REGULAMIN KONKURSU Wygraj Mistrzostwa de Seros Chipsos

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Wygraj Mistrzostwa de Seros Chipsos"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Wygraj Mistrzostwa de Seros Chipsos 1. DEFINICJE 1. Organizator - organizatorem Konkursu jest, Agencja Reklamowa Marketing Plus P. Kurowski, A. Selak sp. j. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy ), przy ulicy Senatorskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP Fundator fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 3. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Wygraj Mistrzostwa de Seros Chipsos. 4. Serwis serwis WWW znajdujący się na stronie internetowej zamieszczonej pod adresem 5. Uczestnik - uczestnikiem może być osoba fizyczna, pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może przystąpić do Konkursu pod warunkiem posiadania zgody jej rodziców lub opiekunów prawnych, którzy gwarantują wypełnienie przez nią warunków niniejszego regulaminu. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs. 2. Konkurs prowadzony jest w Internecie przy wykorzystaniu Serwisu. 4. Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konkurs realizowany będzie w dniach: r r. z zastrzeżeniem 2 ust Z możliwości uczestnictwa w Konkursie wyklucza się pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz członków ich rodzin, a także inne osoby bezpośrednio związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem Konkursu. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy pracowników Jeronimo Martins Polska S.A. oraz członków rodzin tych pracowników, z wyłączeniem pracowników Działu Marketingu Jeronimo Martins Polska S.A. oraz członków ich rodzin, którzy nie mogą brać udziału w Konkursie.

2 7. Przez członków rodzin wskazanych powyżej należy rozumieć: rodziców, rodzeństwo, małżonków. 8. Podczas trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny dla Uczestników na stronie oraz w siedzibie Organizatora. 2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 1. Konkurs składa się z dwóch etapów, zwanych dalej Etapem 1 i Etapem 2. Etap 1 podzielony został na 5 tygodni. 2. Aby wziąć udział w Etapie 1 Konkursu, Uczestnik powinien w terminie od: - dla pierwszego tygodnia Etapu 1 Konkursu od dnia r. godz. 00:00:01 do r. godz. 23:59:59, - dla drugiego tygodnia Etapu 1 Konkursu od dnia r. godz. 00:00:01 do r. godz. 23:59:59, - dla trzeciego tygodnia Etapu 1 Konkursu od dnia r. godz. 00:00:01 do r. godz. 23:59:59, - dla czwartego tygodnia Etapu 1 Konkursu od dnia r. godz. 00:00:01 do r. godz. 23:59:59, - dla piątego tygodnia Etapu 1 od dnia r. godz. 00:00:01 do r. godz. 23:59:59: a. dokonać rejestracji w Serwisie, podając: adres , nick oraz dwukrotnie wpisać wybrane przez siebie hasło do konta, b. wybrać jeden ze smaków Gouda, Ementaler, Wędzony, Pleśniowy, oraz wpisać uzasadnienie, dlaczego to właśnie ten smak został wybrany (przy czym treść uzasadnienia może mieć maksymalnie 250 znaków ze spacjami), c. potwierdzić: zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby realizacji Konkursu, zaznajomienie się z treścią Regulaminu i zgodę na opublikowanie w Serwisie swojego nicku oraz uzasadnienia, o którym mowa w pkt. 2.2.b oraz oświadczenie, że Uczestnik posiada prawa autorskie do uzasadnienia, o którym mowa w pkt.2.2.b. d. potwierdzić chęć uczestnictwa w Konkursie i wysłania zgłoszenia poprzez kliknięcie przycisku Wyślij. 3. W Etapie 2 może wziąć udział każdy Uczestnik Etapu 1. W Etapie 2 mogą wziąć udział tylko Uczestnicy Etapu 1.

3 4. Aby wziąć udział w Etapie 2 Konkursu, Uczestnik, powinien w terminie do dnia r.: godz. 23:59:59: a. przygotować zdjęcie lub film ukazujący jak wraz ze znajomymi kibicuje wybranemu przez siebie smakowi, b. umieścić je/go w Serwisie, c. potwierdzić: nieodpłatną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem, oraz oświadczenie, że jeśli na zdjęciu lub filmie są inne osoby, Uczestnik posiada zgodę wszystkich osób na zdjęciu na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w powyższym zakresie. d. Zdobyć jak największą liczbę głosów oddanych w Serwisie przez internautów na zdjęcie lub film Uczestnika. Nagroda zostanie przyznana jednemu spośród 100 Uczestników posiadających największą liczbę głosów oddanych przez internautów. e. Każdy internauta (identyfikowany przez plik cookies lub adres IP) może głosować na danego Uczestnika tylko jeden raz dziennie. Jednocześnie może głosować na wielu różnych Uczestników każdego dnia. 5. Za moment przesłania zgłoszenia uznaje się moment rejestracji zgłoszenia przez system informatyczny, a za moment oceny/wyboru smaku i realizację zadania konkursowego moment rejestracji tych danych w bazie danych Serwisu. 6. Biorąc udział w Etapie 2 Konkursu, Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym publikacji wizerunku w Serwisie. Uczestnik oświadcza również, iż posiada zgodę wszystkich osób widocznych na zdjęciu lub filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w powyższym zakresie. W przypadku gdyby oświadczenie Uczestnika okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej. 7. Każdy Uczestnik Konkursu, identyfikowany poprzez adres , może przesłać tylko jedno zgłoszenie. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Uczestnika, wyłączenia go z Konkursu, modyfikacji lub usunięcia jego wpisów do profilu, jeżeli wpisy te zawierają treści wulgarne lub obraźliwe, a także, jeśli okaże się, że Uczestnik nie posiada praw autorskich do zdjęcia lub filmu lub nie posiada zgody osób obecnych na zdjęciu lub filmie na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie.

4 9. W Etapie 1 przyznanych zostanie 5 nagród pierwszego stopnia i 50 nagród drugiego stopnia - po jednej nagrodzie głównej i 10 nagrodach drugiego stopnia w każdym tygodniu Etapu 1. W Etapie 2 przyznana zostanie jedna nagroda główna. 10. Laureatów poszczególnych tygodni Etapu 1 i Laureata Etapu 2 Konkursu, zwanych dalej Laureatami, wyłania Komisja Konkursowa, dalej zwana Komisją, powołana przez Organizatora. 11. W skład Komisji Konkursowej nie będą wchodzić pracownicy Jeronimo Martins Polska S.A. 12. Komisja dokona oceny nadesłanych zgłoszeń, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, kreatywność i pomysłowość i wybierze autorów najciekawszych wypowiedzi i rozwiązań zadań konkursowych, o których jest mowa w pkt. 2.2.b (dla każdego tygodnia Etapu 1). 13. Laureata Etapu 1 Konkursu wyłania Komisja spośród: a. dla pierwszego tygodnia Konkursu spośród zgłoszeń przesłanych od dnia r. godz. 00:00:01 do r. godz. 23:59:59, b. dla drugiego tygodnia Konkursu spośród zgłoszeń przesłanych od dnia r. godz. 00:00:01 do r. godz. 23:59:59, c. dla trzeciego tygodnia Konkursu spośród zgłoszeń przesłanych od dnia r. godz. 00:00:01 do r. godz. 23:59:59, d. dla czwartego tygodnia Konkursu spośród zgłoszeń przesłanych od dnia r. godz. 00:00:01 do r. godz. 23:59:59, a. dla piątego tygodnia Konkursu spośród zgłoszeń przesłanych od dnia r. godz. 00:00:01 do r. godz. 23:59:59, 14. Laureata Etapu 2 Konkursu wyłania Komisja spośród Uczestników, którzy wzięli udział w Etapie 2 i przesłali poprawne zgłoszenia zgodnie z ust. 3 i 4, znajdujących się w grupie 100 Uczestników, którzy otrzymali najwięcej głosów internautów, na podstawie kryteriów określonych ust Komisja dokonuje wyboru Laureatów w terminie do: a. dla Etapu 1 pierwszego tygodnia Konkursu do , b. dla Etapu 1 drugiego tygodnia Konkursu do , c. dla Etapu 1 trzeciego tygodnia Konkursu do , d. dla Etapu 1 czwartego tygodnia Konkursu do , e. dla Etapu 1 piątego tygodnia Konkursu do , f. dla Etapu 2 do

5 3. NAGRODY 1. W Konkursie do rozdysponowania przeznaczono: a. dla Etapu 1: 5 nagród pierwszego stopnia w postaci konsoli Sony PS Vita o wartości 800,00 zł brutto każda, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 88,89 zł brutto po 1 w każdym tygodniu Etapu 1 - łączna wartość brutto każdej nagrody pierwszego stopnia wynosi 888,89 zł 50 nagród drugiego stopnia w postaci repliki piłki Mundialu 2014, Piłka Adidas 2014 FIFA World Cup Brazil o wartości 130,00 zł brutto każda, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 14,44 zł brutto - po 10 w każdym tygodniu Etapu 1 - łączna wartość brutto każdej nagrody drugiego stopnia wynosi 144,44 zł. b. dla Etapu 2: jedną nagrodę główną w postaci Voucheru na wycieczkę dla 6 osób na stadion Camp Nou w Barcelonie obejmującej: - bilety lotnicze - zakwaterowanie min. w 3 gwiazdkowym hotelu (3 noclegi) - pełnym wyżywienie - zwiedzanie stadionu - bilety na mecz na stadionie Camp Nou - ubezpieczenie - bilety na komunikację miejską - opiekę pilota o wartości ,00 zł brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4 444,44 zł brutto - łączna wartość brutto nagrody głównej ,44 zł 2. Łączna wartość puli nagród wynosi: ,89 zł brutto. 3. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 4. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez zwycięzcę. 4. OGŁASZANIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 1. O wygranej Uczestnik, który został Laureatem, zostanie poinformowany w terminie do r. 2. Informacja o wygranej zostanie wysłana na adres , podany przez Uczestnika podczas zgłoszenia do Konkursu.

6 3. Nagrody pierwszego i drugiego stopnia Etapu 1 zostaną wysłane na wskazany przez Uczestnika adres, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w terminie do r. 4. Nagroda główna Etapu 2 zostanie wysłana na wskazany przez Uczestnika adres, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej, w terminie do dnia r. 5. Uczestnik w terminie 14 dni od daty wysłania maila z informacją o wygranej zobowiązany jest przesłać zwrotnie adres, na który ma zostać wysłana nagroda. 6. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. 7. Laureat zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych niezbędnych do uiszczenia należnego podatku w ich imieniu, o którym mowa powyżej. Przez dane niezbędne do odprowadzenia podatku rozumie się: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, rok urodzenia, PESEL), a także podpisania i odesłania na adres Organizatora protokołu odbioru nagrody. 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie 2 miesięcy od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, zwaną dalej Komisją Reklamacyjną, powołaną przez Organizatora. W skład Komisji Reklamacyjnej nie będą wchodzić pracownicy Jeronimo Martins Polska S.A. 4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Marketing Plus, ul. Senatorska 15, Kraków

7 5. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy. 6. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 6. PRAWA AUTOSKIE 1. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści rozwiązania zadania konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść zadania konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich. 2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane, jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. 3. W przypadku gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej. 4. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści rozwiązania zadania konkursowego udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści rozwiązania zadania konkursowego w celach związanych z realizacją Konkursu. 5. Z dniem wydania Laureatowi nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do treści rozwiązania zadania konkursowego. Nabycie praw następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do treści rozwiązania zadania konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:

8 a. utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń, b. zwielokrotnianie, c. wprowadzanie do pamięci komputera, d. umieszczania w materiałach reklamowych, e. używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny, f. rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania, g. zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób, h. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 6. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Laureata na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści rozwiązania zadania konkursowego w toku korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie gdy, przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takie przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Laureat przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 7. Laureat wyraża zgodę na decydowanie przez Organizatora o anonimowym korzystaniu i rozporządzaniu treścią rozwiązania zadania konkursowego oraz zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do treści rozwiązania zadania konkursowego autorskich praw osobistych. 8. Całkowitym wynagrodzeniem Laureata za przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie jest nagroda główna lub nagroda dodatkowa.

9 7. DANE OSOBOWE 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t.), - dalej zwanej ustawą. 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak udział w Konkursie jest uzależniony od wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie, na cele związane z realizacją Konkursu. 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu, doręczenia nagród w Konkursie oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanej w Konkursie wygranej. 5. Uczestnikowi, na zasadach określonych w ustawie, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i żądania ich usunięcia. 6. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu i wymaga formy pisemnej. 7. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę nagród. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz ze zm.). 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników. 4. W przypadku zaistnienia udokumentowanego podejrzenia stosowania przez Uczestnika nieuczciwych działań, zmierzających do zwiększenia swoich szans na

10 wygraną Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i usunięcia jego konta z Serwisu.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile!

Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile! Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile! [dalej Regulamin] 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo