REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PERFEKCYJNA ZABUDOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PERFEKCYJNA ZABUDOWA"

Transkrypt

1 REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PERFEKCYJNA ZABUDOWA 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Ofercie Specjalnej Oferta Specjalna niniejsza akcja promocyjna pn. Perfekcyjna Zabudowa organizowana na zasadach określonych w Regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniająca do uzyskania nagród w ramach dostępnego limitu nagród, skierowana do osób, które na zasadach określonych w Regulaminie dokonają zakupu Zestawu promocyjnego oraz zgłoszą swój udział w Ofercie Specjalnej Organizator - Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian Przybylski z siedzibą w Poznaniu, kod: , ul. Długa 19/3, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 30251/99/S prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania, NIP: REGON: Produkty Promocyjne wybrane produkty marki Amica zakupione w Punktach Sprzedaży, w stosunku do których gwarantem jest AMICA Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach, będące fabrycznie nowymi, nieużywanymi produktami. Lista Produktów Promocyjnych objętych Ofertą Specjalną zawarta jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu Punkt Sprzedaży sklep znajdujący na terytorium Rzeczypospolitej prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych, w tym również sklep internetowy Zestaw Promocyjny określone w pkt. 4.1 Regulaminu zestawy Produktów Promocyjnych, których zakup uprawnia do otrzymania nagrody (w ramach dostępnej puli nagród) na warunkach określonych w Regulaminie Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w pkt oraz pkt. 3.2 Regulaminu, która zakupiła Zestaw Promocyjny i dokonała zgłoszenia udziału w Ofercie Specjalnej na zasadach określonych w Regulaminie Strona internetowa - strona internetowa pod adresem 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizator działa na zlecenie AMICA Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-320), przy ul. Bułgarskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: (zwanej dalej: AMICA) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego Oferta Specjalna organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 września 2015 roku do 30 listopada 2015 roku (termin zakupu Zestawu Promocyjnego w Punktach Sprzedaży) lub do wyczerpania puli nagród wskazanej w pkt Regulaminu. W przypadku zakupu Zestawu Promocyjnego w Punktach Sprzedaży będących sklepami

2 internetowymi Oferta Specjalna obowiązuje od 15 września 2015 roku od godziny 00:00 do 30 listopada roku 2015 do godziny 23:59 (o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego) Zgłoszeń do Oferty Specjalnej można dokonywać w terminie wskazanym w pkt. 3.5 Regulaminu, a reklamacje mogą być składane w terminie wskazanym w pkt Regulaminu Informacje na temat Oferty Specjalnej udostępniane będą poprzez materiały informacyjne umieszczone w Punktach Sprzedaży oraz na Stronie internetowej Udział w Ofercie Specjalnej jest całkowicie dobrowolny Podczas trwania Oferty Specjalnej uruchomiona jest infolinia pod numerem: , czynna w godzinach 9:00 18:00, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Oferty Specjalnej. Koszt połączenia: wg aktualnych stawek operatora telefonii dzwoniącego. 3. ZASADY UDZIAŁU W OFERCIE SPECJALNEJ 3.1. Oferta Specjalna przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, zwanych dalej Uczestnikami W Ofercie specjalnej nie mogą brać udziału pracownicy (oraz współpracownicy zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne) Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. i Stokrotka S.C. oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Oferty specjalnej. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem Warunki uprawniające do udziału w Ofercie Specjalnej i odebrania nagrody określonej w punkcie 4.1 Regulaminu są następujące i muszą zostać spełnione łącznie: dokonanie przez Uczestnika zakupu w Punktach Sprzedaży Produktów Promocyjnych składających się na jeden z Zestawów Promocyjnych w okresie trwania Oferty Specjalnej wskazanym w pkt Regulaminu; dokonanie zgłoszenia udziału w Ofercie Specjalnej w jednej ze wskazanych poniżej form (do wyboru przez Uczestnika) w terminie wskazanym w pkt. 3.5 Regulaminu: zarejestrowanie się na Stronie internetowej poprzez wypełnienie prawidłowo i w całości dostępnego tam formularza zgłoszeniowego oraz załączenie czytelnego skanu/kopii dowodu/dowodów zakupu Produktów Promocyjnych składających się na Zestaw Promocyjny (zawierających opis modeli Produktów Promocyjnych) albo wysłanie skanu wypełnionego prawidłowo i w całości formularza zgłoszeniowego pobranego ze Strony Internetowej oraz czytelnej kopii dowodu/dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (zawierających opis modeli Produktów Promocyjnych) za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: albo

3 wysłanie wypełnionego prawidłowo i w całości formularza zgłoszeniowego będącego częścią ulotki otrzymanej w Punkcie Sprzedaży oraz czytelnej kopii dowodu/ dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (zawierających opis modeli Produktów Promocyjnych) listem poleconym na adres: STOKROTKA S.C. Ul. Woźna 14/ Poznań z dopiskiem Amica. Perfekcyjna Zabudowa zachowanie do okazania oryginału dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (paragonów/ faktur VAT) i oryginałów kart gwarancyjnych Produktów Promocyjnych potwierdzających zakup Zestawu Promocyjnego zgodnie z Regulaminem; zapoznanie się z Regulaminem Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego polega na czytelnym i kompletnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych formularza zgłoszeniowego, w tym podaniu wszystkich wskazanych w nim danych oraz złożeniu własnoręcznego podpisu w przypadku zgłoszenia dokonywanego w sposób wskazany w pkt oraz pkt Regulaminu Zgłoszenia udziału w Ofercie Specjalnej w jeden ze sposobów wskazanych w ppkt powyżej należy dokonać najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia okresu trwania Oferty Specjalnej wskazanego w pkt Regulaminu tj. do dnia 14 grudnia 2015 roku do godz włącznie (o zachowaniu terminu decyduje data rejestracji na Stronie internetowej lub data stempla pocztowego, lub data wysłania wiadomości e- mail). Niedotrzymanie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim skutkuje brakiem możliwości otrzymania nagrody Organizator może zwrócić się do Uczestnika z żądaniem przedstawienia oryginałów dokumentów wskazanych w pkt w celu weryfikacji prawa do udziału w Ofercie Specjalnej Zgłoszenia niekompletne i niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Ofercie Specjalnej Oferta Specjalna opiera się na nagradzaniu Uczestników kupujących Zestawy Promocyjne w okresie trwania Oferty Specjalnej (pkt Regulaminu), aż do wyczerpania limitu nagród (pkt Regulaminu), przy zachowaniu warunków niniejszego Regulaminu. 4. NAGRODY 4.1. Nagrodami w Ofercie specjalnej są nagrody pieniężne przyznawane w wysokości zależnej od rodzaju zakupionego Zestawu Promocyjnego, w ramach limitów wskazanych w pkt Regulaminu, na następujących zasadach: Numer Zestawu Ilość Produktów Promocyjnych w Zestawie Produkty Promocyjne składające się na dany Zestaw promocyjny Nagroda Zestaw 1 Zakup dwóch Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta grzejna 200 zł Zestaw 2 Zakup trzech Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta grzejna + okap 350 zł

4 Zestaw 3 Zakup czterech Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta grzejna + okap+ lodówka lub zmywarka 550 zł Zestaw 4 Zakup pięciu Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta grzejna + okap + lodówka + zmywarka lub kuchenka mikrofalowa 1111 zł (w tym 1000 zł do wypłaty dla Uczestnika oraz 111 zł z przeznaczeniem na podatek dochodowy) Nagroda przekazana zostanie Uczestnikowi w wybranej przez niego w formularzu zgłoszeniowym formie (spośród dwóch poniżej wskazanych): w postaci karty przedpłaconej Visa zasilonej kwotą nagrody. Karta wraz z unikalnym numerem oraz kodem PIN wraz z zasadami korzystania z karty zostanie przesłana na adres podany w formularzu zgłoszeniowym; albo w postaci przelewu na konto bankowe Uczestnika o numerze wskazanym formularzu zgłoszeniowym, z tym zastrzeżeniem, że przelewy realizowane będą wyłącznie na numery kont banków posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W przypadku wybrania przez Uczestnika Oferty Specjalnej Nagrody w postaci karty przedpłaconej nagroda otrzymana przez Uczestnika musi zostać wykorzystana w okresie ważności karty przedpłaconej (wskazanym na karcie). Nagroda niewykorzystana w całości w okresie ważności karty przedpłaconej ulega przepadkowi Jednorazowa wartość nagrody nieprzekraczającej kwoty 760 zł jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z późn. zm) Jednorazowa wartość nagrody przekraczającej kwotę 760 zł, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z późn. zm.) tj. w wysokości 10% nagrody. Podatek dochodowy od nagrody za Zestaw 4 w wysokości 111 zł zostanie przekazany przez Organizatora na rzecz należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego Łączna ilość Nagród w Ofercie Specjalnej jest ograniczona do puli: Nagroda I stopnia za zakup Zestawu sztuk, Nagroda II stopnia za zakup Zestawu sztuk, Nagroda III stopnia za zakup Zestawu sztuk, Nagroda IV stopnia za zakup Zestawu sztuk W przypadku, gdy liczba Uczestników, którzy dokonali zgłoszeń do Oferty Specjalnej przekroczy liczbę nagród wskazanych w pkt. 4.6 Regulaminu, o uzyskaniu nagrody decydować będzie kolejność dokonania zgłoszeń do Oferty Specjalnej przez Uczestników, zaś w przypadku takiej samej daty dokonania zgłoszenia przez kilku Uczestników kolejność wysłania przez nich zgłoszenia w tej dacie (data i godzina: dokonania rejestracji na Stronie Internetowej, wysłania e- maila, stempla przesyłki pocztowej).

5 4.8. W przypadku wyczerpania się puli nagród przewidzianej za zakup jednego z Zestawów Promocyjnych objętych zgłoszeniem Uczestnika, Uczestnikowi będzie przysługiwała Nagroda niższego stopnia (w przypadku, gdy będą one jeszcze dostępne w ramach przewidzianej puli) Wyczerpanie puli nagród jest jednoznaczne z zakończeniem Oferty Specjalnej. Informacja o wyczerpaniu się puli nagród umieszczona zostanie na Stronie Internetowej Oferty Specjalnej niezwłocznie po ustaleniu tej okoliczności. Informacja o wyczerpaniu się puli nagród z uwagi na zgłoszenia do Oferty Specjalnej dokonywane drogą listowną może nastąpić z opóźnieniem wynikającym z obiegu korespondencji) Nagroda dostarczana zostanie przesyłką kurierską (w przypadku nagrody przekazywanej w formie karty przedpłaconej) bezpośrednio na adres podany na formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika albo przelewem na podany w formularzu zgłoszeniowym rachunek bankowy do 30 dni od dnia dokonania poprawnej weryfikacji zgłoszenia Uczestnika W przypadku nagrody w formie karty przedpłaconej doręczanej za pomocą przesyłki kurierskiej, firma kurierska po nieudanej próbie doręczenia przesyłki zostawia u odbiorcy awizo z informacją o przesyłce oraz ponawia próbę dostarczenia dnia następnego. W przypadku nieodebrania przesyłki z nagrodą zostaje ona odesłana do nadawcy. W przypadku nieodebrania nagrody przez Użytkownika - w przypadku prawidłowej próby jej doręczenia w sposób wskazany w zdaniach poprzednich z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, może on zgłosić się z prośbą o ponowne jej doręczenie. W przypadku, gdy Użytkownik nie zrobi tego w terminie do , wówczas traci on prawo do Nagrody Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: nieprawidłowe (w tym niekompletne) wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika, uniemożliwiające wydanie mu nagrody; za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Oferty Specjalnej lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych na formularzu zgłoszeniowym, uniemożliwiającą odszukanie przez Organizatora Uczestnika i wydanie mu nagrody. W przypadku zmiany danych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika powinien on poinformować Organizatora mailowo (na adres: lub telefonicznie (pod numerem infolinii ). 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W OFERCIE SPECJALNEJ 5.1. Reklamacje dotyczące Oferty Specjalnej mogą być zgłaszane w terminie 60 dni od dnia zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Stokrotka S.C. z siedzibą w Poznaniu, kod: , ul. Woźna 14/ Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

6 5.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Wniesienie przez Użytkownika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 6.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Oferty Specjalnej jest. AMICA Handel i Marketing Sp. z o.o. (ul. Bułgarska 17, Poznań) AMICA powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Specjalnej Organizatorowi Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby prowadzenia Oferty Specjalnej. Ponadto Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. danych osobowych dla celów marketingowych produktów i usług marki AMICA lub dla celów otrzymywania od Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2012 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013, poz. 1422) Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla udziału w Ofercie Specjalnej. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Ofercie Specjalnej w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Ofercie Specjalnej Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Ofercie Specjalnej nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią Wszelkie informacje o Ofercie Specjalnej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny Regulamin Oferty Specjalnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego.

7 Załącznik nr 1 Lista Produktów Promocyjnych objęta Ofertą Specjalną 1. Lista produktów objętych Ofertą Specjalną Amica. Perfekcyjna Zabudowa Piekarniki Płyty grzejne Okapy Zmywarki Lodówki Kuchenki mikrofalowe Model Model Model Model Model Model EBI 8862 AA PI7511SF INARI IN 600 BS ZWM668IED BK316.3FA AMG 20BF EBI AA PI6514TFD IN 600 WS ZWM468IED BK316.3AA ACMT 38 BI EBI AA steam PI6513TBD IN 600 MS ZZM647E BK316.3 AMT 38 BI EBI 8874 AA PRO EBI 8874 B AA PRO EBI 8774 B AA PRO EBI 8774 W AA PRO PI 6541 STU IN 900 BS ZIM629E FK338.6 GBDZAA AMM20BI PI8600TF IN 900 WS ZIM628E FK338.6 GWAA AMM25BI PI6512TFN IN 900 MS ZZM447E FK338.6 GBAA AMMB20E1GB PI6112WTF OKC658S ZIM448E FK338.6 GRAA AMMB20M1GI EBI W AA EPI 6541 TU OKC 653SW ZIM428E FK332.3DFCXAA EBI 8564 AA PRO EBI 8564 B AA PRO EBI 8564 W AA PRO EBI AA PRO MPI 6541 TU OKS 652T IN ZIM 689E IN FK339.6 GWF NPI 6541 TU OKC657S IN ZIM 688E IN FK339.6 GGF PI 6543 STK OKC654S ZIM 668E IN FK339.6 GBF PI 7551 RSTK OKC655SW ZIM 468E FK321.6GBDFAA EBI B AA PI 6540 TK OKC652S FK321.6GBDF EBI 7542 AA PYRO PI 6540 TU OKC654T FK332.3DFX IN 522 B IN 6610 GCB OKC655S FK321.4DFX IN 522 W IN 6610 GCM OKC652G FK321.4DF IN 522 M IN 6610 GCW OKC653T IN 525 VB IN 9610 GCB OKC645S IN 622 B IN 622 W IN 9610 GCM OKC611R IN 9610 GCW OKP631G IN 622 M IN 6610 X OKP631T IN 733 B IN 9610 X OKS 956S IN 511 B pyro IN 6540 ITB OKC958S IN 833 B IN 6544 ISTB OKC954S IN 833 W IN 6144 IWSTK OKC957S IN 853 B pyro PVCZ 6410 OKC951S IN 533 B steam PVCZ 6411 OKS 952T IN AMMB44E1GCB

8 IN 933 B PVCZ 6411 W OKC952G IN 944 B PHCZ 6510 OKC954T IN 954 B pyro PHCZ 6511 OKC953T IN 944 B steam PHCZ 7511 OKC912R EBI 7532 B AA PVCZ 7511 OKC911R NEBI 7542 B AA PGCZ 6210 OKP931G MEBI 7542 AA MPGCZ 6411 OKP931T EBF 8551 AA MPGXZ6611 OKP931Z EBI 8562 B AA PI 6140 WTU OWS 952T TEBX 7541 AA PI 6140 WTK OWS 451 P M EBC 7551 AA SOFT EBF7522 AA pyro EBI7542 AA soft PI 6544 STK OWS 451 O OWC952G OWC931G OKC624S OKC623S OKS651S OKS951S OKS653S OKS953S OKC620SB

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Amica

Regulamin promocji Amica Inteligentne rozwiązania w zestawie Regulamin promocji Amica 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Inteligentne rozwiązania w zestawie dalej Promocja lub Akcja promocyjna. Warunki uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo