Marketing (market- ang.) + ing próbowano znaleźć odpowiednik ale nie udało się - UKŁAD RYNKOWY- wycena wartości wymiennych (negocjacje)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing (market- ang.) + ing próbowano znaleźć odpowiednik ale nie udało się - UKŁAD RYNKOWY- wycena wartości wymiennych (negocjacje)"

Transkrypt

1 Wykład 1 Marketing (market- ang.) + ing próbowano znaleźć odpowiednik ale nie udało się - UKŁAD RYNKOWY- Polityka sprzedaży, Konkurencja, współpraca Polityka zakupu, kooperacja, opinia, naśladownictwo SPRZEDAJĄCY PODAŻ wycena wartości wymiennych (negocjacje) KUPUJĄCY POPYT TOWARY I USŁUGI Substytucja, Komplementarność wartości użytkowych Zdolność zaspokajania potrzeb POTRZEBY substytucja, komplementarność potrzeb Zapytać potencjalnego odbiorcę czego potrzebuje (cena, gdzie, w jakiej formie), trzeba konsumenta poinformować, by wybrał ten produkt, zachęcić. Państwo wpływa pośrednio działa na podmioty funkcjonujące na rynku ze strony popytu i podaży. Koncepcja marketingu ma charakter historyczny. Przyczyny powstania i rozwoju: rozwój asortymentu towarowego podnoszenie się warunków bytowych ludności rozwój konkurencji zmiany elementów należących do otoczenia przedsiębiorstwa rozszerzenie się zasięgu terytorialnego rynku procesy integracji powodujące rozwój instytucji rynkowych możliwość wykorzystywania marketingu przez instytucje pozagospodarcze Początki marketingu związane są z pierwszymi latami XX wieku. Układ ten był prymitywny. Wyprodukować i sprzedać to główne założenia. Taka filozofia była spowodowana nienadążaniem produkcji ilościowej za rosnącymi potrzebami odbiorców. Potrzeby nabywców mogły być ujawniane w bezpośrednich kontaktach kupujących ze sprzedającymi. Rewolucja przemysłowa taśmowa technologia produkcji umożliwiła produkcję masową. Zaczęły powstawać nadwyżki, ceny jednostkowe produkcji obniżały się, rozszerzały się rynki zbytu, rozwijał się rynek. Odbiorcy stawali się coraz bardziej anonimowi dla przedsiębiorców. Zaczęto inaczej podchodzić do rynku. Pierwsze oznaki zmiany zachowań producentów i konsumentów w latach 30. XX wieku. Po drugiej wojnie światowej początek marketingu współczesnego, najpierw w USA a potem Europa. Marketing współczesny = dynamiczny, aktywny Marketing tradycyjny = bierny Konfrontacja market. tradycyjnego i współczesnego: 1. Market. tradycyjny koncentrował uwagę na potrzebach sprzedawcy a market. współczesny na potrzebach nabywcy (orientacja na produkcję na klienta) 1

2 2. w market. tradycyjnym środki prowadzące do realizacji celu działania przedsiębiorstwa dotyczyły wyłącznie sprzedaży i oddziaływań na odbiorcę, a w market. współczesnym ilość wykorzystywanych środków jest większa i są one wykorzystywane w sposób zintegrowany 3. w market. tradycyjnym sprzedawca zabiegał o to, aby produkt zamienić na rynku w pieniądz, a w market. współczesnym przedsiębiorca również dąży do zrealizowania produkcji, ale poprzez jak najlepsze zaspokojenie potrzeb odbiorcy Koncepcja tradycyjna Produkty punkt ciężkości Nabywcy Koncepcja współczesna Sprzedaż i promocja środki realizacji Zintegrowane działanie marketingowe Zysk efekt Zysk i zadowolenie nabywcy Wraz z rozwojem działań określonych mianem marketingu rozwijała się teoria marketingu. Na podstawie zmieniających się ram otoczenia które wymusiły zmianę działania przedsiębiorstw tworzy się teorię. Najpierw była praktyka. I definicja marketingu Butler i Show Marketing (wg Butlera) kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu czynności o charakterze sprzedaży lub działalności mającej na celu popieranie sprzedaży (towary, rynki...) Marketing (wg Showa) marketing jako czynniki w ruchu: produkcja dystrybucja dalej jednak wszystko na sprzedaż czynności pomocnicze (finansowanie, kredytowanie) Definicja Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu 1941r. Marketing prowadzenie działalności gospodarczej odnoszącej się do przepływu dóbr i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika warunki otoczenia wymusiły inne podejście do rynku Lazo i Corbin Marketing działalność mająca na celu wykrycie i wzbudzenie u konsumenta potrzeby nabycia dobra lub usługi a następnie pozyskanie coraz większej liczby konsumentów dla tych towarów Clein Marketing to skoordynowane działanie przedsiębiorstwa na rynku obejmujące: o kształtowanie produktu o opakowanie o badanie rynku o oddziaływanie na ten rynek w celu osiągnięcia optymalnego obrotu lub zysku I grupa definicji określa marketing jako proces obiektywny ( stosowany niezależnie od przedsiębiorstwa) II grupa definicji określa marketing jako politykę przedsiębiorstwa działającego na rynku. Przedsiębiorstwo może kształtować produkt. Marketing wymaga określonego zasobu wiedzy. Jest to dyscyplina, w której wyniki badań innych dyscyplin będą odgrywać rolę w marketingu: o o statystyka matematyka 2

3 o o o o o ekonometria informatyka psychologia socjologia ekonomia Marketing określona kategoria ekonomiczna, koncepcja, filozofia funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, która za swój punkt wyjścia przyjmuje potrzeby rynku, zwłaszcza potrzeby konsumenta. Wykład 2 inne uregulowania prawne, inny poziom techniki, inna kultura, organizacja rynku, jest konkurencja Warunki otoczenia wymusiły na przedsiębiorstwie zmianę postępowania. Teraz nabywca, konsument i jego potrzeby są w centrum uwagi. Ocenia się przedsiębiorstwo za siłę, ekspansję, w średniodługim okresie a nie w krótkim jak wcześniej. Rozpoczynamy od informacji rynkowej, która wcześniej była nieistotna, badania rynkowe, segmentacja rynku, na tej podstawie planowanie działalności produkcyjnej by na tej podstawie budować strategie i taktyki. Kształtowanie produktu, ceny, informacji, promocja i dostarczenie go do konsumentów. Od 1992 r. badamy zachowania przedsiębiorstw. Na Śląsku ponad ½ producentów tkwi w orientacji produkcyjnej, wyprodukować i co dalej? Marketing jest SYSTEMEM System marketingu - ORIENTACJA NA PRODUKT (PRODUKCYJNA) oznacza nastawienie przedsiębiorstwa głównie na zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji, szczególnie poprzez obniżanie kosztów, postęp technologiczny i organizacyjny. Wiodącą rolę odgrywa w przedsiębiorstwie funkcja produkcyjna i dystrybucyjna. Zakłada się, że konsumenci lub inni odbiorcy zaakceptują ofertę rynkową a ich decyzje zakupu oparte będą głównie na analizie porównawczej cen produktów. - ORIENTACJA NA SPRZEDAŻ oznacza stosowanie przez przedsiębiorstwo szczególnie aktywnych sposobów sprzedaży. Przyjmuje się, iż jeżeli odbiorcy nie będą motywowani przy zakupie, to będą nabywali mniej produktów, lub nawet w ogóle zrezygnują z zakupów. Wiodącą staje się funkcja dystrybucyjna (handlowa), której podporządkowana jest funkcja produkcyjna. - ORIENTACJA MARKETINGOWA nastawienie przedsiębiorstwa na usatysfakcjonowanie końcowych odbiorców, pozyskiwanie nowych. Działalność przedsiębiorstwa skupiona jest na rynku docelowym dlatego konieczna jest analiza potrzeb, wymagań, preferencji, gustów, percepcji nabywców, zarówno końcowych jak i pośrednich, rzeczywistych i potencjalnych. Powinna ona stanowić podstawę definiowania produktu, ustalania jego cech, cen, kanałów rynku, sposobów sprzedaży oraz promocji. Wymaga myślenia strategicznego, długookresowego a równocześnie zindywidualizowanej strategii marketingowej, której przedmiotem działania jest rynek docelowy. Funkcja marketingowa staje się wiodącą względem pozostałych funkcji przedsiębiorstwa. Otoczenie - dalsze (makrootoczenie) - bliższe (mikrootoczenie) klienci, dostawcy, konkurenci; ma pośredni wpływ Każde przedsiębiorstwo ma cel (rynek docelowy), musi mieć określoną organizację adekwatną do celów i musi zajmować się zarządzaniem (planowanie, podejmowanie decyzji organizacyjnych, kontrola). 3

4 MAKROOTOCZENIE 1. Otoczenie ekonomiczne - powiązania między gospodarkami państw. Rozwój procesów integracyjnych. - rozwijający się proces liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitałów - stały wzrost presji na ochronę rynku (sfera wymiany) Poszukujemy wszędzie kapitału, a z drugiej strony presja na ochronę rynku ważne zachowania przedsiębiorstw rynku 2. Otoczenie technologiczne - wzrost znaczenia konkurencji pozacenowej, co wymaga wysokich nakładów na prace badawczo rozwojowe (następuje współpraca między przedsiębiorstwami, które mają mało kapitału) - skracanie się czasu między pojawieniem się nowych technologii a ich komercjalizacją (szybkie wprowadzanie innowacji na rynek) 3. Otoczenie prawne - stosunek do kapitału zagranicznego zawarty w normach (początkowo negowaliśmy potrzebę tego kapitału, a teraz jest konieczny) 4. Otoczenie kulturowe - nastawienie do produktów z zagranicy (dawniej wszystko co z zagranicy było najlepsze, w 1991 roku wybralibyśmy (1/2 ludzi) polski produkt a nie zagraniczny gdy są zbliżonej jakości) Wnętrze przedsiębiorstwa: - cele - struktura przedsiębiorstwa CELE MARKETINGOWE kierunki działań, które mają być podjęte wobec rynku docelowego dla realizacji ustalonych zadań 3 segmenty rynku popyt, podaż i cena Cel przedsiębiorstwa zależy od popytu. Przesłanki dla sformułowania celu market. Popyt negatywny nie uzasadniony ekonomicznie i społecznie Popyt negatywny uzasadniony ekonomicznie i społecznie CEL marketingu Odwrócenie popytu Zmiana struktury asortymentowej podaży i jakości produktów Rodzaje marketingu Marketing przekonywujący tj zmieniający opinie finalnych nabywców (konsumentów) Marketing zmieniający strukturę podaży Brak popytu Stworzenie popytu Marketing pobudzający Obniżanie się popytu Pobudzenie, odnowa popytu Remarketing Popyt niezaspokojony o charakterze Obniżanie popytu Demarketing (np. używki, papierosy) trwałym Popyt zaspokojony Podtrzymanie popytu Marketing zachowawczy Popyt nowy Rozwijanie popytu Marketing rozwojowy skierowany na finalnego nabywcę Popyt nieregularny Synchronizacja popytu Marketing synchronizujący 4

5 STRUKTURY ORGANIZACJI Funkcjonalna organizacja pionów marketingu Dyrektor marketingu Badanie rynku promocja sprzedaż osobista kształtowanie planowanie Uzupełniająca cen produktu reklama Dyrektor marketingu sprzedaż badania reklama promocja osobista rynku uzupełniająca kierownik A kierownik B kierownik C Dyrektor marketingu planowanie sprzedaż badania reklama promocja produkcji osobista rynku uzupełniająca kierownik sprzedaży regionalny kierownik sprzedaży A regionalny kierownik sprzedaży B regionalny kierownik sprzedaży C różne punkty widzenia tych samych problemów w przedsiębiorstwie Wykład 3 Strategia marketingowa c.d. Nauka o wojnie też z tego czerpał marketing STRATEGIA została przejęta ze sztuki wojskowej, której stanowi podstawowy element obejmujący teorię i praktykę przygotowywania oraz prowadzenia całości działań zbrojnych. Pruski strateg Karol Von K - STRATEGIA zbiór działań prowadzących do spełnienia planu wojennego zawierający projekty poszczególnych kampanii a w ich ramach bitew Chendler jako jeden z pierwszych wsadził to do ekonomii wzór organizacji Bardzo różnie rozumiana - STRATEGIA = PLAN świadomie planowany przebieg zdarzeń; atrybuty to: jest opracowana przed działaniem, do którego się odnosi jest opracowana świadomie i celowo 5

6 - STRATEGIA = PODSTĘP określone momenty, które mają wywieść w pole konkurenta, przeciwnika - STRATEGIA = WZÓR zamierzona, niezamierzona konsekwencja w działaniu by doprowadzić do celu - STRATEGIA = POZYCJA sposób umiejscowienia przedsiębiorstwa w otoczeniu - STRATEGIA = PERSPEKTYWA (długi okres, bo taktyka to krótki okres, w którym następuje realizacja celów) Wyróżnianie strategii marketingowej ze strategii przedsiębiorstwa jest trudne. Struktura strategii przedsiębiorstwa: 1. Globalna strategia przedsiębiorstwa. 2. Strategie poszczególnych obszarów działalności (strategie jednostek gospodarczych biznesu) 3. Strategie funkcjonalne Różnią się zakresem, celami, obszarami decyzyjnymi itd. - GLOBALNA STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA polega głównie na : wyborze dziedzin działalności gospodarczej, w których przedsiębiorstwa chce uczestniczyć pozyskaniu zasobów i ich alokacji pomiędzy poszczególne rodzaje działalności umocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa - STRATEGIE POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI polega na: określeniu zakresu danego obszaru działalności gospodarczej wyborze rodzaju pożądanej przewagi konkurencyjnej określeniu sposobu działania na danym segmencie rynku czy w danej branży - STRATEGIE FUNKCJONALNE polegają na: ustaleniu, w jaki sposób dana funkcja ma sprzyjać uzyskaniu pożądanej przewagi konkurencyjnej integracji i koordynacji danej funkcji z innymi funkcjami Strategie marketingowe zalicza się do klasy strategii funkcjonalnych, jest tak samo traktowana jak funkcja produkcyjna itp. To klasycznie, ale zgodnie z podejściem z punktu widzenia przedmiotu działalności marketingowej. Strategie marketingową można zaliczyć do 2 grupy strategii przedsiębiorstwa i strategii poszczególnych obszarów działalności. Są jednak ściśle związane także ze strategią globalną przedsiębiorstw. Formowanie tych strategii musi być zgodne ze strategią globalną. Istnieje więc ścisły związek, nie jednokierunkowy. Procesy planowania strategii są czynnością, w której jest zaangażowane całe kierownictwo, w tym też odpowiedzialne za działalność marketingową. Pojecie strategii marketingowej pojawiło się w literaturze w latach 60., ale już w 1920 r. Został użyty jako termin fachowy. Filip Cotler STRATEGIA MARKETINGOWA oznacza wybór celów, rodzajów zasad czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstw wyznaczając rozmiar, kombinacje i alokację środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej 6

7 Wg Altkorna system podstawowych średnio- i długookresowych zasad i reguł działania wyznaczający ramy aktywności rynkowej przedsiębiorstw Schneider - stosowane w praktyce na rynku działania w warunkach konkurencji, które polegaja na dostosowywaniu się do zmian w otoczeniu oraz na wpływaniu na rynek STRATEGIA MARKETINGOWA zestaw działań, przy pomocy których przedsiębiorstwo osiąga swoje cele rynkowe w danych warunkach miejsca i czasu Właściwie skonstruowana strategia powinna: - być celowa (pozwolić osiągać cel) - być wykonalna - konsekwentna teoretycznie i praktycznie - operatywna (łatwo przetransponowana na działalność praktyczną - racjonalna (oparta na wiedzy) - elastyczna (dopuszcza korekty) - kompleksowa (kompletna) Strategia marketingowa składa się z kilu faz STRATEGIA MARKETINGOWA I faza badań (wstępna) Badania marketingowe Segmentacja rynku II faza Instrumentalna instrumenty instrumenty instrumenty związane z związane z związane z przedmiotem dystrybucją aktywacją sprzedaży produkt kanały dystrybucji promocja (uzupeł., - oferowanie towarów sprzedażowa, dodatkowa) opakowanie w sklepach produktu - doprowadzenie towarów marketingowe do sklepu sprzedaż osobista wyposażenie produktu oznakowanie reklama produktu fizyczny przepływ towarów public relation cena III faza oceny ocena kontrolna kontroli uruchomienia środków 7

8 Niezależnie od tego z jaką firmą produkcyjną mamy do czynienia, mają one tylko te materiały; tylko takie narzędzia marketingowe są dostępne, nie ma innych Fazy formułowania strategii można uprościć: Analiza otoczenia analiza potencjału przedsiębiorstwa Identyfikacja celów strategicznych Segmentacja rynku Sformułowanie marketing mixu Podział i uruchomienie środków Marketing- mix: - produkt (cechy uzup., jakość, projekt opakowania, marka, serwis, gwarancja) - cena (formy kredytowania, rabaty, upusty) - promocja (reklama, sprzedaż osobista, promocja) - dystrybucja (sprawy logistyczne, kształtowanie zapasów, transport) Strategie marketingowe: STRATEGIA NIEZRÓŻNICOWANIA (AGREGACYJNA) standaryzacja i masowość produkcji oraz unifikacji form i metod sprzedaży (konsumenci podobnie się zachowują w stosunku do 1 produktu; korzyści skali); dotyczy to grupy produktów podstawowych STRATEGIA OFENSYWNA WZGLĘDEM NOWEGO PRODUKTU - dążąca do uzyskania na rynku pozycji lidera w zakresie danych innowacji (nowych produktów), prowadzona głównie przez duże, transnarodowe przedsiębiorstwa; ciągle zarzucają rynek czymś nowym STRATEGIA PENETRACJI RYNKU wiodący element cena- niska cena na produkty, które zapewniają wzmocnienie cen rynkowych, (ale nie można tak za długo) STRATEGIA PRODUKTU ZASPAKAJAJĄCEGO TĘ SAMĄ POTRZEBĘ stymulowanie popytu na produkty substytucyjne i komplementarne, zaspakajające te samą potrzebę STRATEGIA RÓŻNICOWANIA PRODUKTU oddziaływanie na rynek docelowy poprzez ciągłe zmiany asortymentu oferowanych produktów STRATEGIA SELEKTYWNA RYNKU względnie wysokie ceny na nowy produkt przy równocześnie niskich nakładach na jego promocje, dotyczy produktów luksusowych 8

9 STRATEGIA UKRYTEGO OPANOWANIA RYNKU pośrednia walka konkurencyjna głównie przez stosowanie innej strategii niż dotychczasowy lider rynku (poprzez drzwi kuchenne) STRATEGIA WYSOKOPROFILOWANA - wysokie ceny na produkty przy wysokich nakładach na produkcję STRATEGIA WZAJEMNEGO PRZENIKANIA KANAŁÓW RYNKU zwiększyć liczbę i znaczenie oddziaływania wzajemnego owych kanałów STRATEGIA ZALEŻNOŚCI WZGLĘDEM NOWEGO PRODUKTU oparta na podporządkowaniu się postawom innych przedsiębiorstw wykazujących inicjatywę w rozwijaniu nowych produktów (nowe produkty na zamówienie firm) STRATEGIA ZNAKU TOWAROWEGO stymulowanie popytu na produkty objęte tym samym znakiem towarowym STRATEGIA ZWALCZANIA PLOTEK dążenie do opanowania rynku głównie przez wyeliminowanie konkurencji nie zajmującej dominującej pozycji na rynku Co oznacza dla przedsiębiorstwa posługiwanie się marketingiem? Posługiwanie się marketingiem oznacza przyjęcie przez przedsiębiorstwo następujących zasad: - przedsiębiorstwo uznaje kluczową pozycję konsumenta za warunek swojego przetrwania i rozwoju; w marketingu zorientowanym na przedsiębiorstwo cały system marketingowy nastawiony jest na obsługę konsumenta, a więc to potencjał rynku ( a nie moce produkcyjna) staje się głównym polem jego obserwacji - działanie przedsiębiorstwa służące konsumentom może być celowo zorganizowane a główne jego cele osiągane przez planowe działanie w zakresie zarządzania - kluczowym problemem jest stosowanie zintegrowanych wokół głównego celu struktur organizacyjnych; systemowe podejście do procesu gospodarowania staje się nakazem nowoczesnego marketingu - nie ma nowoczesnego marketingu bez badań marketingowych. Stanowią one punkt wyjścia procesu planowania, podejmowania decyzji jak i zorganizowanego działania - konieczny jest programowany proces innowacji włączając w to zapewnienie klimatu sprzyjającego innowacjom, uznaje się przy tym podstawowe znaczenie rozwijania nowych produktów dla miejsca przedsiębiorstwa na rynku i jego dalszej ekspansji Jeżeli jednej zabraknie tzn. że nie posługuje się marketingiem. Wykład IV I faza wstępna - badania marketingowe np. firma produkuje zupki w proszku; nie wiedzieli gdzie reklamować, kto kupuje, kazali więc przeszukać śmietniki w biednych i bogatych dzielnicach; w biednych puszek po zupach było więcej, więc reklamy w gazetach dla robotników 9

10 BADANIA MARKETINGOWE to systematyczne gromadzenie danych i ich analiza w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych Dobre badania powinny odpowiadać na pytania: - Co produkować? - Ile? - Kiedy? - Na jakim rynku lokować produkty? - Gdzie i w jakiej formie aktywizacja sprzedaży? - Wyznaczenie kanałów dystrybucji - Jaką wyznaczyć cenę? Itd. AKTYWNOŚĆ BADAWCZA: 1. Badania reklamy (efektywność, środki, studia nad reklamą konkurentów) 2. badania ekonomiczne (studia [rendencji], cen, lokalizacja, możliwość eksportu, zatrudnienie) 3. Badania odpowiedniej firmy (polityka socjalna, czy można się posunąć w działaniach) 4. badania nad produktem (nowości rynkowe, produkty konkurencyjne, testowanie, wyposażenie produktu) 5. badania rynku i sprzedaży (potencjał, udział firmy w rynku, promocja uzupełniająca) Metody i techniki badań marketingowych: - PIERWOTNE obserwacje wywiady ankiety metody projekcyjne metody heurystyczne (twórczego myślenia) Dobre badania marketingowe opierają się na niejednym źródle informacji. 1. OBSERWACJA jako metoda gromadzenia informacji polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób zamierzony, planowy, systematyczny, w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie określone i wyraźnie postawione - obiekty obserwacji sposoby, zachowania tych osób, przedmioty, stosunek osób do kreślonych zjawisk, procesów - obserwator dokonujący spostrzeżeń - do zbierania danych używa zmysłów, głównie wzroku; co do rejestracji specjalnie skonstruowane arkusze i dzienniki obserwacji, a także często stosuje się pomocnicze środki magnetofon, kamera - wybór technik obserwacji zależy od celów badania i warunków, które umożliwiają badanie; główne podmioty rynkowe obiekty obserwacji, Techniki pomiaru: - obserwacja jawna - obserwacja ukryta - obserwacja bezpośrednia - obserwacja pośrednia - obserwacja uczestnicząca - obserwacja nieuczestnicząca 2. WYWIADY należą do grupy metod gromadzenia informacji opartych na procesie wzajemnego komunikowania się, wywiad jest szczególnym rodzajem rozmowy, której celem jest uzyskanie określonego zestawu informacji. W wywiadzie maksymalna rola przypada respondentowi, którego celowe odpowiedzi stanowią podstawowe źródło informacji, z drugiej strony jest ankieter, który 10

11 dokonuje zapisu wypowiedzi respondenta narzędziem pomiaru jest głównie kwestionariusz, ale może nim być np. scenariusz wywiadu. Dyspozycje do wywiadu: - wywiad bezpośredni (osobisty, indywidualny) najczęściej wykorzystywany; rozmowa twarzą w twarz ma z góry określony temat. Uzyskać możemy szeroki zestaw informacji pod warunkiem odpowiedniego przygotowania. Wada to wysoki koszt (dotrzeć, przeprowadzić) i długi czas na przygotowanie takiego badania, kontrola prawidłowości - wywiad telefoniczny możliwy do zastosowania w warunkach powszechnej telefonizacji wg listy pytań przy użyciu telefonu - wywiad głębinowy (pogłębiony) prowadzi się na podstawie schematu wątków semantycznych (pytania nie są standaryzowane, wypowiada się na określony temat bez ograniczeń, swoboda wypowiedzi poglądów) - wywiad zogniskowany (focus group) przedmiotem pomiaru są głównie zachowania konsumentów wobec produktów firmy lub zdarzenia; forma dyskusji kierowana przez moderatora na podstawie scenariusza; bierze w nich udział 6-12 osób, celowo dobranych; wywiad jest rejestrowany (ukryta kamera, dyktafon, bezpośrednia obserwacja przez inne osoby); trwa 1 2 godziny i jest intensywna 3. ANKIETY najpowszechniejsze, zbiór standaryzowanych technik badawczych za pomocą których badacz otrzymuje informacje w procesie wzajemnego komunikowania się z innymi osobami; odpowiada pisemnie na jego pytania, porozumiewa się za pomocą pisemnego przekazu informacji Techniki ankietowe: - pocztowa i zwrot tez przez pocztę - prasowa, publikowana w prasie i zwrot przez pocztę - opakowaniowa dołączana do towaru a zwrot różnie - radiowa tekst ogłaszany w radiu a zwrot przez pocztę - audytoryjna- np. na wykładzie - komputerowe Odmianą metody ankietowej są: - badania oparte na panelu (panel) stała reprezentacji populacji generalnej wybrana do wielokrotnych badań, powstaje w regularnych odstępach czasu zazwyczaj o tym samym zakresie przedmiotowym pewna stała próba konsumentów, gospodarstw domowych, hurtowników, detalistów, producentów, która jest poddawana pomiarom, głównie metodą ankietową. Po 2-3 latach męczy się to, bo co pół roku to się powtarza i w końcu ludziom się nie chce - badania typu OMNIBUS wielotematyczne badania, prowadzone głównie przez wyspecjalizowane agencje badawcze na reprezentatywnej próbie mieszkańców kraju głównie 1000 dorosłych mieszkańców; są to badania ciągłe (co tydzień, miesiąc), na terenie całego kraju, wielotematyczne, ale i zamawiane tematycznie. 4. METODY PROJEKCYJNE dostarczanie informacji jakościowych, w których pytania czy też inne bodźce skierowane do respondenta mają formę pośrednią. Respondent oceniając motywy, preferencje, postawy, zachowania innych przypisuje im więc nieświadomie swoje cechy. Jest to więc podświadoma projekcja czyli przeniesienia własnych cech na osoby czy też rzeczy. Dokonuje się pomiaru cech respondenta głównie natury psychologicznej. Rolę instrumentów pomiarowych pełnią różnego rodzaju testy: - Test skojarzeń słownych- zbieranie informacji, bodźcem jest pojawienie się wyrazu, na którego poj. respondent 11

12 - Test uzupełniania zdań- polega na zaprezentowaniu respondentowi nieskończonych zdań i prosi się o uzupełnienie - Testy rysunkowe - Test akceptacji produktu - Test akceptacji ceny - test koniunktury etc 4. METODY HEURYSTYCZNE - znajdują zastosowanie głównie w prognozach o charakterze subiektywnym. W związku z tym dostarcza się informacji o cechach jakościowych. Głównie wykonuje się: - metody ocen ekspertów - metoda delficka - burza mózgów metoda ocen ekspertów- zastosowanie w budowaniu prognoz, których podstawa są pisemne lub ustne formy wypowiedzi uczestników, ekspertów dobranych w sposób celowy ekspert- domniemuje się, że mogą udzielić odpowiedzi na pytania, o które chodzi. Wypowiedzi ekspertów mogą mieć formę równoległych lub kolejnych ekspertyz. Różne warianty prognoz, z których wybiera się najbardziej właściwą lub zgodną z odpowiedzią większości- równoległe. Uściślenie stanopisu poprzez konfrontowanie ekspertyz- kolejnych ekspertyz metoda delficka- seria powtarzanych badań ankiet skierowana celowo do wybranych grup ekspertów w celu uzyskania zgodnych opinii i stanowisk co do przyszłego rozwiązania zjawisk i procesów będących obiektem badania. Ważne pytania i ludzie z różnych dziedzin, niezależnie pracują, ważne jest uzgadnianie opinii burza mózgów- grupowe myślenie, generowanie nowych pomysłów zgromadzonych w danym miesiącu, celowo dobrane osoby (głównie max 8) wymieniają poglądy na dany temat; pomysły, rozwiązania zgłaszają, niedługie ok. ½ h, ale bardzo intensywnezebrane tak dane podlegają ocenie, selekcji i zazwyczaj dzieli się je na 3 grupy: I. gorące pomysły (od razu zastosować można) II. do wykonania których... się przygotowuje III. w danym momencie bezużyteczne Obserwacje, wywiady i ankiety dostarczają danych typu ilościowego i nie zawsze wyjaśniają badane zjawiska i ich przyczyny. Jedynie wywiad głębinowy a następnie metody projekcyjne i heurystyczne dostarczają danych jakościowych. Te wszystkie metody, typu pierwotnego są bardzo kosztowne i można je stosować, gdy wykorzystano już źródła wtórne (rodzaj I) i nie dały one możliwości odpowiedzi na nasze pytanie. - WTÓRNE ŹRÓDŁA - tego typu dane potrzebne są w badanej sytuacji rynkowej, pochodzą z materiałów gromadzonych w innych celach, w innych okresach, czyli z materiałów wtórnych już istniejących. W procesie badań przy biurku można uzupełnić informacje wtórne z takich źródeł jak np. źródła wewnętrzne firmy (..., dane księgowe) źródła zewnętrzne z zewnętrznych organizacji, instytucji (np. badawczych), banków,... handlowych źródła dokumentalne bibliografie, statystyki handlowe 12

13 PRZEBIEG BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Zaprojektowanie badania Metody projektowania Projekt badania faza 2 Dobór próby Metody doboru próby Próba minimalna i jej skład przygotowań 3 Konstrukcja narzędzia pomiarowego Metody budowy instrumentu Instrument pomiarowy wnioski 4 Zbieranie Pomiar źródeł Metody zbierania Dane dla danych wtórnych danych surowe następnych Pomiar źródeł pierwotnych badań Faza realnego 5 Redukcja i wstępna prezentacja danych Metody redukcji Czyste dane badania 6 Analiza danych Metody analizy Dane przetworzone 7 Prezentacja i ocena wyników badania Metody prezentacji i oceny Informacje dla decydentów OTOCZENIE WEWNĘTRZNE OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Zasoby ludzkie otoczenie ekonomiczne i prawne Zasoby materialne rynek Zasoby finansowe konkurenci Informacje surowe dostawcy nabywcy Marketingowy system informacji Gromadzenie i przetwarzanie prezentacja danych Przechowywanie danych danych raport Informacje przetwarzane Proces podejmowania decyzji marketingowych decyzje 13

14 Wykład 5 Segmentacja rynku - Segmentacja rynku- podział na wewnętrznie jednorodne, ale zróżnicowane co do innych - Według Smith`a- segmentacja jest oparta na rozwijaniu popytowej strony rynku i reprezentuje racjonalne i bardzo precyzyjne dostosowanie produktu i wysiłku marketingowego do wymagań konsumenta lub użytkownika - W języku ekonomii segmentacja daje w rezultacie dezagregację i zmierza do rozpoznania wielu list popytu tam, gdzie poprzednio była rozpoznana tylko jedna - Segmentacja- podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów segmenty rynku, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formowaniu programu tego działania Znaczenie segmentacji przy kształtowaniu strategii marketingowej wynika: - Konsumenci nie stanowią jednorodnej grupy - Nie występuje przeciętny konsument, który mógłby być punktem odniesienia przy formułowaniu programu i kierunku działania Segmentację można przeprowadzić wtedy, gdy konsumentów podzieli się na duże grupy różniące się między sobą reakcjami na dany produkt lub produkt i inne instrumenty strategii sprzedaży. Utworzenie grup konsumentów o wspólnych cechach nie przesadza jeszcze o istnieniu segmentu rynku. Dopiero kiedy konsumenci o wspólnych cechach występują jako potencjalni nabywcy określonego produktu można mówić, że tworzą oni segment rynku. Segmentacja rynku umożliwia: 1. Dostosowanie produktu do potrzeb nabywców, co przyczynia się do wzrostu sprzedaży i konkurencyjności danych towarów na rynku 2. dotarcie do tych konsumentów, których preferencje są uwzględniane przy kształtowaniu produktu. Bardziej efektywne wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na aktywizację sprzedaży przez odpowiedni dobór form aktywizacji sprzedaży w stosunku do określonych i znanych adresatów. 3. szybkie zauważenie zmian na rynku dzięki ciągłym obserwacjom jego części określonych 4. Wcześniejsze przygotowanie się tych zmian 5. Dokładniejsze określenie czasu nasilania się aktywizacji sprzedaży Korzyści z segmentacji, gdy proces segmentacji zostanie przeprowadzony prawidłowo, czyli: - Poszczególne segmenty rynku powinny być w maksymalnym stopniu jednorodne pod względem preferencji i potrzeb nabywców, a także ich reakcji na działania rynkowe - Każdy segment powinien reprezentować inny sposób zachowania się nabywcy na rynku- inny typ nabywcy - Segmentacja rynku powinna być przeprowadzona w oparciu o takie zmienne, które spełniają powyższe warunki. Są zarazem możliwe do praktycznego zastosowania w procesie podejmowania decyzji rynkowej Wyodrębniony na podstawie badań rynku lub w wyniku działalności instrumentów strategii sprzedaży segment rynku powinien być: 1. Mierzalny tj. umożliwiać uzyskanie niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów 2. Dostępny dla danego przedsiębiorstwa tzn. umożliwiać efektywne stosowanie instrumentów działania 3. Na tyle rozległy, aby uzasadniał zastosowanie indywidualnego programu działania 14

15 Segmentacja rynku jest procesem ciągłym, który wymaga stałego badania preferencji konsumentów i ich zmian! Produkt, konsument- jako punkty wyjścia segmentacji rynku Segmentację rynku można przeprowadzać biorąc pod uwagę za punkt wyjścia produkt lub konsumenta. Jeżeli jest to produkt to wyodrębnia się segmenty ze względu na reakcje konsumenta wobec danego produktu i jego cech charakterystycznych. W drugim przypadku segmentacji przeprowadza się grupowanie konsumentów o wspólnych cechach niezależnie od cech danego produktu lub usługi i okoliczności podejmowania decyzji o zakupie lub użytkowaniu danego produktu. Klasyfikacja kryterium segmentacji rynku odnosząca się do konsumenta: OBIEKTYWNE Ogólne: Czynniki demograficzne (wiek, płeć, Stadium cyklu życia) Miesiące zamieszkania Czynniki społeczno-ekonomiczne Specyficzne: Sposób (model) konsumpcji (np. sposób odżywiania) przywiązanie do określonych znaków towarowych, produktów, sklepów, form sprzedaży i zakupu SUBIEKTYWNE Ogólne: cechy charakterystyczne osobowości styl życia Specyficzne: sposób zachowania się na rynku reagowanie na środki strategii marketingowej oraz preferencje Do kryterium obiektywnego zalicza się te kryteria, które mogą być mierzone w sposób obiektywny, a do subiektywnych te które muszą być wnioskowane. Ogólne- do każdego konsumenta niezależnie od sytuacji rynkowej Specyficzne- dotyczą określonej sytuacji rynkowej mającej wpływ na postępowanie nabywcy jako podmiotu popytu Zasadniczym problemem przy określaniu kryteriów segmentacji rynku jest ich mierzalność, wynika to z tego że nie wszystkie zmienne można skwantyfikować i z braku dostatecznych zagregowanych informacji w odniesieniu do niektórych kryteriów Np.: informacje o cechach psychologicznych konsumenta Stadium cyklu życia rodziny zaliczamy do ważniejszego kryterium segmentacji rynku. Cykl życia rodziny- ponawiany rytm procesów zachodzących w okresie życia typowej rodziny. Typowe etapy rozwoju rodzin są wynikiem splotu przemian biologicznych i społecznoekonomicznych zachodzących w gosp. dom. Wyróżnia się 3 fazy rozwoju: Ekspansji (narodziny pierwszego dziecka- narodziny ostatniego) Stabilizacji Regresji- pomniejszanie się rodziny (opuszczenie domu przez I dziecko zakładające własne gosp. dom.- śmierć współmałżonka) Są odchylenia z rozwodu, bezdzietności, przedwczesna śmierć dzieci. Cykl życia jest zmienną objaśniająca mechanizm decyzji konsumenta o znacznie wyższej wartości poznawczej niż wiek głowy rodziny. Uwzględnia on preferencje związane z odmiennością funkcji jakie spełnia rodzina w poszczególnych etapach jak i odmienność potrzeb stymulowanych przez te funkcje. 15

16 Przykładem segmentu zbudowanego w oparciu o powyższe kryteria jest segment młodych małżeństw o specyficznych potrzebach w zakresie artykułów wyposażenia domu; segment dzieci w wieku szkolnym. Qalitas (łac.)- zaliczenie do odpowiedniej kategorii kwalifikacja Cechy wyrobów: 1. Cechy techniczne (technologiczne)-skład chemiczny, temperatura topnienia 2. cechy użytkowe- to co interesuje klienta (bezp. użyt., trwałość) 3. cechy ergonomiczne-dostosowanie cech wyrobów do budowy ciała, psychiki (czajnik, przyciski na pulpicie żeby było wygodnie użytkować) 4. cechy estetyczne (moda, wzorce np. samochody, ubrania) 5. cechy ekonomiczne- koszt nabycia, eksploatacji, zużycia 6. cechy ekologiczne- i w produkcji i w użytkowaniu żeby nie szkodzić środowisku, oszczędność surowców H2O i E 7. cechy logistyczne- ułatwiony transport. Przechowywanie(opakowanie) postęp techniczny zadowolenie i technologiczny nabywców j a preferencje i k oceny potrzeby konsumenta o organizacji ś konsumenckiej wymagania ć obligatoryjne t y wymagania p kontrola stosowane u instytucjonalna dobrowolnie (inspekcje: handlowa j sanitarna system zarządzania a weterynaryjna) jakością według: k -serii norm ISO 9000 o -TQM ś -HACCP ć -KAIZEN i inne? Można te kryteria znaleźć w: przepisy: -polskie normy-pn (18 tys. Ich mamy-dotyczą wszystkiego, ok. 5 tys. Obowiązkowa) -przepisy dotyczące szczegółowych wymagań (bezp., ochrony środowiska Itp.) -przepisy branżowe Ustawa o bezpiecznym produkcie 2000r. np. rozporządzenie na temat bezp. zabawek, ustawa o rolnictwie ekologicznym. Umowy handlowe między korporacjami 16

17 Wykład 6 Faza instrumentalna produkt-może nim być przedmiot, usługa, czynność, osoba, miejsce, organizacja, idea osoba i jej kwalifikacje znalazły popyt na rynku( mam pomysł na business, jak ktoś chce go zrealizować to jest to produkt). Wszystko co można znaleźć na rynku i co znajdzie nabywcę jest produktem. Teodor Levitt- ludzie nie kupują produkt, ale oczekiwane korzyści; konkurencja nie polega na wytwarzaniu produktu, ale na dodawaniu do produktu dodatniej usługi, opakowanie, reklamę, sposób dostarczenia produkt- swoista synteza tego co sprzedawca oferuje na rynku, a nabywca dostrzega POZIOMY PRODUKTU produkt centralny, główny = rdzeń produktu, to co podst. zapotrzebowaniu produkt namacalny= styl, marka, charakterystyka, poziom jakości produkt globalny-gwarancje, rękojmie, dostarczenie, kredyty, usprawnienia, serwisy Podstawowa kategorią jest jakość produktu- bardzo ważny element walki konkurencyjnej. Jakość- ogół właściwości obiektu wiążący się z jego zdolnością do zaspakajania potrzeb stwierdzonych i oczekiwaniach. Występują dwa aspekty jakości: jakość projektu(typu)- stopień doskonałości produktu w porównaniu z wymaganymi(są zawarte w umowie lub należy je zbadać) jakość wykonania (zgodności)- stopień zgodności poszczególnych jednostek wytworzonego wyrobu z przyjętym za podstawę wzorcem(projektem) Transformacja gospodarcza Polski wiąże się z różnymi dolegliwościami życia rodzin, więc potrzebna jest wiedza o tym w jakich fazach życia rodziny pomoc polityczna, społeczna jest niezbędna i w jakiej ilości. Informacja o tym, w której fazie życia znajduje się gospodarstwo domowe i jakie ma potrzeby ma znaczenie dla polityki społecznej, co decyduje o uruchomieniu środków świadczeń obligatoryjnych i doraźnych. BADANIA- lata 90-te zachowanie gospodarstw domowych a cykl życia rodziny Faza 0- bez dzieci starsi bez dzieci 46,1% rodziny z dziećmi w wieku szkolnym-46% najliczniejszy, zróżnicowany, zmiany szły w kierunku wzrostu oszczędności, pesymizmu i braku wizji 47,61% jako przeciętna 64.8% 10% z każdej grupy, że jest źle 0% twierdziło, że się poprawi wszyscy, że źle i będzie gorzej trudności z wyposażeniem dzieci do szkoły 17

18 odzież-25% książki-72% obuwie art. Piśmienne Urlopy co piąte dziecko nigdzie. Dużo nie miało centralnego, bieżącej wody, WC. TO BYŁY BADANIA PANELOWE. deklaracja własna producenta -dokument wewnętrzny -normy zakładowe -wart. techniczne -specjalizacje mechaniczne -informacje dołączone do produktu -etykiety, instrukcje -katalogi, modele, wzorce Wyrób, opakowanie, oznakowanie-część w ustawie, część dowolnie reklamować możemy tylko te części produktu Część informacji jest obowiązkowa na oznakowaniu: - nazwa produktu - nazwa producenta + adres lub marka (gdy jest znany) - inf. do prawidłowego użytkownika Każda branża ma obowiązkowe różne rzeczy Żywność ma 16 pkt., które muszą być zawarte na oznakowaniu. Różne systemy zarządzania jakością, nowe podejście: wg serii norm ISO 9000 dotyczą zasad organizacji przedsiębiorstwa. Odpowiednia jakość produktu lub usługi. Dotyczy organizacji firmy: jakość powstaje we wszystkich procesach czyli odpowiedzialni są za nią wszyscy, którzy przy nim pracują (magazynier, projekt itd.) zapobieganie możliwościom powstawania wad podstawą tego jest dokumentacja dla wszystkich działów ISO 9000 składa się z kilku norm. ISO 9001 jest jedną z nich - zwiększona uwaga na poszczególne etapy produkcji od projektu po serwis i co jest ważne w poszczególnych etapach. ISO może zastosować każda firma. Firma, która ma coś to idzie i sprawdza się przez audit wdrożono i jest OK to dostaje się certyfikat. Firm, które ten system maja jest ok w Polsce, a na świecie więcej. Mają je nawet uczelnie, tłumaczenia, urzędy miasta, system energetyczny. Podstawowym zadania Kierownika Marketingu: 1. muszą uczestniczyć w formowaniu strategii skierowanej na wytworzenie produktu wysokiej jakości 2. musza zapewnić wysoki poziom marketingowych działań tj. badanie rynku, reklama, szkolenie sprzedawców itd. Drugi punkt widzenia marketingu. Najważniejsze jest wiedza o tym, jak produkt odbierany przez konsumentów a nie jak postrzega go personel zakładu. Def. Jakości wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Kontroli Jakość - jest sumą cech produktu lub usługi decydująca o zdolności danego wyrobu do zaspakajania określonych potrzeb. Jakość zarabia na siebie 18

19 Z- zwiększenie zysków przez wzrost sprzedaży wiąże się ze wzrostem kosztów operacyjnych B- promocja, zapasy, pracownicy...) Ten sam zysk przez poprawę jakości wymagania jedynie ułamka tych kosztów A zysk Koszty operacyjne im bardziej poprawia się jakość, tym szybciej wzrasta sprzedaż, ponieważ zadowolenie klientów jest silnym stymulatorem sprzedaży w miarę jak jakość zdobywa uznanie w przekazie reklamowym i innych formach promocji można podkreślić zadowolenie klienta długofalowym efektem będzie obniżenie nakładów na działania promocyjne do utrzymania wiodącej pozycji konkurencyjnej sprzedaż zadowolenie klientów Podstawy jakości 9 ZAŁOŻEŃ O GLOBALNYM ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ: 1. jakość musi być postrzegana przez klienta 2. jakość musi znaleźć odbicie w każdym działaniu przedsiębiorstwa nie tylko w produkcji 3. jakość wymaga zaangażowania wszystkich zatrudnionych 4. jakość wymaga wysokiej masy partnerów 5. jakość zawsze można polepszyć 6. polepszenia jakości może czasem wymagać stopniowego działania 7. jakość nie kosztuje więcej 8. jakość jest konieczna, ale może być niewystarczająca 9. polepszenie jakości nie może uratować słabych produktów DEF: Europejska Organizacja Sterowania Jakością(EOQC) Jakość + użyteczność Odbiorcy wewnętrzni ten kto jest kolejnym uczestnikiem procesu wytwarzania Metody sensoryczne- ocenianie jakości produktu (w miarę obiektywna) Na podkreślenie i baczna uwagę w zarządzaniu jakością w cyklu życia produktu zasługuje aspekt marketingowy, zwłaszcza na etapie projektowania jakości wyrobu. Jednym z głównych zadań mark. prod. Jest współkształtowanie jakościowo - ilościowej struktury asortymentu produktu, a w tym projektowanej jakości każdego wyrobu. Badania marketingowe prowadzone są od samego początku cyklu, służą opracowaniu założeń projekt. i uzasadnieniu celowości kontynuowania prac 19

20 rozpoczętego cyklu. Badania te rozpoczynają się od poszukiwania i identyfikacji docelowego rynku wyrobu i analizy potrzeby potencjalnych użytkowników oraz sporządzeniu specyfikacji wymagań funkcjonalnych:; zapewniających zaprojektowanie tej potrzeby za pomocą projektowania wyrobu. KOŁO JAKOŚCI -Marketing i badania rynku -Projektowanie wyrobów - pozbycie się faza przed -projektowanie lub odzyskanie produkcją procesów planowania -dbałość o wyrób faza po faza produkcji po sprzedaży produkcji produkcji -pomoc techniczna -zakupy i serwisowa -produkcja (świadczenie usług) - transport i oddawanie -sprawdzenie do reklamacji weryfikacja -pakowanie przechowanie -sprzedaż i dystrybucja Produkt rozpatrywany jest głównie w aspekcie rynkowym- przez pryzmat potrzeb konsumenta. Technika technologia odgrywa rolę wtórną. Produkt jako element strategii marketingowej jest agregatem pewnych właściwości Głównym elementem są funkcje podstawowe produktu. Funkcje podstawowe są odzwierciedleniem relacji zachodzących pomiędzy produktem a celem któremu on służy i uzasadnia jego istnienie na rynku. Produkt, cele to relacje, które mówią o funkcjonalności produktu, ale funkcje główne mogą być spełnione przez produkty w różnym stopniu. Relacje miedzy produktem a stopniem realizacji celu decydują o wydajności produktu, która odzwierciedla stopień intensywności wykonania jego funkcji. Jakie są podstawowe cechy produktu: funkcjonalność(prod. - cel) wydajność(prod. stopień realizacji celu) Funkcje dodatkowe są innym elementem właściwości produktu odzwierciedlają relacje zachodzące między produktem a człowiekiem jako jego użytkownikiem. (wygoda użytkowania + estetyka produktu = funkcje dodatkowe). Mogą mieć one nawet większe znaczenie niż funkcje podstawowe- np. moda(mini w zimie, obuwia na wysokim obcasie) Koncepcja cyklu życia produktu na rynku- przedstawia rozwój produktu mierzony wielkością jago sprzedaży na przestrzeni czasu (od wprowadzenia na rynek do momentu, gdy zostaje wycofany z rynku), cykl ten jest odmienny dla różnych produktów, a zależy od: rodzaju produktu (spożywcze, trwałego użytku) możliwości różnicowania produktu podatności produktu na zmiany koniunkturalne? zmian w technologii struktury podmiotu działalności na rynku 20

21 5 faz: (klasyczny cykl życia produktu): 1. rozwoju 2. wzrostu 3. dojrzałości 4. nasycenie 5. spadku (schyłku produktu) Ad. 1 Ad. 2 Ad.3 Ad.5 Wejście na rynek, wielkość sprzedaży stosownie niska, tempo przyrosty stosunkowo wolne, przedsiębiorca ma prawo założyć, że zysk będzie minimalny lub nawet straty Wysokie tempo wzrostu sprzedaży, korzystny wpływ na relację kosztów i zysków Zaczyna się zaznaczać spadek tempa przyrostu sprzedaży, już się przejawia nasycenie Wyraźny spadek wielkości sprzedaży, wzrost kosztów jednostkowych wytwarzania, spadek zysków i skłania to przedsiębiorcę do wycofania produktu z rynku Sprzedaż w jednostkach czas Nie można w nieskończoność przedłużać cyklu życia produktu! Trzeba znać cykl życia produktu, ale każda faza wymaga innego podejścia. Charakterystyka faz w cyklu życia produktu: Charakterystyka Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek sprzedaż niska Szybki wzrost Wolny wzrost Spadek zysk nieistotny (nigdy zysku nie ma) Poziom szczytowy spadek Przepływ gotówki Negatywny (wydatki) średni wysoki Niski Niski lub zerowy konsumenci innowatorzy większość większość Maruderzy (pionierzy) konkurenci kilku Coraz więcej wielu Coraz mniej Działania: cel strat Rozwój rynku Penetracja rynku Obrona pozycji ( udziału w rynku) Produktywność Wydatki marketingowe wysokie wysokie spadek Niskie Nacisk marketingowy Zdobycie uwagi Preferencja marki Lojalność wobec marki Selektywny dystrybucja różnorodne intensywna intensywna Selektywna cena wysoka niższa najniższa Wzrastająca produkt podstawowy ulepszony zróżnicowany Zracjonalizowany promocja Silna ( informująca) Silna (przekonująca) Silna (przekonująca, Zróżnicowana przypominająca) 21

22 wzrost dojrzałość spadek -CD -samochodowa -papierosy -zdrowa żywność -TV -maszyny do szycia -kamery -telefony -kino Cykl życia produktu podstawowa koncepcja od której zaczyna się zast. Nad instrumentarium Decyzje dotyczące produktu (działań z nim związanym) to: utrzymanie istniejącego produktu w niezmienionej postaci usprawnienie produktu i ( lub) jego wyposażenia ( opakowania + oznakowanie) uproszczenie produktu i (lub) jego wyposażenia wycofanie istniejącego produktu z rynku ( jego produkcji) wprowadzenie nowego produktu na rynek - Utrzymanie..- potrzeby nie ulegają zmianom, ilościowy potencjał rynku wzrasta, brak towarów konkurencyjnych ( prawie nie występuje cos takiego) w relatywnie długim okresie czasu - Usprawnienie- zmiana potrzeb konsumentów + pojawiające się towary konkurencyjne wszystkie funkcje może obejmować lub tylko niektóre umożliwia przedłużenie cyklu życia produktu na rynku - Uproszczenie minimalizacja kosztów wytwarzania, nie można uprościć funkcji podstawowych produktu, głównie dostosowane do drobnych elementów składowych, zamiana ręcznie robionych na.. - Wycofania- trzeba szczeg. Analizę dotyczących warunków wytwarzania i sprzedaży, gdy nie zapewnia korzyści, jest w fazie spadku i trzeba wycofać - Wprowadzenie- DEF: nowy produkt to taki, który zaspokaja nowe potrzeby konsumenta lub w lepszy, bardziej doskonały sposób zaspokaja potrzeby już istniejące Motywy wprowadzenia nowego produktu na rynek: nowy produkt nie posiada imitacji w krótkim czasie- zysk innowacyjny ( do wprowadzenie substytutów) ułatwia wytwórcy obniżenie ryzyka związanego z przestarzała produkcja ułatwia walkę konkurencyjną wpływa na utrzymanie reputacji przedsiębiorstwa i lojalności konsumentów wobec marki Wyróżniamy cztery grupy nowości: 1. super nowości- produkty kreujące nowe potrzeby dotychczas nie odczuwane powszechnie (kiedyś lot na księżyc teraz nie jest) 22

23 2. nowości oczekiwane- produkty zaspakajające potrzeby w prawdzie dotychczas nie zaspakajane, ale najczęściej konsumenci poinformowani są o ich występowaniu ( np. w innych krajach) 3. nowości substytucyjne- produkty o wyższych walorach niż znana dotychczas, wywołują popyt restytucyjny związany z odczuwaniem konieczności wymiany produktu, dotychczas posiadany na nowy telefon komórkowy 4. nowości komplementarne- produkty pozwalające na lepsze wykorzystania produktów już posiadanych( antena satelitarna) Przedmioty rozwoju ( cele): Poszukiwanie pomysłów Selekcja pomysłów Analiza Rozwój Testy w terenie Komercjalizacja sukces nowego produktu % nabywców Innowatorzy wczesna maruderzy czas przyswajania większość konserwatyści nowości ANALIZA MACIERZ BCG Tempo wzrostu rynku 30% wysokie gwiazdy? (trudne dzieci) 15% niskie Psy Dojne krowy (złote kury) wysoki niski względny udział w rynku Dojne krowy mała dynamika sprzedaży, ale duży udział w rynku jeżeli duży zysk, na rynkach oferowane nikłe perspektywy rozwoju, ale udział w rynku jest duży. Zyski z ich sprzedaży nie będą reinwestowane w te produkty a nadwyżka pieniądza będzie wspomagała inne produkty. Gwiazdy wysoka dynamika sprzedaży, duży udział w rynku, duży wpływ pieniądza, a rynki są atrakcyjne, wiec duża konkurencja. Zdecydowana część wpływów musi być inwestowana w te same produkty. Po pewnym czasie staną się dojnymi krowami 23

24 Psy produkty które zeszły na psy - mała dynamika sprzedaży i mały udział w rynku, małe wpływy ze sprzedaży.? (Trudne dzieci) wysoka dynamika sprzedaży ale mały udział w rynku. Muszą być dofinansowane, z braku finansów mogą zejść na psy. Macież BCG jest przeglądem projektu firmy zmusza do obrania jednej ze strategii : + strategia budowania (gwiazdy i...), jej celem jest względny udział w rynku i zamiana... w gwiazdy lub utrzymanie dominującej pozycji gwiazdy (ogromne inwestycje ) + strategia nabywania firma decyduje że dany produkt jest atrakcyjny i dąży do nabycia go od firmy konkurencyjnej. Chce nabyć trudne dzieci. + strategia przetrzymania dojne krowy strategia obronna firmy która zamierza utrzymać względny udział rynku i jak najdłużej utrzymać na nim produkcję która daje zyski. + strategia zbierania plonów dojne krowy + psy - świadoma redukcja kosztów by zmaksymalizować przepływ pieniądza. + strategia rezygnacji pozbycie się produktu w sposób najkorzystniejszy (psy+ trudne dzieci) Negocjowanie odbywają się na różnych poziomach życia społecznego poziom międzynarodowy dyplomacja (państwo z państwem) poziom międzyorganizacyjny handel (pomiędzy organizacjami) poziom wewnątrzorganizacyjny kierowanie ludźmi poziom międzyludzki stosunki interpersonalne (pomiędzy jednostkami) Negocjacje: 1. angażują min. dwie osoby 2. interesy tych stron są sprzeczne min. w jednym obszarze 3. strony częściowo dobrowolnie przystępują do podjęcia interakcji 4. podejmowane działania dotyczą podziału lub wymiany jednego lub więcej zasobów/dóbr albo rozstrzygnięcie jednego lub kilku problemów dotyczących zaangażowanych osób lub stron przez nie reprezentowanych 5. działania zwykle polegają na przedstawieniu przez jedna ze stron żądań lub propozycji, ocenienia ich przez drugą, po czym następuje wysunięcie kontrpropozycji lub wyrażenie zgody. Na ogół sekwencyjnie występujące 5 punktów ściśle uwarunkowane jest kulturowo. Proces komunikowania się stron odbywa się gdy strony oczekują, że działanie wspólne da więcej korzyści. Proces dynamiczny, poznawczo-emocjonalny (kwestia ambicji, sympatii), złożony element dialektyczny. Trzy wymiary negocjacji: zaufania siły kreatywność Dialektyka negocjacji walka 24

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 SPIS ILUSTRACJI:... 1 ROZDZIAŁ I. MARKETINGOWE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI FIRMY NA RYNKU... 3 1.ISTOTA I GENEZA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NA RYNKU KONKURENCYJNYM...

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA MARKETINGOWE WYBRANE ZAGADNIENIA

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA MARKETINGOWE WYBRANE ZAGADNIENIA STUDIA i MONOGRAFIE Nr 54 WSPÓŁCZESNE WYZWANIA MARKETINGOWE WYBRANE ZAGADNIENIA Redakcja: Muzahim Al-Noorachi Łódź, Warszawa 2014 Całkowity koszt wydania publikacji sfinansowany ze środków Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania strategicznego.

Proces zarządzania strategicznego. 58 Rozdział III. Proces zarządzania strategicznego ROZDZIAŁ III. Proces zarządzania strategicznego. 1. Wprowadzenie. Zarządzanie strategiczne jak każde zarządzanie powinno spełniać określone funkcje, które

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: LOGISTYKA

PRZEDMIOT: LOGISTYKA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: LOGISTYKA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT specjalizacyjny ) Łódź Spis treści Moduł 1 Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s.1 1.2.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo