Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko"

Transkrypt

1 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad egz. Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko Udany sparing w Pary u Mistrzowska Majówka 2006 Sukces w Dallas: Cezary Balicki Adam mudziƒski w finale Pucharu Vanderbilta

2 Z oci medaliêci turnieju par mikstowych Leszek Sztyrak z Annà Sarniak. Od lewej: Stanis aw Go biowski, s dzia Isia Tomczewska, Bogdan Szulejewski. a podium medaliêci turnieju par open najwa niejszej konkurencji Mistrzowskiej Majówki 2006, od lewej: Jacek Ciechomski i Piotr Jurek (2. miejsce), Piotr Tuszyƒski i Apolinary Kowalski (1.) oraz Jerzy Skrzypczak i Bogus aw Gierulski (3.). Jedna z ostatnich rund mistrzowskiego turnieju par open: otoczeni wianuszkiem kibiców liderzy Piotr Tuszyƒski (pierwszy z lewej) Apolinary Kowalski walczà przeciwko Markowi Szukale z Maciejem Sobieralskim (pierwszy z prawej). Renata Dancewicz Tomasz Latos pose na Sejm, cz onek klubu parlamentarnego PiS. ajlepsi seniorzy, od lewej: Zdzis aw Kowalewski W odzimierz Buze (srebro), Antoni Zdzienicki Andrzej Aleksandrzak (z oto) i Dariusz W growicz Bogus aw Dziarmaga-Dzia yƒski (bràz). Podium mistrzowskiego turnieju paƒ, od lewej: Anna Sarniak Gra yna Brewiak (srebro), Joanna Raczyƒska Danuta Hocheker (z oto) i Ewa Kater Swiet ana Bodrenkowa (bràz). Turniej seniorów, od lewej: Krzysztof Lasocki, selekcjoner W odzimierz Stobiecki i Józef Pochroƒ.

3 48. Prokom Software Dru ynowe Mistrzostwa Europy w Bryd u Sportowym Warszawa, sierpnia 2006 roku KOMITET HOOROWY PRZEWODICZÑCY Ryszard Krauze Prezes Prokom Software SA CZ OKOWIE Alicja Kornasiewicz Prezes CA IB Polska SA Rafa Bauer Prezes Vistula SA Swapan Chaudhuri Prezes Xteam Sp. z o.o. Anders Dam Prezes Jyske Bank A/S Dania José Damiani Prezydent Âwiatowej Federacji Bryd a (WBF) Franciszek Gàgor Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Zbigniew Jagie o Prezes Pioneer Pekao TFI SA Miros aw Kochalski p.o. Prezydenta Miasta Sto ecznego Warszawy Tomasz Koziƒski Wojewoda Mazowiecki Marek Król Redaktor aczelny tygodnika Wprost Tomasz Lipiec Minister Sportu RP Piotr urowski Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mario Pescante Przewodniczàcy Europejskich Komitetów Olimpijskich Gianarrigo Rona Prezydent Europejskiej Ligi Bryd a (EBL) Andrzej Woêniakowski Prezes Computer Service Support SA KOMITET ORGAIZACYJY PRZEWODICZÑCY Marek Zieleniewski Dyrektor Marketingu i PR Prokom Software SA Rados aw Kie basiƒski Prezes Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego CZ OKOWIE Ma gorzata Bilska Dyrektor Marketingu Computer Service Support SA Katarzyna Ja drzyk Wiceprezes CA IB Polska SA W odzimierz Buze Przewodniczàcy Rady Zwiàzku PZBS Urszula Kontowska Dyrektor ds. Marketingu Pioneer Pekao TFI SA Izabella Krzywicka-Kozie Business Manager Xteam Sp. z o.o. Kinga Muczyƒska Dyrektor Marketingu Vistula SA Beata Stelmach Dyrektor Prokom Software SA Jan Biczysko Prezes Investro Sp. z o.o. Arkadiusz Hajduk Dyrektor PR CA IB Polska SA Karl Hala Dyrektor Hotel Intercontinental Adam Krzesiƒski Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Latos Pose na Sejm RP Wojciech ukaszczyk Prezes TEAM Serwis Poligraficzny Adrzej Parz cki Dyrektor aczelny Centralnego OÊrodka Sportu Artur Pi ka Dyrektor Biura Sportu, Rekreacji i Turystyki UM Sto ecznego Warszawy

4 Spis treêci Od prezesa Relacje 6 Sukces w Dallas! Cezary Balicki Adam mudziƒski w finale Pucharu Vanderbilta 14 O pó impa za daleko Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup 21 Udany sparing w Pary u 25 Po czyƒski Wiosenny Turniej Bryd owy 28 Ziemia Górowska Bia y Dom w Amsterdamie Wiosenny 44 Prokom Software SA Grand Prix Polski Par 2006 Pi a Starachowice Mi akowo 48 Szeroka Reprezentacja Polski kobiet Teoria 49 Przelicytujmy to razem! (3) 50 Kontra karna (10) Problemy licytacji dwustronnej Technika 13 Problemy 26 Ucz si od mistrzów! 33 Pojedynek licytacyjny 36 Pierwsza decyzja rozgrywajàcego 39 Zagrania psychologiczne 46 Co robi partner? 47 Pierwsze lewy obroƒców 51 Autentyczne rozdanie Pokój otwarty 11 Z kulturà za pan brat Z notatnika przeci tnego bryd ysty 12 Przygody z rozgrywkà Bryd owisko 19 Bryd ysta to geniusz OpowieÊci prawdziwe 20 Bryd w Instytucie 45 Mój i Twój bryd 52 Takie sobie sprostowanie M odzie owy 29 Panie na lewo, panowie na prawo 29 Bytomskie przedwioênie 31 Prawa Marty'ego 32 osi wilk razy kilka 32 Juniorskie mistrzostwa Ma opolski na 80 par! Varia 53 Rozwiàzania Konkursu ÂB 3/ Konkurs ÂB 5,6/ KMP 2006 kwiecieƒ 58 Wyniki sportowe 58 Kalendarz sportowy Ksi garnia Âwiata Bryd a 4 Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

5 Od prezesa Szanowny Czytelniku, Powoli, ale nieub aganie zbli a si miesiàc sierpieƒ i Dru ynowe Mistrzostwa Europy. asze przygotowania idà zgodnie z przyj tym planem. PZBS podpisa ju stosowne porozumienia zarówno z Miastem Sto ecznym Warszawa, jak i poszczególnymi sponsorami. Mi o mi poinformowaç, e zaproszenie do udzia u w Komitecie Honorowym Mistrzostw, wystosowane przez Prezydenta EBL, pana Gianarrigo Ron, oraz Prezesa Prokom Software, pana Ryszarda Krauzego, przyj y znane osoby ze Êwiata polityki i biznesu, co przyjmujemy z wielkà satysfakcjà. Ciesz si, e przy organizacji Mistrzostw sà z nami firmy, z którymi wspó pracowaliêmy ju przy kilku innych imprezach. Szefowie marketingu tych firm przyj li zaproszenie do wspólnego dzia ania w ramach Komitetu Organizacyjnego, co sprawia, e przygotowania odbywajà si profesjonalnie i jak na razie bez adnych wi kszych problemów. Mistrzostwa rozgrywane b dà w hotelu Intercontinental oraz w znajdujàcym si tu obok Pa acu Kultury i auki. W PKi b dzie równie funkcjonowa a bryd rama, która pomieêci oko o 300 osób. Z kolei w hotelu b dà poustawiane monitory, które pozwolà Êledziç na bie àco niektóre pojedynki oraz wyniki z pozosta ych spotkaƒ. Mecze reprezentacji Polski, g ównie dru yny open, b dà transmitowane na bie àco w Internecie (BBO). W hotelu b dà do nabycia pamiàtki z logo Mistrzostw (karty, koszulki itd.) oraz pi knie wydany album 50-lecia PZBS, który b dzie mo na równie zamawiaç pocztà. W nast pnym wydaniu Âwiata Bryd a (lipiec/sierpieƒ) po- Êwi cimy wi cej miejsca Mistrzostwom, i to zarówno pod wzgl dem organizacyjnym, jak i sportowym. PowinniÊmy bowiem znaç ju wówczas tak sk ady naszych dru yn, jak i nazwiska przeciwników. W kwietniu nasze dru yny open i juniorów rozegra y oficjalne mecze mi dzypaƒstwowe z odpowiednimi reprezentacjami Francji. W dniach 5 7 maja podobne spotkanie, tym razem w Warszawie, rozegra y reprezentacje kobiet. Pomys takiej wymiany spodoba si obu federacjom, zw aszcza kapitanom, którzy majà okazj sprawdziç swoje pary. Jest wi c szansa, e wejdzie on na sta e do kalendarza obu federacji. W tym samym czasie co panie i na tych samych rozk adach ostatnie boje stoczy y cztery najlepsze dru yny naszej ekstraklasy. Tytu Dru ynowego Mistrza Polski 2005/2006 zdoby zespól Sakury Kraków, który pokona w finale Mràgovi Mràgowo (dawnà àcznoêç, a potem Ch odni Olsztyn). Bràzowe medale wywalczy warszawski Praterm. Serdeczne gratulacje dla medalistów! Krakowska Sakura b dzie reprezentowa a nasz kraj w EBL Champions Cup, który zostanie rozegrany w dniach paêdziernika w Rzymie. a prze omie kwietnia i maja odby a si bryd owa Mistrzowska Majówka, czyli mistrzostwa Polski w konkurencjach parowych. Wszystkim medalistom serdecznie gratuluj, a tym, którzy wywalczyli sobie prawo gry w oficjalnej reprezentacji Polski na Otwartych Mistrzostwach Âwiata w Weronie, ycz wielu sportowych emocji i sukcesów. W konkurencji mikstów i seniorów pad y nowe rekordy frekwencji. Liczba startujàcych par w konkurencji kobiet utrzymuje si od lat na podobnym poziomie, choç w tym roku wystàpi o kilka par wi cej. Sporo, niestety, skarg otrzyma em w zwiàzku z fina em par open. MyÊl, ze jako ZG pope niliêmy b àd, ulegajàc presji Rady Zawodniczej, która przygotowa a za o enia nowego regulaminu. W zamiarze autorów ograniczenie liczby par mia o podnieêç rang fina u, tymczasem gdyby nie àdanie kapitana, by mia mo liwoêç dopuszczenia do fina u kilku par, które kandydujà do reprezentacji na tegoroczne DME, to w niczym nie ujmujàc tym, którzy awansowali mielibyêmy raczej kolejny pó fina. Autorzy zapewniali nas, e propozycje by y szeroko konsultowane z zawodnikami, którzy jednak byli bardzo zaskoczeni tym, e muszà czekaç na najmocniejszej na Êwiecie liêcie rezerwowej. W tym momencie chcia bym podzi kowaç dos ownie kilku osobom, które nie musia y, a zosta y, by uhonorowaç i pogratulowaç najlepszym polskim duetom podczas krótkiej uroczystoêci zamkni cia Mistrzowskiej Majówki. Przyznam, e takiego lekcewa enia tej ceremonii zupe nie nie rozumiem. Zawodnicy wielokrotnie narzekali na ma- o uroczyste zakoƒczenia naszych imprez, ale okazuje si, e tak naprawd w ogóle ich one nie interesujà. Jak tu przekonaç media, by informowa y i pokazywa y naszych medalistów, skoro wr czanie trofeów nie budzi adnego zaiteresowania, nawet konkurentów, finalistów mistrzostw Polski? Czy naprawd wyjazd o te dwadzieêcia minut póêniej tak wiele zmienia? Koledzy! Trzeba te umieç przegrywaç! Tradycyjnie na poczàtku maja odby a si dwunasta ju Ogólnopolska Olimpiada M odzie y w sportach halowych, w której udzia biorà równie m odzi bryd yêci. W tym roku sportowców w wieku lat goêci a Warmia i Mazury. asze zawody bryd owe odby y si w Mi akowie, pod czujnym okiem prezesa Jana Rogowskiego, co gwarantowa o wysoki poziom organizacyjny. W tym roku najlepszym województwem okaza si Âlàsk. Wszystkim organizatorom i dzia aczom m odzie owym, którzy dbajà o w aêciwà opraw naszej Olimpiady i przygotowanie zawodników, serdecznie dzi kuj. Podzi kowania i gratulacje sk adam równie kol. Jankowi Grygierowi, który jak zawsze doskonale zorganizowa i przeprowadzi Mistrzostwa PZBS M odzików (zawodnicy do lat pi tnastu). O turniejach m odzie owych w Szamotu ach pisano ju nawet w USA. Choç najwa niejszà dla PZBS tegorocznà imprezà sà oczywiêcie warszawskie DME, to jednak nie zapominamy te o juniorach. W lipcu walczyç b dà oni na S owacji o tytu najlepszych duetów juniorskich na Êwiecie. Pod koniec lipca obie nasze m odzie owe reprezentacje (do 20 i 25 lat) pojadà na Dru ynowe Mistrzostwa Âwiata do Bangkoku. M odzie broniç b dzie z otego medalu zdobytego dwa lata temu w owym Jorku, a juniorzy chcà poprawiç wynik z ubieg orocznych mistrzostw w Sydney. Trzymamy kciuki! Rados aw Kie basiƒski Prezes PZBS Wszystkim darczyƒcom, donatorom polskiego bryd a, którzy przekazali 1% swoich podatków na rozwój bryd a m odzie owego, serdeczne podzi kowania sk ada ZG PZBS. 5 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

6 Relacje Wojciech Siwiec Sukces w Dallas! Cezary Balicki Adam mudziƒski w finale Pucharu Vanderbilta 6 W dniach 31 marca 9 kwietnia br. w stolicy amerykaƒskiego stanu Teksas, Dallas, odby y si 49. Wiosenne Mistrzostwa Ameryki Pó nocnej w Bryd u. Wystàpi a w nich nie tylko czo ówka amerykaƒska, ale te wielu znakomitych zawodników ze wszystkich stron Êwiata, wêród nich kilkunastu Polaków. ajwa niejszym punktem programu by presti owy turniej teamów o Puchar Vanderbilta, rozgrywany systemem pucharowym (mecze 64-rozdaniowe). Zagrali w nim m.in.: Cezary Balicki z Adamem mudziƒskim (w teamie WELLADA), Apolinary Kowalski z Piotrem Tuszyƒskim oraz Marcin LeÊniewski (team STRUL; partnerem Marcina by Peter Weichsel), Jacek Pszczo a (MILER), debiutujàcy za oceanem Krzysztof Buras z Grzegorzem arkiewiczem (BAZE), a tak e oficjalna reprezentacja Polski w sk adzie: Bartosz Chmurski Piotr GawryÊ i Krzysztof Jassem Krzysztof Martens. Zgodnie z przewidywaniami najlepiej spisa a si dru- yna WELLADA (Roy Welland Björn Fallenius, Chip Martel Lew Stansby, Cezary Balicki Adam mudziƒski), która awansowa a do fina u turnieju, pokonujàc w pó finale team pod wodzà pani Rity Shugart (Rita Shugart Boye Brögeland, Ismael Del Monte, George Mittelman, Tedashi Teramoto) 147:142 impów. W finale WELLAD spotka si z dru ynà CHAGA (Fred Chang, Gunnar Hallberg, Seymon Deutsch, Fu Zhong Zhao Zie) i po dramatycznej walce uleg jej 96:112 impów. Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom i ich amerykaƒskim partnerom kolejnego wielkiego sukcesu! A oto najciekawsze rozdania z meczów pó fina owego i fina owego Vanderbilta 2006: Pó fina WELLAD SHUGART Rozdanie 9/I; WE po partii, rozdawa. W3 K W A K A9 65 D D K5 3 S W A9 5 K7 A7 6 D D8 6 3 W4 P1: W E S Fallenius Brögeland Welland Shugart 1 pas 3 1 pas 4 1 miltonowy inwit do koƒcówki kierowej, z fitem trzykartowym, w sk adzie zrównowa onym Wist: 9; 9 lew, 50 dla WE. Rozgrywajàcy zagra pika do króla, a potem kiery z góry, wpad wi c bez jednej (oda dwie lewy pikowe, atutowà oraz treflowà). P2: W E S Mittelmann Balicki Del Monte mudziƒski 1 pas 3 1 pas 4 1 miltonowy inwit do koƒcówki kierowej, z fitem trzykartowym, w sk adzie zrównowa onym Wist: 2; 11 lew, 450 dla S; 11 impów dla WELLADA. W pierwszej lewie Cezary doda ze sto- u blotk, a Mittelman zabi jà A i kontynuowa pikiem. Balicki utrzyma si K na stole, a nast pnie zgra asa atu i wykona w r ce impas waletem (!). A gdy ten wzià lew, nasz reprezentant Êciàgnà jeszcze K, po czym rozegra bezpiecznie trefle (aby na pewno zdobyç w tym kolorze dwie wziàtki), wychodzàc z r ki królem. Mittelman pobi króla asem, po czym odszed pikiem, którego Cezary przebi i wyszed z r ki blotkà trefl z zamiarem wstawienia ze sto u ósemki (to w aênie zagranie gwarantowa o wzi cie dwóch lew treflowych bez wzgl du na rozk ad tego koloru). Od E wyskoczy jednak W, bezpieczna rozgrywka przynios a wi c dodatkowà premi w postaci nadróbki. A dlaczego Cezary zaimpasowa kiery? Przecie standardowa rozgrywka tak skonfigurowanego koloru to Êciàgni cie asa i króla z góry. A w aêciwie w tym wypadku króla i asa, aby utrzymaç si w dziadku i, gdy D nie spadnie, kontynuowaç stamtàd treflem do dziesiàtki w r ce (w celu zdobycia trzech wziàtek treflowych, a oddania przeciwnikom tylko jednej). Balicki wykona jednak w drugiej rundzie atutów impas, aby gdy W ma D nie oddaç w tym kolorze lewy, a w wypadku, kiedy E zdob dzie wziàtk na pierwotnie drugà dam, dysponowaç doj- Êciem na stó 7. I dzi ki temu móc podegraç A w r ce W (gdy wiadomo, e A znajduje si u W, optymalnym rozegraniem koloru jest wyjêcie blotkà z r ki S do króla u ; je eli trefle dzielà si 3 2, odda si dwie lewy w tym kolorze jedynie wówczas, gdy W posiada A W x). A skàd Cezary wiedzia, e A znajduje si w r ce obroƒcy W? Ano dlatego, e gracz E, posiadajàc Dxxxx (WE wistowali trzecià-piàtà najlepszà), hipotetycznego A oraz byç mo e honor karowy, najprawdopodobniej wszed by do licytacji 1 po 1 e--a. Ponadto Cezary dysponowa istotnà szansà praktycznà: jeêliby E istotnie posiada D x i dosta na nià lew, móg by nast pnie odwróciç z korzyêcià dla rozgrywajàcego w trefla, przy aktualnym dziadku otwarcie trefli jawi o si bowiem jako zagranie du o bardziej atrakcyjne ani eli alternatywne wyjêcie w kara. Rozdanie 47/III; S po, rozdawa S. K A9 8 DW D6 2 7 K4 D A S KD5 W6 2 A W W5 K A Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

7 Relacje P1: W E S Stansby Brögeland Martel Shugart 1 pas 2 BA 1 3 (!) 4 1 forsing do koƒcówki z fitem pikowym, na ogó w sk adzie zrównowa onym Wist: K; 9 lew, 100 dla WE. Martel z nara eniem ycia wszed 3 najprawdopodobniej chcia zbadaç w ten sposób mo liwoêci przedpartyjnej obrony popartyjnej koƒcówki przeciwników, w rzeczywisto- Êci wskaza jednak partnerowi k adàcy wist. Przeciwko 4 (S) Stansby wyszed bowiem K i po takim ataku Shugart, aby zrealizowaç gr, musia aby zaimpasowaç Lwu dam atu. A e nie sprosta a temu trudnemu zadaniu, wpad a bez jednej. P2: W E S Teramoto Balicki Del Monte mudziƒski 1 pas 2 BA 1 pas PC, forsing do dogranej z fitem pikowym w sk adzie zrównowa onym Wist: K; 10 lew, 620 dla S; 12 impów dla WELLADA. Po ataku treflowym mudziƒski natychmiast zagra K, przygotowujàc sobie wyrzutk kiera z r ki, gra nie by a wi c ani przez moment zagro ona. Rozdanie 50/IV; S po, rozdawa E. D8 64 W8 65 D7 3 A9 K AKD2 7 3 A8 S KW6 4 K W D A W P1: W E S mudziƒski Brögeland Balicki Shugart pas pas 1 pas 1 pas 2 1 pas 3 2 pas 3 3 pas 5 1 naturalne, silne; 2 wskazanie 4 + -kartowego fitu treflowego; 3 wartoêci kierowe, niepokój o piki (w kontekêcie ewentualnej koƒcówki bezatutowej) Wist: 6; 11 lew, 400 dla WE. Koƒcówka treflowa, do tego ustawiona z lepszej r ki W, by a kontraktem nieobk adalnym; rozgrywajàcy odda tylko dwa asy. P2: W E S Teramoto Stansby Del Monte Martel pas pas 2 BA 1 pas 3 BA PC Wist: 6; 8 lew, 50 dla S; 10 impów dla WELLADA. W tym wypadku standardowy system naturalny (chocia prawd mówiàc otwarcie 2BA Teramoto od standardu nieco odbiega o) zdecydowanie przegra rywalizacj ze Wspólnym J zykiem. Kontrakt 3BA po celnym wiêcie pikowym zakoƒczy si nieuniknionà wpadkà bez jednej (obroƒcy wzi li A i cztery lewy pikowe). Rozdanie 52/IV; obie po, rozdawa W. AKDW A D W K 10 9 D7 S W9 KD10 A W A K P1: W E S mudziƒski Brögeland Balicki Shugart pas pas pas pas Wist: 3; 13 lew, 190 dla S. iewiarygodne, ale prawdziwe P2: W E S Teramoto Stansby Del Monte Martel 1 1 (!) ktr pas 6 1 Martel Stansby otwierajà jeden w starszy z piàtek, w tym wypadku Lew przed o y jednak odzywk 1 z tak silnà czwórkà, ponad systemowe 1 ; 2 splinter; 3, 4 cue-bidy pierwszej klasy Wist: A; 13 lew, 1460 dla S; 15 impów dla WELLADA. Amerykanie nie zasypiali gruszek w popiele i wkrótce szlemik sta si faktem. Po pierwszym wiêcie treflowym, umo liwiajàcym odwrócenie r ki, Martel zrobi nawet nadróbk. Op acalna by aby jeszcze obrona siedmioma treflami, kosztowa aby ona stron WE tylko 1100 (z kontrà bez czterech). Rozdanie 62/IV; obie przed, rozdawa E. A D W D7 A W K K W W S A A KD3 KD P1: W E S mudziƒski Brögeland Balicki Shugart 2 1 pas 2 2 pas 3 2 pas 3 BA ktr. pas pas 5 pas pas pas (??) 1 dwukolorówka kiery i inny; 2 do koloru partnera; 3 kiery i kara Wist: K; 7 lew, 200 dla S. To rozdanie rozstrzygn o losy tego dramatycznego spotkania. Psychologiczna akcja mudziƒskiego, który najpierw stworzy pozory si y, zapowiadajàc 3BA, a nast pnie skoczy prewencyjnie na 5, zakoƒczy a si nawet chyba dla niego niespodziewanym sukcesem. OczywiÊcie, wina spada przede wszystkim na panià Shugart, która z trudnych do zrozumienia powodów 5 nie skontrowa a, tak e jej partner móg jednak zachowaç si w sposób bardziej czytelny, tzn. zamiast kontrowaç 3BA, zg osiç po prostu 4. P2: W E S Teramoto Stansby Del Monte Martel pas 1 pas 1 pas 2 pas 3 pas 3 BA pas 4 Wist: 4; 13 lew, 510 dla S; 7 impów dla WELLADA. Wprawdzie w PZ para Martel Stansby nie dosz a do szlemika, który by tu zupe nie przyzwoitym kontraktem, a co najwa niejsze wychodzi (Stansby wyimpasowa króla atu, przebi w dziadku piàtà rund trefli, a potem ustawi Del Monte a w karowo- -kierowym przymusie i zrobi trzy nadróbki), ale i tak zdobyte w tym rozdaniu przez team WELLADA siedem impów okaza o si dla losów meczu, rozstrzygni tego ró nicà szeêciu punktów meczowych, decydujàce. 7 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

8 Relacje 8 Fina WELLAD CHAG Rozdanie 38/III; WE po, rozdawa E. A8 5 D K K3 A KW6 4 AKW10 S D A 10 8 D W D8 4 W9 6 P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao pas pas BA pas 3 BA Wist: 4; 9 lew, 600 dla WE. Zhao Zie wyszed celnie w piki i Chiƒczycy zagrali dwukrotnie w ten kolor. Balicki wzià drugà lew K w r ce, nie móg sobie jednak pozwoliç na gr przez trefle, broniàcy dostaliby bowiem wówczas wziàtk w tym kolorze oraz cztery piki. Cezary rozwiàza ten problem, impasujàc kara dziesiàtkà, a nast pnie Êciàgajàc pozosta e trzy honory w tym kolorze, zgra te A. W czwartej rundzie kar obroƒca S pozby si kiera, szeêciokartowa koƒcówka wyglàda a wi c nast pujàco: 5 D9 7 K7 10 KW6 S D A10 8 DW6 W9 6 Balicki zagra w niej ze sto u 10 (a z r ki zrzuci 8), wpuszczajàc gracza S na waleta. Zhao Êciàgnà jeszcze 6 (z r ki E 6), pozostawi sobie D, i wyszed w 6. Cezary doda wówczas ze sto u blotk, a do o onego przez Fu K zabi w r ce asem; wzià wi c jeszcze lewy na K i D. OczywiÊcie, gdyby S zgra te D, Balicki do o y by z r ki W, a lewy broniàcy i tak musia by nast pnie wyjêç w trefla. Je eliby natomiast w czwartej lewie karowej Zhao pozby si nie kiera, tylko trefla, tak- e zosta by w koƒcówce wpuszczony pikiem. Po Êciàgni ciu przezeƒ jeszcze jednego pika sytuacja wyglàda aby nast pujàco: D9 K7 KW S D A W9 Gdyby S wyszed teraz w kiera bàdê trefla, rozgrywajàcy uzyska by dodatkowà wziàtk w kolorze wyjêcia; po zagraniu zaê przez lewego obroƒc ostatniej forty pikowej jego partner znalaz by si Fallenius w przymusie. Gdyby rozsta si wtedy z kierem, Cezary pozby by si z r ki 10, jeêli zaê Fu wyrzuci by 7, nasz reprezentant do o y by W. Tak czy owak, ostatnie trzy wziàtki pad yby upem rozgrywajàceego. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby pas pas BA pas 3 BA Wist: 10; 11 lew, 660 dla WE; 2 impy dla CHAGA. iestety, znakomita rozgrywka Balickiego w P1 ograniczy a jedynie strat jego dru yny do dwóch impów, w P2 bowiem przeciwko 3BA (E) Stansby zawistowa w partnerowe kiery. Chang wyszed nast pnie w trefla do dziesiàtki w r ce i waleta u S, a potem gdy broniàcy otworzyli piki zagra nawet na niebezpieczny impas w karach (mia ju bowiem dziewi ç lew: dwie kierowe, pikowà, dwie karowe i cztery treflowe; nie Êciàgnà jednak A, aby si o tym upewniç) i ostatecznie skompletowa a jedenaêcie wziàtek. Rozdanie 43/III; obie przed, rozdawa S. D8 A W A K KW S KD10 K AD9 7 W5 42 D9 85 A9 W8 2 P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao pas pas pas 1 pas 1 pas 2 1 pas 3 2 pas 4 3 pas 4 4 ktr. 5 pas pas 5 6 pas 6 1 silny trefl na pikach; 2 naturalne; 3 szlemikowe uzgodnienie trefli; 4 cue-bid; 5 kontra wistowa; 6 podgrywalne zatrzymanie drugiej klasy w kierach Wist: 9; 12 lew, 920 dla WE. Wzorcowy szlemik polskiej pary, bezproblemowy w rozgrywce. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby pas pas 3 (!) ktr. pas 4 pas 4 pas 5 Wist: 7; 12 lew, 420 dla WE; 11 impów dla WELLADA. Martel nie by tak askawy dla swych przeciwników jak w Fu w P1, na trzeciej r ce podniós wi c poprzeczk licytacyjnà na szczebel trzech (mimo e jego karta by a daleka od standardowego zaporu 3, nawet trzecior cznego). Skomplikow o to graczom WE zadanie do tego stopnia, e z trudem znaleêli oni optymalny kolor do gry, optymalnego szczebla kontraktu koƒcowego osiàgnàç ju im si wszak e nie uda o. Rozdanie 51/IV; WE po, rozdawa S. W5 4 K6 4 W7 6 W9 53 AD A D S A D AD10 K9 8 W9 7 K9 83 K8 4 P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao pas 1 pas 2 pas 2 pas 2 1 pas 3 2 pas 3 BA 1 naturalne albo tylko zatrzymanie; 2 cztery piki, brak stopera treflowego Wist: 4; 10 lew, 630 dla WE. Balicki zabi W damà i zaimpasowa kiery dziesiàtkà. Fu od razu zabi K i kontynuowa treflem. Cezary znakomicie rozczyta rozk ad, pobi wi c t lew A w r ce, Êciàgnà cztery kiery i odszed treflem, wpuszczajàc obroƒc S na króla. a kiery po- Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

9 Relacje zby si swoich pozosta ych trefli, teraz wi c jego partner musia wykonaç zagranie korzystne dla rozgrywajàcego w karo bàdê w pika. Zdecydowa si na wyjêcie K, Balicki wzià wi c lewy na A D, po czym, niczego nie ryzykujàc, zaimpasowa piki damà i wygra kontrakt z nadróbkà. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby pas 1 pas 2 pas 2 pas 3 pas 3 BA Wist: 4; 8 lew, 100 dla S; 12 impów dla WELLADA. W P2 bardziej ortodoksyjna (ni u Cezarego z Adamem) licytacja pary WE doprowadzi a jà do kontraktu firmowego z akurat nieco mniej wygodnej r ki W, kiedy to Martel zaatakowa w nielicytowane piki. Hallberg zabi K asem, po czym zaimpasowa kara damà. ieudanie, a po wzi ciu tej lewy K Stansby kontynuowa pikiem. Rozgrywajàcy przepuêci, a potem utrzyma si trzecià rundà pików ( 10) na stole i wykona impas dziesiàtkà kier w r ce. Martel oczywiêcie przepuêci, wi c Hallberg zosta od kierów r ki odci ty i do sukcesu mog a go ju tylko doprowadziç gra przez kara (i to raczej w widne karty: trefl do asa, A, ma e karo wzià by wówczas lew na W i wyszed by treflem; rozgrywajàcy musia by wstawiç z dziadka 10, potem wi c dosta by si D do dobrego sto u). Kiedy jednak zagra on nast pnie trefla do damy, wszystko by o ju stracone: Stansby zabi K i wyszed W; wprawdzie rozgrywajàcy wyczu pismo nosem i pobi t lew A, nast pnie jednak móg ju tylko Êciàgnàç D, zaimpasowaç trefle dziesiàtkà oraz zgraç Ai A (po oddaniu mu dopiero teraz lewy na W Êciàgnà by bowiem k adàcà kontrakt wziàtk na K). Ostatnie dwie lewy dosta y si w r ce obroƒcy na Wi K, co przypiecz towa o wpadk bez jednej. Rozdanie 52/IV; obie po, rozdawa W. D D 10 7 AW2 K7 A K D9 5 A W 10 8 S K7 3 4 AKW W7 64 D P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao 1 pas 2 pas 2 pas 2 1 pas 2 2 pas 2 BA 3 pas 3 4 pas 3 5 pas 4 6 pas 4 7 pas 4 8 pas 5 (?) pas 6 1 forsujàce uzgodnienie kierów (odpowiedê two- -over-one forsowa a do koƒcówki za wyjàtkiem sytuacji, gdy E powtórzy by trefle); 2 dokoƒczenie opisu r ki W, modelowo: ; 3 przejêciowe; 4, 5, 6, 7 cue-bidy; 8 cue-bid przyrzekajàcy nadwy k (przekroczony zosta bowiem szczebel dogranej) Wist: 10; 13 lew, 1460 dla WE. mudziƒski nie tylko opisa uk ad , przyrzek te nadwy ki honorowe, gdyby wi c Balicki zada po jego 4 Blackwooda i dowiedzia si o czterech wartoêciach, dostrzeg by, e wielki szlem b dzie w tym rozdaniu kontraktem nie pozbawionym szans. Wolno by mu bowiem by o wówczas liczyç na pi ç lew atutowych w r ce partnera, dwie karowe, dwie pikowe, pikowà przebitk w dziadku, dwa trefle oraz treflowà Welland fort. Zasadniczo wymaga oby to podzia u atutów 3 2 i trefli 4 3 (bàdê 5 2 z krótkà damà), istnia y wszak e pewne, niemo liwe do rozpoznania w licytacji, wartoêci w r ce W, a tak e uk ady kart, które stwarza y wcale niema e szanse dodatkowe. a przyk ad w autentycznym rozdaniu wielki szlem wychodzi mimo podzia u kierów 4 1, mo na by o bowiem wyimpasowaç graczowi S czwartego waleta, spada a te trzecia D. Istnia a tak e mo liwoêç wyimapasowania D bàdê ustawienia ró nych przymusów. Ale po 5 Balickiego mudziƒski móg jedynie podnieêç do szlemika. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby 1 pas 2 pas 2 pas 2 pas 2 pas 4 BA 1 pas 5 2 pas 7 1 Blackwood; 2 tu: cztery wartoêci Wist: 10; 13 lew, 2210 dla WE; 13 impów dla CHAGA. Pierwszy wist w pika nie utrudni rozgrywki, Hallberg wy apa wi c Wxxx us, a potem zgra A K i przebi w r ce trefla Rozdanie 58/III; obie przed, rozd. W. D6 2 AKW K K W D W6 S D A 5 3 A K AW7 2 D4 P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao pas 3 BA pas 4 2 pas 4 3 pas 4 4 pas 4 BA 5 pas 5 6 pas 5 7 pas 6 8 pas 7 (!?) 9 1 s abe; 2 naturalne; 3 uzgodnienie kar; 4 cue-bid, silna sugestia krótkoêci, 5 Blackwood; 6 tu: cztery wartoêci; 7 atutowa; 8 negatywne, brak D; 9 mimo wszystko wrzuci szlema [podobno ze zm czenia przyjà, e partner dam atu posiada, jako e bez tego honoru zg osi by negatywne 5 (!!?)] Wist: 8; 13 lew, 1440 dla S. Brak kompletu starszych honorów atutowych nie by jedynà bolàczkà rozgrywajàcego w tym rozdaniu, wszystko le a o jednak dlaƒ jak zaczarowane, wi c wielki szlem w kara zosta bezproblemowo zrealizowany. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby 1 BA 1 pas 3 2 pas 3 pas 3 BA 3 pas PC; 2 transfer na kara; 3 dobra r ka, mo liwoêç wy szej gry (inaczej S zg osi by 3BA od razu) Wist: 10; 13 lew, 440 dla S; 14 impów dla CHAGA. iestety, to rozdanie postawi o team WELLADA w bardzo trudnej sytuacji, z której do koƒca meczu nie zdo a on ju wybrnàç. Rozdanie 61/IV; obie po, rozdawa. 7 5 A D W D8 4 D AKD 9 8 K6 53 W9 72 S A3 A9 K W K W nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

10 Relacje 10 P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao 1 ktr. pas 1 pas 1 BA pas 2 pas 3 pas 3 BA pas 4 Wist: A; 10 lew, 620 dla WE. W drugiej lewie Fu kontynuowa D, a jego partner przebi zagranego ze sto u króla, i to przy pomocy W. ast pnie Zhao wyszed 7. W toku dalszej gry mudziƒski Êciàgnà A K, a w koƒcówce zaekspasowa obroƒcy z prawej Adam W, co da o mu dziesiàtà wziàtk (zdoby : pi ç pików w r ce, A, przebitk karowà na stole, oraz trzy trefle). P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby BA 1 s abe dwa Wist: 2; 10 lew, 180 dla WE; 10 impów dla WELLADA. Rozdanie 62/IV; obie przed, rozdawa E. AK8 2 D7 52 K 10 6 KD W6 53 D7 4 9 A K W DW9 5 S 4 2 W A8 73 A P1: W E S mudziƒski Fu Balicki Zhao 1 pas pas ktr. pas 2 pas 2 BA pas 3 BA Wist: A; 9 lew, 400 dla S. To rozdanie mog o jeszcze odwróciç losy fina owego pojedynku. iestety, przeciwko 3BA () Balicki zaatakowa A, K i W, wyrabiajàc rozgrywajàcemu kluczowà wziàtk na dam w tym kolorze. Fu Êciàgnà nast pnie K, przejà D asem w dziadku i kontynuowa stamtàd 7 w ten sposób zapewni sobie cztery lewy treflowe nie tylko przy podziale tego koloru 3 3, ale te przy jego rozk adzie 4 2 z drugim waletem bàdê drugà dziesiàtkà. A to wystarcza o ju do zrealizowania kontraktu. P2: W E S Hallberg Martel Chang Stansby 2 1 pas pas 2 BA pas 3 BA 1 s abe dwa, ale z za o enia na dobrym kolorze Wist: 4 (!); 9 lew, 400 dla S; rozdanie remisowe. Fred Chang oddal znakomity wist w karo, który powinien by podobnie jak pierwsze wyjêcie w trefla gr po o- yç. Póêniej jednak Chiƒczyk troch si Cezary pogubi gdy rozgrywajàcy odda lew treflowà na waleta Hallbergowi (równie przejmujàc uprzednio D asem w dziadku), a ten zagra w kiera Chang Êciàgnà W i K (zamiast kontynuowaç karem). A e poprzednio w trzeciej rundzie trefli E pozby si pika, w koƒcówce Martel ustawi jego partnera w karowo-pikowym przymusie i równie zrobi swoje. Rozdanie zakoƒczy o si jednak remisem, a e ostatnie dwa by y p aêciutkie, CHAG obroni swojà przewag i ostatecznie pokona WELLADA ró nicà szesnastu punktów meczowych. W arkiewicz Z pozosta ych teamów, w których grali zawodnicy polscy, najlepiej spisa si BAZE, z udzia em Krzysztofa Burasa i Grzegorza arkiewicza. Debiutanci nie ul kli si licznych rutynowanych przeciwników o wielkich nazwiskach i poprowadzili swojà dru- yn a do çwierçfina u. Po drodze BAZE m.in. wyeliminowa silny team ORAGE, tzn. pierwszà reprezentacj Holandii, aktualnych wicemistrzów olimpijskich, 144:127 impów. Dopiero w çwierçfinale (wêród oêmiu najlepszych dru yn) BAZE uleg niewysoko CHAGOWI, póêniejszemu zwyci zcy 124:135 impów. Przez ca y czas nasi m odzi reprezentanci grali w swojej dru- ynie pierwsze skrzypce, a ich znakomite zagrania g oêno chwalili teamowi partnerzy, kibice i inni gracze polscy. Oto jedno z nich, pochodzàce w aênie ze spotkania z CHAGIEM: Obie strony po partii, rozdawa. D W K5 KW A A8 2 S D K6 AKDW3 2 W4 3 AD9 W E S arkiewicz Buras 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 pas 4 1 multi; 2 pytanie; 3 piki; 4 wg S cue-bid, wg Gerber; 5 tu: zero wartoêci odpowiedzia na Gerbera Grasz na pozycji W. Jakà kart wybra byê na pierwszy wist? awet w widne karty trudno wyobraziç sobie drog do po o enia gry przeciwników. Poniewa ci ostatni przymierzali E Buras si do szlemika, arkiewicz skonstatowa, e kontrakt jest wyraênie nadwy kowy aby go ob o yç, konieczne jest wi c si gni cie po nadzwyczajne Êrodki. Grzegorz wyszed zatem 8 spod asa! I sta- o si! Rozgrywajàcy, rzecz jasna, doda ze sto u blotk, a Krzysztof Buras wzià lew na D i odwróci w singla kier. A potem zabi asem pierwszà rund atutów i dopuêci partnera A. Grzegorz wyszed wówczas w kiera, którego Krzysztof przebi. I w ten prestidigitatorski sposób ten elazny, wydawaç by si mog o, kontrakt zosta po o ony. Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

11 Z notatnika przeci tnego bryd ysty Pojedynek licytacyjny R ce W R ce E str. 52, omówienie oraz tabela wyników str. 33 Wszystkie rozdanie grane sà w turnieju na maksy. 1. Obie strony przed partià, rozdawa. 8 5 D10 A A Strona S po partii, rozdawa E. A9 3 2 K AD Strona WE po partii, rozdawa S i otwiera 2 (s abe dwa); je eli jest to mo liwe podnosi do 3. AW K5 A K D Obie strony po partii, rozdawa W. A AW10 A8 K 5. Strona S po partii, rozdawa. 3 K W K D Strona WE po partii, rozdawa E; S jeêli jest to mo liwe licytuje 1. A DW6 K7 W4 7. Obie strony po partii, rozdawa S. A5 3 A A Obie przed partià, rozdawa W. AKDW10 W9 6 5 K6 A3 9. Strona WE po partii, rozdawa. A K AK4 10. Obie strony po partii, rozdawa E A W KD2 OWOÂå Ksi garnia Âwiata Bryd a Jan Strychalski Z kulturà za pan brat W yciu ka dego bryd ysty zdarzajà si chwile s aboêci. Sàdz, i to w aênie zdecydowa o, e da em si namówiç do gry w internetowym Kurniku. Wed ug zapewnieƒ kolegów, mia a to byç uczta duchowa, szybko okaza o si jednak, e gra w nieznanym towarzystwie to jazda wierzchem na rozbrykanej, a na dodatek garbatej kozie. Wi kszoêç wyst pujàcych tam graczy to nieomylni profesorowie, pouczenia udzielane maluczkim sypià si jak z r kawa, a za wszystkie pasztety odpowiedzialny jest wy- àcznie partner, lub w ostatecznoêci dobierajàcy rozk ady Kogut (czytaj: administrator portalu). ic to jednak, pewnie pozostawi bym to bez komentarza, gdyby nie zachowanie niektórych graczy, spowodowane jak myêl tym, e czasy d entelmenów mijajà, a Polak potrafi! I tak oto w pewne niedzielne przedpo- udnie zasiad em do skromnej partyjki z uprawiajàcym Wspólny J zyk Êwie o poznanym na àczach partnerem, po lewej stronie monitora jaênia jakiê re_mi, po prawej równie nieznany kesz22 (nicki autentyczne!). GraliÊmy z ró nym szcz Êciem, a wreszcie w pewnym momencie nasi, nie grajàcy dotàd ze sobà, przeciwnicy doszli do 4, rozgrywanych przez kesza22. Majàc w r ku trzynaêcie blotek, wyszed em w singletona trefl, po czym oczom wszystkich graczy ukaza si nast pujàcy dziadek: AD K4 ADW10 Rozgrywajàcy zawaha si przez chwil i zadysponowa waleta. Mój przygodny partner zabi go królem, ogra asa i króla serce, po czym odszed treflem do przebitki. Teraz skoƒczy si bryd, a zacz y taƒce dworskie. Pierwszy do poloneza ruszy rozgrywajàcy. (Uwaga! Pisownia i interpunkcja oryginalne!): kesz22 sorry. Chcia em nadróbk i po o- y em Okazuje si, e przyjmowaç przeprosiny mogà jedynie osobnicy s abego ducha, nie pójdzie jednak na to rasowy bryd ysta: re_mi jakie sory? braç pik, a potem oddawaç Przepraszajàcy wyraênie nie chwyta. kesz22 nie rozumiem o czym mówisz re_mi o tym rzeê przegra kesz22 ale to ju przecie napisa em re_mi braç asem treflowym i Êciàgnàç piki kesz22 wi c o co chodzi? re_mi kpisz? kesz22 to ty sobie robisz kpiny Teraz nasta a chwila przerwy, wcale nie znaczy to jednak, e klawiatury komputerów odpoczywa y kesz22 s uchaj zarozumialcze napisa em sory, a ty mi piszesz takie dyrdyma y re_mi mam gdzieê twoje sory, graj kesz22 to ja mam gdzieê gr z tobà re-mi to ty jesteê zarozumia y Po tej rozgrzewce dyskusja prowadzona przez wyznawców bon tonu nabra a wreszcie stosownych rumieƒców: re_mi palant kesz22 cham, idziesz na ignora re_mi nawet nie umiesz z chonorem przegraç, tylko grasz na czas kesz22 sory opsy, ale nie dokoƒcz gry z tym chamem, mam go na ignorze wi c nie widz co wypisuje re-mi masz u mnie ignora i pami taj mój nik i nie siadaj do mnie, bo zawsze dostaniesz kopa kesz 22 nie odpowiedzia, bo komputer wyrzuci go z portalu za przekroczenie czasu gry. KURTYA!!! I tak oto pogra em sobie w rodzimego bryd a. Dziwnie wysz o, ale mora pozostaje. Chcesz mieç szko ycia, to akurat w naszym kraju fortuna Ci sprzyja. awet nie musisz wybieraç si na mecze pi karskie 11 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

12 Bryd owisko Wit Klapper Przygody z rozgrywkà 12 Poniewa w wolnych chwilach lubi si gnàç po ksià k, natrafi em ostatnio w zakamarkach swoich zbiorów na wydanà dawno publikacj, której tytu da si przet umaczyç tak, jak napisa em powy ej. Jej autorzy postanowili wszystkim uzmys owiç, e bryd nie jest jeszcze grà ca kowicie poznanà i wyeksploatowanà, poprowadzili wi c czytelnika Êcie kami niezwyk ych technik rozgrywkowych i wistowych. Warto za nimi podà yç. Jako przyczynek do dalszych rozwa aƒ niech pos u y nam takie rozdanie: K W AKW D S K9 3 A D 10 4 D6 A W ADW7 4 K Po otwarciu licytacji przez E odzywkà 1BA S osiàgn li kontrakt 4, rozgrywany przez S. Po wiêcie w pika E Êciàgnà A i K, a nast pnie zawistowa 4 do K, A i 2, po czym W wyszed 6 do 5 i 10. S przebi 3. ast pnie zagra on z r ki 5, do 8, K i 2. Ze smutkiem stwierdzi z y podzia atu i wykona pewny impas D, zagra A (ze sto u 8) i przebi 4 6. Pojawienie si w tej lewie K wyrobi o rozgrywajàcemu kolor, ale dopiero teraz zacz y si prawdziwe schody. a zagranà ze sto u 10 E po o y D. S wzià asem, od W 10. Powsta a nast pujàca koƒcówka: 10 9 W7 9 7 W 8 4 S 9 8 W7 W7 D S ma w zasadzie gotowe wszystkie lewy, ale kiery sà zablokowane i nie mo na skutecznie atutowaç. Jednak S znalaz bardzo elegancki sposób na pozbycie si problemu. Zagra z r ki W i przebi go na stole 9! Zwyci ski uêmiech zniknà z twarzy E, musia on bowiem rozstaç si z jednà z figur lub wykonaç podbitk atutowà. Czyli, mówiàc krótko, E zosta wrzucony do piekielnej krainy przymusu. Przyjrzyjmy si jednak bli ej temu przymusowi. Âledzàc rozgrywk, widzimy prostot jego mechanizmu, sam przymus jest jednak doêç niezwyk y. Rozgrywajàcy dzi ki niemu nie zyska lewy (mia wszystkie gotowe), warunki s ynnego ZEGARKA nie sà spe nione (np. obie groêby le à za zatrzymaniami!), a problemy rozgrywajàcego znikajà bez Êladu! Fachowcy nadali temu przymusowi angielskà nazw, którà mo na przet umaczyç jako wyp ukujàcy od ty u. Wydaje mi si jednak, e w aêciwsza jest nazwa przymus przeciwko biernym atutom. Pozosta e obronie atuty, mimo biernoêci rangi, sta y si wskutek zaistnia ych okolicznoêci potencjalnà groêbà, którà zlikwidowa przymus. Statystyki twierdzà, e rozgrywajàcy na ogó nie dostrzegajà mo liwoêci u ycia przymusu przeciw biernym atutom. A przecie cz sto stajemy przed dylematem: atutowaç, co uniemo liwi nam wyrobienie przebitkami bocznego koloru, czy wyrabiaç kolor, os abiajàc mo liwoêci atutowania. Jednym z nielicznych ratunków jest wtedy w aênie ten niezwykle efektownyprzymus. Przyjrzyjmy si zatem jeszcze raz, jak dzia a ten precyzyjny i bardzo skuteczny mechanizm: DW4 K AK10 K D A6 3 D8 5 S AKW DW8 A W Po otwarciu licytacji przez E odzywkà 1BA W transferowa na kiery i finalnie S zalicytowali 4, rozgrywane przez S. W nie znalaz k adàcego wistu w karo, ruszy 5 i w ten sposób S otrzyma swojà sportowà szans. Oto jak jà wykorzysta : Pierwsza lewa: 5, K, A i 4. Potem A, 2, 8, 2. Teraz S zagra W, D, 4, 6. Widzàc teraz ca y rozk ad, mo na atwo zrealizowaç kontrakt na dwustronnych przebitkach. Ale S, bojàc si K u E (nadbitki,) zagra dam atu. W wzià królem i zagra D. Teraz nie mo na ju atutowaç i graç na podzia trefli, bo trzeba zagrane karo przebiç. Jak tu zatem wziàç jeszcze 7 lew? Trzeba spróbowaç uruchomiç mechanizm przymusu przeciwko biernym atutom. I tak w aênie zachowa si S. Zagra 10, wyrzucajàc ze sto u karo. 10 pozosta a tam jako groêba. Powsta- a nast pujàca koƒcówka: W AK S KW A DW8 S przebi teraz 9 waletem atu. Wyrobi wprawdzie tym zagraniem lew atutowà E, ale równoczeênie zmusi go do ewentualnej, kosztujàcej kontrakt zrzutki. Teoretycy bryd owi twierdzà, e ten typ przymusu jest tylko podgatunkiem, nale àcym do bardzo licznej i niezwykle wysoko urodzonej grupy tzw. przymusów niematerialnych. O tym i o innych podgrupach przymusu przeciwko biernym atutom nast pnym razem. WYDARZEIA, WYIKI, LIKI Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006

13 Problemy Jak b dziesz si broni? 1. Mecz; obie przed partià, rozdawa. dziadek W7 43 D AK4 3 Ty K A W S A5 2 5 W Ty S pas 1 1 BA 1 pas 2 2 pas 2 3 pas 3 BA 1 naturalne PC; 2 pytanie o cztery piki; 3 brak czterech pików Kontrakt: 3BA (S). Pierwszy wist (naturalny, takie zrzutki): 8. Rozgrywajàcy zadysponowa ze sto u 9, wstawi eê na trzeciej r ce 10, a S wzià lew K. ast pnie przeciwnik zagra 7 do A w dziadku (od W 8) i wyszed stamtàd blotkà karo. Doda eê 2, a rozgrywajàcy wstawi z r ki D i wzià na nià lew, Twój partner doda 3. Jak b dziesz broni si dalej? 2. Mecz; przed partià, rozdawa E. dziadek K8 65 AKD D10 A8 62 Ty D 10 4 W K8 72 S 10 W Ty S 3 3 pas 4 BA 1 pas 5 2 pas 6 1 Blackwood na pikach; 2 dwie wartoêci bez D Kontrakt: 6 (S). Pierwszy wist (naturalny, zrzutki odwrotne): 10. Rozgrywajàcy zabi w dziadku A (E doda 7, a S 9), a nast pnie Êciàgnà K i A, Twój partner zrzuci dwa trefle. W kolejnych lewach zosta y odegrane A K D przeciwnik do o y dwukrotnie do koloru, a w trzeciej rundzie kierów pozby si z r ki 8. ast pnie blotka trefl zosta a przebita w r ce S 7. Jak b dziesz broni si dalej? 3. Mecz; S po partii, rozdawa W. dziadek W9 3 K5 A K W A10 Ty 6 5 A6 S W Ty S 1 pas 1 pas 3 pas 3 pas 3 BA pas 4 pas 5 1 pas 6 1 cue-bid, poprzednie zapowiedzi naturalne Kontrakt: 6 (S). Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): D. Rozgrywajàcy wzià lew w r ce K, a nast pnie wyszed stamtàd 3: od W 4, z dziadka K, zabi eê lew A. Jak b dziesz broni si dalej? Rozwiàzania problemów na str. 37 Pierwszy wist W ka dym z problemów grasz w meczu, zajmujesz pozycj W i stajesz przed zadaniem wyboru karty pierwszego wyjêcia (wistujecie naturalnie). 1. Mecz; obie strony po partii, rozdawa S. Ty E S 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas 4 BA 4 pas 5 5 pas 6 1 s abe dwa; 2 pytanie o kart partnera; 3 maksimum otwarcia, a przy tym dobre kiery; 4 Blackwood na kierach: 5 dwie wartoêci z pi ciu, brak damy atu Twoja (W) r ka: A D10 W W co zawistujesz? 2. Mecz; strona WE po partii, rozdawa E. Ty E S 3 3 pas 4 ktr. Twoja (W) r ka: A KW5 8 4 W co zawistujesz? Rozwiàzania problemów na str. 41 Technika Jak rozegrasz? 1. Mecz; WE po partii, rozdawa. Ty dziadek AKW 6 A W KD7 4 S A AD4 W7 63 Ty E S pas 1 pas 1 pas 2 BA 1 pas 3 2 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 5 pas 4 6 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 6 1 forsing do dogranej, r ka jednokolowowa na kierach (E nie Êmie przesàdzaç koƒcówki alternatywnym skokiem na 3 z tak lichym kolorem); 2 naturalne, w pikach i karach (bez precyzowania, który z tych kolorów jest d u szy); 3 trzy piki, zasadniczo tylko pi ç kierów; 4 cue-bid na pikach; 5 cue-bid; 6 negatywne (ze wzgl du na s abe atuty; tak e ekonomiczny cue-bid 4 nie mo e zostaç zg oszony z singlem jako pierwszy cue-bid w co najmniej pi ciokartowym kolorze partnera); 7 Blackwood; 8 tu: jedna wartoêç Kontrakt: 6 (W). Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): K, S dok ada 2. Jak rozegrasz ten kontrakt? 2. Mecz; obie po partii, rozdawa E. Ty dziadek A DW10 AKW10 8 D6 D9 S A AW6 2 Ty E S 1 pas 1 pas 1 BA pas 3 1 pas 3 2 pas 4 3 pas 4 4 pas 4 5 pas 4 BA 6 pas 5 7 pas , forsing do dogranej; 2 nadwy kowe uzgodnienie pików; 3 krótkoêç treflowa; 4, 5 cue- -bidy; 6 Blackwood; 7 dwie wartoêci bez damy atu Kontrakt: 6 (W). Pierwszy wist (odmienny, zrzutki odwrotne): K. Jak rozegrasz ten kontrakt? 3. Mecz; obie przed partià, rozdawa W. Ty dziadek KD4 2 A8 7 AW8 9 K8 S A D W AD4 Po licytacji niestanowiàcej powodu do dumy znalaz eê si (W) w kontrakcie 3BA. Pierwszy wist (naturalny, takie zrzutki): 5, S wstawi na trzeciej r ce K. Jak rozegrasz ten kontrakt? Rozwiàzania problemów na str nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

14 Relacje 14 Wojciech Siwiec O pó impa za daleko Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup Âwiat Bryd a nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Tegoroczne 2006 Yeh Brothers Cup Championships, presti owy turniej dla zaproszonych teamów, zosta y rozegrane w dniach marca w Kaohsiung, drugim co do wielkoêci mieêcie Tajwanu, zamieszka ym przez blisko pó miliona osób. Wzi o w nich udzia 26 zespo- ów, w tym wiele najjaêniej Êwiecàcych gwiazd Êwiatowego bryd a. a Tajwan przylecia y m.in. dwie dru yny w oskie: jedna z orbertem Bocchim, Giorgiem Duboinem i polskà parà Cezary Balicki Adam mudziƒski; druga z Alfredem Versacem, Lorenzem Laurià i Benitem Garozzo. Wystàpi y te reprezentacje Francji, Indonezji, Japonii, Szwecji, USA II, Anglii, Kanady, Australii i owej Zelandii. Zaproszono tak e, rzecz jasna, Polaków, a naszà oficjalnà reprezentacj na ten turniej stworzyli Bartosz Chmurski z Piotrem Gawrysiem oraz Apolinary Kowalski z Piotrem Tuszyƒskim. A w jaki sposób organizatorom uda o si Êciàgnàç na daleki Tajwan a tylu znakomitych bryd ystów? ajpe niejszà odpowiedê na to pytanie da informacja, e pula nagród 2006 Yeh Brothers Cup Championships wynosi a a dolarów amerykaƒskich, z czego ponad po owa ($42.000) przeznaczona zosta a dla zwyci zców (drugà dru yn premiowano $10.000, a trzecià $ 6.000). Ponadto ka dy zespó otrzymywa dofinansowanie na koszta podró- y i uczestnictwa w turnieju (w wysokoêci zale nej od zdobytych w ostatnich latach tytu ów i medali, czyli pozycji w Êwiatowym rankingu). Rywalizacja toczy a si bardzo ciekawà, nowatorskà metodà: najpierw eliminacje (12 8-rozdaniowych rund na dochodzenie, bez powtórzeƒ), a potem faza pucharowa z udzia em najlepszych szesnastu zespo- ów (ale do dwóch przegranych!, z podzia- em na górnà i dolnà cz Êç drabinki). Polacy ukoƒczyli eliminacje na piàtym miejscu (wygrali je Anglicy), co da o im dobrà pozycj wyjêciowà w górnej cz Êci drabinki pucharowej (oznacza o to m.in., e dopiero dwie pora ki mog y definitywnie wyeliminowaç nasz zespó z walki o zwyci stwo). Trzy rundy nokautu to prawdziwy benefis reprezentacji Polski: pokona a ona kolejno (mecze 24-rozdaniowe): Kanad 47:43 impów, dru yn Global Mix (w której wyst powa y m. in. iemki Sabine Auken Daniela von Arnim, powszechnie uwa ane za najlepszà kobiecà par Êwiata) 101:63, a wreszcie zespó W ochy 2 (Lorenzo Lauria Alfredo Versace, Benito Garozzo, Dano de Falco, Antonio Sementa) 72:48, co nale y uznaç za sukces szczególnie wartoêciowy. Da o to naszym zawodnikom miejsce w wielkim finale (32 rozdania, 2 16), wraz z carryoverem w wysokoêci 6,5 impa. Z dolnej cz Êci drabinki pucharowej po zaci tych bara ach przebili si do decydujàcej rozgrywki Francuzi, pokonujàc na ostatnim etapie Kanad i W ochy 2. Dramaturgia fina owego pojedynku by a doprawdy niezwyk a: prowadzenie wielokrotnie przechodzi o z ràk do ràk, a na pó metku Polacy przewa ali 44,5:44. Koƒcówka rozgrza a kibiców do bia oêci (na miejscu i na ca ym Êwiecie, mecz by bowiem transmitowany przez BBO): przedostatnie rozdanie zremisowano, mimo e oba zespo y zrealizowa y w nim licytowanego wielkiego szlema, a ostatnie przed którym Francuzi prowadzili ró nicà pó impa tak e nie przynios o zmiany wyniku (szlemik z kontrà i wielki szlem z kontrà, oba kontrakty bez dwóch, za 300). Ostatecznie Francuzi wygrali zatem drugà szesnastk 29:28, a ca y mecz 73:72,5 impa. Oba zespo y zas u y y wszak e na wyrazy najwy szego uznania i gratulacje, do których przy- àcza si te redakcja Âwiata Bryd a! Czas zaprezentowaç najbardziej interesujàce rozdania z decydujàcych bojów w Kaohsiung. Elektrownia PO AIEC SA Grupa Electrabel Klub Bryd owy MEGAWAT Po aniec Zapraszajà na: XIV Kongres Bryd owy Uniwersa Po aniecki Zajazd Stru ki (3 km za Po aƒcem droga na Sandomierz) Program: godz I Turniej Par (impy) godz Turniej Teamów godz Ogólnopolski Turniej Par (2 sesje) Informacje: Józef Skiba (domowy), (komórkowy) Janusz Bober (s u bowy), (komórkowy) åwierçfina Polska Global Mix Rozdanie 7; obie po partii, rozdawa S. W6 7 K9 6 K W KD7 A8 42 D AD10 8 S 5 3 A5 3 A4 3 KW3 W7 42 D10 7 PO:W E S Kowalski Ventin Tuszyƒski Lambardi pas pas 3 pas 3 BA 4 1 (!) ktr. pas pas rktr. 2 pas 4 4 BA pas pas ktr. 1 wywo awcze, mo liwoêç gry w pozosta e kolory, przede wszystkim starsze; 2 piki nie krótsze od kierów Wist: 9; 6 lew, 1100 dla WE. Kowalski spasowa na pierwszej r ce (w PZ pad o z jego kartà otwarcie), jednak w drugim okrà eniu odwa nie, ale jak najbardziej racjonalnie w àczy si do walki (mimo e musia to uczyniç a na szczeblu czterech!; z licytacji przeciwników wynika o wszak e, i majà oni mocno sfitowane trefle, Apek móg zatem liczyç na pe ne wy àczenie w tym kolorze). Przynios o to naszej parze znakomity rezultat: najpierw Tuszyƒski zg osi 4 (które po ujawnieniu przez gracza S zatrzymaƒ w kolorach bocznych, a wi c i K, na pewno zosta yby zrealizowane), a potem Argentyƒczyk Pablo Lambardi przelicytowa je czterema bez atu. I te, z kontrà Piotrka, sta y si kontraktem ostatecznym. Wprawdzie nasi reprezentanci zgubili w obronie lew, ale i tak po o yli gr bez czterech i zapisali sobie wielce efektowne 1100 punktów (5 strony S mog oby zostaç ob- o one jedynie bez trzech, z kontrà za 800). PZ:W E S Von Arnim GawryÊ Auken Chmurski pas 1 1 pas 2 2 pas 4 3 pas minimum cztery piki; 2 transfer na kiery, co najmniej inwit; 3 splinter; 4 negatywne Wist: 2; 9 lew, 100 dla S; 15 impów dla Polski.

15 Relacje Po celnym karowym wiêcie Gawrysia Auken, aby zrealizowaç gr, musia aby rozwiàzaç kolor atutowy w taki sposób, aby oddaç w nim tylko jednà lew. iemka nie mia- a jednak adnych przes anek ku temu, e Piotr posiada K W x, zagra a wi c normalnie, tzn. Êciàgn a A z góry. Odda a zatem dwie wziàtki atutowe oraz Ki A i wpad a bez jednej. Rozdanie 11; obie przed, rozdawa S. A AKW A W K W D S D9 9 7 W4 3 KD K8 AD6 52 PO:W E S Kowalski Ventin Tuszyƒski Lambardi 1 pas 2 pas 2 pas 3 pas 4 pas 4 1 pas 5 2 pas 6 BA 1 pytanie o pi ç wartoêci na uzgodnionych karach; 2 dwie wartoêci bez damy atu Wist: 2; 13 lew, 1020 dla S. Po naturalnej licytacji, uzgodnieniu kar i sprawdzeniu, i brakuje w tym kolorze damy, para hiszpaƒsko-argentyƒska zadowoli a si szlemikiem w bez atu. PZ:W E S Von Arnim GawryÊ Auken Chmurski 2 1 pas 2 2 pas 2 3 pas 2 BA 4 pas 3 BA 5 pas 4 6 pas 4 7 pas 4 BA 8 pas 5 9 pas 5 10 pas 5 11 pas 7 1 precision; 2 pytanie; ; 4 kolejne pytanie; 5 sk ad r ki S: ; 6 szlemikowe uzgodnienie trefli; 7 cue-bid; 8 Blackwood na treflach; 9 tu: jedna wartoêç; 10 pytanie o dam atu; 11 jest D! Wist: 7; 13 lew, 1440 dla S; 9 impów dla Polski. GawryÊ precyzyjnie rozpozna kart partnera i wyliczy trzynaêcie lew w trefle (przy normalnych podzia ach): pi ç treflowych w r ce S, pi ç karowych (po wyrobieniu tego koloru jednà przebitkà), dwie kierowe i pikowà. Prosz zwróciç uwag na fakt, e mariasz pikowy, który równie znajdowa si u S, przy grze w trefle nie by w zasadzie do niczego potrzebny. Rozdanie 20; obie po, rozdawa W. 10 W8 AK7 4 K W A9 3 KDW KD3 2 D W S D A9 6 3 A PO:W E S Chmurski Auken GawryÊ Von Arnim pas 2 1 pas 2 2 pas 2 3 pas 3 (??) 1 precision; 2 transfer na piki; 3 przyj cie, raczej misfit pikowy Wist: 3; 12 lew, 170 dla S. PZ:W E S Lambardi Kowalski Ventin Tuszyƒski pas 2 1 pas 2 2 pas 3 3 pas 3 4 pas 3 5 pas 4 6 pas 4 7 pas precision; 2 pytanie; 3 szeêç trefli, karta z singletonem; 4 pytanie o krótkoêç; 5 singiel pik; 6 wywo anie koƒcowe; 7 automatyczne; 8 kontrakt Wist: D; 11 lew, 600 dla S; 10 impów dla Polski. Kowalski mia niezbyt silnà honorowo, ale mimo to wielce urodziwà kart niez y uk ad, znakomity fit w kolorze partnera oraz dwa asy kiedy wi c ponadto dowiedzia si, e Tuszyƒski posiada singla pik (istnieje zatem pe ne wy àczenie w tym kolorze), doprowadzi do koƒcówki w trefle. By to kontrakt wyêmienity, a szlemika w ten kolor k ad wy àcznie pierwszy wist kierowy (inaczej wyrabia o si trzema przebitkami fort pikowà jako wziàtk dwunastà). Pó fina Polska W ochy 2 Rozdanie 4; obie po partii, rozdawa W. W K A K 10 7 W AK10 2 ADW3 5 S DW AD9 87 D K6 PO:W E S Versace Tuszyƒski Lauria Kowalski pas 1 ktr. pas 1 pas 2 pas 3 pas 4 ktr. (?) Wist: A; 9 lew, 200 dla S. Pochopna, niczym nieuzasadniona kontra Kowalskiego omal nie doprowadzi a do tragedii. A dziw, e technik klasy Vesacego, uprzedzony o niekorzystnym podziale atutów, skontrowanego kontraktu nie zrealizowa. W drugiej lewie Tuszyƒski wyszed W. Rozgrywajàcy zabi A na stole i natychmiast Êciàgnà A. By to krok zdecydowanie poêpieszny, w ten sposób Alfredo przedwczeênie pozbawi si jednego z cennych dojêç do dziadka, niezb dnych do przeprowadzenia zwyci skiej rozgrywki koƒcowej. W nast pnej lewie W och przebi w r ce karo, po czym zagra trefla do damy w dziadku i króla w r ce Kowalskiego; niezale nie od swoich dalszych poczynaƒ musia ju jednak le eç bez jednej. Tymczasem po zabiciu drugiej lewy A nale a o od razu przebiç w r ce karo, a nast pnie na przyk ad Êciàgnàç A (zrzucajàc ze sto u trefla), wyjêç z r ki D i przebiç wstawionego przez K, przebiç w r ce kolejne karo, Êciàgnàç dobrego W (zrzucajàc ze sto u jeszcze jednego trefla), wejêç do dziadka A i przebiç w r ce jeszcze jedno karo. W tym momencie rozgrywajàcy mia aby ju osiem lew, odszed by zatem treflem bàdê kierem i gracz S posiadajàcy w tym momencie D 9 8 oraz K, musia by wziàç t albo nast pnà lew i zawistowaç do znajdujàcego si na stole uk adu K 10. To w aênie by yby dziewiàta i dziesiàta wziàtka rozgrywajàcego. Koƒcówk pikowà k ad y jedynie nierealne wisty w atu bàdê w trefla (ten ostatni wytràca bowiem przedwczeênie jedno z potrzebnych dopiero póêniej dojêç do sto u). PZ:W E S Chmurski Sementa GawryÊ Garozzo pas 1 ktr. 2 (?) pas 4 ktr. 1 pas pas pas 1 wtórna kontra wywo awcza Wist: A; 7 lew, 800 dla WE; 14 impów dla Polski. Polacy rozwiàzali swój problem licytacyjny wzorowo i mimo e w rozgrywce zgubili wziàtk (do zagranej w czwartej lewie z dziadka 7 Chmurski doda 3, zamiast wskoczyç A), i tak po o yli Sement bez trzech. 15 nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 Âwiat Bryd a

Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001.

Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 200 asz goêç Jacek Socha Ch tnych do gry w bryd a nie brakuje Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u Kàcik optymistycznego pesymisty

Bardziej szczegółowo

Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002. dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy

Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002. dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy nr 1 (150) styczeƒ 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy Nasz GoÊç Marek Borowski Wywiad

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei R E K L A M A Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei Czy III Aleja powinna byç otwarta czy zamkni ta dla samochodów i autobusów? Rozpocz y si w aênie konsultacje spo eczne, których celem jest

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2008 nr 5/142 XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Klient Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Mariusz Zi tek wytrwale do celu str. 12 str. 3 O analizie dzia

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja. Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery. LUTY Nr 2 (16) 2006

W numerze m.in.: Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja. Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery. LUTY Nr 2 (16) 2006 LUTY Nr 2 (16) 2006 ISSN 1733-0459 Indeks 388726 Cena 5 zł W numerze m.in.: PODWA ANIE PA STWA PRAWA. Dyskutujà: Andrzej Gaberle, Stanis aw Grodziski, Krzysztof Krajewski, Jan Pieszczachowicz, Stanis aw

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice» W NUMERZE Polkowickie dzieci odwiedzi y lwa Hektora we wroc awskim ogrodzie zoologicznym. str.2 Rozmowa ze znanà aktorkà Ewà Kasprzyk. Rozmowa z Szymonem Ko eckim, sztangistà

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa WSPÓLNOTA W MISJI biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa Po zimie zosta y tylko wspomnienia W NUMERZE: Z calego serca, ze wszystkich si Refleksja Krystyny

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych R E K L A M A Balt mówi, e prezydent Kaczyƒski nielegalnie pochowany na Wawelu Pose SLD Marek Balt twierdzi, e Lech Kaczyƒski zosta pochowany na Wawelu niezgodnie z prawem. Balt powo uje si na ustaw o

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Chcà wydzier awiç miejski szpital

Chcà wydzier awiç miejski szpital R E K L A M A Nr 73 (127) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 26-27 CZERWCA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! 26 czerwca od godz. 10 do

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Numer 3 Rok 1 Czerwiec 2001 Dwumiesięcznik. Amsterdam Urok prowokacji Gra yna Bukowska Przed nowym wyzwaniem. Alfa Romeo Tour 2001

Numer 3 Rok 1 Czerwiec 2001 Dwumiesięcznik. Amsterdam Urok prowokacji Gra yna Bukowska Przed nowym wyzwaniem. Alfa Romeo Tour 2001 1 Numer 3 Rok 1 Czerwiec 2001 Dwumiesięcznik Amsterdam Urok prowokacji Gra yna Bukowska Przed nowym wyzwaniem Alfa Romeo Tour 2001 www.alfaromeo.com.pl Elegancka. Ekonomiczna. Ekstrawagancka. W ka dym

Bardziej szczegółowo