CAZ-UR DS Starogard Gdański, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAZ-UR.5510.25.2014.DS Starogard Gdański, 16.07.2014 r."

Transkrypt

1 CAZ-UR DS Starogard Gdański, r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYM POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim podaje do wiadomości publicznej, że w najbliższym czasie Urząd zamierza dokonać następującego zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla osób bezrobotnych nt. Obsługa i organizacja ruchu turystycznego I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Obsługa i organizacja ruchu turystycznego 2. W szkoleniu uczestniczyć będzie jedna osoba bezrobotna z wykształceniem średnim, która zamierza uzyskać wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem biura turystycznego zajmującego się organizacją imprez turstycznych dla klientów indywidualnych i grupowych. Po ukończeniu szkolenia kandydat deklaruje zamiar podjęcia działalności gospodarczej w branży turystycznej. 3. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Pracy, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie starogardzkim 4. Miejsce realizacji szkolenia: w miejscowości położonej w odległości nie większej niż 80 km od Starogardu Gdańskiego. 5. Wymiar godzinowy szkolenia to nie mniej niż 270 godzin obejmujących: część teoretyczną (nie mniej niż 110 godzin) podzieloną na moduł zawodowy z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy / prowadzenia działalności w branży turystycznej (min. 80 godzin) oraz moduł zarządzania działalnością gospodarczą (min. 30 godzin) część praktyczną modułu zawodowego (nie mniej niż 160 godzin) UWAGA: w ofercie należy określić minimalny próg uczestnictwa w zajęciach niezbędny do ukończenia szkolenia przez uczestnika (zaliczenia zajęć) zarówno w części teoretycznej, jak i praktyczej 6. Szkolenie musi obejmować m.in. następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką i ruchem turystycznym - definicja regionu turystycznego, aktywności turystycznej - pojęcie turystyki krajowej i zagranicznej - zarys historii turystyki w Polsce - definicje i podział motywacji turystycznych, czynniki wpływające na popularność turystyczną - ruch turystyczny rodzaje, metody badania ruchu turystycznego - kadra w obsłudze ruchu turystycznego - rodzaje, zakres uprawnień i obowiązków - pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, organizator turystyki, wychowawca kolonijny definicje, prawa i obowiązki Systemy organizacji obsługi ruchu turystycznego w Polsce i na świecie - struktury organizacyjne - Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Izby Turystyczne, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Instytut Turystyki - Światowa Organizacja Turystyki ( WTO ), polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki - organizacje turystyczne w wybranych krajach europejskich - najpopularniejsze regiony turystyczne w Polsce i Europie, uczestnictwo Polaków w turystyce, preferencje wyjazdowe polskich turystów - charakter podróży krajowych i zagranicznych - uczestnictwo dzieci i młodzieży w turystyce, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka dla seniora - współczesne trendy turystyczne : główne obszary turystyki o największych szansach rozwojowych (turystyka biznesowa, turystyka kulturowa, miejska, wiejska, agro- i ekoturystyka, turystyka aktywna i specjalnych zainteresowań, turystyka przygraniczna i tranzytowa itp.) Infrastruktura turystyczna a atrakcyjność turystyczna regionu - wyjaśnienie terminu infrastruktury turystycznej, jej elementy i podział, wpływ turystyki na infrastrukturę ogólną

2 - pojęcie i kryteria podziału bazy noclegowej, rodzaje obiektów i kategoryzacja bazdy noclegowej - baza i usługa gastronomiczna pojęcie i kryteria podziału, gastronomia w bazie noclegowej - transport - definicja i podział środków transportu, znaczenie transportu w rozwoju turystyki - pojęcie dostępności komunikacyjnej i jej rola - baza rekreacyjno sportowa, rozrywkowo-kulturalna - turystyka zdrowotna definicja i rodzaje; typy miejscowości uzdrowiskowych Organizacja, struktura i zakres działalności biur podróży - rynek usług turystycznych, rodzaje biur podróży, formy działalności turystycznej - polskie biura podróży w świetle ustawy o usługach turystycznych - warunki założenia biura podróży - tryb postępowania, dokumentacja - podział umów: umowy z klientami, umowy z kontrahentami, umowy najmu środka transportu, franczyza, timesharing - zdefiniowanie grup docelowych i dopasowanie obsługi klienta Odpowiedzialność organizatorów turystyki - Karta Frankfurcka - UOKiK, Rzecznik konsumentów, Federacja konsumentów - gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, rodzaje ryzyka, charakterystyka ubezpieczeń, umowy ubezpieczeniowe System informacyjny - pojęcie systemu informatycznego, korzyści wynikające ze stosowania systemów informatycznych - komputeryzacja w hotelach i biurach podróży - komputerowe systemy rezerwacji i informacji turystycznej. - problemy bezpieczeństwa informacji (utrata danych, wyciek danych, ochrona danych osobowych) Tworzenie produktu turystycznego - pojęcie produktu turystycznego, rodzaje imprez turystycznych, formy turystyki przyjazdowej i wyjazdowej - programowanie, kalkulacja, organizacja i obsługa imprez turystycznych - przygotowanie i realizacja imprez turystycznych - programowanie, dokumentowanie i rozliczanie imprez specjalistycznych Wsółpraca z klientem i marketing usług turystycznych - podstawowa wiedza z zakresu marketingu: definicja, strategie, narzędzia, - komunikacja, rodzaje przekazu - zastosowanie marketingu w usługach turystycznych - specyfika usług turystycznych: metody sprzedaży, metody promocji, budowanie marki, metody prezentacji oferty - podstawowe zasady etykiety, obszary etykiety biznesowej - role menedżera (dyrektora), liderów (kierowników) i członków zespołu (pracowników) w obsłudze klienta - komunikacja z klientem standardy obsługi, jakość obsługi - sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów - obsługa bezpośrednia w biurze podróży, komunikacja telefoniczna i internetowa - typy klienta, style zachowań i praca z tzw. trudnym klientem - budowanie pozytywnych relacji z klientem, elastyczność w kontaktach z klientami - rozwiązywanie problemów i zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów, system reklamacyjny - kodeks etyki w turystyce-informacje ogólne, zasady i wdrożenie kodeksu etyki Przepisy prawne regulujące udział turysty w imprezie - przepisy paszportowe, wizowe, celno-dewizowe, graniczne, sanitarne w kraju docelowym i tranzytowym - polskie przejścia graniczne - rodzaje paszportów i wiz - polskie placówki dyplomatyczne na świecie - opieka konsularna nad turystami - bezpieczeństwo uczestników imprez - zdrowie turysty: szczepienia obowiązkowe i zalecane, choroba lokomocyjna, jet lag, choroba wysokościowa itp.

3 Zajęcia praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w oparciu o zrealizowane zagadnienia z części teoretycznej kursu i z wykorzystaniem omówionych materiałów, sprzętu, metod i technik pracy Moduł z zarządzania działalnością gospodarczą: - ubezpieczenia społeczne zasady, składki itp. - zasady prowadzenia księgowości, podatki, rozliczanie finansowe działalności gospodarczej, - pozyskiwanie środków na rozwój działalności gospodarczej, - podstawy marketingu i reklamy, - wykorzystanie programów komputerowych, bankowości elektronicznej i Internetu w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Egzamin wewnętrzny UWAGA: moduł z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą musi być przeprowadzony jako ostatnia część szkolenia 7. Zamawiający wymaga, aby: - zajęcia teoretyczne odbywały się w sali / miejscu wyposażonym w sprzęt i akcesoria niezbędne do realizacji wszystkich tematów/zagadnień opisanych w pkt 6, w tym stanowisko komputerowe z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji zagadnień opisanych w przedmiocie zamówienia (m.in. specjalistycznego oprogramowania służącego do rezerwacji i zarządzania bazą klientów, stosowanego przez biura podróży, linie lotnicze, hotele itp.) oraz dostępem do internetu, wykorzystywane zarówno w ramach zajęć modułu zawodowego szkolenia, jak i na zajęciach z zarządzania działalnością gospodarczą). - zajęcia praktyczne odbywały się w w biurze / agencji usług turystycznych wyposażonym w sprzęt i akcesoria niezbędne do realizacji wszystkich tematów/zagadnień opisanych w programie szkolenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Wykonawca musi zapewnić uczestnikowi szkolenia odpowiednie wyposażenie stanowiska do prowadzenia zajęć praktycznych modułu zawodowego. Należy wskazać proponowane miejsce (adres) realizacji zajęć zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej. 8. Każdego dnia w czasie trwania zajęć teoretycznych uczestnikowi należy zapewnić poczęstunek, tj. kawę, herbatę oraz wodę mineralną. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji (zarówno przed jak i w trakcie trwania szkolenia) miejsc wskazanych przez Wykonawcę, w których realizowane będzie szkolenie. 10. Każdego dnia trwania szkolenia musi być prowadzony dziennik zajęć teoretycznych/praktycznych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186), w którym zawierane będą następujące informacje: data, ilość godzin zajęć odbytych w danym dniu szkolenia, tematyka zajęć, podpis wykładowcy/instruktora oraz listę obecności zawierająca: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia. Zagadnienia muszą być szczegółowo rozpisane w programie szkoleń, określając temat zajęć edukacyjnych. 11. Uczestnikowi należy zapewnić: a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) b) certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia opatrzony w: logo/dane Wykonawcy oraz logo Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim zgodnie z 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r.,poz. 667) w sprawie szczegółowych warunków realizaci oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy zawierające: numer z rejestru imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub inneg odokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,

4 podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. Certyfikat o ukończeniu szkolenia musi być opatrzony w: logo/dane Wykonawcy oraz logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z podpisem: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz informację o współfinansowaniu: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 30 września 2014 r. Termin rozpoczęcia szkolenia będzie uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania przed rozpoczęciem szkolenia, harmonogramu zajęć obejmującego pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, ilość godzin zegarowych w danym dniu, jak i wskazanie zakresu tematycznego prowadzonych zajęć oraz wykładowców przeprowadzających zajęcia w danym dniu (imię i nazwisko). 13. Inne wymagania: a) Szkolenia odbywają się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia), przy czym uznaje się, że godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; zajęcia muszą trwać max. 8 godzin dziennie, dopuszcza się prowadzenie zajęć wyłącznie w dni powszednie od poniedziału do piątku; b) Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Jeśli zajdzie taka konieczność, Wykonawca ubezpieczy osobę wskazaną przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia (ubezpieczone będą osoby zachowujące prawo do zasiłku przez okres trwania szkolenia oraz osoby, które w trakcie odbywania kursu podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i zadeklarują chęć kontynuowania szkolenia). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia niezwłocznie po zaistnieniu w/w sytuacji. c) Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym i przygotowującym jednocześnie uczestnika szkolenia do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej; d) Uczestnikowi szkolenia należy zapewnić na własność następujące materiały: materiały kancelaryjne: teczkę/segregator, notatnik, długopis, podręcznik / skrypt / materiały powielane obejmujące aktualne zagadnienia dotyczące turystyki (działalności i funkcjonowanioa branży turystycznej), w tym aktualne akty prawne regulujące rynek usług turystycznych w Polsce podręcznik/skrypt obejmujący aktualny stan prawny regulujący prowadzenie działalności gospodarczej wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w formie papierowej oraz elektronicznej płyta CD lub nośnik pamięci przenośnej) program szkolenia harmonogram szkolenia e) Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie uczestnikowi szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały te muszą być przekazane uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu rozpoczęcia szkolenia. f) Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby z wykształceniem związanym z tematyką szkolenia (prosimy o wskazanie w ofercie danych oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej nazwę i termin zrealizowanych szkoleń, okres i miejsce zatrudnienia miesiąc, rok): : do prowadzenia zajęć teoretycznych modułu zawodowego: wykładowca z wykształceniem wyższym I lub II stopnia spełniającym dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków: - doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia (przeprowadzone co najmniej 2 szkolenia z zakresu obsługi / organizacji ruchu turystycznego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty ) - minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w pracy na stanowisku nauczyciela / wykładowcy przedmiotów objętych programem nauczania do prowadzenia zajęć praktycznych: wykładowca z wykształceniem wyższym I lub II stopnia posiadający minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z przedmiotem zamówienia (właściciel lub pracownik biura / agencji usług turystycznych)

5 do prowadzenia zajęć z modułu zarządzania działalnością gospodarczą: wykładowca z wykształceniem wyższym I lub II stopnia (ukończone studia na jednym z w/w kierunków: prawo, ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, marketing) oraz doświadczeniem dydaktycznym (co najmniej 1 szkolenie z zakresu prowadzenia/zarządzania działalnością gospodarczą przeprowadzone w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty) Warunek dotyczący doświadczenia dydaktycznego uznaje się za spełniony w przypadku wykazania, że osoby te prowadziły zajęcia z poszczególnych modułów określonych w programie kształcenia tożsame z modułami / zagadnieniami, do których dana osoba została wskazana w ofercie). Należy podać nazwę i termin zrealizowanych szkoleń. g) Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia instytucji szkoleniowej czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym; h) Organizator szkolenia musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji. i) Sala wykładowa/ćwiczeniowa (miejsce odbywania praktyk), materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla uczestnika Wykonawca będzie musiał opatrzyć logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ; Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie starogardzkim w ramach Poddziałania POKL zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy będących w jego posiadaniu stosownych materiałów mogących pomóc Wykonawcy w realizacji tego obowiązku. j) Zamawiającemu i jednostkom kontrolującym Zamawiającego będzie przysługiwało w każdym czasie prawo kontroli realizacji umowy. k) Wykonawca zapewnia Zamawiającemu i jednostkom kontrolującym Zamawiającego prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia, w tym dokumenty finansowe. l) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania (zarówno w formie pisemnej, jak elektronicznej), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, dokumentacji związanej z realizacją zamówienia do r. m) Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie i aktualizowania w tej bazie informacji o szkoleniu organizowanym w ramach projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu Jednocześnie informujemy, że przy dokonywaniu wyboru jednostki szkoleniowej, tut. Urząd uwzględnia w szczególności zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych ustalonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obowiązujące kryteria wyboru instytucji szkoleniowej to m.in.: dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, jakość oferowanego programu szkolenia, posiadanie certyfikatu jakości usług, dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia, dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, koszty szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia. Do oferty należy dołączyć: A) Program szkolenia zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 B) Kalkulację kosztów szkolenia obejmującą koszt szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę z uwzględnieniem wymaganego minimum programowego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 C) Wykaz kadry dydaktycznej obejmujący dane osób przewidzianych do realizacji szkolenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 Tryb i forma składania ofert: osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim, Kancelaria Ogólna, parter, pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kanałowa 3, Starogard Gdański,

6 faksem na numer lub pocztą elektroniczną na adres: (w tym wypadku prosimy o jak najszybsze przekazanie oryginałów dokumentów), Termin składania ofert: 23 lipca 2014 r. *oferty składane osobiście oraz przesyłane pocztą do godz *oferty przesyłane faksem oraz pocztą elektroniczną do godz Dla ofert składanych osobiście oraz przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres potwierdzenie odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Z uwagi na indywidualny charakter szkolenia wybór jednostki nastąpi ze szczególnym uwzględnieniem poniższych kryteriów: koszt szkolenia, lokalizacja zajęć oraz czas realizacji szkolenia, rodzaj zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, rodzaj i jakość bezzwrotnych materiałów dydaktycznych przekazywanych uczestnikowi, miesięczny wymiar godzinowy szkolenia, co wpływa na wysokość przysługującego uczestnikowi stypendium (wypłata pełnej kwota świadczenia następuje w sytuacji gdy miesięczny wymiar szkolenia wynosi 150 godzin). Informujemy, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zastrzega sobie prawo do: zmiany liczby kierowanych osób (zwiększenie grupy), w związku z czym prosimy o podanie kosztu szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę, udzielania wybranemu Wykonawcy kolejnych zamówień na usługi szkoleniowe w podanym zakresie w miarę zapotrzebowania, w związku z czym prosimy o podanie terminu ważności składanej oferty. Jeśli przewidują Państwo zróżnicowanie kosztów szkolenia w zależności od liczby kierowanych osób, prosimy o zamieszczenie stosownych kalkulacji. Szczegółowych informacji na temat planowanego zamówienia udziela: Daria Szwoch specjalista d/s rozwoju zawodowego pokój nr 8, tel wewn. 27 Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zapytania o cenę w rumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Informujemy, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ma prawo swobodnego wyboru podmiotu, z którym rozpocznie negocjacje o udzielenie zamówienia lub rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny. Podmioty niewybrane nie będą pisemnie informowane o podjętej decyzji.

CAZ-UR.5510.21.2014.DS Starogard Gdański, 30.06.2014 r.

CAZ-UR.5510.21.2014.DS Starogard Gdański, 30.06.2014 r. CAZ-UR.5510.21.2014.DS Starogard Gdański, 30.06.2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYM POZA USTAWĄ

Bardziej szczegółowo

CAZ-UR.5510.10.2014.DS Starogard Gdański, 27.03.2014 r.

CAZ-UR.5510.10.2014.DS Starogard Gdański, 27.03.2014 r. CAZ-UR.5510.10.2014.DS Starogard Gdański, 27.03.2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYCH POZA USTAWĄ

Bardziej szczegółowo

CAZ-UR.5510.30.2014.DS Starogard Gdański, 11.09.2014 r.

CAZ-UR.5510.30.2014.DS Starogard Gdański, 11.09.2014 r. CAZ-UR.5510.30.2014.DS Starogard Gdański, 11.09.2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYM POZA USTAWĄ

Bardziej szczegółowo

CAZ-UR.5510.22.2014.DS Starogard Gdański, 11.07.2014 r.

CAZ-UR.5510.22.2014.DS Starogard Gdański, 11.07.2014 r. CAZ-UR.5510.22.2014.DS Starogard Gdański, 11.07.2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYM POZA USTAWĄ

Bardziej szczegółowo

CAZ-UR.5510.12.2014.DS Starogard Gdański, 09.04.2014 r.

CAZ-UR.5510.12.2014.DS Starogard Gdański, 09.04.2014 r. CAZ-UR.5510.12.2014.DS Starogard Gdański, 09.04.2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYCH POZA USTAWĄ

Bardziej szczegółowo

CAZ-UR.5510.35.2014.DS Starogard Gdański, 14.10.2014 r.

CAZ-UR.5510.35.2014.DS Starogard Gdański, 14.10.2014 r. CAZ-UR.5510.35.2014.DS Starogard Gdański, 14.10.2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYM POZA USTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Marketing internetowy. W związku z powyższym zapraszamy instytucje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Wizaż i stylizacja paznokci. W związku z powyższym zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn Operator koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ORGANIZATORA SZKOLENIA

DEKLARACJA ORGANIZATORA SZKOLENIA (pieczątka instytucji szkoleniowej) DEKLARACJA ORGANIZATORA SZKOLENIA 1. Organizator szkolenia....... (nazwa organizatora i adres) przyjmuje do realizacji szkolenie:........... (nazwa szkolenia) przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 31, 28 580 32, fax 285 80 31 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia. Tuchola, dnia 14.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. spawanie

Bardziej szczegółowo

Procedury wewnętrzne określające zasady wyboru instytucji szkoleniowych

Procedury wewnętrzne określające zasady wyboru instytucji szkoleniowych Procedury wewnętrzne określające zasady wyboru instytucji szkoleniowych Na podstawie art. 40 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2015

Zarządzenie nr 8/2015 Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ URZĄD PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Wspierajmy bezrobotnych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA 1. Nazwa i zakres szkolenia:............

PROGRAM SZKOLENIA 1. Nazwa i zakres szkolenia:............ PROGRAM SZKOLENIA 1. Nazwa i zakres szkolenia:....... 2. Nazwa instytucji szkoleniowej:.. 3. Adres instytucji szkolącej:.. Nr telefonu:....nr fax: Adres e-mail:.... NIP:..Regon: 4. Nazwisko i nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 31, 28 580 32, fax 285 80 31 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra. Przy organizacji kursów, których programy określone są szczególnymi

zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra. Przy organizacji kursów, których programy określone są szczególnymi IRP-AM-270-1/2013 Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość Kartuzy, dnia 18.07.2013 r. Notatka służbowa: Dotycząca opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem są usługi szkoleniowe 1. Opis przedmiotu zamówienia: l.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski dn r. CAZUM /EM/2016

Międzyrzec Podlaski dn r. CAZUM /EM/2016 Projekt Aktywizacja Praca II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CAZUM 945-6-1/EM/2016 Międzyrzec Podlaski

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. 1. Nazwa i adres instytucji prowadzącej szkolenie... a) adres siedziby:...

OFERTA SZKOLENIOWA. 1. Nazwa i adres instytucji prowadzącej szkolenie... a) adres siedziby:... Załącznik nr 2 do zaproszenia z dnia... pieczątka nagłówkowa jednostki szkoleniowej Powiatowy Urząd Pracy w Turku OFERTA SZKOLENIOWA I. Dane instytucji szkoleniowej 1. Nazwa i adres instytucji prowadzącej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH O REALIZACJI SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO

INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH O REALIZACJI SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH O REALIZACJI SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO W związku z zamierzoną przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu realizacją szkolenia w trybie indywidualnym,,kurs kosmetyczny uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMOWO-CENOWYCH SZKOLEŃ URZĄD PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Wspierajmy bezrobotnych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OFERTA SZKOLENIOWA

Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OFERTA SZKOLENIOWA Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... (pieczątka instytucji) Załącznik nr 1 OFERTA SZKOLENIOWA I. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. Operator

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. (nazwa i adres) numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP.. NIP. REGON.. EKD/PKD numer rachunku bankowego..

FORMULARZ OFERTOWY. (nazwa i adres) numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP.. NIP. REGON.. EKD/PKD numer rachunku bankowego.. Włodawa,..r. /pieczątka instytucji szkoleniowej/ FORMULARZ OFERTOWY Instytucja szkoleniowa :.... (nazwa i adres) numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP.. NIP. REGON.. EKD/PKD numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl 1 z 5 2014-04-03 15:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl Starogard Gdański: usługa szkoleniowa pn.:grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu:

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu: CAZU.IV.945-8-6/16 Biała Podlaska dn. 07.03.2016r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Operator koparko ładowarki kl. III - 3 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKONYWANIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, (których usługa nie przekracza euro) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

ZASADY DOKONYWANIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, (których usługa nie przekracza euro) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM ZASADY DOKONYWANIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, (których usługa nie przekracza 30 000 euro) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM 1 Niniejsze Zasady opracowane są w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5 tel. : (61) 653 66 36 64-600 Oborniki Wlkp. fax.: (61) 653 66 31 e-mail: poob@praca.gov.pl www.pup.oborniki.info CAZ.2413.16.2015.mz Oborniki, dn. 01.07.2015

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia POWIATOWY URZĄD PRACY 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 12 tel. 32 262 37 39,32 262 29 39; fax 32 262 69 51 http://dabrowagornicza.praca.gov.pl, e-mail: kada@praca.gov.pl DR- 9342-27/IGA/16

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 551.2.2016.MK OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa przedmiotu zamówienia przeprowadzenie szkoleń grupowych: CZĘŚĆ I: Cukiernik dla 10 osób bezrobotnych CZĘŚĆ II: Ślusarz dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO PCPR.EFS.IV.541.23.2013 Kępno, 23.10.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego Sprzedawca dla 40 osób, w dwóch grupach po 20 osób Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 119367-2013; Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-31 13:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY. UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia

CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY. UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia Człowiek najlepsza inwestycja CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu.. w Kępnie pomiędzy: 1. Starostą Kępińskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r.

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIEBODZINIE

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIEBODZINIE KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIEBODZINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejsze kryteria opracowano

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - materiały do tego celu zapewni Zamawiający.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - materiały do tego celu zapewni Zamawiający. OA. POKL.3302-51/13 Lubin, dnia 2 października 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie przy ul. Kilińskiego 25a zaprasza do złożenia oferty na zadania: organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski dn CAZUM /EM/2016

Międzyrzec Podlaski dn CAZUM /EM/2016 CAZUM 945-4-1/EM/2016 Międzyrzec Podlaski dn.09.03.2016 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C1,C1+E,C,C+E dla 4 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku

Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Liczebność grupy kursowej: 10 osób. Częstotliwość zajęć: - zajęcia powinny odbywać się po 5 godzin lekcyjnych dziennie.

Liczebność grupy kursowej: 10 osób. Częstotliwość zajęć: - zajęcia powinny odbywać się po 5 godzin lekcyjnych dziennie. MUP.PK.III.SG.371-71/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Projektowanie stron internetowych w celu przeprowadzenia analizy rynku. W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. Załącznik nr 3 UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. zawarta w dniu pomiędzy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ...

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia W dniu 2011 r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Pani - Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Umowa nr../2015 w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65 443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65 443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie szkolenia grupowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Oszacowanie kosztów kursu Prawo jazdy kat. B Przedmiotem zapytania jest oszacowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

CAZ-UR.5510.06.2014.DS Starogard Gdański, 04.03.2014 r.

CAZ-UR.5510.06.2014.DS Starogard Gdański, 04.03.2014 r. CAZ-UR.5510.06.2014.DS Starogard Gdański, 04.03.2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYCH POZA USTAWĄ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 B Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z zakresu małej gastronomii oraz organizacji pracy w gospodarstwie agroturystycznym

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II) Oznaczenie sprawy: CAZ.DRP.252.25.2016.TJ Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych o wartości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ecdl

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku  ecdl Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/128/zapytanie-ofertowe- ecdl Zapytanie ofertowe ECDL Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do składania ofert na szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

CAZ /12 Załącznik nr 1

CAZ /12 Załącznik nr 1 CAZ -554-3/12 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA PLATFORMY E-BIZNESOWEJ SKLEP INTERNETOWY DLA

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) Załącznik Nr 8 do Formularza Oferty

(WZÓR) Załącznik Nr 8 do Formularza Oferty (WZÓR) Załącznik Nr 8 do Formularza Oferty UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/... zawarta w dniu... w sprawie świadczenia usług w zakresie szkolenia osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób: Czaplinek, dnia 19.05.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wrocław, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/03/07/2013/CNP2 na przeprowadzenie USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Nr sprawy: SPB.042-3/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp. z o. o. projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-05-23 12:57 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82611-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda 1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie: Część 1. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy,

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,przedstawiciel HANDLOWY Z PRAWEM

Bardziej szczegółowo

PL-Opole: Oferowanie kursów językowych 2013/S 037-058128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Opole: Oferowanie kursów językowych 2013/S 037-058128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:58128-2013:text:pl:html PL-Opole: Oferowanie kursów językowych 2013/S 037-058128 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-05-08 10:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl Starogard Gdański: usługa szkoleniowa pn: Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Załącznik do Zarządzenia 2/16 Dyrektora PUP w Oleśnie z dnia 01.03.2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE REGULAMIN WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Obowiązuje od 1 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y DANE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ: 1. Nazwa instytucji szkoleniowej... 2. Adres...... 3. Telefon... faks.... 4. E-mail.... 5.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 9 do siwz CZĘŚĆ 1: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Handlowiec-sprzedawca, zwanego dalej szkoleniem,

Bardziej szczegółowo