CAZ-UR DS Starogard Gdański, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAZ-UR.5510.25.2014.DS Starogard Gdański, 16.07.2014 r."

Transkrypt

1 CAZ-UR DS Starogard Gdański, r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYM POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim podaje do wiadomości publicznej, że w najbliższym czasie Urząd zamierza dokonać następującego zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla osób bezrobotnych nt. Obsługa i organizacja ruchu turystycznego I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Obsługa i organizacja ruchu turystycznego 2. W szkoleniu uczestniczyć będzie jedna osoba bezrobotna z wykształceniem średnim, która zamierza uzyskać wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem biura turystycznego zajmującego się organizacją imprez turstycznych dla klientów indywidualnych i grupowych. Po ukończeniu szkolenia kandydat deklaruje zamiar podjęcia działalności gospodarczej w branży turystycznej. 3. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Pracy, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie starogardzkim 4. Miejsce realizacji szkolenia: w miejscowości położonej w odległości nie większej niż 80 km od Starogardu Gdańskiego. 5. Wymiar godzinowy szkolenia to nie mniej niż 270 godzin obejmujących: część teoretyczną (nie mniej niż 110 godzin) podzieloną na moduł zawodowy z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy / prowadzenia działalności w branży turystycznej (min. 80 godzin) oraz moduł zarządzania działalnością gospodarczą (min. 30 godzin) część praktyczną modułu zawodowego (nie mniej niż 160 godzin) UWAGA: w ofercie należy określić minimalny próg uczestnictwa w zajęciach niezbędny do ukończenia szkolenia przez uczestnika (zaliczenia zajęć) zarówno w części teoretycznej, jak i praktyczej 6. Szkolenie musi obejmować m.in. następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką i ruchem turystycznym - definicja regionu turystycznego, aktywności turystycznej - pojęcie turystyki krajowej i zagranicznej - zarys historii turystyki w Polsce - definicje i podział motywacji turystycznych, czynniki wpływające na popularność turystyczną - ruch turystyczny rodzaje, metody badania ruchu turystycznego - kadra w obsłudze ruchu turystycznego - rodzaje, zakres uprawnień i obowiązków - pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, organizator turystyki, wychowawca kolonijny definicje, prawa i obowiązki Systemy organizacji obsługi ruchu turystycznego w Polsce i na świecie - struktury organizacyjne - Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Izby Turystyczne, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Instytut Turystyki - Światowa Organizacja Turystyki ( WTO ), polityka Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki - organizacje turystyczne w wybranych krajach europejskich - najpopularniejsze regiony turystyczne w Polsce i Europie, uczestnictwo Polaków w turystyce, preferencje wyjazdowe polskich turystów - charakter podróży krajowych i zagranicznych - uczestnictwo dzieci i młodzieży w turystyce, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka dla seniora - współczesne trendy turystyczne : główne obszary turystyki o największych szansach rozwojowych (turystyka biznesowa, turystyka kulturowa, miejska, wiejska, agro- i ekoturystyka, turystyka aktywna i specjalnych zainteresowań, turystyka przygraniczna i tranzytowa itp.) Infrastruktura turystyczna a atrakcyjność turystyczna regionu - wyjaśnienie terminu infrastruktury turystycznej, jej elementy i podział, wpływ turystyki na infrastrukturę ogólną

2 - pojęcie i kryteria podziału bazy noclegowej, rodzaje obiektów i kategoryzacja bazdy noclegowej - baza i usługa gastronomiczna pojęcie i kryteria podziału, gastronomia w bazie noclegowej - transport - definicja i podział środków transportu, znaczenie transportu w rozwoju turystyki - pojęcie dostępności komunikacyjnej i jej rola - baza rekreacyjno sportowa, rozrywkowo-kulturalna - turystyka zdrowotna definicja i rodzaje; typy miejscowości uzdrowiskowych Organizacja, struktura i zakres działalności biur podróży - rynek usług turystycznych, rodzaje biur podróży, formy działalności turystycznej - polskie biura podróży w świetle ustawy o usługach turystycznych - warunki założenia biura podróży - tryb postępowania, dokumentacja - podział umów: umowy z klientami, umowy z kontrahentami, umowy najmu środka transportu, franczyza, timesharing - zdefiniowanie grup docelowych i dopasowanie obsługi klienta Odpowiedzialność organizatorów turystyki - Karta Frankfurcka - UOKiK, Rzecznik konsumentów, Federacja konsumentów - gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, rodzaje ryzyka, charakterystyka ubezpieczeń, umowy ubezpieczeniowe System informacyjny - pojęcie systemu informatycznego, korzyści wynikające ze stosowania systemów informatycznych - komputeryzacja w hotelach i biurach podróży - komputerowe systemy rezerwacji i informacji turystycznej. - problemy bezpieczeństwa informacji (utrata danych, wyciek danych, ochrona danych osobowych) Tworzenie produktu turystycznego - pojęcie produktu turystycznego, rodzaje imprez turystycznych, formy turystyki przyjazdowej i wyjazdowej - programowanie, kalkulacja, organizacja i obsługa imprez turystycznych - przygotowanie i realizacja imprez turystycznych - programowanie, dokumentowanie i rozliczanie imprez specjalistycznych Wsółpraca z klientem i marketing usług turystycznych - podstawowa wiedza z zakresu marketingu: definicja, strategie, narzędzia, - komunikacja, rodzaje przekazu - zastosowanie marketingu w usługach turystycznych - specyfika usług turystycznych: metody sprzedaży, metody promocji, budowanie marki, metody prezentacji oferty - podstawowe zasady etykiety, obszary etykiety biznesowej - role menedżera (dyrektora), liderów (kierowników) i członków zespołu (pracowników) w obsłudze klienta - komunikacja z klientem standardy obsługi, jakość obsługi - sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów - obsługa bezpośrednia w biurze podróży, komunikacja telefoniczna i internetowa - typy klienta, style zachowań i praca z tzw. trudnym klientem - budowanie pozytywnych relacji z klientem, elastyczność w kontaktach z klientami - rozwiązywanie problemów i zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów, system reklamacyjny - kodeks etyki w turystyce-informacje ogólne, zasady i wdrożenie kodeksu etyki Przepisy prawne regulujące udział turysty w imprezie - przepisy paszportowe, wizowe, celno-dewizowe, graniczne, sanitarne w kraju docelowym i tranzytowym - polskie przejścia graniczne - rodzaje paszportów i wiz - polskie placówki dyplomatyczne na świecie - opieka konsularna nad turystami - bezpieczeństwo uczestników imprez - zdrowie turysty: szczepienia obowiązkowe i zalecane, choroba lokomocyjna, jet lag, choroba wysokościowa itp.

3 Zajęcia praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w oparciu o zrealizowane zagadnienia z części teoretycznej kursu i z wykorzystaniem omówionych materiałów, sprzętu, metod i technik pracy Moduł z zarządzania działalnością gospodarczą: - ubezpieczenia społeczne zasady, składki itp. - zasady prowadzenia księgowości, podatki, rozliczanie finansowe działalności gospodarczej, - pozyskiwanie środków na rozwój działalności gospodarczej, - podstawy marketingu i reklamy, - wykorzystanie programów komputerowych, bankowości elektronicznej i Internetu w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Egzamin wewnętrzny UWAGA: moduł z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą musi być przeprowadzony jako ostatnia część szkolenia 7. Zamawiający wymaga, aby: - zajęcia teoretyczne odbywały się w sali / miejscu wyposażonym w sprzęt i akcesoria niezbędne do realizacji wszystkich tematów/zagadnień opisanych w pkt 6, w tym stanowisko komputerowe z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji zagadnień opisanych w przedmiocie zamówienia (m.in. specjalistycznego oprogramowania służącego do rezerwacji i zarządzania bazą klientów, stosowanego przez biura podróży, linie lotnicze, hotele itp.) oraz dostępem do internetu, wykorzystywane zarówno w ramach zajęć modułu zawodowego szkolenia, jak i na zajęciach z zarządzania działalnością gospodarczą). - zajęcia praktyczne odbywały się w w biurze / agencji usług turystycznych wyposażonym w sprzęt i akcesoria niezbędne do realizacji wszystkich tematów/zagadnień opisanych w programie szkolenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Wykonawca musi zapewnić uczestnikowi szkolenia odpowiednie wyposażenie stanowiska do prowadzenia zajęć praktycznych modułu zawodowego. Należy wskazać proponowane miejsce (adres) realizacji zajęć zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej. 8. Każdego dnia w czasie trwania zajęć teoretycznych uczestnikowi należy zapewnić poczęstunek, tj. kawę, herbatę oraz wodę mineralną. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji (zarówno przed jak i w trakcie trwania szkolenia) miejsc wskazanych przez Wykonawcę, w których realizowane będzie szkolenie. 10. Każdego dnia trwania szkolenia musi być prowadzony dziennik zajęć teoretycznych/praktycznych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186), w którym zawierane będą następujące informacje: data, ilość godzin zajęć odbytych w danym dniu szkolenia, tematyka zajęć, podpis wykładowcy/instruktora oraz listę obecności zawierająca: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia. Zagadnienia muszą być szczegółowo rozpisane w programie szkoleń, określając temat zajęć edukacyjnych. 11. Uczestnikowi należy zapewnić: a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) b) certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia opatrzony w: logo/dane Wykonawcy oraz logo Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim zgodnie z 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r.,poz. 667) w sprawie szczegółowych warunków realizaci oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy zawierające: numer z rejestru imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub inneg odokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,

4 podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. Certyfikat o ukończeniu szkolenia musi być opatrzony w: logo/dane Wykonawcy oraz logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z podpisem: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz informację o współfinansowaniu: w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 30 września 2014 r. Termin rozpoczęcia szkolenia będzie uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania przed rozpoczęciem szkolenia, harmonogramu zajęć obejmującego pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, ilość godzin zegarowych w danym dniu, jak i wskazanie zakresu tematycznego prowadzonych zajęć oraz wykładowców przeprowadzających zajęcia w danym dniu (imię i nazwisko). 13. Inne wymagania: a) Szkolenia odbywają się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia), przy czym uznaje się, że godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; zajęcia muszą trwać max. 8 godzin dziennie, dopuszcza się prowadzenie zajęć wyłącznie w dni powszednie od poniedziału do piątku; b) Wykonawca musi przewidzieć ubezpieczenie uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem za cały okres szkolenia. Jeśli zajdzie taka konieczność, Wykonawca ubezpieczy osobę wskazaną przez Zamawiającego odrębnym pismem ze wskazaniem okresu ubezpieczenia (ubezpieczone będą osoby zachowujące prawo do zasiłku przez okres trwania szkolenia oraz osoby, które w trakcie odbywania kursu podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i zadeklarują chęć kontynuowania szkolenia). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia niezwłocznie po zaistnieniu w/w sytuacji. c) Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym i przygotowującym jednocześnie uczestnika szkolenia do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej; d) Uczestnikowi szkolenia należy zapewnić na własność następujące materiały: materiały kancelaryjne: teczkę/segregator, notatnik, długopis, podręcznik / skrypt / materiały powielane obejmujące aktualne zagadnienia dotyczące turystyki (działalności i funkcjonowanioa branży turystycznej), w tym aktualne akty prawne regulujące rynek usług turystycznych w Polsce podręcznik/skrypt obejmujący aktualny stan prawny regulujący prowadzenie działalności gospodarczej wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w formie papierowej oraz elektronicznej płyta CD lub nośnik pamięci przenośnej) program szkolenia harmonogram szkolenia e) Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie uczestnikowi szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały te muszą być przekazane uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu rozpoczęcia szkolenia. f) Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby z wykształceniem związanym z tematyką szkolenia (prosimy o wskazanie w ofercie danych oraz kwalifikacji kadry dydaktycznej nazwę i termin zrealizowanych szkoleń, okres i miejsce zatrudnienia miesiąc, rok): : do prowadzenia zajęć teoretycznych modułu zawodowego: wykładowca z wykształceniem wyższym I lub II stopnia spełniającym dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków: - doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia (przeprowadzone co najmniej 2 szkolenia z zakresu obsługi / organizacji ruchu turystycznego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty ) - minimum 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w pracy na stanowisku nauczyciela / wykładowcy przedmiotów objętych programem nauczania do prowadzenia zajęć praktycznych: wykładowca z wykształceniem wyższym I lub II stopnia posiadający minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z przedmiotem zamówienia (właściciel lub pracownik biura / agencji usług turystycznych)

5 do prowadzenia zajęć z modułu zarządzania działalnością gospodarczą: wykładowca z wykształceniem wyższym I lub II stopnia (ukończone studia na jednym z w/w kierunków: prawo, ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, marketing) oraz doświadczeniem dydaktycznym (co najmniej 1 szkolenie z zakresu prowadzenia/zarządzania działalnością gospodarczą przeprowadzone w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty) Warunek dotyczący doświadczenia dydaktycznego uznaje się za spełniony w przypadku wykazania, że osoby te prowadziły zajęcia z poszczególnych modułów określonych w programie kształcenia tożsame z modułami / zagadnieniami, do których dana osoba została wskazana w ofercie). Należy podać nazwę i termin zrealizowanych szkoleń. g) Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia instytucji szkoleniowej czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym; h) Organizator szkolenia musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji. i) Sala wykładowa/ćwiczeniowa (miejsce odbywania praktyk), materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla uczestnika Wykonawca będzie musiał opatrzyć logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ; Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie starogardzkim w ramach Poddziałania POKL zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy będących w jego posiadaniu stosownych materiałów mogących pomóc Wykonawcy w realizacji tego obowiązku. j) Zamawiającemu i jednostkom kontrolującym Zamawiającego będzie przysługiwało w każdym czasie prawo kontroli realizacji umowy. k) Wykonawca zapewnia Zamawiającemu i jednostkom kontrolującym Zamawiającego prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją szkolenia, w tym dokumenty finansowe. l) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania (zarówno w formie pisemnej, jak elektronicznej), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, dokumentacji związanej z realizacją zamówienia do r. m) Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie i aktualizowania w tej bazie informacji o szkoleniu organizowanym w ramach projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu Jednocześnie informujemy, że przy dokonywaniu wyboru jednostki szkoleniowej, tut. Urząd uwzględnia w szczególności zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych ustalonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obowiązujące kryteria wyboru instytucji szkoleniowej to m.in.: dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, jakość oferowanego programu szkolenia, posiadanie certyfikatu jakości usług, dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia, dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, koszty szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia. Do oferty należy dołączyć: A) Program szkolenia zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 B) Kalkulację kosztów szkolenia obejmującą koszt szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę z uwzględnieniem wymaganego minimum programowego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 C) Wykaz kadry dydaktycznej obejmujący dane osób przewidzianych do realizacji szkolenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 Tryb i forma składania ofert: osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim, Kancelaria Ogólna, parter, pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kanałowa 3, Starogard Gdański,

6 faksem na numer lub pocztą elektroniczną na adres: (w tym wypadku prosimy o jak najszybsze przekazanie oryginałów dokumentów), Termin składania ofert: 23 lipca 2014 r. *oferty składane osobiście oraz przesyłane pocztą do godz *oferty przesyłane faksem oraz pocztą elektroniczną do godz Dla ofert składanych osobiście oraz przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres potwierdzenie odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Z uwagi na indywidualny charakter szkolenia wybór jednostki nastąpi ze szczególnym uwzględnieniem poniższych kryteriów: koszt szkolenia, lokalizacja zajęć oraz czas realizacji szkolenia, rodzaj zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, rodzaj i jakość bezzwrotnych materiałów dydaktycznych przekazywanych uczestnikowi, miesięczny wymiar godzinowy szkolenia, co wpływa na wysokość przysługującego uczestnikowi stypendium (wypłata pełnej kwota świadczenia następuje w sytuacji gdy miesięczny wymiar szkolenia wynosi 150 godzin). Informujemy, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zastrzega sobie prawo do: zmiany liczby kierowanych osób (zwiększenie grupy), w związku z czym prosimy o podanie kosztu szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę, udzielania wybranemu Wykonawcy kolejnych zamówień na usługi szkoleniowe w podanym zakresie w miarę zapotrzebowania, w związku z czym prosimy o podanie terminu ważności składanej oferty. Jeśli przewidują Państwo zróżnicowanie kosztów szkolenia w zależności od liczby kierowanych osób, prosimy o zamieszczenie stosownych kalkulacji. Szczegółowych informacji na temat planowanego zamówienia udziela: Daria Szwoch specjalista d/s rozwoju zawodowego pokój nr 8, tel wewn. 27 Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zapytania o cenę w rumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Informujemy, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ma prawo swobodnego wyboru podmiotu, z którym rozpocznie negocjacje o udzielenie zamówienia lub rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny. Podmioty niewybrane nie będą pisemnie informowane o podjętej decyzji.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y

P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. 58 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. 58 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych PUPIIA.2710.4.2014.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń, skrytka pocztowa 90, tel. (056) 683-52-31

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) I. Nazwa zamówienia publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy: ZP.1.2015 Gmina Masłów Masłów, dnia 13.04.2015 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo