PROGRAM ROZWOJU LUBARTOWSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ W LUBARTOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU LUBARTOWSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ W LUBARTOWIE"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU LUBARTOWSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ W LUBARTOWIE Warszawa, r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , II Osi Priorytetowej Infrastruktura ekonomiczna, Działania 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B.

2 SPIS TREŚCI: WSTĘP 4 I. Misja i strategiczne cele rozwoju miasta Lubartów w kontekście programu rozwoju Lubartowskiej Strefy Gospodarczej... 4 I.1. Lubartów - uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarczego miasta 8 I.2. Atuty rozwojowe Lubartowa i Lubartowskiej Strefy Gospodarczej 11 II. Perspektywy napływu BIZ do Polski w latach II.1. Wpływ światowego kryzysu na klimat inwestycyjny..13 II.2. Zainteresowanie inwestowaniem w Polsce 16 II.3. Wnioski i rekomendacje III. Atrakcyjność inwestycyjna regionu w kontekście działalności Lubartowskiej Strefy Gospodarczej w Lubartowie III.1. Kapitał intelektualny dostępny w regionie lubelskim.. 22 III.2. Podaż i koszt pracy w województwie lubelskim w kontekście międzynarodowym III.3. Prognoza popytu na pracę w województwie lubelskim do roku III.4. Uwarunkowania rynku pracy w subregionie lubartowskim.. 28 III.5. Firmy sukcesu jako argument promocyjny LSG III.6. Wnioski i rekomendacje IV. Strategiczne sektory działalności biznesowej w regionie/subregionie w kontekście prowadzenia marketingu gospodarczego terenów inwestycyjnych Lubartowskiej Strefy Gospodarczej IV.1. Atuty rozwojowe województwa lubelskiego IV.2. Sektory wysokiej szansy dla ofert inwestycyjnych LSG i miasta Lubartów. 33 IV.3. Tereny inwestycyjne LSG i miasta Lubartów

3 IV.4. Wnioski i rekomendacje. 45 V. Instrumentarium promocyjno-marketingowe rekomendowane dla LSG i Lubartowa 47 V.1. Reklama w promocji gospodarczej. 49 V.2. Marketing bezpośredni w promocji gospodarczej.. 50 V.3. Public Relation (PR) w promocji gospodarczej. 51 V.4. Marketing promotion-mix.. 52 V.5. Wnioski i rekomendacje. 55 VI. Realizatorzy programu rozwoju LSG Zespół ds. obsługi inwestora i promocji projektów inwestycyjnych Lubartowskiej Strefy Gospodarczej. 56 VI.1. Wykonawcy profil oczekiwań 57 VI.2. Obsługa inwestora standardy VI.3. Wnioski i rekomendacje 58 VII. Program rozwoju i promocji terenów inwestycyjnych Lubartowskiej Strefy Gospodarczej VII. 1. Założenia programu rozwoju VII. 2. Cele strategiczne 61 VII. 3. Opis zadań uwzględnionych w programie rozwoju i promocji LSG.. 62 VII. 4. Zadania do realizacji w ramach promocji potencjału inwestycyjnego Lubartowskiej Strefy Gospodarczej (cele, założenia, korzyści, odpowiedzialność). 67 VIII. Monitoring i ewaluacja programu rozwoju i promocji LSG IX. Monitoring i ewaluacja projektu zalecenia. 75 X. Trwałość projektu.. 78 ZAKOŃCZENIE PODSUMOWANIE LITERATURA

4 WSTĘP Rezultaty rozwoju gospodarczego na poziomie regionów, subregionów, miast i gmin są w bardzo dużym stopniu uzależnione od sprawności i skuteczności działań władz regionalnych i lokalnych, aktywności organizacji społeczno-gospodarczych oraz ośrodków naukowo badawczych. Skuteczną metodą harmonizacji oczekiwań przedstawicieli biznesu i lokalnej społeczności jest tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwania inwestycji kreujących nowe miejsca pracy. Atrakcyjność inwestycyjna każdej jednostki samorządu terytorialnego zależy od trzech głównych elementów: potencjału intelektualnego (podaż pracy zgodna z oczekiwaniami potencjalnych inwestorów i pracodawców), potencjału inwestycyjnego (podaż terenów i obiektów inwestycyjnych) oraz profesjonalnego systemu obsługi inwestora. Bardzo duże znaczenie dla potencjału inwestycyjnego ma aktywność regionalnych ośrodków naukowo badawczych, istnienie parków przemysłowych i technologicznych, specjalnych stref ekonomicznych, stref gospodarczych, sprawność działania instytucji otoczenia biznesu itp.. Opracowanie programu rozwoju Lubartowskiej Strefy Gospodarczej (LSG) jest unikatową w skali regionu inicjatywą władz miasta Lubartów realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , II Osi Priorytetowej Infrastruktura ekonomiczna, Działania 2.4 Marketing gospodarczy. Opracowanie programu powierzono, na postawie postępowania przetargowego, firmie Jarpol Enterprise. Program rozwoju LSG opracowano metodą ekspercko partycypacyjną, bazującą na doświadczeniu zawodowym i naukowym oraz wiedzy jej autora. Wiedzę ekspercką uzupełniono wnioskami ze spotkań z udziałem przedsiębiorców, organizacji społecznych i zawodowych oraz przedstawicieli samorządu. Do opracowania wykorzystano dane statystyczne, analizy materiałów źródłowych (raporty, analizy, opracowania sektorowe, pisma branżowe, opracowania Ministerstwa Gospodarki, PAIiIZ, COI, SGH, materiały UM Lubartów, opracowania Wojewódzkiego Urząd Pracy w Lublinie i inne). W okresie od maja do października 2011r. Wykonawca wspólnie z władzami miasta Lubartów zorganizował 3 spotkania warsztatowe z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli Zamawiającego. I. Misja i strategiczne cele rozwoju miasta Lubartów w kontekście programu rozwoju LSG Budowa infrastruktury technicznej obsługującej teren inwestycyjny Lubartowskiej Strefy Gospodarczej była możliwa dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego ze środków UE, co stwarza nowe możliwości zabiegania o inwestorów, których działalność może przyspieszyć rozwój miasta Lubartów. Konieczności opracowania programu rozwoju LSG wynika z analizy wyzwań, jakie stawiają przed władzami miasta Lubartowa uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Realizacja programu ułatwi osiągnięcie celu zawartego w Strategii rozwoju Gminy Miejskiej Lubartów na lata sformułowanego w następujący sposób: Gmina powinna 4

5 w taki sposób kształtować swoją atrakcyjność gospodarczą, aby budować konkurencyjną przewagę nad innymi miejscowościami o podobnym charakterze. Ostatecznym efektem działań stymulujących rozwój lokalnej gospodarki powinna być redukcja wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Misją określoną w strategii rozwoju miasta Lubartowa jest:..tworzenie takiego środowiska, które byłoby przyjazne dla swoich mieszkańców oraz umożliwiałoby podnoszenie poziomu ich życia do przeciętnego standardu europejskiego i zapewniałoby zrównoważony rozwój w oparciu o solidną bazę gospodarczą. W strategii zawarto również rekomendacje dla władz miasta Lubartowa: Władze miasta powinny podejmować decyzje o takim wykorzystaniu finansowych i organizacyjnych zasobów gminy, które będą ułatwiać funkcjonowanie istniejących w gminie firm oraz zachęcać innych potencjalnych przedsiębiorców do lokowania swojej działalności na jej terenie. Program rozwoju Lubartowskiej Strefy Gospodarczej powstał w ramach realizacji projektu Teraz Biznes budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , II Osi Priorytetowej Infrastruktura ekonomiczna, Program rozwoju Lubartowskiej Strefy Gospodarczej wychodzi naprzeciw zawartym w strategii postulatom i rekomendacjom, a jego realizacja umożliwi efektywne planowanie działań w zakresie promocji gospodarczej, których celem jest:.. dążenie do wzrostu konkurencyjności oferty inwestycyjnej Lubartowa w kontekście regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku miasta. Program rozwoju LSG obejmuje następujące zadania: Wyznaczenie obszaru strefy inwestycyjnej Lubartowa z uwzględnieniem istniejącego potencjału inwestycyjnego terenu miasta oraz obszarów ościennych; Zbadanie trendów i możliwości dalszego rozwoju gospodarczego miasta i potencjału rozwojowego istniejących przedsiębiorstw; Opracowanie, w oparciu o zgromadzony materiał, programu dalszego rozwoju gospodarczego miasta zawierającego schemat możliwych do zrealizowania działań w zakresie promocji i rozwoju działalności gospodarczej. W zakres opracowania wchodzi opracowanie kierunków rozwoju gospodarczego miasta Lubartowa, uwzględniających istniejące i potencjalne tereny inwestycyjne, ich usytuowanie, potencjał rozwojowy, realizowaną i inicjowaną współpracę gospodarczą i instytucjonalną oraz aktualne i prognozowane trendy w gospodarce krajowej i międzynarodowej. Program rozwoju LSG oraz promocji terenów inwestycyjnych Lubartowa jest zgodny z: Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata , którego celem jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata zakładającą osiąganie trwałego 5

6 i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych. Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, w którym Lubartów został uznany za ośrodek o znaczeniu ponadlokalnym. Strategią Rozwoju Miasta Lubartów, gdzie określono misję miasta: Lubartów to miasto wygodne dla swoich mieszkańców, umożliwiające podnoszenie poziomu ich życia oraz przyjazne dla gości i zapewniające zrównoważony rozwój oparty o solidną bazę gospodarczą. Program rozwoju LSG ma na celu promocję możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na ściśle określonym obszarze. Podstawowym zadaniem jest zainteresowanie potencjalnych partnerów gospodarczych możliwościami miasta, umożliwienie nawiązania kontaktu, nakłonienie do rozważenia oferty oraz zapoznania się z szeroko rozumianym potencjałem inwestycyjnym LSG (zasobom gospodarczym, społecznym i przestrzennoprzyrodniczym). W strategii społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Lubartowa zapisano cele strategiczne, jakie stawiają sobie władze lokalne. Z ich analizy wynika, że plany rozwojowe miasta w przeważającym stopniu uzależnione są od skuteczności działań o charakterze komunikacyjno-informacyjnym adresowanych do otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Program rozwoju LSG odpowiada na te potrzeby, proponując rozwiązania organizacyjne oraz instrumentarium niezbędne do obsłużenia partnerów gospodarczych (inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych) w sektorach i branżach, które szukają ofert odpowiadających ich oczekiwaniom. Cele strategiczne programu rozwoju LSG: Tworzenie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców i przedsiębiorczości, służących rozwojowi gospodarczemu miasta, a tym samym zwiększeniu dochodów miasta i jego mieszkańców; Tworzenie warunków do integracji mieszkańców Lubartowa oraz ich aktywizowanie do wspólnych działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności miasta. Lubartowska Strefa Gospodarcza została stworzona celem pobudzania wzrostu gospodarczego poprzez różne zachęty mające na celu przyciągnięcie nowych przedsiębiorstw do miasta Lubartów oraz umożliwienie istniejącym ich dalszy rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt jest administrowany władze miasta Lubartów. Uwzględniając założenia projektu proponuje się przyjęcie zasady przyznawania przywilejów proponowanych przez Lubartowską Strefę Gospodarczą i władze miasta Lubartów po uprzednim uzyskaniu przez przedsiębiorcę certyfikatu potwierdzającego innowacyjny charakter inwestycji. Firma przystępująca do certyfikacji powinna wykazać swój innowacyjny charakter, zadeklarować gotowość tworzenia nowych miejsc pracy oraz prowadzenia inwestycji w LSG zgodnie z planem rozwoju strefy. Wnioski certyfikacyjne przyjęte przez władze 6

7 miasta Lubartów od potencjalnych inwestorów przekazywane będą do zaopiniowania przez Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych. Certyfikowane firmy mogą uzyskać uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień od lokalnego podatku od nieruchomości pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zatrudni w pełnym wymiarze godzin lub na pełny etat minimum 15 pracowników. Zwolnienia od podatku będą możliwe maksymalnie przez pięć kolejnych lat. Inwestorzy będą mogli również ubiegać się o przywileje wynikające z regulacji prawno podatkowych dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych. Osiągnięcie wymiernych rezultatów projektu w zakresie przyciągania inwestycji, będących w stanie podnosić konkurencyjność lubartowskiej gospodarki, wymaga skupienia się na przyciąganiu inwestycji w określonych branżach, zgodnych z koncepcją rozwoju regionu i subregionu oraz budowaniu przewag konkurencyjnych Lubartowa. Przygotowanie oferty inwestycyjnej musi podlegać zasadom zrównoważonego rozwoju, przy których uwzględnieniu planowany jest rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny miasta. W podejmowanych działaniach należy uwzględnić wszystkie aspekty w tym także zasób czynników środowiskowo-przyrodniczych, którymi należy zarządzać w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Dla intensyfikacji tempa napływu inwestycji do Lubartowa w pożądanych sektorach niezbędne jest stworzenie: Kompleksowej oferty inwestycyjnej Zbudowanie profesjonalnego systemu obsługi inwestora Stworzenie warunków do prowadzenia skoordynowanych działań informacyjnych i akcji promocyjnych. Należy zatem w możliwie krótkim czasie powołać sprawnie działający zespół zajmujący się obsługą inwestora i eksportera oraz prowadzeniem i koordynacją działań promocyjnych. Niezwykle istotnym jest dbanie o przedsiębiorców, którzy działają na terenie Lubartowa między innymi poprzez przygotowanie dla nich atrakcyjnej oferty pozwalającej na rozszerzenie działalności, wspieranie działań innowacyjnych, stymulowanie eksportu oraz zapobieganie delokalizacji dotychczasowych inwestycji 1. Osiągnięcie celów rozwojowych przez władze Lubartowa zależy od umiejętnego sprzedania walorów gospodarczych, społecznych i przyrodniczych miasta i subregionu. Wymaga myślenia kategoriami związanymi z konkurowaniem o uwagę odkreślonych grup docelowych, które będą adresatami oferty inwestycyjnej. Dzięki realizacji zaleceń zawartych w programie rozwoju LSG będzie możliwe efektywne wypromowanie projektu oraz przygotowanie wyprofilowanej dla określonego odbiorcy oferty inwestycyjnej odpowiadającej oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zechcą rozważyć lokalizację inwestycji na przygotowanych terenach. Aby ten scenariusz zrealizować należy w możliwie krótkim czasie przygotować odpowiedni zespół, który będzie gotów do 1 Wnioski ze spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli lubartowskich przedsiębiorców oraz organizacji gospodarczych i społecznych. 7

8 prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych, obsługi zapytań inwestorskich, udostępniania powstałych terenów inwestycyjnych miasta oraz współpracy z inwestorem na etapie realizacji projektu inwestycyjnego. I.1. Lubartów - uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarczego miasta Województwo lubelskie położone jest w południowo-wschodniej części kraju, w międzyrzeczu Wisły i Bugu. Od północy graniczy z województwami: mazowieckim i podlaskim, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, tworząc tym samym zewnętrzną granicę Polski oraz Unii Europejskiej. Powierzchnia województwa lubelskiego wynosi km², co stanowi 8,0% powierzchni kraju i daje mu trzecią pozycję wśród województw Polski. Region lubelski położony jest wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych łączących zachodnią i wschodnią część kontynentu europejskiego. Przez terytorium województwa prowadzą najkrótsze szlaki drogowe i kolejowe przez Berlin, Warszawę, aż do Mińska na Białorusi i Moskwy w Rosji, Łucka i Kijowa oraz do Lwowa i Odessy na Ukrainie. Położenie województwa lubelskiego sprawia, że region jest dogodnym punktem wyjścia dla firm zainteresowanych ekspansją gospodarczą na chłonne rynki wschodnie. Lubartów jest miastem położonym w środkowej części województwa lubelskiego, na Wysoczyźnie Lubartowskiej, sąsiaduje z gminą Lubartów i gminą Serniki. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu lubartowskiego. Siedzibą władz jest miasto Lubartów, położone w odległości 25 km od Lublina stolicy regionu. Rysunek nr 1. Mapa regionu Źródło: (oprac. Zakład Kartografii UMCS w Lublinie) 8

9 Na koniec 2010 roku liczba ludności w powiecie lubartowskim wynosiła nieco ponad osób, w Lubartowie i wykazuje powolną tendencję spadkową typową dla całego regionu i Polski 2. Przewiduje się, że do 2017 roku liczba mieszkańców powiatu lubartowskiego zmniejszy się do około osób. Spadki są odzwierciedleniem ogólno europejskiego trenu spowodowanego głównie ujemnym przyrostem naturalnym i migracjami. Ponieważ spadek liczby ludności jest zjawiskiem powszechnym w całej Europie należy przyjąć, że nie będzie on miał znaczącego wpływu na decyzje potencjalnych inwestorów. Województwo lubelskie i powiat lubartowski zaliczane są do regionów peryferyjnych o niskiej atrakcyjności inwestycyjnej. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna regionów (PAI GN) 3 badana od kilku lat przez zespół naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie określana jest jako zespół walorów lokalizacyjnych mających wpływ na osiągnięcie celów inwestora (rentowność inwestycji, konkurencyjność). Wskaźnik potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej ( PAI1 GN) jest porównywalny na wszystkich szczeblach terytorialnego podziału Polski, pozwala na obiektywną ocenę atrakcyjności inwestycyjnej dowolnych jednostek samorządu terytorialnego. Do cyklicznych badań oceny atrakcyjności inwestycyjnej PAI1 GN wykorzystywane są wyniki badań zmiennych wyjściowych tworzących mikroklimaty decydujące o poziomie atrakcyjności inwestycyjnej danej jednostki administracyjnej: Mikroklimat zasoby pracy wskaźnik zawierający ocenę rynku pracy ( aktywność zawodowa, saldo migracji, ludność w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, wykształcenie) Mikroklimat infrastruktura techniczna - wskaźnik zawierający ocenę możliwości korzystania przez mieszkańców z infrastruktury technicznej (wodociągi, sieć kanalizacyjna i gazowa, drogi, lotniska, kolej, telekomunikacja, oczyszczalnie ścieków, segregacja odpadów komunalnych) Mikroklimat infrastruktura społeczna wskaźnik zawierający oceną możliwości korzystania przez mieszkańców z oferty służby zdrowia, księgozbiorów, dostępu do internetu, obiektów turystycznych, placówek handlowych Mikroklimat rynkowy wskaźnik zawierający ocenę dochodów gmin z podatku CIT i PIT oraz dochodów gospodarstw domowych Mikroklimat administracja - wskaźnik oceniający wielkość terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego oraz wartość pozyskanych środków UE w przeliczeniu na mieszkańca gminy. Czynniki decydujące o lokalizacji inwestycji ujęte w mikroklimatach można pogrupować w mocne strony (mikroklimaty o wysokich ocenach: A, B lub C) oraz słabe strony (mikroklimaty o niskich ocenach: D, E lub F). 2 Bank Danych Regionalnych - stan na r. 3 Na podstawie definicji prof. Hanny Godlewskiej, SGH w Warszawie 9

10 Tabela nr 1. Atrakcyjność inwestycyjna Lubartowa na tle regionu PAI1 GN 2011r. Mikroklimat zasoby Mikroklimat Infrastruktura Mikroklimat Infrastruktura Mikroklimat rynkowy Mikroklimat administracja Wskaźnik syntetyczny pracy techniczna społeczna Lubartów gmina miejska B A A A B A Lubartów gmina wiejska C D C C B C Powiat lubartowski F E A E E E Województwo lubelskie E F E F F F Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań i analiz przeprowadzonych przez prof. Hannę Godlewską Majkowską (SGH, Warszawa, 2011r.) Z tabeli prezentującej oceny mikroklimatów decydujących o lokalizacji inwestycji w regionie lubelskim wynika, że miasto Lubartów uzyskało w roku 2011 najwyższe oceny atrakcyjności inwestycyjnej. Wynika to między innymi z faktu, że Lubartów pełni rolę ponadlokalnego ośrodka gospodarczego, w mieście działa ponad podmiotów gospodarczych, wśród których najliczniejsze są placówki handlowe i usługowe. Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnich latach wzrosła liczba zakładów produkcyjnych, dynamicznie rozwijają się branże: spożywcza, budowlana (produkcja materiałów budowlanych i wykończeniowych), odzieżowa, poligraficzna oraz produkcji opakowań. Oferowane produkty otrzymują medale i wyróżnienia na targach branżowych. Wielu producentów i handlowców prowadzi działalność na skalę ogólnopolską, a nawet międzynarodową, przedsiębiorcy wdrażają nowoczesne technologie i systemy jakościowe, uczestniczą w licznych misjach gospodarczych oraz imprezach o charakterze wystawienniczym. W rankingu Lista 500 największych polskich firm w 2010r. znalazło się 10 przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, w tym firma ROTO z Lubartowa 4. Nawet najbardziej wymagający inwestor znajdzie w Lubartowie podwykonawców i kooperantów z różnych branż. Lokalne i regionalne firmy takie jak biura projektowe, zakłady produkujące materiały budowlane i wykończeniowe, elementy konstrukcyjne itp. oferują kompleksową obsługę inwestora na każdym etapie inwestycji. Zgodnie 4 ROTO Lubartów, pozycja 437 na liście

11 z mapą publicznej pomocy regionalnej, przedsiębiorcy inwestujący w Lubartowie mogą liczyć na najwyższy możliwy poziom wsparcia, jaki można uzyskać w Unii Europejskiej. Mogą otrzymać wsparcie z różnych źródeł równe 50% kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku MSP wsparcie może być powiększone odpowiednio do 60% i 70%). Atuty Lubartowa: Położenie w pobliżu stolicy regionu Lublina; Bezpośrednia bliskość budowanego lotniska regionalnego 5 ; Bardzo dobre warunki pod inwestycje w Lubartowskiej Strefie Gospodarczej; Możliwość skorzystania z przywilejów podatkowych dotyczących SSE; Znaczny potencjał wykwalifikowanej i wysoko wydajnej siły roboczej; Zaplecze naukowo badawcze Lublina; Nowoczesna infrastruktura techniczna ( rozwinięta i wysokowydajna sieć wodociągowa i kanalizacyjna, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, gazociąg, nowoczesne składowisko odpadów stałych); Usytuowanie przy linii kolejowej oraz przy drogowym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym (droga krajowa nr 19 Białystok - Lublin - Rzeszów); Dogodne położenie dla wymiany gospodarczej ze Wschodem; Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego; Bardzo dobrze rozwinięta lokalna baza oświatowa i sportowa. Wyposażenie Lubartowa w rozbudowaną, nowoczesną infrastrukturę techniczną oraz położenie w pobliżu stolicy regionu (miasta Lublin) decyduje o jakości życia mieszkańców i wpływa w znaczący sposób na jego atrakcyjność inwestycyjną. Silne więzi z miastem wojewódzkim (edukacja, handel, kultura itp.) należy wykorzystać we wszystkich działaniach promocyjnych oraz informacyjnych. Można założyć, że zdecydowana większość tez odnoszących się do walorów Lublina może zostać wykorzystana do prezentacji warunków inwestycyjnych miasta Lubartów. Prezentując ofertę inwestycyjną warto odwoływać się do możliwości, jakie daje bezpośrednia bliskość Lublina oraz regionu położonego w bezpośredniej bliskości ogromnych rynków wschodnich. I.2. Atuty rozwojowe miasta Lubartów i Lubartowskiej Strefy Gospodarczej Na podstawie analiz i badań można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że najważniejszymi atutami rozwojowymi miasta Lubartowa w kontekście programu rozwoju LSG są: 5 Planowany termin oddania lotniska do użytku II połowa 2012r. 11

12 Strategiczne położenie Lubartowa w pobliżu miasta wojewódzkiego, w obrębie bezpośredniego oddziaływania Lublina, co umożliwia odniesienie istotnych dla inwestorów cech oferty inwestycyjnej, do danych z obszaru miasta i powiatu dotyczy to w szczególności: warunków komunikacyjnych, informacji demograficznych, parametrów rynku pracy, instytucji otoczenia biznesu, oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Zasób nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą tworzących ofertę inwestycyjną - szans sukcesu gospodarczego miasta Lubartowa należy upatrywać w rozwoju Lubartowskiej Strefy Gospodarczej, która dysponując odpowiednimi terenami i zapleczem, będzie przedmiotem działań promocji gospodarczej. Determinacja władz miasta w konsekwentnym tworzeniu warunków do budowania atrakcyjnej oferty inwestycyjnej miasta poprzez powołanie wyspecjalizowanych służb, które przyjmą na siebie ciężar obsługi inwestora i koordynacji działań promocyjnych (począwszy od rozeznania możliwości obsłużenia wybranych branż i analizę rynków docelowych przez organizację zespołu, który profesjonalnie obsłuży zapytania inwestorskie, przygotuje i przeprowadzi wizyty inwestorów oraz wesprze inwestora w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego). II. Perspektywy napływu BIZ do Polski w latach Aby zdiagnozować szanse oferty inwestycyjnej Lubartowa i Lubartowskiej Strefy Gospodarczej, należy określić kontekst konkurowania o inwestorów, w jakim się miasto i subregion znajduje. Badanie oczekiwań inwestorskich i trendów w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest dziedziną szczególnie ważną w kontekście rozwoju gospodarczego świata (stąd duża ilość i różnorodność opracowań i analiz). Wiarygodnym i praktycznym sposobem określenia tych szans jest przyjęcie założenia, że inwestorami, których należy wziąć w pierwszym rzędzie pod uwagę są inwestorzy zagraniczni. Wnioski z obserwacji trendów inwestycyjnych i gospodarczych gospodarki światowej powinny być wykorzystane do wyznaczenia kierunków aktywności promocyjnej Lubartowa, posłużyć do zbudowania oczekiwanego przez inwestora opisu nieruchomości, określenia standardów obsługi, dokonania wyboru instrumentów promocyjnych itp. Oferta inwestycyjna przygotowywana dla inwestorów zagranicznych powinna być taka sama jak do obsługi inwestorów rodzimych dlatego w opracowaniu programu rozwoju LSG inwestorzy zagraniczni i inwestorzy krajowi będą nazywani inwestorami. W opracowanym programie rozwoju LSG adresatem proponowanych działań promocyjnych jest inwestor, którym jest zarówno inwestor zagraniczny, jak krajowy. Zamieszczenie w opracowaniu analiz rynku inwestorów zagranicznych jest świadomym zabiegiem, który ma na celu implementację wniosków z nich płynących do programu rozwoju i promocji terenów inwestycyjnych miasta Lubartowa oferty inwestycyjnej LSG. 12

13 II.1. Wpływ światowego kryzysu na klimat inwestycyjny Rok 2008 przejdzie do historii jako symbol początku kryzysu światowej gospodarki XXI wieku. Załamanie światowego systemu finansowego przełożyło się na kryzys gospodarczy będący konsekwencją braku pieniądza na finansowanie nie tylko nowych inwestycji, ale również bieżącej działalności przedsiębiorstw. Doskonale wiemy, że skutki kryzysu finansowego zapoczątkowanego w roku 2007 krachem sektora finansowego w USA, gospodarka światowa odczuwać będzie przez kolejnych kilka lat. Kryzys dotarł do Europy z opóźnieniem i w różnym stopniu dotknął poszczególne kraje. Bankructwo, które grozi Grecji może pojawić się również we Włoszech, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii. Propozycje Niemiec i Francji utworzenia rządu gospodarczego dla strefy euro i zapisanie limitów zadłużenia w konstytucjach mają uratować wspólną walutę, ale większość analityków ocenia te inicjatywy jako mało realne. Działania takie jak usztywnienie kursu franka szwajcarskiego w stosunku do euro należy postrzegać jako kroki nadzwyczajne o ograniczonym zakresie, mające na celu jedynie czasową ochronę strefy przed atakami spekulacyjnymi na rynkach walutowych. Możliwości finansowe Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej (EFSF) są ograniczone, spada zainteresowanie Niemiec i Francji udzielaniem wsparcia krajom pogrążonym w kryzysie. Wzrastają tendencje protekcjonistyczne, w kilku krajach UE pojawiły się pomysły na częściową lub całkowitą nacjonalizację sektora bankowego. Wbrew oficjalnym zapewnieniom polityków rozpad strefy euro jest więc prawdopodobny, a jego skutki nieprzewidywalne zarówno dla krajów członkowskich UE jak i gospodarki światowej. Polska w miarę skutecznie broni się przed negatywnym wpływem kryzysu na naszą gospodarkę, tym niemniej musimy liczyć z jego skutkami i ograniczonymi możliwościami uniknięcia kolejnej fazy spowolnienia gospodarczego. Prognozy rozwoju gospodarczego, a tym samym dynamiki przepływów BIZ 6 w skali globalnej, w roku 2011 i kolejnych są pesymistyczne 7. Wg szacunków Międzynarodowego Funduszu Monetarnego 8 w roku 2011, średni wzrost gospodarczy w świecie osiągnie poziom 4,2%. Przodujące gospodarki takie jak Chiny, osiągną poziom 9,6% wzrostu gospodarczego, Indie 8,4%, natomiast USA poniżej 2,3%. W sierpniu 2011r. wiodące agencje ratingowe obniżyły wymienione prognozy średnio o 0.4 pkt. procentowych. Na tym tle perspektywy rozwoju Polski na rok 2011 i kolejne, określane są zarówno przez ekspertów krajowych jak i zagranicznych, jako umiarkowanie optymistyczne. W najnowszym "Globalnym raporcie konkurencyjności " opracowanym przez World Economic Forum (WEF) we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim nasz kraj znalazł się na 41 miejscu. W latach pozycja Polski w rankingu wzrosła o 12 miejsc. Na czele rankingu WEF wciąż znajduje się Szwajcaria, za nią Singapur i Szwecja. Traci swoją konkurencyjność gospodarka USA, która znajduje się na 5 pozycji. 6 BIZ bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 7 W roku 2011 odnotujemy w skali globalnej spadek BIZ o około 43% (Raport UNCTAD, wrzesień 2011r.) 8 Źródło: Raport Międzynarodowego Funduszu Monetarnego - gospodarka światowa w 2011 roku. 13

14 Mimo niesprzyjającej sytuacji na światowych rynkach, Polska zanotowała w 2010 roku najlepszy wśród krajów Unii Europejskiej wynik wzrostu gospodarczego. Wg ekspertów 9 PKB, które osiągnęło w Polsce w 2010 roku poziom około 3,3%, w roku 2011 zarejestruje nieznaczny wzrost do poziomu około 4%. Ekonomiści Ernst & Young i instytutu badawczego Oxford Economics 10 zaliczyli Polskę do grupy 25 Rynków Szybkiego Wzrostu, które będą miały kluczowy wpływ na kształt światowej gospodarki w najbliższej dekadzie. Do krajów, dla których prognozy na najbliższe 10 lat są pozytywne, należą między innymi Chiny, Rosja, kraje arabskie (Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie), Polska, Turcja i Brazylia. Poniżej kryteria, na podstawie których wybrano 25 krajów zaliczanych do tzw. Rynków Szybkiego Wzrostu : Historia wzrostu PKB w latach i perspektywy wzrostu w najbliższym czasie Wielkość rynku wewnętrznego Znaczenie i atrakcyjność dla inwestorów. Ekonomiści Ernst & Young i Oxford Economic prognozują, że wzrost gospodarczy Polski w roku 2011 wyniesie 4,1% i 3,3% w 2012 r., natomiast w 2013 r. przyspieszy do 4,3%. W 2014 r. ma wynieść 4,1%, a w 2015 r. - 3,7%. Eksperci prognozują, że po nieznacznym spowolnieniu w 2012 r. wzrost polskiej gospodarki w kolejnych latach powinien ustabilizować się na poziomie ok. 4% rocznie. W perspektywie krótkoterminowej głównym zagrożeniem dla wzrostu polskiej gospodarki jest druga fala kryzysu w krajach strefy euro spowodowana kryzysem sektora finansów oraz niewydolnością systemów politycznych. Niższy wzrost gospodarczy głównych partnerów handlowych ograniczy popyt zewnętrzny na polskie towary i usługi, pogorszy również klimat inwestycyjny wśród polskich przedsiębiorców. Należy więc założyć, że głównym motorem wzrostu PKB w Polsce w najbliższych latach będzie prywatna konsumpcja wewnętrzna. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego Polski, zwłaszcza na tle innych krajów Unii Europejskiej i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wynika więc w dużej mierze ze wzrostu popytu wewnętrznego. Aby utrzymać tempo wzrostu gospodarczego oraz zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki konieczne jest podwyższenie innowacyjności, która jest stosunkowo niska w porównaniu z efektywnością i tzw. podstawowymi czynnikami konkurencyjności gospodarki. Największą barierą rozwoju Polski jest złożoność i nieprzejrzystość systemu podatkowego. Inwestorzy i przedsiębiorcy narzekają także na biurokrację, małą elastyczność rynku pracy, dostępność finansowania oraz zły stan infrastruktury. Istotnymi czynnikami, które mają za zadanie wzmocnić konkurencyjność Polski, są fundusze strukturalne Unii Europejskiej, których wykorzystanie przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz podniesienia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów. Problemem naszego kraju w najbliższych latach będą ograniczone możliwości obsługi zadłużenia, spowolnienie eksportu oraz trudności we współfinansowaniu projektów realizowanych przy wsparciu środków UE. 9 Źródło: EBOiR, Barclays Capital 15 grudnia 2010 roku. 10 Źródło: IS Business Wire 09 listopada 2011r. 14

15 Biorąc pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach światowych większość ekspertów jako źródła napływu BIZ w latach wskazuje kraje grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), kraje skandynawskie oraz Japonię 11, gdzie mimo recesji oraz kryzysu wywołanego klęskami żywiołowymi, znajdują się zasoby finansowe oraz surowce energetyczne. Wielu analityków wskazuje również na Niemcy i USA, które jako pierwsze powinny wyjść z drugiej fazy kryzysu. Do końca 2010 roku, wielu analityków UE za potencjalne źródła napływu BIZ uznawało kraje arabskie, jednak ostatnie konflikty w krajach Afryki Północnej wskazują na małą wiarygodność tych prognoz. Wg szacunków Międzynarodowego Funduszu Monetarnego 12 w roku 2011, średni wzrost gospodarczy w świecie osiągnie poziom nie wyższy niż 4,2%. Wg prognoz, inwestorzy amerykańscy będą mieli łatwiejszy dostęp do taniego kredytu niż inwestorzy europejscy i inwestorzy z tzw. emerging markets 13. Dlatego będą niejako zmuszeni do szukania nowych lokalizacji dla prowadzenia działalności część z nich zainwestuje za granicą. Oczywistym jest, że głównymi kierunkami zainteresowań będą dla nich takie kraje jak Indie i Brazylia, które są bardziej odporne na skutki kryzysu światowego. Nie znaczy to jednak, że kraje takie jak Polska mają mniejsze szanse na przyciągnięcie liczącej się grupy inwestorów amerykańskich. Warunkiem sukcesu jest stworzenie oferty szytej na miarę oczekiwań amerykańskiego biznesu. Głównymi inwestorami w skali globalnej będą korporacje, które szybciej opanują skutki kryzysu. Niskie ceny nabycia przedsiębiorstw dotkniętych recesją będą stwarzały również dogodne warunki do inwestycji typu acquisition 14. Ponadto stała tendencja do obniżania stóp procentowych oraz chwiejność i niepewność sektora finansowego zmusi posiadaczy pieniądza do lokowania ich poza systemem bankowym, czyli inwestowania. Kryzys, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich okresach dekoniunktury, spowoduje konieczność poszukiwania nowych sektorów wysokiej szansy. Według UNCTAD globalny napływ inwestycji może w 2011 roku wzrosnąć do 1,5 biliona USD, a w przyszłym do 2 bln USD. Firmy szukając możliwości obniżki kosztów skierują swoją uwagę głównie na rynki, gdzie są relatywnie niskie koszty pracy i wysokie kwalifikacje pracowników. Dlatego te dwa parametry należy szczególnie eksponować w akcjach promocyjnych oba te parametry pozytywnie charakteryzują województwo lubelskie i subregion lubartowski. Jesteśmy świadkami znacznego w skali Europy napływu BIZ do Polski, zwłaszcza w latach Ich źródłem są nie tylko kraje członkowskie Unii Europejskiej, lecz również USA, Korea Południowa, Chiny, Brazylia, Kanada, Rosja, Japonia, Turcja i Republika Południowej Afryki. Informacje te są ważne z punktu widzenia wyboru rynków docelowych, na które będzie ukierunkowana aktywność promocyjna Lubartowa. Próba adresowania oferty inwestycyjnej, powinna uwzględnić oferentów z wyżej wymienionych rynków. 11 Źródło UNCTAD: wyniki badań 1000 japońskich firm przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2011r. Ponad 80% ankietowanych deklarowało zainteresowanie przeniesieniem produkcji poza granice Japonii ( głównym powód relokacji: silna aprecjacja jena oraz wysokie koszty pracy). 12 Źródło: Raport Międzynarodowego Funduszu Monetarnego - gospodarka światowa w 2011 roku. 13 Ang. Emerging markets: rynki wschodzące. 14 Ang. Acquisition : wykup, nabycie, pozyskanie, przejęcie. 15

16 II. 2. Zainteresowanie inwestowaniem w Polsce Polska jest jednym z największych krajów Unii Europejskiej, szóstym pod względem wielkości rynkiem zbytu w UE oraz 32 na świecie. Polska jest również największym rynkiem Europy Środkowo-Wschodniej, znacznie bardziej chłonnym i zróżnicowanym niż innych państw regionu. W Polsce można szybko rozwinąć działalność firmy i eksportować towary nie tylko na rynki UE, ale również na ogromny i chłonny rynek wschodni. Rosnące zainteresowanie inwestorów naszym krajem w znacznym stopniu wynika z przekonania, że ich obecność w Polsce stworzy im możliwość wejścia na ponad 480 milionowy rynek UE, Polska stała się solidnym mostem łączącym rynki wschodnie z krajami Unii Europejskiej. Dostępność komunikacyjna, usytuowanie terenów inwestycyjnych, którymi dysponuje Lubartów, wskazuje na konieczność i zasadność wykorzystywania tych argumentów w działaniach promocyjnych LSG. Wg raportu World Investment Prospects Survey Polska to jedno z najlepszych miejsc dla nowych inwestycji. W ogólnoświatowym rankingu Polska uplasowała się na wysokim dwunastym miejscu, w rankingu europejskim na czwartym miejscu. W 2010 roku Polska odnotowała najwyższy w Europie wzrost liczby projektów BIZ, 40% więcej niż w roku Nasz kraj uplasował się na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym 16, inwestorzy stworzyli w Polsce ponad 12,4 tys. miejsc pracy ( więcej powstało w tym czasie tylko w Wielkiej Brytanii i Francji). We wrześniu 2011r. magazyn FDI Intelligence opublikował ranking atrakcyjności inwestycyjnej państw w sektorze produkcyjnym. W zestawieniu biorącym pod uwagę jakość sektora Polska znalazła się na trzeciej pozycji na świecie ustępując tylko USA i Chinom i na pierwszym miejscu w Europie. W zestawieniu uwzględniającym oprócz jakości również koszty prowadzenia działalności Polska została sklasyfikowana na piątym miejscu na świecie i pierwszym w Europie. Jednym z głównych elementów decydującym o wysokiej atrakcyjności inwestycyjne Polski oraz powodów, dla których w 2010 i 2011r. pojawiło się w naszym kraju więcej inwestorów, jest fakt że Polska jako jedna z nielicznych gospodarek przeszła przez pierwszą falę światowego kryzysu gospodarczego i finansowego suchą stopą. Inwestorzy przyjmują to jako argument przemawiający za tym, że ryzyko inwestycji w Polsce jest niższe niż w innych krajach UE. Ponadto oferujemy inwestorom młode, bardzo dobrze wykwalifikowane i wysoko wydajne kadry oraz ogromny i chłonny rynek zbytu, co ma decydujące znaczenie w sytuacji kryzysu gospodarczego wymuszającego szukanie oszczędności. 15 Publikacja UNCTAD, wrzesień 2010r. 16 Raport Atrakcyjność inwestycyjna Europy, Ernst & Young, czerwiec 2011r. 16

17 We wrześniu 2011r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 17 prowadziła 170 projektów inwestycyjnych, najwięcej inwestycji pochodziło ze Stanów Zjednoczonych 18 (39 projektów o wartości 1,21 mld euro, miejsc pracy). Na drugim miejscu jest Wielka Brytania (18 inwestycji o wartości 355,6 mln euro, 6158 miejsc pracy), na trzecim Chiny (15 inwestycji o wartości 244,5 mln euro, 3031 miejsc pracy). W czołówce znaleźli się także inwestorzy niemieccy (13 projektów), z Korei Południowej (11 projektów) oraz Japonii (11 projektów). Wartość projektów zamkniętych przez PAIiIZ w pierwszych 8 miesiącach 2011 r. wzrosła o 64%, znacznie wyższa jest również średnia wartość zakończonego projektu ( obecnie wynosi 27,5 mln euro wobec 15,8 mln euro w 2010 r.). W wyniku zakończonych już projektów powstanie nowych miejsc pracy. Coraz więcej inwestycji związanych jest z sektorem usług i przemysłu wiedzy, które to projekty wymagają mniej pracowników, ale o wyższych kwalifikacjach. Wśród projektów zamkniętych przez PAIiIZ, poza sektorem badawczo-rozwojowym, dominowała motoryzacja oraz sektor spożywczy. Ponad 30% inwestorów na miejsce realizacji projektów wybrało specjalne strefy ekonomiczne. Na wysoki wynik w dużej mierze wpłynęły reinwestycje, które stanowiły blisko połowę wartości inwestycji. Wg prezesa PAIiIZ, sytuacja ta oznacza, że zagraniczni inwestorzy czują się w Polsce bezpiecznie i wypracowane zyski coraz częściej inwestują w rozwój swojej działalności w naszym kraju. Dobre wyniki oraz pewne ożywienie wśród inwestorów pozwalają zakładać, że 2011 roku będzie jeszcze lepszy dla inwestycji zagranicznych, a ich poziom powinien być nieco wyższy niż w ubiegłym roku 19. Międzynarodowe firmy konsultingowe obsługujące zagranicznych inwestorów informują, że Polska brana jest pod uwagę jako miejsce kilku bardzo dużych, nowych projektów. Walczą o nie także strefy ekonomiczne, które w 2010 roku przyciągnęły inwestycje warte 4,7 mld zł, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. Staramy się o dwie inwestycje warte łącznie przeszło miliard złotych. To więcej, niż przyniósł cały ubiegły rok 20 ( ). Aby pozostać na celowniku inwestorów, Polska musi się jednak starać: powoli wygasa renta z dobrej kondycji naszej gospodarki w czasie kryzysu, teraz trzeba szukać mocniejszych argumentów 21. Inwestorzy decydując się na nowy rynek, potrzebują rozbudowanej sieci kooperantów, poddostawców i firm współpracujących. Część firm podąża za liderem branży zabiegając o to, żeby nie tylko nie utracić możliwości kooperowania, ale korzystając z nowej sytuacji, umocnić swoją pozycję. Obiecująca jest perspektywa ekspansji na nasz rynek inwestycji chińskich. Trwają rozmowy między innymi z koncernem Sany, jednym z największych na świecie producentów maszyn budowlanych oraz z koncernem Shanghai Electric planującym produkcję w Polsce urządzeń do elektrowni wiatrowych. W roku 17 Źródło: Newsletter PAIiIZ z r. 18 Odnotowano zwiększone zainteresowanie firm z USA tworzeniem w Polsce centrów obsługi biznesu (SSC/BPO), głównie finansowo-księgowych oraz obsługi ośrodków badawczo-rozwojowych i technologicznych. 19 Op. cit., S. Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 20 Op. cit., prezes Katowickiej SSE P. Wojaczek. 21 Op. cit., prezes PAIiIZ S. Majman. 17

18 2011 powinny także wzrosnąć reinwestycje: mamy sygnały od dużych firm, że przymierzają się do nowych projektów 22. Polska oferuje inwestorom młodych i bardzo dobrze wykształconych pracowników. W naszym kraju istnieje prawie pół tysiąca wyższych szkół i uczelni w których pracuje ponad sto tysięcy naukowców, z czego połowa z tytułem doktora. Polska to dwa miliony studentów, w wyższych uczelniach uczy się prawie połowa populacji pomiędzy 19 a 24 rokiem życia, a wskaźniki te wciąż rosną. Coraz więcej osób podejmuje studia doktoranckie, w ostatniej dekadzie liczba studentów studiów doktoranckich wzrosła dziesięciokrotnie. Każdego roku 5-6 tysięcy osób kończy studia doktoranckie 23. Jesteśmy na pierwszym miejscu w regionie Europy Środkowowschodniej pod względem liczby studentów 24 i pierwszym w świecie pod względem ilości uczelni wyższych. Wśród kończących studia, wielu stanowią tak bardzo poszukiwani przez pracodawców absolwenci szkół technicznych. Daje to szerokie pole manewru inwestorom szukającym znakomicie przygotowanych merytorycznie specjalistów różnych dziedzin - od specjalistów od zarządzania i informatyków, po biochemików. Polscy inżynierowie i naukowcy są cenieni na całym świecie. Informacje przekazywane potencjalnym inwestorom na temat lokalnego rynku pracy, struktury studentów i absolwentów regionalnych uczelni, potencjału naukowo badawczego itp. to ważne atuty promocyjne i warunek sukcesu zarówno adresata jak i nadawcy przekazu. Z wieloletnich doświadczeń i badań prowadzonych w Polsce i poza jej granicami wynika, że największe znaczenie przy wyborze lokalizacji inwestycji mają czynniki obiektywne, które decydują o maksymalizacji popytu i minimalizacji kosztów 25. Gmina oferująca optymalną kombinację czynników lokalizacji inwestycji tworzy dogodne, korzystne warunki dla potencjalnych inwestorów. Wiemy również, że zapotrzebowanie na BIZ 26 znacząco przewyższa ich podaż. Stwarza to zjawisko ostrej walki konkurencyjnej o pozyskanie inwestora, zwłaszcza zagranicznego. Jest to konkurencja pomiędzy różnymi krajami, ale także regionami i gminami. Doświadczenia Polski i innych krajów potwierdzają tezę, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne są bardzo korzystne dla rozwoju miejsca lokalizacji. Są to nie tylko korzyści krótkoterminowe, jak np. rozwiązanie problemu bezrobocia, ale przede wszystkim długoterminowe, takie jak: wprowadzenie nowych technologii, rozwój nowych gałęzi przemysłu, rozwój współpracy ośrodków naukowo-badawczych z przemysłem, wzrost eksportu, tworzenie nowych rynków zbytu dla lokalnych poddostawców, rozwój kwalifikacji miejscowego rynku pracy itp. Wnioski te należy uwzględnić przygotowując tereny inwestycyjne, prognozując ich profil (wybierając oczekiwane rodzaje prowadzonej tam działalności) i planowaniu działań promocyjnych. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród szefów 1000 największych firm świata wskazują, że 78% respondentów za najważniejszy czynnik decydujący o zainteresowaniu Polską jako krajem do inwestowania uznała czynnik wzrostu potencjału polskiego rynku (intelektualnego, inwestycyjnego 22 Op. cit., prezes Łódzkiej SSE K. Grzywaczewski. 23 Źródło: op. cit., prof. B. Smulski. 24 Źródło PAIiIZ, marzec 2010r. 25 H.A. Stafford 26 Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ), z angielskiego Foreign Direct Investment (FDI). 18

19 i potencjału rynku zbytu). Według analiz Narodowego Banku Polskiego, uwzględniających inwestycje kapitałowe na giełdzie, tegoroczna wartość napływającego z zagranicy kapitału do Polski może osiągnąć poziom 10,5 mld EUR 27. Warto o tych szacunkach pamiętać, ponieważ jedną z istotnych przesłanek działań promocyjnych terenów inwestycyjnych LSG i zachętą do lokowania tu działalności biznesowej, będzie odwołanie się do sukcesu gospodarczego Polski i regionu. Zauważany i doceniany przez inwestorów i analityków pozytywny klimat inwestycyjny oraz wzrost zaufania inwestorów należy wykorzystać do promocji oferty Lubartowskiej Strefy Gospodarczej oraz potencjału inwestycyjnego miasta Lubartów. Innymi słowy, celem działań promocyjnych będzie przekonanie inwestorów o tym, że inwestycje w Lubartowie to dobry i bezpieczny biznes. W strategii promocji potencjału inwestycyjnego Lubartowa i Lubartowskiej Strefy Gospodarczej należy uwzględniać również inwestorów, dla których nowe lokalizacje w Polsce są reinwestycjami. Mogą to być firmy zagraniczne lub krajowe, które mają już zakłady w Polsce, ale które nadal zwiększają swój potencjał i inwestują. II.3. Wnioski i rekomendacje Przygotowując oferty inwestycyjne i prowadząc działania promocyjne, których przedmiotem będą tereny inwestycyjne LSG i Lubartowa należy: Stosować standardy opisu oferty i prowadzenia działań promocyjnych umożliwiające docieranie z ofertą inwestycyjną do inwestorów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) standard PAIiIZ S.A.; Planując działania promocyjne i marketingowe, należy wykorzystać wiedzę o trendach inwestycyjnych oraz w sposób możliwie bliski związać się z instytucjami, które obsługują inwestorów zagranicznych (PAIiIZ S.A., Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Województwa Lubelskiego itp.); Zabiegać o zaistnienie oferty inwestycyjnej LSG w obiegu ofert, którymi obsługiwani są inwestorzy zagraniczni (baza ofert PAIiIZ, COIE, SSE); Na możliwie wczesnym etapie planowania rozwoju LSG i działań marketingowo-promocyjnych odnieść ofertę inwestycyjną miasta do wybranych branż i rynków docelowych, co umożliwi lepsze wyprofilowanie akcji promocyjnych, wybór instrumentów do obsługi określonych grup docelowych; 27 Źródło: PAP, r., NBP uwzględniło gwałtowny spadek tzw. inwestycji kapitałowych, przewidywany poziom napływu BIZ wyższy niż w 2010r. 19

20 Podejmując wysiłki wypromowania możliwości należy odnosić atuty którymi dysponuje Lubartów i subregion, do oczekiwań inwestorów zewnętrznych i wybierać te rodzaje działalności, które dają największe szanse ich obsłużenia w perspektywie 2-3 lat. III. Atrakcyjność inwestycyjna regionu w kontekście działalności Lubartowskiej Strefy Gospodarczej Region lubelski położony jest we wschodniej Polsce, graniczy z Ukrainą oraz Białorusią. Jest to region rolniczy, z dynamicznie rozwijającym się sektorem spożywczym, a w szczególności przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż, a także z sektorami: lekkim, drzewnym, budowlanym i maszynowym. Sektory strategiczne dla województwa ujęte w strategii rozwoju regionalnego to przede wszystkim: przemysł spożywczy, przemysł maszynowy, przemysł drzewny i meblarski oraz przemysł turystyczny. Preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej występują w województwie m.in. w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Atuty województwa lubelskiego 28 : 1/ Położenie na międzynarodowym szlaku transportowym - paneuropejskim korytarzu Wschód-Zachód (łatwy dostęp do rynków zagranicznych, zwłaszcza Ukrainy i Białorusi); 2/ Bardzo duży potencjał edukacyjny oraz naukowo-badawczy uczelni wyższych; 3/ Relatywnie niskie koszty pracy, duże zasoby wysoko kwalifikowanych kadr; 4/ Tradycje przemysłowe, szczególnie w odniesieniu o przemysłu środków transportu, maszynowego, chemicznego, produkcji opakowań, poligraficznego oraz spożywczego; 5/ Dobre warunki dla rozwoju rolnictwa, produkcji zdrowej żywności, przemysłu spożywczego, maszynowego, drzewnego, usług typu offshor oraz turystyki. Analizując atrakcyjność inwestycyjną regionu lubelskiego wzięto pod uwagę między innymi wyniki badań prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki naukowo-badawcze. Z analizy najnowszych wyników badań wynika, że województwo lubelskie jest na tle innych polskich województw regionem o bardzo niskim ogólnym poziomie atrakcyjności inwestycyjnej. Ranking aktywności województw wobec inwestorów zamyka sześć regionów: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, lubelskie i podlaskie. Wymienione regiony cechują się niewielką liczbą atrakcyjnych ofert lokalizacyjnych zgłoszonych do bazy PAIiIZ instytucji wyspecjalizowanej w obsłudze bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce. Z analizy 29 Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) i Fundacji Konrada Adenauera (FKA) wynika, że niższy niż na 28 Źródło:www.paiz.gov.pl/regiony,2011r. 29 Raport Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, IBnGR

21 Lubelszczyźnie poziom atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju infrastruktury gospodarczej odnotowano w województwie podlaskim. Wnioski te potwierdzają badania Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy (SGH). W opublikowanych raporcie Atrakcyjność inwestycyjna regionów województwo lubelskie zaliczono do najniżej ocenianych regionów w Polsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej (ocena F ). Tabela nr 2. Charakterystyka województwa lubelskiego (2010r.) Wyszczególnienie Województwo lubelskie Polska Udział procentowy Dane ogólne Powierzchnia Stolica regionu Największe miasta w regionie Specjalne Strefy Ekonomiczne Parki technologiczne i przemysłowe km² Lublin Lublin, Chełm, Zamość, Lubartów, Biała Podlaska, Puławy Mielecka, Tarnobrzeska, Starachowicka Lubelski Park Naukowo Technologiczny Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Puławski Park Przemysłowy, Świdnicki Regionalny Park Przemysłowy Potencjał rynkowy PKB na mieszkańca (zł/osoba) Liczba ludności (osoby) ,7% Potencjał zasobów pracy Absolwenci szkół wyższych (osoby) Absolwenci szkół średnich (osoby) Liczba pracujących (osoby) Struktura pracujących sektor rolniczy 28% sektor przemysłowy 22% sektor usługowy 50% % ,2% ,3% sektor rolniczy13% sektor przemysłowy 31% sektor usługowy 56% Nakłady inwestycyjne i kapitał spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie lubelskim Nakłady inwestycyjne w (mln zł) 528, ,4 0,6% 30 Źródło: raport IP SGH, 2010r. 21

22 Kapitał spółek w (mln zł) 897, ,1 0,5% Specjale strefy ekonomiczne w województwie lubelskim - SSE Tarnobrzeska podstrefa Janów Lubelski, Łuków, Tomaszów Lubelski - SSE Starachowicka podstrefa Puławy - SSE Mielecka podstrefa Lublin - SSE Mielecka podstrefa Lubartów Atrakcyjność inwestycyjna województwa lubelskiego Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna ( ocena walorów lokalizacyjnych) Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna ( ocena efektów ekonomicznych) F F Wyróżnione powiaty i gminy wg oceny atrakcyjności inwestycyjnej dla gospodarki regionu i Polski Powiaty Gminy 31 Klasa A Klasa B Klasa A Klasa B Powiat m.biała Podlaska, Powiat m.chełm, Powiat m.lublin, Powiat m.zamość Lubartów (1), Lublin (1), Biała Podlaska (1), Biłgoraj (1), Chełm (1), Dęblin (1), Krasnystaw (1), Kraśnik (1), Łęczna (3), Łuków (1), Puławy (1), Radzyń Podlaski (1), Rejowiec Fabryczny (1), Świdnik (1), Tomaszów Lubelski (1), Włodawa (1), Zamość (1) Hrubieszów (1), Janów Lubelski (3), Międzyrzec Podlaski (1), Nałęczów (3), Poniatowa (3), Stoczek Łukowski (1) Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań SGH, IBnGR, danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lublinie Na tym tle pozycja subregionu lubelskiego i Lubartowa charakteryzuje się ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną dla wszystkich sekcji gospodarki narodowej ( pozycja nr 1 w skali od 1 do 6). III.1. Kapitał intelektualny dostępny w regionie lubelskim Lublin jest bardzo silnym ośrodkiem akademickim o imponującym potencjale naukowo-badawczym. Uczelnie wyższe w zasadniczym stopniu decydują o podaży, strukturze i poziomie kapitału intelektualnego regionu, główny potencjał stanowi 19 uczelni wyższych 32. W roku 2010 lubelskie uczelnie opuściło absolwentów. Do najlepszych w Polsce jednostek naukowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczyło: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Medyczny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Instytut Europy Środkowo Wschodniej w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. 31 * klasa A najwyższa atrakcyjność, klasa B wysoka atrakcyjność, klasa C - ponadprzeciętna atrakcyjność. ** (1) gmina miejska, (2) - gmina wiejska, (3) gmina miejsko-wiejska. Dane dot. informacji społeczno-demograficznych wg stanu na Op. cit., 22

23 Sektory strategiczne dla województwa lubelskiego ujęte w strategii rozwoju regionalnego to przede wszystkim: przemysł (przetwórstwo rolno spożywcze, produkcja mebli i pozostała działalność produkcyjna, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych, przemysł samochodowy, przemysł maszynowy, produkcja wyrobów z metali, produkcja drewna i wyrobów z drewna, przemysł chemiczny), budownictwo, usługi rynkowe (ważnym elementem instytucjonalnego otoczenia biznesu jest sektor bankowy wspierany przez instytucje finansowe: jak fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, przedsiębiorstwa leasingowe, kasy oszczędnościowo-kredytowe, usługi sieciowe (w szczególności dostawy energii elektrycznej i gazu), turystyka, usługi nierynkowe, rolnictwo (jeden z najważniejszych działów gospodarki województwa lubelskiego), edukacja, nauka oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego (gospodarka oparta na wiedzy). Władze regionalne i samorządowe aktywnie wspierają i promują rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki w oparciu o posiadany potencjał naukowy. Ze względy na jakość środowiska naturalnego rozwijane są inwestycje w sektorze rolnospożywczym związanym z żywnością ekologiczną. Zasoby naturalne oraz prowadzone na uczelniach wyższych województwa badania naukowe przyczyniają się do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Sektory wysokiej szansy Spożywczy Poligraficzny Produkcji opakowań Logistyka Maszynowy BPO Turystyczny III.2. Podaż i koszt pracy w województwie lubelskim w kontekście międzynarodowym Jednym z ważnych parametrów decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju czy regionu są koszty pracy, które rosną w Unii Europejskiej o ok. 2-3 % rocznie. Zdecydowanie szybciej rosną w nowych krajach UE, zwłaszcza notujących wysokie tempo rozwoju gospodarki (w roku 2010 koszty pracy w Polsce, Czechach i na Litwie wzrosły o 20%). Pomimo obserwowanego wzrostu koszty zatrudnienia w Polsce nadal należą do najmniejszych w Europie, są niższe niż w Słowenii, Estonii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Łotwa, Litwa i Bułgaria ma podobny poziom kosztów pracy jak Polska. Pomimo rosnących kosztów zatrudnienia, polska gospodarka pozostaje konkurencyjna na tle całej Unii Europejskiej, praca w Polsce jest cztery razy tańsza niż w Dani, Szwecji czy Luksemburgu. W najbogatszych krajach starej UE godzina pracy kosztuje przeciętnie od 25 23

24 do 30 EUR, w Dani 36 EUR 33. Pod względem kosztów zatrudnienia Polska jest bardzo zróżnicowana regionalnie. W roku 2010 średnia płaca w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie wynosiła zł, w Warszawie zł 34. Najwięcej za pracę płacą przedsiębiorcy z województw: mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego, najmniejsze wydatki ponoszą pracodawcy z województw: podkarpackiego, łódzkiego, podlaskiego i świętokrzyskiego 35. Dysproporcje w kosztach pracy na przestrzeni ostatnich lat zmniejszają się, najbardziej wzrosły w tych województwach, w których przedsiębiorcy notują wydatki na poziomie niższym od średniej krajowej. Tabela nr 3. Wydajność i koszty pracy w regionach Polski Region Wydajność pracy Polska =1 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w zł, Polska = 1 Podkarpackie 0,76 0,81 Warmińsko-mazurskie 0,75 0,81 Świętokrzyskie 0,83 0,82 Lubuskie 0,81 0,82 Lubelskie 0,75 0,82 Podlaskie 0,91 0,84 Kujawsko-pomorskie 0,86 0,84 Łódzkie 0,78 0,85 Zachodniopomorskie 0,82 0,87 Opolskie 0,88 0,88 Wielkopolskie 0,98 0,92 Małopolskie 0,92 0,92 Pomorskie 1,01 1,00 Dolnośląskie 0,95 1,02 Śląskie 0,95 1,06 Mazowieckie 1,46 1,32 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2010r. 33 Źródło: Instytut Makroekonomii i Badań nad Koniunkturą, grudzień 2010 roku. 34 Źródło: raport Sedlak&Sedlak Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń w 2010 roku. 35 Źródło: raport Sedlak & Sedlak Koszty pracy w Polsce ". 24

25 Koszt wynagrodzenia pracowników, jako ważny element analiz związanych z planowaniem i realizacją inwestycji, jest istotnym argumentem warunkującym wybór określonej lokalizacji inwestycji. Należy jednak pamiętać, że jest to argument pociągający za sobą poważne następstwa. Uznając jego wagę nie wolno zapominać, że nie jest to argument jedyny i ostateczny niski koszt i dostępność pracowników musi w procesie inwestycyjnym spotkać się z gotowością oferty inwestycyjnej (przygotowanym terenem inwestycyjnym, stosownym uzbrojeniem, dostępnością komunikacyjną, akceptowalną ceną nabycia, zgodnymi z oczekiwaniami inwestora zapisami prawa lokalnego np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, profesjonalną obsługą zapytań ze strony potencjalnych inwestorów itp. itd.). Władzom Lubartowa podejmującym próby pozyskanie nowych inwestorów nie chodzi o jakiekolwiek, ale o dobrze płatne miejsca pracy. Celem planowanych działań promocyjnych Lubartowskiej Strefy Gospodarczej nie będzie pozyskanie inwestora oferującego pracownikom minimalne wynagrodzenie, ale wynagrodzenie odpowiadające aspiracjom dobrze przygotowanych i wykształconych kadr XXI wieku. Prezentując koszty pracy podkreślana będzie wysoka wydajność pracowników, łatwy dostęp do dobrze wykształconych absolwentów uczelni wyższych i szkół zawodowych, tradycje przemysłowe itp.. Rosnące koszty pracy w Polsce nie przekładają się proporcjonalnie na wzrost wydajności. W latach koszty pracy rosły w tempie 7%, a produktywność zwiększała się średnio o 2,4%. Pogorszenie koniunktury gospodarczej zahamowało przyrost wydatków i przyniosło nieznaczny wzrost wydajności. Najwięcej bezproduktywnych godzin pracy zanotowano w górnictwie, edukacji oraz firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Relatywnie niskie koszty pracy są ważnym atutem regionu lubelskiego w kontekście pozyskania inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2010 r. wyniosło 2848,19 zł, czyli 83,7% średniego wynagrodzenia w Polsce. Jak wynika z przedstawionych analiz koszty pracy w województwie lubelskim są znacznie niższe od średniej krajowej i w jeszcze większym stopniu unijnej. Jest to przewaga, którą należy skrupulatnie wykorzystywać w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Należy jednak pamiętać, że wzrost płac w długim okresie jest nieunikniony oraz, że jeszcze większą przewagę w tym zakresie posiadają kraje tzw. drugiej fali rozszerzenia, czyli Bułgaria i Rumunia, a także rynki pracy krajów pozostających poza strukturami UE: Ukraina czy Rosja. Mankamentem tego rodzaju konkurencyjności jest małe jej znaczenie dla inwestorów z sektorów wysokich technologii, dla produkcji kapitało i wiedzo-chłonnej. Dla nowoczesnych rodzajów działalności nieporównywalnie większe znaczenie ma jakość otoczenia biznesu oraz dostęp do wiedzy, rozumianej zarówno jako kwalifikacje pracowników jak i zaplecze naukowo-badawcze danej lokalizacji inwestycyjnej Promocja gminy miasta i regionu w kontekście integracji europejskiej, red. M. Bąk, TWIGGER, Warszawa

26 III.3. Prognoza popytu na pracę w województwie lubelskim do roku Prognoza demograficzna dla województwa lubelskiego jest częścią prognozy ludności Polski do roku 2035, opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny. W roku 2035 województwo lubelskie liczyło będzie 1.871,1 mieszkańców tj. o 290,7 tysięcy (o 13,4%) mniej niż w końcu 2008 roku. W tym samym czasie liczba mieszkańców Polski zmniejszy się o 2.142,8 tys. osób tj. o 5,6% a więc tempo spadku liczby ludności przeciętnie w Polsce będzie ponad dwukrotnie mniejsze niż w województwie lubelskim. Prognozuje się, że tylko województwa świętokrzyskie (-15,4%) oraz łódzkie (-14,2%) zanotują w tym czasie większy spadek liczby mieszkańców. Województwo lubelskie charakteryzuje się niższym niż w całej Polsce odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym, wyższy niż w całej Polsce jest natomiast odsetek dzieci i młodzieży oraz osób w wieku poprodukcyjnym. Oznacza to, iż Lubelszczyzna charakteryzuje się średnio wyższym niż w Polsce obciążeniem demograficznym, rozumianym jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. W prognozowanym okresie do 2035 roku oczekiwać można znaczących zmian w liczbie ludności województwa lubelskiego według pięcioletnich grup wieku: Zmniejszeniu ulegnie liczba ludności we wszystkich grupach wiekowych do 50 lat. Najsilniejszy spadek obserwowany będzie wśród ludzi młodych w wieku lat, lat oraz lat; Wzrośnie liczba ludności we wszystkich grupach wiekowych liczących 50 i więcej lat. Największy wzrost będzie miał miejsce w przypadku osób najstarszych, liczących 85 i więcej lat, których liczba zwiększy się prawie dwukrotnie. W okresie realizacji działań promocyjnych w ramach Programu rozwoju Lubartowskiej Strefy Gospodarczej należy zakładać następujące zjawiska dotyczące rynku pracy: W latach w województwie lubelskim nastąpi spadek liczby pracujących ogółem, wzrośnie liczba pracujących poza rolnictwem; W latach przemysł oraz handel i naprawy pozostaną sekcjami o największym udziale w zatrudnieniu poza rolnictwem; W scenariuszu realistycznym (wzrost produkcji sprzedanej o 1% co kwartał) liczba pracujących w przemyśle wyniosłaby w 2015 roku ok. 83,2 tys. osób, zaś liczba pracujących w handlu i naprawach wyniosłaby w 2015 roku ok. 70 tys. osób; W wariancie pesymistycznym (spadek produkcji sprzedanej o 1% co kwartał) liczba pracujących w przemyśle oraz w handlu i naprawach w 2015 roku wyniosłaby odpowiednio: ok. 67,7 tys. osób oraz 57 tys. osób; 37 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,

27 We wszystkich rozważanych scenariuszach zmian najniższy poziom zatrudnienia wystąpi w sekcjach: hotele i restauracje oraz pośrednictwo finansowe. W scenariuszu realistycznym (wzrost produkcji sprzedanej o 1% co kwartał) liczba pracujących w sekcji hotele i restauracje wyniosłaby w 2015 roku ok. 6,2 tys. osób, zaś liczba pracujących w pośrednictwie finansowym ok. 8,8 tys. osób. W wariancie pesymistycznym (spadek produkcji sprzedanej o 1% co kwartał) liczba pracujących w sekcjach hotele i restauracje oraz pośrednictwo finansowe w 2015 roku wyniosłaby odpowiednio: ok. 5,1 tys. osób oraz 7,2 tys. osób. W skali regionu należy się spodziewać, a w działaniach promocyjnych i marketingowych LSG i Lubartowa uwzględniać i kompensować następujące trendy: Stały proces zmniejszania liczby ludności województwa lubelskiego, w tym potencjalnych zasobów pracy, co może negatywnie wpłynąć na regionalny rynek pracy; Liczyć się z uwarunkowaniem województwa lubelskiego, które charakteryzuje niska gęstość zaludnienia, co powoduje pogorszenie dostępności regionalnego rynku pracy (zjawisku temu można przeciwdziałać poprzez rozwój infrastruktury transportowej oraz telekomunikacyjnej); Zmiany w liczbie ludności nie przebiegają równomiernie w poszczególnych subregionach województwa (znaczącego zmniejszania się liczby mieszkańców nie obserwuje się w subregionie lubartowskim i Lubelskim Obszarze Metropolitalnym, w którym położony jest Lubartów). 27

28 III.4. Uwarunkowania rynku pracy w subregionie lubartowskim W roku 2010 lubelskie uczelnie opuściło absolwentów, w grudniu tego samego roku 586 osób z wyższym wykształceniem poszukiwało pracy. Stopa bezrobocia w Lublinie (udział bezrobotnych do osób czynnych zawodowo) w maju 2011 roku wynosiła 10%, w powiecie lubelskim 11,2%, powiecie lubartowskim 14,7% (przy 13,1% w województwie lubelskim i 12,3% w Polsce). W roku 2012 lubelskie wyższe uczelnie opuści ponad absolwentów, średnie szkoły policealne i zawodowe około osób, średnie szkoły ogólnokształcące osób, zasadnicze szkoły zawodowe 579 osób. Regionalny rynek pracy cechuje duża nadwyżka popytu na pracę nad jej podażą, która jest wyższa niż w kraju. Wysoka podaż absolwentów szkół wyższych oraz średnich w subregionie oznacza w praktyce, że w przypadku pozyskania inwestorów do LSG nie powinno być problemów ze znalezieniem pracobiorców. W działaniach promocyjnych LSG należy podawać dane dotyczące potencjału demograficznego i zasobu pracowników z terenów do 30 km od miejsca lokalizacji inwestycji. Rysunek nr 2. Lubartów potencjał demograficzny Źródło: (oprac. Zakład Kartografii UMCS w Lublinie) 28

29 W działalności promocyjnej LSG należy korzystać ze statystyk oraz raportów i analiz przygotowanych między innymi przez Wojewódzki Urząd Statystyczny oraz Urzędy Pracy. Informacje dotyczące rynku pracy oraz rynku potencjalnych konsumentów znacząco wzbogacą i uatrakcyjnią ofertę inwestycyjną Lubartowskiej Strefy Gospodarczej. Przekaz uzupełniony informacjami o rynku pracy i rynku zbytu będzie bardzo ważnym i pozytywnym elementem oferty inwestycyjnej Lubartowskiej Strefy Gospodarczej. III.5. Firmy sukcesu jako argument promocyjny LSG Jednym z najbardziej skutecznych argumentów przekazu promocyjnego jest prezentacja potencjału lokalnych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w danym mieście i subregionie. Strategiczne położenie Lubartowa w bezpośrednim sąsiedztwie miasta wojewódzkiego uzasadnia włączenie do grona potencjalnych kooperantów i poddostawców przedsiębiorstw działających w promieniu do 50 km od Lubartowskiej Strefy Gospodarczej. Warto uwzględnić ich obecność i wykorzystać do działań informacyjno promocyjnych. Dobre rozeznanie aktywności firm położonych w pobliżu Lubartowa umożliwi skierowanie do najlepszych z nich propozycji inwestycyjnych. Może się okazać, że niektóre firmy poszukują ofert terenów inwestycyjnych na własne potrzeby lub potrzeby swoich partnerów. Analizując regionalny rynek potencjalnych kooperantów i poddostawców należy zwrócić uwagę na firmy, które znalazły się w czołówce prestiżowych ogólnopolskich rankingów. Sukcesy lokalnych firm potwierdzą tezę o bardzo dobrych warunkach do rozwijania przedsiębiorczości w subregionie lubartowskim, są doskonałym przykładem dla firm rozważających możliwość inwestowania na terenie LSG. III.6. Wnioski i rekomendacje Oferta inwestycyjna LSG z racji strategicznego położenia w pobliżu Lublina, konsumuje wszystkie przewagi rozwojowe województwa lubelskiego, nie podlega jednak negatywnym trendom demograficznym. Charakteryzuje się wysokimi walorami komunikacyjnymi, strategicznym położeniem wobec określonych rynków docelowych (położenie w pobliżu wschodniej granicy UE), daje możliwość zatrudnienia silnie zmotywowanej kadry o wysokich kompetencjach technicznych, mającej relatywnie niskie oczekiwania płacowe. Posiada możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców zakładających swoją działalność w na terenach inwestycyjnych LSG (dotyczy to zarówno instrumentów wsparcia inwestorów ze źródeł UE, jak i innych form pomocy dla przedsiębiorców). Zgodnie z mapą publicznej pomocy regionalnej, przedsiębiorcy inwestujący w Lubartowie mogą liczyć na najwyższy możliwy poziom wsparcia, jaki można uzyskać w Unii Europejskiej. Mogą oni otrzymać wsparcie z różnych źródeł równe 50% kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku MSP wsparcie może być powiększone odpowiednio do 60% i 70%). Dlatego 29

30 w opracowaniach materiałów informacyjno promocyjnych i podczas spotkań z potencjalnymi inwestorami należy: W opracowaniach promocyjnych posługiwać się danymi statystycznymi pochodzącymi ze statystyk miasta Lublin, powiatu lubartowskiego oraz argumentacją promocyjną dotyczącą całego regionu (komunikacja, charakterystyka branż szans, atrakcyjność rynku pracy itp.); Akcje informacyjne i promocyjne wzbogacać informacjami o firmach, które mają silną pozycję na rynku, wykorzystywać ich sukcesy do promocji terenów inwestycyjnych LSG wskazując wybrane przedsiębiorstwa, jako możliwych kooperantów dla przyszłych inwestorów; Budować markę gospodarczą LSG, jako oferty inwestycyjnej spełniającej najwyższe standardy techniczne, profesjonalnie obsługiwanej, dostosowanej do wysokich oczekiwań inwestorów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych); Biorąc pod uwagę zalety Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz duże zainteresowanie inwestorów terenami oferującymi znaczące zwolnienia podatkowe promować fakt włączenia wybranych terenów LSG do SSE Euro-Park Mielec 38 IV. Strategiczne sektory działalności biznesowej w regionie/subregionie w kontekście prowadzenia marketingu gospodarczego terenów inwestycyjnych Lubartowskiej Strefy Gospodarczej. Planując a następnie prowadząc działania związane z promocją gospodarczą i marketingiem ofert inwestycyjnych, warto uwzględniać oceny zewnętrzne Polski, regionu i subregionu. Wybierając określone rynki docelowe działań promocyjnych powinniśmy brać pod uwagę fakt, że część odbiorców przekazu oceniać będzie oferty inwestycyjne Lubartowa przez pryzmat własnych doświadczeń, wiedzy lub oceny, którą uzyskali w kontaktach nieformalnych. Obiektywne informacje o warunkach inwestowania w województwie lubelskim i Lubartowie można uzyskać zapoznając się z analizami przygotowywanymi z myślą o inwestorach zagranicznych pochodzącymi np. z PAIiIZ, Krajowej Izby Gospodarczej, IBnGR, SGH, ministerstw lub innych urzędów (Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i itp.). Celem niniejszego rozdziału jest dookreślenie sektorów i branż, w których oferta inwestycyjna LSG i Lubartowa ma największe szanse na sukces w postaci pozyskania inwestorów. Będzie to wynik analiz związanych z regionem, jego możliwościami i uwarunkowaniami lokalnymi i zewnętrznymi, którym podlega oferta inwestycyjna Lubartowa. 38. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej uprawnia do korzystania z pomocy publicznej. Formą pomocy publicznej jest zwolnienie dochodu od podatku dochodowego. Zwolnienie obowiązuje w kolejnych latach aż do momentu odzyskania 50% wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę w przypadku dużych przedsiębiorstw, 60% w przypadku średnich i 70% w przypadku małych przedsiębiorstw. Jeśli koszty utworzenia przedsiębiorstwa wyniosą przykładowo 5 mln złotych, inwestor uzyska poprzez zwolnienie w podatku dochodowym nawet 3,25 mln złotych. Inwestując w LSG lub Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskać można również indywidualne ulgi w podatkach lokalnych z tytułu poniesionych nakładów i tworzenia nowych miejsc pracy. 30

31 IV.1. Atuty rozwojowe województwa lubelskiego Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) powstały w wyniku realizacji przez PAIiIZ programu budowy regionalnej sieci partnerskich instytucji, które pomagają w budowie katalogu ofert inwestycyjnych i wspierają pracowników PAIiIZ przy obsłudze inwestorów zagranicznych. Jednym z bardzo ważnych elementów tej współpracy jest internetowy serwis zawierający bazę danych regionalnych ofert inwestycyjnych i kooperacyjnych oraz analizy branżowe i opisy uwarunkowań inwestycyjnych w poszczególnych województwach. Cytowany poniżej zestaw atutów woj. lubelskiego pochodzi ze stron www opracowanych i aktualizowanych przez regionalne COIE. Wg tego zespołu, uzasadnienie wyboru województwa lubelskiego jako miejsca lokalizacji inwestycji ma bezpośredni związek z: Położeniem na międzynarodowym szlaku transportowym - paneuropejskim korytarzu Wschód-Zachód; Sąsiedztwem rynków Białorusi i Ukrainy; Duży potencjałem edukacyjnym oraz naukowo-badawczym uczelni wyższych; Dużymi zasobami taniej kadry pracowniczej; Dobrymi warunkami dla rozwoju rolnictwa, przemysłu spożywczego, maszynowego, drzewnego, usług typu offshor oraz turystyki; Relatywnie niskimi kosztami pracy: 87,9% średniej krajowej; Transgraniczną współpracą instytucjonalną w ramach Euroregionu przy rzece Bug 39. Konkurowanie o inwestorów wymaga coraz więcej nakładów pracy i środków finansowych ze strony władz samorządowych. Jest to między innymi wynik wzrostu liczby krajów, regionów i gmin, które aspiracje rozwojowe starają się realizować m.in. poprzez wzrost liczby nowych inwestorów. Obok wzrostu liczby konkurentów czynnikiem determinującym charakter działań promocyjnych jest coraz bardziej powszechnie spotykana wysoka jakość szeroko rozumianych działań i instrumentów zwiększających atrakcyjność ofert inwestycyjnych. Zarówno korporacje transnarodowe jak i mniejsi inwestorzy wybierają więc oferty najlepiej przygotowane, odpowiadające ich oczekiwaniom. Sukces w pozyskaniu inwestorów do LSG uwarunkowany jest w dużej mierze poziomem atrakcyjności inwestycyjnej subregionu i województwa lubelskiego. Z wyników badań opublikowanych w styczniu 2011 r. przez IP SGH wynika, że region lubelski należy do grupy województw o najniższym poziomie atrakcyjności inwestycyjnej, co wskazuje na konieczność zastosowania specjalistycznych narzędzi promocji dających możliwości zmiany wizerunku Lubartowa postrzeganego przez pryzmat negatywnej oceny regionu. 39 Op. cit.: wrzesień 2011r. 31

32 Rys. Nr 3. Potencjalna (A) i rzeczywista (B) atrakcyjność inwestycyjna gospodarki narodowej (PAI) województw (A) (B) Źródło: Wyniki badania atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej 2010r. Przygotowując akcje promocyjne, należy być świadomym, że sukces nie przyjdzie łatwo. Jednak konsekwentnie prowadzone działania promocyjne, stały wzrost kompetencji osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań promocyjnych i obsługę projektów inwestycyjnych, stosowne nakłady na rozwój LSG daje szanse sukcesu. Najważniejsza jest determinacja władz lokalnych, które stawiając na gospodarkę mogą w rozwoju przedsiębiorczości w gminie znaleźć poważne źródło finansów na rozwój. Jak widać, znaczącą część tej argumentacji można przenieść do argumentów promocyjnych i marketingowych oferty inwestycyjnej LSG. Biorąc to pod uwagę, oraz odwołując się do przeprowadzonych wcześniej analiz, można pokusić się o wskazanie branż, które będą się najpełniej odnosiły do obiektywnych uwarunkowań oferty inwestycyjnej Lubartowa. Uwzględniając przeprowadzone powyżej analizy, argumentacja promocji gospodarczej dla oferty inwestycyjnej LSG powinna zostać połączona z argumentacją marketingowopromocyjną dotyczącą całego województwa lubelskiego. Związki te należy odnosić do następujących obszarów: Oferty inwestycyjnej Lubartowskiej Strefy Gospodarczej jako zespołu nieruchomości przygotowanych na potrzeby inwestorów zewnętrznych, umożliwiający profesjonalną obsługę ich potrzeb i oczekiwań; Uwarunkowań rynku pracy inwestorzy LSG korzystają z najlepszej kadry pracowniczej województwa, której kompetencje może uzupełniać oferta edukacyjna Lublina; Możliwości kooperacyjnych i powiązania z rynkami docelowymi rynki regionalne, krajowe i UE; Warunków życia i prowadzenia działalności w obszarze miasta Lubartowa powiązane z ofertą 32

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY Spis treści Strategia promocji WPISZ TYTUŁ ROZDZIAŁU (POZIOM 1)... 1 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 2)... 2 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 3)... 3 inwestycyjnej WPISZ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

What makes companies invest in Poland?

What makes companies invest in Poland? What makes companies invest in Poland? Partnerzy strategiczni Partnerzy INSTYTUCJONALNI PATRONI MEDIALNI Spis treści 1. Executive Summary 1.1. Europa ŚrodkowoWschodnia 4 1.2. Polska 5 2. Analiza atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego Biuro Ekspertyz Finasowych, Marketungu i Consultingu UNICONSULT S. C. Grzegorz Rutkowski Maciej Gajewski ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa tel./fax: (0-22) 6226713, e-mail: uniconsult@uniconsult.com.pl

Bardziej szczegółowo

7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego

7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego 7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego 7.1 Wskazanie kluczowych branż mających największe szanse

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego

Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego Pod redakcją: Anny Lewandowskiej Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU Sierpień 2013 Wprowadzenie Program wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo