profil marki brand profile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "profil marki brand profile"

Transkrypt

1 profil marki brand profile

2 systemy siedzisk dla wymagającej publiczności [ o nas ] [ about us ] kim jesteśmy 2 who we are grupa nowy styl 3 nowy styl group historia 4 history odpowiedzialność ekologiczna 4 ecological responsibility kompleksowa oferta 6 complete offer jakość 7 quality gwarancja i serwis 8 guarantee & service design i ergonomia 9 design & ergonomics obsługa klienta współpraca projektowa 9 customer support project cooperation seating systems for demanding audiences [ realizacje ] [ projects ] wstęp 10 introduction uczelnie, szkoły universities & schools kina, teatry i inne obiekty użyteczności publicznej cinemas, theatres and other public utility areas obiekty sportowe sports facilities indeks zdjęć 56 photo index lista innych, przykładowych realizacji 56 index of selected projects copyright forum seating 2009

3 Nowy Styl Group Nowy Styl BN Office Solution Forum Seating Baltic Wood [ grupa nowy styl ] Grupa Nowy Styl wywodzi się z Polski The Nowy Styl Group is based in Poland but Marka Forum Seating powstała i rozwija się w Grupie Nowy Styl. Dzięki [ nowy styl group ] i działa na międzynarodowych rynkach. operates in international markets and is one temu mamy niezbędne w tej branży europejskie doświadczenie, możliwości Jest jedną z największych europejskich or- of the largest European furniture manufac- produkcyjne i technologiczne. Stawiamy na jakość, to nas wyróżnia. ganizacji w branży meblarskiej ze specjali- turers, specializing in the office and public zacją w segmencie biurowym i publicznym. sector. The Group handles both production Grupa zajmuje się zarówno produkcją jak and distribution, offering a comprehensive i dystrybucją oferując kompleksowe roz- solution for furnishing interiors and public wiązania wyposażenia wnętrz i obiektów venues. Paweł Kluska Dyrektor Zarządzający Brandu Forum Seating Brand Managing Director Forum Seating [ doświadczenie i potencjał ] [ experience & potential ] publicznych. Portfolio marek Grupy to obok Forum Seating także: Nowy Styl szeroka oferta krzeseł i foteli do wnętrz publicznych i prywatnych: BN Office Solution kompleksowe The Group has a wide portfolio including Forum Seating; Nowy Styl which offers a wide range of chairs and armchairs for both public and private interiors; BN Office Solution providing solutions for offices, including systemy rozwiązań dla biur obejmujące meble a full range of office furniture, chairs and office biurowe oraz kolekcje krzeseł i sof biurowych; sofas, and Baltic Wood panel parquet. Forum Seating originated from and is developed by the Nowy Styl Group. Baltic Wood parkiet panelowy. We have clients throughout the world. Thanks to this, we have indispensible pan-european experience, production Grupa Nowy Styl posiada klientów na Our products serve over 55 million people capacity and technology. Our reputation is built on quality, that s what całym świecie. Produkty Grupy służą ponad in more than 60 countries. You can find them, distinguishes us. 55 milionom ludzi w przeszło 60 krajach. in a diverse range of places, such as French Można je spotkać m.in. w placówkach francu- Post offices, in the Parliament and Ministries skiej poczty, w parlamencie i ministerstwach of Hungary, in the French Ministry of Finance, Węgier, ministerstwie finansów Francji, Insty- the Petrochemical Institute of the United Arab tucie Petrochemicznym w Zjednoczonych Emirates, the Green Point stadium in the Re- Emiratach Arabskich, stadionie Green Point public of South Africa or in the Oxford Aviation [ kim jesteśmy ] Forum Seating to marka krzeseł stadio- Forum Seating is the division of the Nowy w RPA czy też Oxford Aviation Academy. Wy- Academy. The Group s products have served, [ who we are ] nowych, kinowych i systemów au- Styl Group offering a range of stadium, roby Grupy służyły m.in. publiczności wyborów among others, the audience at the Miss Uni- dytoryjnych należąca do Grupy Nowy cinema and auditorium chairs. It was Miss Universum w Panamie (2003), uczestni- verse pageant in Panama (2003), the partici- Styl. Ofertę Forum Seating stworzyliśmy created to meet the needs of seats for kom szczytu gospodarczo politycznego G8 pants of the G8 economic-political summit in z myślą o wyposażeniu trybun obiektów sports grandstands, entertainment venues, w Evian (2003), politykom podczas Szczytu Evian (2003), politicians during the Council of sportowych i widowiskowych, sal kino- cinema and theatre halls, university lecture Rady Europy w Warszawie (2005), kibicom Europe Summit in Warsaw (2005) and fans wych i teatralnych, auli uniwersyteckich, rooms, auditoria and other public venues. i sportowcom podczas Igrzysk Olimpijskich and athletes during the Olympic Games in sal audytoryjnych a także innych obiektów w Atenach (2004). Grupa realizuje także in- Athens (2004). The Group also designs and użyteczności publicznej. dywidualne zamówienia wdrożeń wyrobów produces individual products (from design to (od projektu po produkcję) dla takich klien- production) for clients such as Bosch, DBA tów jak m.in. Bosch, DBA Fixtures Furniture, Fixtures Furniture and Kimball. Kimball. [2-3] [ o nas ] [ about us ] copyright forum seating 2009

4 [ historia ] Grupa Nowy Styl oferowała specjalistycz- The Group offered specialized auditorium Być może użytkownicy naszych krzeseł niezbyt często zastanawiają się, [ history ] ne siedziska audytoryjne i stadionowe już and stadium seating as early as 1998, but nad ekologicznym aspektem produkcji tego typu wyrobów. Z drugiej strony w 1998 roku, zaś nazwa Forum Seating it was in 2006 that Forum Seating made its wiemy na pewno, że coraz większą wagę do odpowiedzialności ekologicznej zadebiutowała na rynku w 2006 roku. Od debut. From that time, as a separate brand przywiązują nasi klienci inwestorzy. Możemy ich zapewnić, że dla nas to tamtej pory już jako odrębna marka Forum we have been successfully enlarging our jeden z priorytetów. Świadczą o tym fakty. Seating sukcesywnie powiększamy port- portfolio of products, exploring new markets, folio produktów, eksplorujemy kolejne rynki and our seats have appeared in many venues Ewa Bachta [ odpowiedzialność ] Sales Manager Forum Seating [ responsibility ] [ odpowiedzialność ekologiczna ] a nasze siedziska zagościły w wielu obiektach w Europie i na świecie. Nasze produkty powstają w zakładach Grupy Nowy Styl, dla której jednym z priorytetów in Europe and across the world. Our products are made in our own manufacturing plants. For Nowy Styl Group caring [ ecological jest troska o środowisko naturalne. Pod- about the natural environment is a high responsibility ] stawowe założenia polityki środowiskowej priority and decisions about the Group s Perhaps chair users don t often think about the ecological aspect of Grupy opierają się na wymaganiach normy environmental policy are based on the re- manufacturing this type of product. On the other hand, we know for ISO 14001:2004. quirements of ISO 14001:2004. certain that our clients are attaching ever greater importance to ecological Podobnie jak inne produkty Grupy Nowy Throughout the Group, products are de- responsibility. We assure them that this is also one of our priorities. Styl także siedziska Forum Seating tworzo- signed to use and be manufactured from The facts testify to this. ne są z przyjaznych środowisku materiałów, environmentally friendly and recycable ma- które niemal w 100% ulec mogą ponownemu terials. For elements made of artifi cial materi- przetworzeniu. als we use best quality polypropylene and Produkujemy z drewna certyfikowanego polyamide. FSC, co gwarantuje legalność i najwyższą With the Forest Stewardship Council we jakość surowca. Do produkcji elementów produce certified wood, which guarantees z tworzyw sztucznych używamy najwyższej the source and quality of the raw material. jakości polipropylenu i poliamidu. Odpady drzewne wykorzystujemy w celach energetycznych a pozostałości z przetwórstwa tworzyw sztucznych stosujemy jako surowiec do ponownej produkcji. [4-5] [ o nas ] [ about us ] copyright forum seating 2009

5 [ jakość ] Nasze krzesła powstają w zakładach pro- Because our chairs are made in our own Wizytując obiekty wyposażone w nasze krzesła sprawdzamy jakość [ quality ] dukcyjnych Grupy Nowy Styl, w krajach production plants in EU countries, using i funkcjonowanie naszych produktów. Często jest to okazja do rozmów Unii Europejskiej przy wykorzystaniu no- modern proven technology, many years of z klientami, stąd wiem, że profesjonalne usługi serwisowe i przeglądy woczesnych, sprawdzonych technologii, experience and the Group s enormous po- gwarancyjne są dla nich bardzo ważne. Cieszę się słysząc, że zdaniem wieloletniego doświadczenia i ogromnego tential, we offer unparalleled quality. klientów Forum Seating spełnia ich oczekiwania i wysokie standardy w tym potencjału Grupy. The durability of our products is tested zakresie. Wytrzymałość produktów Forum Seating throughout the development process, star- jest sprawdzana już na etapie konstruowania ting with theoretical testing during the design Piotr Krzysztyniak Project Manager Forum Seating [ jakość i zaufanie ] [ quality & trust ] prototypu, a cały proces produkcji odbywa się zgodnie z normami systemu zapewnienia jakości ISO 9001: Dla zapewnienia najwyższych, europejskich standardów jakości process, through to constructing the prototype. Once complete, the entire production process takes place under an approved ISO 9001: 2000 Quality Management System. produkty są badane w fi rmowym laboratorium To ensure the highest European standards of badawczym jak również w niezależnych insty- quality, production samples are tested in the When we visit venues where our chairs are installed, we verify the quality tutach naukowych w kraju i za granicą. company s research laboratory, as well as with and function of our products. This is often an opportunity to talk with clients. Wszystkie wyroby Forum Seating posiada- independent test houses across the world. This is how I know that professional service and guarantee inspections are ją odpowiednie atesty, badania i certyfikaty All our products meet relevant standards, very important for them. I am glad to hear that in the opinion of our clients, potwierdzające ich jakość, bezpieczeństwo and we can provide the appropriate certifi- Forum Seating meets these expectations and high standards. i wytrzymałość zaś krzesła przeznaczone cates and studies confirming their quality, do obiektów sportowych spełniają wytycz- safety and durability. Forum Seating pro- ne i wymogi FIFA, UEFA oraz PZPN. ducts, intended for sports venues, meet the Surowce i komponenty do produkcji guidelines and requirements of the relevant pochodzą wyłącznie od wiarygodnych do- EN Standard as well as international FIFA stawców a w zakładach Grupy zatrudniamy and UEFA technical standards. [ kompleksowa oferta ] Forum Seating należąc do Grupy Nowy Styl As a part of the Nowy Styl Group, we are in jedynie pełnoletnich i zdolnych do pracy lu- The raw materials and components are [ complex offer ] może oferować swoim klientom także the fortunate position where we can also offer dzi, zapewniając im właściwe warunki pracy. sourced exclusively from credible suppliers. produkty innych marek Grupy. Dzięki temu our clients products of the Group s other Działania te gwarantują niezmiennie wysoką Staff are well trained and provided with proper kompleksowo realizujemy projekty wyposa- brands, taking a complex approach to the re- jakość naszych produktów. working conditions, to ensure that throughout żenia obiektów użyteczności publicznej nie alization of projects, providing venues not only our operations, we maintain the high quality tylko w siedziska Forum Seating ale także with our own seats but also with other suitable of our products. w inne, komplementarne krzesła konferen- conference chairs, offi ce chairs and other fur- cyjne, krzesła i meble biurowe oraz parkiet niture, as well as parquet fl oor panels. panelowy. [6-7] [ o nas ] [ about us ] copyright forum seating 2009

6 [ design i ergonomia ] Walory estetyczne i wysoki komfort użyt- Aesthetic value and high comfort are Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji nowego modelu krzesła to [ design & ergonomics ] kowania to ważne atuty naszych produktów, important advantages of our products, be- wielomiesięczny proces i praca wielu specjalistów. Za każdym razem to bowiem współtworząc przestrzeń obiektu cause the chairs we supply and fi t defi ne dla nas pasjonujące wyzwanie. użyteczności publicznej krzesła decydują o jej the venue, contributing to its functionality funkcjonalności i estetyce. Siedziska Forum and overall look. Our seats are designed by Seating są projektowane przez uznanych de- a combination of recognized designers and singerów i doświadczony zespół konstrukto- the NS Design Team an experienced team rów Grupy Nowy Styl NS Design Team. of technical staff. Aleksander Tarczoń Product Manager Forum Seating [ wiedza i entuzjazm ] [ knowledge & enthusiasm ] Dzięki licznym, zróżnicowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym siedziska Forum Seating można dostosować do warunków technicznych niemal każdego obiektu No venue is the same, and thanks to the many different ways of installing our seats, we can adapt to the technical conditions of nearly any venues requirements. In turn, our i wymagań inwestora. Z kolei uniwersalne, offer includes both modern and more univer- ponadczasowe wzornictwo sprawdza się sal, timeless models that work well in both w modernistycznych obiektach i w tradycyj- modernistic venues and traditional interiors. nych wnętrzach. Designing and introducing new models involves a lengthy process and the [ obsługa klienta Naszym celem jest zapewnienie klientom Our goal is to ensure our clients are offered work of many specialists. In each case, it s an exciting challenge for us. współpraca projektowa ] optymalnego rozwiązania dlatego do- the best solution. From the start, experi- [ customer support świadczeni specjaliści naszego zespołu juz na enced specialists from our team can offer project cooperation ] wstępnym etapie realizacji zamówienia służą help and advice in choosing the appropriate pomocą w wybraniu odpowiedniego modelu chair and planning the appropriate layout to krzesła oraz zaplanowaniu właściwego układu fulfi l the strict requirements of building codes krzeseł i foteli tak, aby spełniał surowe wymo- and standards for sports venues. Thanks to [ gwarancja i serwis ] Wyroby marki Forum Seating objęte są peł- Forum Seating products are covered by gi prawa budowlanego oraz standardy dla this, clients can be sure that the installation [ guarantee & service ] ną, dwuletnią gwarancją. Doświadczona a full, two-year guarantee. An experienced obiektów sportowych. Dzięki temu inwestor will be fully compliant. ekipa montażowa szybko i sprawnie insta- installation team will quickly and skillfully in- może mieć pewność, że w zakresie produk- luje siedziska w miejscu przeznaczenia. Za- stall the seats to the agreed specifi cation. tów Forum Seating obiekt zostanie pozytyw- pewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny We ensure a professional guarantee and nie zaopiniowany przez służby udzielające i pogwarancyjny obejmujący m. in. bezpłat- post-guarantee service, which includes pozwolenia na użytkowanie obiektu. ne przeglądy odbywające się co pół roku w a free inspection once every 6 months for the czasie trwania gwarancji. duration of the warranty. [8-9] [ o nas ] [ about us ] copyright forum seating 2009

7 [ realizacje ] Produkty Forum Seating obecne są w miej- Forum Seating products are currently in the Forum Seating jest tam gdzie dzieją się rzeczy ekscytujące i ważne [ projects ] scach niezwykłych. Towarzyszą wymagającej most extraordinary places! They are enjoyed w aulach akademickich i trybunach sportowcyh. Nasze krzesła w perfekcyjny publiczności widzom, kibicom, studentom by a demanding public spectators, fans, sposób dopełniają klimat i funkcjonalność takich obiektów. w chwilach szczególnych emocji. Jako students in moments of particular emotion, istotny element wyposażenia wnętrza two- they complement the unique feel of an emo- rzą unikalny klimat obiektów użyteczności tional public venue adding to its functional- publicznej często decydując o ich funkcjo- ity, comfort and safety. nalności, wygodzie i bezpieczeństwie. In choosing an offer from Forum Seating, Bartosz Obszański Key Account Manager Forum Seating [ funcjonalność i harmonia ] [ functionality & harmony ] Wybierając ofertę Forum Seting nasi dotychczasowi klienci inwestorzy zdecydowali się zaufać Grupie Nowy Styl jej wieloletniemu doświadczeniu i ogromnemu potencjałowi. our previous clients have decided to put their trust in the Nowy Styl Group an organisation with many years of experience and enormous potential. Thanks to these factors, we have Dzięki tym czynnikom z sukcesem terminowo successfully completed and continue to zrealizowaliśmy i na bieżąco realizujemy za- complete anything from the smallest równo niewielkie zamówienia jak i bardzo orders to very large projects for the most duże projekty dla najbardziej wymagają- demanding clients. Forum Seating is there where important an exciting events take place cych klientów. You will find below photographs of se- at university lecture rooms and in sports grandstands. Our chairs perfectly Przedstawiamy Państwu zdjęcia z wy- lected venues and locations where Forum complement the environment and function of these venues. branych obiektów, gdzie zostały zamonto- Seating products have been installed. They wane siedziska Forum Seating. Są to obiekty represent a wide range of locations, old and o różnym przeznaczeniu i wielkości, obiek- new, large and small and we are proud that, ty nowe i modernizowane. Jesteśmy dum- thanks to our clients, contractors and venue ni, że to właśnie między innymi dzięki Forum owners we could realize their plans of creating Seating nasi klienci inwestorzy, wykonawcy comfortable, aesthetic and safe venues for i właściciele obiektów mogli zrealizować swoje a demanding public. We hope that our offer plany o stworzeniu wygodnych, estetycznych will also meet your expectations. i bezpiecznych obiektów dla wymagającej publiczności. Mamy nadzieję, że nasza oferta sprosta również Państwa oczekiwaniom. [10-11] [ o nas ] [ about us ] copyright forum seating 2009

8 [location] Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie założony w 1364 r. Jagiellonian University, Krakow, Poland. One of the oldest universities in the world (founded in 1364) and one of the best Polish universities. Zestawy audytoryjne Vision w kilkunastu salach wykładowych. Vision seats in more than a dozen lecture halls. [12-13] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

9 Politechnika Śląska, Gliwice. Wyższa uczelnia techniczna, założona w 1945 r. Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. A technical university, founded in Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Fotele Oscar w głównej auli. Oscar armchairs in the main hall zestawów audytoryjnych Vision zestawów audytoryjnych Vision [14-15] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

10 [location] Uniwersytet Medyczny, Poznań. Jedna z wiodących polskich uczelni medycznych. University of Medical Sciences, Poznan, Poland. One of the best medical colleges in Poland. Fotele Oscar w głównej auli. Oscar armchairs in the main hall. [16-17] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

11 Podkarpacka Szkoła Wyższa, Jasło. Prywatna uczelnia wyższa na Podkarpaciu. Podkarpackie Institution of Higher Education, Jaslo, Poland. A private university in Podkarpacie province. Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Zestawy Vision i zestawy College w salach wykładowych. Vision seats and College seats in lecture halls zestawów audytoryjnych Vision zestawów audytoryjnych Vision [18-19] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

12 Oxford Aviation Academy, Wielka Brytania. Uczelnia oferująca komercyjne szkolenia pilotów. Oxford Aviation Academy, Great Britain. A Training Academy offering commercial pilot training to students from around the world. Szkoła Języków i Zarządzania Promar International, Rzeszów. Nauczycielskie kolegium języków obcych. International School of Language and Management Promar, Rzeszow, Poland. Foreign Language Teachers Training College. Fotele Oscar w sali audytoryjnej oraz w pokoju do symulacji lotów. Oscar armchairs in one lecture hall and the flight simulation training room. Fotele Oscar w głównej auli. Oscar armchairs in the main auditorium. [20-21] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

13 Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków. Największa uczelnia niepubliczna w Małopolsce oraz druga pod względem liczby studentów w Polsce. Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland. The biggest private college in Małopolskie province and the second in Poland in terms of the number of students. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. Największa uczelnia akademicka w Polsce południowo-wschodniej. University of Rzeszow, Poland. The biggest university in south east of Poland. Zestawy Vision w salach wykładowych. Vision seats in lecture halls. Zestawy Vision w salach wykładowych. Vision seats in lecture halls. [22-23] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

14 Politechnika Wrocławska, Wrocław. Największa i uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Wrocław University of Technology, Wroclaw, Poland. The biggest and considered to be one of the best technical colleges in Poland. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków. Jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w małopolsce, założona w 1995 r. The School of Banking and Management in Krakow, Poland. One of the first private colleges in Małopolskie province, founded in Zestawy College w salach wykładowych. College seats in lecture halls. Zestawy Vision w salach wykładowych. Vision seats in lecture halls. [24-25] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

15 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Krosno. Najnowocześniejsza placówka kulturalna na Podkarpaciu oddana do użytku w 2008 r. Regional Centre of Borderland Cultures, Krosno, Poland. The most modern cultural centre in Podkarpackie province, put into use in Fotele Oscar w auli widowiskowej. Oscar armchairs in the exhibition hall. [26-27] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

16 Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków. Nowoczesny, monumentalny obiekt oddany do użytku w 2006 r. The library of the Pontifical Academy of Theology, Krakow, Poland. A modern, monumental venue put into use in Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński: najstarsza i jedna z najlepszych polskich uczelni, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie. Zestawy Vision w sali audytoryjnej. Vision seats in the auditorium zestawów audytoryjnych Vision zestawów audytoryjnych Vision [28-29] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

17 Leicester Square Theatre, Londyn. Najnowszy teatr londyński położony w centrum West Endu. Leicester Square Theatre, London, Great Britain. The newest London theatre, situated in the crypt of a Roman Catholic church in the heart of the West End. Teatr Nowy, Zabrze. Znaczący ośrodek kulturotwórczy i edukacyjny, założony w 1959 r. Teatr Nowy, Zabrze, Poland. A significant cultural-creative and educational centre, founded in Fotele Oscar. Oscar armchairs. Fotele Oscar. Oscar armchairs. [30-31] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

18 Kino Sfinks Kraków. Studyjne kino działające nieprzerwanie od 1958 r. Sfinks Cinema, Krakow, Poland An art house cinema that has been functioning uninterrupted since Flax Bourton Coroner s Court, Bristol, Wielka Brytania. Flax Bourton Coroner s Court, Bristol, Great Britain Fotele Oscar. Oscar armchairs Fotele Oscar w sali sądowej. Oscar armchairs in the courtroom. [32-33] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

19 Bogatyński Ośrodek Kultury, Bogatynia. Obiekt z reprezentacyjną salą kinowo-widowiskową. Bogatyński Cultural Centre, Bogatynia, Poland. A venue with an imposing cinema exhibition hall. Śląskie Centrum Onkologii, Gliwice. Wiodąca placówka lecznicza na południu Polski. Comprehensive Cancer Centre, Gliwice, Poland. The leading treatment centre in southern Poland. Fotele Oscar w głównej auli. Oscar armchairs in the cinema exhibition hall. Zestawy College w sali audytoryjnej. College seats in the auditorium. [34-35] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

20 Welodrom BGŻ Arena, Pruszków. Pierwszy i jedyny w Polsce kryty tor kolarski. Otwarty w 2008 r. tor jest również siedzibą Polskiego Związku Kolarskiego. Trybuny na 1800 widzów z możliwością dostawienia 1500 miejsc. Velodrome BGŻ Arena, Pruszkow, Poland. Poland s first and only covered cycling track. Opened in 2008, the track is also the headquarters of Polish Cycling Federation. The grandstands hold 1800 spectators, with the option of an additional 1500 seats. Krzesła College, fotele Oscar, zestawy Vision na trybunach, w loży prasowej i miejscach dla VIP-ów. Vision chairs, College chairs, Oscar armcharis in the grandstands for fans and the VIP grandstands. [36-37] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

21 Lodowisko KS Cracovia, Kraków. Sztuczne, kryte lodowisko pierwszoligowej drużyny hokejowej Cracovia Kraków. Ice Skating Rink KS Cracovia, Krakow, Poland. An indoor skating rink, home to the ice hockey team Cracovia Krakow. Krzesła Sigma na trybunach dla widzów. Sigma chairs in the grandstands. [38-39] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

22 [location] Hala Widowiskowo-Sportowa Arena w Łodzi. Nowoczesny, największy tego typu obiekt w Polsce, oddany do użytku w czerwcu 2009 r. Trybuny mogą pomieścić widzów, a na płycie można ustawić dodatkowo 3000 miejsc. Indoor Sports Exhibition Complex Arena, Lodz, Poland. A modern venue, the largest of its type in Poland, put into use in June The grandstands can hold spectators, and an additional 3000 seats can be set up on the stadium floor. Krzesła Vision oraz Vision z zagłówkiem, fotele Oscar na trybunach, miejscach dla prasy oraz trybunach dla VIP-ów. Vision sets in the grandstands and Oscar armchairs in the VIP grandstands. [40-41] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

23 [location] Hala Widowiskowo-Sportowa Arena w Łodzi. Nowoczesny, największy tego typu obiekt w Polsce, oddany do użytku w czerwcu 2009 r. Trybuny mogą pomieścić widzów, a na płycie można ustawić dodatkowo 3000 miejsc. Indoor Sports Exhibition Complex Arena, Lodz, Poland. A modern venue, the largest of its type in Poland, put into use in June The grandstands can hold spectators, and an additional 3000 seats can be set up on the stadium floor. Krzesła Vision oraz Vision z zagłówkiem, fotele Oscar na trybunach, miejscach dla prasy oraz trybunach dla VIP-ów. Vision sets in the grandstands and Oscar armchairs in the VIP grandstands. [42-43] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

24 Stadion WKS Śląsk Wrocław stadion Wrocławkiego Klubu Sportowego. Obiekt może pomieścić ponad 8000 widzów. Stadium WKS Śląsk, Wroclaw, Poland. The stadium of the Wroclaw Sports Club. The venue can hold over 8000 spectators. Krzesła Sigma i Omega High Back na trybunach, miejscach dla prasy oraz trybunach dla VIP-ów. Sigma and Omega High Back chairs in the grandstands and in VIP grandstands. [44-45] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

25 Korty KS Górnik Bytom. Obiekt klubu tenisowego działającego od 1950 r. Courts KS Górnik Bytom, Poland. Home of the tennis club KS Górnik Bytom. [location] Stadion GKS Bełchatów. Stadion piłkarski z trybunami dla ponad 5000 kibiców. Stadium GKS Belchatow. Poland. A football stadium, with grandstands that can seat over 5000 fans. Krzesła Sigma na trybunach. Sigma chairs in the grandstands. Krzesła Omega High Back na trybunach. Omega High Back chairs in the grandstands. [46-47] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

26 Park Wodny Aqua, Żyrardów. Nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny. Aqua Park, Zyrardow, Poland. Modern sports and recreation venue. Stadion KS Widzew Łódź. Stadion piłkarski w Łodzi, którego trybuny mogą pomieścić ponad kibiców na miejscach siedzących. Stadium KS Widzew Stadium, Lodz, Poland. A football stadium in Lodz, with grandstands that can seat over fans. Krzesła Omega High Back na widowni. Omega High Back chairs in the grandstands. Krzesła Sigma, fotele Oscar na trybunach dla VIP-ów. Sigma chairs and Oscar armchairs in the grandstands and VIP grandstands. [48-49] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

27 Hala Sportowo-Widowiskowa w Gdyni. Nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt oddany do użytku w 2009 r. Widownia hali mieści prawie 5000 widzów. Indoor Sports - Exhibition Complex, Gdynia, Poland. A modern, multi-functional venue put into use in The complex s spectator section can hold nearly 5000 people. Hala MOSiR w Sosnowcu. Nowoczesny obiekt z trybunami mogącymi pomieścić ponad 1400 widzów na miejscach siedzących. Indoor Sports Complex, Sosnowiec, Poland. A modern venue with grandstands that can seat more than 1400 spectators. Krzesła Sigma na widowni. Sigma chairs in the grandstands. Krzesła Delta na trybunach. Delta chairs in the grandstands. [50-51] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

28 Hala widowiskowo-sportowa w Katowicach Szopienicach. Nowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowa z widownią dla 1300 widzów. Indoor Sports Exhibition Complex, Katowice Szopienice, Poland. A modern, multi-functional venue that can hold 1300 spectators. Stadion lekkoatletyczny SVK Beiertheim, Karlsruhe, Niemcy. Athletic Stadium SVK Beiertheim, Karlsruhe, Germany. Krzesła Sigma, Omega Low Back na trybunach oraz trybunach składanych. Sigma and Omega Low Back chairs in the grandstands. Krzesła Omega Low Back na trybunach. Omega Low Back chairs in the grandstands. [52-53] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

29 Lodowisko MOSiR, Tychy. Zmodernizowany w 2008 r. obiekt będący na co dzień w użytkowaniu klubu GKS Tychy. Ice Skating Rink, Tychy, Poland. An indoor skating rink, renovated in 2008 and home to GKS Tychy. Hala widowiskowo-sportowa, Tychy. Nowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowa. Trybuny mogą pomieścić ponad 900 widzów. Indoor Sports - Exhibition Complex, Tychy, Poland. A modern venue with grandstands that can seat more than 900 spectators. Krzesła Sigma, tapicerowane krzesła Sigma na trybunach dla VIP-ów. Sigma chairs in grandstands and VIP grandstands. Krzesła Sigma, krzesła Omega Low Back. Sigma and Omega Low Back chairs. [54-55] [ realizacje ] [ projects ] copyright forum seating 2009

