profil marki brand profile

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "profil marki brand profile"

Transkrypt

1 profil marki brand profile

2 systemy siedzisk dla wymagającej publiczności [ o nas ] [ about us ] kim jesteśmy 2 who we are grupa nowy styl 3 nowy styl group historia 4 history odpowiedzialność ekologiczna 4 ecological responsibility kompleksowa oferta 6 complete offer jakość 7 quality gwarancja i serwis 8 guarantee & service design i ergonomia 9 design & ergonomics obsługa klienta współpraca projektowa 9 customer support project cooperation seating systems for demanding audiences [ realizacje ] [ projects ] wstęp 10 introduction uczelnie, szkoły universities & schools kina, teatry i inne obiekty użyteczności publicznej cinemas, theatres and other public utility areas obiekty sportowe sports facilities indeks zdjęć 56 photo index lista innych, przykładowych realizacji 56 index of selected projects copyright forum seating 2009

3 Nowy Styl Group Nowy Styl BN Office Solution Forum Seating Baltic Wood [ grupa nowy styl ] Grupa Nowy Styl wywodzi się z Polski The Nowy Styl Group is based in Poland but Marka Forum Seating powstała i rozwija się w Grupie Nowy Styl. Dzięki [ nowy styl group ] i działa na międzynarodowych rynkach. operates in international markets and is one temu mamy niezbędne w tej branży europejskie doświadczenie, możliwości Jest jedną z największych europejskich or- of the largest European furniture manufac- produkcyjne i technologiczne. Stawiamy na jakość, to nas wyróżnia. ganizacji w branży meblarskiej ze specjali- turers, specializing in the office and public zacją w segmencie biurowym i publicznym. sector. The Group handles both production Grupa zajmuje się zarówno produkcją jak and distribution, offering a comprehensive i dystrybucją oferując kompleksowe roz- solution for furnishing interiors and public wiązania wyposażenia wnętrz i obiektów venues. Paweł Kluska Dyrektor Zarządzający Brandu Forum Seating Brand Managing Director Forum Seating [ doświadczenie i potencjał ] [ experience & potential ] publicznych. Portfolio marek Grupy to obok Forum Seating także: Nowy Styl szeroka oferta krzeseł i foteli do wnętrz publicznych i prywatnych: BN Office Solution kompleksowe The Group has a wide portfolio including Forum Seating; Nowy Styl which offers a wide range of chairs and armchairs for both public and private interiors; BN Office Solution providing solutions for offices, including systemy rozwiązań dla biur obejmujące meble a full range of office furniture, chairs and office biurowe oraz kolekcje krzeseł i sof biurowych; sofas, and Baltic Wood panel parquet. Forum Seating originated from and is developed by the Nowy Styl Group. Baltic Wood parkiet panelowy. We have clients throughout the world. Thanks to this, we have indispensible pan-european experience, production Grupa Nowy Styl posiada klientów na Our products serve over 55 million people capacity and technology. Our reputation is built on quality, that s what całym świecie. Produkty Grupy służą ponad in more than 60 countries. You can find them, distinguishes us. 55 milionom ludzi w przeszło 60 krajach. in a diverse range of places, such as French Można je spotkać m.in. w placówkach francu- Post offices, in the Parliament and Ministries skiej poczty, w parlamencie i ministerstwach of Hungary, in the French Ministry of Finance, Węgier, ministerstwie finansów Francji, Insty- the Petrochemical Institute of the United Arab tucie Petrochemicznym w Zjednoczonych Emirates, the Green Point stadium in the Re- Emiratach Arabskich, stadionie Green Point public of South Africa or in the Oxford Aviation [ kim jesteśmy ] Forum Seating to marka krzeseł stadio- Forum Seating is the division of the Nowy w RPA czy też Oxford Aviation Academy. Wy- Academy. The Group s products have served, [ who we are ] nowych, kinowych i systemów au- Styl Group offering a range of stadium, roby Grupy służyły m.in. publiczności wyborów among others, the audience at the Miss Uni- dytoryjnych należąca do Grupy Nowy cinema and auditorium chairs. It was Miss Universum w Panamie (2003), uczestni- verse pageant in Panama (2003), the partici- Styl. Ofertę Forum Seating stworzyliśmy created to meet the needs of seats for kom szczytu gospodarczo politycznego G8 pants of the G8 economic-political summit in z myślą o wyposażeniu trybun obiektów sports grandstands, entertainment venues, w Evian (2003), politykom podczas Szczytu Evian (2003), politicians during the Council of sportowych i widowiskowych, sal kino- cinema and theatre halls, university lecture Rady Europy w Warszawie (2005), kibicom Europe Summit in Warsaw (2005) and fans wych i teatralnych, auli uniwersyteckich, rooms, auditoria and other public venues. i sportowcom podczas Igrzysk Olimpijskich and athletes during the Olympic Games in sal audytoryjnych a także innych obiektów w Atenach (2004). Grupa realizuje także in- Athens (2004). The Group also designs and użyteczności publicznej. dywidualne zamówienia wdrożeń wyrobów produces individual products (from design to (od projektu po produkcję) dla takich klien- production) for clients such as Bosch, DBA tów jak m.in. Bosch, DBA Fixtures Furniture, Fixtures Furniture and Kimball. Kimball. [2-3] [ o nas ] [ about us ] copyright forum seating 2009

4 [ historia ] Grupa Nowy Styl oferowała specjalistycz- The Group offered specialized auditorium Być może użytkownicy naszych krzeseł niezbyt często zastanawiają się, [ history ] ne siedziska audytoryjne i stadionowe już and stadium seating as early as 1998, but nad ekologicznym aspektem produkcji tego typu wyrobów. Z drugiej strony w 1998 roku, zaś nazwa Forum Seating it was in 2006 that Forum Seating made its wiemy na pewno, że coraz większą wagę do odpowiedzialności ekologicznej zadebiutowała na rynku w 2006 roku. Od debut. From that time, as a separate brand przywiązują nasi klienci inwestorzy. Możemy ich zapewnić, że dla nas to tamtej pory już jako odrębna marka Forum we have been successfully enlarging our jeden z priorytetów. Świadczą o tym fakty. Seating sukcesywnie powiększamy port- portfolio of products, exploring new markets, folio produktów, eksplorujemy kolejne rynki and our seats have appeared in many venues Ewa Bachta [ odpowiedzialność ] Sales Manager Forum Seating [ responsibility ] [ odpowiedzialność ekologiczna ] a nasze siedziska zagościły w wielu obiektach w Europie i na świecie. Nasze produkty powstają w zakładach Grupy Nowy Styl, dla której jednym z priorytetów in Europe and across the world. Our products are made in our own manufacturing plants. For Nowy Styl Group caring [ ecological jest troska o środowisko naturalne. Pod- about the natural environment is a high responsibility ] stawowe założenia polityki środowiskowej priority and decisions about the Group s Perhaps chair users don t often think about the ecological aspect of Grupy opierają się na wymaganiach normy environmental policy are based on the re- manufacturing this type of product. On the other hand, we know for ISO 14001:2004. quirements of ISO 14001:2004. certain that our clients are attaching ever greater importance to ecological Podobnie jak inne produkty Grupy Nowy Throughout the Group, products are de- responsibility. We assure them that this is also one of our priorities. Styl także siedziska Forum Seating tworzo- signed to use and be manufactured from The facts testify to this. ne są z przyjaznych środowisku materiałów, environmentally friendly and recycable ma- które niemal w 100% ulec mogą ponownemu terials. For elements made of artifi cial materi- przetworzeniu. als we use best quality polypropylene and Produkujemy z drewna certyfikowanego polyamide. FSC, co gwarantuje legalność i najwyższą With the Forest Stewardship Council we jakość surowca. Do produkcji elementów produce certified wood, which guarantees z tworzyw sztucznych używamy najwyższej the source and quality of the raw material. jakości polipropylenu i poliamidu. Odpady drzewne wykorzystujemy w celach energetycznych a pozostałości z przetwórstwa tworzyw sztucznych stosujemy jako surowiec do ponownej produkcji. [4-5] [ o nas ] [ about us ] copyright forum seating 2009

5 [ jakość ] Nasze krzesła powstają w zakładach pro- Because our chairs are made in our own Wizytując obiekty wyposażone w nasze krzesła sprawdzamy jakość [ quality ] dukcyjnych Grupy Nowy Styl, w krajach production plants in EU countries, using i funkcjonowanie naszych produktów. Często jest to okazja do rozmów Unii Europejskiej przy wykorzystaniu no- modern proven technology, many years of z klientami, stąd wiem, że profesjonalne usługi serwisowe i przeglądy woczesnych, sprawdzonych technologii, experience and the Group s enormous po- gwarancyjne są dla nich bardzo ważne. Cieszę się słysząc, że zdaniem wieloletniego doświadczenia i ogromnego tential, we offer unparalleled quality. klientów Forum Seating spełnia ich oczekiwania i wysokie standardy w tym potencjału Grupy. The durability of our products is tested zakresie. Wytrzymałość produktów Forum Seating throughout the development process, star- jest sprawdzana już na etapie konstruowania ting with theoretical testing during the design Piotr Krzysztyniak Project Manager Forum Seating [ jakość i zaufanie ] [ quality & trust ] prototypu, a cały proces produkcji odbywa się zgodnie z normami systemu zapewnienia jakości ISO 9001: Dla zapewnienia najwyższych, europejskich standardów jakości process, through to constructing the prototype. Once complete, the entire production process takes place under an approved ISO 9001: 2000 Quality Management System. produkty są badane w fi rmowym laboratorium To ensure the highest European standards of badawczym jak również w niezależnych insty- quality, production samples are tested in the When we visit venues where our chairs are installed, we verify the quality tutach naukowych w kraju i za granicą. company s research laboratory, as well as with and function of our products. This is often an opportunity to talk with clients. Wszystkie wyroby Forum Seating posiada- independent test houses across the world. This is how I know that professional service and guarantee inspections are ją odpowiednie atesty, badania i certyfikaty All our products meet relevant standards, very important for them. I am glad to hear that in the opinion of our clients, potwierdzające ich jakość, bezpieczeństwo and we can provide the appropriate certifi- Forum Seating meets these expectations and high standards. i wytrzymałość zaś krzesła przeznaczone cates and studies confirming their quality, do obiektów sportowych spełniają wytycz- safety and durability. Forum Seating pro- ne i wymogi FIFA, UEFA oraz PZPN. ducts, intended for sports venues, meet the Surowce i komponenty do produkcji guidelines and requirements of the relevant pochodzą wyłącznie od wiarygodnych do- EN Standard as well as international FIFA stawców a w zakładach Grupy zatrudniamy and UEFA technical standards. [ kompleksowa oferta ] Forum Seating należąc do Grupy Nowy Styl As a part of the Nowy Styl Group, we are in jedynie pełnoletnich i zdolnych do pracy lu- The raw materials and components are [ complex offer ] może oferować swoim klientom także the fortunate position where we can also offer dzi, zapewniając im właściwe warunki pracy. sourced exclusively from credible suppliers. produkty innych marek Grupy. Dzięki temu our clients products of the Group s other Działania te gwarantują niezmiennie wysoką Staff are well trained and provided with proper kompleksowo realizujemy projekty wyposa- brands, taking a complex approach to the re- jakość naszych produktów. working conditions, to ensure that throughout żenia obiektów użyteczności publicznej nie alization of projects, providing venues not only our operations, we maintain the high quality tylko w siedziska Forum Seating ale także with our own seats but also with other suitable of our products. w inne, komplementarne krzesła konferen- conference chairs, offi ce chairs and other fur- cyjne, krzesła i meble biurowe oraz parkiet niture, as well as parquet fl oor panels. panelowy. [6-7] [ o nas ] [ about us ] copyright forum seating 2009

6 [ design i ergonomia ] Walory estetyczne i wysoki komfort użyt- Aesthetic value and high comfort are Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji nowego modelu krzesła to [ design & ergonomics ] kowania to ważne atuty naszych produktów, important advantages of our products, be- wielomiesięczny proces i praca wielu specjalistów. Za każdym razem to bowiem współtworząc przestrzeń obiektu cause the chairs we supply and fi t defi ne dla nas pasjonujące wyzwanie. użyteczności publicznej krzesła decydują o jej the venue, contributing to its functionality funkcjonalności i estetyce. Siedziska Forum and overall look. Our seats are designed by Seating są projektowane przez uznanych de- a combination of recognized designers and singerów i doświadczony zespół konstrukto- the NS Design Team an experienced team rów Grupy Nowy Styl NS Design Team. of technical staff. Aleksander Tarczoń Product Manager Forum Seating [ wiedza i entuzjazm ] [ knowledge & enthusiasm ] Dzięki licznym, zróżnicowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym siedziska Forum Seating można dostosować do warunków technicznych niemal każdego obiektu No venue is the same, and thanks to the many different ways of installing our seats, we can adapt to the technical conditions of nearly any venues requirements. In turn, our i wymagań inwestora. Z kolei uniwersalne, offer includes both modern and more univer- ponadczasowe wzornictwo sprawdza się sal, timeless models that work well in both w modernistycznych obiektach i w tradycyj- modernistic venues and traditional interiors. nych wnętrzach. Designing and introducing new models involves a lengthy process and the [ obsługa klienta Naszym celem jest zapewnienie klientom Our goal is to ensure our clients are offered work of many specialists. In each case, it s an exciting challenge for us. współpraca projektowa ] optymalnego rozwiązania dlatego do- the best solution. From the start, experi- [ customer support świadczeni specjaliści naszego zespołu juz na enced specialists from our team can offer project cooperation ] wstępnym etapie realizacji zamówienia służą help and advice in choosing the appropriate pomocą w wybraniu odpowiedniego modelu chair and planning the appropriate layout to krzesła oraz zaplanowaniu właściwego układu fulfi l the strict requirements of building codes krzeseł i foteli tak, aby spełniał surowe wymo- and standards for sports venues. Thanks to [ gwarancja i serwis ] Wyroby marki Forum Seating objęte są peł- Forum Seating products are covered by gi prawa budowlanego oraz standardy dla this, clients can be sure that the installation [ guarantee & service ] ną, dwuletnią gwarancją. Doświadczona a full, two-year guarantee. An experienced obiektów sportowych. Dzięki temu inwestor will be fully compliant. ekipa montażowa szybko i sprawnie insta- installation team will quickly and skillfully in- może mieć pewność, że w zakresie produk- luje siedziska w miejscu przeznaczenia. Za- stall the seats to the agreed specifi cation. tów Forum Seating obiekt zostanie pozytyw- pewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny We ensure a professional guarantee and nie zaopiniowany przez służby udzielające i pogwarancyjny obejmujący m. in. bezpłat- post-guarantee service, which includes pozwolenia na użytkowanie obiektu. ne przeglądy odbywające się co pół roku w a free inspection once every 6 months for the czasie trwania gwarancji. duration of the warranty. [8-9] [ o nas ] [ about us ] copyright forum seating 2009

7 [ realizacje ] Produkty Forum Seating obecne są w miej- Forum Seating products are currently in the Forum Seating jest tam gdzie dzieją się rzeczy ekscytujące i ważne [ projects ] scach niezwykłych. Towarzyszą wymagającej most extraordinary places! They are enjoyed w aulach akademickich i trybunach sportowcyh. Nasze krzesła w perfekcyjny publiczności widzom, kibicom, studentom by a demanding public spectators, fans, sposób dopełniają klimat i funkcjonalność takich obiektów. w chwilach szczególnych emocji. Jako students in moments of particular emotion, istotny element wyposażenia wnętrza two- they complement the unique feel of an emo- rzą unikalny klimat obiektów użyteczności tional public venue adding to its functional- publicznej często decydując o ich funkcjo- ity, comfort and safety. nalności, wygodzie i bezpieczeństwie. In choosing an offer from Forum Seating, Bartosz Obszański Key Account Manager Forum Seating [ funcjonalność i harmonia ] [ functionality & harmony ] Wybierając ofertę Forum Seting nasi dotychczasowi klienci inwestorzy zdecydowali się zaufać Grupie Nowy Styl jej wieloletniemu doświadczeniu i ogromnemu potencjałowi. our previous clients have decided to put their trust in the Nowy Styl Group an organisation with many years of experience and enormous potential. Thanks to these factors, we have Dzięki tym czynnikom z sukcesem terminowo successfully completed and continue to zrealizowaliśmy i na bieżąco realizujemy za- complete anything from the smallest równo niewielkie zamówienia jak i bardzo orders to very large projects for the most duże projekty dla najbardziej wymagają- demanding clients. Forum Seating is there where important an exciting events take place cych klientów. You will find below photographs of se- at university lecture rooms and in sports grandstands. Our chairs perfectly Przedstawiamy Państwu zdjęcia z wy- lected venues and locations where Forum complement the environment and function of these venues. branych obiektów, gdzie zostały zamonto- Seating products have been installed. They wane siedziska Forum Seating. Są to obiekty represent a wide range of locations, old and o różnym przeznaczeniu i wielkości, obiek- new, large and small and we are proud that, ty nowe i modernizowane. Jesteśmy dum- thanks to our clients, contractors and venue ni, że to właśnie między innymi dzięki Forum owners we could realize their plans of creating Seating nasi klienci inwestorzy, wykonawcy comfortable, aesthetic and safe venues for i właściciele obiektów mogli zrealizować swoje a demanding public. We hope that our offer plany o stworzeniu wygodnych, estetycznych will also meet your expectations. i bezpiecznych obiektów dla wymagającej publiczności. Mamy nadzieję, że nasza oferta sprosta również Państwa oczekiwaniom. [10-11] [ o nas ] [ about us ] copyright forum seating 2009

8 [location] Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie założony w 1364 r. Jagiellonian University, Krakow, Poland. One of the oldest universities in the world (founded in 1364) and one of the best Polish universities. Zestawy audytoryjne Vision w kilkunastu salach wykładowych. Vision seats in more than a dozen lecture halls. [12-13] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

9 Politechnika Śląska, Gliwice. Wyższa uczelnia techniczna, założona w 1945 r. Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. A technical university, founded in Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Fotele Oscar w głównej auli. Oscar armchairs in the main hall zestawów audytoryjnych Vision zestawów audytoryjnych Vision [14-15] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

10 [location] Uniwersytet Medyczny, Poznań. Jedna z wiodących polskich uczelni medycznych. University of Medical Sciences, Poznan, Poland. One of the best medical colleges in Poland. Fotele Oscar w głównej auli. Oscar armchairs in the main hall. [16-17] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

11 Podkarpacka Szkoła Wyższa, Jasło. Prywatna uczelnia wyższa na Podkarpaciu. Podkarpackie Institution of Higher Education, Jaslo, Poland. A private university in Podkarpacie province. Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Zestawy Vision i zestawy College w salach wykładowych. Vision seats and College seats in lecture halls zestawów audytoryjnych Vision zestawów audytoryjnych Vision [18-19] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

12 Oxford Aviation Academy, Wielka Brytania. Uczelnia oferująca komercyjne szkolenia pilotów. Oxford Aviation Academy, Great Britain. A Training Academy offering commercial pilot training to students from around the world. Szkoła Języków i Zarządzania Promar International, Rzeszów. Nauczycielskie kolegium języków obcych. International School of Language and Management Promar, Rzeszow, Poland. Foreign Language Teachers Training College. Fotele Oscar w sali audytoryjnej oraz w pokoju do symulacji lotów. Oscar armchairs in one lecture hall and the flight simulation training room. Fotele Oscar w głównej auli. Oscar armchairs in the main auditorium. [20-21] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

13 Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków. Największa uczelnia niepubliczna w Małopolsce oraz druga pod względem liczby studentów w Polsce. Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland. The biggest private college in Małopolskie province and the second in Poland in terms of the number of students. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. Największa uczelnia akademicka w Polsce południowo-wschodniej. University of Rzeszow, Poland. The biggest university in south east of Poland. Zestawy Vision w salach wykładowych. Vision seats in lecture halls. Zestawy Vision w salach wykładowych. Vision seats in lecture halls. [22-23] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

14 Politechnika Wrocławska, Wrocław. Największa i uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Wrocław University of Technology, Wroclaw, Poland. The biggest and considered to be one of the best technical colleges in Poland. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków. Jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w małopolsce, założona w 1995 r. The School of Banking and Management in Krakow, Poland. One of the first private colleges in Małopolskie province, founded in Zestawy College w salach wykładowych. College seats in lecture halls. Zestawy Vision w salach wykładowych. Vision seats in lecture halls. [24-25] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

15 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Krosno. Najnowocześniejsza placówka kulturalna na Podkarpaciu oddana do użytku w 2008 r. Regional Centre of Borderland Cultures, Krosno, Poland. The most modern cultural centre in Podkarpackie province, put into use in Fotele Oscar w auli widowiskowej. Oscar armchairs in the exhibition hall. [26-27] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

16 Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków. Nowoczesny, monumentalny obiekt oddany do użytku w 2006 r. The library of the Pontifical Academy of Theology, Krakow, Poland. A modern, monumental venue put into use in Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Zestawy Vision w sali audytoryjnej. Vision seats in the auditorium zestawów audytoryjnych Vision zestawów audytoryjnych Vision [28-29] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

17 Leicester Square Theatre, Londyn. Najnowszy teatr londyński położony w centrum West Endu. Leicester Square Theatre, London, Great Britain. The newest London theatre, situated in the crypt of a Roman Catholic church in the heart of the West End. Teatr Nowy, Zabrze. Znaczący ośrodek kulturotwórczy i edukacyjny, założony w 1959 r. Teatr Nowy, Zabrze, Poland. A significant cultural-creative and educational centre, founded in Fotele Oscar. Oscar armchairs. Fotele Oscar. Oscar armchairs. [30-31] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

18 Kino Sfinks Kraków. Studyjne kino działające nieprzerwanie od 1958 r. Sfinks Cinema, Krakow, Poland An art house cinema that has been functioning uninterrupted since Flax Bourton Coroner s Court, Bristol, Wielka Brytania. Flax Bourton Coroner s Court, Bristol, Great Britain Fotele Oscar. Oscar armchairs Fotele Oscar w sali sądowej. Oscar armchairs in the courtroom. [32-33] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

19 Bogatyński Ośrodek Kultury, Bogatynia. Obiekt z reprezentacyjną salą kinowo-widowiskową. Bogatyński Cultural Centre, Bogatynia, Poland. A venue with an imposing cinema exhibition hall. Śląskie Centrum Onkologii, Gliwice. Wiodąca placówka lecznicza na południu Polski. Comprehensive Cancer Centre, Gliwice, Poland. The leading treatment centre in southern Poland. Fotele Oscar w głównej auli. Oscar armchairs in the cinema exhibition hall. Zestawy College w sali audytoryjnej. College seats in the auditorium. [34-35] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

20 Welodrom BGŻ Arena, Pruszków. Pierwszy i jedyny w Polsce kryty tor kolarski. Otwarty w 2008 r. tor jest również siedzibą Polskiego Związku Kolarskiego. Trybuny na 1800 widzów z możliwością dostawienia 1500 miejsc. Velodrome BGŻ Arena, Pruszkow, Poland. Poland s first and only covered cycling track. Opened in 2008, the track is also the headquarters of Polish Cycling Federation. The grandstands hold 1800 spectators, with the option of an additional 1500 seats. Krzesła College, fotele Oscar, zestawy Vision na trybunach, w loży prasowej i miejscach dla VIP-ów. Vision chairs, College chairs, Oscar armcharis in the grandstands for fans and the VIP grandstands. [36-37] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

21 Lodowisko KS Cracovia, Kraków. Sztuczne, kryte lodowisko pierwszoligowej drużyny hokejowej Cracovia Kraków. Ice Skating Rink KS Cracovia, Krakow, Poland. An indoor skating rink, home to the ice hockey team Cracovia Krakow. Krzesła Sigma na trybunach dla widzów. Sigma chairs in the grandstands. [38-39] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

22 [location] Hala Widowiskowo-Sportowa Arena w Łodzi. Nowoczesny, największy tego typu obiekt w Polsce, oddany do użytku w czerwcu 2009 r. Trybuny mogą pomieścić widzów, a na płycie można ustawić dodatkowo 3000 miejsc. Indoor Sports Exhibition Complex Arena, Lodz, Poland. A modern venue, the largest of its type in Poland, put into use in June The grandstands can hold spectators, and an additional 3000 seats can be set up on the stadium floor. Krzesła Vision oraz Vision z zagłówkiem, fotele Oscar na trybunach, miejscach dla prasy oraz trybunach dla VIP-ów. Vision sets in the grandstands and Oscar armchairs in the VIP grandstands. [40-41] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

23 [location] Hala Widowiskowo-Sportowa Arena w Łodzi. Nowoczesny, największy tego typu obiekt w Polsce, oddany do użytku w czerwcu 2009 r. Trybuny mogą pomieścić widzów, a na płycie można ustawić dodatkowo 3000 miejsc. Indoor Sports Exhibition Complex Arena, Lodz, Poland. A modern venue, the largest of its type in Poland, put into use in June The grandstands can hold spectators, and an additional 3000 seats can be set up on the stadium floor. Krzesła Vision oraz Vision z zagłówkiem, fotele Oscar na trybunach, miejscach dla prasy oraz trybunach dla VIP-ów. Vision sets in the grandstands and Oscar armchairs in the VIP grandstands. [42-43] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

24 Stadion WKS Śląsk Wrocław stadion Wrocławkiego Klubu Sportowego. Obiekt może pomieścić ponad 8000 widzów. Stadium WKS Śląsk, Wroclaw, Poland. The stadium of the Wroclaw Sports Club. The venue can hold over 8000 spectators. Krzesła Sigma i Omega High Back na trybunach, miejscach dla prasy oraz trybunach dla VIP-ów. Sigma and Omega High Back chairs in the grandstands and in VIP grandstands. [44-45] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

25 Korty KS Górnik Bytom. Obiekt klubu tenisowego działającego od 1950 r. Courts KS Górnik Bytom, Poland. Home of the tennis club KS Górnik Bytom. [location] Stadion GKS Bełchatów. Stadion piłkarski z trybunami dla ponad 5000 kibiców. Stadium GKS Belchatow. Poland. A football stadium, with grandstands that can seat over 5000 fans. Krzesła Sigma na trybunach. Sigma chairs in the grandstands. Krzesła Omega High Back na trybunach. Omega High Back chairs in the grandstands. [46-47] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

26 Park Wodny Aqua, Żyrardów. Nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny. Aqua Park, Zyrardow, Poland. Modern sports and recreation venue. Stadion KS Widzew Łódź. Stadion piłkarski w Łodzi, którego trybuny mogą pomieścić ponad kibiców na miejscach siedzących. Stadium KS Widzew Stadium, Lodz, Poland. A football stadium in Lodz, with grandstands that can seat over fans. Krzesła Omega High Back na widowni. Omega High Back chairs in the grandstands. Krzesła Sigma, fotele Oscar na trybunach dla VIP-ów. Sigma chairs and Oscar armchairs in the grandstands and VIP grandstands. [48-49] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

27 Hala Sportowo-Widowiskowa w Gdyni. Nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt oddany do użytku w 2009 r. Widownia hali mieści prawie 5000 widzów. Indoor Sports - Exhibition Complex, Gdynia, Poland. A modern, multi-functional venue put into use in The complex s spectator section can hold nearly 5000 people. Hala MOSiR w Sosnowcu. Nowoczesny obiekt z trybunami mogącymi pomieścić ponad 1400 widzów na miejscach siedzących. Indoor Sports Complex, Sosnowiec, Poland. A modern venue with grandstands that can seat more than 1400 spectators. Krzesła Sigma na widowni. Sigma chairs in the grandstands. Krzesła Delta na trybunach. Delta chairs in the grandstands. [50-51] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

28 Hala widowiskowo-sportowa w Katowicach Szopienicach. Nowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowa z widownią dla 1300 widzów. Indoor Sports Exhibition Complex, Katowice Szopienice, Poland. A modern, multi-functional venue that can hold 1300 spectators. Stadion lekkoatletyczny SVK Beiertheim, Karlsruhe, Niemcy. Athletic Stadium SVK Beiertheim, Karlsruhe, Germany. Krzesła Sigma, Omega Low Back na trybunach oraz trybunach składanych. Sigma and Omega Low Back chairs in the grandstands. Krzesła Omega Low Back na trybunach. Omega Low Back chairs in the grandstands. [52-53] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

29 Lodowisko MOSiR, Tychy. Zmodernizowany w 2008 r. obiekt będący na co dzień w użytkowaniu klubu GKS Tychy. Ice Skating Rink, Tychy, Poland. An indoor skating rink, renovated in 2008 and home to GKS Tychy. Hala widowiskowo-sportowa, Tychy. Nowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowa. Trybuny mogą pomieścić ponad 900 widzów. Indoor Sports - Exhibition Complex, Tychy, Poland. A modern venue with grandstands that can seat more than 900 spectators. Krzesła Sigma, tapicerowane krzesła Sigma na trybunach dla VIP-ów. Sigma chairs in grandstands and VIP grandstands. Krzesła Sigma, krzesła Omega Low Back. Sigma and Omega Low Back chairs. [54-55] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

30 [ indeks zdjęć ] Uniwersytety i szkoły Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego 22 Oxford Aviation Academy, Wielka Brytania 20 Podkarpacka Szkoła Wyższa, Jasło 18 Politechnika Śląska, Gliwice 14 Politechnika Wrocławska, Wrocław 24 Szkoła Języków i Zarządzania Promar International, Rzeszów 21 Uniwersytet Jagielloński, Kraków 12 Uniwersytet Medyczny, Poznań 16 Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 23 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków 24 [ photo index ] Universities and schools Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland 22 International School of Language and Management Promar, Rzeszow, Poland 21 Jagiellonian University, Krakow, Poland 12 Oxford Aviation Academy, Great Britain 20 Podkarpackie Institution of Higher Education, Jaslo, Poland 18 Silesian University of Technology in Gliwice, Poland 14 School of Banking and Management in Krakow, Poland 24 University of Medical Sciences, Poznan, Poland 16 University of Rzeszow, Poland 23 Wrocław University of Technology, Wroclaw, Poland 24 [kontakt] [contact] Forum Seating Dział Handlowy Sales Department ul. Fabryczna 6b Jasło, Poland T: F: Kina, teatry i inne obiekty użyteczności publicznej Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 28 Bogatyński Ośrodek Kultury, Bogatynia 34 Flax Bourton Coroner s Court, Bristol, Wielka Brytania 33 Kino Sfinks Kraków 32 Leicester Square Theatre, Londyn, Wielka Brytania 30 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Krosno 26 Śląskie Centrum Onkologii, Gliwice 35 Teatr Nowy, Zabrze 31 Cinemas, Theatres and other public utility areas Bogatyński Cultural Centre, Bogatynia, Poland 34 Comprehensive Cancer Centre, Gliwice, Poland 35 Flax Bourton Coroner s Court, Bristol, Great Britain 33 Leicester Square Theatre, London, Great Britain 30 Library of the Pontifical Academy of Theology, Cracow, Poland 28 Nowy Theatre, Zabrze, Poland 31 Regional Centre of Borderland Cultures, Krosno, Poland 26 Sfinks Cinema, Krakow, Poland 32 Obiekty sportowe Hala sportowa MOSiR w Sosnowcu 51 Hala widowiskowo - sportowa Arena, Łódź 42 Hala widowiskowo - sportowa, Gdynia 50 Hala widowiskowo - sportowa, Katowice - Szopienice 52 Hala widowiskowo - sportowa, Tychy 55 Korty KS Górnik Bytom 46 Lodowisko KS Cracovia, Kraków 38 Lodowisko MOSiR, Tychy 54 Park Wodny Aqua, Żyrardów 48 Stadion lekkoatletyczny SVK Beiertheim, Karlsruhe, Niemcy 53 Stadion GKS Bełchatów 47 Stadion KS Widzew Łódź. 49 Stadion WKS Śląsk Wrocław 44 Welodrom BGŻ Arena, Pruszków 36 Sports facilities Athletic Stadium SVK Beiertheim, Karlsruhe, Germany 53 Aqua Park, Zyrardow, Poland 48 Courts KS Górnik Bytom, Poland 46 Ice Skating Rink KS Cracovia, Krakow, Poland 38 Ice Skating Rink, Tychy, Poland 54 Indoor Sports Exhibition Complex Arena, Lodz, Poland 42 Indoor Sports Exhibition Complex, Gdynia, Poland 50 Indoor Sports Exhibition Complex, Katowice Szopienice, Poland 52 Indoor Sports Complex, Sosnowiec, Poland 51 Indoor Sports Exhibition Complex, Tychy, Poland 55 Stadium GKS Belchatow., Poland 47 Stadium KS Widzew Stadium, Lodz, Poland 49 Stadium WKS Slask Stadium, Wroclaw, Poland 44 Velodrome BGŻ Arena, Pruszkow, Poland 36 [ lista innych, przykładowych realizacji ] [ index of selected projects ] Uniwersytety i szkoły Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), Kraków Akademia Pedagogiczna, Kraków Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL), Lublin Politechnika Białostocka Politechnika Krakowska Politechnika Opolska Uniwersytet Gdański Uniwersytet im. A. Mickiewczia, Poznań Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gniezno Państwowa Szkoła Muzyczna, Rybnik Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bielsku Białej Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Poznań Wyższe Seminarium Duchowne, Rzeszów Universities and schools Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland Academy of Physical Education, Wroclaw, Poland AGH University of Science and Technology Krakow, Poland Catholic University of Lublin, Poland Clerical Seminary, Rzeszow, Poland College of Administration, Bielsko-Biala, Poland College of Education and Administration, Poznan Opole University of Technology, Poland Pedagogical Univeristy of Krakow, Poland School of Economics and Law (WSEiP), Kielce, Poland State Higher Vocational School in Gniezno, Poland State Medical Higher Vocational School, Opole, Poland State Musical School, Rybnik, Poland University of Gdansk, Poland University of Technology, Bialystok, Poland University of Technology, Krakow, Poland Kina, teatry i inne obiekty użyteczności publicznej Planetarium, Olsztyn Sąd Najwyższy Bułgarii, Sofia Urząd Marszałkowski, Kraków Urząd Miasta Nowy Targ Urząd Wojewódzki, Olsztyn Zakon Sióstr Miłosierdzia Bożego, Kraków Zakon Redemptorystów, Tuchów Cinemas, Theatres and other public utility areas Bulgarian High Court, Sofia, Bulgaria Malopolskie Provience Governor Office, Krakow, Poland Marshall Office, Krakow, Poland Monastery of Order of the Holy Redeemer, Tuchow, Poland Nowy Targ City Hall, Poland Planetarium, Olsztyn, Poland Sisters of Mercy Convent, Krakow, Poland Obiekty sportowe Hala PostFinance Arena, Bern, Szwajcaria Hala Sportowa, Plzen, Czechy Korty Klubu Tenisowego Mera, Warszawa Pływalnia, Driffield, Wielka Brytania Stadion FC.1 Koeln, Niemcy Stadion Ellis Park, Johanesburg, RPA Stadion Jaap Eden, Amsterdam, Holandia Stadion Siarka Tarnobrzeg Sports facilities Courts, Mera Club, Warszawa, Poland Indoor Sports Hall, Plzen, Czech Republic PostFinance Arena Hall, Bern Switzerland Stadium 1.FC Koeln, Germany Stadium Ellis Park, Johannesburg, Republic of South Africa Stadium FC Siarka, Tarnobrzeg, Poland Stadium Jaap Eden, Amsterdam, Holland Swimming Pool, Driffield, Great Britain [56] [ realizacje ] [ projects ]

31 Marka Forum Seating należy do oferty Nowy Styl Group Forum Seating brand belongs to the Nowy Styl Group offer

systemy siedzisk dla wymagającej publiczności

systemy siedzisk dla wymagającej publiczności profil marki brand profile systemy siedzisk dla wymagającej publiczności seating systems for demanding audiences [ o nas ] [ about us ] grupa nowy styl 2 nowy styl group kim jesteśmy 2 who we are [ realizacje

Bardziej szczegółowo

więcej możliwości Prezentacja Grupy Nowy Styl

więcej możliwości Prezentacja Grupy Nowy Styl więcej możliwości Prezentacja Grupy Nowy Styl Spis treści > O Grupie: 04 Globalny zasięg 05 Fakty w skrócie 06 Jakość i gwarancja 07 Wzornictwo i ergonomia 08 Odpowiedzialność wobec środowiska 10 Grupa

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Partnerzy / Partners Organizatorzy / Organizers Wydział Architektury i Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

www.pep.asp.poznan.pl

www.pep.asp.poznan.pl www.pep.asp.poznan.pl 9. edycja Programu Edukacyjno-Projektowego The 9th edition of the Educational-Design Programme WSPÓŁORGANIZATORZY CO-ORGANIZERS SPONSOR WYSTAWY EXHIBITION SPONSOR PARTNERZY PARTNERS

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment SPIS TREŚCI CONTENTS Od Prezesa From the President & CEO Władze Spółki Company authorities Otoczenie biznesowe Business environment Biznes z wizją Business with a vision Kolekcja znanych marek A Collection

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy międzynarodową firmą architektoniczną, planistów i projektantów powstałą ponad 50 lat temu.

Jesteśmy międzynarodową firmą architektoniczną, planistów i projektantów powstałą ponad 50 lat temu. MIĘDZYNARODOWI ARCHITEKCI URBANIŚCI PROJEKTANCI WARSZAWA International Architects Masterplanners Designers warsaw Kontakty Jesteśmy międzynarodową firmą architektoniczną, planistów i projektantów powstałą

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Hospital Build & Infrastructure Architects Congress

Hospital Build & Infrastructure Architects Congress SPONSORING & EXHIBITION INVEST Hospital Build & Infrastructure Architects Congress The meeting place for investors, planners, operators and decision makers from hospitals! Miejsce spotkań inwestorów, projektantów,

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 wiosna/spring 20lat TARGÓW Kielce 20 years of Targi Kielce Targi Kielce WEJDĄ NA GIEŁDĘ Targi Kielce to be listed at the stock exchange

Bardziej szczegółowo