Podstawy Przedsiębiorczości. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej + przykłady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy Przedsiębiorczości. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej + przykłady"

Transkrypt

1 Podstawy Przedsiębiorczości wykład 4 MQL4 - wskaźniki analizy technicznej + przykłady W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z poziomu języka MQL4. Wskaźniki te mogą być używane w każdym typie aplikacji MQL4, czyli z EA, wskaźnikami własnymi, skryptami, bibliotekami. Podczas próby dostępu do wyliczeń wskaźnika dla danych z innych wykresów może wystąpić sytuacja, że wykres nigdy wcześniej nie był otwierany i nie ma danych historycznych do obliczeń. Wówczas wygenerowany zostanie błąd o kodzie ERR_HISTORY_WILL_UPDATED (4066 wymagane dane muszą zostać zaktualizowane).

2 RSI Wskaźnik RSI (Relative Strength Index - wskaźnik względnej siły) wprowadził w 1978 roku Welles Wilder, chcąc skorygować niedoskonałości, jakie cechowały jego zdaniem standardowe oscylatory impetu. Interpretacja RSI na poziomie 70 i więcej sygnał sprzedaży, RSI na poziomie 30 i mniej sygnał kupna.

3 Funkcja irsi wyznacza wartość wskaźnika RSI i zwraca jego wartość. Składnia: double irsi( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku if( irsi(symbol(), 0, 14, PRICE_CLOSE,0) < 30 ) { Alert( Sygnał kupna );

4 Średnie ruchome Szczególne znaczenie w analizie szeregów czasowych i analizie technicznej pełnią średnie ruchome. Stosowanie procesów MA w modelu ekonometrycznym i ekonomicznym wynika z tego, że wiele wskaźników ekonomicznych zależy od czysto losowych procesów o stosunkowo długim okresie wygaszania wpływu tych czynników Analiza techniczna w latach 60-tych i 70-tych wykształciła cały szereg średnich ruchomych: prosta średnia ruchoma (SMA - Simple Moving Average) obliczona dla N kolejnych cen zamknięcia, liniowo ważona (WMA - Weighted Moving Average) - waga zmienia się wprost proporcjonalnie wraz ze wzrostem N, wykładnicza (EMA - Exponential Moving Average) - będąca modyfikacją liniowo ważonej średniej, przy czym stosowane wagi nie zwiększają się liniowo.

5 Funkcja ima wyznacza wartość wskaźnika MA i zwraca jego wartość. Składnia: double ima( string symbol, int timeframe, int period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)

6 Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej ma_shift przesunięcie linii wskaźnika w stosunku do wykresu głównego ma_method typ liczonej średniej: MODE_SMA - średnia prosta MODE_EMA - średnia exponencjalnie ważona MODE_SMMA - średnia wygładzana MODE_LWMA - średnia ważona applied_price wskazanie, na której wartości ceny mają być dokonywane PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona następująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double sredniasma = ima(symbol(), 0, 15, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);

7 WSTĘGA BOLLINGERA Wstęga Bollingera to narzędzie analizy technicznej wynalezione przez Johna Bollingera na początku lat 80. XX wieku. Powstała ona na podstawie obserwacji, że zmienność cen jest dynamiczna, a nie statyczna. Zadaniem wstęg jest określanie względnych dołków i szczytów cenowych. Czyli według definicji cena osiąga szczyt przy górnej wstędze, a dołek przy dolnej. Wstęga Bollingera składa się z: środkowej wstęgi będącej n-okresową średnią ruchomą, górnej wstęgi będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego powyżej środkowej wstęgi, dolnej wstęgi będącej k-krotnością n-okresowego odchylenia standardowego poniżej środkowej wstęgi. Standardowo przyjmuje się: n = 20 i k = 2.

8 Funkcja ibands wyznacza wartość wskaźnika Bollingera Bands i zwraca jego wartość. Składnia: double ibands( string symbol, int timeframe, int period, int deviation, int bands_shift, int applied_price, int mode, int shift)

9 Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej deviation odchylenie od głównej linii wskaźnika bands_shift przesunięcie względne od liczonych wartości wykresu applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_UPPER - górna linia MODE_LOWER - dolna linia shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double wst_gorna, wst_dolna, sred_kurs; wst_gorna = ibands(symbol(), 0, 20, 2, 0, PRICE_OPEN, MODE_UPPER,0); wst_dolna = ibands(symbol(), 0, 20, 2, 0, PRICE_OPEN, MODE_LOWER,0); sred_kurs = ima(symbol(), 0, 20, 0, MODE_SMA, PRICE_OPEN, 0); if(sred_kurs < wst_dolna) { Alert( Sygnal kupna ); if(sred_kurs > wst_gorna) { Alert( Sygnal sprzedaży );

10 ALLIGATOR Wskażnik ALLIGATOR pozwala określić siłę oraz kierunek trendu. Składa się on z trzech lini kierunkowych, których odpowiednie ułożenie określa pozycję kupna/sprzedaży oraz zamknięcia pozycji: Alligator s jaws - najdłuższy okres, Alligator s teeth - średni okres, Alligator s lips - krótki okres. Jeśli trzy linie biegną bardzo blisko siebie i/lub wzajemnie się przecinają oznacza to brak trendu i "śpiący" rynek (ALLIGATOR śpi). Gdy układają się w kolejności od najkrótszej do najdłuższej i jednocześnie zwiększają odległość od siebie, oznacza to, że rynek obudził się i powstał trend (ALLIGATOR obudził się i wymaga karmienia;)). Gdy linie ponownie zbliżają się do siebie, rynek staje się spokojny (ALLIGATOR zasypia).

11 Funkcja ialligator wyznacza wartość wskaźnika Bill Williams Alligator i zwraca jego wartość. Składnia: double ialligator( string symbol, int timeframe, int jaw_period, int jaw_shift, int teeth_period, int teeth_shift, int lips_period, int lips_shift, int ma_method, int applied_price, int mode, int shift )

12 Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu jaw_period ilość słupków dla średniej, niebieskiej linii (szczęka aligatora) jaw_shift przesunięcie dla średniej, niebieskiej linii teeth_period - okres dla średniej, czerwonej linii (zęby aligatora) teeth_shift przesunięcie dla średniej, czerwonej linii lips_period - okres dla średniej, zielonej linii (usta aligatora) lips_shift przesunięcie dla średniej, zielonej linii ma_method typ liczonej średniej: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED mode typ liczonej wartości wskaźnika: MODE_GATORJAW niebieska linia, szczęka aligatora MODE_GATORTEETH czerwona linia, zęby aligatora MODE_GATORLIPS zielona linia, usta aligatora shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double szczeka = ialligator(symbol(), 0, 13, 8, 8, 5, 5, 3, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN, MODE_GATORJAW, 1)

13 DeMarker Wskaźnik DeMarker określa obszary w których zlecenia kupna/sprzedaży są obarczone ryzykiem, gdyż istnieje możliwość zmiany trendu. Wskazania poniżej 0,3 wskazują na ryzyko w przypadku sprzedaży, powyżej 0,7 ryzyko w przypadku kupna. Wartości między 0,3-0,7 wskazują na umiarkowane ryzyko.

14 Funkcja idemarker wyznacza wartość wskaźnika DeMarker i zwraca jego wartość. Składnia double idemarker( string symbol, int timeframe, int period, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double valdm=idemarker(symbol(), 0, 13, 1); if(valdm < 30) { Alert( Sygnal kupna ); if(valdm > 70) { Alert( Sygnal sprzedaży );

15 FORCE INDEX (FI) Wskaźnik prezentowany jest w formie graficznej jako wykres na skali oscylujący wokół zera. Kiedy wartość wskaźnika FI jest większa niż 0, oznacza to że byki mają przewagę nad niedźwiedziami jeśli chodzi o dany instrument. Analogicznie, jeśli FI jest mniejsze od 0, 'niedźwiedzie' mają przewagę. Natomiast gdy FI jest bardzo bliskie zeru, oznacza to że a) wolumen jest bardzo niski, b) duży wolumen nieznacznie tylko zmienił ceny instrumentu. Sytuacja ta może być traktowana jako zwiastun zmiany trendu. Wykres samego wskaźnika jednakże jest raczej zmienny i nierówny, dlatego dla uzyskania lepszych efektów łączy się go z dwudniową kroczącą średnią wykładniczą (dla prognoz krótkoterminowych) lub z trzynastodniową kroczącą średnią wykładniczą (dla prognoz długoterminowych). Ponadto wskaźnik można interpretować poprzez obserwację punktów przecięcia się wykresu z poziomem zero. Kiedy wykres przecina ten poziom z góry na dół, jest to sygnał sprzedaży (S), natomiast gdy przecina go z dołu do góry, jest to sygnał kupna (K). Sygnały powinny być potwierdzone przez odpowiednie sygnały na średniej wykładniczej.

16 Funkcja iforce wyznacza wartość wskaźnika Force i zwraca jego wartość. Składnia: double iforce( string symbol, int timeframe, int period, int ma_method, int applied_price, int shift)

17 Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej ma_method typ liczonej średniej: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA, applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku. Przykład: double IF = iforce(symbol(), 0, 13, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0); if (IF>0) { Alert( Sygnal kupna ); if(if<0) { Alert(Sygnał sprzedaży );

18 Momentum Jest to podstawowy wskaźnik impetu mierzący wielkość zmiany ceny w zadanym okresie. Kierunek notowań powinien być potwierdzony analogiczną tendencją wskaźnika. Jeżeli wskaźnik osiąga nowe minimum i zaczyna rosnąć jest to wstępny sygnał kupna, osiągnięcie nowego szczytu i następujący po nim spadek jest wstępnym sygnałem sprzedaży. Dla potrzeb systemów transakcyjnych jako sygnał wykorzystywane też jest przebijanie poziomu równowagi. Również istotne od strony przebiegu wskaźnika jest poszukiwanie dywergencji. Możliwe jest także kreślenie linii trendu, których przebicie traktowane jest jako sygnał zmiany tendnecji oraz poczukiwanie formacji. Momentum jest uproszczoną wersją ROC.

19 Funkcja imomentum wyznacza wartość wskaźnika Momentum i zwraca jego wartość. Składnia: double imomentum( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków do wyznaczenia zmienności ceny applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE - cena zamknięcia PRICE_OPEN - cena otwarcia PRICE_HIGH - cena najwyższa PRICE_LOW - cena najniższa PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2 PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3 PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4 shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if(imomentum(symbol(),0,12,price_close,0)>imomentum(symbol(),0,20,price_close,0) ) { Alert( Sygnał kupna );

20 Bulls Power, Bear Power Bulls Power, Bear Power wskaźniki te zostały opracowane przez Aleksandra Eldera i zaprezentowane w jego książce Trading for a Living w 1989 roku. Opierają się na porównaniu cen zamknięcia z wykładniczą średnią kroczącą. Jak nazwa wskazuje są to dwa oddzielne wskaźniki opisujące siłę trendu wzrostowego i spadkowego. Według autora, Bear Power powinien przez większość czasu pozostawać ujemny, a Bulls Power dodatni. Mogą być stosowane osobno, jak i razem. Autor jednak zaleca trzymania się zasady, która mówi, że pozycje powinno się otwierać zgodnie z kierunkiem obowiązującego trendu wyznaczonego przez średnią kroczącą. Wskaźniki Bulls i Bears Power służą do zdefiniowania momentu wejścia i wyjścia z pozycji.

21 Składnia: double ibearspower( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) double ibullspower( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej applied_price wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane obliczenia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double bears= ibearspower(symbol(), 0, 13, PRICE_CLOSE, 0); double bulls= ibullspower(symbol(), 0, 13, PRICE_CLOSE, 0);

22 ATR ATR (Average True Range) został utworzony przez J.Wellesa Wildera. Mierzy on zmienność zaobserwowaną na danym instrumencie w następujący sposób: dla danego okresu liczy True Range, czyli rzeczywisty zakres zmian wyrażony jako: różnica między wartością maksymalną i minimalną w danym okresie t, różnica między ostatnią wartością w poprzednim okresie t a wartością maksymalną w danym okresie t, różnica między ostatnią wartością w poprzednim okresie t a wartością minimalną w danym okresie t.

23 Wskaźnik ten w prosty sposób pozwala pomiar istniejącej zmienności na rynku i przez to odczytanie odpowiednich sygnałów przy budowie strategii opartych o skoki zmienności. Dodatkowo wskaźnik ten często jest wykorzystywany do budowy strategii zarządzania kapitałem. Składnia: double iatr( string symbol, int timeframe, int period, int shift) Parametry: symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period ilość słupków dla średniej shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: double wartosc = iatr(symbol(), 0, 12, 0);

24 MFI MFI (Money Flow Index) - indeks przepływów pieniężnych. Jest to oscylator mierzący wielkość strumieni pieniężnych dopływających i wychodzących z rynku. W konstrukcji jest to wskaźnik zbliżony do RSI, przy czym oprócz zmian ceny bierze pod uwagę wolumen. Sesjom wzrostowym towarzyszy pozytywny przepływ środków pieniężnych, sesjom spadkowym negatywny. Wskaźnik jest wykorzystywany jako miernik stanów wykupienia i wyprzedania rynku. Wartości oscylatora powyżej 80 pkt. sugerują bliskie maksimum rynkowe, poniżej 20 pkt. jest to stan wyprzedania rynku i w związku z tym zbliżające się minimum. Dodatkowo zalecane jest poszukiwanie dywergencji w wymienionych wyżej strefach.

25 Składnia: double imfi( string symbol, int timeframe, int period, int shift ) Parametry symbol symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu timeframe skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z wykresu symbolu period - ilość słupków dla wyznaczenia wartości wskaźnika shift przesunięcie względem aktualnego numeru słupka Wartość zwracana: wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku Przykład: if( imfi(symbol(),0,14,0) > 80 ) { Alert( Sygnał sprzedaży ); if( imfi(symbol(),0,14,0) < 20 ) { Alert( Sygnał kupna ); Źródło:

26 Przykład 1 - skrypt int start() { int wybor; wybor = MessageBox("Mam otworzyc pozycje long czy short (YES/NO)", "Wybor rodzaju pozycji", MB_YESNO MB_ICONQUESTION); if(wybor==6) { if(accountfreemargincheck( Symbol(), OP_BUY, 0.1) > 0) OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 10, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); if(wybor==7) { if(accountfreemargincheck( Symbol(), OP_SELL, 0.1) > 0) OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 10, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Red); return(0);

27 Przykład 2 skrypt int start() { if(orderstotal()>0) { if(orderselect(0,select_by_pos)==true) { // jeśli long if(ordertype()==0) { Alert("Long Numer=",OrderTicket()," wolumen=", OrderLots()); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 10); // jeśli short if(ordertype()==1) { Alert("Short Numer=",OrderTicket()," wolumen=", OrderLots()); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 10); else { Alert("brak pozycji do zamkniecia"); return(0);

28 Przykład 3 skrypt otwiera 3 pozycje long a następnie zamyka je po upływie 5 sekund int start() { int i; double konto=accountequity(); if(orderstotal()==0) { if( AccountFreeMarginCheck( Symbol(), OP_BUY, 0.6) > 0) { OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.2, Ask, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.3, Ask, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); Sleep(5000); for(i=0; i<3; i++) { if(orderselect(0,select_by_pos)==true) { if(ordertype()==0) { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 10); Alert("Bylo=",konto," jest=",accountequity()); return(0);

29 Przykład 4 skrypt zamyka lub wycofuje pozycje z rynku int start() { if(orderstotal()>0) { while(orderstotal()>0) { if(orderselect(0,select_by_pos)==true) { switch(ordertype()) { case 0: Alert("Wynik pozycji long otw. po kursie ",OrderOpenPrice()," to ", OrderProfit()); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 50); break; case 1: Alert("Wynik pozycji short otw. po kursie ",OrderOpenPrice()," to ", OrderProfit()); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 50); break; case 2: Alert("Wycofane zlecenie BuyLimit wynik=",orderprofit()); OrderDelete(OrderTicket()); break; case 3: Alert("Wycofane zlecenie SellLimit wynik=",orderprofit()); OrderDelete(OrderTicket()); break; case 4: Alert("Wycofane zlecenie BuyStop wynik=",orderprofit()); OrderDelete(OrderTicket()); break; case 5: Alert("Wycofane zlecenie SellStop wynik=",orderprofit()); OrderDelete(OrderTicket()); break; default: break; return(0);

30 Przykład 5 skrypt zlecenia z aktywowanymi poziomami SL i TP int start() { datetime czas=time[0]; int odl=marketinfo(symbol(),mode_stoplevel); double xxx=(odl+10)*point; if(accountfreemargincheck(symbol(),op_sell,0.1)>0) OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 20, Ask+xxx, Bid-xxx, NULL, MAGICMA, 0, Red); if(accountfreemargincheck(symbol(),op_sell,0.1)>0) OrderSend(Symbol(), OP_SELLLIMIT, 0.1, Ask+xxx, 20, Ask+2*xxx, Ask, NULL, MAGICMA, 0, Red); if(accountfreemargincheck(symbol(),op_sell,0.1)>0) OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, 0.1, Bid-xxx, 20, Bid, Bid-2*xxx, NULL, MAGICMA, 0, Red); if(accountfreemargincheck(symbol(),op_buy,0.1)>0) OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 20, Bid-xxx, Ask+xxx, NULL, MAGICMA, 0, Green); if(accountfreemargincheck(symbol(),op_buy,0.1)>0) OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, 0.1, Bid-xxx, 20, Bid-2*xxx, Bid, NULL, MAGICMA, 0, Green); if(accountfreemargincheck(symbol(),op_buy,0.1)>0) OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, 0.1, Ask+xxx, 20, Ask, Ask+2*xxx, NULL, MAGICMA, 0, Green); while(czas==time[0]) { Sleep(5000); Alert("czekam ", czas," ", Time[0]); RefreshRates(); if(orderstotal()>0) { while(orderstotal()>0) { if(orderselect(0,select_by_pos)==true)

31 { switch(ordertype()) { case 0: Alert("Wynik pozycji long otw. po kursie ",OrderOpenPrice()," to ", OrderProfit()); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 50); break; case 1: Alert("Wynik pozycji short otw. po kursie ",OrderOpenPrice()," to ", OrderProfit()); OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 50); break; case 2: Alert("Wycofane zlecenie BuyLimit",OrderProfit()); OrderDelete(OrderTicket()); break; case 3: Alert("Wycofane zlecenie SellLimit",OrderProfit()); OrderDelete(OrderTicket()); break; case 4: Alert("Wycofane zlecenie BuyStop",OrderProfit()); OrderDelete(OrderTicket()); break; case 5: Alert("Wycofane zlecenie SellStop",OrderProfit()); OrderDelete(OrderTicket()); break; default: break; return(0);

32 Przykład 6 strategia int init() { czas=time[0]; return(0); int start() { if(czas!=time[0]) { if(open[0] > Open[1]) { if( OrdersTotal()==0) { if(accountfreemargincheck( Symbol(), OP_BUY, 0.1) > 0) { OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); else { if(orderselect(0,select_by_pos)==true) { if(ordertype()==1) { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 10);

33 if(open[0] < Open[1]) { if( OrdersTotal()==0) { if(accountfreemargincheck( Symbol(), OP_SELL, 0.1) > 0) { OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Red); else { if(orderselect(0,select_by_pos)==true) { if(ordertype()==0) { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 10); return(0);

34 Przykład 7 strategia int init() { czas=time[0]; return(0); int start() { int liczba_pozycji, i; if(czas!=time[0]) { if(open[0] > Open[1]) { if( OrdersTotal()==0) { if(accountfreemargincheck( Symbol(), OP_BUY, 0.1) > 0) { OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); else { if(orderselect(0,select_by_pos)==true) { if(ordertype()==0 && OrdersTotal()<3 && AccountFreeMarginCheck( Symbol(), OP_BUY, 0.1) > 0) { OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); if(ordertype()==1) { liczba_pozycji=orderstotal(); for(i=0; i<liczba_pozycji; i++) { if(orderselect(0,select_by_pos)==true)

35 { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 10); if(open[0] < Open[1]) { if( OrdersTotal()==0) { if(accountfreemargincheck( Symbol(), OP_SELL, 0.1) > 0) { OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Red); else { if(orderselect(0,select_by_pos)==true) { if(ordertype()==1 && OrdersTotal()<3 && AccountFreeMarginCheck( Symbol(), OP_SELL, 0.1) > 0) { OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Red); if(ordertype()==0) { liczba_pozycji=orderstotal(); for(i=0; i<liczba_pozycji; i++) { if(orderselect(0,select_by_pos)==true) { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 10); return(0);

36 Przykład 8 strategia zastosowanie wskaźników analizy technicznej #define MAGICMA datetime czas; int init() { czas=time[0]; return(0); int start() { double RSI, SD, SK; if(czas!=time[0]) { czas=time[0]; RSI=iRSI(Symbol(), 0, 4, PRICE_CLOSE,1); SD=iMA(Symbol(), 0, 15, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); SK=iMA(Symbol(), 0, 5, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); if(rsi<35 && SK> SD) { if(orderstotal()==0 && AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_BUY,0.1)>0) { OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 20, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); else { if(orderselect(0, SELECT_BY_POS)==true) { if( OrdersTotal()==1 && OrderType()==0 && AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_BUY,0.1)>0)

37 { OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 20, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); else { if(ordertype()==1) { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 50); if(rsi>65 && SK<SD) { if(orderstotal()==0 && AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,0.1)>0) { OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 20, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Red); else { if(orderselect(0, SELECT_BY_POS)==true) { if(orderstotal()==1 && OrderType()==1 && AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,0.1)>0) { OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 20, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Red); else { if(ordertype()==0) { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 50); return(0);

38 Przykład 9 strategia #define MAGICMA datetime czas; int init() { czas=time[0]; return(0); int start() { double RSI, SD, SK; if(czas!=time[0]) { czas=time[0]; int j; RSI=iRSI(Symbol(), 0, 4, PRICE_CLOSE,1); SD=iMA(Symbol(), 0, 15, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); SK=iMA(Symbol(), 0, 5, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); if(rsi<35 && SK> SD) { if(orderstotal()==0 && (AccountEquity()*0.2>=AccountEquity() AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_BUY,0.1))) { OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 20, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green);

39 else { if(orderselect(0, SELECT_BY_POS)==true) { if(ordertype()==0 && (AccountEquity()*0.2>=AccountEquity() AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_BUY,0.1))) { OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 20, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); else { if(ordertype()==1) { j=0; while(orderstotal()-j>0) { if(orderselect(0+j, SELECT_BY_POS)==true) { if(ordertype()==1) { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 50); else j++; else j++; if(rsi>65 && SK<SD) { if(orderstotal()==0 && (AccountEquity()*0.2>=AccountEquity() AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,0.1)))

40 { OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 20, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Red); else { if(orderselect(0, SELECT_BY_POS)==true) { if(ordertype()==1 && (AccountEquity()*0.2>=AccountEquity() AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,0.1))) { OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 20, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Red); else { if(ordertype()==0) { j=0; while(orderstotal()-j>0) { if(orderselect(0+j, SELECT_BY_POS)==true) { if(ordertype()==0) { OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 50); else j++; else j++; return(0);

41 Przykład 10 strategia - zastosowanie optymalizowanych parametrów #define MAGICMA extern int zasiegrsi=12, int EMAshort=8, EMAlong=12; datetime czas; int init() { czas=time[0]; return(0); int start() { double WRSI, WEMA, short, long; if(time[0]!=czas) { czas=time[0]; WRSI=iRSI(Symbol(),0,zasiegRSI,PRICE_CLOSE, 1); short=ima(symbol(), 0, EMAshort, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); long=ima(symbol(), 0, EMAlong, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); WEMA= short-long; if(wrsi<=30 && WEMA>0) transakcja(0, 0.5); if(wrsi>30 && WRSI<70 && WEMA>0) transakcja(0, 0.1); if(wrsi>30 && WRSI<70 && WEMA<0) transakcja(1, 0.1); if(wrsi>=70 && WEMA<0)

42 transakcja(1, 0.5); return(0); void transakcja(int pozycja, double size) { int ticket; double lots; if(orderstotal()==0) { if(pozycja==0) OrderSend(Symbol(), OP_BUY, size, Ask, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Green); if(pozycja==1) OrderSend(Symbol(), OP_SELL, size, Bid, 5, 0, 0, NULL, MAGICMA, 0, Red); else { if(orderselect(0,select_by_pos)==true) { lots=orderlots(); ticket=orderticket(); if( (OrderType()==0) && (pozycja==1)) OrderClose(ticket, lots, Bid, 2); if( (OrderType()==1) && (pozycja==0)) OrderClose(ticket, lots, Ask, 2);

43 Przykład 11 strategia zastosowanie optymalizowanych parametrów #define MAGICMA extern int krok=10, zasiegrsi=4, EMAkrotka=4, EMAdluga=20; extern double wstega_zakres=20, wstega_odl=2, wsp=0.0002; double inwestycja, xxx, WRSI, WEMA, wst_gorna, wst_dolna; datetime czas; int init() { czas=time[0]; inwestycja=accountequity(); xxx=(marketinfo(symbol(),mode_stoplevel)+krok)*point; wsp=bid*wsp; return(0); int start() { int sygnal=-1; double size=1; if(czas!=time[0]) { WRSI=iRSI(Symbol(),0, zasiegrsi,price_close, 1); WEMA= ima(symbol(), 0, EMAkrotka, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1) ima(symbol(), 0, EMAdluga, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); wst_gorna = ibands(symbol(), 0, wstega_zakres, wstega_odl, 0, PRICE_OPEN, MODE_UPPER,0); wst_dolna = ibands(symbol(), 0, wstega_zakres, wstega_odl, 0, PRICE_OPEN, MODE_LOWER,0);

44 ustal_sygnal(sygnal, size); zarzadzaj_transakcjami(sygnal, size); return(0); void ustal_sygnal(int &decyzja, double &wol) { if(wrsi<35 && WEMA>wsp && Ask<wst_dolna) { decyzja=0; wol=1; if( (WRSI>=35 && WRSI<=65 && WEMA>wsp && Ask<wst_dolna) (WRSI<35 && WEMA>wsp && Bid>wst_dolna && Ask<wst_gorna) (WRSI<35 && WEMA>=-wsp && WEMA<=wsp && Ask<wst_dolna) ) { decyzja=0; wol=0.5; if( (WRSI>=35 && WRSI<=65 && WEMA>=-wsp && WEMA<=wsp && Ask<wst_dolna) (WRSI>=35 && WRSI<=65 && WEMA>wsp && Bid>wst_dolna && Ask<wst_gorna) (WRSI<35 && WEMA>=-wsp && WEMA<=wsp && Bid>wst_dolna && Ask<wst_gorna) ) { decyzja=2; wol=0.2;

45 if(wrsi>70 && WEMA<-wsp && Bid>wst_gorna) { decyzja=1; wol=1; if( (WRSI<=65 && WRSI>=35 && WEMA<-wsp && Bid>wst_gorna) (WRSI>65 && WEMA>=-wsp && WEMA<=wsp && Bid>wst_gorna) (WRSI>65 && WEMA<-wsp && Bid>wst_dolna && Ask<wst_gorna) ) { decyzja=1; wol=0.5; if( (WRSI<=65 && WRSI>=35 && WEMA>=-wsp && WEMA<=wsp && Bid>wst_gorna) (WRSI<=65 && WRSI>=35 && WEMA>-wsp && Bid>wst_dolna && Ask<wst_gorna) (WRSI>70 && WEMA>=-wsp && WEMA<=wsp && Bid>wst_dolna && Ask<wst_gorna) ) { decyzja=3; wol=0.2; void zarzadzaj_transakcjami(int sygnal, double size) { int j; if(orderstotal()>0) { for(j=0; j<orderstotal(); j++) { if(orderselect(j, SELECT_BY_POS)==true)

46 { if(ordertype()==0) { if( (Bid - (OrderStopLoss() + 10*Point) > xxx*point) ( (OrderTakeProfit() + 5*Point) - Ask > xxx*point) ) { if(ordermodify(orderticket(),orderopenprice(),orderstoploss() + 10*Point,OrderTakeProfit() + 5*Point,0,Blue)==False) { Alert("Blad modyfikacji pozycji long o numerze "); else Alert("Zmodyfikowano pozycje long"); else Alert("Brak warunkow do modyfikacji pozycji long" ); if(ordertype()==1) { if( ((OrderStopLoss() - 10*Point)- Ask > xxx*point) (Bid - (OrderTakeProfit() - 5*Point)) > xxx*point) { if(ordermodify(orderticket(),orderopenprice(),orderstoploss() 10*Point,OrderTakeProfit() - 5*Point,0,Blue)==False) { Alert("Blad modyfikacji pozycji short "); else Alert("Zmodyfikowano pozycje short");

47 else Alert("Brak warunkow do modyfikacji pozycji short"); if(accountequity()> 0.5 *inwestycja ) { if(sygnal==0 && AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_BUY,size)>0) OrderSend(Symbol(), OP_BUY, size, Ask, 10, Bid-xxx, Ask+xxx, NULL, MAGICMA, 0, Green); if(sygnal==1 && AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,size)>0) OrderSend(Symbol(), OP_SELL, size, Bid, 10, Ask+xxx, Bid-xxx, NULL, MAGICMA, 0, Red); if(sygnal==2 && AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_BUY,size)>0) OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, size, Bid-xxx, 10, Bid-2*xxx, Bid, NULL, MAGICMA, 0, Green); if(sygnal==3 && AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,size)>0) OrderSend(Symbol(), OP_SELLLIMIT, size, Ask+xxx, 10, Ask+2*xxx, Ask, NULL, MAGICMA, 0, Red);

48 MataTrader Własne strategie handlowe

49

50

51

52 Optymalizacji dokonuje się na wybranej parze walutowej (EURUSD) i horyzoncie czasowym (od do ) przy uwzględnieniu danych pogrupowanych według wskazanego przedziału czasowego (H1 1 godzina). W zakładce rezultaty widzimy efekty przeprowadzonej optymalizacji (tylko dodatnie wartości zysku ). Klikając na kolumnę zysk sortujemy otrzymane wyniki od najlepszego do najgorszego. Poprzez podwójne kliknięcie na dany wiersz dokonuje się wprowadzenia do systemu wartości przypisanych do tego wiersza (kolumna Wpisz parametry).

53 Dostęp do danych do analizy w jakich okolicznościach został uzyskany dany wynik optymalizacji dokonuje się poprzez dwukrotnie naciśnięcie danego wiersza a następnie przycisku Start.

54

MQL4 - wskaźniki analizy technicznej

MQL4 - wskaźniki analizy technicznej MQL4 - wskaźniki analizy technicznej W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z poziomu języka MQL4. Wskaźniki te mogą być używane w

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 4. MQL4 - wskaźniki analizy technicznej Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 4 MQL4 - wskaźniki analizy technicznej W terminalu MetaTrader dostępny jest szereg wbudowanych wskaźników analizy technicznej, które dostępne są też z

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 3 funkcje MQL4

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 3 funkcje MQL4 Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 3 funkcje MQL4 Zmienne predefiniowane w MQL4 Język programowania MQL4 został opracowany i dostosowany do specyficznych wymagań tworzenia EA, wskaźników

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

Accumulation Swing Index- skumulowany indeks waha ADX

Accumulation Swing Index- skumulowany indeks waha ADX Accumulation Swing Index- skumulowany indeks wahań Jest to skumulowana wersja typowego indeksu wahań. Ma za zadanie pokazać prawdziwy stan rynku, odpowiednio filtrując dane pośród cen minimalnych, maksymalnych,

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Podstawowe formacje i narzędzia Średnie Oscylatory BossaFX Jakub Ciepiela BossaFX Średnie kroczące Rynek spada czy rośnie? Rynek spada czy rośnie? Czym jest średnia krocząca (Moving

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader

Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader Wskaźniki techniczne na platformie mforex Trader mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie mforex Trader... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w Analizie Technicznej

Wskaźniki w Analizie Technicznej Wskaźniki w Analizie Technicznej Spis treści: 1. Idea stosowania wskaźników 2. Uruchamianie wskaźników na platformie 3. Lista wybranych wskaźników 4. Prezentacja wybranych wskaźników Idea stosowania wskaźników

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach Szymon Kamiński Szef Pionu AT Plan prezentacji Definicja oscylatora Rodzaje oscylatorów Przykłady Zabawa z MetaStockiem Co to jest oscylator?

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Forex - analiza zmienności głównych par walutowych na przestrzeni lat 2002-2011 Wprowadzenie Ostatnio na jednym z for internetowych poświęconych tematyce FX dyskutowaliśmy o tym jak wyglądał ten rynek

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na kolokwium Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy,

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex.

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpornej strategii, która może być wykorzystana na rynku Forex. Odporność

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody statystyczne w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Metody statystyczne w AT Linia trendu Średnie ruchome (różne rodzaje + techniki japońskie na średnich ruchomych) Koperty

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Strategia Pinbar + Moving Average... 3 1.1. Trend... 3 1.2. Entry techniques metodologia otwierania pozycji... 4 1.3. Poziom... 4 1.4. Wielkość formacji świecowych... 6 1.5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Wskaźniki i oscylatory

Analiza Techniczna. Wskaźniki i oscylatory Analiza Techniczna Wskaźniki i oscylatory Analiza Techniczna - Wskaźniki i oscylatory str. 2 Wprowadzenie Narzędziami często wykorzystywanymi przez inwestorów są wskaźniki i oscylatory analizy technicznej.

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH Analiza Techniczna jest podejściem inwestycyjnym bazującym na wykresach instrumentów, którego celem jest określenie w którym kierunku podąży rynek, a co

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i krótka sprzedaż SPIS TREŚCI

Sprzedaż i krótka sprzedaż SPIS TREŚCI Sprzedaż i krótka sprzedaż dr Alexander Elder SPIS TREŚCI O autorze Wstęp Dlaczego należy sprzedać? Pytania i odpowiedzi Część I. Psychologia, zarządzanie ryzykiem i prowadzenie notatek 1. Kupowanie Trzy

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo

Event Driven Trading. Badania Numeryczne.

Event Driven Trading. Badania Numeryczne. INIME 21.10.2014 Publikacja makroekonimczna Publikacja makroekonomiczna (w niniejszym opracowaniu, definicja zawężona) - publikacja danych makroekonomicznych przez agencję prasową posiadających następującą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Jakie są elementy dobrej strategii? Psychologia Zarządzanie kapitałem/ pozycją

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 5 MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu ObjectCreate - funkcja tworzy nowy obiekt graficzny, określonego typu oraz nadaje mu nazwę i przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna 1

Analiza techniczna 1 Analiza techniczna 1 Teoria Dowa Na wstępie należy zadać pytanie: skąd bierze się tyle rozgłosu wokół teorii Dowa i dlaczego uchodzi ona za tak ważny element analizy technicznej? Zagadnienia związane ze

Bardziej szczegółowo

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju

www.invest24.pl Lekcja 5: Oscylatory i wskaźniki nastroju W przeciwieństwie do wskaźników takich jak średnie kroczące, MACD itp. oscylatory są wskaźnikami wyprzedzającymi albo równoczesnymi w stosunku do trendu. Nigdy natomiast nie są opóźnione w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych.

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. 1 Czym jest price action? Plan wykładu Jak czytać wykresy? Wprowadzenie do formacji 1-2-3 Jak ustawiać zlecenia SL i TP Przykłady z

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend?

Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend? Ichimoku Kinko Hyo czyli w jaki sposób połączyć 5 wskaźników, aby poznać trend? Ichimoku jest japońską techniką, którą stosuje się w celu ustalenia głównego trendu panującego na rynku. Powstała ona już

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r. Data publikacji: 18 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Inwestorzy nieustannie poszukują coraz to nowszych i lepszych wskaźników, mających na celu jak najdokładniejsze opisanie sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce

Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce 3 Cel szkolenia - Poznamy założenia dotyczące budowy typowego schematu w teorii fal Elliotta. - Jakie rodzaje fal korekcyjnych występują i jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 22.01.2006 Witam. Wykres tygodniowy indeksu WIG20 Tendencja wzrostowa rozpoczęta w maju ubiegłego roku jak do tej pory miała jedną mocniejszą korektę spadkową. Było to w październiku

Bardziej szczegółowo

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Szybki Plan: Czego dowiesz się z Tego E-booka 4 Sekret DTFM..5 Gdzie szukać, jak użyć..7 Praktyczne zastosowanie.....10 Co Dalej?...12 Strategia

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST.

ICHIMOKU KINKO HYO. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. 1. Linia bazowa (Kijun Sen) oznaczoną symbolem ST. ICHIMOKU KINKO HYO Technika Ichimoku została opracowana jeszcze przed II wojną światową przez tokijskiego dziennikarza Goichi Hosoda, który pisał pod pseudonimem Ichimoku Sanjin. Jednakże pierwszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 25 listopada 2015 r.

Data publikacji: 25 listopada 2015 r. Data publikacji: 25 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 01.08.2006 Witam. PKNORLEN Przy ostatniej analizie tej spółki, pisałem o wybiciu się w dół z półrocznej stabilizacji. Dolną granicą tej stabilizacji, a wtedy oporem był poziom 56 złotych.

Bardziej szczegółowo

Gdzie znaleźć aplikację

Gdzie znaleźć aplikację Aplikacja xdivergence znajduje się na portalu xstore.pro Gdzie znaleźć aplikację Można ją znaleźć poprzez wpisanie w wyszukiwarce dostępnej na górze strony wyrazu dywergencja lub divergence Inną możliwością

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Dane dzienne Poziom Opór Szczegóły

Wskaźnik Dane dzienne Poziom Opór Szczegóły Rynek międzynarodowy EUR/JPY i EUR/USD W miniony piątek Amerykański Departament Handlu podał, że PKB w USA wzrósł w drugim kwartale o 2,5 procent wobec 5,6 procent w pierwszym kwartale. Analitycy oczekiwali

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej 1 KURS ZAMKNIECIA WIG 40000 45000 50000 55000 ZMIDEX, a poziom indeksu ZMIDEX vs. WIG Regresja Liniowa (KMRL) Istotny dodatni związek ZMIDEX-u ze wszystkimi badanymi

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

Wykresy przełamania trzech linii

Wykresy przełamania trzech linii Wykresy przełamania trzech linii Ogólne zasady rysowania Wygląda jak szereg białych i czarnych klocków róŝniących się wysokością. KaŜdy klocek mieści się w osobnej kolumnie KaŜdy z nich nazywany jest linią.

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Komentarz dzienny, 17 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Towary: złoto Towar/Indeks Kurs z: Dzienna stopa 2007-04-17 2007-04-16 zwrotu SP 500 1470,9 1467,6 0,22% Nasdaq 1833,6 1832,6 0,05%

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy technicznej

Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy technicznej Grzegorz Zalewski Kwiecień 2013 WPROWADZENIE DO ANALIZY TECZNICZNEJ Analiza techniczna jest taką gałęzią nauki, która jest bardziej gałęzią niż nauką. A. Kostolany ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

statystyczne dowodzące, że w istocie rozkład zmian cen nie jest rozkładem normalnym.

statystyczne dowodzące, że w istocie rozkład zmian cen nie jest rozkładem normalnym. Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» AT» Techniki» Transformata Fishera Zastosowanie transformaty Fishera na rynku kapitałowym Krzysztof Borowski Katedra Bankowości SGH Wprowadzenie Wiele metod statystycznych

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Końcowa

Dokumentacja Końcowa Metody Sztucznej Inteligencji 2 Projekt Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Dokumentacja Końcowa Autorzy: Robert Wojciechowski Michał Denkiewicz Wstęp Celem

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo