SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU PRZYJĘTE NA POSIEDZENIU SENATU UAM 27 KWIETNIA 2009 ROKU POZNAŃ

2 Przygotowano na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki organizacyjne UAM Redakcja: Natalia Chromińska Edycja tabel: Natalia Ratajczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009 Fotografie: Maciej Męczyński Życie Uniwersyteckie Korektor: Andrzej Pietrzak Łamanie komputerowe: Eugeniusz Strykowski WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 55 tel , fax ZAKŁAD GRAFICZNY UAM POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO 1 2

3 Spis treści WPROWADZENIE ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE ORGANA UCZELNI STUDENCI Formy studiów, poziomy kształcenia, rekrutacja, liczba studentów Nowe kierunki/specjalności studiów Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne oraz jednostka wspólna UAM Jakość nauczania, indywidualizacja studiów Internacjonalizacja studiów Sprawy bytowe studentów i doktorantów Studenci niepełnosprawni Działalność naukowa, kulturalna, sportowa i organizacyjna Działalność naukowa Działalność kulturalna Działalność sportowa Działalność organizacyjna Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM PRACOWNICY Nauczyciele akademiccy Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Rozwój naukowy Sprawy socjalne BADANIA NAUKOWE I WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ INWESTYCJE BUDOWLANE I REMONTY ZMIANY ORGANIZACYJNE INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jednostka międzyuczelniana Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne Biblioteka Uniwersytecka Wydawnictwo Naukowe

4 Archiwum UAM Ogród Botaniczny Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych Kolegium Języków Obcych Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM Centrum Zaawansowanych Technologii UAM Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Międzywydziałowe jednostki organizacyjne Studium Nauczania Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pracownia Pytań Granicznych Ośrodki uniwersyteckie Austriacki Ośrodek Kultury. Centrum Egzaminacyjne ÖSD Biblioteka i Czytelnia Brytyjska Ośrodek Alliance Française UAM Instytut Konfucjusza Centra uniwersyteckie Centrum Badań im. Edyty Stein Centrum Badań Środkowoazjatyckich Centrum Badania Jakości Życia Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej Centrum Etyki Instytut Wielkopolski Centrum Studiów nad Polityką Publiczną Humanistyczne Centrum Badań Dyskurs Wielokulturowy Interdyscyplinarne Centrum Przetwarzania Mowy i Języka Laboratorium 14 C Centrum Integracji Europejskiej Centrum Studiów Otwartych Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej Uniwersyteckie Centrum Koordynacyjno-Programowe Kształcenia Nauczycieli ZAKOŃCZENIE ZAŁĄCZNIKI

5 WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie ma szczególny charakter. Została tu omówiona działalność Uczelni w roku 2008, a więc w roku, w którym miały miejsce wybory nowych władz Uczelni. Sprawozdanie składają zatem rektor prof. Stanisław Lorenc, pełniący funkcję do 31 sierpnia 2008 roku oraz rektor prof. Bronisław Marciniak, kierujący uczelnią od 1 września 2008 roku. Zarówno wydarzenia zewnętrzne o charakterze politycznym, społecznym i kulturalnym, jak i wewnętrzna polityka Uczelni kształtowały oblicze Uniwersytetu w roku W minionym okresie realizowany był taki program działalności Uczelni, aby przy utrzymaniu bardzo wysokiej liczby studentów oraz ograniczonym finansowaniu nauki i dydaktyki mogła ona sprostać wymogom stawianym przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz wymaganiom stawianym nauce i edukacji. Zapowiedzi i deklaracje Premiera oraz Rady Ministrów dotyczące znacznego wzrostu wydatków państwa na szkolnictwo wyższe w budżecie na rok 2009 z jednej strony oraz budzące wiele kontrowersji i sporów w społeczności akademickiej całego kraju propozycje zapisów projektów nowych ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego i sektora naukowo-badawczego w Polsce z drugiej strony, stanowiły, obok pojawiających się pod koniec 2008 roku jednoznacznych oznak zbliżającego się kryzysu gospodarczego, najważniejsze dla naszej społeczności wydarzenia na scenie politycznej, naukowej i gospodarczej kraju. Wewnętrzne życie Uczelni w roku 2008 zdominowała kampania wyborcza i zmiany w wyniku wyborów na stanowiskach kierujących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi (wydziałami) oraz Rektora i prorektorów. W Sprawozdaniu zostały przedstawione kolejno: istotne zadania i wydarzenia uczelniane, współpraca organów Uczelni ze wspólnotą akademicką, tworzenie przyjaznego klimatu społecznego wokół Uczelni, kształcenie i sprawy studenckie, statystyki pracownicze, stopnie i tytuły naukowe, badania naukowe i współpraca z zagranicą, inwestycje budowlane i remonty oraz zmiany organizacyjne w Uczelni. Ujęto także sprawozdania innych jednostek organizacyjnych oraz centrów uniwersyteckich w formie dostarczonej przez ich kierownictwo. Integralną część Sprawozdania stanowią załączniki, zawierające szczegółowe dane liczbowe. 5

6 6

7 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE W okresie sprawozdawczym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni angażował się w realizację zadań naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, społecznych i kulturalnych. Uczelnia nasza jest świadoma tego, iż wysoka ranga oraz zapewnienie warunków rozwoju zależą nie tylko od wybitnej kadry naukowej, ale także od uznania polityków i szeroko rozumianej opinii społecznej, tak w kraju, jak i za granicą. Na renomę Uniwersytetu wpływa nie tylko tradycja czy osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, ale przede wszystkim atrakcyjny program kształcenia studentów oraz udział w wielu istotnych programach międzynarodowych. Utrzymująca się na wysokim liczebnym poziomie społeczność akademicka UAM plasuje nas nieustannie na czele uczelni poznańskich, a także wśród czołowych uniwersytetów polskich. W roku 2008 Uniwersytet skupiał prawie ponad 60-tysięczną społeczność, złożoną ze studentów i doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, administracyjnych i innych. W omawianym okresie funkcjonowało najpierw 13, a następnie 14 wydziałów (1 września wyodrębnił się Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) oraz kilkanaście innych jednostek. W ramach tej działalności dysponowaliśmy bardzo rozległą ofertą dydaktyczną. Rekrutacja w roku akademickim 2007/2008 prowadzona była na 45 kierunkach i 178 specjalnościach, a w roku akademickim 2008/2009 na 47 kierunkach i 178 specjalnościach. Badania naukowe, obok dydaktyki, stanowią o sile naszego Uniwersytetu. Są one prowadzone na wydziałach, w instytutach, w zakładach i pracowniach, a także w specjalistycznych, często interdyscyplinarnych centrach badawczych. W roku 2008 osiągnięto wiele znaczących wyników naukowych, opublikowanych w tysiącach prac naukowych, książek i monografii oraz przedstawionych na wielu konferencjach i sesjach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich. W roku 2008 Uczelnia kontynuowała owocną współpracę z organami samorządów terytorialnych w zakresie organizowania zajęć dydaktycznych na poziomie licencjackim w swoich ośrodkach zamiejscowych. 7

8 W rankingu prowadzonym przez redakcje Rzeczpospolitej i Perspektyw UAM w okresie sprawozdawczym uzyskał 4. miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich w kraju, a 1. miejsce i tytuł najbardziej prodoktoranckiej uczelni w Polsce w konkursie Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Na wysoką rangę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wpływa przede wszystkim potencjał jego kadry naukowo-dydaktycznej. Składa się na niego praca wybitnych uczonych, którzy samodzielnie i wraz ze swoimi współpracownikami oraz uczniami tworzą dzieła i osiągnięcia naukowe, zyskujące uznanie w europejskim i światowym obszarze badawczym. Wyrazem uznania dla profesorów naszego Uniwersytetu było m.in.: pełnienie funkcji wicemarszałka Senatu RP przez prof. Marka Ziółkowskiego, przyznanie medalu Rządu Republiki Korei za zasługi dla kultury prof. Jerzemu Bańczerowskiemu, nadanie godności doktora honoris causa profesorowi Andrzejowi Szwarcowi przez Uniwersytet Viadrina (wręczenie 2 lipca) i profesorowi Stefanowi Jurdze przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (wręczenie 3 lipca), wyróżnienie prof. Wojciecha Nawrocika tytułem najlepszego popularyzatora nauki w prestiżowym konkursie serwisu naukowego PAP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na uwagę zasługuje również fakt, iż prof. Piotr Tryjanowski (Wydział Biologii) jest członkiem ekspertem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), organizacji, która 12 października 2007 r. wraz z Alem Gore em została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla za wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za walkę z takimi zmianami. Prof. Tryjanowski aktywnie uczestniczył w 14. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która miała miejsce w Poznaniu w grudniu 2008 roku. Wiosną 2008 roku miały miejsce wybory do Rady Nauki, w wyniku których znalazło się w niej sześciu profesorów UAM. Są to profesorowie: Jerzy Brzeziński, Michał Karoński, Henryk Koroniak, Andrzej Kostrzewski, Wojciech Nawrocik i Waldemar Żukowski. Ponadto pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołała w skład Rady dwóch kolejnych profesorów UAM: Romana Hausera i Tomasza Jasińskiego. Nasza liczna wspólnota akademicka w dalszym ciągu wymagała zwiększenia powierzchni lokalowej służącej nauczaniu i prowadzeniu badań. Było to możliwe dzięki realizowaniu programu inwestycyjnego, finansowanego przez budżet państwa, z własnych środków oraz ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego UE. 8

9 Ważne wydarzenia związane z rozwojem uniwersyteckiej infrastruktury to: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (28 stycznia), zawieszenie wiechy na budynku naukowo-dydaktycznym Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (28 marca), otwarcie Biblioteki Filologicznej Novum Wydziału Neofilologii (26 czerwca), oddanie do użytku najnowszego budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (27 czerwca), wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obiektów dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji (30 czerwca), zawieszenie wiechy na budynku Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (25 lipca), wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę uniwersyteckiej Hali Sportowej na Morasku (28 lipca), wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Kolegium UAM w Pile (18 sierpnia), zakończenie procedury przetargowej na budowę obiektów Wydziału Chemii na Kampusie Morasko (sierpień wrzesień), rozpoczęcie działalności Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (1 września), zakończenie wyposażenia Domu Studenckiego FORUM w Słubicach, zakończenie wyposażenia Sali Sportowej w Kolegium Europejskim w Gnieźnie. Bardzo istotnym wydarzeniem w życiu Uczelni była uroczystość nadania godności doktora honoris causa (11 grudnia) Albertowi Arnoldowi Gore owi laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2007, byłemu wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, laureatowi licznych prestiżowych nagród i wyróżnień, doktorowi honoris causa renomowanych uczelni, politykowi świata, który przyczynił się do rozszerzenia i pogłębienia świadomości ekologicznej mieszkańców Ziemi. Na specjalnych uroczystościach Rektor wręczył Medale za Zasługi dla UAM następującym osobom: Gordonowi Leslie Hugowi (15 września), prof. Wolfgangowi Ulrichowi Dresslerowi (30 września), prof. dr. hab. Hubertusowi Fischerowi (2 października), dr. Władysławowi Chmielowskiemu (19 października) oraz Davidowi A. Orwinowi (20 października). Kolejnym znaczącym wydarzeniem było wyróżnienie prof. Tadeusza Witczaka medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis, którego wręczenie odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 2008/2009. W roku 2008 liczne grono naszych pracowników i studentów zostało wyróżnione nagrodami Premiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pre- 9

10 zydenta Miasta Poznania oraz stypendiami i subsydiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i innymi. Laureaci nagrody Prezesa Rady Ministrów 1. za wybitny dorobek naukowy prof. dr Gerard Labuda (Wydział Historyczny) 2. za rozprawy doktorskie dr Anna Kotłowska (Wydział Historyczny), dr Danuta Nawrocka (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, dr Anna Słysz (Wydział Nauk Społecznych), dr Jarosław Zimny (Wydział Biologii) Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1. Prof. dr hab. Stanisław Lorenc nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 2. Prof. dr hab. Wojciech Dajczak (Wydział Prawa i Administracji) nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe Odznaczenia przyznane pracownikom UAM Medale Komisji Edukacji Narodowej 1. Prof. dr hab. Czesław Błaszak (Wydział Biologii) 2. Prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski (Wydział Matematyki i Informatyki) 3. Prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (Wydział Prawa i Administracji) 4. Prof. dr hab. Tadeusz Buksiński (Wydział Nauk Społecznych) Subsydia profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowane w UAM (Program Mistrz, 3-letnie) Edycja 2006 Prof. dr hab. Roman Murawski (Wydział Matematyki i Informatyki) Edycja Prof. dr hab. Bronisław Marciniak (Wydział Chemii) 2. Prof. dr hab. Tomasz Łuczak (Wydział Matematyki i Informatyki) Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program Start ) 1. Mgr Ravindra Witold Chhajlany (fizyka) 2. Dr Maciej Dybowski (prawo) 3. Mgr Bartłomiej Krupa (literaturoznawstwo) 4. Mgr Monika Szmyt (nauki o sztuce) 10

11 Przedłużone stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 1. Mgr Adam Huczyński (chemia) 2. Mgr Łukasz Kaczmarek (biologia) 3. Dr Anna Katarzyna Kochanowska-Nieborak (literaturoznawstwo) 4. Dr Konrad Miciukiewicz (socjologia) 5. Dr Witold Szczuciński (geologia) Laureaci stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego (przyznane przez Urząd Miasta Poznania) 1. Mgr Aleksandra Świda (Wydział Biologii) 2. Mgr Adam Huczyński (Wydział Chemii) 3. Dr Karolina Michalska (Wydział Chemii) 4. Dr Paweł Kurzyński (Wydział Fizyki) 5. Mgr Maciej Misiorny (Wydział Fizyki) 6. Mgr Piotr Trocha (Wydział Fizyki) Laureaci stypendium z Funduszu Rodziny Kulczyków DOKTORANCI 1. Mgr Małgorzata Łochyńska (Wydział Biologii) 2. Mgr Katarzyna Mirgos (Wydział Historyczny) 3. Mgr Marcin Podsiadło (Wydział Chemii) 4. Mgr Piotr Trocha (Wydział Fizyki) STUDENCI 1. Maja Stańko (Wydział Nauk Społecznych) 2. Alicja Rubczak (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) 3. Przemysław Grudziński (Wydział Matematyki i Informatyki) 4. Tomasz Ewertowski (Collegium Europaeum Gnesnense) 5. Jan Paczesny (Wydział Chemii) Laureaci stypendium Fundacji Profesora Janusza Pajewskiego STUDENCI 1. Urszula Bieniek (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) 2. Sebastian Gaczkowski (Wydział Historyczny) 3. Michał Kadłubowicz (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) 4. Anna Mikuła (Wydział Historyczny) 5. Mariola Przybyłek (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) 6. Marta Sosińska (Wydział Historyczny) 11

12 Laureaci stypendium im. Profesora Władysława Kuraszkiewicza 1. Mgr Agnieszka Matkowska (Wydział Neofilologii, Instytut Językoznawstwa) 2. Mgr Bartosz Wiland (Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Angielskiej) 3. Mgr Robert Skiba (WFPiK, Instytut Filologii Słowiańskiej) 4. Anna Poronina (studentka Coll. Polonicum, filologia polska) Nagradzane były również publikacje naszych pracowników. I tak: 1. Wyróżnienie w Konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Najlepszą Książkę Akademicką w roku 2008 otrzymała monografia Wiesława Olszewskiego Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli. 2. Nominację do Nagrody im. Długosza na Targach Książki w Krakowie 2008 otrzymała monografia Małgorzaty Hendrykowskiej Smosarska. 3. Nominacja do nagrody na najlepszy podręcznik na Targach Książki w Krakowie uzyskała książka Adama Choińskiego Limnologia fizyczna Polski. Wymienione wyżej nagrodzone i wyróżnione książki ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM. Istotne znaczenie w życiu naukowym Uniwersytetu w 2008 roku miało zorganizowanie przez poszczególne jednostki Uczelni 51 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, a także 97 konferencji o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, z których wymienić można: sesję wspomnieniową o profesorze Ludwiku Zabrockim, sesję z okazji 40-lecia Marca 1968 r. z udziałem prof. Karola Modzelewskiego, sesję dla uczczenia pamięci kryptologów twórców Enigmy, sesję z okazji Światowego Dnia Planety Ziemia czy Międzynarodową Konferencję poświęconą skutkom tsunami z 2004 roku. Zespoły rektorskie przywiązywały dużą wagę do spotkań z wysokimi przedstawicielami parlamentu i rządu, a także przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz uczelni krajowych i zagranicznych. W Gabinecie Rektora wielokrotnie gościli przedstawiciele ambasad i konsulatów (Belgii, Brazylii, Francji, Kambodży, Meksyku, Republiki Czech, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Tajlandii, Tunezji, Wietnamu oraz państw bałkańskich), a także wybitni reprezentanci świata nauki, kultury i gospodarki. Dnia 13 marca i ponownie 11 grudnia gościliśmy byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ala Gore a. W marcu 2008 minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka zaprezentowała w UAM Tezy założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Gościliśmy również Elżbietę Bieńkowską, ministra rozwoju regionalnego (14 maja), prof. Macieja Nowickiego, ministra środowiska (7 lipca) oraz dr. Henryka Jezierskiego, wiceministra środowiska (9 maja). 12

13 Podczas wszystkich wizyt dokonywaliśmy szerokiej prezentacji Uczelni, podkreślaliśmy jej dokonania naukowe, dydaktyczne i kulturalne oraz znaczenie UAM dla rozwoju edukacji narodowej i europejskiej oraz badań naukowych i życia społecznego. Zabiegaliśmy o zrozumienie i wspieranie potrzeb rozwojowych Uczelni. Ważnymi wydarzeniami o znaczeniu regionalnym było powołanie przez Prezydenta m. Poznania Rady Zarządzającej Funduszem Akademickiego Poznania poprzedzone podpisaniem stosownych porozumień z władzami uczelni akademickich naszego miasta (luty 2008) oraz 5 posiedzeń Kolegium Rektorów Miasta Poznania (któremu przewodniczy Rektor UAM), w tym z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz z udziałem ministra środowiska. Na spotkaniach omawiano wspólne sprawy istotne z punktu widzenia środowiska akademickiego miasta. Członkowie Kolegium spotkali się m.in. z władzami Miasta Poznania oraz członkami Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania. Szczególnie ważną funkcję w prezentacji naszych dokonań naukowych i dydaktycznych odegrały: XIII Poznański Przegląd Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (29 lutego 4 kwietnia); Targi Edukacyjne 2008 adresowane do młodzieży ubiegającej się o przyjęcie na studia, zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (22 24 lutego); czy XII Poznańskie Dni Książki Naukowej (9 11 października) oraz XI Festiwal Nauki i Sztuki (15 17 października). Rektor prof. S. Lorenc, jako przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prowadził 2 posiedzenia tego gremium (6 8 marca w Toruniu, czerwca w Szczecinie). To ostatnie było zebraniem podsumowującym 3-letnią kadencję KRUP, a zarazem wyborczym, podczas którego rektor-elekt prof. B. Marciniak został wiceprzewodniczącym Konferencji. W dniach grudnia w Warszawie miało miejsce posiedzenie KRUP w nowym składzie. Rektorzy brali również udział w obradach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (rektor Lorenc jako członek Prezydium): 18 stycznia w Łodzi, kwietnia we Wrocławiu, 16 maja w Warszawie, 4 6 czerwca w Koszalinie, 5 6 grudnia w Warszawie. Zespół rektorski aktywnie uczestniczył w posiedzeniach Konferencji Prorektorów Uniwersytetów Polskich (UKPROM czy UKF), Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, a także reprezentował Uczelnię w czasie wizyt w UAM rektorów uczelni polskich i zagranicznych. Ponadto w roku sprawozdawczym w UAM miały miejsce następujące wydarzenia: zakończenie szkolenia podyplomowego nauczycieli w ramach programu EFS (29 lipca); uczestniczyło blisko 3 tys. osób, 13

14 zawarcie przez Rektora ze związkami zawodowymi działającymi w UAM porozumienia dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pracowników (14 lipca), inauguracja działalności w UAM Instytutu Konfucjusza (14 czerwca), wręczenie certyfikatu wysokiej jakości kształcenia przez UKA i European Chemistry Thematic Network Wydziałowi Chemii UAM (20 czerwca), otwarcie w obiektach UAM Centrum Badawczego Telcordia-Poland (30 czerwca). Wszystkie ważne wydarzenia uniwersyteckie były odnotowywane w licznych artykułach prasowych oraz programach radiowych i telewizyjnych. Media udostępniały stosunkowo często swą antenę i łamy Rektorowi i Prorektorom dla przedstawienia ważnych problemów UAM. Władze rektorskie, przy pomocy rzecznika prasowego UAM, wielokrotnie organizowały konferencje prasowe poprzedzające najważniejsze wydarzenia na Uniwersytecie. Istotnym elementem promowania wizerunku Uczelni było opracowywanie i przygotowanie materiałów reklamowych UAM oraz prezentacji multimedialnych, promowanie UAM w prasie krajowej i zagranicznej, uczestnictwo w targach edukacyjnych. Działania te prowadził Zespół ds. Promocji, a od 1 października nowo utworzone Biuro Informacji i Promocji. Zespół rektorski przywiązywał dużą wagę do bezpośrednich spotkań z pracownikami i studentami naszej Uczelni. Sprzyjały temu specjalnie zorganizowane wydarzenia kulturalne i sportowe. Należy wymienić m.in.: Koncert Noworoczny w wykonaniu chórów uniwersyteckich (8 stycznia), Karnawałowy Koncert Charytatywny (22 lutego), Majówka w Botaniku (1 3 maja), Koncert Majowy (7 maja), Dzień Sportu (14 maja), cykl koncertów pod nazwą Wielkie recitale w Auli Uniwersyteckiej oraz cykl spotkań Verba Sacra. W ramach tego cyklu przygotowano siedem premier: Mądrość Syracha (Stanisław Brejdygant kwiecień), List św. Pawła do Rzymian (Adam Woronowicz czerwiec), J.Ch. Andersen Baśnie (Marian Opania maj), św. Jan od Krzyża Noc ciemna (Rafał Królikowski październik), Dostojewski (Anna Guzik listopad), Horacy (Wiesław Komasa listopad), Księgi Królewskie (Andrzej Ferenc grudzień). Odbył się także Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa. Na Wielkiej Gali Słowa, poświęconej Czesławowi Miłoszowi wystąpili: Halina Łabonarska, Dorota Segda, Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Krzysztof Wakuliński. Podczas specjalnej Gali Gustaw Holoubek in memoriam wystąpili: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Magda Zawadzka, Piotr Fronczewski, Krzysztof Gosztyła. Istotną rolę w propagowaniu dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu oraz w utrzymywaniu bliskich kontaktów z młodzieżą szkół średnich odgrywało Centrum Studiów Otwartych, które w okresie sprawozdawczym zorganizowało 4 cykle wykładów otwartych: Wydziału Biologii Powtórka 14

15 przed maturą oraz Problemy biologii i medycyny (we współpracy z Uniwersytetem Medycznym), Wydziału Chemii Chemia w wielu wymiarach oraz interdyscyplinarny cykl Człowiek w świecie zwierząt zwierzęta w świecie człowieka. Centrum Badań Edyty Stein zaproponowało również cykl wykładów otwartych Filozofia rozwoju duchowego, a Zakład Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM przygotował cykl wykładów zatytułowany Towards a science of performative creativity w języku angielskim. Swoją intensywną działalność kontynuowało Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu. Odbyły się między innymi spotkania z kandydatami na rektora, a także z absolwentem UAM prof. Piotrem Tryjanowskim oraz głównym ekonomistą PKO BP panem Łukaszem Tarnawą. Stworzono możliwość wspólnego udziału w kilku koncertach w Auli Uniwersyteckiej oraz w wycieczce po Kampusie Morasko. Bogata i wszechstronna działalność Uczelni była nacechowana harmonijną współpracą rektorów z całą wspólnotą akademicką. 15

16 2. ORGANA UCZELNI Wiosną 2008 odbyły się wybory organów jednoosobowych i kolegialnych w naszej Uczelni na kadencję W wyniku przeprowadzonych wyborów (14 kwietnia), rektorem UAM został prof. dr hab. Bronisław Marciniak. Na wniosek rektora Kolegium Elektorów (22 kwietnia) wybrało zespół prorektorów w składzie: prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk oraz prof. dr hab. Jacek Witkoś. Do 31 sierpnia Senat Uczelni liczył 70 członków z głosem stanowiącym i 5 osób z głosem doradczym. W posiedzeniach uczestniczył także przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, którym w roku 2008 był prof. Jerzy Lis. Od 1 września Senat liczy 57 członków z głosem stanowiącym i 4 osoby z głosem doradczym. Nadal w Senacie zasiada prof. Jerzy Lis, jako przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W roku sprawozdawczym Senat odbył 10 zwyczajnych posiedzeń. Podjęto 73 uchwały, w tym przede wszystkim te wynikające z ustawowej funkcji Senatu. Były to uchwały w sprawach: ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010, warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010, utworzenia kierunków/specjalności studiów od roku akademickiego 2009/2010, pensum dydaktycznego, rodzaju zajęć dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich w roku akademickim 2008/2009, planu rzeczowo-finansowego na rok 2008, przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2007 r. i udzielenie rektorowi absolutorium, składu Konwentu Godności Honorowych, 16

17 struktury organizacyjnej UAM i dostosowania do wymagań statutu UAM, określenia pensum dydaktycznego dla osób na stanowisku rektora, prorektora, dziekana, prodziekana ds. studenckich, dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu ds. studenckich w latach akademickich 2008/ /2012, poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych w roku Senat uchwalił również zmiany w niektórych aktach wewnętrznych: statucie UAM oraz regulaminie studiów doktoranckich, a także uchwalił nowy regulamin Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi (dawny Ośrodek Informatyki). Senat UAM wyrażał zgodę na zmiany w strukturze organizacyjnej wydziałów, a także podjął uchwały w sprawie zniesienia Instytutu Orientalistycznego, zniesienia Instytutu Fizyki, przekształcenia Katedry Filologii Słowiańskiej w Instytut Filologii Słowiańskiej oraz przekształcenia Ośrodka Informatyki w Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi. Senat przyjął sprawozdanie rektora z działalności Uczelni za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. oraz zarys programu jubileuszu obchodów 90-lecia UAM. Ponadto Senat zajął stanowisko dotyczące rozbudowy Biblioteki Raczyńskich oraz stanowisko w sprawie projektów ustaw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie większości posiedzeń zwyczajnych Senatu przewidziane były dyskusje na wybrane tematy dotyczące działalności UAM. Dyskusje dotyczyły m.in.: planu inwestycyjnego na 2008 rok, kształcenia nauczycieli w UAM, działalności Wydawnictwa Naukowego (diagnoza i propozycje zmian), internacjonalizacji kształcenia i badań naukowych na UAM. Senat wysłuchał również uwag Senackiej Komisji Rozwoju na koniec kadencji ; informacji o rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009 oraz informacji o działalności socjalnej w UAM i wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia członkowie Senatu wysłuchali informacji zespołu rektorskiego o działalności Uniwersytetu w okresie od oraz o wykonaniu planu finansowo-rzeczowego w okresie Na posiedzeniach Senatu wspominaliśmy zmarłych profesorów naszej Uczelni. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu z udziałem rad wydziałów związane były z uczczeniem zmarłych profesorów UAM: em. prof. dr. hab. Zygmunta Borasa z Wydziału Historycznego; prof. dr. hab. Andrzeja Chobota z Wydziału Prawa i Administracji; prof. dr. hab. Janusza Gniteckiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych; prof. Krzysztofa Golankiewicza z Wydziału Chemii; em. prof. dr. hab. Andrzeja Kopcewicza z Wydziału Neofilologii; 17

18 prof. dr hab. Elżbiety Koralewskiej-Batury z Wydziału Biologii; em. prof. dr. hab. Benona Miśkiewicza rektora UAM w latach ; prof. dr hab. Wandy Nowak z Wydziału Matematyki i Informatyki; prof. dr. hab. Wojciecha Rzepki z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej; prof. dr. hab. Józefa Skrzypczaka z Wydziału Studiów Edukacyjnych; prof. UAM dr. hab. Przemysława Szlachetki z Wydziału Fizyki; prof. dr. hab. Jana Tamulewicza z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych; em. prof. dr. hab. Jerzego Wisłockiego z Wydziału Prawa i Administracji; em. prof. dr hab. Krystyny Włodarczak z Wydziału Biologii. Pozostali zmarli pracownicy UAM w roku 2008 Dorota Dzierża (11 stycznia) st. wykł. Sławomir Mikołajczak (11 marca) Janusz Wilczyński (16 sierpnia) Waldemar Rutkiewicz (17 sierpnia) Roman Murlewski (18 września) st. wykł. Magdalena Sambor (14 października) Włodzimierz Śliwowski (10 grudnia). W minionym roku odbyły się także nadzwyczajne posiedzenia Senatu, podczas których Rektor wręczał nominacje na stanowiska profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Krzysztof Krasowski z Wydziału Prawa i Administracji (11 marca), prof. dr hab. Kazimierz Ziemnicki z Wydziału Biologii (17 czerwca) oraz prof. dr hab. Tomasz Goslar (7 listopada). Komisje Senackie, przygotowując liczne opinie i ekspertyzy stanowiące podstawę dyskusji i uchwał w istotnych sprawach Uczelni, odegrały ważną rolę. I tak: 1. Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów na swoich posiedzeniach zajmowała się opiniowaniem propozycji uchwał Senatu dotyczących wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych. Komisja omawiała wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2007 oraz opiniowała plan na 2008 rok. Po zmianie władz rektorskich działalność Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów koncentrowała się wokół następujących spraw: skompletowania nowego składu Komisji na kadencję Senatu i władz uczelni na lata oraz korekty planu rzeczowo-finansowego na rok Senacka Komisja ds. Kształcenia odbyła szereg spotkań, podczas których dyskutowała i opiniowała wszystkie sprawy dydaktyczne rozpatrywane przez Senat. Ponadto omawiano sprawy związane z makrokierunkami, studiami międzykierunkowymi, studiami doktoranckimi, szkoleniem pracow- 18

19 ników w zakresie dydaktyki szkoły wyższej, ocenianiem pracowników dydaktycznych przez studentów. 3. Komisja ds. Rozwoju Uczelni odbyła trzy posiedzenia, poświęcone głównie zaopiniowaniu wniosków dotyczących zmian w strukturze wydziałów. Przygotowano również dokument kończący pracę Komisji w kadencji Komisja w nowym składzie swoją działalność w roku 2008 rozpoczęła od uczestnictwa w seminarium Strategia rozwoju współczesnych uczelni wyższych (15 grudnia). W wyniku przedstawionych w trakcie konferencji problemów dotyczących roli Uniwersytetu we współczesnym świecie oraz kierunków jego rozwoju przystąpiono do dyskusji nad tezami dotyczącymi wizji rozwoju dla UAM na lata Senacka Komisja Prawna odbyła 11 (8 + 3) posiedzeń. Głównym przedmiotem prac Komisji było przygotowanie, opracowanie i uzgodnienie dwóch projektów uchwał nowelizujących statut UAM, w przedmiocie treści paragrafów 20 i 26, uchwalonych przez Senat UAM w lutym i kwietniu 2008 r. Ponadto Komisja opracowała lub opiniowała kilkanaście projektów uchwał Senatu. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć, przyjęte przez Senat, uchwały w sprawie zniesienia Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki oraz zniesienie Instytutu Orientalistycznego na Wydziale Neofilologii (opiniowane również przez Komisję ds. Rozwoju). W nowej kadencji opracowano opinie prawne dotyczące: projektów ustaw o zasadach finansowania nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz o Narodowym Centrum Nauki, a także opiniowano projekt uchwały Senatu UAM w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej do wymogów Statutu. 5. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich w roku 2008 nie rozpatrywała żadnych spraw dyscyplinarnych. 6. Komisja ds. Dyscyplinarnych dla Studentów prowadziła i zakończyła postępowanie dyscyplinarne wobec 4 studentów, z których jedno zakończyło się karą nagany, jedno karą wydalenia z uczelni oraz dwa umorzeniem postępowania wyjaśniającego. 7. Do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów wpłynęła w roku 2008 (15.12) jedna sprawa do rozpatrzenia. 8. W roku 2008 Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów zajmowała się jedną sprawą, w której postępowanie umorzono. Działały również stałe lub doraźne komisje rektorskie, którym przewodniczyli Rektor, prorektorzy oraz inni profesorowie i pracownicy Uczelni. Komisje opiniowały i doradzały Rektorowi w sprawach związanych z bieżącym kierowaniem Uczelnią, a także jej rozwojem i promowaniem. I tak: 1. Komisja Rektorska ds. Kadr, Finansów i Nagród Rektorskich (od 1 października Kadr i Finansów), złożona z prorektorów i dziekanów wszystkich wydziałów, której przewodniczył Rektor, odbywała spotkania 19

20 średnio raz w miesiącu, zajmując się na bieżąco najważniejszymi sprawami Uczelni. Wypowiadała się także w sprawie porządku obrad posiedzeń zwyczajnych Senatu. 2. Komisja Rektorska ds. Studiów Stacjonarnych, składająca się z prodziekanów ds. studenckich wszystkich wydziałów oraz dyrektorów kolegiów, której przewodniczył prorektor ds. studenckich, spotykała się regularnie, pracując aktywnie nad wszystkimi bieżącymi problemami dydaktycznymi oraz bytowymi studentów, a w szczególności takimi, jak: tryb i zasady przyjęć na studia, przebieg procesu rekrutacji, zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz promocja studiów w UAM, dalsze wdrażanie postanowień nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do ustawy, w zakresie dotyczącym kształcenia studentów, poszerzanie oferty dydaktycznej dla studentów obcokrajowców, wprowadzanie studiów dwustopniowych, opracowywanie nowych planów studiów i programów nauczania w oparciu o nowe standardy kształcenia i postanowienia Procesu Bolońskiego, zasady odbywania obowiązkowych praktyk studenckich, inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku, terminarz uroczystości absolutoryjnych. W roku 2008 Prorektor ds. studenckich spotykał się również z przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz organizacji studenckich i kół naukowych. 3. W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, której członkami są prodziekani ds. nauki wszystkich wydziałów UAM, omawiała następujące zagadnienia: podział środków finansowych przeznaczonych w roku 2008 na badania własne oraz ustalenie zasad dofinansowania działalności badawczej ze środków stanowiących rezerwę Rektora (dostęp do Internetu, prenumerata czasopism), harmonogram składania wniosków z zakresu działalności badawczej w MNiSzW, harmonogram i zasady składania wniosków w programach międzynarodowych, bieżące rozporządzenia MNiSzW, funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej szczególnie w zakresie zakupów baz danych, możliwość udziału pracowników Uczelni w programach stypendialnych Komisji Fulbrighta i Fundacji Alexandra von Humboldta, kategoryzacja jednostek Uczelni. 4. W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rektorska ds. Studiów Doktoranckich po uporządkowaniu spraw organizacji studiów doktoranckich, zorganizowaniu sekcji ds. studiów doktoranckich oraz uporządkowaniu spraw bytowych doktorantów podsumowała doświadczenia w tym zakresie na ogólnopolskiej konferencji. Odbyła się ona w maju 2008 r. w UAM i zgromadziła prorektorów odpowiedzialnych za studia doktoranckie z polskich uniwersytetów oraz niektórych uczelni poznańskich, a także parlamentarzystów i reprezentację doktorantów. Jej plonem było opracowanie propozycji zmian w przepisach dotyczących organizacji studiów doktoranckich oraz 20

21 pomocy materialnej dla słuchaczy studiów 3. stopnia. W roku 2008 Komisja skoncentrowała swoją uwagę na wzbogaceniu programów studiów doktoranckich, rozszerzeniu oferty ogólnouniwersyteckich wykładów dla doktorantów i wspieraniu inicjatyw konferencyjnych oraz wydawniczych uczestników studiów doktoranckich. Kontynuowano tradycyjne spotkania otwarte z doktorantami oraz owocną współpracę z zarządem samorządu doktorantów. Istotnie zwiększono fundusz na stypendia doktoranckie, czego efektem jest podwyższenie ich dla słuchaczy III i IV roku studiów oraz znaczące zwiększenie liczby stypendiów doktoranckich. W nowej kadencji Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego celem było przedstawienie koncepcji nowych władz rektorskich w sprawie modelu studiów III stopnia. Przedmiotem spotkania było ponadto omówienie spraw bieżących i zamierzeń na najbliższą przyszłość, w tym m.in.: kwestii stypendiów doktoranckich i ich rozdziału (naukowego i socjalnego), wykładów ogólnouniwersyteckich, przydziału akademików oraz nadgodzin za zajęcia prowadzone przez doktorantów. 5. Komisja Rektorska ds. Studiów Niestacjonarnych (złożona z prodziekanów ds. studiów niestacjonarnych wszystkich wydziałów oraz dyrektorów kolegiów) zajmowała się następującymi problemami: zwiększeniem oferty studiów niestacjonarnych wieczorowych; promocją studiów niestacjonarnych i podyplomowych; opracowaniem kryteriów zwalniania pracowników UAM z odpłatności za studia podyplomowe; strategią zwiększenia liczby kandydatów na studia niestacjonarne; ograniczeniem kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych a także przygotowaniem oferty studiów prowadzonych w języku obcym. 6. Na posiedzeniach Rektorskiej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy omawiano następujące zagadnienia: wnioski i zalecenia z przeprowadzanych kontroli wewnętrznych i przeglądów warunków pracy, realizację badań profilaktycznych pracowników, wypadki przy pracy, jakie miały miejsce w ostatnim okresie, nakazy Państwowej Inspekcji Pracy oraz wystąpienia PIP dotyczące szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego, obowiązek zorganizowania szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla prowadzących zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego, zasady organizowania szkoleń z zakresu BHP dla studentów rozpoczynających naukę oraz dla pracowników, sprawa Wydziałowej Komisji ds. BHP i Ppoż. (na Wydziale Chemii), plany działania i ewakuacji na wypadek pożaru, bieżące sprawy, związane z działalnością Inspektoratu BHP UAM. 21

22 Bardzo aktywnie działały 3 nowe komisje rektorskie, powołane w kadencji : 7. Komisja Rektorska ds. Współpracy z Gospodarką złożona jest z osób posiadających doświadczenie w kontaktach z gospodarką lub zajmujących się tą tematyką badawczo. Zadaniem Komisji jest wsparcie i konsultacje zamierzeń i działań zespołu rektorskiego, zmierzających do utworzenia Rady Gospodarczej przy JM Rektorze, ustanowienia regulacji dotyczących kontaktów z gospodarką, a także wsparcia obsługi kontraktów badawczych i usługowych przez administrację centralną. Na inauguracyjnym spotkaniu Komisji (28.11), kierownik Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprezentował dotychczasowe rezultaty pracy Centrum i plany na przyszłość. Przedyskutowano rolę i znaczenie przedstawicieli świata gospodarczego zaproponowanych do uczestnictwa w Radzie dla procesu badawczego i dydaktycznego Uczelni oraz możliwości komercjalizacji wyników prac badawczych. Omówiono plan pracy Komisji na rok akademicki 2008/2009. Przedyskutowano także konieczność opracowania tekstu Regulaminu dotyczącego ochrony własności intelektualnej na Uczelni. 8. Komisja Rektorska ds. Programów Europejskich złożona jest z osób posiadających doświadczenie w procesie aplikacji, realizacji i rozliczania projektów europejskich. Zadaniem Komisji jest wsparcie oraz konsultacje zamierzeń władz rektorskich związanych z ułatwieniem procesu aplikacji, jak i obsługi projektów ze strony administracji centralnej. Na inauguracyjnym spotkaniu (12.12), przewodniczący Komisji przedstawił zarys koncepcji budowy systemu wsparcia dot. kwestii przyjęcia funduszy europejskich na UAM, program działalności nowego działu administracji centralnej Działu Programów Europejskich (DPE), oraz propozycję zakresu działań sieci wydziałowych koordynatorów ds. programów europejskich. 9. Komisja Rektorska ds. Informacji i Promocji złożona jest z osób posiadających doświadczenie w promocji, przepływie informacji, popularyzacji nauki, marketingu i procesie budowy marki, często prowadzących działalność badawczą w tym obszarze. Głównym zadaniem Komisji jest konsultacja zamierzeń władz rektorskich w obszarze informacji i promocji oraz kształtowaniu nowego ładu na Uczelni w tym względzie. Na inauguracyjnym spotkaniu Komisji (20.10) przewodniczący Komisji przedstawił stan obecny i plany na przyszłość dotyczące promocji i marketingu UAM, zarysował koncepcję pracy nowego działu administracji centralnej (Biuro Informacji i Promocji UAM) oraz sieci wydziałowych koordynatorów ds. informacji i promocji, utworzonej w listopadzie 2008 roku. Omówiono przygotowania Uczelni do szczytu klimatycznego COP-14 oraz obchodów Jubileuszu 90-lecia Uczelni, a także plan pracy Komisji na rok akademicki 2008/

23 Ponadto w nowej kadencji władz rektorskich, jesienią 2008 roku, powołano doraźne komisje i zespoły rektorskie: 1. Komisja ds. Przeglądu Jednostek Ogólnouczelnianych, Międzywydziałowych i Centrów Uniwersyteckich dokonała w czasie kilkunastu spotkań przeglądu sprawozdań z działalności wszystkich jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, pozawydziałowych i centrów uniwersyteckich, a także ośrodków zamiejscowych. Potwierdzono działalność większości jednostek; brak aktywności stwierdzono w przypadku Centrum Badań nad Terroryzmem oraz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w Pniewach, Nowym Tomyślu, Pleszewie, Krotoszynie. Ponadto stwierdzono brak prawnych podstaw działania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Jarocinie. Komisja przeanalizowała także zakres zadań poszczególnych jednostek ze względu na regulacje wprowadzone przez nowy Statut UAM. Wyniki przeglądu były podstawą dla prac Zespołu ds. struktury organizacyjnej UAM. 2. Zespół ds. Struktury Organizacyjnej UAM od 1 grudnia 2008 r. prowadzi prace nad dostosowaniem struktury UAM do nowego Statutu UAM; w wyniku prac przygotowano kilka uchwał i zarządzeń rektora. 3. Komisja Rektorska ds. Strategii UAM złożona z wybitnych przedstawicieli wszystkich wydziałów i powołana do opiniowania prac Zespołu ds. Opracowania Projektu Strategii Rozwoju UAM (w roku 2008 nie odbyła posiedzenia). 4. Zespół ds. Opracowania Projektu Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył w 2008 roku 3 spotkania poświęcone: opracowaniu dokumentu dotyczącego misji UAM, przygotowaniu diagnozy istniejącego stanu uczelni oraz opracowaniu analiz poszczególnych dziedzin funkcjonowania Uniwersytetu. Ponadto zorganizowano seminarium dla kadry zarządzającej UAM nt. zarządzania strategicznego (15 grudnia). 5. Komisja ds. Negocjacji w Sprawie Zakupu Działek na Kampusie Morasko w 2008 r. nie podjęła działań. Dnia 25 września odbyło się spotkanie z dziekanami, dyrektorami instytutów kierunkowych oraz kierownikami jednostek poza- i międzywydziałowych poświęcone omówieniu działalności Uczelni w rozpoczynającym się roku akademickim. W okresie sprawozdawczym Rektor w towarzystwie Prorektora d/s Kadr i Rozwoju wielokrotnie spotykał się z osobami obchodzącymi jubileusz pracy na Uniwersytecie. Spotkania te były okazją do złożenia osobistych podziękowań i gratulacji wyróżnionym nauczycielom akademickim, a także okazją do wymiany poglądów na sprawy uniwersyteckie. Wszystkie ważniejsze informacje o działalności Uniwersytetu były drukowane w Życiu Uniwersyteckim (12 numerów każdorazowo w nakładzie 1300 egzemplarzy, dwa wydania specjalne z okazji wyborów oraz specjalne 23

24 polskojęzyczne i angielskojęzyczne wydanie z okazji Konferencji Klimatycznej), a także w wersji elektronicznej w formacie PDF na oraz w skrótowej formie w informatorze Tydzień (40 numerów). Każdy nowy numer Tygodnia był umieszczany na uniwersyteckiej stronie internetowej. Serwis ten rozsyłano też drogą mailową (do pracowników UAM, mediów, itd.), jak również rozwieszano na tablicach informacyjnych w UAM. Na uczelnianej stronie internetowej podawane były również streszczenia obrad Senatu wraz z uchwałami oraz zarządzenia Rektora. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć naszej uczelni odgrywała działalność Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego. Studio Filmowe ODM w roku 2008 kontynuowało realizację cyklicznego programu Z życia Uniwersytetu, cyklu filmów dokumentalnych pt. Wybitne postacie Uniwersytetu (nowe odcinki poświęcono sylwetkom: prof. Edwarda Balcerzana, prof. Franciszka Kaczmarka, prof. Juliana Musielaka i prof. Hanny Kóčki-Krenz). Zrealizowano także film dokumentalny pt. Enigma sukces poznańskich matematyków, który wraz z filmem pt. XIII Festiwal Słowian i Wikingów zdobył jedną z głównych nagród na III Festiwalu Filmów Popularnonaukowych w Gdańsku w 2008 roku. W roku sprawozdawczym USF rozpoczęło realizację kolejnego cyklicznego programu pt. Arcydzieła, Arcymyśli wykłady uniwersyteckie, emitowanego w WTK. Zrealizowano 12 wykładów telewizyjnych przy ogromnym zainteresowaniu odbiorców. Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny w ramach działalności usługowej kompleksowo obsługiwał multimedialnie konferencje naukowe (krajowe i międzynarodowe), imprezy organizowane przez Biuro Rektora (inauguracje, koncerty, spotkania, debaty, festiwale itp.) oraz przeprowadzał bezpośrednie transmisje internetowe z wykładów otwartych i innych imprez uniwersyteckich. W roku 2008, dzięki środkom finansowym JM Rektora UAM i środkom wypracowanym z działalności usługowej ODM udało się kontynuować proces wymiany telewizyjnego sprzętu analogowego na cyfrowy. 24

25 3. STUDENCI 3.1. Formy studiów, poziomy kształcenia, rekrutacja, liczba studentów W roku 2007/2008 prowadzono studia na 45 kierunkach i 178 specjalnościach, a kształcenie podyplomowe na 71 kierunkach studiów podyplomowych (25 programów studiów finansowanych było z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)). W roku 2008/2009 kształcenie prowadzi się na 47 kierunkach i 178 specjalnościach, a podyplomowo UAM kształci w ramach 52 programów studiów. Kształcenie na studiach prowadzone jest w różnych formach: 1) studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 1.1), 2) studia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 1.2), 3) jednolite studia magisterskie: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 1.3), 4) studia podyplomowe (zał. 1.4), 5) studia doktoranckie: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 1.5). W roku 2007/2008 do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne zgłosiło się kandydatów. W wyniku rekrutacji uczelnia przyjęła 7959 osób na studia stacjonarne, 7012 na studia niestacjonarne. Zatem liczba osób przyjętych na I rok studiów wynosiła W roku 2008/2009 w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne uczestniczyło kandydatów. Uczelnia przyjęła na I rok studiów osób, w tym 8661 na studia stacjonarne i 6594 na studia niestacjonarne (zał. 2). W roku 2007/2008 mury naszej uczelni opuściło absolwentów, z tego 5772 osób po studiach stacjonarnych oraz 4638 osób po studiach niestacjonarnych (zał. 3). Poniższy wykres ilustruje sytuację w tym zakresie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Rok akademicki 2007/2008 rozpoczęło studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 4951 słuchaczy studiów podyplomowych i 1276 doktorantów. Dla roku akademickiego 2008/2009 dane te są następujące: studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 2247 słuchaczy na studiach podyplomowych oraz 1308 doktorantów. 25

26 26 Dynamikę na przestrzeni ostatnich 20 lat przedstawiają poniższe wykresy:

27 Jak widać od 3 4 lat w sposób zauważalny maleje sumaryczna liczba studentów na naszej Uczelni Nowe kierunki/specjalności studiów W roku 2007/2008 utworzono nowe kierunki i specjalności studiów w różnych jednostkach UAM, tj: biofizyka na Wydziale Fizyki studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia komunikacja europejska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia (zajęcia odbywają się w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie) malarstwo na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu studia stacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia chemia specjalność chemia kosmetyczna na Wydziale Chemii studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia filologia specjalność studia śródziemnomorskie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia 27

28 filologia specjalność filologia polska jako obca na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia dla kandydatów nie będących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską (zajęcia odbywają się w Collegium Polonicum w Słubicach) filologia specjalność hebraistyka na Wydziale Neofilologii studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia filologia specjalność indologia na Wydziale Neofilologii studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia filologia specjalność filologia niderlandzka na Wydziale Neofilologii studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia historia specjalność nauczycielska na Wydziale Historycznym studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia pedagogika specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne na Wydziale Studiów Edukacyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia pedagogika specjalność edukacja dorosłych i gerontologia na Wydziale Studiów Edukacyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia pedagogika specjalność praca socjalna na Wydziale Studiów Edukacyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia pedagogika specjalność projektowanie systemów kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia pedagogika specjalność resocjalizacja na Wydziale Studiów Edukacyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia W roku 2008/2009 nowymi kierunkami i specjalnościami studiów są: dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia wschodoznawstwo na Wydziale Historycznym studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia astronomia specjalność astronomia z informatyką na Wydziale Fizyki studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów na Wydziale Fizyki studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia fizyka specjalność fizyka ogólna na Wydziale Fizyki studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia 28

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku.

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Rektor W. Nowak przedstawił Sprawozdanie Rektora na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierające informacje o: zmarłych pracownikach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Łódź, 6 grudnia 2014 1. Studia 1. Studia I stopnia Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 23 marca 2016 roku

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 23 marca 2016 roku Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 23 marca 2016 roku Rektor Wojciech Nowak powitał wszystkich członków Senatu UJ i poinformował o zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu pracownikach Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ Załącznik do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2016 2020

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 27 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 27 głosami

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2012-2016 Dział I Wybory rektora i prorektorów Rozdział 1 Wybory rektora 1 Wyboru rektora dokona kolegium elektorów

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 26.10.2014 r. mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI III kwartał UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH Data Miejsce Cel/Opis 2014-07-09 Sejm RP Udział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 112 UCHWAŁA NR 237 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie planu finansowego na rok 2014 Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce II edycja

Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce II edycja Konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce II edycja Celem konkursu organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 63 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykaz zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 63 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykaz zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 63 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykaz zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1. W 6 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie następujące:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZADZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015. W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały:

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015. W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015 W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 28 stycznia 2015 roku nr: 1/I/2015 w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 4 LATA NIE ZAPOMINAJ! TERAZ ZARAZ INTEGRACJA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU TERAZ ZARAZ 4 LATA ZAPAMIĘTAĆ! doktoranci.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych;

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; Sprawozdanie z działalności USS AMG w roku akademickim 2007/2008 Skład ZARZĄDU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ w GDAŃSKU w kadencji 2007-2009 * Przewodnicząca: Anna Krystyna Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH REGULAMIN INSTYTUTU BIOLOGII NA WYDZIALE PRZYRODNICZYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie

Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie Pkt 4.1. Tabela 1 Lp WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - stan na koniec III kwartału 2012 roku (bez przychodów pozabudżetowych jednostek i dotacji pozadydaktycznych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie za % Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9 Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 15 marca 2011r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Wydanie: Stron: I 9 DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU STUDIÓW OD IMMATRYKULACJI DO MOMENTU ZALICZENIA OSTATNIEGO

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo