IMMUNOLOGIA WYKŁADY. (IL-7) 8-9 tyg. ciąŝy wątroba; dorosły szpik (od komórek śródkostnej do centralnej zatoki Ŝylnej jama szpikowa kości gąbczastej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMMUNOLOGIA WYKŁADY. (IL-7) 8-9 tyg. ciąŝy wątroba; dorosły szpik (od komórek śródkostnej do centralnej zatoki Ŝylnej jama szpikowa kości gąbczastej)"

Transkrypt

1 - 1 - Rozwój komórek układu odpornościowego IMMUNOLOGIA WYKŁADY Układ immunologiczny (odpornościowy) ma za zadanie ochronę przed szeroko pojętymi patogenami przy stosunkowo niewielkich szkodach dla organizmu. U człowieka obserwuje się pełnię rozwoju u. i. Ośrodkowy układ nerwowy, układ endokrynny oraz immunologiczny stanowią triadę funkcjonalną. Patogeny mogą być wewnątrz- lub zewnątrzkomórkowe (naczynia, śluzówka, jamy ciała). Zaburzenia w odpowiedzi ze strony układu odpornościowego mogą prowadzić do: - autoimmunizacji, np. reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), - niedoboru immunologicznego, np. zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS), - róŝnych typów nadwraŝliwości, np. astma, katar sienny, - odrzucenia przeszczepionych tkanek i narządów (odpowiedź jest tu co prawda prawidłowa, jednak niekorzystna ze względów terapeutycznych). Za zewnętrzną obronę ciała przed patogenami odpowiadają bariery fizyczne i biochemiczne (śluzówka, lizozym, rzęski, komensale, kwas solny, przepływ moczu). Odpowiedź immunologiczną moŝna podzielić na wiele sposobów: - ze względu na swoistość i pamięć na: wrodzoną = nieswoistą, która nie zmienia się po powtórnej ekspozycji oraz nabytą = swoistą, która nasila się przy powtórnym kontakcie (odpowiedź wtórna podąŝa za pierwotną), - moŝna w niej wyróŝnić fazę rozpoznania oraz efektorową, - ze względu na profil wytwarzanych leukocytów: w odpowiedzi wrodzonej wytwarzane są fagocyty: monocyty, makrofagi (monocyty osiadłe w tkankach), neutrofile wielopłatowe; natomiast w odpowiedzi nabytej wytwarzane są limfocyty (centralna pozycja w odpowiedzi nabytej) KaŜdy patogen posiada na swojej powierzchni antygeny. Antygeny mają dwie podstawowe cechy: immunogenność (wywołują w organizmie powstanie odpowiedzi skierowanej przeciwko sobie) oraz antygenowość (łączą się z odpowiednią dla siebie immunoglobuliną zarówno wolną, jak występującą jako receptor na komórkach B oraz z receptorami limfocytów T) Funkcje limfocytów T: kontrola rozwoju limfocytów T i produkcji immunoglobulin, reakcja z fagocytami, rozpoznanie komórek zaraŝonych wirusami oraz zmienionych nowotworowo (NK). Z kolei limfocyty B zwalczają patogeny zewnątrzkomórkowe przez uwalnianie immunoglobulin. Układ immunologiczny: - inne - komórki (leukocyty) - limfocyty B, T, LGL NK - fagocyty neutrofile, eozynofile, jednojądrzaste C - komórki pomocnicze - bazofile \ - mastocyty zapalenie - płytki / - inne nabłonkowe (granica między narządami centralnymi a obwodowymi) Rozwój komórek układu odpornościowego: komórka pnia szpiku szpik B krew śledziona węzły krew itd. grasica T krew, limfa tkanki limfatyczne MALT krew itd. narządy centralne granica nabłonkowa narządy obwodowe antygen rozpoznanie B aktywacja plazmocyt Ig łączenie z antygenem (odpowiedź) (IL-7) 8-9 tyg. ciąŝy wątroba; dorosły szpik (od komórek śródkostnej do centralnej zatoki Ŝylnej jama szpikowa kości gąbczastej) Created by Neevia Document Converter trial version

2 - 2 - Klonalna selekcja komórek B zaleŝy od antygenu: B-BCR przeciwciała identyczne z BCR + komórki pamięci (pamięć długotrwała). RóŜnicowanie komórek B polega na zmianach w obrębie cytoplazmy i błony (ekspresja cząsteczek CD19, 20, 21, 22). B B1 (odp. pierwotna) B1a (CD5 biorcy przeszczepów szpiku, 90 % CML, autoimmunizacja) B1b B2 (80 % komórek B krwi obwodowej) Plazmocyt (BLIMP) cechuje się zmniejszoną ekspresją markerów powierzchniowych. Jego zadaniem jest produkcja przeciwciał. KaŜde przeciwciało posiada część wiąŝącą antygen F ab (fragment antygen biding) oraz część krystalizującą lub komórkową F c (fragment crystallisable or cellular). Fragment F c ma za zadanie wiązanie z fagocytem oraz aktywację dopełniacza i w konsekwencji lizę bakterii, chemotaksję i opsonizację. komórka macierzysta prekursor limfoidalny ( limfocyt) lub mieloidalny ( megakariocyt, granulocyty, mastocyty, monocyty i makrofagi) Grasica zasiedlona jest przez komórki pre-t, które związane są z komórkami opiekuńczymi. Komórki nabłonkowe kory posiadają receptory MHC (u człowieka uŝywa się określenia HLA). Tymocyty mają receptory TCR, które jeśli nie rozpoznają MHC, ulegają apoptozie; w ten sposób 90% spotyka śmierć z zaniedbania, a reszta delikatnie rozpoznająca przeŝywa (5%) jest to tzw. selekcja pozytywna. Zbyt silne wiązanie TCR z MHC prowadzi do śmierci pozostałych 5% jest to tzw. selekcja negatywna. ilustracja restykcji HMC: strefa korowo rdzeniowa do krwi T h CD4 + - MHC klasa II T? CD8 + - MHC klasa I Profile cytokin wydzielanych przez poszczególne klasy limfocytów: Th1: IFNγ, TNFβ, IL-2; aktywacja makrofagów, odpowiedź komórkowa Th2: IL-4, 5, 6, 10, 13; powstawanie eozynofili i mastocytów, odpowiedź humoralna limfocyty B (15%) T (75%) TCRαβ (krew) T h CD4 + (70%) T h1, T h2 T s + T c CD8 + (30%) TCRγδ CD4 -, CD8 - (nabłonki) limfocyty B BCR, CD19, 20, 21, MHC-I, II T TCR, CD2, 3, 4, 5, 8, MHC-I T CD2 +, NK CD3 -,CD16 + Komórki prezentujące antygen (APC) prezentują go dla TCR. Komórki te cechują się heterogennością oraz zdolnością immunostymulacji. NaleŜą do nich: - makrofagi (pochodzą z monocytów, a te z monoblastów; mogą ulegać aktywacji lub róŝnicowaniu) - limfocyty - komórki dendrytyczne - mieloidalna - komórka Langerhansa (ziarna Birbecka) - DC1 - limfoidalna - DC2 Główny układ zgodności tkankowej (major histocompatibility complex MHC; u człowieka: human lymphocyte antigen HLA) Pojęcie to odnosi się zarówno do genów, jak i do ich produktów białkowych (białka zgodności tkankowej). Pierwsze badania nad MHC związane były z eksperymentami nad przyczepianiem skóry u myszy. Geny te wiązano początkowo wyłącznie z transplantacją. Rozwój badań nad MHC uwieńczyło przyznanie 5 nagród Nobla. brak MHC serce, wątroba, trzustka MHC dzieli się na tzw. klasy mówimy zatem o MHC klasy I, III lub II. Podczas dojrzewania limfocytów dochodzi do prezentacji im własnych antygenów przez komórki dendrytyczne. lokalizacja genów kodujących cząsteczki MHC chromosom 6p21.1-3: - 2 -

3 - 3 - MHC-I; α 1, α 2 wysoce polimorficzne (duŝe zróŝnicowanie); 2 α-helisy po boku + rowek zawierający peptyd antygenowy (długości 10 aminokwasów) wzdłuŝ biegną dwie kieszonki kotwiczące (B i F) MHC-II; α 1, β1 wysoce polimorficzne; peptyd składa się z 20 aminokwasów; obecnych jest 6 kieszonek kotwiczących MHC-I związany jest z prezentacją antygenów endogennych (własnych) komórek: produkcja białek w cytozolu znakowanie ubikwityną (poliubikwitynacja) proteasom do ER gdzie białka TAP pompują peptydy organizacja MHC-I do aparatu Golgiego pakowanie w pęcherzyki transport na zewnątrz prezentacja antygenu [LMP w połączeniu z proteasomem dają immunoproteasom] MHC-II związany jest z prezentacją antygenów egzogennych; komórka T h CD4 + endocytoza / pinocytoza antygenów egzogennych endosomy i lizosomy transport do ER zatyczka na ER transport do aparatu Golgiego odłączenie CLIP oraz dołączenie antygenu do MHC-II prezentacja antygenu kostymulacja: B7-1 = CD80 CD28 \ B7-2 = CD86 CD28 transdukcja sygnału LFA3 CD2 / ICAM1 LFA1 związek MHC z chorobami: (chorzy z antygenem) x (zdrowi bez antygenu) względne ryzyko (relative risk) = (chorzy bez antygenu) x (zdrowi z antygenem) Odporność nieswoista = wrodzona ogólnoustrojowa - niskie ph - powłoki skóra śluzówki - hormony leczenie sterydami (półpasiec, ospa wietrzna, opryszczka pospolita) ciąŝa menopauza - genetyczne - temperatura - immunosupresja Odporność nieswoista humoralna - dopełniacz (C) - inhibitory wirusowe komórkowa - fagocytoza zapalenie - interferony (IFN) - 3 -

4 - 4 - Miejsca w którym występuje niskie ph: - Ŝołądek (zaburzenia ułatwiają zakaŝenie Helicobacter pylori), - pochwa (dzięki obecności m. in. Lactobacillus acidophilum) - skóra Nienaruszona skóra jest barierą nieprzebytą dla bakterii. O śluzówkach mówić moŝemy zarówno w kontekscie odporności swoistej, jak i nieswoistej. Zmiany hormonalne, jakie mają miejsce u kobiety w okresie ciąŝy i menopauzy zaburzają odpowiedź immunologiczną i zwiększają wraŝliwość na zakaŝenia. Rola czynników genetycznych w odporności przykładowo istnieją myszy odporne na wirusowe zapalenie wątroby, jest to cecha dominująca, związana z brakiem receptorów na hepatocytach dla wirusów WZW typu mysiego albo z brakiem ekspresji genów opłaszczających nukleokapsyd (proteazy i lipazy). Temperatura ochrona przed wirusami: podniesienie temperatury hamuje rozwój choroby wirusowej (mutanty tr oporne i bardziej zjadliwe); gorączce towarzyszy pocenie (ochrona na powierzchni ciała). Immunospuresja obniŝenie ilości i aktywności fagocytów, spadek poziomów cytokin, zaburzenie flory naturalnej (fizjologicznej), problem transplantologii. Dopełniacz (komplement = C) mechanizm odpornościowy, który pojawił się pierwszy raz w przebiegu ewolucji u rekina. Jest to układ złoŝony z około 30 białek, większość ma charakter proenzymów. Aktywacja następuje po wniknięciu do organizmu antygenu (komplement jest mechanizmem z pogranicza odpowiedzi swoistej i nieswoistej). Po wniknięciu antygenu powstaje aktywny składnik C1, który rozkłada dalsze aŝ do konwertazy C3 (C4b2a); jest to tzw. klasyczna droga aktywacji dopełniacza. Istnieje równieŝ droga alternatywna = properdynowa, równieŝ kończąca się konwertazą (C3bBbP). Składnik C3 jest proenzymem, który ulega rozbiciu na fragmenty C3a i C3b. Cb3 = opsonina przyczepia się do powierzchni antygenu (proces opsonizacji), umoŝliwiając bardziej efektywną od zwykłej fagocytozy immunofagocytozę; aktywuje ponadto drogę alternatywną (amplifikacja w czasie Ŝycia płodowego oraz u noworodków). Rozszczep składnika C5 na powierzchni obcej komórki prowadzi do powstania tzw. kompleksu atakującego błonę (MAC), który ma zdolność ataku bakterii G(+) np. E. coli czy komórek nowotworowych. Składniki C3a i C5a nazywane są anafilatoksynami lub mediatorami zapalnymi. Na powierzchni większości naszych własnych komórek występują białka chroniące nas przez działaniem endogennego dopełniacza (CD59). Wykorzystuje to np. wirus HIV, który wbudowuje się do limfocytów T h, tam namnaŝa i opuszcza komórki posiadając na powierzchni CD59, co chroni go przed działaniem dopełniacza. WyróŜniamy 3 typy inhibitorów wirusowych: α, β i γ. Dwa pierwsze to ciepłostałe glikoproteiny (70 oc ), podczas gdy γ jest termolabilny. Utrudniają one kontakt wirusa z ludzką komórką i bywają silniejsze od swoistych przeciwciał. Interferony (INF-α, β i γ) to najwaŝniejsza broń przeciwwirusowa. Nie działają one co prawda na same wirusy, lecz zmieniają metabolizm komórkowy, utrudniając wirusom namnaŝanie się w ich wnętrzu. Aktywacja wszechobecnego proenzymu kinazy białkowej działa na syntezę białek wirusowych, ale nie komórkowych, podczas gdy aktywacja proenzymu rybonukleazy prowadzi do degradacji zarówno komórkowego, jak i wirusowego RNA. Fagocytoza jest podstawą odpowiedzi nieswoistej. Pierwszym etapem jest powstanie stanu zapalnego (tkliwość dotykowa, ropa, rumień, temperatura) i synteza mediatorów: C3a, C5a, bradykininy oraz czynników chemotaktycznych (rodzaj cytokin), które przyciągają i aktywują fagocyty dochodzi w ten sposób do pochłonięcia obcych komórek, czy to niespecyficznie, czy przez opsoninę C3b. W drugim etapie do wakuoli wpuszczana jest zawartość lizosomów. Trzecim i ostatnim etapem jest wewnątrzkomórkowe zabicie na drodze tlenowej bądź beztlenowej. tlenowo beztlenowo H 2 O 2 nadtlenek azotu chloramina lizozym na G(+) związki powierzchniowo czynne Niektóre mikroby są na ten proces niewraŝliwe, np. większość wirusów oraz dwoinka rzeŝączki (Neisseria gonorrhoae) zjawisko aresztu prewencyjnego. Cytokiny Wzajemna komunikacja w układzie odpornościowym zachodzi dzięki: cząsteczkom adhezyjnym (CAM), odpowiedzialnym za bezpośredni kontakt i przyleganie oraz cytokinom, umoŝliwiającym interakcje między komórkami sąsiadującymi i na odległość. Cytokiny moŝna opisać jako małe cząsteczki pośredniczące w przekazywaniu sygnałów między komórkami, mediatory reakcji zapalnych i immunologicznych oraz biorące udział w regulacji hemopoezy (*). Głównymi grupami cytokin są: - 4 -

5 interleukiny (IL-1 25) (*), - interferony (INF-α, β, γ), - czynniki martwicy nowotworów (TNF), - czynniki wzrostowe (GF), - czynniki stymulacji wzrostu komórek (CSF) (*), - chemokiny. Regulacja z udziałem cytokin charakteryzuje się kilkoma cechami, do których naleŝą: plejotropizm wielokierunkowość działania cytokin, redundancja róŝne cytokiny mogą wywierać ten sam efekt, antagonizm róŝne cytokiny mogą wywierać odmienne efekty, czasem przeciwstawne do siebie, synergizm efekt jest silniejszy, gdy działają 2 cytokiny niŝ gdy jedna, Ŝadna cytokina nie działa sama. Mechanizm działania cytokin moŝe być: - autokrynny cytokina wydzielana przez komórkę działa na nią samą, - parakrynny - cytokina wydzielana przez komórkę działa na komórkę sąsiednią, - endokrynny.- cytokina wydzielana jest do krwi, z prądem której wędruje do odległych tkanek i działa na ich komórki. Receptory dla cytokin składają się 3 części: zewnątrzkomórkowej, transbłonowej oraz zewnątrzkomórkowej. Przykładowo dla IL-2 jest to heterotrimer αβγ. Aktywacja receptora przez ligand cytokinę pobudza aktywność kinazy tyrozynowej, która fosforyluje białka wewnątrz komórki, np. receptor JAK STAT transkrypcja genów. Istnieje 5 rodzajów receptorów dla cytokin, w zasadzie podobnych do siebie, inaczej wyglądają jedynie receptory dla chemokin (brak aktywacji szlaku, zamiast tego reorganizacja szkieletu komórki). Cytokiny biorą udział w układzie odpornościowym, odporności przeciwnowotworowej, zjawiskach autoimmunizacyjnych oraz układzie krwiotwórczym. Ogólną funkcją interleukin jest kierowanie komórek do róŝnicowania. - IL-1 najbardziej plejotropowa, produkowana przez monocyty i makrofagi, działa na: makrofagi (TNF, IL- 6, IL-1), limfocyty T (IL-2, IFN-γ) i B (proliferacja, róŝnicowanie), wątrobę (synteza białek ostrej fazy), mózg (gorączka, senność, ACTH), promuje reakcję zapalną, - IL-2 działa autokrynnie na limfocyty T h, wpływa na: róŝnicowanie T w T c produkujące IL-2 i IFN-γ, NK (aktywacja), B (produkcja przeciwciał), monocyty (aktywacja), - IL-4, 5 pobudzają limfocyty B, IgE (4) alergie, T h2 + T h1 (4), wzrost i róŝnicowanie eozynofilów (pasoŝyty) (5), - IL-6 pobudza przejście B w plazmocyt i T w T c, syntezę białek ostrej fazy w wątrobie, wraz z IL-3 wpływa na szpik (wzrost komórek macierzystych), - IL-8 chemokina, powoduje chemotaktyczne przyciąganie jednojądrzastych fagocytów do miejsc reakcji zapalnej, - IL-12 pobudza cytotoksyczność (T c + NK), stymuluje B do produkcji IgG, wydzielana jest przez makrofagi pod wpływem bakterii, wirusów i grzybów, stymuluje INF-γ oraz promuje rozwój T h1, Interferony (γ, β, α, κ, ω) α i β produkowane są przez komórki pod wpływem zakaŝenia wirusowego, zaś γ przez T i NK pod wpływem antygenu. Działanie interferonów: wzbudzają w komórce stan gotowości przeciwwirusowej, hamują tempo zakaŝenia, hamują replikację, utrudniają formowanie się wirionów, aktywują RNAzę L oraz kinazę białkową R, nasilają cytotoksyczność T c, NK i K, zwiększają ekspresję MHC, pobudzają makrofagi i przez to fagocytozę, podnoszą poziom innych cytokin, działają antyangiogennie i przez to przeciwnowotworowo; α bierze udział w WZW typu B i C oraz raku pęcherza. Czynnik martwicy nowotworu (TNF) pobudza T, B, śródbłonek, makrofagi, resorpcję kości, apoptozę komórek; oddziałuje na mózg (gorączka, senność), wątrobę (białka ostrej fazy). ZakaŜenie moŝe spowodować uwolnienie duŝych ilości TNF, a to szok septyczny oraz wyniszczenie (kacheksję). Istotny jest udział cytokin w hemopoezie (czasami podaje się je przy hemocytopeniach). Mechanizmy regulacyjne odpowiedzi immunologicznej mechanizmy wspomagające mechanizmy regulujące; regulatory: antygen, APC, T, Ig, idiotypowo oraz neurohormonalna regulacja odporności, czynniki genetyczne - 5 -

6 antygen rodzaj grasiconiezaleŝne (IgM) i grasicozaleŝne (kooperacja T + B IgG, E), egzogenne Ig, endogenne komórkowo, dawka tolerancja, droga podania, - interakcja T z APC aktywacja tylko przy jednoczesnych dwóch sygnałach (kostymulajca), gdy rozpoznany zostanie tylko antygen anergia tolerancja, - interakcja: CD80/86 CD28, TCR T h B MHC-II, CD40 CD40L; róŝnicowanie B w komórki pamięci oraz plazmocyty, - wygaszanie odpowiedzi: - funkcje T reg : zabezpieczenie przed autoagresją, tolerancja pokarmowa, tolerancja transplantacyjna, - regulacja aktywacji limfocytów B przez przeciwciała: (+) IgM C, ( ) IgG; niektórych szczepionek (np. przeciw śwince) nie podaje się dziecku przed pierwszym rokiem Ŝycia w powodu obecności przeciwciał; podobna sytuacja ma miejsce przy konflikcie serologicznym, - idiotypowa modulacja odpowiedzi (np. przeciwciała anty-anty-a) układa się w sieć Jerne a: na tej zasadzie konstruowane są szczepionki antyidiotypowe, - wzajemne relacje między układami: ; wpływ glikosteroidów: - redukują limfocyty, monocyty i eozynofile, - hamują wytwarzanie cytokin pro-zapalnych oraz prezentację antygenu (hamują odpowiedź komórkową), - hamują funkcje mastocytów, - Czynniki genetyczne: odpowiedź zaleŝy od klas genów MHC, dlatego kaŝdy z nas inaczej odpowiada na te same antygeny wskutek polimorfizmu genowego. ZaleŜy od tego równieŝ podatność na choroby autoimmunizacyjne. Na dodatek wiele genów nie związanych z MHC takŝe moduluje odpowiedź immunologiczną. Tolerancja immunologiczna a nadwraŝliwość I typu Tolerancja immunologiczna to całkowity lub częściowy brak zdolności organizmu do odpowiedzi immunologicznej na dany antygen po co najmniej dwukrotnym kontakcie z tym antygenem. Jest to zjawisko swoiste wobec danego antygenu, lecz zazwyczaj brak reakcji dotyczy zarówno odpowiedzi typu komórkowego, jak i humoralnego. Owen zauwaŝył, Ŝe cielęta heterozygotyczne o wspólnym łoŝysku nabywają na siebie nawzajem tolerancji (chimery posiadające krew własną i bliźniaczą). metody badania tolerancji doświadczalne, parabioza, bliźniaki monozygotyczne doświadczenia - Mitchisona zaleŝność od dawki np. BSA - Weigla - 6 -

7 - 7 - Przełamanie autotolerancji prowadzi do chorób autoimmunologicznych. zachowanie tolerancji selekcja klonalna grasicy - delecja klonalna (eliminacja) limfocyty T w grasicy i na obwodzie, B w szpiku i na obwodzie; T apoptoza aktywny, uwarunkowany genetycznie proces prowadzący do programowanej śmierci komórki (PCD) ciałka apoptotyczne fagocytowane przez makrofagi - anergia klonalna inaktywacja autoreaktywnych limfocytów T (przez obniŝenie ich IL-2) które uniknęły delecji klonalnej; warunkiem reaktywności są dwa sygnały (TCR, B 7.1 / 7.2 ) - sekwestracja anatomiczna np. przednia komora oka, torbiel policzkowa chomika, - sekwestracja molekularna autoantygeny mają epitopy dominujące i małe (ukryte), - aktywna supresja przebiega z udziałem limfocytów T c hamujących autoagresję oraz przeciwciał antyidiotypowych, które przeciwdziałają nadreaktywności humoralnej, ułatwianie wywołania tolerancji właściwości fizyko-chemiczne, drogi wprowadzenia, dawka, dojrzałość aparatu immunologicznego mechanizm tolerancji - poprzez B - zahamowanie funkcjonalne, - zahamowanie centralne, - poprzez T - osłabienie reakcji typu późnego, - osłabienie bariery transplantacyjnej NadwraŜliwość to odwrotność tolerancji, prowadzi do uszkodzenia tkanek gospodarza. Alergia to zmieniona reaktywność na wtórne wprowadzenie antygenu (synonim nadwraŝliwości typu I) (Pirquet, 1906 r.). Choroby zaliczane do I typu reakcji wg klasyfikacji Galla Coombsa: wstrząs anafilaktyczny, astma atopowa, alergiczny nieŝyt nosa, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy, atopowe zapalenie skóry, alergia pokarmowa, alergia na leki. Immunoterapia swoista w chorobach alergicznych: na owady Ŝądlące, nieŝyt nosa, astma alergiczna, leki (desensybilizacja). NadwraŜliwość typu I antygen reaguje z IgE lub IgG 4 na zasadzie mostkowania, a ta z FcεγR 1/2 camp + Ca 2+ degranulacja mastocytów (komórki docelowe) (histamina, heparyna, sertonina) + synteza mediatorów eikozanowych oraz interleukin. - Astma to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, w której bierze udział wiele typów komórek (mastocyty, eozynofile, limfocyty T). Występują objawy kliniczne (świszczący oddech, duszność, ucisk w klatce piersiowej, kaszel itd.) w wyniku zwęŝenia oskrzeli w odpowiedzi na mediatory anafilksji. wczesna reakcja oskrzelowa do 30 min, udział mastocytów, reakcja późna degranulcja eozynofilów (ECF, MBP, ECP), - alergiczny nieŝyt nosa zaburzenia komfortu Ŝycia, ew. rozwija się w alergiczne zapalenie spojówek, - obrzęk naczynioruchowy Quinkego dotycz gardła, krtani i głośni moŝe być przez to przyczyną śmierci, - skaza wysiękowa atopowe zapalenie skóry (mleko, jaja, matka) atopia genetyczna skaza produkcji IgE w wyniku kontaktu z alergenami środowiska nieszkodliwymi dla innych; halotypy: astma atopowa HLA A 1 B 8 (DR 3 ) / A 3 B 7 DR 2 T h1 antyalergiczne T h2 alergiczne IFN-γ, IL-2, IL-12 IL-3, 4, 5, 6, 9, 13 ocena wskaźnika T h4 / T h8 : nowotwory, HIV norma alergia atopowa > 0,3 0,8 1 1,4 1,8 2,3 Inne rodzaje nadwraŝliwości NadwraŜliwość typu II przeciwciała klas IgG i IgM powodują destrukcję komórek i tkanek w wyniku: działania dopełniacza (C3a, C5a), kompleksu MAC, cytotoksyczności zaleŝnej od przeciwciał (ADCC), opsonizacji. Fizjologicznie kompleks bakterii i przeciwciała ulega fagocytozie i działaniu dopełniacza, tu natomiast taka odpowiedź zostaje skierowana przeciwko własnym komórkom organizmu. - reakcje posttransfuzyjne wytwarzanie przeciwciał przeciwko antygenom powierzchniowym dawcy, - konflikt serologiczny gdy matka jest Rh-, a płód Rh+ choroba noworodków w następnej ciąŝy; środkiem zaradczym jest usunięcie krwinek przez podanie anty-d w ciągu h; tylko klasa IgG przechodzi przez łoŝysko, - cytopenie polekowe (często wywoływane przez anestetyki): lek wiąŝe się do komórki (opsonizacja) przyłączają się przeciwciała aktywowany jest dopełniacz zachodzi niszczenie tkanki, kompleks immunologiczny lek przeciwciało absorbuje się na powierzchni komórki aktywowany jest dopełniacz rozwój objawów klinicznych, - 7 -

8 - 8 - choroby autoimmunologiczne przewlekłe i cięŝkie do leczenia - zespół Goodpasteura w organizmie pojawiają się przeciwciała przeciwko kolagenowi typu IV, co zaburza czynność głównie nerek i płuc, - miastenia gravis, NadwraŜliwość typu III decydujące znaczenie mają tu kompleksy immunologiczne antygen przeciwciało. W tym typie nadwraŝliwości biorą udział wszystkie klasy przeciwciał. Kompleksy dzielą się na małe (C3a, erytrocyty do wątroby), średnie (immunogenne) i duŝe. Odkładają się w nerkach i płucach, gdzie zaczyna się proces chorobowy, podwyŝszając ciśnienie i zmniejszając przepływ. Proces zapalny powoduje destrukcję światła naczynia, a agregaty na błonie zewnętrznej dają naciek zapalny. Do czynników odkładania zaliczamy: wielkość cząsteczki, powinowactwo klas przeciwciał (IgG 1, IgG 3 ), działanie dopełniacza, rodzaj naczyń krwionośnych, rodzaj tkanki. - Odczyn (zjawisko) Arthusa: podskórne wprowadzenie antygenu tworzenie kompleksy aktywacja trombocytów i mastocytów indukcja makrofagów do produkcji IL-1, IL-12 i TNF mastocyty uwalniają hiastaminę i LT wzrasta przepuszczalność naczyń krwionośnych stan zapalny NadwraŜliwość typu IV (opóźniona, komórkowa) - makrofagi prezentują antygen i uczulane są subpopulacje Th1 IL-2 + IFN-γ T c efekt cytotoksyczny, - podanie podskórne prątków gruźlicy, - odpowiedź typu IV jest hamowana przez duŝe dawki prostaglandyn, - komórki olbrzymie z przetrwałymi antygenami (makrofagi, nabłonek) Choroby autoimmunologiczne jako zaburzenie tolerancji immunologicznej W chorobach autoagresyjnych uczestniczą: autoantygeny, autoprzeciwciała, autoreaktywne limfocyty B i T oraz kompleksy immunologiczne. Czynniki immunologiczne: - zaburzenie delecji i apoptozy komórek autoreaktywnych (mutacje Apo / Fas, Bax), - zniesienie sekwestracji autoantygenu, - wzmoŝona prezentacja autoantygenu, - zmiana struktury antygenu, np. autoprzeciwciała histonów H3 i H2B, - limfocyt T h1 np. RZS, stwardnienie rozsiane, - reakcja krzyŝwa między antygenem egzogennym i autoantygenem, np. cukrzyca typu I (albumina mleka p69 w komórkach β trzuski), - zaburzenia zaleŝne od cytokin, - aktywacja poliklonalna B bez T h2 (LPS, EBV, HSV, HIV, trombocyty, autoprzeciwciała przeciwko DNA), - zaburzenie funkcji limfocytów B, - zaburzenie regulacji idiotypowej, - czynniki MHC mutacje w αβmhc-ii i TCR Czynniki infekcyjne: - bakteryjne, np. podobieństwo białka M do miozyny i wimentyny, - mutacje w białkach opiekuńczych (chaperony, Hsp), - wirusowe (odra stwardnienie rozsiane, EBV zespół Sjörgena) podział: - narządowo swoiste: zespół Sjörgena, choroba Addisona, wole Hashimoto, cukrzyca typu I, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, choroba Gravesa Basedowa, miastenia, choroba Bechterewa, - układowe (kolagenowo naczyniowe): reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), toczeń rumieniowaty układowy (SLE) rozpoznanie: wzrost poziomu γ-globulin, autoprzeciwciała, C, Ts, kompleksy immunologiczne, uszkodzenie tkanek (biopsja) przykłady: przeciwciała antyjądrowe IgG, IgM RZS 90 % 20 % SLE 20 % 90 % zespół Sjörgena (suchości) 70 % 70 % zapalenie mózgu i rdzenia stwardnienie rozsiane czynnik reumatoidalny (RF) - 8 -

9 - 9 - miastenia przewlekłe zapalenie tarczycy = wole Hashimoto choroba Gravesa Basedowa nadczynność tarczycy IDDM = cukrzyca I typu zespół Goodpasteura niedokrwistość złośliwa wadliwe wchłanianie witaminy B 12 Podstawy immunologii nowotworów koncepcja ścieŝki nowotworowej; fenotyp komórki nowotworowej po zaburzeniu funkcji ok. 60 genów; hipoplazja łagodna dysplazja złośliwa dysplazja wczesna inwazja; losy komórki: róŝnicowanie / apoptoza / zezłośliwienie geny mutatorowe (6) naprawa poreplikacyjna (wyłączenie przy hipermetylacji w nowotworze Ŝołądka), G 1 S: I punkt kontrolny, działanie p53: aktywacja róŝnymi drogami (fosforylacja) [zaburzenie] wypuszczenie uszkodzonej komórki z cyklu podziałowego antygeny wspólne: CA; związane z nowotworami TAA mechanizmy odpornościowe nie działają dopóki nowotwór nie posiada własnych naczyń krwionośnych, czyli do czasu gdy urośnie do średnicy 3 mm, HER2 receptor powierzchniowy przekazywanie sygnału do komórki i namnaŝanie jej; amplifikacja genu kodującego receptor (>10x) zwielokrotnienie przekazywania genu lub nadekspresja; leczenie obejmuje przeciwciało monoklonalne herceptynę nowotwory głowy i szyi udział przeciwciał przeciwko receptorowi dla EGF telomery (15 kb 7 kb) obecność telomerazy w komórkach nowotworowych wirusy a nowotwory: pierwotny rak wątroby (HBV), rak szyjki macicy (HPV 16 i 18), chłoniak Burkitta i inne chłoniaki w immunosupresji (EBV), rak nosogardzieli (EBV), białaczka z komórek T dorosłych (wirus ludzkiej białaczki T komórkowej = HTLV-1) modulacja antygenowa komórek nowotworowych wytwarzane limfocyty T c nie atakują innych komórek, dlatego ponownie mamy do czynienia z odpornością pierwotną - antygen róŝnicowania CD10 CALLA (białaczka), - antygen karcynoembrionalny CEA, - antygen specyficzny prostaty = PSA, swoisty dla raka gruczołu krokowego odpowiedź immunologiczna przeciwko nowotworom: - komórki NK 1. linia obrony; + IL LAK, - chemokiny chemotaksja komórek odpowiedzi nieswoistej, - mechanizm limfocytów naciekających guz, immunoterapia czynna i bierna / swoista, nieswoista, kombinowana; czynna, swoista terapia genowa wprowadzenie do komórek nowotworowych nowych genów celem zwiększenie ekspresji przeciwciał i MHC-II promocja guza: supresja, immunomodulacja, tworzenie kompleksów, opsonizaja, cytokiny, TGF-β, VEGF koncepcja ziarna i gleby przerzuty z pewnych narządów wędrują prawie swoiście do innych określonych narządów, np. Ŝołądek płuca, pierś kości; istotny jest udział chemokin w tym procesie; skuteczność komórek przerzutowych wynosi 10-6 komórek Podstawy immunologii transplantacyjnej rodzaje przeszczepów: autologiczny (w obrębie tego samego organizmu), izogeniczny = synergiczny (bliźniaki jednojajowe; szczep wsobny), allogeniczny (w obrębie tego samego gatunku), ksenogeniczny (osobniki róŝnych gatunków), badania Owena tolerancja immunologiczna w przypadku bliźniąt heterozygotycznych o wspólnym łoŝysku (Szkocja, 1945) 3 angielscy badacze: przeszczep komórek śledziony między myszami krotko po urodzeniu; reakcja drugiego przeszczepu (ang. second set reaction); rola miejscowego węzła chłonnego; odczyn blastyczny w odpowiedzi na komórki dawcy fazy reakcji w odpowiedzi na alloprzeszczep: indukcyjna = afarentna oraz efektorowa - faza indukcyjna rozpoznanie antygenów MHC-I i II dawcy; rola komórek APC (komórki dendrytyczne w narządach miąŝszowych oraz komórki Langerhansa w skórze), które wędrują z przeszczepu do śledziony i regionalnych węzłów chłonnych klasyczne antygeny transplantacyjne: MHC-I, wykryte później a waŝniejsze: MHC-II, słabe antygeny transplantacyjne: poza układem MHC - 9 -

10 faza efektorowa zaleŝnie od doboru dawcy i biorcy odrzucenie przeszczepu nadostre / ostre lub przewlekłe (IV typ nadwraŝliwości) Nadostre odrzucenie przeszczepu jest kwestią kilku minut (tzw. biały przeszczep). Mikrozakrzepy powodują niedokrwienie, a to martwicę. Czynnikiem sprawczym są tu przeciwciała swoiste przeciwko MHC-I i II oraz ABO. Obecnie dzięki postępowi sytuacja taka zdarza się rzadko. Ostre odrzucenie przeszczepu zachodzi w ciągu od kilku dni do 2 miesięcy. Przeszczepiony narząd podejmuje co prawda pracę, ale powstaje naciek limfocytowo makrofagowy i odrzucenie śródmiąŝszowe. Sytuacja taka moŝe dotyczyć: nerek, serca, wątroby, płuc lub trzustki. Decydujące są tu limfocyty T h1 (CD4) rozpoznające APC cytokiny reakcja nadwraŝliwości typu późnego (ang. delayed time hypersensivity = DTH). Czynniki humoralne: IL-2, 4, 5, 6, 12, IFN-γ, TNF-α aktywacja i dojrzewanie Tc aktywacja NK, proliferacja B i tworzenie plazmocytów, wzrost ekspresji MHC. Przewlekłe odrzucenie jest najczęstszym przypadkiem klinicznym; trwa ono miesiące lub lata. Odkładanie składowych immunoglobulin i C3 (III typ reakcji) powoduje przebudowę naczyń i sukcesywne włóknienie przeszczepu. Zawsze prowadzi do utraty przeszczepu, a nie znane są metody zahamowania tego procesu. nerka włóknienie i niedokrwienie, serce zwęŝenie wieńcowe, wątroba cholestaza i zwyrodnienie wodniczkowe hepatocytów, płuca zapalenie oskrzelików Genetyka transplantacyjna: u myszy odkryto genów H istotnych pod względem transplantacyjnym; najwaŝniejszy jest H 2, a znacznie słabsze H 1 i H 3. U człowieka jest to układ HLA, głównie HLA-DR i B, mniejsze znaczenie mają A i C. Trafienie dawcy i biorcy jest statystycznie moŝliwe z szansą 1 na kilkaset milionów, do czego dochodzi jeszcze zgodność w zakresie układu grupowego krwi AB0. Przy transplantacji narządów innych niŝ nerka przeszczepia się bez zgodności HLA, ale w obrębie AB0 (dodatkowo efekt cytotoksyczny). Immunosupresja farmakologiczna: glikokortykosteroidy (GKS), leki alkilujące, antymetabolity puryn i kwasu foliowego, cyklosporyna (CsA), antybiotyki makrolidowe (FK506 = Tacrolimus, Rapamycyna = Siralimus), mykofenolan mofetidu (MMF). CsA i FK506 są inhibitorami kalcyneuryny. Przykład leczenia skojarzonego: GKS + CsA + Azatiopryna + Tacrolimus) Negatywne skutki immunosupresji: - upośledzenie odporności przeciw-zakaźnej biorcy (zapalania płuc, infekcje wirusowe), - uszkodzenie narządów miąŝszowych (CsA nerki, Azatiopryna szpik), - moŝliwość indukcji nowotworów układu limfatycznego Inne sposoby osiągnięcia immnosupresji: - naświetlanie RTG, - globulina antylimfocytarna, - globulina antytymocytowa, - przeciwciała monoklonalne: anty-cd4 i anty-mhc uwagi do przeszczepiania poszczególnych narządów: - nerka od rodziny, dobór HLA-DR, -B, AB0, czas zimnego niedokrwienia: 24h; odrzucenie nadostre jest zazwyczaj humoralne, zaś ostre lub przewlekłe zazwyczaj komórkowe, - serce czas zimnego niedokrwienia: 4 h, liczy się zgodność grup krwi; po przeszczepie Ŝyje się jeszcze 4 7 lat, ale juŝ po 3 5 latach rozwija się miaŝdŝyca wieńcowa; mogą powstać przeciwciała anty-miozyna, - wątroba mała immunogenność, niekonieczna jest zgodność HLA, ale AB0; immunosupresja skojarzona: CsA + FK506; pacjent przezywa w 90%, natomiast odrzucenie nie reaguje na leczenie, - szpik w schyłkowych fazach białaczek, anemii aplastycznej oraz niedoborach immunlogicznych; podaje się doŝylnie co najmniej 2 4 x 10 8 Ŝywych komórek jednojądrzastych / kg masy ciała biorcy, aby podjęły one po 2 3 tygodniach funkcje hematopoetyczne; pacjent jest przez 2 3 miesiące bezbronny na zakaŝenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze; dobór HLA; CVH(A) aktywacja przeszczepionych limfocytów T w przeszczepie szpiku Przeszczepy ksenogeniczne są w fazie eksperymentalnej, próby najczęściej kończą się odrzuceniem nadostrym lub ostrym. Proponuje się przeszczepiane serca od małpy oraz wątroby od świni (zagroŝenie CMV). Pierwotne niedobory odporności Pierwotne niedobory odporności to grupa genetycznie uwarunkowanych zaburzeń budowy, dojrzewania i róŝnicowania się oraz funkcji narządów i komórek układ odpornościowego. Ze względu na mechanizm dzielimy je na dotyczące następujących etapów: - dojrzewanie limfocytów, - przełączanie klas przeciwciał w limfocytach B,

11 prezentacja antygenu, - migracja limfocytów LAD-1/2; mutacja CD18, - mechanizmy zabijania patogenów, - apoptoza leukocytów, - mechanizmy naprawy DNA Klasyczny podział niedoborów pierwotnych opiera się na ich relatywnej częstości: - niedobory przeciwciał (50%), - niedobory mieszane B + T (20%), - niedobory fagocytów (18%), - niedobory typu komórkowego (10%), - niedobory składników dopełniacza (2%) drogi klasycznej (kompleksy) lub alternatywnej (Neisseria) 8 ostrzegawczych objawów pierwotnych niedoborów odporności: - 8 zakaŝeń w ciągu roku, - 2 zakaŝenia zatok o cięŝkim przebiegu w ciągu roku, - 2 miesiące antybiotykoterapii bez wyraźnej poprawy, - 2 zapalenia płuc w ciągu roku, - zahamowanie prawidłowego rozwoju dziecka lub przyrostu masy ciała, - powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe, - przewlekła grzybica jamy ustnej i skory przeciągająca się ponad 1 rok Ŝycia, - konieczność długotrwałego stosowania antybiotyków doŝylnych w celu opanowania zakaŝenia Z klasycznego podziału niedoborów wynika, iŝ najczęściej zdarzają się niedobory w zakresie przeciwciał. W grupie tej z kolei najczęściej występującym schorzeniem jest agammaglobulinemia Brutona (85%). Jest to zaburzenie genetyczne sprzęŝone z płcią; mutacja dotyczy genu BTK kodującego kinazę tyrozynową. Choroba cechuje się całkowitym niedoborem przeciwciał. Objawy zaczynają występować w 4-6 miesiącu Ŝycia i obejmują: nawracające zakaŝenia ropne, zapalenie płuc oraz ucha środkowego i zatok. Zachowana jest odporność przeciwko wirusom, z wyjątkiem enterowirusów. Leczenie obejmuje doŝylne lub podskórne podawanie pzeciwciał. Pozostałe 15 % stanowią: - niedobory IgA i podklas IgG defekty końcowego róŝnicowania limfocytów B, - niedobór związany z podwyŝszeniem stęŝenia IgM, - pospolity znamienny niedobór odporności CVID (Haemophilus, Mycoplasma, Staphylococcus) daje zespół złego wchłaniania podobny do celiakii, - przejściowa hipogammaglobulinemia niemowląt (przeciwciała matki działają do 6 miesiąca, a pełne uzupełnienie klas ma miejsce dopiero w wieku 12 lat) - wzrost IgE zespół Joba (nawracające ropnie, zniekształcenie twarzy, zaburzenia kostne) Drugą co do częstości występowania grupą zaburzeń jest niedobór mieszany T i B, określany jako SCID. CięŜki złoŝony niedobór odporności (SCID) to heterogenna grupa chorób charakteryzująca się defektami limfocytów B i T. NajcięŜsze postaci u niemowląt. Występuje zwiększona podatność na infekcje wirusowe ( T), bakteryjne ( B), grzybicze i pierwotniakowe, np. CMV, Candida spp., Pneumocystis carinii. Klasyfikacja: - T - B + (najczęściej) - SCID zw. z chromosomem X: uszkodzony receptor YAK3 NK-, Ig, γ dla IL-2, - SCID dziedziczony autosomalnie recesywnie: brak kostymulacji, - T - B - (20%) - SCID ze spadkiem aktywności deaminazy adenozynowej: limfopenia, zaburzenia kostne i nerwowe (ślepota korowa i dystonia), - zespół Omenna: mutacja RAK1/2 NK+, IgE, erytrodermia, eozynofilia, hepatosplenomegalia - T + B + - zespół nagich limfocytów: MHC-II, Leczenie SCID: - przeszczep szpiku, - terapia genowa, - terapia komórkami macierzystymi CD34, - korekta genów przy uŝyciu wektorów wirusowych Inne pierwotne zaburzenia odporności: - zespół digeorga nieprawidłowy rozwój grasicy w okresie organogenezy ( T), - zespół Wiskotta Aldricha: IgM, T, trombocyty, - ataksja telengiectasia: mutacja genu atm T, IgA, IgG, IgE, - zespół Nijmegen: mutacja genu nbs małogłowie, ptasia twarz, nisko osadzone uszy, hipogonadyzm, upośledzony rozwój umysłowy,

12 przewlekła choroba ziarninowa w 70% sprzęŝona z chromosomem X, mutacja genu GP91 kodującego podjednostkę cytochromu zaburzenie mechanizmu zabijania wewnątrzkomórkowego patogenów na szlaku tlenowym; leczenie obejmuje podawanie INF-γ Wtórne niedobory odporności Przyczyny wtórnych niedoborów odporności: - AIDS końcowy etap choroby związanej z zakaŝeniem HIV, - niedoŝywienie (spadek CD4 + z 45 do 17, CD8 + z 23 do 11, wskaźnika CD4 + /CD8 + z 1,94 do 1,54), - nowotwory, - infekcje (gruźlica, malaria, odra), - środki immunosupresyjne transplantologia, - alkoholizm, narkotyki, np. kanabinoidy, - urazy (zabiegi chirurgiczne, oparzenia), - choroby autoimmunizacyjne, - zaburzenia czynności gruczołów dokrewnych (cukrzyca, zespół Cuchinga), - stany fizjologiczne (ciąŝa, wiek) HIV - okoliczności zakaŝenia: kontakty seksualne, narzędzia, krew i preparaty krwiopochodne, poród, mleko - rodzaje: M tropowy R5-CCR5 uszkodzenie makrofagów; droga płciowa; R5 chemokina T tropowy X4 CXCR4 w późniejszej fazie choroby - genom: LTR-gag-pol-vit-vpr-tat-rev-vpu-env-ref-LTR - białka: integraza, proteaza, odwrotna transkyptaza - częste pomyłki odwrotnej transkryptazy przyczyniają się do duŝej zmienności wirusa - przyłączanie wirionu: GP120 [fuzja i aktywacja] GP41 CD4, receptor chemokinowy - zakaŝenie dotyczy limfocytów, makrofagów i komórek dendrytycznych (do węzłów chłonnych) - ewolucja choroby: początkowo podobieństwo do mononukleozy zakaźnej, stan równowagi trwający od kilku do kilkunastu lat pełnoobjawowy AIDS (< 200 CD4 + / ml) nowotwory, infekcje oportunistyczne Immunologia ciąŝy i rozrodu. CiąŜa jako przeszczep allogeniczny mechanizmy adaptacyjne umoŝliwiające przetrwanie płodu w ciąŝy fizjologicznej: - mechanizmy immunosupresyjne w organizmie matki α 2 -makroglobylina i β 1 -globuliny hamują odpowiedź proliferacyjną limfocytów, uromodulina (nazwana tak, gdyŝ wyizolowana została z moczu kobiet cięŝarnych) IL-1, kompleksy immunologiczne NK, T s węzły chłonne, wokół macicy, w doczesnej, w śledzionie, immunoglobuliny blokujące, obecne w doczesnej hamują: odpowiedź proliferacyjną limfocytów, T c, limfokiny antyidiotypowe przeciw TCR - zabezpieczenia na poziomie płodu i łoŝyska α-fetoproteina hamuje odpowiedź komórkową i humoralną, naturalne komórki supresorowe NK w śledzionie płodu hamują limfocyty T matki, komórki veto uruchamiają anergię T u matki, IgM skierowane przeciwko T c matki w ciąŝy wskaźnik T h /T s spada z 1,5 do 1,2, przez co spada odpowiedź komórkowa, co czyni organizm matki bardziej podatnym na infekcje wirusowe (grypa, róŝyczka, HBV, HIV) inne czynniki adaptacyjne: - uprzywilejowanie immunologiczne macicy (sekwestracja anatomiczna), - obecność bariery krew łoŝysko, - specyficzna budowa trofoblastu z nieklasycznymi HLA (MHC-I, HLA-G) o ograniczonej zdolności prezentacji antygenu, - obecność białka MCP w tkankach trofoblastu warunkuje działanie ochronne wobec C3b matki czynniki humoralne: - utrzymanie ciąŝy PGE 2 (hamowana przez intermedynę i IL-2), IL-3, GM-CSF, T h2 (IL-4, 5, 6, 9, 10, GM-CSF cytokiny proanergiczne), hamowanie przez T h1 (IL-2, 1, IFN-γ, TNF-α cytokiny antyanergizujące) - hamowanie T c i cytokin prozapalnych progesteron, estrogeny, glikokortykosteroidy

13 komórki LAK silniejsze od NK i zdolne do zniszczenia trofoblastu nawracające poronienia ( 3 przez <28 tygodni) - pokrewieństwo rodziców (HLA-D, HLA-DR) brak immunoglobulin blokujących, - przeciwciała antyfosfolipidowe odklejenie łoŝyska, - przeciwciała przeciwplemnikowe bezpłodność lub poronienia ( T h, zaburzenie równowagi idio- / antydiotypowej); przeciwciała przeciw osłonce przejrzystej oraz przeciwko elementom jajnika zespół wielotorbielowatych jajników, hirsutyzm, brak miesiączki i owulacji niepłodność męska - antygeny plemników: PH-20, PH-30 błona cytoplazmatyczna, - akrosom enzym proakrozyna, - substancje przechodzące z najądrza do nasienia: IL-1, 2, 6, 8, TGF-α, - immunosupresja nasienia: zahamowanie prezentacji antygenu przez monocyty i makrofagi, spadek reaktywności T, B i NK, osłabienie reakcji cytotoksycznej zaleŝnej od dopełniacza brak MHC na plemnikach, brak antygenów grupowych krwi, właściwości nasienia - powstawaniu przeciwciał przeciwplemnikowych u męŝczyzn sprzyja uszkodzenie bariery krew jądro, infekcje, biopsje, zmiany temperatury, Ŝylaki powrózka nasiennego, podwiązanie nasieniowodów, świnka; przeciwciała znajdują się w osoczu nasiennym oraz w surowicy; powodują one: opłaszczenie powierzchni plemników i utrudnienie ich kontaktu z jajem, zahamowanie ruchu postępowego plemników wskutek aglutynacji, opłaszczenie i unieruchomienie w śluzie szyjki macicy, zahamowanie łączenia z osłonką przezroczystą i upośledzenie penetracji Szczepienia i szczepionki mechanizmy odporności przeciwzakaźnej: - nieswoista - naturalne bariery - mechaniczne (skóra, śluzówki, odruchy) - chemiczne (ph, enzymy, peptydy przeciwbakteryjne) - mikrobiologiczne (fizjologiczna flora bakteryjna) - mechanizmy immunologiczne - przeciwciała naturalne (IgM, rzadziej IgG, IgA) - układ dopełniacza - interferony (typu I: IFN-α, INF-β) - fagocytoza (pobudzana przez INF-γ z komórek NK) - komórki NK (pob. przez IL-12 i TNF z fagocytów) - swoista pamięć immunologiczna podział odporności - naturalna - czynna zakaŝenie, przechorowanie - bierna przechodzenie IgG przez łoŝysko - sztuczna - czynna szczepienie - bierna doŝylne podanie IgG - czynno bierna - adoptywna podanie swoistych T c szczepienie - aktywuje komórki immunologicznie kompetentne - pobudza wytwarzanie cytokin - pobudza wytwarzanie swoistych przeciwciał - pobudza powstawanie komórek pamięci immunologicznej Szczepionka to produkt pochodzenia biologicznego zawierający substancje zdolne do indukcji procesów immunologicznych warunkujących powstanie swoistej i trwałej odporności przeciw określonemu

14 drobnoustrojowi. Klasyczne typy szczepionek: Materiał Antygen Przykłady drobnoustroje Ŝywe naturalny krowianka ospa atenuowany* polio, odra, róŝyczka, świnka, Ŝółta febra, ospa wietrzna, półpasiec, BCG (gruźlica) drobnoustroje zabite (pełne)** wirusowy polio, wścieklizna, grypa, HAV fragmenty komórkowe, bakteryjny wielocukry otoczkowe dwoinki, Haemophilus np. szczepionki podjednostkowe antygen powierzchniowy HBV toksoidy (anatoksyny) tęŝec, błonica * atenuacja to osłabienie wirulencji przy zachowanej immunogenności, np. przez hodowlę w niekorzystnych warunkach w ten sposób Pasteur otrzymał szczepionkę przecie laseczce wąglika (Bacillus anthracis) ** inaktywacja w wyniku działania temperatury, formaliny, ultrawirowania, filtrowania, ciśnienia - W skład szczepionki wchodzą: właściwy antygen, adiuwanty, konserwanty i inne składniki. Adiuwanty są nieswoistymi modulatorami odpowiedzi immunologicznej, odpowiedzialnymi za tworzenie depotu, tj. utrzymanie antygenu w jednym miejscu podania. Jako adiuwanty wykorzystywane są: związki glinu, lateks, olej parafinowy, liposmy, mikrokaspsułki złota, białka immunogenne, cytokiny (IFN, IL-2, IL-12). - Niektóre z nowych typów szczepionek: szczepionki skojarzone kilka antygenów (5-6) w jednym podaniu, np. DPT + Haemophilus influeazae b + polio + HBV, odra + świnka + róŝyczka (measles + mumps + rubeola = MMR), szczepionki rekombinowane przeniesienie genu do droŝdŝy lub człowieka przez wektory kodujące (plazmidowe, wirusowe ekspresja obcego genu), szczepionki DNA oczyszczony DNA z układem promotora (np. CMV) podawany domięśniowo lub do naskórka; szczepionki takie cechują: większa immunogenność, trwała ekspresja genu, długotrwała odpowiedź, brak ryzyka infekcji, stabilność w zmieniającej się temperaturze (klimat tropikalny), uzyskanie materiału wprost z tkanek, szczepionki antyidiotypowe wykorzystują przeciwciała monoklonalne do wytwarzania przeciwciał antyidiotypowych, które zastępują naturalny antygen i stymulują rozwój odpowiedzi immunologicznej; wykorzystują równieŝ polisacharydy otoczkowe oraz endotoksyny (lipidy)

15 ĆWICZENIA Immunochemia Immunochemia nie ma duŝo wspólnego z układem odpornościowym. Wykorzystywane są tu natomiast reakcje między antygenem a przeciwciałem do oznaczenia określonych substancji. MoŜna przykładowo oznaczyć ilość hormony białkowego, np. hcg. Najpierw takie biało naleŝy wyizolować i oczyścić. Następnie podaje się je podskórnie zwierzęciu, które reaguje m. in. przez wytwarzanie przeciwciał przeciwko szukanemu białku. Od zwierzęcia pobiera się krew i wyizolowuje frakcję immunoglobulin w ten sposób otrzymuje się odczynnik do reakcji z białkiem. Immunoglobulina jest co najmniej dwuwartościowa, a białko ma wiele epitopów odpowiednia liczba wiązań typu antygen przeciwciało umoŝliwia sieciowanie, a powstały obiekt precypituje. Czynności tej nie przeprowadza się w próbówce, lecz w Ŝelu agarozowym na płytce powstaje wówczas kreska ( rysa ). Istnieją metody pozwalające oznaczyć ilościowo antygen na podstawie cech łuku precypitacyjnego (promień krąŝka). Inną metodą jest immunoelektroforeza rakietowa. Testy fazy stałej cechuje brak konieczności powstania precypitatu. Z czasem pojawiają się wymagania na testy o coraz większej czułości. Kompleks antygen przeciwciało moŝemy uwidocznić znakując przeciwciało i wiąŝąc kompleks do fazy stałej (np. płytka polistyrenowa). Następnie dodaje się do całości przeciwciała związanego z substancją, której ilość moŝna oznaczyć, tzw. znacznikiem moŝe to być: izotop promieniotwórczy, enzym, fluorochrom (w cyto- i histochemii), lantanowiec, biotyna / awidyna, złoto koloidalne. W przypadku izotopów bezpośrednim pomiarem jest pomiar poziomu radioaktywności. Przy stosowaniu enzymów dodaje się substratu, który w reakcji daje produkt barwny. Najczęściej stosowanymi enzymami są: peroksydaza chrzanowa (HRP) oraz fosfataza alkaliczna (ALP), głównie ze względu na ich trwałość oraz prostotę katalizowanej przez nie reakcji. Test 1 Fabrycznie płytka opłaszczona jest przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciw oznaczanemu białku (zwiększenie swoistości). Jest to test na pełnowartościowe antygeny (nie na hapteny), którym moŝna wykryć kaŝde obce białko. Najczęściej bada się: hormony białkowe, markery nowotworowe, białkowe markery schorzeń oraz cytokiny Test 2 Test wykrywający przeciwciała, np. przy alergii, autoimmunizacji, chorobach zakaźnych (AIDS), anty H. pylori. Płytka pokryta jest w tym wypadku antygenami, do których wiąŝą się szukane przeciwciała, do nich z kolei przyłączają się przeciwciała detekcyjne. Test 3 Tzw. konkurencyjny, badający np. poziom hormonów tarczycy lub sterydowych. Na płytce umieszczone są przeciwciała, do których wiąŝą się zarówno hapteny znakowane, jak i nie znakowane badane (z powodu ich konkurencji o miejsca wiązania powstało określenie testu). Zasady pobierania i przygotowania materiału biologicznego do badań immunologicznych. Izolacja na gradiencie gęstości technika izolacji komórek immunologicznie kompetentnych z płynów ustrojowych i tkanek litych izolacja limfocytów z krwi obwodowej określenie Ŝywotności wyizolowanych limfocytów techniki immunologii komórkowe izolacje: - fizyczne - wirowanie na gradiencie gęstości - metody adherencyjne - metoda szoku osmotycznego - cytometria przepływowa (FACS) - biologiczne - zastosowanie immunoadsorbentów - metoda rozetowa Zasadą rozdziału komórek na gradiencie gęstości są róŝnice pomiędzy gęstością względną uŝytego gradientu a wielkością i masą izolowanych komórek. Metody adherencyjne oparte są na zdolności przylegania niektórych komórek układu immunologicznego (monocyty, granulocyty, limfocyty B) do szkła lub plastiku. Prowadzi się je kolumnach lub na płytkach Petriego. Metoda szoku osmotycznego stosowana jest w celu usunięcia z zawiesiny komórkowej erytrocytów (dwukrotne działania wody destylowanej). Cytometr przepływowy (i ew. dodatkowo sortujący) FACS (ang. Fluorescence Activated Cell Source): próbka badana kapilary lasery argonowe ugięcie (zaleŝne od wielkości komórki) i rozproszenie (zaleŝne od struktur organelli komórkowych) światła laserowego nadawanie ładunku sortowanie do osobnych pojemników wynik w formie histogramów lub wykresów kropkowych

16 Metody immunobiologiczne wykorzystanie immunoabsorbentów opłaszczonych przeciwciałami. Technika panning immunoadsorpcja w fazie stałej (pozbywanie się danej frakcji). Magnetyczny sorter komórkowy: komórki + Ig + Ig szczurze + nanocząsteczka Ŝelaza. Ludzki limfocyt T dzięki obecności na powierzchni CD2 wykazuje powinowactwo do erytrocytów barana, dając rozetę. W ten sposób moŝna izolować limfocyty T (metoda z lat 60.). Identyfikacja subpopulacji limfocytów przy uŝyciu przeciwciał monoklonalnych narządy limfatyczne ośrodkowe (centralne) i obwodowe recyrkulacja limfocytów ocena stanu czynnościowego układu immnologicznego - ocena ilościowa profil, stęŝenia - ocena jakościowa metody otrzymywania przeciwciał monoklonalnych HAT hipoksantyna + aminopteryna + tymidyna inŝyniera genetyczna wykorzystanie bakteriofagów oraz szczepów E. coli profil immunologiczny limfocyt udział CD T 71 ± 7 % 2, 3, 5 Th 45 ± 10 % 4 Ts 28 ± 8 % 8 B < 10 % 19, 20, 22 NK < 20 % 13, 38, 63 Prawidłowy stosunek CD4 + /CD8 + = 1,74 ± 0,7 - podwyŝszenie przy zapaleniu (> 3), - obniŝenie przy AIDS (< 0,9) moŝe wyprzedzić objawy kliniczne metody immunomorfologiczne - nie utrwalone komórki Ŝywe / komórki i tkanki utrwalone - nie przechowywać długo (do tygodnia) - fluorochromy: - FITC (izotiocyjanian fluoresceiny) - TRITC (izotiocyjanian tetrametylorodaminy) - fitoerytryna - fitocyjanina typy reakcji fluorescencyjnych: bezpośrednia / pośrednia / z udziałem dopełniacza / dwubarwna FACS moŝliwości badawczo diagnostyczne: hematologia, transplantologia, onkologia, AIDS, cykl komórkowy, apoptoza Metabolizm, chemotaksja i proliferacja limfocytów test pochłaniania i redukcji NBT ocena wewnątrzkomórkowej aktywności metabolicznej fagocytów, redukcja błękitu nitrozotetrazolinowego (Ŝółty) do nierozpuszczalnego formazanu (niebieski) - test spontaniczny bez uczulania; norma: 8 % 0 % leczenie kortykosteroidami, agammaglobulinemia, przewlekła choroba ziarninowa % S. pneumoniae, N. meningitidis, C. albicans, E. coli - test pobudzony lateks lub endotoksyna norma: 80 % 40% choroba ziarninowa, choroba metaboliczna chemotaksja ruch w kierunku gradientu substancji przyciągającej (chemoatraktana lub chemotaksyna, np.: toksyny bakteryjne, kazeina, syntetyczne peptydy, interleukina 1 i 8, białka C3a i C5a, eikozanoidy) obniŝenie u noworodków i niemowlaków, w niedoborach odpornościowych, w nowotworach, zakaŝeniach wirusowych i bakteryjnych - metody oceny: mikroskopowa= in vitro (liczenie szybkości migracji) / skaryfikacja = in vivo proliferacja - komórki immunologicznie kompetentne: T (efektorowe i pamięci), B (plazmocyty i pamięci), częściowo NK

17 transformacja blastyczna uczulone komórki zaczynają się dzielić; mitogeny: B (gronkowcowe białko A), T (lektyny, np. fitohemaglutynina, konkawalina A = ConA), B i T (mitogen szkarłatki = PWM); ponadto streptokinaza, LPS, próba tuberkulinowa; mitomycyna hamowanie proliferacji - ocena metoda morfologiczna, izotopowa ( 3 H-tymidyna), nie-izotopowa (bromodeoksyurydyna = BrdU), test mieszany hodowli limfocytów (MLR; HLA innej osoby transplantologia) - zastosowanie niedobory odporności, choroby zakaźne, nowotworowe, uzaleŝnienia, oparzenia, urazy operacyjne, autoimmunologiczne, immunosupresja, AIDS ocena produkcji cytokin - wzrost: RZS, choroba Crohna, miaŝdŝycowe stwardnienie tętnic - spadek: AIDS, alergie, zakaŝenia funkcja cytotoksyczna T c (bez imm., z HMC), NK (bez imm., bez MHC), komórki K (ADCC) - metody izotopowe: 51 Cr, MTT - zastosowanie spadek przy HIV, chorobach grzybiczych, wirusowych, nowotworach Metoda peroksydazowa alternatywni uŝywa się fosfatazy zasadowej (ALP) wówczas uŝycie pochodnych naflotu jako substratu blokowanie aktywności endogennych enzymów kwas nadjodowy, borowodorek sodu, nadtlenek wodoru; lewamizol, kwas octowy reakcja bezpośrednia pierwotne przeciwciało monoklonalne jest znakowane reakcja pośrednia z pierwotnym przeciwciałem monoklonalnym łączy się dodatkowe przeciwciało, które jest znakowane DAB = 3,3 -diaminobenzydyna (powstaje barwa brązowa); chloronaftol (barwa niebieska) ocena: obecność, charakter i lokalizacja, intensywność reakcji barwnej, ocena półilościowa (+ / ++ / +++) ABC awidyna / biotyna; streptowidyna S. avidini tworzenie sieci enoision przeciwciała i enzymy na długim łańcuchu Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych ocena pochodzenia tkanek i komórek - filamenty pośrednie stopień i kierunek zróŝnicowania komórek - antygeny tkankowo swoiste (EMA, LCA) i narządowo swoiste (βhcg, AFP, PSA, tyreoglobulina) ocena rokowania u chorych - wskaźniki proliferacji (Ki-67, PCNA) - wskaźniki inwazji (CD44, nm23, kadheryny, metaloproteinazy) - produkty genów supresorowych i onkogenów (p53, HER-2/neu) - cykliny cyklu komórkowego, inhibitory cyklin (cyklina D, p27) - czynniki naczyniotwórcze (VEGF) przewidywanie odpowiedzi na leczenie, wybór terapii - produkty genów supresorowych i onkogenów (p53, HER-2/neu) - receptory dla hormonów steroidowych (ER, PR) - produkty genów związanych z lekoopornością (P-glikoproteina, LRP, GSTpi) filamenty w ocenie nowotworów - keratyny nowotwory pochodzenia nabłonkowego = raki - wimentyna nowotwory pochodzenia mezenchymalnego chłoniaki, czerniaki - desmina nowotwory pochodzenia mięśniowego mięsakomięśniaki - GFAP glejaki, gwiździaki - neurofilamenty nerwiaki, zwojaki, rakowiaki algorytm róŝnicowania nowotworów na podstawie badań filamentów: ker+ vim- nowotwory nabłonkowe ker+ vim+ niektóre raki, międzybłoniaki, maziówczaki ker- vim- NFs+ NSE+ neuroblastoma ker- vim+ desmina+ mioglobina+, miozyna+ mięsakomięśniaki białko S100+ czerniaki kolagen II chrzęstniakomięsak LCA+ chłoniaki GFAP+ glejaki, gwiaździaki

18 antygeny specyficzne tkankowo - EMA antygen błonowo nabłonkowy, tkanki pochodzenia mezenchymalnego, nowotwory niskozróŝnicowane; skąpy materiał, np. bioptat cienkoigłowy - LCA wspólny antygen leukocytarny tkanka limfatyczna chłoniaki - typowe dla śródbłonka naczyniowego vwf, lektyna UEA (naczyniaki) - enolaza NSE antygen komórek neuroendokrynnych antygeny specyficzne narządowo - PSA prostata kwaśne fosfatazy prostaty (PAP): 5 izotypów (2 i 4) - tarczyca tyreoglobulina (TGB), kalcytonina (CT) - łoŝysko gonadotropina kosmówkowa (hcg), laktogen łoŝyskowy (hpl) - antygen karcynoembrionalny (CEA) układ pokarmowy; determinanta D14 (guz Krukenberga: przerzuty z Ŝołądka do jajnika) - jajnik CA125 (przeciwciało OC125) czynniki prognostyczne - wskaźniki proliferacji: PCNA (faza S; jądra komórek proliferujących), Ki67 (wszystkie fazy poza G 0 ) szybsza proliferacja = większy nowotwór, szybsze przerzuty, podatność na leczenie - wskaźniki inwazyjności: CD44 (6 izoform; 3-6 komórki przerzutowe), NM23, kadheryna E (utrzymanie guza), metaloproteinazy (MMP-2,9), czynniki naczynitwórcze (VEGF; leczenie przez przeciwciała monoklonalne anty-vegf) - onkogeny i geny supresorowe: p53 (T 1/2 = 20 min) mutacja wykrywanie (immunohistochemia), uszkodzenie (chemioterapia platyna) receptor HER-2 (istnieją 1 4) (onkogen) rodzina obecna na wszystkich komórkach, odpowiada za przekazywanie bodźca podziałowego; amplifikacja bądź nadekspresja prowadzi do nowotworu; Herceptyna = przeciwciało monoklonalne: MAb-anty-HER-2; HercepTest: - / + / ++ / +++ rak gruczołu piersiowego a receptor estrogenowy i progesteronowy (materiał skąpy biopsja cienkoigłowa) oporność wielolekowa (MDR) związana z: P-glikoproteiną (nadekspresja w białaczkach; blokowanie Verapamilem i cyklosporyną A = CsA), LRP, MRP glutation (GSH) i jest transferaza (GST) oporność na leczenie nowotworów metalami (cis-platyna) diagnostyka płynów wysiękowych nieznanego pochodzenia - otrzewna chłoniaki, mezothelioma, jajniki (pierwotne, przerzut guz Krukenberga), wątroba, trzustka, Ŝołądek - opłucna chłoniaki, mezothelioma, płuca, mostek - panel badań: cytokeratyny CK (all), CK18 (gruczolakoraki), Vim (zapalne dodatkowe), Des, EMA, LCA, CEA, D14, OC125, OVTL-3, OV632, AFP, CA19-9 (trzustka), CA15-3 (sutek); Ki-67, PCNA, CD44, VEGF, p53 Oznaczenie sprawności fagocytozy Badania: odporność komórkowa - badania wstępne - morfologia krwi - fenotypowanie limfocytów T i B - ocena skórnej reakcji nadwraŝliwości typu późnego - badania zaawansowane - proliferacja limfocytów w odpowiedzi na mitogeny - test mieszanej reakcji limfocytów - test produkcji cytokin - test cytotoksyczności odporność humoralna - oznaczenie podklas IgG oznaczenie limfocytów B FACS - test symulacji mitogenowej fagocytoza - badania podstawowe - morfologia - test NBT - badania zaawansowane - test fagocytozy - test aktywności bakteriobójczej - test chemotaksji

19 dopełniacz - badania podstawowe - całkowita aktywność hemolityczna dopełniacza aktywowanego drogą klasyczną (CH50) i alternatywną (CA50) - badania zaawansowane - ilościowe oznaczenie cząsteczek dopełniacza - test na właściwości opsonizujące i chemotaktyczne surowicy Barwienie: May Grunwald eozyna hemoglobina, ziarnistości eozynofilów Giemsa błękit metylenowy DNA, RNA, cytoplazma odczyt i interpretacja prawidłowo zabarwiony rozmaz jest róŝowo fioletowy: erytrocyty róŝowe, jądra komórkowe fioletowe, cytoplazma od jasnobłękitno szarej do czerwono fioletowej Markery nowotworowo związane Markery nowotworowe to substancje słuŝące jako biochemiczne wskaźniki obecności nowotworu. Fizjologicznie nie są produkowane, a jeśli juŝ są, to w bardzo małych ilościach. - markery proliferacji: TPS - markery róznicowania: CEA, AFP, CA125, CA15-3, CA19-9, NSE, CT - markery degradacji CYFRA TPS (ang. tissue polipeptide specyfic antigen) specyficzny epitop (M3) C-końcowych odcinków rozpuszczalnych fragmentów cytokeratyny 18. Charakteryzuje aktywność proliferacyjną komórek jego stęŝenie jest proporcjonalne do ilości podziałów komórkowych. Wykazuje podwyŝszony poziom w wielu nowotworach nabłonkowych: trzustki, jelita grubego, Ŝołądka, płuc, sutka, jajnika, prostaty. Znajduje zastosowanie w prognozowaniu i monitorowaniu, róŝnicowej diagnostyce guzów zapalnych i nowotworowych trzustki. Jest bardzo czuły, w kaŝdym razie w 88 % przypadków bardziej niŝ inne markery. norma: U / l; sugestia: U / l; patologia: >200 U / l CEA (carcinoembionic antigen) powierzchniowa glikoproteina o masie ok. 200 kda, naleŝąca do nadrodziny cząsteczek Ig-podobnych. Występuje fizjologicznie w nabłonkach wielu narządów: u płodu w jelicie, trzustce i wątrobie, natomiast u dorosłych w: okręŝnicy, jelicie cienkim, Ŝołądku, wątrobie, wyrostku robaczkowym, pęcherzyku Ŝółciowym, sutku i macicy. Pojawia się w nowotworach: jelita grubego, trzustki, Ŝołądka, wątroby, płuc, trzonu macicy i sutka. SłuŜy do prognozowania i monitorowania w raku jelita grubego. Podnosi się u długoletnich palaczy. norma: 0 5 ng /ml; podejrzenie: 5 10 ng / ml; patologia: >10 ng / ml CA19-9 (cancer antigen) glikoproteina o masie ok. 210 kda; połączony z kwasem sialowym antygen grupowy krwi układu Lewis. norma: < 37 U / l; przypuszczenie: U / l; patologia: >120 U / l AFP (α-fetoproteina) glikoproteina podobna do albuminy surowicy, główne białko surowicy płodowej, syntetyzowane w wątrobie, pęcherzyku Ŝółciowym i przewodzie pokarmowym płodu. norma: <10 ng / ml; sugestia: ng / ml; patologia: >200 ng / ml; podwyŝszenie do 500 ng / ml występuje w niektórych chorobach wątroby, jak zapalenie czy marskość, ponadto w łagodnym nowotworze jajnika i przewodu pokarmowego oraz w surowicy kobiet cięŝarnych; wzrost do 1000 ng / ml świadczy o pierwotnym nowotworze wątroby TPA (tissue polipetide antigen) rozpuszczalne fragmenty cytokeratyny 8, 18 i 19. Wzrost poziomu ma miejsce w raku sutka, płuc, przewodu pokarmowego oraz układu moczowo płciowego. norma: < 100; sugestia: ; patologia: >150 CA72-4 glikoproteina podobna do wysoko cząsteczkowych mucyn, produkt wydzielany przez wiele nabłonków. Wzrasta w raku Ŝołądka, płuc, jelita grubego, odbytnicy, jajnika i sutka. norma: < 6 U / ml; sugestia: 6 10 U / ml; patologia: >10 U / ml CA50 podobny do CA19-9. Wzrasta przy rakach przewodu pokarmowego. CYFRA21.1 rozpuszczalny fragment cytokeratyny 19. Wzrasta w raku Ŝołądka i jego przerzutach do otrzewnej, wątroby i węzłów chłonnych. norma: <1,8 ng / ml; sugestia: 1,8 3,3 ng / ml; patologia: >3,3 ng / ml CO17-1A podobny do EGFR. Wzrasta przy raku okręŝnicy, Ŝołądka i trzustki. Jest pomocny przy wykrywaniu umiejscowienia przerzutów nowotworowych. Leczenie polega na pobudzaniu cytotoksyczności zaleŝnej od przeciwciał (ADCC) brak efektów ubocznych. c-erbb-2 (ERB-B2) (HER-2/neu) rak sutka i Ŝołądka

20 PSA (prostate specyfic antigen) proteaza serynowa podobna do kalikreiny, występuje w nabłonku gruczołu krokowego. Odmienna czynnościowo i immunochemicznie od kwaśnej fosfatazy (ACP). Wartość rośnie z wiekiem: lat: <25 ng / l, lat: <3,5 ng / ml, lat: <4,5 ng / ml, lat: <6,5 ng / ml. Wykorzystuje się następujące parametry: - gęstość PSA, tj. pozom PSA podzielony przez objętość prostaty mierzonej w badaniu UGS per rectum, - szybkość zmian PSA w czasie (dynamika), - formy molekularne PSA (wolna, całkowita) i ich wzajemny stosunek CA15.3 glikoproteina ściany pęcherzyków sutkowych. Wzrasta w przerzutach i rakach jajnika. Wykorzystywana do monitorowania rozwoju i odpowiedzi na chemioterapię. CA125 glikoproteina, wzrasta w 75% przypadków raka jajnika, 45% raka trzustki, 25% raka płuc. Wykorzystywana w monitorowaniu terapii i progresji. SCC (squamocellular carcinoma) antygen raka płaskonabłonkowego, wzrasta w raku płaskonabłonkowym raka szyjki macicy. UŜywany w prognozie i wykrywaniu przerzutów raka szyjki macicy. hcg (ludzka gonadotropina kosmówkowa) glikoproteina o masie ok. 45 kda, występuje w formie α i β. Prawidłowo wydzielana jest przez komórki trofoblastu. Wzrost poziomu w kosmówczaku, raku sutka i jądra. Podsumowanie markerów nowotworowych: narząd marker trofoblast fβhcg, CEA płuca CYFRA21.1, NSE, CEA wątroba AFP, CEA Ŝołądek CA72.4, CA19.9, CEA jelito grube CEA, CA19.9 prostata PSA, AAP jądro fβhcg, AFP mózg NSE głowa, szyja SCC tarczyca CT, +6 sutek CA15.3, CEA szyjka macicy SCC Autoimmunizacja schorzenia autoimmunizacyjne: - autoimmunizacja narządowo swoista: IDDM, stwardnienie rozsiane, choroba Hashimoto, choroba Gravesa Basedowa, miastenia gravis, niedokrwistość złośliwa, choroba Addisona - autoimmunizacja narządowo nieswoista (systemowa): reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), toczeń rumieniowaty układowy (SLE), zespół Sjörgena, twardzina układowa, zapalenie skórno mięśniowe, pierwotna Ŝółciowa marskość wątroby diagnostyka chorób autoimmunologicznych: - oznaczanie obecności i mian i / lub poziomów autoprzeciwciał, - immunofluorescencja pośrednia (standard diagnostyki serologicznej schorzeń autoimmunologicznych): substraty: komórki Hep2 (ludzie nabłonkowe hodowla raka krtani) oraz mroŝone skrawki z róŝnych tkanek naczelnych i gryzoni - badanie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) - western-blotting - ELISA (test immunoenzymatyczny (EIA) fazy stałej) oznaczania miana przeciwciał, gdy potwierdzono juŝ ich obecność innymi metodami SLE: dsdna, ssdna, rybosomalne białko P

CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE

CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE grupa IX V rok WL Wrocław 2009 wersja 1.7 2 3 Wykaz zagadnień z chorób zakaźnych i pasoŝytniczych obowiązujących do egzaminu 1. Zasady rozpoznawania i róŝnicowania chorób

Bardziej szczegółowo

CYTOKINY. Maja Machcińska

CYTOKINY. Maja Machcińska CYTOKINY Maja Machcińska Cytokiny hormony układu odpornościowego białkowe przekaźniki rozpuszczalni pośrednicy komunikowania się międzykomórkowego. działają w złożonej sieci, w której produkcja jednej

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Anna Liberek ROLA TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA WZROSTU β1 (TGF-β1) I JEGO POLIMORFIZMU GENOWEGO W ETIOPATOGENEZIE

Bardziej szczegółowo

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Poradnik dla Pacjenta Monika Sankowska Leszek Kauc Redaktor: Katarzyna Kozicka Redakcja techniczna i skład: Konrad Mąkosa,

Bardziej szczegółowo

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Gdański Uniwersytet Medyczny Agnieszka Katarzyna Brandt Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Bardziej szczegółowo

a amplifikacja genów TERT i TERC

a amplifikacja genów TERT i TERC Tomasz Nowak Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy a amplifikacja genów TERT i TERC w ostrych białaczkach u dzieci Rozprawa doktorska Promotor Prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 44 2011: 92-119 MOLEKULARNE PODŁOśE POWSTAWANIA NOWOTWORÓW ORAZ GENETYCZNE METODY ICH DIAGNOSTYKI The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

Bardziej szczegółowo

Ocena immunogenności i immunoprotektywności wybranych bakteryjnych, rekombinowanych antygenów HSP60 u myszy

Ocena immunogenności i immunoprotektywności wybranych bakteryjnych, rekombinowanych antygenów HSP60 u myszy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej mgr inż. Joanna Bajzert PRACA DOKTORSKA Ocena immunogenności i immunoprotektywności wybranych bakteryjnych, rekombinowanych antygenów

Bardziej szczegółowo

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 3 (34) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Czerwiec 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

D.B.L. McCLELLAND C.A. LUDLAM

D.B.L. McCLELLAND C.A. LUDLAM J.I.O. CRAIG D.B.L. McCLELLAND C.A. LUDLAM Choroby krwi Badanie kliniczne w chorobach krwi 926 Anatomia czynnoœciowa, fizjologia i badania 928 Anatomia czynnoœciowa i hematopoeza 928 G³ówne funkcje komórek

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd.

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2008.12.15 Accepted: 2009.04.17 Published: 2009.05.07 Współczesne metody detekcji cytokin real time PCR,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Czad. migreny. Tajemnice. Odpowiedź odpornościowa str. 4-5. śmiertelny. bezpłatny. miesięcznik regionalny www.pulsopolszczyzny.pl. str.

Czad. migreny. Tajemnice. Odpowiedź odpornościowa str. 4-5. śmiertelny. bezpłatny. miesięcznik regionalny www.pulsopolszczyzny.pl. str. bezpłatny miesięcznik regionalny www.pulsopolszczyzny.pl numer 1-II (27-28) STYCZEŃ - LUTY 2008 Tajemnice migreny str. 8-9 Czad śmiertelny wrógstr. 3 Odpowiedź odpornościowa str. 4-5 Zima obdarowała nas

Bardziej szczegółowo

Immunomodulacja. IAH AC Immunomodulacja

Immunomodulacja. IAH AC Immunomodulacja Immunomodulacja IAH AC Immunomodulacja IAH 2007 Większość interakcji zachodzących w organizmie człowieka zachodzi dzięki układom autoregulacyjnym. Ponieważ otrzymują one sygnały z innych układów i mają

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 (3pkt) Poniższy schemat przedstawia różne sposoby nabywania odporności przez organizm człowieka:

Zadanie 2 (3pkt) Poniższy schemat przedstawia różne sposoby nabywania odporności przez organizm człowieka: Układ krążenia Zadanie 1 (1 pkt) Zamieszczony poniżej schemat przedstawia (otocz kółkiem literę dobrej odpowiedzi) A) prawidłowy obraz krwi człowieka, B) obraz krwi człowieka po nieprawidłowej transfuzji,

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych

Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych Diagnostyka róŝnicowa objawów chorobowych Franciszek Kokot (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL Przedmowa do drugiego wydania Zmiany temperatury ciała Bóle Przedmowa do drugiego wydania Oddajemy do rąk Czytelników

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 2 SPIS TREŚCI 1. C. o przebiegu prawidłowym zapłodnienie, płód i popłód, imm. aspekty c., zmiany ustrojowe w przebiegu c., rozpoznanie c. i TP, organizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA IMMUNOGLOBULINY W LECZENIU PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI

ANALIZA KLINICZNA IMMUNOGLOBULINY W LECZENIU PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI ANALIZA KLINICZNA IMMUNOGLOBULINY W LECZENIU PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI Wersja 1.0 ł Powielanie tego dokumentu w całości, w częściach jak również wykorzystywanie całości tekstu lub jego fragmentów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Katarzyna Hen Ocena stężenia osteoprotegeryny oraz kompleksu intima-media u chorych z zespołem metabolicznym Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version - 1 - GENETYKA ĆWICZENIA Wstęp telomery (T/A) 1-4 G 1-8 ; telomeraza komórki macierzyste, gonady, nowotwory mutacje: liczbowe (1:50), strukturalne (1:1000), genowe (1:10 10 ) mitdna: 2 rrna + 22 trna +

Bardziej szczegółowo

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka

Agencja Zbierania Informacji & Strefa 13. Choroby człowieka Choroby człowieka http://www.cai.pl/uklad_krazenia.htm Alergologia to gałąź medycyny która zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób alergicznych (alergia to nadwrażliwość, uczulenie najczęściej na

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W SZKOLE

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W SZKOLE DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W SZKOLE Poradnik jest częścią projektu TO TAKŻE TWÓJ UCZEŃ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rodzaje i przyczyny

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, 222 231 EWELINA DYMARSKA, ALINA GROCHOWALSKA, HANNA KRAUSS WPŁYW SPOSOBU ODŻYWIANIA NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. IMMUNOMODULACYJNE DZIAŁANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, WITAMIN I SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

GRZYBICA JAMY USTNEJ

GRZYBICA JAMY USTNEJ GRZYBICA JAMY USTNEJ Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji aptecznej mgr farm. Anna Jopek Sady kierownik specjalizacji mgr farm. Witold Kempiński Kołobrzeg 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Budowa i fizjologia

Bardziej szczegółowo

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version

Created by Neevia Document Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Document Converter trial version Choroba niedokrwienna serca (łac. Morbus ischaemicus cordis) - jest to stan spowodowany niewystarczającą podaŝą tlenu do komórek mięśnia sercowego w stosunku do ich zapotrzebowania energetycznego. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo