jakie na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu można się dowiedzieć z definicji marketingu?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jakie na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu można się dowiedzieć z definicji marketingu?"

Transkrypt

1 Jacek Kamiński Instytut Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Czego na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu można się dowiedzieć z definicji marketingu? Odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów nauki o marketingu (marketing science) udzielane były przez przedstawicieli polskiego środowiska marketingu akademickiego w ostatnich latach wielokrotnie. Próbowano wyjaśnić, czy wiedza zgromadzona pod pojęciem marketing traktowana może być jako nauka 1, jakie były jej początki 2, w jaki sposób jest ona tworzona 3, jakie są jej metodologiczne podstawy 4, jak zmieniały się paradygmaty nauki o marketingu 5, jak kształtują się relacje między marketingiem a dyscyplinami w stosunku do marketingu pokrewnymi, tj. ekonomią i zarządzaniem 6, jak rozmycie marketingu wpływa na jego tożsamość 7, jakie powinny być kierunki dalszego rozwoju wiedzy marketingowej 8 aby wskazać na tylko niektóre 1 J. Szumilak, W sprawie naukowego statusu marketingu, Marketing i Rynek 2005, nr 8. 2 J. Kamiński, Sto lat Harvard Business School. Wkład w rozwój wczesnego marketingu, Marketing i Rynek 2009, nr I. Rutkowski, O praktycznym znaczeniu badań naukowych w dziedzinie marketingu. W: Tożsamość i wizerunek marketingu, R. Niestrój (red.), PWE, Warszawa 2009, s A. Sagan, Teoretyczne podstawy marketingu 50 lat poszukiwań, Marketing i Rynek 2005, nr 7. 5 A. Sagan, Paradygmaty w marketingu próba syntezy, Marketing i Rynek 2012, nr L. Żabiński, Marketing a ekonomia. Próba identyfikacji marketingu jako dyscypliny stosowanej nauk ekonomicznych. W: Zarządzanie marketingowe. Podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze, L. Żabiński (red.), AE, Katowice 2004, s ; L. Żabiński, Marketing a zarządzanie. O niektórych relacjach dyscyplinarnych. W: Zarządzanie marketingowe, jw., s J. Dietl, Czy ekspansja marketingu może spowodować jego unicestwienie? W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce tożsamość, etyka, przyszłość, L. Garbarski (red.), WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s M. Krzyżanowska, Kierunki rozwoju marketingu, Zeszyty Naukowe. Polityki Europejskie, Finanse, Marketing 2010, nr 3 (52). problemy podejmowane w związku z nauką o marketingu. Jednak kwestia najbardziej istotna, czyli określenie przedmiotu i zakresu zainteresowań nauki o marketingu, traktowana jest w polskiej literaturze marketingowej dość powierzchownie. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków, jakie na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu wynikają z aktualnie obowiązującej definicji marketingu Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (AMA) z 2007 r. Każda z istniejących nauk stawia sobie za cel określenie przedmiotu i zakresu swoich zainteresowań. Odbywa się to zwykle w drodze rozległych badań pozwalających na podsumowanie jej dotychczasowego dorobku oraz zidentyfikowanie zagadnień podejmowanych w obrębie danej nauki. Mając nadzieję, że w najbliższym czasie badania takie zostaną podjęte, oraz dążąc do zainicjowania dyskusji na temat przedmiotu i zakresu zainteresowania nauki o marketingu, w niniejszym artykule wnioski na temat przedmiotu i zakresu zainteresowania nauki o marketingu sformułowano na podstawie obowiązującej obecnie definicji marketingu. Wskazano na szczególną rolę definicji marketingu, podkreślono ścisły związek między sposobem definiowania marketingu a zakresem zainteresowania marketingu jako nauki, określono przedmiot i zakres zainteresowania nauki o marketingu oraz sformułowano uwagi dotyczące statusu marketingu jako nauki. Szczególna rola definicji marketingu Problem definicji marketingu jest w wielu opracowaniach poświęconych marketingowi lekceważony i traktowany dość powierzchownie. Sytuacja ta 2

2 wydaje się niezbyt komfortowa z punktu widzenia nauki o marketingu. Od lat wiadomo bowiem, że definicja marketingu spełnia istotną rolę nie tylko, jeśli chodzi o zdefiniowanie działań określanych jako marketing, lecz także z punktu widzenia nakierowania wysiłków badawczych w obrębie nauki o marketingu 9. Można zatem śmiało stwierdzić, że precyzyjne określenie, czym w rzeczywistości jest marketing (co stanowi właściwą koncepcyjną dziedzinę pojęcia), ma ogromne znacznie nie tylko z punktu widzenia zidentyfikowania cech marketingu jako określonego zjawiska (rodzaju aktywności), ale również z punktu widzenia zdefiniowania zakresu zainteresowania nauki, która zjawisko to (aktywność tę) bada. Właściwe definiowanie marketingu jest zatem jedną z centralnych kwestii, która wymaga szczególnej uwagi i dyskusji w obrębie nauki o marketingu, ponieważ dotyczy tożsamości marketingu oraz przyszłości dyscypliny 10. Wyjątkowa rola definicji marketingu z punktu widzenia tożsamości marketingu jako nauki sprawia, że jest ona przyczyną ostrych sporów na gruncie marketingu akademickiego. (Spory definicyjne nie są cechą wyłącznie marketingu, ale dotyczą również innych nauk, w tym o znacznie dłuższej niż marketing tradycji, takich jak np. filozofia.) Nie ulega wątpliwości, że w związku z definicją marketingu pojawia się również szereg zasadniczych pytań. Jak powinna być zbudowana definicja marketingu, aby właściwie odzwierciedlić istotę marketingu jako szczególnego rodzaju ludzkiej aktywności oraz zakres zainteresowania nauki, która aktywność tę bada? Jak długo definicja taka powinna pozostawać w użyciu? W jakim zakresie powinna ona uwzględniać specyfikę marketingu w różnych regionach, krajach i na różnych kontynentach? W jakim zakresie powinna ona uwzględniać zmiany dokonujące się w marketingu? Jak dalece powinna być ona pojemna i fundamentalna, aby nie narażać się na zarzuty, że ulega zmieniającym się modom, paradygmatom i preferencjom w obrębie dyscypliny? Decydując się na przedstawienie definicji marketingu, należy pamiętać przede wszystkim o tym, że dobrze zbudowana definicja musi być w stanie udzielić odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: Jakiego rodzaju zjawiska to zjawiska marketingowe? Czym działania marketingowe różnią się od działań niemarketingowych? Podstawowym warunkiem dobrej definicji marketingu jest zatem włączenie wszystkich elementów wchodzących w zakres zainteresowania marketingu przy jednoczesnym wyłączeniu elementów niewchodzących 9 J.M. Carman, On the Universality of Marketing, Journal of Contemporary Business 1973, Autumn. 10 W.L Wilkie, E.S. Moore, What Does the Definition of Marketing Tell Us About Ourselves? Journal of Public Policy & Marketing 2007, No. 2. w zakres tego pojęcia 11. Natomiast ze względu na wspomnianą rolę definicji z punktu widzenia określenia zakresu zainteresowania nauki o marketingu musi ona uwzględniać dorobek badawczy dyscypliny oraz odpowiadać na pytanie, jakie realne problemy odzwierciedlane są w głównych obszarach podejmowanych przez nią badań. Przy czym ważne jest, aby nie tylko odzwierciedlała ona dzisiejszy stan dyscypliny, ale również dawała podstawę dla jej dalszego rozwoju. Podsumowując, definicja marketingu oprócz tego, że jak każda inna definicja powinna być zwięzła i elegancka, musi możliwie najbardziej właściwie odzwierciedlać istotę marketingu, być na tyle pojemna i niezależna od zmieniających się paradygmatów i preferencji w marketingu, aby uwzględnić wszystkie obszary badań poświęconych problematyce marketingowej, służąc wyjaśnieniu, czym jest marketing, oraz stanowić źródło zidentyfikowania przedmiotu i zakresu zainteresowania marketingu jako nauki, być jednocześnie na tyle ogólna, aby uwzględnić fakt dalszego rozwoju marketingu jako teorii i praktyki rynkowej. Te wygórowane wymogi sprawiają, że zbudowanie dobrej definicji marketingu nie jest zadaniem prostym i wymaga ogromnej wiedzy nie tylko na temat istoty marketingu jako szczególnego rodzaju ludzkiej aktywności, ale także doskonałej znajomości problemów badawczych podejmowanych w obrębie dyscypliny oraz ogromniej literatury marketingowej (również odnoszącej się do okresu przed powstaniem marketingu jako nauki). Oceniając z tego punktu widzenia wiele współczesnych definicji marketingu, widać wyraźnie, że pewna ich część nie spełnia wskazanych kryteriów. Są to najczęściej definicje zbyt wąskie, w tym sensie, że nie włączają one wszystkich kwestii wchodzących w zakres ogólnego zjawiska określanego jako marketing oraz zakres zainteresowań marketingu jako dyscypliny naukowej. Oczywiście każdy z autorów ma prawo formułowania własnej definicji marketingu, szczególnie gdy dotyczy to prac o charakterze monograficznym. Podejmując tego rodzaju próbę, należy jednak pamiętać, że nauka o marketingu dysponuje bogatą, ponadstuletnią, wielonurtową tradycją, znajdującą odzwierciedlenie w wielu paradygmatach i teoriach, które powinny znaleźć wyraz w definicji marketingu. Instytucją, która czuwa nad tym, aby definicja marketingu była w stanie sprostać tym wymaganiom, jest działająca od 1937 r. największa na świecie organizacja skupiającą praktyków i teoretyków marketingu Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA). Dysponuje ono własną, oficjalną definicją marketingu. O tym, że AMA traktuje kwestię 11 S.D. Hunt, The Nature and Scope of Marketing, Journal of Marketing 1976, No. 3. 3

3 definicji marketingu wyjątkowo poważnie, świadczy fakt, że w ciągu 75 lat swojego istnienia modyfikowało oficjalną definicję marketingu zaledwie trzy razy. Zmiany te stanowią odzwierciedlenie trendów historycznych, które występowały w teorii oraz praktyce marketingu w kolejnych etapach ich rozwoju. W związku z tym, że stowarzyszenie nie posiada definicji marketingu w rozumieniu pola badań, oficjalna definicja marketingu AMA spełnia szczególną rolę z punktu widzenia określenia przedmiotu i zakresu zainteresowania marketingu jako nauki, czyli określenia granic odróżniających marketing od innych dziedzin i dyscyplin naukowych. Definicje marketing AMA 12 Pochodząca z 1935 r. pierwsza oficjalna definicja marketingu AMA przyjęta została przez organizację w momencie zainicjowania jej działalności w 1937 r. 13 W.L Wilkie, E.S. Moore, What Does the Definition..., jw. 14 E.H. Shaw, D.G.B. Jones, A History of Schools of Marketing Thought, Marketing Theory 2005, No. 3. W polskiej literaturze marketingowej marketing management, czyli zarządzanie marketingowe (marketingiem) interpretowane jest jako: 1) wyspecjalizowany obszar zarządzania odnoszący się do marketingu (podobnie jak zarządzanie produkcją czy personelem) lub 2) określona koncepcja zarządzania polegająca na rozwiązywaniu problemów zarządzania za pomocą ogólnych reguł i instrumentów marketingowych. Przyczyną braku stosowania przez polskich autorów określenia zarządzanie marketingowe w rozumieniu nurtu myśli marketingowej, czyli części marketingu skoncentrowanej na działaniach menedżerskich, której istota lepiej niż poprzez określenie marketing management jest charakteryzowana przez termin managerial marketing, jest błędne przeświadczenie, że menedżerskie podejście do marketingu obejmuje całość wiedzy marketingowej. Na kwestię tę zwraca uwagę A. Sagan, który wskazuje negatywne konsekwencje dominacji jednej szkoły zarówno w powszechnym odbiorze, jak i w ujęciu podręcznikowym, [która] bardzo często utożsamiana jest z samym marketingiem (A. Sagan, Paradygmaty w marketingu, jw.). Zgodnie z pierwszą oficjalną definicją marketingu AMA z 1935 r. 12 marketing definiowany był jako przejaw działalności biznesowej, który skierowuje strumień produktów i usług od producentów do konsumentów. Definicja ta odzwierciedlała szczególne zainteresowanie dystrybucyjną funkcją marketingu. Była pluralistyczna i systemowa, a w związku z tym łatwa do przełożenia na bardziej agregatowe ujęcia, takie jak konkurencja, funkcjonowanie systemu i wpływ na dobrobyt konsumentów 13. Pojawienie się, rozwój, a następnie dominacja menedżerskiego podejścia do marketingu, określanego w literaturze z zakresu historii marketingu jako zarządzanie marketingowe (marketing management) 14, sprawiły, że Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu dokonało modyfikacji definicji marketingu. W 1985 r. w celu pełniejszego odzwierciedlenia znaczenia decyzji menedżerskich dokonano unowocześnienia definicji. Akcent został położony na zadania menedżerskie wyrażone w formule 4P. Marketing zaczęto definiować jako proces planowania i realizacji pomysłu, ceny, promocji i dystrybucji idei, produktów i usług w celu doprowadzenia do wymiany zaspokajającej cele jednostek i organizacji. Kolejna modyfikacja definicji została dokonana w 2004 r. Polegała ona na umiejscowieniu pola marketingu w obrębie granic pojedynczej organizacji, wiążąc marketing z celami, które ma ona osiągnąć. Marketing zaczęto określać jako funkcję organizacji oraz zbiór procesów tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości klientom oraz zarządzania relacjami z klientami w sposób przynoszący korzyść organizacji oraz jej interesariuszom. Modyfikacja definicji oznaczała umocnienie ujęcia menedżerskiego oraz silniejsze niż dotąd powiązanie marketingu z celami pojedynczej organizacji. Dla wielu przedstawicieli środowiska marketingu akademickiego oraz wielu praktyków zaczęło być jasne, że podejście to niesie niebezpieczeństwo ograniczenia celów dyscypliny, prowadzi do utraty jej ciągłości oraz zawężenia sposobu rozumienia marketingu. W związku ze zmianami, które wprowadzone zostały w 1985 r. i 2004 r., zdecydowanie trudniejsze stało się bardziej ogólne podejście do obszaru marketingu. Definicje te właściwie odzwierciedlały istotę marketingu jako aktywności menedżerskiej (czyli tego, co robią marketerzy), znacznie ograniczały jednak rozumienie marketingu jako pola badań. Zrozumiano, że ujęcie marketingu w kategoriach zarządczych nie w jest w stanie właściwie odzwierciedlić wielości, różnorodność i złożoność problemów, które obejmuje marketing jako praktyka rynkowa, a którymi zajmuje się nauka o marketingu. Podkreślano, że ten sposób rozumienia marketingu nie jest w stanie właściwie wyjaśnić jego istoty, stanowiąc odzwierciedlenie jedynie ściśle menedżerskiego podejścia do marketingu, pozostawiając poza zakresem zainteresowania wiele innych ważnych problemów wchodzących w zakres zainteresowania nauki o marketingu 15. Postulowano, aby dla pola marketingu opracowana została bardziej pojemna definicja, sugerując, iż menedżerskie ujęcie marketingu lepiej niż pole samego marketingu opisuje istotę zarządzania marketingowego i powinno być wykorzystane jako definicja zarządzania marketingowego Stanowisko to było wyrażane podczas specjalnych sesji na konferencjach AMA, podczas konferencji naukowych organizowanych przez uczelnie (J.N. Sheth, R.A. Lisodia, Does Marketing Need Reform? Fresh Perspectives on the Future, M.E. Sharpe, Armonk 2006) w licznych publikacjach (np. The Service-Dominant Logic of Marketing, R.F. Lusch, S.L. Vargo (eds.), M.E. Sharpe, Armonk 2006; S.D. Hunt, A Responsibilities Framework for Marketing as a Professional Discipline, Journal of Public Policy & Marketing 2007, Fall; G.M. Zinkhan, B.C. Williams, The New American Marketing Association Definition of Marketing. An Alternative Assessment, Journal of Public Policy & Marketing 2007, Fall) oraz w licznych nieformalnych wypowiedziach. 16 W.L. Wilkie, Needed. A Langer Sense of Marketing and Scholarship, Journal of Marketing 2005, October; W.L Wilkie, E.S. Moore, What Does the Definition..., jw. 4

4 Wobec coraz częstszych i wypowiadanych coraz bardziej zdecydowanie głosów krytyki AMA podjęła wysiłki na rzecz opracowania nowej definicji. Powołana w tym celu komisja, składająca się z wybitnych przedstawicieli marketingu akademickiego, na której czele stanął wieloletni redaktor naczelny Journal of Marketing prof. S.D. Hunt, zakończyła prace w 2007 r. 17 Zaproponowała ona definicję marketingu, zgodnie z którą zdefiniowany został on jako działalność, zbiór instytucji i procesów tworzenia, komunikowania, dostarczania oraz wymiany ofert posiadających wartość dla klientów, odbiorców, partnerów oraz społeczeństwa jako całości. Definicja ta odzwierciedla szerszy niż poprzednie definicje zakres marketingu oraz obejmuje wszystkie perspektywy i paradygmaty marketingu jako nauki. Od października 2007 r. jest oficjalną definicją marketingu AMA 18. Wnioski dla przedmiotu i zakresu nauki o marketingu wynikające z definicji marketingu Definicja marketingu AMA z 2007 r. zrywa z menedżerskim rozumieniem marketingu, którego krytyka stała się podstawą jej powstania, oraz wyraźnie nawiązuje do pierwszej historycznej definicji z 1935 r. W porównaniu z definicją z 1935 r. brak jest w niej jednak zdecydowanego podkreślenia biznesowego charakteru marketingu. Nie jest on działalnością biznesową, jak określano to w definicji z 1935 r., lecz działalnością, co stanowi ukłon w kierunku pozabiznesowych zastosowań marketingu. Oznacza to, że marketing odnosi się nie tylko do sektora biznesowego (sektora przedsiębiorstw), ale obejmuje również sektor non profit. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia przedmiotu zainteresowania nauki o marketingu, która interesuje się nie tylko sektorem biznesowym, ale również sektorem non profit. Najważniejszą zmianą w stosunku do menedżerskich definicji, która dokonała się w rozumieniu marketingu wraz z wprowadzeniem definicji z 2007 r., jest upodmiotowienie marketingu. W odróżnieniu do definicji z 1985 r., a szczególnie 2004 r., nie jest on umiejscawiany wyłącznie w obrębie granic pojedynczych organizacji. Nie jest procesem realizowanym z punktu widzenia realizacji rynkowych celów firm (jak określała to definicja z 1985 r.) ani 17 W sposób szczegółowy procedurę wprowadzenia nowej definicji przedstawiono w: J. Kamiński, Nowa definicja marketingu AMA, Marketing i Rynek 2009, nr Definicja znajduje się na stronie internetowej AMA: funkcją organizacji ( ) przynoszącą korzyść organizacji oraz jej akcjonariuszom (jak określano to w definicji z 2004 r.). W definicji z 2007 r. nie ma mowy o przedsiębiorstwie (ani żadnej innej organizacji), której funkcją lub procesem byłby marketing. Zmiana ta przyczyniła się do wzmocnienia pozycji marketingu jako samodzielnego bytu odnoszącego się do istotnego fragmentu rzeczywistości gospodarczej, a szerzej społecznej, i ma istotne konsekwencje z punktu widzenia statusu marketingu jako nauki, służąc podkreśleniu, że naukowe zainteresowanie kwestiami marketingowymi to w pełni autonomiczny obszar badań, które mogą (ale nie muszą) być rozpatrywane z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Upodmiotowienie marketingu, polegające na jego oderwaniu od przedsiębiorstwa, służy również podkreśleniu, że badania zagadnień marketingowych obejmują obserwację oraz ocenę systemów marketingowych, ich wpływ na działania pojedynczych organizacji, interakcje z klientami, konkurentami oraz wpływ marketingu na gospodarkę, a bardziej ogólnie oddziaływanie marketingu na społeczeństwo. Dotyczyć mogą zatem nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także polityki państwa, funkcjonowania systemów marketingowych, czy wreszcie obejmować działania marketingowe, w które zaangażowana jest pojedyncza osoba. Umieszczenie w definicji marketingu AMA z 2007 r. określenia instytucje wskazuje, że przedmiotem zainteresowania marketingu są nie tylko procesy (jak wskazywały na to definicje z 1985 i 2004 r.), lecz także instytucje, takie jak rynek 19, system marketingowy, system norm regulacyjnych, w tym normy prawne oraz leżące u jego podstaw normy społeczne. Analizowane mogą być one nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa, lecz także przemysłów (branż) oraz całego systemu (gospodarki, grupy państw, np. UE). Istotnym wnioskiem wynikającym z definicji marketingu AMA z 2007 r. jest również fakt, że sankcjonuje ona możliwość badania procesów marketingowych przed powstaniem przedsiębiorstwa. Na przykład historyk marketingu może badać funkcjonowanie systemu marketingowego na długo przed tym, zanim pojawiło się przedsiębiorstwo, a badacz zainteresowany kwestiami wartości rozpoczynać poszukiwanie sposobów jej rozumienia od Państwa Platona. Z definicji nie wynika również, aby marketing definiowany jako działalność, zbiór instytucji i procesów wymiany ofert między stronami oraz procesów ich tworzenia, komunikowania i dostarczania ofert odnosił się wyłącznie do roz- 19 Stad najczęściej używana nazwa nauki marketing science, czyli nauka o marketingu, a nie jak proponuje L. Żabiński nauka o marketingu i rynku (zob. Zarządzanie marketingowe, jw.). 5

5 winiętej gospodarki rynkowej. Nauka o marketingu zainteresowana jest analizowaniem wskazanych wyżej działań, instytucji i procesów również w odniesieniu do regionów lub krajów o różnych systemach gospodarczych i społecznych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w definicji marketingu AMA z 2007 r. nie wspomina się o orientacji rynkowej przedsiębiorstwa (ani w żaden sposób nie próbuje nawiązywać do tego pojęcia), które jest kluczowe dla definiowania marketingu z menedżerskiego punktu widzenia oraz sprawia, że zainteresowanie marketingu jako nauki zamiast na instytucjach i procesach koncentruje się na badaniu orientacji przedsiębiorstwa, a marketing staje się w znacznym stopniu obiektem subiektywnej oceny, podlegającym wartościowaniu. Definicja marketingu z 2007 r., oprócz tego, że określa cechy marketingu jako szczególnego rodzaju ludzkich zachowań, wyraźnie wskazuje przedmiot zainteresowania nauki o marketingu. Wśród czołowych reprezentantów filozofii nauki istnieje konsensus, że posiadanie wyodrębnionego z realnej rzeczywistości, odnoszącego się do rzeczywistego świata przedmiotu zainteresowań jest podstawowym warunkiem uznania danego obszaru wiedzy za naukę. (Inne ważne, najczęściej wymieniane cechy nauki to: dążenie do określenia reguł i praw odnoszących się do własnego przedmiotu zainteresowań oraz wykorzystanie podlegających ocenie procedur służących jego studiowaniu 20 ). Z definicji marketingu AMA z 2007 r. wynika, że w ujęciu najbardziej ogólnym przedmiotem zainteresowania nauki o marketingu jest ludzkie zachowanie. Oczywiście nie wszystkie rodzaje ludzkich zachowań wchodzą w zakres zainteresowania nauki o marketingu. Z definicji wynika, że są to zachowania odnoszące się do tworzenia, dostarczania oraz wymiany ofert. Oczywiście wskazać można kilka innych nauk, które w mniejszym lub większym stopniu zainteresowane są ludzkimi zachowaniami w odniesieniu do sfery wymiany. Są wśród nich: socjologia, psychologia, nauka o komunikowaniu, nauka o polityce, a przede wszystkim nauki pokrewne w stosunku do marketingu, tj. ekonomia oraz zarządzanie. Jednak jedynie dla nauki o marketingu wymiana oraz działania do niej prowadzące, tj. tworzenie, komunikowanie ofert, oraz z wymiany wynikające, takie jak konsumowanie, a także wspierające wymianę instytucje i procesy stanowią główny przedmiot zainteresowań, na którym koncentruje ona swoje wysiłki badawcze. Częściowe pokrywanie się przedmiotu zainteresowania nauki o marketingu i innych nauk nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym. Związek między marketingiem a innymi naukami, które podobnie jak marketing zajmują się wymianą, porównać można do związku między fizyką i chemią. Obie nauki zainteresowane są materią, jednak chemia jako nauka o substancjach ich strukturze, właściwościach oraz reakcjach jako swój główny obszar zainteresowań uznaje strukturę materii, z kolei fizyka zajmuje się badaniem ogólnych właściwości materii i zjawisk w niej zachodzących oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym zjawiska te podlegają. Wskazana cecha nauki o marketingu, czyli wyraźnie wyodrębniony z realnej rzeczywistości, istotny ze społecznego punktu widzenia przedmiot zainteresowań, pozwalający odróżnić marketing od innych nauk, to główna przyczyna, która sto lat temu przesądziła o wyodrębnieniu marketingu z ekonomii jako samodzielnej nauki, dziś stanowi natomiast podstawowy argument przemawiający za uznaniem marketingu za samodzielną dyscyplinę naukową. Definicja marketingu a problem statusu marketingu jako nauki W związku z tym, iż każda nauka dąży do opisania i sklasyfikowania struktury oraz właściwości swojego przedmiotu zainteresowań, cechą nauki jest to, że z góry zakłada ona istnienie ukrytych reguł lub prawidłowości między zjawiskami, które dotyczą owego przedmiotu. Prawidłowość ta odnosi się również do nauki o marketingu. Z definicji marketingu wynika, że jako nauka marketing dąży do określenia reguł i praw odnoszących się do swojego przedmiotu zainteresowań, czyli do zrozumienia, wyjaśnienia, kontroli oraz przewidywania zjawisk dotyczących szeroko rozumianej sfery wymiany. Odkrycie ukrytych reguł rodzi empiryczne zasady, generalizacje w formie praw i prawidłowości. Ukryte reguły i prawidłowości są konieczne dla nauki, ponieważ podstawowym celem nauki jest dostarczanie odpowiedzialnie wspartych wyjaśnień zjawisk 21, a naukowe wyjaśnianie zjawisk wymaga istnienia praw lub przypominających prawa generalizacji 22. Reguły i prawidłowości są również niezbędne dla rozwoju powstających w obrębie nauki teorii, które stanowią systematycznie uporządkowane zespoły twierdzeń obejmujące pewne generalizacje przypominające prawa, które mogą być sprawdzone empirycznie. Autorzy niechętni traktowaniu marketingu jako nauki powołują się na pochodzące sprzed ponad pięć- 20 Zob. np. E. Nagel, Struktura nauki, PWN, Warszawa 1970, s ; K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s E. Nagel, Struktura, jw., s C.G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation, Free Press, New York 1965, s

6 23 R.D. Buzzell, Is Marketing a Science? Harvard Business Review 1963, January February. 24 G.C. Homans, The Nature of Social Science, Harcout, Brace & Word, New York 1967, s. 2. dziesięciu lat stanowisko R.D. Buzzella, który uzależniał uznanie danego obszaru wiedzy jako nauki od spełnienia wymogu zorganizowania wokół jednej lub większej liczby głównych teorii 23. To wysoce kontrowersyjne stanowisko i jest typowym przykładem mylenia efektów i celów. Zdaniem G.C. Homansa naukę tworzą jej cele nie rezultaty 24. Budowa teorii, która jest niewątpliwie celem każdej nauki, nie może być zatem traktowana jako rozstrzygające kryterium uznania danego obszaru wiedzy za naukę. Przyjęcie argumentacji R.D. Buzzella oznaczałoby bowiem, że chemia, o której wspomniano wcześniej, stałaby się nauką dopiero po odkryciu układu okresowego pierwiastków, a o fizyce jako nauce można by mówić dopiero od momentu stworzenia przez A. Einsteina teorii względności. (Odnosząc argumentację R.D. Buzzella do przykładu z dziedziny sportu, należałoby stwierdzić, że skok o tyczce jest skokiem o tyczce dopiero wtedy, gdy zawodnikowi uda się przekroczyć wysokość 5,5 metra). Sytuacja w odniesieniu do kwestii teorii wydaje się w przypadku marketingu tym bardziej skomplikowana, że odpowiedź na pytanie, czy na gruncie marketingu opracowane zostały własne oryginalne teorie, zależy w dużej mierze do sposobu rozumienia samego pojęcia teoria. Nie wnikając głębiej w analizę różnic między określeniami koncepcja i teoria oraz różnic, jakie określeniu teoria towarzyszą na gruncie różnych nauk (np. ekonomii i psychologii), stwierdzić można, że każdy, kto obserwuje rozwój nauki o marketingu, jest w stanie bez trudu dostrzec, że nauka o marketingu przepełniona jest wieloma klasyfikacjami i uogólnieniami zjawisk marketingowych. Najbardziej znaną teorią marketingu, zakorzenioną na gruncie wiedzy marketingowej tak mocno, iż nie zauważa się alternatywnych w stosunku do niej teorii, jest teoria stanowiącą paradygmat menedżerskiego podejścia do marketingu, opisująca rozwój marketingu oparty na fazach: produkcyjnej, sprzedażowej, marketingowej i marketingowej kontroli. W literaturze marketingowej spotkać można liczne (chociaż niezobowiązujące) reguły i prawa dotyczące licznych zjawisk marketingowych, znajdujące odzwierciedlenie w wielu koncepcjach (teoriach), takich jak chociażby koncepcja marketingu strategicznego czy relacyjnego. Kolejną cechą, która odróżnia naukę od innych sposobów poznania, na którą warto zwrócić uwagę, odnosząc się do kwestii naukowego statusu marketingu, jest przyjęcie wewnątrzsubiektywnego potwierdzenia (intersubiective certification) prezentowanych tez, co wiąże się z akceptacją naukowej metody poznania. Wnioski naukowe, w przeciwieństwie do przekonań zdroworozsądkowych, są rezultatem stosowania metody naukowej 25. Według M. Bunge Jeśli nie ma metod naukowych, nie ma nauki 26. Ujmując rzecz najbardziej skrótowo oraz narażając się na zarzut tautologii, stwierdzić można, że nauki wykorzystują zestaw procedur powszechnie określanych jako metody naukowe oraz są w stanie poddać się publicznym testom 27. Cechą nauki jest zatem to, iż jej dorobek opiera się na możliwości empirycznego testowania. Nie ma powodów sądzić, że odmiennie niż w przypadku innych nauk, nauka o marketingu nie jest gotowa na empiryczną weryfikację prezentowanych tez. Świadczy o tym chociażby dyskusja w licznych poświęconych marketingowi czasopismach naukowych, w tym między innymi na łamach Marketingu i Rynku. Na ile gotowość ta będzie stale podtrzymywana, zależeć będzie w dużym stopniu od nastawienia środowiska marketingu akademickiego. Nic nie wskazuje jednak na to, aby była ona w jakikolwiek sposób zagrożona. O podtrzymywaniu pozytywnej tendencji w tym zakresie świadczy niezwykle dynamiczny rozwój krytycznego nurtu w obrębie nauki o marketingu 28 (zdolność do krytycznej oceny wyników badań to kolejna ważna cecha nauki). Marketingowi zarzuca się również, że nie wypracował własnych, oryginalnych metod analizy zjawisk. Nie próbując głębiej analizować zasadności tej tezy, warto jedynie wspomnieć, że o uznaniu danego obszaru wiedzy za naukę decyduje nie tyle oryginalność jej metod (znaczna część metod jest wspólna dla wielu nauk, a identyczna dla poszczególnych ich grup), ile sposób ich stosowania. Nie ma powodu, aby zakładać, że naukowa metoda analizy zjawisk rynkowych jest mniej właściwa ( ) niż ma to miejsce w przypadku innych dyscyplin twierdzi S.D. Hunt 29. Badacze marketingu wydają się w tym względzie tak samo biegli jak reprezentanci nauk pokrewnych. Świadczy o tym szereg prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu marketingu, które nie odbiegają poziomem od prac z zakresu ekonomii, zarządzania czy finansów. Oprócz wniosków dotyczących ogólnego przedmiotu zainteresowania nauki o marketingu na pod- 25 E. Nagel, Struktura, jw., s M. Bunge, Scientific Research: The Search for System, Springer, New York 1967, s C.G. Hempel, Fundamentals, jw., s Np. D. Brownlie, M. Saren, R. Wensley, R. Whittington (eds.), Rethinking Marketing. Towards Critical Marketing Accountings, Sage, London 1999; D. Burton, Critical Marketing Theory. The Blueprint, European Journal of Marketing 2001, No. 5/6; M. Saren et al. (eds.), Critical Marketing: Defining the Field, Butterworth Heinemann, Amsterdam 2007; M. Tadajewski, P. Maclaran, Critical Marketing Studies, Sage, London S.D. Hunt, The Nature and Scope of Marketing, jw. 7

7 stawie definicji marketingu AMA z 2007 r. można również sformułować bardziej szczegółowe obserwacje na temat zakresu zainteresowania nauki o marketingu. Stwierdzić można mianowicie, że przedmiotem poznania nauki o marketingu jest naukowe badanie, poznanie, formułowanie praw i reguł oraz przewidywanie pewnej kategorii zjawisk związanych z wymianą ofert, zaangażowanych w to jednostek, instytucji, procesów oraz ich społecznych konsekwencji. Analizowana definicja marketingu pozwala stwierdzić również, że zakres zainteresowania nauki o marketingu jest wyjątkowo szeroki. Obejmuje on sektor przedsiębiorstw oraz sektor non profit, zakłada możliwość analizowania zjawisk marketingowych na różnych poziomach (poziom mikro, poziom makro) oraz wykorzystuje do analizy zagadnień marketingowych różne podejścia (podejście opisowe i normatywne). Trzy wymienione dychotomie, pozwalają na zidentyfikowanie ośmiu obszarów badań (2 2 2 = 8) znanych jako model trzech dychotomii S.D. Hunta, który od ponad trzydziestu lat wykorzystywany jest do scharakteryzowania zakresu zainteresowania nauki o marketingu 30. Wynika z niego między innymi, że szkoła menedżerska 30 Tamże. utożsamiana przez wielu autorów z całym marketingiem, bazująca na podejściu do zagadnień marketingowych z perspektywy przedsiębiorstwa, mikrozorientowana i normatywna stanowi jedynie część zakresu zainteresowania nauki o marketingu. Oczywiście autorzy mogą różnić się co do poglądu, która z kombinacji wymienionych wymiarów wchodzących w skład modelu jest najbardziej właściwa i które pole uznać mogą za obszar najbliższy swoim własny zainteresowaniom naukowym. Spory dotyczące zakresu zainteresowania nauki o marketingu wynikają również z faktu, że jedni autorzy skłonni są akceptować węższe rozumienie marketingu i żądają ograniczenia jego przedmiotu zainteresowań do wymiany rynkowej, inni proponują bardziej zliberalizowane podejście, domagając się włączenia w przedmiot zainteresowania marketingu wszelkich form wymiany wartości pomiędzy stronami. Definicja marketingu AMA z 2007 r. nie daje w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi, pozostawiając reprezentantom dyscypliny szerokie pole do dyskusji. Między innymi z tego powodu, jak stwierdzono na wstępie artykułu, przedmiot i zakres nauki o marketingu powinien stać się przedmiotem dalszej pogłębionej refleksji, której podstawą powinny stać się dogłębne badania literaturowe poświęcone zidentyfikowaniu problemów podejmowanych w obrębie nauki o marketingu. s UMMARY What you could learn about the subject and scope of marketing science from the marketing definition? In the article some conclusions were presented, which for the subject and scope of marketing are coming out from official definition of AMA marketing, The definition of marketing was highlighted from the point of view of marketing identity as a science, and the role it has from the point of view of marketing status strengthening as a science discipline. 8

Jacek Kamiński. Pojęcie marketingu terytorialnego w świetle definicji AMA z 2007 r. Studia Ekonomiczne i Regionalne. Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011

Jacek Kamiński. Pojęcie marketingu terytorialnego w świetle definicji AMA z 2007 r. Studia Ekonomiczne i Regionalne. Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 CZĘŚĆ I. ARTYKUŁY PART I. ARTICLES ISTOTA I ETAPY ROZWOJU MARKETINGU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Marketing współtworzenia wartości z klientem Marketing współtworzenia wartości z klientem Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Marketing współtworzenia wartości z klientem Społecznotwórcza rola marketingu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Fiedor

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Fiedor Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Fiedor Copyright by Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. marketingowe. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H. Beck

Zarządzanie. marketingowe. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H. Beck Zarządzanie marketingowe Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H. Beck Zarządzanie marketingowe Autorzy Wojciech Downar Włodzimierz Durka Magdalena Małachowska Izabela Ostrowska Józef Perenc Kamila

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 20 ujęcie zasobowe Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Krupskiego Zarządzanie strategiczne seria: Zarządzanie i Marketing Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki

Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki KAROLINA CHURSKA-NOWAK Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki 1. Orientacja marketingowa w wymiarze praktycznym i teoretycznym

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich dr Joanna Fryca Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny IX Kongres Ekonomistów Polskich STYMULOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE Streszczenie: Zdolność do systemowego

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa w kierunku koncepcji eklektycznej?

Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa w kierunku koncepcji eklektycznej? GOSPODARKA NARODOWA 4 (248) Rok LXXX/XXI kwiecień 2012 s. 1-30 Marlena DZIKOWSKA * Marian GORYNIA ** Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa w kierunku koncepcji eklektycznej? Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego

Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego Anna Bruska * * Sabina Kauf o /JO LS Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego ' UNIW ERSYTET O PO LSK I Anna Bruska, Sabina Kauf Planistyczne aspekty

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Ewolucja koncepcji marketingu marketing między ekonomią i zarządzaniem

Ewolucja koncepcji marketingu marketing między ekonomią i zarządzaniem Teresa M. Dudzik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Ewolucja koncepcji marketingu marketing między ekonomią i zarządzaniem Pytania o istotę marketingu Ekspansja marketingu poza tradycyjny

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Współczesne Przedsiębiorstwo The Modern Company Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych

Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych Wojciech Popławski, Maciej Markowski, Marcin Forkiewicz Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy Raport z badań 1 Recenzenci: Prof. dr hab. Marek Lisiński Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Piotr Szczypka Sposoby zarządzania organizacjami sportowymi na przykładzie klubów tenisowych Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem: Dr hab. prof. UW Beaty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo