Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1"

Transkrypt

1 str. 1 o zgromadzeniu Prezesów Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 2-3 o rankingach i konkursach w których zwyci ali uczestnicy Grupy str. 4 Z cyklu z wizytà u... BS w Cz uchowie oraz wywiad z Wójtem Gminy Cz uchów Adamem Marciniakiem str. 8. o numizmatykach BS Witkowo str. 13 o CRM Poznaƒskiego Banku Spó dzielczego str. 16 prof. J. Szambelaƒczyk przedstawia problematyk zarzàdzania personelem w bankach spo dzielczych Kaszubski Bank Spó dzielczy w Wejherowie, 16 lutego br. w zimowej scenerii uroczyêcie otwiera nowà siedzib Banku str. 12 str. 18 prof H. Mruk o marketingowym zarzàdzaniu bankiem str. 20 w dziale - PRAWO - o odpowiedzialnoêci za d ugi spó ek kapita owych str. 22 o obowiàzkach banków wynikajàcych z ustawy o przeciwdzia aniu praniu pieni dzy

2 najwa niejsze wydarzenia Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej 1 Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej 1 Pierwszy oddzia w Szczecinie 10 Nowa siedziba KBS Wejherowo 12 Kaszubski Bank Spó dzielczy w Wejherowie, w sobot 16 lutego br. w zimowej scenerii uroczyêcie otwiera nowà siedzib Banku Toyota pojecha a do Malborka 2 Zakoƒczy a si loteria promocyjna Lokata SGB Zobacz ile zyskujesz Gazela Biznesu dla BODiE 2 Wielka Gala Bankowej z okazji wydania numeru 3 BS w Czarnkowie zosta Najlepszym Bankiem Spó dzielczym w rankingu Gazety Bankowej Og oszenie wyników IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców 3 21 stycznia br. w Warszawie nagrodzonym wr czono certyfikaty z ycia SGB ó ty garbus pod bankiem 4 dzia alnoêç handlowa Zarzàdzanie relacjami z klientem 13 CRM System w Poznaƒskim Banku Spó dzielczy Liderem w leasingu wêród banków spó dzielczych SGB zosta Poznaƒski Bank Spó dzielczy 14 Doroczny konkurs SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. rozstrzygni ty! nauka Pora na kadry w bankach spó dzielczych 16 Koncepcja marketingowego zarzàdzania bankiem spó dzielczym 18 Nierówny dost p do pieni dzy 5 Rozmowa z Adamem Marciniakiem, wójtem Gminy Cz uchów Pracujemy na swój wizerunek 6 Rozmowa z Mariolà Miko ajczyk, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Cz uchowie Wystawa Rocznicowa oraz prezentacja Gabinetu Numizmatycznego Banku Spó dzielczego w Witkowie z okazji Jubileuszu 120 lecia Banku 8 prawo Kto ponosi odpowiedzialnoêç za d ugi spó ki (cz. 3) 20 Kontrola realizacji obowiàzków w zakresie przeciwdzia ania praniu pieni dzy i finansowaniu terroryzmu 22 Spotkanie informacyjno szkoleniowe z zakresu funduszy unijnych dla klientów Banku 8 Nowy przystanek SGB w Ostrowie Wielkopolskim 8 Szkolne Kasy Oszcz dnoêci i ich aktywnoêç: RBS Lututów 8 integracja Europy Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Bal Noworoczny Banku Spó dzielczego w Dzierzgoniu 9 II KONFERENCJA SAMORZÑDOWA Banku Spó dzielczego w Ciechanowie 9 INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 1/138/2008 spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Stanis aw Ormiƒski (przewodniczàcy) cz onek Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA przewodniczàcy RN BS Koronowo REDAGUJE ucja Kamiƒska ISSN X nak ad 1500 szt. Pismo bran owe Janusz Pawlak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS Bia a Grzegorz Poniatowski cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS Ziemi Kaliskiej ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Miros aw Stachowiak cz onek Rady Zrzeszenia prezes NBS Rakoniewice Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Wielkanocnych yczenia radoêci i wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkaƒ w gronie rodziny i przyjació, dla klientów, oraz dzia aczy, cz onków i pracowników Spó dzielczej Grupy Bankowej sk ada Rada Nadzorcza i Zarzàd Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej W dniu 11 lutego br. odby o si w Poznaniu Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej. Omawiano tematy dotyczàce funkcjonowania zrzeszenia, w tym zasady udzielania pomocy zrzeszonym bankom Spó dzielczym. Zgromadzenie Prezesów przyj o ponadto stanowisko w sprawie projektu Ustawy o funkcjonowaniu banków spó dzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajàcych, wyra ajàc swojà dezaprobat wobec formy i trybu opracowania w/w dokumentu. Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej W dniach lutego br. w Ko obrzegu odby o si spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych SGB. Tematem spotkania by o omówienie najistotniejszych wydarzeƒ jakie mia y miejsce w sektorze bankowym i SGB w 2007 oraz przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej SGB na dzieƒ roku. Podczas spotkania Przewodniczàcy Rad Nadzorczych wzi li udzia w szkoleniu, którego tematem by a Nowa Umowa Kapita owa ze wskazaniem jak wprowadziç jà w ycie w bankach spó dzielczych. 1 najwa niejsze wydarzenia

4 Toyota pojecha a do Malborka Zakoƒczy a si loteria promocyjna Lokata SGB Zobacz ile zyskujesz W dniu r. w siedzibie Banku Spó dzielczego w Sztumie odby o si uroczyste przekazanie nagrody g ównej wylosowanej w ramach promocji Lokata SGB Zobacz ile zyskujesz. W losowaniu ju po raz drugi w historii organizowanych promocji szcz Êcie uêmiechn o si do klienta Banku Spó dzielczego w Sztumie. G ówna nagroda samochód osobowy Toyota Carolla Sedan przypad a panu Piotrowi Liszewskiemu, d ugoletniemu klientowi Banku. Szcz Êliwà lokat Klient za o y w oddziale w Malborku. Samochód Pan Piotr Liszewski odebra z salonu w Poznaniu przy ulicy Obornickiej w dniu 25 stycznia br. Gazela Biznesu dla BODiE najwa niejsze wydarzenia 2 W dniu 14 stycznia 2008 r w Teatrze Wielkim w Poznaniu podczas Gali Gazel Biznesu tytu y Gazela Biznesu wr czano firmom z obszaru województw lubuskiego i wielkopolskiego WÊród wyró nionych w obecnej edycji konkursu firm, znalaz si Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., statuetk dla BODiE odebra Prezes Zarzàdu Pan Maciej Wojtaszek. Tytu Gazela Biznesu sta si uznanà w kr gach MSP markà, która umacnia i uwiarygodnia utytu owana firm w stosunkach z kontrahentami i która jest wyró nieniem dla pracowników nagrodzonej firmy. Plebiscyt Gazele Biznesu organizuje tygodnik Puls Biznesu przy wsparciu partnera weryfikujàcego dane finansowe zg oszonych firm Coface Poland experta w dziedzinie zarzàdzania nale noêciami i ryzykiem kredytowym. Celem konkursu jest promowanie ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci W Konkursie z roku na rok uczestniczy coraz wi ksza liczba przedsi biorstw (od 300 w roku 2000 w pierwszej edycji konkursu po 3795 w roku 2007). Info. w asna oraz strony

5 Wielka Gala Bankowej z okazji wydania numeru BS w Czarnkowie zosta Najlepszym Bankiem Spó dzielczym w rankingu Gazety Bankowej Wielka Gala Bankowej, która odby a si w grudniu ub.r. z okazji tysi cznego numeru Gazety Bankowej by a tak e okazjà do wr czania nagród dla laureatów konkursu dla Najlepszych Banków Du ych i Najlepszych Banków Ma ych i Ârednich. Po raz pi tnasty wr czano nagrody w konkursie, a po raz pierwszy do àczy y do niego banki spó dzielcze, które dotychczas oceniane by y w odr bnym konkursie. Zwyci zcà w kategorii banków spó dzielczych i tym samym Najlepszym Bankiem Spó dzielczym zosta Bank Spó dzielczy w Czarnkowie. Bank uzyska najwy szà not w ocenie wskaêników portfela i efektywnoêci. Pozycj drugà w rankingu zajà PowiÊlaƒski Bank Spó dzielczy w Kwidzynie natomiast na trzeciej pozycji sklasyfikowano Bank Spó dzielczy w Koronowie..K Od lewej: Adam àcki, prezes KRD, W adys aw Dymek prezes BS w Czarnkowie, Ma gorzata Alicja Dudek Gazeta Bankowa i Jacek Ludek przewodniczàcy RN GBW SA Fot. S. Zubczewski Og oszenie wyników IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców 21 stycznia br. w Warszawie nagrodzonym wr czono certyfikaty W ramach konkursu przeprowadzono badania przedsi biorców w podziale na dwie grupy, pierwszà grup stanowili klienci korzystajàcy z tradycyjnych kana ów bankowoêci a drugà korzystajàcy g ównie z kana ów elektronicznych. Badania dotyczy y trzech kategorii uczestników konkursu: banków uniwersalnych, banków spó dzielczych i oddzia ów bankowych. Tegoroczna edycja odbywa a si pod has em Rzetelny bank partnerem przedsi biorcy. Uczestniczy o w niej 20 banków spó dzielczych God o promocyjne przyznawane w konkursie stanowi doskona à rekomendacj dla ma- ych i Êrednich przedsi biorstw, laureaci konkursu postrzegani sà jako naturalni partnerzy firm w prowadzeniu ich dzia alnoêci. SpoÊród banków Spó dzielczej Grupy Bankowej tegorocznymi laureatami konkursu zosta y 3 banki: Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie Kujawsko-Dobrzyƒski Bank Spó dzielczy we W oc awku K èród o: 3 najwa niejsze wydarzenia

6 ó ty garbus pod bankiem z ycia SGB 4 Cz uchów to ponad 15-tysi czne miasto powiatowe, po o- one w po udniowej cz Êci województwa pomorskiego. Korzystajàc z drogi krajowej Pi a Gdaƒsk, aby wjechaç do miasta, trzeba odbiç w prawo, dalej droga prowadzi do centrum. Tutaj przy g ównej ulicy Zamkowej w okaza ym, budynku mieêci si centrala Banku Spó dzielczego. I co jest rzadko spotykane dla central banków spó dzielczych, vis a vis w równie okaza ej siedzibie znajduje si oddzia PKO BP. A tu obok placówka obecnie uwa anego z najwi kszy w kraju banku Pekao SA. Konkurencja zawsze nam towarzyszy a i musz przyznaç, e to dobry objaw, dzi ki temu nie spoczywamy na laurach t umaczy pani Bo ena Rekowska wiceprezes zarzàdu banku. Na sali operacyjnej sporo klientów. Wielu z nich to przedsi biorcy i rolnicy. Ci ostatni stanowià znaczà cz Êç klienteli banku. Mimo, e ziemie wokó Cz uchowa nie nale à do I lub II klasy, wydajnoêç z hektara jest imponujàca i nale y do wy szych w kraju. Dlaczego? Tutejsi rolnicy wiedzà jak przy pomocy banku wype niç wniosek o dotacj z Unii Europejskiej. Potrafià w nowoczesny sposób prowadziç gospodarstwo. Wiedzà jaki zysk mo na wypracowaç, co warto uprawiaç, kiedy i w jaki sposób siaç oraz zbieraç plony. W banku sà specjaliêci, którzy doradzà, podpowiedzà. Pani prezes Mariola Miko ajczyk potrafi otoczyç si dobrymi pracownikami. Wyznaj zasad, którà przeczyta am w jednym z podr czników do ekonomii. Jeden z ekonomistów kaza sobie napisaç na nagrobku: Tutaj le y ten, który potrafi zjednoczyç wokó siebie ludzi lepszych i nie ba si tego. I staram si post powaç wedle tej zasady. mówi pani prezes. W banku pracujà osoby, które potrafià rozgraniczyç prac od codziennego ycia. Bank Spó dzielczy w Cz uchowie otwarty jest od poniedzia ku do piàtku. Weekend jest przeznaczony dla rodziny i na odpoczynek. Tak jak dla pana Adriana Chmielewskiego. Jest jednym z 60 pracowników banku, mieszka w pobliskich Chojnicach. W banku zajmuje si kredytami lubi swojà prac. Po niej mo e realizowaç swoje zainteresowania, które odziedziczy po ojcu. Tato pana Adriana ma warsztat samochodowy, pasjà do reperowania aut zarazi syna. Ten od zawsze marzy o w asnym VW garbusie. Odwiedza szroty, jeêdzi na zloty na których spotykali si w aêciciele tej legendarnej marki. Pewnej wiosny pojecha em na zlot do Poznania. Wówczas kolega znalaz na trawniku 10 z, za 5 kupi hot doga, za drugie 5 los na loterii i wygra VW garbusa, którego od niego kupi em. wspomina. Jego ó ty garbus ma wi cej lat ni w aêciciel. Ale wcià jeêdzi. Pan Adrian codziennie doje d a nim do pracy. Przeje d a ulicà Zamkowà i mija tutejszy zamek o którym du o wie, bo historia rodzinnego miasta nie jest mu obca. Cz uchów to 15-tysi czne miasto po o one przy trasie Poznaƒ Gdaƒsk Pan Adrian przy swoim legendarnym aucie! Krzy acki zamek Bank Spó dzielczy w regionie Pierwszy raz na amach Informatora SGB goêcimy Bank Spó dzielczy w Cz uchowie. Bank nale y do najbardziej znanych instytucji finansowych w powiecie cz uchowskim. W ramach cyklu Z wizytà u... Bank Spó dzielczy w regionie publikujemy tak e wywiad z wójtem Gminy Cz uchów oraz krótki materia o Cz uchowie. Miasto znane jest g ównie z zamku, zamku zbudowanego przez Krzy aków. Jego budowa rozpocz a si XIV wieku. Twierdza by a wielokrotnie przebudowywana i zmieniana. Prosz sobie wyobraziç, e ca a historia Cz uchowa wià- e si z zamkiem krzy ackim. To tutejsze dziedzictwo kulturowe, Cz uchów kojarzy si z zamkiem. Ów zamek nigdy nie zosta zdobyty opowiada pan Adrian. W wyniku po aru, który kiedyê strawi miasto, zamek cz - Êciowo rozebrano, aby mieç budulec na odbudow domów. Obecnie jest atrakcjà turystycznà, latem mo na wejêç na wie i rozkoszowaç si panoramà miasta. Ale to nie jedyna atrakcja miasta. Najwi kszà atrakcjà Cz uchowa jest krzy acki zamek liczàcy sobie kilkaset lat Sp ywy kajakowe Cz uchów otoczony jest czterema jeziorami. Powiat w 50% powiatu pokrywajà lasy, wsz dzie mnóstwo parków, rezerwatów, rzek itp. To raj dla turystów, w dkarzy, grzybiarzy, spacerowiczów t umaczy pani prezes. Turystyka, zw aszcza ta aktywna rozwija si w okolicach Przechlewa. W centrum, przy g ównej ulicy znajduje si oddzia banku, w sàsiedztwie posterunku policji. Trudno o bardziej dogodnà i bezpiecznà lokalizacj Êmieje si jedna z pracownic banku. W placówce znajduje si bankomat, z którego ch tnie korzystajà turyêci, którzy przyje d ajà do Przechlewa. Nic dziwnego tu przep ywa Brda, na kajaku mo na dop ynàç a do Bydgoszczy. Sp ywy kajakowe cieszà si du à popularnoêcià. Bioràc pod uwag rozwój gospodarczy kraju, rosnàcà zamo noêç spo eczeƒstwa aktywna turystyka b dzie w okolicach Cz uchowa kwit a i bank na pewno to wykorzysta. ROS

7 Nierówny dost p do pieni dzy Rozmowa z Adamem Marciniakiem, wójtem Gminy Cz uchów Od kiedy Gmina ma rachunek w Banku Spó dzielczym w Cz uchowie? D ugo bo od 17 lat, wkrótce nasza wspó praca stanie si pe noletnia. Bank regularnie wygrywa przetargi, przedstawia najkorzystniejszà dla nas ofert. Jakimi kryteriami kierowa si samorzàd przy wyborze banku do obs ugi bud etu? Jak uk ada si wspó praca? Przy wyborze banku braliêmy pod uwag solidnoêç, pozycj na rynku, mo liwoêç spe nienia naszych oczekiwaƒ i potrzeb. Bank spe nia te kryteria. Poza tym zgodnie z ustawà prawo zamówieƒ publicznych zaoferowa najkorzystniejszà cen. Musz te dodaç, e BS Cz uchów oferuje coê wi cej ni tylko konto z ró nymi mo liwoêciami pomna ania pieni dzy, anga uje si w akcje, które organizuje gmina, mam na myêli Dni m odzie y czy inne tego typu imprezy. Opinie klientów Adam K sik, w aêciciel firmy handlowej, mieszkaniec Cz uchowa Dlaczego korzystam z us ug Banku Spó dzielczego w Cz uchowie? To d uga historia. Wspó prac rozpoczà- em w 1991 roku, czyli w czasach, kiedy w Polsce odradza a si prywatna inicjatywa. Ze wspó pracy jestem usatysfakcjonowany. Bank oferuje wiele us ug, które sobie wysoko ceni. Zadowolony jestem tak e z jakoêci obs ugi. Widaç, e bank si rozwija, kiedyê, gdy przychodzi em tu by o du o przestrzeni. DziÊ jest wi cej klientów i mniej miejsca. Firma powinna pomyêleç o wi kszym lokalu. Andrzej Bachan, rolnik, mieszkaniec D bnicy Korzystanie z us ug Banku Spó dzielczego to w mojej rodzinie tradycja. Tutaj konto mia mój dziadek, potem ojciec a teraz ja. Przejà em gospodarstwo po ojcu i by o naturalnym nast pstwem, e zaczà em korzystaç z us ug banku. Obecnie gospodaruj na 130 hektarach, moje gospodarstwo jest dosyç nowoczesne. Pracownicy banku doskonale znajà moje potrzeby, potrafià mi doradziç, na przyk ad w jaki sposób pozyskaç Êrodki z Brukseli. Krzysztof Miksza, senior firmy Ekomander, mieszkaniec Cz uchowa Z bankiem jestem zwiàzany od 1978 roku, czyli poznali- Êmy si w czasach poprzedniego systemu. Wtedy Bank Spó dzielczy Êwiadczy us ugi dla rolników, drobnych przedsi biorców, handlowców. Dobrze nam si wspó pracowa o. Na poczàtku lat 90-tych chwyciliêmy wiatr w agle i zwi kszaliêmy przychody. Bank zosta troch w tyle, nie by w stanie sprostaç naszym wymaganiom i zacz li- Êmy korzystaç z us ug innego banku. Jednak po pewnym czasie zauwa yliêmy, e oferta Banku Spó dzielczego znowu jest konkurencyjna, co wi cej nawet korzystniejsza. WróciliÊmy. Uwa am, e to by o bardzo dobre posuni cie. DziÊ firm prowadzà mój syn i zi ç, ja ju jestem w cieniu, ale nadal ch tnie przychodz do banku, có mieszkam tu obok, po sàsiedzku. Stanis aw Czapiewski, so tys so ectwa Przechlewo Przychodz do banku od wielu lat. Jeszcze nigdy nie widzia em tutaj niezadowolonego klienta, to chyba dlatego, e panie sà tak mi e. Tym razem przyszed em do banku skuszony reklamà. W aênie za o y em Lokat SGB. Pogoda na zysk. Zrobi em to dlatego, e mo na wygraç ciàgnik. Mo e do mnie uêmiechnie si szcz Êcie? Czyli wspó praca jest modelowa i nie ma symptomów, eby si skoƒczy a? To nie do koƒca tak. yjemy w czasach go- Bank regularnie wygrywa przetargi, przedstawia najkorzystniejszà dla nas ofert twierdzi pan Adam Marciniak, wójt Gminy Cz uchów spodarki rynkowej. Kalkulujà wielkie koncerny, gdzie otworzyç nowà fabryk, g ówny wp yw na ich decyzj ma si a robocza. Inwestujà tam, gdzie jest najtaniej. Podobnie jest z gminà, cz sto musimy si kierowaç rachunkiem ekonomicznym. Dzisiaj wspó praca z Bankiem Spó dzielczym uk ada si modelowo. Ale przed nami kolejny przetarg, mo e inny bank zaproponuje lepsze warunki? Niewiadomo czy atwo b dzie przebiç ofert Banku Spó dzielczego. Ale zmieƒmy temat, za nami ponad rok od rozpocz cia nowej kadencji. Co uda o si zrealizowaç z przedwyborczych obietnic? Zarzàdzanie gminà to proces d ugofalowy. Nie wiem czy wie Pan, e to moja piàta kadencja. Mieszkaƒcy mnie znajà, obdarzajà zaufaniem i pok adajà we mnie pewne nadzieje. Ja staram si tego zaufania nie straciç, dlatego t umacz, e wiele rzeczy w miesiàc czy dwa zrobiç si nie da. Mog powiedzieç jedno. Gdy obejmowa em urzàd, nasza gmina nie oêwietla a ulic, bo nie by o na to pieni dzy. DziÊ jesteêmy zaliczani do 50 gmin wiejskich o najwi kszych dochodach w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca. Ostatni nasz sukces to tytu Gmina Fair Play czyli gmina przyjazna inwestorom (po raz trzeci). Je eli liczyç tempo rozwoju przez sum wszystkich zrealizowanych inwestycji (komunikacyjnych, komercyjnych, paƒstwowych), to zdecydowanie jesteêmy dziê najszybciej rozwijajàcà si gminà w powiecie. Dzi ki temu rosnà dochody gminy i jej mieszkaƒców. Poza tym kilkanaêcie dni temu w Polnicy otworzyliêmy hal gimnastyczno-widowiskowà z prawdziwego zdarzenia. Mogà si w niej odbywaç mecze II ligi. Jakie najpilniejsze zadania ma przed sobà samorzàd? Wróc do poczàtków mojej pracy w gminie. Gdy obejmowa em urzàd, ponad 50% bud etu sz o na pensje nauczycieli. Gmina mia a pod sobà 11 szkó, do niektórych ucz szcza o mniej ni 30 uczniów. Budynki znajdowa y si w op akanym stanie. DziÊ mamy pod sobà 7 szkó, lekcje odbywajà si w wyremontowanych i ciep ych salach. ZrobiliÊmy milowy krok na przód. Ale problemy zwiàzane z oêwiatà, a ÊciÊlej z ni em demograficznym wcià sà. Innych, pilnych zadaƒ te jest du o, a najwi kszy problem o który pan pyta Poszczególne rzàdy od kilkunastu lat przekazywa y gminom nowe zadania zapominajàc zapewniç odpowiednie Êrodki na ich realizacj. Z tego powodu gminy majà ograniczone mo liwoêci realizacji swoich planów, zaspokajania potrzeb mieszkaƒców. Okaza o si, e Êrodków finansowych jest za ma o w stosunku do potrzeb i wi kszoêç z nich trafi do wielkich aglomeracji. Mam nadziej, e nowy rzàd przeka e ró nym szczeblom samorzàdu, nie tylko nowe zadania, ale tak e doprowadzi do decentralizacji finansów publicznych. Dzi kuj za rozmow. Roman Szewczyk 5 z ycia SGB

8 Pracujemy na swój wizerunek Rozmowa z Mariolà Miko ajczyk, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Cz uchowie z ycia SGB 6 Pani Prezes, zakoƒczy si rok Jest czas na podsumowanie, analiz tego, co uda o si zrobiç. Jaki by to rok dla Banku Spó dzielczego w Cz uchowie? Polska gospodarka jest w fazie wzrostu, korzystajà na tym firmy, przedsi biorcy i ca e spo- eczeƒstwo. Koniunktur gospodarczà wykorzystuje te Bank Spó dzielczy w Cz uchowie, którym mam zaszczyt kierowaç. WypracowaliÊmy zysk netto w wysokoêci 1,8 mln z otych, jeden z wi kszych w ostatnich latach. Poza tym, eby utrzymaç a nawet poszerzyç swój udzia w rynku, stosujemy nowe rozwiàzania, wzbogacamy ofert. Na przyk ad podpisaliêmy umow z telewizjà kablowà na obs ug wp at gotówkowych, co jest znacznym u atwieniem dla klientów. Zmieniamy te standardy obs ugi. Na razie testowo, w jednym z oddzia ów wprowadziliêmy obs ug dysponencko-kasjerskà, która zosta a Centrala banku mieêci si przy ulicy Zamkowej jednej z g ównych ulic miasta Dzia amy lokalnie, myêlimy globalnie, podejmujemy decyzje perspektywiczne mówi pani prezes Mariola Miko ajczyk dobrze przyj ta przez klientów. JeÊli ten standard si sprawdzi, wprowadzimy go w pozosta ych oddzia ach. Wspomnia a Pani o klientach. Do jakiego klienta kierujecie swoje us ugi? JesteÊmy bankiem lokalnym. Dzia amy na terenie powiatu cz uchowskiego, w ka dej gminie posiadamy swojà placówk. Chocia w statucie mamy zapisane, i mo emy prowadziç dzia alnoêç na terenie województwa pomorskiego i powiatów sàsiadujàcych, tj. z otowskiego, s poleƒskiego i szczecineckiego, to koncentrujemy swoje funkcjonowanie tylko na terenie powiatu cz uchowskiego. Ofert kierujemy przede wszystkim do tutejszych mieszkaƒców. Mam na myêli zarówno tych, którzy prowadzà firmy, rolników, osoby fizyczne a tak e jednostki samorzàdu terytorialnego. Nie dzielimy klientów na lepszych czyli tych, przynoszàcych wi ksze zyski, czy gorszych na których zarabiamy mniej. Ka dego traktujemy profesjonalnie. Dodam, e depozytariuszami sà g ównie jednostki samorzàdowe, osoby fizyczne i ma e firmy, natomiast wêród kredytobiorców przewa ajà rolnicy i Êrednie firmy. Wszystkich darzymy szacunkiem. Czy do swoich strategicznych partnerów biznesowych bank zalicza samorzàdy? Samorzàdy sà istotnym klientem naszego banku. W chwili obecnej obs ugujemy wszystkie jednostki bud etowe istniejàce na terenie powiatu cz uchowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym. Przy czym nale y podkreêliç i o wyborze banku przez jednostk bud etowà decyduje przetarg. Obecnie obs ugujemy 100% rynku, ale przyst pujàc do przetargu zawsze kierujemy si rachunkiem ekonomicznym i nawet jeêli nasza wspó praca z jednostkà samorzàdowà uk ada si bardzo dobrze, to nie znaczy, e b dziemy w przysz oêci prowadzili ich rachunki. Samorzàdy podobnie jak klienci indywidualni wymagajà od banku wcià nowych, atrakcyjniejszych us ug. Banki SGB oferujà nowoczesne produkty depozytowo-kredytowe. Klienci majà do dyspozycji palet mi dzynarodowych kart p atniczych. W dobie globalizmu to jest niezb dne. Rynek wymusza wprowadzanie nowoczesnych kana ów dost pu do rachunków. JesteÊmy u ytkownikami systemu informatycznego NOVUM 4 GL. Oferujemy naszym klientom dost p do rachunków bankowych za poêrednictwem Internetu, home bankingu, bankofonu, czy SMSów. Posiadamy trzy bankomaty. Oprócz mi dzynarodowych kart p atniczych, kart z odroczonym terminem p atnoêci czy kredytowych, które zacz liêmy wydawaç w roku bie àcym, wydajemy równie karty w asne o zasi gu lokalnych. Kart w asnych wydaliêmy ju Szata graficzna naszej karty przedstawia najbardziej charakterystyczna budowl Cz uchowa zamek krzy acki. Czyli bank w swojej ofercie wykorzysta lokalnà atrakcj, a czy przyczynia si do rozwoju miasta i regionu? OczywiÊcie. Pierwsze has o reklamowe banku brzmia o: Miejscowe pieniàdze do miejscowej spó dzielni na miejscowe potrzeby i nic nie straci o na swej aktualnoêci. Obecnie je troch unowoczeêniliêmy i brzmi: Lokalne pieniàdze do lokalnego Banku na lokalne potrzeby. Dzia amy lokalnie, myêlimy globalnie, podejmujemy decyzje perspektywiczne. Rozwój miasta i regionu zwiàzany jest z rozwojem firm, zarówno ma ych i Êrednich przedsi biorstw oraz rolników, którzy prowadzà dzia alnoêç na terenie obs ugiwanym przez BS Cz uchów. Bank wspiera ich zarówno poprzez kredytowanie inwestycji, jak i bie àcych potrzeb. Co Pani sàdzi o wspólnych akcjach promocyjnych banków SGB? Jak Pani ocenia obecny projekt banków SGB Lokata SGB dla rolników. Pogoda na zysk? Bardzo jesteêmy z tego zadowoleni i to z kilku powodów: wspólne reklamowanie si pozwala zaistnieç w ÊwiadomoÊci klientów jako banki spó dzielcze, stajemy si dzi ki temu bardziej rozpoznawalni, promujemy mark, bo przecie pomimo 150-letniej tradycji banki spó dzielcze nie sà markà która wêród klientów instytucji finansowych jest najbardziej rozpoznawalna. Wyprzedzajà nas cz sto banki komercyjne z du o krótszà obecnoêcià na polskim rynku us ug finansowych. Ponadto koszty wspólnych reklam sà znacznie ni sze. Pojedynczemu bankowi trudno by oby zaistnieç w telewizji, prasie czy w radio. A jeêli o radiu mowa, to Lokat SGB dodatkowo promowa abym na antenie. Rolnicy cz sto s uchajà radia. Dodatkowy atut lokaty? Sà one premiowane nagrodami rzeczowymi. Rolnicy pami tajà jeszcze, e w bankach

9 Oddzia banku mieêci si w turystycznej miejscowoêci Przechlewo w sàsiedztwie Urz du Gminy! Historia Banku Spó dzielczego w Cz uchowie Od poczàtku swojego powstania Bank Spó dzielczy w Cz uchowie mia wp yw na rozwój gospodarczy miasta i okolic. Krótko po II wojnie Êwiatowej w Polsce by o wiele do zrobienia. Powstanie lokalnego banku okaza o si niezb dne. O uruchomieniu banku zdecydowali najbardziej przedsi biorczy mieszkaƒcy Cz uchowa, a ÊciÊlej kierownictwo Powiatowej Spó dzielni Samopomoc Ch opska, które w dniu roku wystàpi o do Centralnej Kasy Spó ek Rolniczych w Toruniu o powo anie Banku Spó dzielczego z ograniczonà odpowiedzialnoêcià. Pierwsze Walne Zgromadzenie cz onków odby o si 29 listopada 1945 roku. W kilka dni póêniej ukonstytuowa a si Rada Nadzorcza banku, a w przeddzieƒ Wigilii Bo ego Narodzenia zosta powo any pierwszy zarzàd zarejestrowano spó dzielni w sàdzie 1950 przyj to nazw Gminna Kasa Spó dzielcza 1961 Walne Zgromadzenie przyjmuje nazw Spó dzielnia Oszcz dnoêciowo-po- yczkowa bank wraca do dawnej nazwy: Bank Spó dzielczy w Cz uchowie bank korzysta z przemian spo eczno gospodarczych, jakie odbywa y si w Polsce BS Cz uchów àczy si z Bankami Spó dzielczymi w Czarnem, Debrznie i Przechlewie Ba tycki Bank Regionalny S.A. àczy si z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA z Poznania tym samym Bank Spó dzielczy w Cz uchowie podobnie, jak inne banki spó dzielcze zwiàzane z BBR zrzesza si z GBW SA. Od poczàtku XXI wieku BS Cz uchów korzysta z rozpoczynajàcego si wzrostu gospodarczego. Wprowadza nowe produkty depozytowo-kredytowe. Zwi ksza obszar dzia ania do ca ego terenu powiatu cz uchowskiego. Obecnie posiada central w Cz uchowie, oddzia y w Czarnem, Debrznie, Przechlewie oraz fili w Rzecznicy i punkt kasowy w Koczale. Zarzàdza trzema bankomatami. spó dzielczych by y ksià eczki premiowane ciàgnikami i powrót do tej formy oszcz dzania jest trafnà decyzjà. Uwa- am, e nie tylko musimy patrzeç w przysz oêç ale nie mo- emy negowaç przesz oêci, przecie banki spó dzielcze zawsze by y zwiàzane ze Êrodowiskiem rolników, rzemieêlników, kupców i drobnej wytwórczoêci. RzeczywiÊcie tak jest, podobnie jak zaanga owanie banków w ycie lokalnych spo ecznoêci. Jak to wyglàda u Paƒstwa? Bank anga uje si w akcje charytatywne. Co roku w planie finansowym przeznaczamy od kilku do kilkunastu tysi cy z otych na wspieranie ró nych organizacji czy lokalnych inicjatyw. Pieniàdze dzielimy na poszczególne oddzia y, tam dyrektorzy decydujà dla kogo przeznaczyç pomoc. Finansujemy ró ne instytucje przedszkola, szko y, ko a gospodyƒ wiejskich, organizacje charytatywne, kluby sportowe, ochotniczà stra po arnà. Sponsorujemy te wydarzenia kulturalno-sportowe odbywajàce si na terenie naszego dzia ania m.in. Dni m odzie y, zawody jeêdzieckie, do- ynki. Wszystkich wymieniç nie sposób. Pani Prezes, zmieƒmy temat i troch pomówmy o Pani. Kieruje Pani bankiem od 1993 roku. Co uwa a Pani za swój najwi kszy sukces? Dla mnie sukcesem jest to, i banki spó dzielcze po trudnych latach 90. znowu sà istotnym elementem systemu bankowego w Polsce, e przetrwa y okres transformacji i odzyska y zaufanie swoich klientów. JesteÊmy znowu kojarzeni, jako banki przyjazne klientowi, posiadajàce ofert produktowà nie odbiegajàcà od propozycji konkurencji, no i oczywiêcie co jest niezmierne wa ne w bankowoêci, jeste- Êmy odbierani jako banki bezpieczne i stabilne. Jest takie stwierdzenie: JeÊli bank musi udowadniaç w asnà wiarygodnoêç, to znaczy e nie jest wiarygodny Keynes okreêli to jako psychologi finansów. Ale wracajàc do sedna pytania, to co mówi, nie oznacza, e w 1993 roku zacz am kierowaç s abym bankiem. Przej am bank w dobrej kondycji, którym poprzednio przez ponad 20 lat kierowa a pani Helena Wodowska. MyÊl, e sukcesem ka dego bankowca jest przekazanie swojemu nast pcy banku o silnej kondycji finansowej. OczywiÊcie w moim przypadku w przysz oêci, bo lubi swojà prac i chcia abym pracowaç tutaj a do emerytury. Jak Pani trafi a do bankowoêci spó dzielczej? Prosz opowiedzieç o przebiegu swojej kariery zawodowej. MyÊl, e cz sto naszym yciem kieruje przypadek. W a- Êciwie przez przypadek rozpocz am prac w naszym banku spó dzielczym. Nie dosta am si na studia, a wówczas w Polsce obowiàzywa system punktowy, czyli np. kandydat otrzymywa punkty za pochodzenie. Ja ich nie mia am i zacz am szukaç pracy, takiej dorywczej maksymalnie na rok. Tak trafi am do banku. Po roku pracy zaproponowano mi abym zosta a i studiowa a zaocznie i tak zwiàza am si z bankowoêcià spó dzielczà. Ukoƒczy am studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek finanse, potem studia MBA na Uniwersytecie w Gdaƒsku. BankowoÊci uczy mnie prof. Stefan Ochociƒski, bardzo dobry znawca bankowoêci spó dzielczej. Czy kobiecie szefowi atwiej kierowaç bankiem ni m czyênie? MyÊl, e p eç nie ma tu znaczenia. Decydujà pewne predyspozycje, które powinna posiadaç osoba kierujàca jakàkolwiek firmà, nie tylko bankiem np. umiej tnoêç wspó pracy w grupie, wyznaczenie celów, kierunków rozwoju oraz konsekwentne dà enie do ich realizacji. Nieodzowna jest sztuka brania odpowiedzialnoêci za firm a tym samym odpowiedzialnoêci za pora ki, bo przecie kierowanie firmà to nie tylko pasmo sukcesów. Jak Pani sp dza wolny czas? Jakie ma Pani hobby? Jestem zwolennikiem intensywnej pracy od poniedzia ku do piàtku, aby mieç czas wolny w sobot i niedziel. Lubi wypoczywaç w ruchu, dlatego du o chodz, je d rowerem oraz pracuj w ogrodzie. W ogóle uwa am i praca w ogrodzie uczy pokory wobec tego co si robi i ycia. Mam niewielki ogródek. Nie posadz wszystkiego co mi si podoba na 16 arach, równie moje wysi ki nie zawsze sà wynagrodzone, wystarczy e przyjdà ostre mrozy i nie wszystkie roêliny przetrwajà, wówczas ca y wysi ek idzie na marne. Podobnie jest w yciu, trzeba mieç w sobie du o pokory i cierpliwoêci. Natomiast mojà drugà pasjà sà ksià ki. Uwielbiam czytaç. Mam swoich ulubionych autorów, do których nale à: Ryszard KapuÊciƒski, Jonathan Carroll, Fiodor Dostojewski, Graham Greene oraz Wies aw Sala operacyjna w centrali banku MyÊliwski. Kilka tygodni temu wysz a ksià ka Ryszarda KapuÊciƒskiego Da em g os ubogim, opisujàca ostatnie spotkanie wybitnego pisarza z w oskà m odzie à. Tak, s ysza am o niej. KapuÊciƒski pisze w niej o spotkaniu z Innym, reprezentujàcym innà kultur, tradycj, przekonania. Na pewno po nià si gn. ycz mi ej lektury i dzi kuj za rozmow. Roman Szewczyk 7 z ycia SGB

10 z ycia SGB 8 Wystawa Rocznicowa oraz prezentacja Gabinetu Numizmatycznego Banku Spó dzielczego w Witkowie z okazji Jubileuszu 120 lecia Banku Bank Spó dzielczy w Witkowie przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddzia w Koninie dzi ki goêcinnoêci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie prezentuje w salach MBP kolekcj monet i banknotów. W sali wystawowej MBP w Koninie w dniu 10 lutego 2008 roku otwarto wystaw numizmatycznà z prezentacjà kilkuset eksponatów, które na co dzieƒ prezentowane sà w sali obs ugi klienta Banku w Witkowie. Gabinet Numizmatyczny Banku powsta w drugiej po owie lat osiemdziesiàtych ub. wieku, z inicjatywy ówczesnego Prezesa zarzàdu Micha a Rydlewicza. Zapoczàtkowana przez niego kolekcja obecnie uzupe niana jest przez jego nast pc syna Prezesa Adama Rydlewicza. Kolekcja aktualnie liczy kilkaset egzemplarzy banknotów i monet, i jest wyjàtkowym zjawiskiem w skali kraju. WÊród eksponatów prezentowanych w Koninie, znalaz y si medale okolicznoêciowe i klipy oraz banknoty stanowiàce prawny Êrodek p atniczy w Polsce po roku 1944, monety obiegowe, okoliczno- Êciowe oraz kolekcjonerskie. Wystawa w Koninie rozpocz a Rok Jubileuszowy Banku Spó dzielczego w Witkowie. G ówne uroczystoêci 120 lecia Banku odb dà si w czerwcu poniewa rejestracja sàdowa Banku nastàpi a w dniu 25 czerwca 1888 roku. UroczystoÊç otwarcia wystawy swojà obecnoêcià uhonorowa Z-ca Prezydenta Miasta Konina Pan Tadeusz Tylak, Starosta kolski Pan Eugeniusz Oblizajek i Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddzia w Koninie Pan Jan Bartniak oraz Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koninie Pan Krzysztof Jóêwiak, wystaw pierwszego dnia zwiedzali przede wszystkich kolekcjonerzy nale àcy do PTN. Spotkanie informacyjno szkoleniowe z zakresu funduszy unijnych dla klientów Banku K Lata to okres szczególny dla polskiego rolnictwa, w okresie tym bowiem polskie rolnictwo b dzie mog o skorzystaç mi dzy innymi z pomocy unijnej wynoszàcej 13,20 mld EU- RO nakierowanej na uczestników Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pragnàc przybli yç Klientom Banku mo liwoêci, jakie dajà Programy unijne Bank Spó dzielczy w O awie zorganizowa dnia 30 listopada w swojej siedzibie spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Celem spotkania by o pokazanie w jaki sposób ka dy polski rolnik b dzie móg staç si beneficjentem unijnej pomocy. W warsztatach wzi o udzia wielu Klientów Banku rolników zainteresowanych unijnà pomocà. GoÊçmi specjalnymi byli równie Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Kazimierz Putyra, Wójt Gminy O awa Ryszard Wojciechowski oraz Wójt Gminy Czernica Stefan D bski. Organizacjà merytorycznà spotkania zaj a si firma doradcza POLSPA SGB Consulting z Poznania. Doradcy POLSPA SGB Consulting w o yli du- y wk ad pracy w przygotowanie szkolenia pod kàtem merytorycznym. Ich wiedza zosta a przekazana w sposób umo liwiajàcy s uchaczom klientom naszego Banku przyswojenie du ej iloêci nowych informacji g ównie praktycznych rad i uwag dla osób chcàcych ubiegaç si o Êrodki finansowe Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli zadowoleni z ich przebiegu i mo liwo- Êci zdobycia wiedzy, którà stworzy Bank Spó dzielczy w O awie. Info. BS O awa Nowy przystanek SGB w Ostrowie Wielkopolskim Jedni majà swój Przystanek Woodstock, inni majà Przystanek Alaska, a SGB ma swój przystanek w Ostrowie Wielkopolskim. Naprzeciwko Oddzia u GBW SA w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej znajduje si przystanek Miejskiego Zak adu Komunikacji. Codziennie z przystanku korzystajà setki pasa erów z ca ego powiatu podà ajàcych do domu po dniu w pracy, czy w szkole. Jest wi c on doskona ym miejscem do zaprezentowania Spó dzielczej Grupy Bankowej i oferty SGB. Dlatego dzier awiona od lat powierzchnia reklamowa przystanku MZK zosta a odnowiona i zaktualizowana. Przystanek pomalowano na firmowy kolor Spó dzielczej Grupy Bankowej a na obramowaniu przystanku zaprezentowano logotyp SGB. Na zamontowanej tablicy reklamowej umieszczono plakat Korzystaj z si y Grupy z naniesionymi placówkami SGB z powiatu ostrowskiego: pasa erowie mogà sprawdziç, gdzie (oprócz Oddzia u GBW SA na Raszkowskiej) znajduje si placówka SGB i poznaç telefon kontaktowy. Info w. GBW SA O/Ostrów Szkolne Kasy Oszcz dnoêci i ich aktywnoêç: RBS Lututów Szanowni Czytelnicy, w aênie jeste- Êmy na pó metku roku szkolnego i co

11 za tym idzie na pó metku Konkursu SKO w roku szkolnym 2007/2008, poni ej przedstawiamy inicjatyw RBS w Lututowie, gdzie w dniu 21 listopada 2007 r. w Szkole Podstawowej w Lututowie odby si Mi dzyszkolny Konkurs GROSZ DO GRO- SIKA 2007 Organizatorem by a Szkolna Kasa Oszcz dnoêci przy Szkole Podstawowej w Lututowie, której opiekunem jest Pani Renata Pagacz oraz Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie. Konkurs przeznaczony by dla cz onków Szkolnych Kas Oszcz dnoêci Szkó Podstawowych uczestniczy o w nim 31 dru yn ze Szkó Podstawowych z terenu dzia ania Rejonowego Uczestników konkursu powitali Dyrektor Szko y Podstawowej w Lututowie Dorota Bartoszek, Opiekun SKO przy Szkole Podstawowej w Lututowie Renata Pagacz oraz Prezes Zarzàdu Rejonowego Banku Spó dzielczego Lututowie Marian Fita. Banku Spó dzielczego w Lututowie tj. z powiatów: wieruszowskiego, wieluƒskiego, sieradzkiego i ostrzeszowskiego. Uczniowie wykazywali si wiedzà z finansów i bankowoêci oraz prezentowali swoje umiej tnoêci matematyczne. Celem konkursu by o: Propagowanie oszcz dzania w SKO, zapoznanie uczestników z bankowoêcià i Rejonowym Bankiem Spó dzielczym w Lututowie oraz rozwijanie postaw poznawczych wêród m odzie y i integracja uczniów z ró nych szkó. Poprzez uczestnictwo w konkursie dzieci pozna y zagadnienia dotyczàce finansów, w tym szczególnie zapozna y si z bankowoêcià. Z uwagi na zadania konkursowe dzieci zastosowa y swojà wiedz matematycznà w sytuacjach ycia codziennego, Mi dzyszkolny konkurs propagowa zdrowà rywalizacj wêród uczestników i zach ca uczniów do podejmowania nowych wyzwaƒ. Zwyci zcy KONKURSU I MIEJSCE SZKO A PODSTA- WOWA W SOKOLNIKACH, którà reprezentowali uczniowie: Dawid Bartoszek, Piotr Ry oraz Sebastian Je ykowski, opiekun Anna Skupiƒska II MIEJSCE SZKO A PODSTA- WOWA W LUTUTOWIE, którà reprezentowali uczniowie: Krystian Kupis, Aneta Osio kowska oraz ukasz Mielczarek, opiekun Renata Pagacz III MIEJSCE SZKO A PODSTA- WOWA W KRASZEWICACH, którà reprezentowali uczniowie: Marta Jangas, Patrycja Za cka oraz Dominik Wabnik, opiekun Katarzyna Cegie ka WYRÓ NIENIA OTRZYMA Y: SZKO A PODSTAWOWA W CZA- STARACH ORAZ W BIADASZ- KACH Zwyci zcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ksià kowe ufundowane przez Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie K na podst. Info. RBS Lututów Bal Noworoczny Banku Spó dzielczego w Dzierzgoniu 12 stycznia z inicjatywy Rady i Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Dzierzgoniu, odby si bal noworoczny dla udzia owców w którym uczestniczy o 60 par, w tym niemal w komplecie zjawi a si Rada, Zarzàd i pracownicy Banku. Szampaƒskiej atmosferze w nowo wybudowanym obiekcie w Gospodarstwie Agroturystycznym OSTOJA sprzyja y smakowite, wyszukane potrawy, skocznie przygrywajàcy zespó muzyczny oraz wyêmienite humory przyby- ych. GoÊci w imieniu w adz Banku powita a Prezes Zarzàdu Dobros awa Fràczek, która w yczeniach noworocznych wyrazi a nadziej wspó pracy w realizacji zamierzonych przez klientów inwestycji. Jako zalà ek tych przedsi wzi ç, ka dy z goêci otrzyma reklamowy breloczek do kluczy. UroczystoÊç uêwietni a wizyta w adz powiatu sztumskiego w osobie Starosty pana Piotra Steca. Gospodarz powiatu pogratulowa udanej wspó pracy Zarzàdu Banku z udzia owcami oraz z o y serdeczne yczenia noworoczne, po czym w àczy si do zabawy. Info BS Dzierzgoƒ II KONFERENCJA SAMORZÑ- DOWA Banku Spó dzielczego w Ciechanowie W dniu 31 stycznia 2008 roku Bank Spó dzielczy w Ciechanowie ju po raz drugi zaprosi swoich goêci do Hotelu Baron w Ciechanowie na Konferencj Samorzàdowà. W konferencji uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele 33 jednostek samorzàdu terytorialnego funkcjonujàcych na terenie dzia ania Banku. WÊród honorowych goêci znalaz si Marsza ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, senator RP Eryk Smulewicz oraz pos owie: Miros aw Koêlakiewicz, Aleksander Sopliƒski, Andrzej Halicki. Tematem przewodnim konferencji by o kszta towanie wizerunku samorzàdów w Êrodowisku lokalnym. Prof. zw. dr hab. Henryk Mruk Ranga konferencji niewàt- podczas wyk adu pliwie wzros a dzi ki prof. zw. dr hab. Henrykowi Mrukowi reprezentujàcemu Akademi Ekonomicznà w Poznaniu, którego wyjàtkowo ciekawy wyk ad ÊciÊle powiàzany z tematem konferencji porwa s uchaczy i pozostawi 9 z ycia SGB

12 z ycia SGB 10 Aktorzy Teatru Mimo niezapomniane wra enia, co znalaz o swoje odzwierciedlenie w dyskusjach w drugiej, mniej oficjalnej cz Êci spotkania. Dodatkowym elementem, który zachwyci wszystkich goêci by a obecnoêç aktorów Teatru Mimo w Warszawie. Dwie damy w karnawa- owym, weneckim stylu i pierrot swojà mistrzowskà mimikà i finezyjnym gestem oczarowali uczestników spotkania nadajàc mu niezwyk y charakter. To wszystko sprawi o, e ju dziê Uczestnicy konferencji zaczynamy odliczanie dni do kolejnej konferencji samorzàdowej w 2009 roku. Info w asna BS Ciechanów Pierwszy oddzia w Szczecinie Ka da firma powinna mieç strategi pozyskiwania nowych klientów, utrzymywania lojalnoêci i zwi kszania zyskownoêci klientów, których posiada. W aênie tak dzia a GBS w Barlinku. Oprócz opieki nad klientami, których ju obs uguje czekajà go du e wyzwania zwiàzane z pozyskiwaniem nowych konsumentów, na nowych rynkach. Tym razem w gr wchodzà du e miasta, Gorzów, Stargard Szczeciƒski, a ju od 1 stycznia 2008 roku Szczecin. Sà to miasta, Zbigniew Wielgosz, Prezes Zarzàdu GBS w Barlinku w których konkurencja walczy o klienta o ka dej porze dnia i nocy. Kreowanie nowego popytu poprzez innowacj i tworzenie unikalnej wartoêci, której nie ma nikt inny nie jest jedynym rozwiàzaniem. GBS w Barlinku jak zawsze b dzie stara si byç jak najbli ej swoich obecnych i potencjalnych klientów. B dzie stara si nadal aktywnie wspieraç gospodarcze i spo eczno-kulturalne ycie ca ego regionu. Znakomity serwis, bliskoêç z klientami i dog bna wiedza na temat ich potrzeb b dà dla banku priorytetem na wszystkich terenach dzia- ania. 1 stycznia 2008 roku rozpocz liêmy proces integracji. W ramach tych dzia- aƒ zamierzamy przeprowadziç gruntowny remont budynku w Szczecinie, planujemy wyposa yç go w nowoczesny sprz t oraz chcemy przeszkoliç za- og mówi Zbigniew Wielgosz, Prezes Zarzàdu GBS w Barlinku, przed nami jeszcze prace wykoƒczeniowe zwiàzane z drugim oddzia em w Szczecinie, z którym planujemy ruszyç w czerwcu 2008 roku. R: Jak GBS w Barlinku b dzie budowa przewag konkurencyjnà w Szczecinie? ZW: Problem polega na tym, e produkty bankowe sà ustandaryzowane, czyli bardzo podobne, dlatego oprócz produktów bankowych oferujemy produkty ubezpieczeniowe, leasing oraz fundusze inwestycyjne. Zainteresowaniem cieszà si lokaty, których oprocentowanie si ga nawet 8%. Oprócz Lokaty Systematycznego Oszcz dzania, na której doroêli mogà gromadziç oszcz dnoêci dla swoich pociech na przysz e wydatki, proponujemy jeszcze lokat Cztery Pory Roku, która mo e byç zak adana w walutach obcych. B dziemy zawsze oferowaç coê, co zostanie rozpoznane i docenione przez klientów. Chcemy, eby nasz bank pozytywnie wyró nia si na tle innych. R: Czy chodzi o jakoêç obs ugi klienta? ZW: Mi dzy innymi. Ka dy klient chce byç obs u ony na najwy szym poziomie. Dzi ki temu b dzie do nas wracaç. Chcemy z jakoêci uczyniç unikalnà wartoêç. Nie b dziemy sk adaç klientom nierealnych deklaracji, oferujàc doskona à jakoêç, aby sk oniç ich do skorzystania z us ug Êredniej jako- Êci. Zdajemy sobie spraw, e sukces zale y przede wszystkim od zaanga owania pracowników. W aênie dzi ki zaanga owaniu naszych pracowników Bank w zesz ym roku otrzyma certyfikat jakoêci ISO 9001:2000, który równie obecnie wdra amy w oddziale w Szczecinie. R: Co mo e jeszcze GBS w Barlinku wyró niaç w du ych miastach? ZW: Bez wàtpienia elastycznoêç. Wykorzystujemy rozmiar naszego banku jako mocnà stron. Jako mniejszy bank (oczywiêcie w porównaniu z bankami komercyjnymi) jesteêmy bardziej elastyczni, mniej zbiurokratyzowani i z tego wzgl du ywiej reagujemy na indywidualne potrzeby klienta. Do tych potrzeb dostosowujemy standardy us ug czy produktów. R: W jaki sposób piel gnujecie kontakt z klientem? ZW: Dyrektorzy naszych oddzia ów pracujà na co dzieƒ w swoich placówkach, to jest bez wàtpienia du y atut. Inaczej jest w bankach o zasi gu ogólnokrajowym. Rozmawiamy z klientami, okazujemy im zainteresowanie, dzi ki temu czujà si dla nas wa ni. Zapewniamy im troskliwà obs ug i jesteêmy wtedy kiedy nas potrzebujà. Bank aktywnie wspiera ycie zarówno gospodarcze, jak i spo eczno- -kulturalne w ca ym regionie swojego dzia ania. Ju 26 stycznia 2008 roku bank b dzie jednym ze sponsorów koncertu charytatywnego z udzia em gwiazdy zagranicznej Gordona Haskella, który odb dzie si w Sali Opery na Zamku w Szczecinie. To kolejny dowód na to, e nie jest nam oboj tny los innych ludzi. R: A co z wizerunkiem? ZW: Wizerunek jest êród em przewagi konkurencyjnej, dlatego du e firmy wydajà du e sumy na PR, promocj marki i reklam. Pracujemy ca y czas nad wizerunkiem, który pozwoli nam wyró niç si w t umie. Zdajemy sobie spraw, e wszystko co robimy wpisuje si w ca oêç wizerunku. W ramach tego planujemy przeprowadziç gruntowny remont budynku w Szczecinie, wyposa yç go w nowoczesny sprz t w tym w bankomat oraz przeszkoliç za og nowego oddzia u. Czyli zabiegi, które stosowaliêmy przy poprzednich otwarciach. I Oddzia w Szczecinie to nasza 23 placówka, jak widaç mamy w tym spore do- Êwiadczenie (uêmiech). R: Czy 2008 rok przyniesie dla banku coê jeszcze? ZW: W czerwcu 2008 roku planujemy uruchomiç kolejny oddzia w Szczecinie oraz sieç punktów obs ugi klienta. Jak widaç przed nami stoi sporo wyzwaƒ. Dzi kuj bardzo za rozmow.

13 Z widokiem na owocnà wspó prac... Dzi ki wprowadzeniu do oferty subfunduszy Union Investment ka dy Bank Spó dzielczy ma mo liwoêç pomna ania zysków zwi kszania swojej konkurencyjnoêci wobec banków komercyjnych wspó pracy z profesjonalnym, wielokrotnie nagradzanym partnerem (po raz piàty na podium w rankingu najlepszych TFI dziennika Rzeczpospolita)*. * Doroczny ranking TFI z dnia Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna Warszawa tel.: (48 22) faks: (48 22) telegazeta: TVP1 str Ta wspó praca owocuje zyskiem! Zapraszamy!

14 z ycia SGB Nowa siedziba KBS Wejherowo Kaszubski Bank Spó dzielczy w Wejherowie, w sobot 16 lutego br. w zimowej scenerii uroczyêcie otwiera nowà siedzib Banku Kaszubski Bank Spó dzielczy w Wejherowie na 100-lecie Banku, obchodzone w roku 2006 osiàgnà fundusze w asne w wysokoêci 1 mln euro. KBS jest uniwersalnym bankiem, obs ugujàcym rolnictwo, ma e i Êrednie przedsi biorstwa oraz gospodarstwa domowe. W roku 2004 i 2005 KBS otrzyma god o promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsi biorców co dowodzi, i posiada ofert odpowiadajàcà potrzebom MSP. Klientami Banku sà tak e jednostki samorzàdu terytorialnego, Bank prowadzi kompleksowà obs ug bud etu Starostwa Powiatowego, Miasta Redy oraz gminy Choczewo, czyce i St yca. Strategia Kaszubskiego Banku Spó dzielczego w Wejherowie zorientowana jest na okreêlenie potrzeb i spe nianie oczekiwaƒ Klientów. Wytyczone w strategii KBS zadania zmierzajà do umacniania konkurencyjnej pozycji rynkowej Banku poprzez sprawny i powszechny system rozliczeƒ bankowych, zwi kszanie zakresu, poziomu i jakoêci Êwiadczonych us ug bankowych. Poprzez realizacj zadaƒ Strategii oraz takim atutom, jak elastycznoêç, krótki proces decyzyjny, bliski i dobry kontakt z klientem Bank jest w stanie sprostaç istniejàcej konkurencji us ug bankowych na swoim terenie. W uroczystoêci udzia wzi li przedstawiciele samorzàdu terytorialnego, spó dzielcy, prasa, pracownicy banku i wykonawcy wywodzàcy si z lokalnego Êrodowiska. 12

15 Zarzàdzanie relacjami z klientem CRM System w Poznaƒskim Banku Spó dzielczym Zamiast postrzegania w ka dym cz owieku potencjalnego klienta, powinniêmy raczej zaczàç dostrzegaç w ka dym kliencie cz owieka. /philip kotler/ System zarzàdzania relacjami z klientami pozwala na wykorzystanie wiedzy firmy o kliencie a umiej tnoêç wykorzystania tej wiedzy stanowi jej cenny kapita. Customer Relationship Management jest to strategia biznesowa polegajàca na budowaniu zwiàzku z klientami i zarzàdzaniu nimi w celu uzyskania optymalizacji korzyêci w d ugim okresie czasu. Jest ona podbudowana technologià informatycznà, dzi ki czemu firma mo e zwi kszyç swoje przychody i lepiej rozpoznawaç potrzeby klienta. WartoÊç firmy wzrasta, je eli dysponuje ona wdro onym systemem CRM stanowiàcym narz dzie wspierajàce realizacj jej celów biznesowych. Nale y je traktowaç nie jako êród o kosztów, lecz jako inwestycj i to inwestycj d ugoterminowà, poniewa CRM w d ugim okresie czasu przyniesie wymierne i niewymierne korzyêci biznesowe zarówno dla firmy, jak i dla klienta oraz pozwoli byç jak najbli ej klientów. Zdarza si wiele nieporozumieƒ dotyczàcych CRM, które wynikajà ze stwierdzenia, e jest to oprogramowanie. Faktem jest, e realizacja celów CRM wspierana jest przez oprogramowanie, jednak jest ono tylko narz dziem pomagajàcym te cele realizowaç. Sama technologia bez uwzgl dnienia aspektów organizacyjnych czy kulturowych najcz Êciej nie przyniesie adnych efektów, poniewa CRM to filozofia prowadzenia biznesu a nie tylko technologia. Tylko poprzez wszystkie aspekty zarzàdzania i ca oêciowe podejêcie do zarzàdzania relacjami z klientami, jest szansa na sukces i realizacj celu jakim jest zaspokojenie potrzeb klientów. Wspó czesne zarzàdzanie firmà zmierza do zwi kszenia sprawnoêci dzia ania w celu usatysfakcjonowania klienta. Wyniki ekonomiczne mo na osiàgnàç dzi ki personalizacji i indywidualizacji oferty zaspokajajàcej potrzeb klienta. Takie podejêcie do klienta staje si coraz popularniejszà metodà zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Podsumowujàc kwesti zwiàzanà z problematykà zdefiniowania poj cia CRM nale y powiedzieç, e jest to strategia biznesowa ukierunkowana na klienta. Jako podstaw dzia ania organizacji przyjmuje ona permanentne budowanie relacji z klientami i dbanie o ich utrzymanie. CRM za podstaw sukcesu rynkowego przyjmuje satysfakcj obu stron. Twierdzi si, e CRM pomaga organizacji w kompleksowym rozumieniu klientów, w szczególnoêci ich w aêciwej segmentacji i opracowaniu dla poszczególnych segmentów odpowiednich portfeli dóbr i us ug. Wszystkie te zabiegi majà na celu wzmocnienie lojalnoêci, a co za tym idzie satysfakcji klientów. Zastosowanie na polu CRM stosownych rozwiàzaƒ teleinformatycznych nie jest tylko modnym dodatkiem, ale koniecznoêcià. Technologia informatyczna jest tu bardzo istotnym czynnikiem, decydujàcym o praktycznym powodzeniu wdro enia i zakresie generowania korzyêci.! CRM skrót od angielskiego okreêlenia zarzàdzania relacjami z klientem Customer Relationship Management. CRM to: po pierwsze strategia zarzàdzania, a po drugie aplikacja informatyczna. Oprogramowanie CRM System, pracujàce w PBS jest informatycznym systemem wspomagajàcym zarzàdzanie relacjami z klientami. System zapewnia podstawowà funkcjonalnoêç w zakresie gromadzenia informacji o obs ugiwanych klientach, nawiàzanych kontaktach i aktywnoêci sprzeda owej pracowników banku. Filozofia CRM polega na takim traktowaniu klientów, aby przy ka dym kontakcie z bankiem, utwierdzali si w przekonaniu, e dokonali w aêciwego wyboru. Prawid owo wdro ona filozofia CRM i wspierajàcy jà system informatyczny generuje dwa rodzaje korzyêci: strategiczne, d ugofalowe, zwiàzane z postrzeganiem organizacji przez pracowników bàdê klientów i podnoszàce lojalnoêç klientów i operacyjne, znajdujàce odzwierciedlenie g ównie w obni ce kosztów prowadzenia poszczególnych jednostek organizacyjnych g ównie sà to ni sze koszty kampanii reklamowych, analiz i badaƒ rynku, segmentacji klientów. W aêciwie wdro ony system informatyczny CRM pozwala na wglàd w prognozy bazujàce nie na przybli eniach analityków, lecz na rzetelnych, faktycznych danych odnoszàcych si bàdê do ka dego klienta, grup klientów, produktu czy ca ej organizacji. System zabezpiecza tak e przed negatywnym, zw aszcza w zakresie zarzàdzania wiedzà, wp ywem fluktuacji kadr i wynikajàcych stàd problemów z zapewnieniem wysokiej jakoêci obs ugi klienta Zatem, sprawne wdro enie projektu CRM w d u szym okresie wp ywa na wzrost sprzeda y i zwi kszenie udzia u w rynku, a tak e na wskaênik zwrotu z inwestycji. CRM podnosi zdolnoêç efektywnego pozyskiwania klientów oraz umiej tnoêç ich utrzymywania. CRM mo e bezpoêrednio wp ynàç na wynik firmy, zwi kszajàc efektywnoêç, a tak e redukowaç koszty marketingowe i operacyjne. CRM pozwala firmie byç blisko klientów. Wdro enie narz dzia CRM System w Poznaƒskim Banku Spó dzielczym to oprócz instalacji oprogramowania, które pozwoli o zwi kszyç wydajnoêç pracy na poszczególnych stanowiskach i w jednostkach organizacyjnych, to tak- e zmiana sposobu myêlenia ca ego banku. Proces wdro enia aplikacji systemu zarzàdzania relacjami z klientem dotyczy wszystkich komórek i procesów wewnàtrz banku i obecnie ma wp yw na relacje banku z otoczeniem. Jego wdra anie stanowi o proces prze amywania oporu u ytkowników i stopniowego przyzwyczajenia ich do odmiennych od dotychczasowych metod pracy i do uwa nego s uchania potrzeb klienta. Do odniesienia sukcesu niezb dne sta o si wzbudzenie akceptacji u wszystkich pracowników, którzy majà kontakt z klientem, nast pnie motywacji do zmian i ÊwiadomoÊci wspó odpowiedzialnoêci za relacje z klientami. W PBS wdro enie projektu CRM System uda o si dzi ki zaanga owaniu wszystkich pracowników powiedzia Stanis aw Murawski, Prezes Zarzàdu PBS i po pó rocznym okresie jaki minà od momentu wdro enia aplikacji mo emy powiedzieç, e przynios o nam spodziewane efekty. Decyzja o wdro eniu CRM podj ta zosta a w odpowiedzi na potrzeb rozwiàzania konkretnych potrzeb biznesowych banku i klientów. ZdefiniowaliÊmy nasz projekt (CRM System) jako nowe podejêcie do procesu obs ugi klienta, w który zaanga owane sà wszystkie jednostki organizacyjne majàce wp yw na relacje z klientem. Pomog o nam jasne sformu- owanie celów, a nast pnie wyznaczenie mierników sukcesu i konsekwentne rozliczanie jednostek organizacyjnych PBS z osiàgania tych celów. 13 dzia alnoêç handlowa

16 OkreÊlenie potrzeb sprzeda owych i celów wdro enia systemu, spójnych z planami i celami biznesowymi oraz koniecznoêç sta ego nadzoru nad realizacjà projektu sta o si zadaniem dla najwy szego kierownictwa PBS. Powodzenie przedsi wzi cia uzale nione by o od jego wsparcia, projekt CRM System sprzedano wewn trznie, poprzez szkolenia pracowników, nast pnie prezentacje dla poszczególnych jednostek celem w aêciwego zrozumienia celu wdra ania i sposobów mierzenia tych celów. Mierniki realizacji celów CRM System powiàzane zosta y z regulaminem wynagradzania i systemem motywacyjnym w PBS oraz z punktowà ocenà wyników jednostek organizacyjnych banku. Aktualna wersja systemu zawiera modu y ewidencji dla klientów banku oraz potencjalnych klientów (przez potencjalnego klienta rozumie si takiego klienta, który nie posiada jeszcze produktów banku, a którego bank chce pozyskaç przedstawiajàc mu konkretnà ofert ). W systemie udost pnione zosta y ró nego rodzaju filtry i raporty, które dotyczà sprzeda y zarzàdzanie kontaktami, profile klientów, historia kontaktów sprzeda owych i serwisowych, zarzàdzanie kontem klienta, zarzàdzanie sprzeda à przewidywania, analiza sprzeda y, przydzia do terytorium (jednostki organizacyjnej), monitorowanie potencjalnych sprzeda y; korespondencja i marketing zarzàdzanie kampaniami, baza produktów, cennik, lista adresowa, przyjmowanie i dystrybucja w obr bie struktur sprzeda owych informacji o klientach zg aszajàcych zainteresowanie ofertà, odpowiadajàcych na kampani, telemarketing, serwis i wsparcie klienta po sprzeda y jako funkcja raportowania. Na pytanie: Dlaczego wdro ono CRM System? Prezes St. Murawski odpowiedzia Poniewa obecnie klient banku jest wymagajàcy oraz Êwiadomy swojej coraz silniejszej pozycji na rynku. Chce byç rozpoznawany i traktowany w sposób szczególny i nie ma ochoty za to dodatkowo p aciç. Ka dy jest inny, posiadajàcy indywidualne potrzeby i w asne upodobania. Tak e dlatego, e klienci korzystajà z nowych technologii i adoptujà si do zmian otoczenia, chcà z bankiem wspó pracowaç na zasadach partnerskich i relacjach opartych na zaufaniu i obustronnym szacunku. Rachunek jest prosty jeêli nie umiesz zadowoliç swoich klientów i zdobyç ich lojalnoêci, szybko zrobi to ktoê inny. Dane o klientach oraz informacje o procesach zwiàzanych z obs ugà klienta które trafi y do aplikacji CRM System w Poznaƒskim Banku Spó dzielczym wydatnie wp yn y na zwi kszenie efektywnoêci pracy banku. Wprowadzenie do systemu danych na temat planowanych przedsi wzi ç klientów pozwala pracownikom przedstawiaç klientom ofert w zakresie ich potrzeb i mo liwoêci. CRM System to nie tylko system informatyczny, lecz tak- e element strategii marketingowej PBS, pozwalajàcy na sprawne zarzàdzanie informacjami i w konsekwencji realizacj potrzeb i oczekiwaƒ klienta przy maksymalnie skróconym czasie jego obs ugi. A ocena pracy jednostek organizacyjnych PBS na koniec grudnia 2007 roku mówi sama za siebie, zwyci a najlepszy. ucja Kamiƒska Liderem w leasingu wêród banków spó dzielczych SGB zosta Poznaƒski Bank Spó dzielczy Doroczny konkurs SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. rozstrzygni ty! dzia alnoêç handlowa Z przyjemnoêcià informujemy, e w roku 2007 wspó praca SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. z Bankami Spó dzielczymi rozwija a si i zaowocowa a zawarciem kolejnych umów leasingowych. POLSKI LEASING SGB sprzedajà 22 Banki Spó dzielcze naszej grupy, przy czym w minionym roku do grona wspó pracujàcych w zakresie leasingu do àczy y: Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Gorzowie Wlkp., Bank Spó dzielczy Rzemios a w Szczecinie, Bank Spó dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim, Bank Spó dzielczy w Czarnkowie oraz Bank Spó dzielczy w Gr bocinie. Pami tamy wszyscy emocje poprzednich lat, kiedy to ranking zawartych w roku umów wy ania zwyci zców. W roku 2005 zwyci zcà zosta Bank Spó dzielczy w Pleszewie, nast pny rok, to pozycja lidera przyznana Bankowi Spó dzielczemu w Gnieênie. Nie mniejsze emocje towarzyszy y nam w koƒcu roku 2007, kiedy sprawdzaliêmy ranking zamieszczony tak e na naszej stronie w strefie dla pracowników SGB. O pozycj lidera walczy y ze zmien- 14 nym powodzeniem Poznaƒski BS i Bank Rumia Spó dzielczy, które ju w po owie roku wysun y si na prowadzenie. Wygra Poznaƒski Bank Spó dzielczy, za zawarte transakcje Bank otrzyma prowizj a tak e nagrod specjalnà. Gratulujemy zwyci zcy! Mamy nadziej, e w roku 2008 grono wspó pracujàcych Banków poszerzy si o kolejne placówki, a Paƒstwa klienci do àczà do grona zadowolonych kontrahentów, obs ugiwanych tak e w zakresie leasingu. Z niecierpliwoêcià czekamy te na tegoroczne wyniki i informacje, kto w 2008 roku zostanie liderem w leasingu. Info. SGB-TRANS-LEASING PTL Sp. z o.o.

17 Leasing jako wspó czesne narz dzie finansowania inwestycji Rynek leasingu w Polsce od roku 2002 notuje swój ciàg y rozwój. Trwajàcy od kilku lat wysoki wzrost gospodarczy w naszym kraju sprawia, e ten w aênie sposób finansowania inwestycji rozwija si bardzo dynamicznie. Szacuje si, e co trzecia inwestycja finansowana jest w aênie leasingiem. WartoÊç nowego portfela oddanego do u ytkowania na rynku ruchomoêci i nieruchomoêci w Polsce w 2007 roku przekroczy a 30 mld z otych. W okresie od I do III kwarta u 2007r. najbardziej dynamicznie rozwija si segment Êrodków transportu drogowego, pozwalajàc utrzymaç tej grupie produktów wysoki 65% udzia w rynku leasingu ruchomoêci. W dalszym ciàgu g ównym motorem nap dowym rozwoju tego segmentu rynku by leasing samochodów osobowych oraz ciàgników i naczep. Równie bardzo dobrze rozwija si drugi podstawowy segment rynku ruchomoêci czyli leasing maszyn i urzàdzeƒ przemys owych. Udzia tej grupy produktów w rynku wzrós z 29% do 31%. Warto tak e zwróciç uwag na dynamicznie rozwijajàcy si leasing maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, których udzia w rynku uleg podwojeniu na przestrzeni ostatnich trzech kwarta- ów 2007r. Ârednia wartoêç wyleasingowanych urzàdzeƒ w tym okresie wynios a 158 tys. z, a Êredni okres zawarcia umowy 46 miesi cy. Dobre wyniki odnotowano tak e w segmencie leasingu nieruchomoêci. Najwi kszy udzia (41%) spoêród wyleasingowanych nieruchomoêci w okresie do koƒca III kwarta u 2007r. mia y obiekty handlowe i us ugowe oraz obiekty biurowe (34%). Na trzecim miejscu znalaz y si obiekty przemys owe, z udzia em w rynku ok. 5%. Ârednia wartoêç obiektów handlowych i us ugowych wynios a 32 mln z, przemys owych 26 mnl z, biurowych 15 mln z. Najd u sze umowy leasingu by y zawierane na obiekty przemys owe (150 miesi cy), obiekty handlowe i us ugowe 130 miesi cy, oraz obiekty biurowe 90 miesi cy. Oszacowano, e wartoêç ca ego rynku ruchomoêci i nieruchomoêci oddanego w leasing w 2007 roku w Polsce mog a przekroczyç a 32 mld z. W 2006r. GBW S.A. i kilka zrzeszonych Banków Spó dzielczych podpisa y umowy o wspó pracy z dwiema firmami leasingowymi (finansujàcymi). Sà to VB Leasing S.A., z siedzibà we Wroc awiu, oraz SGB Trans-Leasing Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. w Poznaniu. Wspó praca ta polega na zdobywaniu przez Banki Spó dzielcze klientów, którzy wyrazili ch ç na finansowanie zakupu Êrodka trwa ego poprzez us ug leasingu. Bank poêredniczy w zdobywaniu klientów, a nie poêredniczy w sprzeda- y w imieniu i na rzecz firmy leasingowej. Cele proponowanej oferty leasingu w bankach spó dzielczych: stworzenie nowoczesnego wizerunku banku spó dzielczego, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty produktowej, jako nowoczesnej formy finansowania inwestycji, pozyskanie nowych klientów, dostosowanie oferty banku do propozycji innych wspó czesnych instytucji finansowych, dywersyfikacja ryzyka, uzyskanie dodatkowych dochodów (prowizje, odsetki), sprawna i rzetelna kompleksowa obs uga Klienta. KorzyÊci dla Banków Spó dzielczych: uzyskujà know-how doêwiadczonych firm leasingowych za poêrednictwem szkoleƒ, procedur oraz nieodp atnego oprogramowania, sà w àczane w polityk marketingowà poprzez materia- y reklamowe dostarczane nieodp atnie przez obie firmy leasingowe, otrzymajà wynagrodzenie za poêrednictwo w formie prowizji zale nej od wartoêci umów zawartych przez leasingodawc z klientem (korzystajàcym) zainteresowanym zawarciem umowy pozyskanym z udzia em Banku. GBW S.A. w Poznaniu na bie àco uatrakcyjnia ofert produktowà, aby sprostaç wymaganiom Klientów i dostosowaç jà do wymagaƒ nowoczesnego rynku finansowania inwestycji. Leasing, jako us uga, w sieci SGB jest dostosowany do aktualnie obowiàzujàcych norm i przepisów. Jako Bank staramy si dobraç wspó czesne produkty finansowania do potrzeb i mo liwoêci ka dego Klienta, tak aby forma, maksymalna kwota wierzytelnoêci, zabezpieczenie umowy stanowi y mo liwie najni sze koszty oraz nie utrudnia y prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej. Dzi ki dzia alnoêci firmy leasingowej SGB-Trans-Leasing Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. z siedzibà w Poznaniu. Banki Spó dzielcze majà mo liwoêç: inwestowaç swoje Êrodki wykupujàc udzia y ww. firmy leasingowej, finansowaç (poprzez kredytowanie ww. firmy leasingowej) tych swoich klientów, którzy pragnà skorzystaç z leasingowania Êrodków trwa ych, poêredniczyç w sprzeda y produktu leasingowego bez anga owania w asnych Êrodków. Dlaczego warto korzystaç z us ugi leasingu? us uga leasingu umo liwia podmiotom gospodarczym pozyskanie Êrodków trwa ych oraz czerpanie korzyêci z ich u ytkowania bez inwestowania w asnych Êrodków pieni nych, raty leasingowe (leasing operacyjny), jak i wszystkie wydatki zwiàzane z u ytkowaniem sprz tu sà w ca oêci zaliczane do kosztów uzyskania przychodów korzystajàcego leasing jest przez to bardziej atrakcyjny ni kredyt lub inwestycja ze Êrodków w asnych, korzystajàcy wypracowuje za pomocà wyleasingowanego sprz tu fundusze na rozwój firmy, raty leasingowe mogà byç dostosowane ÊciÊle do przewidywanych mo liwoêci finansowych korzystajàcego, np.: sezonowoêç dzia alnoêci, leasing w porównaniu z kredytem bankowym charakteryzuje si uproszczonà procedurà oraz krótszym okresem decyzyjnym i czasem uruchamiania finansowania, 15 dzia alnoêç handlowa

18 finansujàcy, b dàc w aêcicielem przedmiotu w ca ym okresie trwania umowy dokonuje jego ubezpieczenia, w konsekwencji z uwagi na du à skal dzia alnoêci i sta à wspó prac z ubezpieczycielami oferuje korzystajàcym korzystne stawki ubezpieczenia, a tak e mo liwoêç pomocy w przypadku likwidacji ewentualnej szkody, standardowym zabezpieczeniem zawartej umowy leasingu jest weksel wystawiony przez korzystajàcego, w przypadku wystàpienia problemów finansowych u korzystajàcego mo liwe jest przeniesienie praw i obowiàzków korzystajàcego na osob trzecià, zaakceptowanà przez finansujàcego. Dla jakich przedsi biorstw jest leasing? Leasing jest Êwietnym sposobem na sfinansowanie zakupu Êrodków trwa ych. Mniej formalnoêci, liczne korzyêci, krótki czas od momentu decyzji do finalizacji, czynià leasing popularny tak e wêród ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Wymagania nie sà a tak restrykcyjne, jak w przypadku kredytu. Wiele ma ych firm staje przed problemem pozyskania kapita u, zarówno na bie àcà dzia alnoêç jak i inwestycyjnà. Z leasingu warto skorzystaç jeêli przedsi biorca posiada wysokie przychody podatkowe lub do tego stopnia finansuje si kredytem, e nie otrzyma nast pnego. Rozpatrujàc leasing pod kàtem podmiotowym jest on atrakcyjny dla: osób fizycznych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà, podlegajàcà wpisowi do ewidencji, jak równie jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoêci prawnej, czyli dla spó ek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo akcyjnych, podmiotów posiadajàcych osobowoêç prawnà tj. spó ek z ograniczonà odpowiedzialnoêcià, spó ek akcyjnych, spó dzielni i przedsi biorstw paƒstwowych, stowarzyszeƒ i innych jednostek organizacyjnych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà, niepublicznych zak adów opieki zdrowotnej, lekarzy rodzinnych, lekarzy prowadzàcych praktyki prywatne, rolników. Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w Poznaniu oferuje na bie àco szkolenia dotyczàce leasingu, z którego korzystajà sukcesywnie banki spó dzielcze zrzeszone z GBW S.A. Zapraszamy wszystkich do wspó pracy i korzystania z szerokiej oferty produktowo us ugowej sieci SGB. Pora na kadry w bankach spó dzielczych nauka 16 Dawniej polityka personalna lub kadrowa dziê zarzàdzanie kadrami lub zasobami ludzkimi, zarzàdzanie kapita em intelektualnym bàdê zarzàdzanie talentami wraz z kilkoma innymi okreêleniami oznacza obszar zarzàdzania organizacjà, w którym zarówno podmiotem jak i przedmiotem oddzia ywania jest cz owiek, a funkcja zarzàdzania funkcjà personalnà czy funkcjami personalnymi. Warto podkreêliç, e to jedyny zasób banku, który ma charakter podmiotowo-przedmiotowy co oznacza, e jest nie tylko przedmiotem oddzia ywaƒ zarzàdczych ale ma charakter podmiotowy i oddzia ywania te mogà byç nie tylko w ró ny sposób odczytywane ale i zachowania pracownika w stosunku do tych oddzia ywaƒ mogà byç zmienne w czasie. Upraszczajàc znaczàco istotà funkcji personalnej w banku spó dzielczym jest panowanie nad zdolnoêcià kadr do realizacji jego misji, celów i zadaƒ. Niestety ani w teorii ani w praktyce nie ma prostych recept na efektywne wykonywanie tej funkcji. Natomiast jej naêladowanie czy kopiowanie jak w przypadku produktów bàdê us ug bankowych obarczone jest powa nym ryzykiem niepowodzenia. Banki jako instytucje zaufania publicznego gospodarujà kapita ami. Przeci tnemu czytelnikowi kojarzy si to z zarzàdzaniem kapita em finansowym i klasycznymi funkcjami banków. Niewielu wie, e ju dwa wieki temu Alfred Marshall pisa, e najcenniejszym kapita em ze wszystkich kapita ów jest kapita zainwestowany w cz owieka. Jednak nie powinno to oznaczaç ograniczania funkcji personalnej do kszta cenia, szkolenia i rozwoju kadr bankowych, choç jest! Od Redakcji: artyku em profesora Jana Szambelaƒczyka rozpoczynamy cykl dotyczàcy realizacji funkcji personalnych w bankach spó dzielczych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego kadr. to jedna z kluczowych kwestii w obszarze zarzàdzania zasobami ludzkimi (ZZL). Zapewne znajdà si czytelnicy, którzy po tym wst pie dojdà do wniosku, e skoro w okresie transformacji systemowej albo odnieêli sukcesy albo przezwyci yli kryzys w banku a ponadto zmienili swój bank nie do poznania pomimo regulacyjnych i systemowych burz w otoczeniu to nie muszà zajmowaç si profesjonalizacjà funkcji personalnej, bo si na tym znajà. No có, nic nie mo na na to poradziç ale lepiej by oby uczyç si na kosztownych doêwiadczeniach innych ni na w asnych b dach. Problematyka zarzàdzania zasobami ludzkimi w bankach spó dzielczych jest tym obszarem zarzàdzania, który od poczàtków transformacji systemowej w Polsce nie stanowi priorytetu dla w aêcicieli, kierownictw ani regulatora. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem, podobnie jak w innych sektorach, banki napotyka y tzw. palàce problemy lub posiada y inne proste rezerwy, które pozwala y podwy szaç efektywnoêç funkcjonowania (dotyczy to tak e banków komercyjnych) bez szczególnego doskonalenia funkcji personalnych, choç nie sposób pominàç bardzo rozleg ych zmian jakie nastà-

19 pi y w kwalifikacjach kadr bankowych w zwiàzku z kardynalnà zmianà regulacji i technologii bankowych i w nast pstwie ró nych form szkolenia czy rozwoju. Znacznie gorzej sytuacja przedstawia a si w innych obszarach ZZL (rekrutacja, dobór, ocenianie, planowanie karier/rezerwa kadrowa, motywowanie i wynagradzanie). Obecnie zarówno bezpieczeƒstwo jak i konkurencyjnoêç banków spó dzielczych, w coraz wi kszym stopniu zale à od jakoêci kadr, a profesjonalne wykorzystanie nowoczesnych instrumentów zarzàdzania zasobami ludzkimi, podobnie jak w innych przedsi biorstwach na konkurencyjnych rynkach, stanowi niezbywalny obowiàzek ich kierownictw poddawany systematycznej ocenie. Trzeba przyznaç, e wiedza o jakoêci zarzàdzania zasobami ludzkimi w bs-ach jest bardzo ograniczona. Próby poprawy sytuacji w tym zakresie, majàce na celu opracowanie przekrojowej diagnozy, podejmowane przez ZBP w 2006 roku, napotka y na stosunkowo s aby oddêwi k ze strony banków spó dzielczych. Uzyskane informacje (mo na zaryzykowaç tez, e przekazane przez banki relatywnie lepiej realizujàce funkcje personalne) wskazujà, e sytuacja jest znacznie gorsza ni w bankach komercyjnych w Polsce, bioràc nawet poprawk na to, e bs-y w wi kszoêci nale à do kategorii MSP. Zresztà pokutuje tu szkodliwy stereotyp, e w ma ych i Êrednich organizacjach stosunki pracownicze oparte sà na bliskiej wi zi i nie wymagajà profesjonalizacji procedur czy stosowania zaawansowanych instrumentów kadrowych jak w wi kszych podmiotach. Niestety, wraz z nasilaniem konkurencji na rynku us ug finansowych i dojrzewaniem edukacji ekonomicznej klientów margines dochodów banku kurczy si i trzeba coraz bardziej kompetentnie walczyç ju nie tylko o rozwój ale nawet o przetrwanie. Obawiam si, e pozosta o ju niewiele czasu aby przygotowaç si do profesjonalizacji kolejnego obszaru zarzàdzania bankiem spó dzielczym, obejmujàcym zarzàdzanie zasobami ludzkimi, jako wa nego czynnika konkurencyjnoêci. Problem jest z o ony bioràc pod uwag choçby odmiennoêç kontekstu organizacyjnego ZZL, która sprawia, e banki spó dzielcze sà w relatywnie gorszej sytuacji ni banki komercyjne. Chodzi o to, e w centralach banków komercyjnych zazwyczaj utworzono wyspecjalizowane piony, departamenty czy komórki kadrowe (HR), które zatrudniajà ca e zespo y specjalistów, niekiedy nawet od poszczególnych funkcji personalnych takich jak rekrutacja, szkolenie, wynagradzanie, stosunki pracownicze itp. W bankach z udzia em inwestorów zagranicznych takie struktury majà nawet wymiar globalny, kontynentalny czy regionalny. Naturalnym sposobem racjonalizacji ZZL w bankach spó dzielczych wydaje si wykorzystanie koncepcji outsourcingu w ramach struktur zrzeszeniowych, przy zachowaniu niezb dnej autonomii w podejmowaniu decyzji kadrowych, za które w ostatecznoêci odpowiada kierownictwo bs-u. Bez pretendowania do wyczerpania, a tym bardziej okre- Êlenia hierarchii problemów (m.in. ze wzgl du na brak wiarygodnej diagnozy) mo na wskazaç kilka problemów systemowych oraz instrumentalnych wymagajàcych uwagi i odpowiedniego przygotowania. 1. Wraz z ograniczaniem mar y i wzrostem konkurencji na rynku konieczne b dzie zatrudnianie coraz bardziej kompetentnych (w tym ideowo zaanga owanych) specjalistów, co stworzy zapotrzebowanie na nowoczesne systemy motywacji, a zw aszcza wynagradzania kadr w bankach spó dzielczych, wykorzystujàcych m.in. instrumenty partycypacji i dochodu od o onego, a byç mo e tak e w ramach skonsolidowanych motywacyjnie struktur zrzeszeniowych planów kafeteryjnych. Instrumenty te wymagajà szerszej bazy informacji o pracownikach ni potoczna obserwacja (podobnie jak NUK/CAD II o bankach). Celowe b dzie wdro enie dostosowanego do specyfiki banku systemu ocen. 2. Konsolidacja bs-ów i rozwój sieci komplikuje struktury organizacyjne oraz zwi ksza rozpi toêç i dystans kierowania kreujàc potrzeb proceduryzacji funkcji personalnych i wykorzystywania celowo dobranych instrumentów, z uwzgl dnieniem ich kosztownoêci, dla realizacji celów i zadaƒ. 3. Pomimo braku dok adniejszych analiz dane KNB oraz potoczna obserwacja wskazujà, e bs-y napotkajà w nieodleg ej przysz oêci rozleg y proces wymiany kadry, zwiàzany z zaawansowaniem wiekowym pracowników, a zw aszcza kadry kierowniczej. Ten aspekt ZZL wskazuje na potrzeb pilnego zintegrowania ocen pracowniczych, planowania karier/rezerwy kadrowej i szkolenia kadry. Bioràc pod uwag spektakularne przyk ady braku nast pców liderów (którzy uzyskali prawo do emerytury), w kilku du ych bankach spó dzielczych, warto przypomnieç maksym wyrzeêbionà na nagrobku multimilionera amerykaƒskiego A. Carnegie: tu le y cz owiek, który wiedzia jak Êciàgnàç do siebie pracowników lepszych od siebie. Obok problemu sukcesji du- ym wyzwaniem mo e byç rekrutacja, selekcja i dobór kadr na miejsce odchodzàcych, z uwzgl dnieniem nie tylko kwalifikacji formalnych ale tak e postaw niezb dnych do realizacji misji banku spó dzielczego. Byç mo e sytuacja na rynku pracy i wymagania kwalifikacyjne spowodujà koniecznoêç restrukturyzacji zasady senioralnej w kszta towaniu wynagrodzeƒ w kierunku powiàzania zwi kszenia ruchomej cz Êci p acy opartej o tworzonà wartoêç dodanà. 4. W najmniejszych bs-ach celowe mo e byç przekazanie wi kszoêci funkcji personalnych do banku zrzeszajàcego jako rozwiàzania nie tylko taƒszego ale i efektywniejszego ni wype nianie ich samodzielnie ale nieprofesjonalnie. 5. Wykorzystujàc misj banku spó dzielczego i jego strategi procedury kadrowe powinny uwzgl dniaç zasady spó dzielcze i spó dzielczy system wartoêci, àczàc efektywnoêç instytucji kredytowej z jej specyficznà kulturà organizacyjnà. Bioràc pod uwag stan wiedzy o realizacji funkcji personalnych w bankach spó dzielczych oraz potrzeb doskonalenia kwalifikacji kadr w tym obszarze zarzàdzania Redakcja Biuletynu podj a inicjatyw przygotowania cyklu opracowaƒ poêwi conych tej tematyce w kolejnych numerach. amy biuletynu uniemo liwiajà kursowe przedstawienie rozleg ej tematyki zarzàdzania zasobami ludzkimi ale umo liwià czytelnikom zapoznanie si z podstawowymi uj ciami i odes anie ich do przydatnych w praktyce bankowej êróde i publikacji, pami tajàc jednak o koniecznoêci Êwiadomego i celowego dostosowywania prezentowanych w nich rozwiàzaƒ, metod czy procedur do osobliwej sytuacji banku. Warto tak e wykorzystaç dobre doêwiadczenia z praktyki, które wskazujà, e najlepsze efekty w realizacji funkcji personalnych osiàga si opracowujàc narz dzia realizacyjne przez cz onków organizacji, jedynie przy wsparciu ekspertów zewn trznych a nie kupujàc gotowe rozwiàzania. Coraz szybciej zbli a si moment, gdy model kadrowy banku spó dzielczego nie b dzie móg byç wyznaczany wy- àcznie znanym sloganem w aêciwy cz owiek na w aêciwym miejscu. ZaÊ skrót BMW lepiej, eby oznacza sukcesy ekonomiczne banku dzi ki odpowiedniemu pozyskiwaniu, utrzymaniu i rozwojowi kadr, aby pracownicy mogli korzystaç z presti owych samochodów tej marki, a nie triad charakterystyki po àdanych kadr w rozwini ciu: Bierny, Mierny (ale) Wierny. Prof. dr hab. Jan Szambelaƒczyk 17 nauka

20 Koncepcja marketingowego zarzàdzania bankiem spó dzielczym nauka 18 Spó dzielczoêç bankowa jest istotnym elementem systemów bankowych w Europie oraz w Polsce. Charakteryzowa a si ona szybkim tempem rozwoju oraz zdolnoêcià dostosowywania si do zmieniajàcych si warunków otoczenia. Szczególnie wyraênie wyst powa o to na poczàtku XX wieku, kiedy tempo zmian spo eczno-gospodarczych by o bardzo gwa towne. Podobnie jest na poczàtku XXI wieku, kiedy banki spó dzielcze w wielu krajach Unii Europejskiej rozwijajà si szybciej ni banki komercyjne, dzia ajàce w formie spó ek akcyjnych. Utrzymanie tej tendencji wymaga ciàg ego udoskonalania oferty, procesów obs ugi klienta oraz komunikowania si z klientami. Refleksja nad koncepcja marketingowego zarzàdzania bankiem spó dzielczym ma s u yç utrzymaniu, a nawet wzmacnianiu ich pozycji rynkowej. Celem artyku u jest zarysowanie ca oêciowej, syntetycznej koncepcji marketingowego zarzàdzania Prof. dr hab. Henryk Mruk bankiem spó dzielczym. Powinna ona u atwiç dostrzeganie zwiàzków mi dzy poruszonymi dotàd oraz opisywanymi w kolejnych numerach dwumiesi cznika tekstami. Majàc ogólny obraz zagadnieƒ marketingowych, atwiej zg biaç kwestie szczegó owe i podejmowaç decyzje, które przyczyniajà si do umacniania pozycji ka dego banku spó dzielczego na obszarze jego dzia ania. Funkcjonowanie sfery spo eczno-gospodarczej zawiera si mi dzy dwoma skrajnymi modelami. Jeden z nich to system gospodarki centralnie planowanej, w którym dzia ania banków sà ÊciÊle nadzorowane przez paƒstwo. Druga koncepcja to mechanizm rynkowy, w którym to systemie banki konkurujà mi dzy sobà. Sà to modele teoretyczne, trudne do zrealizowania w praktyce. RzeczywistoÊç mo e byç bli sza jednemu bàdê drugiemu modelowi. Do roku 1989 funkcjonowa w Polsce system bliski modelowi gospodarki centralnie sterowanej. Od roku 1999, banki funkcjonujà w systemie bli szym mechanizmowi rynkowemu. adne z tych rozwiàzaƒ ani nie jest doskona e, ani sprawiedliwe spo ecznie. Do- Êwiadczenia zdajà si jednak wskazywaç, e bardziej skuteczny i efektywny, chocia nie pozbawiony wad, jest model zbli ony do mechanizmu rynkowego. Polska, w 1989 roku, bardzo gwa townie przesz a z jednego do drugiego modelu. Wywo a o to w przesz oêci, i b dzie nadal wywo ywaç wiele konfliktów i nieporozumieƒ. Cz owiek ma okreêlony sposób myêlenia, przyzwyczaja si, uczy i nie ma zdolnoêci do wprowadzania szybkich, a nawet gwa townych zmian. Nag a skala przeobra eƒ dotkn a równie us ug bankowych. Funkcjonowanie banków w warunkach mechanizmu rynkowego wymaga odmiennego od dotychczasowego sytemu myêlenia, innych umiej tnoêci praktycznych oraz innych instrumentów dzia ania. W warunkach konkurencji rynkowej, na rynki tradycyjnie obs ugiwane przez banki spó dzielcze, wkraczajà banki komercyjne, proponujàc konkurencyjne produkty. Czynnikiem wp ywajàcym na wzrost zainteresowania rynkami obs ugiwanymi dotàd przez banki spó dzielcze jest rozwój rolnictwa oraz sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Du y wp yw wywar o na skal tych zmian wejêcie Polski do Unii Europejskiej. Spowodowa o to z jednej strony nap yw Êrodków unijnych a z drugiej strony wp yn o na przyspieszenie procesów edukacyjnych wêród rolników oraz przedsi biorców. Korzystanie z funduszy unijnych spowodowa o wzrost liczby rachunków bankowych na wsi oraz zwi kszenie zapotrzebowania na korzystanie z ca ego wachlarza us ug bankowych. Koncepcja marketingu narodzi a si w miar umacniania si modelu gospodarki wolnorynkowej. Wraz z pojawieniem si wielu czynników, które ten wzrost przyspieszy y, a które tutaj pominiemy, przedsi biorstwa natrafi y na barier popytu. Okaza o si, e mo liwoêci produkcyjne sà ograniczane przez niedostosowany do Mgr Jaros aw Mruk oferty popyt. Doprowadzi o to do zmiany spojrzenia na procesy gospodarcze. Zauwa ono, e nie mo na wychodziç od tego, co si potrafi produkowaç, natomiast nale y si skupiç na potrzebach klientów i do nich dostosowaç ofert. Ta zmiana filozofii myêlenia gospodarczego (lub inaczej paradygmatu gospodarowania), mo e byç nazwana koncepcjà marketingowà. Zgodnie z nià, u podstaw dzia ania przedsi biorstwa oraz instytucji bankowych jest rozpoznanie potrzeb klienta i dostosowanie do nich swoich dzia aƒ. W koncepcji marketingowego zarzàdzania bankiem spó dzielczym nale y podkreêliç znaczenie strategii STP, czyli segmentacji (Segmentation), wyboru rynku celowego (Targeting) oraz pozycjonowania (Positioning). Segmentacja polega na podziale ogó u klientów na w miar jednorodne grupy. Przyk adem mogà byç rolnicy, ma e i Êrednie przedsi biorstwa, samorzàdy lokalne itp. Segmentacja wynika stàd, e nie ma klienta przeci tnego, uniwersalnego. Bank spó dzielczy mo e Êwiadomie i samodzielnie dokonaç segmentacji, a mo e te zbadaç potrzeby tych klientów, którzy sà zwiàzani z jego lokalizacjà (np. na terenie gminy, miasta).wybór rynku celowego to decyzja, dla których segmentów rynkowych bank chce funkcjonowaç. Bank mo e ograniczaç swoje dzia ania do grupy dotàd posiadanych klientów, a mo e te zaktywizowaç swoje dzia ania w drodze pozyskiwania nowych klientów. Rozpoznajàc potencja istniejàcych segmentów rynkowych, bank mo e poszerzaç zakres Êwiadczonych us ug (np. bankomaty, konta dla m odzie y, rachunki internetowe). Aby jednak zdobyç i utrwalaç miejsce na rynku, bank powinien siebie pozycjonowaç. Oznacza to koniecznoêç i celowoêç podejmowania dzia aƒ na rzecz tworzenia wizerunku banku, jego oznakowania, budowania opinii, zaj cia miejsca w umyêle klientów. Banki spó dzielcze sà od ponad stu lat obecne na rynku w Polsce, jednak e nie gwarantuje to im stabilnej pozycji.

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1 nabór 2010

POIG Działanie 8.1 nabór 2010 POIG Działanie 8.1 nabór 2010 Gdańsk, 29 lipca 2010 r. Co to jest e-usługa? Przez e-usługę rozumie się usługę: - świadczoną w sposób zautomatyzowany - przez uŝycie technologii informacyjnych, - za pomocą

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Panel Praktyków. Seria: Ubezpieczenia i Inwestycje

Panel Praktyków. Seria: Ubezpieczenia i Inwestycje Panel Praktyków str. 1 Liderzy branży zdradzają tajemnice swojego sukcesu! Panel Praktyków To pierwsze w Polsce warsztaty dla sprzedawców ubezpieczeń i programów inwestycyjnych. Wiedza prawdziwych praktyków

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo