Clara Barrafranca Holger Bienzle Théo Bondolfi Beatriz Cebreiro López Marie-Claude Esculier Carmen Fernández Morante Elisabeth Frankus Manuel Gromaz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Clara Barrafranca Holger Bienzle Théo Bondolfi Beatriz Cebreiro López Marie-Claude Esculier Carmen Fernández Morante Elisabeth Frankus Manuel Gromaz"

Transkrypt

1 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:41 PM Page I ehospital: Doswiadczenia z Nauczaniem Zdalnym Pacjentow w Szpitalach Clara Barrafranca Holger Bienzle Théo Bondolfi Beatriz Cebreiro López Marie-Claude Esculier Carmen Fernández Morante Elisabeth Frankus Manuel Gromaz Campos Uwe Hoppe Stefan Kremser Maria Jose Rodriguez Malmierca Małgorzata Marciniak Maria A. Muñoz Cadavid Łukasz Nowak Isabel Porto Golpe Corinna Reisner Raphaël Rousseau Joanna Szczecińska Birgit Zens

2 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:41 PM Page II Partnerstwo w ramach projektu ehospital składa się z: Koordynator projektu: Partnerzy: die Berater Unternehmensberatungs GmbH Vienna, Austria CESGA, Supercomputing Center of Galicia Santiago de Compostela, Spain University of Santiago de Compostela Santiago de Compostela, Spain Donau Universität Krems Krems, Austria Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft Chemnitz, Germany ORT France Paris, France Academy of Management Łódź, Poland Publikacja jest produktem w ramach projektu ehospital, projektu ( CP AT GRUNDTVIG-G1) współfinansowanego przez program Socrates Komisji Europejskiej. Zawartość publikacji nie odzwierciedla stanowiska Komisji Europejskiej. Partner stowarzyszony: Ynternet.org Lausanne, Switzerland

3 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:41 PM Page 1 Ed. Holger Bienzle Clara Barrafranca Holger Bienzle Théo Bondolfi Beatriz Cebreiro López Marie-Claude Esculier Carmen Fernández Morante Elisabeth Frankus Manuel Gromaz Campos Uwe Hoppe Stefan Kremser Maria Jose Rodriguez Malmierca Małgorzata Marciniak Maria A. Muñoz Cadavid Łukasz Nowak Isabel Porto Golpe Corinna Reisner Raphaël Rousseau Joanna Szczecińska Birgit Zens

4 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:41 PM Page 2 ehospital: doświadczenia z nauczaniem zdalnym pacjentów w szpitalach Edytor: Holger Bienzle Autorzy: Clara Barrafranca, Holger Bienzle, Théo Bondolfi, Beatriz Cebreiro López, Marie-Claude Esculier, Carmen Fernández Morante, Elisabeth Frankus, Manuel Gromaz Campos, Uwe Hoppe, Stefan Kremser, Maria Jose Rodriguez Malmierca, Małgorzata Marciniak, Maria A. Muñoz Cadavid, Łukasz Nowak, Isabel Porto Golpe, Corinna Reisner, Raphaël Rousseau, Joanna Szczecińska, Birgit Zens Produkcja: word up Werbeagentur Wydawca: die Berater Unternehmensberatungsgesellschaft mbh Wipplingerstrafle 32/24 26 A-1010 Wien die Berater Unternehmensberatungsgesellschaft mbh ISBN

5 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:41 PM Page 3 Spis treści Spis treści Holger Bienzle Wprowadzenie Część 1: Kontekst Nauka przez całe ycie, technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT), i szpitale. Rozdział 1: Holger Bienzle E-learning w szpitalach w kontekście polityki nauki przez całe ycie Szpitale: nowe miejsca nieformalnej edukacji osób dorosłych E-learning: nowy sposób edukacji Rozdział 2: Przykłady e-learningu w szpitalach europejskich Obecna sytuacja e-learningu w szpitalach Przypadek austriacki: ECDL dla nastolatków cierpiących na raka Holger Bienzle, Théo Bondolfi, Marie-Claude Esculier, Carmen Fernández Morante, Uwe Hoppe, Maria Jose Rodriguez Malmierca, Joanna Szczecińska Rozdział 3: Projekt ehospital Krótki opis projektu Instytucje partnerskie projektu ehospital Rozdział 4: Théo Bondolfi, Marie-Claude Esculier, Carmen Fernández Morante, Elisabeth Frankus, Uwe Hoppe, Maria Jose Rodriguez Malmierca, Joanna Szczecińska Siedem programów nieformalnego e-learning realizowanych w ramach ehospital Szpitale, grupy docelowe pacjentów oraz tematy nauki Austria: Perspektywy pracy dla młodych dorosłych pacjentów Hiszpania: Umiejętności obsługi komputera: komputery, biuro i Internet Francja : Jak korzystać z komputera i Internetu Polska : Warsztaty twórcze i historia sztuki Polska : Znaczenie ruchu dla utrzymania niezale ności Germany: Information management Szwajcaria : Sztuka tworzenia profili w Internecie Beatriz Cebreiro López, Marie-Claude Esculier, Carmen Fernández Morante, Elisabeth Frankus, Stefan Kremser, Corinna Reisner Rozdział 5: ycie w szpitalach Strukturalne cechy charakterystyczne szpitala Zdrowie choroba hospitalizacja Konsekwencje podjęcia się roli wychowawcy Wymogi w zakresie higieny w szpitalach Część 2: Praktyka Zapewnienie nieformalnego e-learningu pacjentom w szpitalach Rozdział 6: Clara Barrafranca, Holger Bienzle, Marie-Claude Esculier Profil facylitatora e-learningu w szpitalach Kim jest facylitator? Role facylitacji w kontekście kontaktów bezpośrednich Role facylitacji w kontekście on-line Formowanie zespołu facylitatorów Włączanie personelu szpitala w działania facylitatorów 78 3

6 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:41 PM Page 4 Spis treści Rozdział 7: Holger Bienzle, Uwe Hoppe Zarządzanie projektami e-learningu w szpitalach Główne fazy projektu e-learningu dla pacjentów szpitalnych Współpraca formalna czy nieformalna? Widoczność i promocja projektu e-learningu Komunikacja jako kluczowe wyzwanie Czyj projekt e-learningowy? Maria Jose Rodriguez Malmierca, Małgorzata Marciniak, Łukasz Nowak, Joanna Szczecińska Rozdział 8: Faza przygotowawcza Pierwsze kontakty ze szpitalami Identyfikacja grup docelowych pacjentów oraz ich potrzeb Analiza infrastruktury Finansowanie oferty e-learningu Ustanowienie organizacyjnej bazy dla współpracy Lista kontrolna dla fazy przygotowawczej Rozdział 9: Isabel Porto Golpe, Beatriz Cebreiro López, Carmen Fernández Morante, Małgorzata Marciniak, Maria A. Muñoz Cadavid, Łukasz Nowak Strategie edukacyjne działań z zakresu e-learningu Definicja celów i treści programu e-learningu Pacjenci jako dorosłe osoby uczące się Strategie wykorzystania potencjału technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) dla nauczania pacjentów Dwie modalności e-learningu w kontekście szpitala Infrastruktura techniczna w szpitalach Wirtualne narzędzia dla nauki i komunikacji Często występujące problemy Troska o bezpieczeństwo Aspekty u yteczności i dostępności Théo Bondolfi, Raphaël Rousseau Rozdział 11: E-kultura dla pacjentów i organizatorów Kody zachowań dla komunikacji i e-learningu w Internecie Ocena istniejących technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz umiejętności i doświadczenia z zakresu e-kultury niektóre elementy dobrych praktyk Birgit Zens Rozdział 12: Ewaluacja działań z zakresu e-learningu w szpitalach Powody przeprowadzania ewaluacji Cztery główne kroki w planowaniu ewaluacji Definiowanie celów: cztery złote zasady Kiedy przeprowadzać ewaluację: projekt ewaluacji Co i kiedy ewaluować Grupy docelowe Metody i instrumenty Podsumowanie Manuel Gromaz Campos, Uwe Hoppe, Maria Jose Rodriguez Malmierca Rozdział 10: Specyficzne dla szpitala know-how nauczania poprzez Internet Holger Bienzle Rozdział 13: Czynniki sukcesu nieformalnego e-learningu pacjentów szpitalnych

7 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 5 Wprowadzenie Wprowadzenie Holger Bienzle Obecna publikacja ma jeden zasadniczy cel: promocję mo liwości, w oparciu o wykorzystanie sprzętu komputerowego, uczenia się przez całe ycie dla dorosłych pacjentów w szpitalu, którzy muszą przebywać w ośrodkach słu by zdrowia przez długi czas z powodu cię kich lub chronicznie powracających chorób. Podstawowym i podkreślanym w dyskusji zało eniem dla takiej oferty uczenia się jest zało enie, e zaanga- owanie się w działania nieformalnego kształcenia się w trakcie pobytu w szpitalu mo e wywrzeć korzystny efekt na emocjonalny i być mo e nawet na fizyczny powrót do zdrowia pacjentów szpitala. Trzy globalne koncepcje edukacyjne są nieodłączne w tym przedsięwzięciu: Koncepcja uczenia się przez całe ycie, zdefiniowana jako wszystkie czynności uczenia się podejmowane przez całe ycie, których celem jest pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych, cywilnych, społecznych i/lub związanych z perspektywą zatrudnienia. 1 Koncepcja nieformalnego uczenia się: Podczas gdy formalne kształcenie odbywa się w instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych, prowadząc do zdobycia uznawanych dyplomów i kwalifikacji, kształcenie nieformalne ma miejsce poza głównym systemem edukacji i szkolenia i niekoniecznie prowadzi do uzyskania formalnych certyfikatów. Kształcenie nieformalne mo e być prowadzone w miejscu pracy 2 lub w innych nowych miejscach prowadzenia nauki. Koncepcja e-learningu, u ywana w bardzo szerokim sensie w tej publikacji: wszystkie scenariusze nauczania i uczenia się przy wykorzystaniu elektronicznych mediów, od szkoleń opartych na wykorzystaniu komputera (CBT) a do bardziej zaawansowanych i interaktywnych form opartych na szkoleniu przy pomocy stron internetowych (WBT). To były trzy koncepcje edukacji dorosłych, które europejski projekt pilota owy ehospital stosował względem określonych grup docelowych pacjentów i względem bardzo specyficznego kontekstu instytucjonalnego szpitala, jako miejsca uczenia się. Lokalne formy przedsięwzięć między dostawcami edukacji a lokalnymi szpitalami partnerstwo projektu ehospital rozwinęło i przetestowało siedem nieformalnych działań e-learningowych w Austrii, Hiszpanii, Francji, Niemczech i w Polsce. Poruszane w trakcie nauki tematy były tak szerokie, jak szeroki był wachlarz pacjentów, którzy stanowili grupę docelową. Te pierwsze obszary nauki obejmowały naukę obsługi komputera i korzystania z Internetu lub poziom zatrudnialności i przekwalifikowywanie się w zakresie edukacji zdrowotnej i osobistego rozwoju. Tematy te zostały wybrane w wyniku fazy analizy potrzeb przeprowadzonej między pacjentami i pracownikami szpitala. Inne tematy mogłyby być równie mo liwe. Pokazują one, jak ró norodne - w odniesieniu do celów i tematów - kształcenie nieformalne mo e być w szpitalach: Mo e słu yć, jako cel zwiększający zawodowe kompetencje pacjentów oraz mo e ułatwiać powrót na rynek pracy. Ale inne cele są równie adekwatne, jak przynoszenie satysfakcji: rozwijanie zainteresowania w nowym obszarze studiów jak na przykład historia 1 COM(2001) 678): Making a European area of lifelong learning a reality. 2 A Memorandum on Lifelong Learning, SEC(2000)

8 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 6 Wprowadzenie sztuki lub zastosowanie mieszanych metodologii nauki dla zdobycia u ytecznej wiedzy o czyimś stanie zdrowia, udoskonalanie umiejętności personalnych i społecznych lub po prostu koncentrowanie uwagi na czymś innymi ni choroba i szpitalna rutyna. Uczenie się, a w szczególności e-learning mo e otworzyć okno na zewnętrzny świat znajdujący się poza szpitalem, zwiększyć motywację i nadzieję. Mo e słu yć, jako cel zwiększający zawodowe kompetencje pacjentów oraz mo e ułatwiać powrót na rynek pracy. Ale inne cele są równie adekwatne, jak przynoszenie satysfakcji: rozwijanie zainteresowania w nowym obszarze studiów jak na przykład historia sztuki lub zastosowanie mieszanych metodologii nauki dla zdobycia u ytecznej wiedzy o czyimś stanie zdrowia, udoskonalanie umiejętności personalnych i społecznych lub po prostu koncentrowanie uwagi na czymś innymi ni choroba i szpitalna rutyna. Uczenie się, a w szczególności e-learning mo e otworzyć okno na zewnętrzny świat znajdujący się poza szpitalem, zwiększyć motywację i nadzieję. Autorzy są równie w pełni świadomi, e publikacja nie jest pełnym przewodnikiem na temat tego, jak prowadzić wysokiej jakości nauczanie na odległość w szpitalach. Temat ten potrzebuje o wiele więcej projektów i inicjatyw tego typu, odkąd kształcenie nieformalne pacjentów jest ciągle mało popularne, jeśli nie całkowicie egzotyczne w większości europejskich szpitali. Zamiast tego publikacja mo e zostać odebrana jako próba podzielenia się doświadczeniem i spostrze eniami partnerów projektu ehospital zdobytymi w trakcie planowania, organizowania i realizowania opartego na wykorzystaniu sprzętu komputerowego nieformalnego kształcenia pacjentów w europejskich szpitalach. Mamy nadzieję, e mo e słu yć jako źródło inspiracji dla podobnych i mo e bardziej zło onych działań edukacyjnych tego typu. Publikacja ta jest kierowana do pracowników instytucji, zajmujących się kształceniem dorosłych oraz ma ich zachęcać do współpracy z ośrodkami leczenia w zakresie zapewnienia nieformalnego kształcenia ich pacjentom. Partnerstwo zawiązane między obszarami zajmującymi się edukacją i zdrowiem będą jak terra incognita dla większości profesjonalistów zajmujących się edukacją. Będą oni wymagali podstawowej wiedzy na temat kwestii zdrowotnych, psychologii szpitalnej i instytucji słu by zdrowia, jak równie określonego edukacyjnego, zarządczego i technicznego podejścia, którego zazwyczaj nie stosują w swej praktyce zawodowej. Zgodnie z powy szym, publikacja została przygotowana dla trzech głównych grup adresatów: Edukatorzy osób dorosłych: osoby opracowujące program, trenerzy i opiekunowie online, Mened erowie instytucji edukacyjnych (równie na większą skalę), Specjaliści od technologii informacyjno komunikacyjnych: producenci e-zawartości i technicy. Nie wszyscy z grupy docelowej uznają wszystkie rozdziały tej publikacji za równie przydatne i odnoszące się do ich szczególnej roli i zadań. Ale nie jest to ksią ka, która została zaplanowana, aby ją czytać od deski do deski, lecz została zaprojektowana raczej jako zbiór doświadczeń, narzędzi i rekomendacji, które mogą być po yteczne dla określonych celów i na ró nych etapach wdra ania e-learningu w szpitalach. Część 1 publikacji (Kontekst) - przynosi podstawowe informacje na temat idei e-learningu dla pacjentów szpitali. Zakorzenia zagadnienia w niej zawarte w szerszym kontekście edukacyjnym, a szczególnie w polityce ucze- 6

9 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 7 Wprowadzenie nia się przez całe ycie, potencjale ICT w edukacji i w kontekście socjologii choroby w szpitalach. Rozdział 1: E-learning w szpitalach w kontekście polityki europejskiej - wyjaśnia związek pomiędzy nieformalną, wspieraną komputerowo nauką w szpitalach i podstawowymi europejskimi politykami nauki przez całe ycie oraz promocji zastosowań technologii informatycznych i komputerowych w edukacji. Rozdział 2: Przykłady e-learningu w szpitalach europejskich - prezentuje rezultaty badania prowadzonych obecnie działań w obszarze e-learningu dla pacjentów szpitalnych oraz opisuje bardziej szczegółowo austriacki przypadek edukacji pacjentów. Rozdział 3: Projekt ehospital - daje krótki opis projektu ehospital oraz jego instytucji partnerskich. Rozdział 4: przedstawia Siedem programów nieformalnej e-learningu realizowanych w ramach projektu ehospital, jako przykład nieformalnej, wpieranej technologią, nauki pacjentów dorosłych. Rozdział 5: ycie w szpitalach - daje wprowadzenie do charakterystyki organizacji szpitalnych oraz do centralnych pojęć zdrowia i choroby i w ten sposób próbuje wyjaśnić wprowadzenie działań z zakresu e-learningu. Druga część publikacji poświęcona jest edukacyjnym, organizacyjnym i technicznym aspektom procesu Zapewnienia nieformalnego e-learningu pacjentom w szpitalach. Proponuje, odwołujące się do praktyki, teoretyczne dane wejściowe, zalecenia i narzędzia do planowania, organizowania, wdra ania i ewaluacji projektów e-learningowych w szpitalach. Rozdział 6: Profil organizatora e-learningu w szpitalach - wskazuje uzupełniającą wiedzę i doświadczenie, wymagane dla organizowania działań w obszarze e-learningu w szpitalach. Rozdział 7: Zarządzanie projektami e-learningu w szpitalach - zwraca uwagę na niektóre kluczowe zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy organizatorami nauczania i szpitalami. Rozdział 8: Faza przygotowawcza - zawiera sugestie, w jaki sposób organizator szkoleń mo e zachęcać szpitale do przyłączania się do projektów e-learningu. Rozdział 9: Strategie edukacyjne działań w obszarze e-learningu - traktuje o wa nych aspektach pedagogicznych, które nale y brać pod uwagę podczas planowania i wdra ania działań e-learningowych dla pacjentów szpitalnych. Rozdział 10: Specyficzne dla szpitala know-how nauczania poprzez Internet - koncentruje się na narzędziach on-line, pracy w sieci oraz wymaganym sprzęcie i oprogramowaniu dla ustanowienia i wspierania e-learningu w szpitalach. Rozdział 11: E-kultura dla trenerów i pacjentów - zwraca uwagę czytelników na zagadnienia etykiety w sieci, zwanej netiquette, oraz na podstawowe reguły komunikacji wirtualnej, jakie powinni respektować pacjenci i organizatorzy ich nauki. Rozdział 12: Ewaluacja działań e-learningu w szpitalach - opisuje mo liwą strategię ewaluacyjną projektu e-learningu w szpitalach. Na koniec, na bazie wcześniejszych rozdziałów, w Rozdziale 13, zostały zawarte pewne podsumowujące uwagi na temat Czynników sukcesu nieformalnego e-learningu pacjentów szpitalnych. 7

10 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 8 Rozdział 1 E-Learning w szpitalach w kontekście polityki nauki przez całe ycie Rozdział 1 Rozdział 1 E-Learning w szpitalach w kontekście polityki nauki przez całe ycie Holger Bienzle Ktoś mógłby na wstępie zapytać: Dlaczego ludzie powinni uczyć się podczas pobytu w szpitalu? Co więcej, dlaczego powinni anga ować się w e-learning, tę raczej wyszukaną formę edukacji? Z punktu widzenie Unii Europejskiej, istnieją jasne odpowiedzi na te pytania: zapewniając długoterminowym pacjentom szpitalnym mo liwości uczenia się, uczestniczy się w realizacji celów europejskiej polityki nauki przez całe ycie. Wspiera się w ten sposób wa ny cel, jakim jest przybli anie sposobności uczenia się do osób tym zainteresowanych, poszerzając dostęp do nauki przez całe ycie i promując stosowanie w edukacji technologii informatycznych i komunikacyjnych. 1. Szpitale: nowe miejsca nieformalnego kształcenia osób dorosłych Od około dekady promocja uczenia się przez całe ycie była głównym celem polityki Unii Europejskiej. Uczenie się przez całe ycie zajmuje wysoką pozycję w politycznej agendzie UE, jak równie ma odgrywać wa ną rolę w osiągnięciu ambitnych celów ustalonych w Lizbonie przez Radę Europejską w marcu 2000, np. dla Europy, która w ciągu 10 lat ma stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie, zdolną do trwałego wzrostu gospodarczego z lepszą pracą i większą spójnością społeczną. W kontekście europejskim uczenie się przez całe ycie jest definiowane jako: Wszystkie działania związane z uczeniem się podejmowane przez całe ycie, których celem jest poszerzenie wiedzy, udoskonalenie umiejętności personalnych, cywilnych i społecznych i/lub związane z perspektywą zatrudnialności. 3 Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Komisji Europejskiej, uczenie się przez całe ycie jest czymś więcej ni tylko zdobywaniem nowych kompetencji, w celu zwiększenia własnych szans na rynku pracy. Uczenie się przez całe ycie posiada cztery o szerokim zakresie cele, które wzajemnie się wspierają: spełnienie osobiste, aktywność obywatelska, bycie częścią społeczeństwa oraz przystosowanie/zatrudnialność. Konsekwencję tej szerokiej definicji, która wykracza poza wąskie ramy ekonomicznych i zawodowych celów powstał uzupełniający termin wielopłaszczyznowego uczenia się przez całe ycie life wide learning. Ten termin podkreśla, e uczenie się obejmuje wszystkie aspekty ycia i mo e przybrać formę oficjalnej drogi nauki, jak i ście ki nieformalnej. Wiele strategii i procesów politycznych zostało wdro onych począwszy od 2000 roku; ich celem było propagowane europejskiej polityki uczenia się przez całe ycie, zaczynając od Memorandum na temat uczenia się przez całe ycie i kończąc na związanych z tym tematem konsultacjach i dyskusjach w krajach członkowskich. Dalszymi kamieniami milowymi tej polityki rozwoju były: Rezolucja Rady z dnia 27 czerwca 2002 odnośnie nauki przez całe ycie (2002/C 163/01) 3 Making a European Area of Lifelong Learning a Reality COM(2001) 678 8

11 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 9 Rozdział 1 E-Learning w szpitalach w kontekście polityki nauki przez całe ycie Komunikat Komisji z dnia 21 listopada 2001: Urzeczywistnianie europejskiego obszaru nauki przez całe ycie (COM(2001) 678 final) Komunikat Komisji z dnia 23 października 2006: Nauczanie osób dorosłych: Nigdy nie jest zbyt późno na naukę (COM(2006) 614 final) Decyzja No 1720/2006/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 15 listopada 2006, ustanawiająca aktywny program w dziedzinie nauki przez całe ycie. Między celami europejskiego uczenia się przez całe ycie mo emy wyró nić cztery, które nale y szczególnie podkreślić: Te cztery główne aspekty uczenia się przez całe ycie są ściśle ze sobą powiązane. Innymi słowy: powstające społeczeństwo wiedzy wymaga od wszystkich obywateli zaanga owania w działania związane z kształceniem formalnym i nieformalnym na wszystkich etapach swojego Informacje pochodzące z dokumentów na temat uczenia się przez całe ycie równie w lepiej poinformowanych i bardziej aktywnych obywateli, jak równie przyczynia się do osobistej pomyślności. 4 (2) Szerszy dostęp i zwiększenie udziału priorytet powinien zostać nadany następującym elementom: zapewnienie dostępu do mo liwości uczenia się przez całe ycie wszystkim, bez względu na wiek, włączając w to specjalne akcje skierowane na osoby najbardziej upośledzone, takie które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu 5 Dodatkowe 4 miliony dorosłych mogą potrzebować uczestniczyć w uczeniu się przez całe ycie po to aby osiągnąć procent uczestnictwa określony w kryterium przez państwa członkowskie w ramach procesu Edukacja i szkolenie Rozdział 1 (1) Promowanie kształcenia dorosłych Definicje kształcenia dorosłych ró nią się między sobą ale dla celu tej wiadomości jest zdefiniowana jako wszystkie formy nauki podejmowane przez osoby dorosłe, po zakończeniu pierwotnej edukacji i kształcenia, jakkolwiek daleko ten proces mo e zajść (np. włączając w to studia wy sze). Podniesienie ogólnego poziomu umiejętności w populacji osób dorosłych poprzez oferowanie większej liczby i lepszych mo liwości uczenia się przez całe dorosłe ycie, co jest wa ne zarówno dla efektywności i sprawiedliwości ukazując wyzwania zidentyfikowane powy ej. Kształcenie dorosłych nie tylko pomaga w przeobra aniu osób dorosłych w lepszych i bardziej efektywnych pracowników, ale (3) Podejście skoncentrowane na studencie Rzeczą charakterystyczną (uczenia się przez całe ycie) jest scentralizowanie słuchacza. Przeprowadzone konsultacje uwidaczniają zmianę od wiedzy do kompetencji i od nauczania do uczenia się, umiejscawiając słuchacza w centrum Słuchacze powinni, na tyle na ile to mo liwe, aktywnie poszukiwać mo liwości zdobywania i poszerzania wiedzy i kompetencji Communication from the Commission of 23 October 2006: Adult learning: It is never too late to learn (COM(2006) 614 final) 5 The Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning (2002/C 163/01) 6 Communication from the Commission of 23 October 2006: Adult learning: It is never too late to learn (COM(2006) 614 final) 7 Communication from the Commission of : Making a European Area of Lifelong Learning a Reality (COM(2001) 678 final) 9

12 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 10 Rozdział 1 E-Learning w szpitalach w kontekście polityki nauki przez całe ycie Rozdział 1 (4) Otwarte i elastyczne formy nauki Przeprowadzone konsuziomów otwartej i elastycznej edukacji i szkoleń dostępnych na poziomie lokalnym, łącząc ze sobą (potencjalnych) studentów i ró ne formy uczenia się... 8 ycia. Jeśli wskaźnik udziału w kształceniu powinien istotnie wzrosnąć, tworzenie oferty edukacyjnej musi się rozpocząć od społecznych i edukacyjnych potrzeb studentów i stosować elastyczne i skoncentrowane na studencie metodologie. Ponadto, edukatorzy powinni starać się oferować działania edukacyjne dla studentów tam, gdzie oni się znajdują. Zamiast czekać na studentów, a zjawią się w klasie, powinni odkrywać nowe miejsca nauki: Jak zostało to wspomniane w wy ej przywołanych dokumentach, szpitale i inne instytucje ochrony zdrowia są takimi nowymi miejscami nauki, które powinny być zbadane przez organizatorów procesu nauczania. Dorośli pacjenci w europejskich szpitalach mogą nie być trwale niepełnosprawni, ale bez wątpienia wielu z nich jest ograniczonych w swojej mobilności i dlatego wyłączonych z większości sposobności uczenia się. Jedyną drogą udostępnienia im mo liwości uczenia się podczas hospitalizacji jest sprawienie, aby mogli pobierać naukę w miejscu, w którym się znajdują: wspieranie tych osób poprzez system uczenia się oparty na komputerach oraz przez nauczycieli, którzy wychodzą ze swoich klas i odwiedzają szpitale. gdzie tylko jest to właściwe, przybli ać zainteresowanym osobom w ich własnych społecznościach, tak bardzo, jak to tylko jest mo liwe, zarówno mo liwości nauki przez całe ycie, jak i infrastrukturę wspieraną poprzez technologie informatyczne i komunikacyjne. Dla niektórych grup, takich jak osoby niepełnosprawne, fizyczna mobilność nie zawsze jest mo liwa. W takich przypadkach, równy dostęp do nauki mo e być osiągnięty tylko poprzez przybli enie jej do samych osób uczących się. Technologie informatyczne i komunikacyjne oferują wielki potencjał umo liwiający w sposób oszczędzający środki, dostęp do społeczności rozproszonych i izolowanych nie tylko dla samego nauczania, ale równie dla komunikacji, która słu y podtrzymywaniu to samości wspólnoty mimo znacznych odległości. Mówiąc bardziej ogólnie całodobowy i na zawołanie dostęp do usług w zakresie nauczania łącznie z nauczaniem on-line umo liwia ka demu wykorzystanie swojego czasu w najbardziej właściwy sposób, gdziekolwiek by fizycznie przebywał w danym momencie... Przybli anie nauki do domu będzie równie wymagało reorganizacji oraz przesunięcia środków w celu stworzenia odpowiednich rodzajów centrów nauczania w codziennych lokalizacjach, tj. w miejscach gdzie ludzie w naturalny sposób się gromadzą nie tylko w samych szkołach, ale równie, na przykład, ratuszach, centrach handlowych, bibliotekach i muzeach, miejscach kultu religijnego, parkach i publicznych skwerach, pociągach i dworcach autobusowych, ośrodkach zdrowia i kompleksach wypoczynkowych, stołówkach pracowniczych. 9 8 Communication from the Commission of : Making a European Area of Lifelong Learning a Reality (COM(2001) 678 final) 9 Commission staff working paper of : A memorandum on lifelong learning (SEC(2000) 1832) 10

13 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 11 Rozdział 1 E-Learning w szpitalach w kontekście polityki nauki przez całe ycie Czas spędzony w szpitalu mo e być przez pacjentów wykorzystany na ró nego rodzaju działania edukacyjne, w większości o charakterze nieformalnym, nie potwierdzone oficjalnym certyfikatem; w celu poprawy kompetencji zawodowych i zdolności do pracy, w celu uzyskania wiedzy na temat problemów zdrowotnych oraz metod pogodzenia się z nimi lub ich poprawy, lub odkrycia nowych obszarów zainteresowań dla osobistego spełnienia się. Na poziomie operacyjnym europejskie programy finansowe dla edukacji osób dorosłych, np. linia działania Grundtvig w ramach programu Socrates ( ) oraz program Lifelong Learning ( ), aktywnie propagowały działania z zakresu nauczania dorosłych w europejskich szpitalach. EHospital, projekt programu Grundtvig, na doświadczeniach którego oparta jest niniejsza publikacja, podjął działania zmierzające do przybli enia (e-) nauki (dorosłym) pacjentom szpitalnych. Projekt był pierwszym tego typu, i co więcej, propozycje e-learnigu nadal wydają się być niezwykłymi wyjątkami od rutyny w szpitalach w Europie. 2. E-learning jako nowy sposób kształcenia Co to jest e-learning? W Planie Działań e-learning, Komisja Europejska definiuje e-learning jako U ycie nowych technologii multimedialnych i Internetu, aby podnieść jakość uczenia się, poprzez uproszczenie dostępu do zasobów i usług jak równie zdalna wymiana i współpraca. 10 Jest to raczej zaawansowana definicja e-learningu, która koncentruje się na formach uczenia się opartych na Internecie i współpracy. Szersze podejścia poszerzają termin e-learningu równie do form opartych na uczeniu się przy pomocy komputera, które nie obejmuje korzystania z Internetu, np. uczenie się przy pomocy CD-ROMu: E-learning (elektroniczne uczenie się): Termin obejmujący szeroki zestaw aplikacji i procesów, tj. uczenie się w oparciu o wykorzystanie Internetu, uczenie się przy wykorzystaniu komputera, wirtualna klasa i współpraca cyfrowa. Obejmuje dostarczanie treści poprzez Internet, intranet/extranet (LAN/WAN), kasety audio i video, programy satelitarne, interaktywną TV, CD-ROMy, etc. 11 W tym szerszym sensie termin e-learning jest stosowany w publikacji: pasuje do ró nych scenariuszy nauczania i uczenia się, których wspólnym elementem jest to, e wykorzystują media elektroniczne. Elektroniczne media mogą posiadać zró nicowane funkcje w zale ności od scenariusza pedagogicznego: Rozdział 1 Kiedy u ywamy w tej ksią ce terminu e-learning odnosimy się do scenariuszy nauczania i uczenia się przy wyko- 10 Communication from the Commission: The e-learning Action Plan. Designing tomorrow s education (COM (2001) 172 final)

14 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 12 Rozdział 1 E-Learning w szpitalach w kontekście polityki nauki przez całe ycie Rozdział 1 rzystywaniu komputerów, Internetu lub intranetu, jako elementu dodatkowego w nauczaniu bezpośrednim: mieszane techniki uczenia się. Typ Punkt widzenia ucznia Funkcje e-learning przez dystrybucję Nauka przez informacje (link i dokumenty do pobrania): Wykorzystanie informacji do nauki organizowanej samodzielnie Wspomaganie przez dystrybucję informacji e-learning przez interakcję Nauka przez informację zwrotną (oceny lekcje, głosowanie): Wykorzystanie forum, czatów, tablicy interaktywnej Wspomaganie przez interakcję pomiędzy u ytkownikami e-learning przez współpracę Nauka poprzez wielowymiarowość: rozwiązywanie problemów przez grupę lub partnerów. Wspomaganie przez współpracę między u ytkownikami Diagram 1: Funkcje mediów elektronicznych w e-learningu 12 Blended Learning (Mieszane Techniki Uczenia się) jest kombinacją wielorakich podejść do uczenia się i prezentuje więcej opcji dla kształcenia dorosłych w szpitalach. Mieszane uczenie się mo e być realizowane poprzez stosowanie mieszanych wirtualnych i rzeczywistych zasobów. Typowym przykładem mo e być kombinacja materiałów powstałych w oparciu o technologie oraz bezpośrednie sesje, stosowane wspólnie dla dostarczania instrukcji. Innym przykładem mo e być stosowanie aktywnych technik uczenia się w rzeczywistej klasie oraz wykorzystywania Internetu online. Dobre przykłady mieszanych technik nauczania (blended learning) posiadają następujące uproszczone etapy: spotkanie rozpoczynające z instrukcjami. okres nauki własnej. sesje bezpośrednich kontaktów z pacjentami, obejmujące ewaluację, informację zwrotną i mechanizmy kontrolne. okres nauki własnej. zamknięcie programu nauki sesją bezpośredniego kontaktu oraz finalną ewaluacją. Zarówno bezpośrednie uczenie się jak i elementy e-learningowe posiadają zalety i wady. 12 Gertsch, Fredi (2006): Das Moodle Praxisbuch, München. 12

15 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 13 Rozdział 1 E-Learning w szpitalach w kontekście polityki nauki przez całe ycie Nauka podczas kontaktu osobistego przeciwko nauce na odległość (e-learning). Rozdział 1 Zalety Bezpośrednie uczenie się Społeczne kontakty między studentami nawiązują się od razu Prowadzący i student znają się osobiście Wszystko składa się z komunikacji Studenci pomagają sobie wzajemnie Postępowe dyskusje Wady Bezpośrednie uczenie się Wszyscy studenci muszą być w tym samym miejscu o tym samym czasie Wszyscy studenci powinni mieć na podobnym poziomie wiedzę wprowadzającą do tematu e-learning Studenci mogą się uczyć tak jak chcą, kiedy i gdzie chcą Student sam określa własne tempo nauki Elastyczna metodologia i dydaktyka Indywidualne stosowanie multimediów w zale ności od typu studenta Ogromne źródło informacji i wiedzy e-learning Nieporozumienie co do zawartości lekcji jest mo liwe i trudne do odkrycia Wymagany jest wysoki poziom kompetencji związanych z samodzielną nauką i dyscyplina Brak automatycznych kontaktów społecznych między studentami Diagram 2: Zalety i wady scenariuszy bezpośredniej nauki i e-learningu Nauka podczas kontaktu osobistego przeciwko nauce na odległość (e-learning) zostać przebadana w interesie pacjentów, którzy muszą się zmierzyć i dostosować do sztywnej rutyny szpitalnej. W specyficznym kontekście kształcenia dorosłych w szpitalach e-learning ma naprawdę du y potencjał. Pacjenci szpitala są ograniczeni w swojej mobilności i mogą czerpać zyski z bycia niezale nym od miejsca i czasu w porównaniu do konwencjonalnego sposobu bezpośredniej nauki. Uczenie się staje się mo liwe w ka dym miejscu i o ka dej porze. Równie, społeczne zachowania i wspólne z kolegami działania związane z uczeniem się są mo liwe przy pomocy wirtualnych narzędzi. Elastyczności i autonomia oferty e-learningowej powinna Elastyczność w czasie i miejscu Najistotniejszą zaletą e-learningu jest jego elastyczność. E-learning nie jest ograniczony do bezpośredniego działania osobowego i zaplanowanych w klasie lekcji. W specyficznym edukacyjnym kontekście uczenia się w szpitalach e-learning posiada ogromny potencjał. Pacjenci szpitala mają ograniczone mo liwości poruszania się i dlatego te mogą czerpać korzyści z bycia niezale nym w czasie i miejscu w porównaniu do konwencjonalnej 13

16 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 14 Rozdział 1 E-Learning w szpitalach w kontekście polityki nauki przez całe ycie Rozdział 1 formy nauki bezpośredniej. Uczenie się staje się mo liwe w ka dym miejscu i o ka dej porze. Przy pomocy narzędzi wirtualnych wspierane są społeczne interakcje i wspólna nauka z kolegami. Role nauczycieli i studentów E-learning dostarcza kilka kontrolowanych mechanizmów, które zapewniają proces uczenia się pacjenta. W związku z tym, przed studentami stawia się wyzwanie do bycia aktywnym i odpowiedzialnym za własne doświadczenia uczenia się. Konsekwentnie, zmieniają się role nauczycieli i studentów. Nauczyciel, jako ekspert od wykładów, który przekazuje rzeczową wiedzę, zmienia się w osobę ułatwiającą naukę poprzez wybranie i stosowanie odpowiednich metod, pomaga rozwiązywać problemy i prowadzić dialog. Wirtualna komunikacja Wirtualna komunikacja w środowisku e-learningowym mo e być charakteryzowana jako synchroniczna lub asynchroniczna, lub jako jedna i druga. Technologia internetowa dostarcza ró norodnych narzędzi ułatwiających te interakcje. Główną charakterystyką synchronicznej komunikacji jest natychmiastowości wzajemnych interakcji (np. kontakt bezpośredni, chat, video-konferencja), podczas gdy asynchroniczna komunikacja pozwala na większą czasową elastyczność (np.: i for a dyskusyjne). W kontekście e-learningu, panele dyskusyjne i e są obecnie najczęściej u ywanymi narzędziami komunikacyjnymi. Te asynchroniczne narzędzia zapewniają przestrzenną i czasową elastyczność uczestnikom oraz pozwalają im na interakcje między sobą w jakimkolwiek miejscu i czasie wygodnym dla nich. Tak więc natychmiastowość odpowiedzi jest prawie adna. Z drugiej strony, studenci są w stanie odzwierciedlić, edytować i korygować wiadomości przed ich wysłaniem oraz rozwija się głębokie zaanga owanie w temat. Dla kontrastu, komunikacja bezpośrednia jest bardziej właściwa ze względu na jej wymiar społeczny i dla dyskusji nad kontrowersyjnymi tematami. Kiedy planowane jest curriculum e-learningowe, wa ność społecznego wymiaru uczenia się powinna zostać starannie przeanalizowana Zens, B. (accepted for publication). Evaluation Research on E-Learning in Higher Education. Self-Regulated Learning, Online Communication, and Achievement (working title). VDM Verlag Dr. Müller. 14

17 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 15 Rozdział 2 Przykłady e-learningu w szpitalach europejskich Rozdział 2 Przykłady e-learningu w szpitalach europejskich Stefan Kremser, Birgit Zens W wielu krajach europejskich istnieją świadczenia edukacyjne dla dzieci, które czasowo są niezdolne do uczęszczania do szkoły, poniewa zmuszone są spędzać dłu sze okresy czasu w szpitalach. Szpitalne szkoły sprawiają, e szkolna edukacja tych dzieci nie jest przerywana. Szkoły tego typu kończą się jednak e wraz z wiekiem obowiązku szkolnego. Istnieje wiele interesujących projektów, które wykorzystują technologie informatyczne i komunikacyjne w szkolnym nauczaniu dzieci hospitalizowanych. Dla osób starszych ni 15 lub 16 lat, rzadko zdarzają się oferty nauki w szpitalach i to pomimo deklarowanych celów, zarówno europejskich, jak i narodowych polityk uczenia się przez całe ycie, zapewniających dostęp do edukacji dla wszystkich obywateli Europy. 1. Stan sztuki e-learningu w szpitalach europejskich Cele i metoda analizy Jako część projektu ehospital, analiza dotycząca e-learningu w szpitalach w Europie była prowadzona w roku 2006 i miała na celu zbadanie bie ących działań edukacyjnych dla przebywających w szpitalach osób dorosłych, z ukierunkowaniem na działania w obszarze e-learningu. Celem było zidentyfikowanie dobrych praktyk, na bazie których projekt ehospital mógłby być budowany. Dla potrzeb analizy aktualnego stanu, przeprowadzono badanie za pomocą wyszukiwarki Google Internet, wykorzystując takie frazy i terminy, jak: ehospital, e-learning w szpitalu, uczący się pacjenci, pacjenci kursów on-line. Dodatkowo wykorzystano terminy wyszukiwania w językach: niemieckim, hiszpańskim i polskim. W konsekwencji nale y wziąć pod uwagę, e wyszukane rezultaty odnoszą się do krajów, w których u ywa się języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i polskiego. Wyszukane strony internetowe były analizowane z uwzględnieniem następujących kryteriów: Czy dane działania edukacyjne były zorientowane na pacjentów dorosłych? Czy dane działania edukacyjne zawierają element technologii informatycznych i edukacyjnych? Czy działania te odnoszą się do edukacji i uczenia się, czy wyłącznie do terapii danej choroby? Czy istnieją jakieś aspekty tych działań edukacyjnych, które mogłyby być wartościowe z punktu widzenia projektu ehospital? Wyszukiwanie zgodne z kryteriami wyboru nie dało zadawalających rezultatów; z tego powodu, przyjęte kryteria zostały rozciągnięte na działania z zakresu e-learningu w szpitalach dla dzieci oraz na nauczanie osób dorosłych w pojęciu ogólnym. W ten sposób wybrano interesujące oferty. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, dla wybranych programów i projektów wykorzystano dodatkowe ankiety oraz rozmowy telefoniczne. Rezultaty wyszukiwań internetowych zostały sklasyfikowane w grupie działań edukacyjnych dla dzieci oraz w grupie działań edukacyjnych dla osób dorosłych. Rozdział 2 15

18 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 16 Rozdział 2 Przykłady e-learningu w szpitalach europejskich Rozdział 2 E-learning dla dzieci w szpitalach Zazwyczaj dzieci przebywające w szpitalach przez dłu szy czas są włączane w działania edukacyjne. Szpitale zapewniają specjalne lekcje dla młodych pacjentów, które umo liwiają im zajęcia z (niektórych) przedmiotów, które będą nauczane w danym roku szkolnym. Wiele z tych szpitalnych szkół w całej Europie jest członkami Szpitalnej Organizacji Pedagogów w Europie HOPE (the HOPE Hospital Organisation of Pedagogues in Europe) - Strona internetowa projektu w Niemczech: digitales-klassenzimmer.htm Fot. 1: Uczący się pacjent Tego typu szpitalne działania szkolne nie były przedmiotem badania w ramach ehospital. Okazało się jednak e istotnym, aby mieć na oku niektóre, z rosnącej ostatnio liczby projektów, w których wykorzystywane są elementy technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu nauczania i uczenia się dzieci w szkołach przyszpitalnych. Wiele takich przykładów mo na znaleźć na całym świecie. W dalszej części zilustrowanych zostało kilka z nich. Rządowa Szkoła Szpitalna, Monachium, Niemcy Głównym celem tego projektu jest kontaktowanie chorych dzieci ze światem na zewnątrz szpitala i w ten sposób zmniejszanie izolacji w szpitalu oraz zapewnianie odrobiny normalnego ycia. Dlatego te, oprócz tradycyjnego nauczania, dzieciom z chorobami nowotworowymi organizowane są video konferencje. Video konferencje łączą pacjentów szpitalnych bezpośrednio z ich łó ek, ze szkołą działającą w sieci. Mo liwe jest śledzenie lekcji, zadawanie pytań, przeglądanie zapisków na tablicy i komunikowanie się z kolegami z klasy. Zadane prace są przekazywane i odsyłane za pomocą i. Wirtualna Szkoła, Würzburg, Niemcy Głównym celem projektu jest danie młodym pacjentom mo liwości uczestniczenia w codziennym yciu szkolnym na zewnątrz szpitala i w ten sposób pozostawania w kontakcie ze światem zewnętrznym oraz utrzymywania kontaktów z przyjaciółmi. Innym celem jest ułatwienie reintegracji uczniów z ich normalnym yciem na zewnątrz szpitala. W tym celu opracowane zostały materiały szkoleniowe online i off-line, ze wszystkich przedmiotów i dla wszystkich przedziałów wiekowych, dla wsparcia dzieci w, przez nich samych regulowanych, działaniach edukacyjnych w szpitalach i centrach rehabilitacji (Szpital Uniwersytecki, Poliklinika Psychiatryczna dla Dzieci oraz Centrum dla Terapii Komórek Macierzystych). Grupami docelowymi są dzieci cierpiące na choroby przewlekłe, dzieci przechodzące terapię komórek macierzystych, dzieci cierpiące na choroby psychiczne oraz dzieci przechodzące rehabilitację. Opiekunowie naukowi oraz nauczyciele ze zwykłych szkół wspierają pacjentów w ich procesie uczenia się. Organizowane są tak e video konferencje pomiędzy szpitalem i zwykłymi szkołami partnerskimi. 16

19 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 17 Rozdział 2 Przykłady e-learningu w szpitalach europejskich Strona internetowa projektu w Niemczech: de/www_virtuelle_schule/home_1_1_0_f.htm Link do portalu: Rozdział 2 Fot. 3: Widok ekranu Fot. 2: Widok kursu Wirtualna klasa: uczenie się w łó ku, Niemcy Podobnie jak w przykładach wspomnianych wy ej, głównym celem projektu w Bonifatius Hospital w Lingen, jest danie kontaktu młodym pacjentom ze zwykłymi szkołami poza szpitalem. Szpital zapewnia wirtualną klasę dla dzieci-pacjentów. Pacjenci mają dostęp do wirtualnej klasy przy pomocy laptopów bezpośrednio ze swoich łó ek i w ten sposób łączą się ze swoimi kolegami z klasy i nauczycielami spoza szpitala. Oprócz komunikowania się z rówieśnikami, równie poprzez platformę dystrybuowane są i odsyłane z powrotem za pomocą i, materiały i zadane do odrobienia lekcje. Co więcej, platforma zawiera salę przerwy, gdzie uczniowie mogą grać w ró ne gry. Mater Hospital Special School. Queensland, Australia. W Mater Hospital Special School technologia odgrywa wa ną rolę, zwa ywszy na to, e celem jest wzmocnienie nauczania oraz zapewnienie uczniom mo liwości komunikowania się z innymi osobami spoza szkoły. Szkoła przeznaczona jest dla pacjentów dziennych oraz dzieci hospitalizowanych w Mater Children s Hospital (Szpital Dziecięcy Mater), w Mater Adult Hospital (Szpital dla Osób Dorosłych Mater) oraz w Princess Alexandra Hospital. Szkolna strona internetowa: Fot. 4: Widok ekranu Pacjenci posiadają dostęp do Internetu i poczty owej, co pozwala im na komunikowanie się z innymi osobami. Poprzez wewnętrzny Intranet realizowane jest równie cyfrowe nauczanie i uczenie się. 17

20 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 18 Rozdział 2 Przykłady e-learningu w szpitalach europejskich Rozdział 2 Ait Eile Project, Dublin, Irlandia. Interaktywny portal Ait Eile (Inny Świat) został umiejscowiony w szkołach przyszpitalnych i łączy czternaście szpitali w całej Irlandii. Grupa docelową są dzieci chronicznie chore, poddane powa nej terapii i cierpiące z powodu ochronnej izolacji przez długi okres czasu. Celem jest zaoferowanie dzieciom potencjalnej pomocy dla radzenia sobie z tym wyzwaniem, poprzez komunikowanie się, rozrywkę oraz zasoby edukacyjne. W ramach projektu stworzona została wirtualna społeczność online, korzystająca z chat u, konferencji audio i video, wiadomości owych oraz działań nauczyciela, zarówno w celach edukacyjnych, jak i spędzania czasu wolnego; wszystko to w bezpiecznym dla dzieci środowisku online. Specjalną troskę wykazano w celu stworzenia atrakcyjnego, ładnie wyglądającego interfejsu z intuicyjnym modelem i narzędziami przyjaznymi dla u ytkownika. Ostatnią inicjatywą jest Solas, portal ułatwiający komunikowanie się za pomocą linków video, i, czatu na ywo oraz pisaniem SMS ów. Co więcej, dzieci mogą komponować muzykę, tworzyć dzieła sztuki, a tak e grać w gry utrzymywać swój własny blog. Projekt Mundo de Estrellas, Hiszpania Projekt Mudno Estrellas (Gwiezdny Świat) rozpoczął się w Andaluzyjskim szpitalu Hospital Universitario Virgen del Rocio. Początkowo celem Mundo Estrellas był wkład w poprawę samopoczucia hospitalizowanych dzieci poprzez stworzenie im wirtualnego świata, gdzie mogłyby tworzyć postacie i opowieści, działać wspólnie jako część grupy oraz dzielić się swoimi szpitalnymi doświadczeniami. Wyró niały się dwa obszary stworzone dla pierwszej fazy projektu: wirtualna klasa oraz wirtualny gabinet lekarski, jako e oba posiadają interesujące cechy edukacyjne. Projekt zapewnia równie video konferencje (Estrella Educativa 2000) w celu połączenia pacjentów w szpitalu ze zwykłą szkołą, oraz dania im mo liwości uczestniczenia w lekcjach. Projekt Mundo de Estrella był tak wielkim sukcesem, e został rozpowszechniony we wszystkich publicznych Link do portalu: Aít Eire: Solas: Strona internetowa: Fot. 5: Widok ekranu Fot. 6: Widok kranu 18

21 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 19 Rozdział 2 Przykłady e-learningu w szpitalach europejskich szpitalach w Andaluzji. Podobnie, 71% rodziców potwierdza, i zauwa yli, e duch ich dzieci wzmocnił się po tym, jak zaczęły uczestniczyć w tym pionierskim programie. Z drugiej strony, 98% dziecięcych u ytkowników programu stwierdza, e ta działalność sprawia, e dni mijają znacznie szybciej, a prawie 100% stwierdziło, e dzięki Mundo de Estrellas ich pobyt w szpitalu stał się przyjemniejszy. Strona internetowa: Rozdział 2 Nauczanie dorosłych w szpitalu Zaledwie nieliczne przykłady nauczania osób dorosłych w szpitalach mo na było znaleźć. Szkolenie dla dorosłych pacjentów zazwyczaj koncentruje się na terapii związanej z chorobą, na działaniach psychoterapeutycznych oraz na doskonaleniu umiejętności (fizykoterapia, terapia sztuką, terapia muzyką, terapia grupowa i wiele innych), jednocześnie jednak nie napotkano na działania edukacyjne, pomagające pacjentom pozostawanie w kontakcie z ich normalnym yciem na zewnątrz szpitala. Istnieje jednak kilka przykładów na wykorzystanie technologii internetowej w celu wsparcia opieki zdrowotnej pacjenta oraz informacji zdrowotnej. W dalszej części zostały zilustrowane dwa takie przykłady. Pielęgniarka Diana Pielęgniarka Diana jest portalem udostępniającym lekcje i video odnośnie szczególnych tematów, wa nych dla pacjentów podczas pobytu w szpitalu i po jego opuszczeniu. Lekcje są ukierunkowane na pomoc pacjentom i ich rodzinom w opuszczaniu szpitala z wiedzą i informacjami, potrzebnymi do lepszego dbania o zdrowie i postępowania zgodnie z instrukcjami dotyczącymi opieki poszpitalnej, np. wiedza odnosząca się do diabetyków lub noworodków. Poprzez zwiększanie wiedzy pacjentów na temat ich chorób, mniej pracy mają lekarze i pielęgniarki. Jest to serwis komercyjny, ale adne opłaty nie są pobierane od pacjentów. Fot. 7: Widok ekranu Instytut Kształcenia Pacjentów Instytut Kształcenia Pacjentów udostępnia multimedialne clipy oraz interaktywne seminaria on-line w celu wspierania informacji zdrowotnej pacjentów. Seminaria zawierają głos, tekst i wykresy, jak równie interaktywne pytania, na Strona internetowa: Fot 8: Widok ekranu 19

22 148 stron PL kolorow:148 Seiter 10/3/08 3:42 PM Page 20 Rozdział 2 Przykłady e-learningu w szpitalach europejskich Rozdział 2 które mają odpowiadać pacjenci. Seminaria prowadzone są w języku angielskim i hiszpańskim. Oprócz informacji na temat choroby, gabinetu lekarskiego, diagnozy i terapii, seminaria traktują równie o zdrowiu, dobrym samopoczuciu i innych szczególnych tematach (np. zaawansowane dyrektywy medyczne czy Rozumienie zagadnień medycznych ). Jeśli chodzi o lekcje Pielęgniarki Diany, to seminaria mają charakter komercyjny. Podsumowanie Aktualna analiza krajowa pokazała wiele przykładów działań edukacyjnych dla dzieci w szpitalu przy wykorzystaniu metod e-learningu. Jako, e tradycyjne zajęcia w szpitalu są rzeczą powszechną, nie jest zaskakujące, e pod tym względem, na znaczeniu zyskują nowe technologie. Internet dostarcza mo liwości, jakie nie mogą być zapewnione przy wykorzystaniu tradycyjnych metod nauki. Uczestniczenie w regularnych zajęciach staje się dla młodych pacjentów mo liwe, podobnie jak pozostawanie w kontakcie ze światem zewnętrznym, z przyjaciółmi i rodziną, i to wszystko w łatwy i regulowany przez samego pacjenta sposób. Tak więc celem jest zmniejszanie izolacji dzieci hospitalizowanych, wzmacnianie ich psychologicznej kondycji oraz ułatwianie ich reintegracji z regularnym systemem nauczania. czynnikiem motywującym do nauki w sytuacjach yciowych, które często są przygnębiające. Bardzo istotna dla pacjentów-uczniów jest komunikacja z opiekunami/nauczycielami oraz z rówieśnikami w i poza szpitalem. Zajęcia lekcyjne w szpitalu powinny mieć silny charakter interaktywny, który mo e być wzmocniony poprzez narzędzia komunikowania się, takie jak fora, chat, pisanie SMS ów czy video konferencje. Nie udało się znaleźć praktycznie adnej oferty e-learningu dla dorosłych. Sporadycznie występujące informacje przeznaczone dla pacjentów dorosłych, bazowane na stronach internetowych, koncentrują się na terapii i zagadnieniach związanych ze problemem zdrowia. Mają ponadto na celu dostarczyć pacjentom informacji odnośnie chorób ich dotyczących, a tak e wspierać pielęgnowanie zdrowia po opuszczeniu szpitala. Oferty takie mogłyby jednak być tworzone, je eli ich charakter edukacyjny byłby udoskonalony, zamiast ledwie dotykać faktograficznej wiedzy i informacji. Z ró nych przykładów e-learningu dzieci, mogą być wyciągnięte dwa główne wnioski w odniesieniu do nauczania pacjentów dorosłych: Oferty e-learningowe powinny zawierać elementy połączenia zabawy z nauką, poniewa wydaje się to być silnym 20

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5 Komisja Europejska Przewodnik po programie Młodzież w działaniłu (Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning

HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING NA OBSZARACH WIEJSKICH: INNOWAJE, INKLUZJA I ROLA RYNKU

E-LEARNING NA OBSZARACH WIEJSKICH: INNOWAJE, INKLUZJA I ROLA RYNKU Sieć promocji e-learningu na obszarach wiejskich e-ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT - Networks E-LEARNING NA OBSZARACH WIEJSKICH: INNOWAJE, INKLUZJA I ROLA RYNKU REZULTATY PROJEKTU.

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej szkoleniowe Autorzy: Diana Basinskaite Margarete Berg Assunta Bigelli Joëlle Blache Lucia Ferilli Antoine Gambin Sylwia Kurszewska Liudmila Mecajeva Sandra Paulos

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie Wyzwania regionalne i ich oddziaływanie Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich I część raportu z badań fokusowych Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

DYPLOM. dla Europejczyka. Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej

DYPLOM. dla Europejczyka. Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW DYPLOM dla Europejczyka Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej Centralna Komisja Egzaminacyjna Elżbieta Goźlińska DYPLOM

Bardziej szczegółowo