30 [ indeks zdjęć ] Uniwersytety i szkoły Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego 22 Oxford Aviation Academy, Wielka Brytania 20 Podkarpacka Szkoła Wyższa, Jasło 18 Politechnika Śląska, Gliwice 14 Politechnika Wrocławska, Wrocław 24 Szkoła Języków i Zarządzania Promar International, Rzeszów 21 Uniwersytet Jagielloński, Kraków 12 Uniwersytet Medyczny, Poznań 16 Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 23 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków 24 [ photo index ] Universities and schools Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland 22 International School of Language and Management Promar, Rzeszow, Poland 21 Jagiellonian University, Krakow, Poland 12 Oxford Aviation Academy, Great Britain 20 Podkarpackie Institution of Higher Education, Jaslo, Poland 18 Silesian University of Technology in Gliwice, Poland 14 School of Banking and Management in Krakow, Poland 24 University of Medical Sciences, Poznan, Poland 16 University of Rzeszow, Poland 23 Wrocław University of Technology, Wroclaw, Poland 24 [kontakt] [contact] Forum Seating Dział Handlowy Sales Department ul. Fabryczna 6b Jasło, Poland T: F: Kina, teatry i inne obiekty użyteczności publicznej Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 28 Bogatyński Ośrodek Kultury, Bogatynia 34 Flax Bourton Coroner s Court, Bristol, Wielka Brytania 33 Kino Sfinks Kraków 32 Leicester Square Theatre, Londyn, Wielka Brytania 30 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Krosno 26 Śląskie Centrum Onkologii, Gliwice 35 Teatr Nowy, Zabrze 31 Cinemas, Theatres and other public utility areas Bogatyński Cultural Centre, Bogatynia, Poland 34 Comprehensive Cancer Centre, Gliwice, Poland 35 Flax Bourton Coroner s Court, Bristol, Great Britain 33 Leicester Square Theatre, London, Great Britain 30 Library of the Pontifical Academy of Theology, Cracow, Poland 28 Nowy Theatre, Zabrze, Poland 31 Regional Centre of Borderland Cultures, Krosno, Poland 26 Sfinks Cinema, Krakow, Poland 32 Obiekty sportowe Hala sportowa MOSiR w Sosnowcu 51 Hala widowiskowo - sportowa Arena, Łódź 42 Hala widowiskowo - sportowa, Gdynia 50 Hala widowiskowo - sportowa, Katowice - Szopienice 52 Hala widowiskowo - sportowa, Tychy 55 Korty KS Górnik Bytom 46 Lodowisko KS Cracovia, Kraków 38 Lodowisko MOSiR, Tychy 54 Park Wodny Aqua, Żyrardów 48 Stadion lekkoatletyczny SVK Beiertheim, Karlsruhe, Niemcy 53 Stadion GKS Bełchatów 47 Stadion KS Widzew Łódź. 49 Stadion WKS Śląsk Wrocław 44 Welodrom BGŻ Arena, Pruszków 36 Sports facilities Athletic Stadium SVK Beiertheim, Karlsruhe, Germany 53 Aqua Park, Zyrardow, Poland 48 Courts KS Górnik Bytom, Poland 46 Ice Skating Rink KS Cracovia, Krakow, Poland 38 Ice Skating Rink, Tychy, Poland 54 Indoor Sports Exhibition Complex Arena, Lodz, Poland 42 Indoor Sports Exhibition Complex, Gdynia, Poland 50 Indoor Sports Exhibition Complex, Katowice Szopienice, Poland 52 Indoor Sports Complex, Sosnowiec, Poland 51 Indoor Sports Exhibition Complex, Tychy, Poland 55 Stadium GKS Belchatow., Poland 47 Stadium KS Widzew Stadium, Lodz, Poland 49 Stadium WKS Slask Stadium, Wroclaw, Poland 44 Velodrome BGŻ Arena, Pruszkow, Poland 36 [ lista innych, przykładowych realizacji ] [ index of selected projects ] Uniwersytety i szkoły Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), Kraków Akademia Pedagogiczna, Kraków Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL), Lublin Politechnika Białostocka Politechnika Krakowska Politechnika Opolska Uniwersytet Gdański Uniwersytet im. A. Mickiewczia, Poznań Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gniezno Państwowa Szkoła Muzyczna, Rybnik Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bielsku Białej Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Poznań Wyższe Seminarium Duchowne, Rzeszów Universities and schools Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland Academy of Physical Education, Wroclaw, Poland AGH University of Science and Technology Krakow, Poland Catholic University of Lublin, Poland Clerical Seminary, Rzeszow, Poland College of Administration, Bielsko-Biala, Poland College of Education and Administration, Poznan Opole University of Technology, Poland Pedagogical Univeristy of Krakow, Poland School of Economics and Law (WSEiP), Kielce, Poland State Higher Vocational School in Gniezno, Poland State Medical Higher Vocational School, Opole, Poland State Musical School, Rybnik, Poland University of Gdansk, Poland University of Technology, Bialystok, Poland University of Technology, Krakow, Poland Kina, teatry i inne obiekty użyteczności publicznej Planetarium, Olsztyn Sąd Najwyższy Bułgarii, Sofia Urząd Marszałkowski, Kraków Urząd Miasta Nowy Targ Urząd Wojewódzki, Olsztyn Zakon Sióstr Miłosierdzia Bożego, Kraków Zakon Redemptorystów, Tuchów Cinemas, Theatres and other public utility areas Bulgarian High Court, Sofia, Bulgaria Malopolskie Provience Governor Office, Krakow, Poland Marshall Office, Krakow, Poland Monastery of Order of the Holy Redeemer, Tuchow, Poland Nowy Targ City Hall, Poland Planetarium, Olsztyn, Poland Sisters of Mercy Convent, Krakow, Poland Obiekty sportowe Hala PostFinance Arena, Bern, Szwajcaria Hala Sportowa, Plzen, Czechy Korty Klubu Tenisowego Mera, Warszawa Pływalnia, Driffield, Wielka Brytania Stadion FC.1 Koeln, Niemcy Stadion Ellis Park, Johanesburg, RPA Stadion Jaap Eden, Amsterdam, Holandia Stadion Siarka Tarnobrzeg Sports facilities Courts, Mera Club, Warszawa, Poland Indoor Sports Hall, Plzen, Czech Republic PostFinance Arena Hall, Bern Switzerland Stadium 1.FC Koeln, Germany Stadium Ellis Park, Johannesburg, Republic of South Africa Stadium FC Siarka, Tarnobrzeg, Poland Stadium Jaap Eden, Amsterdam, Holland Swimming Pool, Driffield, Great Britain [56] [ realizacje ] [ projects ]

31 Marka Forum Seating należy do oferty Nowy Styl Group Forum Seating brand belongs to the Nowy Styl Group offer

systemy siedzisk dla wymagającej publiczności

systemy siedzisk dla wymagającej publiczności profil marki brand profile systemy siedzisk dla wymagającej publiczności seating systems for demanding audiences [ o nas ] [ about us ] grupa nowy styl 2 nowy styl group kim jesteśmy 2 who we are [ realizacje

Bardziej szczegółowo

systemy siedzisk dla wymagającej publiczności

systemy siedzisk dla wymagającej publiczności profil marki brand profile systemy siedzisk dla wymagającej publiczności seating systems for demanding audiences [ o nas ] [ about us ] grupa nowy styl 2 nowy styl group kim jesteśmy 2 who we are [ realizacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl omega high back [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl omega high back Krzesło

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. meble hotelowe recepcje sale konferencyjne meble restauracyjne wykładziny oświetlenie R

OFERTA. meble hotelowe recepcje sale konferencyjne meble restauracyjne wykładziny oświetlenie R OFERTA R partnerzy R Od 22 lat z powodzeniem zajmujemy się projektowaniem, aranżowaniem i wyposażaniem wnętrz użyteczności publicznej. Możemy pochwalić się umiejętnościami zdobytymi w ciągu tych lat, potwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

oscar projekt: Stanisław Charaziak audytoria obiekty kultury

oscar projekt: Stanisław Charaziak audytoria obiekty kultury oscar projekt: Stanisław Charaziak audytoria obiekty kultury Sztuka w dobrej formie projekt: Stanisław Charaziak Jest absolwentem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl delta [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl delta Składane krzesło stadionowe.

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl omega low back [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl omega low back Krzesło

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl omega high back [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl omega high back Krzesło

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl gamma [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl gamma Siedzisko stadionowe umożliwiające

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl lambda [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl lambda Siedziska stadionowe umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Mamy dla ciebie rozwiązanie

Mamy dla ciebie rozwiązanie Zen Polski English Mamy dla ciebie rozwiązanie Norman Davies w swej książce Europa opisuje krzesło jako jeden z 301 najbardziej interesujących wynalazków ludzkości. Prosty, praktyczny przedmiot na przełomie

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl sigma [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl sigma Nowoczesne, składane krzesło

Bardziej szczegółowo

STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a OF EDUCATION a O G Ó Ł E M... 2000/01 131491 70890 72342 5590 52284 T O T A L 2001/02 139812 75303 77322 5632 55419 2002/03 149730 81344 83925 5690 58647 2003/04 158575 85728 89787 5663 61845 2004/05 171420

Bardziej szczegółowo

VIP Services VIP SERVICES / 01

VIP Services VIP SERVICES / 01 VIP SERVICES VIP Services W trosce o najbardziej wymagających pasażerów Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług vip. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ TMD Spółka z o.o. ul.czerwińskiego 6 40-123 Katowice KRS: 0000208384 Kapitał zakładowy 600.000 PLN KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BANK HOTEL BIURO RESTAURACJA Tel. kom. +48 608 591 132 Tel. kom. +48 604

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants CENTRUM KONFERENCYJNE Nowoczesne centrum konferencyjne o

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling

Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling Architektura / Urbanistyka / Design + Consulting / Wizualizacje / 3d modeling www.mfastudio.pl info@mfastudio.pl tel. 509 646 131 Spis treści 1. Misja 2. Kim jesteśmy? 3. Dlaczego warto z nami współpracować?

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a STUDIÓW a OF EDUCATION a Master s O G Ó Ł E M. 2000/01 23095 14426 10847 821 6548 4212 T O T A L 2001/02 23193 14181 10845 746 6227 4700 2002/03 25514 15907 11416 736 6794 5816 2003/04 25458 15905 11175

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sypialnie, Jadalnie, Gabinety

Sypialnie, Jadalnie, Gabinety M O D E R N Sypialnie, Jadalnie, Gabinety Bedrooms, Dining Rooms, Studies Jadalnia i pokój dzienny / Dining and living room Pokój dzienny / Living room Materiał: Olcha, Anegre, Orzech ~ Wykończenie/wybarwienie:

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

MAGDALENE PL / EN / RU. Skosztuj jak smakuje klasa PREMIUM! Magdalene = doskonałe jabłko + min 60% wybarwienia + sticker na jabłku

MAGDALENE PL / EN / RU. Skosztuj jak smakuje klasa PREMIUM! Magdalene = doskonałe jabłko + min 60% wybarwienia + sticker na jabłku PL / EN / RU PL / EN / RU MAGDALENE Doskonałej jakości jabłko klasy ekstra, będącego wizytówką marki Magdalene, pochodzi z największego zagłębia sadowniczego Europy (okolice Grójca). Pozyskujemy je w procesie

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo