Spis publikacji. Maria MAZURKIEWICZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis publikacji. Maria MAZURKIEWICZ"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. med. Maria MAZURKIEWICZ (ur. 1952), lekarz, onkolog, specjalista radioterapii onkologicznej, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny, promotor i recenzent dysertacji i prac magisterskich, redaktor czasopism, konsultant wojewódzki, współorganizator konferencji naukowych, ordynator II Oddziału Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, członek towarzystw naukowych oraz innych gremiów w tym Rady Bibliotecznej, kierownik Katedry i Zakładu Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Urodziła się 2 VII 1952 w Słupsku. Studiowała ( ) - dyplom i tytuł zawodowy lekarza (20 IX 1990) doktoryzowała się (21 VI 1990) i habilitowała (18 II 2000) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Odbyła staże naukowe. Uzyskała specjalizacje w dziedzinie radioterapii onkologicznej I (1981) i II (1985). Dnia 21 XII 2007 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał Marii Mazurkiewicz tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Napisała rozprawę doktorską: Ocena przebiegu i wyników leczenia napromienianiem z powodu raka skóry chorych powyżej 70 roku życia, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Pęszyński i habilitacyjną: Wpływ GABA i układu GABA-ergicznego na rozwój i wzrost raka gruczołu piersiowego; - recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Hliniak, prof. dr hab. Jan Kornafel, prof. dr hab. Mariusz Reinfuss. Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: Onkologiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie (obecnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli) Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii - asystent (1977- ), zastępca ordynatora ( ), ordynator (1997- ); Akademia Medyczna. Zakład Onkologii - asystent (1985- ), adiunkt (1990- ), konsultant wojewódzki województwa zamojskiego ds. onkologii ( ), konsultant województwa lubelskiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej (1999- ) Katedra i Zakład Onkologii - kierownik (1997- ), profesor nadzwyczajny ( ), profesor zwyczajny (2012- ). Praca naukowa- podejmuje problematykę badwaczą z zakresu skuteczności i toksyczności radioterapii i chemioradioterapii nowotworów złośliwych, diagnostyki i terapii pierwotnych i wtórnych nowotworów narządów ruchu, roli kwasu gamma- aminomasłowego (GABA) i układu GABA-ergicznego w patogenezie raka piersi, opieki paliatywnej i problemu zwalczania bólu w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Ogłosiła drukiem ponad 250 publikacji. W bibliografii podmiotowej zarejestrowano 209 pozycji, w tym wiele prac o charakterze edukacyjnym w czasopismach adresowanych zwłaszcza do lekarzy pierwszego kontaktu: Medycyna Rodzinna, Poradnik Lekarza Praktyka, Magazyn Medycyny Rodzinnej i Ogólnej, Onkologia Info. Redaktor Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9) 683

2 naczelny Onkologia Info ( ) i Onkologia i Radioterapia (2007-), wchodzi w skład Rady Naukowej periodyków: Poradnik Lekarza Praktyka, Stetoskop i Skalpel oraz Onkologia Info, Forum Bibliotek Medycznych. Działalność dydaktyczna - promotor 7 rozpraw doktorskich. Recenzent 9 habilitacji, 25 doktoratów i 4 prac magisterskich. Oceniała dorobek naukowo - badawczy i dydaktyczno - wychowawczy 3 kandydatów do tytułu naukowego profesora medycyny. Recenzowała 7 projektów badawczych KBN oraz cykl prac przedstawionych do nagrody Ministerstwa Zdrowia oraz artykuły dla Redakcji Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej oraz Onkologii Info. Jest kierownikiem specjalizacji z radioterapii 7 lekarzy. Od kilku lat należy do Komisji Egzaminacyjnej na II specjalizacji w dziedzinie radioterapii, powołanej przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Autorka wielu programów nauczania: z przedmiotu Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne, Onkologia ginekologiczna, Opieka palatywna, Zasady fizjoterapii w chirurgii i onkologii dla Wydziału Pielęgniarstwa. Opracowała rozdziały w skrypcie dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego pt.: Podstawy onkologii oraz w podręczniku przeznaczonym dla lekarzy rodzinnych, zatytułowanym: Onkologia w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziałów: Lekarskiego, Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, na kierunkach: położnictwo, elektroradiologia, pielęgniarstwo onkologiczne, fizjoterapia. Pełni rolę wykładowcy na licznych kursach podstawowych i doskonalących, organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Prowadzi wykłady w ramach kursów obowiązkowych dla lekarzy specjalizujących się w laryngologii. Organizuje również kursy onkologiczne dla szkolących się w chorobach wewnętrznych. Od 2001 roku jest wykładowcą Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadziła także wykłady i zajęcia praktyczne z radioterapii dla lekarzy weterynarii. Pełniąc funkcje konsultanta województwa zamojskiego ds. onkologii była kierownikiem naukowym i wykładowcą na kursach z zakresu onkologii, organizowanych dla lekarzy i pielęgniarek we współpracy ze Stowarzyszeniem Włoskim dla Solidarności Między Narodami (AISPO). Aktywnie uczestniczyła w wielu międzynarodowych kongresach i sympozjach naukowych m.in.: Monachium - Niemcy (1995), Barcelona - Hiszpania (1997), Florencja - Włochy (1998), Bruksela - Belgia (2000), Lizbona - Portugalia (2001), Montreux- Szwajcaria (2002). Była współorganizatorem 3 konferencji i sympozjów naukowych (1998, 2003, 2005). Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (1979-) - przewodniczaca Oddziału Lubelskiego ( ), Zarządu Głównego PTO (2002-), Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (1997- ), Prezydium Zarządu Głównego PTRO (2002-), European Society of Mastology (2002-), Krajowego Zespołu ds. akredytacji Ośrodków Onkologicznych (2003), Senatu Akademii Medycznej w Lublinie ( ), Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania, Rady Bibliotecznej Uniwer- 684 Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9)

3 sytetu Medycznego w Lublinie- przewodnicząca ( ), Akademickiej Sieci Onkologicznej ASO (2006- ), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2005- ), Rady Nadzorczej Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie (1998- ), Kapituły Medalu Ludziom Gorących Serc (2006- ), Senackiej Komisji ds. Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (30 X ). Otrzymała odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2003), Odznakę Honorową Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia (2004), Medal Okolicznościowy z okazji jubileuszu XV - lecia Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie (2004), oraz nagrody JM Rektora AM / UM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno - organizacyjne. Spis publikacji Współistnienie czterech nowotworów: chłoniaka, raka wargi, czerniaka złośliwego i raka skóry u jednego chorego. Wiad. Lek T. 42 nr 4 s , bibliogr., Rez., Sum Leczenie przerzutów nowotworów do kości. Chir. Narz. Ruchu 1990 T. 55 z. 4/6 s , bibliogr. Rez. Sum. Współaut.:.Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda,. 3. Nowotwory złośliwe układu moczowego i zewnętrznych narządów płciowych męskich. W: Podstawy onkologii. Skrypt dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego. / pod red. Jerzego Pęszyńskiego. T. 1: część ogólna. Lublin 1990 s Przydatność badania ultrasonograficznego dla diagnostyki krwawień po menopauzie. Ginekol. Pol T. 63 nr 10 s , bibliogr., Sum. Współaut: Artur Czekierdowski, Henryk Źrubek, Marian Semczuk,. 5. Wydolność leczenia raka krtani w regionie lubelskim w latach Zdr. Publ T. 102 nr 7 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Bożenna Kaczmarek - Borowska, Jerzy Pęszyński, Elżbieta Tryka,, Przydatność USG w ocenie zmian endometrium. W: IV Sympozjum Sekcji Chirurgii Ginekologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego nt. Postępy w rozpoznaniu i leczeniu chirurgicznym nowotworów złośłiwych macicy i sromu. Warszawa, września Streszcz., s. 35 Współaut.: Artur Czekierdowski, Henryk Źrubek, Marian Semczuk, Najczęstsze nowotwory złośliwe układu moczowego i zewnętrznych narządów płciowych męskich. W: Onkologia w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / pod. red. Jerzego Pęszyńskiego. Lublin 1993 s , bibliogr. 8. Porównanie dwóch metod leczenia pierwotnych nieoperacyjnych guzów mózgu. Neurol. Neurochir. Pol T. 27 nr 5 s , bibliogr., Sum. Współaut.:., Jerzy Pęszyński, Tomasz Trojanowski 9. Postępowanie objawowe w chorobie nowotworowej. W: Onkologia w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / pod. red. Jerzego Pęszyńskiego. Lublin 1993 s Ocena przebiegu i wyników leczenia napromieniowaniem z powodu raka skóry bądź wargi chorych powyżej 70 roku życia : rozprawa doktorska. ss. 84., Lublin 1994, Akad. Med Palliative single-dose third-body irradiation Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9) 685

4 of multiple metastases in terminally ill patients. Eur. J. PalliaT. Care [1995], s Współaut.: Bogusław Siwek, Jerzy Pęszyński,. 12. Porównanie dwóch metod napromieniania raka krtani w drugim stopniu zaawansowania klinicznego. (The comparison of two irradiation methods of larynx carcinoma in the II clinical progression.). Otolaryngol. Pol T. 49 supl. nr 20 s , bibliogr., Sum. Współaut.:., Walentyna Kożuch Gdak, Jerzy Pęszyński 13. Wartość chemioterapii indukcyjnej w leczeniu napromienianiem zaawansowanych nowotworów głowy i szyi. (The value of inductive chemotherapy in irradiation treatment of advanced neoplasms of the head and neck.). Otolaryngol. Pol T. 49 supl. nr 20 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Jerzy Pęszyński, Walentyna Kożuch Gdak 14. Współistnienie ginekomastii z nowotworami jądra. Acta Med. Premisl T. 12 s , bibliogr. Współaut.: Andrzej Stanisławek, LucjanKurylcio,., Andrzej Kurylcio, Zbigniew Dyrda 15. Wyniki leczenia skojarzonego chorych na zarodkowe raki jądra. Acta Med. Premisl T. 11 s , bibliogr. Współaut.: Lucjan Kurylcio,., Zbigniew Dyrda, Andrzej Stanisławek 16. Znaczenie biologicznych markerów nowotworowych w rozpoznawaniu typu nowotworu jądra. Acta Med. Premisl T. 12 s , bibliogr. Współaut.:., Lucjan Kurylcio, Andrzej Stanisławek, Zbigniew Dyrda Chemioterapia nowotworów tkanek miękkich. (Soft tissue tumours adjuvant chemotherapy). Chir. Narz. Ruchu 1996 T. 61 supl. 1 s , bibliogr. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda,, Stanisława Gronowska 18. Co i w jaki sposób może i powinien powiedzieć lekarz nieuleczalnie choremu? W: Eutanazja: perspektywa religijno-medyczno-prawna, etyka kresu życia. Lublin 1996 s Współaut.: Bogusław Siwek, 19. Drobnokomórkowe guzy kości. (Microcellular bone tumours.). Chir. Narz. Ruchu 1996 T. 61 supl. 1 s , bibliogr. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda,, Stanisława Gronowska 20. Popromienne nowotwory kości. (Post-irradiation bone tumors.). Chir. Narz. Ruchu 1996 T. 61 supl. 4A s , bibliogr. Sum. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda,. 21. Problemy etyczno-moralne lekarza związane z przekazywaniem niekorzystnych informacji nieuleczalnie choremu i jego rodzinie. W: Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne. Lublin 1996 s Współaut.: Bogusław Siwek, 22. Radioterapia nowotworów kości i tkanek miękkich; granice skuteczności i powikłania. (Bone and soft tissue tumours radiotherapy; efficiency limits and complications.). Chir. Narz. Ruchu 1996 T. 61 supl. 1 s , bibliogr. Współaut.:, Tomasz Mazurkiewicz 23. Rozmowa z nieuleczalnie chorym. W: Problemy medycyny paliatywnej w onkologii. Lublin 1996 s , bibliogr. Współaut.:, Bogusław Siwek 24. Taktyka leczenia przerzutów nowotworów do kości. (Management principles of bone metastases.). Chir. Narz. Ruchu 1996 T. 61 supl. 1 s , bibliogr. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda,, Jacek Kopacz Comparison of two irradiation methods in laryngeal cancer patients with II clinical stage. W: First International Meeting on Advances in the Knowledge of Cancer Management. Vienna, June 28 - July Abstr., s. 50 Współaut.:, Jerzy Pęszyński 26. Multiple cancer metastases treated by palliative third-body irradiation: search for accurate dose. W: First International Meeting on Advances in the Knowledge of Cancer Management. Vienna, June 28 - July Abstr., s. 50 Współaut.: Bogusław Siwek, Jerzy Pęszyński,, D. Siwek, Grażyna Stopyra 27. Radiation induced femoral neck fractures and fenoral head necrosis complicating treatment of uterine, ovarian and breast cancers. W: III Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedic and Traumatology. Barcelona, April Abstr., P0386. Współaut.: Krzysztof Modrzewski, Edward Warda, 686 Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9)

5 28. Wpływ stężenia immunoglobulin G, A, M na przebieg kliniczny czerniaka skóry. Acta Med. Premisl T. 16 s , bibliogr. Współaut.: Andrzej Stanisławek, Lucjan Kurylcio,, Andrzej Kurylcio 29. Wspomnienie o prof. Jerzym Pęszyńskim. Nowotwory 1997 T. 47 z. 4 s Współaut.:, Jan Kondratowicz - Kucewicz 30. Wspomnienie - Pamięci Profesora - Jerzego Pęszyńskiego. Alma Mater 1997 R. 7 nr 3 s Współaut.:, Jan Kondratowicz - Kucewicz Aredia a ból nowotworowy w czterech jego wymiarach. Probl. Nauki, Dydakt. i Leczn nr 6 s , bibliogr. Współaut.: Danuta Boguszewska, Krystyna Grądziel,, Grażyna Rusinek, Bogusław Siwek, Teresa Wojtulewicz, Beata Winkler 32. Comparison of two irradiation methods in laryngeal cancer patients with II clinical stage. W: 17th International Cancer Congress. Rio de Janeiro, August Abstr. [B. m. 1998] Instituto Nacional de Cancer s Współaut.:, Andrzej Stanisławek, Małgorzata Ewa Krasuska 33. Concentration of sex hormones in women suffering from breast cancer treated with antiestrogens. W: 11th Annual Scientific Meeting of the European Association for Cancer Education (EACE). Warsaw, April Abstr. [B. m. 1998], S III-T0 3 Współaut.: Andrzej Stanisławek,, Małgorzata Ewa Krasuska, K. Sołowiej 34. GABA content and GAD activity in normal mouse mammary gland tissue and in 16/C mammary cancer cells. Med. Sci. Monit Vol. 4 nr 4 s , bibliogr. Współaut.:, Adam opolski, Joanna wietrzyk, Czesław Radzikowski, Zdzisław Kleinrok 35. Nasilenie ostrego odczynu popromiennego i czas gojenia po leczeniu napromienianiem raka skóry u osób w podeszłym wieku. (Acute radiation reaction and its healing time after skin cancer radiotherapy in elderly patients.). Pol. Merk. Lek T. 4 nr 22 s , bibliogr. Współaut.:, Jerzy Pęszyński 36. Niektóre ograniczenia operacji oszczędzających raka piersi. (Some limitations of breast cancer conservative therapy.). Współcz. Onkol R. 2 nr 5 s , bibliogr., Sum. Współaut.:Andrzej Stanisławek, Lucjan Kurylcio,, Franciszek Szubstarski 37. Opieka paliatywna i hospicyjna. III Ogólnopolskie Sympozjum. Alma Mater 1998 R. 8 nr 4 s Współaut.:, Bogusław Siwek 38. Popromienne złamania szyjki kości udowej. W: XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Gdańsk, września Streszcz, s. 104 Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz,, Edward Warda 39. Possibilities of conservative therapy in Paget's disease. Br. J. Surg Vol. 85 suppl. 2 s Współaut.: Andrzej Stanisławek,, Lucjan Kurylcio, Jolanta Rzymowska, Barbara Madej 40. Poszukiwanie przyczyn niepowodzeń leczenia osteosarcoma. (Management of osteosarcoma - failure analysis.). Chir. Narz. Ruchu 1998 T. 63 z. 3 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz,, Edward Warda 41. The influence of neo-adjuvant chemotherapy in breast cancer on the duration of the disease free period. W: 17th International Cancer Congress. Rio de Janeiro, August Abstr. [B. m. 1998] Instituto Nacional de Cancer, s. 336 Współaut.: Małgorzata Ewa Krasuska,, Andrzej Stanisławek, Lucjan Kurylcio 42. The influence of neoadjuvant therapy in breast cancer on the duration of the disease-free period. W: 17th International Cancer Congress. Rio de Janeiro, August Abstr. [B. m. 1998] Instituto Nacional de Cancer, s Współaut.:, Andrzej Stanisławek, Lucjan Kurylcio, Małgorzata Ewa Krasuska 43. Will delayed surgery enable to spare lymph nodes in breast conserving therapy by creating the possibility of investigating prognostic factors. Eur. J. Cancer 1998 Vol. 34 suppl. 2 s. 59 Współaut.: Andrzej Stanisławek, Lucjan Kurylcio, 44. Wpływ nasilenia zmian starczych na skórze na tolerancję leczenia napromienianiem raka skóry u osób powyżej 70 roku życia. Prz. Derm T. 85 nr 1 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Jerzy Pęszyński 45. Wpływ stopnia starości skóry na tolerancję napromieniowania raka skóry u chorych powyżej 70 roku zycia. W: IV Zjazd i XV Konferencja Na- Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9) 687

6 ukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Nowotwory skóry i tkanek miękkich. Poznań, maja 1998 / red. Janusz Jaśkiewicz. Streszcz. [B. m. 1998] Wydaw. Volumed, Wrocław 1998 s. 53 Współaut.:, Andrzej Stabisławek, Lucjan Kurylcio 46. Wyniki leczenia napromienianiem Co-60 chorych z rakiem pęcherza moczowego. (Results of Co-60 radiotherapy in bladder carcinoma.). Wiad. Lek T. 39 nr 7 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Ryszard Patyra, Jerzy Pęszyński 47. Wyniki skojarzonego leczenia chorych na raka wargi z przerzutami do węzłów chłonnych. (Results of combined treatment of patients with labial carcinoma with metastases to lymph nodes.) Wiad. Lek T. 39 nr 7 s , bibliogr.,sum. Współaut.:, Danuta Boguszewska, Jerzy Pęszyński Czynniki ryzyka i metody wczesnego rozpoznawania raka gruczołu piersiowego. W: Twój ból w moim sercu. 10 lat Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum". [Konferencja naukowa. Lublin, września 1999]/ pod red. Bogusława Blocka i Marii Mazurkiewicz. Lublin 1999 s , bibliogr. 49. Effects of baclophen on the growth of 16/C transplantable mouse mammary adenocarcinomas (in vivo). Med. Sci. Monit Vol. 5 nr 3 s Współaut.:, Joanna Wietrzyk, Adam Opolski, Czesław Radzikowski, Zdzisław Kleinrok 50. Electrophoresis of the mitochondrial protein from the breast cancer tissue. W: European Conference on Biomedical Research and Peace: "Signal transduction in mammalian cells: basic concepts and clinical significance". Paralimni, October Abstr., s. 2 Współaut.: Ludmiła Grzybowska, Bolesław Floriańczyk, Jolanta Rzymowska, 51. GABA level and GAD activity in human and mouse normal and neoplastic mammary gland J. Exp. Clin. Cancer Res nr 2 s , bibliogr. Współaut.:, Adam Opolski, Joanna Wietrzyk, Czesław Radzikowski, Zdzisław Kleinrok 52. Twój ból w moim sercu. 10 lat Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" / red. Bogusław Block,. Lublin 1999, Lubelskie Tow. Przyjaciół Chorych "Hospicjum", ss Wpływ baklofenu na wzrost przeszczepialnego mysiego raka sutka 16/C. W: XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Olsztyn, września Streszcz, s. 194 Współaut.: Adam Opolski, Joanna Wietrzyk, 54. Wpływ GABA i układu GABA-ergicznego na rozwój i wzrost raka gruczołu piersiowego: rozprawa habilitacyjna. Lublin 1999, Wydaw. BiFolium, ss. 117, bibliogr. 55. Zawartość GABA i aktywność GAD w prawidłowej tkance i w nowotworach gruczołu piersiowego kobiet (GABA content and GAD activity in normal mammary gland tissue and in human mammary cancer tissue.). Nowotwory 1999 T. 49 z. 1 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Zdzisław Kleinrok 56. Zawartość GABA i aktywność GAD w tkance gruczołu piersiowego w zależności od wieku kobiet, rodzaju rozpoznania mikroskopowego i stopnia złośliwości histologicznej (G) nowotworu. (GABA content and GAD activity in normal mammary gland tissue and in breast cancer of women in relation to their age, histopathologic type and histologic grade of malignancy (G).). Nowotwory 1999 T. 49 z. 4 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Zdzisław Kleinrok Analiza czynników prognostycznych chorych na raka płuca z przerzutami do kości. Onkol. Pol T. 3 supl. 1 s. 52, Tomasz Mazurkiewicz, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska 58. Efficiency of chemotherapy ifosfamid, cisplatin, doxorubicin in advanced soft tissues sarcomas Pol. J. Pathol Vol. 51 nr 3 s. 167 Współaut.: Ludmiła Grzybowska, Grażyna Rusinek, Anna Brzozowska, 59. Lubelski Ośrodek Onkologiczny (A short history of the Lublin Oncological Centre.). Nowotwory 2000 T. 50 z. 3 s Operacje nowotworów złośliwych ślinianek przyusznych. (Operations of parotid malignant tumors.) Otolaryngol. Pol T. 54 supl. 31 s Współaut.: Witold Olszański,, Wiesław Gołąbek, Adam Kłos 688 Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9)

7 61. Profilaktyka i metody wczesnego rozpoznawania raka gruczołu piersiowego. Med. Rodz R. 3 nr 2 s Radiotherapy of the laryngeal cancer. The estimation of the therapeutic gain and the enhacement of toxicity by the one-week shortening of the treatment time. Results of the randomized phase III multicenter trial. Radiother. Oncol Vol. 56 suppl. 1 s. S5 Współaut.: Andrzej Haliniak, Barbara Gwiazdowska, Zbigniew Szutkowski, Elżbieta Kraszewska, Paweł Kukołowicz, A. Jarząbski, B. Sochacka,, Maria Kubiak, Maria Jagas 63. The analysis of prognostic factors in patients with bone metastases W: International Congress on Bone Metastases. Paris, June Abstr. [B. m. 2000], [b. pag.] Współaut.: Anna Brzozowska, Tomasz Mazurkiewicz,, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska 64. The role of GABA-ergic system in human mammary gland pathology and in growth of transplantable murine mammary cancer. J. Exp. Clin. Cancer Res Vol. 19 nr 3 s , bibliogr. Współaut.: Adam Opolski,, Joanna Wietrzyk, Zdzisław Kleinrok, Czesław Radzikowski 65. The role of GABA-ergic system in the pathology of human mammary gland and in the growth of experimental mouse mammary cancer 16/C. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Materials of the 9th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Cracov, June 6-7, Ed. by H. Lach. Cracow 2000 s Współaut.: Adam Opolski, Joanna Wietrzyk,, Czesław Radzikowski 66. Wartość chemioterapii indukcyjnej w leczeniu napromienianiem zaawansowanych nowotworów głowy i szyi. (Induction chemotherapy and radiotherapy in locally advanced head and neck carcinoma.). Otolaryngol. Pol T. 54 supl. 31 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Danuta Boguszewska,, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska 67. Wykrywanie mutacji w mitochondrialnym DNA u pacjentów z rakiem piersi. W: XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszcz. Poznań 2000 s. 18 Współaut.: Jolanta Rzymowska, Ludmiła Grzybowska Szatkowska, Bolesław Floriańczyk,, Jacek Wojcierowski 68. Wyniki napromieniania przerzutów do mózgu u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Onkol. Pol T. 3 supl. 1 s. 52 Współaut.: Anna Brzozowska, Ludmiła Grzybowska, Analiza czynników prognostycznych u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami do kości. (The analysis of prognostic factors in patients with bone metastases from lung cancer.) Współcz. Onkol R. 5 nr 1 s , bibliogr. Sum. Współaut.: Anna Brzozowska,, Tomasz Mazurkiewicz, Ludmiła Grzybowska 70. Analysis of mtdna deletion by hybridization in situ method. Folia Histochem. Cytobiol Vol. 39 suppl. 1 s. 67 Współaut.: Jolanta Rzymowska, Ludmiła Grzybowska Szatkowska, 71. Cisplatyna i winorelbina jako kolejny rzut leczenia w zaawansowanym raku piersi (doniesienie wstępne). (Cisplastin and vinorelbine therapy of previously treated advanced breast cancer (preliminary announcement).). Pol. Merk. Lek T. 10 nr 57 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Ludmiła Grzybowska Szatkowska,, Anna Brzozowska 72. Homology between nuclear and mitochondrial DNA in breast cancer tissues. W: 8th International Symposium on Molecular Aspects of Chemotherapy. Gdańsk, 5-9 Sptember Abstr, s. 122 Współaut.: Jolanta Rzymowska, Ludmiła Grzybowska Szatkowska,, Jacek Wojcierowski 73. Nowotwory tytoniozależne jako problem społeczny. W: Palenie tytoniu. Wpływ na zdrowie i program walki z nałogiem / red. Janusz Milanowski, Lublin 2001 s Preliminary conclusions following combined treatment of locally advanced head and neck carcinomas. W: Oral Oncology : Proceedings of the 7th International Congress on Oral Cancer. Hague, [22-26] April Ed. A.K. Varma, J.L.N. Roodenburg, [New Delhi 2001] s , bibliogr. Współaut.: Grażyna Rusinek, Ludmiła Grzybowska, Anna Brzozowska, 75. Program nauczania przedmiotu: Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne. (3 letnie studia magisterskie kierunek: Położnictwo). W: Plan i program nauczania na dwustopniowych studiach Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9) 689

8 - licencjackich i magisterskich. Kierunek: położnictwo / red. Irena Wrońska, Grażyna Iwanowicz- Palus. Lublin 2001 s , bibliogr. 76. The early results of combined treatment of locally advanced head and neck carcinoma. Oral Oncol Vol. 37 suppl. 1 s. 536 Współaut.: Grażyna Rusinek, Ludmiła Grzybowska, Anna Brzozowska,, Danuta Boguszewska 77. The influence of genistein on the growth of experimental mouse mammary cancer 16/C and on the effectiveness of treatment with cyclophosphamide. Eur. J. Cancer 2001 Vol. 37 suppl. 6 s. S169 Współaut.: Joanna Wietrzyk,, Czesław Radzikowski, Adam Opolski 78. The role of GABA-ergic system in human mammary gland pathology. Folia Histochem. Cytobiol Vol. 39 suppl. 1 s. 58 Współaut.:, Zdzisław Kleinrok, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska 79. Wyniki napromieniania przerzutów do mózgu u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. (The results of the radiotherapy of brain metastases of non-small-cell lung cancer.) Współcz. Onkol R. 5 nr 1 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Anna Brzozowska, Ludmiła Grzybowska, A multicentre randomized/controlled trial of a conventional versus modestly accelerated radiotherapy in the laryngeal cancer: influence of a 1 week shortening overall time. Radiother. Oncol Vol. 62 nr 1 s. 1-10, bibliogr. Współaut.: Andrzej Haliniak, Barbara Gwiazdowska, Zbigniew Szutkowski, Elżbieta Kraszewska, Paweł Kukolowicz, A. Jarząbski, B. Sochacka,, Krzysztof Paprota, Włodzimierz Oliskiewicz, O. Zadrożna, Piotr Milecki, Maria Kubiak, Lidia Czopkiewicz, Maria Jagas, Stanisław Góźdź, P. wieczorek, A. Woytowicz, Bożena Cisowska, H. Magdziarz, S. Nowakowski, W. Kośniewski, I. Laskosz, Antonio Serafin, E. Gradoń 81. Apoptoza komórek raka gruczołu piersiowego u pacjentek po chemioterapii. Nowotwory 2002 Vol. 52 suppl. 4 s Współaut.: Ludmiła Grzybowska Szatkowska, Jolanta Rzymowska, Zbigniew Dyrda,, Jacek Wojcierowski 82. Charakterystyka populacyjno-kliniczna chorych objętych opieką terminalną w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Nowotwory 2002 Vol. 52 suppl. 4 s. 38 Współaut.: Dorota Bańkowska Polak,, Krzysztof Patyra 83. Cisplatin and vinorelbine as II and III line chemotherapy in metastatic breast cancer.. W: 2nd European Conference: Perspectives in breast cancer. Munich, November Abstr., s. 20 Współaut.: Ludmiła Szatkowska,, Anna Brzozowska 84. Jakość życia chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi przed i po leczeniu. (Quality of life of patients with head and neck cancer before and after treatment.) W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Białystok-Mikołajki, czerwca 2002, Streszcz, s. 237 Współaut.: Piotr Trojanowski, Wiesław Gołąbek,, A. Krawczyk, D. Tulwin 85. Metody wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych. W: W służbie człowiekowi - hospicjum. Lublin, 20 kwietnia [Streszcz.], [b. pag.] Współaut.: Ludmiła Szatkowska, Anna Brzozowska,. 86. Naczyniako-włókniak części nosowej gardła z wypustką wewnątrzczaszkową. (Nasopharyngeal angiofibroma with intracranial extension.). W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Białystok-Mikołajki, czerwca Streszcz, s Współaut.: Anna Szymańska, Marcin Szymański,, Małgorzata Szczerbo - Trojanowska 87. Ocena wartości wybranych czynników prognostycznych u chorych napromienianych z powodu przerzutów nowotworów do kości. Nowotwory 2002 Vol. 52 suppl. 4 s. 54 Współaut.:, Anna Brzozowska, Tomasz Mazurkiewicz, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska 88. Ocena wyników i tolerancji leczenia napromienianiem raka szyjki macicy w II i III stopniu zaawansowania klinicznego wg FIGO. Nowotwory 2002 Vol. 52 suppl. 4 s Współaut.: Dariusz Kieszko, 89. Ocena wyników napromieniania oraz wartości wybranych czynników prognostycznych u chorych operowanych z powodu glejaków złośliwych mózgu. Nowotwory 2002 Vol. 52 suppl. 4 s. 70 Współaut.: B. Winkler,, Krzysztof Patyra 90. Palliative care professional education in the new millennium: global perspectives - universal needs. (Kształcenie profesjonalne w zakresie opieki paliatywnej: globalne perspektywy - uniwersalne potrzeby.). Ann. UMCS Sect. D 2002 Vol. 57 nr 1 s , bibliogr., Streszcz. Współaut.: Małgorzata Ewa Krasuska, Andrzej Stanisławek, 690 Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9)

9 91. Palliative care - transiting old tradition and values into the modern health care practice. (Opieka paliatywna. Przeniesienie tradycji i starych wartości do nowoczesnej opieki.) Ann. UMCS Sect. D 2002 Vol. 57 nr 2 s , bibliogr., Streszcz. Współaut.: Małgorzata Ewa Krasuska, Andrzej Stanisławek,, Jadwiga Daniluk 92. Rola uzupełniającej radioterapii u chorych operowanych z powodu raka nerki. Nowotwory 2002 Vol. 52 suppl. 4 s. 59 Współaut.: Krzysztof Patyra, Andrzej Kurylcio, Dorota Bańkowska - Polak, 93. Starting with the hospice/palliative care project - the philosophy and the practice. (Hospicjum - projekt opieki paliatywnej - pomiędzy filozofią a praktyką.) Ann. UMCS Sect. D 2002 Vol. 57 nr 1 s , bibliogr., Streszcz. Współaut.: Małgorzata Ewa Krasuska, Andrzej Stanisławek, Complementary and alternative care within cancer care. (Opieka komplementarna i alternatywna w onkologii.) Ann. UMCS Sect. D 2003 Vol. 58 nr 2, s , bibliogr. Streszcz. Współaut.: Małgorzata Ewa Krasuska, Andrzej Stanisławek, 95. Implementing erythropoietin as therapy against anaemia in patients with solid neoplasms undergoing chemotherapy course involving platinum compounds. (Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości u chorych na nowotwory lite poddawanych chemioterapii związkami platyny.) Acta Haematol. Pol Vol. 34 supl. 1 s , bibliogr. Streszcz. Współaut.: Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Anna Brzozowska, 96. Kwas zoledronowy w leczeniu przerzutów do kości raka piersi i raka gruczołu krokowego. (Zoledronic acid in the treatment of bone metastases from the breast and prostate carcinoma.) Ortop. Traumatol. Rehabil Vol. 5 nr 3 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Tomasz Mazurkiewicz 97. Mutations in the mitochondrial DNA (mtd- NA) in breast cancer tissue. Breast 2003 Vol. 12 suppl. 1 s. S27 Współaut.: Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Jolanta Rzymowska, Anna Brzozowska, 98. Naczyniakowłókniak części nosowej gardła z wypustką wewnątrzczaszkową leczony operacyjnie i napromienianiem. (Nasopharyngeal angiofibroma with intracranial extension treated with surgery and radiotherapy.) Otolaryngol. Pol T. 57 nr 4 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Anna Szymańska, Henryk Siwiec, Marcin Szymański, Radosław Pietura, 99. Ocena wpływu bisfosfonianów na czas przeżycia chorych napromienianych z powodu przerzutów nowotworów do kości. (The impact of bisphosphonate therapy on the survival time of patients undergoing radiotherapy for bone metastases.) Ortop. Traumatol. Rehabil Vol. 5 nr 2 s , bibliogr., Sum., Tomasz Mazurkiewicz, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska 100. Ocena wpływu stosowania bifosfonianów na czas przeżycia chorych napromienianych z powodu przerzutów nowotworowych do kości. W: V Konferencja Naukowa Firmy Schering AG: Postępy w leczeniu onkohematologicznym. Falenty k/ Warszawy, listopada 2003 s. 17 Współaut.:, Tomasz Mazurkiewicz, Anna Brzozowska, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska 101. Ocular complications in the breast cancer population treated with tamoxifen. W: IV Ukraińsko-Polska Konferencja Okulistyczna. Kijów, czerwiec 2003 Kijów 2003 s. 120 Współaut.: Maria Lewandowska - Furmanik, Anna Matysik, Marek Gerkowicz, Małgorzata Latalska, Katarzyna Chibowska, Bożenna Karczmarek - Borowska, 102. Program nauczania przedmiotu: Onkologia ginekologiczna. W: Plan i program nauczania na studiach licencjackich. Położnictwo / red. Irena Wrońska, Grażyna Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień. Lublin 2003 s Przedmiot: Opieka paliatywna - zajęcia teoretyczne. W: Plan i program nauczania studiów licencjackich. Kierunek: Pielęgniarstwo / red. Irena Wrońska, Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Jadwiga Daniluk. Lublin 2003 s Radiological and functional fracture risk assessment in patients with long bone metastases. W: 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology. Helsinki, June. 4-10, Abstr., s. 97 Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz,, Krzysztof Modrzewski 105. Radiological assessment of the spinal compression risk in patients with spine metastases. Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9) 691

10 W: 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology. Helsinki, June Abstr. s. 96 Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, Piotr Godlewski,, Krzysztof Modrzewski 106. Radiologiczna i czynnościowa ocena wskazań do operacyjnego leczenia przerzutów nowotworów do kości długich. (Radiological and functional assessment of indications for operative treatment in patients with long bone metastases.) Ortop. Traumatol. Rehabil Vol. 5 nr 3 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, 107. Radiologiczna ocena wskazań do operacyjnego leczenia przerzutów do kręgosłupa. (Radiological assessment of indications for surgical treatment of spinal metastases.) Ortop. Traumatol. Rehabil Vol. 5 nr 2 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, Piotr Godlewski, 108. Rola układu GABA-ergicznego w procesie karcynogenezy. (The role of GABA-ergic system in carcinogenesis.) PosT. Hig. Med. Dośw T. 57 z. 5 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Katarzyna Szczaurska,, Adam Opolski 109. The influence of GABA on asymptomatic survival time and categories of failures in patients treated for breast carcinoma. Breast 2003 Vol. 12 suppl. 1 s. S31, Ludmiła Szatkowska 110. The level of mineral requirements in the blood serum of patients with Hodgkin's lymphoma. (Poziom biopierwiastków w surowicy krwi u chorych na chłoniaka Hodgkina.) Acta Haematol. Pol Vol. 34 supl. 1 s , bibliogr., Streszcz. Współaut.: Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Bolesław Floriańczyk, Jolanta Rzymowska, 111. Uszkodzenia DNA w komórkach nowotworowych u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego. W: Konferencja Naukowa : "Leczenie przerzutów nowotworowych do kości". Lublin, maja 2003 Współaut.: Jolanta Rzymowska, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Zbigniew Dyrda, Assessment of chosen prognostic factors in patients after radiation therapy of bone metastases. Austral-Asian J. Cancer 2004 Vol. 3 nr 2 s , bibliogr. Współaut.:, Anna Brzozowska, Tomasz Mazurkiewicz, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska 113. Charakterystyka populacyjno-kliniczna chorych objętych opieką terminalną. (The population-clinical characteristics of the patients treated terminally.) Pol. Merk. Lek T. 16 nr 91 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Dorota Bańkowska - Polak,, Krzysztof Patyra 114. Genistein alone or combined with cyclophosphamide may stimulate 16/C transplantable mouse mammary cancer growth. Med. Sci. Monit Vol. 10 nr 11 s. BR414-BR419, bibliogr. Współaut.: Joanna Wietrzyk,, Janusz Madej, Stanisław Dzimira, Grzegorz Grynkiewicz, Czesław Radzikowski, Adam Opolski 115. Krajowy Rejestr Nowotworów. Epidemiologia i profilaktyka pierwotna nowotworów. (National Cancer Registry. Epidemiology and primary cancer prevention.) Porad. Lek. Prakt R. 5 nr 3 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Anna Brzozowska, Tomasz Mazurkiewicz 116. Możliwości rozpoznawania i leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych kości. (Methods of diagnosis and management of bone primary sarcomas and metastases.) Porad. Lek. Prakt R. 5 nr 1 s. 5-9, bibliogr., Sum. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda,, Jacek Kopacz, Władysław Rogała 117. Ocena wartości wybranych czynników prognostycznych u chorych napromienianych z powodu przerzutów nowotworów do kości. (Assessment of chosen prognostic factors in patients irradiated because of bone metastases.) Pol. Merk. Lek T. 16 nr 91 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Anna Brzozowska, Tomasz Mazurkiewicz, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska 118. Problemy psychospołeczne w opiece nad chorym umierającym. (Psychosocial problems during the course of care for dying patient.) Ann. UMCS Sect. D 2004 Vol. 59 supl. 14 [cz.] 3 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Małgorzata Ewa Krasuska, Andrzej Stanisławek, Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, 119. Profilaktyka i rozpoznawanie raka gruczołu piersiowego. Mag. Med. Rodz. Og R. 5 nr 4 s Profilaktyka przeciwzakrzepowa u kobiet operowanych z powodu raka jajnika w I Klinice Gi- 692 Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9)

11 nekologii AM w Lublinie. (Antithrombotic prophylactics in women after surgery due to ovarian cancer performed in the I Department of Gynaecology Medical University of Lublin.) W: I Międzynarodowe Forum Promocji Zdrowia (edukacja zdrowotna, profilaktyka, lokalna polityka zdrowotna). Lublin, 8-12 grudnia Streszcz. s Współaut.: Wiesława Bednarek, Dorota Morawska, Jarosław Daniłoś, Norbert Stachowicz, Agata Smoleń,, Jan Kotarski 121. Profilaktyka wtórna: badania skaningowe i wczesna diagnostyka chorób nowotworowych. (Secondary prevention strategies: screening and early detection for cancer.) Porad. Lek. Prakt R. 5 nr 4 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Anna Brzozowska, Tomasz Mazurkiewicz 122. Profilaktyka wtórna. Badanie kliniczne pod kątem wczesnego rozpoznawania choroby nowotworowej. Badania skriningowe. Mag. Med. Rodz. Og R. 5 nr 4 s Rejestr nowotworów złośliwych. Epidemiologia i czynniki ryzyka oraz profilaktyka pierwotna nowotworów. Mag. Med. Rodz. Og R. 5 nr 4 s Tolerance of postoperative chemotherapy involving taxol and cisplatin in ovarian cancer patients. Pol. J. Environ. Stud Vol. 13 suppl. 2 p. 1 s , bibliogr. Współaut.: Wiesława Bednarek,, Agata Smoleń, Jan Kotarski 125. Tolerance of postoperative chemotherapy involving taxol and cisplatin in ovarian cancer patients. W: 4th International Scientific Conference "Hygienic and environmental health determinants". Nałęczów, September Abstr, s. 252 Współaut.: Wiesława Bednarek,, Agata Smoleń, Jan Kotarski 126. Wpływ stosowania bifosfonianów na średni czas przeżycia chorych z przerzutami nowotworów do kości. Scheringówka 2004, s. 8-10, bibliogr., Tomasz Mazurkiewicz, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Dorota Bańkowska 127. Wpływ wybranych czynników prognostycznych na czas przeżycia chorych po napromienianiu przerzutów do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca. (The results of the radiotherapy of brain metastases from non-small-cell lung cancer.) Nowa Med R. 11 nr 2 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Anna Brzozowska, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9) 128. Wskazania do operacyjnego leczenia przerzutów nowotworów do kości. (The indication to surgical treatment of bone metastases.) Porad. Lek. Prakt R. 5 nr 5 s. 4-7, bibliogr., Sum. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz,, Edward Warda, Jacek Kopacz, Piotr Godlewski, Władysław Rogała 129. Wstępna ocena leczenia skojarzonego (sobotnio-niedzielnej chemioterapii). Rep. PracT. Oncol. Radiother Vol.9 supl. 2 s. S252-S253 Współaut.: Ludmiła Szatkowska, Anna Brzozowska, Grażyna Rusinek, Beata Winkler,, Grażyna Baka 130. Wyniki leczenia skojarzonego zaawansowanych (IIIo i IVo) nowotworów głowy i szyi. (Results of combined treatment of locally advanced (IIIo i IVo) head and neck carcinomas.) W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Lublin, czerwca Streszcz, s. 181 Współaut.: Ludmiła Szatkowska, Grażyna Rusinek, Beata Winkler,, Grażyna Baka 131. Zastosowanie doustnego preparatu klodronianu w terapii uzupełniającej operacyjnego raka piersi. (The oral clodronate in management of the adjuvant therapy of surgical breast cancer.) Nowa Med R. 11 nr 2 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Dariusz Kieszko, 132. Zmiany oczne u chorych na raka sutka leczonych chemioterapią z udziałem tamoksyfenu. W: X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących. VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Warszawa, 5-6 listopada 2004, s. 75 Współaut.: Maria Lewandowska - Furmanik, Anna Matysik, Marek Gerkowicz, Małgorzata Latalska, Bożenna Kaczmarek - Borowska, 133. Zmiany oczne u chorych na raka sutka leczonych chemioterapią z udziałem tamoksyfenu. (Ocular complications in the breast cancer population treated with tamoxifen.) Mag. OkulisT R. 1 nr 4 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Maria Lewandowska - Furmanik, Anna Matysik, Marek Gerkowicz, Bożenna Kaczmarek - Borowska, Antithrombotic prophylaxis in women after surgical removal of cervical cancer in Ist Department of Gynecology. W: Current health problems in empirical studies. Ed. by N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz. Lublin 2005, Werset, s , bibliogr. 693

12 Współaut.: Wiesława Bednarek, Dorota Morawska, Jarosław Daniłoś, Norbert Stachowicz, Agata Smoleń,, Jan Kotarski 135. Assessment of the prognostic value of HER2 receptor expression in patients treated for breast carcinoma. Breast 2005 Vol. 14 suppl. 1 s. S27 Współaut.: Ludmiła Grzybowska - Szatkowska,, Anna Brzozowska 136. Beta-glucuronidase activity in patients with breast cancer and head and neck cancer. (Aktywność β-glukuronidazy u pacjentów z rakiem sutka i rakiem głowy i szyi.) Ann. UMCS Sect. D 2005 Vol. 60 nr 1 s , bibliogr., Streszcz. Współaut.: Bolesław Floriańczyk, Agnieszka Basińska, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska,, Marta Stryjecka - Zimmer 137. Chemioradioterapia raka szyjki macicy. (Chemoradiotherapy of cervical cancer.) Onkol. Info 2005 nr 5/6, s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Wiesława Bednarek 138. Chemioradioterapia - możliwości i ograniczenia. W: Kontrowersje w ginekologii onkologicznej / pod red. Jana Kotarskiego. Lublin 2005 s , bibliogr. poz. 45 Współaut.:, Wiesława Bednarek 139. Możliwości rozpoznawania i leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych do kości. Biul. Kraj. KonsulT. Med R. 3 nr 3 s Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, 140. Naprawa łożyska kostnego po obluzowaniu protez poresekcyjnych obwodu uda. (Restoration of bone stock after aseptic loosening of a distal post-resections femoral prosthesis.) Ortop. Traumatol. Rehabil Vol. 7 nr 6 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, Andrzej Bednarek,, Jacek Gągała, Jacek Kopacz, Edward Warda 141. Nowotwory jelita grubego, problem epidemiologiczny i ekonomiczny XXI wieku. (Colorectal cancer as an epidemiological and economical problems of XXI century.) Onkol. Info 2005 nr 1/2 s , bibliogr., Sum Ocena angiogenezy w tkance guza w prognozowaniu efektów chemioterapii pierwszorzutowej. W: Kontrowersje w ginekologii onkologicznej. Pod red. Jana Kotarskiego. Lublin 2005 s , bibliogr. Współaut.: Wiesława Bednarek,, Jan Kotarski 143. Przyczyny opóźnień rozpoznawania nowotworów narządu rodnego. (The reasons of delay in diagnosis of reproductive organs cancer.) Onkol. Info 2005 nr 5/6 s. 5-10, bibliogr., Sum. Współaut.: Dariusz Kieszko, 144. Rola radioterapii w leczeniu destrukcji osteolitycznej powodowanej guzami kości. (Role of radiotherapy in the treatment of osteolytic damage due to bone tumors.) Ortop. Traumatol. Rehabil Vol. 7 nr 5 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Tomasz Mazurkiewicz 145. Sposoby rekonstrukcji ubytków kości po wycięciu nowotworu. (Methods of reconstruction of large bone defects after tumor resection.) Ortop. Traumatol. Rehabil Vol. 7 nr 5 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, 146. The evaluation of the treatment tolerance in cervical cancer patients, FIGO stage II and III, treated with radiotherapy in dependence on the brachytherapy method and the type of radioactive source used. (Ocena tolerancji leczenia napromienianiem chorych na raka szyjki macicy w II i III stopniu zaawansowania klinicznego według FIGO w zależności od metody brachyterapii i rodzaju zastosowanego pierwiastka radioaktywnego.) Ginekol. Onkol Vol. 3 nr 1 s , bibliogr., Streszcz., Rez. Współaut.: Dariusz Kieszko, 147. The influence of chosen elements on activity of enzymes of Krebs Cycle in serum of patients with Hodgkin's disease. Pol. J. Environ. Stud Vol. 14 suppl. 2 p. 1 s , bibliogr. Współaut.: Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Bolesław Floriańczyk, Jolanta Rzymowska, Anna Brzozowska, Małgorzata Ewa Krasuska, 148. Wyniki protezoplastyki biodra po rozległych resekcjach bliższej części kości udowej z powodu nowotworu. (Results of the megaprosthesis replacement reconstruction proximal femoral resection bone tumors.) Ortop. Traumatol. Rehabil Vol. 7 nr 6 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda, Jacek Kopacz, Algorytm postępowania w przerzutach nowotworowych do kości. (Treatment plan for bone metastases) Ortop. Traumatol T. 1 nr 1 s. 8-16, bibliogr., Sum Combination of radiotherapy and chemotherapy in locally advanced head and neck carcino- 694 Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9)

13 mas. W: Oral Oncology. Vol. 11. Ed. A.K. Varma, M. Piemonte. New Delhi 2006, Northen Book Centre, s. 9-13, bibliogr. Współaut.: Ludmiła Grzybowska - Szatkowska,, Anna Brzozowska 151. Combination radiochemotherapy regimen application in locally advanced head and neck carcinomas. W: 11th International Congress on Oral Cancer (ICOOC): "Modern concepts and new trends in oral cancer pathology" joinly with Annual Meeting of the International Collage for Maxillo- Facial Surgery (ICMFS). Grado (Itlay), May 2006, s. 76 Współaut.: Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Anna Brzozowska, 152. EGFR and p53 protein expression in relation to established prognostic factors in women with epithelial ovarian cancer. (Ekspresja EGFR oraz białka P53 w odniesieniu do potwierdzonych czynników prognostycznych u kobiet z nabłonkowym rakiem jajnika) Pol. J. Environ. Stud Vol. 15 nr 2B p. 1, s , bibliogr. Współaut.: Wiesława Bednarek, Brtłomiej Barczyński,, Jan Kotarski 153. EGFR and p53 protein expression in relation to established prognostic factors in women with epithelial ovarian cancer. (Ekspresja EGFR oraz białka P53 w odniesieniu do potwierdzonych czynników prognostycznych u kobiet z nabłonkowym rakiem jajnika.) W: International Nałęczów Scientific Symposium "Environmental sources of health hazards". Nałęczów, May Abstr., s. 516 Współaut.: Wiesława Bednarek, Brtłomiej Barczyński,, Jan Kotarski 154. Evaluation of therapeutic results in uterine cervical carcinoma stage II and III as classified by FIGO depending on brachytherapy method and radioactive nuclide used. Austral-Asian J. Cancer 2006 Vol. 5 nr 3 s , bibliogr. Współaut.:, Dariusz Kieszko, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska 155. Jak wspinać się po drabinie analgetycznej. Świat Med. Farm nr 3 s Współaut.: Dorota Bańkowska - Polak, 156. Jednoczesna radiochemioterapia zaawansowanych nowotworów głowy i szyi. Nowotwory 2006 Vol. 56 supl. 4 s. 168 Współaut.: Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Anna Brzozowska, Beata Winkler, Grazyna Rusinek, Dorota Bańkowska - Polak, 157. Komentarz.- Kaal E.C.A., Niël Ch.G.J.H., Vecht Ch.J.: Postępowanie w przerzutach nowotworów do mózgu. (Therapeutic management of brain metastasis.). Neurol. Prakt T. 6 nr 4 s Tamże s , bibliogr Ocena wartości oraz określenie górnej granicy normy GABA i GAD w prawidłowej tkance gruczołu piersiowego. Nowotwory 2006 Vol. 56 supl. 4 s Współaut.: Anna Brzozowska, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Grażyna Rusinek, Beata Winkler, Dorota Bańkowska - Polak, 159. Ocena wartości rokowniczej GABA u chorych na raka piersi. Nowotwory 2006 Vol. 56 supl. 4 s. 150 Współaut.: Anna Brzozowska, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Grażyna Rusinek, Beata Winkler, Dorota Bańkowska - Polak, 160. Ocena wartości rokowniczej wybranych czynników prognostycznych w raku piersi. Nowotwory 2006 Vol. 56 supl. 4 s Współaut.: Anna Brzozowska, Ludmiła Grzybowska - Szatkowska, Beata Winkler, Dorota Bańkowska - Polak, Grażyna Rusinek 161. Przyczyny dysfunkcji narządu ruchu w przebiegu choroby nowotworowej leczonej radioterapią. Ortop. Traumatol. Rehabil Vol. 8 suppl. 2 s Recenzja pracy doktorskiej mgr Grażyny Wiraszki nt.: "Ocena funkcjonowania chorych z brzusznym odbytem wytworzonym z powodu raka jelita grubego". (Review of the doctoral dissertation G. Wiraszka "The assessment of functioning of patients with stomy caused by colorectal cancer".) Pielęgniarstwo XXI w nr 4 s , Sum Zasady leczenia zespołów bólowych w przebiegu zmian nowotworowych kręgosłupa i kanału kręgowego. Ortop. Traumatol. Rehabil Vol. 8 suppl. 1 s Współaut.: Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda, Adjuvant hormonal therapy in breast cancer patients. (Adiuwantowa hormonoterapia u chorych na raka piersi.) Onkol. Radioter R. 1 nr 2 s , bibliogr. Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9) 695

14 165. An analysis of the survival benefits of bisphosphonate therapy to patients with bone metastases treated with radiation. Austral-Asian J. Cancer 2007 Vol. 6 nr 1 s , bibliogr. Współaut.:, Anna Brzozowska, Tomasz Mazurkiewicz 696 Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9) 166. Assessment of prognostic factors for nonsmall-cell lung carcinoma following radiotherapy of cerebral metastases. Pol. J. Environ. Stud Vol. 16 nr 6A, s , bibliogr. Współaut.:, Anna Brzozowska, Tomasz Mazurkiewicz 167. Assessment of the diagnostic significance of selected prognostic factors and gamma-aminobutyric acid (GABA) in breast carcinoma patients. Pol. J. Environ. Stud Vol. 16 nr 6A s. 7-13, bibliogr Microelements concentration in blood serum of patients with head and neck cancer treated cisplatin. Pol. J. Environ. Stud Vol. 16 nr 6D, s , bibliogr. Współaut.: Bolesław Floriańczyk, Ludmiła Grzybowska, 169. Nieoperacyjne leczenie przerzutów nowotworów do kości. (No surgical treatment of bone metastases.) Onkol. Info 2007 T. 4 nr 3 s , bibliogr., Sum. Współaut.:, Tomasz Mazurkiewicz 170. Non-Hodgkin's lymphoma in head and neck region. (Chłoniaki nieziarnicze w regionie głowy i szyi.) W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, kwietnia 2007 T. 2 s. 521 Współaut.: Wiesław Gołąbek, Maciej Świetlicki, Marcin Szymański,, Agnieszka Wawrzecka 171. Ocena wartości rokowniczej wybranych czynników prognostycznych u chorych leczonych z powodu złośliwych glejaków mózgu. (Predictive value estimation of selected prognostic factors in patients with malignant cerebral astrocytomas.) Onkol. Info 2007 T. 4 nr 4 s , bibliogr., Sum. Współaut.: Beata Winkler, Elżbieta Czekajska - Chehab, Joanna Juszczyńska, 172. Outcome of radiation therapy for bone metastases in patients with non-small-cell lung carcinoma. Pol. J. Environ. Stud Vol. 16 nr 6A s , bibliogr. Współaut.:, Anna Brzozowska, Tomasz Mazurkiewicz 173. Powikłania po radioterapii nowotworów głowy i szyi - ostre odczyny popromienne. (Sequelae of head and neck cancer radiotherapy - acute effects.) Onkol. Info 2007 T. 4 nr 2 s , bibliogr., Sum Powikłania po radioterapii nowotworów głowy i szyi - późne odczyny popromienne. (Sequelae of head and neck cancer radiotherapy - late effects.) Onkol. Info 2007 T. 4 nr 2 s , bibliogr., Sum Powstała Akademicka Sieć Onkologiczna. Alma Mater 2007 R. 17 nr 1 s Radiation complications following surgical irradiation of malignant brain glioblastoma. (Powikłania popromienne po operacyjnym napromienianiu glejaków złośliwych mózgu.) Onkol. Radioter R. 1 nr 2 s , bibliogr. Współaut.: Beata Winkler, Elżbieta Czekajska - Chehab, Dagmara Nycz - Bodeńska, 177. Red.: Onkologia Info. Jaworze Górne: Wydaw. Kwieciński Assessment of prognostic factors for nonsmall-cell lung carcinoma following radiotherapy of cerebral metastases. Austral-Asian J. Cancer 2008 Vol. 7 nr 3 s. 5-9, bibliogr. Współaut.:, Anna Brzozowska, Tomasz Mazurkiewicz 179. Rak płuca w województwie lubelskim w latach Lublin 2008, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia, ss. 31 Współaut.: Elżbieta Rodecka - Gustaw, Beata Kościańska, 180. Rola hormonów w rozwoju raka jajnika. (Endogenous hormones and risk of ovarian cancer.) Onkol. Info 2008 T. 5 nr 2 s , bibliogr., Sum Role of postoperative radiotherapy in treatment of non-microcellular lung cancer. (Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca.) Onkol. Radioter R. 2 nr 1 s , bibliogr., Streszcz The correlation between the GABA-ergic system and the hormonal system of the surgically treated breast cancer patients. Eur. J. Surg. Oncol Vol. 34 nr 9 s Współaut.: Andrzej Kurylcio,, Jerzy Mielko, Wojciech Polkowski

15 183. The prognostic value of HER2 receptor's overexpression in breast cancer. (Wartość prognostyczna nadekspresji receptora HER-2 w raku piersi.) Onkol. Radioter R. 2 nr 1 s , bibliogr., Streszcz Treatment plan for bone metastases. (Algorytm postępowania w przerzutach nowotworowych do kości.) Onkol. Radioter R. 2 nr 4 s Urządzenie do mocowania osłon indywidualnych w procesie naświetlania chorych narządów i sposób mocowania osłon indywidualnych. Biul. Urz. PatenT R. 36 nr 13 s. 5 Współaut.: Artur Piotr Dzikowski,, Krzysztof Patyra Algorytm postępowania w przerzutach nowotworowych do kości. (Treatment plan for bone metastases) Onkol. Radioter R. 4 nr 6 s Fixing system for water bolus application in radiotherapeutical practice. (System mocujący bolus wodny - zastosowanie w praktyce radioterapeutycznej.) Onkol. Radioter R. 3 nr 3 s , bibliogr. Współaut.: Krzysztof Patyra, 188. GABA content and GAD activity in breast tissue in women surgically treated for breast cancer. (Zawartość GABA i aktywność GAD w tkankach gruczołu piersiowego u kobiet leczonych operacyjnie z powodu raka piersi.) Onkol. Radioter R. 4 nr 1 s , bibliogr., Streszcz. Współaut.: Andrzej Kurylcio,, Wojciech P. Polkowski 189. Markers and modulators of angiogenesis in ovarian cancer - can one use it practically? (Markery i modulatory angiogenezy w raku jajnika - czy można je wykorzystać praktycznie?) Onkol. Radioter R. 4 nr 1, s , bibliogr., Streszcz. Współaut.: Wiesława Bednarek, Alicja Ćwiklińska, 190. Ocena zależności pomiędzy układem GA- BA-ergicznym a układem hormonalnym u kobiet leczonych operacyjnie z powodu raka piersi. Nowotwory 2009 Vol. 59 supl. 1 s. 77 Współaut.: Andrzej Kurylcio,, Jerzy Mielko, Wojciech Polkowski 191. Role of postoperative radiotherapy in treatment of non-microcellular lung cancer. (Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca.) J. Pediatr. Pulmonol. RelaT. Res Vol. 1 nr 1 s , bibliogr., Streszcz Secondary solid malignances following Hodgkin's disease treatment - case report. (Wtórne nowotwory lite po leczeniu chłoniaka Hodgkina - opis przypadku.) Onkol. Radioter R. 3 nr 4 s , bibliogr. Streszcz. Współaut.: Elżbieta Wojtyna - Dziedzic, Grażyna Stopyra, 193. The role of post-surgery radiotherapy in the treatment of prostate gland cancer. (Rola pooperacyjnej radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego.) Onkol. Radioter R. 3 nr 3 s , bibliogr Wartość prognostyczna nadekspresji receptora HER-2 w raku piersi. (The prognostic value of HRE2 receptor's overexpression in breast cancer.) Ginekol. Położ. Med. Project 2009 R. 4 nr 2 s , bibliogr., Sum Comparison of dose distribution in planning target volume (PTV) using water, rubber or jelly bolus. (Porównanie rozkładu dawki w objętości PTV przy zastosowaniu bolusa wodnego, gumowego i żelowego.) Onkol. Radioter R. 4 nr 1 s , bibliogr. Współaut.: Krzysztof Patyra, 196. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. T. 1, A-K / red. nauk. Teresa Widomska-Czekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik. Warszawa 2010 ss Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. / red. nauk. Teresa Widomska-Czekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik. T. 2 Warszawa 2010 s Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. / red. nauk. Teresa Widomska-Czekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik. T. 3 Warszawa 2010 s Evaluation of treatment efficacy and tolerance with imatynib of patients suffering from advanced gastrointestinal stromal tumours (GIST). (Ocena skuteczności i tolerancji leczenia imatynibem chorych na zaawansowane nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST).) Onkol. Radioter R. 4 nr 3 s , bibliogr. Współaut.: Elżbieta Starosławska, Agata Chrzanowska - Kapica, Anna Czerepińska, Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9) 697

16 200. Primary mammary diffuse large B-cell lymphoma - a case-study. (Rozlany chłoniak z dużych komórek B pierwotnie umiejscowiony w piersi - opis przypadku.) Onkol. Radioter R. 4 nr 4 s , bibliogr. Współaut.: Elżbieta Starosławska, Aneta Dobrzyńska - Rutkowska, Maria Luiza Kusz, Iwona Hus, 201. Targeted intraoperative radiotherapy versus whole breast radiotherapy for breast cancer (TAR- GIT-A trial): an international, prospective, randomised, non-inferiority phase 3 trial. Lancet 2010 Vol. 376 nr 9735 s , bibliogr. Współaut.: Jayant S. Vaidya, David J. Joseph, Jeffrey S. Tobias, Max Bulsara, Frederik Wenz, Christobel Saunders, Michael Alvarado, Henrik L. Flyger, Samuele Massarut, Wolfgang Eiermann, Mohammed Keshtgar, John Dewar, Uta Kraus - Tiefenba, Marc Sutterlin, Laura Esserman, Helle M. R. Holtveg, Mario Roncadin, Steffi Pigorsch, Marinos Metaxas, Mary Falzon, April Matthews, Tammy Corica, Norman R. Williams, Michael Baum, Targit- a Team[m. in.] 202. The course and outcome of the treatment of subjects with primary gastric diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). (Przebieg i wyniki leczenia chorych na rozlanego chłoniaka (DLBCL) żołądka.) Onkol. Radioter R. 4 nr 4 s , bibliogr. Współaut.: Elżbieta Starosławska, Aneta Dobrzyńska - Rutkowska, Anna Twardosz, Maria Luiza Kusz, Iwona Hus, A laparoscopic treatment of xanthogranulomatous pyelonephritis - a case description. (Laparoskopowe leczenie żółtakowego zapalenia nerki opis przypadku.) Onkol. Radioter R. 5 nr 2 s , bibliogr. Współaut.: Dominik Godlewski, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz, Diagnostic problems as the cause of late diagnosis and treatment of postoperative urethrovaginal fistula. Case study. (Problemy diagnostyczne przyczyną opóźnienia rozpoznania i leczenia pooperacyjnej przetoki moczowodowo-pochwowej. Opis przypadku.) Onkol. Radioter R. 6 nr 2 s , bibliogr. Współaut.: Dominik Godlewski, Jacek Tereszkiewicz, 205. Evaluation of prognostic parameters of E- cadherin status in breast cancer treatment. Ann. Agric. Environ. Med Vol. 19 nr 3 s , bibliogr. Współaut.: Anna Brzozowska, Tomasz Sodolski, Dariusz Duma, Tomasz Mazurkiewicz, 206. Hormonal and GABA-ergic systems in breast cancer patients Eur. J. Cancer 2012 Vol. 48 Suppl. 5 s. S118 Współaut.: Andrzej Kurylcio, Robert Sitarz,, Jerzy Mielko, Wojciech P. Polkowski 207. Modern treatment methods in low-risk prostate cancer. (Współczesne metody leczenia raka gruczołu krokowego o niskim ryzyku.) Onkol. Radioter R. 6 nr 2 s , bibliogr., Streszcz. Współaut.: Joanna Juszczyńska, Anna Brzozowska, 208. Uterine leiomyosarcoma - diagnostic problems. A survey of literature. (Mięsak gładkokomórkowy macicy - problemy diagnostyczne. Przegląd literatury.) Onkol. Radioter R. 6 nr 1 s , bibliogr. Współaut.: Dorota Teresińska, Wiesława Bednarek, Agnieszka Puchalska - Kosiecz, Marcin Bobiński, 209. Współczesne metody leczenia miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego. (Contemporary methods of treatment in local advanced prostate cancer.) Pol. Merk. Lek T. 33 nr 196 s , bibliogr., Sum., Elżbieta Starosławska, Dominika Stasiewicz, Agnieszka Mocarska, Franciszek Burdan Informator Nauki Polskiej Warszawa ; Dysertacje doktorskie i habilitacyjne wykonane na wydziałach lekarskim i farmaceutycznym UMCS i Akademii Medycznej w Lublinie / pod red. Andrzeja Wróbla. Lublin 2000 s. 221, 430; Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Lublinie za rok 1993 [-2003] / pod red. Lucyny Smyk, następnie od 2002 roku Renaty Birskiej. Lublin [2004]; Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli / php?stat=5; Władze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na lata / pto.med.pl/struktura_i_organizacja/wladze_pto; Uniwersytet Medyczny w Lublinie - akta osobowe; Materiały i informacje przekazane przez prof. dr hab. Marię Mazurkiewicz - autorce hasła biograficznego. Renata Birska 698 Forum Bibl. Med R. 5 nr 1 (9)

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA 7 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W ONKOLOGII

AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W ONKOLOGII Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W ONKOLOGII Redaktor naukowy dr n. med. Janusz Meder AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 1986r. Dyplom ukończenia studiów na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie

AUTOREFERAT. 1986r. Dyplom ukończenia studiów na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie Załącznik nr 2 Autoreferat w języku polskim AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko Grażyna Wyszyńska-Pawelec 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy

Bardziej szczegółowo

C Z N I K I. R O r oczniki

C Z N I K I. R O r oczniki ISSN 1427-440X AnnAA N N A L les E S A AcA C A D demia E M I A E e M m E edica D I C A e E ss tetinensis T E T I N E N S I S A AnnA N N A L ls s of O F tt H e E PomerAP O M E R A N nia I A N n M me edica

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007 1 2 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji naukowych Publication List

Lista publikacji naukowych Publication List Lista publikacji naukowych Publication List 2008 Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Branch in Gliwice Selected papers published in internationally reviewed journals

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 2 1. Imię i Nazwisko: Wojciech Kosiak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo

GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie. I Łódzkie Spotkania Przysadkowe

GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie. I Łódzkie Spotkania Przysadkowe Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 003; 6 (54) SYMPOZJUM GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie I Łódzkie Spotkania Przysadkowe Łódź, 8-0 stycznia 004 r. ORGANIZATORZY: Polskie

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT ELŻBIETA JANINA RADZIKOWSKA. Adiunkt. III Klinika Chorób Płuc. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

AUTOREFERAT ELŻBIETA JANINA RADZIKOWSKA. Adiunkt. III Klinika Chorób Płuc. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie AUTOREFERAT ELŻBIETA JANINA RADZIKOWSKA Adiunkt III Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 1 1. Imię i nazwisko ELŻBIETA JANINA RADZIKOWSKA 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU Magdalena Bielska-Lasota Teresa Karpacz Dorota Stępień Paweł Macek Stanisław Góźdź NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU CANCER IN ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP IN 2012 MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

LIST POWITALNY. Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

LIST POWITALNY. Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy SPIS TREŚCI Listy Powitalne 2-3 Patronat Honorowy 4 Komitet Naukowy 4 Komitet Organizacyjny 5 Kontakt w Sprawach Naukowych 6 Kontakt w Sprawach Organizacyjnych 6 Program 7 Program Ramowy 8-11 Program Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory kobiecego układu płciowego

Nowotwory kobiecego układu płciowego Nowotwory kobiecego układu płciowego Redakcja: Jan Kornafel, Radosław Mądry Zespół autorski: Jan Kornafel, Radosław Mądry, Mariusz Bidziński, Jan Bręborowicz, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Łacko,

Bardziej szczegółowo

Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca

Drobnokomórkowy rak płuca. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Maciej Krzakowski 1, Tadeusz Orłowski 2, Kazimierz Roszkowski 2, Marian Reinfuss 3, Włodzimierz Olszewski 1, Rodryg Ramlau 4, Dariusz Kowalski 1, Krzysztof Konopa 5, Jacek

Bardziej szczegółowo

Drobnokomórkowy rak płuca zalecenia diagnostyczno- -terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca

Drobnokomórkowy rak płuca zalecenia diagnostyczno- -terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca ZALECENIA Maciej Krzakowski 1, Tadeusz Orłowski 2, Kazimierz Roszkowski 2, Marian Reinfuss 3, Włodzimierz Olszewski 1, Rodryg Ramlau 4, Dariusz Kowalski 1, Krzysztof Konopa 5, Jacek Jassem 5, Renata Jankowska

Bardziej szczegółowo

podstawy onkologii klinicznej

podstawy onkologii klinicznej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie podstawy onkologii klinicznej Redaktor naukowy dr n. med. janusz Meder PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ Redakcja naukowa dr n. med. Janusz Meder Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz (1920 2004) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej

Prof. dr hab. Franciszek Zygmunt Mraz (1920 2004) przedstawiciel wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej prace HISTORYCZNE Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, 109 116 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DYREKTORA Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM ONKOLOGII W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DYREKTORA Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM ONKOLOGII W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE DYREKTORA Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM ONKOLOGII W 2013 ROKU Warszawa 2014 Spis treści Sprawozdanie Dyrektora z działalności Centrum Onkologii zostało opracowane na podstawie danych otrzymanych

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 9/2011 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Adapted physical activity in rehabilitation and education

Adapted physical activity in rehabilitation and education 4th International Conference Prof. Andrzej Seyfried Physiotherapy Ideas Adapted physical activity in rehabilitation and education 24th-25th of October 2014, Warsaw Supplement No 9 Postep_nr_9.indd 1 2014-10-17

Bardziej szczegółowo

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii Autorzy: mgr Justyna KrupeckaFr¹ckowiak dr n. med. Marta BoguszOsawa przy wspó³pracy Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Dzia³u Inwestycji i Remontów i Dzia³u Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo