REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ PROMAG S.A. NA PROJEKT PRODUKTU PRZYSZŁOŚCI. 1. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ PROMAG S.A. NA PROJEKT PRODUKTU PRZYSZŁOŚCI. 1. Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ PROMAG S.A. NA PROJEKT PRODUKTU PRZYSZŁOŚCI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator - organizator Konkursu, firma PROMAG S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. R. Maya 11, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) Uczestnik osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu polskiego prawa, biorąca udział w Konkursie. 2. Postanowienia ogólne 1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności. 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Konkurs prowadzony jest od dnia (ogłoszenie konkursu) do dnia do godziny (termin składania prac) 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu trwania Konkursu. 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie koncepcji produktu przyszłości, który może być wykorzystywany w przyszłości w procesach magazynowych, w szczególności do składowania produktów lub ich transportowania w magazynach. Produkt przyszłości nie musi być produktem wykonalnym przy

2 obecnym stanie wiedzy technicznej. Może być to również projekt produktu, który obecnie nie istnieje ale który może znaleźć zastosowanie w magazynie przyszłości. Produkt przyszłości należy przygotować dla jednej z poniższych grup asortymentowych: wózki widłowe wózki ręczne systemy składowania (regały) systemy transportu pionowego (przenośniki) doki przeładunkowe systemy transportu pionowego i poziomego (żurawie, suwnice, wciągarki) owijarki 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie swojego udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Pod adresem mailowym można też zadawać pytania dotyczące przedmiotu konkursu. 4. Praca konkursowa powinna zawierać następujące elementy: a) projekt graficzny produktu przyszłości w postaci pliku JPG o wymiarach 2800x4000 mm i rozdzielczości minimum 100 dpi na nośniku elektronicznym b) przedstawienie projektu produktu przyszłości na planszy o wymiarach 700x1000 mm w układzie pionowym c) dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, nazwę uczelni oraz rok i kierunek studiów, adres e- mail, oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) podczas trwania konkursu oraz zgodę na prezentację nadesłanej pracy w siedzibie Organizatora w salonie MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI oraz w materiałach reklamowych PROMAG S.A. z adnotacją kto jest autorem pracy. 5. Każdy Uczestnik zgłaszając się do Konkursu, tym samym oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do projektu graficznego którego użył w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich. W szczególności projekt graficzny nie może zawierać podobieństwa do projektów produktów konkurencyjnych w stosunku do PROMAG S.A. 6. Przygotowanie projektów obraźliwych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. 7. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu i przedmiotu konkursu należy przesyłać wyłącznie pisemnie na adres najpóźniej do tygodnia przed rozstrzygnięciem konkursu.

3 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu 1. Zgłaszanie projektów graficznych: od do do godziny w siedzibie firmy PROMAG S.A. na ul. Romana Maya 11 w Poznaniu w Dziale Marketingu. 2. Do dnia spośród wszystkich nadesłanych projektów zgodnie z warunkami określonymi w 3 Regulaminu Jury w składzie: a) Karolina Tokarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu PROMAG S.A. b) dr hab. Weronika Węcławska - Lipowicz, prof. nzw. UAP- kierownik Katedry Architektury Wnętrz UA w Poznaniu c) Elżbieta Szulc- Kierownik Działu Marketingu PROMAG S.A. wybierze trzy najciekawsze projekty. 3. Autorzy wybranych projektów otrzymają nagrody rzeczowe oraz pieniężne w postaci: 1. I miejsce część rzeczowa: ipad Apple NEW ipad mini 3 16GB 2014 oraz część pieniężna na poczet rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, która zapłacona zostanie przez Organizatora 2. II i III miejsce część rzeczowa: tablet SAMSUNG GALAXY TAB Wi-Fi 2014 oraz część pieniężna na poczet rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, która zapłacona zostanie przez Organizatora 4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej do dnia oraz zostanie ogłoszone w dniu otwarcia MAGAZYNU PRZYSZŁOŚCI w siedzibie organizatora. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzcy lub do przyznania więcej niż jednej nagrody I, II lub III. 6. Zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu mu nagrody poprzez wiadomość prywatną na wskazany w zgłoszeniu adres . 7.Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych projektów. Dlatego do powiadomienia, o którym mowa w 4 pkt. 6, dołączona zostanie informacja o zobowiązaniu Zwycięzcy Konkursu do podpisania oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do projektu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia dostępny będzie także bezpośrednio na stronie internetowej Oświadczenie niniejsze należy złożyć w siedzibie Organizatora do dnia Zwycięzcy, którzy nie przekażą Organizatorowi oświadczenia niezbędnego do przekazania nagrody, o którym mowa powyżej, stracą prawo do tej nagrody i jej odbioru. Nagroda ta pozostaje wówczas własnością Organizatora. 9. Po spełnieniu warunku, określonego w 4 pkt. 7, nagroda zostanie przekazana podczas uroczystego wręczenia nagród w dniu otwarcia MAGAZYNU PRZYSZŁOŚCI.

4 6. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy: a) Uczestnik zamieścił projekt, które obraża uczucia religijne b) Uczestnik zamieścił projekt, który jest nieetyczny, obraźliwy, wulgarny itp. c) Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania którejkolwiek z nagród d) nie zostały spełnione istotne postanowienia niniejszego Regulaminu. 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny, wskazanie nazwy konkursu, którego był Uczestnikiem oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również niespełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane. 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 8. Dane osobowe 1. Podczas trwania Konkursu Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które następnie będą przez niego przetwarzane. 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, nazwę uczelni oraz rok i kierunek studiów, adres , oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 4. Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, NIP, numer telefonu, numeru konta bankowego, adres Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zameldowania Zwycięzcy oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

5 6. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 9. Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (poczty lub administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem. 2. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją. 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora. 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., poz. 201, nr 1540 ze zm.). 7. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest sąd właściwy ze względu na adres siedziby Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Team Project 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.1. Konkurs konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 1.2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁY CZŁOWIEK - WIELKI TALENT

REGULAMIN KONKURSU MAŁY CZŁOWIEK - WIELKI TALENT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MAŁY CZŁOWIEK - WIELKI TALENT 1.1. Regulamin konkursu Mały człowiek - wielki talent (dalej Konkurs ) określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo