Zapytanie ofertowe. 30 listopada 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. 30 listopada 2012 roku"

Transkrypt

1 30 listopada 2012 roku Dostawa, integracja, wsparcie techniczne i monitorowanie sprzętu i oprogramowania dla bibliotek w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa, ul.grójecka 1/3, tel. (22) ;

2 Spis treści CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW (IDO)... 3 OŚWIADCZENIE OFERENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW I USŁUG WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW OŚWIADCZENIE OFERENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KARTA OFERTOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA OPIS KONCEPCJI REALIZACJI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SŁOWNIK POJĘĆ ORAZ DEFINICJI UŻYWANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZESTAWÓW SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WYKAZ LOKALIZACJI PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH ORAZ DOSTARCZANYCH ZESTAWÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OPIS PLANU PROJEKTU OPIS INTEGRACJI ZESTAWÓW SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA W BIBLIOTEKACH GMINNYCH PORADNIK ODBIORU SPRZĘTU PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PRZED DOSTAWĄ PROTOKÓŁ ODBIORCZY I PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZĘTU W DARZE

3 Część I Instrukcja dla Oferentów (IDO) Część I Instrukcja dla Oferentów (IDO) 3

4 Część I Instrukcja dla Oferentów (IDO) 1. Informacje o Zamawiającym Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa, ul. Grójecka 1/3, KRS: NIP: Niniejsze postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Informacje o projekcie RozPRACUJ to z biblioteką Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która we wrześniu 2012 roku przystąpiła do jego realizacji. Projekt RozPRACUJ to z biblioteką jest pilotażem, w ramach którego zostanie wypracowana i przetestowana metoda wspierania bibliotekarzy w oferowaniu usług osobom dorosłym poszukującym pracy lub rozważającym przekwalifikowanie się. Projekt obejmie 37 bibliotek z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, liczących do 20 tys. mieszkańców, nieuczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek 1 łącznie działaniami zostanie objętych 82 placówki położone w 3 województwach: łódzkim, mazowieckim i świętokrzyskim. Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest FRSI. Projekt RozPRACUJ to z biblioteką w liczbach: Okres realizacji: wrzesień 2012 sierpień Grupa docelowa: biblioteki publiczne we wszystkich gminach wiejskich i wiejskomiejskich oraz w tych gminach miejskich, które mają mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. Działania: rozbudowany program szkoleniowy, mikro-granty, wsparcie teleinformatyczne (sprzęt, oprogramowanie, help-desk), wzmacnianie systemu bibliotecznego, rzecznictwo i komunikacja. 37 uczestniczących bibliotek z gmin położonych w 3 województwach: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim. Dostawa 191 komputerów i laptopów. 180 uczestników warsztatów planowania pracy biblioteki. 150 uczestników szkolenia specjalistycznego z doradztwa zawodowego. 82 uczestników szkoleń informatycznych. Integracja i wzmocnienie systemu bibliotecznego przy współpracy z Wojewódzkimi Bibliotekami Publicznymi w Łodzi i w Kielcach. Tworzenie lokalnych partnerstw, oznaczających porozumienie instytucji, organizacji, osób i/lub pracodawców, z którymi współpracuje biblioteka 1 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki Programowi biblioteki, przy zachowaniu swoich tradycyjnych funkcji, będą mogły oferować nowe usługi, np. gromadzenie i udostępnianie informacji lokalnej, szkolenia informatyczne dla seniorów, ciekawe formy zajęć dla dzieci i młodzieży, pomoc w samokształceniu i poszukiwaniu pracy czy też odkrywanie przed użytkownikami tajników e-administracji i e-gospodarki. 4

5 Część I Instrukcja dla Oferentów (IDO) w działaniach skierowanych do osób poszukujących pracy lub wybierających zawód. Rozwój współpracy pomiędzy bibliotekami w małych miejscowościach a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lokalnymi, zajmującymi się osobami poszukującymi pracy lub wybierającymi zawód. Dodatkowe informacje o projekcie RozPRACUJ to z biblioteką można znaleźć na (zakładka INNE PROJEKTY, projekt RozPRACUJ to w bibliotece ). Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami/dokumentami umieszczonymi w tej zakładce w miejscu Więcej informacji : 1. opis projektu 2. regulamin naboru do projektu RozPRACUJ to biblioteką 3. zasady rekrutacji do projektu Szczegółowe informacje o Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) znajdują się na stronie 5

6 Część II Projekt umowy 3. Pojęcia i definicje Obowiązujące w niniejszym Zapytaniu Ofertowym definicje i pojęcia zostały opisane w części III Zapytania Ofertowego. 4. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 4.1. Dostawa sprzętu i oprogramowania dla bibliotek, obejmująca sprzęt i oprogramowanie włącznie z dostarczeniem go do wskazanych przez Zamawiającego Placówek Bibliotecznych i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń wraz z gwarancją i serwisem (opisanymi odrębnie), 4.2. Integracja dostarczonych zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach czynności wykonywane od dostawy do odbioru obejmujące instalację, integrację z istniejącą infrastrukturą, konfigurację, przyłączenie do łącza internetowego i uruchomienie zestawów sprzętu i oprogramowania we wskazanych przez Zamawiającego Placówkach Bibliotecznych, 4.3. Wsparcie techniczne w zakresie dostarczonych zestawów sprzętu i oprogramowania oraz w zakresie oprogramowania Microsoft, 4.4. Monitorowanie wykorzystania zestawów sprzętu i oprogramowania dostarczonych do bibliotek, 4.5. Gwarancja i serwis sprzętu i oprogramowania dostarczonego do bibliotek. Ponadto do momentu potwierdzenia odbioru Zestawu przez Placówkę Biblioteczną Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego ubezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt. Dostawa i instalacja Zestawu w danej Placówce Bibliotecznej muszą zostać zaplanowane tak, by były możliwe do zrealizowania podczas jednej wizyty. Oferty nie spełniające tego wymagania zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań Zamawiającego. Zakres podmiotów objętych usługami wymienionymi powyżej w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego obejmuje łącznie 77 Placówek Bibliotecznych w 37 gminach. Skład Zestawów dla poszczególnych Placówek Bibliotecznych różni się w zależności od rodzaju Placówki Bibliotecznej (biblioteka gminna / filia). Poniżej przedstawiono skład Zestawów określony w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, uszczegółowiony w części III Zapytania Ofertowego pt. Opis przedmiotu zamówienia. Rodzaj placówki Biblioteka gminna Filia biblioteki gminnej Całkowita Zestaw Zestaw I Zestaw II liczba skład zestawu skład zestawu sprzętu Zestaw komputerowy Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Drukarka A3 (opcjonalnie*) Laptop Zestaw głośników Projektor Ekran projekcyjny Aparat cyfrowy Listwa zasilająca Całkowita liczba zestawów *Drukarki A3 należy dostarczyć tylko do bibliotek gminnych wyłącznie w przypadku, jeżeli zaoferowane urządzenia wielofunkcyjne nie będą obsługiwały formatu A3 6

7 Część II Projekt umowy Uwagi do składu Zestawów: 1) Dodatkowo mogą być zamawiane routery tylko do tych Placówek Bibliotecznych, które nie uzyskają ich z innych źródeł (np. TP S.A.) - patrz: pkt IDO 2) Ponadto Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zamówienia tzw. zestawu testowego (wzorcowego), w skład którego będzie wchodziło po 1 (jednym) egzemplarzu każdego sprzętu identycznego i identycznie skonfigurowanego jak sprzęt dostarczany do bibliotek w przypadku, gdyby sprzęt istotnie różnił się od sprzętu dostarczonego wcześniej do bibliotek przez Zamawiającego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2. Zestaw testowy nie został uwzględniony w tabeli powyżej. Decyzja o tym zostanie podjęta przez Zamawiającego po wybraniu Wykonawcy i zostanie uwzględniona w umowie z Wykonawcą. Zakres danych z monitorowania przekazywanych przez Wykonawcę powinien obowiązkowo zawierać odnośnie każdego zestawu komputerowego - m.in.: Czas pracy komputerów (stacjonarnych i laptopów): całkowity oraz w podziale na poszczególne dni i godziny (np. czas pracy w poszczególnych dniach tygodnia, w dniach roboczych po 18:00, w weekendy itp.) oraz w podziale na rodzaje komputerów (stacjonarne i laptopy). Czas działania poszczególnych programów zainstalowanych na komputerach (stacjonarnych i laptopach) lub liczbę ich uruchomień. Liczbę odwiedzin poszczególnych stron WWW. Oferty nie spełniające tego wymagania zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań Zamawiającego. Licencje na oprogramowanie Microsoft dla bibliotek uczestniczących w projekcie są bezpłatne (m.in. Windows, Office, oprogramowanie antywirusowe) i zostaną dostarczone przez Zamawiającego w ramach tzw. Cybergrantu (patrz Część III Zapytania Ofertowego). Zamawiający posiada możliwość zamówienia bezpłatnie również innego oprogramowania Microsoft, m.in. Windows Server, MS SQL, MS SCCM. Kosztów tego oprogramowania Oferent nie powinien uwzględniać w swojej ofercie, np. jeżeli planowałby jego wykorzystanie do celów świadczenia usług Wsparcia Technicznego lub Monitorowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III Zapytania Ofertowego pt. Opis przedmiotu zamówienia. 5. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: Przedmiot zamówienia Wymagany termin Wymagany rozpoczęcia zakończenia Dostawa Integracja Wsparcie techniczne Monitorowanie Gwarancja i serwis * * termin *Dokładne daty będą liczone od daty odbioru pierwszej dostawy do daty wygaśnięcia ostatniej gwarancji 2 Informacja nt. sprzętu dostarczonego wcześniej do bibliotek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek dostępna jest na stronie: 7

8 Część II Projekt umowy 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu; Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: wykażą, iż: wykonali dostawy lub usługi jako główny wykonawca (podwykonawstwo i udział w konsorcjum nie będą uznawane) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom i usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: a). minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z opieką serwisową i gwarancyjną, o wartości zamówienia minimum PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków: zamówienie obejmowało dostarczenie produktów do min. 60 lokalizacji, zamówienie realizowane było na obszarze min. 3 województw, w tym co najmniej w 2 spośród tych objętych projektem RozPRACUJ to z biblioteką 3, zamówienie obejmowało świadczenie usługi wsparcia technicznego, dysponują na podstawie stosunku prawnego następującymi osobami: a). minimum 1 kierownikiem projektu z doświadczeniem w zarządzaniu przynajmniej jednym projektem spełniającym kryteria określone w pkt (lub innym projektem o podobnej skali i specyfice), którego mogą oddelegować do realizacji zamówienia, przy czym staż tej osoby na stanowiskach związanych z zarządzaniem lub nadzorowaniem projektów jest nie krótszy niż 3 lata, b). minimum 1 specjalistą ds. logistyki, którego mogą oddelegować do realizacji zamówienia (zarządzania dostawami), przy czym staż pracy tej osoby na wskazanym stanowisku jest nie krótszy niż 2 lata, c). minimum 1 specjalistą wsparcia technicznego, przy czym staż pracy takiej osoby na wskazanym stanowisku jest nie krótszy niż 1 rok, d). minimum 10 zespołami instalatorskimi (zasoby własne lub autoryzowani partnerzy), które mogą realizować usługi dostawy i integracji sprzętu i oprogramowania będące przedmiotem zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wykażą: Posiadanie średniego rocznego przychodu w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 3 Projekt RozPRACUJ to z biblioteką realizowany jest w następujących 3 województwach: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim 8

9 Część II Projekt umowy krótszy to w tym okresie) w wysokości nie niższej niż PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej do bieżącego finansowania zamówienia na kwotę nie mniejszą niż PLN (słownie: jeden milion złotych), Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż PLN (słownie: jeden milion złotych) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 7 IDO Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów na warunkach tożsamych z art. 22 i art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 7.1. Oferent składa wraz z ofertą: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1 do IDO), w celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, następujące dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające, iż Oferent oraz osoby wchodzące w skład zarządu Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujące dokumenty: wykaz wykonanych dostaw / usług w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem nazwy i danych kontaktowych zamawiającego 9

10 Część II Projekt umowy dostaw / usług, wartości i przedmiotu dostaw / usług (w tym lokalizacji, do jakich sprzęt dostarczono; województw, w jakich realizowano zamówienie), dat wykonania (zał. Nr 2 do IDO) oraz załączenie dokumentów (wystawionych przez zamawiających te dostawy / usługi) potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie; wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym osób wymienionych w pkt , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności w ramach zamówienia (zał. Nr 3 do IDO); w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Oferenta, następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego oraz bilans i rachunek zysków i strat za trzy kwartały 2012 r.; informację banku, w którym Oferent posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; polisę potwierdzającą, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ważną w chwili zawarcia umowy oraz zobowiązanie do przedłużania tej polisy przez cały okres obowiązywania umowy Złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu sporządzonych w języku obcym jest dopuszczalne w oryginale lub w formie odpisu poświadczonego notarialnie wraz z załączeniem tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego na język polski Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1 do IDO), wykaz wykonanych dostaw i usług (zał. nr 2 do IDO), wykaz osób i podmiotów (zał. nr 3 do IDO), Karta Ofertowa (zał. nr 4 do IDO) muszą być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną(e) do reprezentowania Oferenta Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 IDO należy złożyć w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem podpisem i pieczęcią imienną osoby /osób/ uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta. W przypadku dostarczenia odpisu oryginały będą dostępne do wglądu Zamawiającego na jego każdorazowy wniosek na każdym etapie realizacji umowy. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami 8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane będą przez Zamawiającego i Oferentów w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną, o ile nie zostanie zaznaczone inaczej, Zamawiający uznaje również korespondencję pod warunkiem otrzymania potwierdzenia otrzymania korespondencji Wyjaśnienia będą udzielane drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu pytania i będą rozsyłane do wszystkich potencjalnych Oferentów przez osobę uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami wymienioną w pkt Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami: Mariusz Boguszewski, tel. (+48 22) , kom. (+48) , 10

11 Część II Projekt umowy 8.4. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień związanych z niniejszym Zapytaniem Ofertowym, chyba że prośba o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynęła do Zamawiającego w terminie późniejszym niż 10 grudnia 2012 roku W przypadku zmiany osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym, Oferent powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego przesyłając na adres podany w pkt. 8.3, w przeciwnym razie korespondencję kierowaną przez Zamawiającego do Oferenta uznaje się za skutecznie doręczoną. 9. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 45 dni począwszy od upływu terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert Forma Oferty wymagania podstawowe Oferty należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym Oferty sporządzić należy w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej - korespondencja w tym przypadku jest wyłączona Oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Oferenta. Każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być parafowana i ponumerowana Oferty należy składać w formie pisemnej wraz z dołączoną na płycie CD/DVD zeskanowaną wersją składanej, podpisanej oferty. Jeżeli poszczególne części oferty znajdują się w osobnych plikach, to na płycie CD/DVD należy zamieścić osobny plik nazwany Spis treści, w którym będzie znajdował się spis zamieszczonych plików z wyjaśnieniem ich zawartości oraz łączem umożliwiającym przejście do wybranego pliku po kliknięciu na nazwie łącza. Plik Excel zawierający szczegółowe zestawienie cen powinien być załączony odrębnie. Ponadto Oferent powinien dostarczyć wraz z ofertą 3 (trzy) trwale spięte papierowe kopie składanej, podpisanej oferty (z wyłączeniem kopii dokumentów, o których mowa w pkt i 7.1.4) Kompletne oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach (wymóg dotyczący formy oferty). Na kopertę należy nakleić wypełniony zał. nr 5 do IDO. Zawartość oferty - kompletna oferta winna zawierać: Wypełnioną Kartę Ofertową na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do IDO; Wypełnione dokumenty zawierające opis merytoryczny przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 6 do IDO Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania Załącznik nr 7 do IDO Opis koncepcji optymalnego wykorzystania sprzętu i oprogramowania Załącznik nr 8 do IDO Opis wykonania usługi integracji Załącznik nr 9 do IDO Opis wykonania usługi wsparcia technicznego Załącznik nr 10 do IDO Opis wykonania usługi monitorowania Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDO; Aktualne dokumenty, o których mowa w pkt. 7 IDO; Stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru; Zamawiający wezwie Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 7 IDO, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 7 IDO zawierające błędy lub wady - do złożenia ich 11

12 Część II Projekt umowy prawidłowych wersji w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone z brakami Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane produkty i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 11. Miejsce oraz termin składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Grójecka 1/ Warszawa Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 16: Termin zadawania pytań upływa w dniu r Informacje o liczbie złożonych ofert oraz nazwach Oferentów, którzy złożyli oferty, zostaną przesłane drogą elektroniczną niezwłocznie po upływie terminu składania ofert do wszystkich Oferentów, którzy złożą oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe. 12. Opis sposobu obliczenia ceny Cena ofertowa wyrażona w PLN jest ceną ryczałtową obliczoną w następujący sposób: wartość netto + podatek VAT = cena brutto, oparta na danych zawartych w Zapytaniu Ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w pkt. 4 IDO oraz w części II i III Zapytania Ofertowego. Koszty związane z uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do realizacji zamówienia ponosi Oferent. Cena brutto określona przez Oferenta jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie z zastrzeżeniem pkt. 13.3, 16.8, 16.9 i

13 Część II Projekt umowy 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Lp. Kryteria oceny Maksymalna liczba punktów 1. Cena całkowita brutto, tj. cena ofertowa określona w pkt Liczba przyznanych pkt. = (Najniższa z całkowitych cen brutto Oferentów)*600 / (Całkowita cena brutto danego Oferenta) 2. Całkowity koszt wydruków w ciągu 1 roku Całkowity koszt wydruków = koszt wydruków w urządzeniu wielofunkcyjnym x liczba urządzeń wielofunkcyjnych Liczba przyznanych pkt. = (Najniższy z zaoferowanych całkowitych kosztów wydruków) *150 / (Całkowity koszt wydruków w danej ofercie) 3. Opis koncepcji realizacji zamówienia Optymalne wykorzystanie, integracja, realizacja wsparcia technicznego, realizacja usługi monitorowania Podstawa oceny 600 pkt. Załącznik nr 4 do IDO Karta ofertowa 150 pkt. Załącznik nr 6 do IDO Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania 250 pkt. Załącznik nr 7 do IDO Opis koncepcji realizacji zamówienia RAZEM 1000 pkt Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: Zostaną złożone w terminie określonym w punkcie 11.2; Zostaną złożone przez Oferentów spełniających kryteria określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym; Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego; Spełniają minimalne wymagane warunki i parametry określone w części III Zapytania Ofertowego Opis przedmiotu zamówienia ; Ponadto, Zamawiający dopuszcza odchylenie ceny całkowitej Oferenta o maksimum 25% w stosunku do założonej przez Zamawiającego ceny Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria podane w tabeli w pkt. 13. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania przez Oferenta wynosi W przypadku kryteriów 1-2 liczba punktów zostanie określona na podstawie podanych wzorów, natomiast w przypadku kryterium 3 zostanie przyznana liczba punktów z przedziału od 0 pkt. do maksymalnej liczby punktów przewidzianej dla danego kryterium Po ocenie ofert, o której mowa w pkt. 13.2, Zamawiający może zaprosić Oferentów do negocjacji, które pozwolą wyłonić ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru Oferenta W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do oświadczeń Oferentów dotyczacych oferowanego sprzętu, Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie postępowania do wezwania Oferenta do dostarczenia wzorcowych egzemplarzy oferowanego sprzętu, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie, w celu obejrzenia oferowanego sprzętu oraz sprawdzenia zgodności oświadczeń Oferenta. 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 13

14 Część II Projekt umowy Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Oferenta w jednej z następujących postaci: pieniądzu; gwarancjach bankowych W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, a dokument potwierdzający wpłatę należy złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej z dokumentu gwarancji powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy Warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy Część II Zapytania Ofertowego. 15. Istotne postanowienia dotyczące umowy w sprawie realizacji zamówienia Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu związania ofertą Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy oraz wysokość kar umownych zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Część II Zapytania Ofertowego Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w oparciu o projekt umowy stanowiący Część II Zapytania Ofertowego. 16. Postanowienia końcowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja) Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Oferenta części Zamówienia podwykonawcom. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrażenia sprzeciwu co do podwykonawcy w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zgłoszenia podwykonawcy. W takim przypadku Oferent / Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w ciągu 14 dni innego podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego lub realizacji tej części zamówienia we własnym zakresie. Oferent ma prawo do konsultowania propozycji podwykonawców z Zamawiającym, również na etapie Zapytania Ofertowego na zasadach określonych w pkt. 8 IDO Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający dopuszcza złożenie do 3 (trzech) ofert wariantowych przez każdego Oferenta, jednak każdy wariant musi przyjąć pełny kształt oferty i być złożony oddzielnie z pełnym kompletem dokumentów jak dla oddzielnej oferty (w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt , i wystarczy załączenie jednego egzemplarza do jednej z ofert wariantowych) Zamawiający jako podstawowy sposób porozumiewania się z Oferentami zakłada drogę elektroniczną zastrzegając, że cała korespondencja może być przedmiotem kontroli wewnętrznej lub audytu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone wyłącznie w złotych (PLN) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Oferenta w postępowaniu Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części sprzętu i oprogramowania na każdym etapie postępowania ofertowego oraz realizacji umowy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego realizacja zamówienia dla niektórych Placówek Bibliotecznych nie będzie możliwa (np. zamknięcie Placówki Bibliotecznej, odmowa podpisania umowy uczestnictwa w projekcie RozPRACUJ to z biblioteką przez bibliotekę lub gminę itp.). W takim przypadku cena ryczałtowa, o której mowa w pkt. 12.1, zostanie pomniejszona o wartość sprzętu i oprogramowania przeznaczonego dla danej Placówki Bibliotecznej, nie więcej jednak niż o 5% ceny określonej w pkt Szczegółowe zapisy zostaną doprecyzowane na etapie zawierania umowy. 14

15 Część II Projekt umowy Zamawiający planuje zamówienie routerów jedynie do tych Placówek Bibliotecznych, które w czasie dostaw nie będą w ich posiadaniu. W szczególności Zamawiający nie przewiduje zamawiania routerów do Placówek Bibliotecznych, do których zostaną one dostarczone wraz z podłączeniem do łącza internetowego przez TP S.A. w ramach Porozumienia z dn roku, którego stroną jest Zamawiający. Treść porozumienia dostępna jest na stronie Routery będą zamawiane przez Zamawiającego odrębnie. Cena ryczałtowa, o której mowa w pkt. 12.1, nie obejmuje routerów (patrz: szczegółowe zestawienie cen w załączonym pliku Excel) Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zamówienia tzw. zestawu testowego (wzorcowego), w skład którego będzie wchodziło po 1 (jednym) egzemplarzu każdego sprzętu identycznego i identycznie skonfigurowanego jak sprzęt dostarczany do bibliotek w przypadku, gdyby sprzęt istotnie różnił się od sprzętu dostarczonego wcześniej do bibliotek przez Zamawiającego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 4. Zestaw testowy nie został uwzględniony w tabeli powyżej. Decyzja o tym zostanie podjęta przez Zamawiającego po wybraniu Wykonawcy i zostanie uwzględniona w umowie z Wykonawcą. Cena ryczałtowa, o której mowa w pkt. 12.1, nie obejmuje zestawu testowego Podanie nieprawdziwych danych przez Oferenta może skutkować wyłączeniem go z dalszego postępowania. 4 Informacja nt. sprzętu dostarczonego wcześniej do bibliotek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek dostępna jest na stronie: 15

16 Część II Projekt umowy Załącznik Nr 1 do IDO... (pieczęć firmowa Oferenta) Oświadczenie oferenta ubiegającego się o udzielenie zamówienia Nazwa Oferenta:... Adres Oferenta:... Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą: Dostawa, integracja, wsparcie techniczne i monitorowanie sprzętu i oprogramowania dla bibliotek w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, oświadczam(y), iż Oferent którego reprezentuję(my): 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności obejmujących przedmiot zamówienia, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie wyżej wymienionego zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub ze względu na złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania...., dnia r.... (podpis(y) osoby (ób) uprawnionej(ych), pieczęcie) 16

17 Część II Projekt umowy Załącznik Nr 2 do IDO... (pieczęć firmowa Oferenta) Wykaz wykonanych dostaw i usług w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom i usługom stanowiącym przedmiot zamówienia Lp. 1. Nazwa i dane kontaktowe zamawiającego Nazwa i przedmiot dostaw / usług Całkowita wartość (PLN brutto) Termin wykonania (od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) Załączniki: 1. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw i usług...., dnia r.... (podpis(y) osoby (ób) uprawnionej(ych), pieczęcie) 17

18 Część II Projekt umowy Załącznik Nr 3 do IDO... (pieczęć firmowa Oferenta)... (miejscowość, data) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności Oświadczenie oferenta ubiegającego się o udzielenie zamówienia Nazwa Oferenta:... Adres Oferenta:... Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą: Dostawa, integracja, wsparcie techniczne i monitorowanie sprzętu i oprogramowania dla bibliotek w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, oświadczam(y), iż Oferent którego reprezentuję(my) dysponuje na podstawie stosunku prawnego następującymi osobami: 1) minimum 1 kierownikiem projektu z doświadczeniem w zarządzaniu przynajmniej jednym projektem spełniającym kryteria określone w pkt (lub innym projektem o podobnej skali i specyfice), którego może oddelegować do realizacji zamówienia, przy czym staż tej osoby na stanowiskach związanych zarządzaniem lub nadzorowaniem projektów jest nie krótszy niż 3 lata, 2) minimum 1 specjalistą ds. logistyki, którego może oddelegować do realizacji zamówienia (zarządzanie dostawami), przy czym staż pracy tej osoby na wskazanym stanowisku jest nie krótszy niż 2 lata, 3) minimum 1 specjalistą wsparcia technicznego, przy czym staż pracy tej osoby na wskazanym stanowisku jest nie krótszy niż 1 rok, 4) minimum 10 zespołami instalatorskimi (zasoby własne lub autoryzowani partnerzy), które mogą realizować usługi dostawy i integracji sprzętu i oprogramowania będące przedmiotem zamówienia...., dnia r.... (podpis(y) osoby (ób) uprawnionej(ych), pieczęcie) Uwaga: dodatkowo należy załączyć życiorys zawodowy kierownika projektu (według wzoru zamieszczonego poniżej) 18

19 Część II Projekt umowy KIEROWNIK PROJEKTU ŻYCIORYS ZAWODOWY (maksymalnie 3 strony) 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Wykształcenie: Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Uzyskane stopnie lub dyplomy: 5. Znajomość języków obcych: (stopień znajomości w skali od 5 do 1: 5 - bardzo dobry; 1 podstawowy) Język Czytanie Mówienie Pisanie 6. Obecne stanowisko: 7. Liczba lat pracy w obecnej instytucji: 8. Kluczowe umiejętności i kwalifikacje (mające związek z przedmiotem zamówienia): 9. Doświadczenie zawodowe: Daty Miasto/kraj Instytucja Stanowisko Obowiązki miesiąc/ rok (obecnie) 10. Inne informacje (np. certyfikaty, udział w szkoleniach itp.): Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach czynności przewidzianych i dokonywanych w toku realizacji projektu RozPRACUJ to z biblioteką, łącznie z niniejszym postępowaniem ofertowym...., dnia r.... (podpis kierownika projektu) 19

20 Część II Projekt umowy... (pieczęć firmowa Oferenta) Karta ofertowa Załącznik Nr 4 do IDO... (miejscowość, data) ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa, Ul. Grójecka 1/3, KRS: NIP: OFERENT: Nazwa firmy:... Adres: województwo:... powiat:... Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej:... Regon:... NIP:... Bank:... Nr konta:... Tel./Fax:... Internet:... 20

21 Część II Projekt umowy Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Dostawa, integracja, wsparcie techniczne i monitorowanie sprzętu i oprogramowania dla bibliotek w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1. zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego dla niniejszego zamówienia, 2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania Ofertowego, wyjaśnień do Zapytania Ofertowego oraz jego modyfikacji, a także treścią złożonej w postępowaniu oferty, 3. łączna cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: w tym: Kwota netto. PLN (słownie:...pln) Podatek VAT ( %) PLN (słownie:...pln) Kwota brutto PLN (słownie:...pln) Lp. Nazwa 1. Dostawa sprzętu i oprogramowania dla bibliotek, obejmująca sprzęt i oprogramowanie włącznie z dostarczeniem go do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, w tym: Gwarancja i serwis sprzętu i oprogramowania dostarczonego do bibliotek 2. Integracja dostarczonych zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach czynności wykonywane od dostawy do odbioru obejmujące instalację, integrację z istniejącą infrastrukturą, konfigurację, przyłączenie do łącza internetowego i uruchomienie zestawów sprzętu i oprogramowania we wskazanych przez Zamawiającego Placówkach Bibliotecznych 3. Wsparcie techniczne w zakresie dostarczonych zestawów sprzętu i oprogramowania oraz w zakresie oprogramowania Microsoft 4. Monitorowanie wykorzystania zestawów sprzętu i oprogramowania dostarczonych do bibliotek Całkowita cena brutto - zł W tym świadczenie gwarancji: - zł - zł - zł - zł 4. szczegółowe zestawienie cen znajduje się w załączonym pliku Excel (ceny podane w załączonym pliku Excel muszą być zgodne z podanymi powyżej) wypełnione, wydrukowane i parafowane szczegółowe zestawienie cen należy obowiązkowo 21

22 Część II Projekt umowy załączyć do Karty ofertowej oraz w wersji elektronicznej zapisać w formacie Excel na płycie CD/DVD z ofertą. 5. cena naszej oferty uwzględnia wszystkie wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia oraz ujmuje wszystkie koszty jakie poniesie Oferent z tytułu zgodnej z obowiązującymi przepisami i opisem przedmiotu zamówienia, realizacji zamówienia, przyjmując do wiadomości, że podana cena jest ceną ryczałtową, niezmienną w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia z zastrzeżeniem pkt i 16.9 IDO. 6. oferuję(emy) realizację zamówienia w terminach wymaganych przez Zamawiającego. 7. wyrażam(y) zgodę na dokonywanie płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru, 8. niniejsza oferta jest ważna przez 45 dni, 9. zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy w oparciu o projekt umowy stanowiący Część II Zapytania Ofertowego, 10. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 14 IDO, 11. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu], 12. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] 5 : 1) 2) 3) Lp. Podwykonawca Części zamówienia..., dnia r. Załącznik: Szczegółowe zestawienie cen (plik Excel)... (podpis(y) osoby (ób) uprawnionej(ych), pieczęcie) 5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 22

23 Część II Projekt umowy Załącznik Nr 5 do IDO... (pieczęć firmowa Oferenta) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Dostawa, integracja, wsparcie techniczne i monitorowanie sprzętu i oprogramowania dla bibliotek w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką Wariant nr. Uwaga: wypełnić w przypadku jeżeli Oferent składa więcej niż jeden wariant oferty. Nie otwierać przed dniem: r. o godz. 16:00. Nakleić na kopertę! 23

24 Część II Projekt umowy Załącznik Nr 6 do IDO Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania W tym miejscu należy zamieścić wypełniony załącznik nr 4 Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania z części III Opis przedmiotu zamówienia. 24

25 Część II Projekt umowy Załącznik Nr 7 do IDO Opis koncepcji realizacji zamówienia Uwagi: Obowiązkowe jest udzielenie odpowiedzi na każde pytanie Liczba linii tekstu w odpowiedziach na poszczególne pytania może być dostosowywana przez Oferenta w zależności od potrzeb. Odpowiedź może mieć postać odsyłacza do dodatkowego dokumentu załączonego do oferty (np. procedury). Odpowiedzi oceniane będą ze względu na następujące kryteria: zawartość merytoryczna oraz celność i zwięzłość odpowiedzi skuteczność i wiarygodność proponowanych rozwiązań innowacyjność, nieszablonowość, nowe pomysły porównanie z innymi opisami w ofertach złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wskazanie wykorzystanych doświadczeń z realizacji podobnych usług, uwzględnienie specyfiki bibliotek (np. godziny pracy, warunki lokalowe, specyfika małych miejscowości, przedmiot działalności, wiedza informatyczna pracowników itp.) zrozumienie idei, organizacji (np. Porozumienie z TP S.A. w sprawie bezpłatnego podłączenia bibliotek do Internetu, szkolenie z obsługi sprzętu) staranność zaplanowania logistyki i harmonogramu prac 1 Proszę przedstawić opis zastosowanych rozwiązań sprzętowych oraz propozycję rozwiązań programowych i proceduralnych, które zapewnią możliwie najniższe koszty wydruków w bibliotekach wiedząc, że: W bibliotekach uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek jest to jeden z problemów najczęściej poruszanych przez biblioteki W II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek zastosowano urządzenia wielofunkcyjne atramentowe (HP OfficeJet Pro 8500 Wi-Fi) oraz odrębnie drukarką A3 do wydruku plakatów. Na przykładzie danych ze stycznia 2011 wynika, że na przeciętnej drukarce w bibliotece drukowanych jest średnio 301 stron w miesiącu, przy czym największa liczba stron wydrukowanych na jednym urządzeniu wynosi 2960 stron w ciągu miesiąca Biblioteki mają prawo do pobierania opłat za wydruki na zasadzie zwrotu kosztów (wiele z nich z tego korzysta), pewnym problemem jest jednak wiarygodne określenie rzeczywistych kosztów wydruków w bibliotekach Urządzenia wielofunkcyjne dostarczone do bibliotek są wykorzystywane również jako ksero (biblioteka jest często jedynym miejscem w okolicy gdzie można skopiować dokumenty) Według informacji z Programu Rozwoju Bibliotek jedną z możliwych przyczyn wysokich kosztów wydruków może być ustawianie najwyższej jakości wydruków przez użytkowników O ile istniałyby takie możliwości techniczne (odpowiednia konfiguracja lub napisanie odpowiedniego oprogramowania) z punktu widzenia Zamawiającego optymalnym rozwiązaniem byłoby udostępnienie możliwości zmiany jakości wydruków na najwyższą jedynie bibliotekarzom i administratorom oraz zablokowanie takiej możliwości dla zwykłych użytkowników Prawdopodobnie większość użytkowników, a być może również bibliotekarzy, nie jest świadoma rzeczywistych różnic w kosztach wydruków w zależności od ustawień drukowania (wydruk czarno-biały / kolorowy, jakość standardowa / wysoka) 25

26 Część II Projekt umowy Dostawa i instalacja Zestawu w danej Placówce Bibliotecznej muszą zostać zaplanowane tak, by były możliwe do zrealizowania podczas jednej wizyty. Oferty nie spełniające tego wymagania zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań Zamawiającego. Proszę przedstawić plan dostaw, który to zapewni, w tym: Ogólny plan organizacji dostaw, rozmieszczenie centrów dystrybucyjnych i zespołów instalatorskich, przyjęte założenia i uzasadnienie Liczbę zespołów instalatorskich, ich skład i podział ról Współpracę z przedstawicielem Placówki Bibliotecznej i wspierającym go informatykiem Proponowany harmonogram dostaw z uwzględnieniem organizacji bibliotek, zróżnicowania zestawów i sytuacji nietypowych Sposób uzgadniania terminów dostaw i integracji z Placówkami Bibliotecznymi Raportowanie, monitorowanie i kontrola Uwaga: należy uwzględnić, iż pełną odpowiedzialność za sprzęt (ubezpieczenie), również w przypadku jego pozostawienia w Placówce Bibliotecznej przed ostatecznym podpisaniem bez uwag Protokołu Odbiorczego, ponosi Wykonawca. Liczba koniecznych wizyt w każdej z Placówek Bibliotecznych: Uzasadnienie: Proszę wymienić najistotniejsze zagrożenia związane z wykonaniem usługi integracji wraz z proponowanymi działaniami zaradczymi z uwzględnieniem specyfiki Placówek Bibliotecznych Proszę przedstawić opis infrastruktury (technologia i narzędzia) oraz organizację jednostki wsparcia technicznego (help-desk), w tym liczbę osób przewidzianych do świadczenia usługi i ich zakresy obowiązków

27 Część II Projekt umowy 5 Proszę przedstawić opis świadczenia usługi wsparcia zdalnego, w tym zdalnego przejmowania konsoli i pomocy zdalnej: uwzględniając ograniczenia wynikające z różnorodności typów łączy internetowych w bibliotekach (dominujący typ łącza internetowego: Neostrada, wielofunkcyjny router o parametrach identycznych lub zbliżonych jak podane w załączniku nr 4 Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania, częściowo również łącza radiowe oraz lokalni dostawcy internetowi) określając zakres możliwego wsparcia zdalnego dla komputerów, routerów i urządzeń drukujących, opisać proponowane rozwiązania wspierające zdalny dostęp do urządzeń w Placówkach Bibliotecznych i zdalne zarządzanie nimi niezależnie od typu posiadanego przez Placówkę Biblioteczną łącza internetowego oraz urządzenia dostępowego do Internetu, tj. routera) Zakres danych z monitorowania przekazywanych przez Wykonawcę powinien obowiązkowo zawierać odnośnie każdego zestawu komputerowego (patrz: Część III Załącznik nr 2 pkt ) m.in.: czas pracy komputerów; czas działania poszczególnych programów zainstalowanych na komputerach lub liczbę ich uruchomień; liczbę odwiedzin poszczególnych stron WWW. Oferty nie spełniające tego wymagania zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań Zamawiającego. Proszę przedstawić ogólną koncepcję świadczenia usługi monitorowania wraz z opisem ttechnologii i narzędzi służących do jej świadczenia, które umożliwią zbieranie tych danych i podaniem przyjętych założeń. Proponowane przez nas rozwiązanie UMOŻLIWIA MONITOROWANIE / NIE UMOŻLIWIA MONITOROWANIA (zaznaczyć właściwe) następujących danych: czasu pracy komputerów (stacjonarnych i laptopów): całkowitego oraz w podziale na poszczególne dni i godziny (np. czas pracy w poszczególnych dniach tygodnia, w dniach roboczych po 18:00, w weekendy itp.) oraz w podziale na rodzaje komputerów (stacjonarne i laptopy); czasu działania poszczególnych programów zainstalowanych na komputerach (stacjonarnych i laptopach) lub liczby ich uruchomień; liczby odwiedzin poszczególnych stron WWW. Uzasadnienie:

28 Część II Projekt umowy 7 Proszę określić zakres dodatkowych funkcjonalności lub danych, jeżeli Oferent planuje je udostępniać w ramach monitoringu poza obowiązkowo wymaganymi wymienionymi w Części III Załącznik nr 2 pkt Przykłady dodatkowych danych (wg istotności dla Zamawiającego): wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego (druk czarno-biały i w kolorze, skanowanie, kserowanie czarno-białe i w kolorze, wysyłanie/odbieranie faksów, druk A3); przepustowość łącza internetowego, czas jego wykorzystania, ilość przesyłanych danych; wykorzystanie hot-spota; wykorzystanie napędu CD/DVD do odczytu/zapisu; wykorzystanie kamery internetowej itp. Przykłady dodatkowych funkcjonalności: np. możliwość samodzielnego konfigurowania raportów, możliwość przeglądania bazy danych z wynikami (np. w trybie phpmyadmin lub analogicznym) wraz ze wsparciem Wykonawcy Proszę opisać, czy w Państwa firmie ze środków własnych został utworzony bądź jest planowane utworzenie funduszu przeznaczonego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i jakie są/będą zasady jego funkcjonowania, w tym wysokość środków w nim lokowanych

29 Część II Projekt Umowy Część II Projekt umowy 29

30 Część II Projekt umowy Umowa na dostawę, integrację, wsparcie techniczne i monitorowanie sprzętu i oprogramowania dla bibliotek w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką ZAWARTA W DNIU ROKU W WARSZAWIE POMIĘDZY FUNDACJĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO A... 30

31 Część II Projekt umowy UMOWA NA DOSTAWĘ, INTEGRACJĘ, WSPARCIE TECHNICZNE I MONITOROWANIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DLA BIBLIOTEK W RAMACH PROJEKTU ROZPRACUJ TO Z BIBLIOTEKĄ Zawarta dnia... w... pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: , reprezentowaną przez: Rafała Andrzeja Kramzę Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części Umowy FRSI lub Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul...., zarejestrowaną przez... pod numerem... NIP:..., REGON... reprezentowaną przez... zwaną dalej Dostawcą lub Wykonawcą, zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami. W wyniku odpowiedzi na zapytanie ofertowe zorganizowane przez Zamawiającego została zawarta niniejsza Umowa o treści następującej, zwana dalej Umową : Słownik pojęć oraz definicji <zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Części III Zapytania Ofertowego> 31

32 Część II Projekt umowy 1. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących czynności, zwanych częściami Umowy: 1.1. Dostawa sprzętu i oprogramowania dla bibliotek, obejmująca sprzęt i oprogramowanie włącznie z dostarczeniem go do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń (wraz z gwarancją i serwisem opisanymi odrębnie) zgodnie z opisem zawartym w załączniku Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania Integracja dostarczonych zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach - czynności wykonywane od dostawy do odbioru obejmujące instalację, integrację z istniejącą infrastrukturą, konfigurację, przyłączenie do łącza internetowego i uruchomienie zestawów sprzętu i oprogramowania we wskazanych przez Zamawiającego Placówkach Bibliotecznych - zgodnie z opisem zawartym w załączniku Opis integracji zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach gminnych Wsparcie techniczne w zakresie dostarczonych zestawów sprzętu i oprogramowania oraz w zakresie oprogramowania Microsoft zgodnie z opisem zawartym w załączniku Wsparcie techniczne Monitorowanie wykorzystania zestawów sprzętu i oprogramowania dostarczonych do bibliotek - zgodnie z opisem zawartym w załączniku Monitorowanie Gwarancja i serwis sprzętu i oprogramowania dostarczonego do bibliotek - zgodnie z opisem zawartym w załączniku Warunki gwarancji. 2. Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków Umowy wraz z jej załącznikami. 2. Wykonawca oświadcza, że ma pełną wiedzę i zakres kompetencji umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz wszystkich czynności określonych w zapisach Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizowaniu podobnych umów. 5. Wykonawca oświadcza, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia zrealizowanie Umowy. 6. Wykonawca dostarczy sprzęt i oprogramowanie według kryteriów określonych w załączniku nr 9 Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania w liczbie oraz do lokalizacji określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 14 Wykaz lokalizacji Placówek Bibliotecznych oraz dostarczanych zestawów sprzętu komputerowego według harmonogramu stanowiącego część Planu Projektu oraz dokona instalacji, konfiguracji, integracji, przyłączenia do łącza internetowego, uruchomienia, sprawdzenia dostarczonych Zestawów zgodnie z kryteriami opisanymi w załączniku nr 10 Opis integracji zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach gminnych. 7. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu oraz do każdej lokalizacji, w której Zestaw będzie instalowany, dokumentację określoną we wzorze Protokołu Odbiorczego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do raportowania postępu prac Zamawiającemu, w szczególności do dostarczania raportów wykonanych zadań i statusu rozpoczętych prac, zgodnie z zasadami raportowania określonymi przez Zamawiającego, zawartymi w Planie Projektu. Raporty powinny uwzględniać m.in. informacje o liczbie komputerów, jakie 32

33 Część II Projekt umowy zostały podłączone do Internetu w poszczególnych Placówkach Bibliotecznych. Szczegółowe kryteria co do raportów zostaną określone w Planie Projektu. 9. Niezależnie od przygotowania raportów określonych w 2 ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do pisemnego przedstawiania na każdym etapie realizacji informacji na temat realizacji prac objętych Umową. 10. Wykonawca realizował będzie przedmiot Umowy z najwyższą starannością przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie ze złożoną ofertą i Zapytaniem Ofertowym. 11. Przed przystąpieniem Wykonawcy do prac, w terminie 14 (czternastu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Plan Projektu wykonany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6. W trakcie opracowywania Planu Projektu Wykonawca ma prawo do konsultacji w zakresie poszczególnych jego elementów z Zamawiającym. 12. Po przedstawieniu Planu Projektu przez Wykonawcę zatwierdzony zostanie on przez Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych, przy czym Zamawiający może zgłosić w tym terminie zmiany w Planie Projektu. Wówczas Wykonawca powinien ponownie złożyć Plan Projektu z uwzględnieniem zmian proponowanych przez Zamawiającego w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od momentu zgłoszenia zmian przez Zamawiającego. Zmieniony Plan Projektu zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że w zmienionym Planie Projektu będzie konieczność naniesienia dalszych zmian, wówczas w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od momentu jego przedstawienia Strony spotkają się w siedzibie Zamawiającego w celu uzgodnienia ostatecznej wersji Planu Projektu. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia co do brzmienia Planu Projektu, Wykonawca dostosuje się do brzmienia zaproponowanego przez Zamawiającego. 13. Podpisany przez obie strony Plan Projektu wiąże strony, co do sposobu realizacji Umowy. Zmiany Planu Projektu nie wymagają zmiany Umowy i mogą być uzgadniane przez osoby wyznaczone do kontaktów przez Strony określone w 14 ust.1 pod warunkiem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Plan Projektu nie może zmieniać postanowień zawartych w Umowie. 14. Jeżeli w trakcie wykonywania zadań wynikających z Umowy zajdzie konieczność przeprowadzenia jeszcze innych prac, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i nie wykona ich dopóki nie uzyska zgody Zamawiającego. 15. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w każdym czasie udzieli mu informacji o stanie i o sposobie wykonania Umowy w formie wskazanej przez Zamawiającego. 16. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Umowy. 17. Zamawiający może kontrolować przebieg prac i udzielać Wykonawcy wskazówek co do sposobu realizacji prac będących przedmiotem Umowy, w szczególności dotyczących współpracy Wykonawcy z Koordynatorami Regionalnymi w Kielcach i Łodzi i przedstawicielem Zamawiającego w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką oraz partnerami Zamawiającego w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką Wykonawca do realizacji zadań wynikających z Umowy może zatrudnić podwykonawców w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za swoje własne. 6 Partnerami Zamawiającego w realizacji projektu RozPRACUJ to z biblioteką są: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) oraz Stowarzyszenie CAL. 33

34 Część II Projekt umowy 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania osób zatrudnianych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy w przypadku, gdy osoby te nie zostały wskazane w ofercie. 3. Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie i na warunkach określonych w Umowie. 2. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do dostarczania Wykonawcy wszelkich wymaganych dokumentów oraz przestrzegania sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w tym do przestrzegania obowiązków określonych w Planie Projektu, Opisie integracji zestawów sprzętu i oprogramowania, Wsparciu Technicznym, Monitorowaniu i Warunkach gwarancji. 3. W ramach realizacji Umowy Zamawiający przekaże aktualną listę lokalizacji, do których ma zostać dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Lista lokalizacji według stanu na dzień podpisania Umowy stanowi załącznik nr 14 Wykaz lokalizacji Placówek Bibliotecznych oraz dostarczanych zestawów sprzętu komputerowego i zawiera: 3.1. dokładny adres planowanej dostawy, 3.2. listę osób odpowiedzialnych w poszczególnych lokalizacjach za odbiór sprzętu wraz z podaniem adresów oraz numerów telefonicznych, 3.3. listę zestawów, które mają być do danej lokalizacji dostarczone. 4. Zamawiający w zakresie swoich możliwości udzieli Wykonawcy wsparcia w uzyskaniu od bibliotek, będących odbiorcami końcowymi Zestawów, wszelkich innych informacji, które mogą być niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania we wszelkich umowach z podwykonawcami następującej klauzuli: Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wykonawca przeniesie powyższe zobowiązanie do innych umów zawieranych ze swoimi podwykonawcami. 6. W przypadku podejmowania przez Wykonawcę działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, bądź przygotowania materiałów (np. tablice informacyjne, banery, publikacje, prezentacje multimedialne, notatniki, informacje prasowe itp.), powinien on przestrzegać zasad zawartych w następujących dokumentach: Prowadzenie działań promocyjnych w ramach Projektu RozPRACUJ to z biblioteką udostępnionych na stronie Za działania takie Strony nie będą uznawały wykonania obowiązków określonych przepisami ustawy o ofercie publicznej. 4. Realizacja prac 1. Na podstawie listy lokalizacji określonej przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu uzgodniony z poszczególnymi bibliotekami harmonogram dostaw oraz wykonania instalacji i konfiguracji sprzętu w poszczególnych lokalizacjach (stanowiący część Planu Projektu). Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia terminów dostaw w uzgodnieniu z poszczególnymi lokalizacjami z listy lokalizacji według procedury określonej poniżej, z uwzględnieniem faktu, że każdorazowa dostawa i montaż powinny odbywać się w godzinach pracy danej biblioteki i nie powinien trwać dłużej niż 2 (dwa) Dni Robocze. 2. Na co najmniej 5 (pięć) Dni Roboczych przed planowaną dostawą, Wykonawca zawiadomi bibliotekę na wskazany w liście lokalizacji adres i numer telefonu 34

35 Część II Projekt umowy o terminie przekazania sprzętu do odbioru oraz terminie wykonania instalacji i konfiguracji sprzętu, wraz z prośbą o potwierdzenie w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia, że proponowane daty są odpowiednie lub wyznaczenie innych terminów, które jednak nie mogą przypadać później niż 5 (pięć) Dni Roboczych po terminach proponowanych przez Wykonawcę z wyjątkiem sytuacji, kiedy takie wymaganie zostało pisemnie przekazane przez Zamawiającego lub osobę uprawnioną do odbioru reprezentującą daną Placówkę Biblioteczną. Wykonanie instalacji i konfiguracji sprzętu powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od daty dostawy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, iż w momencie instalacji sprzętu dana Placówka Biblioteczna nie posiada łącza internetowego, Wykonawca wykona instalację i konfigurację sprzętu, zaś wszelkie czynności instalacyjne wymagające połączenia z Internetem, zostaną wykonane za pośrednictwem Usługi Wsparcia Technicznego, której kryteria zostały zapisane w załączniku nr 12 Wsparcie techniczne. 4. Po poprawnym wykonaniu w Placówce Bibliotecznej wszystkich czynności wymaganych w ramach dostawy i integracji sprzętu i oprogramowania sporządzony zostanie Protokół Odbiorczy w 3 (trzech) egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Placówki Bibliotecznej. 5. W przypadku gdy po dostarczeniu sprzętu, podczas jego instalacji oraz konfiguracji zostaną stwierdzone Awarie lub Usterki, Wykonawca usunie je bezzwłocznie na zasadach Gwarancji. 6. Zamawiający zastrzega sobie w dowolnym momencie możliwość sprawdzenia poprawności działania dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz zgodności z tabelarycznym wykazem dostarczonego sprzętu i oprogramowania, jak również zgłoszenia swoich zastrzeżeń w formie pisemnej. W szczególności sprawdzenie ma na celu weryfikację pod kątem: 6.1. zgodności parametrów technicznych dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz konfiguracji ze specyfikacją zawartą w Umowie, 6.2. zgodności dostarczonego sprzętu i oprogramowania z wykazem dostarczonego sprzętu i oprogramowania. W przypadku stwierdzenia uchybień, braków ilościowych, występowania Awarii i Usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na zasadach Gwarancji. 7. Po zakończeniu wszystkich dostaw do Placówek Bibliotecznych Wykonawca dostarcza Zamawiającemu Protokoły Odbiorcze wraz z Protokołami Przekazania Sprzętu w Darze z Placówek Bibliotecznych, do których dostawy zostały wykonane. Zamawiający w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych dokona weryfikacji otrzymanych Protokołów oraz potwierdzi zawarte w nich dane. Na tej podstawie Wykonawca sporządzi i przedstawi do akceptacji Zamawiającego Protokół Odbioru Częściowego Przedmiotu Zamówienia. 8. Jeżeli rezultaty realizacji zadań określonych w Umowie, jak i sposób ich realizacji nie będą odpowiadały zamówieniu, Zamawiający przed przyjęciem Protokołu Odbioru Częściowego Przedmiotu Zamówienia przedstawionego przez Wykonawcę, zachowując prawo do żądania kar za zwłokę i odszkodowania, będzie mógł żądać uzupełnienia lub poprawienia przedmiotu zamówienia, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, dodatkowy termin. Zamawiający dokona odbioru poprawionego przedmiotu zamówienia w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty dostarczenia. Dokonanie odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 35

36 5. Zasady świadczenia gwarancji Część II Projekt umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi gwarancji na zasadach określonych w załączniku nr 11 Warunki gwarancji. 2. Datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego dla danego Zestawu jest data podpisania bez uwag Protokołu Odbiorczego. 6. Zasady świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego na zasadach określonych dokumencie Wsparcie techniczne 2. Usługa Wsparcia Technicznego dla całego przedmiotu Umowy trwa od daty podpisania bez uwag Protokołu Odbiorczego pierwszego Zestawu objętego Usługą Wsparcia Technicznego do upływu 18 (osiemnastu) miesięcy od zakończenia dostaw, przy czym do czasu zakończenia dostaw Usługa Wsparcia Technicznego powinna być wliczona w cenę usług dostaw i integracji. 3. Podstawą rozliczenia Usługi Wsparcia Technicznego będzie odbiór Raportu Miesięcznego ze Wsparcia Technicznego. Wykonawca w terminie do 5. (piątego) Dnia Roboczego następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy Raport Miesięczny ze Wsparcia Technicznego, przekaże go do odbioru Zamawiającemu. Zamawiający w terminie do 10. (dziesiątego) Dnia Roboczego następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport Miesięczny ze Wsparcia Technicznego, potwierdzi odbiór lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od momentu zgłoszenia uwag przez Zamawiającego powinien ponownie przekazać do odbioru Raport Miesięczny ze Wsparcia Technicznego z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. Zmieniony Raport Miesięczny ze Wsparcia Technicznego zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od przekazania go do odbioru przez Wykonawcę, chyba że w tym terminie Zamawiający stwierdzi, że w zmienionym Raporcie Miesięcznym ze Wsparcia Technicznego będzie konieczność naniesienia dalszych zmian. Wówczas w ciągu kolejnych 3 (trzech) Dni Roboczych od momentu stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności naniesienia dalszych zmian w zmienionym Raporcie Miesięcznym ze Wsparcia Technicznego Strony spotkają się w siedzibie Zamawiającego w celu uzgodnienia ostatecznej wersji Raportu Miesięcznego ze Wsparcia Technicznego. 7. Zasady świadczenia Usługi Monitorowania 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Monitorowania na zasadach określonych dokumencie Monitorowanie. 2. Usługa Monitorowania dla całego przedmiotu Umowy trwa od daty podpisania bez uwag Protokołu Odbiorczego dostarczanego pierwszego Zestawu objętego Usługą Monitorowania do upływu 18 (osiemnastu) miesięcy od zakończenia dostaw, przy czym do czasu zakończenia dostaw Usługa Monitorowania powinna być wliczona w cenę usług dostaw i integracji. 3. Podstawą rozliczenia Usługi Monitorowania będzie odbiór Raportu Miesięcznego z Monitorowania. Wykonawca w terminie do 5. (piątego) Dnia Roboczego następującego 36

37 Część II Projekt umowy po miesiącu, którego dotyczy Raport Miesięczny z Monitorowania, przekaże go do odbioru Zamawiającemu. Zamawiający w terminie do 10. (dziesiątego) Dnia Roboczego następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport Miesięczny z Monitorowania, potwierdzi odbiór lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od momentu zgłoszenia uwag przez Zamawiającego powinien ponownie przekazać do odbioru Raport Miesięczny z Monitorowania z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. Zmieniony Raport Miesięczny z Monitorowania zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od przekazania go do odbioru przez Wykonawcę, chyba że w tym terminie Zamawiający stwierdzi, że w zmienionym Raporcie Miesięcznym z Monitorowania będzie konieczność naniesienia dalszych zmian. Wówczas w ciągu kolejnych 3 (trzech) Dni Roboczych od momentu stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności naniesienia dalszych zmian w zmienionym Raporcie Miesięcznym z Monitorowania Strony spotkają się w siedzibie Zamawiającego w celu uzgodnienia ostatecznej wersji Raportu Miesięcznego z Monitorowania. 8. Wynagrodzenie 1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia w wysokości... PLN brutto (słownie:... złotych / 100 ). Kwota ta nie może zostać przekroczona z zastrzeżeniem ust. 7. Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, zgodnie z warunkami określonymi we wszystkich jej postanowieniach wraz załącznikami z zastrzeżeniem ust Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy 2.1. po dokonaniu Odbioru Przedmiotu Zamówienia zatwierdzonego Protokołem z tytułu wykonania dostaw i integracji sprzętu i oprogramowania w Placówkach Bibliotecznych: Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego Nieotrzymanie pełnej dokumentacji powykonawczej z dostarczenia Zestawów potwierdzającej poprawność wykonania danej części Umowy we wskazanej lokalizacji, skutkować będzie wstrzymaniem płatności do dnia usunięcia uchybień potwierdzonego Protokołem Odbiorczym PLN brutto (słownie:... złotych / 100 ) miesięcznie z tytułu świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego: Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru Raportu Miesięcznego ze Wsparcia Technicznego, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 37

38 Część II Projekt umowy Nieotrzymanie pełnej dokumentacji z tytułu świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego potwierdzającej poprawność wykonania tej części Umowy skutkować będzie wstrzymaniem płatności za tę część Umowy do dnia usunięcia uchybień potwierdzonego protokołem odbiorczym PLN brutto (słownie:... złotych / 100 ) miesięcznie z tytułu świadczenia Usługi Monitorowania: Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru Raportu Miesięcznego z Monitorowania, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego Nieotrzymanie pełnej dokumentacji z tytułu świadczenia Usługi Monitorowania potwierdzającej poprawność wykonania tej części Umowy skutkować będzie wstrzymaniem płatności za tę część Umowy do dnia usunięcia uchybień potwierdzonego protokołem odbiorczym. 3. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy określony w fakturze. 5. Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za nieterminowe płatności w wysokości ustawowej. 6. Wykonawca oświadcza, że z chwilą podpisania niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie przenosi na Zamawiającego wszystkie prawa do wytworzonych i/lub nabytych w toku realizacji Umowy wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania Umowy, a w szczególności: 6.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 6.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 6.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 7. W ramach realizacji Usług Integracji, Wykonawca w przypadku takiej konieczności jest zobowiązany do montażu i instalacji dodatkowych urządzeń sieciowych (router), zapewniających połączenie z Internetem w danej Placówce Bibliotecznej. Podstawą do rozliczenia z Zamawiającym przekazanych urządzeń sieciowych będą Protokoły Odbiorcze z procesu integracji wraz z Protokołami Przekazania Sprzętu w Darze oraz stosowne zestawienie zawierające wykaz Placówek Bibliotecznych i liczbę przekazanych urządzeń sieciowych. Koszt jednostkowy pojedynczego urządzenia sieciowego określony został w załączniku nr 8. Wypłata wynagrodzenia za przekazany 38

39 Część II Projekt umowy sprzęt nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 9. Odpowiedzialność Stron Umowy 1. Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą niezbędnej staranności przy realizacji niniejszej Umowy, wzajemnie informując się o wynikłych problemach. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie osoby personelu, zatrudnione przez siebie przy wykonaniu Umowy (wliczając w to personel podwykonawców itp.). W razie spowodowania jakichkolwiek szkód przez Wykonawcę, jego personel lub jego podwykonawców, a także w razie powstania szkód związanych z zastosowaną technologią lub użytym sprzętem - Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy szkody w pełnej wysokości. To samo dotyczy ewentualnych żądań przywrócenia stanu poprzedniego, skierowanych do Wykonawcy. 10. Czas trwania Umowy i wypowiedzenie 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia roku, przy czym postanowienia 5, 11, 12, 13 pozostają w mocy, tj. wiążą one Strony umowy do czasu upływu określonych w nich terminów z zastosowaniem postanowień dotyczących kar umownych. 3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie przedmiotu zamówienia lub części zamówienia zgodnie z Umową, Zamawiający zachowując prawo do odstąpienia od Umowy i odszkodowania uzupełniającego może żądać kary umownej. 4. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 5. Zamawiający poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od Umowy, zachowując prawo do żądania odszkodowania, jeżeli Wykonawca: 5.1. Nie poprawił lub nie uzupełnił przedmiotu zamówienia lub części zamówienia w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli uprzedził on, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu będzie mógł od Umowy odstąpić, 5.2. Nie rozpoczął lub nie zakończył realizacji zamówienia lub części zamówienia w określonym w Umowie terminie, 5.3. Naruszył przy wykonywaniu Umowy prawa osób trzecich w ten sposób, że za naruszenie to odpowiada lub współodpowiada Zamawiający. 6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną część Umowy. 39

40 Część II Projekt umowy 7. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w razie stwierdzenia, że Wykonawca w wyniku zaistnienia powodów leżących po stronie Wykonawcy nie wywiązuje się z Umowy. W razie odstąpienia od Umowy z tych przyczyn Zamawiającemu należy się kara umowna w wysokości określonej w 13 pkt. 1.5 niniejszej Umowy. 11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie i wysokości określonych w Umowie. 2. Jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi kwotę:. zł (słownie. zł /100), która stanowi 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 niniejszej Umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało przez Wykonawcę wniesione w formie. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi załącznik do niniejszej Umowy % (sto procent) wartości Zabezpieczenia pozostaje w dyspozycji Zamawiającego do momentu prawidłowego odbioru wszystkich Zestawów w celu pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń, zaś 30% (trzydzieści procent) wartości Zabezpieczenia Zamawiający pozostawi w celu pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji do momentu upływu 5-letniego terminu gwarancji na kluczowy sprzęt dostarczony w ramach niniejszej Umowy, przedłużonego o 30 (trzydzieści) dni. 5. Zamawiający ma prawo do pokrycia swoich roszczeń w stosunku do Wykonawcy z wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia, w następujących przypadkach: 5.1. Wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 5.2. Niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 5.3. Z tytułu kar umownych, gdy Wykonawca nie dokona, w wymaganym terminie zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych; 5.4. Wszelkich innych okoliczności, związanych z realizacja niniejszej Umowy, których zaistnienie spowodowało wystąpienie roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy. 6. O zaistnieniu okoliczności pozwalających na przejęcie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w części lub całości, Zamawiający bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę pisemnie. 7. W przypadku wykorzystania Zabezpieczenia Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o użyciu Zabezpieczenia, uzupełnienia Zabezpieczenia do pierwotnej wysokości. Nieuzupełnienie Zabezpieczenia w terminie stanowi naruszenie Umowy z winy Wykonawcy i uprawnia Zamawiającego, wedle jego decyzji, do wypowiedzenia Umowy w całości lub części, wstrzymania realizacji Projektu do czasu dostarczenia uzupełnienia Zabezpieczenia lub naliczenia kary umownej w wysokości 1% (jednego procenta) od wartości brutto nieuzupełnionego Zabezpieczenia za każdy dzień zwłoki i pobrania jej z Zabezpieczenia. 8. Wykonawca załącza do Umowy ważną w chwili zawarcia Umowy polisę potwierdzającą, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż (jeden milion) PLN. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużania tej polisy przez cały okres obowiązywania Umowy. 12. Poufność 1. Wykonawca zgadza się i zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy oraz w ciągu 5 (pięciu) lat od daty wejścia w życie Umowy zachować w tajemnicy 40

41 Część II Projekt umowy i bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie przekazywać i nie ujawniać żadnej osobie trzeciej ani nie wykorzystywać do innych celów niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy informacji otrzymanych od Zamawiającego na potrzeby lub w trakcie realizacji Umowy, w tym informacji organizacyjnych, technicznych i finansowych dotyczących Zamawiającego, jego kontrahentów i podmiotów uczestniczących w projekcie RozPRACUJ to z biblioteką (dalej Informacje Poufne ). 2. Za Informacje Poufne nie uważa się informacji, które znajdowały się w posiadaniu danej Strony jeszcze przed podpisaniem Umowy bez obowiązku zachowania poufności lub są powszechnie znane. 3. Za Informacje Poufne nie uważa się informacji, które Wykonawca jest zobowiązany przekazać do publicznej wiadomości w wykonaniu obowiązków określonych przepisami ustawy o ofercie publicznej. 4. W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma żądanie ujawnienia Informacji Poufnych w całości lub części na podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez właściwy i uprawniony organ państwowy, zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o takim żądaniu. 5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do uzyskania zgody Zamawiającego co do wszelkich oświadczeń lub publikacji pozostających w związku z Umową przed podaniem ich do wiadomości publicznej z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 13. Kary umowne 1. Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej, a Wykonawca zobowiązuje się ją zapłacić, w następujących przypadkach: 1.1. Z tytułu opóźnienia w stosunku do Planu Projektu w dostawie Zestawu do danej lokalizacji - w wysokości 500 (pięćset) PLN dla każdej z lokalizacji, w której zaistniała opisana sytuacja, za każdy dzień zwłoki. Niniejsza kara umowna ma zastosowanie również w sytuacji, kiedy Zestaw został dostarczony w terminie zgodnym z Planem Projektu, lecz jest niekompletny lub niezgodny ze specyfikacją techniczną określoną w Umowie, przy czym w takim przypadku opóźnienie będzie liczone począwszy od terminu określonego w Umowie na usunięcie stwierdzonych niezgodności. Kara umowna nie będzie naliczana, jeśli opóźnienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Placówki Bibliotecznej lub Zamawiającego W przypadku świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub niedostarczenia w terminie Raportu Miesięcznego ze Wsparcia Technicznego za miesiąc, którego opisana sytuacja dotyczy, karę umowną w wysokości 100% (stu procent) miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez Wykonawcę Usługi Wsparcia Technicznego W przypadku świadczenia Usługi Monitorowania niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub niedostarczenia w terminie Raportu Miesięcznego z Monitorowania za miesiąc, którego opisana sytuacja dotyczy, karę umowną w wysokości 100% (stu procent) miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez Wykonawcę Usługi Monitorowania W przypadku stwierdzonych przez Zmawiającego lub zgłoszonych przez Placówkę Biblioteczną opóźnień w wykonaniu czynności gwarancyjnych opisanych w niniejszej Umowie w wysokości 1% (jednego procenta) wartości brutto dostarczonego i zainstalowanego przez Wykonawcę Zestawu, za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy i za każdy dzień zwłoki w dokonaniu naprawy (dla obliczenia wartości Zestawu podstawą będzie cena podana w Protokole 41

42 Część II Projekt umowy Odbiorczym). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może też zobowiązać Placówki Biblioteczne do przedstawiania mu informacji dotyczących przestrzegania przez Wykonawcę terminów świadczeń gwarancyjnych, a w szczególności rzeczywistego czasu reakcji od momentu zgłoszenia Awarii bądź Usterki oraz czasu realizacji naprawy przez Wykonawcę W przypadku odstąpienia od Umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 50% (pięćdziesięciu procent) wartości brutto niewykonanej części Umowy. 2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości (dziesięć tysięcy) PLN za każdy przypadek naruszenia. 3. Maksymalna wysokość kar do zapłaty przez Wykonawcę nie może przekroczyć 10% (dziesięciu procent) całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 8 pkt. 1. Od dnia, w którym całkowita wysokość kar umownych zapłaconych lub należnych osiągnie wysokość maksymalną, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kwotę zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 5. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a następnie z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 14. Postanowienia końcowe 1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu dla celów wykonania niniejszej Umowy: ze strony Zamawiającego: Adriana Niedoszewska nr tel.: (+48 22) tel. kom.: (+48) ze strony Wykonawcy:. nr tel.: 2. Zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym oraz inne ustalenia dokonane w procesie udzielania zamówienia, w tym także w toku negocjacji, pozostają wiążące również na etapie realizacji Umowy. 3. Określenie Zamawiający oznacza również podmiot upoważniony przez Zamawiającego do wykonania określonych czynności (np. kontrolnych). 4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zawiera przedmiotową Umowę w wykonaniu zobowiązań zgodnych z postanowieniami deklaracji Dotowanego zawartych w umowie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się, że: 42

43 Część II Projekt umowy 4.1. środki z Umowy nie będą wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, dla wsparcia osób i/lub organizacji związanych w jakikolwiek sposób (bezpośredni lub pośredni) z terroryzmem, zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zasadami ogłaszanymi przez rząd USA w tym zakresie, podanymi na stronie internetowej: Żadna część środków nie będzie wykorzystana na lobbing lub działania mające z nim związek. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby ze środków Umowy nie były finansowane: pranie pieniędzy, przemoc, akty terroryzmu i działalność szkoleniowa mająca z nimi związek; 4.2. środki Umowy nie zostaną wykorzystane na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją i sprzedażą broni i amunicji lub aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub aborcyjnych; 4.3. środki Umowy nie staną się zobowiązaniem i/lub nie będą wydatkowane jako wsparcie finansowe wobec komercyjnego przedsięwzięcia, umiejscowionego obecnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w celu jego przeniesienia poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przedsięwzięcia, które mogłoby wpływać na redukcję zatrudnienia wynikającą z przeniesienia produkcji poza to terytorium; 4.4. środki Umowy nie zostaną przeznaczone ani spożytkowane na jakikolwiek projekt lub działalność, która przyczyniłaby się do pogwałcenia uznawanych przez prawo międzynarodowe praw pracowników, zdefiniowanych w Paragrafie 502 (a) (4) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawy o Prawie Handlowym z 1974 roku, oraz pracowników na terytorium kraju przyjmującego, włącznie z jego oznaczonymi obszarami. 5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana danych określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony będą rozstrzygać ugodowo, a przypadku braku takiego rozstrzygnięcia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia sporu spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. <Na podstawie złożonych ofert oraz części III Zapytania Ofertowego Opis przedmiotu zamówienia na etapie zawierania Umowy zostaną zdefiniowane wymienione poniżej załączniki, o których mowa w projekcie Umowy> Załączniki: 1. Wzór Protokołu Zdawczo-Odbiorczego i Przekazania Sprzętu w darze dla dodatkowych aparatów cyfrowych 2. Wzór Protokołu Zdawczo-Odbiorczego 3. Wzór Protokołu Przekazania Sprzętu w Darze 4. Wzór Protokołu Odbioru Częściowego Przedmiotu Zamówienia 5. Wzór Raportu Miesięcznego ze Wsparcia Technicznego 6. Wzór Raportu Miesięcznego z Monitorowania 7. Plan Projektu 8. Ceny jednostkowe przekazywanego Sprzętu i Oprogramowania 9. Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania 10. Opis integracji zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach gminnych 43

44 Część II Projekt umowy 11. Warunki gwarancji 12. Wsparcie techniczne 13. Monitorowanie 14. Wykaz lokalizacji Placówek Bibliotecznych oraz dostarczanych zestawów sprzętu komputerowego 15. Odpis KRS Zamawiającego 16. Odpis KRS Wykonawcy 17. Potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 18. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 19. Zapytanie ofertowe i ustalenia dokonane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 20. Oferta Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Data podpisania Umowy: Miejsce podpisania Umowy: 44

45 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 45

46 Załącznik Nr 1 Słownik pojęć oraz definicji używanych w zapytaniu ofertowym Pojęcie RozPRACUJ to z biblioteką Zamawiający Wykonawca, Integrator Biblioteka Koordynator Regionalny Gmina / Miasto Biblioteka wojewódzka Biblioteka gminna Placówka Biblioteczna (Końcowy Odbiorca) Użytkownik Zestaw Definicja Projekt ten jest pilotażem, w ramach którego zostanie wypracowana i przetestowana metodologia wspierania bibliotekarzy w oferowaniu usług osobom dorosłym poszukującym pracy lub rozważającym przekwalifikowanie się. Projekt obejmie 37 bibliotek z grupy docelowej Programu Rozwoju Bibliotek (z terenów wiejskich i małych miast), lecz w nim nieuczestniczących łącznie działaniami zostanie objętych ok. 82 placówek położonych w 3 województwach: łódzkim, mazowieckim i świętokrzyskim. Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w skrócie: FRSI Podmiot, który w ramach zawartej umowy z Zamawiającym, wykonywać będzie określone w umowie dostawy i usługi na rzecz Zamawiającego Instytucja, służąca zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, uczestnicząca w upowszechnianiu wiedzy i kultury i będąca uczestnikiem Programu Rozwoju Bibliotek Koordynator regionalny Programu Rozwoju Bibliotek - w Bibliotece wojewódzkiej w Kielcach i w Łodzi Łącznie jest 2 koordynatorów regionalnych. Organ prowadzący daną Bibliotekę w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji oraz będący uczestnikiem projektu RozPRACUJ to z biblioteką Wojewódzka biblioteka publiczna. Liczba wojewódzkich bibliotek publicznych w Polsce wynosi 18 (w 2 województwach działają po 2 biblioteki wojewódzkie). Publiczna biblioteka gminna wraz z filią/filiami biorąca udział w projekcie RozPRACUJ to z biblioteką. Publiczna biblioteka gminna lub jej filia posiadające w projekcie RozPRACUJ to z biblioteką status uczestnika projektu, do których zostanie dostarczony sprzęt i oprogramowanie, będące przedmiotem niniejszego Zamówienia. Użytkownik dostarczonego w ramach niniejszego Zamówienia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Użytkownikami tymi będą: pracownicy Placówek Bibliotecznych oraz czytelnicy bibliotek, a także inne osoby, korzystające z usług oferowanych w Placówkach Bibliotecznych. Zestaw urządzeń dostarczanych do danej Placówki Bibliotecznej. W szczególności określono następujące zestawy: I, dla poszczególnych Placówek 46

47 Pojęcie Oprogramowanie Microsoft Umowa Odbiór Przedmiotu Zamówienia Data Odbioru Przedmiotu Zamówienia Protokół Odbiorczy Protokół Odbioru Przedmiotu Zamówienia Cybergrant Dokumentacja Centrum Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego Centrum Świadczenia Usługi Monitorowania System Podstawowe Usługi, Podstawowa Funkcjonalność Definicja Bibliotecznych posiadających status Bibliotek gminnych, II dla filii Placówek Bibliotecznych posiadających status Bibliotek gminnych. Każda placówka biblioteczna otrzymuje tylko jeden zestaw urządzeń. Oprogramowanie, którego producentem jest firma Microsoft, wskazane w załączniku Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania, uzyskane bezpłatnie z tzw. Cybergrantu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Odbiór wynikający ze zrealizowania przez Wykonawcę Zamówienia, potwierdzony Protokołem Odbiorczym. Wyróżnia się Obiór Częściowy Przedmiotu Zamówienia oraz Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia Data podpisania Protokołu Odbiorczego, zrealizowanego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Dokument potwierdzający dostarczenie i przekazanie przez Wykonawcę Zestawu do pojedynczej Placówki Bibliotecznej, wskazanej w Umowie Dokument potwierdzający zrealizowanie przez Wykonawcę przedmiotu Zamówienia, wynikającego z Umowy Fundusz społeczny, który umożliwia bezpłatne pozyskanie oprogramowania Microsoft dla bibliotek publicznych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Grupa dokumentów, jakie dostarczone będą przez Wykonawcę do każdej z lokalizacji placówek bibliotecznych, określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Lokalizacja, w której zostanie zainstalowany, skonfigurowany i uruchomiony sprzęt i oprogramowanie służące realizacji usług Wsparcia Technicznego Lokalizacja, w której zostanie zainstalowany, skonfigurowany i uruchomiony sprzęt i oprogramowanie służące realizacji usługi monitorowania wykorzystania zestawów komputerowych Wszelkie elementy służące do realizacji usług wsparcia technicznego, monitorowania wykorzystania zestawów komputerowych oraz sprzęt i oprogramowanie dostarczone do poszczególnych Placówek Bibliotecznych Usługi, parametry i funkcje, realizowane przez dostarczony w ramach Zamówienia sprzęt i oprogramowanie, w ramach których musi być zachowana ciągłość funkcjonowania, obejmująca: korzystanie z Internetu oraz dostarczonego oprogramowania i na każdym z zestawów komputerowych i laptopów, drukowanie, skanowanie, kserowanie dla każdego z urządzeń drukujących, projekcja obrazu z komputera z wykorzystaniem projektora, wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów 47

48 Pojęcie Usterka Awaria Awaria Niekrytyczna Awaria Krytyczna Zgłoszenie Awarii lub Usterki Serwis Wsparcie Techniczne Dostępność Serwisu lub Wsparcia Technicznego Reakcja Serwisu lub Wsparcia Technicznego Przywrócenie Funkcjonalności Usunięcie Awarii lub Usterki Naprawa Czas Reakcji Serwisu lub Wsparcia Technicznego Czas Przywrócenia Funkcjonalności Definicja z wykorzystaniem aparatu cyfrowego. Zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ lub błędnie działa jeden (lub więcej) komponent dostarczonego w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką sprzętu lub oprogramowania, nie wpływające na funkcjonalność i wydajność Zestawu, ale niezgodne ze stanem określonym w Umowie Zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ lub błędnie działa jeden (lub więcej) komponent dostarczonego sprzętu lub oprogramowania, ograniczające wydajność lub funkcjonalność Zestawu i uniemożliwiające korzystanie z Zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wyróżniono dwa typy Awarii: Awarie Niekrytyczne i Awarie Krytyczne. Awaria, która negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność Zestawu, lecz nie uniemożliwia świadczenia Podstawowych Usług przez Placówki Biblioteczne Awaria, która uniemożliwia placówkom bibliotecznym świadczenie Podstawowych Usług Ciąg działań ze strony Zamawiającego lub placówki bibliotecznej mający na celu powiadomienie Serwisu lub Wsparcia Technicznego o zaistniałej Awarii lub Usterce, wykonany zgodnie z procedurą Usuwanie Awarii i Usterek dotyczących sprzętu Udzielanie porad i informacji oraz rozwiązywanie problemów innych niż Awarie i Usterki sprzętowe Dni i godziny, w jakich Serwis lub Wsparcie Techniczne przyjmuje Zgłoszenia Awarii i Usterek nadsyłane przez upoważnionych użytkowników Zestawów oraz realizuje czynności serwisowe Nawiązanie kontaktu przez pracownika Serwisu ze zgłaszającym Awarię i/lub Usterkę użytkownikiem Zestawu w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią, telefoniczną lub poprzez komunikatory internetowe Doprowadzenie sprzętu lub oprogramowania, w którym wystąpiła Awaria do takiego stanu, aby możliwa była realizacja usług w ramach Zestawu Podstawowych Usług utraconych w wyniku danego typu Awarii Przywrócenie sprzętu lub oprogramowania, w którym wystąpiła Awaria lub Usterka do stanu, w jakim znajdowało się ono przed wystąpieniem Awarii lub Usterki i usunięcie ujawnionych błędów Zestawu. W razie braku możliwości naprawy uszkodzonych urządzeń, dopuszcza się podstawienie przez Serwis Urządzenia Zastępczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego urządzenia. Przywrócenie Funkcjonalności lub Usunięcie Usterki Maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem Awarii lub Usterki a Reakcją Serwisu lub Wsparcia Technicznego Czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem Awarii a Przywróceniem Funkcjonalności. 48

49 Pojęcie Czas Usunięcia Usterki Urządzenie Zastępcze Dni Robocze Godziny Robocze Definicja Czas Przywrócenia Funkcjonalności liczony jest w Okresie Dostępności Serwisu lub Wsparcia Technicznego Czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem Usterki a jej usunięciem. Czas Usunięcia Usterki liczony jest w okresie Dostępności Serwisu lub Help-desk Urządzenia lub podzespoły, które Serwis udostępnia w ramach procedury Zamawiającemu, jeżeli nie jest możliwe w ustalonym czasie Przywrócenie Funkcjonalności lub Usunięcie Usterki w drodze naprawy uszkodzonych urządzeń lub podzespołów. Urządzenie Zastępcze musi mieć nie gorsze parametry techniczne niż urządzenie, które uległo awarii. Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Godziny od 8.00 do w Dni Robocze 49

50 Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1 Wstęp Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Dostawa sprzętu i oprogramowania dla bibliotek gminnych, obejmująca sprzęt i oprogramowanie włącznie z dostarczeniem go do wskazanych przez Zamawiającego Placówek Bibliotecznych i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń wraz z gwarancją i serwisem (opisanymi odrębnie), 1.2 Integracja dostarczonych zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach gminnych czynności wykonywane od dostawy do odbioru obejmujące instalację, integrację z istniejącą infrastrukturą, konfigurację, przyłączenie do łącza internetowego i uruchomienie zestawów sprzętu i oprogramowania we wskazanych przez Zamawiającego Placówkach Bibliotecznych, 1.3 Wsparcie techniczne w zakresie dostarczonych zestawów sprzętu i oprogramowania oraz w zakresie oprogramowania Microsoft, 1.4 Monitorowanie wykorzystania zestawów sprzętu i oprogramowania dostarczonych do bibliotek, 1.5 Gwarancja i serwis sprzętu i oprogramowania dostarczonego do bibliotek. 2 Opis realizacji zamówienia 2.1 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany następująco: Przed rozpoczęciem dostaw Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu Plan Projektu (zgodnie z załącznikiem nr 6). Plan Projektu zostanie dostarczony Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przystąpieniem Wykonawcy do prac. Plan Projektu musi w szczególności uwzględniać Opis integracji zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach gminnych Przed rozpoczęciem dostaw Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi na każdym z dostarczanych komputerów standardowy zestaw oprogramowania, wskazany w załączniku nr 9 Przygotowanie sprzętu i oprogramowania przed dostawą. Dotyczy to zarówno oprogramowania, jakie dostarczy Wykonawca, jak również oprogramowania uzyskanego w ramach Cybergrantu Wykonawca dostarczy oraz wniesie sprzęt komputerowy i Dokumentację do poszczególnych Placówek Bibliotecznych oraz dokonana instalacji, integracji, konfiguracji, przyłączenia do łącza internetowego i uruchomienia dostarczonego sprzętu zgodnie z harmonogramem dostaw w terminach uzgodnionych z Placówką Biblioteczną Usługa wsparcia technicznego świadczona będzie przez Wykonawcę do dnia według opisu znajdującego się w pkt Usługa monitorowania wykorzystania zestawów komputerowych świadczona będzie przez Wykonawcę do dnia według opisu znajdującego się w pkt Wykonawca przekaże lub udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy na okres co najmniej 5 lat licząc od daty podpisania bez uwag Protokołu Odbiorczego przez Zamawiającego według opisu znajdującego się w pkt. 7 mając na uwadze zapewnienie ciągłości funkcjonowania dostarczonych Zestawów. 3 Wymagania dotyczące realizacji zamówienia 3.1 Wymagania dotyczące dostarczanego przez Wykonawcę sprzętu: 50

51 3.1.1 Poszczególne egzemplarze tych samych urządzeń wymienionych w załączniku nr 4 Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania powinny być takie same Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich Wszystkie urządzenia muszą być trwale oznakowane na obudowie znakiem programu ROZPRACUJ to z biblioteką, według ustaleń z Zamawiającym. Ponadto oznakowanie powinno zawierać: nr porządkowy Zestawu, nr Zestawu, w skład którego wchodzi dane urządzenie, nr seryjny urządzenia, kontakt do centrum wsparcia technicznego. Zamawiający nie dopuszcza zamieszczania tych informacji w bezpośrednim sąsiedztwie znaku programu ROZPRACUJ to z biblioteką Wszystkie urządzenia muszą być oznakowane w sposób trwały, estetyczny, nie uszkadzający sprzętu, nie naruszający warunków gwarancji, umożliwiający ich łatwą identyfikację Do momentu podpisania przez Placówkę Biblioteczną bez uwag Protokołu Odbiorczego za sprzęt odpowiada Wykonawca, nawet jeżeli Wykonawca zdecyduje się pozostawić ten sprzęt w bibliotece. 3.2 Wymagania dotyczące oprogramowania: Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi na każdym z dostarczanych komputerów standardowy zestaw oprogramowania, wskazany w załączniku nr 4 Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 7 Opis integracji zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach gminnych W skład programów komputerowych, o których mowa w pkt , wejdą: Programy komputerowe, korzystanie z których odbywa się na podstawie Otwartej Licencji Microsoft, uzyskane w ramach Cybergrantu. Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym, otrzyma niezbędne informacje zawierające numery licencji oraz numery autoryzacyjne. Informacje te umożliwią Wykonawcy zalogowanie się do witryny Microsoft służącej do zarządzania licencjami, za pomocą której Wykonawca uzyska dostęp do kluczy instalacyjnych produktów. Dokumentację licencyjną na oprogramowanie Microsoft Placówki Biblioteczne otrzymają pocztą bezpośrednio od Fundacji TechSoup Global Programy komputerowe, z których korzystanie odbywa się na podstawie nieodpłatnej licencji typu Open Source (GNU/GPL, LGPL, MPL), licencji typu freeware, adware oraz bezpłatne dodatki do oprogramowania komercyjnego Pozostałe programy komputerowe, korzystanie z których odbywa się na podstawie licencji o nieoznaczonym czasie obowiązywania W zakresie licencji na korzystanie z programów komputerowych, o których mowa w pkt , Wykonawca: zagwarantuje, że ich charakter oraz warunki korzystania będą odpowiednie dla celów projektu będącego przedmiotem umowy z Zamawiającym, zagwarantuje możliwość zawarcia umów licencyjnych bezpośrednio przez Placówki Biblioteczne będące beneficjentem świadczeń Wykonawcy w zakresie dostawy Zestawów komputerowych, zapewni, że licencje będą umożliwiały korzystanie z programów komputerowych na wszystkich Zestawach objętych zamówieniem, dostarczy wraz z każdym Zestawem kompletną dokumentację licencyjną, w szczególności treść umów licencyjnych, klucze licencyjne, kody autoryzacyjne oraz wszelkie inne materiały umożliwiające korzystanie i poświadczające przysługiwanie odpowiednich uprawnień do korzystania z programu komputerowego, a także, w przypadku licencji odpłatnych, dostarczy dokumenty poświadczające wartość egzemplarza programu oraz licencji na korzystanie z niego, wykona nieodpłatnie aktualizacje programów komputerowych zainstalowanych na dostarczonym sprzęcie w okresie 5 lat po ich zainstalowaniu. 3.3 Wymagania dotyczące przygotowania obrazu dysku systemowego: 51

52 3.3.1 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania, w oparciu o narzędzia dostępne w systemie operacyjnym, końcowego obrazu dysku systemowego dla każdego dostarczanego komputera na wydzielonym obszarze lokalnego dysku twardego lub na płytach DVD dostarczonych przez Wykonawcę, pozwalającego w razie jakiejkolwiek awarii przywrócić ponownie system do prawidłowego działania według stanu z chwili podpisania Protokołu Odbiorczego. Konfiguracja sytemu oraz ustawienia uprawnień dla użytkowników muszą być zgodne z przygotowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego Polityką Bezpieczeństwa, będącą częścią Planu Projektu oraz opisem Opis integracji zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach gminnych. W przypadku przygotowania obrazu dysku systemowego na płytach DVD każda Placówka Biblioteczna powinna otrzymać komplet płyt DVD zawierających obraz dysku systemowego dla każdego otrzymanego komputera. 3.4 Wymagania dotyczące dokumentacji: W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy wraz z Zestawami Dokumentację do każdej z lokalizacji Placówek Bibliotecznych wskazanych w załączniku nr 5, w tym: Dokumenty dotyczące realizacji Zamówienia przez Wykonawcę, w tym: a). wykazy materiałów eksploatacyjnych, które są konieczne do pełnego i prawidłowego działania sprzętu komputerowego i pozostałych dostarczonych urządzeń b). instrukcje obsługi sprzętu, c). dokumenty licencyjne, d). karty gwarancyjne, e). wyciągi z faktur dla każdej z lokalizacji Placówek Bibliotecznych, umożliwiające ustalenie wartości początkowej dostarczonych do Placówek Bibliotecznych Zestawów f). tabelaryczny wykaz wszystkich dostarczonych produktów Tabelaryczne wykazy wszystkich dostarczonych produktów Wykonawca sporządzi uwzględniając co najmniej: a). pełną nazwę Placówki Bibliotecznej, b). lokalizację Placówki Bibliotecznej, c). nazwę produktu, d). liczbę produktu, e). rodzaj produktu (np.: oprogramowanie, sprzęt, dokument), f). szczegółowy opis produktu (w tym parametry techniczne, numery seryjne) Po odbiorze końcowym Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą obejmującą m.in.: a). Protokół Odbiorczy b). Protokół Przekazania Sprzętu w Darze c). Opis funkcjonowania i korzystania z usługi monitorowania wykorzystania zestawów dostarczonych do bibliotek gminnych d). Opis funkcjonowania usługi i korzystania z usługi wsparcia technicznego. 4 Organizacja dostaw sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 4.1 Według założeń projektu ROZPRACUJ to z biblioteką Placówki Biblioteczne zostały zdefiniowane jako: Biblioteki Gminne Filie bibliotek 4.2 Placówki Biblioteczne otrzymają następujące zestawy: Biblioteki gminne otrzymują zestaw I, Filie bibliotek otrzymują zestaw II 4.3 Specyfikacja zestawów dla Placówek Bibliotecznych, znajduje się w załączniku nr 3 w części A. 52

53 4.4 Zamawiający przekaże Wykonawcy Wykaz lokalizacji Placówek Bibliotecznych oraz dostarczanych zestawów sprzętu komputerowego stanowiący załącznik nr 5, zawierający: dokładne adresy planowanych dostaw, listę osób odpowiedzialnych w poszczególnych lokalizacjach za odbiór Zestawów wraz z podaniem adresów oraz numerów telefonicznych, wskazanie Zestawu, który ma być do danej lokalizacji dostarczony. 4.5 Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym samodzielnie uzyska od bibliotek, będących odbiorcami końcowymi Zestawów wszelkie inne dane, które będą niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia takie jak: parametry techniczne łącza internetowego dostępnego w danej lokalizacji, godziny pracy lokalizacji, do której ma być dostarczony sprzęt, proponowany termin realizacji dostaw dla poszczególnych lokalizacji. 4.6 Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu harmonogram dostaw, wykonania instalacji i konfiguracji sprzętu w poszczególnych lokalizacjach (stanowiący część Planu Projektu). Harmonogram powinien być sporządzony na podstawie wstępnego harmonogramu zawartego w Ofercie złożonej przez Wykonawcę. 4.7 Wykonawca uzgodni terminy przekazania, wykonania instalacji i konfiguracji sprzętu (integracja) zgodnie z zapisami obowiązującymi w umowie. 4.8 Wykonawca jest zobowiązany do raportowania postępu dostaw Zamawiającemu, w szczególności do dostarczania tygodniowych raportów wykonanych zadań i statusu rozpoczętych prac. Raporty powinny uwzględniać m.in. informacje o liczbie komputerów, jakie zostały podłączone do Internetu w poszczególnych lokalizacjach Placówek Bibliotecznych W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, iż w momencie dostawy sprzętu, dana Placówka Biblioteczna nie posiada łącza internetowego, Wykonawca wykona instalację i konfigurację sprzętu, zaś wszelkie czynności instalacyjne wymagające połączenia z Internetem zostaną wykonane za pośrednictwem usługi wsparcia technicznego. Jeśli dana Placówka Biblioteczna, w momencie dostawy sprzętu nie posiada łącza internetowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki informacje na temat zaistniałej sytuacji Procedura opisana w pkt będzie mieć również zastosowanie w przypadku, gdy w momencie dostawy sprzętu dana placówka biblioteczna będzie posiadała łącze internetowe, jednak Wykonawca zidentyfikuje przeszkody uniemożliwiające podłączenie do Internetu sprzętu, który dostarczy. Wynikać one mogą np. z zaistnienia chwilowych problemów po stronie dostawcy Internetu lub podania przez Placówkę Biblioteczną niewłaściwych danych, uniemożliwiających poprawne skonfigurowanie sprzętu. W takiej sytuacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki informacje na temat występujących przeszkód. 4.9 Wszystkie dostarczane Zestawy muszą w jednakowym stopniu spełniać wymagania funkcjonalne określone przez Zamawiającego Sprawdzenie wymaganej funkcjonalności odbywa się po dostarczeniu, instalacji, integracji, konfiguracji, przyłączeniu do łącza internetowego i uruchomieniu Zestawu w lokalizacji Placówki Bibliotecznej w obecności osób, których podpisy zostaną złożone na Protokole Odbiorczym Podpisany przez Wykonawcę i końcowego odbiorcę protokół ze sprawdzenia wymaganej funkcjonalności jest nieodłączną częścią Protokołu Odbiorczego Wszystkie elementy potrzebne do jakiejkolwiek autoryzacji elektronicznej, takie jak numery licencji, nazwy kont i przypisane do nich hasła, hasła do dokonywania zmian w konfiguracji aplikacji antywirusowych i filtrów rodzicielskich, klucze autoryzacyjne pozwalające na korzystanie z sieci bezprzewodowej, nazwy kont i hasła dostępowe do dostarczanych urządzeń takich jak routery i urządzenia wielofunkcyjne są nieodłączną częścią Protokołu Odbiorczego. 53

54 4.13 Dostawa i instalacja Zestawu w danej Placówce Bibliotecznej muszą zostać zaplanowane tak, by były możliwe do zrealizowania podczas jednej wizyty. Oferty nie spełniające tego wymagania zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań Zamawiającego. 5 Wsparcie techniczne 5.1 Wymagania dotyczące wsparcia technicznego, jakie otrzymają Placówki Biblioteczne w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką: Okres świadczenia wsparcia technicznego: Usługa wsparcia technicznego świadczona będzie przez Wykonawcę od momentu rozpoczęcia dostaw sprzętu i oprogramowania do Placówek Bibliotecznych, przy czym do czasu zakończenia dostaw usługa wsparcia technicznego powinna być wliczona w cenę usług dostaw i integracji Usługa wsparcia technicznego świadczona będzie przez Wykonawcę do Usługa wsparcia technicznego świadczona będzie przez Wykonawcę w Godzinach Roboczych Uprawnionymi do korzystania ze wsparcia technicznego są: Pracownicy Placówek Bibliotecznych, Osoby wymienione w pkt oraz pracownicy innych placówek bibliotecznych uczestniczących w projekcie RozPRACUJ to z biblioteką - w zakresie oprogramowania Microsoft dostarczonego w ramach projektu (zakres oprogramowania Microsoft identyczny jak w zestawach dostarczanych w ramach Umowy) Przedmiot usługi wsparcia technicznego: Wsparcie techniczne dotyczy zestawów sprzętu i oprogramowania dostarczanego w ramach Umowy oraz współdziałania tego sprzętu i oprogramowania ze środowiskiem sprzętowo-programowym znajdującym się w Placówkach Bibliotecznych objętych Umową (np. pomoc w podłączeniu do Internetu i lokalnej sieci komputerowej, wsparcie instalacji na dostarczanym sprzęcie oprogramowania dostarczonego przez bibliotekę, w tym oprogramowania bibliotecznego) Wsparcie techniczne obejmuje również oprogramowanie Microsoft dostarczone w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką (zakres oprogramowania Microsoft identyczny jak w zestawach dostarczanych w ramach Umowy) Zakres świadczenia usługi wsparcia technicznego w zależności od oferty złożonej przez Wykonawcę powinien m.in. obejmować: Świadczenie usługi wsparcia technicznego, jakie otrzymają Placówki Biblioteczne w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką będzie polegało na: a). udzielaniu informacji i pomocy pracownikom Placówek Bibliotecznych w rozwiązywaniu problemów dotyczących usterek lub awarii sprzętu i oprogramowania; b). zdalnej pomocy w zarządzaniu sprzętem komputerowym i oprogramowaniem; c). pomocy w podłączaniu dodatkowych urządzeń do dostarczonego sprzętu i oprogramowania; d). pomocy w instalacji oprogramowania innego niż dostarczone w ramach niniejszego zamówienia na dostarczonym sprzęcie; e). sprawowaniu kontroli w zakresie bezpieczeństwa, kompletności i wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania; f). prowadzeniu strony internetowej wsparcia technicznego, dostępnej dla Placówek Bibliotecznych o zawartości uzgodnionej z Zamawiającym (kontakty, zgłaszanie i śledzenie statusów problemów, historia zgłoszeń, rozwiązania zgłaszanych problemów itp.); 54

55 g). Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje oraz uruchomi w ramach usługi wsparcia technicznego niezbędne narzędzia informatyczne w Placówkach Bibliotecznych potrzebne do świadczenia usług wsparcia technicznego w uzgodnieniu z Zamawiającym; Wykonawca w ramach usługi wsparcia technicznego zapewni: a). możliwość zgłaszania wszelkich problemów, zapytań, awarii sprzętu i oprogramowania za pomocą zgłoszeń telefonicznych do wsparcia technicznego, faksu, poczty elektronicznej, strony internetowej i komunikatorów internetowych; b). telefoniczne konsultacje merytoryczne przy rozwiązywaniu problemów ze sprzętem i oprogramowaniem, w tym problemów: zakwalifikowanych jako awarie oraz nie zakwalifikowanych jako awarie; c). inwentaryzację dostarczonego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz poszczególnych jego komponentów z uwzględnieniem dodatkowego sprzętu i oprogramowania dostarczanego w czasie trwania usługi wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek, zmian wynikających ze świadczenia gwarancji, serwisu i ubezpieczenia; d). monitorowanie i odtwarzanie oryginalnej konfiguracji sprzętu i oprogramowania; e). pomoc w sprawach związanych z licencjami i ich wykorzystaniem; f). dystrybucję poprawek oprogramowania i sterowników; g). dokonywanie rekonfiguracji wadliwych ustawień, powodujących niepoprawne działanie oprogramowania; h). zdalne diagnozowanie błędów i przywracanie poprawności działania systemów operacyjnych oraz standardowych aplikacji zainstalowanych na stacjach roboczych, m.in. poprzez zdalne podłączanie pulpitu; i). stworzenie i prowadzenie rejestru zgłoszeń od użytkowników z podziałem na typ zgłoszenia (problemy ze sprzętem, oprogramowaniem, inne problemy) wraz z informacją o sposobie rozwiązania problemu i dostępem online do ich przeglądania przez Zamawiającego; j). przekazywanie informacji dotyczących usługi wsparcia technicznego w postaci raportów miesięcznych za poprzedni miesiąc oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zatwierdzony raport miesięczny będzie podstawą do realizacji płatności Zamawiający przewiduje w ramach Umowy przeprowadzenie szkoleń dla pracowników wsparcia technicznego Wykonawcy w zakresie elementów projektu RozPRACUJ to z biblioteką istotnych z punktu widzenia przedmiotu zamówienia. Zasady tych szkoleń zostaną odrębnie uzgodnione z Wykonawcą W okresie świadczenia usługi wsparcia technicznego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem usług wsparcia technicznego na rzecz Placówek Bibliotecznych, w szczególności: a). informacji o zgłoszeniach użytkowników, w tym: zgłoszeniach dotyczących usterek i awarii sprzętu komputerowego, oprogramowania, zgłoszeniach dotyczących innych problemów; informacji o udzielonej użytkownikom pomocy; b). informacji o sposobach rozwiązania zgłoszonych przez użytkowników problemów oraz przekazywania okresowych raportów w ww. zakresie Zamawiającemu; Po zakończeniu realizacji usługi wsparcia technicznego przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną bazę wiedzy dotyczącą świadczenia usług wsparcia technicznego, w tym wszystkie informacje o zgłoszeniach użytkowników, bazę konfiguracji sprzętu i oprogramowania w formacie MS Excel, rozwiązania problemów, materiały szkoleniowe z prawami do ich wykorzystania przez Zamawiającego Usługi świadczone w ramach gwarancji stanowią odrębną usługę i nie są świadczone w ramach zamówionej usługi wsparcia technicznego Wymagany minimalny poziom świadczenia usługi wsparcia technicznego przedstawiono w pkt

56 6 Monitorowanie wykorzystania zestawów komputerowych 6.1 Wymagania dotyczące monitorowania wykorzystania zestawów sprzętu i oprogramowania przekazanych do Placówek Bibliotecznych w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką obejmują gromadzenie i udostępnianie Zamawiającemu danych w sposób określony poniżej Okres przekazywania danych: Informacje dotyczące wykorzystywania zestawów sprzętu i oprogramowania mają obejmować okres od momentu podpisania protokołu Odbiorczego dla danej Placówki Bibliotecznej do dnia roku, przy czym do czasu zakończenia dostaw usługa monitorowania powinna być wliczona w cenę usług dostaw i integracji Dane będą prezentowane w formie dostępnych online raportów w ujęciu miesięcznym oraz narastająco od momentu rozpoczęcia monitorowania w formacie MS Excel Zakres przekazywanych danych przez Wykonawcę powinien obowiązkowo zawierać odnośnie każdego zestawu komputerowego - m.in.: Czas pracy komputerów (stacjonarnych i laptopów): całkowity oraz w podziale na poszczególne dni i godziny (np. czas pracy w poszczególnych dniach tygodnia, w dniach roboczych po 18:00, w weekendy itp.) oraz w podziale na rodzaje komputerów (stacjonarne i laptopy) Czas działania poszczególnych programów zainstalowanych na komputerach (stacjonarnych i laptopach) lub liczbę ich uruchomień Liczbę odwiedzin poszczególnych stron WWW Zakres przekazywanych danych przez Wykonawcę dla każdego urządzenia wielofunkcyjnego powinien zawierać w zależności od możliwości technicznych całkowitą liczbę wydrukowanych stron, liczbę wydrukowanych stron mono i kolorowych, liczbę zeskanowanych stron, liczbę wysłanych faksów itp Dane dla każdego zestawu komputerowego będą opatrzone w raportach unikalnym identyfikatorem nadanym przez Zamawiającego i zawierającym siedmiocyfrowy kod TERYT gminy rozszerzony o dwucyfrowy kod placówki i dwucyfrowe oznaczenie sprzętu przekazanego danej placówce Dodatkowe wymagania: Wykonawca zapewni uruchamianie dostarczonej przez Zamawiającego ankiety dla użytkowników pracujących na dostarczanych komputerach poprzez cykliczne wywołanie wskazanego adresu WWW wraz z unikalnym identyfikatorem oznaczającym komputer, z którego było dokonane wywołanie Wykonawca będzie wyczerpująco odpowiadał na wszelkie zapytania Zamawiającego związane z wynikami monitoringu, niejasnościami ich dotyczącymi, czy ich właściwą interpretacją w terminie nie dłuższym niż 7 dni, chyba, że zajdzie uzasadniona potrzeba dokonania dodatkowej weryfikacji danych przez Wykonawcę Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych raportów w innym ujęciu niż opisane powyżej opartych się na tych samych danych źródłowych, co powyższe raporty. Zamówienia takie będą składane średnio nie częściej niż raz na miesiąc i powinny być realizowane w terminie do 7 dni. 7 Gwarancja i obsługa serwisowa 7.1 Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie składniki dostarczanych Zestawów na okres co najmniej 5 lat licząc od daty podpisania bez uwag Protokołu 56

57 Odbiorczego, zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny, mając na uwadze zapewnienie ciągłości funkcjonowania dostarczonych Zestawów. 7.2 Wykonawca będzie realizował naprawy gwarancyjne bezpośrednio u użytkownika w lokalizacjach poszczególnych Placówek Bibliotecznych. 7.3 W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy lub niemożności naprawy w miejscu danej lokalizacji, Wykonawca dostarczy Sprzęt Zastępczy na czas naprawy o nie gorszych parametrach technicznych, przy czym Wykonawca odbierze wymagający naprawy sprzęt i dostarczy Sprzęt Zastępczy, a następnie dostarczy naprawiony sprzęt i odbierze pozostawiony Sprzęt Zastępczy na własny koszt. Wykonawca na czas naprawy przeniesie na zastępcze urządzenie całe oprogramowanie, konfigurację i dane, które będą znajdowały się na zabieranym sprzęcie tak, aby urządzenie zastępcze działało jak zastępowane urządzenie przed jego awarią. 7.4 Zgłoszenie awarii gwarancyjnych powinno być możliwe telefonicznie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej strony internetowej lub komunikatorów internetowych. Otrzymanie zgłoszenia awarii gwarancyjnej przez Wykonawcę musi być niezwłocznie potwierdzone faksem lub za pomocą poczty elektronicznej z zaznaczeniem daty i godziny otrzymania zgłoszenia. 7.5 Czas napraw gwarancyjnych liczony w dniach roboczych nie może być dłuższy niż określony w pkt Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii bądź usterki nie może być dłuższy niż określony w pkt Placówki Biblioteczne będą miały prawo włączenia do otrzymanych komputerów dodatkowych podzespołów (zaleca się nieplombowanie komputerów; jeżeli Wykonawca plombuje komputery, to na zlecenie Placówki Bibliotecznej ma obowiązek w okresie gwarancji dokonać bezpłatnie montażu tych podzespołów w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby). 7.8 Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie czynności wymagane przez producenta sprzętu, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. W szczególności zobowiązany będzie do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów serwisowych sprzętu w terminach wskazanych przez producenta. 7.9 Dyrektor każdej Placówki Bibliotecznej, w której zainstalowany zostanie sprzęt musi otrzymać wyciąg z umowy dotyczący warunków gwarancji oraz informację dotyczącą sposobu świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych oraz sposobów zgłaszania awarii. W załączeniu do powyższego dokumentu Wykonawca musi dostarczyć do każdej Placówki Bibliotecznej karty gwarancyjne, w których mają się znaleźć: dokładne nazwy wszystkich dostarczonych urządzeń oraz rubryki, do których zostaną wpisane: daty zgłoszenia oraz przyjęcia awarii urządzeń, daty napraw, podpis osoby potwierdzającej wykonanie tych napraw oraz miejsce na wpisanie uwag. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca wpisuje numer seryjny tego urządzenia do rubryki Uwagi. Karty gwarancyjne muszą zostać wypełnione oraz podpisane przez Wykonawcę lub producenta wyrobu Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia a datą naprawy lub dostarczenia naprawionego sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do reinstalacji oprogramowania po usunięciu awarii sprzętowej, jeśli w wyniku wystąpienia awarii sprzętowej lub dokonanych napraw, niemożliwa będzie prawidłowa eksploatacja danego oprogramowania Wszelkie koszty prac gwarancyjnych, w tym: związanych z nimi dojazdów do Placówek Bibliotecznych i transportu sprzętu do punktów serwisowych, 57

58 Wykonawca ponosić będzie we własnym zakresie (Wykonawca nie będzie pobierać za to dodatkowych opłat) Naprawom gwarancyjnym podlegają wszystkie awarie i usterki, do których doszło z przyczyn niezależnych od użytkownika sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania każdej Placówce Bibliotecznej informacji o warunkach gwarancji i świadczenia usług serwisowych oraz danych kontaktowych (numerów telefonów, faksu, adresów poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych) za pomocą których można będzie zgłaszać awarie i usterki gwarancyjne Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających dotyczące spis wszystkich awarii i usterek zgłaszanych przez Placówki Biblioteczne w ramach gwarancji wraz z ich statusem. Szczegółowy zakres raportów i termin ich dostarczania zostaną ustalone na etapie przygotowywania Umowy Do momentu podpisania bez uwag Protokołu Odbiorczego pełną odpowiedzialność za dostarczony sprzęt i oprogramowanie ponosi Wykonawca, również w przypadku jego pozostawienia w Placówce Bibliotecznej. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania do momentu podpisania bez uwag Protokołu Odbiorczego. 8 Zapewnienie warunków jakościowych świadczenia usług umowa SLA 8.1 Wymagany minimalny poziom świadczenia usługi wsparcia technicznego przedstawiono w tabeli poniżej. Parametry SLA Dostępność usług: Dni Robocze w godz. 8:00 18:00 Rozliczenie usług: miesięczne Parametr 1. Ilość telefonów odebranych w ciągu 30 sekund 2. Czas reakcji na zgłoszenie 3. Udzielanie informacji oraz zdalne rozwiązywanie problemów 4. Usuwanie awarii sprzętowych 5. Usuwanie awarii oprogramowania Awarie krytyczne Awarie niekrytyczne 95% Usterki 30 minut 4 godziny 8 godzin 2 Dni Robocze 2 Dni Robocze 2 Dni Robocze 5 Dni Roboczych 5 Dni Roboczych 5 Dni Roboczych 10 Dni Roboczych 10 Dni Roboczych 10 Dni Roboczych Opis Ilość telefonów na numer Usługi Wsparcia Technicznego Przyjęcie zgłoszenia rejestracja zgłoszenia, wysłanie potwierdzenia rejestracji do zgłaszającego i przekazanie zgłoszenia do realizacji Czas liczony od momentu pierwszej rejestracji zgłoszenia do całkowitego rozwiązania problemu lub zastosowania Urządzenia Zastępczego Kara umowna 100% miesięcznej opłaty za Usługę Wsparcia Technicznego gdy: 1) Ilość telefonów odebranych w ciągu 30 sekund (parametr 1) <95% lub 2) Ilość zgłoszeń rozwiązanych zgodnie z warunkami SLA (parametry 2-5) <95% 58

59 Załącznik Nr 3 Specyfikacja zestawów sprzętu i oprogramowania A. Specyfikacja zestawów dla Placówek Bibliotecznych posiadających w projekcie RozPRACUJ to z biblioteką status Bibliotek gminnych i ich filii Rodzaj placówki Biblioteka gminna Filia biblioteki gminnej Całkowita Zestaw Zestaw I Zestaw II liczba skład zestawu skład zestawu sprzętu Zestaw komputerowy Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Drukarka A3 (opcjonalnie*) Laptop Zestaw głośników Projektor Ekran projekcyjny Aparat cyfrowy Listwa zasilająca Całkowita liczba zestawów Uwagi: 1) Zamawiający planuje dodatkowo zamówienie routerów do tych Placówek Bibliotecznych, które w czasie dostaw nie będą w ich posiadaniu (w szczególności nie zostaną one dostarczone wraz z podłączeniem do łącza internetowego przez TP S.A.) 59

60 B. Ogólna liczba sprzętu do dostarczenia została przedstawiona w tabeli poniżej. Rodzaj placówki Całkowita Zestaw liczba sprzętu Zestaw komputerowy 154 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 77 Drukarka A3 (opcjonalnie*) 37 Laptop 37 Zestaw głośników 37 Projektor 37 Ekran projekcyjny 37 Aparat cyfrowy 77 Listwa zasilająca 77 C. Zestaw testowy (wzorcowy) Rodzaj placówki Biblioteka gminna Zestaw Zestaw I skład zestawu Zestaw komputerowy 1 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 1 Drukarka A3 (opcjonalnie*) 1 Laptop 1 Zestaw głośników 1 Projektor 1 Ekran projekcyjny 1 Aparat cyfrowy 1 Listwa zasilająca 1 Router DSL 1 Router ADSL 1 60

61 Załącznik Nr 4... (pieczęć firmowa Oferenta)... (miejscowość, data) Specyfikacja techniczna sprzętu i oprogramowania 1. Uwagi do specyfikacji technicznej sprzętu i oprogramowania W rubryce Oferowane rzeczywiste parametry szczegółowa lista należy odnieść się do każdego z wymagań określonych w rubryce wymagane minimalne parametry, W rubryce Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) należy wpisać TAK, jeżeli każde z wymagań określonych w rubryce Wymagane minimalne parametry zostało spełnione (sposób spełnienia musi zostać opisany w rubryce Oferowane rzeczywiste parametry szczegółowa lista lub wpisać NIE, jeżeli którekolwiek z wymagań określonych w rubryce Wymagane minimalne parametry nie zostało spełnione, Używane w dokumencie sformułowanie zalecany parametr oznacza preferencję Zamawiającego (parametr nieobowiązkowy), Cały dostarczany do bibliotek sprzęt musi mieć zapewnioną gwarancję co najmniej na 5 lat, Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji określone są w odrębnym załączniku, Dokumentacja dostarczana wraz ze sprzętem i oprogramowaniem powinna być w języku polskim i obejmować: o instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, o dokumenty licencyjne, o karty gwarancyjne, o dane umożliwiające ustalenie wartości początkowej dostarczonego do placówek bibliotecznych sprzętu i oprogramowania, o wykazy wszystkich produktów wchodzących w skład dostarczanych zestawów zawierające co najmniej następujące dane: nazwa produktu, liczba produktów, rodzaj produktu. Oprogramowanie powinno zostać zainstalowane w wersjach 32-bitowych. Wydajność sprzętu powinna zostać określona dla 32- bitowych wersji oprogramowania. 61

62 2. Sprzęt podstawowy 2.1. Zestaw komputerowy Lp Parametr Wymagane minimalne parametry 1 Procesor 2 Pamięć RAM - Procesor x86 Intel z serii Intel Core lub AMD z serii AMD Athlon X2/II lub AMD Phenom minimum 2-rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 2 GHz (nie są dopuszczalne inne procesory takie jak np. Intel Celeron), - osiągający w zmontowanym zestawie komputerowym, w indeksie wydajności systemu Windows 7 dla składnika: Procesor: Obliczenia na sekundę ocenę 5 (podać osiąganą wartość indeksu) - Minimum 3 GB - osiągająca w zmontowanym zestawie komputerowym, w indeksie wydajności systemu Windows 7 dla składnika: Pamięć RAM: Operacje pamięci na sekundę ocenę 5 (podać osiąganą wartość indeksu) Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 62

63 Lp Parametr Wymagane minimalne parametry Dostępne z przodu obudowy minimum: - 2 x USB 2.0, - wyjście słuchawek, - wejście mikrofonu, Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 3 Porty 4 Dysk twardy 5 Napęd optyczny 6 Karta dźwiękowa Dostępne z tyłu obudowy minimum: - 4 x USB 2.0, - 2 x PS/2, - 1 x VGA, - wyjście audio, - wejście audio, - RJ-45 - HDMI i/lub DVI (w przypadku DisplayPort wymagana jest odpowiednia przejściówka) - po prawidłowym podłączeniu wszystkich urządzeń peryferyjnych dołączonych w zestawie takich jak: klawiatura, mysz, kamera internetowa, monitor, mikrofon, zarówno z przodu obudowy komputera jak i z tyłu obudowy komputera powinny zostać po dwa wolne porty USB 2.0 Min. 320 GB, 7200 rpm, osiągający w zmontowanym zestawie komputerowym, w indeksie wydajności systemu Windows 7 dla składnika: Podstawowy dysk twardy: Szybkość transferu danych dla dysku ocenę 5 (podać osiąganą wartość indeksu) - nagrywarka DVD+/-RW Super Multi (DL) - napęd wewnętrzny - obsługiwany przez Windows 7 - zgodna z High Definition i AC 97 - obsługiwana przez Windows 7 63

64 Lp Parametr Wymagane minimalne parametry 7 Karta graficzna 8 Sieć LAN 9 Łączność bezprzewodowa 10 Klawiatura 11 Mysz - minimum 256MB pamięci własnej - rozdzielczość dostosowana do nominalnej rozdzielczości monitora LCD będącego w zestawie - obsługa DirectX 10 - wyjście D-SUB - wyjście HDMI i/lub DVI (w przypadku DisplayPort wymagana jest odpowiednia przejściówka) - osiągająca w zmontowanym zestawie komputerowym, w indeksie wydajności systemu Windows 7 dla składnika: Grafika w grach: Wydajność trójwymiarowej grafiki biznesowej i w grach ocenę 5 (podać osiąganą wartość indeksu) 10/100/1000 Mb/s(RJ-45) obsługiwana domyślnie przez Windows 7 bez konieczności instalacji odrębnych sterowników - karta Wi-Fi zamontowana wewnątrz obudowy - obsługa standardu IEEE b/g/n z obsługą szyfrowania WEP i WPA (zalecane również WPA2) - obsługiwana domyślnie przez Windows 7 bez konieczności instalacji odrębnych sterowników - PS/2 lub USB - standardowa klawiatura 104-klawiszowa, tj. 101 klawiszy rozszerzonych o dodatkowe klawisze dla menu Windows (definicja zgodnie z - przewodowa o długości przewodu min. 170 cm - zgodna z Windows - kolor zgodny z kolorem obudowy komputera - PS/2 lub USB - przewodowa o długości przewodu min. 170 cm - optyczna lub laserowa - z rolką - zgodna z Windows - kolor zgodny z kolorem obudowy komputera Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 64

65 Lp Parametr Wymagane minimalne parametry 12 Obudowa - suma wymiarów (szerokość + głębokość + wysokość) nie przekraczająca 850 mm (np. Small Form Factor szer. 337mm, gł. 378mm, wys. 100mm) - możliwość zintegrowania z monitorem (umieszczenia z tyłu monitora lub pod monitorem) jak i umieszczenia niezależnie od monitora (np. pod biurkiem) - wyprowadzone z przodu obudowy i podłączone minimum wyjścia: 2xUSB, słuchawkowe i mikrofonowe 13 Płyta główna - Hasło użytkownika i administratora w BIOS - Możliwość startu systemu z urządzeń USB - Obsługa standardów: Wake-on-LAN, Boot PXE Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 14 Zasilacz - Moc zapewniająca prawidłowe działanie komputera z podłączonymi wszystkimi możliwymi opcjami z minimum 20% zapasem mocy - Długość przewodu zasilającego od strony sieci minimum 170 cm 15 Głośność 16 Certyfikaty i inne dokumenty - Głośność jednostki centralnej bez nośników maks. 30 db w trybie pełnego obciążenia - Należy załączyć oświadczenie producenta lub Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymogu - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji, - Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu, - Oświadczenie potwierdzające poprawną współpracę wszystkich komponentów zestawu komputerowego z systemami operacyjnym: Windows 7, Linux 17 Marka producenta - Zamawiający dopuszcza wyłącznie komputery markowe, w szczególności HP, Dell, Fujitsu-Siemens, Lenovo, Asus, Acer, MSI 65

66 Lp Parametr Wymagane minimalne parametry 18 Oprogramowanie 19 Dokumentacja techniczna 20 Monitor - preinstalowane fabrycznie przez producenta zgodne z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym - dostarczone nośniki ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami - licencje na system operacyjny Windows 7, Office 2010 i inne aplikacje Microsoft zostaną udostępnione przez Zamawiającego do zainstalowania i skonfigurowania przez Wykonawcę i nie powinny być wliczone w cenę - w języku polskim - osobny egzemplarz do każdego zestawu - podać dokładną nazwę i model - przekątna ekranu LCD - rozdzielczość minimum 1440x900 - kontrast minimum 1000:1 - jasność minimum 250 cd/m² - czas reakcji maksymalnie 5 ms - kąty widzenia minimum 160/160 - wbudowane lub montowane na stałe głośniki stereo minimum 2x1W - złącze D-SUB - złącze DVI-D i/lub HDMI (w przypadku DisplayPort wymagana jest odpowiednia przejściówka) - komplet kabli (zasilający o długości minimum 170 cm, pozostałe okablowanie: audio, D-SUB, DVI i/lub HDMI o długości umożliwiającej podłączenie komputera również w przypadku umieszczenia pod biurkiem) - gwarancja 0 uszkodzonych pikseli - zgodność z Windows 7, poprawna praca w trybie awaryjnym - spełniane normy jakościowe ISO , TCO 2003 Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 66

67 Lp Parametr Wymagane minimalne parametry Kamera internetowa Mikrofon stacjonarny 23 Słuchawki 24 Gwarancja 25 Model seryjny - zintegrowana z monitorem lub klips do montowana na monitorze - minimalna rozdzielczość 640x480 przy 30 klatkach na sekundę lub więcej - interfejs: USB mikrofon wbudowany - dioda sygnalizacyjna - szklana soczewka - zgodność ze Skype / MSN Messenger - obsługiwana przez Windows 7 - zgodny z konfiguracją komputera - długość przewodu minimum 150 cm - wersja stojąca - słuchawki przewodowe stereo z mikrofonem, pasmo przenoszenia słuchawek 20 Hz ~ 20 khz, impedancja słuchawek 32 ohm, czułość mikrofonu 47 db, pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz - 15 khz, długość przewodu 2,5 m, wtyczka mini jack (3.5 mm) - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły - Placówki Biblioteczne będą miały prawo włączenia do otrzymanych komputerów dodatkowych podzespołów (zaleca się nie plombowanie komputerów; jeżeli Wykonawca plombuje, to na zlecenie Placówki Bibliotecznej, ma obowiązek w okresie gwarancji dokonać bezpłatnie montażu tych podzespołów, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby). - podać dokładną nazwę modelu produkowanego seryjnie dostępnego w sprzedaży detalicznej możliwie najbardziej zbliżonego pod względem parametrów do oferowanego modelu - podać pełną listę modyfikacji w stosunku do w/w modelu seryjnego - podać dokładne nazwy i modele urządzeń wchodzących w skład zestawu (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, kamera internetowa o ile jest zewnętrzna) Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 67

68 2.2. Laptop Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 1 Procesor 2 Pamięć RAM 3 Porty 4 Wyświetlacz 5 Dysk twardy 6 Napęd optyczny - Procesor klasy x86 Intel z serii Intel Core, platforma Centrino, minimum 2-rdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 2 GHz, - Osiągający w zmontowanym zestawie komputerowym, w indeksie wydajności systemu Windows 7 dla składnika: Procesor: Obliczenia na sekundę ocenę 5 (podać osiąganą wartość indeksu) - Minimum 3 GB - Osiągająca w zmontowanym zestawie komputerowym, w indeksie wydajności systemu Windows 7 dla składnika: Pamięć RAM: Operacje pamięci na sekundę ocenę 5 (podać osiąganą wartość indeksu) - minimum 3x USB VGA - mikrofon - słuchawki - RJ45 - czytnik kart pamięci (obsługa co najmniej kart SD/SDHC) - Kensington-Lock lub inne zabezpieczenie pasujące do linki zabezpieczającej - przekątna co najmniej 15,4 - rozdzielczość co najmniej WXGA - gwarancja 0 uszkodzonych pikseli - Min. 250 GB - osiągający w zmontowanym zestawie, w indeksie wydajności systemu Windows 7 dla składnika: Podstawowy dysk twardy: Szybkość transferu danych dla dysku ocenę 5 (podać osiąganą wartość indeksu) - nagrywarka DVD+/-RW Super Multi (DL) - napęd wewnętrzny - obsługiwany przez Windows 7 Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 68

69 Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 7 Karta dźwiękowa 8 Karta graficzna 9 Sieć LAN Łączność bezprzewodowa Urządzenie wskazujące Wizualne wskaźniki kontrolne 13 Kamera - obsługiwana przez Windows 7 - Karta dźwiękowa z wbudowanymi głośnikami i wbudowanym mikrofonem - obsługiwana przez Windows 7 - zintegrowana lub dedykowana, - minimum 256 MB pamięci własnej - rozdzielczość dostosowana do ekranu laptopa - obsługa DirectX 10, - osiągająca w zmontowanym zestawie komputerowym, w indeksie wydajności systemu Windows 7 dla składnika: Grafika w grach: Wydajność trójwymiarowej grafiki biznesowej i w grach ocenę 5 (podać osiąganą wartość indeksu) - minimum 10/100 Mb/s RJ 45 - obsługiwana przez Windows 7 - Bluetooth (wersja 2.0 lub wyższa) zgodny z Windows 7, zamknięty w obudowie komputera - WiFi b/g/n z obsługą szyfrowania co najmniej WEP i WPA - obsługiwana przez Windows 7 - Touchpad - obsługiwany przez Windows 7 - Wskaźnik pracy z zasilaczem - Wskaźnik ładowania baterii - Wskaźnik pracy karty WiFi i bluetooth - Wskaźnik pracy dysku twardego - Wskaźnik CapsLock - Wskaźnik NumLock - wbudowana - minimalna rozdzielczość 640x480 przy 30 klatkach na sekundę lub więcej - mikrofon wbudowany (w laptopie) - dioda sygnalizacyjna - zgodność ze Skype / MSN Messenger - obsługiwana przez Windows 7 Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 69

70 Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 14 Bateria 15 Waga do 3 kg 16 Wyposażenie dodatkowe 17 Oprogramowanie 18 Gwarancja 19 Model seryjny 20 Producent - możliwość odłączenia baterii i pracy na samym zasilaczu - minimalny czas pracy na baterii po odłączeniu zasilania: 2 godziny - zasilacz zewnętrzny (łączna długość przewodu minimum 170 cm), - torba do laptopa - mysz optyczna lub laserowa przewodowa USB z rolką - linka Kensington lub inna linka zabezpieczająca zgodna z uchwytem w laptopie (zamek lub szyfr) o długości minimum 1,8 m - słuchawki przewodowe stereo z mikrofonem, pasmo przenoszenia słuchawek 20 Hz ~ 20 khz, impedancja słuchawek 32 ohm, czułość mikrofonu 47 db, pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz - 15 khz, długość przewodu 2,5 m, wtyczka mini jack (3.5 mm) - preinstalowane fabrycznie przez producenta zgodne z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym - dostarczone nośniki ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami - licencje na system operacyjny Windows 7 i inne aplikacje Microsoft zostaną udostępnione przez Zamawiającego do zainstalowania i skonfigurowania przez Wykonawcę i nie powinny być wliczone w cenę - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły - Placówki Biblioteczne będą miały prawo włączenia do otrzymanych komputerów dodatkowych podzespołów (zaleca się nie plombowanie komputerów; jeżeli Wykonawca plombuje, to na zlecenie Placówki Bibliotecznej, ma obowiązek w okresie gwarancji dokonać bezpłatnie montażu tych podzespołów, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby) - podać dokładną nazwę modelu produkowanego seryjnie dostępnego w sprzedaży detalicznej możliwie najbardziej zbliżonego pod względem parametrów do oferowanego modelu - podać pełną listę modyfikacji w stosunku do w/w modelu seryjnego ASUS, Dell, Fujitsu-Siemens, HP, Lenovo, Sony, Toshiba, MSI, Samsung, Acer Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 70

71 2.3. Urządzenie wielofunkcyjne Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 1 Technologia druku - laserowa lub atramentowa 2 Rozmiar arkusza do drukowania i kopiowania jednostronnego - A3 lub A4 - w przypadku urządzenia wielofunkcyjnego obsługującego standard A3 odrębna drukarka A3 nie jest wymagana 3 Rozmiar arkusza do drukowania i kopiowania - minimum A4 dwustronnego 4 Rozdzielczość rzeczywista druku - minimum 600dpi x 600dpi 5 Prędkość druku (mono) - minimum 25 str. A4 / min. 6 Druk dwustronny - automatyczny 7 Normatywna wydajność miesięczna drukowania, dla której warunki gwarancji nie ulegną zmianie - minimum stron na miesiąc 8 Wydruk bezpośredni z urządzenia 9 Podajniki wejściowe 10 Podajnik wyjściowy - minimum 50 arkuszy 11 Automatyczny podajnik dokumentów ADF do skanowania i kopiowania - możliwość wydruku dokumentów bezpośrednio z zewnętrznych nośników pamięci podłączonych do urządzenia - możliwość podglądu plików przed wydrukiem - minimum 1 podajnik automatyczny o minimalnej pojemności 250 arkuszy A4 - w przypadku modelu A3: podajnik arkuszy A3 (odrębny lub współdzielony z A4) - minimum 35 arkuszy Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 12 Faks analogowy - standard minimum 33,6 kbps 71

72 Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 13 Języki druku i sterowniki 14 Panel sterowania i oprogramowanie urządzenia 15 Interfejsy 16 Gniazda dodatkowych zewnętrznych nośników pamięci 17 Skanowanie Rozdzielczość optyczna skanowania Miejsca i format docelowego skanowania 20 Zdalne zarządzanie - sterowniki w polskiej wersji językowej - obsługa systemu Windows 7 - obsługa w pełni w języku polskim - USB Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45) - PictBridge - RJ11 (faks) - WiFi b/g - preferowane są interfejsy wbudowane - dopuszcza się zapewnienie interfejsów poprzez urządzenia dołączane - obsługa kart pamięci (w tym SD/SDHC) i/lub pamięci masowej USB - Skaner kolorowy, - OCR w języku polskim Minimum 600 x 600 dpi - - TWAIN (Windows 7 dla użytkownika pracującego na koncie użytkownika standardowego) - obsługa formatów: PDF, JPG lub TIFF Wbudowany serwer WWW do zarządzania parametrami urządzenia Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 72

73 Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 21 Koszt wydruku Przedstawić dokładne wyliczenie kosztów wydruku: - uwzględnić drukowanie miesięcznie przez 1 rok eksploatacji 800 stron A4 czarno-białych i 200 stron A4 kolorowych (łącznie 1000 stron A4) - za koszt tuszy lub tonerów należy przyjąć średnią arytmetyczną ich cen z 3 ogólnodostępnych sklepów detalicznych z cennikami online: komputronik.pl, vobis.pl i euro.com.pl, podać wartości, datę sprawdzenia i załączyć zrzuty ekranowe z przyjętymi cenami - w przypadku braku odpowiednich tuszy lub tonerów w tych sklepach uwzględnić ceny w kolejnym sklepie z listy rankingowej dostępnej pod adresem: - z obliczeń wyłączyć ceny uwzględniające promocje, rabaty itp. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeliczenia kosztów wydruków zgodnie z podanym algorytmem według aktualnych cen w przypadku ich istotnej zmiany w ciągu 7 dni od złożenia ofert - do obliczeń przyjąć tusze lub tonery o najwyższej wydajności - określić wydajność tuszu lub tonera w stronach zgodnie z normą ISO/IEC pominąć koszt papieru - jeżeli urządzenie wymaga dodatkowych elementów eksploatacyjnych do wydruku, należy dodać koszt każdego z nich podzielony przez wydajność - opisać szczegółowo sposób wyliczenia, przyjęte koszty i założenia Wzory do wyliczeń: Koszt wydruku = (800 stron x koszt wydruku strony czarnobiałej stron x koszt wydruku strony kolorowej) x 12 miesięcy Koszt wydruku strony czarno-białej = Koszt tuszu czarnobiałego / wydajność tuszu Koszt wydruku strony kolorowej = suma kosztów poszczególnych tuszy kolorowych i czarno-białego, zużywanych przy wydruku kolorowym podzielonych przez ich wydajności Uwaga: Jeżeli podany sposób wyliczenia kosztu wydruku w danym urządzeniu jest odmienny, należy go dokładnie opisać załączając dokumentację potwierdzającą przyjętą metodę obliczeń. Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 73

74 Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 22 Dostępność materiałów eksploatacyjnych - Oświadczenie producenta lub Wykonawcy o zapewnieniu dostępności wszystkich materiałów eksploatacyjnych (tusz, toner, rolki, wałki, bębny, paski itp.) przynajmniej przez okres 5 -letniej gwarancji, a w przypadku braku takiego oświadczenia - zgodzie na zastosowanie zamienników firm trzecich bez utraty gwarancji - Oświadczenie producenta lub Wykonawcy według stanu na dzień złożenia oferty o dostępności w sprzedaży detalicznej materiałów eksploatacyjnych do dostarczanego modelu w co najmniej 10 punktach w każdym województwie - Wykaz według stanu na dzień złożenia oferty co najmniej 10 punktów sprzedaży detalicznej w każdym województwie, w których dostępne są materiały eksploatacyjne do dostarczanego modelu załączyć jako odrębny dokument do oferty oraz do dokumentacji przekazywanej wraz z urządzeniem Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 23 Materiały eksploatacyjne Dostarczyć z urządzeniem dodatkowy komplet materiałów eksploatacyjnych: - 1 komplet tuszy / tonerów czarno-białych i kolorowych o najwyższej wydajności dostępnej dla dostarczanego modelu (oprócz tuszy / tonerów, które powinny być fabrycznie zainstalowane w urządzeniu) - 1 ryzę papieru A4-1 ryzę papieru A3 (dotyczy modelu A3) - inne materiały eksploatacyjne umożliwiające pełne korzystanie z wszystkich funkcji urządzenia od dnia odbioru 24 Wymiary Długość x szerokość nie więcej niż 60 cm x 60 cm 25 Gwarancja - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły 26 Model seryjny - podać dokładną nazwę modelu produkowanego seryjnie dostępnego w sprzedaży detalicznej możliwie najbardziej zbliżonego pod względem parametrów do oferowanego modelu - podać pełną listę modyfikacji w stosunku do w/w modelu seryjnego 74

75 2.4. Drukarka A3 Drukarki A3 należy dostarczyć tylko do bibliotek gminnych wyłącznie w przypadku, jeżeli zaoferowane urządzenia wielofunkcyjne nie będą obsługiwały formatu A3 Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 1 Technologia druku - atramentowa lub laserowa 2 Parametry druku - możliwość wydruku plakatów A3 na papierze o gramaturze do 200 g - rozdzielczość rzeczywista druku: minimum 1200x1200 dpi w kolorze 3 - sterowniki, panel sterowania i oprogramowanie w pełni w języku Panel sterowania i polskim oprogramowanie - obsługa systemu Windows 7 urządzenia - obsługa w pełni w języku polskim 4 Interfejsy - USB WiFi i/lub Ethernet (RJ45) - preferowane są interfejsy wbudowane - dopuszcza się zapewnienie interfejsów poprzez urządzenia dołączane Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 75

76 Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 5 Dostępność materiałów eksploatacyjnych - Oświadczenie producenta lub Wykonawcy o zapewnieniu dostępności wszystkich materiałów eksploatacyjnych (tusz, toner, rolki, wałki, bębny, paski itp.) przynajmniej przez okres 5-letniej gwarancji, a w przypadku braku takiego oświadczenia zgodzie na zastosowanie zamienników firm trzecich bez utraty gwarancji - Oświadczenie producenta lub Wykonawcy według stanu na dzień złożenia oferty o dostępności w sprzedaży detalicznej materiałów eksploatacyjnych do dostarczanego modelu w co najmniej 10 punktach w każdym województwie - Wykaz według stanu na dzień złożenia oferty co najmniej 10 punktów sprzedaży detalicznej w każdym województwie, w których dostępne są materiały eksploatacyjne do dostarczanego modelu załączyć jako odrębny dokument do oferty oraz do dokumentacji przekazywanej wraz z urządzeniem Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 6 Materiały eksploatacyjne Dostarczyć z urządzeniem dodatkowy komplet materiałów eksploatacyjnych: - 1 komplet tuszy / tonerów czarno-białych i kolorowych o najwyższej wydajności dostępnej dla dostarczanego modelu (oprócz tuszy / tonerów, które powinny być fabrycznie zainstalowane w urządzeniu) - 1 ryza papieru A3 odpowiedniego do drukowania plakatów - inne materiały eksploatacyjne umożliwiające pełne korzystanie z wszystkich funkcji urządzenia od dnia odbioru 7 Gwarancja - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły 8 Model seryjny - podać dokładną nazwę modelu produkowanego seryjnie dostępnego w sprzedaży detalicznej możliwie najbardziej zbliżonego pod względem parametrów do oferowanego modelu - podać pełną listę modyfikacji w stosunku do w/w modelu seryjnego 76

77 2.5. Projektor Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 1 Technologia - LCD lub DLP - w przypadku LCD gwarancja typu: zero uszkodzonych pikseli - w przypadku DLP dołączony opis technologii minimalizacji efektu tęczy 2 Rozdzielczość natywna - Minimum 1024 x768 z pełną paletą barw 3 Minimum wspieranych standardów w wyświetlaniu obrazów VGA, SVGA, XGA, WXGA 4 Masa nie większa niż 3,5 kg 6 Jasność Minimum 2200 lumenów w trybie normalnym 6 Optyka 7 Wbudowane głośniki - poprawna praca przy odległość od ekranu w zakresie od 1 m do 10 m - poprawna praca przy wielkości obrazu w zakresie od 30 cali do 300 cali Prezentacja dźwięku przez wbudowany głośnik z dostarczanego sygnału audio 8 Gniazda wejściowe (min.) D-Sub 15, S-Video, Video (RCA), audio 9 Gniazda wyjściowe (min.) D-Sub 15, audio 10 Głośność pracy w trybie cichym Nie większa niż 29 db Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 77

78 Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 11 Inne funkcje - Menu ekranowe w języku polskim; - Pilot; - Osłona obiektywu; - Korekcja efektu trapezowego; - Regulacja ostrości; - Regulacja zoom; - Zabezpieczenie przed kradzieżą i skutkami kradzieży typu: PIN, port Kensington, stalowy pręt zabezpieczający, jaskrawy kolor, nieusuwalne indywidualne oznaczenie, inne; - Jeżeli projektor umożliwia ustawienie logo użytkownika / obrazu startowego, Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia logo Programu Rozwoju Bibliotek Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) Wyposażenie Dostępność materiałów eksploatacyjnych - torba na projektor; - komplet kabli umożliwiających podłączenie zasilania oraz obrazu i dźwięku z dostarczanego laptopa do projektora (w tym kabel VGA) - Oświadczenie producenta lub Wykonawcy o dostępności wszystkich materiałów eksploatacyjnych (lampa, filtry itp.) przynajmniej przez okres 5 lat 14 Gwarancja - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły włącznie z lampą 15 Model seryjny - podać dokładną nazwę modelu produkowanego seryjnie dostępnego w sprzedaży detalicznej możliwie najbardziej zbliżonego pod względem parametrów do oferowanego modelu - podać pełną listę modyfikacji w stosunku do w/w modelu seryjnego 78

79 2.6. Ekran projekcyjny Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 1 Format 1 : 1 2 Wymiary ekranu - Nie mniej niż 175 cm x 175 cm - Nie więcej niż 185 cm x 185 cm 3 Wysokość rozłożonego zestawu Nie mniej niż 200 cm 4 Typ ekranu - przenośny na statywie - konstrukcja pozwalająca na łatwy transport - rozwijany ręcznie 5 Gwarancja - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły 6 Model seryjny - podać dokładną nazwę modelu produkowanego seryjnie dostępnego w sprzedaży detalicznej możliwie najbardziej zbliżonego pod względem parametrów do oferowanego modelu - podać pełną listę modyfikacji w stosunku do w/w modelu seryjnego Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 79

80 2.7. Router ADSL Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry - minimum 1 WAN Port ADSL RJ11 1 Porty LAN/WAN I WiFi - minimum 4 porty 10/100 Base TX (RJ45) - punkt dostępowy WiFi b/g/n Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 2 Obsługa standardów Minimum: - WiFi b/g/n - TCP/IP, Routing dynamiczny - WPA, WPA2, WEP, RADIUS - upnp, DMZ, DHCP Klient, DHCP Serwer, DNS, NAT 3 Dodatkowe funkcje sieci i zapory sieciowej - Dynamiczny DNS - Dynamiczny routing - Definiowanie adresu MAC dla portu WAN - Block WAN request - SPI - informowanie o zagrożeniach na wskazany - możliwość tworzenia polityk dostępu do Internetu - wsparcie dla IPSec, Pass-Thru, PPTP oraz PPPoE - serwer DHCP z możliwością przypisania adresu IP do MAC - filtrowanie dostępu do Internetu (IP, MAC) 4 Zarządzanie Dostęp przez przeglądarkę WWW lokalny oraz zdalny 5 Gwarancja - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły 6 Model seryjny - podać dokładną nazwę modelu produkowanego seryjnie dostępnego w sprzedaży detalicznej możliwie najbardziej zbliżonego pod względem parametrów do oferowanego modelu - podać pełną listę modyfikacji w stosunku do w/w modelu seryjnego 80

81 2.8. Router DSL Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 1 Porty LAN/WAN I WiFi 2 Obsługa standardów 3 Dodatkowe funkcje sieci i zapory sieciowej - minimum 1 WAN Port 10/100 Base TX sieci Ethernet/FastEthernet (DSL) - minimum 4 porty 10/100 Base TX (RJ45) - punkt dostępowy WiFi b/g/n Minimum: - WiFi b/g/n - TCP/IP, Routing dynamiczny - WPA, WPA2, WEP, RADIUS - upnp, DMZ, DHCP Klient, DHCP Serwer, DNS, NAT - Dynamiczny DNS - Dynamiczny routing - Definiowanie adresu MAC dla portu WAN - Block WAN request - SPI - informowanie o zagrożeniach na wskazany - możliwość tworzenia polityk dostępu do Internetu - wsparcie dla IPSec, Pass-Thru, PPTP oraz PPPoE - serwer DHCP z możliwością przypisania adresu IP do MAC - filtrowanie dostępu do Internetu (IP, MAC) 4 Zarządzanie Dostęp przez przeglądarkę WWW lokalny oraz zdalny 5 Gwarancja - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły 6 Model seryjny - podać dokładną nazwę modelu produkowanego seryjnie dostępnego w sprzedaży detalicznej możliwie najbardziej zbliżonego pod względem parametrów do oferowanego modelu - podać pełną listę modyfikacji w stosunku do w/w modelu seryjnego Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 81

82 2.9. Aparat cyfrowy Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 1 Rozdzielczość Minimum 10 mln pikseli 2 Zoom 3 Ekwiwalent ISO 4 Ekran 5 Balans bieli 6 Tryb filmu 7 Tryby wykonywanych zdjęć 8 Lampa błyskowa 9 Pamięć - optyczny minimum x3; - tryb makro; Minimalny zakres w każdej z dostępnych rozdzielczości wykonywania zdjęcia - rozmiar minimum 2,5 ; - polskie menu ekranowe; - automatyczny; - ręczny; - dla światła dziennego; - dla światła sztucznego; - zapis i odtwarzanie filmów z dźwiękiem w aparacie; - długość filmu ograniczona do pojemności zainstalowanej karty pamięci lub nie bardziej niż do 30 minut lub 2 GB; - jakość nagrania minimum 640x480 przy 30 klatkach na sekundę - zdjęcia seryjne; - kolorowe; - dzienne; - nocne; - czarno białe; - sepia; - negatyw; - natychmiastowy podgląd; - nadruk daty; - samowyzwalacz; - ustawienia własne przysłony I migawki; - ostrość automatyczna; - stabilizacja obrazu; Tryby pracy: automatyczny, redukcja efektu czerwonych oczu, błysk wymuszony, bez błysku Zainstalowana wymienna karta pamięci o pojemności minimum 4 GB Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 82

83 10 Porty - możliwość połączenia w standardzie USB 2.0 i PictBridge - możliwość połączenia w standardzie AV (PAL/NTSC); 11 Zasilanie - akumulator litowo-jonowy - tryb oszczędzania energii 12 Wyposażenie - Akumulator litowo-jonowy + ładowarka - Kabel USB - Kabel AV - Pokrowiec - Instrukcja w języku polskim - Oprogramowanie 13 Gwarancja - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły 14 Model seryjny - podać dokładną nazwę modelu produkowanego seryjnie dostępnego w sprzedaży detalicznej możliwie najbardziej zbliżonego pod względem parametrów do oferowanego modelu - podać pełną listę modyfikacji w stosunku do w/w modelu seryjnego Zestaw głośników Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista 1 Typ - typ zestawu 2.0, - łączna moc zestawu minimum 10W RMS - regulacja głośności - zgodność z systemem Windows 7 - zgodność z kartami dźwiękowymi i wyjściem audio 3,5mm Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 2 Gwarancja - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły 83

84 2.11. Listwa przeciwprzepięciowa Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 1 Napięcie znamionowe urządzenia 230 V 2 Liczba gniazd Minimum 8 identycznych gniazd sieciowych 3 Bezpieczniki Automatyczny 10A/250V 4 Długość przewodu przyłączeniowego Minimum 5 m 5 System ochrony Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system przeciwporażeniowej 2P Z) 6 Inne - Zintegrowana z przyciskiem wyłącznika podświetlenie informujące użytkownika o obecności napięcia - Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego 7 Gwarancja - 5 lat gwarancji na wszystkie podzespoły 8 Model seryjny - podać dokładną nazwę modelu produkowanego seryjnie dostępnego w sprzedaży detalicznej możliwie najbardziej zbliżonego pod względem parametrów do oferowanego modelu - podać pełną listę modyfikacji w stosunku do w/w modelu seryjnego Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) 84

85 Załącznik Nr 5 Wykaz lokalizacji Placówek Bibliotecznych oraz dostarczanych zestawów sprzętu komputerowego A. Sprzęt dla Placówek Bibliotecznych Lp. Województwo Gmina Nazwa biblioteki Kod pocztowy Miejscowość Zestaw 1 łódzkie Bełchatów Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Bełchatów w Kurnosie Drugim i w Łękawie Bełchatów Zestaw I 2 Gminne Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych - Filia w Kurnosie Drugim - Biblioteka w Kurnosie Drugim Bełchatów Zestaw II 3 łódzkie ŻYCHLIN MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KOWNACKIEJ ŻYCHLIN Zestaw I 4 FILIA BIBLIOTECZNA NR ŻYCHLIN Zestaw II 5 FILIA BIBLIOTECZNA NR GRZYBÓW DOLNY Zestaw II 6 łódzkie Białaczów Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie Białaczów Zestaw I 7 Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie Filia w Petrykozach Petrykozy Zestaw II 8 łódzkie Drzewica Biblioteka Samorządowa Gminy i Miasta w Drzewicy Drzewica Zestaw I 9 łódzkie Dłutów Gminna Biblioteka Publiczna w Dłutowie Dłutów Zestaw I 10 łódzkie Dobroń Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroniu Dobroń Zestaw I 11 Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroniu. Filia Biblioteczna Chechło Długie Zestaw II 12 Łódzkie Ksawerów Gminna Biblioteka Publiczna w Ksawerowie Ksawerów Zestaw I 13 łódzkie Gorzkowice Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowicach Gorzkowice Zestaw I 14 Filia biblioteczna w Cieszanowicach Cieszanowice Zestaw II 15 Filia biblioteczna w Krzemieniewicach Krzemieniewice Zestaw II 16 Filia biblioteczna w Gorzkowiczkach Gorzkowiczki Zestaw II 17 Filia biblioteczna w Sobakówku Sobakówek Zestaw II 18 łódzkie Wolbórz Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu Wolbórz Zestaw I 19 łódzkie Dalików Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie Dalików Zestaw I 85

86 Lp. Województwo Gmina Nazwa biblioteki Kod pocztowy Miejscowość Zestaw 20 Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie Filia Biblioteczna w Domaniewie Domaniew Zestaw II 21 Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie Filia Biblioteczna w Kucinach Kuciny Zestaw II 22 łódzkie Gidle Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach Gidle Zestaw I 23 Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach Filia w Pławnie Pławno Zestaw II 24 Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach Filia w Ciężkowicach Ciężkowice Zestaw II 25 łódzkie Przedbórz Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu Przedbórz Zestaw I 26 Filia w Górach Mokrych Góry Mokre Zestaw II 27 łódzkie Burzenin Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie Burzenin Zestaw I 28 łódzkie Lubochnia Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni Lubochnia Zestaw I 29 Filia Biblioteczna w Glinniku Glinnik Zestaw II 30 łódzkie Mokrsko Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku Mokrsko Zestaw I 31 Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku Filia w Komornikach Komorniki Zestaw II 32 Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku Filia w Krzyworzece Krzyworzeka Zestaw II 33 Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku Filia w Ożarowie Ożarów Zestaw II 34 łódzkie Głowno Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Głowno z/s w Woli Zbrożkowej Głowno Zestaw I 35 łódzkie Zgierz Gminna Biblioteka w Dzierzążnej Biała Zestaw I 36 Filia Gminnej Biblioteki w Szczawinie Szczawin Zestaw II 37 Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu Ustronie Zestaw II 38 łódzkie Jeżów Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżowie Jeżów Zestaw I 39 łódzkie Rogów Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie Rogów Zestaw I 40 mazowieckie Myszyniec Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego Myszyniec Zestaw I 41 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego Filia w Wykrocie Wykrot Zestaw II 42 mazowieckie Olszewo-Borki Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach Olszewo-Borki Zestaw I 86

87 Lp. Województwo Gmina Nazwa biblioteki Kod pocztowy Miejscowość Zestaw 43 Filia Biblioteczna w Nowej Wsi Nowa Wieś 44 mazowieckie Słubice Gminna Biblioteka Publiczna Słubice Zestaw I 45 mazowieckie Przasnysz Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej Przasnysz Zestaw I 46 Filia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej Przasnysz Zestaw II 47 Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej Przasnysz Zestaw II 48 mazowieckie Czernice Borowe Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Czernice Borowe Zestaw I 49 mazowieckie Odrzywół Gminna Biblioteka Publiczna Odrzywół Zestaw I 50 mazowieckie Rybno Gminna Biblioteka Publiczna Rybno Zestaw I 51 mazowieckie Mirów Stary Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie Mirów Stary Zestaw I 52 Gminna Biblioteka Publiczna Filia Biblioteczna w Zbijowie Zbijów Mały Zestaw II Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu - Zamek 53 mazowieckie Zestaw I Szydłowiec Biblioteka Publiczna Szydłowiec 54 mazowieckie Przyłęk Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Lipiny Zestaw I 55 Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Łagowie Łagów Zestaw II 56 Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą Grabów nad Wisłą Zestaw II 57 mazowieckie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. J. Zwoleń Kochanowskiego Zwoleń Zestaw I 58 Biblioteka Publiczna Jasieniec Solecki Zestaw II 59 Biblioteka Publiczna Strykowice Górne Zestaw II 60 Biblioteka Publiczna Sycyna Zestaw II 61 mazowieckie Radziejowice Gminna Biblioteka Publiczna Radziejowice Zestaw I SAMORZĄDOWE CENTRUM BIBBLIOTEK I KULTURY 62 świętokrzyskie Zestaw I Nagłowice "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach Nagłowice 63 Filialna Biblioteka Samorządowa Trzciniec Zestaw II 64 Filialna Biblioteka Samorządowa Warzyn II Zestaw II 65 świętokrzyskie Sobków Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie Sobków Zestaw I 66 Gminna Bibliotek Publiczna w Sobkowie Filia w Miąsowej Miąsowa Zestaw II 67 Gminna Bibliotek Publiczna w Sobkowie Filia w Chomentowie Chomentów Zestaw II 68 Gminna Bibliotek Publiczna w Sobkowie Filia w Mokrsku Dolnym Mokrsko Dolne Zestaw II 87

88 Lp. Województwo Gmina Nazwa biblioteki Kod pocztowy Miejscowość Zestaw 69 świętokrzyskie Wodzisław Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Wodzisław Zestaw I 70 Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Filia w Brześciu Brzeście Zestaw II 71 Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Filia w Nawarzycach Nawarzyce Zestaw II 72 świętokrzyskie Raków Gminna Biblioteka Publiczna w Rakowie Raków Zestaw I 73 Gminna Biblioteka Publiczna w Rakowie - Filia w Szumsku Szumsko Zestaw II 74 świętokrzyskie Stąporków Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Stąporków Stąporków Zestaw I 75 Filia Biblioteczna w Czarnej Czarna Zestaw II 76 Filia Biblioteczna w Hucisku Hucisko Zestaw II 77 świętokrzyskie Bałtów Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie Bałtów Zestaw I B. Zestaw testowy (wzorcowy) Adres do dostawy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Grójecka 1/ Warszawa 88

89 Załącznik Nr 6 Opis Planu Projektu Plan Projektu zawierać będzie: 1) Metodę zarządzania projektem, w tym: strukturę organizacyjną, zasady komunikacji itd., uwzględniając Zamawiającego, członków zespołów roboczych, gmin, placówek bibliotecznych, osoby odpowiedzialne wraz z zakresem odpowiedzialności. 2) Opis osób ze strony Wykonawcy, którzy zajmować się będą organizacją i realizacją projektu, w tym: a) strukturę organizacji procesu realizacji Zamówienia (zespoły, role i odpowiedzialności), b) wykaz kluczowego personelu po stronie Wykonawcy, wskazanego do organizacji i realizacji Zamówienia, przedstawiony w formie wypełnionej tabeli: Lp. Rola Imię i nazwisko Specjalistyczne doświadczenie zawodowe 3) Szczegółowy zakres oraz częstotliwość przekazywania Zamawiającemu raportów związanych z realizacją Zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności raportów: a) dotyczących postępu prac uwzględniając: miesięczne raportowanie wykonanych zadań i statusu rozpoczętych prac (tygodniowe w czasie trwania dostaw); b) związanych ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego przez Wykonawcę; c) dotyczących wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania. 4) Harmonogram realizacji Zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem dostaw i integracji Zestawów w Placówkach Bibliotecznych. Harmonogram powinien zawierać terminy dostaw Zestawów do poszczególnych Placówek Bibliotecznych ze wskazaniem punktów dystrybucyjnych, które je obsłużą. Harmonogram powinien być sporządzony na podstawie harmonogramu zawartego w złożonej przez Wykonawcę Ofercie. 5) Liczbę i adresy poszczególnych punktów sieci dystrybucyjnej Wykonawcy w poszczególnych województwach ze wskazaniem zasięgu ich działania. 6) Opis organizacji dystrybucji, w tym procedury uzgadniania daty dostawy z odbiorcą sprzętu, potwierdzania i odwoływania terminów dostaw (procedury muszą być zgodne z wymaganiami zdefiniowanymi w Umowie), jak również zbierania danych o dokonanych dostawach i zaistniałych problemach. 7) Opis procedury przekazania Zestawów (procedura musi być zgodna z wymaganiami zdefiniowanymi w Umowie). 8) Podręcznik przekazania/odbioru sprzętu i oprogramowania podręcznik stworzony na bazie Poradnika Odbioru Sprzętu stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu, dedykowany do odbioru zestawów sprzętu i oprogramowania, opisujący co należy sprawdzić przy odbiorze Zestawów, jak sprawdzić zgodność parametrów sprzętu z Zamówieniem, gdzie znajdują się numery seryjne, nazwy produktów, jakie dokumenty należy podpisać; podręcznik powinien również zawierać wzory dokumentów potwierdzających przekazanie/odbiór zestawów sprzętu i oprogramowania. Podręcznik przekazania/odbioru sprzętu i oprogramowania powinien zostać zatwierdzony 89

90 przez Zamawiającego. Forma podręcznika: papierowa i elektroniczna. Treść Podręcznika zostanie opublikowana na stronie WWW. 9) Zasady monitoringu i organizacja pracy wsparcia technicznego. 10) Procedurę przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach od odbiorców sprzętu oraz Zamawiającego. 11) Liczbę i adresy punktów, które świadczyć będą gwarancyjne usługi serwisowe w poszczególnych województwach. 12) Opracowanie ogólnej Polityki Bezpieczeństwa w zakresie dostarczonego sprzętu komputerowego i oprogramowywania. 90

91 Załącznik Nr 7 Opis integracji zestawów sprzętu i oprogramowania w bibliotekach gminnych Szczególne prawa i obowiązki wymagane podczas instalacji, integracji, konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania. 1 Przyczyny wprowadzenia szczególnych technicznych wymagań instalacji, integracji, konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania 1.1 Uzyskanie pewności, że we wszystkich miejscach objętych dostarczaniem zamawianego sprzętu, uzyskany zostanie jednakowy poziom realizacji usługi określonej w umowie. 1.2 Wprowadzenie przejrzystego modelu postępowania: przed, w czasie i po wykonaniu usługi określonej w umowie. 1.3 Określenie praw i obowiązków stojących po stronie: Wykonawcy, Zamawiającego, Placówek Bibliotecznych. 1.4 Uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji, na podstawie których Wykonawca będzie mógł rzetelnie przygotować się do oszacowania kosztów i realizacji umowy. 1.5 Skrócenie czasu potrzebnego Wykonawcy na realizację umowy. 1.6 Uzyskanie jednakowych funkcjonalności, na których zależy Zamawiającemu, we wszystkich miejscach instalacji wskazanych w umowie. 1.7 Zwiększenie efektywności świadczenia usług serwisu, gwarancji, wsparcia technicznego 1.8 Zwiększenie skuteczności przygotowanych szkoleń, w których będą uczestniczyć pracownicy Placówek Bibliotecznych otrzymujących sprzęt i oprogramowanie. 2 Szczególne obowiązki Placówki Bibliotecznej 2.1 Przed rozpoczęciem dostaw: Udostępnienie punktu dostępu do sieci Internet, który Wykonawca będzie mógł wykorzystać do podłączenia dostarczanych zestawów do Internetu Przygotowanie miejsc na instalację dostarczanego sprzętu Przygotowanie się do rozmowy telefonicznej, którą zainicjuje Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw. Celem kontaktu telefonicznego Wykonawcy z Placówką Biblioteczną jest upewnienie się czy Placówka Biblioteczna wykonała czynności wykonywane przed dostawą sprzętu opisane w Poradniku Odbioru Sprzętu Wypełnienie listy kontrolnej zawartej w Poradniku Odbioru Sprzętu. 2.2 W czasie realizacji dostaw: Współpraca w zakresie: Ustalenia z Wykonawcą terminu dostawy i instalacji sprzętu według opisu umieszczonego w Poradniku Odbioru Sprzętu Udostępnienia wszelkich pomieszczeń oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prawidłowej instalacji zestawów sprzętu i oprogramowania według opisu umieszczonego w Poradniku Odbioru Sprzętu Udział w procedurze odbioru sprzętu według opisu umieszczonego w Poradniku Odbioru Sprzętu Wypełnienie listy kontrolnej zawartej w Poradniku Odbioru Sprzętu 2.3 Po realizacji dostaw: Udostępnianie sprzętu i niezbędnych pomieszczeń Wykonawcy celem przeprowadzania przez niego okresowych przeglądów eksploatacyjnych. 91

92 3 Szczególne prawa Placówki Bibliotecznej 3.1 Przed rozpoczęciem dostaw: Wskazanie Wykonawcy godzin i dni, w których może odbywać się dostawa oraz instalacja dostarczonego sprzętu. Placówka Biblioteczna ma prawo zaproponować inny termin dostawy jeżeli termin zaproponowany przez dostawcę nie jest dla niej akceptowalny. Zmiana terminu nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez Zamawiającego lub Placówkę Biblioteczną. 3.2 W czasie realizacji dostaw: Wskazanie miejsc instalacji dostarczanych urządzeń, według kryteriów: Wskazane miejsca (instalacji routera, komputera, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego), mogą znaleźć w dowolnej części Placówki Bibliotecznej z zachowaniem warunku, umiejscowienia ich wewnątrz sfery o średnicy 30 metrów (definicja intuicyjna sfery: powierzchnia, ściślej brzeg kuli) z obowiązkiem udostępnienia w odległości nie większej niż 5 metrów od wskazanych miejsc, wolnego gniazdka sieciowego umożliwiającego zasilenie w energię elektryczną dostarczanych urządzeń. Uwaga: Wskazane gniazdo musi umożliwić takie podłączenie do niego dostarczanej listwy przeciwprzepięciowej, aby kable do zasilania urządzeń (w tym samej listwy przeciwprzepięciowej) nie wchodziły w kolizję z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, należy zapewnić dostęp do innego gniazda lub zmienić zaproponowane miejsce ustawienia urządzeń Uwaga: Jeżeli Wykonawca dostarcza własny router, wskazane miejsce instalacji routera nie może być dalej niż 90 metrów liczonych jako długość położonego kabla instalacyjnego sieci Ethernet/FastEthernet pomiędzy punktem dostępowym do Internetu udostępnianym przez Placówkę Biblioteczną a miejscem gdzie zainstalowany zostanie dostarczony przez Wykonawcę router Prawo przesunięcia dnia i godziny odbioru sprzętu oraz instalacji, jeżeli prace Wykonawcy miałby zawierać się w dniach wolnych od pracy oraz odbywać się poza godzinami roboczymi. 3.3 Po realizacji dostaw: Prawo do zgłaszania usterek, dotyczących instalacji, integracji, konfiguracji dostarczanego sprzętu czy oprogramowania, oraz żądania bezzwłocznego ich usunięcia, jeżeli: Wynikły one z nierozmyślnego lub rozmyślnego postępowania Wykonawcy Powstały w wyniku wad niedostrzeżonych, w dniu odbioru, dostarczanego sprzętu i oprogramowania Zgłaszania wszelkich pytań i problemów związanych z dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem Placówki Biblioteczne będą miały prawo włączenia do otrzymanych komputerów dodatkowych podzespołów (zaleca się nie plombowanie komputerów; jeżeli Wykonawca plombuje, to na zlecenie Placówki Bibliotecznej, ma obowiązek w okresie gwarancji dokonać bezpłatnie montażu tych podzespołów, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby). 4 Szczególne Obowiązki Wykonawcy 4.1 Przed rozpoczęciem dostaw następuje: Przygotowanie sprzętu i oprogramowania według kryteriów opisanych w załączniku nr 9 Przygotowanie sprzętu i oprogramowania przed dostawą Dostarczenie do Zamawiającego wymaganych przez Zamawiającego zestawów, wraz z wypełnionym wzorem wszystkich dokumentów (w tym protokołu odbioru, informacje dotyczące specyfikacji sprzętu, instalowanego oprogramowania, licencji na oprogramowanie, warunki gwarancji, serwisu, wsparcia technicznego) 92

93 wymaganych podczas realizacji dostaw, celem wykonania niezależnych testów mających określić czy wszystkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym zostały spełnione. Po uzgodnieniach dotyczących dostarczonych dokumentów staną się one załącznikami do umowy Przeprowadzenie u Zamawiającego próbnej procedury odbioru celem wyeliminowania mogących powstać nieoczekiwanych sytuacji Upewnienie się czy Placówka Biblioteczna: Przygotowała miejsca (instalacji routera, komputera, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego), które znajdują się w dowolnej części Placówki Bibliotecznej z zachowaniem warunku, umiejscowienia ich wewnątrz sfery o średnicy 30 metrów (definicja intuicyjna sfery: powierzchnia, ściślej brzeg kuli) z obowiązkiem udostępnienia Wykonawcy w odległości nie większej niż 5 metrów od wskazanych miejsc, wolnego gniazdka sieciowego umożliwiającego zasilenie w energię elektryczną dostarczanych urządzeń. Uwaga: Należy upewnić się, że wskazane przez Placówkę Biblioteczną gniazdo musi umożliwić takie podłączenie do niego dostarczanej listwy przeciwprzepięciowej, aby kable do zasilania urządzeń (w tym samej listwy przeciwprzepięciowej) nie wchodziły w kolizję z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, Placówka Biblioteczna powinna zapewnić dostęp do innego gniazda lub zmienić za obustronnym porozumieniem zaproponowane miejsce ustawienia urządzeń. Uwaga: Należy upewnić się, że wskazane miejsce instalacji routera nie jest położone dalej niż 90 metrów liczonych jako długość położonego kabla instalacyjnego sieci Ethernet/FastEthernet pomiędzy punktem dostępowym do Internetu udostępnianym przez Placówkę Biblioteczną a miejscem gdzie zainstalowany zostanie dostarczony przez Wykonawcę router. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której Placówka Biblioteczna powiadamia Wykonawcę przed rozpoczęciem dostaw, że jej punkt dostępowy nie spełnia opisanych wymagań Uwaga: Należy upewnić się, czy wskazany punkt dostępowy do Internetu udostępniany przez Placówkę Biblioteczną jest rzeczywiście wolny (zalecany kontakt z informatykiem wspierającym Placówkę Biblioteczną), czy też jest zajęty przez jakieś inne urządzenie. Jeżeli punkt taki jest zajęty, Wykonawca na swój koszt rozwiązuje ten problem techniczny (np. poprzez zastosowanie switcha lub routera w celu zwielokrotnienia portu, jeżeli punkt dostępowy Placówki Bibliotecznej jest wyjściem routera/modemu z wolnymi do wykorzystania adresami IP) Przygotowanie harmonogramu dostaw zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz jego weryfikacja, w szczególności sprawdzenie czy dostawy nie kolidują z dniami wolnymi od pracy lub czy nie mają być realizowane poza godzinami pracy Placówki Bibliotecznej Przekazanie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu dostaw oraz instalacji dostarczonego sprzętu w Placówkach Bibliotecznych Zorganizowanie spotkania informacyjnego według następujących zasad: Przed rozpoczęciem dostaw Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami wskazanymi przez Zamawiającego. Spotkanie zorganizowane zostanie w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem 7 dni o ilości osób uczestniczących w spotkaniu, dacie i miejscu wyznaczonego spotkania. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu co najmniej następujących zagadnień: o logistyka dostaw sprzętu, o dokładna specyfikacja dostarczanego sprzętu i oprogramowania, o warunków gwarancji i sposobów zgłaszania awarii dla dostarczanego sprzętu, o warunków wsparcia technicznego, o warunków monitorowania wykorzystania zestawów komputerowych. 93

94 Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół ze spotkania i po uzgodnieniu treści z Zamawiającym - przekazać go Zamawiającemu Wykonawca kontaktuje się z Placówką Biblioteczną według zasad umieszczonych w Poradniku Odbioru Sprzętu. Jeżeli Placówka Biblioteczna ma trudności z samodzielnym przygotowaniem się do czynności opisanych jako Etap 1: Czynności wykonywane przed dostawą sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pomocy przy przygotowaniu dokumentacji, odpowiedzi na pytania techniczne, udzielaniu wszystkich innych porad pozwalających wypełnić wszystkie czynności opisane jako: Etap 1: Czynności wykonywane przed dostawą sprzętu Podczas telefonicznego kontaktu z Placówką Biblioteczną Wykonawca prowadzi rozmowę według skryptu, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym Wykonawca obowiązkowo przeszkoli wszystkie osoby biorące udział z jego strony w dostawach z zasad komunikacji z bibliotekami według ustaleń z Zamawiającym tylko osoby przeszkolone mają prawo udziału w dostawach Wszelkie ustalenia telefoniczne lub ustne z bibliotekami muszą być obowiązkowo potwierdzane em przesyłanym na adres biblioteki podany przez Zamawiającego. 4.2 W czasie realizacji dostaw: Dostarczenie, instalacja, integracja, konfiguracja na swój koszt sprzętu objętego umową w miejscu wskazanym przez Placówkę Biblioteczną według następujących kryteriów: Wskazane miejsca (instalacji routera, komputera, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego), mogą znaleźć w dowolnej części Placówki Bibliotecznej z zachowaniem warunku, umiejscowienia ich wewnątrz sfery o średnicy 30 metrów (definicja intuicyjna sfery: powierzchnia, ściślej brzeg kuli) z obowiązkiem udostępnienia w odległości nie większej niż 5 metrów od wskazanych miejsc, wolnego gniazdka sieciowego umożliwiającego zasilenie w energię elektryczną dostarczanych urządzeń. Uwaga: Wskazane gniazdo powinno umożliwić takie podłączenie do niego dostarczanej listwy przeciwprzepięciowej, aby kable do zasilania urządzeń (w tym samej listwy przeciwprzepięciowej) nie wchodziły w kolizję z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, należy zapewnić dostęp do innego gniazda lub zmienić za obustronnym porozumieniem zaproponowane miejsce ustawienia urządzeń. Uwaga: Wskazane miejsce instalacji routera nie może być dalej niż 90 metrów liczonych jako długość położonego kabla instalacyjnego sieci Ethernet/FastEthernet pomiędzy punktem dostępowym do Internetu udostępnianym przez Placówkę Biblioteczną a miejscem gdzie zainstalowany zostanie dostarczony przez Wykonawcę router. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której Placówka Biblioteczna powiadomiła wykonawcę przed rozpoczęciem dostaw, że jej punkt dostępowy jest dalej niż 90 metrów. Uwaga: W sytuacjach mogących wywołać spór pomiędzy Wykonawcą a Placówką Biblioteczną takich jak odległość gniazda zasilającego większa niż 5 metrów od instalowanych urządzeń oraz zaproponowanie umieszczenia urządzeń w sferze większej niż 30 metrów, Wykonawca powinien rozwiązać go na korzyść Placówki Bibliotecznej Jeżeli potrzebne są dodatkowe elementy nie ujęte w zamówieniu np. konieczność użycia przedłużających kabli celem zmiany położenia anten routera, czy wzmacniacza sygnału WiFi Wykonawca instaluje je na własny koszt Jeżeli potrzebne są dodatkowe czynności nie ujęte w zamówieniu np. przewiercenie otworów w ścianach lub stropie, zastosowanie połączenia kablowego w przypadku braku możliwości połączenia bezprzewodowego itp., Wykonawca wykonuje i ubezpiecza wykonanie tych czynności na własny koszt. 94

95 Cała instalacja sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę musi odbyć się bez zakłóceń dla pracy połączeń i urządzeń dostępnych w Placówce Bibliotecznej według stanu na chwilę przed wejściem dostawcy na teren Placówki Bibliotecznej. Np. Jeżeli jako punkt dostępowy do Internetu dla Wykonawcy podano gniazdo sieci Ethernet/FastEthernet, które jest zajęte i użycie jego przez Wykonawcę spowodowałoby brak możliwości poprawnej pracy podłączonych do niego urządzeń, to Wykonawca wykonuje wszystkie niezbędne prace modernizacyjne umożliwiające podłączenie dostarczanego przez siebie routera bez zakłócania pracy istniejących urządzeń i na swój koszt Wykonawca musi zainstalować najnowsze uaktualnienia opublikowane przez producentów oprogramowania. Przez najnowsze wersje i najnowsze uaktualnienia należy rozumieć te wersje i te uaktualnienie, które ukazały się do dnia dostawy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za dostarczony sprzęt do momentu wykonania całej procedury odbioru i podpisania bez uwag Protokołu Odbiorczego bez względu na to jak długo odbywa się cała kompletna procedura przekazania sprzętu i oprogramowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody i ponosi koszty przywrócenia stanu sprzed wyrządzenia szkody. Np. gdy w efekcie prac zostanie uszkodzona instalacja elektryczna przez Wykonawcę, ponosi on koszty naprawy wyrządzonej szkody; jeżeli w efekcie prac zostanie uszkodzony fragment ściany, podłogi, sufitu (np. odpadnie jakaś znacząca część tynku itp.) Wykonawca ponosi koszt naprawy wyrządzonej szkody Wykonawca zachowuje czystość i porządek w trakcie i po wykonaniu pracy oraz wysoką kulturę pracy podczas wykonywania umowy Wykonawca rzetelnie i spokojnie wykonuje procedury odbioru, biorąc pod uwagę fakt, iż przedstawiciele Placówki Bibliotecznej, wyznaczeni do uczestniczenia w całej procedurze, nie mają doświadczenia w tego typu sytuacjach. Wykonawca powinien każdorazowo odpowiadać na pytania i wątpliwości przedstawicieli Placówki Bibliotecznej (w tym informatyka wspierającego Placówkę Biblioteczną) w przypadku gdy takie wątpliwości się pojawią. Praca Wykonawcy będzie poddana ocenie Wykonawca przekazuje całą dokumentację należną bibliotece wraz ze stosownymi objaśnieniami, jeżeli o takie poproszą przedstawiciele Placówki Bibliotecznej, w tym informatyk wspierający Placówkę Biblioteczną Wykonawca dostarcza Zamawiającemu komplet dokumentów (Protokół Odbiorczy wraz z wymaganymi załącznikami oraz Protokół przekazania Sprzętu w Darze), na podstawie których będą mogły być wypłacane należne części wynagrodzenia opisane w umowie Dodatkowo postępowanie według zasad umieszczonych w Poradniku Odbioru Sprzętu opisanych w części poradnika jako Etap 2: Czynności wykonywane w trakcie dostawy sprzętu Wszelkie ustalenia telefoniczne lub ustne z bibliotekami muszą być obowiązkowo potwierdzane em przesyłanym na adres biblioteki podany przez Zamawiającego Ryzyko związane z uzgodnieniem i ewentualną zmianą terminu dostawy przez bibliotekę ponosi Wykonawca, nawet w przypadku niedotrzymania przez bibliotekę 3-dniowego terminu wyprzedzenia, w którym najpóźniej biblioteka powinna poinformować Wykonawcę o zmianie terminu Wykonawca na własny koszt wykona zgodnie z wymaganiami Placówki Bibliotecznej i obowiązującymi przepisami BHP okablowanie do podłączenia przewodowego urządzeń wchodzących w skład dostarczonego zestawu, o ile nie będzie możliwe podłączenie wszystkich urządzeń bezprzewodowo Wykonawca skontaktuje się z dostawcą Internetu w przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących Internetu i urządzenia dostępowego do Internetu poza zawartymi w umowie na dostawę Internetu udostępnionej przez Placówkę Biblioteczną Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje urządzenie dostępowe do Internetu, o ile urządzenie dostępowe do Internetu dostarczone 95

96 w ramach posiadanej przez Placówkę Biblioteczną umowy na dostawę Internetu nie będzie umożliwiało prawidłowej integracji zestawu zgodnie z warunkami zamówienia Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru z udziałem Placówki Bibliotecznej samodzielnie wypełnia wszystkie dane dotyczące sprzętu i oprogramowania w Protokole Odbiorczym (z wyjątkiem uwag i podpisów) i przedstawia do weryfikacji Placówce Bibliotecznej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych koryguje je i ponownie przedstawia do weryfikacji przez Placówkę Biblioteczną Wszelkie ustalenia telefoniczne lub ustne z Placówkami Bibliotecznymi muszą być obowiązkowo potwierdzane em przesyłanym na adresy podane przez Zamawiającego. 4.3 Po realizacji dostaw: Dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac, zawierającej co najmniej: informację o liczbie i terminach dostarczenia zestawów, informacje o niedostarczonych zestawach i przyczynach, problemach napotkanych podczas dostaw itp Wypełnianie pozostałych obowiązków opisanych w umowie takich jak: serwis, gwarancja, monitorowanie wykorzystania zestawów komputerowych, wsparcie techniczne Wszelkie ustalenia telefoniczne lub ustne z Placówkami Bibliotecznymi muszą być obowiązkowo potwierdzane em przesyłanym na adresy podane przez Zamawiającego Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie czynności wymagane przez producenta sprzętu, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, w tym przeglądów serwisowych sprzętu zalecanych wskazanych przez producenta. 5 Szczególne Prawa Wykonawcy 5.1 Przed rozpoczęciem dostaw: Wykonawca ma prawo do jak najwcześniejszego pozyskania oprogramowania Microsoft przyznanego Placówkom Bibliotecznym zapewnianego przez Zamawiającego, w celu wcześniejszej jego instalacji na przekazywanym do Placówek Bibliotecznych sprzęcie Wykonawca ma prawo do pozyskania wszelkich wyjaśnień i danych, którymi dysponuje Zamawiający w celu optymalizacji przygotowania poprawnych dostaw sprzętu, instalacji, integracji, monitorowania pracy zestawów komputerowych Wykonawca ma prawo do kontaktowania się z Placówkami Bibliotecznymi i pozyskiwania od nich informacji technicznych pozwalających jak najlepiej przygotować proces realizacji umowy Wykonawca ma prawo do pomocy w kontakcie z Placówkami Bibliotecznymi, w sytuacjach nietypowych i budzących wątpliwości Wykonawca ma prawo wymagać konsultacji z koordynatorami wskazanymi przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących pojawiających się wszelkich sytuacji mogących wpłynąć na skuteczność wykonania obowiązków umowy każdej ze jej stron. 5.2 W czasie realizacji dostaw: Wykonawca ma prawo wymagać konsultacji z koordynatorami wskazanymi przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących pojawiających się wszelkich sytuacji mogących wpłynąć na skuteczność wykonania obowiązków umowy każdej ze jej stron. 5.3 Po realizacji dostaw: Wykonawca ma prawo wymagać od Zamawiającego uzyskania oceny przeprowadzonych przez niego dostaw. 6 Szczególne Obowiązki Zamawiającego 6.1 Przed rozpoczęciem dostaw: 96

97 6.1.1 Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy wszelkie dane, potrzebne do sprawnej realizacji umowy Zamawiający wskaże Koordynatorów Regionalnych, z którymi będzie mógł kontaktować się Wykonawca w przypadkach spornych lub wątpliwych dotyczących realizacji dostaw dla Placówek Bibliotecznych Zamawiający dostarczy listę Placówek Bibliotecznych wraz z kompletem danych niezbędnych do realizacji dostaw. 6.2 W czasie realizacji dostaw: Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy wszelkie dane, potrzebne do sprawnej realizacji umowy Zamawiający wskaże koordynatorów, z którymi będzie mógł kontaktować się Wykonawca w przypadkach spornych lub wątpliwych dotyczących realizacji dostaw dla Placówek Bibliotecznych. 6.3 Po realizacji dostaw: Zamawiający będzie rzetelnie realizował postanowienia umowy. 7 Szczególne Prawa Zamawiającego 7.1 Przed rozpoczęciem dostaw: Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego przekazywania mu informacji na temat realizacji przygotowania dostaw przez Wykonawcę Wykonawca ma obowiązek dostarczenia na żądanie Zamawiającego wzorcowych zestawów wraz ze wszystkimi dokumentami (w tym z protokołem odbioru, informacjami dotyczącymi specyfikacji sprzętu, instalowanego oprogramowania, licencji na oprogramowanie, warunkami gwarancji, serwisu, wsparcia technicznego) wymaganych podczas realizacji dostaw, celem wykonania niezależnych testów mających określić czy wszystkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym zostały spełnione. Po uzgodnieniach dotyczących dostarczonych dokumentów staną się one załącznikami do umowy Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia próbnej procedury odbioru. 7.2 W czasie realizacji dostaw: Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego przekazywania mu informacji na temat realizowanych dostaw przez Wykonawcę Zamawiający oraz wyznaczeni przez niego przedstawiciele mają prawo do obecności w Placówkach Bibliotecznych na każdym etapie realizowanej umowy przez Wykonawcę Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji przekazywanych dokumentów i dostarczanego sprzętu przez Wykonawcę. W przypadku dostrzeżonych braków Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki. 7.3 Po realizacji dostaw: Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji całej dokumentacji i w przypadku dostrzeżonych braków Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki. 97

98 Załącznik nr 8 Poradnik Odbioru Sprzętu Poradnik Odbioru Sprzętu o poniższej treści zostanie przekazany wszystkim Placówkom Bibliotecznym do których trafią zamówione Zestawy. Poradnik przedstawia ogólną logikę procesu dostaw sprzętu i oprogramowania oraz informuje: W jaki sposób przygotować się do odbioru. Jak będzie wyglądał odbiór. Na co należy zwrócić szczególną uwagę. Co powinno być rezultatem odbioru. Jaki zakres wsparcia będzie dostępny po odbiorze. Jaki sprzęt i oprogramowanie trafi do bibliotek? Liczba i rodzaj sprzętu dla każdej placówki: takie jak w załącznikach do umowy nr 1 (Regulamin Programu, skład zestawu) i nr 4 (przysługujący zestaw). Zestawy przysługujące poszczególnym placówkom są następujące: Rodzaj placówki Biblioteka gminna Filia biblioteki gminnej Zestaw Zestaw I Zestaw II skład zestawu skład zestawu Zestaw komputerowy 2 2 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 1 1 Drukarki A3 (opcjonalnie*) 1 0 Laptop 1 0 Zestaw głośników 1 0 Projektor 1 0 Ekran projekcyjny 1 0 Aparat cyfrowy 1 1 Listwa zasilająca 1 1 Oprogramowanie: m.in. MS Windows 7 PL, MS Office 2010 PL. Wszystkie urządzenia wielofunkcyjne będą posiadały możliwość drukowania w czerni i kolorze, opcję druku dwustronnego oraz funkcje drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania, a także możliwość połączenia bezprzewodowego. Pełna, dokładna specyfikacja sprzętu i oprogramowania będzie znana po wyborze dostawcy. Logika procesu dostaw sprzętu i oprogramowania Etap 1: Czynności wykonywane przed dostawą sprzętu. Etap 2: Czynności wykonywane w trakcie dostawy sprzętu. 98

99 Etap 3: Czynności wykonywane po dostawie sprzętu. UWAGA! W przypadku bibliotek połączonych z inną instytucją lub działających w strukturze urzędu gminy, w procesie odbioru sprzętu i oprogramowania zamiast dyrektora biblioteki powinna wziąć udział osoba faktycznie kierująca pracami biblioteki. Umowa Biblioteka Gmina FRSI upoważnia taką osobę do podpisywania dokumentów związanych z odbiorem i przekazaniem sprzętu) (par. 6) Etap 1: Przed dostawą sprzętu 1. Dostarczenie oprogramowania Microsoft do bibliotek. 2. Kontakt dostawcy z dyrektorem biblioteki w celu ustalenia dokładnego terminu dostawy w każdej z placówek. 3. Zaplanowanie rozmieszczenia sprzętu wspólnie z informatykiem wspierającym bibliotekę. 4. Skompletowanie informacji i dokumentów, które będą potrzebne w dniu odbioru sprzętu. 1. Oprogramowanie Microsoft Przyjdą dwa e (pierwszy od TechSoup, drugi od Microsoft) e nie wymagają żadnych działań, należy je zachować i wydrukować. Wydruk należy udostępnić dostawcy w dniu odbioru sprzętu. Przyjdzie paczka z Irlandii (nadawca: Microsoft) Wszystko jest opłacone, należy przyjąć paczkę. Paczka zawiera płyty instalacyjne, które należy udostępnić dostawcy w dniu odbioru sprzętu. 99

100 2. Kontakt z dostawcą Należy przygotować się na kontakt telefoniczny od dostawcy w celu ustalenia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych terminu dostawy: Biblioteka wstępnie akceptuje termin dostawy lub proponuje inny. Biblioteka potwierdza dostępność informatyka wspierającego bibliotekę w odbiorze sprzętu i oprogramowania w planowanym dniu dostawy. Należy być przygotowanym, iż prace mogą potrwać nawet cały dzień w każdej placówce (w szczególnych przypadkach mogą zająć więcej niż jeden dzień), przy czym odbiór sprzętu i oprogramowania, w który bezpośrednio zaangażowani będą dyrektor biblioteki i wspierający go informatyk, może potrwać 2-4 godziny. Należy zapewnić dostęp do urządzenia dostępowego do internetu w dniu dostawy (zwłaszcza jeżeli znajduje się ono w zamykanym pomieszczeniu). Najpóźniej na 3 dni robocze przed dostawą biblioteka dzwoni do dostawcy i potwierdza termin dostawy lub proponuje inny. Wszystkie terminy są dodatkowo potwierdzane przez dostawcę poprzez . W trakcie rozmowy z dostawcą koniecznie należy zapisać numer telefonu do dostawcy, może się przydać w nagłych wypadkach. 3. Skompletowanie informacji i dokumentów Należy przygotować umowę na dostawę internetu (kopia lub oryginał). Należy przygotować umowę Biblioteka Gmina FRSI (kopia lub oryginał), w szczególności załączniki nr 1 i nr 4 w celu sprawdzenia podczas odbioru, czy dostarczony zestaw jest kompletny. 4. Zaplanowanie rozmieszczenia sprzętu Wspólnie z informatykiem wspierającym bibliotekę należy zastanowić się, gdzie ma być umieszczony sprzęt: Powinien znajdować się w sąsiedztwie gniazdka elektrycznego. Zalecane jest, aby wszystkie instalowane urządzenia mieściły się w odległości 30 metrów w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach (w tym urządzenie dostępowe do Internetu, tj. routera), aby możliwe było bezprzewodowe połączenie urządzeń. Lokalizacja urządzeń musi być zgodna z przepisami BHP (np. przewody i urządzenia nie mogą blokować przejść). Zalecane jest umieszczenia urządzenia wielofunkcyjnego na biurku lub szafce oraz w sąsiedztwie w sąsiedztwie gniazdka telefonicznego (aby możliwe było podłączenie wbudowanego w to urządzenie faksu). 100

101 Etap 2: W trakcie dostawy sprzętu 1. Trzymamy się procedur: Nie zaniedbujemy żadnej z procedur. Dbamy o życzliwą atmosferę. Za dostawę i wniesienie sprzętu odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie dostawca. Nawet w przypadku pozostawienia sprzętu w bibliotece przed zakończeniem instalacji, dostawca nadal odpowiada za sprzęt aż do momentu podpisania Protokołu Odbiorczego. 2. Liczymy sprzęt i oprogramowanie: Razem z dostawcą dokładnie liczymy sprzęt i oprogramowanie. Dyrektor biblioteki wraz z wspierającym go informatykiem sprawdzają, czy dane (np. liczba, nazwy i modele urządzeń, numery seryjne) podane w Protokole Odbiorczym (wypełnionym w tym zakresie przez dostawcę) są zgodne ze stanem faktycznym oraz z umową Biblioteka Gmina FRSI. Tylko wtedy, gdy zestaw jest kompletny kontynuujemy odbiór sprzętu. 3. Gdy zestaw jest niekompletny: Wypełniamy specjalnie oznaczoną cześć Protokołu Odbiorczego ( Uwagi ) i przerywamy odbiór do momentu uzupełnienia wszelkich braków. Jeżeli sytuacja się powtarza (jest to kolejna próba odbioru zakończona niepowodzeniem), zaznaczamy to w Protokole Odbiorczym i zgłaszamy do FRSI. 4. Gdy zestaw jest kompletny: Wskazujemy dostawcy miejsce instalacji sprzętu: Sprzęt powinien znajdować się w sąsiedztwie gniazdka elektrycznego. Zalecane jest, aby wszystkie instalowane urządzenia mieściły się w odległości 30 metrów w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach (w tym urządzenie dostępowe do Internetu), aby możliwe było bezprzewodowe połączenie urządzeń. Lokalizacja urządzeń musi być zgodna z przepisami BHP (np. przewody i urządzenia nie mogą blokować przejść). Zalecane jest umieszczenia urządzenia wielofunkcyjnego na biurku lub szafce oraz w sąsiedztwie w sąsiedztwie gniazdka telefonicznego (aby możliwe było podłączenie wbudowanego w to urządzenie faksu). 5. Gdy uzgodniliśmy miejsce instalacji sprzętu: Pozwalamy dostawcy spokojnie przeprowadzić proces instalacji: Udostępniając mu niezbędne pomieszczenia. Udostępniając mu umowę na dostawę Internetu. Zapewniając mu dostęp do urządzenia dostępowego do Internetu. 101

102 Zapewniając życzliwą atmosferę. 6. Gdy dostawca zgłosił zakończenie prac instalacyjnych przechodzimy do procedury odbioru: Procedura odbioru to osobny dokument, który pomoże dyrektorowi biblioteki prosto i sprawnie odebrać dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Procedura odbioru będzie zawierała proste zadania mające na celu zaprezentowanie dyrektorowi biblioteki i wspierającemu go informatykowi najważniejszych funkcji dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz weryfikację poprawności ich działania. Zadania wykonywane będą przez dostawcę i potwierdzane przez dyrektora biblioteki wspieranego przez informatyka. Procedura odbioru zostanie opracowana po wyborze dostawcy sprzętu i oprogramowania i będzie dostępna na stronie Procedura odbioru może być aktualizowana w trakcie dostaw o zadania mające na celu wykrycie nieprawidłowości najczęściej występujących we wcześniejszych dostawach dla innych bibliotek. Po wykonaniu wszystkich zadań i zaznaczeniu ich wyników procedurę odbioru należy podpisać i załączyć do Protokołu Odbiorczego. W przypadku pomyślnego przejścia kroków procedury odbioru należy zweryfikować dane wpisane przez dostawcę w Protokole Odbiorczym, w razie potrzeby uzupełnić je lub skorygować, zaznaczyć pole brak uwag i podpisać Protokół Odbiorczy, a następnie protokół przekazania sprzętu w darze. W przypadku niepomyślnego przejścia kroków procedury odbioru lub braku możliwości potwierdzenia danych zawartych w Protokole Odbiorczym należy podpisać Protokół Odbiorczy z uwagami i ustalić z dostawcą nowy termin odbioru po usunięciu wykrytych nieprawidłowości (nie później niż 5 dni roboczych od ich wykrycia). Protokół przekazania sprzętu w darze jest podpisywany tylko po pomyślnym przejściu kroków procedury odbioru (wszystkie zadania wykonane prawidłowo) i podpisaniu Protokołu Odbiorczego bez uwag. UWAGA! Dokumenty wypełniane i podpisywane podczas odbioru sprzętu i oprogramowania: Procedura Odbioru Protokół Odbiorczy Protokół przekazania Sprzętu w Darze podpisywany tylko po pomyślnym przejściu kroków procedury odbioru i podpisaniu Protokołu Odbiorczego bez uwag Etap 3: Po dostawie sprzętu Szkolenie informatyczne m.in. z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Gwarancja, serwis, pomoc techniczna: 5-letnia gwarancja na kluczowy sprzęt. Wsparcie telefoniczne i

103 Lista kontrolna dla placówki bibliotecznej Czy dostawca skontaktował się i ustalono termin dostawy? Czy dyrektor biblioteki zapisał numer telefonu do dostawcy? Przed dostawą (należy wypełnić 3 dni robocze przed dostawą) Czy zostały wydrukowane i przygotowane do udostępnienia dostawcy 2 e dotyczące oprogramowania Microsoft i paczka z płytami instalacyjnymi? Czy dyrektor biblioteki potwierdził dostępność informatyka wspierającego bibliotekę w odbiorze sprzętu i oprogramowania w planowanym terminie dostawy? Czy dyrektor biblioteki oraz informatyk mogą zarezerwować odpowiednio dużo czasu w planowanym terminie dostawy? Czy w dniu dostawy będzie zapewniony dostęp do urządzenia dostępowego do internetu (routera)? Czy dyrektor biblioteki i informatyk posiadają aktualną procedurę odbioru pobraną ze strony internetowej Czy przygotowano umowę na dostawę internetu do wglądu przez dostawcę? Czy została przygotowana umowa Biblioteka Gmina FRSI w celu sprawdzenia podczas odbioru, czy dostarczony zestaw jest kompletny? Czy została przygotowana i skonsultowana z informatykiem wspierającym bibliotekę propozycja rozmieszczenia sprzętu? Czy najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy dyrektor biblioteki skontaktował się telefonicznie z dostawcą w celu potwierdzenia terminu dostawy lub jego zmiany? W trakcie dostawy (należy wypełnić przed zakończeniem dostawy) Czy dostarczony sprzęt i oprogramowanie zostały policzone i są zgodne z danymi podanymi w Protokole Odbiorczym oraz z umową Biblioteka Gmina FRSI? Czy została wypełniona i podpisana procedura odbioru? Czy został wypełniony i podpisany Protokół Odbiorczy? Czy został wypełniony i podpisany protokół przekazania sprzętu w darze (tylko po pomyślnym przejściu kroków procedury odbioru i podpisaniu Protokołu Odbiorczego bez uwag)? Czy dostawca podał telefon i , pod którymi biblioteka może uzyskać pomoc techniczną? Czy dyrektor biblioteki posiada 1 egzemplarz każdego podpisanego protokołu? Czy pozostałe podpisane protokoły zostały przekazane dostawcy? 103

104 Załącznik nr 9 Przygotowanie sprzętu i oprogramowania przed dostawą Poniższa konfiguracja jest wersją bazową, stanowiącą podstawę do opracowania konfiguracji wzorcowej sprzętu i oprogramowania dostarczanego w ramach Zamówienia i zostanie ostatecznie uzgodniona przez Strony na etapie zawierania umowy. 1 Przygotowanie sprzętu i oprogramowania przed dostawą: 1.1 Cały przygotowany sprzęt musi być jednorodny, tzn. każdy egzemplarz sprzętu danego typu musi mieć identyczną konfigurację sprzętową i programową. 1.2 Wykonawca musi zainstalować każdy z oferowanych programów w najnowszych wersjach wydanych przez producentów oprogramowania oraz zawierających najnowsze uaktualnienia opublikowane przez producentów oprogramowania. Przez najnowsze wersje i najnowsze uaktualnienia należy rozumieć te wersje i te uaktualnienia, które ukazały się do dnia przetestowania przez Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę Zestawów. 1.3 Przygotowany sprzęt musi zostać oznakowany zgodnie z zapisami Umowy. 1.4 Całe zainstalowane oprogramowanie musi być rzetelnie skonfigurowane według następujących wymagań: 1.5 Wymagane jest oprogramowanie systemowe Windows 7 (w wersji Enterprise, o ile będzie dostępna w ramach Cybergrantu) oraz określone funkcjonalności oprogramowania w dostarczonych zestawach komputerowych: Konta w systemie Windows 7: o Konto (domyślne): Użytkownik o Uprawnienia konta: użytkownik standardowy o Kontrola rodzicielska: TAK o Konto chronione hasłem: NIE o Profil uruchamiany automatycznie wraz ze startem systemu o Konto: Bibliotekarz o Uprawnienia konta: administrator o Kontrola rodzicielska włączona: NIE o Konto chronione hasłem: TAK Kolejne konta mogą powstać na etapie uzgodnień konfiguracji z Wykonawcą, jeżeli okażą się niezbędne do poprawnej realizacji przedmiotu umowy Aktualizacja systemu Windows 7 i innych aplikacji Microsoft: Stacje robocze są skonfigurowane do automatycznego aktualizowania systemu operacyjnego Windows 7, a także dodatkowych aplikacji Microsoft podczas jego zamykania i otwierania Konfiguracja zabezpieczeń (Windows, oprogramowania antywirusowe): Włączona zapora / firewall programu zintegrowana z systemem Windows Włączona kontrola aplikacji (połączenia wychodzące i przychodzące) zintegrowana z systemem Windows Włączone zapobieganie włamaniom zintegrowane z systemem Włączona ocenianie bezpieczeństwa odwiedzanych stron WWW zintegrowane z Windows Włączone sprawdzanie poczty elektronicznej: integracja z MS Outlook, ochrona przed pocztą wyłudzającą informacje. 104

105 Włączone skanowanie w czasie rzeczywistym (systemu operacyjnego, plików, oglądanych stron WWW, poczty elektronicznej) Włączone skanowanie według zaplanowanego cyklicznego harmonogramu (dziennego, tygodniowego, miesięcznego) Włączone wykrywanie prób niebezpiecznych zmian w systemie Włączona możliwość skanowania ręcznego Włączone zintegrowane wysyłanie podejrzanych plików, stron internetowych do zewnętrznego sprawdzenia Włączona automatyczna aktualizacja Włączona kontrola rodzicielska zintegrowana z Windows Włączone zapisywanie historii odwiedzanych miejsc w sieci WWW Włączone zróżnicowane blokowanie stron WWW dla konta Użytkownik według wielu różnych typów zawartości, np. Broń, Nienawiść, Przemoc, Narkotyki, Hazard, Materiały dla dorosłych, Randki Zainstalowane wbudowane funkcje systemu Windows 7: Start Panel sterowania Programy Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows (wymienione w kolejności widocznej w okienku instalacyjnym Windows): Filtr TIff Ifilter systemu Windows (indeksowanie i wyszukiwanie plików TIFF z wykorzystaniem OCR) Funkcje multimedialne (DVD Maker, Media Center, Media Player) Gry (wszystkie składniki) Indexing Service Internet Explorer Klient Telnet Kompresja RDC Platforma gadżetów systemu Windows Protokół SNMP (wszystkie usługi) Przeglądarka plików XPS Składniki komputera typu Tablet (zawiera m.in. panel zapisu matematycznego) Usługa drukowania i zarządzania dokumentami (wszystkie składniki) Usługi XPS (drukowanie dokumentów XPS) Start Panel sterowania Region i język Klawiatura i języki Języki wyświetlania: Wybrany język wyświetlania dla całego systemu: polski Wygląd i ustawienia systemu Windows System operacyjny i aplikacje Windows 7 muszą być skonfigurowane w trybie domyślnym (wygląd pulpitu Aero, menu, pasek zadań, wygaszacz itp.) Do paska zadań systemu Windows 7 na wszystkich kontach muszą być przypięte: Internet Explorer z zakotwiczonymi adresami: adres strony wsparcia technicznego Wykonawcy adres strony obsługi gwarancji i serwisu Wykonawcy inne wskazane przez Zamawiającego Internet Explorer z następującymi adresami w zakładce Ulubione:

106 inne wskazane przez Zamawiającego Eksplorator Windows z zakotwiczona grupą pakietu Office 2010 Windows Media Player Windows Media Center Windows Live Messenger Microsoft Office Picture Manager Microsoft Office Publisher Wszelkie urządzenia peryferyjne muszą działać poprawnie: głośniki, mikrofon, bluetooth, napęd DVD, nośniki pamięci podłączane do portów USB i wejść kart pamięci, projektor multimedialny System operacyjny jest zainstalowany na pierwszej partycji, której rozmiar wynosi minimum 100 GB Pozostała przestrzeń dysku zawiera partycję o pojemności minimum 150 GB przeznaczoną na dane konta Bibliotekarz Na partycji systemowej musi być włączona opcja zarządzania przydziałami dyskowymi skonfigurowana tak, aby nie dopuścić do sytuacji zatrzymania pracy systemu operacyjnego spowodowanego przez brak dostępnej przestrzeni dyskowej: Ustawienia sieci Windows 7: Sieć służąca do łączenia się z siecią Internet powinna być skonfigurowana jako ustawienie systemowe: Sieć firmowa i mieć włączony firewall Dodatkowe aplikacje Microsoft W systemie muszą być zainstalowane poniższe aplikacje Microsoft w trybie: uruchom wszystko z mojego komputera i działające na wszystkich kontach: Access (PL) Excel (PL) Groove (PL) InfoPath (PL) OneNote (PL) Outlook (PL) PowerPoint (PL) Publisher (PL) Word (PL) Funkcje wspólne (PL) Narzędzia (PL) Visio Professional (PL) Aplikacje systemu Microsoft Office 2010 wymagana jest obsługa języka polskiego i angielskiego. Pozostałe języki powinny być instalowane na życzenie biblioteki W systemie muszą być zainstalowane poniższe dodatkowe aplikacje systemu Microsoft i działające na wszystkich kontach: Microsoft Photo Story (PL) Microsoft Media Encoder (PL) Windows Movie Maker (PL) Windows Live (PL) (wszystkie składniki, w tym Live Movie Maker) Akcelerator tłumaczeniowy dla programu Internet Explorer Windows SilverLight (uaktualnienie Windows) Dodatek Office Live (uaktualnienie Windows) Microsoft Producer for PowerPoint Microsoft Community Clips Dodatkowe bezpłatne aplikacje W systemie muszą być zainstalowane w najnowszych wersjach poniższe przeglądarki sieci Web rozprowadzane bezpłatnie i działające na wszystkich kontach: Microsoft Internet Explorer Google Chrome (zakładki jak w punkcie ) Mozilla FireFox (zakładki jak w punkcie ) 106

107 W systemie muszą być zainstalowane w najnowszych wersjach poniższe aplikacje rozprowadzane bezpłatnie i działające na wszystkich kontach: 7-zip (PL-MUI) JAVA Adobe Reader (PL) Adobe FlashPlayer Adobe ShockWave Player Adobe Air QuickTime (PL-MUI) CD BurnerXP (PL-MUI) RealPlayer (Basic Player Free) IrfanView OpenOffice GaduGadu Skype W systemie muszą być zainstalowane w najnowszych wersjach poniższe aplikacje rozprowadzane na licencji GNU / GPL i działające na wszystkich kontach: FreeMind (PL-MUI) Gimp (PL-MUI) InkScape (PL-MUI) CarMetal (PL-MUI) AudaCity (PL-MUI) VLC MediaPlayer (PL-MUI) Notepad ++ (PL-MUI) PDF Creator (PL-MUI) Uwaga: Nowo zainstalowane aplikacje domyślnie mają być skojarzone tylko z plikami dla nich dedykowanymi. Programy graficzne, audio, video i inne nie powinny zmieniać domyślnych ustawień systemu Windows 7 jeżeli były już one obsługiwane przez system: Np. instalując program CDBurnerXP pliki ISO dalej powinny być obsługiwane przez Narzędzie nagrywania obrazu dysku systemu Windows 7 Np. instalując program Gimp dalej domyślnym programem do oglądania plików musi być Przeglądarka fotografii systemu Windows 7 Np. instalując alternatywne przeglądarki internetowe dalej domyślnym programem do przeglądania sieci Web powinien być program Internet Explorer Np. instalując alternatywne przeglądarki plików multimedialnych dalej domyślnym programem do przeglądania plików multimedialnych powinien być program Windows Media Player Praca z aparatem, kamerą cyfrową i multimediami Na wszystkich kontach musi być możliwość pracy z aparatem i kamerą cyfrową, przy pomocy aplikacji wbudowanych w system Windows 7 i wykonanie przy współpracy z nimi następujących czynności: Skopiowanie zdjęcia do komputera Skopiowanie filmu do komputera Przechwycenie obrazu i dźwięku z kamery i zapisanie go w komputerze Prosty montaż filmów Utworzenie ze zgromadzonych materiałów płyty w formacie video DVD (Windows DVD Maker) Utworzenie plików audio z płyt CD-Audio Utworzenie płyt CD-Audio z plików audio Utworzenie płyty CD z danymi Utworzenie płyty DVD z danymi 107

108 Utworzenie płyty CD z obrazu ISO Utworzenie płyty DVD z obrazu ISO Praca z urządzeniem wielofunkcyjnym Na wszystkich kontach musi być możliwość pracy z urządzeniem wielofunkcyjnym i wykonanie przy współpracy z nim następujących czynności: Drukowanie z komputera oraz pamięci podłączanych do urządzenia wielofunkcyjnego Kopiowanie Skanowanie, do komputera oraz pamięci podłączanych do urządzenia wielofunkcyjnego Automatyczne skanowanie wielu stron z użyciem podajnika Skanowanie z funkcją OCR Praca z dostarczoną siecią bezprzewodową i korzystanie z sieci Internet Należy umożliwić osobom korzystającym z Placówki Bibliotecznej korzystanie z połączenia WiFi poprzez podanie klucza lub typu szyfrowania i klucza Praca z dostarczonym projektorem multimedialnym Praca z dostarczonym projektorem multimedialnym powinna być możliwa w kontekście odtwarzania dźwięku i obrazu z takich urządzeń posiadających odpowiednie wyjścia jak: Urządzenie typu komputer stacjonarny Urządzenie typu Laptopy Odtwarzacze plików audio i video Usługa monitorowania Każdy z komputerów powinien być tak skonfigurowany, aby Wykonawca mógł realizować wszystkie wymogi Umowy dotyczące monitorowania pracy Zestawów Konfiguracja komputerów zapewni uruchamianie ankiety dla użytkowników poprzez cykliczne wywołanie wskazanego adresu WWW wraz z unikalnym identyfikatorem oznaczającym komputer, z którego było dokonane wywołanie Usługa wsparcia technicznego Każdy z komputerów powinien być tak skonfigurowany, aby Wykonawca mógł realizować wszystkie wymogi Umowy dotyczące wsparcia technicznego Zbiorcza lista minimalnie dostępnej ilości aplikacji Poniższa lista przedstawia zbiorczą listę aplikacji, które muszą być dostępne dla korzystających w Placówce Bibliotecznej z komputera dostarczonego w dowolnym z zestawów: Internet Explorer Eksplorator Windows Przeglądarka fotografii systemu Windows Windows Media Center Windows Media Player Windows Movie Maker Windows Movie Maker (najnowsza dostępna wersja) Windows Live Movie Maker Windows DVD Maker Photo story dla Windows Gry systemu Windows Galeria gadżetów pulpitu Kalkulator Paint Narzędzie Wycinanie Panel zapisu matematycznego Połącz z projektorem Rejestrator dźwięku Sticky Notes Wordpad Panel wprowadzanie na komputerze typu Tablet Windows Journal Tablica znaków Microsoft Chat 108

109 Kopia zapasowa/przywracanie Monitor zasobów Zarządzanie drukowaniem Access (PL) Excel (PL) Groove (PL) InfoPath (PL) OneNote (PL) Outlook (PL) PowerPoint (PL) Publisher (PL) Word (PL) Funkcje wspólne (PL) Narzędzia (PL) Visio Professional (PL) 7-zip Java FreeMind Gimp InkScape CarMetal AudaCity VLC MediaPlayer Notepad ++ Adobe Reader Adobe FlashPlayer Adobe ShockWave Player Adobe Air CD BurnerXP IrfanView Open Office GaduGadu Skype Mozilla FireFox Google Chrome 109

110 Załącznik nr 10 Protokół Odbiorczy i Protokół Przekazania sprzętu w darze 1.1 Protokół Odbiorczy oraz Protokół Przekazania Sprzętu w darze zostały wprowadzona celem: Formalnego przekazania sprzętu i oprogramowania, w tym: Udokumentowania ilości i typu przekazanego sprzętu oraz oprogramowania Udokumentowania niezbędnych danych potrzebnych do prawidłowej eksploatacji sprzętu i oprogramowania Udokumentowania danych mających na celu prawidłową realizację usługi serwisowo gwarancyjnej Udokumentowanie danych mających na celu prawidłową eksploatację przekazanego sprzętu i oprogramowania Udokumentowanie danych mających na celu prawidłowe przystąpienie do usługi wsparcia technicznego Upewnienia się czy zainstalowany sprzęt i oprogramowania rzeczywiści realizuje wskazane przez Zamawiającego funkcjonalności takie jak: Wymagana wydajność sprzętu Bezpieczne przeglądanie stron WWW z komputera dostarczonego w zestawie, w oparciu o zamówione oprogramowanie i zainstalowaną infrastrukturę bezprzewodową Prawidłowa komunikacja audio i video z wykorzystaniem komputera dostarczonego w zestawie, w oparciu o zamówioną i zainstalowaną infrastrukturą bezprzewodową Prawidłowa praca podczas tworzenia różnorodnych dokumentów oraz materiałów multimedialnych z wykorzystaniem komputera dostarczonego w zestawie Możliwość przeglądania stron WWW za pośrednictwem urządzeń użytkowników niezarejestrowanych posiadających sprzęt zgodny z zamówioną i zainstalowaną infrastrukturą bezprzewodową Efektywne drukowanie bezpośrednio z komputera dostarczonego w zestawie na urządzeniu wielofunkcyjnym w oparciu o zamówioną i zainstalowaną infrastrukturę bezprzewodową Efektywne drukowanie z nośników pamięci urządzeń użytkowników niezarejestrowanych podłączanych do zamówionego urządzenia wielofunkcyjnego Efektywne skanowanie wielu dokumentów bezpośrednio do komputera dostarczonego w zestawie w oparciu o zamówioną i zainstalowaną infrastrukturę bezprzewodową Efektywne skanowanie wielu dokumentów bezpośrednio do nośników pamięci urządzeń użytkowników niezarejestrowanych podłączanych do zamówionego urządzenia wielofunkcyjnego Efektywne kopiowanie wielu dokumentów drukowanych z wykorzystaniem zamówionego urządzenia wielofunkcyjnego Przybliżenie technologii informatycznych odbiorcom zamawianego sprzętu, w tym zasygnalizowanie następujących zagadnień: Bezpieczne przeglądanie plików i stron WWW Tworzenie i odtwarzanie filmów w formacie DVD Praca z aparatem cyfrowym Praca z projektorem multimedialnym Ekonomiczne drukowanie Skanowanie Sieć bezprzewodowa Wielojęzykowa komunikacja Wielopoziomowy dostęp do komputera Korzystanie z zewnętrznych nośników pamięci Bezpieczna praca ze sprzętem informatycznym. 110

111 Procedura odbioru Sprzętu Procedura odbioru Sprzętu została opisana w 6 umowy trójstronnej Biblioteka Gmina - FRSI. Podczas procedury odbioru Sprzętu bezwzględnie wymagane jest wypełnienie następujących dokumentów: Protokołu Odbiorczego (Załącznik Nr 2) Protokołu przekazania Sprzętu w darze (Załącznik Nr 3) Celem Protokołu Odbiorczego (Załącznik Nr 2) jest: sprawdzenie ilości i kompletności dostarczanych zestawów do Placówek Bibliotecznych, o Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek braki w dostawie lub wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości sprzętu, budowy sieci oraz instalacji oprogramowania, należy je opisać w części odbioru przeznaczonej na uwagi. poinformowanie o wartości poszczególnych elementów zestawów dostarczanych do Placówek Bibliotecznych. o Przez właściwie wypełniony protokół rozumie się prawidłowe wypełnienie wszystkich jego rubryk, przy czym przy każdym elemencie zestawu musi być podana jego wartość (w Protokole w kolumnach Cena brutto (szt.), Wartość brutto FRSI nie zaakceptuje wpisu, iż cena jakiegokolwiek elementu zestawu jest wliczona w cenę innego elementu zestawu z wyłączeniem oprogramowania i sprzętu w wersji OEM). W razie, gdy Protokół nie spełni tego warunku FRSI nie zaakceptuje takiego protokołu. sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych zestawów przekazywanych do Placówek Bibliotecznych. o Przez właściwie sprawdzenie poprawności działania poszczególnych zestawów rozumie się wykonanie przez instalatora czynności wymienionych w Protokole Odbiorczym w taki sposób, aby poprawność ich wykonania mogły bez poddawania w wątpliwość sprawdzić osoby wyznaczone do podpisania Protokołu z ramienia Placówki Bibliotecznej Celem Protokołu przekazania Sprzętu w darze (Załącznik Nr 3) jest: Formalne przekazanie kompletnych i sprawnych zestawów o określonej wartości do Placówek Bibliotecznych 111

112 Karta informacyjna do procedury odbioru sprzętu. UWAGA: Protokół przekazania Sprzętu w darze stanowi podstawę uwzględnienia wyposażenia zestawów w księgach rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych. Wymagane jest wypełnienie wszystkich rubryk protokołu * Należy podać wszystkie dostarczone elementy zestawu. W przypadku braku numeru seryjnego, numeru licencji, numeru nośnika należy wpisać brak numeru. Wszystkie rubryki muszą zostać wypełnione. ** Należy wpisać w odpowiedniej rubryce klucz/numer instalacyjny umożliwiający instalację oprogramowania lub klucz/numer produktu umożliwiający aktywację oprogramowania. Jeżeli produkt posiada tylko klucz/numer instalacyjny lub posiada tylko klucz/numer produktu to w wolnej rubryce należy wpisać nie dotyczy. Wszystkie rubryki muszą zostać wypełnione. Wszystkie strony protokołu muszą zostać parafowane przez przedstawiciela Wykonawcy i Dyrektora Placówki Bibliotecznej (lub osobę upoważnioną). Jeżeli dołączony jest dodatkowy dokument z uwagami, informacja o tym musi zostać wpisana w uwagach wraz z informacją na temat ilości dodatkowych dołączanych stron. 112

113 Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Załącznik nr 2 do Umowy Wzór Protokołu Odbiorczego Protokół Odbiorczy Dnia... zgodnie z Umową o współpracy nr 2012/, Biblioteka (pełna nazwa) potwierdza, że Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 1/3 dostarczyła sprzęt i oprogramowanie, wyszczególnione w dalszej części Protokółu, do:... (pełna nazwa biblioteki). (ulica, numer)... (kod pocztowy, miejscowość) którą reprezentuje:.... (imię i nazwisko dyrektora instytucji) (zwana dalej Biblioteką) 113

114 SPRZĘT KOMPUTEROWY Lp. Nazwa Model/Produkt (pełna nazwa i symbol wg producenta) 1 2 Liczba i wartość sprzętu komputerowego Numer Liczba seryjny (szt.) Cena brutto (za sztukę) Wartość brutto A B C D E F Lp. Nazwa (zgodna z tabelą powyżej) Dodatkowe informacje o sprzęcie komputerowym Trwałe Data Data Dane oznaczenia rozpoczęcia zakończenia teleadresowe sprzętu gwarancji gwarancji punktów (dokładny opis) serwisowych (adres, telefon, ) A B C D E 1 dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr 2 dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr 114

115 OPROGRAMOWANIE Lp. Nazwa Produkt (pełna nazwa i symbol wg producenta) 1 2 Liczba i wartość licencji na oprogramowanie Numer Liczba licencji (szt.) Cena brutto (za sztukę) Wartość brutto A B C D E F Lp. Nazwa 1 2 Produkt (pełna nazwa i symbol wg producenta) Płyty CD/DVD z oprogramowaniem Liczba (szt.) Numer (oznaczenie nośnika) Cena brutto (za sztukę) Wartość brutto A B C D E F Lp. Nazwa 1 2 Klucze/numery instalacyjne Model/Produkt Klucz/numer (pełna nazwa i instalacyjny symbol wg umożliwiający instalację producenta) oprogramowania Klucz/numer produktu umożliwiający aktywację oprogramowania A B C D Lp. 1 2 Tabela haseł dostępu według stanu na dzień odbioru Nazwa użytkownika Produkt (pełna nazwa i symbol wg producenta) Typ hasła (np. Windows, BIOS, Urządzenie) Hasło A B C D 115

116 Łączna wartość Sprzętu i oprogramowania:... (słownie:...) PLN Informacja o dostępności Internetu w Placówce Bibliotecznej: Proszę zaznaczyć właściwe pole, jeżeli w dniu dostawy i integracji sprzętu Internet był stale lub przejściowo niedostępny 1. Placówka Biblioteczna w dniu dostawy i integracji sprzętu nie posiada stałego dostępu do Internetu (brak stałego dostawcy usług) 2. Placówka Biblioteczna w dniu dostawy i integracji sprzętu posiada stały dostęp do Internetu (stałego dostawcę usług), jednak w dniu dostawy i integracji sprzętu wystąpiły problemy z dostępem do Internetu z winy operatora (np. TP S.A.) Informacja o wykonaniu usługi przez Dostawcę: Proszę zaznaczyć właściwe pole oraz podpisać Protokół 1. Uwagi: BRAK 2. Uwagi: SĄ (w przypadku uwag wymagany jest komentarz poniżej nie może jednak dotyczyć dostępu do Internetu, zgodnie z pkt. 1 i 2). Usterki zostaną usunięte najpóźniej w terminie 5 (słownie: pięć) Dni Roboczych od daty ich wystąpienia przewidywany termin ponownego odbioru Sprzętu:.... (termin należy wpisać odręcznie). Dostawca Biblioteka... (data, pieczątka, czytelny podpis)... (data, pieczątka, czytelny podpis) 3. Ustalenia, co do zgłoszonych w pkt. 2 uwag (poniższe pole należy wypełnić przy ponownym odbiorze sprzętu i zgłoszenia uwag w punkcie 2 Protokołu) Sprzęt sprawny Uwagi wymienione w punkcie 2 zostały uwzględnione (należy zaznaczyć to pole oraz podpisać Protokół) Sprzęt nie został odebrany z uwagi na kolejną usterkę (należy zaznaczyć to pole i nie podpisywać Protokołu) 116

117 Dostawca Biblioteka... (data, pieczątka, czytelny podpis)... (data, pieczątka, czytelny podpis) Niniejszy protokół należy wydrukować w 3 (trzech) egzemplarzach. UWAGA: Jeden egzemplarz Protokołu Odbiorczego pozostaje zawsze w Bibliotece. Załączniki: 1) Procedura odbioru - sprawdzenie funkcjonalności dostarczonego Zestawu 117

118 Procedura odbioru - sprawdzenie funkcjonalności dostarczonego Zestawu (załącznik do Protokołu Odbiorczego) Materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzenia poprawności działania zestawów dostarcza Wykonawca (papier, dysk/pamięć przenośna USB, płyta CD-RW, DVD-RW, nośnik zawierający plik eicar.com będący testowym plikiem symulującym wirusa (plik można pobrać ze strony płyta z nagraniem w standardzie DVD materiały nie muszą być pozostawione w Placówce Bibliotecznej). Warunki podstawowe sprawdzenia poprawności działania zestawu: Sprawdzenie poprawności działania zestawu następuje w obecności minimum dyrektora Placówki Bibliotecznej (lub osoby przez niego upoważnionej do podpisania protokołu odbioru) oraz docelowego użytkownika, który będzie dysponował dostarczonym zestawem w sposób merytoryczny (bibliotekarza/bibliotekarzy). Testy powinna przeprowadzić osoba instalująca zestaw w obecności wszystkich osób składających podpisy. 118

119 Testy Zestawów ID Opis wykonywanej czynności Dobrze (D) / Źle (Ź) Uwagi 1. Należy wyłączyć wszystkie urządzenia wchodzące w skład dostarczanego zestawu. Czy udało się wyłączyć wszystkie urządzenia i czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wyłączać urządzenia? 2. Należy włączyć w przypadkowej kolejności wszystkie urządzenia wchodzące w skład dostarczanego zestawu. Czy udało się włączyć wszystkie urządzenia i czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo włączać urządzenia? Należy ponownie wyłączyć wszystkie urządzenia wchodzące w skład dostarczanego zestawu. 3. Czy udało się wyłączyć wszystkie urządzenia i czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wyłączać urządzenia? 4. Należy ponownie włączyć w przypadkowej kolejności wszystkie urządzenia wchodzące w skład dostarczanego zestawu. Czy udało się włączyć wszystkie urządzenia i czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo włączać urządzenia? 119

120 5. Należy z użyciem urządzenia wielofunkcyjnego wykonać kolorową drukowaną kopię minimum 3 kartek w ten sposób, aby kartki z których kopię właśnie się wykonuje podawane były automatycznie. Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? 6. Należy z użyciem urządzenia wielofunkcyjnego wykonać kolorową skanowaną kopię minimum 3 kartek w ten sposób, aby kartki z których kopię właśnie się wykonuje podawane były automatycznie. Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? Należy z użyciem urządzeń wielofunkcyjnych wykonać kolorowe skanowanie kartki zawierającej adres Placówki Bibliotecznej. 7. Skanowanie należy wykonać w ten sposób, aby jego wynik został wysłany pocztą elektroniczną na adres: Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? 120

121 Należy zalogować się na każdym z dostarczanych komputerów jako Użytkownik. 8. Należy podejść do urządzenia wielofunkcyjnego i wykonać kolorowe skanowanie kartki zawierającej adres Placówki Bibliotecznej. Skanowanie należy wykonać w ten sposób, aby jego wynik został wyświetlony bezpośrednio na komputerze, do którego zalogowany jest Użytkownik. Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? 9. Należy wylogować się ze wszystkich dostarczonych komputerów. Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? 121

122 Należy zalogować się na każdym z dostarczanych komputerów jako Użytkownik. Należy na jednym z uzgodnionych komputerów nagrać obraz wraz z dźwiękiem zawierający wszystkich uczestniczących w testowaniu poprawności działania zestawów 10. Używając programu Windows DVD Maker należy utworzyć film w formacie DVD zawierający: zdjęcia domyślnie dodawane jako przykładowe w systemie Windows 7, film wideo dodawany jako przykładowy w systemie Windows 7, film przedstawiający wszystkich uczestniczących w testowaniu poprawności działania zestawów. Należy odtworzyć przygotowany film z tak przygotowanej płyty DVD na ekranie dostarczanego komputera. Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? Należy wydrukować ustawienia sieci bezprzewodowej niezbędne do uzyskania połączenia z siecią Internet 11. Należy dołączyć uzyskany wydruk do dokumentacji Placówki Bibliotecznej Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? 122

123 Należy na dowolnym ze wskazanych komputerów uruchomić program Microsoft Publisher dostępny poprzez wybranie ikony znajdującej się na pasku zadań tak jak na rysunku poniżej. Należy przy pomocy kreatora utworzyć kalendarz na bieżący miesiąc tak ja poniższym rysunku: 12. W ramce z dzisiejszą datą należy wpisać z klawiatury tekst: Zażółć gęślą jaźń W ramce z dniem poprzednim lub następnym należy wpisać z klawiatury tekst: ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ Należy wydrukować utworzony kalendarz na największym formacie papieru obsługiwanym przez dostarczane urządzenie wielofunkcyjne. Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? 123

124 Należy sprawdzić czy na każdym z dostarczanych komputerów aktualna jest jego baza danych wirusów. W tym celu należy uzyskać na ekranie przejrzysty komunikat potwierdzający stan programu antywirusowego 13. Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? 124

125 Należy przejść na stronę internetową: i sprawdzić czy program antywirusowy poprawnie informuje o wykryciu wirusa eicar.com Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? 15. Należy jako użytkownik Użytkownik niepełnoletni wejść na stronę: i sprawdź czy jest to możliwe. Poprawnym działaniem jest komunikat od systemu, informujący że strona którą chcemy odwiedzić zawiera treści niepożądane. Czy Wykonawca zaprezentował jak system blokuje dostęp do stron niepożądanych? 125

126 16. Należy sprawdzić czy hasło użytkownika Bibliotekarz w każdym z dostarczanych komputerów jest zgodne z tabelą haseł i wpisać je czytelnie poniżej.. Czy Wykonawca poprawnie zweryfikował hasła? 17. Należy sprawdzić na każdym z dostarczanych komputerów, czy hasło umożliwiające zdjęcie kontroli rodzicielskiej w systemie Windows 7 jest zgodne z tabelą haseł i wpisać je czytelnie poniżej.. Czy Wykonawca poprawnie zweryfikował hasła? 18. Należy sprawdzić na każdym z dostarczanych komputerów, czy hasło umożliwiające wejście do ustawień BIOS komputera jest zgodne z tabelą haseł i wpisać je czytelnie poniżej.. Czy Wykonawca poprawnie zweryfikował hasła? 126

127 19. Należy sprawdzić na każdym z dostarczanych urządzeń wielofunkcyjnych, czy hasło dostępu do zarządzania funkcjami urządzenia wielofunkcyjnego jest zgodne z tabelą haseł i wpisać je czytelnie poniżej.. Czy Wykonawca poprawnie zweryfikował hasła? 20. Należy sprawdzić na każdym z pozostałych dostarczanych urządzeń, czy hasło dostępu do zarządzania tym urządzeniem jest zgodnie z tabelą haseł i wpisać je czytelnie poniżej razem z typem urządzenia Urządzenie:.... Hasło:.... Czy Wykonawca poprawnie zweryfikował hasła? 21. Należy jako użytkownik Bibliotekarz ponownie uruchomić wszystkie dostarczone w zestawie komputery. Czy Wykonawca zaprezentował jak powinno się prawidłowo wykonywać ten typ czynności? 22. Należy na dowolnym z dostarczonych komputerów zapisać profil sieci bezprzewodowej za pomocą narzędzi wbudowanych w system Windows na dostarczanym do zestawu zewnętrznym dysku USB. Czy Wykonawca zaprezentował prawidłowe wykonanie tej czynności? 127

128 Dla każdego z dostarczanych komputerów należy wykonać test indeksu wydajności systemu Windows 7 Należy sprawdzić czy minimalna wydajność zestawu komputerowego w systemie operacyjnym Windows 7 wynosi: Procesor: Obliczenia na sekundę: Wynik cząstkowy 5 Pamięć RAM: Operacji Pamięci na sekundę: Wynik cząstkowy 5 Grafika w grach: Wydajność trójwymiarowej grafiki biznesowej i w grach: Wynik cząstkowy Podstawowy dysk twardy: Szybkość transferu danych dla dysku: Wynik cząstkowy 5 Podobnie jak na poniższym rysunku: Czy Wykonawca zaprezentował prawidłowe wykonanie tej czynności? 128

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZRI.721.6.4.2011 Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Pawłowiczkach. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

ZRI.721.6.4.2011 Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Pawłowiczkach. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Zagospodarowanie placu przy ulicy Kościelnej w Pawłowiczkach. ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet http://... e-mail...

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S

PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S 1/5 PL-Poznań: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2009/S 204-293844 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

ZRI Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice i wsi Trawniki ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

ZRI Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice i wsi Trawniki ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice i wsi Trawniki ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet http://...

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ZAŁĄCZNIK NR I... dn...2010r. FORMULARZ OFERTY projektowej na wzmocnienie konstrukcji kładek nr 1 i 2 nad ul. Wróblewskiego przy ZOO we Wrocławiu. 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA. Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA. Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach. ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet http://... e-mail... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 do Instrukcji NzO-1/11/IM... dnia... I. DANE OFERENTA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM 1. Pełna nazwa:... 2. Przedstawiciel Wykonawcy 1

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lubochnia: Realizacja Projektu Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego - Etap I - Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 6 maja 2013 roku

Zapytanie ofertowe 6 maja 2013 roku 6 maja 2013 roku Dostawa, integracja, wsparcie techniczne i monitorowanie sprzętu dla bibliotek w ramach III rundy Programu Rozwoju Bibliotek Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014)

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kędzierzyn-Koźle: Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu w latach: 2008-2011. Numer ogłoszenia: 161847-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax...

O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax... Załącznik Nr 2 O F E R T A WYKONAWCA:......... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP z dnia 26.02.2014 r. Nr 39623-2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 282770-2009; data zamieszczenia: 18.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389438-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi związane z odpadami 2011/S 240-389438 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. Zał. 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (miejsce i data) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PK/01/11 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* Projekt pt.: Twoja nowa szansa wspieranie kobiet na rynku pracy * Nr zapytania: 2/2010/KZ/LIP/MI Mielec, dnia 25 marca 2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT MIKROPRZEDSIĘBIORCA Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM 1 Zamawiający: ul. Konwojowa 96 43-346 Bielsko-Biała WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM w przetargu na roboty budowlane pn.: Przebudowa budynku hali i zmiana sposobu użytkowania dla działalności

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412313-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III )

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa budynku Domu Dziennego Pobytu Senior wraz z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, ul. Balonowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :...

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Zarejestrowany adres Wykonawcy : Adres do korespondencji: Numer telefonu : Numer faxu : NIP : Nr konta bankowego: * w przypadku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Słupsk: Wykonanie zewnętrznego ogrodzenia posesji V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku Numer ogłoszenia: 243138-2009; data zamieszczenia: 17.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Piastów, dnia roku Znak pisma: ZP ZAPYTANIE OFERTOWE

Piastów, dnia roku Znak pisma: ZP ZAPYTANIE OFERTOWE Piastów, dnia 14.12.2015 roku Znak pisma: ZP.270.32.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONAWCY Wydział Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie uprzejmie prosi o podanie oferty cenowej na opracowanie: Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ul. Grunwaldzka 275 43 600 Jaworzno NIP: 632-00-11-505 KRS: 0000134320 tel. : 032-614 21 00 do 03, fax: 032 614 21 04 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Znak postępowania: ZP/BZU/59/2016. Zawiercie, dnia 08 czerwca 2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 1. Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365428-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi sprzątania i zamiatania ulic 2011/S 225-365428 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polska Wytwórnia Warszawa, dnia 14.12.2015 r. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie ul. R. Sanguszki 1, 00 222 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łącza internetowego- Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łącza internetowego- Rzeszów ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę łącza internetowego- Rzeszów Nr postępowania: 37.10.2013, data: 16.10.2013r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Fundacja Aktywizacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę:

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę: ... (miejscowość, data) Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 57-400 Nowa Ruda Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: 116448-2014;

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

ETAP I dostawa elementów systemu

ETAP I dostawa elementów systemu Zał.nr 2 do SIWZ Zał. Nr 1 do umowy nr.../... z dnia......... ( Nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA na zadanie pn.: (miejscowość, data) Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo