KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne I stopnia PRZEDMIOTY OGÓLNE. Historia filozofii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne I stopnia PRZEDMIOTY OGÓLNE. Historia filozofii"

Transkrypt

1 KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne I stopnia PRZEDMIOTY OGÓLNE Historia filozofii ECTS History of philosophy Przygotowanie do dyskusji opartej na historycznym dorobku filozofii europejskiej z jej głównymi kierunkami, przedstawicielami i sposobami myślenia w celu przezwycięŝenia ograniczoności wąsko specjalistycznego uprawiania wiedzy. Historia sporów o budowę świata, kondycję człowieka, wzajemne relacje między nauką a wiarą, między kryteriami tego, co: prawdziwe i fałszywe, dobre i złe, realne i utopijne. Powstanie i przyczyny ruchu. Państwo idealne, ucieczka w świat idei i świat materii; materia i forma, przyczyny ruchu. Chrześcijański świat idei i jego systemy filozoficzne, źródła prawdy dogmatycznej, dowody na istnienie Boga. O czym mówią pojęcia ogólne jedność i wielkość, dedukcja i indukcja. Prawdy doświadczalne i prawdy rozumne, modele poznania. Natura relacji społecznych, wolność a historia. Postawy wobec Ŝycia: afirmacja, dystans, zwątpienie. Katedra Nauk Społecznych dr hab. Kazimierz Wojnowski Kierunki filozofii współczesnej ECTS Contemporary trends in philosophy Stanowisko, dziedzina, kierunek filozoficzny. Neopozytywizm zasada fizykalizmu. Fenomenologia transcendentalna istota i poznanie istoty. Neopsychoanaliza rola podświadomości. Egzystencjalizm. Personalizm. Ewolucjonizm. Racjonalizm krytyczny. Neokantyzm. Neomarksizm. Konwencjonalizm. Pragmatyzm. Strukturalizm. Filozofia nauki. Filozofia Ŝycia. Neotomizm personalizm. Szkoła frankfurcka. Postmodernizm. Neopragmatyzm. Katedra Nauk Społecznych dr Barbara Goryńska-Bittner Socjologia gospodarki rynkowej ECTS Sociology of market economy Socjologia gospodarki a ekonomia. Podstawowe podejścia metodologiczne w socjologii gospodarki. Modele formalne i materialne współczesnej gospodarki rynkowej. Transnarodowe korporacje wyrazem procesów globalizacji czy integracji. Społeczne bariery procesu integracji europejskiej. Konkurencja, przedsiębiorczość i rozwój mentalności rynkowej. Regulacja stosunków pracy w gospodarce rynkowej rola związków zawodowych i instytucji partnerstwa społecznego. Prywatyzacja i reprywatyzacja społeczne uwarunkowania i następstwa. Państwo socjalne, państwo dobrobytu i państwo liberalne wobec współczesnych potrzeb i wyzwań społecznych. Problemy dezorganizacji i patologii społecznej we współczesnej gospodarce rynkowej. Katedra Nauk Społecznych dr Zdzisław Czaja Socjologia pracy ECTS Sociology of work Socjologia ogólna a socjologia pracy. Metody i techniki badawcze w socjologii pracy. Definicja pracy. Praca jako zjawisko społeczne i proces społeczny. Specjalizacja. Kultura pracy, etos pracy, humanizacja pracy. Potrzeby, motywacje, aspiracje, współdziałanie. Motywacyjna funkcja pracy. Zakład pracy jako system społeczny. Zakład pracy jako organizacja. Organizacja i zakładu pracy. Istota organizacji pracy. Badanie pracy, techniki organizatorskie. Praca a osobowość. Zawód i jego specyfika. Kierowanie zasobami ludzkimi. Władza a kierowanie. Konflikty i zjawiska dezorganizacji w pracy. Osobowość pracownika a konflikt w pracy. Negocjacje. Praca w UE. Katedra Nauk Społecznych dr Jerzy Stępień

2 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Chemia ogólna ECTS General chemistry Budowa atomu jądro, struktura elektronowa, liczby kwantowe, orbitale atomowe. Właściwości pierwiastków a połoŝenie w układzie okresowym. Wiązanie chemiczne hybrydyzacja orbitali atomowych, orbitale molekularne. Elektrolity, stan równowagi, dysocjacja elektrolityczna. Iloczyn jonowy wody, skala ph. Teorie kwasów i zasad. Typy reakcji chemicznych. Równowagi jonowe i równowagi kwasowo-zasadowe. Mieszaniny buforowe. Procesy utleniania i redukcji. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka związków nieorganicznych. Reaktywność związków a ich budowa chemiczna. Związki kompleksowe. Pierwiastki biologicznie czynne. Stany skupienia materii. Właściwości fazy gazowej, ciekłej i stałej, równowagi fazowe. Woda struktura i właściwości fizykochemiczne. Woda w przyrodzie. Roztwory, mieszaniny, układy koloidalne, stęŝenia. Dyfuzja, osmoza, sorpcja. Kinetyka chemiczna. Zmiany wielkości fizykochemicznych w czasie. Kataliza. Elementy termodynamiki. Wykorzystanie absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w spektroskopii. Analiza jakościowa i ilościowa. Techniki analityczne miareczkowe, spektrofotometryczne, elektrochemiczne, chromatograficzne. Katedra Chemii dr Jadwiga Grabarkiewicz-Szczęsna Ekonomia ECTS Economy Prawa i myślenie ekonomiczne. Problem rzadkości dóbr. Rynek, podstawowe kategorie rynkowe. Przedsiębiorstwo, konsument. Koszty i dochody. Funkcje mechanizmu rynkowego. Podstawowe problemy makroekonomiczne: inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy. Mierniki oceny działalności gospodarczej: produkt narodowy, produkt krajowy, dochód narodowy. Determinanty dochodu narodowego. Równowaga gospodarcza. Procesy dostosowawcze prowadzące do osiągnięcia równowagi. Globalny popyt i podaŝ. Polityka fiskalna. BudŜet państwa. Pieniądz i polityka monetarna. Rola banku centralnego w gospodarce. Makroekonomia polityki otwartej. Cykliczny rozwój gospodarki. Rola państwa w gospodarce. Systemy mieszane. Gospodarka światowa. Finanse międzynarodowe. Integracja gospodarcza. Makroekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa. Katedra Ekonomii dr Michał Trzęsowski Matematyka ECTS Mathematics Liczby zespolone. Wektory, macierze i wyznaczniki. Macierz odwrotna. Rozwiązywanie układów równań. Granica i ciągłość funkcji, asymptoty. Pochodna funkcji i jej zastosowania. Całka nieoznaczona, całkowanie przez podstawienie i przez części. Całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych. Całka oznaczona i jej zastosowania. Całki niewłaściwe. Funkcje wielu zmiennych. Całka podwójna i krzywoliniowa. Równania róŝniczkowe. Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych prof. dr hab. Anita Dobek Chemia organiczna ECTS Organic chemistry Węglowodory nasycone i nienasycone: właściwości chemiczne (reakcje substytucji, addycji, polimeryzacji i utleniania). Izomeria. Węglowodory aromatyczne: struktura benzenu, substytucja elektrofilowa. Halogenki: substytucja nukleofilowa, reakcje eliminacji, izomeria optyczna. Hydroksyzwiązki organiczne i ich pochodne: alkohole nasycone i nienasycone, alkohole poliwodorotlenowe, fenole, etery. Aldehydy i ketony: reakcje addycji nukleofilowej, reakcje utleniania i redukcji, polimeryzacja i kondensacja. Kwasy organiczne i ich pochodne: estry, halogenki acylowe, bezwodniki kwasowe, amidy kwasowe. Kwasy dikarboksylowe i hydroksokwasy. Azotowe związki organiczne: aminy i ich pochodne. Związki diazoniowe, diazowe i azowe. Węglowodany: monosacharydy, disacharydy i polisacharydy. Lipidy. Aminokwasy, białka: właściwości kwasowo Katedra Chemii dr Jadwiga Stachowiak 2

3 Informatyka i pracownia komputerowa ECTS Introduction to computer sciences Podstawowe elementy komputera, uruchamianie komputera. Windows wydawanie poleceń, uruchamianie programów, korzystanie z pomocy, zamykanie programów i zakończenie pracy. Formatowanie dyskietek. Zakładanie, zmiana nazwy i usuwanie folderów, kopiowanie folderów i plików. Word pisanie i poprawianie tekstu: justowanie, zmiana czcionki i rozmiaru, wycinanie, kopiowanie i wklejanie, punktowanie i numerowanie, numerowanie stron, układ strony, podgląd, tabele, wzory, rysunki, drukowanie, znajdź, zastąp, dzielenie wyrazów, język i pisownia. Excel wykresy, funkcje. Internet poczta elektroniczna, strony WWW, zasoby innych komputerów. Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych dr hab. Idzi Siatkowski Fizyka ECTS Physics Siły i pola sił. Oscylator harmoniczny prosty, tłumiony, wymuszony, rezonans, drgania złoŝone. Fala harmoniczna płaska, dyfrakcja, interferencja fal. Teoria kinetyczna gazów. Zjawiska transportu. Dynamika cieczy i gazów rzeczywistych. Podstawy reologii. Zjawiska na granicy faz. Podstawy elektrodynamiki. Elementy fizyki kwantowej. Ciała krystaliczne i bezpostaciowe. Przewodnictwo elektryczne ciał stałych i cieczy. Podstawy teorii pasmowej. Zjawisko polaryzacji dielektrycznej. Optyka falowa i kwantowa, podstawy mikroskopii, refraktometrii i polarymetrii. Podstawy spektroskopii. Fluorescencja. Katedra Fizyki dr Wojciech Pukacki Statystyka matematyczna ECTS Statistics Zmienna losowa skokowa i ciągła, rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja, przykłady, zmienna losowa dwuwymiarowa skokowa, rozkłady brzegowe, dystrybuanta, rozkłady warunkowe, współczynnik korelacji, populacja i próba, estymacja punktowa i przedziałowa parametrów populacji, przedziały ufności dla: frakcji, wartości średniej, wariancji, róŝnicy dwóch frakcji, róŝnicy dwóch średnich, testowanie hipotez dotyczących: frakcji, wartości średniej, wariancji, dwóch frakcji, dwóch średnich, dwóch wariancji, analiza regresji i korelacji liniowej, układ całkowicie losowy, układ losowanych bloków, analiza wariancji, testy szczegółowe, grupowanie obiektów. Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych prof. dr hab. Stanisław Mejza Ekologia i ochrona środowiska ECTS Ecology and environment protection Historia ekologii: społeczeństwa pierwotne, początki cywilizacji europejskiej, średniowiecze, renesans, ekologia jako wyodrębniona dziedzina nauki, bumerang ekologiczny. Środowisko: elementy abiotyczne, elementy biotyczne, nisza ekologiczna, populacja, dynamika populacji, stosunki wewnątrzgatunkowe, elementy połączone. Ekologia troficzna: łańcuchy i sieci pokarmowe, przepływ energii w ekosystemach, obiegi biochemiczne. Stosunki międzygatunkowe: konkurencja, drapieŝnictwo, symbioza, pasoŝytnictwo, antybioza, amensalizm, komensalizm. Dynamika ekosystemów: fluktuacje i rytmy, sukcesja ekologiczna. Ogólne stosunki organizmów ze środowiskiem: przystosowanie, narządy homologiczne i analogiczne, ewolucja. Zanieczyszczenie środowiska i unieszkodliwianie odpadów: oczyszczanie ścieków komunalnych, usuwanie odpadów komunalnych, biologiczne oczyszczanie cieków, uzdatnianie wody pitnej. Instytut Technologii Mięsa dr inŝ. Jerzy Mróz 3

4 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Praktyka ECTS Practical training Zapoznanie się w zakładach przemysłu spoŝywczego z procesami produkcyjnymi, z maszynami i urządzeniami oraz z zakładami Ŝywienia zbiorowego. Przemysł młynarski (młyn i piekarnia), przemysł fermentacyjny (browary, gorzelnia, rektyfikacja spirytusu), przetwórstwo ziemniaków (krochmalnia, syropiarnia, dekstryniarnia, proces otrzymywania białka), przetwórstwo owocowo-warzywne (linia do produkcji soków, linie przetwórstwa warzyw), przemysł mięsny i drobiarski (ubojnia i przetwórnia). Zakłady Ŝywienia zbiorowego (stołówki, hotele). Instytut Technologii Mięsa dr inŝ. Jerzy Mróz Rachunkowość ECTS Accounting Miejsce rachunkowości w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Historia rozwoju, istota i funkcje rachunkowości. Obowiązujące regulacje prawne i standardy międzynarodowe. Zakres i zasady rachunkowości. Dokumentacja procesów gospodarczych. Księgi rachunkowe. Metody i terminy inwentaryzacji. Aktywa trwałe i obrotowe. Rozrachunki i rozliczenia. Charakterystyka kosztów i przychodów w księgach rachunkowych. Kapitały. Fundusze i rezerwy. Sprawozdawczość finansowa. Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie dr inŝ. Magdalena Śmiglak-Krajewska Biochemia ECTS Biochemistry Od biochemii do Ŝywności transgenicznej. Komórka miejsce przemian biomolekuł. Struktura organizacyjna komórek: skład molekularny, właściwości i funkcje. Wzór Ŝycia na poziomie molekularnym. Rodzaje białek: struktura, funkcje biologiczne, właściwości. Metody poznawania białek: wyodrębnianie, oczyszczanie, frakcjonowanie, identyfikacja. Molekuły dziedziczenia: DNA i RNA. Enzymy: podstawowe pojęcia, klasyfikacja enzymów, czynniki wpływające na kinetykę reakcji, regulacja aktywności in vitro i in vivo. Funkcje koenzymatyczne witamin. Enzymy w bioprocesach przemysłu spoŝywczego. Biosynteza białka: mechanizm i sterowanie. Główne szlaki metaboliczne i ich integracja. Przemiany składników poŝywienia w organizmie człowieka. Wybrane przemiany biochemiczne i praktyczne zastosowanie w przemyśle spoŝywczym. Katedra Biochemii i Analizy śywności prof. dr hab. Jerzy Warchalewski Maszynoznawstwo ECTS Equipment for food processing Materiały stosowane do budowy maszyn. Zarys rysunku technicznego. Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów. Wybrane zagadnienia z części maszyn. Przewody rurowe i zawory. Wentylatory. SpręŜarki. Pompy. Wirówki. Urządzenia transportowe. Krajalnice. Obieraczki. Blanszowniki. Sulfitery. Młyny. Sita. Wymienniki ciepła. Suszarki: pneumatyczne, fluidalne, taśmowe, rozpyłowe i mikrofalowe. Maszyny specjalne i urządzenia przemysłu: mięsnego drobiarskiego, fermentacyjnego, zboŝowo- młynarskiego, piekarskiego, koncentratów spoŝywczych, mleczarskiego. Zakład InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego dr inŝ. Paweł Janus Chemia Ŝywności ECTS Food chemistry Woda jako składnik Ŝywności. Podział węglowodanów. Struktura węglowodanów. Reakcje węglowodanów. Funkcje monosacharydów i oligosacharydów w Ŝywności. Funkcje polisacharydów w Ŝywności. Chemia skrobi. Definicja i klasyfikacja lipidów. Podział tłuszczów naturalnych. Reakcje chemiczne kwasów tłuszczowych i acylogliceroli. Polimorfizm i struktura krystaliczna triacylogliceroli. Fizykochemiczne właściwości aminokwasów i białek. Denaturacja białek. Funkcjonalne właściwości białek. Przemiany białek w procesie 4

5 przechowywania i przetwarzania Ŝywności. Niebiałkowe związki azotowe. Substancje smakowe. Lotne substancje zapachowe. Prekursory lotnych związków zapachowych. Związki zapachowe powstające z przemian lipidów, aminokwasów; terpenoidy. Barwniki naturalne a sztuczne, kwasy, systemy buforujące, przeciwutleniacze, sztuczne substancje słodzące, stabilizatory. Instytut Technologii śywności Pochodzenia Roślinnego prof. dr hab. Erwin Wąsowicz Mikrobiologia Ŝywności ECTS Food microbiology Przedmiot mikrobiologii, rozwój mikrobiologii w czasie. Nazewnictwo i systematyka bakterii. Podział mikroorganizmów i ich struktury. Procaryota i Eucaryota. Budowa komórki bakteryjnej i eukariotycznej. Oddychanie jako źródło energii. Wymagania odŝywcze. Krzywa wzrostu. Metody hodowli drobnoustrojów i pomiaru wzrostu bakteryjnego. Warunki fizykochemiczne wzrostu. Czyste kultury, przechowywanie szczepów. Podstawy genetyki bakterii. Wykorzystanie przemysłowe drobnoustrojów. Mikrobiologia Ŝywności, fermentacje. Rodzaje psucia mikrobiologicznego. Drobnoustroje niepoŝądane w Ŝywności. Toksyny wytwarzane przez bakterie, pleśnie. Zatrucia pokarmowe. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności dr hab. Katarzyna Czaczyk Metody analizy Ŝywności ECTS Food analysis Pobieranie prób, przygotowanie do analizy, ich konserwacja. Oznaczanie wilgotności, s.m., ekstraktu, popiołu, kwasowości ogólnej, form azotu, w tym białek, cukrowców, lipidów, w tym tłuszczu surowego związanego, składu kwasów tłuszczowych, fosfolipidów i frakcji niezmydlającej się. Oznaczanie witamin, konserwantów i przeciwutleniaczy. Metody instrumentalne oznaczania składników Ŝywności: kolorymetryczne, spektrofotometryczne, polarymetryczne, refraktometryczne, kwasowości czynnej i densytometryczne. Zastosowanie enzymów w analizie Ŝywności. Metody i techniki chromatograficzne. Metody wyznaczania cech reologicznych produktów spoŝywczych. Analiza sensoryczna. Katedra Biochemii i Analizy śywności dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka, prof. nadzw. Podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej ECTS Introduction to food processing Geografia i rejonizacja produkcji roślinnej w Polsce. Biologiczne, chemiczne i fizyczne właściwości surowca roślinnego. WaŜniejsze czynniki wpływające na plonowanie roślin. Omówienie w aspekcie Ŝywieniowym grupy roślin zboŝowych, strączkowych, warzyw korzeniowych, liściowych, kapustnych, cebulowych, dyniowych, rzepowych, psiankowych. Genetyka w produkcji Ŝywca rzeźnego. Zwierzęta transgeniczne. Wpływ Ŝywienia zwierząt na jakość mięsa. Hodowla i uŝytkowanie nietypowych zwierząt rzeźnych w Polsce. Systemy oceny i gwarancji jakości surowca rzeźnego. Choroby odzwierzęce zagraŝające pracownikom zatrudnionym w przetwórstwie produktów spoŝywczych pochodzenia zwierzęcego. Uregulowania prawne dotyczące obrotu zwierząt w obrębie kraju oraz przy imporcie zwierząt i produktów jadalnych pochodzenia zwierzęcego. Instytut Technologii śywności Pochodzenia Roślinnego dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak Ogólna technologia Ŝywności ECTS General food technology Kryteria jakości produktów Ŝywnościowych. Czynniki powodujące psucie się. Proces technologiczny jako układ procesów podstawowych. Charakterystyka procesów podstawowych: mechanicznych, cieplnych, dyfuzyjnych, chemicznych i biotechnicznych. Ogólne aspekty utrwalania Ŝywności. Aktywność wody a jakość Ŝywności. Podstawy metod utrwalania: metody osmooaktywne, chłodzenie i zamraŝanie, apertyzacja i pakowanie aseptyczne, metody chemiczne, zakwaszanie, metody skojarzone, fizyczne nietermiczne. Kierunki rozwoju przetwórstwa Ŝywności. Instytut Technologii śywności Pochodzenia Roślinnego prof. dr hab. Janusz Czapski 5

6 InŜynieria procesowa ECTS Food process engineering Teoria podobieństwa zjawisk, analiza wymiarowa, liczby kryterialne. Procesy mechaniczne i hydromechaniczne rozdrabnianie i sortowanie materiałów stałych, przepływ płynów, rozdzielanie układów niejednorodnych (sedymentacja, filtracja, wirowanie), mieszanie. Procesy cieplne ustalone przewodzenie, wnikanie i przenikanie ciepła, nieustalone przewodzenie ciepła. Wymienniki ciepła. Zagęszczanie roztworów w aparatach wyparnych. ZamraŜanie Ŝywności. Dyfuzyjny ruch masy, przenikanie masy między fazami, destylacja i rektyfikacja, ekstrakcja i ługowanie, suszenie, krystalizacja, absorpcja. Niekonwencjonalne metody wydzielania składników i zagęszczania Ŝywności (procesy membranowe). Zakład InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego dr inŝ. Anna Pruska-Kędzior Ochrona własności intelektualnej ECTS Intellectual property protection Charakterystyka prawa na tle innych systemów norm postępowania. Wybrane elementy prawoznawstwa w aspekcie ochrony własności intelektualnej: pojęcia prawa publicznego i prywatnego, materialnego i formalnego (w tym procesowego), formalne źródła prawa polskiego i wspólnotowego, budowa normy prawnej wg teorii trójczłonowej, wykładnia prawa na bazie rozróŝnienia pojęć przepisu i normy prawnej. Dobra niematerialne jako przedmiot regulacji prawnych. Formalno-prawny podział regulacji ochrony własności intelektualnej na prawa autorskie i własności przemysłowej. Podstawowe akty prawne, polskie i międzynarodowe, odnośnie ochrony własności intelektualnej. Konsekwencje przynaleŝności norm dotyczących ochrony własności intelektualnej do prawa prywatnego (cywilnego). Podstawowa terminologia i charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych. Podstawowa terminologia i charakterystyka prawa własności przemysłowej. Praktyczne aspekty przestrzegania prawa autorskiego przy realizacji prac dyplomowych. Postępowanie patentowe. Sankcje karne i cywilne za nieprzestrzeganie wymagań prawa autorskiego i własności przemysłowej dr inŝ. Maciej Taczanowski Podstawy Ŝywienia człowieka ECTS Principles of human nutrition Człowiek i jego pokarm. Definicje i zadania nauki om Ŝywieniu. Historia rozwoju dyscypliny. Trawienie i wchłanianie. Strawność składników poŝywienia. Przemiany metaboliczne w ustroju i ich mierniki. Podstawowa i całkowita przemiana materii. Wartość energetyczna poŝywienia. Bilans energii. Węglowodany w Ŝywieniu. Tłuszcze w Ŝywieniu. Białka w Ŝywieniu. Wartość odŝywcza białek. Składniki mineralne w Ŝywieniu. Woda. Witaminy w Ŝywieniu. Wartość odŝywcza Ŝywności i jej wzbogacanie. Znakowanie Ŝywności wartością odŝywczą. Zmiany wartości odŝywczej Ŝywności podczas przetwarzania i przechowywania. Normy i planowania Ŝywienia. Dietetyka i epidemiologia Ŝywienia. Ocena sposobu Ŝywienia i stanu odŝywienia. Katedra Higieny śywienia Człowieka prof. dr hab. Jan Gawęcki Toksykologia Ŝywności ECTS Food toxicology Wiadomości wstępne o truciznach i zatruciach. Zanieczyszczenie środowiska i Ŝywności. Definicja trucizny. Mechanizmy i sposoby działania trucizn. Czynniki fizykochemiczne warunkujące działanie trucizn. Dawki i ich rodzaje. Klasy toksyczności. Przyczyny i rodzaje zatruć. Czynniki biologiczne wpływające na powstawanie zatruć. Wchłanianie trucizn. Drogi wchłaniania. Przemiany trucizn w ustroju. Kumulacja trucizn. Wydalanie trucizn i ich metabolitów z ustroju. Ratownictwo w zatruciach. Trucizny naturalne pochodzenia roślinnego. Ziemniaki. Strączkowe. ZboŜa chwasty i pasoŝyty. Grzyby. Inne trucizny roślinne. Substancje antyodŝywcze w Ŝywności. Toksyny pochodzenia zwierzęcego. Substancje szkodliwe występujące w bezkręgowcach i kręgowcach ryby. Mięso zwierząt rzeźnych odzwierzęce choroby zakaźne i pasoŝytnicze. BSE. Jady zwierzęce. Zatrucia mikrobiologiczne. Jady bakteryjne. Główne chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia występujące w Ŝywności. Ustawodawstwo. Dodatki do Ŝywności. ADI. PTWI. Metale szkodliwe w środowisku i Ŝywności. Polichlorowane bifenyle. Pestycydy środki ochrony roślin. Mykotoksyny. Azotany, azotyny, 6

7 nitrozaminy. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Aminy heterocykliczne. Detergenty i przedmioty uŝytku. Dioksyny. śywność genetycznie zmieniona. Substancje mutagenne, teratogenne, kancerogeny w Ŝywności. Radioaktywność środowisko i Ŝywność. Katedra Higieny śywienia Człowieka dr hab. Zbigniew Krejpcio, prof. nadzw. Ekonomika i zarządzanie ECTS Business organization and management Proces produkcyjny. Czynniki produkcji. Typy i formy produkcji. Stanowiska robocze. Cykl produkcyjny. Badanie pracy. Zdolność produkcyjna. Optymalna wielkość zakładu i przedsiębiorstwa. Lokalizacja ogólna i szczegółowa. Podstawowe układy rachunku kosztów i ich zastosowanie. Model gospodarki rynkowej. Rynek pojęcie, klasyfikacja. Popyt, podaŝ, prawo równowagi rynkowej. Wynik finansowy i efektywność ekonomiczna działalności gospodarczej. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej państwowe i komunalne jednostki gospodarcze, spółki osobowe, spółki kapitałowe. Katedra Ekonomiki Gospodarki śywnościowej dr inŝ. Przemysław Ratajczak Przechowalnictwo i opakowalnictwo Ŝywności ECTS Food storage and packaging Historia opakowalnictwa. Przechowalnictwo Ŝywności, zmiany składników chemicznych podczas przechowywania i transportu. Materiały do produkcji opakowań, wymagania, idealny materiał opakowaniowy, dobór materiałów opakowaniowych. Tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale. Ocena sanitarno-higieniczna materiałów opakowaniowych. Pakowanie wybranych grup produktów spoŝywczych. Pakowanie w atmosferze modyfikowanej, opakowania Ŝywności podgrzewanej w kuchniach mikrofalowych. Gospodarka opakowaniami, ekologiczne aspekty wykorzystania opakowań. Kody kreskowe EAN. Instytut Technologii śywności Pochodzenia Roślinnego prof. dr hab. Jan Michniewicz Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spoŝywczego ECTS Food plant design Ogólne wiadomości o inwestycjach przemysłowych. Ogólne zasady opracowania dokumentacji projektowej inwestycji. Etapy działalności inwestycyjnej. Obliczenia surowcowe. Obliczenia wydajności maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Obliczenia powierzchni produkcyjnych i magazynowych oraz zasady ich projektowania. Sposoby wyliczania zapotrzebowania na czynniki energetyczne i wodę. Wytyczne technologiczne dla poszczególnych branŝ. Zagospodarowanie terenu zakładu przemysłowego. Transport wewnętrzny i międzywydziałowy. Metody normowania pracy. Obliczanie kosztów projektu. Zarządzanie i problemy decyzyjne w przemyśle spoŝywczym. Ogólne załoŝenia projektowania systemów komputerowego wspomagania zarządzania i produkcji. Instytut Technologii Mięsa prof. dr hab. Włodzimierz Dolata Higiena produkcji ECTS Food hygiene and sanitation Ogólne wymagania sanitarno-higieniczne dotyczące zakładów przetwórczych i Ŝywieniowych lokalizacja, otoczenie, pomieszczenia, krzyŝowanie linii produkcyjnej, środki transportu, urządzenia sanitarne. Czynniki środowiskowe warunkujące jakość produktu finalnego: woda, ścieki, gleba, powietrze, odpady. Główne źródła wtórnych zakaŝeń przetwarzanej Ŝywności człowiek, sprzęt i aparatura. Zwierzęta surowiec i szkodniki, zoonozy, zakaŝenia pierwotne i wtórne. Sanityzacja, mycie, dezynfekcja metody, środki, skuteczność. Nadzór sanitarny wewnętrzny i zewnętrzny, zapobiegawczy i bieŝący. Mikrobiologiczna kontrola cykli produkcyjnych. Kontrola czystości klasyczne i nowoczesne metody badań. Kontrola systemem HACCP. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności dr hab. Katarzyna Czaczyk 7

8 Prawo Ŝywnościowe ECTS Food legislation Podstawy prawoznawstwa, w tym elementy normy prawnej (model trójczłonowy), formalne źródła prawa, prawo publiczne i prywatne, prawo materialne i formalne, akty prawne normatywne i nienormatywne, wykładnia prawa. Historia prawa Ŝywnościowego i jego miejsce w polskim systemie prawnym i Wspólnoty Europejskiej. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa Ŝywnościowego. Definicje legalne polskiego i wspólnotowego prawa Ŝywnościowego. Zasady polskiego i unijnego prawa Ŝywnościowego. Codex Alimentarius FAO/WHO. Publicznoprawne wymagania odnośnie jakości i prezentacji Ŝywności oraz ich wpływ na sferę cywilnoprawną działalności przedsiębiorstwa. Wymagania dotyczące produkcji i obrotu Ŝywnością. Import i eksport Ŝywności. Kontrola wewnętrzna (zakładowa) wraz z systemem HACCP. Urzędowa kontrola Ŝywności (nadzór sanitarny, weterynaryjny i nad jakością handlową Ŝywności). Postępowanie administracyjne w nadzorze zapobiegawczym i bieŝącym, rola kodeksu postępowania administracyjnego. Zasada ostroŝności. Sankcje administracyjne i karne. dr inŝ. Maciej Taczanowski InŜynieria i aparatura przemysłu gastronomicznego ECTS Catering equipment and engineering Bilanse masowe i energetyczne. Ogólne zasady bilansowania masy i energii. Wydajność i sprawność cieplna urządzeń gastronomicznych. Przepływ płynów. Równanie Bernoulliego. Ruch ciepła przez przewodzenie. Przewodzenie w stanie ustalonym przez przegrody płaskie i cylindryczne. Przewodzenie w stanie nieustalonym analityczne i graficzne metody badania rozkładu temperatury w ogrzewanym materiale. Wymiana ciepła przez konwekcję. Konwekcja naturalna i wymuszona. Wpływ współczynnika wnikania ciepła na kinetykę wymiany ciepła. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Zasady i prawa promieniowania. Zastosowanie mikrofal do ogrzewania Ŝywności. Właściwości dielektryczne Ŝywności. ZamraŜanie i rozmraŝanie Ŝywności. Krzywe zamraŝania i rozmraŝania Ŝywności. ObciąŜenia cieplne pomieszczeń chłodniczych. Charakterystyka powietrza wilgotnego. Przemiany powietrza. Procesy wymiany masy. Dyfuzja ustalona i nieustalona. Suszenie, ekstrakcja i absorpcja. Źródła energii w zakładach gastronomicznych. Skład i właściwości gazu. Instalacje elektryczne. Charakterystyka pary wodnej. Maszyny do obróbki mechanicznej Ŝywności. Maszyny do mycia naczyń o działaniu ciągłym i okresowym. Systemy ogrzewania stosowane do obróbki cieplnej Ŝywności. Aparaty i urządzenia do obróbki cieplnej Ŝywności. Trzony kuchenne. Piekarniki i piece. Kotły warzelne. Urządzenia do smaŝenia w tłuszczu. Nowoczesne naczynia kuchenne. Zakład InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego dr inŝ. Marzena Gawrysiak-Witulska Towaroznawstwo spoŝywcze ECTS Food commodities Jakość Ŝywności i normy jakościowe. Analiza sensoryczna w ocenie jakości surowców i potraw. Charakterystyka towaroznawcza i skład chemiczny mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu i ryb oraz jaj. Kryteria oceny jakości i skład chemiczny mleka spoŝywczego, napojów mlecznych niefermentowanych i fermentowanych, śmietany i śmietanki, serów twarogowych i podpuszczkowych oraz serów topionych, lodów, deserów lodowych i kremów. Tłuszcze zwierzęce, oleje, margaryny, tłuszcze piekarskie, cukiernicze i smaŝalnicze wymagania jakościowe i Ŝywieniowe. Skład chemiczny i wymagania jakościowe róŝnych gatunków mąki, ryŝu, kasz, makaronów, pieczywa, owoców i warzyw. Wymagania jakościowe i Ŝywieniowe dla mroŝonek owoców, warzyw, potraw mącznych, półmięsnych, mięsnych, warzywno Katedra Technologii śywienia Człowieka dr inŝ. Ewa Flaczyk Przetwórstwo Ŝywności ECTS Principles of food processing Podstawy przetwórstwa surowców przemysłu rolno-spoŝywczego na przykładzie przemysłu zboŝowomłynarskiego i piekarskiego, piwowarsko-słodowniczego i gorzelniczego, cukrowniczego i ziemniaczanego, olejarskiego i koncentratów spoŝywczych, owocowo-warzywnego, mięsnego i mleczarskiego, drobiarskiego i jajczarskiego. Zmiany zachodzące w surowcach podczas ich obróbki wstępnej i właściwego przetwarzania oraz w produktach podczas dalszego przechowywania. Postęp techniczno-technologiczny w przetwórstwie Ŝywności i 8

9 jego wpływ na jakość, wartość odŝywczą i trwałość gotowych wyrobów. Produkcja Ŝywności wygodnej, funkcjonalnej oraz specjalnego przeznaczenia. Katedra Technologii Mleczarstwa prof. dr hab. Jan Pikul Edukacja Ŝywieniowa ECTS Nutrition education Cel i zadania edukacji Ŝywieniowej. Organizacja poradnictwa Ŝywieniowego. Zadania dietetyka w ochronie zdrowia. Szkolenie pracowników działu Ŝywienia z zakresu zasad racjonalnego Ŝywienia w placówkach Ŝywienia zbiorowego, w zakładach przemysłowych. Poradnictwo grupowe i indywidualne. Organizowanie pokazów Ŝywieniowych, dokumentacja. Wpływ nawyków Ŝywieniowych na zdrowie człowieka. Czynniki ekonomiczne w planowaniu prawidłowego Ŝywienia. ZagroŜenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odŝywiania. Postęp naukowo techniczny (komputeryzacja) a planowanie racjonalnego Ŝywienia. Wpływ środków masowego przekazu na Ŝywienie człowieka. Katedra Higieny śywienia Człowieka dr Jolanta Czarnocińska Technologia gastronomiczna ECTS Catering technology Etapy procesu technologii potraw. Przechowywanie surowców i półproduktów. Obróbka wstępna surowców. Obróbka cieplna metodami tradycyjnymi, smaŝenie, pieczenie, gotowanie. Elektrofizyczne sposoby ogrzewania Ŝywności, mikrofale, promieniowanie podczerwone, ogrzewanie indukcyjne i opornościowe. Przechowywanie i ekspedycja potraw. Przemiany składników Ŝywności zachodzące podczas procesów technologicznych, przemiany białek, węglowodanów i tłuszczów. Jakość sensoryczna potraw. Kształtowanie cech sensorycznych potraw, przemiany barwy, smaku, zapachu i tekstury. Charakterystyka przydatności technologicznej i procesu wytwarzania potraw z róŝnych grup surowców technologicznych. Charakterystyka procesu otrzymywania poszczególnych asortymentów potraw. Katedra Technologii śywienia Człowieka prof. dr hab. Józef Korczak Podstawy dietetyki ECTS Principles of dietetics Dietetyka, dieta definicje, rys historyczny. Klasyfikacja i charakterystyka diet oraz ich zastosowanie w Ŝywieniu. Etiologia i leczenie otyłości. Profilaktyka Ŝywieniowa miaŝdŝycy. Planowanie Ŝywienia osób w wieku podeszłym. Planowanie Ŝywienia osób o zwiększonej aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportowców. OdŜywianie w stanach alergicznych i nietolerancji pokarmowej. Anorexia i bulimia nervosa. Diety alternatywne, dieta wegetariańska, makrobiotyczna. śywienie w domach pomocy społecznej. Organizacja Ŝywienia dietetycznego w otwartych i zamkniętych zakładach Ŝywienia zbiorowego. Zasady realizacji Ŝywienia w wojsku. Katedra Higieny śywienia Człowieka prof. dr hab. Jan Jeszka Technologiczne projektowanie zakładów Ŝywienia zbiorowego ECTS Food services planning Ogólne wiadomości o inwestycjach w gastronomii. Klasyfikacja placówek Ŝywieniowych. Ogólne zasady opracowania dokumentacji projektowej inwestycji. Etapy działalności inwestycyjnej. Obliczenia surowcowe. Obliczenia wydajności maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Obliczenia powierzchni produkcyjnych i magazynowych oraz zasady ich projektowania. Sposoby wyliczania zapotrzebowania na czynniki energetyczne i wodę. Wytyczne technologiczne dla poszczególnych branŝ. Wymagania funkcjonalne i przestrzenne poszczególnych działów produkcyjnych. Lokalizacja placówek Ŝywieniowych i zagospodarowania terenu zakładu gastronomicznego. Systemy ekspedycji potraw. Przykładowe ciągi technologiczne produkcji róŝnych rodzajów potraw. Transport wewnętrzny. Metody normowania pracy. Obliczanie kosztów projektu. Instytut Technologii Mięsa prof. dr hab. Włodzimierz Dolata 9

10 Produkcja Ŝywności dietetycznej i funkcjonalnej ECTS Dietary and functional food Definicje Ŝywności funkcjonalnej. Wymagania jakościowe i znakowanie Ŝywności funkcjonalnej. Dodatki funkcjonalne stosowane do produkcji Ŝywności funkcjonalnej (hydrokoloidy, emulgatory, hydrolizaty białkowe, substytuty białkowe, preparaty smakowo-zapachowe, preparat witaminowe, naturalne barwniki, ekstrakt zielonej herbaty, ekstrakt kwasu hydroksycynamonowego, chitozan). Charakterystyka naturalnych substancji nieodŝywczych występujących w Ŝywności funkcjonalnej. śywność niskokaloryczna i o obniŝonej kaloryczności. Wykorzystanie zamienników cukru w produkcji Ŝywności dla diabetyków. Zamienniki tłuszczu w technologii Ŝywności o obniŝonej energetyczności. Charakterystyka i otrzymywanie Ŝywności bezglutenowej. Wykorzystanie preparatów błonnikowych do modyfikacji produktów Ŝywnościowych. Charakterystyka pro- prei synbiotyków. Wykorzystanie inuliny i oligfruktozy w produkcji Ŝywności funkcjonalnej. śywność dla osób w podeszłym wieku, Ŝywność dla kobiet w ciąŝy i karmiących, Ŝywność dla niemowląt i dzieci, odŝywki dla sportowców. Soki i napoje funkcjonalne Katedra Technologii śywienia Człowieka dr hab. Danuta Górecka śywność w historii i wierzeniach ECTS Food in history and religion śywność w najstarszych mitologiach i legendach świata. Rola Ŝywności w rozwoju biologicznym, cywilizacyjnym i kulturowym człowieka. Osiągnięcia ludów staroŝytnej Mezopotamii w dziedzinie produkcji i przetwórstwa Ŝywności. Religie monoteistyczne (judaizm, chrześcijaństwo, islam) wobec Ŝywości: zakazy, nakazy, posty i ich geneza, pojęcie Ŝywności koszernej oraz Êalªl i Êarªm u muzułmanów. Tradycje Ŝywieniowo-kulinarne i formy przetwarzania i konserwowania Ŝywności oraz właściwości sensoryczne jako elementy identyfikacji geograficznej, narodowej i wyznaniowej. Przykłady ludowych rozwiązań w zakresie przetwórstwa Ŝywności i ich znaczenie dla współczesnych badań nad Ŝywnością. Skala zainteresowania ośrodków zagranicznych Ŝywnością tradycyjną. Szanse i zagroŝenia dla Ŝywności tradycyjnej wynikające z procesu globalizacji. Instytut Technologii śywności Pochodzenia Roślinnego dr hab. Michael Abdalla Ekosocjologia ECTS Ecosociology Społeczne aspekty ochrony środowiska. Historyczny rozwój relacji człowiek środowisko. Koncepcje wyjaśniające zaleŝność człowieka i środowiska. Kryzys i katastrofa ekologiczna a globalny kryzys ekologiczny. ZagroŜenia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Świadomość ekologiczna i jej uwarunkowania. Formy, metody i środki edukacji ekologicznej. Znaczenie koncepcji trwałego i zrównowaŝonego rozwoju dla kształtowania społecznej świadomości ekologicznej i praktyki gospodarczej. Zasada subsydiarności a polityka ekologiczna. Społeczne uwarunkowania zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. Socjologiczne i ekologiczne determinanty odŝywiania, problem tzw. zdrowej Ŝywności. Katedra Nauk Społecznych dr hab. Eugeniusz Kośmicki, prof. nadzw. Socjologia negocjacji i komunikacji społecznej ECTS Sociology of negotiation and social communication Konflikty społeczne. Kierowanie w zakładzie pracy, style kierowania a moŝliwości powstawania konfliktów. Sposoby rozwiązywania konfliktów. Stereotypy a konflikty społeczne. Konformizm jako sposób na łagodzenie lub rozwiązywanie konfliktów pomiędzy jednostką i grupą. Sprzeczność bazy informacji jako element warunkujący róŝnicę postaw i potencjalny antagonizm. Strajk. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów. Strategie podejścia do konfliktu. Pozanegocjacyjne strefy Ŝycia społecznego. Gry społeczne. Mobbing w miejscu pracy i stosowane strategie adaptacyjne a moŝliwość mediacji. Przygotowanie się oraz strategie i warianty podejść w czasie negocjacji. Problem gwarancji realizacyjnych osiągniętych ustaleń i uzgodnień. Katedra Nauk Społecznych dr Zbigniew Galor 10

11 Etyka zawodu ECTS Professional ethics Etyka nauka o wartościach (oceny i normy moralne). Pluralistyczny świat wartości i próby jego ograniczenia; oddziaływanie systemów społecznych na świat ludzkich wartości (systemy normatywne: religia, moralność, prawo, obyczaje). Wartości jako czynnik kształtujący zachowania ludzkie (praca jako wartość, pieniądz jako wartość, autorytet i prestiŝ jako wartość). Znaczenie etyki w Ŝyciu zawodowym i jej oddziaływanie na trzy sfery: jednostkę, grupę zawodową, społeczeństwo. Rola i pozycja jednostki w grupie zawodowej, sposoby podejmowania decyzji w grupie. Specyfika zawodu (stosunek do pracy i współpracowników, do zbiorowej konkurencji). Znaczenie etyki w działalności zawodowej: kompetencje zawodowe a wierność zasadom etycznym i dobrym obyczajom; zasady i kodeksy etyki zawodowej. Katedra Nauk Społecznych dr Barbara Goryńska-Bittner Etyka gospodarki ECTS Management ethics Normatywizm społeczny. Wartości materialne a postawy moralne. Wartości etyczne a postawy moralne. Etyka działalności gospodarczej. Biznes i jego etyka. Etyka i moralność w firmie. Etyczność menedŝerska a moralność menedŝerów. Etyczne świadczenie pracy a postawy moralne w pracy. Kodeksy etyczne profesji. Pluralizm etyki pracy a postawy moralne. Wartości etyczne jako motywy zachowań w procesie pracy. Praca ludzka jako wartość etyczna i dobro moralne. Merkantylizm postaw moralnych. Etyka i postawy moralne zawodów usługowych. Ziemia jako wartość etyczna i dobro moralne. Firma podmiot oceny moralnej. Katedra Nauk Społecznych dr hab. Kazimierz Wojnowski Chłodnictwo ECTS Refrigeration engineering Proces technologiczny jako układ sterowany. Przepływy energii w procesach chłodniczych. Teoria Time- Temperature-Tolerance. Pojęcia High Quality Life i Practical Storage Life. Fizyczne podstawy procesu chłodzenia i zamraŝania. Bilans chłodniczy. Łańcuch chłodniczy. Wykresy zamraŝania. Wpływ niskich temperatur na skaŝenie mikrobiologiczne. Wychładzanie i zamraŝanie środków spoŝywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania środków spoŝywczych. Technologiczne i fizykochemiczne skutki chłodzenia i zamraŝania. Technologie mroŝonych wyrobów roślinnych, zwierzęcych, kulinarnych. Transport chłodniczy. Odchładzanie i rozmraŝanie. Regulacje prawne w zakresie chłodzenia i zamraŝania. dr hab. Jan Zabielski, prof. nadzw. Ekologiczne gospodarstwo domowe ECTS Home economics Wzajemne oddziaływanie na siebie gospodarstwa domowego i środowiska. Świadomy konsument zgodny z naturą dobór sprzętów i materiałów tworzących gospodarstwo domowe. Gospodarowanie energią i odpadami. Zasady racjonalnego Ŝywienia. Mody Ŝywieniowe plusy i minusy. Pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach zagraŝających zdrowiu i Ŝyciu. Zabiegi przywracające oddech i krąŝenie resuscytacja. Zapobieganie chorobom zakaźnym w tym AIDS. Świadome planowanie poczęć. Sposoby i metody walki ze stresem. Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego dr inŝ. Aleksandra Swulińska-Katulska Marketing ECTS Marketing Pojęcie marketingu i jego powstanie. Zarządzanie marketingowe. Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa. Postępowanie klientów w procesie zakupu. System informacji marketingowej. Badania marketingowe. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa kształtowanie pola rynkowego, stymulacja rynku, parcelacja rynku, przestrzenny zasięg rynku, kompozycja marketingowa (marketing-mix). Strategia produktu cykl Ŝycia 11

12 produktów, zarządzanie produktem. Polityka cenowa techniki wyznaczania cen. Dystrybucja produktów pośrednicy handlowi, kanały dystrybucji. Polityka promocyjna instrumenty promocji. Katedra Ekonomiki Gospodarki śywnościowej dr inŝ. Przemysław Ratajczak Marketing usług Ŝywieniowych ECTS Marketing of food services Marketing definicje, przyczyny powstania, cechy uŝyteczności, interdyscyplinarny charakter. Techniki marketingowe. Cele marketingu zaspokojenie potrzeb konsumenta i osiąganie zysku. Rodzaje potrzeb konsumentów, proces podejmowania decyzji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Segmentacja rynku kryteria oraz czynniki róŝnicujące konsumentów. Działania marketingowe w zakładzie Ŝywieniowym. Badanie preferencji konsumenckich. Rynek rodzaje usług Ŝywieniowych oraz ich elementy :podaŝ, popyt, cena. Marketing i analiza otoczenia firmy. SprzedaŜ i promocja usług Ŝywieniowych. Analiza konkurencji. Strategia marketingowa w zakładach Ŝywienia zbiorowego. Katedra Technologii śywienia Człowieka dr inŝ. Katarzyna Waszkowiak Projektowanie systemów bezpieczeństwa Ŝywności ECTS Food quality systems planning Bezpieczeństwo Ŝywności - pojęcia, definicje, czynniki zwiększające zagroŝenia. Relacje pomiędzy GMP-GHP- PRP, o-prp, HACCP i innymi środkami bezpieczeństwa Ŝywności. HACCP w Codex Alimentarius, w prawie UE i w ustawie krajowej. Ewolucja systemów bezpieczeństwa Ŝywności do normy ISO ZagroŜenia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne. ZagroŜenia Ŝywności w raportach EFSA. Dwanaście etapów realizacji systemu HACCP w tym 7 zasad systemowych. Projektowanie i realizacja bezpiecznych produktów Ŝywnościowych wg wymagań ISO Pozostałe wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem Ŝywności. Wady i zalety oraz trudności wdraŝania systemu. Auditowanie i dokumentowanie systemu. Analiza ryzyka, oszacowanie ryzyka, zarządzanie ryzykiem i komunikacja ryzyka. prof. dr hab. Jacek Kijowski Projektowanie systemów zarządzania środowiskowego ECTS Environmental management systems planning Ochrona środowiska zagadnienia ogólne. Środowiskowe uwarunkowania produkcji Ŝywności. Prawne aspekty ochrony środowiska przegląd zagadnień. Przemysł spoŝywczy a środowisko naturalne przegląd zagroŝeń i sposobów ich łagodzenia (woda, ścieki, odpady, inne zagroŝenia). PowaŜne awarie ekologiczne w przemyśle spoŝywczym. Zarządzanie środowiskiem wprowadzenie do podejścia systemowego: ewolucja strategii środowiskowych: od Czystej Produkcji do ZrównowaŜonego Rozwoju, rodzina norm ISO : procedura wdraŝania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, system Ekozarządania i Audytu (EMAS), pozwolenia zintegrowane. dr hab. Piotr Konieczny Projektowanie systemów zapewnienia jakości ECTS Quality assurance systems planning Filozofia jakości. Podejście do jakości rys historyczny. Współczesne pojęcie jakości. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością. Zasady zarządzania wg ISO Wprowadzenie w tematykę wymagań normy ISO Terminologia normy ISO 9000 i Wymagania ogólne dla systemu zarządzania i wymagania dotyczące dokumentacji. Rola i odpowiedzialność kierownictwa w tworzeniu systemu zarządzania. Zarządzanie zasobami w systemie zarządzania jakością. Planowanie produkcji w przemyśle spoŝywczym. Procesy związane z klientem. Charakterystyka wymagań normy ISO 9001 dotyczących procesu zakupów i procesu produkcji i dostarczania usługi. Identyfikacja i identyfikowalność w produkcji Ŝywności. Pomiary, analiza i doskonalenie w systemie zarządzania jakością. Zadowolenie klienta. Audit wewnętrzny. Monitorowanie i pomiary procesów i wyrobu. Nadzór nad wyrobem niezgodnym. Analiza danych. Działania korygujące i działania zapobiegawcze. Etapy wdraŝania systemu zarządzania jakością. Ocena skuteczności systemu zarządzania jakością. Certyfikacja wdroŝonego systemu ISO dr inŝ. Jolanta Tomaszewska-Gras e 12

13 Surowce ECTS Food raw materials Budowa i skład chemiczny komórki roślinnej, tkanki roślinne podział i funkcje. Budowa i funkcje organów rośliny: korzeń, łodyga, liście, kwiaty. Rośliny zboŝowe, strączkowe i oleiste: podział, charakterystyka botaniczna, skład chemiczny, znaczenie technologiczne. Budowa i podział technologiczny owoców. Omówienie warzyw w aspekcie technologicznym. Rośliny okopowe: burak, ziemniak budowa, skład chemiczny, wykorzystanie. Rośliny przyprawowe. Pochodzenie Ŝywca. Kierunki i okresy uŝytkowania zwierząt. Czynniki kształtujące jakość surowca (Ŝywca) rzeźnego. Rasy i linie produkcyjne mięsnego Ŝywca rzeźnego. UŜytkowanie nieśne kur. UŜytkowanie mleczne krów. Ideowy wzorzec Ŝywca rzeźnego przeznaczonego do produkcji mięsa kulinarnego. Skład chemiczny i morfologiczny surowców pochodzenia zwierzęcego (mięso, mleko, jaja). Wymagania surowcowe warunkujące ich dobrą jakość. Wady surowca i czynniki determinujące ich występowanie. Instytut Technologii Mięsa prof. dr hab. Edward Pospiech Technologie produktów pochodzenia roślinnego ECTS Processing of plant products Współczesne technologie w zakresie następujących gałęzi przetwórstwa roślinnego: przemysł owocowowarzywny, przemysł młynarski, piekarski i cukierniczy, makaroniarstwo, produkcja koncentratów spoŝywczych, aromatów, tłuszczów roślinnych, przetwórstwo z wykorzystaniem procesów biotechnicznych. Systemy i metody kontroli jakości w odniesieniu do surowców, półproduktów i produktów gotowych, a takŝe oceny prawidłowości przebiegu procesów technologicznych. Systemy HACCP, GMP i GHP w wymienionych branŝach. Przetwórstwo zbóŝ z uwzględnieniem roli ogniw łańcucha technologicznego. Czynniki biologiczno-rolnicze, przechowalnictwo, młynarstwo, kaszarstwo, piekarstwo, pieczywo cukiernicze, technologia produkcji czekolady, technologia produkcji makaronu, technologia ekstrudowania i ekspandowania, wartość odŝywcza i dietetyczna produktów zboŝowych. Składniki owoców i warzyw. Wymagania jakościowe dla surowca. Zbiór i przechowywanie surowca. Obróbka wstępna surowca. Rodzaje półproduktów i ich zastosowanie. ZamraŜanie. Suszenie. Konserwy apertyzowane. Produkty słodzone. Marynaty. Soki i przeciery oraz ich koncentraty. Warzywa i owoce małoprzetworzone. Aseptyczne pakowanie w przetwórstwie. Kontrola procesu technologicznego i sterowanie jakością. Ocena jakości półproduktów i produktów gotowych. Kryteria właściwości surowców pod kątem ich wartości technologicznej, kontroli prawidłowego przebiegu procesów, oceny jakości gotowego wyrobu, wzmacniaczy smaku koncentratów obiadowych, deserów oraz technologii otrzymywania herbaty czy kawy instant. Produkcja oleju, tłuszczów utwardzanych. Procesy frakcjonowania i przeestryfikowania tłuszczów i stosowania substytutów. Przetwórstwo ziemniaka i buraka cukrowego. MoŜliwości utylizacji produktów ubocznych z omawianych branŝ. Instytut Technologii śywności Pochodzenia Roślinnego prof. dr hab. Wiktor Obuchowski Technologie produktów pochodzenia zwierzęcego ECTS Processing of animal products Podział technologiczny wyrobów mięsnych. Podstawy produkcji wędlin, konserw i tłuszczów topionych. Produkcja wędlin surowych, parzonych, podrobowych. Przetwarzanie ubocznych artykułów uboju. Jakość wyrobów mięsnych. Sposób ogrzewania przetworów mięsnych. Opakowania bezpośrednie. Urządzenia w przemyśle mięsnym. Przemiany glikolityczne a wady mięsa. Trwałość mięsa i jego wyrobów. Charakterystyka białek mięsa, przemiany enzymatyczne białek mięsa. Ocena barwy mięsa i jego przetworów. Rola i funkcja substancji dodatkowych. HACCP i jego znaczenie w zintegrowanych systemach kontroli jakości w zakładach mięsnych. Jakość jaj kurzych. Suszone i mroŝone półprzetwory z jaj. Barwa mięsa drobiowego, barwniki hemowe. Preparat białek miofibrylarnych. Kruchość mięsa. Elementy kulinarne tuszek drobiowych. Surowiec i organizacja produkcji drobiarskiej. Struktura, skład chemiczny, zmiany poubojowe, metody utrwalania mięsa drobiowego. Technologie uboju, zasady przetwórstwa mięsa drobiu. Aspekty sanitarno-higieniczne, system HACCP, GMP, GHP w rzeźni-przetwórni drobiu, gwarantowana jakość produktów, marketing, opracowanie nowych wyrobów, organizacja produkcji jaj, budowa, skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne jaj, przechowalnictwo i przetwórstwo jaj, mikrobiologia jaj, przetworów z jaj, mięsa i przetworów z mięsa. Nowe, niekonwencjonalne technologie separacji składników z jaj o właściwościach antybakteryjnych, odŝywczych i produkcja przeciwciał. Mleko surowe pozyskiwanie, jakość. Skład i właściwości fizykochemiczne mleka. Wstępne zabiegi w technologii mleczarskiej wirowanie, pasteryzacja. Biopreparaty zakwasy, preparaty koagulujące. Mleko spoŝywcze i UHT. Mleczne napoje fermentowane. Technologia 13

14 koncentratów mlecznych zagęszczanie, suszenie, procesy membranowe. Przetwórstwo tłuszczu mlekowego masło i wyroby masłopodobne. Sery podpuszczkowe i kwasowe. Wykorzystanie produktów ubocznych. Produkcja lodów. Instytut Technologii Mięsa Katedra Technologii Mleczarstwa dr inŝ BoŜena Danyluk e Technologie fermentacji i biotechnologia Ŝywności ECTS Bioprocesses in food production Fermentacja etanolowa. Gorzelnictwo, przemysł spirytusowy, produkcja wódek. Browarnictwo i słodownictwo. Winiarstwo. Fermentacja mlekowa, propionowa, octowa i cytrynowa. Produkcja droŝdŝy piekarskich. Zastosowanie enzymów w przetwórstwie surowców. Biologiczne metody konserwacji Ŝywności i pasz - kiszonkarstwo. Mikroorganizmy probiotyczne, prebiotyki, synbiotyki. śywność transgeniczna i tzw. nowa Ŝywność. Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Produkcja i zastosowanie kultur starterowych. Produkcja enzymów. Unieruchamianie komórek i enzymów. Podstawy inŝynierii genetycznej. Bioreaktory i aparatura biotechnologiczna. Mikroorganizmy przemysłowe. Metody hodowli mikroorganizmów. PoŜywki. Izolacja i ulepszanie genetyczne mikroorganizmów. Kolekcje i ich zadania. Instytut Technologii śywności Pochodzenia Roślinnego Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki Anatomia i fizjologia ECTS Anatomy and physiology Komórka, tkanki, narządy, środowisko człowieka. Narządy ruchu. Podstawy mechaniki ruchu. Układ trawienny budowa i fizjologia. Trawienie i wchłanianie. Defekacja. Gruczoły trawienne budowa i czynności. Przemiana materii i energii, podstawy Ŝywienia człowieka. Układ oddechowy mechanika oddychania, jego regulacja. Układ moczowo-płciowy, fizjologia ciąŝy i porodu. Układ krąŝenia serce oraz naczynia krwionośne. Krwiobieg duŝy i mały. Układ Ŝyły wrotnej. Układ chłonny. Krew, limfa, budowa i zadania ciałek krwi, śledziona. Układ gruczołów dokrewnych, budowa i zadania. Układ nerwowy, komórka nerwowa, odruch i łuk nerwowy, mózgowie, rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i rdzeniowe, układ nerwowy autonomiczny. Układ narządów zmysłów. Budowa i zadania skóry. Wybrane zaburzenia w czynności niektórych układów. Katedra Higieny śywienia Człowieka prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak e Ekonomika i zarządzanie zakładem gastronomicznym ECTS Economics and management of food services Typy i rodzaje zakładów Ŝywienia zbiorowego. Rodzaje świadczonych usług. Potrzeby konsumentów. Funkcje wypełniane przez zakłady gastronomiczne produkcja, sprzedaŝ, organizacja spoŝycia. Proces gospodarczy, produkcyjny i technologiczny. Procesy technologiczne zróŝnicowanie, przebieg, schematy. Układy funkcjonalne pomieszczeń w róŝnych typach zakładów. Organizacja produkcji i pracy w zakładach tradycyjnych i fast food stanowiska pracy, harmonogramy pracy, maszyny i urządzenia, struktura zatrudnienia. Produkcja potokowa. Asortyment produkcji potrawy kulinarne, napoje. Asortyment sprzedaŝy. Zasady sporządzania karty dań. Zasady obsługi konsumenta. Koszty rodzaje, produkcyjne, jednostkowe, struktura, wielkość. Ceny i marŝe gastronomiczne. Kryteria ustalania cen. Zyski i rentowność zakładów. Podatki rodzaje. Jednostki gospodarcze, rodzaje spółek. Katedra Technologii śywienia Człowieka dr inŝ. Katarzyna Waszkowiak 14

15 śywienie człowieka ECTS Human nutrition śywność i jej odŝywcza. Zmiany wartości odŝywczej podczas przetwarzania i przechowywania. Wzbogacanie Ŝywności i suplementacja racji pokarmowej. Informacja Ŝywieniowa na opakowaniach produktów spoŝywczych. Diety alternatywne. Wegetarianizm. Sposób Ŝywienia i metody jego oceny. Stan odŝywienia i metody jego oceny. Bezpieczeństwo Ŝywieniowe. Katedra Higieny śywienia Człowieka prof. dr hab. Jan Gawęcki Analiza sensoryczna Ŝywności ECTS Sensory analysis of food Wpływ czynników fizjologicznych i psychologicznych na wraŝliwość sensoryczną wartości progowe, kategorie pomiarów sensorycznych. Zmysły człowieka biorące udział w pełnej ocenie sensorycznej receptory, fizjologia percepcji bodźców smakowych i węchowych. Warunki prowadzenia ocen sensorycznych wyposaŝenie laboratorium, wyposaŝenie, przygotowanie i podawanie prób do oceny. Charakterystyka metod oceny sensorycznej metody róŝnicowe i ilościowe. Badania konsumenckie wybór zespołu, stosowane metody i miejsce prowadzenia ocen. Katedra Technologii śywienia Człowieka dr inŝ. Krystyna Szymandera-Buszka Przemysłowa produkcja potyraw ECTS Industrial catering Określenie Ŝywności wygodnej, konstruowanej. Stopnie gotowości Ŝywności do spoŝycia. Systemy produkcji i utrwalania półproduktów i gotowych potraw. Etapy procesu technologii potraw chłodzonych, mroŝonych, sterylizowanych i odwodnionych. Aseptyczne pakowanie gotowych potraw. Restytucja gotowych potraw. Przemiany zachodzące w procesie utrwalania i przechowywania gotowych potraw. Dodatki funkcjonalne stosowane do Ŝywności wygodnej: hydrokoloidy, emulgatory, hydrolizaty białkowe, substytuty białkowe, preparaty smakowo-zapachowe, naturalne substancje słodzące, naturalne barwniki. Katedra Technologii śywienia Człowieka prof. dr hab. Józef Korczak Biologia molekularna z elementami genetyki ECTS Molecular biology and introduction to genetics Kwasy nukleinowe jako nośniki informacji genetycznej, kod genetyczny. Struktura genów, genomów i budowa chromosomów. Replikacja, transkrypcja i translacja oraz mechanizmy regulacji tych procesów. Mutacje i mechanizmy naprawcze. Błony, kompartmentacja komórki i transport przez błony. Modyfikacje potranslacyjne, sortowanie i wydzielanie białek. Cykl komórkowy i róŝnicowanie. Sygnalizacja komórkowa. Choroby genetyczne i nowotwory. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności dr Marcin Schmidt Biotechnologia Ŝywności ECTS Food biotechnology Mikrobiologiczna synteza białka (SCP). Biosynteza aminokwasów. Biosynteza egzopolisacharydów. Biosynteza lipidów. Biosynteza witamin. Biosynteza kwasów organicznych. śywność genetycznie zmodyfikowana i jej znaczenie. Kierunki genetycznego kształtowania cech Ŝywieniowych i technologicznych roślin i zwierząt. GMO a bezpieczeństwo konsumentów. Regulacje prawne. Metody wykrywania Ŝywności genetycznie zmodyfikowanej. Biokonserwacja: mikrobiologiczne metabolity o działaniu przeciwdrobno-ustrojowym, bakterie mlekowe i propionowe, praktyczne zastosowania, przykłady procesów przemysłowych. Bakteriocyny. Probiotyki i prebiotyki: produkcja, aktywność biologiczna i zastosowanie. śywność fermentowana. Produkcja grzybów wyŝszych na przykładzie pieczarki i boczniaka. Mikroalgi jako źródło składników pokarmowych. Technologia produkcji etanolu. Wykorzystanie etanolu w produkcji paliw i wyrobów spirytusowych. Produkcja win i koniaków. Technologia słodownictwa i browarnictwa. Przyczyny zaburzeń procesu fermentacji. Biogeneza 15

16 związków zapachowych, olejki eteryczne, produkcja aromatu w proszku, produkcja związków zapachowych z nowych surowców dla przemysłu olejarskiego. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności Instytut Technologii śywności Pochodzenia Roślinnego prof. dr hab. Włodzimierz Grajek prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki Biologiczne metody ochrony środowiska ECTS Biological methods of environment protection Rozwój rolnictwa, gospodarki Ŝywnościowej i ich związek ze środowiskiem. Oddziaływanie biochemiczne w środowisku. Oddziaływanie roślin niŝszych, wyŝszych i zwierząt (środki ataku i obrony), allelopatia, toksyny, deterenty, sterylanty, chemoregulatory itp.. Detoksykacja i biotransformacja ksenobiotyków. Wpływ środowiska na biochemizm człowieka. Atmosfera, zasoby, źródła zanieczyszczeń. Efekt cieplarniany. Ochrona zasobów atmosfery. Metody biologiczne oczyszczania powietrza. Zasoby wody, rodzaje zanieczyszczeń i wskaźniki zanieczyszczeń. Ścieki metody oczyszczania..metody biologiczne oczyszczania w warunkach naturalnych i sztucznych ( metody osadu czynnego, złoŝa biologicznego). Procesy beztlenowe. Utylizacja odpadów metodami biochemicznymi (kompostowanie, produkcja biogazu). Ścieki i odpady z przemysłu spoŝywczego i sposoby ich przetwarzania. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności dr inŝ. Paweł Cyplik Mikrobiologia przemysłowa ECTS Microbial fermentations Izolacja, selekcja i ulepszanie mikroorganizmów przemysłowych. PoŜywki przemysłowe. Metody długotrwałego przechowywania mikroorganizmów i kolekcje mikroorganizmów. Kultury starterowe. Główne grupy mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym. Metody hodowli mikroorganizmów: metoda okresowa, okresowo-dolewowa i ciągła. Hodowla w złoŝu stałym. Czynniki środowiskowe wpływające na wzrost drobnoustrojów. Bakteriofagi, zakaŝenia bakteryjne i grzybowe, metody zwalczania zakaŝeń. Sterowanie metabolizmem komórkowym inŝynieria metaboliczna. Nadprodukcja metabolitów przez mikroorganizmy. Przykłady hodowli tlenowej droŝdŝe piekarskie, osad czynny. Przykłady fermentacji beztlenowej fermentacja etanolowa. Strategie w hodowli organizmów rekombinowanych. System HAACP w odniesieniu do kontroli mikrobiologicznej zakładów przemysłowych. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności prof. dr hab. Włodzimierz Grajek Mikrobiologiczne bezpieczeństwo Ŝywności ECTS Microbiological safety of food Pojęcie bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Kryteria mikrobiologiczne. Drobnoustroje wskaźnikowe. Wymogi i standardy mikrobiologiczne (ISO). Bezpieczeństwo mikrobiologiczne w laboratorium. Podział mikroorganizmów według klas ryzyka (EFB, OECD). Nowe patogeny w Ŝywności. Nowoczesne metody wykrywania i diagnozowania drobnoustrojów. Modyfikacja metod tradycyjnych. Mikrobiologiczne metody instrumentalne.. Mikroflora epifityczna i wtórna warzyw i owoców. Mikroflora produktów pochodzenia zwierzęcego. Mikrobiologiczne podstawy utrwalania Ŝywności.. Środki antymikrobiologiczne stosowane w przetwórstwie Ŝywności. Psychrofile, psychrotrofy, mezofile i termofile. Mikrobiologia prognostyczna modelowanie matematyczne. Bioteroryzm. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności prof. dr hab. Krystyna Trojanowska Technologia bioprocesowa ECTS Bioprocess technology Sterylność bioprocesów, sterylizacja poŝywek, aparatury i pomieszczeń produkcyjnych. Bioreaktory - konstrukcje i właściwości, dynamika cieczy w bioreaktorach, siły ścinające i sposoby przeciwdziałania. Wymiana masy w bioreaktorach, wpływ sposobu natleniania na współczynnik wnikania masy. Techniki pomiarowe i kontrola bioprocesów, sensory i biosensory. Kinetyka bioprocesów: modele wzrostu mikroorganizmów i modele wytwarzania produktu w hodowli okresowej i ciągłej, elementy mikrobiologii prognostycznej. Procesy separacyjne w biotechnologii; flokulacja zawiesin biologicznych, odwirowanie, filtracja i separacja membranowa, ekstrakcja ciecz-ciało stałe, ekstrakcja nadkrytyczna, dwufazowa ekstrakcja wodna białek. Fermentacja dwufazowa i jej zastosowanie w biotechnologii. Odwrócone micelle. Techniki membranowe 16

17 i ich zastosowanie w biotechnologii. Immobilizacja komórek i biokatalizatorów. Rozbijanie struktur komórkowych. Metody oczyszczania białek. Zagęszczanie roztworów zawierających substancje biologicznie czynne. Utrwalanie produktów biotechnologii; krioprezerwacja, krystalizacja, suszenie i liofilizacja. Reologia roztworów produktów biotechnologii. Wymagania aparaturowe dla biowytwórni aspekty bezpieczeństwa. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii śywności dr hab. GraŜyna Lewandowicz, prof. nadzw. Systemy zapewnienia i zarządzania jakością ECTS Quality assurance management systems Pojęcie jakości i zarządzania. Terminologia zarządzania jakością. Pojęcia jakości Ŝywności. Krótka charakterystyka systemów zarządzania. System zarządzania jakością według ISO 9000:2000. System Zarządzania Środowiskowego, wg. ISO 14000, System Zarządzania Środowiskiem Pracy wg. PN-N 18000, Systemy i praktyki zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym Ŝywności: HACCP, Dobra Praktyka Higieniczna GHP, Dobra Praktyka Produkcyjna GMP, Punkty Kontrolne Zagwarantowania Jakości-QACP, Identyfikalność pochodzenia Ŝywności. Normalizacja systemu bezpieczeństwa zdrowotnego. Integracja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym Filozofie i podejścia do jakości, Wytwarzanie na światowym poziomie -WCM, Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM. Koszty jakości, klasyfikacja kosztów jakości, analiza kosztów jakości. Wspomaganie komputerowe systemowego zarządzania jakością. prof. dr hab. Jacek Kijowski Dobra praktyka higieniczna i produkcyjna ECTS Good hygiene and manufacturing practices Pojęcia i definicje. Wymagania i zalecenia GHP/GMP w obszarach: produkcji wstępnej, lokalizacji zakładu, projektowania zakładu, planu rozmieszczenia maszyn i urządzeń, higieny personelu, przechowywania i magazynowania, dystrybucji i transportu. Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej. BranŜowe Kodeksy Zasad Postępowania. Zasady mycia i dezynfekcji. Rodzaje środków myjących i sposoby mycia (COP, CIP). Wymagania dla pomieszczeń socjalnych. Zabezpieczanie przed dostępem szkodników, dezynsekcja i deratyzacja. Szkolenia personelu w zakresie higieny. Dokumentacja GHP/GMP. dr inŝ.renata Radziejewska-Cegielska Analityka dla bezpieczeństwa i higieny Ŝywności ECTS Analysis for safety and hygiene of food Szybkie testy dla wykrywania mikrobiologicznych i chemicznych skaŝeń i zanieczyszczeń Ŝywności. Wykrywanie mikroorganizmów patogennych, mikotoksyn, antybiotyków, alergenów. Szybkie metody analizy Ŝywności, analiza w podczerwieni, szybka chromatografia gazowa. Metody i techniki wykrywania zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych Ŝywności (metale cięŝkie, pestycydy chloroorganiczne, toksyny fuzaryjne). Analiza wody i powietrza. Metody skuteczności mycia powierzchni produkcyjnych, maszyn, otoczenia, higiena pracowników. Analiza sensoryczna Ŝywności (próg wraŝliwości, próg róŝnicy, metoda parzysta, metoda trójkątowa itp.). dr inŝ.grzegorz Leśnierowski Zarządzanie jakością wg ISO ECTS Quality management according to ISO Podstawy kompleksowego zarządzania jakością (TQM, ISO 9000). Wprowadzenie do systemów zarządzania jakością wg norm ISO Struktura rodziny norm Podstawy systemów zarządzania jakością i terminologia wg EN ISO 9000: Zasady zarządzania jakością wg EN ISO 9001:2000. Podejście procesowe w znowelizowanych normach ISO 9001:2000. Mapowanie procesów. Charakterystyka wymagań normy EN ISO 9001:2000. Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Znaczenie i cele opracowywania dokumentacji. Struktura dokumentacji systemowej. Wymagania stawiane Księdze Jakości. Zakres dokumentacji proceduralnej przebiegu procesów. Rodzaje dokumentów w systemie zarządzania jakością. Nadzór nad dokumentacją. Zarządzanie kosztami jakości. Ewidencja kosztów jakości. Struktura kosztów jakości. Wskaźniki jakości. 17

18 Rachunek kosztów jakości. Ocena skuteczności systemów zarządzania jakością. Doskonalenie systemów zarządzania jakością. Charakterystyka wymagań normy EN ISO 9004:2000 dotycząca wytycznych do doskonalenia systemów zarządzania. dr inŝ.jolanta Tomaszewska-Gras Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności HACCP ECTS HACCP food safety systems Pojęcia i definicje HACCP, Relacje między HACCP a GHP/GMP. HACCP i GHP w prawie polskim, UE i w Codex Alimentarius. Analiza ryzyka, oszacowanie ryzyka, zarządzanie ryzykiem, komunikacja ryzyka. ZagroŜenia biologiczne, chemiczne i fizyczne Ŝywności, szacowanie i weryfikacja zagroŝeń. Siedem zasad systemu. 12 etapów realizacji i wdraŝania systemu HACCP. 1. Powołanie zespołu HACCP. 2. Opis produktu. 3. Przeznaczenie produktu. 4. Opracowanie diagramu procesu. 5. Weryfikacje diagramu. 6. Identyfikacja i analiza zagroŝeń.7. Ustalenie krytycznych punktów kontroli CCP. 8. Wyznaczenie wartości krytycznych i tolerancji. 9. Monitorowanie CCP. 10.Działania korygujące.11.weryfikacja systemu. 12. Dokumentowanie systemu, Szkolenie w systemie HACCP. Wady i zalety systemu HACCP. Normalizacja systemu HACCP. prof. dr hab. Jacek Kijowski Dokumentacja i audit systemów ECTS Documentation and audit of quality management systems Dokumentowanie systemów zarządzania jakością. Zewnętrzne dokumenty odniesienia systemów zarządzania jakością. Ogólne omówienie zasadniczej struktury dokumentacji wewnętrznej systemu zarządzania jakości w organizacji. Księga jakości znaczenie, zawartość, metody opracowywania, zarządzanie. Procedury, instrukcje (definicje, obszary objęte procedurą i instrukcją, struktura). Plan jakości, zapisy. Zarządzanie dokumentacją. Audit jako narzędzie oceny systemu zarządzania jakością. Zasadnicze cechy auditu. Cele i przyczyny przeprowadzania auditów. Rodzaje auditów. Auditowanie, zasadnicze etapy auditu. Niezgodności i ich kategoryzacja. Kryteria kwalifikacji auditorów zarządzania jakością. dr inŝ. Renata Radziejewska-Cegielska Zarządzanie środowiskowe i ekologiczna produkcja Ŝywności ECTS Environmental management systems and ecological food production Stan środowiska przyrodniczego a jakość surowców i produktów spoŝywczych. Zakład przemysłu spoŝywczego jako źródło zagroŝeń dla środowiska naturalnego i sposoby ich łagodzenia w świetle obowiązujących wymagań prawnych. Rola konsumenta w proekologicznym postępowaniu z produktami spoŝywczymi. Podstawy zarządzania informacjami środowiskowymi według norm ISO z uwzględnieniem specyfiki przemysłu spoŝywczego. Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskowego. Zasady rolnictwa ekologicznego i jego status prawny. Warunki tworzenia rynku produktów rolnictwa ekologicznego w Polsce. Internet jako źródło informacji o zarządzaniu środowiskowym i ekologicznej produkcji Ŝywności przykłady. dr hab. Piotr Konieczny Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym ECTS Statistical process control SPC jako system informacji o procesie. Zasady rejestracji zmienności procesów. Pomiar dokładności i precyzji procesów. Modele procesów i ich kwalifikacja. Przebieg procesu i identyfikacja problemów: schematy blokowe, arkusze sprawdzające, histogramy, diagramy i wykresy, analiza Pareto, wykresy Ishikawy. Metoda FMEA. Karty kontrolne dla zmiennych ciągłych. Karty kontrolne dla atrybutów. Przekształcanie atrybutów w zmienne. Zmienność procesu. Metoda 6σ i 3σ. Zdolność jakościowa procesu, urządzenia, dostawcy. Naturalne limity tolerancji. Funkcja utraty jakości. Próbkowanie. Wykorzystanie danych nadzoru sanitarnego dla potrzeb SPC. dr hab. Jan Zabielski, prof. nadzw. 18

19 Anatomia człowieka ECTS Human anatomy Podstawowe wiadomości z anatomii człowieka. Układ ruchu, kości, stawy, więzadła, mięśnie. Układ pokarmowy. Układ oddechowy. Układ krąŝenia. Układ chłonny. Układ moczowo-płciowy. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe. Narządy zmysłów: narząd wzroku, słuchu. Skóra i przydatki skóry. Okolice ciała. Katedra Higieny śywienia Człowieka prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak Fizjologia człowieka ECTS Human physiology Podstawowe wiadomości z anatomii człowieka. Układ ruchu, kości, stawy, więzadła, mięśnie. Układ pokarmowy. Układ oddechowy. Układ krąŝenia. Układ chłonny. Układ moczowo-płciowy. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe. Narządy zmysłów: narząd wzroku, słuchu. Skóra i przydatki skóry. Okolice ciała. Katedra Fizjologii i Biochemii prof. dr. hab. Leszek Nogowski Kliniczny zarys chorób I ECTS Clinical outline of diseases I Wiadomości wstępne pojęcie zdrowia i choroby. Objawy chorobowe. Choroby układu pokarmowego. Chirurgia przewodu pokarmowego. Choroby układu dokrewnego i choroby metaboliczne. Zaburzenia układu krąŝenia i krwiotwórczego. Instytut Pediatrii UM prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy Kliniczny zarys chorób II ECTS Clinical outline of diseases II Choroby układu moczowego. Choroby układu nerwowego. Choroby alergiczne i zaburzenia immunologiczne. Choroby zakaźne i pasoŝytnicze. Patofizjologia ciąŝy. Choroby wieku dziecięcego. Patologia wieku starszego geriatria. Urazy narządu ruchu i pierwsza pomoc. Instytut Pediatrii UM prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy Epidemiologia Ŝywieniowa ECTS Nutritional epidemiology Metody oceny spoŝycia Ŝywności. Metody oceny stanu zdrowia populacji. Wybór rodzaju badania epidemiologicznego. Badania retrospektywne i prospektywne. Miary ryzyka. Projektowanie epidemiologicznych badań Ŝywieniowych. Analiza i opracowywanie wyników Ŝywieniowych badań epidemiologicznych. Katedra Higieny śywienia Człowieka prof. dr hab. Jan Jeszka śywienie kliniczne ECTS Clinical nutrition NiedoŜywienie przyczyny, rodzaje, następstwa, rozpoznanie i leczenie. Ogólne zasady Ŝywienia chorych. Postępowanie dietetyczne w chorobach układu pokarmowego, oddechowego, krąŝenia. śywienie dietetyczne w chorobach nerek. śywienie w niedokrwistości, osteoporozie. śywienie w chorobach nowotworowych. śywienie w alergiach pokarmowych, chorobach zakaźnych i pasoŝytniczych. śywienie chorych po zabiegach chirurgicznych i chorych z poparzeniami. Farmakoterapia Ŝywieniowa. śywienie chorych nieprzytomnych. śywienie dojelitowe i pozajelitowe. śywienie chorych w OIOM ie. Katedra Higieny śywienia Człowieka prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak Dietetyka pediatryczna ECTS Pediatric nutrition Zasady Ŝywienia kobiety cięŝarnej i karmiącej. śywienie w stanach patologicznych ciąŝy. Naturalne i sztuczne Ŝywienia niemowląt, zasady i warunki sporządzania posiłków dla zdrowych niemowląt zgodnie z zaleceniami 19

20 Ŝywienia niemowląt, zasady i warunki sporządzania posiłków dla zdrowych niemowląt zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka. Asortyment wartość odŝywcza preparatów mlecznych, przetworów zboŝowych, mięsnych i owocowo-warzywnych dla niemowląt i dzieci starszych. śywienie dzieci z otyłością młodzieńczą, w chorobach miąŝszu wątroby i trzustki, w chorób reumatycznej, w niedokrwistości, w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego, w oparzeniach i w stanach pooperacyjnych. śywienie w refluksie Ŝołądkowo przełykowym, przy braku apetytu, w zaparciach, biegunkach. Celiakia zasady Ŝywienia dzieci i młodzieŝy, asortyment i zastosowanie preparatów bezglutenowych. Diety eliminacyjne w fenyloketonurii, galaktozemii, w niedoborach aktywności laktazy i sacharazy. śywienie dzieci z mukowiscydozą. Katedra Higieny śywienia Człowieka prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak 20

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych SPIS TREŚCI Wprowadzenie 11 I. Jakość żywności, systemy zarządzania jakością i klasyfikacja żywności 13 1. Wstęp 13 2. Określenia jakości 14 3. Systemy zapewniające prawidłową jakość produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 1 TŻ technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9 Wiadomości wstępne 9 Rozdział 1. Zapewnianie bezpieczeństwa żywności 11 1.1. Prawo żywnościowe 12 1.2. Normalizacja i normy 18 1.3. Systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 20 1.3.1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka studia stacjonarne I stopnia, inŝynierskie

Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka studia stacjonarne I stopnia, inŝynierskie Technologia i Ŝywienie człowieka studia stacjonarne I stopnia, inŝynierskie na semestry 1-4 plan wspólny dla wszystkich specjalności Wykłady Ćwiczenia Chemia ogólna 30 30 E GL KCh Matematyka 30 30 E GI

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2 Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o produktach spożywczych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia Kierunek ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Przemiany materii

Bardziej szczegółowo

4 Ogólna technologia żywności

4 Ogólna technologia żywności Spis treści Przedmowa 7 1. Operacje membranowe, Krzysztof Surówka 9 1.1. Wstęp 9 1.2. Zasada krzyżowej filtracji membranowej 9 1.3. Ogólna charakterystyka operacji membranowych 10 1.4. Membrany - klasy

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Tendencje rozwoju systemów produkcyjnych Kod przedmiotu: ZZMU_D._54_ Rok studiów: Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 1TŻ1, 1TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Procesy technologiczne w produkcji potraw. Cele i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa 1 kucharz Moduł - dział -temat Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Dietetyka

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: towaroznawstwo STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: towaroznawstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: towaroznawstwo STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 7 Studia magisterskie na kierunku towaroznawstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów).

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...3...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy...

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11

SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11 1.1. Zakres chemii żywności 11 1.2. Zarys rozwoju 12 1.2.1. Początki wiedzy o żywności 12 1.2.2. Zaczątki chemii żywności 13 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: opisu matematycznego zjawisk fizycznych i procesów przetwarzania żywności.

Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: opisu matematycznego zjawisk fizycznych i procesów przetwarzania żywności. studia rolnicze i leśne, kierunek: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek)

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek) asf;mfzjf Spis treści 1. Informacje wstępne 11 (Jan Fiedurek) 1.1. Biotechnologia w ujęciu historycznym i perspektywicznym... 12 1.2. Biotechnologia klasyczna i nowoczesna... 18 1.3. Rozwój biotechnologii:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści Drób 1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu 1. Pochodzenie drobiu 2. Pojęcie drobiu, 3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

[tlił [ f lliu I K lm ll W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N

[tlił [ f lliu I K lm ll W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N [tlił [flliu IK lm ll W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N Redakcja naukowa Jan Gawęcki ŻYWIENIE CZŁOWIEKA i* WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2012 I. Wstęp 1. Człowiek i jego pokarm (Jan G aw ęcki)...13

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI T.5. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH W OBRĘBIE ZAWODU: TECHNIK ŻYWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH 330 Przedmiot nauczania Dział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 11

SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 SPIS TREŚCI WSTĘP................................................................ 11 1. PRODUKCJA ŻYWNOŚCI (Zygmunt Litwińczuk, Joanna Barłowska)......... 13 1.1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności. Krystyna Szybiga, dr inŝ.

Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności. Krystyna Szybiga, dr inŝ. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Procesy przemian w przetwórstwie surowców rolnych na Dolnym Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Krystyna Szybiga, dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Nazwisko. Imię/imiona............ Studia: I /II * Rok studiów...ii... Semestr studiów...4...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres mailowy... telefon kontaktowy... 1. Technologia informacyjna / 2 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

1. SACHARYDY W ŻYWNOŚCI - BUDOWA I PRZEKSZTAŁCENIA

1. SACHARYDY W ŻYWNOŚCI - BUDOWA I PRZEKSZTAŁCENIA Chemia żywności : praca zbiorowa. T. 2, Sacharydy, lipidy i białka / pod red. Zdzisława E. Sikorskiego ; aut. Bronisław Drozdowski [et al.]. wyd. 6, dodr. 2. Warszawa, 2014 Spis treści PRZEDMOWA 11 1.

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności Załącznik do Uchwały nr 17/20162017 Senatu UP w Lublinie Kierunek: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności Poziom

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa II ZSK Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Powtórzenie wiadomości z klasy I 2-3 Przyprawy roślinne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7 Część I SUROWCE ZWIERZĘCE I ICH JAKOŚĆ Rozdział 1. WPROWADZENIE... 15 Rozdział 2. CHARAKTERYSTYKA ZWIERZĄT RZEŹNYCH... 22 Rozdział 3. PRODUKCJA RZEŹNIANA... 52 Rozdział 4. MIĘSO

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2016 r. Ochrona środowiska - definicje Ochrona środowiska szereg podejmowanych przez człowieka działań

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i I realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 30.06.2011 Przedmioty ogólne I ogólne 295 1 Język obcy 45 45 30-120 120 ZO 2 2 1 2 Etyka/Filozofia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii.

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii. Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW (zarządzenie Nr 31 a ZUT z dnia 26.09.2014 r.) Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...4...studia stacjonarne/niestacjonarne* Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 1. PRODUKCJA ŻYWNOŚCI (Zygmunt Litwińczuk, Joanna Barłowska) 13 1.1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne z zakresu towaroznawstwa 14 1.2. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 13

Spis treści Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Charakterystyka gastronomii i technologii gastronomicznej... 17 Rozdział 2. Organizacja funkcjonowania zakładów gastronomicznych... 24 2.1. Działy zakładu gastronomicznego...

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie napojów i potraw

Sporządzanie napojów i potraw Sporządzanie napojów i potraw REFORMA 2012 TOWAROZNAWSTWO I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI Anna Kmiołek Kwalifikacja T.6.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH KUCHARZ Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe):

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu (zaznaczyć właściwe): (zarządzenie Nr 31 a ZUT z dnia 26.09.2014 r.) Nazwisko. Imię/imiona............ Nr albumu Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Studia: I /II * Rok studiów..ii... Semestr studiów...4...studia

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Fosfor w żywności i żywieniu

Fosfor w żywności i żywieniu Wydział Nauk o Żywności SGGW Fosfor w żywności i żywieniu Prof. dr hab. Mirosław Słowiński Zakład Technologii Mięsa Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Pojęcie zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanty i funkcji gęstości. 2. Sposoby weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Opis na kierunku TOWAROZNAWSTWO z odniesieniem do, nauk oraz kształcenia prowadzących do specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych profil ogólnoakademicki studia I stopnia NTW1_W01 NTW1_W02 NTW1_W03

Bardziej szczegółowo

Towaroznawstwo I stopień

Towaroznawstwo I stopień Towaroznawstwo I stopień PYTANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW NAUK PODSTAWOWYCH (A) 1. Rodzaje macierzy kwadratowych 2. Podstawowe właściwości próby badawczej 3. Wybrane metody analizy statystycznej do oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin/semestr 60/32 Wykłady: 60/32 Ćwiczenia: Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Mikrobiologia Rola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

2. Budowa i podstawowy skład surowców oraz produktów żywnościowych Robert Tylingo 9

2. Budowa i podstawowy skład surowców oraz produktów żywnościowych Robert Tylingo 9 Spis treści Przedmowa XI 1. Zakres i rola chemii żywności Zdzisław E. Sikorski 1 1.1. Zakres i rozwój chemii żywności 3 1.2. Rola chemii żywności w gospodarce żywnościowej 3 1.2.1. Priorytety 3 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość - red. T. Grabowski, J. Kijowski

Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość - red. T. Grabowski, J. Kijowski Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość - red. T. Grabowski, J. Kijowski Spis treści Przedmowa 1. STAN I PERSPEKTYWY PRODUKCJI MIĘSA DROBIOWEGO 1.1. Wprowadzenie 1.2. Rozwój produkcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA

ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSTWA Wrocław, 2008 rok RAMOWY PLAN STUDIÓW Przedmiot Wykłady Ćwiczenia Zaliczenie 1. Dydaktyka przedmiotowa -technologia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia chemiczne

Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia w środkach spożywczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasy 2TŻ1, 2TŻ2 Moduł - dział -temat L.p. Zakres treści Zapoznanie z PSO Kryteriami 1 egzaminu zawodowego Powtórzenie wiadomości z klasy I 2 Powtórzenie wiadomości

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

CHEMIA PIĘKNA W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N i

CHEMIA PIĘKNA W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N i CHEMIA PIĘKNA W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N i M arcin J! lifcl CHEMIA PIĘKNA WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2012 Spis treści Przedmowa... IX 1. RYS HISTORYCZNY... 1 2. CHEMIA OGÓLNA... 4

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz. symbol cyfrowy 741[03]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz. symbol cyfrowy 741[03] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie rzeźnikwędliniarz symbol cyfrowy 741[03] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień

PROGRAM NAUCZANIA. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 512[05]/SZ/MENiS/2002.05.08 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: II stopień Nr Treści programowe I Opakowania żywności. 1. Zapoznanie się z programem nauczania. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo