Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko"

Transkrypt

1 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad egz. Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko Udany sparing w Pary u Mistrzowska Majówka 2006 Sukces w Dallas: Cezary Balicki Adam mudziƒski w finale Pucharu Vanderbilta

2 Z oci medaliêci turnieju par mikstowych Leszek Sztyrak z Annà Sarniak. Od lewej: Stanis aw Go biowski, s dzia Isia Tomczewska, Bogdan Szulejewski. a podium medaliêci turnieju par open najwa niejszej konkurencji Mistrzowskiej Majówki 2006, od lewej: Jacek Ciechomski i Piotr Jurek (2. miejsce), Piotr Tuszyƒski i Apolinary Kowalski (1.) oraz Jerzy Skrzypczak i Bogus aw Gierulski (3.). Jedna z ostatnich rund mistrzowskiego turnieju par open: otoczeni wianuszkiem kibiców liderzy Piotr Tuszyƒski (pierwszy z lewej) Apolinary Kowalski walczà przeciwko Markowi Szukale z Maciejem Sobieralskim (pierwszy z prawej). Renata Dancewicz Tomasz Latos pose na Sejm, cz onek klubu parlamentarnego PiS. ajlepsi seniorzy, od lewej: Zdzis aw Kowalewski W odzimierz Buze (srebro), Antoni Zdzienicki Andrzej Aleksandrzak (z oto) i Dariusz W growicz Bogus aw Dziarmaga-Dzia yƒski (bràz). Podium mistrzowskiego turnieju paƒ, od lewej: Anna Sarniak Gra yna Brewiak (srebro), Joanna Raczyƒska Danuta Hocheker (z oto) i Ewa Kater Swiet ana Bodrenkowa (bràz). Turniej seniorów, od lewej: Krzysztof Lasocki, selekcjoner W odzimierz Stobiecki i Józef Pochroƒ.

3 48. Prokom Software Dru ynowe Mistrzostwa Europy w Bryd u Sportowym Warszawa, sierpnia 2006 roku KOMITET HOOROWY PRZEWODICZÑCY Ryszard Krauze Prezes Prokom Software SA CZ OKOWIE Alicja Kornasiewicz Prezes CA IB Polska SA Rafa Bauer Prezes Vistula SA Swapan Chaudhuri Prezes Xteam Sp. z o.o. Anders Dam Prezes Jyske Bank A/S Dania José Damiani Prezydent Âwiatowej Federacji Bryd a (WBF) Franciszek Gàgor Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Zbigniew Jagie o Prezes Pioneer Pekao TFI SA Miros aw Kochalski p.o. Prezydenta Miasta Sto ecznego Warszawy Tomasz Koziƒski Wojewoda Mazowiecki Marek Król Redaktor aczelny tygodnika Wprost Tomasz Lipiec Minister Sportu RP Piotr urowski Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mario Pescante Przewodniczàcy Europejskich Komitetów Olimpijskich Gianarrigo Rona Prezydent Europejskiej Ligi Bryd a (EBL) Andrzej Woêniakowski Prezes Computer Service Support SA KOMITET ORGAIZACYJY PRZEWODICZÑCY Marek Zieleniewski Dyrektor Marketingu i PR Prokom Software SA Rados aw Kie basiƒski Prezes Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego CZ OKOWIE Ma gorzata Bilska Dyrektor Marketingu Computer Service Support SA Katarzyna Ja drzyk Wiceprezes CA IB Polska SA W odzimierz Buze Przewodniczàcy Rady Zwiàzku PZBS Urszula Kontowska Dyrektor ds. Marketingu Pioneer Pekao TFI SA Izabella Krzywicka-Kozie Business Manager Xteam Sp. z o.o. Kinga Muczyƒska Dyrektor Marketingu Vistula SA Beata Stelmach Dyrektor Prokom Software SA Jan Biczysko Prezes Investro Sp. z o.o. Arkadiusz Hajduk Dyrektor PR CA IB Polska SA Karl Hala Dyrektor Hotel Intercontinental Adam Krzesiƒski Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Latos Pose na Sejm RP Wojciech ukaszczyk Prezes TEAM Serwis Poligraficzny Adrzej Parz cki Dyrektor aczelny Centralnego OÊrodka Sportu Artur Pi ka Dyrektor Biura Sportu, Rekreacji i Turystyki UM Sto ecznego Warszawy

4 Spis treêci Od prezesa Relacje 6 Sukces w Dallas! Cezary Balicki Adam mudziƒski w finale Pucharu Vanderbilta 14 O pó impa za daleko Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup 21 Udany sparing w Pary u 25 Po czyƒski Wiosenny Turniej Bryd owy 28 Ziemia Górowska Bia y Dom w Amsterdamie Wiosenny 44 Prokom Software SA Grand Prix Polski Par 2006 Pi a Starachowice Mi akowo 48 Szeroka Reprezentacja Polski kobiet Teoria 49 Przelicytujmy to razem! (3) 50 Kontra karna (10) Problemy licytacji dwustronnej Technika 13 Problemy 26 Ucz si od mistrzów! 33 Pojedynek licytacyjny 36 Pierwsza decyzja rozgrywajàcego 39 Zagrania psychologiczne 46 Co robi partner? 47 Pierwsze lewy obroƒców 51 Autentyczne rozdanie Pokój otwarty 11 Z kulturà za pan brat Z notatnika przeci tnego bryd ysty 12 Przygody z rozgrywkà Bryd owisko 19 Bryd ysta to geniusz OpowieÊci prawdziwe 20 Bryd w Instytucie 45 Mój i Twój bryd 52 Takie sobie sprostowanie M odzie owy 29 Panie na lewo, panowie na prawo 29 Bytomskie przedwioênie 31 Prawa Marty'ego 32 osi wilk razy kilka 32 Juniorskie mistrzostwa Ma opolski na 80 par! Varia 53 Rozwiàzania Konkursu ÂB 3/ Konkurs ÂB 5,6/ KMP 2006 kwiecieƒ 58 Wyniki sportowe 58 Kalendarz sportowy Ksi garnia Âwiata Bryd a 4 Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

5 Od prezesa Szanowny Czytelniku, Powoli, ale nieub aganie zbli a si miesiàc sierpieƒ i Dru ynowe Mistrzostwa Europy. asze przygotowania idà zgodnie z przyj tym planem. PZBS podpisa ju stosowne porozumienia zarówno z Miastem Sto ecznym Warszawa, jak i poszczególnymi sponsorami. Mi o mi poinformowaç, e zaproszenie do udzia u w Komitecie Honorowym Mistrzostw, wystosowane przez Prezydenta EBL, pana Gianarrigo Ron, oraz Prezesa Prokom Software, pana Ryszarda Krauzego, przyj y znane osoby ze Êwiata polityki i biznesu, co przyjmujemy z wielkà satysfakcjà. Ciesz si, e przy organizacji Mistrzostw sà z nami firmy, z którymi wspó pracowaliêmy ju przy kilku innych imprezach. Szefowie marketingu tych firm przyj li zaproszenie do wspólnego dzia ania w ramach Komitetu Organizacyjnego, co sprawia, e przygotowania odbywajà si profesjonalnie i jak na razie bez adnych wi kszych problemów. Mistrzostwa rozgrywane b dà w hotelu Intercontinental oraz w znajdujàcym si tu obok Pa acu Kultury i auki. W PKi b dzie równie funkcjonowa a bryd rama, która pomieêci oko o 300 osób. Z kolei w hotelu b dà poustawiane monitory, które pozwolà Êledziç na bie àco niektóre pojedynki oraz wyniki z pozosta ych spotkaƒ. Mecze reprezentacji Polski, g ównie dru yny open, b dà transmitowane na bie àco w Internecie (BBO). W hotelu b dà do nabycia pamiàtki z logo Mistrzostw (karty, koszulki itd.) oraz pi knie wydany album 50-lecia PZBS, który b dzie mo na równie zamawiaç pocztà. W nast pnym wydaniu Âwiata Bryd a (lipiec/sierpieƒ) po- Êwi cimy wi cej miejsca Mistrzostwom, i to zarówno pod wzgl dem organizacyjnym, jak i sportowym. PowinniÊmy bowiem znaç ju wówczas tak sk ady naszych dru yn, jak i nazwiska przeciwników. W kwietniu nasze dru yny open i juniorów rozegra y oficjalne mecze mi dzypaƒstwowe z odpowiednimi reprezentacjami Francji. W dniach 5 7 maja podobne spotkanie, tym razem w Warszawie, rozegra y reprezentacje kobiet. Pomys takiej wymiany spodoba si obu federacjom, zw aszcza kapitanom, którzy majà okazj sprawdziç swoje pary. Jest wi c szansa, e wejdzie on na sta e do kalendarza obu federacji. W tym samym czasie co panie i na tych samych rozk adach ostatnie boje stoczy y cztery najlepsze dru yny naszej ekstraklasy. Tytu Dru ynowego Mistrza Polski 2005/2006 zdoby zespól Sakury Kraków, który pokona w finale Mràgovi Mràgowo (dawnà àcznoêç, a potem Ch odni Olsztyn). Bràzowe medale wywalczy warszawski Praterm. Serdeczne gratulacje dla medalistów! Krakowska Sakura b dzie reprezentowa a nasz kraj w EBL Champions Cup, który zostanie rozegrany w dniach paêdziernika w Rzymie. a prze omie kwietnia i maja odby a si bryd owa Mistrzowska Majówka, czyli mistrzostwa Polski w konkurencjach parowych. Wszystkim medalistom serdecznie gratuluj, a tym, którzy wywalczyli sobie prawo gry w oficjalnej reprezentacji Polski na Otwartych Mistrzostwach Âwiata w Weronie, ycz wielu sportowych emocji i sukcesów. W konkurencji mikstów i seniorów pad y nowe rekordy frekwencji. Liczba startujàcych par w konkurencji kobiet utrzymuje si od lat na podobnym poziomie, choç w tym roku wystàpi o kilka par wi cej. Sporo, niestety, skarg otrzyma em w zwiàzku z fina em par open. MyÊl, ze jako ZG pope niliêmy b àd, ulegajàc presji Rady Zawodniczej, która przygotowa a za o enia nowego regulaminu. W zamiarze autorów ograniczenie liczby par mia o podnieêç rang fina u, tymczasem gdyby nie àdanie kapitana, by mia mo liwoêç dopuszczenia do fina u kilku par, które kandydujà do reprezentacji na tegoroczne DME, to w niczym nie ujmujàc tym, którzy awansowali mielibyêmy raczej kolejny pó fina. Autorzy zapewniali nas, e propozycje by y szeroko konsultowane z zawodnikami, którzy jednak byli bardzo zaskoczeni tym, e muszà czekaç na najmocniejszej na Êwiecie liêcie rezerwowej. W tym momencie chcia bym podzi kowaç dos ownie kilku osobom, które nie musia y, a zosta y, by uhonorowaç i pogratulowaç najlepszym polskim duetom podczas krótkiej uroczystoêci zamkni cia Mistrzowskiej Majówki. Przyznam, e takiego lekcewa enia tej ceremonii zupe nie nie rozumiem. Zawodnicy wielokrotnie narzekali na ma- o uroczyste zakoƒczenia naszych imprez, ale okazuje si, e tak naprawd w ogóle ich one nie interesujà. Jak tu przekonaç media, by informowa y i pokazywa y naszych medalistów, skoro wr czanie trofeów nie budzi adnego zaiteresowania, nawet konkurentów, finalistów mistrzostw Polski? Czy naprawd wyjazd o te dwadzieêcia minut póêniej tak wiele zmienia? Koledzy! Trzeba te umieç przegrywaç! Tradycyjnie na poczàtku maja odby a si dwunasta ju Ogólnopolska Olimpiada M odzie y w sportach halowych, w której udzia biorà równie m odzi bryd yêci. W tym roku sportowców w wieku lat goêci a Warmia i Mazury. asze zawody bryd owe odby y si w Mi akowie, pod czujnym okiem prezesa Jana Rogowskiego, co gwarantowa o wysoki poziom organizacyjny. W tym roku najlepszym województwem okaza si Âlàsk. Wszystkim organizatorom i dzia aczom m odzie owym, którzy dbajà o w aêciwà opraw naszej Olimpiady i przygotowanie zawodników, serdecznie dzi kuj. Podzi kowania i gratulacje sk adam równie kol. Jankowi Grygierowi, który jak zawsze doskonale zorganizowa i przeprowadzi Mistrzostwa PZBS M odzików (zawodnicy do lat pi tnastu). O turniejach m odzie owych w Szamotu ach pisano ju nawet w USA. Choç najwa niejszà dla PZBS tegorocznà imprezà sà oczywiêcie warszawskie DME, to jednak nie zapominamy te o juniorach. W lipcu walczyç b dà oni na S owacji o tytu najlepszych duetów juniorskich na Êwiecie. Pod koniec lipca obie nasze m odzie owe reprezentacje (do 20 i 25 lat) pojadà na Dru ynowe Mistrzostwa Âwiata do Bangkoku. M odzie broniç b dzie z otego medalu zdobytego dwa lata temu w owym Jorku, a juniorzy chcà poprawiç wynik z ubieg orocznych mistrzostw w Sydney. Trzymamy kciuki! Rados aw Kie basiƒski Prezes PZBS Wszystkim darczyƒcom, donatorom polskiego bryd a, którzy przekazali 1% swoich podatków na rozwój bryd a m odzie owego, serdeczne podzi kowania sk ada ZG PZBS. 5 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

6 Relacje Wojciech Siwiec Sukces w Dallas! Cezary Balicki Adam mudziƒski w finale Pucharu Vanderbilta 6 W dniach 31 marca 9 kwietnia br. w stolicy amerykaƒskiego stanu Teksas, Dallas, odby y si 49. Wiosenne Mistrzostwa Ameryki Pó nocnej w Bryd u. Wystàpi a w nich nie tylko czo ówka amerykaƒska, ale te wielu znakomitych zawodników ze wszystkich stron Êwiata, wêród nich kilkunastu Polaków. ajwa niejszym punktem programu by presti owy turniej teamów o Puchar Vanderbilta, rozgrywany systemem pucharowym (mecze 64-rozdaniowe). Zagrali w nim m.in.: Cezary Balicki z Adamem mudziƒskim (w teamie WELLADA), Apolinary Kowalski z Piotrem Tuszyƒskim oraz Marcin LeÊniewski (team STRUL; partnerem Marcina by Peter Weichsel), Jacek Pszczo a (MILER), debiutujàcy za oceanem Krzysztof Buras z Grzegorzem arkiewiczem (BAZE), a tak e oficjalna reprezentacja Polski w sk adzie: Bartosz Chmurski Piotr GawryÊ i Krzysztof Jassem Krzysztof Martens. Zgodnie z przewidywaniami najlepiej spisa a si dru- yna WELLADA (Roy Welland Björn Fallenius, Chip Martel Lew Stansby, Cezary Balicki Adam mudziƒski), która awansowa a do fina u turnieju, pokonujàc w pó finale team pod wodzà pani Rity Shugart (Rita Shugart Boye Brögeland, Ismael Del Monte, George Mittelman, Tedashi Teramoto) 147:142 impów. W finale WELLAD spotka si z dru ynà CHAGA (Fred Chang, Gunnar Hallberg, Seymon Deutsch, Fu Zhong Zhao Zie) i po dramatycznej walce uleg jej 96:112 impów. Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom i ich amerykaƒskim partnerom kolejnego wielkiego sukcesu! A oto najciekawsze rozdania z meczów pó fina owego i fina owego Vanderbilta 2006: Pó fina WELLAD SHUGART Rozdanie 9/I; WE po partii, rozdawa. W3 K W A K A9 65 D D K5 3 S W A9 5 K7 A7 6 D D8 6 3 W4 P1: W E S Fallenius Brögeland Welland Shugart 1 pas 3 1 pas 4 1 miltonowy inwit do koƒcówki kierowej, z fitem trzykartowym, w sk adzie zrównowa onym Wist: 9; 9 lew, 50 dla WE. Rozgrywajàcy zagra pika do króla, a potem kiery z góry, wpad wi c bez jednej (oda dwie lewy pikowe, atutowà oraz treflowà). P2: W E S Mittelmann Balicki Del Monte mudziƒski 1 pas 3 1 pas 4 1 miltonowy inwit do koƒcówki kierowej, z fitem trzykartowym, w sk adzie zrównowa onym Wist: 2; 11 lew, 450 dla S; 11 impów dla WELLADA. W pierwszej lewie Cezary doda ze sto- u blotk, a Mittelman zabi jà A i kontynuowa pikiem. Balicki utrzyma si K na stole, a nast pnie zgra asa atu i wykona w r ce impas waletem (!). A gdy ten wzià lew, nasz reprezentant Êciàgnà jeszcze K, po czym rozegra bezpiecznie trefle (aby na pewno zdobyç w tym kolorze dwie wziàtki), wychodzàc z r ki królem. Mittelman pobi króla asem, po czym odszed pikiem, którego Cezary przebi i wyszed z r ki blotkà trefl z zamiarem wstawienia ze sto u ósemki (to w aênie zagranie gwarantowa o wzi cie dwóch lew treflowych bez wzgl du na rozk ad tego koloru). Od E wyskoczy jednak W, bezpieczna rozgrywka przynios a wi c dodatkowà premi w postaci nadróbki. A dlaczego Cezary zaimpasowa kiery? Przecie standardowa rozgrywka tak skonfigurowanego koloru to Êciàgni cie asa i króla z góry. A w aêciwie w tym wypadku króla i asa, aby utrzymaç si w dziadku i, gdy D nie spadnie, kontynuowaç stamtàd treflem do dziesiàtki w r ce (w celu zdobycia trzech wziàtek treflowych, a oddania przeciwnikom tylko jednej). Balicki wykona jednak w drugiej rundzie atutów impas, aby gdy W ma D nie oddaç w tym kolorze lewy, a w wypadku, kiedy E zdob dzie wziàtk na pierwotnie drugà dam, dysponowaç doj- Êciem na stó 7. I dzi ki temu móc podegraç A w r ce W (gdy wiadomo, e A znajduje si u W, optymalnym rozegraniem koloru jest wyjêcie blotkà z r ki S do króla u ; je eli trefle dzielà si 3 2, odda si dwie lewy w tym kolorze jedynie wówczas, gdy W posiada A W x). A skàd Cezary wiedzia, e A znajduje si w r ce obroƒcy W? Ano dlatego, e gracz E, posiadajàc Dxxxx (WE wistowali trzecià-piàtà najlepszà), hipotetycznego A oraz byç mo e honor karowy, najprawdopodobniej wszed by do licytacji 1 po 1 e--a. Ponadto Cezary dysponowa istotnà szansà praktycznà: jeêliby E istotnie posiada D x i dosta na nià lew, móg by nast pnie odwróciç z korzyêcià dla rozgrywajàcego w trefla, przy aktualnym dziadku otwarcie trefli jawi o si bowiem jako zagranie du o bardziej atrakcyjne ani eli alternatywne wyjêcie w kara. Rozdanie 47/III; S po, rozdawa S. K A9 8 DW D6 2 7 K4 D A S KD5 W6 2 A W W5 K A Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

7 Relacje P1: W E S Stansby Brögeland Martel Shugart 1 pas 2 BA 1 3 (!) 4 1 forsing do koƒcówki z fitem pikowym, na ogó w sk adzie zrównowa onym Wist: K; 9 lew, 100 dla WE. Martel z nara eniem ycia wszed 3 najprawdopodobniej chcia zbadaç w ten sposób mo liwoêci przedpartyjnej obrony popartyjnej koƒcówki przeciwników, w rzeczywisto- Êci wskaza jednak partnerowi k adàcy wist. Przeciwko 4 (S) Stansby wyszed bowiem K i po takim ataku Shugart, aby zrealizowaç gr, musia aby zaimpasowaç Lwu dam atu. A e nie sprosta a temu trudnemu zadaniu, wpad a bez jednej. P2: W E S Teramoto Balicki Del Monte mudziƒski 1 pas 2 BA 1 pas PC, forsing do dogranej z fitem pikowym w sk adzie zrównowa onym Wist: K; 10 lew, 620 dla S; 12 impów dla WELLADA. Po ataku treflowym mudziƒski natychmiast zagra K, przygotowujàc sobie wyrzutk kiera z r ki, gra nie by a wi c ani przez moment zagro ona. Rozdanie 50/IV; S po, rozdawa E. D8 64 W8 65 D7 3 A9 K AKD2 7 3 A8 S KW6 4 K W D A W P1: W E S mudziƒski Brögeland Balicki Shugart pas pas 1 pas 1 pas 2 1 pas 3 2 pas 3 3 pas 5 1 naturalne, silne; 2 wskazanie 4 + -kartowego fitu treflowego; 3 wartoêci kierowe, niepokój o piki (w kontekêcie ewentualnej koƒcówki bezatutowej) Wist: 6; 11 lew, 400 dla WE. Koƒcówka treflowa, do tego ustawiona z lepszej r ki W, by a kontraktem nieobk adalnym; rozgrywajàcy odda tylko dwa asy. P2: W E S Teramoto Stansby Del Monte Martel pas pas 2 BA 1 pas 3 BA PC Wist: 6; 8 lew, 50 dla S; 10 impów dla WELLADA. W tym wypadku standardowy system naturalny (chocia prawd mówiàc otwarcie 2BA Teramoto od standardu nieco odbiega o) zdecydowanie przegra rywalizacj ze Wspólnym J zykiem. Kontrakt 3BA po celnym wiêcie pikowym zakoƒczy si nieuniknionà wpadkà bez jednej (obroƒcy wzi li A i cztery lewy pikowe). Rozdanie 52/IV; obie po, rozdawa W. AKDW A D W K 10 9 D7 S W9 KD10 A W A K P1: W E S mudziƒski Brögeland Balicki Shugart pas pas pas pas Wist: 3; 13 lew, 190 dla S. iewiarygodne, ale prawdziwe P2: W E S Teramoto Stansby Del Monte Martel 1 1 (!) ktr pas 6 1 Martel Stansby otwierajà jeden w starszy z piàtek, w tym wypadku Lew przed o y jednak odzywk 1 z tak silnà czwórkà, ponad systemowe 1 ; 2 splinter; 3, 4 cue-bidy pierwszej klasy Wist: A; 13 lew, 1460 dla S; 15 impów dla WELLADA. Amerykanie nie zasypiali gruszek w popiele i wkrótce szlemik sta si faktem. Po pierwszym wiêcie treflowym, umo liwiajàcym odwrócenie r ki, Martel zrobi nawet nadróbk. Op acalna by aby jeszcze obrona siedmioma treflami, kosztowa aby ona stron WE tylko 1100 (z kontrà bez czterech). Rozdanie 62/IV; obie przed, rozdawa E. A D W D7 A W K K W W S A A KD3 KD P1: W E S mudziƒski Brögeland Balicki Shugart 2 1 pas 2 2 pas 3 2 pas 3 BA ktr. pas pas 5 pas pas pas (??) 1 dwukolorówka kiery i inny; 2 do koloru partnera; 3 kiery i kara Wist: K; 7 lew, 200 dla S. To rozdanie rozstrzygn o losy tego dramatycznego spotkania. Psychologiczna akcja mudziƒskiego, który najpierw stworzy pozory si y, zapowiadajàc 3BA, a nast pnie skoczy prewencyjnie na 5, zakoƒczy a si nawet chyba dla niego niespodziewanym sukcesem. OczywiÊcie, wina spada przede wszystkim na panià Shugart, która z trudnych do zrozumienia powodów 5 nie skontrowa a, tak e jej partner móg jednak zachowaç si w sposób bardziej czytelny, tzn. zamiast kontrowaç 3BA, zg osiç po prostu 4. P2: W E S Teramoto Stansby Del Monte Martel pas 1 pas 1 pas 2 pas 3 pas 3 BA pas 4 Wist: 4; 13 lew, 510 dla S; 7 impów dla WELLADA. Wprawdzie w PZ para Martel Stansby nie dosz a do szlemika, który by tu zupe nie przyzwoitym kontraktem, a co najwa niejsze wychodzi (Stansby wyimpasowa króla atu, przebi w dziadku piàtà rund trefli, a potem ustawi Del Monte a w karowo- -kierowym przymusie i zrobi trzy nadróbki), ale i tak zdobyte w tym rozdaniu przez team WELLADA siedem impów okaza o si dla losów meczu, rozstrzygni tego ró nicà szeêciu punktów meczowych, decydujàce. 7 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

8 Relacje 8 Fina WELLAD CHAG Rozdanie 38/III; WE po, rozdawa E. A8 5 D K K3 A KW6 4 AKW10 S D A 10 8 D W D8 4 W9 6 P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao pas pas BA pas 3 BA Wist: 4; 9 lew, 600 dla WE. Zhao Zie wyszed celnie w piki i Chiƒczycy zagrali dwukrotnie w ten kolor. Balicki wzià drugà lew K w r ce, nie móg sobie jednak pozwoliç na gr przez trefle, broniàcy dostaliby bowiem wówczas wziàtk w tym kolorze oraz cztery piki. Cezary rozwiàza ten problem, impasujàc kara dziesiàtkà, a nast pnie Êciàgajàc pozosta e trzy honory w tym kolorze, zgra te A. W czwartej rundzie kar obroƒca S pozby si kiera, szeêciokartowa koƒcówka wyglàda a wi c nast pujàco: 5 D9 7 K7 10 KW6 S D A10 8 DW6 W9 6 Balicki zagra w niej ze sto u 10 (a z r ki zrzuci 8), wpuszczajàc gracza S na waleta. Zhao Êciàgnà jeszcze 6 (z r ki E 6), pozostawi sobie D, i wyszed w 6. Cezary doda wówczas ze sto u blotk, a do o onego przez Fu K zabi w r ce asem; wzià wi c jeszcze lewy na K i D. OczywiÊcie, gdyby S zgra te D, Balicki do o y by z r ki W, a lewy broniàcy i tak musia by nast pnie wyjêç w trefla. Je eliby natomiast w czwartej lewie karowej Zhao pozby si nie kiera, tylko trefla, tak- e zosta by w koƒcówce wpuszczony pikiem. Po Êciàgni ciu przezeƒ jeszcze jednego pika sytuacja wyglàda aby nast pujàco: D9 K7 KW S D A W9 Gdyby S wyszed teraz w kiera bàdê trefla, rozgrywajàcy uzyska by dodatkowà wziàtk w kolorze wyjêcia; po zagraniu zaê przez lewego obroƒc ostatniej forty pikowej jego partner znalaz by si Fallenius w przymusie. Gdyby rozsta si wtedy z kierem, Cezary pozby by si z r ki 10, jeêli zaê Fu wyrzuci by 7, nasz reprezentant do o y by W. Tak czy owak, ostatnie trzy wziàtki pad yby upem rozgrywajàceego. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby pas pas BA pas 3 BA Wist: 10; 11 lew, 660 dla WE; 2 impy dla CHAGA. iestety, znakomita rozgrywka Balickiego w P1 ograniczy a jedynie strat jego dru yny do dwóch impów, w P2 bowiem przeciwko 3BA (E) Stansby zawistowa w partnerowe kiery. Chang wyszed nast pnie w trefla do dziesiàtki w r ce i waleta u S, a potem gdy broniàcy otworzyli piki zagra nawet na niebezpieczny impas w karach (mia ju bowiem dziewi ç lew: dwie kierowe, pikowà, dwie karowe i cztery treflowe; nie Êciàgnà jednak A, aby si o tym upewniç) i ostatecznie skompletowa a jedenaêcie wziàtek. Rozdanie 43/III; obie przed, rozdawa S. D8 A W A K KW S KD10 K AD9 7 W5 42 D9 85 A9 W8 2 P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao pas pas pas 1 pas 1 pas 2 1 pas 3 2 pas 4 3 pas 4 4 ktr. 5 pas pas 5 6 pas 6 1 silny trefl na pikach; 2 naturalne; 3 szlemikowe uzgodnienie trefli; 4 cue-bid; 5 kontra wistowa; 6 podgrywalne zatrzymanie drugiej klasy w kierach Wist: 9; 12 lew, 920 dla WE. Wzorcowy szlemik polskiej pary, bezproblemowy w rozgrywce. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby pas pas 3 (!) ktr. pas 4 pas 4 pas 5 Wist: 7; 12 lew, 420 dla WE; 11 impów dla WELLADA. Martel nie by tak askawy dla swych przeciwników jak w Fu w P1, na trzeciej r ce podniós wi c poprzeczk licytacyjnà na szczebel trzech (mimo e jego karta by a daleka od standardowego zaporu 3, nawet trzecior cznego). Skomplikow o to graczom WE zadanie do tego stopnia, e z trudem znaleêli oni optymalny kolor do gry, optymalnego szczebla kontraktu koƒcowego osiàgnàç ju im si wszak e nie uda o. Rozdanie 51/IV; WE po, rozdawa S. W5 4 K6 4 W7 6 W9 53 AD A D S A D AD10 K9 8 W9 7 K9 83 K8 4 P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao pas 1 pas 2 pas 2 pas 2 1 pas 3 2 pas 3 BA 1 naturalne albo tylko zatrzymanie; 2 cztery piki, brak stopera treflowego Wist: 4; 10 lew, 630 dla WE. Balicki zabi W damà i zaimpasowa kiery dziesiàtkà. Fu od razu zabi K i kontynuowa treflem. Cezary znakomicie rozczyta rozk ad, pobi wi c t lew A w r ce, Êciàgnà cztery kiery i odszed treflem, wpuszczajàc obroƒc S na króla. a kiery po- Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

9 Relacje zby si swoich pozosta ych trefli, teraz wi c jego partner musia wykonaç zagranie korzystne dla rozgrywajàcego w karo bàdê w pika. Zdecydowa si na wyjêcie K, Balicki wzià wi c lewy na A D, po czym, niczego nie ryzykujàc, zaimpasowa piki damà i wygra kontrakt z nadróbkà. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby pas 1 pas 2 pas 2 pas 3 pas 3 BA Wist: 4; 8 lew, 100 dla S; 12 impów dla WELLADA. W P2 bardziej ortodoksyjna (ni u Cezarego z Adamem) licytacja pary WE doprowadzi a jà do kontraktu firmowego z akurat nieco mniej wygodnej r ki W, kiedy to Martel zaatakowa w nielicytowane piki. Hallberg zabi K asem, po czym zaimpasowa kara damà. ieudanie, a po wzi ciu tej lewy K Stansby kontynuowa pikiem. Rozgrywajàcy przepuêci, a potem utrzyma si trzecià rundà pików ( 10) na stole i wykona impas dziesiàtkà kier w r ce. Martel oczywiêcie przepuêci, wi c Hallberg zosta od kierów r ki odci ty i do sukcesu mog a go ju tylko doprowadziç gra przez kara (i to raczej w widne karty: trefl do asa, A, ma e karo wzià by wówczas lew na W i wyszed by treflem; rozgrywajàcy musia by wstawiç z dziadka 10, potem wi c dosta by si D do dobrego sto u). Kiedy jednak zagra on nast pnie trefla do damy, wszystko by o ju stracone: Stansby zabi K i wyszed W; wprawdzie rozgrywajàcy wyczu pismo nosem i pobi t lew A, nast pnie jednak móg ju tylko Êciàgnàç D, zaimpasowaç trefle dziesiàtkà oraz zgraç Ai A (po oddaniu mu dopiero teraz lewy na W Êciàgnà by bowiem k adàcà kontrakt wziàtk na K). Ostatnie dwie lewy dosta y si w r ce obroƒcy na Wi K, co przypiecz towa o wpadk bez jednej. Rozdanie 52/IV; obie po, rozdawa W. D D 10 7 AW2 K7 A K D9 5 A W 10 8 S K7 3 4 AKW W7 64 D P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao 1 pas 2 pas 2 pas 2 1 pas 2 2 pas 2 BA 3 pas 3 4 pas 3 5 pas 4 6 pas 4 7 pas 4 8 pas 5 (?) pas 6 1 forsujàce uzgodnienie kierów (odpowiedê two- -over-one forsowa a do koƒcówki za wyjàtkiem sytuacji, gdy E powtórzy by trefle); 2 dokoƒczenie opisu r ki W, modelowo: ; 3 przejêciowe; 4, 5, 6, 7 cue-bidy; 8 cue-bid przyrzekajàcy nadwy k (przekroczony zosta bowiem szczebel dogranej) Wist: 10; 13 lew, 1460 dla WE. mudziƒski nie tylko opisa uk ad , przyrzek te nadwy ki honorowe, gdyby wi c Balicki zada po jego 4 Blackwooda i dowiedzia si o czterech wartoêciach, dostrzeg by, e wielki szlem b dzie w tym rozdaniu kontraktem nie pozbawionym szans. Wolno by mu bowiem by o wówczas liczyç na pi ç lew atutowych w r ce partnera, dwie karowe, dwie pikowe, pikowà przebitk w dziadku, dwa trefle oraz treflowà Welland fort. Zasadniczo wymaga oby to podzia u atutów 3 2 i trefli 4 3 (bàdê 5 2 z krótkà damà), istnia y wszak e pewne, niemo liwe do rozpoznania w licytacji, wartoêci w r ce W, a tak e uk ady kart, które stwarza y wcale niema e szanse dodatkowe. a przyk ad w autentycznym rozdaniu wielki szlem wychodzi mimo podzia u kierów 4 1, mo na by o bowiem wyimpasowaç graczowi S czwartego waleta, spada a te trzecia D. Istnia a tak e mo liwoêç wyimapasowania D bàdê ustawienia ró nych przymusów. Ale po 5 Balickiego mudziƒski móg jedynie podnieêç do szlemika. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby 1 pas 2 pas 2 pas 2 pas 2 pas 4 BA 1 pas 5 2 pas 7 1 Blackwood; 2 tu: cztery wartoêci Wist: 10; 13 lew, 2210 dla WE; 13 impów dla CHAGA. Pierwszy wist w pika nie utrudni rozgrywki, Hallberg wy apa wi c Wxxx us, a potem zgra A K i przebi w r ce trefla Rozdanie 58/III; obie przed, rozd. W. D6 2 AKW K K W D W6 S D A 5 3 A K AW7 2 D4 P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao pas 3 BA pas 4 2 pas 4 3 pas 4 4 pas 4 BA 5 pas 5 6 pas 5 7 pas 6 8 pas 7 (!?) 9 1 s abe; 2 naturalne; 3 uzgodnienie kar; 4 cue-bid, silna sugestia krótkoêci, 5 Blackwood; 6 tu: cztery wartoêci; 7 atutowa; 8 negatywne, brak D; 9 mimo wszystko wrzuci szlema [podobno ze zm czenia przyjà, e partner dam atu posiada, jako e bez tego honoru zg osi by negatywne 5 (!!?)] Wist: 8; 13 lew, 1440 dla S. Brak kompletu starszych honorów atutowych nie by jedynà bolàczkà rozgrywajàcego w tym rozdaniu, wszystko le a o jednak dlaƒ jak zaczarowane, wi c wielki szlem w kara zosta bezproblemowo zrealizowany. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby 1 BA 1 pas 3 2 pas 3 pas 3 BA 3 pas PC; 2 transfer na kara; 3 dobra r ka, mo liwoêç wy szej gry (inaczej S zg osi by 3BA od razu) Wist: 10; 13 lew, 440 dla S; 14 impów dla CHAGA. iestety, to rozdanie postawi o team WELLADA w bardzo trudnej sytuacji, z której do koƒca meczu nie zdo a on ju wybrnàç. Rozdanie 61/IV; obie po, rozdawa. 7 5 A D W D8 4 D AKD 9 8 K6 53 W9 72 S A3 A9 K W K W nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

10 Relacje 10 P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao 1 ktr. pas 1 pas 1 BA pas 2 pas 3 pas 3 BA pas 4 Wist: A; 10 lew, 620 dla WE. W drugiej lewie Fu kontynuowa D, a jego partner przebi zagranego ze sto u króla, i to przy pomocy W. ast pnie Zhao wyszed 7. W toku dalszej gry mudziƒski Êciàgnà A K, a w koƒcówce zaekspasowa obroƒcy z prawej Adam W, co da o mu dziesiàtà wziàtk (zdoby : pi ç pików w r ce, A, przebitk karowà na stole, oraz trzy trefle). P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby BA 1 s abe dwa Wist: 2; 10 lew, 180 dla WE; 10 impów dla WELLADA. Rozdanie 62/IV; obie przed, rozdawa E. AK8 2 D7 52 K 10 6 KD W6 53 D7 4 9 A K W DW9 5 S 4 2 W A8 73 A P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao 1 pas pas ktr. pas 2 pas 2 BA pas 3 BA Wist: A; 9 lew, 400 dla S. To rozdanie mog o jeszcze odwróciç losy fina owego pojedynku. iestety, przeciwko 3BA () Balicki zaatakowa A, K i W, wyrabiajàc rozgrywajàcemu kluczowà wziàtk na dam w tym kolorze. Fu Êciàgnà nast pnie K, przejà D asem w dziadku i kontynuowa stamtàd 7 w ten sposób zapewni sobie cztery lewy treflowe nie tylko przy podziale tego koloru 3 3, ale te przy jego rozk adzie 4 2 z drugim waletem bàdê drugà dziesiàtkà. A to wystarcza o ju do zrealizowania kontraktu. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby 2 1 pas pas 2 BA pas 3 BA 1 s abe dwa, ale z za o enia na dobrym kolorze Wist: 4 (!); 9 lew, 400 dla S; rozdanie remisowe. Fred Chang oddal znakomity wist w karo, który powinien by podobnie jak pierwsze wyjêcie w trefla gr po o- yç. Póêniej jednak Chiƒczyk troch si Cezary pogubi gdy rozgrywajàcy odda lew treflowà na waleta Hallbergowi (równie przejmujàc uprzednio D asem w dziadku), a ten zagra w kiera Chang Êciàgnà W i K (zamiast kontynuowaç karem). A e poprzednio w trzeciej rundzie trefli E pozby si pika, w koƒcówce Martel ustawi jego partnera w karowo-pikowym przymusie i równie zrobi swoje. Rozdanie zakoƒczy o si jednak remisem, a e ostatnie dwa by y p aêciutkie, CHAG obroni swojà przewag i ostatecznie pokona WELLADA ró nicà szesnastu punktów meczowych. W arkiewicz Z pozosta ych teamów, w których grali zawodnicy polscy, najlepiej spisa si BAZE, z udzia em Krzysztofa Burasa i Grzegorza arkiewicza. Debiutanci nie ul kli si licznych rutynowanych przeciwników o wielkich nazwiskach i poprowadzili swojà dru- yn a do çwierçfina u. Po drodze BAZE m.in. wyeliminowa silny team ORAGE, tzn. pierwszà reprezentacj Holandii, aktualnych wicemistrzów olimpijskich, 144:127 impów. Dopiero w çwierçfinale (wêród oêmiu najlepszych dru yn) BAZE uleg niewysoko CHAGOWI, póêniejszemu zwyci zcy 124:135 impów. Przez ca y czas nasi m odzi reprezentanci grali w swojej dru- ynie pierwsze skrzypce, a ich znakomite zagrania g oêno chwalili teamowi partnerzy, kibice i inni gracze polscy. Oto jedno z nich, pochodzàce w aênie ze spotkania z CHAGIEM: Obie strony po partii, rozdawa. D W K5 KW A A8 2 S D K6 AKDW3 2 W4 3 AD9 W E S arkiewicz Buras 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 pas 4 1 multi; 2 pytanie; 3 piki; 4 wg S cue-bid, wg Gerber; 5 tu: zero wartoêci odpowiedzia na Gerbera Grasz na pozycji W. Jakà kart wybra byê na pierwszy wist? awet w widne karty trudno wyobraziç sobie drog do po o enia gry przeciwników. Poniewa ci ostatni przymierzali E Buras si do szlemika, arkiewicz skonstatowa, e kontrakt jest wyraênie nadwy kowy aby go ob o yç, konieczne jest wi c si gni cie po nadzwyczajne Êrodki. Grzegorz wyszed zatem 8 spod asa! I sta- o si! Rozgrywajàcy, rzecz jasna, doda ze sto u blotk, a Krzysztof Buras wzià lew na D i odwróci w singla kier. A potem zabi asem pierwszà rund atutów i dopuêci partnera A. Grzegorz wyszed wówczas w kiera, którego Krzysztof przebi. I w ten prestidigitatorski sposób ten elazny, wydawaç by si mog o, kontrakt zosta po o ony. Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

11 Z notatnika przeci tnego bryd ysty Pojedynek licytacyjny R ce W R ce E str. 52, omówienie oraz tabela wyników str. 33 Wszystkie rozdanie grane sà w turnieju na maksy. 1. Obie strony przed partià, rozdawa. 8 5 D10 A A Strona S po partii, rozdawa E. A9 3 2 K AD Strona WE po partii, rozdawa S i otwiera 2 (s abe dwa); je eli jest to mo liwe podnosi do 3. AW K5 A K D Obie strony po partii, rozdawa W. A AW10 A8 K 5. Strona S po partii, rozdawa. 3 K W K D Strona WE po partii, rozdawa E; S jeêli jest to mo liwe licytuje 1. A DW6 K7 W4 7. Obie strony po partii, rozdawa S. A5 3 A A Obie przed partià, rozdawa W. AKDW10 W9 6 5 K6 A3 9. Strona WE po partii, rozdawa. A K AK4 10. Obie strony po partii, rozdawa E A W KD2 OWOÂå Ksi garnia Âwiata Bryd a Jan Strychalski Z kulturà za pan brat W yciu ka dego bryd ysty zdarzajà si chwile s aboêci. Sàdz, i to w aênie zdecydowa o, e da em si namówiç do gry w internetowym Kurniku. Wed ug zapewnieƒ kolegów, mia a to byç uczta duchowa, szybko okaza o si jednak, e gra w nieznanym towarzystwie to jazda wierzchem na rozbrykanej, a na dodatek garbatej kozie. Wi kszoêç wyst pujàcych tam graczy to nieomylni profesorowie, pouczenia udzielane maluczkim sypià si jak z r kawa, a za wszystkie pasztety odpowiedzialny jest wy- àcznie partner, lub w ostatecznoêci dobierajàcy rozk ady Kogut (czytaj: administrator portalu). ic to jednak, pewnie pozostawi bym to bez komentarza, gdyby nie zachowanie niektórych graczy, spowodowane jak myêl tym, e czasy d entelmenów mijajà, a Polak potrafi! I tak oto w pewne niedzielne przedpo- udnie zasiad em do skromnej partyjki z uprawiajàcym Wspólny J zyk Êwie o poznanym na àczach partnerem, po lewej stronie monitora jaênia jakiê re_mi, po prawej równie nieznany kesz22 (nicki autentyczne!). GraliÊmy z ró nym szcz Êciem, a wreszcie w pewnym momencie nasi, nie grajàcy dotàd ze sobà, przeciwnicy doszli do 4, rozgrywanych przez kesza22. Majàc w r ku trzynaêcie blotek, wyszed em w singletona trefl, po czym oczom wszystkich graczy ukaza si nast pujàcy dziadek: AD K4 ADW10 Rozgrywajàcy zawaha si przez chwil i zadysponowa waleta. Mój przygodny partner zabi go królem, ogra asa i króla serce, po czym odszed treflem do przebitki. Teraz skoƒczy si bryd, a zacz y taƒce dworskie. Pierwszy do poloneza ruszy rozgrywajàcy. (Uwaga! Pisownia i interpunkcja oryginalne!): kesz22 sorry. Chcia em nadróbk i po o- y em Okazuje si, e przyjmowaç przeprosiny mogà jedynie osobnicy s abego ducha, nie pójdzie jednak na to rasowy bryd ysta: re_mi jakie sory? braç pik, a potem oddawaç Przepraszajàcy wyraênie nie chwyta. kesz22 nie rozumiem o czym mówisz re_mi o tym rzeê przegra kesz22 ale to ju przecie napisa em re_mi braç asem treflowym i Êciàgnàç piki kesz22 wi c o co chodzi? re_mi kpisz? kesz22 to ty sobie robisz kpiny Teraz nasta a chwila przerwy, wcale nie znaczy to jednak, e klawiatury komputerów odpoczywa y kesz22 s uchaj zarozumialcze napisa em sory, a ty mi piszesz takie dyrdyma y re_mi mam gdzieê twoje sory, graj kesz22 to ja mam gdzieê gr z tobà re-mi to ty jesteê zarozumia y Po tej rozgrzewce dyskusja prowadzona przez wyznawców bon tonu nabra a wreszcie stosownych rumieƒców: re_mi palant kesz22 cham, idziesz na ignora re_mi nawet nie umiesz z chonorem przegraç, tylko grasz na czas kesz22 sory opsy, ale nie dokoƒcz gry z tym chamem, mam go na ignorze wi c nie widz co wypisuje re-mi masz u mnie ignora i pami taj mój nik i nie siadaj do mnie, bo zawsze dostaniesz kopa kesz 22 nie odpowiedzia, bo komputer wyrzuci go z portalu za przekroczenie czasu gry. KURTYA!!! I tak oto pogra em sobie w rodzimego bryd a. Dziwnie wysz o, ale mora pozostaje. Chcesz mieç szko ycia, to akurat w naszym kraju fortuna Ci sprzyja. awet nie musisz wybieraç si na mecze pi karskie 11 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

12 Bryd owisko Wit Klapper Przygody z rozgrywkà 12 Poniewa w wolnych chwilach lubi si gnàç po ksià k, natrafi em ostatnio w zakamarkach swoich zbiorów na wydanà dawno publikacj, której tytu da si przet umaczyç tak, jak napisa em powy ej. Jej autorzy postanowili wszystkim uzmys owiç, e bryd nie jest jeszcze grà ca kowicie poznanà i wyeksploatowanà, poprowadzili wi c czytelnika Êcie kami niezwyk ych technik rozgrywkowych i wistowych. Warto za nimi podà yç. Jako przyczynek do dalszych rozwa aƒ niech pos u y nam takie rozdanie: K W AKW D S K9 3 A D 10 4 D6 A W ADW7 4 K Po otwarciu licytacji przez E odzywkà 1BA S osiàgn li kontrakt 4, rozgrywany przez S. Po wiêcie w pika E Êciàgnà A i K, a nast pnie zawistowa 4 do K, A i 2, po czym W wyszed 6 do 5 i 10. S przebi 3. ast pnie zagra on z r ki 5, do 8, K i 2. Ze smutkiem stwierdzi z y podzia atu i wykona pewny impas D, zagra A (ze sto u 8) i przebi 4 6. Pojawienie si w tej lewie K wyrobi o rozgrywajàcemu kolor, ale dopiero teraz zacz y si prawdziwe schody. a zagranà ze sto u 10 E po o y D. S wzià asem, od W 10. Powsta a nast pujàca koƒcówka: 10 9 W7 9 7 W 8 4 S 9 8 W7 W7 D S ma w zasadzie gotowe wszystkie lewy, ale kiery sà zablokowane i nie mo na skutecznie atutowaç. Jednak S znalaz bardzo elegancki sposób na pozbycie si problemu. Zagra z r ki W i przebi go na stole 9! Zwyci ski uêmiech zniknà z twarzy E, musia on bowiem rozstaç si z jednà z figur lub wykonaç podbitk atutowà. Czyli, mówiàc krótko, E zosta wrzucony do piekielnej krainy przymusu. Przyjrzyjmy si jednak bli ej temu przymusowi. Âledzàc rozgrywk, widzimy prostot jego mechanizmu, sam przymus jest jednak doêç niezwyk y. Rozgrywajàcy dzi ki niemu nie zyska lewy (mia wszystkie gotowe), warunki s ynnego ZEGARKA nie sà spe nione (np. obie groêby le à za zatrzymaniami!), a problemy rozgrywajàcego znikajà bez Êladu! Fachowcy nadali temu przymusowi angielskà nazw, którà mo na przet umaczyç jako wyp ukujàcy od ty u. Wydaje mi si jednak, e w aêciwsza jest nazwa przymus przeciwko biernym atutom. Pozosta e obronie atuty, mimo biernoêci rangi, sta y si wskutek zaistnia ych okolicznoêci potencjalnà groêbà, którà zlikwidowa przymus. Statystyki twierdzà, e rozgrywajàcy na ogó nie dostrzegajà mo liwoêci u ycia przymusu przeciw biernym atutom. A przecie cz sto stajemy przed dylematem: atutowaç, co uniemo liwi nam wyrobienie przebitkami bocznego koloru, czy wyrabiaç kolor, os abiajàc mo liwoêci atutowania. Jednym z nielicznych ratunków jest wtedy w aênie ten niezwykle efektownyprzymus. Przyjrzyjmy si zatem jeszcze raz, jak dzia a ten precyzyjny i bardzo skuteczny mechanizm: DW4 K AK10 K D A6 3 D8 5 S AKW DW8 A W Po otwarciu licytacji przez E odzywkà 1BA W transferowa na kiery i finalnie S zalicytowali 4, rozgrywane przez S. W nie znalaz k adàcego wistu w karo, ruszy 5 i w ten sposób S otrzyma swojà sportowà szans. Oto jak jà wykorzysta : Pierwsza lewa: 5, K, A i 4. Potem A, 2, 8, 2. Teraz S zagra W, D, 4, 6. Widzàc teraz ca y rozk ad, mo na atwo zrealizowaç kontrakt na dwustronnych przebitkach. Ale S, bojàc si K u E (nadbitki,) zagra dam atu. W wzià królem i zagra D. Teraz nie mo na ju atutowaç i graç na podzia trefli, bo trzeba zagrane karo przebiç. Jak tu zatem wziàç jeszcze 7 lew? Trzeba spróbowaç uruchomiç mechanizm przymusu przeciwko biernym atutom. I tak w aênie zachowa si S. Zagra 10, wyrzucajàc ze sto u karo. 10 pozosta a tam jako groêba. Powsta- a nast pujàca koƒcówka: W AK S KW A DW8 S przebi teraz 9 waletem atu. Wyrobi wprawdzie tym zagraniem lew atutowà E, ale równoczeênie zmusi go do ewentualnej, kosztujàcej kontrakt zrzutki. Teoretycy bryd owi twierdzà, e ten typ przymusu jest tylko podgatunkiem, nale àcym do bardzo licznej i niezwykle wysoko urodzonej grupy tzw. przymusów niematerialnych. O tym i o innych podgrupach przymusu przeciwko biernym atutom nast pnym razem. WYDARZEIA, WYIKI, LIKI Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

13 Problemy Jak b dziesz si broni? 1. Mecz; obie przed partià, rozdawa. dziadek W7 43 D AK4 3 Ty K A W S A5 2 5 W Ty S pas 1 1 BA 1 pas 2 2 pas 2 3 pas 3 BA 1 naturalne PC; 2 pytanie o cztery piki; 3 brak czterech pików Kontrakt: 3BA (S). Pierwszy wist (naturalny, takie zrzutki): 8. Rozgrywajàcy zadysponowa ze sto u 9, wstawi eê na trzeciej r ce 10, a S wzià lew K. ast pnie przeciwnik zagra 7 do A w dziadku (od W 8) i wyszed stamtàd blotkà karo. Doda eê 2, a rozgrywajàcy wstawi z r ki D i wzià na nià lew, Twój partner doda 3. Jak b dziesz broni si dalej? 2. Mecz; przed partià, rozdawa E. dziadek K8 65 AKD D10 A8 62 Ty D 10 4 W K8 72 S 10 W Ty S 3 3 pas 4 BA 1 pas 5 2 pas 6 1 Blackwood na pikach; 2 dwie wartoêci bez D Kontrakt: 6 (S). Pierwszy wist (naturalny, zrzutki odwrotne): 10. Rozgrywajàcy zabi w dziadku A (E doda 7, a S 9), a nast pnie Êciàgnà K i A, Twój partner zrzuci dwa trefle. W kolejnych lewach zosta y odegrane A K D przeciwnik do o y dwukrotnie do koloru, a w trzeciej rundzie kierów pozby si z r ki 8. ast pnie blotka trefl zosta a przebita w r ce S 7. Jak b dziesz broni si dalej? 3. Mecz; S po partii, rozdawa W. dziadek W9 3 K5 A K W A10 Ty 6 5 A6 S W Ty S 1 pas 1 pas 3 pas 3 pas 3 BA pas 4 pas 5 1 pas 6 1 cue-bid, poprzednie zapowiedzi naturalne Kontrakt: 6 (S). Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): D. Rozgrywajàcy wzià lew w r ce K, a nast pnie wyszed stamtàd 3: od W 4, z dziadka K, zabi eê lew A. Jak b dziesz broni si dalej? Rozwiàzania problemów na str. 37 Pierwszy wist W ka dym z problemów grasz w meczu, zajmujesz pozycj W i stajesz przed zadaniem wyboru karty pierwszego wyjêcia (wistujecie naturalnie). 1. Mecz; obie strony po partii, rozdawa S. Ty E S 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas 4 BA 4 pas 5 5 pas 6 1 s abe dwa; 2 pytanie o kart partnera; 3 maksimum otwarcia, a przy tym dobre kiery; 4 Blackwood na kierach: 5 dwie wartoêci z pi ciu, brak damy atu Twoja (W) r ka: A D10 W W co zawistujesz? 2. Mecz; strona WE po partii, rozdawa E. Ty E S 3 3 pas 4 ktr. Twoja (W) r ka: A KW5 8 4 W co zawistujesz? Rozwiàzania problemów na str. 41 Technika Jak rozegrasz? 1. Mecz; WE po partii, rozdawa. Ty dziadek AKW 6 A W KD7 4 S A AD4 W7 63 Ty E S pas 1 pas 1 pas 2 BA 1 pas 3 2 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 5 pas 4 6 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 6 1 forsing do dogranej, r ka jednokolowowa na kierach (E nie Êmie przesàdzaç koƒcówki alternatywnym skokiem na 3 z tak lichym kolorem); 2 naturalne, w pikach i karach (bez precyzowania, który z tych kolorów jest d u szy); 3 trzy piki, zasadniczo tylko pi ç kierów; 4 cue-bid na pikach; 5 cue-bid; 6 negatywne (ze wzgl du na s abe atuty; tak e ekonomiczny cue-bid 4 nie mo e zostaç zg oszony z singlem jako pierwszy cue-bid w co najmniej pi ciokartowym kolorze partnera); 7 Blackwood; 8 tu: jedna wartoêç Kontrakt: 6 (W). Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): K, S dok ada 2. Jak rozegrasz ten kontrakt? 2. Mecz; obie po partii, rozdawa E. Ty dziadek A DW10 AKW10 8 D6 D9 S A AW6 2 Ty E S 1 pas 1 pas 1 BA pas 3 1 pas 3 2 pas 4 3 pas 4 4 pas 4 5 pas 4 BA 6 pas 5 7 pas , forsing do dogranej; 2 nadwy kowe uzgodnienie pików; 3 krótkoêç treflowa; 4, 5 cue- -bidy; 6 Blackwood; 7 dwie wartoêci bez damy atu Kontrakt: 6 (W). Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): K. Jak rozegrasz ten kontrakt? 3. Mecz; obie przed partià, rozdawa W. Ty dziadek KD4 2 A8 7 AW8 9 K8 S A D W AD4 Po licytacji niestanowiàcej powodu do dumy znalaz eê si (W) w kontrakcie 3BA. Pierwszy wist (naturalny, takie zrzutki): 5, S wstawi na trzeciej r ce K. Jak rozegrasz ten kontrakt? Rozwiàzania problemów na str nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

14 Relacje 14 Wojciech Siwiec O pó impa za daleko Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Tegoroczne 2006 Yeh Brothers Cup Championships, presti owy turniej dla zaproszonych teamów, zosta y rozegrane w dniach marca w Kaohsiung, drugim co do wielkoêci mieêcie Tajwanu, zamieszka ym przez blisko pó miliona osób. Wzi o w nich udzia 26 zespo- ów, w tym wiele najjaêniej Êwiecàcych gwiazd Êwiatowego bryd a. a Tajwan przylecia y m.in. dwie dru yny w oskie: jedna z orbertem Bocchim, Giorgiem Duboinem i polskà parà Cezary Balicki Adam mudziƒski; druga z Alfredem Versacem, Lorenzem Laurià i Benitem Garozzo. Wystàpi y te reprezentacje Francji, Indonezji, Japonii, Szwecji, USA II, Anglii, Kanady, Australii i owej Zelandii. Zaproszono tak e, rzecz jasna, Polaków, a naszà oficjalnà reprezentacj na ten turniej stworzyli Bartosz Chmurski z Piotrem Gawrysiem oraz Apolinary Kowalski z Piotrem Tuszyƒskim. A w jaki sposób organizatorom uda o si Êciàgnàç na daleki Tajwan a tylu znakomitych bryd ystów? ajpe niejszà odpowiedê na to pytanie da informacja, e pula nagród 2006 Yeh Brothers Cup Championships wynosi a a dolarów amerykaƒskich, z czego ponad po owa ($42.000) przeznaczona zosta a dla zwyci zców (drugà dru yn premiowano $10.000, a trzecià $ 6.000). Ponadto ka dy zespó otrzymywa dofinansowanie na koszta podró- y i uczestnictwa w turnieju (w wysokoêci zale nej od zdobytych w ostatnich latach tytu ów i medali, czyli pozycji w Êwiatowym rankingu). Rywalizacja toczy a si bardzo ciekawà, nowatorskà metodà: najpierw eliminacje (12 8-rozdaniowych rund na dochodzenie, bez powtórzeƒ), a potem faza pucharowa z udzia em najlepszych szesnastu zespo- ów (ale do dwóch przegranych!, z podzia- em na górnà i dolnà cz Êç drabinki). Polacy ukoƒczyli eliminacje na piàtym miejscu (wygrali je Anglicy), co da o im dobrà pozycj wyjêciowà w górnej cz Êci drabinki pucharowej (oznacza o to m.in., e dopiero dwie pora ki mog y definitywnie wyeliminowaç nasz zespó z walki o zwyci stwo). Trzy rundy nokautu to prawdziwy benefis reprezentacji Polski: pokona a ona kolejno (mecze 24-rozdaniowe): Kanad 47:43 impów, dru yn Global Mix (w której wyst powa y m. in. iemki Sabine Auken Daniela von Arnim, powszechnie uwa ane za najlepszà kobiecà par Êwiata) 101:63, a wreszcie zespó W ochy 2 (Lorenzo Lauria Alfredo Versace, Benito Garozzo, Dano de Falco, Antonio Sementa) 72:48, co nale y uznaç za sukces szczególnie wartoêciowy. Da o to naszym zawodnikom miejsce w wielkim finale (32 rozdania, 2 16), wraz z carryoverem w wysokoêci 6,5 impa. Z dolnej cz Êci drabinki pucharowej po zaci tych bara ach przebili si do decydujàcej rozgrywki Francuzi, pokonujàc na ostatnim etapie Kanad i W ochy 2. Dramaturgia fina owego pojedynku by a doprawdy niezwyk a: prowadzenie wielokrotnie przechodzi o z ràk do ràk, a na pó metku Polacy przewa ali 44,5:44. Koƒcówka rozgrza a kibiców do bia oêci (na miejscu i na ca ym Êwiecie, mecz by bowiem transmitowany przez BBO): przedostatnie rozdanie zremisowano, mimo e oba zespo y zrealizowa y w nim licytowanego wielkiego szlema, a ostatnie przed którym Francuzi prowadzili ró nicà pó impa tak e nie przynios o zmiany wyniku (szlemik z kontrà i wielki szlem z kontrà, oba kontrakty bez dwóch, za 300). Ostatecznie Francuzi wygrali zatem drugà szesnastk 29:28, a ca y mecz 73:72,5 impa. Oba zespo y zas u y y wszak e na wyrazy najwy szego uznania i gratulacje, do których przy- àcza si te redakcja Âwiata Bryd a! Czas zaprezentowaç najbardziej interesujàce rozdania z decydujàcych bojów w Kaohsiung. Elektrownia PO AIEC SA Grupa Electrabel Klub Bryd owy MEGAWAT Po aniec Zapraszajà na: XIV Kongres Bryd owy Uniwersa Po aniecki Zajazd Stru ki (3 km za Po aƒcem droga na Sandomierz) Program: godz I Turniej Par (impy) godz Turniej Teamów godz Ogólnopolski Turniej Par (2 sesje) Informacje: Józef Skiba (domowy), (komórkowy) Janusz Bober (s u bowy), (komórkowy) åwierçfina Polska Global Mix Rozdanie 7; obie po partii, rozdawa S. W6 7 K9 6 K W KD7 A8 42 D AD10 8 S 5 3 A5 3 A4 3 KW3 W7 42 D10 7 PO:W E S Kowalski Ventin Tuszyƒski Lambardi pas pas 3 pas 3 BA 4 1 (!) ktr. pas pas rktr. 2 pas 4 4 BA pas pas ktr. 1 wywo awcze, mo liwoêç gry w pozosta e kolory, przede wszystkim starsze; 2 piki nie krótsze od kierów Wist: 9; 6 lew, 1100 dla WE. Kowalski spasowa na pierwszej r ce (w PZ pad o z jego kartà otwarcie), jednak w drugim okrà eniu odwa nie, ale jak najbardziej racjonalnie w àczy si do walki (mimo e musia to uczyniç a na szczeblu czterech!; z licytacji przeciwników wynika o wszak e, i majà oni mocno sfitowane trefle, Apek móg zatem liczyç na pe ne wy àczenie w tym kolorze). Przynios o to naszej parze znakomity rezultat: najpierw Tuszyƒski zg osi 4 (które po ujawnieniu przez gracza S zatrzymaƒ w kolorach bocznych, a wi c i K, na pewno zosta yby zrealizowane), a potem Argentyƒczyk Pablo Lambardi przelicytowa je czterema bez atu. I te, z kontrà Piotrka, sta y si kontraktem ostatecznym. Wprawdzie nasi reprezentanci zgubili w obronie lew, ale i tak po o yli gr bez czterech i zapisali sobie wielce efektowne 1100 punktów (5 strony S mog oby zostaç ob- o one jedynie bez trzech, z kontrà za 800). PZ:W E S Von Arnim GawryÊ Auken Chmurski pas 1 1 pas 2 2 pas 4 3 pas minimum cztery piki; 2 transfer na kiery, co najmniej inwit; 3 splinter; 4 negatywne Wist: 2; 9 lew, 100 dla S; 15 impów dla Polski.

15 Relacje Po celnym karowym wiêcie Gawrysia Auken, aby zrealizowaç gr, musia aby rozwiàzaç kolor atutowy w taki sposób, aby oddaç w nim tylko jednà lew. iemka nie mia- a jednak adnych przes anek ku temu, e Piotr posiada K W x, zagra a wi c normalnie, tzn. Êciàgn a A z góry. Odda a zatem dwie wziàtki atutowe oraz Ki A i wpad a bez jednej. Rozdanie 11; obie przed, rozdawa S. A AKW A W K W D S D9 9 7 W4 3 KD K8 AD6 52 PO:W E S Kowalski Ventin Tuszyƒski Lambardi 1 pas 2 pas 2 pas 3 pas 4 pas 4 1 pas 5 2 pas 6 BA 1 pytanie o pi ç wartoêci na uzgodnionych karach; 2 dwie wartoêci bez damy atu Wist: 2; 13 lew, 1020 dla S. Po naturalnej licytacji, uzgodnieniu kar i sprawdzeniu, i brakuje w tym kolorze damy, para hiszpaƒsko-argentyƒska zadowoli a si szlemikiem w bez atu. PZ:W E S Von Arnim GawryÊ Auken Chmurski 2 1 pas 2 2 pas 2 3 pas 2 BA 4 pas 3 BA 5 pas 4 6 pas 4 7 pas 4 BA 8 pas 5 9 pas 5 10 pas 5 11 pas 7 1 precision; 2 pytanie; ; 4 kolejne pytanie; 5 sk ad r ki S: ; 6 szlemikowe uzgodnienie trefli; 7 cue-bid; 8 Blackwood na treflach; 9 tu: jedna wartoêç; 10 pytanie o dam atu; 11 jest D! Wist: 7; 13 lew, 1440 dla S; 9 impów dla Polski. GawryÊ precyzyjnie rozpozna kart partnera i wyliczy trzynaêcie lew w trefle (przy normalnych podzia ach): pi ç treflowych w r ce S, pi ç karowych (po wyrobieniu tego koloru jednà przebitkà), dwie kierowe i pikowà. Prosz zwróciç uwag na fakt, e mariasz pikowy, który równie znajdowa si u S, przy grze w trefle nie by w zasadzie do niczego potrzebny. Rozdanie 20; obie po, rozdawa W. 10 W8 AK7 4 K W A9 3 KDW KD3 2 D W S D A9 6 3 A PO:W E S Chmurski Auken GawryÊ Von Arnim pas 2 1 pas 2 2 pas 2 3 pas 3 (??) 1 precision; 2 transfer na piki; 3 przyj cie, raczej misfit pikowy Wist: 3; 12 lew, 170 dla S. PZ:W E S Lambardi Kowalski Ventin Tuszyƒski pas 2 1 pas 2 2 pas 3 3 pas 3 4 pas 3 5 pas 4 6 pas 4 7 pas precision; 2 pytanie; 3 szeêç trefli, karta z singletonem; 4 pytanie o krótkoêç; 5 singiel pik; 6 wywo anie koƒcowe; 7 automatyczne; 8 kontrakt Wist: D; 11 lew, 600 dla S; 10 impów dla Polski. Kowalski mia niezbyt silnà honorowo, ale mimo to wielce urodziwà kart niez y uk ad, znakomity fit w kolorze partnera oraz dwa asy kiedy wi c ponadto dowiedzia si, e Tuszyƒski posiada singla pik (istnieje zatem pe ne wy àczenie w tym kolorze), doprowadzi do koƒcówki w trefle. By to kontrakt wyêmienity, a szlemika w ten kolor k ad wy àcznie pierwszy wist kierowy (inaczej wyrabia o si trzema przebitkami fort pikowà jako wziàtk dwunastà). Pó fina Polska W ochy 2 Rozdanie 4; obie po partii, rozdawa W. W K A K 10 7 W AK10 2 ADW3 5 S DW AD9 87 D K6 PO:W E S Versace Tuszyƒski Lauria Kowalski pas 1 ktr. pas 1 pas 2 pas 3 pas 4 ktr. (?) Wist: A; 9 lew, 200 dla S. Pochopna, niczym nieuzasadniona kontra Kowalskiego omal nie doprowadzi a do tragedii. A dziw, e technik klasy Vesacego, uprzedzony o niekorzystnym podziale atutów, skontrowanego kontraktu nie zrealizowa. W drugiej lewie Tuszyƒski wyszed W. Rozgrywajàcy zabi A na stole i natychmiast Êciàgnà A. By to krok zdecydowanie poêpieszny, w ten sposób Alfredo przedwczeênie pozbawi si jednego z cennych dojêç do dziadka, niezb dnych do przeprowadzenia zwyci skiej rozgrywki koƒcowej. W nast pnej lewie W och przebi w r ce karo, po czym zagra trefla do damy w dziadku i króla w r ce Kowalskiego; niezale nie od swoich dalszych poczynaƒ musia ju jednak le eç bez jednej. Tymczasem po zabiciu drugiej lewy A nale a o od razu przebiç w r ce karo, a nast pnie na przyk ad Êciàgnàç A (zrzucajàc ze sto u trefla), wyjêç z r ki D i przebiç wstawionego przez K, przebiç w r ce kolejne karo, Êciàgnàç dobrego W (zrzucajàc ze sto u jeszcze jednego trefla), wejêç do dziadka A i przebiç w r ce jeszcze jedno karo. W tym momencie rozgrywajàcy mia aby ju osiem lew, odszed by zatem treflem bàdê kierem i gracz S posiadajàcy w tym momencie D 9 8 oraz K, musia by wziàç t albo nast pnà lew i zawistowaç do znajdujàcego si na stole uk adu K 10. To w aênie by yby dziewiàta i dziesiàta wziàtka rozgrywajàcego. Koƒcówk pikowà k ad y jedynie nierealne wisty w atu bàdê w trefla (ten ostatni wytràca bowiem przedwczeênie jedno z potrzebnych dopiero póêniej dojêç do sto u). PZ:W E S Chmurski Sementa GawryÊ Garozzo pas 1 ktr. 2 (?) pas 4 ktr. 1 pas pas pas 1 wtórna kontra wywo awcza Wist: A; 7 lew, 800 dla WE; 14 impów dla Polski. Polacy rozwiàzali swój problem licytacyjny wzorowo i mimo e w rozgrywce zgubili wziàtk (do zagranej w czwartej lewie z dziadka 7 Chmurski doda 3, zamiast wskoczyç A), i tak po o yli Sement bez trzech. 15 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

16 Relacje 16 Rozdanie 5; S po partii, rozdawa. W D3 D5 2 AK9 85 D3 D AKW8 K S AW7 6 A K W PO:W E S Versace Tuszyƒski Lauria Kowalski pas 2 1 pas 3 2 pas 3 3 pas 3 4 pas 4 5 pas 4 6 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 5 9 pas 5 BA 10 pas PC w sk adzie zrównowa onym; ; 3 fit kierowy, uzgodnienie koloru; 4 cue- -bid na kierach; 5, 6 cue bidy; 7 Blackwood na kierach; 8 tu: jedna wartoêç; 9 pytanie o dam atu; 10 D+ K (negatem by oby 6 ) Wist: 4; 13 lew, 1510 dla WE. Kowalski wyszed dosyç naturalnie w kara (wist treflowy móg trafiç do uk adu A D w r ce rozgrywajàcego), wy apujàc swojemu partnerowi dam, i na tym rozdanie w zasadzie zakoƒczy o si. Lauria zabi D asem i Êciàgnà A K, nast pnie móg przebiç blotk trefl w dziadku D i pokazaç przeciwnikom karty. O dziwo, zapis rozgrywki zdradza, e po dwukrotnym zaatutowaniu s ynny W och zgra D i A, po czym przebi w r ce pika, fortujàc ten kolor; by a to wi c rozgrywka na czternaêcie lew. a szcz Êcie dla rozgrywajàcego druga runda pików nie zosta a przez Tuszyƒskiego przebita, poczynania najlepszego bryd ysty Êwiata Êwiadczà jednak dobitnie o tym, e tak e on musia tego dnia na Tajwanie odczuwaç jeszcze skutki jetlagu. PZ:W E S Chmurski Sementa GawryÊ Garozzo pas 1 pas 1 pas 2 BA 1 pas 3 3 pas 4 4 ktr. 5 rktr. 6 pas 4 7 pas 5 BA 8 pas PC w sk adzie zrównowa onym, tylko dwa piki (nie pad a bowiem odwrotka 2 ); ; 4 cue-bid uzgadniajàcy kiery; 5 kontra wistowa; 6 zatrzymanie pierwszej klasy w treflach; 7 cue-bid; 8 atutowa; 9 dwa starsze honory w kierach Wist: 2; 11 lew, 100 dla S; 17 impów dla W och 2. a nasze nieszcz Êcie w PZ kiery zosta y zaj te z r ki W i przeciwko wielkiemu szlemowi w ten kolor Sementa mia atwy i oczywisty wist z czterech blotek atu. Chmurski utrzyma si 8 w dziadku, przebi w r ce blotk treflowà, wróci na stó, przejmujàc 10 waletem, przebi drugiego trefla D, wszed do dziadka D i Êciàgnà A K (jako e atuty podzieli y si 4 0), zrzucajàc z r ki 8 i 8. Powsta a nast pujàca koƒcówka szeêciokartowa: W10 2 D3 D AK9 3 K 10 9 S AW7 6 A Rozgrywajàcy Êciàgnà teraz A K, zrzucajàc ze sto u karo (S pozby si 8), po czym wszed tam A i zagra A, pozbywajàc si naƒ z r ki 9. W lewie tej od obroƒców spad y ich ostatnie trefle, Chmurski wiedzia zatem, e w trzykartowej koƒcówce u pozosta y W i dwa kara, a u S trzy kara. Opierajàc si na tej przes ance statystycznej, Bartosz wykona w r ce impas dziesiàtkà karo i wpad bez dwóch. Do sukcesu prowadzi a rozgrywka na czysty przymus pikowo-karowy (wykorzystujàca te szans podzia u pików 3 3 oraz obecnoêç w r ce nieprzymuszanej bàdê to W 10, bàdê to singlowej D albo D x). Po prostu nale a o odegraç wczeêniej A K oraz A (albo tylko A), pozbywajàc si z r ki W jeszcze jednego kara (w drugim przypadku pozosta yby tam wówczas w tym kolorze tylko K 10). Moim zdaniem, szanse powodzenia obu linii rozgrywki by y porównywalne. Tym bardziej e precyzyjne rozliczenie sk adów, do którego dà y Chmurski, nie zawsze musia o okazaç si mo liwe. Gdyby na przyk ad cztery piki znajdowa y si u S, czterokartowa koƒcówka, do której doprowadzi by w pewnej chwili Bartosz, wyglàda aby nast pujàco: xxx x x x x x 9 K 10 9 S AW7 A W xx x xx x W tym momencie rozgrywajàcy znajdowa by si w r ce i musia by podjàç decyzj o sposobie rozpocz cia rozegrania kar bez uprzedniego Êciàgni cia A. Gdyby na przyk ad wszed on na stó A i zgra A, a okaza oby si, i trzy kara znajdujàc si w r ce (jako e do A obaj obroƒcy dodaliby do koloru swoje ostatnie trefle), wyimpasowanie temu zawodnikowi damy nie by oby ju mo liwe. Przy takim uk adzie w przedstawionej na ostatnim diagramie czterokartowej koƒcówce do zwyci stwa prowadzi oby jedynie Êciàgni cia K i wykonanie impasu waletem w dziadku (bez wczeêniejszego zgrywania A i rozpoznania pe nego rozk adu tego ostatniego koloru). To jednak grozi oby oddaniem lewy na pierwotnie trzecià dam obroƒcy S, gdyby rzeczywisty rozk ad kart by taki, jak przedstawiono to w nawiasach. Tymczasem Êlepa gra na przymus uwalnia a rozgrywajàcego od tego typu problemów, co decydowa o w aênie o tym, e szanse powodzenia obu linii post powania by y do siebie zbli one. Rozdanie 19; WE po partii, rozdawa S. A DW7 W7 32 D7 5 K W S A K A K D KW9 2 AD PO:W E S Kowalski Sementa Tuszyƒski Garozzo pas BA 2 4 ktr. pas 5 1 s abe; 2 fit kierowy, co najmniej inwit do koƒcówki Wist: D; 11 lew, 650 dla WE. PZ:W E S Versace GawryÊ Lauria Chmurski pas BA pas 5 7 pas 5 1 s abe; 2 fit kierowy, karta silniejsza ni ta, z którà E skoczy by na 4 ; 3, 4 cue-bidy Wist: A; 10 lew, 100 dla S; 13 impów dla Polski. adna z par WE nie zadowoli a si kontrà na 4 przeciwników (bez dwóch, za 300), obie przepchn y si w 5 (W osi Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

17 Relacje zrobili jeszcze po drodze prób szlemikowà). Przeciwko temu kontraktowi Sementa zaatakowa jednak D (spodziewa si bowiem renonsu pikowego w dziadku), wi c Kowalski zgra A K D, zrzucajàc ze sto u jego jedynego pika, potem nie móg ju wi c oddaç nic wi cej ponad jednà lew atutowà. W PZ natomiast GawryÊ Êciàgnà A i kontynuowa karem. Wprawdzie optymalne rozegranie kierów jako pojedynczego koloru polega na zaimpasowaniu w jego pierwszej rundzie damy (asekuracja przed A Dx us, podczas gdy przy podziale kierów 2 1 impas damy i wstawienie z r ki W króla to zagrania symetryczne), teraz jednak Alfredo Versace za o y, e na swoje s abe 2 GawryÊ nie posiada dwóch asów (skàdinàd jak najbardziej rozsàdnie), w trzeciej lewie wyszed wi c z dziadka W i przejà go w r ce królem Rozdanie 20; obie po, rozdawa W. A A K 10 4 K6 54 W K D W S A W W9 72 D A3 KD6 2 D6 3 PO:W E S Kowalski Sementa Tuszyƒski Garozzo 2 1 pas 2 2 pas 3 3 pas 3 ktr. pas 4 1 multi; 2 do koloru partnera; 3 kiery, dobra r ka Wist: 4; 9 lew, 100 dla WE. PZ:W E S Versace GawryÊ Lauria Chmurski pas pas 4 1 piki Wist: 2; 9 lew, 100 dla WE; rozdanie remisowe. Obaj rozgrywajàcy zabili pierwszà lew A, po czym Sementa zagra pika do dziewiàtki w r ce, a GawryÊ Êciàgnà asa i kontynuowa blotkà atu. Obroƒcy odebrali zatem kiera oraz A i karowa przebitka szybko po o y a gr. Po meczu GawryÊ przyzna si, e przegranie przez niego wyk adanego kontraktu by o wy àcznie skutkiem wspomnianego ju w tym artykule jetlagu. Po prostu Piotr nie zauwa y tego, e przy jego stole gracz W (Versace) na pierwszej r ce spasowa. A skoro potem zg osi po partii 2, to na pewno ma w tym kolorze szeêç kart, brak pierwszor cznego otwarcia 2 móg byç zatem spowodowany jedynie posiadaniem przezeƒ uk adu 6 4 (czyli ). ale a o zatem w drugiej lewie wyjêç ze sto u D i puêciç jà wko o. A nast pnie kontynuowaç 10 i blotkà atu do dziewiàtki w r ce. Teraz rozgrywajàcy zaprzesta by atutowania (aby zachowaç kontrol nad kierami), a w zamian zagra by blotk karo do króla, wróci by do r ki A i powtórzy by stamtàd karem. E musia by wskoczyç asem, po czym gdyby wyszed W (po ewentualnym Êciàgni ciu 10) i W przebi by dziadkowà D, GawryÊ przebi by potem na stole czwartego trefla z r ki (pi ç lew atutowych, w tym jedna przebitka w dziadku, kier, karo i trzy trefle). A je eliby lewy broniàcy po wzi ciu lewy A zagra w cokolwiek innego, rozgrywajàcy Êciàgnà by czwarty raz atu i wykorzysta by drugà wziàtk karowà (cztery lewy pikowe, kier, trzy trefle i dwa kara). Fina Polska Francja Rozdanie 1; obie przed, rozdawa. AD KW D4 AK10 9 D7 63 S 2 DW9 A K W5 AKW PO:W E S Quantin Tuszyƒski Bompis Kowalski pas pas 2 pas 3 2 pas 3 3 pas 3 BA 1 piki; 2 inwitujàce; 3 naturalne, nadwy ka Wist: 10; 8 lew, 50 dla S. Tak e spotkanie fina owe rozpocz o si dla nas pod dobrà gwiazdà. a podstawie licytacji oraz widoku dziadka Apolinary dobrze wiedzia, e rozgrywajàcy ma do wzi cia szeêç trefli i dwa kiery, zatem D b dzie jego lewà dziewiàtà. Zabi wi c 10 swojego partnera (w licytowane przez S kara wist naturalny) królem i odwróci 9 (jeszcze lepszy by by odwrót 2 czy nawet 3, sugerujàcy posiadanie figury). Quantin wstawi wówczas z r ki K, a Tuszyƒski pobi go A i powtórzy 9. Apek wzià lew K i wyszed 3. Rozgrywajàcy za o y, e na swoje wejêcie Kowalski mia pikowà figur, i postawi z r ki waleta, odda wi c jeszcze lewy na D Tuszyƒskiego i 10 jego partnera. Bez jednej! PZ:W E S Chmurski Lévy GawryÊ Chemla pas pas 3 BA pas.. 1 piki Wist: 10; 11 lew, 460 dla WE; 11 impów dla Polski. Sytuacja Paula Chemli by a nieco trudniejsza ni Kowalskiego w PO, nie móg on byç bowiem pewien, e rozgrywajàcy dysponuje szeêcioma gotowymi wziàtkami w treflach, mimo to przepuszczenie przezeƒ pierwszej lewy i tak jawi si jako powa ny b àd. I by o w nim w istocie, Chmurski wzià jà bowiem D wr ce, a nast pnie odegra szeêç trefli i cztery kiery. Rozdanie 10; obie po partii, rozdawa E. AK7 5 AW6 6 A W D D S AK D7 5 3 K10 D K W W4 PO:W E S Quantin Tuszyƒski Bompis Kowalski 1 pas 2 ktr. pas 4 Wist: 8; 10 lew, 620 dla S. Wywo awcza kontra Tuszyƒskiego na 2 Quantina wyglàda nieco ryzykownie (ze wzgl du na solidnà czwórk pików), w tym wypadku okaza a si jednak strza- em w dziesiàtk. Kowalski wrzuci bowiem po niej koƒcówk w kiery, a potem sprawnie jà zrealizowa. Wzià mianowicie pierwszà lew singlowà D w r ce, wszed na stó A, na A zrzuci z r ki W i zagral w karo. Bompis utrzyma si K i powtórzy pikiem. Apolinary pozby si wówczas z r ki blotki karowej i zdoby wziàtk K w dziadku. A nast pnie przebi w r ce 2 trefla, przebi na 17 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

18 Relacje stole 6 karo i kontynuowa stamtàd kolejnym treflem. Bompis przebi jako pierwszy 10, wi c Kowalski poprawi w r ce królem atu, kolejne karo przebi na stole A, przebi trefla 4 i ostatnie karo r ki przebi w dziadku W. E nadbi D, rozgrywajàcy mia ju jednak dziewi ç wziàtek, a dziesiàtà musia a mu zapewniç pozosta a jeszcze w r ce 9. Koƒcówki kierowej nie dawa o si w aden sposób po o yç. PZ:W E S Chmurski Lévy GawryÊ Chemla 1 pas 2 pas (!?) pas pas Rozdanie 22; WE po partii, rozdawa E A6 4 A K KW4 A6 D KD S D6 A KW9 4 W W9 43 D PO:W E S Quantin GawryÊ Bompis Chmurski pas pas 1 2 pas 3 pas pas 3 pas pas ktr. (!) Rozdanie 32; WE po partii, rozdawa W. A W A8 2 AKD7 5 9 KD4 K D W W S K 3 W A8 6 D PZ:W E S Kowalski Lévy Tuszyƒski Chemla pas BA 1 pas 6 2 pas pas ktr. (!) 1 atutowa; 2 odpowiedê negatywna, brak starszego honoru w pikach 18 Wist: W; 7 lew, 100 dla S; 11 impów dla Polski. W PZ Francuzi nie podyktowali Gawrysiowi zbyt trudnych warunków, nie tylko wi c zdo a si on utrzymaç przy grze na niskim szczeblu, ale te wybroni si zaledwie bez jednej. Rozdanie 20; obie po, rozdawa W. K9 7 K W5 W8 32 AD D AW7 AK7 S D A W D K5 3 PO:W E S Quantin GawryÊ Bompis Chmurski pas 6 Wist: 9; 12 lew, 1370 dla WE. PZ:W E S Kowalski Lévy Tuszyƒski Chemla pas 5 1 precision Wist: 7; 11 lew, 600 dla WE; 13 impów dla Francji. Rozdanie w du ym stopniu losowe: w zale noêci od wysokoêci skoku gracza (a trudno coê zarzuciç Gawrysiowym 4 ) E zg asza kolor przeciwnika bez przeskoku, a jego partner zapowiada na mo liwie najni szym szczeblu kontrakt w kolor uzgodniony. W PO wyszed z tego zupe nie przyzwoity szlemik, chocia aby móg on zostaç zrealizowany musia si udaç impas któregoê z czarnych króli przeciwko blokujàcemu. Wist: 4; 7 lew, 500 dla S. Dosyç nonszalancki i nietypowy dla solidnego francuskiego bryd a przepych na 3 Bompisa spotka si ze zdecydowanà ripostà Gawrysia. Piotr, który ju pasujàc na 3 partnera, czu si wyraênie niedolicytowany, drugiej szansy na wzi cie w tym rozdaniu wysokiego zapisu (na S wychodzi o 5 ) nie zmarnowa. Karna kontra by a zatem kwestià chwili. RzeczywiÊcie, GawryÊ posiada znakomite 15 PC niemal w samych górnych wartoêciach, dysponowa te znakomitym, szkolnym wr cz wistem przeciwko 3 z kontrà. By te pewien, e w chwil póêniej ponownie dostanie si do r ki i po àczy atuty po raz drugi i trzeci. Rozgrywajàcy dokona zatem w dziadku góra jednej przebitki i b dzie musia oddaç wszystkie pozosta e przegrywajàce z r ki. Sta o si dok adnie tak, jak Piotr sobie zaplanowa Polacy wzi li kiera, pika dwa kara oraz dwa trefle i zapisali sobie soczystego górala. PZ:W E S Kowalski Lévy Tuszyƒski Chemla pas pas 1 1 BA pas 2 1 pas 2 BA pas 3 BA 1 pytanie o cztery piki Wist: 2; 8 lew, 50 dla WE; 11 impów dla Polski. W PZ Francuzi znaleêli si w beznadziejnych po wiêcie kierowym 3BA i wpadli bez jednej (mimo e Apkowi przezi bi si A). W rozdaniu 32 Tuszyƒski nie zawaha si przed zaaplikowaniem karnej kontry, a e na samym poczàtku wzià lew na singlowego K, francuski szlemik zakoƒczy si wpadkà bez dwóch. Wist: 7; 10 lew, 300 dla WE. PO:W E S Quantin GawryÊ Bompis Chmurski pas 1 1 ktr BA 2 pas 6 3 pas 7 4 (?) ktr. 1 piki; 2 pytanie o wartoêci na pikach; 3 systemowo: zero (lub trzy) wartoêci (Chmurski s usznie schowa A; z licytacji wynika o bowiem, e partner ma w tym kolorze renons); 4 GawryÊ sàdzi, e partner wskaza jednà (lub cztery) wartoêç; systemowa racja by a tu jednak po stronie Chmurskiego Wist: D; 11 lew, 300 dla WE; rozdanie remisowe. Kiedy na stole pojawi o si ostatnie rozdanie, GawryÊ by przekonany, e mecz jest przegrywany. I w zasadzie mia racj, przewaga Francuzów wynosi a jednak tylko pó impa. Gdyby Piotr wiedzia, e w PO partnerzy uzyskali w ostatniej partii tak dobry rezultat, na pewno nie szuka by w niej dodatkowego obrotu. ie by jednak tego Êwiadom i po wskazaniu przez Chmurskiego jak sàdzi jednej wartoêci zagra va banque!, wrzucajàc wielkiego szlema. Chcia zrealizowaç ten kontrakt nawet wówczas, gdy Bartosz nie posiada damy atu (Piotr mia W, sàdzi zatem, e w razie potrzeby D z owi). RzeczywistoÊç by a jeszcze bardziej okrutna, a Bompis natychmiast og osii jà wszem wobec i ka demu z osobna, polskie 7 kontrujàc. GawryÊ nie odda wprawdzie lewy karowej, ale i tak musia le eç bez dwóch, wi c rozdanie zakoƒczy- o si remisem. A to oznacza o zachowanie status quo, czyli wygranà Francuzów ró nicà zaledwie pó punktu meczowego. ie trzeba byç zbyt bieg ym matematykiem, aby wyliczyç, e by o to najdro sze pó impa w historii polskiego bryd a Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

19 OpowieÊci prawdziwe, choç ubarwione Andrzej Cichoƒ Bryd ysta to geniusz, który gra z idiotà Przy tytule poprzedniego artyku u odczuwaliêmy jeszcze potrzeb pewnych wyjaênieƒ. Tytu tego jest ca kowicie perfekcyjny, o czym wie ka dy, kto kiedykolwiek gra w bryd a. iezw ocznie wi c przystàpmy do meritum. Zawodnik przegrywa w turnieju koƒcówk bezatutowà. Otwiera protokó i stwierdza, e wszyscy dotychczas grajàcy wygrywali. Jak mia em to rozgrywaç? skonsternowany pyta partnera. Pod pseudonimem pada raêna odpowiedê. Ma eƒstwo on gra dobrze, ona troch gorzej. a turnieju po pierwszym rozdaniu on robi jej potwornà awantur za z à licytacj. Przeciwnicy nalegajà, by graç drugie rozdanie. On otwiera 1, ona rozz oszczona mówi 4, nie wyjmujàc swych kart z pude ka. On wyk ada jej karty na stó i realizuje kontrakt. Od teraz zawsze zostawiaj karty w pude ku. Jest du o lepiej, gdy ich nie oglàdasz. Wydarzenie to ka e nam zauwa yç, e bryd owe kontakty obu p ci zajmowaç b dà w tych publikacjach sporo miejsca. Poniewa nie rozumiemy dlaczego tak si sta o, przypisujemy to zjawisko najzwyklejszemu przypadkowi. iez y gracz gra turniej mikstowy ze swà mamà. JeÊliby uda o si zajàç jedno z czo owych miejsc, mama zdob dzie swój wymarzony tytu klasyfikacyjny. Pierwsza sesja posz a bardzo dobrze. iestety, gdy wrócili po obiedzie, okaza- o si, e prowadzà. Od tej chwili mamusia zacz a graç coraz s abiej, syn jednak nie poddaje si (prawdopodobnie chcàc ju tytu klasyfikacyjny swej rodzicielki definitywnie mieç z g owy). iestety, przysz o wreszcie rozdanie, po którym i jemu opad y r ce: D 7 5 W4 2 7 K D W K S A5 2 K W Licytacja: W E S mama syn pas pas 1 pas 1 BA 1 pas 2 2 pas 2 BA 3 pas 3 4 pas 3 BA 5 pas pas 6 ktr. I jej znaczenie: 1 nie lubi kierów; 2 nie lubi bez atu; 3 jak ju powiedzia am, nie lubi kierów; 4 ile razy mam powtarzaç nie lubi bez atu; 5 nienawidz kierów; 6 czwarte przykazanie Przeciwnicy dali kontr (nale a a si za samo brzmienie licytacji). Po pierwszym wiêcie nasz bohater wy o y dziadka i zapyta przeciwników, czy móg by oglàdnàç karty partnerki? Uzyskawszy zgod, oglàdnà karty mamy, wsta z nimi i wyrzuci je niespodziewanie przez okno. S dzia upewni si, e rzeczywiêcie zaszed tak niezwyk y przypadek licytacji, wreszcie przyniós nowà tali kart, powieli rozdanie wed ug zapisu w protokole, wr czy grajàcym ich r ce i poleci kontynuowaç gr. Jak to, panie s dzio zapyta przeciwnik pan nie ukarze tego pana? ie, prosz pana on jest ju wystarczajàco pokarany. Gracz klasy mi dzynarodowej trafia w turnieju indywidualnym na nieznanego zawodnika, usi ujàcego na potrzeby jednego rozdania, jakie majà ze sobà zagraç, przeforsowaç system rojàcy si od gad etów: s aby i silny Stayman, Drury, Astro, Blackwood na 5 wartoêci, kontra negatywna, cue-bid sterowany, zrzutki w oskie Mistrz przerwa t wyliczank, otwierajàc 1. Po kilku okrà eniach licytacji partner uzgodni mu piki, a mistrz zamknà licytacj koƒcówkà pikowà. Tak mu si przynajmniej zdawa o, bo od partnera pad o 4BA i wszystko skoƒczy o si na 5 bez jednej. Szkoda stwierdzi nieznajomy, ale przecie musia em jakoê pokazaç te swoje trzy asy. A nie móg pan z tym poczekaç do wy o enia kart na stó? zapyta mistrz. Z innym znowu mistrzem graliêmy turniej teamów w Holandii. asz internacjona mia za partnera zawodnika o doêç przeci tnych umiej tnoêciach, w dodatku rozbitego psychicznie kilkudniowà grà z mistrzem, który nie zwyk oszcz dzaç swym partnerom informacji o tym, co sàdzi o ich poziomie umys owym w ogólnoêci i bryd owym w szczegó ach. Do tego wszystkiego jeszcze delikwent, grajàcy po raz pierwszy za granicà, by troch na bakier z licytacjà w j zyku angielskim, tote gdy po jego prawej przeciwnik otworzy coê, co brzmia o, jak an bejbl (one bable?), spasowa, mimo i posiada w r ce 19 punktów. Przeciwnik po lewej spasowa te, a mistrz po starannym oglàdni ciu swoich 5 punktów postanowi nie walczyç z wiatrakami. Okaza o si e sz a im koƒcówka, tote rozp ta o si piek o: Czemu, tumanie, spasowa eê z 19 punktami? Bo przeciwnik otworzy one bable i nie wiedzia em, co to znaczy. To trzeba by o, oêle, zalicytowaç two bables zaproponowa nasz mistrz zalicytowanie cue-bidu. Tumanie i oêle to oczywiêcie skrajnoêci Êwiadczàce o pewnym stopniu spoufalenia si partnerów czy te o wysokim poziomie genialnoêci z jednej strony i debilizmu z drugiej. Bryd y- Êci kulturalni stosujà epitety bardziej umiarkowane. ajogólniej mówiàc, prawo zwyczajowe zezwala na trzy rodzaje uwag pod adresem szwankujàcego na umyêle partnera: 1) Gdy zwracamy si do poczàtkujàcego Kiedy nauczy si pan graç w bryd a? Wiem, wiem, e dzisiaj ale o której godzinie? 2) Do gracza, o którego sta u bryd owym nic nie wiemy Lubi pan graç w bryd a? Tak? To czemu si pan nie nauczy? 3) Do gracza z d ugim sta em Z ka dym dniem gra pan coraz gorzej, ale dzisiaj to pan gra tak, jak pan powinien graç dopiero pojutrze. Wybra i opracowa Ryszard Kie czewski 19 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

20 Pokój otwarty 20 Marian Wierszycki Bryd w Instytucie Gdy na poczàtku lat pi çdziesiàtych budowano na obrze- ach Poznania pierwsze budynki laboratoryjne przysz ego Instytutu Ochrony RoÊlin, g ównym zadaniem nowo tworzonego zespo u by y badania nad stonkà ziemniaczanà, która nadlecia a wtedy do Polski z zachodu, i to bez pomocy Amerykanów. Mija y lata, stonka dotar a do Uralu, Instytut rozbudowa si, ugruntowa swojà naukowà pozycj w kraju i za granicà, ale dla wielu mieszkaƒców Wielkopolski da si poznaç z troch nieoczekiwanej jak na naukowà jednostk strony z bryd a sportowego. Trudno w to uwierzyç, ale w Instytucie Ochrony Ro- Êlin dzia a od 35 lat sekcja bryd a sportowego wyst pujàca pod nazwà IOR iaktywnie uczestniczàca w bryd owym yciu Poznania. Jak to si sta o? ajpierw by y wewn trzne czwartki bryd owe, a potem sporadyczne i nie- Êmia e gry w turniejach. I w aênie na jednym z nich wielka organizatorka i dobra dusza bryd a w Poznaniu, pani Krystyna Turzaƒska, zwróci a uwag na amatorów i zaproponowa a utworzenie sekcji i przystàpienie do rozgrywek. Póêniej zresztà, wraz ze swym nie yjàcym ju partnerem Marianem Michalcem, pani Krystyna wstàpi a do Sekcji IOR i przez wiele lat Sekcj reprezentowa a. Od poczàtku prezesem Sekcji by kol. Bart omiej Miciƒski, a po nim funkcj t przejà kol. Andrzej Richter i piastuje jà obecnie. 35 lat i tylko dwóch prezesów. To chyba dobry wynik. Od organizacji czwartków bryd owych rozpoczà swojà przygod z bryd em kol. Stefan Pruszyƒski, wtedy m ody naukowiec, a obecnie profesor zwyczajny, od wielu lat dyrektor Instytutu i od poczàtku istnienia Sekcji czynny zawodnik. Jakkolwiek Sekcja zawsze pozosta a jorowskà, to zawsze te by- a otwarta na przybyszów z zewnàtrz i od pierwszych dni trafi do niej i gra do chwili obecnej kol. Stanis aw Drzyma a pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Poznaniu. Po Êmierci m a w Sekcji znalaz a swoje miejsce kol. Jadwiga owak i w IOR organizowa a pierwsze memoria owe turnieje poêwi cone pami ci m a Irka owaka. ie sposób wymieniç wszystkich cz onków Sekcji, by o ich ponad pi çdziesi ciu, ale zawsze trafiali tu ci, dla których bryd by nie tylko rozrywkà, ale i spe nieniem sportowych ambicji i radoêcià przebywania wêród podobnych sobie przyjació. Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Có to by a za radoêç, gdy cz onkowie Sekcji wybierali si na 2,5-dniowy obóz kondycyjny do po o onego nad Wartà Sowiƒca i gr w bryd a przeplatali pi knymi spacerami i dobrymi posi kami. Jeszcze jedna cecha àczy a cz onków Sekcji. Ka dy pokrywa wszystkie ponoszone koszty, cz sto nawet wyjazdy i noclegi. Tak ju by o, bo nauka nigdy nie by a za bogata, w ostatnich jednak latach dzia alnoêç Sekcji wspiera pan Stanis aw Hybner, przemys owiec ze Ârody Wielkopolskiej. By a radoêç, by a ambicja i zaanga owanie i by y te sukcesy. WÊród dokumentów Sekcji znajduje si wiele dyplomów. Równie obecnie, po 35 latach, pozostajàc przy znanej tylko wielkopolskim bryd ystom nazwie IOR, trzy dru yny Sekcji walczà w ró nych rozgrywkach, a sukcesem pierwszej dru yny jest udzia w grach o awans do drugiej ligi. Awans przegrany, ale dotrzeç tak wysoko to te du e osiàgni cie. Z okazji 35-lecia spotkali si w Instytucie cz onkowie Sekcji, Êwi tujàc wspólnie jubileusz. Wielu z cz onków odesz o, niestety, na zawsze, kilku przebywa za granicà, kilku nie mog o przybyç z ró nych powodów, ale i tak blisko 40 osób cieszy o si, wspominajàc poczàtki i przywo ujàc zabawne zdarzenia. Uczestniczyli te przedstawiciele Zwiàzku, honorujàc Sekcj pi knà paterà, a najbardziej zas u onych cz onków, tj. Andrzeja Richtera, Stefana Pruszyƒskiego i Przemys awa Weymanna, odznakami Zas u ony Dzia acz PZBS. Potem jeszcze turniej z udzia em zaproszonych par i wszyscy rozchodzili si, yczàc sobie spotkania na kolejnym jubileuszu. Sekcja Bryd a Sportowego IOR funkcjonuje nieprzerwanie przez 35 lat, nie zmieniajàc nazwy, chyba jako jedyna obok Budowlanych, i uczestniczàc w yciu bryd owym Wielkopolski zarówno poprzez gr trzech dru yn, jak i organizowanie turniejów i u yczanie Centrum Kongresowego na ogólnopolskie i mi dzynarodowe kongresy. KiedyÊ Instytut Ochrony RoÊlin kojarzy si ze stonkà ziemniaczanà, dziê dla wielu z bryd em sportowym. I w opanowaniu stonki ziemniaczanej, i w bryd owych potyczkach nie zabrak o sukcesów i tego nale y pracownikom IOR i cz onkom Sekcji w dniu jubileuszu pogratulowaç. Marian Wierszycki by y wieloletni cz onek SBS IOR prezes Wielkopolskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego

System Licytacyjny. Wspólny Język 2005. Opis skrócony. Krzysztof Jassem

System Licytacyjny. Wspólny Język 2005. Opis skrócony. Krzysztof Jassem System Licytacyjny Wspólny Język 2005 Krzysztof Jassem 2 Licytacja jednostronna Otwarcie 1 1) 12 14 bez starszej piątki i czwórki karo; piątka trefl możliwa jest tylko w układzie zrównoważonym; w drugim

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LICYTACYJNY WSPÓLNY JĘZYK wersja mini(mum)

SYSTEM LICYTACYJNY WSPÓLNY JĘZYK wersja mini(mum) YTEM LICYTACYJY WPÓLY JĘZYK wersja mini(mum) I. OTWARCIA 1 a) 12-17 PC, co najmniej 5 trefli b) 12-17 PC, skład bez koloru pięciokartowego c) 18-22 PC, skład dowolny 1 12-17 PC, co najmniej 5 kar 1 12-17

Bardziej szczegółowo

Kolory młodsze po otwarciu 1BA

Kolory młodsze po otwarciu 1BA Kolory młodsze po otwarciu 1BA Do tego artykułu sprowokowała mnie dyskusja, którą zawiera na Forum post Znów ten blackwood.... Nim jednak przejdziemy do rozdania w nim zamieszczonego proponuję wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych

Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych To prawda oczywista i po raz kolejny pokazało się jak bardzo bolesna. Równie oczywistą prawdą jest to, że nawet jeśli nie będziesz robił błędów

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY JĘZYK Otwarcie PC, układ zrównoważony, a także z singletonem karo i słaba. piątka trefli w układzie

WSPÓLNY JĘZYK Otwarcie PC, układ zrównoważony, a także z singletonem karo i słaba. piątka trefli w układzie WSPÓLNY JĘZYK 2015 Otwarcie 1-12-14 PC, układ zrównoważony, a także 4-4-4-1 z singletonem karo i słaba piątka trefli w układzie 5-3-3-2 15+PC, 5 trefli w układzie niezrównoważonym 18+PC, układ dowolny

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK 12.02.2012 r. / niedziela/, godz. 9 00 sala sportowa przy

Bardziej szczegółowo

Prokom Software SA. Grand Prix Polski 2005. dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii

Prokom Software SA. Grand Prix Polski 2005. dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii nr 1/2 (186/187) styczeƒ/luty 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2005 dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z

Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z Wydawnictwo PZBS Władysław Izdebski 3 Copyright W. Izdebski & R. Krzemień Projekt okładki: Aleksandra BERKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Lekcja 5. Zaczynam licytowaæ

Lekcja 5. Zaczynam licytowaæ Podczas licytacji pary podejmuj¹ zobowi¹zania co do wziêcia pewnej liczby lew przy za³o eniu, e kolorem atutowym bêdzie wybrany przez parê kolor. Minimalna deklaracja to wziêcie ponad po³owy, czyli siedmiu,

Bardziej szczegółowo

Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski

Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego nr 5 6 (225/226) maj/czerwiec 2009 r. cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 2 000 egz. Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski MISTRZOWIE POLSKI PAR OPEN

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R.

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. Termin: 13 kwietnia 2013 r. godz. 10:45 15:45 Miejsce: WiMBP im. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

W. Izdebski, Licytacja obrońców. Licytacja obrońców. Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej W N E S W N E S

W. Izdebski, Licytacja obrońców. Licytacja obrońców. Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej W N E S W N E S W. Izdebski, Licytacja obrońców Licytacja obrońców Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej w miesięczniku Le Bridgeur. * * * Bazowe ustalenia, ocena karty Sekwencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR

PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR I. II Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego w sportowej grze w Kopa o Puchar Kariny 100

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Computerland AZS Politechnika Wroc awska

Computerland AZS Politechnika Wroc awska nr 6 (167) czerwiec 2004 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Computerland AZS Politechnika Wroc awska na mistrzowskim tronie asz GoÊç Zbigniew Pietrzykowski wicemistrz olimpijski z Rzymu, jeden

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. I. ORGANIZATORZY: Gmina Rawicz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. II. TERMIN I MIEJSCE: BOISKO NA RYNKU W

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Computerlandu. M odzi mistrzowie z wizytà w MENiS. 32. Grand Prix Warszawy. w Barcelonie. Wielka gra

Computerlandu. M odzi mistrzowie z wizytà w MENiS. 32. Grand Prix Warszawy. w Barcelonie. Wielka gra nr 11 (172) listopad 2004 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. M odzi mistrzowie z wizytà w MEiS Wielka gra w Barcelonie Computerlandu 32. Grand Prix Warszawy Barcelona, 7 10 paêdziernika 2004

Bardziej szczegółowo

Pasjonujàcy çwierçfina

Pasjonujàcy çwierçfina nr 4 (177) kwiecieƒ 2005 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Pasjonujàcy çwierçfina Ch odnia Olsztyn Unia Winkhaus Leszno asz GoÊç nadinspektor Jerzy Staƒczyk by y komendant g ówny policji FinansiÊci

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA KLUBU

OFERTA SPONSORSKA KLUBU OFERTA SPONSORSKA KLUBU LKS ORZEŁ KOTY O klubie: NAZWA: Ludowy Klub Sportowy Orzeł Koty ADRES: Koty, ul.leśna 9, BARWY: czerwono-zielono-żółte ROK ZAŁOŻENIA: 1955 POZIOM ROZGRYWEK: klasa B, Podokręg Bytom

Bardziej szczegółowo

Dwa medale Polaków. w Malmö GRATULUJEMY! na 47. Dru ynowych Mistrzostwach Europy. Zwyci ski sparing z Holendrami. srebro seniorów

Dwa medale Polaków. w Malmö GRATULUJEMY! na 47. Dru ynowych Mistrzostwach Europy. Zwyci ski sparing z Holendrami. srebro seniorów nr 7/8 (168/169) lipiec/sierpieƒ 2004 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Dwa medale Polaków na 47. Dru ynowych Mistrzostwach Europy w Malmö srebro seniorów bràz reprezentacji open GRATULUJEMY!

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Bryd do góry nogami 3,

Bryd do góry nogami 3, nr 3 (188) marzec 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Bryd do góry nogami 3, czyli kolejne problemy z antypodów Polacy triumfujà w Canberze Bryd owa ekstraklasa pierwsze rozstrzygni cia

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Samba po polsku >6 15. Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego

Samba po polsku >6 15. Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego nr 9 0 (230/23) wrzesieƒ/paêdziernik 2009 r. cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 2 000 egz. Samba po polsku >6 5 Przygody Eksperta Nieszcz Êliwego >24 25 Przymus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3.

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. REGULAMIN STREETBALL 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. 2. Mecze rozgrywane są na boisku Hali Mosir w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyto Puchar Vanderbilta. Supermecz 1: Kl ska reprezentacji. Pretendenci zdecydowanie górà! Pretendenci wy onieni

Jak zdobyto Puchar Vanderbilta. Supermecz 1: Kl ska reprezentacji. Pretendenci zdecydowanie górà! Pretendenci wy onieni nr 5 6 (214/215) maj/czerwiec 2008 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Jak zdobyto Puchar Vanderbilta Pretendenci wy onieni Supermecz 1: Kl ska reprezentacji. Pretendenci zdecydowanie górà!

Bardziej szczegółowo

Bràz cenny jak z oto

Bràz cenny jak z oto nr 7/8 (204/205) lipiec/sierpieƒ 2007 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Bràz cenny jak z oto Bràz cenny jak z oto Pierwszy w historii medal polskich bryd ystek Ewa Harasimowicz Gra yna Brewiak

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część pierwsza: SOWA

SPIS TREŚCI. Część pierwsza: SOWA PI TREŚCI 3 PI TREŚCI Część pierwsza: OWA Uniwersytet obrony... owa, mądra głowa... Minimalizacja... Oczywiste?... Konfuzja sowy... owa, czy lis?... Z bólem serca... iewinna częściówka... Przewidujący

Bardziej szczegółowo

Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty

Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty Henryk Niedźwiecki Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty Pani Zula nie tylko lubi grać w brydża, ale ma ambicję, aby grać dobrze. Nic więc dziwnego, że gdy poznała znanego Mistrza brydżowego natychmiast

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWA DLA 2 WILKOSZA. Marek Wójcicki

ALTERNATYWA DLA 2 WILKOSZA. Marek Wójcicki ALTERNATYWA DLA 2 WILKOSZA Marek Wójcicki Stosowane w systemie Wspólny Język otwarcie 2 Wilkosza do dnia dzisiejszego nie uzyskało prawa obywatelstwa na arenie międzynarodowej i jest uważane za HUM (Highly

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Grad medali polskich juniorów!

Grad medali polskich juniorów! nr 9 10 (218 219) wrzesieƒ/paêdziernik 08 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Grad medali polskich juniorów! ie atwo ograç Geira Helgemo Pau 2008 anatomia kl ski Korespondencje Krzysztofa Jassema

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM Porozumienie zawarte pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym Śrem, reprezentowanym przez Prezesa, Krzysztofa Gapysa, a {imię i nazwisko jednego z rodziców lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

BRIDGEFORUM Wspólne Forum 2.01a

BRIDGEFORUM Wspólne Forum 2.01a forum 201a Bridge Forum Nowości Download Ankieta Linki Poczta BRIDGEFORUM Wspólne Forum 201a SPIS TREŚCI Pomoc w pliku pomoc_wftxt OTWARCIE 1 : wieloznaczne: a) 12 14 PC, przygotowawcze; b) 12 21 PC, 4-4-1-4;

Bardziej szczegółowo

ZA ÑCZNIK 3 SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS )

ZA ÑCZNIK 3 SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS ) ZA ÑCZNIK 3 (UNIFIED SPORTS ) SEKCJA A DEFINICJA SPORTÓW ZUNIFIKOWANYCH Sporty zunifikowane sà oficjalnym programem Olimpiad Specjalnych, który àczy w przybli eniu równà liczb osób z niepe nosprawnoêcià

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

2BA(!) (Jacoby 2NT) 13+ PC, układ zrównoważony z co najmniej 3-kartowym fitem kierowym; 3 ręka bardzo silna, 18+ PC bez krótkości; 3 /3 /3 (bez przezk

2BA(!) (Jacoby 2NT) 13+ PC, układ zrównoważony z co najmniej 3-kartowym fitem kierowym; 3 ręka bardzo silna, 18+ PC bez krótkości; 3 /3 /3 (bez przezk Opracowanie: Mirosław Cagara Gdańsk, 4 marca 2006 Kontakt: cagara@domicil.pl Plik do pobrania na stronie: www.domicil.pl Bridge Base Standard Standardowy system licytacyjny używany w Bridge Base Online

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH OGŁOSZENIE Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH Zawody organizowane są, jako dwudniowe w terminie 18-19 CZERWIEC 2016 na łowisku specjalnym. Forma

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Tytu pozosta we Wroc awiu. Holendrzy wyraênie lepsi. 51. Mistrzostwa Polski Par Open na Maksy

Tytu pozosta we Wroc awiu. Holendrzy wyraênie lepsi. 51. Mistrzostwa Polski Par Open na Maksy nr 7 8 (216/217) lipiec/sierpieƒ 2008 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Era orwegii trwa! Tytu pozosta we Wroc awiu Holendrzy wyraênie lepsi 51. Mistrzostwa Polski Par Open na Maksy Relacje

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawię własne opracowanie po otwarciu 1

Poniżej przedstawię własne opracowanie po otwarciu 1 Brydżownia Systemy licytacyjne, konwencje Otwarcie 1 karo w nowej roli Posted on 21/09/2012 by Longin Szybkie przejście do otwarcia 1 W systemach zbliżonych do Wspólnego Języka licytacja, po otwarciu 1,

Bardziej szczegółowo

Puchar Vanderbilta. dla reprezentacji Polski! Reprezentacja (co najmniej) na dwa miesiàce. Elblàska inauguracja 9. Grand Prix Polski Par

Puchar Vanderbilta. dla reprezentacji Polski! Reprezentacja (co najmniej) na dwa miesiàce. Elblàska inauguracja 9. Grand Prix Polski Par nr 3 4 (212/213) marzec/kwiecieƒ 2008 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Puchar Vanderbilta dla reprezentacji Polski! Reprezentacja (co najmniej) na dwa miesiàce Elblàska inauguracja 9. Grand

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1 Celem rozgrywek jest: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN)

TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) TERMINARZ ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH ZZPS PI KI SIATKOWEJ - SEZON 2014/2015 III LIGA (M CZYZN) FAZY: eliminacje - system ligowy ka dy z ka dym dwurundowo fina system turniejowy - (zawody trzydniowe) - ka

Bardziej szczegółowo

Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001.

Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 200 asz goêç Jacek Socha Ch tnych do gry w bryd a nie brakuje Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u Kàcik optymistycznego pesymisty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

DAVID BIRD MARC SMITH CZYTANIE RĄK

DAVID BIRD MARC SMITH CZYTANIE RĄK DAVID BIRD MARC SMITH CZYTANIE RĄK Wydawnictwo PZBS Władysław Izdebski Warszawa 2006 Tytuł oryginału: Reading The Cards Copyright Master Point Press Toronto Tłumaczenie: Maciej POTZ Korekta: Paweł KELLER

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM. Lekkoatletyka (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. 2. Termin zawodów Finały: 5-7.08.2015 miejsce do ustalenia 3. Program Zawody rozegrane będą w następujących

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Wspólny Język Mini. Zestaw otwarć. Omówienie otwarć

Wspólny Język Mini. Zestaw otwarć. Omówienie otwarć Wspólny Język Mini Podczas gry z silniejszymi przeciwnikami zapewne zdarzało się, że stosowane przez nich metody licytacji różniły się od tych podanych w części Dla Zielonych. Partnerzy mogą bowiem umówić

Bardziej szczegółowo

Unii Winkhaus Leszno. Trzecia korona. Nieudany Cavendish. Korespondencja z Menton. Nasz GoÊç Fred Gitelman

Unii Winkhaus Leszno. Trzecia korona. Nieudany Cavendish. Korespondencja z Menton. Nasz GoÊç Fred Gitelman nr 7/8 (156/7) lipiec/sierpieƒ 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Trzecia korona Unii Winkhaus Leszno asz GoÊç Fred Gitelman Twórca i szef portalu Bridge Base Online, czo owy bryd ysta

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI OLD BOY S W HOKEJU NA LODZIE

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI OLD BOY S W HOKEJU NA LODZIE REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI OLD BOY S W HOKEJU NA LODZIE I. Zasady uczestnictwa w rozgrywkach drużyn. II. Zasady uczestnictwa w rozgrywkach zawodników. III. Przepisy. IV. Obowiązki organizatora. V. Komisja

Bardziej szczegółowo

Dramatyczny fina w Jokohamie

Dramatyczny fina w Jokohamie nr 3 (152) marzec 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Dramatyczny fina w Jokohamie Bryd yêci w oscy na audiencji u Papie a Prokom Software SA Grand Prix Polski 2003 wystartowa o! Nasz GoÊç

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska. Majówka 2003. B kitna Wst ga Odry. dla Balickiego ze mudziƒskim. Zostaƒ mistrzem Europy w Menton! impreza, jakiej jeszcze nie by o!

Mistrzowska. Majówka 2003. B kitna Wst ga Odry. dla Balickiego ze mudziƒskim. Zostaƒ mistrzem Europy w Menton! impreza, jakiej jeszcze nie by o! nr 6 (155) czerwiec 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Mistrzowska Majówka 2003 impreza, jakiej jeszcze nie by o! B kitna Wst ga Odry dla Balickiego ze mudziƒskim Nasz GoÊç Jan Ryszard

Bardziej szczegółowo

KMP 4/2012 - analiza rozdań Rozdanie 1; rozdawał N, obie przed partią.

KMP 4/2012 - analiza rozdań Rozdanie 1; rozdawał N, obie przed partią. KMP 4/2012 - analiza rozdań Rozdanie 1; rozdawał N, obie przed partią. Q8 J93 AKQ53 952 KJ65 Q10865 97 K8 A1043 A2 108 J7643 972 K74 J642 AQ10 1 1 ktr. 2 1BA 2 3 1 trzecioręczne otwarcie 1, nie mówiąc

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

NASZ SYSTEM. Otwarcia. Bazowe Zasady i Konwencje. 1.Forsująca preferencja kolorów starszych

NASZ SYSTEM. Otwarcia. Bazowe Zasady i Konwencje. 1.Forsująca preferencja kolorów starszych Otwarcia 1 silny Precision, 6+ lub 5+ i 4 /, 1621 PC słabe bez atu, możliwe 5, 1215 PC bardzo silne bez atu, 1923 PC GF w składzie dowolnym 1 5+ lub 4441 z 4, 1121 PC 1 / 5+ /, 1121 PC 1BA klasyczne: 1618

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Cezary gra na 100%! Wielka czwórka. w komplecie. 2. Mistrzostwa Polski Finansistów. Nasz GoÊç Jean-Paul Meyer

Cezary gra na 100%! Wielka czwórka. w komplecie. 2. Mistrzostwa Polski Finansistów. Nasz GoÊç Jean-Paul Meyer nr 5 (154) maj 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Wielka czwórka w komplecie Cezary gra na 100%! Nasz GoÊç Jean-Paul Meyer Wieloletni redaktor naczelny francuskiego Le Bridgeura 2. Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo