(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1725249. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04821486."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2014/02 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. C07K 7/02 ( ) A61K 47/48 ( ) A61K 38/00 ( ) A61K 38/06 ( ) C07K 16/46 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Związki monometylowaliny zdolne do sprzęgania do ligandów (30) Pierwszeństwo: US P US P US P US P (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/48 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/06 (73) Uprawniony z patentu: Seattle Genetics, Inc., Bothell, US (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 SVETLANA O. DORONINA, Snohomish, US PETER D. SENTER, Seattle, US BRIAN E. TOKI, Shoreline, US ALLEN J. EBENS, San Carlos, US TONI BETH KLINE, Seattle, US PAUL POLAKIS, Burlingame, US MARK X. SLIWKOWSKI, San Carlos, US SUSAN D. SPENCER, Tiburon, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Mirosława Ważyńska JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 19146/14/P-RO/MW EP Opis Związki monometylowaliny zdolne do sprzęgania do ligandów 1. DZIEDZINA WYNALAZKU [0001] Wynalazek dotyczy związku leku, a dokładniej koniugatów lek-linker-ligand, związków lek-linker i koniugatów lek-ligand, oraz kompozycji zawierających powyższe. W opisie przedstawiono również ich sposoby stosowania do leczenia raka, choroby autoimmunologicznej lub choroby zakaźnej. Wynalazek dotyczy również koniugatów przeciwciało-lek i kompozycji zawierających powyższe. W opisie przedstawiono również sposoby ich stosowania do leczenia raka, choroby autoimmunologicznej lub choroby zakaźnej. W opisie przedstawiono również sposoby stosowania związków koniugatu przeciwciało-lek do diagnozowania lub leczenia, in vitro, in situ i in vivo, ssaczych komórek, lub powiązanych stanów patologicznych. 2. TŁO WYNALAZKU [0002] Ulepszanie dostarczania leków i innych środków do docelowych komórek, tkanek i nowotworów, dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności i minimalnej toksyczności, było od wielu lat przedmiotem licznych badań. Chociaż podejmowano wiele wysiłków dla opracowania skutecznych sposobów do dostarczania biologicznie czynnych cząsteczek do komórek, zarówno in vivo, jak i in vitro, żaden z nich nie okazał się w pełni zadowalający. Optymalizowanie łączenia się leku z jego wewnątrzkomórkowym obiektem docelowym, z równoczesnym minimalizowaniem międzykomórkowej redystrybucji leku, np. do sąsiadujących komórek, jest często trudne lub nieskuteczne. [0003] Większość środków obecnie podawanych pacjentowi pozajelitowo nie jest celowana, co prowadzi do układowego dostarczania środka do komórek i tkanek organizmu, tam, gdzie jest to niekonieczne, a często niepożądane. Może to skutkować działaniem niepożądanym leku, i często ogranicza dawkę leku (np. chemoterapeutycznego (przeciwnowotworowego), cytotoksycznego, środków inhibitorów enzymu i leków przeciwwirusowych lub do zwalczania drobnoustrojów), którą można podawać. Dla porównania, chociaż podawanie doustne leków uważa się za dogodny i tani sposób podawania, łączy się ono z tymi samymi problemami dotyczącymi nieswoistej toksyczności wobec niezmienionych komórek po przedostaniu się leku do obiegu układowego. Dalsze komplikacje dotyczą problemów z dostępnością biologiczną leków doustnych i przebywaniem leku w jelicie, co prowadzi do dodatkowej ekspozycji jelita na lek, a w następstwie do ryzyka toksyczności względem jelita. Stosownie do tego, głównym celem było opracowanie sposobów swoistego ukierunkowania środków wobec komórek i tkanek. Korzyści takiego leczenia obejmują unikanie ogólnych skutków fizjologicznych niewłaściwego dostarczania takich środków do innych komórek i tkanek, takich jak niezmienione komórki. Wewnątrzkomórkowe celowanie można osiągnąć za pomocą sposobów, związków i formulacji, które umożliwiają akumulację lub zatrzymywanie środków biologicznie czynnych tj. aktywnych metabolitów, wewnątrz komórek.

3 2 [0004] Terapia przeciwciałami monoklonalnymi ma ugruntowaną pozycję w celowanym leczeniu pacjentów z rakiem, zaburzeniami immunologicznymi i angiogenicznymi. [0005] Stosowanie koniugatów przeciwciało-lek do miejscowego dostarczania środków cytotoksycznych lub cytostatycznych, np. leków do zabijania lub inhibowania komórek nowotworowych w leczeniu raka (Syrigos i Epenetos (1999) AntiCancer Research 19: ; Niculescu-Duvaz i Springer (1997) Adv. Drg. Del. Rev. 26: ; patent amerykański nr ) teoretycznie umożliwia celowane dostarczanie ugrupowania leku do nowotworów, i wewnątrzkomórkową akumulację tamże, podczas gdy układowe podawanie tych niesprzęganych środków leków może skutkować niedopuszczalnymi poziomami toksyczności dla normalnych komórek, jak również komórek nowotworowych, które chce się usunąć (Baldwin et al., 1986, Lancet str. (Mar. 15, 1986):603-05; Thorpe, 1985, Antibody Carriers Of Cytotoxic Agents In Cancer Therapy: A Review, w Monoclonal Antibodies 84: Biological and Clinical Applications, A. Pinchera et al. (eds.), str ). Tym samym poszukuje się maksymalnej skuteczności z minimalną toksycznością. Informowano, zarówno o przeciwciałach poliklonalnych, jak i o przeciwciałach monoklonalnych, że są użyteczne w tych strategiach (Rowland et al., 1986, Cancer Immunol. Immunother. 21:183-87). Leki stosowane w tych sposobach obejmują daunomycynę, doksorubicynę, metotreksat i windezynę (Rowland et al., 1986, supra). Toksyny stosowane w koniugatach przeciwciałotoksyna obejmują toksyny bakteryjne, takie jak toksyna błonicy, toksyny roślinne, takie jak rycyna, toksyny małocząsteczkowe, takie jak geldanamycyna (Kerr et al., 1997, Bioconjugate Chem. 8(6): ; Mandler et al. (2000) Jour. of the Nat. Cancer Inst. 92(19): ; Mandler et al. (2000) Bioorganic & Med. Chem. Letters 10: ; Mandler et al. (2002) Bioconjugate Chem. 13: ), majtanzynoidy (EP ; Liu et al., (1996) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93: ) i kalicheamycynę (Lode et al. (1998) Cancer Res. 58:2928; Hinman et al. (1993) Cancer Res. 53: ). Toksyny mogą wywierać swoje działanie cytotoksyczne i cytostatyczne poprzez mechanizmy obejmujące wiązanie tubuliny, wiązanie DNA lub inhibicję topoizomerazy (Meyer, D.L. i Senter, P.D. Antibody Drug Conjugates for Cancer Therapy w Annual Reports in Medicinal Chemistry, Vol 38 (2003) Chapter 23, ). Niektóre leki cytotoksyczne wydają się być nieaktywne lub mniej aktywne przy sprzęganiu do dużych przeciwciał lub ligandów receptorów białkowych. [0006] ZEVALIN (ibrytumomab tiuksetan, Biogen/Idec) oznacza koniugat przeciwciałoizotop promieniotwórczy złożony z mysiego przeciwciała monoklonalnego IgG1 kappa skierowanego przeciwko antygenowi CD20 znajdywanemu na powierzchni normalnych i złośliwych limfocytów B i izotopu promieniotwórczego 111 In lub 90 Y związanego przez linker-chelator tiomocznika (Wiseman et al. (2000) Eur. Jour. Nucl. Med. 27(7):766-77; Wiseman et al. (2002) Blood 99(12): ; Witzig et al. (2002) J. Clin. Oncol. 20(10): ; Witzig et al. (2002) J. Clin. Oncol. 20(15): ). Chociaż ZEVALIN wykazuje aktywność przeciwko chłoniakowi nieziarniczemu (NHL) z komórek B, podawanie skutkuje poważnymi i długotrwałymi cytopeniami u większości pacjentów. MYLOTARG (gemtuzumab ozogamycyny, Wyeth Pharmaceuticals), koniugat przeciwciało lek złożony z przeciwciała hu [ludzkiego] CD33 połączonego z kalicheamycyną, został dopuszczony do obrotu w 2000 r. do leczenia ostrej białaczki szpikowej, poprzez wstrzyknięcia (Drugs of the

4 3 Future (2000) 25(7): 686; patenty amerykańskie nr ; ; ; ; ; ; ; ). Kantuzumab mertanzyna (Immunogen, Inc.), koniugat przeciwciało lek złożony z przeciwciała huc242 połączonego poprzez dwusiarczkowy linker SPP z majtanzynoidowym ugrupowaniem leku, DM1, przechodzi do badań klinicznych II fazy w odniesieniu do leczenia raków, które eksprymują CanAg, takich jak [rak] okrężnicy, trzustki, żołądka, i inne. MLN-2704 (Millennium Pharm., BZL Biologics, Immunogen Inc.), ah koniugat przeciwciało lek złożony z przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi błonowemu swoistemu dla gruczołu krokowego (PSMA) połączonego z majtanzynoidowym ugrupowaniem leku, DM1, jest w fazie rozwoju do potencjalnego leczenia nowotworów gruczołu krokowego. To samo majtanzynoidowe ugrupowanie leku, DM1, połączono poprzez nie-dwusiarczkowy linker, SMCC, do mysiego przeciwciała monoklonalnego, TA.1 (Chari et al. (1992) Cancer Research 52: ). O koniugacie tym donoszono, że jest 200-krotnie słabszy, niż odpowiadający dwusiarczkowy linker koniugat. Linker SMCC rozważano tamże jako nierozcinalny. [0007] Wyizolowano kilka krótkich związków peptydowych z morskiego mięczaka Dolabella auricularia i stwierdzono, że wykazują aktywność biologiczną (Pettit et al. (1993) Tetrahedron 49:9151; Nakamura et al. (1995) Tetrahedron Letters 36: ; Sone et al. (1995) Jour. Org Chem. 60:4474). Otrzymywano również analogi tych związków i stwierdzono, że niektóre z nich mają aktywność biologiczną (aby zapoznać się z pracą przeglądową, zob. Pettit et al. (1998) Anti-Cancer Drug Design 13: ). Na przykład, aurystatyna E (patent amerykański nr ) to syntetyczny analog naturalnego morskiego produktu dolastatyny 10, środka, który inhibuje polimeryzację tubuliny przez wiązanie do tej samej domeny na tubulinie jak lek przeciwnowotworowy winkrystyna (G. R. Pettit, (1997) Prog. Chem. Org. Nat. Prod. 70:1-79). Dolastatyna 10, aurystatyna PE i aurystatyna E są liniowymi peptydami mającymi cztery aminokwasy, z których trzy są unikatowe dla klasy związków dolastatyny, i amid na końcu C. [0008] Peptydy aurystatyny, aurystatyny E (AE) i monometyloaurystatyny (MMAE), syntetycznych analogów dolastatyny, sprzęgano do: (i) chimerycznych przeciwciał monoklonalnych cbr96 (swoistych dla [antygenu] Lewisa Y na rakach); (ii) cac10, które jest swoiste dla CD30 na nowotworach hematologicznych (Klussman, et al. (2004), Bioconjugate Chemistry 15(4): ; Doronina et al. (2003) Nature Biotechnology 21(7): ; Monomethylvaline Compounds Capable of Conjugation to Ligands ; Francisco et al. (2003) Blood 102(4): ; publikacja amerykańska 2004/ ; (iii) przeciwciał anty-cd20 takich jak RITUXAN (WO 04/032828) do leczenia raków eksprymujących CD-20 i zaburzeń immunologicznych; (iv) przeciwciał anty-ephb2 2H9 i anty-il-8 do leczenia raka okrężnicy i odbytnicy (Mao, et al. (2004) Cancer Research 64(3): ); (v) przeciwciała E-selektyny (Bhaskar et al. (2003) Cancer Res. 63: ); i (vi) innych przeciwciał anty-cd30 (WO 03/043583). [0009] Aurystatyna E sprzęgana do przeciwciał monoklonalnych jest ujawniona w Senter et al, Proceedings of American Association for Cancer Research, Volume 45, streszczenie nr 623, zaprezentowano 28 marca 2004 r.

5 4 [0010] Pomimo danych in vitro dla związków z klasy dolastatyny i jej analogów, znaczne toksyczności ogólne w dawkach wymaganych do osiągnięcia efektu terapeutycznego zmniejszają ich skuteczność w badaniach klinicznych. Stosownie do tego, istnieje wyraźna zapotrzebowanie w stanie techniki na pochodne dolastatyny/aurystatyny mające znacząco niższą toksyczność, przy użytecznej efektywności terapeutycznej. Te i inne znane z przeszłości ograniczenia i problemy są rozwiązywane za pomocą wynalazku. [0011] Rodzina ErbB receptorów kinaz tyrozynowych to ważni mediatorzy wzrostu, różnicowania i przeżycia komórek. Rodzina receptorów obejmuje czterech odrębnych członków w tym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ErbB1, HER1), HER2 (ErbB2 lub p 185 neu ), HER3 (ErbB3) i HER4 (ErbB4 lub tyro2). Scharakteryzowano panel przeciwciał anty-erbb2, przy użyciu ludzkiej linii komórkowej z raka sutka SKBR3 (Hudziak et al., (1989) Mol. Cell. Biol. 9(3): Maksymalną inhibicję otrzymywano dla przeciwciała o nazwie 4D5, które hamowało namnażanie komórek o 56%. Inne przeciwciała z panelu zmniejszały w tym oznaczeniu namnażanie komórek w mniejszym zakresie. Stwierdzono ponadto, że przeciwciało 4D5 uwrażliwia nadeksprymujące ErbB2 linie komórkowe z nowotworu sutka na działanie cytotoksyczne TNF-a (patent amerykański nr ). Przeciwciała anty-erbb2 omówione w Hudziak et al. są dodatkowo charakteryzowane w Fendly et al. (1990) Cancer Research 50: ; Kotts et al. (1990) In vitro 26(3):59A; Sarup et al. (1991) Growth Regulation 1:72-82; Shepard et al. J. (1991) Clin. Immunol. 11(3): ; Kumar et al. (1991) Mol. Cell. Biol. 11(2): ; Lewis et al. (1993) Cancer Immunol. Immunother. 37: ; Pietras et al. (1994) Oncogene 9: ; Vitetta et al. (1994) Cancer Research 54: ; Sliwkowski et al. (1994) J. Biol. Chem. 269(20): ; Scott et al. (1991) J. Biol. Chem. 266: ; D'souza et al. Proc. Natl. Acad. Sci. (1994) 91: ; Lewis et al. (1996) Cancer Research 56: ; i Schaefer et al. (1997) Oncogene 15: [0012] Inne przeciwciała anty-erbb2 o różnych właściwościach opisano w Tagliabue et al. Int. J. Cancer 47: (1991); McKenzie et al. Oncogene 4: (1989); Maier et al. Cancer Res. 51: (1991); Bacus et al. Molecular Carcinogenesis 3: (1990); Stancovski et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88: (1991); Bacus et al. Cancer Research 52: (1992); Xu et al. Int. J. Cancer 53: (1993); WO94/00136; Kasprzyk et al. Cancer Research 52: (1992); Hancock et al. (1991) Cancer Res. 51: ; Shawver et al. (1994) Cancer Res. 54: ; Arteaga et al. (1994) Cancer Res. 54: ; Harwerth et al. (1992) J. Biol. Chem. 267: ; patent amerykański nr ; i Klapper et al. (1997) Oncogene 14: [0013] Badanie przesiewowe pod kątem homologii doprowadziło do identyfikacji dwóch innych członków rodziny receptorów ErbB; ErbB3 (patent amerykański nr 5,183,884; patent amerykański nr 5,480,968; Kraus et al. (1989) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86: ) i ErbB4 (EP ; Plowman et al. (1993) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: ; i Plowman et al. (1993) Nature 366: ). Oba te receptory prezentują podwyższoną ekspresję na co najmniej niektórych liniach komórkowych z raka sutka.

6 5 [0014] HERCEPTIN (Trastuzumab) to rekombinowane, pochodzące od DNA humanizowane przeciwciało monoklonalne, które selektywnie wiąże się z wysokim powinowactwem, w oznaczeniu komórkowym (Kd = 5 nm) z pozakomórkową domeną białka receptora 2 ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu, HER2 (ErbB2) (patent amerykański nr ; patent amerykański nr ; patent amerykański nr ; patent amerykański nr ; Coussens L, et al. (1985) Science 230:1132-9; Slamon DJ, et al. (1989) Science 244:707-12). Trastuzumab to przeciwciało IgG1 kappa, które zawiera ludzkie regiony zrębowe z determinującymi komplementarność regionami mysiego przeciwciała (4D5), które wiąże się z HER2. Trastuzumab wiąże się z antygenem HER2 i inhibuje tak wzrost komórek rakowych. Ponieważ Trastuzumab to przeciwciało humanizowane, minimalizuje ono wszelkie odpowiedzi HAMA u pacjentów. Humanizowane przeciwciało przeciwko HER2 jest wytwarzane przez hodowlę zawiesinową komórek ssaczych (z jajnika chomika chińskiego, CHO). Protoonkogen HER2 (lub c-erbb2) koduje białko receptora przezbłonowego o 185kDa, które jest strukturalnie powiązane z receptorem naskórkowego czynnika wzrostu. Nadekspresję białka HER2 obserwuje się w 25%-30% pierwotnych rakach sutka i można ją określić przy użyciu oceny na bazie immunohistochemii utrwalonych bloczków nowotworu (Press MF, et al. (1993) Cancer Res 53: Wykazano, że Trastuzumab, zarówno w oznaczeniach in vitro jak i u zwierząt, inhibuje namnażanie ludzkich komórek nowotworowych, które nadeksprymują HER2 (Hudziak RM, et al. (1989) Mol Cell Biol 9: ; Lewis GD, et al. (1993) Cancer Immunol Immunother; 37:255-63; Baselga J, et al. (1998) Cancer Res. 58: ). Trastuzumab to mediator cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał, ADCC (Hotaling TE, et al. (1996) [streszczenie]. Proc. Annual Meeting Am Assoc Cancer Res; 37:471; Pegram MD, et al. (1997) [streszczenie]. Proc Am Assoc Cancer Res; 38:602). Wykazano in vitro, że ADCC, w której pośredniczył Trastuzumab dotyczyła preferencyjnie komórek rakowych nadeksprymujących HER2, w porównaniu z komórkami rakowymi, które nie nadeksprymowały HER2. HERCEPTIN jako pojedynczy środek jest wskazany do leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem sutka, których nowotwory nadeksprymują białko HER2, i którzy otrzymali jeden lub więcej schematów chemioterapii w związku z ich chorobą przerzutową. HERCEPTIN w połączeniu z paklitakselem jest wskazany do leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem sutka, których nowotwory nadeksprymują białko HER2, i którzy nie otrzymali chemioterapii w związku z ich chorobą przerzutową. HERCEPTIN jest klinicznie aktywny u pacjentów z nadeksprymującym ErbB2 przerzutowym rakiem sutka, którzy otrzymali rozległe wcześniejsze leczenie przeciwnowotworowe (Baselga et al, (1996) J. Clin. Oncol. 14: ). [0015] Mysie monoklonalne przeciwciało anty-her2 inhibuje wzrost linii komórkowej z raka sutka, która nadeksprymuje HER2 na poziomie 2+ i 3+ (1-2 x 10 6 HER2 receptorów na komórkę), ale nie wykazuje aktywności względem komórek, które eksprymują niższe poziomy HER2 (Lewis et al., (1993) Cancer Immunol. Immunother. 37: ). W oparciu o tę obserwację humanizowano przeciwciało 4D5 (humab4d5-8, rhumab HER2, patent amerykański nr ; Carter et al., (1992) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89: ) i testowano na pacjentkach z rakiem sutka, których nowotwory nadeksprymowały HER2, ale u

7 6 których stwierdzono postęp [choroby] po konwencjonalnej chemioterapii (Cobleigh et al., (1999) J. Clin. Oncol. 17: ). [0016] Chociaż HERCEPTIN stanowi przełom w leczeniu pacjentów z nadeksprymującymi ErbB2 rakami sutka, którzy otrzymali rozległe wcześniejsze leczenie przeciwnowotworowe, niektórzy pacjenci w tej populacji nie reagują, bądź reagują jedynie słabo na leczenie HERCEPTIN. [0017] WO01/18032 A2 opisuje peptydy dolastatyny o wzorze (I) [0018] WO2004/ A2 opisuje przeciwciała anty-cd70 i ich pochodne sprzęgane do środków cytotoksycznych, immunosupresyjnych lub innych środków terapeutycznych, do leczenia raków eksprymujących CD70 i zaburzeń immunologicznych. [0019] WO2004/ A2 opisuje koniugaty lek-linker-ligand, w których lek jest połączony z ligandem za pomocą jednostki linkera na bazie peptydu. Ligand może oznaczać przeciwciało. Opisano sposoby do leczenia raka, choroby autoimmunologicznej lub choroby zakaźnej. [0020] W następstwie czego, istnieje znaczące zapotrzebowanie kliniczne na opracowywanie dalszych, celowanych w HER2 terapii na raka dla tych pacjentów z nowotworami nadeksprymującymi HER2 lub innymi chorobami powiązanymi z ekspresją HER2, którzy nie reagują, lub reagują słabo na leczenie HERCEPTIN. [0021] Cytowanie jakiegokolwiek odniesienia w zgłoszeniu nie oznacza, że cytowana publikacja stanowi dotychczasowy stan techniki względem tego zgłoszenia. 3. KRÓTKI OPIS WYNALAZKU [0022] W jednym aspekcie wynalazek zapewnia związki leku o wzorze Ib: lub ich farmaceutycznie dopuszczalne sole lub solwaty, przy czym niezależnie dla każdej lokalizacji

8 7 R 2 wybiera się spośród wodoru i -C 1 -C 8 alkilu; R 3 wybiera się spośród wodoru, -C 1 -C 8 alkilu, -C 3 -C 8 karbocyklu, arylu, -C 1 -C 8 alkiloarylu, -C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 karbocyklu), -C 3 -C 8 heterocyklu i -C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 heterocyklu); R 4 wybiera się spośród wodoru, -C 1 -C 8 alkilu, -C 3 -C 8 karbocyklu, -arylu, -C 1 -C 8 alkiloarylu, -C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 karbocyklu), -C 3 -C 8 heterocyklu i C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 heterocyklu), przy czym R 5 wybiera się spośród -H i -metylu; lub R 4 i R 5 tworzą wspólnie pierścień karbocykliczny i mają wzór -(CR a R b ) n - przy czym R a i R b są niezależnie wybrane spośród -H, -C 1 -C 8 alkilu i -C 3 -C 8 karbocyklu, i n wybiera się spośród 2, 3, 4, 5 i 6; R 6 wybiera się spośród H i -C 1 C 8 alkilu; R 7 wybiera się spośród wodoru, -C 1 -C 8 alkilu, -C 3 -C 8 karbocyklu, arylu, -C 1 -C 8 alkiloarylu, -C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 karbocyklu), -C 3 -C 8 heterocyklu i -C 1 -C 8 alkilo-(c 3 -C 8 heterocyklu); każdy R 8 jest niezależnie wybrany spośród H, -OH, -C 1 -C 8 alkilu, -C 3 -C 8 karbocyklu i - O-(C 1 -C 8 alkilu); R 9 wybiera się spośród H i -C 1 -C 8 alkilu; R 10 wybiera się spośród grupy arylowej lub -C 3 -C 8 heterocyklu; Z oznacza -O-; i R 11 oznacza H. [0023] Związki o wzorze (Ib) są użyteczne w leczeniu raka, choroby autoimmunologicznej lub choroby zakaźnej u pacjenta lub użyteczne jako związek pośredni do syntezy leku-linkera, koniugatu lek-linker-ligand i koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku. [0024] W kolejnym aspekcie wynalazek zapewnia koniugat jak zdefiniowano w zastrzeżeniu 2, o wzorze: L-(LU-D F ) p lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól lub solwat, przy czym: L- oznacza jednostkę ligandu, LU oznacza jednostkę linkera, która może być obecna lub nieobecna, p mieści się w zakresie od 1 do 20, oraz D F oznacza grupę o wzorze:

9 8 [0025] Koniugat zdefiniowany w zastrzeżeniu 2 może oznaczać koniugat przeciwciało-lek o wzorze Ia': lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól lub solwat, przy czym: Ab oznacza przeciwciało, -A a -W w -Y y - oznacza jednostkę linkera, A oznacza jednostkę rozciągliwą, a wynosi 0 lub 1, każde W oznacza niezależnie jednostkę aminokwasową, w oznacza liczbę całkowitą w zakresie od 0 do 12, Y oznacza jednostkę dystansową, y wynosi 0, 1 lub 2, oraz p mieści się w zakresie od 1 do 20. [0026] W kolejnym aspekcie wynalazek zapewnia koniugat jak zdefiniowano w zastrzeżeniu 3, o wzorze: LU-D F lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól lub solwat, przy czym: LU- oznacza jednostkę linkera zawierającą grupę funkcyjną zdolną do połączenia się z jednostką ligandu, oraz D f oznacza grupę o wzorze: [0027] W jeszcze kolejnym aspekcie wynalazek zapewnia kompozycje farmaceutyczne zawierające skuteczne ilości koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik lub zaróbkę. [0028] W opisie przedstawiono również kompozycje zawierające skuteczne ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik lub zaróbkę.

10 9 [0029] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania namnażania komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0030] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania namnażania komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0031] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania namnażania komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0032] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia raka w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0033] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia raka w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0034] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia raka w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0035] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania replikacji komórki która eksprymuje przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0036] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania replikacji komórki która eksprymuje przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0037] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania replikacji komórki która eksprymuje przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0038] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0039] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linkerligand. [0040] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0041] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker.

11 10 [0042] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0043] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0044] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0045] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0046] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lekligand. [0047] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania rakowi, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0048] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania rakowi, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0049] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania rakowi, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0050] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórek, które eksprymują przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0051] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórek, które eksprymują przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0052] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórek, które eksprymują przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0053] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0054] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand.

12 11 [0055] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0056] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości związku lek-linker. [0057] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-ligand. [0058] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-ligand mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-ligand. [0059] W opisie przedstawiono również związek leku które można stosować jako związek pośredni do syntezy związku lek-linker mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lekligand. [0060] W opisie przedstawiono również związek lek-linker który można stosować jako związek pośredni do syntezy koniugatu lek-linker-ligand. [0061] W jednej postaci wykonania związków o wzorze Ia', Ab nie oznacza przeciwciała, które wiąże się z receptorem ErbB lub które wiąże się z jednym lub więcej z receptorów (1)- (35): (1) BMPR1B (receptor białka morfogenetycznego kości-typ IB, numer akcesyjny Genbank NM_001203); (2) E16 (LAT1, SLC7A5, numer akcesyjny Genbank NM_003486); (3) STEAP1 (nabłonkowy antygen gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi, numer akcesyjny Genbank NM_012449); (4) 0772P (CA125, MUC16, numer akcesyjny Genbank AF361486); (5) MPF (MPF, MSLN, SMR, czynnik potęgujący wzrost megakariocytów, mezotelina, numer akcesyjny Genbank NM_005823); (6) Napi3b (NAPI-3B, NPTIIb, SLC34A2, rodzina nośników substancji rozpuszczonej 34 (fosforan sodu), członek 2, typ II zależny od sodu transporter fosforanów 3b, numer akcesyjny Genbank NM_006424); (7) Sema 5b (FLJ10372, KIAA1445, Mm.42015, SEMA5B, SEMAG, Semaforyna 5b Hlog, domena sema, siedem powtórzeń trombospondyny (typ 1 i podobny do typu 1), domena przezbłonowa (TM) i krótka domena cytoplazmatyczna, (semaforyna) 5B, numer akcesyjny Genbank AB040878); (8) PSCA hlg ( C12Rik, C530008O16Rik, RIKEN cdna C12, gen RIKEN cdna C12, numer akcesyjny Genbank AY358628); (9) ETBR (receptor endoteliny typu B, numer akcesyjny Genbank AY275463);

13 12 (10) MSG783 (RNF124, hipotetyczne białko FLJ20315, numer akcesyjny Genbank NM_017763); (11) STEAP2 (HGNC_8639, IPCA-1, PCANAP1, STAMP1, STEAP2, STMP, gen 1 powiązany z rakiem gruczołu krokowego, białko 1 powiązane z rakiem gruczołu krokowego, nabłonkowy antygen gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi 2, białko gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi, numer akcesyjny Genbank AF455138); (12) TrpM4 (BR22450, FLJ20041, TRPM4, TRPM4B, przejściowy receptor potencjalnego kanału kationowego, podrodzina M, członek 4, numer akcesyjny Genbank NM_017636); (13) CRIPTO, (CR, CR1, CRGF, CRIPTO, TDGF1, pochodzący z potworniakoraka czynnik wzrostu, numer akcesyjny Genbank NP_ lub NM_003212); (14) CD21 (CR2 (receptor układu dopełniacza 2) lub C3DR (receptor C3d/wirusa Epsteina-Barr) lub Hs.73792, numer akcesyjny Genbank M26004); (15) CD79b (IGb (powiązany z immunoglobuliną beta), B29, numer akcesyjny Genbank NM_000626); (16) FcRH2 (IFGP4, IRTA4, SPAP1A (domena SH2 zawierająca białko kotwiczące fosfatazę 1a), SPAP1B, SPAP1C, numer akcesyjny Genbank NM_030764); (17) HER2 (numer akcesyjny Genbank M11730); (18) NCA (numer akcesyjny Genbank M18728); (19) MDP (numer akcesyjny Genbank BC017023); (20) IL20Rα (numer akcesyjny Genbank AF184971); (21) Brevican (numer akcesyjny Genbank AF229053); (22) Ephb2R (numer akcesyjny Genbank NM_004442); (23) ASLG659 (numer akcesyjny Genbank AX092328); (24) PSCA (numer akcesyjny Genbank AJ297436); (25) GEDA (numer akcesyjny Genbank AY260763); (26) BAFF-R (numer akcesyjny Genbank NP_ ); (27) CD22 (numer akcesyjny Genbank NP ); (28) CD79a (CD79A, CD79a, powiązany z immunoglobuliną alfa, białko swoiste dla komórek B które kowalencyjnie oddziałuje z Ig beta (CD79B) i tworzy kompleks na powierzchni z cząsteczkami Ig M, powoduje transdukcję sygnału uczestniczącego w różnicowaniu komórek B, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (29) CXCR5 (receptor chłoniaka Burkitta 1, receptor sprzężony z białkiem G, który jest aktywowany przez chemokinę CXCL13, bierze udział w migracji limfocytów i obronie

14 13 humoralnej, odgrywa rolę w infekcji HIV-2 i być może w rozwoju AIDS, chłoniaka, szpiczaka i białaczki, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (30) HLA-DOB (podjednostka beta cząsteczki MHC klasy II (antygen Ia) który wiąże peptydy i prezentuje je limfocytom T CD4+, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (31) P2X5 (receptor purynergiczny P2X kanał jonowy bramkowany ligandem 5, kanał jonowy bramkowany pozakomórkowym ATP, może uczestniczyć w przewodnictwie synaptycznym i neurogenezie, niedobór może przyczyniać się do patofizjologii samoistnej niestabilności wypieracza, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (32) CD72 (antygen różnicowania komórek B CD72, Lyb-2, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (33) LY64 (antygen limfocytarny 64 (RP105), białko błonowe typu I z rodziny powtórzeń bogatych w leucynę (LRR), reguluje aktywację komórek B i apoptozę, utrata funkcji jest powiązana z podwyższoną aktywnością choroby u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (34) FCRH1 (białko 1 podobne do receptora Fc, domniemany receptor dla domeny Fc immunoglobuliny, który zawiera domeny C2 typu podobnego do Ig i ITAM, może odgrywać rolę w różnicowaniu limfocytów B, numer akcesyjny Genbank NP_ ); lub (35) IRTA22 (nadrodzina receptorów immunoglobuliny powiązanych z translokacją 2, domniemany immunoreceptor o potencjalnej roli w rozwoju komórek B i powstawaniu chłoniaka; deregulacja genu przez translokację występuje w pewnych nowotworach komórek B, numer akcesyjny Genbank NP_ ). [0062] W opisie przedstawiono również kompozycje farmaceutyczne zawierające skuteczne ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik lub zaróbkę. [0063] W opisie przedstawiono również kompozycje zawierające skuteczne ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku (ugrupowanie) z koniugatu lekprzeciwciało i farmaceutycznie dopuszczalny nośnik lub zaróbkę. [0064] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania namnażania komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0065] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania namnażania komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0066] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia raka w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało.

15 14 [0067] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia raka w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0068] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania replikacji komórki która eksprymuje przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0069] W opisie przedstawiono również sposoby do zabijania lub hamowania replikacji komórki która eksprymuje przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0070] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linkerprzeciwciało. [0071] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0072] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linkerprzeciwciało. [0073] W opisie przedstawiono również sposoby do leczenia choroby zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0074] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0075] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórki nowotworowej lub komórki rakowej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0076] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania rakowi, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0077] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania rakowi, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0078] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórek, które eksprymują przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało.

16 15 [0079] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania namnażaniu komórek, które eksprymują przeciwciało autoimmunologiczne, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0080] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0081] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie autoimmunologicznej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0082] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-linkerprzeciwciało. [0083] W opisie przedstawiono również sposoby do zapobiegania chorobie zakaźnej, w tym podawanie pacjentowi który tego wymaga skutecznej ilości koniugatu lek-przeciwciało mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lek-przeciwciało. [0084] Według opisu, zapewnia się związek leku, który można stosować jako związek pośredni do syntezy związku lek-linker mającego rozcinalną jednostkę leku z koniugatu lekprzeciwciało. [0085] Według opisu, zapewnia się związek lek-linker, który można stosować jako związek pośredni do syntezy koniugatu lek-linker-przeciwciało. [0086] W koniugatach lek-linker-przeciwciało (również określanych jako koniugaty przeciwciało-lek) przedstawionych w opisie [0087] Ab może oznaczać przeciwciało, które wiąże się z jednym lub więcej z antygenów (1)- (35): (1) BMPR1B (receptor białka morfogenetycznego kości-typ IB, numer akcesyjny Genbank NM_001203); (2) E16 (LAT1, SLC7A5, numer akcesyjny Genbank NM_003486); (3) STEAP1 (nabłonkowy antygen gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi, numer akcesyjny Genbank NM_012449); (4) 0772P (CA125, MUC16, numer akcesyjny Genbank AF361486); (5) MPF (MPF, MSLN, SMR, czynnik potęgujący wzrost megakariocytów, mezotelina, numer akcesyjny Genbank NM_005823); (6) Napi3b (NAPI-3B, NPTIIb, SLC34A2, rodzina nośników substancji rozpuszczonej 34 (fosforan sodu), członek 2, typ II zależny od sodu transporter fosforanów 3b, numer akcesyjny Genbank NM_006424);

17 16 (7) Sema 5b (FLJ10372, KIAA1445, Mm.42015, SEMA5B, SEMAG, semaforyna 5b Hlog, domena sema, siedem powtórzeń trombospondyny (typ 1 i podobny do typu 1), domena przezbłonowa (TM) i krótka domena cytoplazmatyczna, (semaforyna) 5B, numer akcesyjny Genbank AB040878); (8) PSCA hlg ( C12Rik, C530008O16Rik, RIKEN cdna C12, gen RIKEN cdna C12, numer akcesyjny Genbank AY358628); (9) ETBR (receptor endoteliny typu B, numer akcesyjny Genbank AY275463); (10) MSG783 (RNF124, hipotetyczne białko FLJ20315, numer akcesyjny Genbank NM_017763); (11) STEAP2 (HGNC_8639, IPCA-1, PCANAP1, STAMP1, STEAP2, STMP, gen 1 powiązany z rakiem gruczołu krokowego, białko 1 powiązane z rakiem gruczołu krokowego, nabłonkowy antygen gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi 2, białko gruczołu krokowego z sześcioma [domenami] przezbłonowymi, numer akcesyjny Genbank AF455138); (12) TrpM4 (BR22450, FLJ20041, TRPM4, TRPM4B, przejściowy receptor potencjalnego kanału kationowego, podrodzina M, członek 4, numer akcesyjny Genbank NM_017636); (13) CRIPTO, (CR, CR1, CRGF, CRIPTO, TDGF1, pochodzący z potworniakoraka czynnik wzrostu, numer akcesyjny Genbank NP_ lub NM_003212); (14) CD21 (CR2 (receptor układu dopełniacza 2) lub C3DR (receptor C3d/wirusa Epsteina-Barr) lub Hs.73792, numer akcesyjny Genbank M26004); (15) CD79b (IGb (powiązany z immunoglobuliną beta), B29, numer akcesyjny Genbank NM_000626); (16) FcRH2 (IFGP4, IRTA4, SPAP1A (domena SH2 zawierająca białko kotwiczące fosfatazę 1a), SPAP1B, SPAP1C, numer akcesyjny Genbank NM_030764); (17) HER2 (numer akcesyjny Genbank M11730); (18) NCA (numer akcesyjny Genbank M18728); (19) MDP (numer akcesyjny Genbank BC017023); (20) IL20Rα (numer akcesyjny Genbank AF184971); (21) Brevican (numer akcesyjny Genbank AF229053); (22) Ephb2R (numer akcesyjny Genbank NM_004442); (23) ASLG659 (numer akcesyjny Genbank AX092328); (24) PSCA (numer akcesyjny Genbank AJ297436); (25) GEDA (numer akcesyjny Genbank AY260763); (26) BAFF-R (numer akcesyjny Genbank NP_ );

18 17 (27) CD22 (numer akcesyjny Genbank NP ); (28) CD79a (CD79A, CD79a, powiązany z immunoglobuliną alfa, białko swoiste dla komórek B które kowalencyjnie oddziałuje z Ig beta (CD79B) i tworzy kompleks na powierzchni z cząsteczkami Ig M, powoduje transdukcję sygnału uczestniczącego w różnicowaniu komórek B, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (29) CXCR5 (receptor chłoniaka Burkitta 1, receptor sprzężony z białkiem G, który jest aktywowany przez chemokinę CXCL13, bierze udział w migracji limfocytów i obronie humoralnej, odgrywa rolę w infekcji HIV-2 i być może w rozwoju AIDS, chłoniaka, szpiczaka i białaczki, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (30) HLA-DOB (podjednostka beta cząsteczki MHC klasy II (antygen Ia) który wiąże peptydy i prezentuje je limfocytom T CD4+, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (31) P2X5 (receptor purynergiczny P2X kanał jonowy bramkowany ligandem 5, kanał jonowy bramkowany pozakomórkowym ATP, może uczestniczyć w przewodnictwie synaptycznym i neurogenezie, niedobór może przyczyniać się do patofizjologii samoistnej niestabilności wypieracza, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (32) CD72 (antygen różnicowania komórek B CD72, Lyb-2, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (33) LY64 (antygen limfocytarny 64 (RP105), białko błonowe typu I z rodziny powtórzeń bogatych w leucynę (LRR), reguluje aktywację komórek B i apoptozę, utrata funkcji jest powiązana z podwyższoną aktywnością choroby u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, numer akcesyjny Genbank NP_ ); (34) FCRH1 (białko 1 podobne do receptora Fc, domniemany receptor dla domeny Fc immunoglobuliny, który zawiera domeny C2 typu podobnego do Ig i ITAM, może odgrywać rolę w różnicowaniu limfocytów B, numer akcesyjny Genbank NP_ ); lub (35) IRTA22 (nadrodzina receptorów immunoglobuliny powiązanych z translokacją 2, domniemany immunoreceptor o potencjalnej roli w rozwoju komórek B i powstawaniu chłoniaka; deregulacja genu przez translokację występuje w pewnych nowotworach komórek B, numer akcesyjny Genbank NP_ ). [0088] W kolejnym aspekcie przeciwciało z koniugatu przeciwciało-lek (ADC) według wynalazku swoiście wiąże się z receptorem kodowanym przez gen ErbB2. [0089] W kolejnym aspekcie przeciwciało z koniugatu przeciwciało-lek oznacza humanizowane przeciwciało wybrane spośród humab4d5-1, humab4d5-2, humab4d5-3, humab4d5-4, humab4d5-5, humab4d5-6, humab4d5-7 i humab4d5-8 (Trastuzumab). [0090] W opisie przedstawiono również wyrób fabryczny zawierający związek koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku; pojemnik; i ulotkę dołączaną do opakowania lub etykietę, wskazującą, że związek można stosować do leczenia raka charakteryzującego się nadekspresją receptora ErbB2.

19 18 [0091] W opisie przedstawiono również sposób do leczenia raka u ssaka, w którym rak charakteryzuje się nadekspresją receptora ErbB2 i nie reaguje, lub reaguje słabo, na leczenie przeciwciałem anty-erbb2, obejmujący podawanie ssakowi terapeutycznie skutecznej ilości związku koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku. [0092] W niektórych przypadkach znaczna ilość ugrupowania leku nie jest odcinana z przeciwciała aż do momentu, gdy związek koniugatu przeciwciało-lek przedostaje się do komórki za pomocą znajdującego się na powierzchni komórki receptora swoistego dla przeciwciała z koniugatu przeciwciało-lek, i ugrupowanie leku jest odcinane z przeciwciała gdy koniugat przeciwciało-lek przedostaje się do komórki. [0093] W niektórych przypadkach dostępność biologiczna związku koniugatu przeciwciałolek lub wewnątrzkomórkowego metabolitu związku u ssaka jest ulepszona w porównaniu ze związkiem leku zawierającym ugrupowanie leku związku koniugatu przeciwciało-lek, lub w porównaniu z analogiem związku niemającym ugrupowania leku. [0094] Ugrupowanie leku może być wewnątrzkomórkowo odcinane u ssaka z przeciwciała związku lub wewnątrzkomórkowego metabolitu związku. [0095] W kolejnym aspekcie wynalazek obejmuje kompozycję farmaceutyczną zawierającą skuteczne ilości związku koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku, lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól i farmaceutycznie dopuszczalny rozcieńczalnik, nośnik lub rozczynnik. Kompozycja może dodatkowo zawierać terapeutycznie skuteczną ilość środka chemoterapeutycznego, takiego jak inhibitor tworzenia tubuliny, inhibitor topoizomerazy i środek wiążący DNA. [0096] W opisie przedstawiono również sposób do zabijania lub hamowania namnażania komórek nowotworowych lub komórek rakowych, obejmujący traktowanie komórek nowotworowych lub komórek rakowych ilością związku koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku lub jego farmaceutycznie dopuszczalną solą lub solwatem, skuteczną w zabijaniu lub hamowaniu namnażania komórek nowotworowych lub komórek rakowych. [0097] W opisie przedstawiono również sposób do hamowania namnażania komórek obejmujący eksponowanie ssaczych komórek w pożywce do hodowli komórkowych na działanie związku koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku, przy czym związek koniugatu przeciwciało-lek przedostaje się do komórek, a lek jest odcinany od reszty związku koniugatu przeciwciało-lek; dzięki czemu hamuje się namnażanie komórek. [0098] W opisie przedstawiono również sposób do leczenia raka obejmujący podawanie pacjentowi formulacji związku koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku i farmaceutycznie dopuszczalnego rozcieńczalnika, nośnika lub rozczynnika. [0099] W opisie przedstawiono również oznaczenie do wykrywania komórek rakowych, obejmujące: (a) eksponowanie komórek na związek koniugatu przeciwciało-lek według wynalazku; oraz (b) określanie stopnia wiązania związku koniugatu przeciwciało-lek do komórek.

20 19 [0100] Wynalazek można najlepiej zrozumieć poprzez odniesienie do poniższego szczegółowego opisu przykładowych postaci wykonania, rozpatrywanych w powiązaniu z towarzyszącymi rysunkami, figurami i schematami. Poniższa ma charakter opisowy, ilustracyjny i przykładowy i nie należy jej interpretować jako ograniczającej zakres definiowany przez jakiekolwiek załączone zastrzeżenia patentowe. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0101] Figura 1 pokazuje oznaczenie in vivo skuteczności pojedynczej dawki cac10- mcmmaf w podskórnych heteroprzeszczepach Karpas-299 ALCL. Figura 2 pokazuje oznaczenie in vivo skuteczności pojedynczej dawki cac10- mcmmaf w podskórnych L540cy. W tym badaniu były 4 myszy w grupie nieleczonej i 10 w każdej z grup leczonych. Figury 3a i 3b pokazują skuteczność in vivo cbr96-mcmmaf w podskórnych L2987. Wypełnione trójkąty na Figurze 3a i strzałki na Figurze 3b wskazują dni terapii. Figury 4a i 4b pokazują aktywność in vitro koniugatów przeciwciało-lek cac10 przeciwko liniom komórkowym CD30+. Figury 5a i 5b pokazują aktywność in vitro koniugatów przeciwciało-lek cbr96 przeciwko liniom komórkowym Le y +. Figury 6a i 6b pokazują aktywność in vitro koniugatów przeciwciało-lek c1f6 przeciwko liniom komórkowym raka nerkowokomórkowego CD70+. Figura 7 pokazuje oznaczenie in vitro namnażania komórek z komórkami SK-BR-3 traktowanymi koniugatami przeciwciało lek (ADC): - - Trastuzumab-MC-vc-PAB-MMAF, 3.8 MMAF/Ab, -O- Trastuzumab-MC-MMAF, 4.1 MMAF/Ab i -Δ- Trastuzumab-MC-MMAF, 4.8 MMAF/Ab, w pomiarami we względnych jednostkach fluorescencji (RLU) względem stężenia ADC w µg/ml. H = Trastuzumab, w którym H jest połączony poprzez cysteinę [cys]. Figura 8 pokazuje oznaczenie in vitro namnażania komórek z komórkami BT-474 traktowanymi ADC: - - Trastuzumab-MC-vc-PAB-MMAF, 3.8 MMAF/Ab, -O- Trastuzumab-MC-MMAF, 4.1 MMAF/Ab i -Δ- Trastuzumab-MC-MMAF, 4.8 MMAF/Ab. Figura 9 pokazuje oznaczenie in vitro namnażania komórek z komórkami MCF-7 traktowanymi ADC: - - Trastuzumab-MC-vc-PAB-MMAF, 3.8 MMAF/Ab, -O- Trastuzumab-MC-(N-Me)vc-PAB-MMAF, 3.9 MMAF/Ab i -Δ- Trastuzumab-MC- MMAF, 4.1 MMAF/Ab. Figura 10 pokazuje oznaczenie in vitro namnażania komórek z komórkami MDA-MB- 468 traktowanymi ADC: - - Trastuzumab-MC-vc-PAB-MMAE, 4.1 MMAE/Ab, -O-

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04723552.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04723552.8 PL/EP 1606318 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1606318 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2121927. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.07.2007 07793958.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2121927. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.07.2007 07793958. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2121927 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.07.2007 07793958.5 (13) (51) T3 Int.Cl. C12N 15/113 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215047. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08844673.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2215047. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08844673. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2247 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31..08 08844673.7 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300038 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1991 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ANGIOGENEZA ANGIOGENEZA GUZA Powstawanie nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza) odgrywa kluczową rolę we wzroście i tworzeniu przerzutów odległych guza. 1,2 W przypadku

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.2004 04721345.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.2004 04721345. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16033 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.04 0472134.9 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/26 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2245150. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2010 10709961.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2245150. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2010 10709961. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2245150 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2010 10709961.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1819700. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05852840.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1819700. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05852840. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1819700 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05852840.7

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Postepy Hig Med Dosw (online), 2010; 64: 175-187 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2009.11.03 Accepted: 2010.01.21 Published: 2010.04.07 Rola naturalnych składników diety w chemioprewencji

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1697005. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2004 04803682.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1697005. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2004 04803682. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1697005 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2004 04803682.6

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd.

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2008.12.15 Accepted: 2009.04.17 Published: 2009.05.07 Współczesne metody detekcji cytokin real time PCR,

Bardziej szczegółowo

Advances in Biochemistry

Advances in Biochemistry POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE Advances in Biochemistry TOM 45, NR 4, 1999 Telomeraza i rak Integryny i r a k... Antygen C D 4 4... Izoformy aktyny Transport białek i RNA Znaczenie trombomoduliny Plazmidy

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.07.2004 04779120.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.07.2004 04779120.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZEIE PATETU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1648878 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.07.2004 04779120.7

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Advances in Biochemistry

Advances in Biochemistry POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE Advances in Biochemistry T O M 4 7, NR 1, 2 0 0 1 Kazimierz Zakrzewski wspomnienia Forma CCC D N A genomu HBV... Czynnik S p l Struktura 70S Rola białek Gre w t r a n s

Bardziej szczegółowo

Infliksymab (Remicade ) w leczeniu ciężkiej aktywnej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Analiza problemu decyzyjnego

Infliksymab (Remicade ) w leczeniu ciężkiej aktywnej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Analiza problemu decyzyjnego Infliksymab (Remicade ) w leczeniu ciężkiej aktywnej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Analiza problemu decyzyjnego Warszawa grudzień 2011 Infliksymab (Remicade ) w leczeniu ciężkiej aktywnej

Bardziej szczegółowo

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR ANALIZA KLINICZNA Warszawa, Giotrif (afatynib) w leczeniu I linii chorych na N DRP z mutacją aktywującą genu EGFR analiza

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) Październik 2009

Nr 1 (19) Październik 2009 Nr 1 (19) Październik 2009 ISSN 1895-5924 Wirusowe zapalenie wątroby typu C podstawowe fakty: od rozpoznania do leczenia ZNACZENIE KLINICZNE MUTANTÓW HBV współczesne możliwości terapii DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Katarzyna Hen Ocena stężenia osteoprotegeryny oraz kompleksu intima-media u chorych z zespołem metabolicznym Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT

Załącznik nr 2 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AUTOREFERAT dr n. wet. Magdalena Król Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii Borgis Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii *Katarzyna Drabczyk, Mirosława Püsküllüoğlu Klinika Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204373 (21) Numer zgłoszenia: 351486 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.03.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Eprex, 40 000 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Ampułko-strzykawki 1 ampułko-strzykawka o pojemności 0,5

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk AUTOREFERAT dr inż. Jakub Siednienko Laboratorium Białek Sygnałowych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polska Akademia Nauk Wrocław, 13 listopada 2013 1 1. Jakub Siednienko 2. POSIADANE DYPLOMY,

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo