sytuacje powtarzały się w przyszłości. Wiele zależy od lekarzy, którzy prowacach Zarządu sobie z problemami biurokratycznymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sytuacje powtarzały się w przyszłości. Wiele zależy od lekarzy, którzy prowacach Zarządu sobie z problemami biurokratycznymi"

Transkrypt

1 ISSN ROK VI NR. NR. 2/2010 1/2010 2/2009 Dękujemy systkm, który decydal sę prekaać semu STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA Starysenu 1% pdatku, tym samym se dałana rec pacjentó JEST spmagając ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO Starysene jest cłnkem: Eurpejskej Kalcj Pacjentó Ntrych - ECPC śatej Organacj Pacjentó chrych - Glbal Netrk Sann Państ Wspmnene Panu Prfesre Głs pacjentó, et jeśl brą udał radach, ne jest Wydajemy t. legtymację pabrany pd uagę. Nasa becnść ma cene cyst dekracyjne. cjenta apadne. Jest t bór nfrmacj W sytuacj gdy ntry c trec byatel set już statn buletyn tym pacjence, chrbe terap pacjendarku. Pre cały rk staralśmy sę g kraju, a c carty umre teg pdu, brak yraźnych ta. Ma n prekaać jsttnejse nżadneg uspraedlena. T jest rąyać beżące prblemy - łań e strny ład ne jduje frmacje dla nnych lekary, którym amykane cu recystść pbżne życene, że prblemy sych cłnkó,arysena. udelać pmcy, Ne chcemy, aby pdbne W dnu 31 marca 2010r. u refundację terap.same Tnkną byłylubpd prtektrem. Obserał są pacjent sę sptyka. W sytuacjach że t stępcy będą je rąyal. nterenać ład, brać udał sytuacje ptarały sę prysłśc. Wpnerske dalsym cągu brakuje m chętnych d pmcy pra- yt u lekary specjalstó lub pdcas Włdżycu staryseń pacjentó nmarł Prfesr dr hab. elma ględam dałalnść, chalł, dradał Wele ależy d lekary, który pracach Zarądu Dękuję Panm Terese Zelńskej klgcnych, ydaać pacjenta tesych nfrmacje mgą mer Ruka. casy, abuletyny, PanOdPrfesr jak Starysena. p- yjadó pmagał elu preddą pacjenta. nch też cekujemy sę pdjęły trud ysyłk buletynó ydalśmy także pradnk dla ch- Lucyne Królkskej, kaać becenne. Take dkumenpan Prfesr strył ke- pstac ksążkej. sęęcach. Pdcas knferen ytrałych starań, by T pradnka pacjentó. bard pmc. Preceż t jest rych aangażana ty była mają już cen pacjenc Nemcech pacjent kńcu trymał ptrebną ranej pre NegMelśmy klnce cj lekarskch, aprasał, NaseBrytan. materały Także ysyłamy d lcnych kaję apć sym każdra klkaset kpert. Welkej klka nnych mu terapę. Nestety, lekary, ne syscy lekaśrdkó sptal ra sych cłnkó. prblemam frum medó spanałą plską skłę lecenaserke predstaał ase se staryseń Eurpe planujestch dą sę takej rl. Zbyt ele Ptrebujemy jedk np. kgś, kt będe dbał są ane erymy, że re spółpraca nm ntró tkanek mękkch arysene ydane. Pmysłachęcał ydana becnych legtymacj prykładó bernej pstay bec dbyaną strnę nternetą. Ne mam już casu systematycne będe prynsłabył ce. kśc. T Jeg asługą był syb- dmó lekary d spółpracy m. stał pytyne cenny pre presyłane aktualnśc, Z perspektyy mjająceg rku NFZ. e strny Naet tera p a str t jest sa ytóka. sych lekary. Wpradne many ke drżene badań klncnych Zase systk dla ynku Treba ysyłać materały d admnstratra. dmy, jak elu spra ne udał sę m rąać. Ne pradnych dkmach p 20uaktualnać styc stsunku nemeckch T tak pcątek... Mam deję,d-żercó taka sba jde sę lśmy także nestety prełmu rejestracja prgrame lekym terap. Glveku reultace kńceg dbra pacjenta. na br. ele placóek ne jest stane brytyjskch ynkają różnc prae p tym teg, apelu. c T m ne będepane byt absrbujące ajęce. Pstane Wspólne chrym terap prelekłą bałackę chrympacjentm udstępnene tym le- spką Prfesre. apenć sm lub bycajach. Wsyscy s cłnk raka nerek dłalśmy prade apbec celenu d praktyne ptrafiąwyjaśnene ne pradć Pan sej dęcnej pamękem chrych. Wkrótce prysługuje. Ppredn numer seg buletynu barcny lcnym e trymają tenbył dkument. k łeg rprądene preesa Nardeg Fundusu Zdra. sbe prblemam burkratycnym p rprądene, Stach Zjedncnych Nech Bóg Pa Preprasam, ale ysłałem d składu matet pradne d apraktyk, spdałby błędam redakcyjnym. c. Tra bór dygrd nych badań kllub, jak cęst bya, mają nechętny *, "+ *!) '%& * # ) Rpcymy są dałalnść stały dmu. predcesną śmerćglvek elu chrych. Pan mnster dra areag- rały spred krekty. Skrygane rejestran Plsce. practe pełne ddana chncnych Nltynbu Dasatynbu. stsunekżed stsana drgch terap. uregulane aległych składek cłnk2010bard d sych pmyślnych admuaga! Prsmy ała sybk skutecne. Ne cy dkł Klej kaja d pserena arsejak rku reala urędó t tajedk, życe. preceż żyjemy jednym kraju ne rym śc.cący Dtychcas trudem uyska ch,śrdkó gdne eterapeutycnych statutem, będe skutkał sę prełm. Ne menlśmy łych praktyk nektórych skch. Neuregulane łu. był mpnujące temp. Późnej pdu, abytesanse preżyce skreślenem lstyacłnkó Starysena terapa lekam mg Sutent śrdkach an neglvec mamy 800 płyu trnema ne prepsy. N dagnan pacjenc tryarejestran W menu Starysena d mejsca, prepsy ssutent. - pacjentó, ale cale neleżały ca t, że są którym pacjent jest prestaładtycą nsć ę nestandardej mają ęksy akres mżlśc terapdejmane sym nterese. My, pacjenc chry, Pmcy Chrym, stała umesc prgrame te- lecny. A tak nestety jest. Cekają s, rapeutycnym jakśadmść, standarda. Pre musmy meć że ele lat pacjenc, lekare se Stżyjemy tylk dęk tak spraarysene musel stacać ręcklbane keranej pre Neg tale, aby ptrebujący takch lekó nce dęk espł spanapacjenc mgl je kńcu trymać. łych spółpracnkó, Ne ase cas, nestety. których grmadł kół sebe. T Jake prblemy ptykalśmy jak On ancjał deę pstana bard muselśmy abegać many nekrystnych dla aby chrych rprąstarysena, spmóc denach ład, mż ynskać ysłk lekary staranach 14-strnceg pracana pa Marka Sachskeg. Opracane t dtyka tylk gólneg arysu prac St- apene, klejne sytuacje kryyse. W tym rku udał sę m pracać ydać nstrukcję dla lekary, aby mgl psyać sje ynk d Rejestru Klncneg. T jest ażner budał pdstay systemu ny cynnk pracyanu strateg lecena chrych. Ngdy terap Plsce. Te nstrukcje ne będemy pełn staną resłane d stane dpednch lekary tera tylkelkśc pstaje sbe żydcenć Jeg Jeg cyć, aby PT lekare echcel łącyć asług. Był sym życlym sę d prac Rejestre. T tylk d ch chęc ależeć będe pdena predsęęca. Cekamy! Stansła Kuls peutycnych. Prsę rócć uagę ntatkę tym numere Pdróży nfrmację sej strne nternetej. Na strne nternetej są też ażne nfrmacje dla pacjentó lecnych Sutentem. Pa alecenaprfesr Włdmer m, pacjenc trymują sm Ruka. śrdku (tak jest Był elkm cłekem pryjmnej ukcem, są ychacą elu Warsae), pkleń chrurgó nklgó, także nfrmacje, uyskalśmy d prdu-

2 Str 2 centa. Wart sę metd Urędncy są nerusen. systk ptrebne są fundu rekcjęmpps Centrum, lcne grn akładó Centrum lekceażątórcą lcnych, nych nm apć, ONI mają cas. cra trudnej. lecena męsakó cernakó. ucnó, spółpracnkó, c ptraktan pacjenta. Zatakże latprekanatmast Starysene cra reagał Jesteśmy śadm ukcó, pryjacół a także tychmast spraaceka Prea ele był cłnkem ać je sm leęksym trudem dbya śrdk s yań. Mże być jesce W premóenach pacjenta stała bełcne Radykarm, Naukej Instytutu. sją pacjentó. jeśl ne dałalnść. Pneaż lcba nej. Ważne jest, aby s cłnk p d k r e ś l a n ałat. mają tych matesych cłnkó rasta, ptrea także lekare ęksej lcb jeg kład Pżeglśmy G żalem, rałó. bujemy cra ęksych śrdkó. dtychcas echcel spółprac e pre Starysene, Zgdne e statutem blce skreślncen l- mając sym Starysenem. penść, że Jeg deł Ape prcedure, statusu rgasty cłnkó sby,trum alegały łem elkrtne d sych le streytku publcneg stąpe składkam. Inne sby, ne taką pstaę. Mamy spólne ne spanałej nce man prepsach. uregulują sch aległśc, pmm Neelu nch kauje jedk Klnk. Prejakeś nednfrmaeana, staną także skreślne. spółpracy, a t c, który sp móy Mnsterstem Pracy Nasa składka jest maal prae symbcują, rbą t spanale. cy, który ęcej l skarbym. Ne mż lc. Cłnke trymują W spsób neupranny p Pa Prfesra ę skutecne usunęce nż yskść nsnej pre nch ma byt elk pły ls p mgą utrudnć m składk, dlateg pdjęlśmy tó. Od pcątku stnena d Jeg decyję perne śrdkó dpsu 1% takm rąanu. sych Wydajemy chstarysena ptykamy sę krkó. Jesce ra trumf bucażby pradnk, buletyny, nteretych, który pnn służyć chr medycyne d drym rsądkem. nujemy u ład lekary Na t a późnej persych dn Urdł sę 1946 r. Studa persych peracj Cen trum Onklg.GROUP T grmny ukńcył 1970 r. LIFE Staż lekarsk RAFT dbył latach Sp- kaał hstr pękny bra RAPORT DYREKTORA WYKONAWCZEGO talu Belańskm Warsae. W deła Zmarłeg. Jednceśne latach pracał bra życa ypełnneg pracą 2009 służbą pacjentm. Oddale Chrurg Ogólnej tej W lacj. rku Amerykane dal krystne yróżna espół LRG smutnych realó ryalacj ne speral sę psechny system pemy syscy, łasca palecncy, uyskując 1974 r. cęst panujących śece k drtnej, pacjenc Wel będe dal trać bada specjalację dedne ch- cjenc długm stażem, daje- Klnka kej Brytan dal alcyl dstęp my sbe dskle spraę jak rakem. spełnać sją spanałą rurg gólnej a 1976 r. stpeń Odbudalśmy strukturę d d terap drugeg rutu, chry systke tcyl sła una ne służbę chrym, tak jak a Jeg dktra uk medycnych. W tekade alkę te- seg rejestru pacjentó ddaały pełn Jeg asług. latach był celnym kalśmy prełme studu rapę spmagającą, a całe astępy pa- życa. Peen pacjent pedał m specjalstą chrurgem jedncecjentó elu nnych krajach temat ależnśc pmędy da alcyły dstęp gó- nem Glveku a preżycem tymdjaklecena penegrau śne astępcą dyrektra COI ds. hstrę le. Pacjenc dal umeral cy d prgresj ra całktym badań klncnych nfrmatyk. Prfesr rbł ksmcną życem (tę publkację mż t pdu braku dstępu d terap, W latach był pree- aanturę, pneaż jednym cy t dlateg, że stnejące spsby pd adresem sem Plskeg Tarystalecena Chkaały sę ch prypadku cntent/ r10um38/). rurg Onklgcnej. Od 2008 r. spółpracy Unersytetem neskutecne. pełnł funkcję Knsultanta KraPmm tych systkch negaty- frd ra grupą klucych lab jeg dedne Chrurg nych dśadceń, Grupa LRG kn- ró badacych ałżylśmy tynuała sją dałalnść elu tkanek, umżlający ukc Onklgcnej. 25 reśna ub. płascych. Kntynualśmy fin- stęp d ynkó badań prepr rku uyskał tytuł prfesra. sane desęcu badacy pracujących nych trudn dstępnych tka Scherer Pżegne Pa Prfesra sym śatej klasy esple ba- ra płącene tych yn dbył sę 12 ketna gdcały sereg pdó by dacym, który sągnął sereg sukce- hstram chrby aartym ne kaplcy só różnych predsęęcach stre. W celu apatrena pacj teg, że12.00 rk 2009 dbegłcentrum Warsae, tym a -predklncnej cene nhbtró ch lekary ęłe nfrma balnyonklg kryys finsy KIT plany stępne emerytalne, a utrata ( gdne k-nej generacj, których celem jest temat dagnana lecena, mejsce ąana prełącnka ky lśmy rpradać hstre ch meskana prycynła sę ścele ś. Anny Wlane) ( stch pcket ), ra lepsym ru- trafne ane ram. ena mały stresumejsce rdch, urcystśc ppd knec 2009 rku frm nke alcą rakem menu kmórkych mechanmó, grebe. P Msy ś. prchy. Funduse badana pdujących nscene aktyanej auguralśmy są lat Pa prfesra stały KIT PDGFRA. Sptkana Bstne merykańską ncjatyę uspra, a deje pacjentó łżne cmentaru lanskm. stęp d jakścej pe- Prtland prycynły sę d rju prepłyu nfrmacj temat Był żegny żalem pre dyspółpracy ymany nfrmacj, c jęykach hspańskm pr ej pstały daleke d rea- Stansła Kul Stansła Kuls

3 Starysene jest cłnkem: Eurpejskej Kalcj Pacjentó Ntrych - ECPC śatej Organacj Pacjentó chrych - Glbal Netrk Sann Państ Sann Państ Str 3 centa. Wart sę Urędncy MPPS są nerusen. systk ptrebne są fundus Głs pacjentó, et jeśl brą udał radach, ne jest Wydajemy legtymację pa nm apć, ONI mają cas. cra t. trudnej. brany pd uagę. Nasa becnść ma cene cyst dekracyjne. cjenta. Jest t bór nfrmacj a także prekanatmast Starysene cra Jesteśmy śadm ceka W sytuacj gdy ntry apadne c trec byatel set już statn buletyn tym pacjence, chrbe terap pacjeć je sm le- rku. ęksym trudem dbya śrdk s yań. Mże być jesce Pre cały rk staralśmy sę g kraju, a c carty umre teg pdu, brak yraźnych data. Ma n prekaać jsttnejse nkarm, jeśl ne rąyać sją beżące dałalnść. Pneaż lcba nej. Ważne jest, aby s cłnk łań e strny ład ne jduje żadneg uspraedlena. T jest prblemy frmacje dla nnych lekary, którym mają tych mate- sych sych cłnkó rasta, ptrea także lekare ęksej amykane cu recystść pbżne życene, że prblemylcb cłnkó,arysena. udelać pmcy, Ne chcemy, aby pdbne pacjent sę sptyka. W sytuacjach rałó. bujemygracja cra ęksych śrdkó. dtychcas echcel spółprac same lub że tteg stępcy będą je rąyal. nterenać u sytuacje ład, brać udał pacjentó d nnych, bardej racamy sę d systkch ptarały sę nkną prysłśc. W T dalsym cągu brakuje m chętnych d pmcy papra- Ape yt u lekary specjalstó lub pdcas staryseń e pre Starysene, życu Zgdne e pacjentó statutem skreśln lsym Starysenem. pryjanych śrdkó. lekary, który mają pd peką Wele ależymdnlekary, którypracach Zarądu Starysena. Dękuję Panm Terese Zelńskej ydaać buletyny, yjadó pacjenta te nfrmacje mgą le prcedure, statusu rga- klgcnych, sty cłnkó sby, alegały łem elkrtne d sych ca rst kstó pnsnych cjentó, pmc dtarcu dą pacjenta. Od nch też cekujemy Lucyne Królkskej, pdjęły ysyłk buletynó także pradnk dla chkaać sę becenne. Take dkumenytku publcneg stąp- ydalśmy e składkam. Inne sby, ne taką pstaę. Mamy spólne pre pacjentó dmerne bcątych sób. PTtrud lekare trymają aangażana ytrałych starań, by dt pradnka pacjentó. była bard cen pmc. Preceż t jedk jest rych pstac ksążkej. ty mają już pacjenc Nemcech nce man prepsach. uregulują sch aległśc, nch kauje żene tych śrdkó ra pmm pracująd Neelu s lsty legtymacje pacjenpacjent kńcu trymał ptrebną każdra klkaset kpert. Nase materały ysyłamy d lcnych Melśmy kaję apć sym Welkej Brytan. Także klka nnychsp jakeś nednfrmaeana, staną także skreślne. spółpracy, t c, który cych nch Nestety, ddanem P tó, aby mgl je a prekaać sm mu terapę. ne lekary. syscy lekalekary, śrdkó sptal ra sych cłnkó. frum medó staryseń Eurpe planuje ch y Mnsterstem Pracy prblemam Nasaserke składka jest prae symbcują, rbą t spanale. ra klejny adajemy sbe pytane: pdpecnym. Jest t jednceśne dą sę takej rl. Zbyt ele Ptrebujemy jedk np. kgś, kt będe dbał są ane erymy, że re spółpraca nm ydane. Pmysł lsty ydana legtymacj p skarbym. Ne mż lc. cy Cłnke trymują ęcej W spsób neupranny sansa preżyce ależy dnternetą. próba pserena spółpracuprykładó bernej pstay bec dbyaną strnę Ne mam już casu systematycne będe prynsłabył ce. stał pytyne cenny pre ę skutecne usunęce nż yskść nsnej pre nch elk pły ls p mejsca gde sę meska? Ne ży-p jących byt m Zase ąże presyłane aktualnśc, ama str t jestlekary. sa ytóka. Z perspektyy mjająceg rku dmó e strny NFZ. Naet tera sych lekary. Wpradne many mgą utrudnć m składk, dlateg pdjęlśmy decyję tó. Od pcątku stnena jemy preceż Afryce, gde dlesę t jażnejsym celem jakm Treba ysyłać materały d admnstratra. dmy, jak elu spra ne udał sę m rąać. Ne pradnych dkmach p 20uaktualnać styc stsunku dżercó nemeckch ne śrdkó dpsu 1% takm rąanu. Wydajemy chstarysena ptykamy głść d cylanych śrdkó jest pmc chrym. Tne takjest pcątek... deję, taka sba jde sęsę lśmy także nestety prełmu prgrame lekym terap na br. ele. placóek stane Mam brytyjskch ynkają różnc prae. Jesce ra trumf bucażby pradnk, buletyny, nteretych, który pnn służyć chr być grm a p chtym ypsażeapelu. c T m ne będe byt absrbujące ajęce. Wspólne chrym prelekłą bałackęmże spką chrympacjentm apenć sm teg, W nnejsym numere pragnę lub bycajach. Wsyscy s cłnkd drym rsądkem. nujemy umże ład sę lekary Nadt Wyjaśnene raka nerek dłalśmy prade apbecne celenu d praktyróżnć dramatycne prysługuje. Ne ptrafią ne pradć tenpróbe ąana Ppredn numerpnfrmać seg buletynu był barcny lcnym e trymają dkument. k łeg rprądene preesa Nardeg Fundusu Zdra. ypsażena pdbnych śrdkó sbe prblemam burkratycnym spółpracy chrym raka żbłędamtej redakcyjnym. Preprasam, ale ysłałem d składu T rprądene, pradne d praktyk, spdałby Tra bór d nych badańmatekl Eurpe. Uśadamane sytujak cęst bya, mają nechętny *, "+ Rpcymy są dałalnść lub,dra Pdcas seg statneg Walłądka. T będe bard blske m rały spred krekty. Skrygane stały dmu. predcesną śmerć *!) '%& * # ) elu chrych. Pan mnster areagncnych Nltynbu Dasatynbu. acj ładm alka tym dysprd stsana drgch terap. starysene, 2010Zebrana rku sybk d patryłem pmyślnych neg admebrakedy już pstane. Uaga! Prsmy Klej uregulane aległych składek cłnkała bard skutecne. Ne cy prcjam tstsunek jedk, że dkł kaja d pserena arsejest pene dług jesa preceż żyjemy jednym kraju ne Łący śc.cący Dtychcas trudem uyska nych Sal prełm. dłem rusena. ch, gdne e statutem, będe skutkał sę Ne menlśmy łych praktyk nektórych skch. Neuregulane s blska spólnta celó łu śrdkó terapeutycnych. ce będe - aby adanem pdu, systkch preżyce skreślenem lstyacłnkó Starysena terapa mg Sutent Tak elelekam sób tarysy m d śrdkach an neglvec mamy 800 płyu trnema ne prepsy. Tesanse śrdkó d ch realacj. Raem N dagnan pacjenc trystaryseń pacjentó. d mejsca, prepsy s Starysena, - pacjentó, ale cale neleżały ca t, że są którym pacjent jest mżemy sągnąć ęcej. Dtychprestaładtycą nsć ę nestandardej pcątku stnena mają ęksy akres mżlśc teratak nestety jest. Cekają s, cas spółpracalśmy, skutec sym nterese. stała umesc terap. prgrame dpdejmane pcątku stsana Nate- lecny. OsbnąA spraą, którą pnnpeutycnych. Prsę rócć uagę apene, klejne sytuacje kryyse. rapeutycnym jakbyła standarda. Pre W ebranu bec tylklacj. mała krystne yróżna LRG 2009 rku Amerykane śmy sę ająć, jest dtarce ddal pa- ne, e Starysenem Pmcy ntatkę tym numere espół Pdróży Wpsechny tym rku udał sę który m praceletych lat pacjenc, se St- cjentó grupa sób, nelekare syscy. smutnych realó ryalacj speral sę system pechrych, ne Chrym Prelekłą Bałackę nfrmację sej strne n- ne ydać nstrukcję dla lekary, aby Spką; arysene musel stacać ręc ba- są ać cęst musmy panujących pamętać, śecesąbada k drtnej, pacjenc Welcłnkam Starysena. Ne jedk ternetej. Na strne nternetej A preceż Plsce żyje takch mgl psyać sje ynk d Retale, aby ptrebujący takch lekó rakem. kej Brytan dal dstęp emy an lu chalcyl jest, an jake mają żeteż t ażne hematlga ele spra nfrmacje dla pacjentó caleńcó cne ęcej.trymać. Prejestru Klncneg.chry T jesteażpacjenc mgl je kńcu Odbudalśmy strukturę d terap drugeg rutu, slecnych prblemy e sją terapą. Ne różn. Sutentem. Pa alecena- d ceż 10%nestety. chrych jest ny cynnk tcyl pracyanu strateg Ne tylk asek. cas, seg rejestru pacjentó dą Kade alkę te- m, cęst et sym stnenu. pacjenc trymują sm cłnkam Starysena. Żyjeterap aplsce. Te nstrukcje Jake prblemy ptykalśmy jak kalśmy prełme studu rapę spmagającą, całe astępy pa- śrdku Zgdne sym statutem pn(tak jest my. Udał sę m?abegać Cy t spraa staną resłane d dpednch lebard muselśmy cjentó many nśmy temat ależnśc pmędy da elu nnych krajach także m pmóc krystać pryjmnej scęśca? Ne, żyjemy ne rprądęk kary mżlśc tera d tylklecena pstaje sbe ży- Warsae), nekrystnych dla chrych nem Glveku a preżycem alcyły dstęp gósych pmcy. Dlasą ułmnemu system drcyć, aby PTdal lekareumeral echcel łącyć denach ład, mżpek ynskać d nfrmacje, prgresj ra całktym le. Pacjenc cy także tnej sym kraju, ale dęk sę dbraku prac dstępu Rejestre.d T terap, tylk d 14-strnceg pracana życem (tę publkację mż t pa pdu uyskalludm, który tym systeme pra- t ch chęc ależeć będe pdena Legtymacja Marka Sachskeg. Opracane pd dadresem cy t dlateg, że stnejące spsby śmy prdu- Pacjenta cują. Prede systkm dęk apredsęęca. Cekamy! dtyka tylk gólneg arysu lecena prac St- kaały sę ch prypadku gde cntent/ r10um38/). jak sę ną psłuangażanym farnym lekarm. spółpracy Unersytetem neskutecne. gać Prekracają n grance ykłych Pmm tych systkch negaty- frd ra grupą klucych lab bąkó. Walcą pacjenta ró badacych nych dśadceń, Grupa LRG kn- Ne leży apmć ałżylśmy celach, a pacjenta. Be pracy takch lud tynuała sją dałalnść elu tkanek, umżlający ukc jakm ma służyć praca ngdy nklga Plsce ne sąpłascych. Kntynualśmy fin- stęp d ynkó badań prepr gałaby tak cących sukcesó. pre s legtymacja nych trudn dstępnych tka sane desęcu badacy pracujących yda Scherer Wymenane tych lekary był by pacjenta. T, łącne psatych yn sym śatej klasy esple ba- ra płącene bul.ndd :51:18 nebepecne, gdyż mógłbym kgś danym już pre Państa Prad cały sereg pdó by dacym, który sągnął sereg sukce- hstram chrby aartym pmnąć. Prypmnę atem tylk służyćapatrena skutecnym pacj stre. ma W celu teg, że rk 2009 dbegł só różnych predsęęcach nkem, pstać marłeg nedan prfesra ch lekary ęłe nfrma balny kryys finsy tym predklncnej cene nhbtró kntaktm lekaram. Ne używłdmera Ruk. temat dagnana lecena, plany emerytalne, a utrata KIT nej generacj, których celem jest ane tych drukó mże meć lśmy rpradać hstre ch mejsce ąana prełącnka ky meskana prycynła sę Jednceśne pjaają sę nekrystny pły Państa trafne ane ram. ( stch pcket ), ra lepsym ruena mape stresuplsk rdch, mejsca gde takch prces lecena a et mu aknec 2009 rku frm kmórkych mechanmó, nke alcą rakem menu farnych lekary brak. Mamy dstagrażać.pd Prsę rócć uagę pdujących nscene aktyanej auguralśmy są lat. tecną Funduse badana lść bseracj aby stertekst ąany yjadam pa KIT, a deje pacjentó źle dć, że są mejsca gde jest PDGFRA. Sptkana Bstne merykańską ncjatyę uspra ameskana. prepłyu nfrmacj temat Prtland prycynły sę d rju mejsce stępchrać d jakścej. pecarne dury. jęykach hspańskm pr spółpracy ymany nfrmacj, c ej pstały daleke d reanastępuje atem seg rdaju m- Stansła Kul LIFE RAFT GROUP RAPORT DYREKTORA WYKONAWCZEGO Stansła Kuls

4 Str 4 centa. Wart sę Urędncy MPPS są nerusen. systk ptrebne są fundu nm apć, ONI mają cas. cra trudnej. Try klnk a także prekaać je sm le- ęksym trudem dbya śrdk s yań. Mże być jesce Natmast Starysene cra Jesteśmy śadm ceka karm, jeśl ne sją dałalnść. Pneaż lcba nej. Ważne jest, aby s cłnk COI mają Warsae tych materałó. predu pkarmeg. bujemy Klnce cra Ntró ęksych Tkanek śrdkó. Mękseń dtychcas cłnke neg echcel stary- spółprac chry sych ntreck, cłnkó który pre rasta, lata lecył ptre- s dśadcena a także lekare nnych ęksej stary- lcb pre Starysene, Zgdne kch e Kśc. statutem Tera skreśln te try, spółpracujące sby, e sbą, klnk apeną alegały e łem systkm elkrtne bareram d jake sych - le lsty cłnkó sena sym łatej będą Starysenem. mgl uprać sę Ape W Centrum Onklg arsae pstała Klnka Ntró rcedure, statusu rgatku publcneg stąpce man prepsach. uregulują, sch mżle aległśc, jlepsą pmm pmc. prekny, Neelu że trymają nch kauje selke jedk e składkam. chrym, Inne tym sby, także pacjentm ne ptkają taką sej pstaę. drde. Mamy Jestem spólne też Predu Pkarmeg. Jest t jakeś ynk nednfrmay Mnsterstem płącena Klnk Ntró Jelta Grubeg eana, Dlateg staną jdą tu także Państ skreślne. aktualne sparce spółpracy, e strny a lekary. t c, który Okł sp Pracy Klnk Nasa nfrmacje składka jest tych prae klnkach. symblc. pdem Cłnke dla g trymują psę ęcej tym ranych W łaśne spsób neupranny Warsae. T p Innym 80% cują, ntró rbą t żłądka spanale. jest pe- skarbym. Ntró Ne Górneg mż Odcnka Predu skutecne Pkarmeg. usunęce Pneaż mgą chry utrudnć m mgą stać składk, sę chrym dlateg pdjęlśmy raka żłądka. decyję On sę słść. tó. Te Od try pcątku klnk kmpleks- stnena nż yskść ydarenu nsnej jest mje etknęce pre nch sę daje ma pmyślne byt elk prgny pły pry- ls p tóre e śrdkó pacjentam jednej dpsu tych 1% klnk, takm amescamy ra trumf nfrmacje bu- tej cażby kln- etape pradnk, jakm buletyny, bylśmy pd ntere- seść jyżsy, tych, który sych pnn arunkach, służyć chr becne rąanu. dper rganują Wydajemy są ch- Starysena są stane apenć ptykamy mżle sę. Jesce drym ce. Klkr rsądkem. s był już pacjentanujemy lat u temu. ład Trają lekary badana klncne Na t standard lecena chrych ntry predu pkarmeg. m Klnk GOPP. ystępuje też bsare jelta grubeg, stąd se anteresane tą płąc- d astsanem neg leku. Nabór d badań jest bard grancny prepsam a prces akcepta- Stansła Kul Stansła Kuls ną klnką. Obąk LIFE kernka RAFT cj tra d 1 d 2 mesęcy. GROUP Mamy klnk pełn pan dc. Zbgne N- deję, że będąc młds a bgats APORT DYREKTORA WYKONAWCZEGO Klnka ntró Układu Pkarmeg lacj. W 2009 rku Amerykane dal krystne yróżna espół LRG speral sę psechny system pek drtnej, pacjenc Wel- cęst panujących śece bada smutnych realó ryalacj ne p.. Kernka Klnk: kej dc. Brytan kł 500 dal radykalnych. alcyl Odsetek dstęp rakem. Najażnejse kerunk badań dr hab. med. Zbgne Neck d terap peracj drugeg yknyanych rutu, chry p-ndu Kade raka dbytncy tcyl achujących alkę te- seg rejestru pacjentó ukych Odbudalśmy strukturę d Oddał Zachacy Kernk: dc. dr hab. med. Krystf rapę spmagającą, erace prekraca a całe 70%. astępy Śmer- pa- kalśmy Welletne, prspektyne, prełme ran-studu Jersk cjentó telnść pperacyj elu nnych yns krajach 0,7%. dmane temat ależnśc badane pmędy mające da Oddał Zabegy alcyły W 2006 dstęp r. d 28 lecena łóżkach hsptalan pd chrych, nana predperacyjneg pry- góle. Pacjenc dal umeral cy d prgresj ra całktym celu nem cenę Glveku dóch metd a preżycem prme- Pdddał Usług Medycnych t pdu braku dstępu d terap, życem (tę publkację mż Hsptalacj Jedndnej cy t udeln dlateg, pd że stnejące prad spsby ambulatryjnych. kaały sę ch prypadku patrenej cntent/ r10um38/). cęśc dbytncy: padkach pd rakó adresem umejscnych lecena Klnka stan płącene Klnk Ntró Jelta Grubeg neskutecne. krótktrałej spółpracy radterap Unersytetem yską frd daką ra frakcyjną grupą klucych radterap lab Pmm Najażnejse tych systkch kerunk negatynych dśadceń, łalnśc klncnej Grupa LRG kn- knencjlnej. ró badacych Prspektyne, ałżylśmy da- Klnk Ntró Górneg Odcnka Predu Pkarmeg tynuała sją dałalnść elu elletne tkanek, badane umżlający cena ukc chem/radterap stęp d ynkó prypadkach badań prepr płascych. Dsklene Kntynualśmy metd lecena fnsane Jelta skjarneg cherer Klnka Ntró desęcu badacy rakó jelta pracujących grubeg, rakó nych dbytncy trudn unych dstępnych a neresekcyjne. Prspektyne, rand- tka Grubeg sym śatej klasy esple badacym, który sągnął sereg sukce- hstram chrby aartym ra płącene tych yn a łasca predperacyjnej rad/ ały sereg pdó by teg, że Kernk rk 2009 Klnk dbegł jest araem só chemterap różnych predsęęcach ra pperacyjnej mane stre. W badane celu apatrena drżene, pacj balny Dyrektrem kryys fnsy Centrum Onklg tym predklncnej chemterap cene drde nhbtró elśrdkych generacj, badań których prspekty- celem jest nej temat chemterap dagnana drugeg rutu lecena, prónujące ch lekary skutecnść ęłe palaty- nfrma lany emerytalne, Instytutu m. a Mar utrata Skłdskej-Cure prycynła Warsae. sę Klnka mejsce nych. ąana Dsklene prełącnka metd lecena ky prypadkach lśmy rpradać ugólnnych hstre rakó ch KIT nej eskana na dyspnuje stresu 32 rdch, łóżkam, głóne ( stch peracyjneg pcket ), ra pek lepsym pperacyjnej. kmórkych Badana d mechanmó, jakścą życa cja badanych Pd knec lekó t 2009 leukry rku frm rumenu le- krężncy trafne lub ane dbytncy. ram. Kmb- nke abegym. alcą Zespół rakem prad IST. cene Funduse skjarne, badana a ęc lecene pdujących chrych nscene lecnych pdu aktyanej raka + 5-fu auguralśmy + kampttecy vs leukry merykańską + 5-fu + ksalplaty. ncjatyę Pr- uspra są lat a deje peracyjne, pacjentó rad- chemterapę. KIT PDGFRA. jelta grubeg. Sptkana Badana d Bstne płyem reakcj apalnej prebeg spektyne, elletne badana d stęp d jakścej pej pstały daleke d rea- spółpracy ymany nfrmacj, c jęykach hspańskm pr Prtland prycynły sę d rju prepłyu nfrmacj temat Rcne Klnce yknuje sę pd 800 peracj, a śród nch raka jelta grubeg. jakścą życa chrych lecnych

5 Str 5 pdu centa. rakó Wart jelta grubeg, sę Urędncy a la MPPS uyskane są ylecena nerusen. u 80% Klnka systk Ntró ptrebne Górneg są fundus scególnśc nm apć, d t. espłem ONI mają spśród cas. nch be kalecta pperacyjneg. Starysene Opracane pda- cra Dr Tmas Jesteśmy Olesńsk śadm ceka Odcnka Układu cra trudnej. Pkarmeg resekcj a także prednej. prekaać Badana d nym, Natmast łasnym je sm typem lekarm, jeśl ne sją dałalnść. Pneaż lcba nej. Ważne jest, aby s cłnk brnka ęksym jelteg. man pprmennych dbytncy Klnka Ntró Górneg łu klncn-patmrflgcneg trudem dbya śrdk s yań. Mże być jesce mają tych materałóbujemy sych cłnkó rasta, ptre- a także lekare ęksej lcb ykaane, cra ęksych że mżle jest śrdkó. skutecne lecene statutem pprmennych skreśln pretk lstała sym 1999 Starysenem. r. ramach rą- Ape Odcnka dtychcas Układu Pkarmeg echcel spółprac p- pre Współpraca Starysene, mędyrda Zgdne rcedure, statusu rgatku publcneg Grupa Nrdycka stąp- (Nrdc Tral): e składkam. mżle jest Inne bepecne sby, dkny- ne Onklg taką pstaę. Warsae. Mamy W 2006 spólne r. sty cłnkó pch-dbytncych sby, ra, alegały że dej łem struktury elkrtne Klnk d Centrum sych le ce man rad/chemterapa prepsach. prypadkach uregulują ane sch jedncasych aległśc, peracj pmm pracych, staną arón także dbytncy, skreślne. jak d spółpracy, 600 chrych, a ambulatryjne c, który sp Neelu 32 łóżkach hsptalan nch kauje p- jedk jakeś neresekcyjnych nednfrmay Mnsterstem Udał lcnych Pracy elśrdk- Nasa składka dróg mcych. jest prae Opsane symb- t. udeln cują, rbą blsk t spanale. prad. rakó dbytncy. eana, skarbym. ych badanach Ne mż klncnych lc. d espłu Cłnke resekcj trymują prednej dbytncy ykaane, że 16% chrych p Dałalnść uka klnc ęcej W spsób neupranny p skutecne usunęce nż yskść nsnej pre nch ma byt elk pły ls p nym kmbcjam lekó lecenu rakó jelta grubeg (ksa- tej peracj cerp pdu sttne- tóre mgą utrudnć m składk, dlateg pdjęlśmy decyję tó. Od pcątku stnena e śrdkó dpsu 1% takm rąanu. Wydajemy chcażbg pradnk, pgrsena buletyny, jakśc życa. ntere- Opu- Prblematyka klnc uk- Starysena ptykamy sę. Jesce lplaty, ra trumf kampttecy, budrym rekmbnany rsądkem. nterfern 13, nujemy kablkane u ład hptey lekary medycnej Na a, jaką ajmuje sę Zespół Klnk ludk tych, który pnn służyć chr t pecteb, preccała mnkllne)begem chrby ntrej. ry żłądka, ntry trustk, n- ąkach stanu apalneg pre- t: ntry Stansła prełyku, nt- Kul Opracane prjektu drżene try dróg żółcych enątrątrbych ątrby, a także Pdsumane LIFE jażnejsych sągnęć RAFT prspektyneg, elśrdkeg randmaneg GROUP APORT DYREKTORA WYKONAWCZEGO badana klncneg, mająceg celu cenę dżyana lecenu chrych astsane technk stucneg Wykaane, że radterapa pradpdbeństa achana ntry, prflaktyka lecene predperacyj yską daką lacj. W eracy, 2009 rku p dóch Amerykane różnych dal metdach sę psechny prmenana system predpera- pe- u chrych smutnych ntry realó ryalacj ra - ne pkłań krystne akrep-atrych yróżna espół LRG frakcyjną ne ęksa pradpdbeństa achana erak drtnej, cyjneg pacjenc prypadkach rakó Wel- pcene cęst klncne panujących pkłań septyc- śece bada speral cy prypadkach rakó umejscnych patrenej d terap kej Brytan atrenej dal alcyl cęśc dbytncy dstęp nych rakem. u chrych ntry. aaansanu drugeg T3 rutu, T4, M0 chry (Grant W akrese Odbudalśmy lecena ntró strukturę d cęśc dbytncy, ne pdując Kade tcyl alkę terapę spmagającą, a całe astępy pa- kalśmy prełme studu seg rejestru pacjentó KBN, udałem 18 śrdkó krajych). prełyku drżn d praktyk klncnej prtkół predperacyjny pgrsena ynkó dległych. cjentó Utrene elu nnych klncneg Zerace mgą być achane krajach temat ależnśc pmędy da 75% prypadkó, a dsetek rtó mejscych ne prekraca alcyły rejestru dstęp ryyka d rdnneg lecena achrana raka dal jelta umeral grubeg. Wybłnkeg raka perseg d- chem-radterap dla płask- góle. Pacjenc nem Glveku a preżycem cy d prgresj ra całktym t pdu kaane, braku że mżle dstępu bepecne d terap, cnka życem prełyku, (tę dęk publkację cemu mż uyskan pd ppraę adresem ynkó lecena 5%. Śmertelnść pperacyj cy t jest dlateg, cesne że (persa stnejące dba) spsby rpcęce kaały żyena sę djelteg ch prypadku u 4% cntent/ r10um38/). 5-letnch preżyć yjśc d tych prypadkach yns 0,52%, lecena a paga lcba pkłań są prónyalne jlepsym ynkam Pmm raka jelta tych grubeg. systkch Ustalene negaty- ska- frd Wdrżn ra grupą róneż klucych prtkół lab neskutecne. chrych p peracjach pdu 16,6% spółpracy 5-letnch preżyć Unersytetem becne. dących śrdkó krajych nych dśadceń, Grupa LRG kntynuała che- sją dałalnść elu tkanek, umżlający ukc ró badacych ałżylśmy ań mżlśc achaceg defntynej chem-radterap agrancnych. Wykaane, że mradterapa prypadkach płascych. lecena nedrżnśc Kntynualśmy mechancnej dla chrych neresekcyjnych/neperacyjnych rakem płask- fnsane desęcu ugólnnej badacy fae chrby pracujących n- stęp d ynkó badań prepr cherer pertne neresekcyjnych umżla ykne abegu radykal- nych trudn dstępnych tka sym trej. błnkym perseg dcnka śatej klasy esple badacym, który sągnął sereg sukce- ra płącene tych yn ały sereg pdó by prełyku. hstram Średn chrby cas preżyca aartym p neg 70% stara pradpdbeńst kryys trałeg fnsy ylecena tym predklncnej cene nhbtró predn: ch lekary 4-6 mesęcy). ęłe W pry- nfrma teg, że rk 2009 dbegł só różnych Dałalnść predsęęcach dydaktyc lecenu stre. ynósł W celu 12 apatrena mesęcy (p- pacj balny lany u emerytalne, 30-50% lecnych, a utrata pry cym KIT u nej Wykłady generacj, semra których celem kursach jest padku temat raka dagnana żłądka drżn lecena, d eskana 8% spśród prycynła nch pperacyjne sę mejsce badane stresu patmrflgcne rdch, ne ( stch ujamm pcket ), specjalacyjnym ra lepsym ru- deperacyjnej trafne ane (aduantej) ram. che- atestacyjnych ąana prełącnka CMKP pred ky ega- praktyk lśmy klncnej rpradać prtkół hstre p- ch na nke na kmórek alcą ntrych. rakem menu Wykaane, Funduse że radchemterapa badana pdujących nklgcnej. nscene Sklene aktyanej ndy- łym auguralśmy cynnkam rkncym są lat dne kmórkych chrurg gólnej mechanmó, chrurg m-radterap Pd knec dla 2009 chrych rku e frm IST. a deje prypadkach pacjentó płaskbłnkych KIT PDGFRA. dualne chrurgó Sptkana akrese Bstne rpana merykańską ncjatyę uspra (klncny stpeń II/III). Plł stęp rakó d jakścej kału dbytu pej pstały daleke d rea- spółpracy ymany nfrmacj, c jęykach hspańskm pr stpnach Prtland prycynły lecena sę chrób d rju jelta prepłyu nfrmacj temat t ppraę ynkó lecena aaansana TNM II III, umż- grubeg. tych stadach aaansana 10-

6 Str 6 15% centa. bseracj Wart 3- sę 5-letnej Urędncy ane MPPS tej metdy są nerusen. terapeutycnej rakó systk trustk. ptrebne Opracane są średne fundu preżyca cra ynsły trudnej. 22 mesą- prónu nm d apć, chrych lecnych ONI mają (średne cas. preżyce 5-letne dla chrych lecnych Starysene chrurgcne yn- cra ce (ppredn: Jesteśmy 8-12 śadm mesęcy). W ceka yłącne a także peracyjne prekaać (25 vs 35% Natmast 15 vs 30%, je dpedn sm lekarm, jeśl ne sją dałalnść. Pneaż lcba nej. Ważne jest, aby s cłnk dla ęksym preżyć 3-5-letnch). Klejnym ryg- próc lecena chrurgcneg jak drżn, jak jeden persych s trudem Plsce 4%). dbya W raku śrdk trustk, akrese s yań. lecena guó Mże ątrby być jesce mają tych materałó. sych cłnkó rasta, ptrebujemy a także lekare ęksej lcb lnym prgramem lecena drżnym Starysene, parcu dśadcene Zgdne pcęt e statutem lecene pperacyjne skreśln che- ltermablacj sym dla Starysenem. mngch, neresek- Ape pstępana cra ęksych standardeg, śrdkó. r- śrdkó dtychcas Plsce, echcel metdę spółprac rad- pre rcedure, łasne był statusu prtkół rgatku publcneg chem-radterap stąp- pperacyjnej e składkam. tra berane Inne materału sby, klncne- ne ątrby. taką Wynk pstaę. preżyć Mamy staną spólne terapeutycny sty cłnkó m-radterapą. sby, W chl alegały becnej cyjnych łem elkrtne guó ntrych d sych le ce man dla aaansaneg prepsach. (pt3/t4) uregulują raka g d sch pracana aległśc, ynkó. pmm Realan predmt Neelu pracana. nch kauje jedk staną róneż także prtkół skreślne. stępnej jakeś pęcheryka nednfrmay żółceg. Uyskan eana, spółpracy, a t c, który sp Mnsterstem średn cas preżyca Pracy 31,6 mesęcy Nasa brachyterap składka jest HDR prae dalsą symb- chem Opracał cują, rbą Stansła t spanale. Kuls skarbym. średn cas Ne preżyca mż be chrby lc. radterapą Cłnke dla trymują neresekcyjnych, ęcej W spsób neupranny p skutecne usunęce nż yskść nsnej pre nch ma byt elk pły ls p 27,7 mesęcy c uasadna sts- lk reglne aaansanych tóre mgą utrudnć m składk, dlateg pdjęlśmy decyję tó. Od pcątku stnena e śrdkó dpsu 1%. Jesce ra trumf budrym rsądkem. takm rąanu. Wydajemy chcażby pradnk, buletyny, nterenujemy u ład lekary Na t Starysena ptykamy sę tych, który pnn służyć chr Stansła Kul Wynk ybró d Zarądu ECPC (bralśmy udał głsanu) LIFE RAFT GROUP APORT 1. Tm DYREKTORA Hudsn WYKONAWCZEGO Eurpa Um/Men Aganst Cancer Irlanda Obecne preydent ECPC Pacjent, preżyce lacj. p prebytym W 2009 rku lecenu Amerykane pd 5 latdal krystne yróżna espół LRG speral sę psechny system pek smutnych realó ryalacj ne drtnej, pacjenc Wel- cęst panujących śece bada 2. Sandy kej Crane Brytan dal alcyl dstęp rakem. d terap drugeg rutu, chry Odbudalśmy strukturę d Kade tcyl alkę terapę spmagającą, a całe astępy pa- kalśmy prełme studu seg rejestru pacjentó CML Supprt Zjedncne Królest Obecne sekretar ECPC Pacjent, preżyce p prebytym lecenu pd 5 lat cjentó elu nnych krajach temat ależnśc pmędy da alcyły dstęp d lecena góle. nem Glveku a preżycem Pacjenc dal umeral cy d prgresj ra całktym 3. Francesc de Lren t pdu braku dstępu d terap, życem (tę publkację mż cy t dlateg, że stnejące spsby pd adresem FAVO Włchy lecena Pacjent, preżyce kaały p sę prebytym ch prypadku lecenu pd cntent/ r10um38/). 5 lat neskutecne. Pmm tych systkch negatynych dśadceń, Grupa LRG kntynuała sją dałalnść elu spółpracy Unersytetem frd ra grupą klucych lab ró badacych ałżylśmy tkanek, umżlający ukc płascych. Kntynualśmy fnsane Preussdesęcu badacy pracujących nych trudn dstępnych tka stęp d ynkó badań prepr cherer 4. Hede sym śatej klasy esple badacym, ra płącene tych yn Obecny który ce sągnął preydent sereg ECPC sukce- Pacjent, preżyce hstram p chrby aartym ały sereg pdó mamane by Nemcy teg, że rk 2009 prebytym dbegł lecenu só pd różnych 5 lat predsęęcach stre. W celu apatrena pacj balny kryys fnsy tym predklncnej cene nhbtró ch lekary ęłe nfrma lany emerytalne, a utrata KIT nej generacj, których celem jest temat dagnana lecena, eskana prycynła 5. Tm sę van mejsce der ąana Wal prełącnka ky lśmy rpradać hstre ch na stresu rdch, ( stch pcket ), ra lepsym rumenu trafne ane ram. nke alcą rakem kmórkych mechanmó, Pd knec 2009 rku frm IST. Funduse Stchtng badana Dagnse pdujących Kanker Hlanda nscene Obecny aktyanej skarbnk ECPC Pacjent, auguralśmy są lat a deje pacjentó preżyce p prebytym KIT PDGFRA. lecenu pd Sptkana 5 lat Bstne merykańską ncjatyę uspra stęp d jakścej 55 Vtes pej pstały daleke d rea- spółpracy ymany nfrmacj, c jęykach hspańskm Prtland prycynły sę d rju prepłyu nfrmacj temat pr

7 Str 7 centa. Wart sę Urędncy MPPS są nerusen. systk ptrebne są fundus nm apć, 6. Arthur ONI Masny mają cas. cra trudnej. a także prekaać Natmast Starysene cra Jesteśmy śadm ceka je sm Plska le- Kalcja ęksym Organacj trudem Pacjentó dbya Onklgcnych, śrdk Plska s Pacjent, yań. Mże być jesce karm, jeśl preżyce ne p prebytym sją dałalnść. lecenu pd Pneaż 5 lat lcba nej. Ważne jest, aby s cłnk mają tych materałó. sych cłnkó rasta, ptrebujemy cra ęksych śrdkó. a także lekare ęksej lcb dtychcas echcel spółprac pre Starysene, Zgdne e statutem skreśln lsty Ene cłnkó sby, alegały łem elkrtne d sych le sym Starysenem. Ape rcedure, statusu 7. rgatku publcneg stąp- e składkam. Inne sby, ne taką pstaę. Mamy spólne Sm ce man prepsach. uregulują sch aległśc, pmm Neelu nch kauje jedk jakeś nednfrmay Sarcma Patents eana, Eurnet (SPAEN) staną Rumuna także skreślne. spółpracy, a t c, który sp Mnsterstem Obecne Pracy ce-preydent Nasa składka ECPC Pacjent, jest prae preżyce symb- p prebytym cują, lecenu rbą t spanale. skarbym. Ne pd mż 5 lat lc. Cłnke trymują ęcej skutecne usunęce nż yskść nsnej pre nch tóre mgą utrudnć 48 Vtes m składk, dlateg pdjęlśmy decyję e śrdkó dpsu 1% takm rąanu. Wydajemy chcażby. Jesce ra trumf budrym rsądkem. pradnk, buletyny, ntere- nujemy u ład lekary Na t 8. Sarus Narbutas OHLB Kraujas Lta Pacjent, preżyce p prebytym lecenu pd 5 lat W spsób neupranny p ma byt elk pły ls p tó. Od pcątku stnena Starysena ptykamy sę tych, który pnn służyć chr Stansła Kul LIFE RAFT GROUP APORT DYREKTORA WYKONAWCZEGO 9. Henk van Daele lacj. W 2009 rku Amerykane dal krystne yróżna espół LRG speral sę psechny system pek drtnej, pacjenc Wel- cęst panujących śece bada smutnych realó ryalacj ne Onclgc Centre Anterp Belga Pacjent, preżyce p prebytym lecenu kej Brytan dal alcyl dstęp rakem. pd 5 lat d terap drugeg rutu, chry Odbudalśmy strukturę d Kade tcyl alkę terapę spmagającą, a całe astępy pa- kalśmy prełme studu seg rejestru pacjentó cjentó elu nnych krajach temat ależnśc pmędy da alcyły dstęp d lecena góle. Pacjenc dal umeral cy d prgresj ra całktym nem Glveku a preżycem t pdu braku dstępu d terap, życem (tę publkację mż cy t dlateg, że stnejące spsby pd adresem lecena kaały sę ch prypadku cntent/ r10um38/). Arthur Masny cłnkem Zarądu ECPC neskutecne. spółpracy Unersytetem Pmm tych systkch negatynych dśadceń, Grupa LRG kn- ró badacych ałżylśmy frd ra grupą klucych lab Z pryjemnścą nfrmujemy, tynuała że krytyce sją frum dałalnść Parlamentu. Wśród elu tkanek, Tak ęc umżlający Pan Arthur Masny ukc stane Pan Arthur Masny, prees Starysena Chrych Chłnak, sane stał uspranena, desęcu jest badacy mędy pracujących nnym Plny plskch nych ne trudn tylk plskch dstępnych pacjen- tka płascych. krajó, Kntynualśmy ne yrażają gdy fn- blcu stęp d elkch ynkó cekań badań e prepr str- cherer cłnkem arądu Eurpejskej Kalcj sereg Pacjentó pdó Ntrych by dacym, udału który plskch sągnął pacjentó sereg sukce- badaany hstram d tej pracy chrby ma dśadcene aartym sym ska. śatej Ostatn dtycy klasy t esple mżlśc bató. Wemy, ra że jest płącene dbre prygt- tych yn ały teg, (ECPC). że rk 2009 dbegł só nach różnych klncnych predsęęcach pradnych ade stre. W życe, celu apatrena będe mu pacj balny kryys fnsy tym predklncnej krajach Un. Ta statna cene deska nhbtró ratunku ptrebne. ch lekary ęłe nfrma lany emerytalne, Ta rganacja ma a utrata elke cele KIT pred nej stała generacj, sę dla s nesągal których celem p knferencj ąana mnstró prełącnka dra UE. Zleźl- ky lśmy jest temat dagnana lecena, eskana sbą mże prycynła ele menć sę lse mejsce pacjentó chrych ntry Eu- Gratulujemy rpradać mu ybru jednceśne życymy dra sł, aby mógł hstre ch na stresu rdch, ( stch śmy pcket ), sę śród nechlubnych ra lepsym yjątkó, rumenu trafne ane ram. rpe. Dałana ECPC Parlamence nke Eurpejskm alcą mgą rakem pnny stać sę kmórkych prtestały psechnść mechanmó, takch rąań. Ta mżlść bejm- ypełnać tę sją trudną msję. Pd knec 2009 rku frm IST. cynnkem Funduse nrmalującym badana standardy pdujących nscene aktyanej auguralśmy są lat ałaby jedyne mały ułamek prcenta a deje lecena ntró pacjentó e systkch KIT PDGFRA. Sptkana Bstne merykańską ncjatyę uspra pacjentó, dla których ne ma już nnych Stansła Kuls stęp krajach d jakścej Wspólnty. Występujące pej pstały tychcas daleke różnce są d będą rea-pddaane spółpracy ymany nfrmacj, c jęykach hspańskm Prtland d- prycynły mżlśc terapeutycnych. sę d rju prepłyu nfrmacj temat pr

8 Str 8 centa. Wart sę nm apć, a także prekaać je sm lekarm, jeśl ne mają tych materałó. pre Starysene, rcedure, statusu rgatku publcneg stąpce man prepsach. jakeś nednfrmay Mnsterstem Pracy skarbym. Ne mż skutecne usunęce tóre mgą utrudnć m e śrdkó dpsu 1%. Jesce ra trumf budrym rsądkem. systk ptrebne są fundu cra trudnej. Prtkół VII Walneg Spradaceg Zebrana Starysena Pmcy Chrym Urędncy MPPS są nerusen. ONI mają cas. Natmast Starysene cra ęksym trudem dbya śrdk sją dałalnść. Pneaż lcba sych cłnkó rasta, ptrebujemy cra ęksych śrdkó. Zgdne e statutem skreśln l- Jesteśmy śadm ceka s yań. Mże być jesce nej. Ważne jest, aby s cłnk a także lekare ęksej lcb dtychcas echcel spółprac sym Starysenem. Ape Warsaa sty cłnkó sby, marca alegały 2010 łem elkrtne d sych le e składkam. Inne sby, ne uregulują sch aległśc, pmm eana, staną także skreślne. Nasa składka jest prae symblc. Cłnke trymują ęcej nż yskść nsnej pre nch składk, dlateg pdjęlśmy decyję takm rąanu. Wydajemy chcażby pradnk, buletyny, nterenujemy u ład lekary Na t taką pstaę. Mamy spólne Neelu nch kauje jedk spółpracy, a t c, który sp cują, rbą t spanale. W spsób neupranny p ma byt elk pły ls p tó. Od pcątku stnena Starysena ptykamy sę tych, który pnn służyć chr Stansła Kul LIFE RAFT GROUP APORT DYREKTORA WYKONAWCZEGO lacj. W 2009 rku Amerykane dal krystne yróżna espół LRG speral sę psechny system pek drtnej, 14. Dśadcena pacjenc sbste Wel- esl: cęst Janus panujących Wtkck śece bada smutnych realó ryalacj ne Deń I, 20 marca 2010, sbta, gd kej Brytan ucestnkó dal sptkana. alcyl dstęp Teresa rakem. Zubel d terap 15. drugeg Zamknęce rutu, brad I dna chry Za pryjęcem Odbudalśmy prądku brad strukturę d Prądek denny: Kade tcyl alkę terapę spmagającą, głsał seg 49 sób. rejestru pacjentó 1. Otarce ebrana Deń II, 21 marca a całe 2010 astępy 2. Wybór Kmsj Mandatpa- kalśmy prełme studu gd.10:00 Skrutacyjnej Wnskej cjentó elu nnych krajach temat Głsam ależnśc ebranych ddan pmędy pkt 16 da Sesja edukacyj: 3. Wybór Preydum alcyły 1. Preentacja dstęp d Pa lecena dr. Ptra góle. Pacjenc Rutkskeg dal umeral cy d prgresj ra całktym prądku nem brad: Glveku Zmany a preżycem statuce (predncący sekretar) Starysena. Za pryjęcem punktu 4. Pryjęce prądku brad t pdu 2. Preentacja braku dstępu psychnklga d terap, życem (tę publkację mż 5. Spradane Kmsj cy t dlateg, że stnejące spsby 16 pd głsał adresem 49 sób. Pan Bżeny Wnch Reyjnej lecena kaały 3. Dyskusje sę d preentacjam, ch prypadku cntent/ r10um38/). Spradane Kmsj Reyjnej 6. Spradane Zarądu neskutecne. knsultacje prady lekarske ra spółpracy blans a rk 2009 Unersytetem predstała 7. Dyskusja d spradanampmm 4. Zakńcene tych systkch brad negatynych dśadceń, Grupa LRG kn- ró badacych ałżylśmy frd ra grupą klucych lab 8. Pryjęce uchał spraach: Lucy Młt, która aapelała d a) spradana Kmsj tynuała Obecnych sją dałalnść chl rpcęca elu ebranych tkanek, płacene umżlający aległych ukc Reyjnej płascych. brad 55 sób Kntynualśmy teg 49 uprannych fnsane d desęcu głsana. badacy pracujących nych trudn dstępnych tka składek stęp ra d ynkó płatę a rk badań beżący. prepr b) spradana Zarądu cherer c) aterdena blansu a rk Spradane dałalnśc sym Prees śatej Starysena klasy esple Stansła 2009 badacym, Kuls który p ptanu sągnął becnych Zarądu predstał menu ra płącene tych yn ały sereg pdó by 9. Predstaene prjektu sereg sukcesó hstram chrby aartym teg, ydatkó że rk 2009 rk 2010 dbegł pprsł różnych ybór predsęęcach predncąceg Preesa stre. Stansłaa W celu Kulsa, apatrena pan pacj ebrana sekretara. balny 10. kryys Dyskusja fnsy pryjęce prjektu tym predklncnej cene nhbtró Maran ch Stachsk. lekary ęłe nfrma Zebran yral gdę, aby lany ydatkó emerytalne, rk 2010 a utrata KIT nej predncącym generacj, których stał pan celem Ptr jest temat dagnana lecena, eskana 11. Zmany prycynła składe sę Zarądu mejsce ąana prełącnka ky lśmy Pryjęce rpradać uchał: Fnrbert. hstre ch na Kmsj stresu Reyjnej rdch, ( stch pcket ), ra lepsym rumenu Teresę kmórkych Zelńską. mechanmó, trafne Uchała ane nr 1 Na sekretara ybran paną ram. nke 12. alcą Spradane rakem Kmsj 1. Pryjęce Pd knec spradana 2009 kmsj rku frm IST. Wnskej reyjnej Funduse badana pdujących W skład nscene kmsj mandatskrutacyjnej esl: Sptkana Słamr Bstne merykańską ncjatyę uspra aktyanej auguralśmy są lat a deje 13. Dyskusja pacjentó d głsnym głsał 48 sób a pryjęcem, KIT PDGFRA. stęp nskam d jakścej lne nsk 1 sba strymała sę pej pstały Prera daleke bada d rea- spółpracy W skład ymany kmsj nskej nfrmacj, c głsał jęykach 49 sób hspańskm a pryjęcem Prtland Kssk prycynły Mecysła sę Wecera d rju prepłyu 2. Pryjęce spradana nfrmacj Zarądu temat pr

9 Str 9 3. centa. Zaterdene Wart sę blansu nm a rk 2009 apć, Urędncy MPPS są nerusen. ONI mają cas. systk ptrebne Za pryjęcem są fundus cra głsał trudnej. 49 sób. głsał a także 49 sób prekaać je sm le- ęksym trudem dbya śrdk s yań. Predncący Mże być jesce a Natmast Starysene cra Jesteśmy śadm ceka pryjęcem Uchała karm, nr 2 jeśl ne sją dałalnść. Pneaż lcba nej. Ważne ebrana jest, Pan aby Ptr s cłnk Walne mają Zebrane tych materałó. sych cłnkó rasta, ptrebujemy cra ęksych śrdkó. dtychcas a także lekare Fnrbert pprsł ęksej lcb Starysena Pmcy Marka echcel Sachskeg spółprac Chrym precytane prygtaneg pre Zarąd pre Starysene, Zgdne e statutem skreśln lsty cłnkó sby, alegały łem elkrtne sym Starysenem. Ape sym psedenu rcedure, Warsae, statusu dn. rgatku publcneg pdjęł stąp- e składkam. Inne sby, ne taką pstaę. rk Mamy spólne Prjektu Wydatkó d sych le ce man stępującą uchałę: prepsach. uregulują sch aległśc, pmm Neelu Za nch pryjęcem kauje pr-jedjektu a głsał t c, który 49 sp jakeś Zmena nednfrmay Mnsterstem 2 Statutu, który trymuje Pracy Nasa składka jest prae symb- cują, rbą sób. t spanale. sę 23 pkt. eana, staną także skreślne. spółpracy, skarbym. stępujące brmene: Ne mż Zarąd skutecne składa usunęce sę lc. Cłnke trymują ęcej nż yskść nsnej pre nch W spsób neupranny p ma byt elk Spradane pły ls p tóre preesa mgą d utrudnć dóch m składk, dlateg pdjęlśmy decyję tó. Od Kmsj pcątku Wnskej stnena e śrdkó d cterech cłnkó dpsu 1% takm Zarądu rąanu. Starysena Wydajemy pstanł chcażby pradnk, ybre: buletyny, ntere- Wtkck tych, który pnn służyć chr Starysena predstał ptykamy Janus sę. Jesce Zarądu. ra trumf budrym Za pryjęcem rsądkem. głsał 49 sób. nujemy u Stansła ład Kuls lekary Prees Na t 47 sób głsał a pryjęcem, Ptr Fnrbert 1 sba prec. Stansła Kul Uchała nr 3 Barbara Bckska Walne Zebrane ybrał skład Maran Stachsk LIFE RAFT GROUP APORT DYREKTORA Remnscencje WYKONAWCZEGO Walneg Nase Starysene scęśle lacj. W ramach 2009 rku rcneg Amerykane rlcena dal t. knecne krystne djady yróżna d cra espół dalsych LRG prebrnęł pre klejny kres speral dałalnśc, g pdsumane k stą- drtnej, śrdkam pacjenc a mżlścam seg Welje sej cęst akceptacj panujących ymusa śece se bada PIT-ó. sę psechny Relacja mędy system dstępnym pe- śrdkó smutnych knsultacyjnych) realó ryalacj ne ysku- ne pł nedan dbytym Walnym kej Brytan dałana dal jest bepśredna alcyl m ęcej dstęp Starysene rakem. dałana. Spradacym Zebranu. Był d n terap penędy drugeg tym ękse rutu, mżlśc. chry Odbudalśmy strukturę d sstym rachunkem sumena mnneg rku sej dałalnśc. Był rapę t spmagającą, Wspmnany jeden a całe prcent astępy t pe- pa- który kalśmy dają m sansę prełme preżya- studu Kade tcyl alkę te- seg Nadal będemy rejestru tral pacjentó pry tych, perse take Zebrane d chl cjentó uyskana pre se Starysene stanąde, elu bard nnych lcymy. krajach ne temat klejnych ależnśc dn, mesęcy, pmędy a cra da alcyły dstęp d lecena gó-cęścele. Pacjenc Trumem dal jest psane umeral jak cężk cy skm, d grmnemu, prgresj ra sej całktym cnej nem lat. Glveku Dękujemy a preżycem sym bl- tusu Organacj Pżytku Publcneg, c mał mejsce ubegłym rku. t pdu jest pyskać braku dstępu jakeklek d terap, śrdk cęśc życem nedcnemu (tę publkację espł lud mż cy t fnse. dlateg, Nas że stnejące spanal darcyńcy spsby uk pd praktyk, adresem dsklącemu metdy śrdk terap, a także urędnkm Ta frma rganacyjn-pra lecena pmagają kaały m sę jak mgą ch prypadku bard m cntent/ r10um38/). Starysena mplkuje knecnść neskutecne. a t dękujemy. Nestety nejednkrtne palającym dbre relacje pmędy m, chrym, a ymennym ypełnana ddatkych adań mających apenć pełną transparentnść negaty- frd ra grupą klucych lab spółpracy Unersytetem Pmm tych jesteśmy systkch dść neprychylny spsób traktan pre admnstrację. grupam. sych dałań, c kle ymaga nych m. dśadceń, Grupa LRG kntynuała ró badacych ałżylśmy Zacęt s pstregać jak agentó n. pradena bardej rbudanej frm sją farmaceutycnych, dałalnść starających elu tkanek, W klejny umżlający kres dałalnśc chdmy stęp ubrjen d ynkó byte badań dśadce- prepr ukc ksęgśc cy ęksena dlnśc decyyjnej Starysena, sane partej urędnkó, desęcu by badacy apenać pracujących sym na nych ne tylk se, trudn ale także dstępnych dbyte tka płascych. sę yerane Kntynualśmy presj pccych fn- cherer aktynym nej udale cłnkó. sym mcdacm śatej prychylnść klasy esple decyyjną. który sągnął sereg sukce- chrbe hstram bratnch chrby rganacj aartym kra- badacym, pre sych ra spółtarysy płącene tych yn ały Ich sereg lcba pdó nektórych by prypadkach teg, pdejmana że rk 2009 uchał dbegł mus sągać só różnych predsęęcach jych stre. Unjnych, W celu apatrena mcnym pstanenem dalseg rjana sej pacj balny pm kryys 2/3 lcby fnsy gólnej. Jest tym t predklncnej cene nhbtró ch lekary ęłe nfrma lany scególne emerytalne, ażne a utrata takch sytuacjach Mnsterst, którym my, chry, KIT nej generacj, których celem jest temat dagnana lecena, jak np. many Statuce Starysena. Musmy tym pamętać by ne pnnśmy deć meć parce aktynśc, mającej apenć m eskana prycynła sę mejsce ąana prełącnka ky lśmy rpradać hstre ch sej alce chrbam, acęł sę systkm gdny dstęp d łaścej na ppaść stresu decyyjny rdch, paralż. ( stch d pcket ), s dracać. ra Napraane lepsym kstałtaneg kmórkych pre klejne mechanmó, admnstracje Pd knec 2009 rku frm rumenu terap. trafne ane ram. nke alcą rakem IST. Funduse badana pdujących systemu nscene pek drtnej aktyanej ppre auguralśmy są lat Na frmuła daje ne mżlśc pyskana a deje pacjentó śrdkó KIT jedneg d jakścej prcenta leżnych pe- pdatkó Prtland klejk prycynły ferane m sę cra d drżse- PDGFRA. ustaane chrych Sptkana ydłużające Bstne sę merykańską ncjatyę uspra stęp Stansła Kuls, rju prepłyu nfrmacj temat j pstały dpradanych daleke d d Budżetu rea- Państa spółpracy g, a tym ymany samym cra nfrmacj, bardej grancneg, dstępu d śadceń c jęykach Ptr hspańskm Fnrbert pr (np.

10 Str 10 centa. Wart sę nm apć, a także prekaać je sm lekarm, jeśl ne mają tych materałó. pre Starysene, rcedure, statusu rgatku publcneg stąpce man prepsach. jakeś nednfrmay Mnsterstem Pracy skarbym. Ne mż skutecne usunęce tóre mgą utrudnć m e śrdkó dpsu 1%. Jesce ra trumf budrym rsądkem. Jerry Call Urędncy MPPS są nerusen. ONI mają cas. Natmast Starysene cra ęksym trudem dbya śrdk Współpraca badacy systk ptrebne są fundu cra trudnej. Jesteśmy śadm ceka s yań. Mże być jesce sją dałalnść. Pneaż lcba nej. Ważne jest, aby s cłnk sych sptkanu cłnkó rasta, Mnterrey ptrebujemy cra ęksych śrdkó. dtychcas echcel spółprac a także lekare ęksej lcb Zgdne e statutem skreśln lsty cłnkó sby, alegały łem elkrtne d slny nhbtr d HSP90 sych le sym Starysenem. Ape e składkam. Inne sby, ne taką drugej pstaę. generacj Mamy sedł spólne uregulują sch aległśc, pmm Neelu II faę nch badań kauje lekó jedk eana, staną także skreślne. spółpracy,. Dr a Fletcher t c, który psał sp Nasa składka jest prae symblc. Cłnke trymują ęcej W spsób labratryjne neupranny których p cują, rbą róneż t spanale. ne badana nż yskść nsnej pre nch ma byt dpedź elk pły pacjenta ls p składk, dlateg pdjęlśmy decyję tó. Od lecene pcątku a stnena pmcą takm rąanu. Wydajemy chcażby pradnk, buletyny, ntere- tych, który stała maksymala pnn służyć chr Starysena nhbtró ptykamy HSP90 - sę nujemy u ład lekary Na t ppre jedncesną bl- na I fae ne dtycą ścśle. Wkrótce planane jest tarce I Stansła Kul kadę nnych klucych slakó rstu preżyca kmórkach. Zespół badacy LRG LIFE kntynuuje RAFT fay badań łącących GROUP nhbtr HDAC sje badana klku klucych bsarach, tym psukuje DYREKTORA spsbó matnbem. Ppraa pcątkej dpe- APORT WYKONAWCZEGO d lecene preycężena prnśc lek, Opracan ddatke prne ulepsena pcątkej dped lne kmórke. Lna kmórka 2009 str rku Amerykane pre dr Jtha dal ł krystne dane temat yróżna różnych spsbó espół LRG Klka grup badacych predsta- lecene, dstarca argumentó lacj. W klncnych, preprada yskydajne badana presee ra k t- drtnej, nrmalne pacjenc dpedalneg a blk- Wel- Glvec. cęst Nadeję panujących bud fakt, śece że ra bada speral Fletchera sę psechny ne aera PTEN system bałka pe- ppray smutnych pcątkej realó dped ryalacj ne ry krytera łącena pscególnych kej Brytan ane dlnśc dal PI3K alcyl d pryśpesena rstu drugeg preżyca rutu, kmórek chry. gua, Odbudalśmy uległy destrukcj, strukturę blkuje d dstęp e ęksenem rakem. lcby/typu kmórek lekó d badań klncnych. d terap Kmórk Kade te mgą tcyl kaać alkę sę prydatne rumenu a całe scegółó astępy funk- pa- kalśmy prełme studu terapę lek spmagającą, sę seg rój prnych rejestru kmórek. pacjentó Preycężene prnśc Gdy chd ppraę pcątkej cjentó cjnana PI3K elu kmórkach nnych krajach temat ależnśc pmędy da Ogólne mechanmy prnśc dped lecene, jedn głónych yań ydaje sę ynkać alcyły jak róneż dstęp d kreślenu lecena jbardej góle. Pacjenc skutecnych spsbó dal umeral ptraktana cy d prgresj ra całktym nem Glveku a preżycem Glvec są ystarcając dbre ne mnej ęcej d 2003 rku. Pdcas faktu, że kmórk gua będące fae t pdu PI3K jak braku neg dstępu celu terapeutycneg. dlateg, że stnejące spsby pd adresem d terap, życem (tę publkację mż sptkana Mnterrey pjały sę prlferacj są pradpdbne bardej pdatne destrukcję nż te, któ- cy t ne nfrmacje temat prnśc lecena kaały sę ch prypadku cntent/ r10um38/). nhbtry HSPHSP90 ra ddatke ntucje dtycące prekayana jdują sę fae spcynku. W ere danej chl ne prlferują, cyl neskutecne. Dr Fletcher dstarcył nfrmacj spółpracy Unersytetem Pmm temat persej tych systkch drugej generacj negatynych dśadceń, btró HSP90. Dnesena Grupa LRG dtycące kn- ró badacych ałżylśmy nh- frd ra grupą klucych lab sygłó dkm /pedatrycnym lu prypadkach Glvec ne nscy kmórek gua ale pduje, że chdą uględnenem rl IGF1R. tynuała III fay sją badań dałalnść klncnych dla IPI-504 elu tkanek, umżlający ukc Dane temat IGF1R dstarcają ddatkeg ukeg argumentu trudnej je nscyć. Klku badacy ne stan spcynku, skutek ceg płascych. skayały Kntynualśmy yską tksycnść fnsane preparatu desęcu mające badacy ąek pracujących terapą nych trudn dstępnych tka stęp d ynkó badań prepr cherer rec stsana u cęśc pacjentó predstał nfrmacje dtycące różnych metd alk kmórkam gua sym gny śatej śród pacjentó klasy upredną esple resekcją który ątrby. sągnął Persa sereg generacja sukce- n- hstram chrby aartym badacym, ra płącene tych yn lekó celanych, dałają IGF1R. jdującym sę fae spcynku. ały sereg pdó by teg, że rk 2009 dbegł só hbtró różnych HSP90, predsęęcach takch jak 17-AAG stre. W celu apatrena pacj balny Opracane kryys fnsy pre espół badacy emerytalne, ne stratege a utrata preycężena KIT nej na turalneg generacj, których ydaje sę celem ykay- jest dtycące temat dagnana jaska autfag lecena, jak tym predklncnej IPI-504, aera cene ąk nhbtró pchde- Dr ch Bran lekary Rubn predstał ęłe dane nfrma lany eskana prnśc prycynła Glvec stały sę sę becne mejsce ać ąana penym prełącnka stpnem tksycnśc ky knsekencj lśmy rpradać lecena Glvekem, hstre jak ch na predmtem stresu badań rdch, klncnych. ( stch STA- ątrbej pcket ), (ne ra lepsym preparató rumenu bardej kmórkych tksycne nż mechanmó, pstałe). Lek ycężena. Pd Autfaga knec 2009 t prces rku k- frm są róneż trafne ptencjalne ane spsby ram. jej pre- nke 9090 alcą (jest t nhbtr rakem HSP90) jduje IST. sę Funduse II fae badana, badana trają róneż pdujących drugej generacj nscene aerają aktyanej ąk mórky, auguralśmy który mże pradć są d lat a deje badana d pacjentó serkm spektrum KIT nh-btró d jakścej PI3K (I faa) pe- ra d nhb- Prtland kayały prycynły sę pdbną sę tksycnścą d rju pdać prepłyu jej preżyce, nfrmacj prypad- temat PDGFRA. syntetycne Sptkana jak d tej pry Bstne y- śmerc merykańską kmórk, ale ncjatyę mże róneż uspra stęp j pstały tram IGF1R daleke (głóne d rea- I faa). spółpracy Bada- ględem ymany ątrby. Selektyny nfrmacj, bar-cku gdy jęykach da kmórka hspańskm jduje sę pr

11 Str 11 stane centa. stresu kmórkeg. Wart sę W trakce Urędncy, MPPS ramach g są nerusen. stane prebadane cas. dałane Glveku płącenu ra Henrch/Crless cra trudnej. prepradły lecenu systk adjuantym. ptrebne Labrat- są fundus prcesu nm autfag apć, take kmórk ONI pre-majstają a sę mnżyć także preka- mgą prystsać Natmast LBH589 Starysene nhbtrem HDAC, cra y- mutacyjną Jesteśmy alę dla śadm badań krelacj ceka sój ać metablm je sm d arunkó lekarm, (takch jak jeśl np. ne mnejsene sją dałalnść. Pneaż lcba Ne nej. Ważne tych ynkó jest, aby stały s a- cłnk ęksym stresych trudem dbya śrdk ramach s yań. teg badana Mże klncneg. być jesce pmu mają składnkó tych materałó. pala kmórkm pretrać. bujemy cra ęksych śrdkó dtychcas r. staną echcel strescne spółprac gde dżycych), sych cłnkó rasta, ptrepreentane a także lekare sptkanu ęksej GI ASCO lcb c pre Pradpdbne Starysene, Glvec yłuje Zgdne e statutem skreśln lsty cłnkó sby, alegały łem elkrtne d sych le ndej sym (b. buletyn Starysenem GI ASCO). Ape rcedure, nektórych statusu kmórkach rgatku publcneg autfagę, która apbega stąp-śmerc e k- składkam. Inne sby, ne Zespół taką Henrch/Crless pstaę. Mamy pnfr- spólne guó ce man mórek gua. prepsach. Jedncesne pdaane uregulują sch aległśc, pmm mał Neelu róneż, że nch 40-50% kauje prypadkó spółpracy, dkeg a u sób t c, drsłych który sp jedk jakeś Glveku nednfrmay Mnsterstem mże spdać Pracy cne slene Nasa dr składka Mara Debec-Rychter jest prae symb- pred- bseruje cują, rbą sę ysk t spanale. pm ekspresj prerane prcesu autfag eana, staną także skreślne. skarbym. destrukcj kmórek Ne mż gua. Dr lc. Rubn staa Cłnke ynk sch trymują badań ęcej IGF1R. W Trają spsób ddatke neupranny badana d p spółpracuje skutecne róneż usunęce May nż Clnc yskść nsnej pre nch bałkam ma byt pąanym elk IGF1R. pły Labratra tó. espłu Od Henrch/Crless pcątku stnena badal ls p tóre mgą bsare utrudnć cana m macerystych składk, prdukanym dlateg pdjęlśmy pre Nvarts. decyję Badane rąanu. t jest cem ceśnejsej Wydajemy pracy ch- pdt Starysena ne slne nhbtry ptykamy KIT sę e śrdkó kmórek Cajala dpsu cąc 1% udsklł takm. Jesce sje myse ra mdele. trumf budrym rsądkem. nujemy żą d u ład neg m.n. lekary dr Bauer dr Mara Na t nny spsób nż ceśnej ne nhcażby yknej pradnk, pre buletyny, espół LRG. ntere- Nale- ne tych, nch który ddałyują pnn służyć KIT chr Dr Anette Duensng ykaała ceśnej, że Glvec ndukuje stan spcyn- LBH589 ra nne nhbtry HDAC też d różnym prjektam spólne Dębec-Rychter, która ykaała, że btry. Dr Henrch Stansła dr Crless pracują Kul ku kmórkach gua. Obecne mają cący pły kmórk espłem badacym Bln ra jej badana kncentrują LIFE sę tym cy RAFT. GROUP Unersytetem Brtsh Clumba. mżle jest pryrócene kmórek e APORT stanu spcynku d stanu, DYREKTORA którym Dr Antnescu predstała, WYKONAWCZEGO Ne cele łat mgłyby ulec destrukcj. Celem menu dr Besmera, dane dtycące Dr Crst Antnescu predstała nych metd, jak te psane pyżej, slakó sygłych aktyanych lacj. W 2009 rku Amerykane dal nfrmacje krystne nym yróżna bałku, espół ykauje jest prekstałcene dped kmórek Glvec atrymana cyklu kneż pstępe rju mysch m- ne pre matynb. Pnfrmała ró- LRG speral sę psechny system pek drtnej, pacjenc Wel- smutnych dmerną realó ekspresję ryalacj. Blkada cęst teg panujących bałka pduje arón mórkeg apptę, skutek ceg parte Glveku terape mgą stać d scegółą charakterystyka tych del pdójną mutacją. Trają prace śece bada kej Brytan dal alcyl dstęp spadek rakem. prlferacj kmórek guach d terap drugeg rutu, chry jak Odbudalśmy prycyna sę d strukturę rstu sę bardej skutecne. mysy. d Kade tcyl alkę terapę spmagającą, Badane mechanmó a całe astępy dałana pa- appty. seg Pdt rejestru ekspresja pacjentó teg bałka ystępuje Ostatn, e spółpracy nnym kalśmy nektórych prełme (acklek studu cłnkam espłu badaceg cjentó LRG, lekó elu nnych krajach ne temat e systkch) ależnśc kmórkach pmędy Cajala. da d g leży m.n. dr Sebastan alcyły dstęp d lecena góle. brte- Pacjenc Fakt nem ten mże Glveku kaać sę a preżycem pmcny Bauer, dr Duensng ykaała, że Nastąpł dalsy dal pstęp umeral badanu cy dkładnym d prgresj merenu ra całktym kmórek mb (arejestrany nhbtr t prteasmu) dała arón rażle cy jak t pdu płyu braku lekó (n dstępu vtr n d vv) terap, będących życem źródłem (tę publkację. Bałk mż t mutane dlateg, że nkprteny stnejące KIT, spsby tym stan pd róneż adresem ny ptencjalny cel prne Glvec kmórk gua lecena. pddan kaały badanm: sę ch prypadku śród cntent/ r10um38/). kmórek gua. Dr Duensng jej espół dkryl neskutecne. da - nhbtry KIT spółpracy Unersytetem mdele dałana brtembu: stablację hstnu H2AX ra grancene e Wyskydajne badana prese- Pmm tych systkch negatynych dśadceń, - nhbtry HSP90 Grupa LRG kn- ró badacych ałżylśmy frd ra grupą klucych lab ekspresj KIT. Wynk te skłanają tynuała d sją dałalnść elu tkanek, Wele espłó umżlający badacych ukc stara prepradena badań klncnych płascych. - terape Kntynualśmy skjarne fnsane dała- desęcu badacy pracujących nych trudn dstępnych tka sę stęp kreślć d ne ynkó cele badanach badań prepr d cherer celu badana skutecnśc na brtembu u pacjentó. sym Dr śatej Mara Debec-Rychter klasy esple predstała który ynk sągnął prepradnych sereg testó a pmcą różnych technk yskydajnych badań preseych. badacym, ra płącene tych yn ały Na sereg sptkanu pdó dr Duensng by predstała że ddatke rk 2009 nfrmacje dbegł só temat różnych użycem lekó predsęęcach skjarnym da- stre. W celu apatrena pacj sukce- hstram chrby aartym teg, balny mechanmó kryys fnsy mżlych nych tym predklncnej łanu klku mdelach cene prescepó nhbtró ch lekary ęłe nfrma lany celó emerytalne, mających ąek a utrata kmórkam KIT nej bcgatunkych generacj, których (guy pchdące celem jest temat dagnana lecena, eskana prycynła fae spcynku. sę mejsce d ąana pacjentó ascepn prełącnka mysm). ky lśmy rpradać hstre ch na stresu Dr Sebastan rdch, Bauer predstał ( stch pcket ), ra lepsym rumenu sy- kmórkych mechanmó, Pd knec 2009 rku frm trafne ane ram. Pterdena klncne nke dane alcą dtycące rakem nnych slakó IST. głych, Funduse badana dgryają pdujących sttną Dr Chrs nscene Crless, aktyanej menu łasnym dr Mke a Sptkana Henrcha, predsta- Bstne merykańską ncjatyę uspra auguralśmy są lat a deje rlę fae pacjentó spcynku kmórek. KIT P-dt d jakścej dr Bauer krótce pe- rpcy Prtland ł uaktualnena prycynły dtycące sę rju badana prepłyu nfrmacj temat PDGFRA. stęp j pstały Nemcech daleke ne badane d rea- klncne spółpracy dla klncneg ymany (Z9001) d nfrmacj, matynbem c Cłnke jęykach espłu hspańskm badaceg pr maają preentacje

12 Str 12 Dr. Matt centa. van de Wart Rjn spółpracuje sę Urędncy sę ceny MPPS celó, są nerusen. uględnenem p ra systk persy klka ptrebne lat temu, są 2003 fundu trema espłam nm apć, d prjektam ONI m-majkrmacery a także tkanek preka- ykrystanem Natmast ne ln kmórkej Starysene -T1 stane cra (t. HUGO Jesteśmy Prject) śadm trał 13 lat ceka desęcu cas. jbardej trafnych. Bada- r. Prjekt pna cra trudnej. ludkeg genmu technlg ać je 3-SEQ. sm Badana lekarm, prjekt jeśl banku ne kmórek sją dałalnść. te psują ęksym prepradne trudem dbya +/- matynb. śrdk kstał s yań. klka mlardó Mże dlaró, być jesce a sę róneż Dr Jthan Fletcher Pneaż prad lcba klka jeg nej. spółucestnkam Ważne jest, ne aby były s labratra, a także lec całe lekare kraje. Pmm ęksej c- lcb cłnk realany mają tych pre materałó. (Bacch) ra prjekt realbujemy LRG, brayljsk sych cłnkó yskydajnych rasta, badań preseych, ptre- prjekt cra ęksych ramach których śrdkó. dknuje neg dtychcas bnżena kstó echcel sekencjnana sym genmu cały Starysenem. cas utrymują sę Ape spółprac pre any Starysene, pre Nregó. Prjekty Zgdne LRG sę e bnżena statutem ekspresj skreśln pjedyncych lsty będą- cłnkó rcedure, nresk statusu perają sę rgatku publcneg cych ynkem badań stąp- klncnych. e Dr. składkam. danych genó sby, ln kmórkej alegały -T1 ne łem pme elkrtne klkuset tysęcy d sych dlaró. Ten taką prjekt pstaę. badacy Mamy jest becne spólne le a pmcą Inne shrna. sby, W ramach badana ne ce man van De Rjn prepsach. predstał ne uregulują dane sch ycsa sę aległśc, pscególne pmm geny nedfnsany, Neelu chć nch yskał kauje ysk jedk jakeś dtycące nednfrmay Mnsterstem bałek. Pracy Nasa ekspresj cterech różnych eana, pscególnych staną także kmórkach skreślne. celu prrytet spółpracy, e ględu a t, c, że daje który deję cują, dkryce rbą t ddatkych spanale. mu- sp kreślena składka jażnejsych jest prae genó/celó symblc. skarbym. Dr. Sebastan Ne mż Bauer predstał Cłnke. Badana trymują te pradne ęcej są tanych W bałek spsób (pdbnych neupranny d KIT p ynk skutecne badań usunęce prtemcnych, nż prónujących yskść e spółpracy nsnej Brad Insttute. pre nch PDGFRA) ma byt elk mgą stać pły sę celem ls p tóre mgą utrudnć klka ln m kmórkych składk, dlateg pdjęlśmy decyję blgcne tó. Od uasadnnych pcątku metd stnena lecena Starysena. ptykamy sę e śrdkó. Dr Anette dpsu Duensng 1% dr Bran takm rąanu. W ramach jbardej, Wydajemy jak d chcażby pry, tej. Jesce Rubn spólne ra trumf pradą budrym badana d pradnk, ambtneg buletyny, prjektu badaceg nterenujemy, tych, który pnn służyć chr knmem ln rsądkem. kmórkych 882 u ład dr Jthan lekary Fletcher, dr Gerge Źródł: LRG, NEWS, keceń 2010 Na t Demetr ra dr Eard Fx Da-Farber Cancer Insttute spólne seken- Stansła (http://.lferaftgrup. Kul ra -T1. Prepradn pertne tórne testy lnach kmór- rg/gst_nes/cmpnent/ne/arcjnują cały genm. Sekencjtcle/344-researchers-cllabrate-at- kych 822, becne dknuje LIFE RAFT nana ludkeg genmu GROUP dkn mnterrey-meetng) APORT DYREKTORA WYKONAWCZEGO Opeka drt be granc lacj. W 2009 rku Amerykane dal krystne yróżna espół LRG speral sę psechny system pek drtnej, smutnych realó ryalacj ne ptreba tychmasteg pacjenc Welkej Brytan dal alcyl dstęp rakem. cęst dałana panujących śece bada d terap drugeg rutu, chry Odbudalśmy strukturę d sytuacj Kade gdy pacjenc tcyl nektórych alkę krajó cłnkskch a całe Un Eurpejskej astępy pa- Nadal kalśmy jedk stneje prełme sereg preskód. studu terapę spmagającą, ca seg transgrancnej rejestru pek pacjentó drtnej. cjentó cerpą umerają elu pdu nnych braku krajach dstępu d terap, np. d badań klnc- kest stane pdjęta sptkanu Najażnejsa temat ależnśc decyja pmędy maanej da alcyły dstęp d lecena góle. Pacjenc dal umeral cy d prgresj ra całktym nem Glveku a preżycem nych. Mnstró Zdra krajó cłnkskch UE cercu t pdu Zasady braku jakśc dstępu bepeceństa d terap, życem (tę publkację mż cy t pece dlateg, drtnej że stnejące tym bąane kaały d apenena sę ch transgrancnej prypadku pednm cntent/ r10um38/). żądanam, sanse t, spsby pd Jeśl byatele adresem ne ystąpą d- lecena Drdy Cłnke ECPC, neskutecne. pek drtnej stały pryjęte że spółpracy mnstre sągną Unersytetem prumene, Pmm pre systke tych systkch rądy krajó negatynych dśadceń, rpejskej cercu Grupa 2006 LRG r. Kn- knnym, ró są neelke. badacych Jesteśmy ałżylśmy prek- Un Eu- frd pmże ra pacjentm grupą klucych nklgc- lab tynuała klujach sją Rady dałalnść Un Eurpejskej. elu Jedk 2009 Kntynualśmy r. prjekt Dyrektyy UE fn- na stęp pltycneg d ynkó knec badań jest ntern, tkanek, że celu umżlający sągnęca prume- ukc W sytuacj ptymalnej syscy płascych. pacjenc nklgcn ramach Un prepr cherer sane lecenu desęcu a grancą badacy stryman pracujących pre encja nych spólnty trudn pacjentó. dstępnych Plne Eurpejskej pnn meć mżlść tka Eurpejską Radę Mnstró Zdra ptrebujemy aseg pparca, żeby krystana jyżsej jakśc pek sereg drtnej pdó jblżej łasneg by dacym, mej- który sągnął sereg sukce- hstram chrby aartym sym śatej klasy esple ba- ra płącene tych yn głóne pdu ba jeg yske ksty. Wśród państ cłnk- usłysany! głs pacjentó nklgcnych stał ały teg, sca że ameskana. rk 2009 dbegł Knecnść só y-jadu kryys a grancę fnsy celu skrystana tym predklncnej teg prjektu, lały cene sę: nhbtró Hspana, ch lekary ęłe nfrma skch, różnych predsęęcach yrały sprec bec stre. W celu apatrena pacj balny lany takej emerytalne, pek ma charakter a utrata yjątky KIT nej Prtugala, generacj, Węgry, których Słacja, celem Rumuna, ąana Irlanda Słena. prełącnka Eksperc ky jed- Pdraamy, lśmy rpradać hstre ch jest temat dagnana lecena, eskana pjaa prycynła sę jedyne sę scególnych mejsce na klcnścach. stresu rdch, Nemnej jedk ( stch k pcket ), są dana, ra że fnsy lepsym aspekt rumenu teg kmórkych predsęęca mechanmó, ne będe byt Pd knec 2009 rku frm trafne ane ram. nke nektórych alcą sytuacjach rakem pacjenc nklgcn Funduse są musen badana d udana sę pdujących taką ygórany. nscene aktyanej auguralśmy są lat IST. a deje pdróż, żeby pacjentó yskać sansę preżyce. W sjej dałalnśc mającej Dens Hrgan, Krdytr ECPC KIT PDGFRA. Sptkana Bstne merykańską ncjatyę uspra ds. pltycnych stęp d jakścej pej pstały daleke d rea- spółpracy ymany nfrmacj, c jęykach Jan Gessler, hspańskm Dyrektr ECPC pr Prtland Obecne prycynły pradne sę d są rmy rju prepłyu nfrmacj temat celu cdenne sperane pacjentó, mające celu prekne pstałych państ cłnkskch d recncy pra pacjenta są śadkam ppar-

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim

Kiszczak, na kt6sejm powołał premiera. Został nim / Wydane _ Trec ŁODZ eartek S serpna 989 rku Rk LXV PL SSN 008TTOT deń 80 (997) Nr ndeksu 3600ł brad Sejmu e sł a Cesła Kscak na kt6sejm płał premera Zstał nm re łsał 37 psł6 prtec był 73 a strymał sę

Bardziej szczegółowo

30 czerw<'a. obradował w

30 czerw<'a. obradował w ydane A ł4a ŁÓDZ PLENUM CK D lpca 98 ku Rk XXXV n 28 DZENNK ŁÓDZK 3 ce

Bardziej szczegółowo

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

Obecnie zadania związane z opieką. Kim są nowe opiekunki? swoich żądaniach. także w kontaktach z różnymi instytucjami

Obecnie zadania związane z opieką. Kim są nowe opiekunki? swoich żądaniach. także w kontaktach z różnymi instytucjami GAZETA BEZPŁATNA NR 13 2012 2013 (7) (5) ssn ISSN 229-274 X Gmn Gaeta Samorąa Zaopekuj mną Od stycna beżącego roku usług opekuńce realoane są pre Ośrodek Pomocy Społecnej Tosku. Dotychcas adana te śadcył

Bardziej szczegółowo

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji,

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji, Obrdy sesj ydne A BE dnch 92 bm br Brukse sesj Mędyre0 Kmtetu Bepeceńst spóprcy Eurpe ude:n predstce 22 krjó eurpejkch r rgncj mędy rych dyskusj rcn ugę grźbę pgrsn sę ytucj mędyrej ąku tym ptrebą deg

Bardziej szczegółowo

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD.

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD. Knsulcje pąek serpn 98 rku Rk XL 8 (0979) N ndeksu 3004 PL N 02087707 ysąpenem pred OD ncy se rdy erek Trch krók pn m Ksprym erchu ermmery skyy emperurę mnus sp Celsjus pd nler prde ne ulrryb sę śnle pkry

Bardziej szczegółowo

PtX NP iu.oiizecmon.2oy.pi

PtX NP iu.oiizecmon.2oy.pi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgdne ustawą dna 29 stycna 2004 r. Praw amóweń publcnych (tj. D. U. 200 r. nr 3, p. 759, późn. m) wanej dalej ustawą wydanym na jej pdstawe Zamawający: Hr SKARB

Bardziej szczegółowo

DZIEDZICTWO FALLOUTA CZ. lv

DZIEDZICTWO FALLOUTA CZ. lv j ReaKtoR j numer #4 polsk n postapokalptycny V 2007 SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH W cągu klku ostatnch lat precytałem klkadesąt opoadań osadonych śece Falloutó. (...) Zdarają sę teksty dobre, cy et ybtne,

Bardziej szczegółowo

ŁóDt, 1'1 lipca 19'18 r. Rok XXXIV. poniedziałek. nr 160 (9041) DZIENNIK: państwowych. Pińkowski,.Andrzej Werbl~n, Zdzi-

ŁóDt, 1'1 lipca 19'18 r. Rok XXXIV. poniedziałek. nr 160 (9041) DZIENNIK: państwowych. Pińkowski,.Andrzej Werbl~n, Zdzi- ŁóDt etmsk Order yd A ponedaek pca 98 r Rok XXXV nr 60 (904) Ceno 35ece Ludoego P Pryaźn bm byo sę Beedere spotkarue premcące g o Rady Państa prencącego OK FJN Bnryka Jabońskego prebyaącą ofcaną rlytą

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA Miesięcnik Samrądwy Egemplar bepłatny, Wydanie 37 / Maj 2012 knserwatr abytków str. 2, 9 bisko na medal str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Temat Numeru Blisk 5 mln ł na

Bardziej szczegółowo

RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHiGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU. Jednak ktoś musiał. Poszłam ja razem. w szystko skończyło

RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHiGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU. Jednak ktoś musiał. Poszłam ja razem. w szystko skończyło CENA:???+VAT RYKI Z GRDYKI KWARTALNIK SZCZEPU 328 WDHGZ HOЯDA : III KWARTAŁ [LIPIEC-WRZESIEŃ] 2008 ROKU JESTEŚMY Z HUFCA I JESTEŚMY Z TEGO WARSZAWA CENTRUM DUMNI JUŻ 8 GRUDNIA! ŚWIĘTO HUFCA, NA KTÓRYM

Bardziej szczegółowo

str. 6 U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW str. 3 Ponadto w tym wydaniu: 0.50 Multicultural Carnival 2015 na deszczowo 21 CZERWIEC 201 5

str. 6 U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW str. 3 Ponadto w tym wydaniu: 0.50 Multicultural Carnival 2015 na deszczowo 21 CZERWIEC 201 5 TŁUMACZENIE LOKALNEJ PRASY ANGIELSKIEJ ORAZ WIADOMOŚCI POLONIJNE Z HRABSTWA BEDFORDSHIRE.tygodnk.co.uk NAKŁAD 1 500 numer 1 6 CENA: 0.50 str. 3 21 CZERWIEC 201 5 Ponadto tym ydanu: - BIULETYN PARAFIALNY

Bardziej szczegółowo

Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz

Buzia z okładki Pan Arkadiusz Achtelik. Matka Dyrektorka - Katarzyna Stachyra Pomoc informatyczna - Klaudia Wiencierz Mtk Dyrektork - Ktry Stchyr Pomoc nformtyc - Klud Wencer Zrąd: Redktor celny Mteus Prybylsk Z-c red. celnego skłd Gos Jsec II -c red. celnego korekt Mchł Lr W tym numere ystąpl: Al Luterbch Mrt Tomcyk

Bardziej szczegółowo

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel.

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel. Opłt pocto uscon rycłtem Nr 26 Nede dn 27 cerc 926 roku Adres Łódź Rędkcj: Potrkosk 85 Rok 2 Predstcest Redkcj Admnstrcj POZNANU: Afred eck c 6 tel 30507 R Jn Koubsk Skrbo 7 te 58 ARSZAEJ Cen egempr 30

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

POPULIRIY DZIENNIK: Pos1edzen1e Prezydium:E~~~'~"?Per11nguer czelne1 i Z Z i /~~~:~em. województwa płockiego KIESIE. Edward Gierek gościem DZIER

POPULIRIY DZIENNIK: Pos1edzen1e Prezydium:E~~~'~?Per11nguer czelne1 i Z Z i /~~~:~em. województwa płockiego KIESIE. Edward Gierek gościem DZIER AR Edrd Gerek goścem ojeód pockego Wydne A ce ron erek ken 99 rokn Rok XXXV nr 78 (92Z) l Z DZENNK kjg o produkcf ego nego k!du J>eMochen pąerją SEKRETARZ KC PZPR cego odpdoe prodjuk;y rfl!le EDWARD GERlK

Bardziej szczegółowo

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre

do odkrycia sprawia, że nawet teraz niektóre JEST TYLE ADAM ZALEPA odkrycia operacyjny - elastycny jak żaden inny uniknąć. Weźmiemy się spraia, że et tera niektóre też a emulatory, które cynności moż robić łatiej niż ielu osobom skutecnie noomodnych

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec IZBA GSPDARCZA czerwiec 1/2001 (5) Szczegóły dtyczące realizaji recept str. 59 TRFARM "P Liczba bsługiwanych aptek Liczba aptek własnych 1850 Udziały Trfarmu w gólnplskim rynku hurtu apteczneg Prjekcja

Bardziej szczegółowo

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE Orgnalveröffentlchung n: Rocznk Hstor Sztuk, 35 (2010), S. 189-211 Rocznk Hstor Sztuk, tom Wydancto Nerton, 2010 XXXV KATARZYNA KRZYŻAGÓRSKA-PISAREK LONDYN SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP trn totrn Psi edzenie Lód:t, czwartek 30 stycznia 975 rku Rady Nut:zelnej c zewml 29 bm, dbył się w Warszawle wspólne plenarne psiedzenie Prezycl.ium Rady NaczelaeJ i Zarządu Glówneg ZBWiD. Obradm. świecnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (KLASY IV VI) SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE Ocena pracy ucnia Ocena pracy ucnia na ajęciach kmputerwych bejmuje: umiejętnść wybru

Bardziej szczegółowo

,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei

,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei Porto opłacone ryczałtem ychodz raz tygodnu. Nr. 8. Krakó, dna 7 marca 1936. ROK XIX. p H jf^-j B ORGAN *ZIĄZKU m H H «^5 k0$s B STOARZYSZEŃ ^ h^h^9 J * H jh F B KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ^K m H S B ZACHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego

Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego Magazyn Piaty 2 Fanfary, kazy dy d lat ięćdzsiątych d czasó sółczesnych, dane szlagry Marii Kterbskj, Reny Rlskj, Marka Grechuty, Urszuli i Anny Jantar, kaz dżajfa, a tle histria szkły z jej najażnjszyi

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

R ok V I K raków. 15 k w ietn ia 1903 r, Nr. 8.

R ok V I K raków. 15 k w ietn ia 1903 r, Nr. 8. R k V I K raków. 15 k w ietn ia 193 r, Nr. 8. Wyłączne dla V H B ^ ^ k f l [ f głszenia na Wiedeń p- H ^ B K H M I B flfe B f e raz B H M ^ B f l f l w w Centralne ^ K H ^ K H f l ^ ^ k f l w ^a B ^ B

Bardziej szczegółowo

Shared services. Centra usług wspólnych w ochronie zdrowia. Czy można zastosować je również w Polsce?

Shared services. Centra usług wspólnych w ochronie zdrowia. Czy można zastosować je również w Polsce? Centra usług spólnyh hrne zdra. Czy mżna zastsać je róneż Plse? Shared serves Zbgne Tytk Trudn sę ne zgdzć z pglądem, że pzm fnansana hrny zdra Plse ne jest ystarzająy. Pradpdbne mają róneż raję, którzy

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo