The analysis of reasons for claiming due to inability to work of Commercial Union s policy holders between

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The analysis of reasons for claiming due to inability to work of Commercial Union s policy holders between 1993-2008"

Transkrypt

1 Czernecki Orzecznictwo M. Lekarskie Analiza przyczyn 2009, 6(1): niezdolności do pracy klientów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Commercial Union Analiza przyczyn niezdolności do pracy klientów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Commercial Union zgłaszających z tego tytułu w latach The analysis of reasons for claiming due to inability to work of Commercial Union s policy holders between Michał Czernecki Commercial Union Polska, Dział Roszczeń Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki analizy statystycznej roszczeń z tytułu niezdolności do pracy zgłoszonych przez klientów Commercial Union w latach oraz opisano praktyki orzecznicze i decyzyjne w Dziale Roszczeń. Największą grupę zgłoszeń stanowiły choroby nowotworowe i układu krążenia, z dominacją raka piersi i zawału serca. Najwyższy wskaźnik wypłat stwierdzono w chorobach układu nerwowego i układowych chorobach tkanki łącznej ponad 65% decyzji pozytywnych; najniższy w grupie urazów, chorób krwi i ucha. Średni wskaźnik wypłaconych świadczeń w analizowanym okresie wynosi 62%. Praktyki orzecznicze w Dziale Roszczeń są wypracowanym przez lata kompromisem między rygorystycznymi kryteriami niezdolności do pracy, a prokliencką polityką Towarzystwa posiadającego największy udział w indywidualnych polisach na życie na polskim rynku ubezpieczeniowym. Słowa kluczowe: niezdolność do pracy, roszczenie, dział roszczeń, klasyfikacja ICD 10, praktyki orzecznicze Orzecznictwo Lekarskie 2009, 6(1): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Summary The study represents results of statistical analysis of claims due to inability to work submitted by clients to Commercial Union from 1993 to 2008 year. It also describes medical certification and decision practices being in use in the claim department. The most of the claims were due to neoplastic and circulatory system diseases, among them breast cancer and myocardial infarction were most frequent. The highest rate of benefits we stated in neurological and connective tissue diseases 65%; the lowest we noted in traumas, blood and ear diseases. The mean benefit rate in the analysed period was 62%. Medical certification in the claim department is the compromise between very strict criterias of inability to work and pro customer policy leaded by Commercial Union, one of the biggest life insurance company in the polish market. Key words: inability to work, claim, claim department, ICD 10 classification, medical certification Adres do korespondencji / Address for correspondence Michał Czernecki Commercial Union Polska, Dział Roszczeń Warszawa ul. Prosta 70 Wprowadzenie Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (CU Life) jest jedną z sześciu spółek grupy Commercial Union Polska, która należy do największych instytucji finansowych w naszym kraju. Grupa CU Polska oferuje ubezpieczenia na życie, największy fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia komunikacyjne. Początek działalności CU Life w Polsce to listopad 1992 roku, kiedy zostaje wystawiona pierwsza polisa na życie z funduszem inwestycyjnym. Następne lata to bardzo dynamiczny rozwój Towarzystwa, podobnie jak całego sektora ubezpieczeń komercyjnych w Polsce. Zdobytą przed wielu laty pozycję lidera wśród towarzystw oferujących indywidualne ubezpieczenia na życie, z 17% udziałem w rynku, CU Life utrzymuje do dziś. Podstawowym produktem oferowanym klientom jest Ubezpieczenie Uniwersalne Plus, w którym zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje poza ryzykiem śmierci ubezpieczonego, również ryzyka dodatkowe, zwane opcjami, wśród nich zaś będące przedmiotem analizy w niniejszej pracy, ryzyko powstania niezdolności do pracy (NP). Ochrona

2 18 Orzecznictwo Lekarskie 2009, 6(1): z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oferowana klientom CU Life od początku jego działalności w Polsce, była i jest w obszarze ubezpieczeń komercyjnych ewenementem, a konkurencyjne firmy ubezpieczeniowe do dziś nie zdecydowały się na wprowadzenie produktu, który finansowo zabezpieczałby ich klientów w sytuacji utraty zdolności do pracy. Wśród ponad miliona indywidualnych klientów Towarzystwa, ponad 30% z nich, pomimo wysokich kosztów ubezpieczenia tego ryzyka, posiada ochronę z tytułu niezdolności do pracy. W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) za całkowicie i trwale niezdolną do pracy uważa się osobę, u której na skutek choroby lub wypadku wystąpił rozstrój zdrowia/uszkodzenie ciała uniemożliwiające wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu oraz jakiejkolwiek działalności zarobkowej, jeżeli niezdolność do pracy istnieje w chwili zgłoszenia i będzie istnieć w przewidywalnej przyszłości. Nadto, uprawnienie do świadczenia powstaje po przedstawieniu przez ubezpieczonego dowodu na pozostawanie w stanie niezdolności do pracy przez okres 12 miesięcy. Innymi słowy, Towarzystwo wypłaci świadczenie osobie niezdolnej do jakiejkolwiek pracy zarobkowej przez okres 12 miesięcy, o ile po zakończeniu tego okresu niezdolność ta przyjmuje trwały i nieodwracalny charakter. W praktyce przyjmuje się, że dowodem nieprzerwanej 12 miesięcznej niezdolności do pracy są orzeczenia lekarzy instytucji ubezpieczeń społecznych o przyznaniu zainteresowanemu świadczenia rehabilitacyjnego lub renty po zakończeniu okresu zasiłku chorobowego. Nie oznacza to jednak, iż osoba nie dysponująca takim orzeczeniem zostaje pozbawiona prawa do świadczenia. Z naszych obserwacji wynika, że kilka procent ubezpieczonych, wśród nich głównie gospodynie domowe, z przyczyn formalnych (brak ustawowego okresu stażu ubezpieczeniowego), nie uzyskało prawa do renty. Do grupy osób bez renty należą również klienci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby deklarujące się jako bezrobotne oraz ubezpieczeni, którzy skorzystali z prawa do wcześniejszej emerytury. Wszystkie te osoby nabywają uprawnień do świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z tej prostej przyczyny, iż regularnie płaciły składkę ubezpieczeniową i ponosiły koszty ochrony z tytułu ryzyka dodatkowego NP. Warto w tym miejscu na chwilę wrócić do zapisu OWU mówiącego o powstaniu uprawnienia do świadczenia po upływie okresu 12 miesięcznej niezdolności do pracy. Na ten właśnie punkt umowy najczęściej powołują się w swoich odwołaniach klienci posiadający orzeczenia lekarzy instytucji ubezpieczeń społecznych na okres nieraz znacznie przekraczający wymagane 12 miesięcy, a którym Towarzystwo odmówiło wypłaty świadczenia. Zgodnie z OWU jest to rzeczywiście warunek konieczny czy pożądany (choć jak już wcześniej wspomniano, w praktyce nieprzestrzegany zbyt rygorystycznie), ale i niewystarczający, bowiem decydujące o uznaniu jest naruszenie funkcji organizmu wskutek choroby lub wypadku w stopniu powodującym całkowitą i trwałą niezdolność do jakiejkolwiek pracy. Prawdą jest, iż orzeczenia konsultantów Działu Roszczeń nie zawsze pokrywają się z decyzjami lekarzy instytucji ubezpieczenia społecznego; dzieje się tak jednak nie dlatego, że niezdolność do pracy nie ma trwałego charakteru, ale przede wszystkim dlatego, że w kategoriach dysfunkcji organizmu, często jej po prostu nie stwierdzamy. Wypracowana procedura likwidacji z tytułu niezdolności do pracy zakłada zgromadzenie przez Dział Roszczeń (DR) wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji leczenia, którą przedstawia ubezpieczony. Na ogół składa się ona z kart informacyjnych leczenia szpitalnego, historii chorób z poradni specjalistycznych, wyników badań laboratoryjnych, obrazowych oraz zaświadczeń o stanie zdrowia. Po wstępnej opinii konsultanta medycznego DR proponuje on: uznanie jako spełniającego kryteria definicji NP., lub skierowanie klienta na dodatkową konsultację specjalistyczną. Z naszych obserwacji wynika, że ok. 10% wypłaconych świadczeń było pozytywnie zaopiniowanych wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej; wypłaty dotyczyły osób cierpiących na: uogólnioną chorobę nowotworową, guzy mózgu o wysokim stopniu złośliwości histologicznej nie poddające się radykalnemu leczeniu, schyłkową niewydolność nerek, udary mózgu czy wreszcie głębokie zespoły psychoorganiczne po urazach czaszkowo mózgowych. W zdecydowanej większości spraw ubezpieczeni obligatoryjnie kierowani są na dodatkowe badanie do specjalisty bądź specjalistów adekwatnie do rodzaju istniejącego schorzenia lub uszkodzenia będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. Badający ubezpieczonego lekarz specjalista przeprowadza wnikliwe badanie podmiotowe i przedmiotowe, korzystając gdzie to możliwe z klasyfikacji czynnościowych, np. NYHA [1] u osób po zawale serca czy skali sprawności Karnofskyeg o [2] u osób z chorobą nowotworową, dla określenia stopnia dysfunkcji organizmu. Lata doświadczeń zaowocowały selekcją, w wyniku której Dział Roszczeń współpracuje ze sprawdzoną grupą specjalistów rozumiejących zasady badania lekarskiego dla potrzeb orzecznictwa. Towarzystwo zleca również wykonanie badań dodatkowych, np. spirometrii, echo serca, badania usg, o ile istnieje w ocenie konsultanta DR taka potrzeba. Badania te pozwalają zobiektywizować

3 Czernecki M. Analiza przyczyn niezdolności do pracy klientów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Commercial Union stopień dysfunkcji poszczególnych układów lub narządów i są niezbędnym narzędziem w ocenie orzeczniczej. Inną formą obiektywizacji stanu zdrowia klientów, szczególnie użyteczną w przypadkach chorób nowotworowych i psychicznych, jest wgląd do historii choroby z placówki prowadzącej leczenie pacjenta. Niejednokrotnie dokumentacja ta, prowadzona wyjątkowo szczegółowo i czytelnie w przypadku ośrodków onkologicznych, pozwalała na negatywne zweryfikowanie podawanych przez klientów, a nieistniejących w rzeczywistości dolegliwości i problemów zdrowotnych zgłaszanych w roszczeniu do Towarzystwa, w czasie konsultacji specjalistycznej bądź podnoszonych w pismach odwoławczych. Podkreślenia wymaga, że DR wymaga od tych lekarzy stosowania podstawowej zasady orzeczniczej, w myśl której zgłaszane przez roszczącego dolegliwości są uwzględniane w ocenie tylko w takim zakresie, który jest potwierdzony wynikiem badania przedmiotowego lub wynikami badań pomocniczych i dokumentacją lekarską. Cel pracy Praca ma charakter poglądowy i zostanie w niej przedstawiona ocena statystyczna roszczeń z tytułu niezdolności do pracy zgłoszonych, zaakceptowanych i oddalonych z ich podziałem na poszczególne duże grupy chorób wg kategorii ICD 10 w części ogólnej oraz wybrane, w tym najczęściej występujące jednostki chorobowe. Zostaną omówione i wyjaśnione wypracowane zasady i praktyki orzekania o niezdolności do pracy klientów Commercial Union Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Materiał i metoda W pracy poddano analizie statystycznej z tytułu niezdolności do pracy zgłoszone do Działu Roszczeń w latach w części ogólnej w odniesieniu do dużych grup chorób wg rozdziałów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 [4] oraz w latach 1997/ w części szczegółowej uwzględniającej najczęściej występujące schorzenia oraz inne, wybrane jednostki chorobowe. Dane pochodzą z systemu operacyjnego, w którym rejestrowane i obsługiwane są klientów CU Life. Rejestracji, w tym odnotowania przyczyny wg kategorii 3 znakowej, dokonują pracownicy administracyjni Działu Roszczeń na podstawie dokumentacji leczenia przedstawianej przez klientów, w razie wątpliwości konsultując się z lekarzem DR. W bazie danych może być zarejestrowana tylko jedna jednostka chorobowa, co nie zawsze oddaje rzeczywisty obraz przyczyn niezdolności do pracy. W zdecydowanej jednak większości przypadków istnieje jedna, wiodąca przyczyna NP., a uzyskane dane statystyczne, z małymi wyjątkami, które zostaną omówione w dalszej części pracy, można uznać za wiarygodne. Wyniki i omówienie Ogólna ocena statystyczna Do roku 2008 zgłoszono łącznie 5510 roszczeń z tytułu niezdolności do pracy. Rozkład liczbowy i procentowy wg kategorii przyczyn przedstawia tabela I i rycina 1. Tabela I. Przyczyny roszczeń z tytułu niezdolności do pracy (według kategorii 3 znakowej ICD10) rok łącznie choroby zakaźne i pasożytnicze nowotwory choroby krwi zaburzenia wydzielania wewnętrz zaburzenia psychiczne choroby ukł. nerwowego choroby oka choroby ucha chroby układu krążenia choroby ukł. oddechowego choroby ukł. trawiennego choroby skóry i tkanki podskórnej choroby ukł. kostno-stawowego choroby ukł. moczowo-płciowego ciąża poród połóg urazy i oparzenia przyczyny zewnętrzne łącznie w danym roku

4 20 Orzecznictwo Lekarskie 2009, 6(1): urazy i przyczyny zewnętrzne 16,50% ch. układu kostno-stawowego 13,80% ch. układu krążenia 22,70% nowotwory złośliwe 27,50% Ryc. 1. Najczęstsze przyczyny roszczeń wg dużych grup chorób w % Pierwsze 3 rozpatrzono w 1994 roku, a w kolejnych latach obserwowano systematyczny wzrost ilości spraw, ze szczytem w 2003 roku, gdy zaopiniowano 673 wnioski; od 2005 roku zgłaszanych jest rocznie od 500 do 550 roszczeń. Wśród przyczyn rozpatrywanych roszczeń największą grupę stanowiły nowotwory złośliwe 1513 zgłoszeń, (27.5%), na drugim miejscu znajdują się choroby układu krążenia 1251 zgłoszeń (22,7%), na trzeciej pozycji choroby układu kostno stawowego 759 zgłoszeń (13,8%); to jednak liczone łącznie urazy i oparzenia(kategorie S00 T98 wg ICD 10) oraz przyczyny zewnętrzne (rozdziały V, W, X w ICD 10) w ilości 912 zgłoszeń (16,5%) stanowiły trzecią największą, choć nie chorobową, grupę roszczeń. Uzyskane wyniki nie zaskakują, jeśli uwzględnić poważny wpływ na upośledzenie sprawności i wysokie współczynniki zapadalności dla chorób ciąża poród połóg urazy i oparzenia choroby krwi choroby ucha choroby układu oddechowego choroby układu kostno-stawowego zaburzenia psychiczne przyczyny zewnętrzne Ryc. 2. Wypłaty i oddalenia roszczeń w poszczególnych kategoriach przyczyn wg ICD 10 zaburzenia wydzielania wewnętrz. choroby układu trawiennego choroby układu moczowo-płciowego chroby układu krążenia nowotwory choroby oka choroby skóry i tkanki podskórnej choroby układu nerwowego choroby zakaźne i pasożytnicze nowotworowych, z dominacją raka piersi, i dla chorób układu krążenia z dominacją zawału serca te dwie grupy chorób były łącznie przyczyną ok. 50% roszczeń, a rak piersi i zawał serca stanowiły razem ponad 10% wszystkich zgłoszeń. Decyzje odmowne wynikały z: 1. Braku niezdolności do pracy. 2. Okoliczności wyłączających odpowiedzialność Towarzystwa, do których najczęściej należały: a. zatajenie przez klientów istotnych informacji o stanie zdrowia, o które Towarzystwo zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym. b. niezdolność do pracy spowodowana pośrednio lub bezpośrednio nadużyciem alkoholu. c. niezdolność do pracy spowodowana zaburzeniami psychicznymi. d. klauzule (warunki specjalne umowy) wyłączające odpowiedzialność Towarzystwa, o ile niezdolność do pracy spowodowana była znaną i rozpoznaną przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej chorobą. 3. Przedawnienia. Zdumienie wzbudził najwyższy wskaźnik decyzji pozytywnych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych (kody A00-B99) i nie mniejszy (64%), w chorobach skóry i tkanki podskórnej (L00-L99). Wytłumaczeniem tego zjawiska są, jak sądzę, błędy w rejestracji przyczyn roszczeń polegające na przypisywaniu, poprzez podobne dla nie lekarza brzmienie nazw, układowych chorób tkanki łącznej (M30-M36) i zapalnych artropatii (M05-M14) do kategorii L93 liszaj (toczeń) rumieniowaty, a także L03 zapalenie tkanki łącznej, L40 łuszczyca i prawdopodobnie L52 rumień guzowaty. Osobiście pamiętam jeden tylko przypadek wypłaty świadczenia z powodu choroby skóry i tkanki podskórnej u mężczyzny z uogólnioną pęcherzycą. Podobny błąd występuje w moim przekonaniu w przypadku ziarniniaka Wegenera, który błędnie rejestrowany był jako ziarniniak pachwinowy (A58 wg ICD10). W grupie chorób zakaźnych i pasożytniczych, poza jednym przypadkiem późnej postaci kiły z zespołem otępiennym oraz gruźlicą i marskością płuc w okresie niewydolności oddechowej, wypłaty dotyczyły osób z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B lub C (kod B18) z wysoką aktywnością zapalną i włóknieniem/marskością, po nieskutecznym skojarzonym leczeniu interferonem i rybawiriną. Spośród chorób układu nerwowego najwięcej świadczeń wypłacono chorym ze stwardnieniem rozsianym (omówienie w części szczegółowej). Pozytywnie opiniowano również wnioski osób cierpiących na otępienie w przebiegu chorób zwyrodnieniowych mózgu, zespoły psychoorganiczne po zapaleniach ośrodkowego układu nerwowego, w części przypadków zespołu lub choroby Par-

5 Czernecki M. Analiza przyczyn niezdolności do pracy klientów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Commercial Union Tabela II. Wypłaty i oddalenia roszczeń w poszczególnych kategoriach przyczyn wg ICD 10 decyzja łącznie % wypłaconych ciąża poród połóg % urazy i oparzenia % choroby krwi % choroby ucha % choroby układu oddechowego % choroby układu kostno-stawowego % zaburzenia psychiczne % przyczyny zewnętrzne % zaburzenia wydzielania wewnętrz % choroby układu trawiennego % choroby układu moczowo-płciowego % choroby układu krążenia % nowotwory % choroby oka % choroby skóry i tkanki podskórnej % choroby układu nerwowego % choroby zakaźne i pasożytnicze % kinsona oraz miastenii. Padaczka, w kategoriach orzecznictwa rentowego ZUS, bywała przyczyną tylko częściowej niezdolności do pracy. W chorobach oka o niezdolności do pracy decydował stopień utraty ostrości i ograniczenia pola widzenia; wypłaty dotyczyły chorych z jaskrą, chorobami zwyrodnieniowymi siatkówki i retinopatią cukrzycową. Wskaźnik wypłat w chorobach nowotworowych i układu krążenia był identyczny i wynosił 57%, czyli 5pkt. poniżej średniej dla wszystkich przyczyn roszczeń. W części szczegółowej omówiono praktyki orzecznicze w wybranych chorobach nowotworowych, zawale serca i udarze mózgu. W chorobach układu moczowo płciowego niezdolność do pracy orzekano niemal wyłącznie w przewlekłej chorobie nerek w stopniu IV (GFR 15-30ml/min.) i V (GFR<15ml/min. lub leczenie hemodializami). Przyczyną niezdolności do pracy u osób z chorobami układu trawiennego były: przewlekłe zapalenie trzustki z objawami niewydolności egzo- i endogennej, marskość wątroby, najczęściej w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub C, nieswoiste zapalenia jelit o ciężkim, wyniszczającym chorego przebiegu choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W zaburzeniach wydzielania wewnętrznego o niezdolności do pracy najczęściej orzekano z powodu cukrzycy z powikłaniami o typie zaawansowanej retinopatii, nefropatii w okresie niewydolności nerek i niedokrwieniu kończyn dolnych. W chorobach tarczycy, poza jedną osobą z chorobą Graves Basedowa z oftalmopatią naciekową i porażeniem mięśni okoruchowych, nie orzekano całkowitej niezdolności do pracy. Urazy i oparzenia (S00-T98 wg ICD10) oraz przyczyny zewnętrzne (V,W,X w ICD10) stanowiły dwie osobne duże grupy roszczeń. Różnica we wskaźniku wypłat, odpowiednio 12% i 45% wynikała z faktu, że do grupy przyczyn zewnętrznych należały poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, z rozległymi urazami wielonarządowymi, u których pomimo długotrwałego leczenia stwierdzano znaczną dysfunkcję narządu ruchu, a w przypadku obrażeń OUN encefalopatię pourazową (zespoły otępienne, niedowłady lub porażenia kończyn). W chorobach układu kostno stawowego około 30% zgłoszeń dotyczyło choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, omówionej w części szczegółowej. O niezdolności do pracy orzekano najczęściej u osób z układowymi chorobami tkanki łącznej, reumatoidalnym zapaleniem stawów z dysfunkcją w klasie III lub IV, zwyrodnieniem wielostawowym powodującym znaczne upośledzenie sprawności ruchowej, w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych w zależności od wieku i kwalifikacji zawodowych ubezpieczonego. W grupie chorób układu oddechowego dominowały astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), omówione w części szczegółowej. Na zgłoszone 3 z grupy chorób ucha wypłacono jedno świadczenie u osoby z niewyrównanym uszkodzeniem błędnika, z ośrodkowymi zawrotami głowy.

6 22 Orzecznictwo Lekarskie 2009, 6(1): zaopiniowanych pozytywnie na 29 zgłoszonych roszczeń z grupy chorób krwi dotyczyło sarkoidozy z włóknieniem płuc lub zmianami pozapłucnymi: w sercu, OUN, narządach jamy brzusznej. Zaburzenia psychiczne, poza mi zgłoszonymi z polis wystawionych po kwietniu 1998 roku, które oddalano z uwagi na ograniczenie odpowiedzialności Towarzystwa, były przyczyną niezdolności do pracy u 84 ubezpieczonych. O niezdolności orzekano w przypadkach psychoz schizofrenicznych ze znaczną dezorganizacją osobowości, a także u osób z zaburzeniami afektywnymi jednolub dwubiegunowymi potwierdzonymi częstymi hospitalizacjami, z objawami psychotycznymi, próbami S w wywiadach [3]. Tabela III i rycina 3 przedstawiają strukturę roszczeń ze względu na decyzję lub w latach , ze średnim wskaźnikiem obejmującym cały okres wynoszącym 62%. Od 1999 roku, kiedy zaczęły kształtować się praktyki orzecznicze i decyzyjne w Dziale Roszczeń CU Life, wskaźnik wypłat oscylował w granicach od 61 do 68%. Szczegółowa ocena statystyczna w wybranych schorzeniach Rak piersi był najczęstszą przyczyną roszczeń z tytułu niezdolności do pracy, stanowiąc w liczbie 289 około 20% wszystkich zarejestrowanych przez DR roszczeń związanych z chorobami nowotworowymi i około 6% wszystkich zgłoszonych do 2008 roku spraw. Wskaźnik wypłat w kolejnych latach był zmienny, jednak poza rokiem 2002 i 2007, oscylował w granicach od 57 do 77%, ze średnią 73% decyzji korzystnych dla ubezpieczonych. Wszystkie klientki w momencie podejmowania decyzji, a więc po co najmniej 12 miesiącach od zachorowania, posiadały orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, na okres od roku do lat trzech i w większości przypadków 38% 62% Ryc. 3. Struktura roszczeń z tytułu niezdolności do pracy ze względu na decyzję w % 27% 73% Ryc. 4. Struktura roszczeń ze względu na decyzję w % były już po zakończonym leczeniu, w trakcie hormonoterapii blokerami receptorów dla estrogenów. Do wypłaty, bez badania lekarskiego, kwalifikowane były wszystkie chore z przerzutami odległymi. Pozytywne decyzje były również podejmowane u kobiet z kumulacją czynników ryzyka obciążających rokowanie, takich jak: wielkość guza (powyżej T2), przerzuty do węzłów chłonnych, wysoki stopień złośliwości histologicznej (G3) i stopnia ekspresji dla receptora HER2. Brak podmiotowych i przedmiotowych objawów choroby nowotworowej, przy nieobecności najważniejszych czynników ryzyka wznowy, z niewielką dysfunkcją kończyny górnej po stronie operowanej spowodowanej zaburzeniami krążenia chłonnego, skutkował decyzją negatywną. Należy podkreślić, iż w naszej ocenie o decyzjach odmownych nie przesądzała nieodwracalność niezdolności do pracy, ale po prostu jej brak. Stanowisko nasze nie zawsze podzielali biegli sądowi i sądy powszechne, nie mniej jednak Tabela III. Liczba roszczeń z tytułu niezdolności do pracy, w podziale na oraz, w latach rok łącznie łącznie % wypłat 0 67% 31% 33% 55% 56% 64% 62% 65% 68% 68% 64% 62% 61% 61% 50% 62% Tabela IV. Nowotwór złośliwy piersi. Liczba roszczeń w podziale na wypłaty i oddalenia rok łącznie łącznie % wypłat 100% 36% 75% 77% 80% 96% 76% 65% 77% 57% 100% 58% 73%

7 Czernecki M. Analiza przyczyn niezdolności do pracy klientów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Commercial Union ilość spraw rozstrzygniętych na korzyść Towarzystwa przewyższa liczbę spraw przegranych. W latach rozpatrzono 111 przypadków raka szyjki macicy lub raka jajnika. Współczynnik wypłat był wysoki i wynosił 86%. Niezdolność do pracy orzekano bez dodatkowych badań u osób z uogólnioną chorobą nowotworową lub w stopniu nie rokującym długiego przeżycia z rakiem szyjki macicy od stopnia IIB/III, a w raku jajnika od stopnia II w skali FIGO. Wczesne postacie raka jajnika praktycznie nie występowały, chore były po leczeniu operacyjnym, w trakcie chemioterapii pierwszego lub kolejnego rzutu z powodu wznowy. Stan remisji we wczesnej postaci raka szyjki macicy, potwierdzony konsultacją ginekologiczną i badaniami obrazowymi usg przezpochwowe, TK jamy brzusznej oraz kartą obserwacji z ośrodka onkologicznego skutkował odmową wypłaty świadczenia. W orzekaniu o niezdolności do pracy uwzględniano również obecność i stopień nasilenia powikłań po leczeniu: popromiennych zapaleń pęcherza moczowego i jelita grubego, objawów jatrogennej menopauzy, uszkodzeń szpiku po chemioterapii. Rak gruczołu krokowego charakteryzuje się najniższym spośród chorób nowotworowych 50% wskaźnikiem wypłat. Decyduje o tym zarówno stosunkowo wczesna wykrywalność umożliwiająca radykalne leczenie oraz na ogół dość dobre rokowanie i długie okresy przeżycia. W naszej praktyce o całkowitej niezdolności do pracy orzekaliśmy u osób z uogólnieniem procesu nowotworowego lub zaawansowanym miejscowo rakiem, naciekającym poza torebkę stercza T3, N1. U chorych z guzem ograniczonym do stercza (T1,T2), po leczeniu chirurgicznym lub napromienianiu, w stanie remisji, z wysiłkowym nietrzymaniem moczu i niepożądanymi objawami hormonoterapii analogami gonadotropin, nie orzekano całkowitej niezdolności do pracy. 14% 86% Ryc. 5. Struktura roszczeń ze względu na decyzję w % 50% 50% Ryc. 6. Struktura roszczeń ze względu na decyzję w % Ocena niezdolności do pracy u osób z chłoniakami nieziarniczymi zależała od stopnia zaawansowania choroby, określonego wg klasyfikacji Ann Arbor i wyników przeprowadzonego leczenia. W stopniu I i II po zakończonym leczeniu z potwierdzoną badaniami remisją choroby, nie orzekano niezdolności do pracy. Podobną praktykę przyjęto w przypadku ziarnicy złośliwej. Starszy wiek, stopnie III lub IV, zajęcie szpiku, niepowodzenie leczenia pierwszego rzutu i brak pełnej remisji były czynnikami decydującymi o wypłacie świadczenia. W latach rozpatrzono łącznie 116 wniosków chorych ze stwardnieniem rozsianym (SM). W zdecydowanej większości choroba dotyczyła kobiet, co jest zgodne z danymi epidemiologicznymi. Niezależnie od postaci mózgowej, mózgowo rdzeniowej czy móżdżkowej stan neurologiczny chorych kwalifikował ich do conajmniej częściowej niezdolności do pracy wg oceny lekarzy instytucji Tabela V. Nowotwór złośliwy jajnika i szyjki macicy. Liczba roszczeń w podziale na wypłaty i oddalenia rok łącznie łączni % wypłat 50% 100% 100% 86% 67% 100% 100% 83% 80% 94% 100% 100% 53% 86% Tabela VI. Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego. Liczba roszczeń w podziale na wypłaty i oddalenia rok łącznie łącznie % wypłat 100% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 50%

8 24 Orzecznictwo Lekarskie 2009, 6(1): ubezpieczenia społecznego, przeważnie jednak były to orzeczenia o okresowej, całkowitej niezdolności do pracy. Do najczęstszych objawów choroby należały zawroty głowy i zaburzenia równowagi, ataksja, oczopląs, niedowłady połowicze, kończyn dolnych lub czterokończynowe; często towarzyszyły im zaburzenia depresyjne. Roszczenia dotyczyły przypadków SM rozpoznanych przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej, o których Towarzystwo nie zostało poinformowane we wniosku. Dane statystyczne dotyczące częstości występowania astmy oskrzelowej wśród klientów zgłaszających roszczenie z tytułu niezdolności do pracy są niedoszacowane. Zarejestrowane dotychczas łącznie 14 zgłoszeń dotyczyło osób, u których astma była rozpoznaniem wiodącym, a czasem jedynym, szczególnie u osób młodych. Rozpowszechnienie astmy jest znacznie większe niż to wynika z uzyskanych z DR danych, ponieważ jednak rejestracja opiera się przede wszystkim na rozpoznaniach z kart informacyjnych, chorzy z astmą oskrzelową rozpoznaną i leczoną ambulatoryjnie, nie byli wychwyceni. Niezależnie jednak od tego czy astma była wiodącym problemem czy była schorzeniem współwystępującym, poza dwoma zgłoszeniami, nie powodowała całkowitej niezdolności do pracy. Wypłaty świadczenia dotyczyły osób z ciężką postacią astmy: zaburzeniami wentylacji FEV1<60% N, z utrwalonym ograniczeniem przepływów w drobnych oskrzelach, z częstymi zaostrzeniami 20% 80% Ryc. 7. Chłoniak nieziarniczy. Struktura roszczeń ze względu na decyzję w % 9% 91% Ryc. 8. Stwardnienie rozsiane. Struktura roszczeń ze względu na decyzję w % 71% 29% Ryc. 9. Astma oskrzelowa. Struktura roszczeń ze względu na decyzję w % Tabela VII. Chłoniak nieziarniczy. Liczba roszczeń w podziale na wypłaty i oddalenia rok łącznie łącznie % wypłat 100% 0% 100% 0% 100% 75% 100% 50% 80% Tabela VIII. Stwardnienie rozsiane. Liczba roszczeń w podziale na wypłaty i oddalenia rok łącznie łącznie % wypłat 100% 89% 100% 100% 82% 70% 100% 96% 70% 100% 0% 91% Tabela IX. Astma oskrzelowa. Liczba roszczeń w podziale na wypłaty i oddalenia rok łącznie łącznie % wypłat 0% 0% 0% 0% 0% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 29%

9 Czernecki M. Analiza przyczyn niezdolności do pracy klientów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Commercial Union przebiegającymi z niewydolnością oddechową wymagającymi hospitalizacji; objawy nocne: duszność, napady kaszlu oraz znaczne ograniczenie wydolności fizycznej dopełniały obrazu choroby. Zastrzeżenia dotyczące danych statystycznych występowania POCHP są podobne jak w astmie oskrzelowej. Tu problem wynika również z faktu, że dosłowna nazwa tej jednostki chorobowej nie występuje w słowniku ICD 10, a warianty rejestracji tego schorzenia obejmują kody od J 40 do J 44. Nie mniej jednak tam, gdzie choroba występowała, kryterium oceny niezdolności do pracy były wyniki spirometrii, gazometrii, częstość hospitalizacji, przebieg choroby rejestrowany w dokumentacji ambulatoryjnej. Upośledzenie wentylacji dużego stopnia, z FEV1<50% normy, przyjęto jako decydujące kryterium pozwalające uznać całkowitą niezdolność do pracy. Wskaźniki roszczeń oddalonych i wypłaconych w POCHP były niemal dokładnie odwrotne w stosunku do astmy oskrzelowej, co nie powinno dziwić, ponieważ obturacja w astmie jest odwracalna, podczas gdy w POCHP zmiany mają charakter strukturalny, postępujący i w dużym stopniu nieodwracalny. Zawał serca był drugą, po raku piersi, najczęstszą przyczyną z tytułu NP. w liczbie 269 zgłoszeń, z 57% średnią decyzji na korzyść klientów. Nie sposób omówić całej złożoności problemów orzeczniczych związanych z tą postacią choroby niedokrwiennej serca znakomicie przedstawił to zagadnienie Pan Profesor Grzegorz Opolski w wykładzie dla lekarzy orzeczników ZUS w czerwcu 2007 r. [4]. O możliwości powrotu do aktywności zawodowej po zawale decyduje wiele czynników, w tym- wiek chorego, rozległość zawału, stopień uszkodzenia lewej komory (LK), obecność istotnych zmian z pozostałych tętnicach, choroby współistniejące, a zwłaszcza: cukrzyca, POCHP, niewydolność nerek, niedokrwistość [4]. Brak istotnej dysfunkcji 38% 62% Ryc. 10. Struktura roszczeń ze względu na decyzję w % 43% 57% Ryc. 11. Struktura roszczeń ze względu na decyzję w % hemodynamicznej LK, z frakcją wyrzutową powyżej 45-50%, u osoby ze stabilnym przebiegiem dławicy piersiowej, potwierdzoną próbą wysiłkową dobrą rezerwą wieńcową i tolerancją wysiłku powyżej 5 MET [5], powodowało oddalenie. Obecność niewydolności serca od III stopnia wg klasyfikacji NYHA, utrzymujące się objawy dławicy w stopniu III wg klasyfikacji CCS[6], pomimo nawet kilkukrotnego leczenia rewaskularyzacyjnego, częste nawroty zwężeń w tętnicach oraz obciążający rokowniczo dodatni wynik testu wysiłkowego, z reakcją hypotensyjną, złożonymi komorowymi zaburzenia rytmu, zaburzeniami przewodnictwa lub dużym obszarem niedokrwienia stanowiły, w naszej ocenie, o całkowitej niezdolności do pracy. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, po raku piersi i zawale serca, była trzecią w kolejności najczęstszą przyczyną do Towarzystwa. Do Tabela X. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Liczba roszczeń w podziale na wypłaty i oddalenia rok łącznie łącznie % wypłat 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 63% Tabela XI. Zawał serca. Liczba roszczeń w podziale na wypłaty i oddalenia rok łącznie łącznie % wypłat 0% 0% 60% 73% 64% 58% 68% 54% 58% 39% 71% 43% 100% 42% 57%

10 26 Orzecznictwo Lekarskie 2009, 6(1): % 44% Ryc. 12. Struktura roszczeń ze względu na decyzję w % rzeniami nerwicowymi i depresyjnymi oraz wieloma innymi. Pozytywnie opiniowano przypadki zwężenia kanału kręgowego z objawami mielopatii szyjnej lub nasilonego chromania neurogennego, przewlekłe, ubytkowe zespoły bólowo korzeniowe szyjne lub lędźwiowe utrzymujące się pomimo długotrwałego, kompleksowego leczenia, w tym operacyjnego (u części chorych występował zespół zakotwiczenia z wciąganiem przez bliznę w kanale kręgowym korzenia rdzeniowego). Większą liczbę świadczeń wypłacano pracownikom fizycznym i rolnikom, uwzględniając, pomimo kryteriów OWU, poziom kwalifikacji ubezpieczonych, w tym wykształcenie i charakter wykonywanej pracy zarobkowej. Więcej również było wypłat w grupie osób starszych, ze zmianami wielopoziomowymi nie kwalifikującymi się do leczenia operacyjnego, z niższym wykształceniem oraz licznymi schorzeniami towarzyszącymi. Opisane w części szczegółowej na przykładzie wybranych jednostek chorobowych praktyki orzecznicze w Dziale Roszczeń CU Life pozwalają opiniować konsekwentnie i wydaje się, w wyważony pomiędzy restrykcyjną definicją niezdolności do pracy, a prokliencką polityką Towarzystwa, sposób. Zdefiniowano pewne warunki graniczne, których spełnienie decyduje o uznaniu lub oddale roku zarejestrowano 232 zgłoszenia. Zdecydowanie poniżej średniej (63%) był też wskaźnik wypłat, który wynosił 44%. W grupie osób do 40 roku życia choroba na ogół była jedynym czynnikiem upośledzającym sprawność. U osób w przedziale wieku była schorzeniem wiodącym, często z wieloma towarzyszącymi stanami chorobowymi chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, zwyrodnieniem wielostawowym, zabuniu. Oczekuje się ze strony konsultanta medycznego DR, iż w indywidualnej ocenie każdego przypadku będzie kierował się wyłącznie wiedzą lekarską i doświadczeniem zawodowym, a także będzie posiadał umiejętność myślenia kategoriami naruszenia sprawności organizmu, a mniej kategoriami klinicznymi. Istotna jest również zdolność krytycznej oceny dokumentacji medycznej, w tym wyników badań pomocniczych, opinii innych lekarzy oraz informacji uzyskanych od ubezpieczonego. Ze strony decydentów brane są pod uwagę również kryteria pozamedyczne, jak np. niekorzystne dla Towarzystwa wyroki sądów w podobnych sprawach. Podsumowanie i wnioski Przedstawiona praca jest opisem praktyk orzeczniczych w Dziale Roszczeń CU Life kreowanych przez lekarzy konsultantów oraz polityki kształtowanej przez zarząd firmy wobec klientów. Restrykcyjne przestrzeganie obowiązujących w OWU kryteriów niezdolności do pracy spowodowałoby, jak to pokazał eksperyment przeprowadzony w ubiegłym roku w Dziale Roszczeń [7], drastyczny spadek ilości wypłacanych świadczeń, z obecnych średnio 62% do niespełna 20%, co ze względów handlowych i wizerunkowych uznano za niedopuszczalne. Z orzeczniczego punktu widzenia, w którym za podstawowe kryterium przyjmuje się stopień naruszenia sprawności organizmu, uwzględnianie przez lekarzy DR również rokowania co do wyleczenia i życia, musi budzić wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że Towarzystwo ma niejako przeciwko sobie decyzje instytucji ubezpieczeń lub zabezpieczeń społecznych, na które powołują się klienci, a także niekorzystne wyroki sądów. Negatywne decyzje, szczególnie w przypadku chorób nowotworowych, są nośne społecznie, budzą gniew i sprzeciw. Prokliencka polityka Towarzystwa, którą realizują lekarze konsultanci, polega między innymi na orzekaniu o całkowitej i długotrwałej niezdolności do pracy, a także na uwzględnianiu w uzasadnionych przypadkach wieku ubezpieczonego i kwalifikacji, w tym wykształcenia, zawodu wyuczonego i wykonywanego; i tak w przypadku rolnika (rozumianego jako wykonywanego zawodu, a nie miejsca ubezpieczenia społecznego), o ile naruszenie sprawności ustroju uniemożliwia w znacznym stopniu wykonywanie Tabela XII. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Liczba roszczeń w podziale na wypłaty i oddalenia rok łącznie łącznie % wypłat 0% 0% 0% 25% 11% 44% 36% 65% 33% 92% 47% 44%

11 Czernecki M. Analiza przyczyn niezdolności do pracy klientów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Commercial Union dotychczasowej pracy, podejmowana jest decyzja o wypłacie świadczenia. Z kolei u osób z wyższym wykształceniem, zaburzenia poznawcze i istotne upośledzenie sprawności intelektualnej w wyniku choroby lub urazu mogą być podstawą do wypłaty świadczenia. Należy podkreślić, iż niemal wszyscy klienci zgłaszający roszczenie do Towarzystwa posiadali ważne orzeczenia instytucji ubezpieczeń społecznych o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy na różny okres. W przypadku niezdolności częściowej nasze oceny były, poza jednym chorym z otępieniem typu Alzheimera, w pełni zgodne z tymi orzeczeniami. W przypadku zaś klientów z orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, o decyzjach odmownych Towarzystwa nie przesądzała jej trwałość czy nieodwracalność jak wymagają tego OWU, ale w większości przypadków po prostu jej brak. Wielokrotnie w naszej ocenie ubezpieczeni nie tylko nie byli niezdolni do jakiejkolwiek pracy, ale nie byli również niezdolni do pracy zgodnej z poziomem kwalifikacji, a więc nie spełniali kryterium niezdolności częściowej. Zjawisko to szczególnie dotyczyło dość licznej grupy zawodowej osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Na ponad 2000 oddalonych roszczeń, około 20 spraw zakończyło się sporem sądowym, z czego na korzyść Towarzystwa rozstrzygnięto więcej niż połowę z nich. W znanych nam uzasadnieniach wyroków korzystnych dla Towarzystwa, Sądy na podstawie opinii biegłego lub biegłych podtrzymywały naszą ocenę, iż niezdolność do pracy nie miała przede wszystkim charakteru całkowitego. W podsumowaniu najważniejsze wyniki przeprowadzonej analizy: 1. W latach zgłoszono łącznie 5510 roszczeń z tytułu niezdolności do pracy. 2. Najwięcej roszczeń zgłaszano w związku z chorobami nowotworowymi 27.5%, chorobami układu krążenia 22.7%, łącznie urazami i przyczynami zewnętrznymi 16.5% i wreszcie chorobami układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 13.8%. 3. Rak piersi i zawał serca, stanowiąc po około 6% wszystkich zgłoszeń, były najczęściej występującymi schorzeniami wśród ubezpieczonych zgłaszających roszczenie. 4. Najwyższe wskaźniki wypłat, po eliminacji błędów związanych z rejestracją przyczyn roszczeń, stwierdzono w chorobach zakaźnych i pasożytniczych (PZW typu B i C) 68%, chorobach układu nerwowego 66% i kolagenozach 64%. W chorobach układu krążenia i nowotworowych średnia decyzji pozytywnych wynosiła 57%. 5. Najniższe wskaźniki wypłat stwierdzono w grupie urazów i oparzeń (kat. S00-T98) 12%, chorobach krwi 21% i chorobach ucha 33%. 6. Średni współczynnik decyzji o wypłacie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w latach wynosił 62%. Wnioski 1. Konieczne jest przeprowadzenie szkolenia pracowników rejestrujących, szczególnie w zakresie prawidłowej notyfikacji w systemie chorób z rozdziału XIII ICD 10 choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej a także stosowania jednej kategorii J44 dla określenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 2. W związku z najwyższym wskaźnikiem wypłat w kategorii chorób zakaźnych i pasożytniczych należy dokładnie przeanalizować wszystkie zgłoszone 47 roszczeń i podjąć próbę wypracowania nowych praktyk orzeczniczych i decyzyjnych, szczególnie w przypadku przewlekłych zapaleń wątroby umieszczonych w słowniku ICD 10 w tej właśnie grupie chorób. Piśmiennictwo 1. Giec L. Choroba niedokrwienna serca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996: Cifu D. Rehabilitacja w chorobie nowotworowej. (w) Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej. Garrison S (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997: Zyss T. Orzecznictwo rentowe. Wydawnictwo Medyczne Kraków 2006: Opolski G. Materiały szkoleniowe dla lekarzy orzeczników ZUS. Konferencja w Osuchowie, czerwiec Kośmicki M, Sadowski Z. Elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, Przewodnik Lekarza, 10/1999, 1/ Giec L. Choroba niedokrwienna serca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996: Kapuza M. Próba wprowadzenia kryteriów oceny niezdolności do pracy w warunkach ubezpieczenia komercyjnego. Orzecznictwo Lekarskie 2007, 4(2):

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Zagadnienia ogólne... 15 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji Bogusław Stelcer... 17 1.1. Pacjent w szpitalu... 17 1.2. Specyfika leczenia szpitalnego... 21 1.3. Stres szpitalny

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla pracowników firmy Playada

Specjalnie dla pracowników firmy Playada Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla pracowników firmy Playada Agencja Terlecki Dla pracowników Dla rodziny Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO I. Choroby ortopedyczno-urazowe a) S12 następstwa złamań

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie ZDROWE ŻYCIE Ubezpieczenie szpitalne 1 Dlaczego warto mieć taki produkt w grupówkach Taki produkt jest potrzebny wszystkim: w 2010 roku 7,9 mln osób było hospitalizowanych,

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Jednakże w ocenie Sądu Apelacyjnego twierdzenia powyższe są całkowicie bezzasadne.

Jednakże w ocenie Sądu Apelacyjnego twierdzenia powyższe są całkowicie bezzasadne. Kwestionowanie opinii biegłych Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 listopada 2013 r., odmówił P. G. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy albowiem

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Jesteś tutaj: Aktualności > Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzi...

Jesteś tutaj: Aktualności > Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzi... Jesteś tutaj: Aktualności > Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzi... 27 marzec 2015 16:27 Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla... W okresie wakacji 2015 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonalnej sprawności organizmu, a rzeczywistość dokumentacji medycznej w systemie ochrony zdrowia.

Ocena funkcjonalnej sprawności organizmu, a rzeczywistość dokumentacji medycznej w systemie ochrony zdrowia. Ocena funkcjonalnej sprawności organizmu, a rzeczywistość dokumentacji medycznej w systemie ochrony zdrowia. Małgorzata Lipowska Warszawa, 22 października 2013r. ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY JOANNA SILUK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SILUK UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/3 85-054 BYDGOSZCZ TEL. 530 633 600 JOANNA SILUK 0 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ROZDZIA 4 NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE Arkadiusz Jeziorski W Polsce do lekarzy onkologów zgłasza się rocznie ponad 130 tysięcy nowych pacjentów; około 80 tysięcy

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU Warszawa 2006 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

pujących w środowisku pracy na orzekanie o związanej zanej z wypadkami przy pracy Paweł Czarnecki

pujących w środowisku pracy na orzekanie o związanej zanej z wypadkami przy pracy Paweł Czarnecki Wpływ stresorów w występuj pujących w środowisku pracy na orzekanie o długotrwałej niezdolności do pracy związanej zanej z wypadkami przy pracy Paweł Czarnecki 1 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Marian Reinfuss CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE OCENA WARTOŚCI CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE PROWADZENIA BADAŃ KONTROLNYCH 1. długość przeŝycia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kody niepełnosprawności i ich znaczenie

Kody niepełnosprawności i ich znaczenie Kody niepełnosprawności i ich znaczenie Kody niepełnosprawności, będące w istocie symbolami rodzaju schorzenia, mają decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia można dokonać:

Zgłoszenia można dokonać: Jeśli chcesz zgłosić roszczenie z polisy grupowego ubezpieczenia na życie poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów jaki należy dołączyć do formularza zgłoszenia roszczenia. Formularz dostępny jest w zakładce

Bardziej szczegółowo

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649 Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy Kryterium Dane (jakie) Dane (źródło) Reguła Moduł wiek wiek pacjent/osoba > 18 lat (włączająca) kliniczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19 Przedmowa Barbara Czerska.................................. 11 Autorzy.................................................... 17 Wykaz skrótów.............................................. 19 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU.

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU. .. (miejscowość, data).. (Pieczątka zakładu kierującego) WNIOSEK O PRZYJECIE DO ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ CENTRUM POMOCOWEGO CARITAS im. Św. Ojca Pio ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia tel.

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014 Grupa 1 1 63571 2.1 3.1 4.1 8.1 12.1 14.1 2 63572 2.2 3.2 4.2 8.2 12.2 14.2 3 63573 2.3 3.3 4.3 8.3 12.3 14.3 4 63574 2.4 3.4 4.4 8.4 12.4 14.4 5 63575 2.5 3.5 4.5 8.5 12.5 14.5 6 63576 2.6 3.6 5.1 9.1

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp Spis treści Spis Autorów Wstęp ROZDZIAŁ 1 Metabolizm w chirurgii 1.1. Informacje wstępne...1 1.2. Podział ustroju...1 1.3. Prawa równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej...2 1.4. Skład elektrolitowy

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 207/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 stycznia 2011 r. SSN Małgorzata Gersdorf (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA DODATKOWA NA WYPADEK NOWOTWORU - ONA NR OWU/ONA1/1/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA DODATKOWA NA WYPADEK NOWOTWORU - ONA NR OWU/ONA1/1/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA DODATKOWA NA WYPADEK NOWOTWORU - ONA NR OWU/ONA1/1/2012 Umowa dodatkowa ONA jest zawierana na podstawie Warunków Sposób na przyszłość (kod TUL0) oraz Ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE Uwagi ogólne 1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności data... miejscowość... stempel zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Imię

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu. Dariusz Lipowski

Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu. Dariusz Lipowski Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu Dariusz Lipowski Definicja Ciężkie zakażenie zakażenie prowadzące do dysfunkcji lub niewydolności jednolub wielonarządowej zakażenie powodujące

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Przygotowano we współpracy z Zarządem Wojewódkim NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Agencja Terlecki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

- Prądy "PS", "S" pobudzające lub hamujące układ wegetatywny parasympatyczny i sympatyczny (prądy "S" są szczególnie pomocne w przypadku astmy),

- Prądy PS, S pobudzające lub hamujące układ wegetatywny parasympatyczny i sympatyczny (prądy S są szczególnie pomocne w przypadku astmy), W "Arkadii" oferujemy następujące rodzaje elektroterapii: - Prądy "PS", "S" pobudzające lub hamujące układ wegetatywny parasympatyczny i sympatyczny (prądy "S" są szczególnie pomocne w przypadku astmy),

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu ON NR OWU/ON12/1/2014

Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu ON NR OWU/ON12/1/2014 Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu ON Umowa dodatkowa ON jest zawierana na podstawie Warunków oraz Ogólnych warunków ubezpieczenia umowy dodatkowej na wypadek nowotworu ON. Przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov.

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov. Zabrze, 2012-01-19 nr spr.: 55/11/OF Do Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Bądź z nami od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Bądź z nami od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. Węgrów, dnia 30.03.2011r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Bądź z nami od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. 1. Dane rejestracyjne Fundacji. a) Fundacja Pomocy Osobom Przewlekle

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. 1699 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową

Bardziej szczegółowo

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE październik 2015 Absencje chorobowe z powodu RZS RZS istotnie upośledza zdolność chorych do pracy i dlatego stanowi duże obciążenie dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego

Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego Podczas akcji przebadano 4400 osób. Na badania rozszerzone skierowano ok. 950 osób. Do tej pory przebadano prawie 600 osób. W wyniku pogłębionych

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4101-09-05/2012 P/12/105 Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ:

MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ: 1 CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 778 81-805 SOPOT TEL. (58) 555-78-78 MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ: CENTRUM POMOCOWE CARITAS im. Św. Ojca Pio ODDZIAŁ REHABILITACJI ul. Jęczmienna 8,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Sucha Beskidzka, dnia 31 marca 2015 r. Zarządzenie nr 9 /G/15 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2015 r. Dotyczy: Cennika zewnętrznego na rok 2015 Z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich LEKI 75+ PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych,

Bardziej szczegółowo

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU 14 czerwca 2012 r dr n. med. Piotr Tomczak Klinika Onkologii U.M. Poznań Epidemiologia raka nerki RCC stanowi 2 3% nowotworów złośliwych

Bardziej szczegółowo