PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji"

Transkrypt

1

2 PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji Seweryn Spałek (przedmowa, rozdziały: 1. i 3.) Maciej Bodych (rozdziały: 2., 4. i 5.) Pod redakcją Seweryna Spałka Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2012 Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Przedmowa 13 Rozdzia 1. Efektywne zarz dzanie projektami w organizacji Troch historii rodowisko multiprojektowe stan obecny Otoczenie projektu Planowanie przede wszystkim To ludzie, a nie roboty, realizuj projekty Definicja sukcesu Podsumowanie 32 Rozdzia 2.Praktyczne aspekty wdro enia metodyki zarz dzania projektami Dlaczego organizacje wdra aj metodyk zarz dzania projektami? Wyzwania organizacji Cele wdro enia metodyki Zarz dzanie projektami a inne procesy w firmie Zapewnienie styku procesu i projektu 44

4 8 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji 2.2. Wdro enie metodyki zarz dzania projektami w organizacji Projekt jako inwestycja Sposoby zastosowania metodyki Proces wdro enia Monitoring procesu Docelowa metodyka zarz dzania projektami G ówne zasady Zastosowanie s ownika poj i skrótów Wizualizacja Pe ny proces zarz dzania projektem Uwagi do procesu Dostosowanie procesu i dokumentacji do skali projektu Koncepcja podej cia bramkowego Wprowadzenie G ówne kroki modelu bramkowego Uwagi przy wdro eniu Podsumowanie 70 Rozdzia 3. Wdra anie i funkcjonowanie biura projektów (PMO) Wprowadzenie Autorytet i kompetencje biura projektów Funkcje biura projektów Umiejscowienie PMO Procedura wdra ania PMO Faza planowania Poparcie naczelnego kierownictwa firmy Jak d ugo trwa wdra anie PMO? Oprogramowanie wspieraj ce PMO Zastosowanie dost pnych produktów Dedykowane oprogramowanie na zamówienie 104

5 Spis tre ci Uruchomili my PMO i co dalej? Problemy natury organizacyjnej Problemy natury funkcjonalnej Problemy natury egzystencjalnej Podsumowanie 110 Rozdzia 4. Raportowanie statusu projektów i monitoring projektów Definicja, cele i odbiorcy raportowania statusu projektów Wprowadzenie Dlaczego raportowanie statusu projektów jest potrzebne? Cele procesu raportowania projektów Odbiorcy raportów o statusie projektów Inwestycja w proces raportowania statusu projektów Wdro enie raportowania statusu projektów Okre lenie odbiorców procesu raportowania Okre lenie potrzeb ka dego odbiorcy Zdefiniowanie procesu raportowania statusu projektów w organizacji Analiza i wybór mo liwych miar Pilota procesu raportowania i korekty Okre lenie warto ci ostrzegawczych Projektowanie raportów Raportowanie w a ciwe i usprawnienia procesu Proces raportowania statusu projektów w organizacji Dane wej ciowe raport z projektu Proces weryfikacji, analizy i oceny Proces decyzyjny Proces komunikacji 140

6 10 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji 4.4. Miary procesu raportowania statusu projektów Dlaczego powinni my monitorowa ró ne parametry projektu? G ówne parametry monitoringu projektów Wska niki wczesnego i pó nego ostrzegania Jak zarz dza zakresem projektu? Projekty zagro one Scenariusze monitorowania projektów Monitoring standardowy Model docelowy monitoringu Monitoring ad hoc Rekomendacje Minimalizacja liczby miar pod k tem rzeczywistych potrzeb organizacji Standaryzacja zasad dla ró nych typów projektów Dopasowanie modelu raportowania do kompetencji kierowników projektów Pracoch onno przygotowania miar Prostota miar Prognozowanie danych na zako czenie projektu Monitorowanie trendów w raportowaniu z poszczególnych projektów Podsumowanie 154 Rozdzia 5. Zarz dzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja Po co nam zarz dzanie portfelem projektów? Szybsze efekty dla organizacji Zarz dzanie zasobami organizacji Decyzje projektowe w firmie Zmniejszenie bufora na ryzyko Priorytetyzacja projektów Inne korzy ci Jak liczy korzy ci z zarz dzania portfelem? Podsumowanie 167

7 Spis tre ci Istota portfela projektów Powody, dla których nie wdra amy zarz dzania portfelem projektów Brak wiedzy, co to jest portfel projektów Portfel to chyba odpowiedzialno kierownika projektu? Transparentno organizacji (odpowiedzialno ) Brak znajomo ci ogranicze organizacji Struktury funkcjonalne blokuj zmiany w zarz dzaniu projektami Organizacja jest ju po nieudanych próbach wdro enia zarz dzania portfelem projektów Dostosowanie procesu zarz dzania portfelem projektów do organizacji Mened er portfela projektów Rola mened era portfela projektów Wymagane kompetencje mened era portfela projektów Miejsce mened era portfela projektów w organizacji Proces zarz dzania portfelem projektów Identyfikacja projektów Kategoryzacja projektów Ocena projektów Wybór projektów Priorytetyzacja projektów Bilansowanie portfela Komunikacja Autoryzacja Zarz dzanie ryzykiem w portfelu Podsumowanie 200 Skorowidz 201

8 Rozdzia 5. Zarz dzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja Z tego rozdzia u dowiesz si, e: 1. Ide zarz dzania portfelem projektów jest osi gni cie celów firmy realizowanych poprzez projekty. 2. G ównym celem wdra ania zarz dzania portfela projektów jest optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji. 3. Podstaw procesu zarz dzania portfelem projektów jest proces raportowania statusu projektów. 4. Organizacja powinna zawsze monitorowa swoje projekty z punktu widzenia ca ej organizacji. 5. Korzy ci z wdro enia zarz dzania portfelem projektów to szybsza realizacja najwa niejszych przedsi wzi dla organizacji. 6. Bariery i przeszkody we wdra aniu portfela projektów to brak wiedzy o procesie oraz obawy o utrat w adzy lub konieczno wprowadzenia zasady transparentno ci decyzji. 7. Zarz dzanie portfelem projektów to ci g y proces w organizacji.

9 156 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji 8. Priorytetyzacja projektów jest podstaw procesu wyboru i zarz dzania portfelem projektów. 9. Celem zarz dzania portfelem projektów jest realizacja wed ug regu y: 2 razy po 5 projektów zamiast 10 równolegle Po co nam zarz dzanie portfelem projektów? Zanim poznamy definicj zarz dzania portfelem projektów (w nast pnym podrozdziale), postaram si wyja ni na przyk adach korzy ci z zastosowania zarz dzania portfelem projektów. Na pocz tek przyjmijmy, e zarz dzanie portfelem projektów to scentralizowane zarz dzanie projektami w firmie i mówimy tutaj o czym wi cej ni tylko o metodzie monitorowania projektów realizowanych w firmie Szybsze efekty dla organizacji Pierwsz korzy ci z wdro enia zarz dzania portfelem projektów jest skrócenie czasu realizacji projektów. Cel ten organizacje próbuj osi gn poprzez usprawnianie pojedynczego projektu. Przyk adami takich dzia a s : przygotowanie szczegó owej metodyki zarz dzania projektem i gotowych szablonów oraz organizowanie wi kszej liczby spotka projektowych (w celu wi kszej mobilizacji kierownika i cz onków zespo ów projektowych). Dzia ania te s krótkotrwa e, poniewa zamiast zmieni przychodowo projektów, skupiamy si na kosztach pojedynczej inwestycji. Niestety z moich do wiadcze wynika, e coraz wi ksza kontrola procesów zarz dzania pojedynczym projektem powoduje efekt odwrotny do zamierzonego. Standardy staj si coraz bardziej nierealne i coraz mniej elastyczne w odniesieniu do specyfiki danego projektu. Jaki kierunek w takim razie powinni my obra? Zajmijmy si najpierw liczb projektów jednocze nie realizowanych w firmie.

10 Rozdzia 5. Zarz dzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja 157 Spójrzmy na przyk ad zastosowania zarz dzania portfelem projektów w pewnej organizacji (wybrano podzbiór realizowanych tam projektów) w tabeli 5.1 widnieje lista 10 projektów realizowanych w organizacji wraz z danymi o planowanych kosztach, korzy ciach i czasie realizacji. Tabela 5.1. Przyk adowa lista projektów z ich g ównymi parametrami W praktyce okazuje si, e pracoch onno projektów przekracza dost pno zasobów w organizacji i w efekcie projekty trwaj d u- ej, ni zak adali my. Rysunek 5.1 obrazuje rzeczywist realizacj projektów. Rysunek 5.1. U o enie terminów realizacji projektów w klasycznym podej ciu (wariant 1) W efekcie organizacja na 10 realizowanych równolegle projektach jest w stanie zarobi oko o 4,8 mln z do ko ca 2012 roku.

11 158 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji Spójrzmy, jak zmieni si sytuacja w organizacji, je eli dostosujemy liczb realizowanych projektów do dost pno ci zasobów ludzkich w organizacji (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. U o enie harmonogramów projektów przy zastosowaniu ograniczenia zasobowego organizacji (wariant 2) Korzy z takiego podej cia liczona wprost to 8,1%, ale zwró my uwag, e nie bierzemy tutaj pod uwag strat wynikaj cych z przesuwania si osób mi dzy wieloma projektami. Realizujemy o po- ow mniej projektów jednocze nie. W takim razie pójd my dalej i dodajmy do wariantu 2 priorytetyzacj, co oznacza uruchamianie projektów w organizacji nie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, ale z uwzgl dnieniem korzy ci, jakie te przedsi wzi cia przynios organizacji. W efekcie otrzymamy wyniki widoczne na rysunku 5.3. Rysunek 5.3. U o enie harmonogramów projektów przy zastosowaniu ograniczenia zasobowego organizacji i priorytetyzacji (wariant 3)

12 Rozdzia 5. Zarz dzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja 159 Podsumujmy: po zastosowaniu dwóch elementów zarz dzania portfelem projektów organizacja zwi kszy a wynikaj ce z tego korzy ci o 57,4%. Istot zarz dzania portfelem projektów jest realizowa w firmie przedsi wzi cia w tempie wyznaczonym przez dost pno zasobów oraz w kolejno ci ustalonej przez priorytety dla organizacji. Zamiast realizowa przyk adowe 10 projektów jednocze nie, zrealizujmy je w pakietach 2 razy po 5 projektów. Oczywi cie przeciwnicy podej cia powiedz, e nawet teraz projekty si opó ni ten problem jednak omówi w dalszej cz ci ksi ki Zarz dzanie zasobami organizacji Drug rzecz, od której organizacje powinny zacz my lenie o korzy ciach z zarz dzania portfelem projektów, jest umiej tno zarz dzania w asnymi zasobami. Bardzo cz sto sprowadza si to do problemu zarz dzania ograniczeniami firmy. Tak dzieje si w organizacjach funkcjonalnych, w których bud et i etaty na projekty s ustalane odgórnie na ca y rok. W organizacjach projektowych (jak na przyk ad budownictwo, integratorzy IT) zasoby mog by dobierane u dostawców i mo na dla ka dego projektu z osobna przygotowa uzasadnienie biznesowe. Wró my do zarz dzania zasobami organizacji koncentrujemy si na bud etach przeznaczonych na projekty i zasobach ludzkich zaanga owanych w nie. Pierwszym krokiem we wdro eniu zarz dzania portfelem projektów jest w a nie zdefiniowanie dost pnego bud etu i zasobów ludzkich przypadaj cych na dany portfel projektów w organizacji. Projekty realizowane s w wielu departamentach, z wykorzystaniem wielu pozycji bud etowych i zasobów

13 160 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji ludzkich z organizacji. Sposób, w jaki patrzymy na portfel organizacji i dzielimy zasoby w przedsi biorstwie, ma wielkie znaczenie podczas wdra ania zarz dzania portfela projektów. Jakie efekty uzyska organizacja? Przede wszystkim dostosowanie liczby realizowanych projektów do dost pnych zasobów spowoduje, e pracownicy organizacji strac mniej czasu na przej cia mi dzy projektami oraz e firma uniknie b dów zwi zanych ze zbyt du liczb realizowanych przedsi wzi. Jest to element bezpo rednio wp ywaj cy na czas realizacji projektów. Niedostosowanie liczby realizowanych projektów do zasobów organizacji sprawia, e faktycznie s one realizowane wolniej. Limit organizacji stanowi podstaw zarz dzania portfelem projektów Decyzje projektowe w firmie Kolejne, natychmiastowe korzy ci z wdro enia zarz dzania portfelem projektów w organizacji to zwi kszenie wydajno ci pracy zespo u projektowego poprzez usystematyzowanie decyzji projektowych. W wielu firmach decyzja o uruchomieniu nowego projektu jest stricte finansowa i podejmowana zgodnie z limitami finansowymi obowi zuj cymi w przedsi biorstwie. Co si jednak dzieje, gdy projekt rozci ga si na kilka lat lub jest sponsorowany z wielu departamentów? W takim przypadku okazuje si, e jeste my w stanie ponosi ogromne koszty inwestycji bez odpowiednich zgód w organizacji. Nawet je eli finanse nie s problemem, to rodz si kolejne pytania: czy mamy wystarczaj ce zasoby ludzkie albo czy mo emy realizowa ten koszyk projektów równolegle? Pojawia si tutaj temat zale no ci projektowych, zarówno na poziomie technologicznym, jak i biznesowym.

14 Rozdzia 5. Zarz dzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja 161 Zastanówmy si, ile czasu zajmuje przygotowanie nowego projektu. Na zadanie do wykonania sk adaj si : analizy kosztów i korzy ci, kolejne przybli enia zakresu, analiza wp ywu na inne przedsi wzi cia, kolejne spotkania zespo u projektowego itp. Zwró my uwag, e nak ad pracy zwi zany z uruchomieniem nowego projektu w firmie jest znacz cy i wraz z liczb prowadzonych projektów ro nie. W efekcie organizacje, zamiast dostosowa proces podejmowania decyzji o projektach do specyfiki i poziomu dojrza o ci, próbuj go usprawnia. Firma dzia aj ca w Polsce za sukces uzna a skrócenie procesu podejmowania decyzji o uruchomieniu kolejnego du ego projektu w organizacji z miesi ca do tygodnia. Wspania e usprawnienie, prawda? Ale spójrzmy na to z perspektywy kilkudziesi ciu osób zaanga owanych w proces podejmowania decyzji projektowych, kosztów prze cze, kosztów dyrekcji i zarz du co tydzie debatuj cych nad ka dym projektem z osobna itd. W efekcie oprócz wzrostu kosztów procesu podejmowania decyzji osi gni to tyle, e projekty uruchamiane by y metod kto pierwszy, ten lepszy. Jak wygl da proces uruchamiania projektów w wielu organizacjach w Polsce? W wi kszo ci przypadków trudno jest zatrzyma projekt, dla którego zapalono zielone wiat o (nawet je eli by a to tylko wst pna akceptacja). Dlatego wielu decydentów ju do podj cia pierwszej wst pnej decyzji projektowej wymaga kompletu informacji: planu realizacji, a przede wszystkich terminu zako czenia projektu, bud etu, obliczonych korzy ci z projektu itp. To powoduje, e pierwsza decyzja projektowa jest opó niana. Jak bowiem stawi si na obradach komitetu projektowego bez przygotowania tych wszystkich danych? Efektem takiego post powania jest du e zaanga owanie w przedsi wzi cia, o których nie wiadomo, czy maj szans na realizacj w tej organizacji albo

15 162 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji w danym roku. A zatem zamiast realizowa standardowy cykl ycia projektu, uruchamiaj go na podstawie jednej decyzji! Zmniejszenie bufora na ryzyko Je eli spojrze na projekt jako inwestycj organizacji, mo na doj do wniosku, e ka da firma powinna zak ada rezerw na ryzyko zwi zane z projektami. Taka rezerwa w organizacji jest bardzo cz sto ukryta w szacunkach, buforach lub niewynegocjowanych jeszcze kontraktach. Ka dy projekt ma swoj rezerw, która musi by zabezpieczona, i jest tendencja eby ta rezerwa by a jak najwi ksza. Wówczas przedsi biorstwo powinno zabezpieczy ogromne rodki, aby zniwelowa poziom ryzyka inwestycji. Firma inwestycyjna dzia aj ca w Polsce realizuje projekty poszukiwania z ó gazowo-naftowych. Dzi ki wdro eniu centralnego zarz dzania ryzykiem na poziomie ca ego portfela inwestycji mog a ograniczy rezerwy na ryzyko na poziomie 50% sumy rezerw okre lonych dla poszczególnych przedsi wzi. Rezerwy by y bezpo rednio widoczne w bilansie firmy, dlatego ich zmniejszenie poprawi o wyniki finansowe ca ego przedsi biorstwa. To podej cie zosta o przedstawione na rysunku 5.4. Oprócz bezpo rednich korzy ci wynikaj cych ze zmniejszenia puli rodków finansowych zarezerwowanych na ryzyko zarz dzanie nim na poziomie ca ego portfela projektów daje optymalizacj pracoch onno ci zwi zanej z obs ug tego procesu (wynikaj cej z konieczno ci zarz dzania wieloma buforami projektów oraz zaanga owania wielu osób w akceptacj uruchomienia dodatkowych rodków na ryzyko z danego bufora itp.).

16 Rozdzia 5. Zarz dzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja 163 Rysunek 5.4. Optymalizacja finansowego bufora na ryzyko w projektach Priorytetyzacja projektów Kolejn korzy ci priorytetyzacji jest jasna hierarchia wa no ci realizowanych prac. Dzi ki temu projekty priorytetowe (a wi c daj ce firmie wi cej korzy ci) mog by realizowane w pierwszej kolejno ci. Centralne podej cie do priorytetyzacji projektów zosta o pokazane na rysunku 5.5. Rysunek 5.5. Przej cie z lokalnego monitorowania projektów na centralne uwzgl dniaj ce priorytety ca ej organizacji Zastosowanie priorytetyzacji zosta o szerzej zaprezentowane w podrozdziale

17 164 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji Inne korzy ci Wró my do korzy ci wynikaj cych z zastosowania zarz dzania portfelem projektów. S to: skrócony czas wdro enia kolejnych projektów (time to market); wi ksza elastyczno organizacji w zakresie zmiany zakresu projektów (projekty rozpoczynaj si dopiero wtedy, kiedy s zasoby i infrastruktura potrzebne do ich realizacji); wy szy komfort pracy mniejsza liczba projektów realizowanych jednocze nie oraz szybsze ich zako czenie powoduj znacz cy wzrost satysfakcji pracowników organizacji; równowaga portfela projektów wiadomo, e organizacja inwestuje swoje zasoby w odpowiednich proporcjach Jak liczy korzy ci z zarz dzania portfelem? Organizacja powinna jasno okre li, jakich korzy ci oczekuje po wdro eniu zarz dzania portfelem projektów. Pewna firma zdefiniowa a cel wdro enia procesu zarz dzania portfelem projektów jako: skrócenie czasu realizacji projektów, popraw wykorzystania bud etu projektu (tak, tak, zwi kszenie wydatków na projekt!). Nie by o tu mowy o zwi kszeniu korzy ci z realizowanych projektów, podniesieniu zyskowno ci czy wdro eniu nowych produktów na rynek; oczekiwano odblokowania w skiego gard a, jakie stanowi pewien zasób krytyczny organizacji.

18 Rozdzia 5. Zarz dzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja 165 Do oceny korzy ci z zarz dzania portfelem projektów przydaj si ró nego rodzaju raporty i zestawienia. Mo na do tego wykorzysta model Gartnera zak adaj cy takie elementy poprawy jak: automatyzacja zarz dzania projektami (wdro enie narz dzi) 25%; identyfikacja typów ryzyka zwi zanego z projektem i ogranicze (zasobów) 20%; priorytetyzacja dystrybucji zasobów i kapita u 5%; zatrzymanie projektów nierokuj cych 10%; wzrost efektywno ci wykorzystania zasobów 5%. Aby przedstawi korzy ci z wdro enia zarz dzania projektami i portfelem projektów w pewnej organizacji, u y em powy szego modelu. Przyj wszy dosy restrykcyjne i, wydawa oby si, pesymistyczne za o enia, by em w stanie zaprezentowa ponad 20- krotny zwrot z inwestycji. Po owa cz onków zarz du zaakceptowa a takie wyliczenia i potwierdzi a, e ma z tym ogromny problem, druga cz za podwa y a wiarygodno wylicze. W tej sytuacji nawet przyj cie za o enia, e korzy ci b d 5- czy nawet 10-krotnie mniejsze, spowodowa oby, e wdro enie i tak by si op aci o. Efekt: zgoda na wdro enie i wydanie kilkumilionowego bud etu. Zach cam do wyliczenia korzy ci w kontek cie finansów. Osoby odpowiedzialne za wdro enie procesów i narz dzi do zarz dzania portfelem projektów powinny ustali ze sponsorami wdro enia, jakich korzy ci spodziewa si organizacja po wdro eniu zarz dzania portfelem projektów.

19 166 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji Tymczasem dochodzimy do podstawowego problemu organizacji: jak obliczy korzy ci p yn ce z pojedynczego projektu oraz z projektów wewn trznych w firmie? Oto kilka przyk adów wyliczenia korzy ci z projektów: Podniesienie satysfakcji pracowników wyliczono, ile kosztuje firm rotacja 1% pracowników, i za o ono, o ile mo e spa rotacja po wdro eniu produktów projektu. Wdro enie upgrade u g ównego systemu IT firmy bank nie móg obs ugiwa klientów rano, co skutkowa o brakiem mo liwo ci sprzeda y produktów w oddzia ach. Wdro enie upgrade u systemu SAP system nie móg by rozwijany, poniewa posiadana wersja systemu tego nie umo liwia a. Efektem biznesowym projektu by a utrata korzy ci wynikaj ca z niemo no ci wdro enia nowych produktów do systemu SAP. Usprawnienie procesu zmniejszenie pracoch onno ci procesu, a tym samym obni enie kosztów procesu, liczone kosztami w godzinach zaoszcz dzonej pracoch onno ci. Wy ej wymienione przyk ady prowadz do jednego z modeli wypracowanych i zarekomendowanych przeze mnie podczas wdra ania zasad zarz dzania korzy ciami z projektów w jednej z firm. Model ten zak ada pokazywanie korzy ci z projektu tylko na trzech poziomach: bezpo rednich korzy ci finansowych, po rednich korzy ci finansowych przedstawionych w postaci finansowej na podstawie przyj tych za o e, korzy ci niefinansowych.

20 Rozdzia 5. Zarz dzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja 167 Powy sze przyk ady dowodz, e sponsor projektu jest w stanie przedstawi korzy ci z realizacji projektu wystarczy tylko przyj odpowiednie za o enia oraz zada sobie kilka razy pytanie: Dlaczego robimy ten projekt? Podsumowanie Po rozwa eniu celowo ci zarz dzania portfelem projektów mo- emy doj do takiego wniosku: centralne zarz dzanie wszystkimi projektami realizowanymi w firmie pomo e w efektywnym zarz dzaniu ca organizacj (rysunek 5.6). Wszystkie zmiany wprowadzane w firmie musz by zarz dzane i do tego w a nie s u y zarz dzanie portfelem projektów. Rysunek 5.6. Zarz dzanie portfelem projektów na mapie zarz dzania strategicznego w organizacji (na podstawie 4 edycji PMBoK Guide)

21 168 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji Podsumujmy dzi ki wdro eniu efektywnego i zintegrowanego zarz dzania portfelem projektów mo na osi gn takie efekty biznesowe jak: skrócenie czasu realizacji projektów, skuteczne zarz dzanie zasobami organizacji, poprawa procesu podejmowania decyzji projektowych, zmniejszenie bud etu przeznaczonego na ryzyko, priorytetyzacja, czyli jasne zasady wyboru projektów do realizacji Istota portfela projektów Na pocz tku chcia bym obali pewien mit zwi zany z rozumieniem poj cia portfel projektów chodzi o podej cie, wed ug którego jest to suma projektów wybranych do realizacji. Takie definiowanie projektu, programu, a tak e portfela powoduje, e portfel projektów traktowany jest jako kolejny poziom zarz dzania realizacj prac projektowych. Nic bardziej b dnego. Podej cie portfelowe pozwala spojrze na przedsi wzi cia realizowane w firmie z szerszej perspektywy. Dlatego warto zapami ta jedn zasad : PORTFEL = WIDOK ci lej: widok projektów, programów i innych dzia a zwi zanych z pracami realizowanymi w organizacji. Kolejn istotn kwesti w rozumieniu portfela projektów w kontek cie zarz dzania projektami jest unikalno. Projekty cechuj si unikalno ci, brakiem powtarzalno ci, natomiast o portfelu mówimy w odniesieniu do sta ego procesu zarz dzania portfelem projektów, którego celem jest odpowiedni wybór przedsi wzi do realizacji. A zatem portfel projektów sam w sobie nie dostarczy

22 Rozdzia 5. Zarz dzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja 169 okre lonych produktów, natomiast jest powo any w celu efektywnego wyboru i monitorowania realizowanych przedsi wzi (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Wizualizacja mapy portfela projektów ka dy element (b belek) stanowi osobny projekt w organizacji Ró nice wynikaj ce z projektu, programu i portfela projektów, okre lone w standardzie zarz dzania projektami PMBoK Guide, przedstawia tabela 5.2. Dla jasno ci spójrzmy jeszcze na definicj portfela projektów 1. Portfel (Project Portfolio) Portfel jest zbiorem projektów lub programów oraz innych prac, które s zgrupowane razem, aby u atwi efektywne zarz dzanie prowadz ce do realizacji strategicznych celów biznesowych. 1 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Fourth Edition, Newtown Square, PA 2008.

23 170 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji Tabela 5.2. Porównanie projektu, programu i portfela wed ug podej cia PMI w PMBoK Guide Zarz dzanie portfelem projektów (Project Portfolio Management) Zarz dzanie portfelem jest to scentralizowane zarz dzanie jednym lub wieloma portfelami zawieraj cymi zidentyfikowane, uszeregowane, zatwierdzone, zarz dzane i kontrolowane projekty, programy i inne zadania, aby osi gn strategiczne cele biznesowe.

24 Rozdzia 5. Zarz dzanie portfelem projektów i ich priorytetyzacja 171 Na koniec spójrzmy na portfel szerzej. W wielu podej ciach portfel projektów jest rozumiany jako lista projektów aktualnie wybranych do realizacji. W praktyce nale a oby tu uwzgl dni dodatkowo takie elementy jak: inicjatywy, projekty zako czone, które przynosz korzy ci, projekty wstrzymane ze wzgl du na powi zanie z innymi, projekty zabud etowane. Bez tego nie b dzie mo na prognozowa portfela projektów. Uwzgl dnienie w analizie portfela projektów przedsi wzi na ró nym etapie cyklu ycia projektu pozwala przewidzie stan organizacji w przysz o ci Powody, dla których nie wdra amy zarz dzania portfelem projektów Przygotowuj c si do wdro enia zarz dzania portfelem projektów, w pierwszej kolejno ci musimy prze ama blokady, które pojawiaj si w organizacji w momencie wprowadzania takiej zmiany. Oto kilka elementów, które przeszkadzaj w zastosowaniu zarz dzania portfelem projektów w firmach Brak wiedzy, co to jest portfel projektów Przede wszystkim wielu firmom brakuje wiedzy o podej ciu portfelowym do zarz dzania projektami. Mimo e pierwsze szkolenia i konferencje na ten temat odby y si w Polsce w 2005 roku, wiadomo, jak zarz dza portfelem projektów, u osób niezajmuj cych si tym zagadnieniem na co dzie nadal jest niska. Z punktu

25 Skorowidz BUPMO, 82 B C CHAOS Reports, 17 cykl ycia projektu, 50, 60, Patrz równie podej cie bramkowe czynniki wp ywaj ce na realizacj projektu, 20 podej cie projektowe na si, 22 przeszkody techniczne, 21 syndrom skostnia ej organizacji, 22 szar uj ce zarz dzanie projektami, 21 DPMO, 82 D E efektywne zarz dzanie projektami, 23, 32 docelowy schemat organizacyjny, 23 etyka w zarz dzaniu projektami, 28 faza przygotowa, 23 interesariusze, 26 kryteria efektywno ci projektów, 28 plan wdro enia podej cia projektowego, 23 sukces projektu, 27 EPMO, 82 F funkcje PMO administracyjna, 78 aktywna, 78 decyzyjna, 78 wspieraj ca, 78 interesariusze, 26 kryteria efektywno ci projektów, 28 I K M macierz oceny projektu, 48 MCPPMO, 82 mened er portfela projektów, 178 kompetencje, 179 miejsce w organizacji, 180 obowi zki i zadania, 179 pe nione funkcje, 178 role i uprawnienia, 181 metoda hordy tatarskiej, 23 metodyka zarz dzania projektami, 34, 44, 46, 48, 51, 70 analiza problemów, 52 budowa zespo u, 54 cel biznesowy, 41 cele wdro enia metodyki, 37

26 202 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji metodyka zarz dzania projektami cykl ycia projektu, 50, 60 g ówne zasady, 58 integracja projektu, 60 korzy ci wdro enia, 47 koszty wdro enia, 46 macierz oceny projektu, 48 migracja projektów, 56 minimalizacja kosztów procesowania, 38 model bramkowy, 66 monitoring procesu, 57 monitoring statusu projektów, 114 ocena wdro enia, 56 parametry op acalno ci, 47 podej cie bramkowe, 66 polityka/listy kontrolne, 50 proces wdro enia metodyki, 51 przygotowanie metodyki, 54 przygotowanie planu wdro enia, 55 przyspieszenie procesowania, 39 raportowanie o statusie projektu, 63, 114 s ownik poj, skrótów i ról projektowych, 58 standardowe formy, 48 standardy zarz dzania, 42 struktura projektu, 61 szkolenia, 55 wizualizacja, 59 wyzwania metodyki, 34 zarz dzanie jako ci, 63 zarz dzanie ryzykiem, 64 mi kkie aspekty zarz dzania, 19 mi kkie techniki, 19 model bramkowy, 66 g ówne kroki modelu, 67 wdra anie modelu, 69 model Gartnera, 165 monitoring statusu projektów, 114 definicja, 115 miary monitorowania, 144 model docelowy, 148 model rekomendowany, 149 monitoring ad hoc, 150 monitoring standardowy, 148 parametry projektu, 140, 142 rekomendacje, 151 warto ci parametrów projektu, 143 wska niki pó nego ostrzegania, 144 wska niki wczesnego ostrzegania, 144 zasady monitoringu, 115 ocena projektów, 188 kryteria biznesowe, 189 kryteria finansów, 189 kryteria oceny, 189 obligatoryjno komponentu, 190 ryzyko, 190 otoczenie projektu, 20, 21 O P plan wdro enia podej cia projektowego, 23 metoda hordy tatarskiej, 23 rozpoznanie bojem, 23 PMBoK, 43 PMBoK Guide, 169 PMO, 57, 73 BUPMO, 82 CHAOS Reports, 17 czas wdra ania, 95 decyzyjno, 78 DPMO, 82 efektywne zarz dzanie projektami, 23, 26, 32 EPMO, 82 etyka w zarz dzaniu projektami, 28 funkcje, 77, 87 kryteria efektywno ci projektów, 28 MCPPMO, 82 metodyka zarz dzania projektami, 34 mi kkie aspekty zarz dzania, 19 mi kkie techniki, 19

27 Skorowidz 203 monitoring procesu metodyki zarz dzania, 57 monitoring statusu projektów, 114 oczekiwania, 74 okre lenie kompetencji, 93 otoczenie projektu, 20, 21 plan wdro enia podej cia projektowego, 23 potrzeby, 102 procedura wdra ania, 84 raportowanie statusu projektów, 114 rodzaje, 82 struktury, 19 sukces projektu, 27 trójk t ogranicze, 16 twarde techniki, 19 umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, 80, 93 wzajemne relacje, 82 zakres kompetencji, 79, 80 zarz dzanie portfelem projektów, 78 podej cie bramkowe, 66, Patrz równie model bramkowy podej cie portfelowe, 168 podej cie projektowe na si, 22 PRINCE2, 142 procedura wdra ania PMO, 84 czas wdra ania, 95 faza planowania, 84 okre lenie kompetencji, 93 okre lenie zakresu funkcji, 87 umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, 93 proces wdro enia metodyki zarz dzania, 51 analiza problemów, 52 budowa zespo u, 54 integracja projektu, 60 migracja projektów, 56 przygotowanie metodyki, 54 przygotowanie planu wdro enia, 55 raportowanie o statusie projektu, 63 struktura projektu, 61 szkolenia, 55 zarz dzanie jako ci, 63 zarz dzanie ryzykiem, 64 zmiana w projekcie, 62 proces wdro enia raportowania, 126 analiza zbieranych miar, 130 analiza udzia owców projektów, 128 elementy opisu miar, 131 kryteria projektowania raportów, 134 okre lenie odbiorców, 127 okre lenie potrzeb odbiorcy, 128 okre lenie warto ci ostrzegawczych dla miar, 133 pilota procesu raportowania, 133 projektowanie raportów i szablonów pracy, 133 R raportowanie statusu projektów, 114 analiza statusu, 138 cele procesu, 120 dane wej ciowe, 136 definicja, 114 koszty raportowania, 125 odbiorcy raportów, 120, 122, 124 parametry projektu, 140, 142 procedura ratowania zagro onych projektów, 146 proces decyzyjny, 139 proces komunikacji, 140 proces wdro enia, 127 przyk ad procesu, 136 rekomendacje, 151 warto ci parametrów projektu, 143 weryfikacja danych, 138 zakres informacji raportu, 137 zastosowania, 117 rozpoznanie bojem, 23 standardy zarz dzania projektami, 42 standard PMBoK, 43 standard PMBoK Guide, 169 standard PRINCE2, 142 S

28 204 PMO. Praktyka zarz dzania projektami i portfelem projektów w organizacji struktury liniowe, 19 struktury macierzowe, 19 struktury projektowe, 19 sukces projektu, 27 definicja sukcesu, 28 etyka w zarz dzaniu projektami, 28 kryteria efektywno ci projektów, 28 mierniki poziomu satysfakcji, 28 zadowolenie klienta, 28 syndrom skostnia ej organizacji, 22 szar uj ce zarz dzanie projektami, 21 rodowisko multiprojektowe, 18 T trójk t ogranicze, 16 twarde techniki, 19 W wyzwania metodyki zarz dzania projektami, 34 Z zarz dzanie portfelem projektów, 156, 167, 182, 200 autoryzacja, 199 bilansowanie portfela, 196 blokady przy wprowadzaniu, 171 cechy zarz dzania, 182 czynniki priorytetyzacji, 194 definicja, 170 efekty biznesowe, 168 elementy portfela, 171 identyfikacja przedsi wzi, 184 kategoryzacja zg oszonych inicjatyw, 186 komunikacja, 198 korzy ci, 156, 159, 160, 162, 163, 164 kryteria oceny, 189 mened er portfela, 178 model Gartnera, 165 ocena korzy ci, 165 ocena projektów, 188 podej cie portfelowe, 168 portfel, 169 priorytetyzacja, 158, 163, 194 przyk adowy proces zarz dzania, 177 przyk ady wyliczenia korzy ci, 166 unikalno, 168 wybór projektów, 192 zarz dzanie ryzykiem, 199

29

30

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc.

All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. Tytuł oryginału: Social Media Metrics Secrets Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-4351-6 Copyright 2011 by John Lovett Published by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

GRANICE. outsourcingu. Decyzja o skorzystaniu z pomocy outsourcera wcale nie oznacza, że dyrektor IT nie radzi sobie z pracą.

GRANICE. outsourcingu. Decyzja o skorzystaniu z pomocy outsourcera wcale nie oznacza, że dyrektor IT nie radzi sobie z pracą. MAGAZYN DYREKTORÓW IT Open source pracownicy pilnie poszukiwani! s. 38 ZARZĄDZANIE Zarządzanie zmianą przykłady rozwiązań s. 26 NAJLEPSZE PRAKTYKI Nieporozumienia wokół systemów otwartych s. 34 www.magazyncio.pl

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki

Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Tytuł oryginału: The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Market, Sell, and Innovate, Second Edition Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49

Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49 Spis tre ci Wst p... 11 Omówienia rozdzia ów... 13 Dodatkowe informacje o rodzinie produktów Microsoft Office Project 2007 i zarz dzaniu przedsi wzi ciami... 16 Materia y dodatkowe do ksi ki... 16 Rozdzia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza 1. Zaufanie. Analiza planowania strategicznego SWAT wymaga, aby tworzenie planów strategicznych zawiera o ocen ich s abych punktów (weaknesses). Plany nale y bowiem konstruowa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo