i którzy nie otrzymali chemioterapii w związku z ich chorobą przerzutową. HERCEPTIN jest klinicznie aktywny u pacjentów z nadeksprymującym ErbB2 przerzutowym rakiem sutka, którzy otrzymali rozległe wcześniejsze leczenie przeciwnowotworowe (Baselga et al, (1996) J. Clin. Oncol. 14: ). [0015] Mysie monoklonalne przeciwciało anty-her2 inhibuje wzrost linii komórkowej z raka sutka, która nadeksprymuje HER2 na poziomie 2+ i 3+ (1-2 x 10 6 HER2 receptorów na komórkę), ale nie wykazuje aktywności względem komórek, które eksprymują niższe poziomy HER2 (Lewis et al., (1993) Cancer Immunol. Immunother. 37: ). W oparciu o tę obserwację humanizowano przeciwciało 4D5 (humab4d5-8, rhumab HER2, patent amerykański nr ; Carter et al., (1992) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89: ) i testowano na pacjentkach z rakiem sutka, których nowotwory nadeksprymowały HER2, ale u

7 6 których stwierdzono postęp [choroby] po konwencjonalnej chemioterapii (Cobleigh et al., (1999) J. Clin. Oncol. 17: ). [0016] Chociaż HERCEPTIN stanowi przełom w leczeniu pacjentów z nadeksprymującymi ErbB2 rakami sutka, którzy otrzymali rozległe wcześniejsze leczenie przeciwnowotworowe, niektórzy pacjenci w tej populacji nie reagują, bądź reagują jedynie słabo na leczenie HERCEPTIN. [0017] WO01/18032 A2 opisuje peptydy dolastatyny o wzorze (I) [0018] WO2004/ A2 opisuje przeciwciała anty-cd70 i ich pochodne sprzęgane do środków cytotoksycznych, immunosupresyjnych lub innych środków terapeutycznych, do leczenia raków eksprymujących CD70 i zaburzeń immunologicznych. [0019] WO2004/ A2 opisuje koniugaty lek-linker-ligand, w których lek jest połączony z ligandem za pomocą jednostki linkera na bazie peptydu. Ligand może oznaczać przeciwciało. Opisano sposoby do leczenia raka, choroby autoimmunologicznej lub choroby zakaźnej. [0020] W następstwie czego, istnieje znaczące zapotrzebowanie kliniczne na opracowywanie dalszych, celowanych w HER2 terapii na raka dla tych pacjentów z nowotworami nadeksprymującymi HER2 lub innymi chorobami powiązanymi z ekspresją HER2, którzy nie reagują, lub reagują słabo na leczenie HERCEPTIN. [0021] Cytowanie jakiegokolwiek odniesienia w zgłoszeniu nie oznacza, że cytowana publikacja stanowi dotychczasowy stan techniki względem tego zgłoszenia. 3. KRÓTKI OPIS WYNALAZKU [0022] W jednym aspekcie wynalazek zapewnia związki leku o wzorze Ib: lub ich farmaceutycznie dopuszczalne sole lub solwaty, przy czym niezależnie dla każdej lokalizacji

8 7 R 2 wybiera się spośród wodoru i -C 1 -C 8 alkilu; R 3 wybiera się spośród wodoru, -C 1 -C 8 alkilu, -C 3 -C 8 karbocyklu, arylu, -C 1 -C 8 alkiloarylu, -C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 karbocyklu), -C 3 -C 8 heterocyklu i -C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 heterocyklu); R 4 wybiera się spośród wodoru, -C 1 -C 8 alkilu, -C 3 -C 8 karbocyklu, -arylu, -C 1 -C 8 alkiloarylu, -C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 karbocyklu), -C 3 -C 8 heterocyklu i C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 heterocyklu), przy czym R 5 wybiera się spośród -H i -metylu; lub R 4 i R 5 tworzą wspólnie pierścień karbocykliczny i mają wzór -(CR a R b ) n - przy czym R a i R b są niezależnie wybrane spośród -H, -C 1 -C 8 alkilu i -C 3 -C 8 karbocyklu, i n wybiera się spośród 2, 3, 4, 5 i 6; R 6 wybiera się spośród H i -C 1 C 8 alkilu; R 7 wybiera się spośród wodoru, -C 1 -C 8 alkilu, -C 3 -C 8 karbocyklu, arylu, -C 1 -C 8 alkiloarylu, -C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 karbocyklu), -C 3 -C 8 heterocyklu i -C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 heterocyklu); każdy R 8 jest niezależnie wybrany spośród H, -OH, -C 1 -C 8 alkilu, -C 3 -C 8 karbocyklu i - O-(C 1 -C 8 alkilu); R 9 wybiera się spośród H i -C 1 -C 8 alkilu; R 10 wybiera się spośród grupy arylowej lub -C 3 -C 8 heterocyklu; Z oznacza -O-; i R 11 oznacza H. [0023] Związki o wzorze (Ib) są użyteczne w leczeniu raka, choroby autoimmunologicznej lub choroby zakaźnej u pacjenta lub użyteczne jako związek pośredni do syntezy leku-linkera, koniugatu lek-linker-ligand i koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku. [0024] W kolejnym aspekcie wynalazek zapewnia koniugat jak zdefiniowano w zastrzeżeniu 2, o wzorze: L-(LU-D F ) p lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól lub solwat, przy czym: L- oznacza jednostkę ligandu, LU oznacza jednostkę linkera, która może być obecna lub nieobecna, p mieści się w zakresie od 1 do 20, oraz D F oznacza grupę o wzorze:

9 8 [0025] Koniugat zdefiniowany w zastrzeżeniu 2 może oznaczać koniugat przeciwciało-lek o wzorze Ia': lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól lub solwat, przy czym: Ab oznacza przeciwciało, -A a -W w -Y y - oznacza jednostkę linkera, A oznacza jednostkę rozciągliwą, a wynosi 0 lub 1, każde W oznacza niezależnie jednostkę aminokwasową, w oznacza liczbę całkowitą w zakresie od 0 do 12, Y oznacza jednostkę dystansową, y wynosi 0, 1 lub 2, oraz p mieści się w zakresie od 1 do 20. [0026] W kolejnym aspekcie wynalazek zapewnia koniugat jak zdefiniowano w zastrzeżeniu 3, o wzorze: LU-D F lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól lub solwat, przy czym: LU- oznacza jednostkę linkera zawierającą grupę funkcyjną zdolną do połączenia się z jednostką ligandu, oraz D f oznacza grupę o wzorze: [0027] W jeszcze kolejnym aspekcie wynalazek zapewnia kompozycje farmaceutyczne zawierające skuteczne ilości koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik lub zaróbkę. [0028] W opisie przedstawiono również kompozycje zawierające skuteczne ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik lub zaróbkę.

10 9 [0029] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania namnażania komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0030] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania namnażania komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0031] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania namnażania komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0032] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia raka w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0033] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia raka w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0034] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia raka w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0035] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania replikacji komórki która eksprymuje przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0036] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania replikacji komórki która eksprymuje przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0037] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania replikacji komórki która eksprymuje przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0038] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0039] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linkerligand. [0040] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0041] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker.

11 10 [0042] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0043] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0044] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0045] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0046] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lekligand. [0047] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania rakowi, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0048] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania rakowi, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0049] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania rakowi, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0050] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórek, które eksprymują przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0051] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórek, które eksprymują przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0052] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórek, które eksprymują przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0053] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0054] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand.

12 11 [0055] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0056] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0057] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0058] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0059] W opisie przedstawiono również związek leku które można stosować jako związek pośredni do syntezy związku lek-linker mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lekligand. [0060] W opisie przedstawiono również związek lek-linker który można stosować jako związek pośredni do syntezy koniugatu lek-linker-ligand. [0061] W jednej postaci wykonania związków o wzorze Ia', Ab nie oznacza przeciwciała, które wiąże się z receptorem ErbB lub które wiąże się z jednym lub więcej z receptorów (1)- (35): (1) BMPR1B (receptor białka morfogenetycznego kości-typ IB, numer akcesyjny Genbank NM_001203); (2) E16 (LAT1, SLC7A5, numer akcesyjny Genbank NM_003486); (3) STEAP1 (nabłonkowy antygen gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi, numer akcesyjny Genbank NM_012449); (4) 0772P (CA125, MUC16, numer akcesyjny Genbank AF361486); (5) MPF (MPF, MSLN, SMR, czynnik potęgujący wzrost megakariocytów, mezotelina, numer akcesyjny Genbank NM_005823); (6) Napi3b (NAPI-3B, NPTIIb, SLC34A2, rodzina nośników substancji rozpuszczonej 34 (fosforan sodu), członek 2, typ II zależny od sodu transporter fosforanów 3b, numer akcesyjny Genbank NM_006424); (7) Sema 5b (FLJ10372, KIAA1445, Mm.42015, SEMA5B, SEMAG, Semaforyna 5b Hlog, domena sema, siedem powtórzeń trombospondyny (typ 1 i podobny do typu 1), domena przezbłonowa (TM) i krótka domena cytoplazmatyczna, (semaforyna) 5B, numer akcesyjny Genbank AB040878); (8) PSCA hlg ( C12Rik, C530008O16Rik, RIKEN cdna C12, gen RIKEN cdna C12, numer akcesyjny Genbank AY358628); (9) ETBR (receptor endoteliny typu B, numer akcesyjny Genbank AY275463);

13 12 (10) MSG783 (RNF124, hipotetyczne białko FLJ20315, numer akcesyjny Genbank NM_017763); (11) STEAP2 (HGNC_8639, IPCA-1, PCANAP1, STAMP1, STEAP2, STMP, gen 1 powiązany z rakiem gruczołu krokowego, białko 1 powiązane z rakiem gruczołu krokowego, nabłonkowy antygen gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi 2, białko gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi, numer akcesyjny Genbank AF455138); (12) TrpM4 (BR22450, FLJ20041, TRPM4, TRPM4B, przejściowy receptor potencjalnego kanału kationowego, podrodzina M, członek 4, numer akcesyjny Genbank NM_017636); (13) CRIPTO, (CR, CR1, CRGF, CRIPTO, TDGF1, pochodzący z potworniakoraka czynnik wzrostu, numer akcesyjny Genbank NP_ lub NM_003212); (14) CD21 (CR2 (receptor układu dopełniacza 2) lub C3DR (receptor C3d/wirusa Epsteina-Barr) lub Hs.73792, numer akcesyjny Genbank M26004); (15) CD79b (IGb (powiązany z immunoglobuliną beta), B29, numer akcesyjny Genbank NM_000626); (16) FcRH2 (IFGP4, IRTA4, SPAP1A (domena SH2 zawierająca białko kotwiczące fosfatazę 1a), SPAP1B, SPAP1C, numer akcesyjny Genbank NM_030764); (17) HER2 (numer akcesyjny Genbank M11730); (18) NCA (numer akcesyjny Genbank M18728); (19) MDP (numer akcesyjny Genbank BC017023); (20) IL20Rα (numer akcesyjny Genbank AF184971); (21) Brevican (numer akcesyjny Genbank AF229053); (22) Ephb2R (numer akcesyjny Genbank NM_004442); (23) ASLG659 (numer akcesyjny Genbank AX092328); (24) PSCA (numer akcesyjny Genbank AJ297436); (25) GEDA (numer akcesyjny Genbank AY260763); (26) BAFF-R (numer akcesyjny Genbank NP_ ); (27) CD22 (numer akcesyjny Genbank NP ); (28) CD79a (CD79A, CD79a, powiązany z immunoglobuliną alfa, białko swoiste dla komórek B które kowalencyjnie oddziałuje z Ig beta (CD79B) i tworzy kompleks na powierzchni z cząsteczkami Ig M, powoduje transdukcję sygnału uczestniczącego w różnicowaniu komórek B, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (29) CXCR5 (receptor chłoniaka Burkitta 1, receptor sprzężony z białkiem G, który jest aktywowany przez chemokinę CXCL13, bierze udział w migracji limfocytów i obronie

14 13 humoralnej, odgrywa rolę w infekcji HIV-2 i być może w rozwoju AIDS, chłoniaka, szpiczaka i białaczki, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (30) HLA-DOB (podjednostka beta cząsteczki MHC klasy II (antygen Ia) który wiąże peptydy i prezentuje je limfocytom T CD4+, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (31) P2X5 (receptor purynergiczny P2X kanał jonowy bramkowany ligandem 5, kanał jonowy bramkowany pozakomórkowym ATP, może uczestniczyć w przewodnictwie synaptycznym i neurogenezie, niedobór może przyczyniać się do patofizjologii samoistnej niestabilności wypieracza, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (32) CD72 (antygen różnicowania komórek B CD72, Lyb-2, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (33) LY64 (antygen limfocytarny 64 (RP105), białko błonowe typu I z rodziny powtórzeń bogatych w leucynę (LRR), reguluje aktywację komórek B i apoptozę, utrata funkcji jest powiązana z podwyższoną aktywnością choroby u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (34) FCRH1 (białko 1 podobne do receptora Fc, domniemany receptor dla domeny Fc immunoglobuliny, który zawiera domeny C2 typu podobnego do Ig i ITAM, może odgrywać rolę w różnicowaniu limfocytów B, numer akcesyjny Genbank NP_ ); lub (35) IRTA22 (nadrodzina receptorów immunoglobuliny powiązanych z translokacją 2, domniemany immunoreceptor o potencjalnej roli w rozwoju komórek B i powstawaniu chłoniaka; deregulacja genu przez translokację występuje w pewnych nowotworach komórek B, numer akcesyjny Genbank NP_ ). [0062] W opisie przedstawiono również kompozycje farmaceutyczne zawierające skuteczne ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik lub zaróbkę. [0063] W opisie przedstawiono również kompozycje zawierające skuteczne ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku (ugrupowanie) z koniugatu lekprzeciwciało i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik lub zaróbkę. [0064] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania namnażania komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0065] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania namnażania komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0066] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia raka w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało.

15 14 [0067] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia raka w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0068] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania replikacji komórki która eksprymuje przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0069] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania replikacji komórki która eksprymuje przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0070] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linkerprzeciwciało. [0071] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0072] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linkerprzeciwciało. [0073] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0074] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0075] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0076] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania rakowi, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0077] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania rakowi, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0078] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórek, które eksprymują przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało.

16 15 [0079] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórek, które eksprymują przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0080] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0081] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0082] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linkerprzeciwciało. [0083] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0084] Według opisu, zapewnia się związek leku, który można stosować jako związek pośredni do syntezy związku lek-linker mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lekprzeciwciało. [0085] Według opisu, zapewnia się związek lek-linker, który można stosować jako związek pośredni do syntezy koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0086] W koniugatach lek-linker-przeciwciało (również określanych jako koniugaty przeciwciało-lek) przedstawionych w opisie [0087] Ab może oznaczać przeciwciało, które wiąże się z jednym lub więcej z antygenów (1)- (35): (1) BMPR1B (receptor białka morfogenetycznego kości-typ IB, numer akcesyjny Genbank NM_001203); (2) E16 (LAT1, SLC7A5, numer akcesyjny Genbank NM_003486); (3) STEAP1 (nabłonkowy antygen gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi, numer akcesyjny Genbank NM_012449); (4) 0772P (CA125, MUC16, numer akcesyjny Genbank AF361486); (5) MPF (MPF, MSLN, SMR, czynnik potęgujący wzrost megakariocytów, mezotelina, numer akcesyjny Genbank NM_005823); (6) Napi3b (NAPI-3B, NPTIIb, SLC34A2, rodzina nośników substancji rozpuszczonej 34 (fosforan sodu), członek 2, typ II zależny od sodu transporter fosforanów 3b, numer akcesyjny Genbank NM_006424);

17 16 (7) Sema 5b (FLJ10372, KIAA1445, Mm.42015, SEMA5B, SEMAG, semaforyna 5b Hlog, domena sema, siedem powtórzeń trombospondyny (typ 1 i podobny do typu 1), domena przezbłonowa (TM) i krótka domena cytoplazmatyczna, (semaforyna) 5B, numer akcesyjny Genbank AB040878); (8) PSCA hlg ( C12Rik, C530008O16Rik, RIKEN cdna C12, gen RIKEN cdna C12, numer akcesyjny Genbank AY358628); (9) ETBR (receptor endoteliny typu B, numer akcesyjny Genbank AY275463); (10) MSG783 (RNF124, hipotetyczne białko FLJ20315, numer akcesyjny Genbank NM_017763); (11) STEAP2 (HGNC_8639, IPCA-1, PCANAP1, STAMP1, STEAP2, STMP, gen 1 powiązany z rakiem gruczołu krokowego, białko 1 powiązane z rakiem gruczołu krokowego, nabłonkowy antygen gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi 2, białko gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi, numer akcesyjny Genbank AF455138); (12) TrpM4 (BR22450, FLJ20041, TRPM4, TRPM4B, przejściowy receptor potencjalnego kanału kationowego, podrodzina M, członek 4, numer akcesyjny Genbank NM_017636); (13) CRIPTO, (CR, CR1, CRGF, CRIPTO, TDGF1, pochodzący z potworniakoraka czynnik wzrostu, numer akcesyjny Genbank NP_ lub NM_003212); (14) CD21 (CR2 (receptor układu dopełniacza 2) lub C3DR (receptor C3d/wirusa Epsteina-Barr) lub Hs.73792, numer akcesyjny Genbank M26004); (15) CD79b (IGb (powiązany z immunoglobuliną beta), B29, numer akcesyjny Genbank NM_000626); (16) FcRH2 (IFGP4, IRTA4, SPAP1A (domena SH2 zawierająca białko kotwiczące fosfatazę 1a), SPAP1B, SPAP1C, numer akcesyjny Genbank NM_030764); (17) HER2 (numer akcesyjny Genbank M11730); (18) NCA (numer akcesyjny Genbank M18728); (19) MDP (numer akcesyjny Genbank BC017023); (20) IL20Rα (numer akcesyjny Genbank AF184971); (21) Brevican (numer akcesyjny Genbank AF229053); (22) Ephb2R (numer akcesyjny Genbank NM_004442); (23) ASLG659 (numer akcesyjny Genbank AX092328); (24) PSCA (numer akcesyjny Genbank AJ297436); (25) GEDA (numer akcesyjny Genbank AY260763); (26) BAFF-R (numer akcesyjny Genbank NP_ );

18 17 (27) CD22 (numer akcesyjny Genbank NP ); (28) CD79a (CD79A, CD79a, powiązany z immunoglobuliną alfa, białko swoiste dla komórek B które kowalencyjnie oddziałuje z Ig beta (CD79B) i tworzy kompleks na powierzchni z cząsteczkami Ig M, powoduje transdukcję sygnału uczestniczącego w różnicowaniu komórek B, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (29) CXCR5 (receptor chłoniaka Burkitta 1, receptor sprzężony z białkiem G, który jest aktywowany przez chemokinę CXCL13, bierze udział w migracji limfocytów i obronie humoralnej, odgrywa rolę w infekcji HIV-2 i być może w rozwoju AIDS, chłoniaka, szpiczaka i białaczki, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (30) HLA-DOB (podjednostka beta cząsteczki MHC klasy II (antygen Ia) który wiąże peptydy i prezentuje je limfocytom T CD4+, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (31) P2X5 (receptor purynergiczny P2X kanał jonowy bramkowany ligandem 5, kanał jonowy bramkowany pozakomórkowym ATP, może uczestniczyć w przewodnictwie synaptycznym i neurogenezie, niedobór może przyczyniać się do patofizjologii samoistnej niestabilności wypieracza, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (32) CD72 (antygen różnicowania komórek B CD72, Lyb-2, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (33) LY64 (antygen limfocytarny 64 (RP105), białko błonowe typu I z rodziny powtórzeń bogatych w leucynę (LRR), reguluje aktywację komórek B i apoptozę, utrata funkcji jest powiązana z podwyższoną aktywnością choroby u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (34) FCRH1 (białko 1 podobne do receptora Fc, domniemany receptor dla domeny Fc immunoglobuliny, który zawiera domeny C2 typu podobnego do Ig i ITAM, może odgrywać rolę w różnicowaniu limfocytów B, numer akcesyjny Genbank NP_ ); lub (35) IRTA22 (nadrodzina receptorów immunoglobuliny powiązanych z translokacją 2, domniemany immunoreceptor o potencjalnej roli w rozwoju komórek B i powstawaniu chłoniaka; deregulacja genu przez translokację występuje w pewnych nowotworach komórek B, numer akcesyjny Genbank NP_ ). [0088] W kolejnym aspekcie przeciwciało z koniugatu przeciwciało-lek (ADC) według wynalazku swoiście wiąże się z receptorem kodowanym przez gen ErbB2. [0089] W kolejnym aspekcie przeciwciało z koniugatu przeciwciało-lek oznacza humanizowane przeciwciało wybrane spośród humab4d5-1, humab4d5-2, humab4d5-3, humab4d5-4, humab4d5-5, humab4d5-6, humab4d5-7 i humab4d5-8 (Trastuzumab). [0090] W opisie przedstawiono również wyrób fabryczny zawierający związek koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku; pojemnik; i ulotkę dołączaną do opakowania lub etykietę, wskazującą, że związek można stosować do leczenia raka charakteryzującego się nadekspresją receptora ErbB2.

19 18 [0091] W opisie przedstawiono również sposób do leczenia raka u ssaka, w którym rak charakteryzuje się nadekspresją receptora ErbB2 i nie reaguje, lub reaguje słabo, na leczenie przeciwciałem anty-erbb2, obejmujący podawanie ssakowi terapeutycznie skutecznej ilości związku koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku. [0092] W niektórych przypadkach znaczna ilość ugrupowania leku nie jest odcinana z przeciwciała aż do momentu, gdy związek koniugatu przeciwciało-lek przedostaje się do komórki za pomocą znajdującego się na powierzchni komórki receptora swoistego dla przeciwciała z koniugatu przeciwciało-lek, i ugrupowanie leku jest odcinane z przeciwciała gdy koniugat przeciwciało-lek przedostaje się do komórki. [0093] W niektórych przypadkach dostępność biologiczna związku koniugatu przeciwciałolek lub wewnątrzkomórkowego metabolitu związku u ssaka jest ulepszona w porównaniu ze związkiem leku zawierającym ugrupowanie leku związku koniugatu przeciwciało-lek, lub w porównaniu z analogiem związku niemającym ugrupowania leku. [0094] Ugrupowanie leku może być wewnątrzkomórkowo odcinane u ssaka z przeciwciała związku lub wewnątrzkomórkowego metabolitu związku. [0095] W kolejnym aspekcie wynalazek obejmuje kompozycję farmaceutyczną zawierającą skuteczne ilości związku koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku, lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól i farmaceutycznie dopuszczalny rozcieńczalnik, nośnik lub rozczynnik. Kompozycja może dodatkowo zawierać terapeutycznie skuteczną ilość środka chemoterapeutycznego, takiego jak inhibitor tworzenia tubuliny, inhibitor topoizomerazy i środek wiążący DNA. [0096] W opisie przedstawiono również sposób do zabijania lub hamowania namnażania komórek nowotworowych lub komórek rakowych, obejmujący traktowanie komórek nowotworowych lub komórek rakowych ilością związku koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku lub jego farmaceutycznie dopuszczalną solą lub solwatem, skuteczną w zabijaniu lub hamowaniu namnażania komórek nowotworowych lub komórek rakowych. [0097] W opisie przedstawiono również sposób do hamowania namnażania komórek obejmujący eksponowanie ssaczych komórek w pożywce do hodowli komórkowych na działanie związku koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku, przy czym związek koniugatu przeciwciało-lek przedostaje się do komórek, a lek jest odcinany od reszty związku koniugatu przeciwciało-lek; dzięki czemu hamuje się namnażanie komórek. [0098] W opisie przedstawiono również sposób do leczenia raka obejmujący podawanie pacjentowi formulacji związku koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku i farmaceutycznie dopuszczalnego rozcieńczalnika, nośnika lub rozczynnika. [0099] W opisie przedstawiono również oznaczenie do wykrywania komórek rakowych, obejmujące: (a) eksponowanie komórek na związek koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku; oraz (b) określanie stopnia wiązania związku koniugatu przeciwciało-lek do komórek.

20 19 [0100] Wynalazek można najlepiej zrozumieć poprzez odniesienie do poniższego szczegółowego opisu przykładowych postaci wykonania, rozpatrywanych w powiązaniu z towarzyszącymi rysunkami, figurami i schematami. Poniższa ma charakter opisowy, ilustracyjny i przykładowy i nie należy jej interpretować jako ograniczającej zakres definiowany przez jakiekolwiek załączone zastrzeżenia patentowe. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0101] Figura 1 pokazuje oznaczenie in vivo skuteczności pojedynczej dawki cac10- mcmmaf w podskórnych heteroprzeszczepach Karpas-299 ALCL. Figura 2 pokazuje oznaczenie in vivo skuteczności pojedynczej dawki cac10- mcmmaf w podskórnych L540cy. W tym badaniu były 4 myszy w grupie nieleczonej i 10 w każdej z grup leczonych. Figury 3a i 3b pokazują skuteczność in vivo cbr96-mcmmaf w podskórnych L2987. Wypełnione trójkąty na Figurze 3a i strzałki na Figurze 3b wskazują dni terapii. Figury 4a i 4b pokazują aktywność in vitro koniugatów przeciwciało-lek cac10 przeciwko liniom komórkowym CD30+. Figury 5a i 5b pokazują aktywność in vitro koniugatów przeciwciało-lek cbr96 przeciwko liniom komórkowym Le y +. Figury 6a i 6b pokazują aktywność in vitro koniugatów przeciwciało-lek c1f6 przeciwko liniom komórkowym raka nerkowokomórkowego CD70+. Figura 7 pokazuje oznaczenie in vitro namnażania komórek z komórkami SK-BR-3 traktowanymi koniugatami przeciwciało lek (ADC): - - Trastuzumab-MC-vc-PAB-MMAF, 3.8 MMAF/Ab, -O- Trastuzumab-MC-MMAF, 4.1 MMAF/Ab i -Δ- Trastuzumab-MC-MMAF, 4.8 MMAF/Ab, w pomiarami we względnych jednostkach fluorescencji (RLU) względem stężenia ADC w µg/ml. H = Trastuzumab, w którym H jest połączony poprzez cysteinę [cys]. Figura 8 pokazuje oznaczenie in vitro namnażania komórek z komórkami BT-474 traktowanymi ADC: - - Trastuzumab-MC-vc-PAB-MMAF, 3.8 MMAF/Ab, -O- Trastuzumab-MC-MMAF, 4.1 MMAF/Ab i -Δ- Trastuzumab-MC-MMAF, 4.8 MMAF/Ab. Figura 9 pokazuje oznaczenie in vitro namnażania komórek z komórkami MCF-7 traktowanymi ADC: - - Trastuzumab-MC-vc-PAB-MMAF, 3.8 MMAF/Ab, -O- Trastuzumab-MC-(N-Me)vc-PAB-MMAF, 3.9 MMAF/Ab i -Δ- Trastuzumab-MC- MMAF, 4.1 MMAF/Ab. Figura 10 pokazuje oznaczenie in vitro namnażania komórek z komórkami MDA-MB- 468 traktowanymi ADC: - - Trastuzumab-MC-vc-PAB-MMAE, 4.1 MMAE/Ab, -O-

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2300459. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.2009 09772333.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2300459. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.2009 09772333. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2049 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.09 09772333.2 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2135881 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 09010789.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE. Ewa Waszkowska ekspert UPRP

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE. Ewa Waszkowska ekspert UPRP WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE Ewa Waszkowska ekspert UPRP Źródła informacji w biotechnologii projekt SLING Warszawa, 9-10.12.2010 PLAN WYSTĄPIENIA Umocowania prawne Wynalazki biotechnologiczne Statystyka

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886669 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07113670.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

Leczenie biologiczne co to znaczy?

Leczenie biologiczne co to znaczy? Leczenie biologiczne co to znaczy? lek med. Anna Bochenek Centrum Badawcze Współczesnej Terapii C B W T 26 Październik 2006 W oparciu o materiały źródłowe edukacyjnego Grantu, prezentowanego na DDW 2006

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1648484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.06.04 047366.4 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego

Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego Aleksandra Sałagacka Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego Pracownia Biologii Molekularnej i Farmakogenomiki

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2179743 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09460028.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej MedTrends 2016 Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze, 18-19 marca 2016 r. Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Kiedy lekarz powinien decydować o wyborze terapii oraz klinicznej ocenie korzyści do ryzyka stosowania leków biologicznych lub biopodobnych?

Kiedy lekarz powinien decydować o wyborze terapii oraz klinicznej ocenie korzyści do ryzyka stosowania leków biologicznych lub biopodobnych? Kiedy lekarz powinien decydować o wyborze terapii oraz klinicznej ocenie korzyści do ryzyka stosowania leków biologicznych lub biopodobnych? prof. dr hab. med.. Piotr Fiedor Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

NOWE ZWIĄZKI PRZECIWNOWOTWOROWE Z GRUPY INHIBITORÓW KINAZY TYROZYNOWEJ EGFR STOSOWANE W TERAPII CELOWANEJ. Joanna Rozegnał

NOWE ZWIĄZKI PRZECIWNOWOTWOROWE Z GRUPY INHIBITORÓW KINAZY TYROZYNOWEJ EGFR STOSOWANE W TERAPII CELOWANEJ. Joanna Rozegnał NOWE ZWIĄZKI PRZECIWNOWOTWOROWE Z GRUPY INHIBITORÓW KINAZY TYROZYNOWEJ EGFR STOSOWANE W TERAPII CELOWANEJ Joanna Rozegnał TERAPIA CELOWANA: Jedna z najbardziej nowoczesnych metod leczenia nowotworów Skierowana

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2237783 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.09 0970426.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/06 (06.01) A61P

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 182/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie oceny leku Iressa (gefitynib) we wskazaniu leczenie niedrobnokomórkowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce

Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce Warszawa, 27.01.2016 Seminarium naukowe: Terapie przełomowe w onkologii i hematoonkologii a dostępność do leczenia w Polsce na tle Europy Terapie dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce Dr n.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 11.07.2003, PCT/US03/021590

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 11.07.2003, PCT/US03/021590 PL 214010 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214010 (21) Numer zgłoszenia: 377743 (22) Data zgłoszenia: 11.07.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane. Genetyczne podłoże nowotworzenia

Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane. Genetyczne podłoże nowotworzenia Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Genetyczne podłoże nowotworzenia Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Połączenia komórek

Bardziej szczegółowo

Immunologia komórkowa

Immunologia komórkowa Immunologia komórkowa ocena immunofenotypu komórek Mariusz Kaczmarek Immunofenotyp Definicja I Charakterystyczny zbiór antygenów stanowiących elementy różnych struktur komórki, związany z jej różnicowaniem,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Pogoda Warszawa, 23 marca 2017 roku

Katarzyna Pogoda Warszawa, 23 marca 2017 roku Chemioterapia doustna i podskórne metody podawania leków w raku piersi. Lepsza jakość życia pacjentek Katarzyna Pogoda Warszawa, 23 marca 2017 roku Rak piersi - heterogenna choroba Stopień zaawansowania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2009 09712902.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2009 09712902. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.09 09712902.7 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/473 (06.01) A61P

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Janusz Matuszyk. Ocena rozprawy doktorskiej. Pani mgr Hanny Baurskiej

Dr hab. Janusz Matuszyk. Ocena rozprawy doktorskiej. Pani mgr Hanny Baurskiej Dr hab. Janusz Matuszyk INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ im. Ludwika Hirszfelda P OLSKIEJ A K A D E M I I N AUK Centrum Doskonałości: IMMUNE ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław tel. (+48-71)

Bardziej szczegółowo

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354698 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2002 (51) Int.Cl. A61K 38/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Streszczenie wykładu: KONTROLA FUNKCJI REGULATOROWYCH KOMÓREK TREGS FOXP3+ JAKO CEL TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

Streszczenie wykładu: KONTROLA FUNKCJI REGULATOROWYCH KOMÓREK TREGS FOXP3+ JAKO CEL TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ Dr Roman Krzysiek, MD, PhD. Streszczenie wykładu: KONTROLA FUNKCJI REGULATOROWYCH KOMÓREK TREGS FOXP3+ JAKO CEL TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ Immunoterapia to strategia leczenia przeciwnowotworowego polegająca

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755549 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05780098.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 197092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.11.06 06824279.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 3/36 (06.01) A61P

Bardziej szczegółowo

Proteasomy w terapii onkologicznej - rozmowa z prof. dr hab. Jakubem Gołębiem oraz dr Tomaszem Stokłosą

Proteasomy w terapii onkologicznej - rozmowa z prof. dr hab. Jakubem Gołębiem oraz dr Tomaszem Stokłosą Proteasomy w terapii onkologicznej - rozmowa z prof. dr hab. Jakubem Gołębiem oraz dr Tomaszem Stokłosą Rozmowa z prof. dr hab. Jakubem Gołębiem oraz dr Tomaszem Stokłosą z Zakładu Immunologii Centrum

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711158 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.11.2004 04806793.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Agenda: Wynalazek jako własnośd intelektualna. Co może byd wynalazkiem. Wynalazek biotechnologiczny. Ochrona patentowa

Agenda: Wynalazek jako własnośd intelektualna. Co może byd wynalazkiem. Wynalazek biotechnologiczny. Ochrona patentowa dr Bartosz Walter Agenda: Wynalazek jako własnośd intelektualna Co może byd wynalazkiem Wynalazek biotechnologiczny Ochrona patentowa Procedura zgłoszenia patentowego Gdzie, kiedy i jak warto patentowad

Bardziej szczegółowo

Białka terapeutyczne. Dr hab. Daniel Krowarsch Wydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski

Białka terapeutyczne. Dr hab. Daniel Krowarsch Wydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski Białka terapeutyczne Dr hab. Daniel Krowarsch Wydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski Wrocław, 14.02.2015 Kwas acetylosalicylowy - aspiryna, polopiryna Wzór sumaryczny: C 9 H 8 O 4 Kwas acetylosalicylowy

Bardziej szczegółowo

PL 213132 B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL 14.11.2005 BUP 23/05

PL 213132 B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL 14.11.2005 BUP 23/05 PL 213132 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213132 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 367760 (22) Data zgłoszenia: 06.05.2004 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1926499. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2006 06805305.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1926499. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2006 06805305. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1926499 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2006 068030.7 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 47/48 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2006 06725409.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2006 06725409.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZEIE PATETU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1868599 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2006 06725409.4

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1771482 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2005 05818254.4 (13) (51) T3 Int.Cl. C07K 16/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed Sebastian Pawlak Dział Badawczy, Departament Innowacyjny, Grupa Adamed Zabrze, 18 Marca, 2016 Misja: Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny Maciej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1737439 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.2005 05731707.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755671 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.06.2005 05761257.4

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Obserwowane są samoistne regresje zmian przerzutowych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 28647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.09 091662.2 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 333/28 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.11.2000, PCT/EP00/010871 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.11.2000, PCT/EP00/010871 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212132 (21) Numer zgłoszenia: 356240 (22) Data zgłoszenia: 03.11.2000 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Lek od pomysłu do wdrożenia

Lek od pomysłu do wdrożenia Lek od pomysłu do wdrożenia Lek od pomysłu do wdrożenia KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU KRÓTKA HISTORIA LEKU

Bardziej szczegółowo

Szelejewski Instytut Farmaceutyczny

Szelejewski Instytut Farmaceutyczny Dyrektor Wiesław Szelejewski Instytut Farmaceutyczny Projekt Badawczy Zamawiany: Nowe leki o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych ecznych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.1

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2121731 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.02.08 087443.6 (97)

Bardziej szczegółowo

Lek Avastin stosuje się u osób dorosłych w leczeniu następujących rodzajów nowotworów w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi:

Lek Avastin stosuje się u osób dorosłych w leczeniu następujących rodzajów nowotworów w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa bewacyzumab Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku.

Bardziej szczegółowo

Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami:

Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami: Informacja prasowa Bayer HealthCare Public Relations Al.Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Polska Wyniki zasadniczego badania fazy III u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami: Pozytywne dane z

Bardziej szczegółowo

Rak gruczołu krokowego - znaczący postęp czy niespełnione nadzieje?

Rak gruczołu krokowego - znaczący postęp czy niespełnione nadzieje? Rak gruczołu krokowego - znaczący postęp czy niespełnione nadzieje? Elżbieta Senkus-Konefka Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny Gdzie jesteśmy??? http://eco.iarc.fr/eucan Dokąd

Bardziej szczegółowo

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska Metody fotodynamiczne PDT Technika diagnostyczna i terapeutyczna zaliczana do form fotochemioterapii

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CHORÓB NOWOTWOROWYCH PRZYKŁADOWA PULA PYTAŃ DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Markery nowotworowe nie są powszechnie stosowane w badaniu przesiewowym ludności ze względów finansowych mimo potwierdzonego wpływu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit

Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit Co to są nieswoiste zapalenia jelit? Grupa chorób w których dochodzi

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19 Przedmowa Barbara Czerska.................................. 11 Autorzy.................................................... 17 Wykaz skrótów.............................................. 19 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI

ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI Michał M. Dyzma PLAN REFERATU Historia badań nad wapniem Domeny białek wiążące wapń Homeostaza wapniowa w komórce Komórkowe rezerwuary wapnia Białka buforujące Pompy wapniowe

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 188339 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.0.06 06769997. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2182948. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.07.2008 08786340.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2182948. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.07.2008 08786340. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2182948 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.07.08 08786340.3

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz ul. Wieniawskiego 3 tel. 61 8546 138 61-712 Poznań fax

Bardziej szczegółowo

Leczenie i rokowanie w zakażeniach HIV. Brygida Knysz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Leczenie i rokowanie w zakażeniach HIV. Brygida Knysz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS Leczenie i rokowanie w zakażeniach HIV Brygida Knysz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS Cel terapii przeciwwirusowej Jak najdłużej maksymalna supresja replikacji HIV i utrzymanie odpowiedniej liczby limfocytów

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Nowe leki onkologiczne kierunki poszukiwań. 20 września 2013 roku

Nowe leki onkologiczne kierunki poszukiwań. 20 września 2013 roku Nowe leki onkologiczne kierunki poszukiwań 20 września 2013 roku Wyzwania Nowotwór ma być wyleczalny. Nowotwór ma z choroby śmiertelnej stać się chorobą przewlekłą o długim horyzoncie czasowym. Problemy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii?

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii? Wykorzystanie nowych technik molekularnych w badaniach nad genetycznymi i epigenetycznymi mechanizmami transformacji nowotworowej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Biorąc pod uwagę sprawozdanie komitetu PRAC do raportu PSUR dla dexamethasonu (za wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski III rok Wydział Lekarski Immunologia ogólna z podstawami immunologii klinicznej i alergologii rok akademicki 2016/17 PROGRAM WYKŁADÓW Nr data godzina dzień tygodnia Wyklady IIIL 2016/2017 tytuł Wykladowca

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 9

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 9 Załącznik nr 9 Nazwa programu: do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) ICD 10 grupa rozpoznań obejmująca nowotwory

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2122 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2..07 07866441.4 (13) (1) T3 Int.Cl. D21H 19/06 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837. RZECZPSPLITA PLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EURPEJSKIEG (19) PL (11) PL/EP 1671547 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.2 (51) Int. Cl. A23B7/154 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo