CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ"

Transkrypt

1 D-U-N-S: CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ analizy moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor analiz największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych Worldwide Network Martin Coufal Andrzej Osiński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

2 Zapisz raport (HTML) Zapisz raport (PDF) Drukuj Raport Handlowy Data generacji: Numer klienta: Referencje: Identyfikacja MONT BUD SP Z O O Ocena ryzyka Rating D&B Ryzyko Kredyt maksymalny 223, Limit transakcyjny 55, Paydex ( ) 80 Zdarzenia prawne Informacje o płatnościach Powiązania Dominujący właściciel Tak (D-U-N-S: ) Podstawowe dane Sprzedaż ( ) 720, Zysk/strata netto ( ) 214, Zatrudnienie ( ) 1 Ostatnia aktualizacja W dniu Rezultat C1 Nie Tak Wszystkie dane zawarte w niniejszym raporcie pochodzą ze źródeł zewnętrznych Identyfikacja D-U-N-S : Adres operacyjny Ul. Świętojańska 47/48/ Gdańsk pow. M. Gdańsk POMORSKIE, Polska Adres rejestrowy Ul. Świętojańska 47/48/ Gdańsk pow. M. Gdańsk POMORSKIE, Polska Telefon komórkowy www Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) REGON Krajowy Rejestr Sądowy Data wpisu Miejsce wpisu Gdańsk Rozpoczęcie działalności 2010 Daty aktualności elementów raportu Dane Rejestrowe: Dane finansowe: Ostatnia odnotowana zmiana w KRS w dniu Zmiana znajduje się w raporcie W Sądzie nie opublikowano aktualniejszych sprawozdań finansowych do dnia Udostępnione dane finansowe mają charakter wstępny. Ocena ryzyka Ryzyko: Minimalne Rating D&B Siła Finansowa C Ryzyko 1 Zdolność finansowa od 660,001 do 1,200,000 (na podstawie wartości netto firmy). Niskie ryzyko (mediana w tej kategorii = 0,15%, średnie ryzyko w Polsce = 1,21%) Kredyt maksymalny 223, Limit transakcyjny 55, Rekomendowany przez D&B maksymalny limit kredytowy oraz limit transakcyjny Ocena scoringowa 95 Paydex Najgorszy Najlepszy Ryzyko upadłości podmiotu wynosi 0,15% Najgorszy Najlepszy Nie zarejestrowano przeterminowanych doświadczeń płatniczych badanego podmiotu. Stan na dzień: ( ) Komentarz do oceny Oceny podmiotu dokonano na podstawie sprawozdania finansowego za okres: Z uwagi na relacje długu do kapitału zaleca się dodatkowe zabezpieczenia w kontaktach handlowych z badanym podmiotem

3 Ryzyko Kredyt maksymalny Historia ratingu i kredytu maksymalnego Data D&B Rating Kredyt maksymalny F1 32, H- Niemożliwy do oszacowania Wiarygodność płatnicza Dane dotyczące przeterminowanych płatności pochodzą od uczestników globalnego programu Dun & Bradstreet DUNTRADE, w ramach którego Dun & Bradstreet na całym świecie monitoruje zwyczaje płatnicze podmiotów gospodarczych. Przedstawione dane mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo kredytowe wobec nowych i istniejących kontrahentów. Informacja pochodzi ze wszystkich grup działających w ramach programu DUNTRADE. Zarejestrowane w bazie D&B zwyczaje płatnicze podmiotu wobec dostawców za okres od do Struktura płatności (%) Data/dni bieżące 1-30 dni dni dni dni 121+ dni Paydex Na dzień generacji nie zarejestrowano doświadczeń płatniczych, których opóźnienie przekracza 90 dni. Index Rozbudowane analizy zachowań płatniczych Twoich klientów, znajdziesz w produkcie Portfolio Manager. Aby otrzymać więcej informacji prosimy o kontakt: Egzekucje komornicze Brak informacji o przeprowadzonych licytacjach komorniczych. Giełdy wierzytelności Brak informacji o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach w monitorowanych przez Bisnode D&B giełdach wierzytelności. Zdarzenia prawne Sekcja ta zawiera orzeczenia Sądu Rejestrowego oraz informacje z innych urzędów publicznych na bieżąco wprowadzanych do naszej bazy danych. W bazie D&B nie zarejstrowano żadnych zdarzeń prawnych na temat badanego podmiotu. Kierownictwo W bazie D&B zarejestrowano 1 osobę zarządzającą podmiotem. Pani Wioletta Łozińska PESEL : Data od Data do Stanowisko Prezes Zarządu także : Nazwa D-U-N-S Stanowisko Data od Data do PROJECT247 SP Z O O Prezes Zarządu WL PROJECT SP Z O O Prezes Zarządu SPORTS SP Z O O Prezes Zarządu Właściciel/Udziałowiec Nazwa D-U-N-S Udział Data od Data do PROJECT247 SP Z O O % NAVI KAR SP Z O O % WL PROJECT SP Z O O % DELTA SOLUTIONS SP Z O O % Reprezentacja firmy KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Obecności osób z zarządu firmy na międzynarodowych listach sankcyjnych sprawdzisz w Raporcie KYC. Aby otrzymać więcej informacji prosimy o kontakt:

4 Struktura własności Kapitał wniesiony 525, ( ) Ilość udziałów 5, Wartość jednego udziału Liczba Właścicieli/Udziałowców % Pani Justyna Jolanta Klima % WL PROJECT SP Z O O Pani Justyna Jolanta Klima PESEL : Data od Data do Udział 0.48 % SUBIEKT SP Z O O % SUBIEKT SP Z O O % MAX BIZNES SP Z O O % SEKUREX SP Z O O % LOKUM ESTATE SP Z O O % WL PROJECT SP Z O O DUNS : KRS: Adres: Ul. Litewska 3/4, Gdańsk, woj. POMORSKIE, pow. M. Gdańsk, Polska Data od Udział % Data do ELSERWIS SP Z O O % MAGNACKA PARK SP Z O O % INVEST SP Z O O % Tworzenia drzew korporacyjnych oraz prezentację powiązań kapitałowych D&B oferuje w serwisie GRS. Aby otrzymać więcej informacji prosimy o kontakt: Działalność według klasyfikacji branżowej Opis SIC Budownictwo ogólne, Przedsiębiorstwa budowlane *** *** Działalność podstawowa Opis PKD 2007 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych *** Z *** Działalność podstawowa Opis Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa EKD Nieruchomości W bazie D&B zarejestrowano 1 nieruchomość(i). Biuro Nieruchomości Typ własności Informacje dodatkowe Nieznany adres głównego budynku: Ul. Świętojańska 47/48/21 22, Gdańsk, woj. POMORSKIE, pow. M. Gdańsk, Polska Weryfikacja numeru księgi wieczystej posiadanych przez pomiot nieruchomości sprawdzisz za pomocą Raportu majątkowego. Aby otrzymać więcej informacji prosimy o kontakt: Banki obsługujące Numer konta Nazwa Adres rejestrowy BNP PARIBAS BANK POLSKA S A Suwak 3, Warszawa, woj. MAZOWIECKIE, Polska Zatrudnienie Stan zatrudnienia na dzień poszczególnych aktualizacji raportu według wywiadu z firmą lub na podstawie źródeł zewnętrznych. Data wpisu Zatrudnienie

5 Podstawowe dane finansowe Data Sprzedaż (tys. ) , Data Zysk/strata netto (tys. ) Data Sprzedaż (tys. ) branża (SIC 1531 ) 31, , ,799.4 Zysk/strata netto (tys. ) branża (SIC 1531 ) 2, , ,633.9 *** - dane szacunkowe Wskaźniki finansowe Wskaźniki branżowe są wyliczane na podstawie zagregowanych danych GUS, uzupełnionych o dane finansowe posiadane przez D&B o firmach zatrudniających poniżej 10 osób. Wskaźniki branżowe wyznaczono dla branży oznaczonej SIC 1531 Wskaźniki finansowe Firma Branża Płynność Stopa bieżąca Wskaźnik wypłacalności szybkiej Wskaźnik natychmiastowy Rentowność Rentowność netto Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) Zadłużenie Wsk. wartości netto Dług do kapitału Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w kapitałach obcych (x 100) Wskaźnik zadłużenia długoterminowego II (x 100) Efektywność Wskaźnik cyklu zapasów (dni) , , Okres spływu należności (dni) , , Okres płatności zobowiązań (dni) , , Dane bilansowe -Suma aktywów (tys. ) 2, , , , , Wartość netto (tys. ) 1, , , , Kapitał pracujący (tys. ) , , , Dynamika vs. rok poprzedni (dostępny) Aktywa razem -1.92% 9,775.26% -7.16% % Kapitał (fundusz) własny 91.05% 4,634.38% % % Przychody netto % 437,432.47% % Zysk (strata) netto % 13,683.20% 56.20% % Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe są pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych lub w trakcie wywiadu gospodarczego. W Sądzie nie opublikowano aktualniejszych sprawozdań finansowych do dnia Udostępnione dane finansowe mają charakter wstępny.

6 Bilans-A 2014 vs A. Aktywa trwałe 0.00% 1,410, ,410, I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a. Grunty b. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c. Urządzenia techniczne i maszyny d. Środki transportu e. Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0.00% 1,410, ,410, Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 0.00% 1,410, ,410, a. W jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej 0.00% 1,410, ,410, udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki 0.00% 1,410, ,410, inne długoterminowe aktywa finansowe b. W pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe -4.15% 1,158, ,208, , , , I. Zapasy % 413, , , , Materiały Półprodukty i produkty w toku % 370, , , , Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy 42, II. Należności krótkoterminowe 21.49% 384, , , , Należności od jednostek powiązanych 81.59% 133, , , a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: % 99, , , do 12 miesięcy % 99, , , powyżej 12 miesięcy b. inne 0.00% 34, , Należności od pozostałych jednostek 3.20% 250, , , , a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52.85% 58, , , , do 12 miesięcy 52.85% 58, , , , powyżej 12 miesięcy b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń -6.14% 190, , , c. inne 0.00% 1, , d. dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 31.67% 347, , , , , Krótkoterminowe aktywa finansowe 31.67% 347, , , , , a. W jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b. W pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.67% 347, , , , , środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24.01% 327, , , , , inne środki pieniężne 20, inne aktywa pieniężne

7 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00% 13, , Aktywa Razem -1.92% 2,568, ,618, , , , A. Kapitał (fundusz) własny 91.05% 1,498, , , , , I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2,000.00% 525, , , , , II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3,505.68% 759, , , , VIII. Zysk (strata) netto % 214, , , , , IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania % 1,069, ,834, , , , I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowa krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a. kredyty i pożyczki b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. inne zobowiązania finansowe d. inne III. Zobowiązania krótkoterminowe % 1,069, ,834, , , , Wobec jednostek powiązanych % , a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: % , do 12 miesięcy % , powyżej 12 miesięcy b. inne % , Wobec pozostałych jednostek % 1,069, ,308, , , , a. kredyty i pożyczki 0.00% 10, , , , b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. inne zobowiązania finansowe d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: % 767, , , , , do 12 miesięcy % 767, , , , , powyżej 12 miesięcy e. zaliczki otrzymane na dostawy % , f. zobowiązania wekslowe g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 22.80% 231, , h. z tytułu wynagrodzeń i. inne 0.00% 59, , , , Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe Pasywa Razem -1.92% 2,568, ,618, , , , Rachunek Wyników (Porównawczy) 2014 vs A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi % 720, ,625, w tym: od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów % 965, ,010, II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) % -244, , III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej % 458, ,678, , , , I. Amortyzacja % , II. Zużycie materiałów i energii 85.09% 78, , III. Usługi obce % 376, ,166, , , , IV. Podatki i opłaty 3,317.20% 3, , w tym: podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia % 1, , VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) % 262, , , , , D. Pozostałe przychody operacyjne % ,

8 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne % , E. Pozostałe koszty operacyjne % , I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne % , F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C +D E) % 262, , , , , G. Przychody finansowe % I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki % w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne % H. Koszty finansowe % , I. Odsetki % , w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H) % 262, , , , , J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto % 262, , , , , L. Podatek dochodowy % 48, , a. część bieżąca b. część odroczona M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) N. Zysk (strata) netto % 214, , , , , Dotacje UE Brak informacji o dotacjach UE przyznanych firmie. Informacje dodatkowe KRS Czas, na jaki utworzono spółkę CZAS NIEOZNACZONY czy działa w formie spółki cywilnej NIE czy posiada status OPP NIE Historia zmian umowy spółki: R. REPERTORIUM A NUMER , NOTARIUSZ GRAŻYNA WOJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 102 W GDAŃ SKU ZMIANA 7 UST. 7 UMOWY R. REPERTORIUM A NUMER , NOTARIUSZ GRAŻYNA WOJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 102 W GDAŃ SKU, ZMIANA 7 UST. 1, 8 UMOWY, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI; , NOTARIUSZ GRAŻYNA WOJTOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KUNDO I GRAŻYNA WOJTOWICZ, REP. A NR ; W sądzie złożono roczne sprawozdanie finansowe za okres: ; ; W sądzie złożono sprawozdanie z działalności podmiotu za okres: ; ; W sądzie złożono uchwałę lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres: ; ; Wspólnik może mieć wiekszą liczbę udziałow WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Informacje dodatkowe W przypadku uzyskania dodatkowych informacji raport będzie uzupełniony. Kapitał podstawowy podmiotu został w całości pokryty wkładami pieniężnymi. Podmiot nie posiada numeru fax'u. Podmiot nie posiada numeru telefonu stacjonarnego. Zleceniodawca został ujawniony. W KRS Gdańsk poinformowano, że na dzień brak wniosków o upadłość. Historia Dane rejestrowe Data od Data do Adres rejestrowy Ul. Litewska 3/4, Gdańsk, woj. POMORSKIE, pow. M. Gdańsk, Polska Adres operacyjny Ul. Litewska 3/4, Gdańsk, woj. POMORSKIE, pow. M. Gdańsk, Polska Kapitał wniesiony 5000 Kapitał wniesiony Poprzedni właściciele/udziałowcy : Pan Janusz Zień PESEL : Data od Data do Udział %

9 INWESTYCJA SP Z O O % PARTNER GROUP SP Z O O % SUBIEKT SP Z O O % Pan Krzysztof Wielgosz PESEL : Data od Data do Udział % ESTATE TRADING SP Z O O % AXE SP Z O O % INVEST SP Z O O DUNS : KRS: Adres: Pl. Piłsudskiego 3/350, Warszawa, woj. MAZOWIECKIE, pow. M. st. Warszawa, Polska Data od Data do Udział % Udział % NOWY SPICHLERZ DEVELOPMENT SP Z O O % ŚWIĘTOJAŃSKA SP Z O O % ŚWIĘTOJAŃSKA SP Z O O % KAMIENICE DZWONNIKA SP Z O O % KAMIENICE DZWONNIKA SP Z O O % Kierownictwo Pan Krzysztof Wielgosz PESEL : Data od Data do Stanowisko Prezes Zarządu także : Nazwa D-U-N-S Stanowisko Data od Data do ESTATE TRADING SP Z O O Prezes Zarządu A INVESTMENT SP Z O O Prezes Zarządu A INVESTMENT SP Z O O Prokurent MAGNACKA PARK SP Z O O Prezes Zarządu GB DEVELOPMENT SP Z O O Prezes Zarządu GB DEVELOPMENT SP Z O O Prokurent GB TRADING SP Z O O Prezes Zarządu GRUPA BUDOWLANA S A Prezes Zarządu AXE SP Z O O Prokurent INVEST SP Z O O Prezes Zarządu Właściciel/Udziałowiec Nazwa D-U-N-S Udział Data od Data do ESTATE TRADING SP Z O O % AXE SP Z O O % MONT BUD SP Z O O % Pan Krzysztof Jerzy Czarnecki PESEL : Data od Data do Stanowisko Prezes Zarządu także : Nazwa D-U-N-S Stanowisko Data od Data do NOWY SPICHLERZ DEVELOPMENT SP Z O O Osoba Zarządzająca KAMIENICE DZWONNIKA SP Z O O Prezes Zarządu INVEST SP Z O O Prezes Zarządu CREO DEVELOPMENT SP Z O O Prezes Zarządu ŚWIĘTOJAŃSKA SP Z O O Prezes Zarządu BALTIC ENERGY SP Z O O Prezes Zarządu RKW RHODE KELLERMANN WAWROWSKY POLSKA SP Z O O [ W LIKWIDACJI ] Prokurent Właściciel/Udziałowiec Nazwa D-U-N-S Udział Data od Data do CREO DEVELOPMENT SP Z O O % BALTIC ENERGY SP Z O O % ŚWIĘTOJAŃSKA SP Z O O % Kontakt z D&B W przypadku jakichkolwiek zapytań uprzejmie prosimy o kontakt Tel: (48-22) Nastepujący Raport o Firmie jest przygotowany i dostarczony przez BISNODE D&B Polska Sp. z o.o. Niniejszy raport traktowany musi być przez Zleceniodawcę jako ściśle poufny i może być wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb własnych Zleceniodawcy. Copyright 2013 Bisnode D&B Polska Sp. z o.o.

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę - pełna sprawozdawczość. (należy wypełnić czytelnie wszystkie pola wniosku)

W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę - pełna sprawozdawczość. (należy wypełnić czytelnie wszystkie pola wniosku) F 01b /PP 02/08.04.2015/Wydanie 13 Lubelska Fundacja Rozwoju biuro: 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4c, tel. 81 528-43-01, fax 81 528-43-02 www.biznespozyczka.eu... (stempel Wnioskodawcy) W N I O S E

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2011

Raport roczny SA-R 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3

SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II WYNIKI WYCENY - PODSUMOWANIE... 5 III DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 7 III.1 DANE KORPORACYJNE... 8 III.2 WYNIKI FINANSOWE... 9 IV WYCENA METODĄ

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 11 Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak - WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 Morizon S.A. Sportowa 8B, 81-300 Gdynia Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 1. NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Spis treści WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 BILANS - A K T Y W A... 5 BILANS - P A S Y W A... 7 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo