SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU PRZYJĘTE NA POSIEDZENIU SENATU UAM 27 KWIETNIA 2009 ROKU POZNAŃ

2 Przygotowano na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki organizacyjne UAM Redakcja: Natalia Chromińska Edycja tabel: Natalia Ratajczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009 Fotografie: Maciej Męczyński Życie Uniwersyteckie Korektor: Andrzej Pietrzak Łamanie komputerowe: Eugeniusz Strykowski WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Poznań, ul. F. Nowowiejskiego 55 tel , fax ZAKŁAD GRAFICZNY UAM POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO 1 2

3 Spis treści WPROWADZENIE ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE ORGANA UCZELNI STUDENCI Formy studiów, poziomy kształcenia, rekrutacja, liczba studentów Nowe kierunki/specjalności studiów Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne oraz jednostka wspólna UAM Jakość nauczania, indywidualizacja studiów Internacjonalizacja studiów Sprawy bytowe studentów i doktorantów Studenci niepełnosprawni Działalność naukowa, kulturalna, sportowa i organizacyjna Działalność naukowa Działalność kulturalna Działalność sportowa Działalność organizacyjna Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM PRACOWNICY Nauczyciele akademiccy Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Rozwój naukowy Sprawy socjalne BADANIA NAUKOWE I WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ INWESTYCJE BUDOWLANE I REMONTY ZMIANY ORGANIZACYJNE INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jednostka międzyuczelniana Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne Biblioteka Uniwersytecka Wydawnictwo Naukowe

4 Archiwum UAM Ogród Botaniczny Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych Kolegium Języków Obcych Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM Centrum Zaawansowanych Technologii UAM Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Międzywydziałowe jednostki organizacyjne Studium Nauczania Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pracownia Pytań Granicznych Ośrodki uniwersyteckie Austriacki Ośrodek Kultury. Centrum Egzaminacyjne ÖSD Biblioteka i Czytelnia Brytyjska Ośrodek Alliance Française UAM Instytut Konfucjusza Centra uniwersyteckie Centrum Badań im. Edyty Stein Centrum Badań Środkowoazjatyckich Centrum Badania Jakości Życia Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej Centrum Etyki Instytut Wielkopolski Centrum Studiów nad Polityką Publiczną Humanistyczne Centrum Badań Dyskurs Wielokulturowy Interdyscyplinarne Centrum Przetwarzania Mowy i Języka Laboratorium 14 C Centrum Integracji Europejskiej Centrum Studiów Otwartych Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej Uniwersyteckie Centrum Koordynacyjno-Programowe Kształcenia Nauczycieli ZAKOŃCZENIE ZAŁĄCZNIKI

5 WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie ma szczególny charakter. Została tu omówiona działalność Uczelni w roku 2008, a więc w roku, w którym miały miejsce wybory nowych władz Uczelni. Sprawozdanie składają zatem rektor prof. Stanisław Lorenc, pełniący funkcję do 31 sierpnia 2008 roku oraz rektor prof. Bronisław Marciniak, kierujący uczelnią od 1 września 2008 roku. Zarówno wydarzenia zewnętrzne o charakterze politycznym, społecznym i kulturalnym, jak i wewnętrzna polityka Uczelni kształtowały oblicze Uniwersytetu w roku W minionym okresie realizowany był taki program działalności Uczelni, aby przy utrzymaniu bardzo wysokiej liczby studentów oraz ograniczonym finansowaniu nauki i dydaktyki mogła ona sprostać wymogom stawianym przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz wymaganiom stawianym nauce i edukacji. Zapowiedzi i deklaracje Premiera oraz Rady Ministrów dotyczące znacznego wzrostu wydatków państwa na szkolnictwo wyższe w budżecie na rok 2009 z jednej strony oraz budzące wiele kontrowersji i sporów w społeczności akademickiej całego kraju propozycje zapisów projektów nowych ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego i sektora naukowo-badawczego w Polsce z drugiej strony, stanowiły, obok pojawiających się pod koniec 2008 roku jednoznacznych oznak zbliżającego się kryzysu gospodarczego, najważniejsze dla naszej społeczności wydarzenia na scenie politycznej, naukowej i gospodarczej kraju. Wewnętrzne życie Uczelni w roku 2008 zdominowała kampania wyborcza i zmiany w wyniku wyborów na stanowiskach kierujących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi (wydziałami) oraz Rektora i prorektorów. W Sprawozdaniu zostały przedstawione kolejno: istotne zadania i wydarzenia uczelniane, współpraca organów Uczelni ze wspólnotą akademicką, tworzenie przyjaznego klimatu społecznego wokół Uczelni, kształcenie i sprawy studenckie, statystyki pracownicze, stopnie i tytuły naukowe, badania naukowe i współpraca z zagranicą, inwestycje budowlane i remonty oraz zmiany organizacyjne w Uczelni. Ujęto także sprawozdania innych jednostek organizacyjnych oraz centrów uniwersyteckich w formie dostarczonej przez ich kierownictwo. Integralną część Sprawozdania stanowią załączniki, zawierające szczegółowe dane liczbowe. 5

6 6

7 1. ISTOTNE ZADANIA I WYDARZENIA UCZELNIANE W okresie sprawozdawczym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni angażował się w realizację zadań naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, społecznych i kulturalnych. Uczelnia nasza jest świadoma tego, iż wysoka ranga oraz zapewnienie warunków rozwoju zależą nie tylko od wybitnej kadry naukowej, ale także od uznania polityków i szeroko rozumianej opinii społecznej, tak w kraju, jak i za granicą. Na renomę Uniwersytetu wpływa nie tylko tradycja czy osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, ale przede wszystkim atrakcyjny program kształcenia studentów oraz udział w wielu istotnych programach międzynarodowych. Utrzymująca się na wysokim liczebnym poziomie społeczność akademicka UAM plasuje nas nieustannie na czele uczelni poznańskich, a także wśród czołowych uniwersytetów polskich. W roku 2008 Uniwersytet skupiał prawie ponad 60-tysięczną społeczność, złożoną ze studentów i doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, administracyjnych i innych. W omawianym okresie funkcjonowało najpierw 13, a następnie 14 wydziałów (1 września wyodrębnił się Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) oraz kilkanaście innych jednostek. W ramach tej działalności dysponowaliśmy bardzo rozległą ofertą dydaktyczną. Rekrutacja w roku akademickim 2007/2008 prowadzona była na 45 kierunkach i 178 specjalnościach, a w roku akademickim 2008/2009 na 47 kierunkach i 178 specjalnościach. Badania naukowe, obok dydaktyki, stanowią o sile naszego Uniwersytetu. Są one prowadzone na wydziałach, w instytutach, w zakładach i pracowniach, a także w specjalistycznych, często interdyscyplinarnych centrach badawczych. W roku 2008 osiągnięto wiele znaczących wyników naukowych, opublikowanych w tysiącach prac naukowych, książek i monografii oraz przedstawionych na wielu konferencjach i sesjach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich. W roku 2008 Uczelnia kontynuowała owocną współpracę z organami samorządów terytorialnych w zakresie organizowania zajęć dydaktycznych na poziomie licencjackim w swoich ośrodkach zamiejscowych. 7

8 W rankingu prowadzonym przez redakcje Rzeczpospolitej i Perspektyw UAM w okresie sprawozdawczym uzyskał 4. miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich w kraju, a 1. miejsce i tytuł najbardziej prodoktoranckiej uczelni w Polsce w konkursie Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Na wysoką rangę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wpływa przede wszystkim potencjał jego kadry naukowo-dydaktycznej. Składa się na niego praca wybitnych uczonych, którzy samodzielnie i wraz ze swoimi współpracownikami oraz uczniami tworzą dzieła i osiągnięcia naukowe, zyskujące uznanie w europejskim i światowym obszarze badawczym. Wyrazem uznania dla profesorów naszego Uniwersytetu było m.in.: pełnienie funkcji wicemarszałka Senatu RP przez prof. Marka Ziółkowskiego, przyznanie medalu Rządu Republiki Korei za zasługi dla kultury prof. Jerzemu Bańczerowskiemu, nadanie godności doktora honoris causa profesorowi Andrzejowi Szwarcowi przez Uniwersytet Viadrina (wręczenie 2 lipca) i profesorowi Stefanowi Jurdze przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (wręczenie 3 lipca), wyróżnienie prof. Wojciecha Nawrocika tytułem najlepszego popularyzatora nauki w prestiżowym konkursie serwisu naukowego PAP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na uwagę zasługuje również fakt, iż prof. Piotr Tryjanowski (Wydział Biologii) jest członkiem ekspertem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), organizacji, która 12 października 2007 r. wraz z Alem Gore em została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla za wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za walkę z takimi zmianami. Prof. Tryjanowski aktywnie uczestniczył w 14. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która miała miejsce w Poznaniu w grudniu 2008 roku. Wiosną 2008 roku miały miejsce wybory do Rady Nauki, w wyniku których znalazło się w niej sześciu profesorów UAM. Są to profesorowie: Jerzy Brzeziński, Michał Karoński, Henryk Koroniak, Andrzej Kostrzewski, Wojciech Nawrocik i Waldemar Żukowski. Ponadto pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołała w skład Rady dwóch kolejnych profesorów UAM: Romana Hausera i Tomasza Jasińskiego. Nasza liczna wspólnota akademicka w dalszym ciągu wymagała zwiększenia powierzchni lokalowej służącej nauczaniu i prowadzeniu badań. Było to możliwe dzięki realizowaniu programu inwestycyjnego, finansowanego przez budżet państwa, z własnych środków oraz ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego UE. 8

9 Ważne wydarzenia związane z rozwojem uniwersyteckiej infrastruktury to: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (28 stycznia), zawieszenie wiechy na budynku naukowo-dydaktycznym Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (28 marca), otwarcie Biblioteki Filologicznej Novum Wydziału Neofilologii (26 czerwca), oddanie do użytku najnowszego budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (27 czerwca), wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obiektów dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji (30 czerwca), zawieszenie wiechy na budynku Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (25 lipca), wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę uniwersyteckiej Hali Sportowej na Morasku (28 lipca), wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Kolegium UAM w Pile (18 sierpnia), zakończenie procedury przetargowej na budowę obiektów Wydziału Chemii na Kampusie Morasko (sierpień wrzesień), rozpoczęcie działalności Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (1 września), zakończenie wyposażenia Domu Studenckiego FORUM w Słubicach, zakończenie wyposażenia Sali Sportowej w Kolegium Europejskim w Gnieźnie. Bardzo istotnym wydarzeniem w życiu Uczelni była uroczystość nadania godności doktora honoris causa (11 grudnia) Albertowi Arnoldowi Gore owi laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2007, byłemu wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, laureatowi licznych prestiżowych nagród i wyróżnień, doktorowi honoris causa renomowanych uczelni, politykowi świata, który przyczynił się do rozszerzenia i pogłębienia świadomości ekologicznej mieszkańców Ziemi. Na specjalnych uroczystościach Rektor wręczył Medale za Zasługi dla UAM następującym osobom: Gordonowi Leslie Hugowi (15 września), prof. Wolfgangowi Ulrichowi Dresslerowi (30 września), prof. dr. hab. Hubertusowi Fischerowi (2 października), dr. Władysławowi Chmielowskiemu (19 października) oraz Davidowi A. Orwinowi (20 października). Kolejnym znaczącym wydarzeniem było wyróżnienie prof. Tadeusza Witczaka medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis, którego wręczenie odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 2008/2009. W roku 2008 liczne grono naszych pracowników i studentów zostało wyróżnione nagrodami Premiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pre- 9

10 zydenta Miasta Poznania oraz stypendiami i subsydiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i innymi. Laureaci nagrody Prezesa Rady Ministrów 1. za wybitny dorobek naukowy prof. dr Gerard Labuda (Wydział Historyczny) 2. za rozprawy doktorskie dr Anna Kotłowska (Wydział Historyczny), dr Danuta Nawrocka (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, dr Anna Słysz (Wydział Nauk Społecznych), dr Jarosław Zimny (Wydział Biologii) Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1. Prof. dr hab. Stanisław Lorenc nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 2. Prof. dr hab. Wojciech Dajczak (Wydział Prawa i Administracji) nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe Odznaczenia przyznane pracownikom UAM Medale Komisji Edukacji Narodowej 1. Prof. dr hab. Czesław Błaszak (Wydział Biologii) 2. Prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski (Wydział Matematyki i Informatyki) 3. Prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (Wydział Prawa i Administracji) 4. Prof. dr hab. Tadeusz Buksiński (Wydział Nauk Społecznych) Subsydia profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizowane w UAM (Program Mistrz, 3-letnie) Edycja 2006 Prof. dr hab. Roman Murawski (Wydział Matematyki i Informatyki) Edycja Prof. dr hab. Bronisław Marciniak (Wydział Chemii) 2. Prof. dr hab. Tomasz Łuczak (Wydział Matematyki i Informatyki) Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program Start ) 1. Mgr Ravindra Witold Chhajlany (fizyka) 2. Dr Maciej Dybowski (prawo) 3. Mgr Bartłomiej Krupa (literaturoznawstwo) 4. Mgr Monika Szmyt (nauki o sztuce) 10

11 Przedłużone stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 1. Mgr Adam Huczyński (chemia) 2. Mgr Łukasz Kaczmarek (biologia) 3. Dr Anna Katarzyna Kochanowska-Nieborak (literaturoznawstwo) 4. Dr Konrad Miciukiewicz (socjologia) 5. Dr Witold Szczuciński (geologia) Laureaci stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego (przyznane przez Urząd Miasta Poznania) 1. Mgr Aleksandra Świda (Wydział Biologii) 2. Mgr Adam Huczyński (Wydział Chemii) 3. Dr Karolina Michalska (Wydział Chemii) 4. Dr Paweł Kurzyński (Wydział Fizyki) 5. Mgr Maciej Misiorny (Wydział Fizyki) 6. Mgr Piotr Trocha (Wydział Fizyki) Laureaci stypendium z Funduszu Rodziny Kulczyków DOKTORANCI 1. Mgr Małgorzata Łochyńska (Wydział Biologii) 2. Mgr Katarzyna Mirgos (Wydział Historyczny) 3. Mgr Marcin Podsiadło (Wydział Chemii) 4. Mgr Piotr Trocha (Wydział Fizyki) STUDENCI 1. Maja Stańko (Wydział Nauk Społecznych) 2. Alicja Rubczak (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) 3. Przemysław Grudziński (Wydział Matematyki i Informatyki) 4. Tomasz Ewertowski (Collegium Europaeum Gnesnense) 5. Jan Paczesny (Wydział Chemii) Laureaci stypendium Fundacji Profesora Janusza Pajewskiego STUDENCI 1. Urszula Bieniek (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) 2. Sebastian Gaczkowski (Wydział Historyczny) 3. Michał Kadłubowicz (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) 4. Anna Mikuła (Wydział Historyczny) 5. Mariola Przybyłek (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) 6. Marta Sosińska (Wydział Historyczny) 11

12 Laureaci stypendium im. Profesora Władysława Kuraszkiewicza 1. Mgr Agnieszka Matkowska (Wydział Neofilologii, Instytut Językoznawstwa) 2. Mgr Bartosz Wiland (Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Angielskiej) 3. Mgr Robert Skiba (WFPiK, Instytut Filologii Słowiańskiej) 4. Anna Poronina (studentka Coll. Polonicum, filologia polska) Nagradzane były również publikacje naszych pracowników. I tak: 1. Wyróżnienie w Konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Najlepszą Książkę Akademicką w roku 2008 otrzymała monografia Wiesława Olszewskiego Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli. 2. Nominację do Nagrody im. Długosza na Targach Książki w Krakowie 2008 otrzymała monografia Małgorzaty Hendrykowskiej Smosarska. 3. Nominacja do nagrody na najlepszy podręcznik na Targach Książki w Krakowie uzyskała książka Adama Choińskiego Limnologia fizyczna Polski. Wymienione wyżej nagrodzone i wyróżnione książki ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM. Istotne znaczenie w życiu naukowym Uniwersytetu w 2008 roku miało zorganizowanie przez poszczególne jednostki Uczelni 51 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, a także 97 konferencji o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, z których wymienić można: sesję wspomnieniową o profesorze Ludwiku Zabrockim, sesję z okazji 40-lecia Marca 1968 r. z udziałem prof. Karola Modzelewskiego, sesję dla uczczenia pamięci kryptologów twórców Enigmy, sesję z okazji Światowego Dnia Planety Ziemia czy Międzynarodową Konferencję poświęconą skutkom tsunami z 2004 roku. Zespoły rektorskie przywiązywały dużą wagę do spotkań z wysokimi przedstawicielami parlamentu i rządu, a także przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz uczelni krajowych i zagranicznych. W Gabinecie Rektora wielokrotnie gościli przedstawiciele ambasad i konsulatów (Belgii, Brazylii, Francji, Kambodży, Meksyku, Republiki Czech, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Tajlandii, Tunezji, Wietnamu oraz państw bałkańskich), a także wybitni reprezentanci świata nauki, kultury i gospodarki. Dnia 13 marca i ponownie 11 grudnia gościliśmy byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ala Gore a. W marcu 2008 minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka zaprezentowała w UAM Tezy założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Gościliśmy również Elżbietę Bieńkowską, ministra rozwoju regionalnego (14 maja), prof. Macieja Nowickiego, ministra środowiska (7 lipca) oraz dr. Henryka Jezierskiego, wiceministra środowiska (9 maja). 12

13 Podczas wszystkich wizyt dokonywaliśmy szerokiej prezentacji Uczelni, podkreślaliśmy jej dokonania naukowe, dydaktyczne i kulturalne oraz znaczenie UAM dla rozwoju edukacji narodowej i europejskiej oraz badań naukowych i życia społecznego. Zabiegaliśmy o zrozumienie i wspieranie potrzeb rozwojowych Uczelni. Ważnymi wydarzeniami o znaczeniu regionalnym było powołanie przez Prezydenta m. Poznania Rady Zarządzającej Funduszem Akademickiego Poznania poprzedzone podpisaniem stosownych porozumień z władzami uczelni akademickich naszego miasta (luty 2008) oraz 5 posiedzeń Kolegium Rektorów Miasta Poznania (któremu przewodniczy Rektor UAM), w tym z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz z udziałem ministra środowiska. Na spotkaniach omawiano wspólne sprawy istotne z punktu widzenia środowiska akademickiego miasta. Członkowie Kolegium spotkali się m.in. z władzami Miasta Poznania oraz członkami Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania. Szczególnie ważną funkcję w prezentacji naszych dokonań naukowych i dydaktycznych odegrały: XIII Poznański Przegląd Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (29 lutego 4 kwietnia); Targi Edukacyjne 2008 adresowane do młodzieży ubiegającej się o przyjęcie na studia, zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (22 24 lutego); czy XII Poznańskie Dni Książki Naukowej (9 11 października) oraz XI Festiwal Nauki i Sztuki (15 17 października). Rektor prof. S. Lorenc, jako przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prowadził 2 posiedzenia tego gremium (6 8 marca w Toruniu, czerwca w Szczecinie). To ostatnie było zebraniem podsumowującym 3-letnią kadencję KRUP, a zarazem wyborczym, podczas którego rektor-elekt prof. B. Marciniak został wiceprzewodniczącym Konferencji. W dniach grudnia w Warszawie miało miejsce posiedzenie KRUP w nowym składzie. Rektorzy brali również udział w obradach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (rektor Lorenc jako członek Prezydium): 18 stycznia w Łodzi, kwietnia we Wrocławiu, 16 maja w Warszawie, 4 6 czerwca w Koszalinie, 5 6 grudnia w Warszawie. Zespół rektorski aktywnie uczestniczył w posiedzeniach Konferencji Prorektorów Uniwersytetów Polskich (UKPROM czy UKF), Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, a także reprezentował Uczelnię w czasie wizyt w UAM rektorów uczelni polskich i zagranicznych. Ponadto w roku sprawozdawczym w UAM miały miejsce następujące wydarzenia: zakończenie szkolenia podyplomowego nauczycieli w ramach programu EFS (29 lipca); uczestniczyło blisko 3 tys. osób, 13

14 zawarcie przez Rektora ze związkami zawodowymi działającymi w UAM porozumienia dotyczącego podwyżki wynagrodzeń dla pracowników (14 lipca), inauguracja działalności w UAM Instytutu Konfucjusza (14 czerwca), wręczenie certyfikatu wysokiej jakości kształcenia przez UKA i European Chemistry Thematic Network Wydziałowi Chemii UAM (20 czerwca), otwarcie w obiektach UAM Centrum Badawczego Telcordia-Poland (30 czerwca). Wszystkie ważne wydarzenia uniwersyteckie były odnotowywane w licznych artykułach prasowych oraz programach radiowych i telewizyjnych. Media udostępniały stosunkowo często swą antenę i łamy Rektorowi i Prorektorom dla przedstawienia ważnych problemów UAM. Władze rektorskie, przy pomocy rzecznika prasowego UAM, wielokrotnie organizowały konferencje prasowe poprzedzające najważniejsze wydarzenia na Uniwersytecie. Istotnym elementem promowania wizerunku Uczelni było opracowywanie i przygotowanie materiałów reklamowych UAM oraz prezentacji multimedialnych, promowanie UAM w prasie krajowej i zagranicznej, uczestnictwo w targach edukacyjnych. Działania te prowadził Zespół ds. Promocji, a od 1 października nowo utworzone Biuro Informacji i Promocji. Zespół rektorski przywiązywał dużą wagę do bezpośrednich spotkań z pracownikami i studentami naszej Uczelni. Sprzyjały temu specjalnie zorganizowane wydarzenia kulturalne i sportowe. Należy wymienić m.in.: Koncert Noworoczny w wykonaniu chórów uniwersyteckich (8 stycznia), Karnawałowy Koncert Charytatywny (22 lutego), Majówka w Botaniku (1 3 maja), Koncert Majowy (7 maja), Dzień Sportu (14 maja), cykl koncertów pod nazwą Wielkie recitale w Auli Uniwersyteckiej oraz cykl spotkań Verba Sacra. W ramach tego cyklu przygotowano siedem premier: Mądrość Syracha (Stanisław Brejdygant kwiecień), List św. Pawła do Rzymian (Adam Woronowicz czerwiec), J.Ch. Andersen Baśnie (Marian Opania maj), św. Jan od Krzyża Noc ciemna (Rafał Królikowski październik), Dostojewski (Anna Guzik listopad), Horacy (Wiesław Komasa listopad), Księgi Królewskie (Andrzej Ferenc grudzień). Odbył się także Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa. Na Wielkiej Gali Słowa, poświęconej Czesławowi Miłoszowi wystąpili: Halina Łabonarska, Dorota Segda, Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Krzysztof Wakuliński. Podczas specjalnej Gali Gustaw Holoubek in memoriam wystąpili: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Magda Zawadzka, Piotr Fronczewski, Krzysztof Gosztyła. Istotną rolę w propagowaniu dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu oraz w utrzymywaniu bliskich kontaktów z młodzieżą szkół średnich odgrywało Centrum Studiów Otwartych, które w okresie sprawozdawczym zorganizowało 4 cykle wykładów otwartych: Wydziału Biologii Powtórka 14

15 przed maturą oraz Problemy biologii i medycyny (we współpracy z Uniwersytetem Medycznym), Wydziału Chemii Chemia w wielu wymiarach oraz interdyscyplinarny cykl Człowiek w świecie zwierząt zwierzęta w świecie człowieka. Centrum Badań Edyty Stein zaproponowało również cykl wykładów otwartych Filozofia rozwoju duchowego, a Zakład Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM przygotował cykl wykładów zatytułowany Towards a science of performative creativity w języku angielskim. Swoją intensywną działalność kontynuowało Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu. Odbyły się między innymi spotkania z kandydatami na rektora, a także z absolwentem UAM prof. Piotrem Tryjanowskim oraz głównym ekonomistą PKO BP panem Łukaszem Tarnawą. Stworzono możliwość wspólnego udziału w kilku koncertach w Auli Uniwersyteckiej oraz w wycieczce po Kampusie Morasko. Bogata i wszechstronna działalność Uczelni była nacechowana harmonijną współpracą rektorów z całą wspólnotą akademicką. 15

16 2. ORGANA UCZELNI Wiosną 2008 odbyły się wybory organów jednoosobowych i kolegialnych w naszej Uczelni na kadencję W wyniku przeprowadzonych wyborów (14 kwietnia), rektorem UAM został prof. dr hab. Bronisław Marciniak. Na wniosek rektora Kolegium Elektorów (22 kwietnia) wybrało zespół prorektorów w składzie: prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk oraz prof. dr hab. Jacek Witkoś. Do 31 sierpnia Senat Uczelni liczył 70 członków z głosem stanowiącym i 5 osób z głosem doradczym. W posiedzeniach uczestniczył także przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, którym w roku 2008 był prof. Jerzy Lis. Od 1 września Senat liczy 57 członków z głosem stanowiącym i 4 osoby z głosem doradczym. Nadal w Senacie zasiada prof. Jerzy Lis, jako przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W roku sprawozdawczym Senat odbył 10 zwyczajnych posiedzeń. Podjęto 73 uchwały, w tym przede wszystkim te wynikające z ustawowej funkcji Senatu. Były to uchwały w sprawach: ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010, warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010, utworzenia kierunków/specjalności studiów od roku akademickiego 2009/2010, pensum dydaktycznego, rodzaju zajęć dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich w roku akademickim 2008/2009, planu rzeczowo-finansowego na rok 2008, przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2007 r. i udzielenie rektorowi absolutorium, składu Konwentu Godności Honorowych, 16

17 struktury organizacyjnej UAM i dostosowania do wymagań statutu UAM, określenia pensum dydaktycznego dla osób na stanowisku rektora, prorektora, dziekana, prodziekana ds. studenckich, dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu ds. studenckich w latach akademickich 2008/ /2012, poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych w roku Senat uchwalił również zmiany w niektórych aktach wewnętrznych: statucie UAM oraz regulaminie studiów doktoranckich, a także uchwalił nowy regulamin Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi (dawny Ośrodek Informatyki). Senat UAM wyrażał zgodę na zmiany w strukturze organizacyjnej wydziałów, a także podjął uchwały w sprawie zniesienia Instytutu Orientalistycznego, zniesienia Instytutu Fizyki, przekształcenia Katedry Filologii Słowiańskiej w Instytut Filologii Słowiańskiej oraz przekształcenia Ośrodka Informatyki w Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi. Senat przyjął sprawozdanie rektora z działalności Uczelni za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. oraz zarys programu jubileuszu obchodów 90-lecia UAM. Ponadto Senat zajął stanowisko dotyczące rozbudowy Biblioteki Raczyńskich oraz stanowisko w sprawie projektów ustaw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie większości posiedzeń zwyczajnych Senatu przewidziane były dyskusje na wybrane tematy dotyczące działalności UAM. Dyskusje dotyczyły m.in.: planu inwestycyjnego na 2008 rok, kształcenia nauczycieli w UAM, działalności Wydawnictwa Naukowego (diagnoza i propozycje zmian), internacjonalizacji kształcenia i badań naukowych na UAM. Senat wysłuchał również uwag Senackiej Komisji Rozwoju na koniec kadencji ; informacji o rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009 oraz informacji o działalności socjalnej w UAM i wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia członkowie Senatu wysłuchali informacji zespołu rektorskiego o działalności Uniwersytetu w okresie od oraz o wykonaniu planu finansowo-rzeczowego w okresie Na posiedzeniach Senatu wspominaliśmy zmarłych profesorów naszej Uczelni. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu z udziałem rad wydziałów związane były z uczczeniem zmarłych profesorów UAM: em. prof. dr. hab. Zygmunta Borasa z Wydziału Historycznego; prof. dr. hab. Andrzeja Chobota z Wydziału Prawa i Administracji; prof. dr. hab. Janusza Gniteckiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych; prof. Krzysztofa Golankiewicza z Wydziału Chemii; em. prof. dr. hab. Andrzeja Kopcewicza z Wydziału Neofilologii; 17

18 prof. dr hab. Elżbiety Koralewskiej-Batury z Wydziału Biologii; em. prof. dr. hab. Benona Miśkiewicza rektora UAM w latach ; prof. dr hab. Wandy Nowak z Wydziału Matematyki i Informatyki; prof. dr. hab. Wojciecha Rzepki z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej; prof. dr. hab. Józefa Skrzypczaka z Wydziału Studiów Edukacyjnych; prof. UAM dr. hab. Przemysława Szlachetki z Wydziału Fizyki; prof. dr. hab. Jana Tamulewicza z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych; em. prof. dr. hab. Jerzego Wisłockiego z Wydziału Prawa i Administracji; em. prof. dr hab. Krystyny Włodarczak z Wydziału Biologii. Pozostali zmarli pracownicy UAM w roku 2008 Dorota Dzierża (11 stycznia) st. wykł. Sławomir Mikołajczak (11 marca) Janusz Wilczyński (16 sierpnia) Waldemar Rutkiewicz (17 sierpnia) Roman Murlewski (18 września) st. wykł. Magdalena Sambor (14 października) Włodzimierz Śliwowski (10 grudnia). W minionym roku odbyły się także nadzwyczajne posiedzenia Senatu, podczas których Rektor wręczał nominacje na stanowiska profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Krzysztof Krasowski z Wydziału Prawa i Administracji (11 marca), prof. dr hab. Kazimierz Ziemnicki z Wydziału Biologii (17 czerwca) oraz prof. dr hab. Tomasz Goslar (7 listopada). Komisje Senackie, przygotowując liczne opinie i ekspertyzy stanowiące podstawę dyskusji i uchwał w istotnych sprawach Uczelni, odegrały ważną rolę. I tak: 1. Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów na swoich posiedzeniach zajmowała się opiniowaniem propozycji uchwał Senatu dotyczących wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych. Komisja omawiała wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2007 oraz opiniowała plan na 2008 rok. Po zmianie władz rektorskich działalność Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów koncentrowała się wokół następujących spraw: skompletowania nowego składu Komisji na kadencję Senatu i władz uczelni na lata oraz korekty planu rzeczowo-finansowego na rok Senacka Komisja ds. Kształcenia odbyła szereg spotkań, podczas których dyskutowała i opiniowała wszystkie sprawy dydaktyczne rozpatrywane przez Senat. Ponadto omawiano sprawy związane z makrokierunkami, studiami międzykierunkowymi, studiami doktoranckimi, szkoleniem pracow- 18

19 ników w zakresie dydaktyki szkoły wyższej, ocenianiem pracowników dydaktycznych przez studentów. 3. Komisja ds. Rozwoju Uczelni odbyła trzy posiedzenia, poświęcone głównie zaopiniowaniu wniosków dotyczących zmian w strukturze wydziałów. Przygotowano również dokument kończący pracę Komisji w kadencji Komisja w nowym składzie swoją działalność w roku 2008 rozpoczęła od uczestnictwa w seminarium Strategia rozwoju współczesnych uczelni wyższych (15 grudnia). W wyniku przedstawionych w trakcie konferencji problemów dotyczących roli Uniwersytetu we współczesnym świecie oraz kierunków jego rozwoju przystąpiono do dyskusji nad tezami dotyczącymi wizji rozwoju dla UAM na lata Senacka Komisja Prawna odbyła 11 (8 + 3) posiedzeń. Głównym przedmiotem prac Komisji było przygotowanie, opracowanie i uzgodnienie dwóch projektów uchwał nowelizujących statut UAM, w przedmiocie treści paragrafów 20 i 26, uchwalonych przez Senat UAM w lutym i kwietniu 2008 r. Ponadto Komisja opracowała lub opiniowała kilkanaście projektów uchwał Senatu. Do najważniejszych spośród nich należy zaliczyć, przyjęte przez Senat, uchwały w sprawie zniesienia Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki oraz zniesienie Instytutu Orientalistycznego na Wydziale Neofilologii (opiniowane również przez Komisję ds. Rozwoju). W nowej kadencji opracowano opinie prawne dotyczące: projektów ustaw o zasadach finansowania nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz o Narodowym Centrum Nauki, a także opiniowano projekt uchwały Senatu UAM w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej do wymogów Statutu. 5. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich w roku 2008 nie rozpatrywała żadnych spraw dyscyplinarnych. 6. Komisja ds. Dyscyplinarnych dla Studentów prowadziła i zakończyła postępowanie dyscyplinarne wobec 4 studentów, z których jedno zakończyło się karą nagany, jedno karą wydalenia z uczelni oraz dwa umorzeniem postępowania wyjaśniającego. 7. Do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów wpłynęła w roku 2008 (15.12) jedna sprawa do rozpatrzenia. 8. W roku 2008 Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów zajmowała się jedną sprawą, w której postępowanie umorzono. Działały również stałe lub doraźne komisje rektorskie, którym przewodniczyli Rektor, prorektorzy oraz inni profesorowie i pracownicy Uczelni. Komisje opiniowały i doradzały Rektorowi w sprawach związanych z bieżącym kierowaniem Uczelnią, a także jej rozwojem i promowaniem. I tak: 1. Komisja Rektorska ds. Kadr, Finansów i Nagród Rektorskich (od 1 października Kadr i Finansów), złożona z prorektorów i dziekanów wszystkich wydziałów, której przewodniczył Rektor, odbywała spotkania 19

20 średnio raz w miesiącu, zajmując się na bieżąco najważniejszymi sprawami Uczelni. Wypowiadała się także w sprawie porządku obrad posiedzeń zwyczajnych Senatu. 2. Komisja Rektorska ds. Studiów Stacjonarnych, składająca się z prodziekanów ds. studenckich wszystkich wydziałów oraz dyrektorów kolegiów, której przewodniczył prorektor ds. studenckich, spotykała się regularnie, pracując aktywnie nad wszystkimi bieżącymi problemami dydaktycznymi oraz bytowymi studentów, a w szczególności takimi, jak: tryb i zasady przyjęć na studia, przebieg procesu rekrutacji, zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz promocja studiów w UAM, dalsze wdrażanie postanowień nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do ustawy, w zakresie dotyczącym kształcenia studentów, poszerzanie oferty dydaktycznej dla studentów obcokrajowców, wprowadzanie studiów dwustopniowych, opracowywanie nowych planów studiów i programów nauczania w oparciu o nowe standardy kształcenia i postanowienia Procesu Bolońskiego, zasady odbywania obowiązkowych praktyk studenckich, inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku, terminarz uroczystości absolutoryjnych. W roku 2008 Prorektor ds. studenckich spotykał się również z przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz organizacji studenckich i kół naukowych. 3. W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, której członkami są prodziekani ds. nauki wszystkich wydziałów UAM, omawiała następujące zagadnienia: podział środków finansowych przeznaczonych w roku 2008 na badania własne oraz ustalenie zasad dofinansowania działalności badawczej ze środków stanowiących rezerwę Rektora (dostęp do Internetu, prenumerata czasopism), harmonogram składania wniosków z zakresu działalności badawczej w MNiSzW, harmonogram i zasady składania wniosków w programach międzynarodowych, bieżące rozporządzenia MNiSzW, funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej szczególnie w zakresie zakupów baz danych, możliwość udziału pracowników Uczelni w programach stypendialnych Komisji Fulbrighta i Fundacji Alexandra von Humboldta, kategoryzacja jednostek Uczelni. 4. W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rektorska ds. Studiów Doktoranckich po uporządkowaniu spraw organizacji studiów doktoranckich, zorganizowaniu sekcji ds. studiów doktoranckich oraz uporządkowaniu spraw bytowych doktorantów podsumowała doświadczenia w tym zakresie na ogólnopolskiej konferencji. Odbyła się ona w maju 2008 r. w UAM i zgromadziła prorektorów odpowiedzialnych za studia doktoranckie z polskich uniwersytetów oraz niektórych uczelni poznańskich, a także parlamentarzystów i reprezentację doktorantów. Jej plonem było opracowanie propozycji zmian w przepisach dotyczących organizacji studiów doktoranckich oraz 20

21 pomocy materialnej dla słuchaczy studiów 3. stopnia. W roku 2008 Komisja skoncentrowała swoją uwagę na wzbogaceniu programów studiów doktoranckich, rozszerzeniu oferty ogólnouniwersyteckich wykładów dla doktorantów i wspieraniu inicjatyw konferencyjnych oraz wydawniczych uczestników studiów doktoranckich. Kontynuowano tradycyjne spotkania otwarte z doktorantami oraz owocną współpracę z zarządem samorządu doktorantów. Istotnie zwiększono fundusz na stypendia doktoranckie, czego efektem jest podwyższenie ich dla słuchaczy III i IV roku studiów oraz znaczące zwiększenie liczby stypendiów doktoranckich. W nowej kadencji Komisja odbyła jedno posiedzenie, którego celem było przedstawienie koncepcji nowych władz rektorskich w sprawie modelu studiów III stopnia. Przedmiotem spotkania było ponadto omówienie spraw bieżących i zamierzeń na najbliższą przyszłość, w tym m.in.: kwestii stypendiów doktoranckich i ich rozdziału (naukowego i socjalnego), wykładów ogólnouniwersyteckich, przydziału akademików oraz nadgodzin za zajęcia prowadzone przez doktorantów. 5. Komisja Rektorska ds. Studiów Niestacjonarnych (złożona z prodziekanów ds. studiów niestacjonarnych wszystkich wydziałów oraz dyrektorów kolegiów) zajmowała się następującymi problemami: zwiększeniem oferty studiów niestacjonarnych wieczorowych; promocją studiów niestacjonarnych i podyplomowych; opracowaniem kryteriów zwalniania pracowników UAM z odpłatności za studia podyplomowe; strategią zwiększenia liczby kandydatów na studia niestacjonarne; ograniczeniem kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych a także przygotowaniem oferty studiów prowadzonych w języku obcym. 6. Na posiedzeniach Rektorskiej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy omawiano następujące zagadnienia: wnioski i zalecenia z przeprowadzanych kontroli wewnętrznych i przeglądów warunków pracy, realizację badań profilaktycznych pracowników, wypadki przy pracy, jakie miały miejsce w ostatnim okresie, nakazy Państwowej Inspekcji Pracy oraz wystąpienia PIP dotyczące szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego, obowiązek zorganizowania szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla prowadzących zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego, zasady organizowania szkoleń z zakresu BHP dla studentów rozpoczynających naukę oraz dla pracowników, sprawa Wydziałowej Komisji ds. BHP i Ppoż. (na Wydziale Chemii), plany działania i ewakuacji na wypadek pożaru, bieżące sprawy, związane z działalnością Inspektoratu BHP UAM. 21

22 Bardzo aktywnie działały 3 nowe komisje rektorskie, powołane w kadencji : 7. Komisja Rektorska ds. Współpracy z Gospodarką złożona jest z osób posiadających doświadczenie w kontaktach z gospodarką lub zajmujących się tą tematyką badawczo. Zadaniem Komisji jest wsparcie i konsultacje zamierzeń i działań zespołu rektorskiego, zmierzających do utworzenia Rady Gospodarczej przy JM Rektorze, ustanowienia regulacji dotyczących kontaktów z gospodarką, a także wsparcia obsługi kontraktów badawczych i usługowych przez administrację centralną. Na inauguracyjnym spotkaniu Komisji (28.11), kierownik Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprezentował dotychczasowe rezultaty pracy Centrum i plany na przyszłość. Przedyskutowano rolę i znaczenie przedstawicieli świata gospodarczego zaproponowanych do uczestnictwa w Radzie dla procesu badawczego i dydaktycznego Uczelni oraz możliwości komercjalizacji wyników prac badawczych. Omówiono plan pracy Komisji na rok akademicki 2008/2009. Przedyskutowano także konieczność opracowania tekstu Regulaminu dotyczącego ochrony własności intelektualnej na Uczelni. 8. Komisja Rektorska ds. Programów Europejskich złożona jest z osób posiadających doświadczenie w procesie aplikacji, realizacji i rozliczania projektów europejskich. Zadaniem Komisji jest wsparcie oraz konsultacje zamierzeń władz rektorskich związanych z ułatwieniem procesu aplikacji, jak i obsługi projektów ze strony administracji centralnej. Na inauguracyjnym spotkaniu (12.12), przewodniczący Komisji przedstawił zarys koncepcji budowy systemu wsparcia dot. kwestii przyjęcia funduszy europejskich na UAM, program działalności nowego działu administracji centralnej Działu Programów Europejskich (DPE), oraz propozycję zakresu działań sieci wydziałowych koordynatorów ds. programów europejskich. 9. Komisja Rektorska ds. Informacji i Promocji złożona jest z osób posiadających doświadczenie w promocji, przepływie informacji, popularyzacji nauki, marketingu i procesie budowy marki, często prowadzących działalność badawczą w tym obszarze. Głównym zadaniem Komisji jest konsultacja zamierzeń władz rektorskich w obszarze informacji i promocji oraz kształtowaniu nowego ładu na Uczelni w tym względzie. Na inauguracyjnym spotkaniu Komisji (20.10) przewodniczący Komisji przedstawił stan obecny i plany na przyszłość dotyczące promocji i marketingu UAM, zarysował koncepcję pracy nowego działu administracji centralnej (Biuro Informacji i Promocji UAM) oraz sieci wydziałowych koordynatorów ds. informacji i promocji, utworzonej w listopadzie 2008 roku. Omówiono przygotowania Uczelni do szczytu klimatycznego COP-14 oraz obchodów Jubileuszu 90-lecia Uczelni, a także plan pracy Komisji na rok akademicki 2008/

23 Ponadto w nowej kadencji władz rektorskich, jesienią 2008 roku, powołano doraźne komisje i zespoły rektorskie: 1. Komisja ds. Przeglądu Jednostek Ogólnouczelnianych, Międzywydziałowych i Centrów Uniwersyteckich dokonała w czasie kilkunastu spotkań przeglądu sprawozdań z działalności wszystkich jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, pozawydziałowych i centrów uniwersyteckich, a także ośrodków zamiejscowych. Potwierdzono działalność większości jednostek; brak aktywności stwierdzono w przypadku Centrum Badań nad Terroryzmem oraz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w Pniewach, Nowym Tomyślu, Pleszewie, Krotoszynie. Ponadto stwierdzono brak prawnych podstaw działania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Jarocinie. Komisja przeanalizowała także zakres zadań poszczególnych jednostek ze względu na regulacje wprowadzone przez nowy Statut UAM. Wyniki przeglądu były podstawą dla prac Zespołu ds. struktury organizacyjnej UAM. 2. Zespół ds. Struktury Organizacyjnej UAM od 1 grudnia 2008 r. prowadzi prace nad dostosowaniem struktury UAM do nowego Statutu UAM; w wyniku prac przygotowano kilka uchwał i zarządzeń rektora. 3. Komisja Rektorska ds. Strategii UAM złożona z wybitnych przedstawicieli wszystkich wydziałów i powołana do opiniowania prac Zespołu ds. Opracowania Projektu Strategii Rozwoju UAM (w roku 2008 nie odbyła posiedzenia). 4. Zespół ds. Opracowania Projektu Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył w 2008 roku 3 spotkania poświęcone: opracowaniu dokumentu dotyczącego misji UAM, przygotowaniu diagnozy istniejącego stanu uczelni oraz opracowaniu analiz poszczególnych dziedzin funkcjonowania Uniwersytetu. Ponadto zorganizowano seminarium dla kadry zarządzającej UAM nt. zarządzania strategicznego (15 grudnia). 5. Komisja ds. Negocjacji w Sprawie Zakupu Działek na Kampusie Morasko w 2008 r. nie podjęła działań. Dnia 25 września odbyło się spotkanie z dziekanami, dyrektorami instytutów kierunkowych oraz kierownikami jednostek poza- i międzywydziałowych poświęcone omówieniu działalności Uczelni w rozpoczynającym się roku akademickim. W okresie sprawozdawczym Rektor w towarzystwie Prorektora d/s Kadr i Rozwoju wielokrotnie spotykał się z osobami obchodzącymi jubileusz pracy na Uniwersytecie. Spotkania te były okazją do złożenia osobistych podziękowań i gratulacji wyróżnionym nauczycielom akademickim, a także okazją do wymiany poglądów na sprawy uniwersyteckie. Wszystkie ważniejsze informacje o działalności Uniwersytetu były drukowane w Życiu Uniwersyteckim (12 numerów każdorazowo w nakładzie 1300 egzemplarzy, dwa wydania specjalne z okazji wyborów oraz specjalne 23

24 polskojęzyczne i angielskojęzyczne wydanie z okazji Konferencji Klimatycznej), a także w wersji elektronicznej w formacie PDF na oraz w skrótowej formie w informatorze Tydzień (40 numerów). Każdy nowy numer Tygodnia był umieszczany na uniwersyteckiej stronie internetowej. Serwis ten rozsyłano też drogą mailową (do pracowników UAM, mediów, itd.), jak również rozwieszano na tablicach informacyjnych w UAM. Na uczelnianej stronie internetowej podawane były również streszczenia obrad Senatu wraz z uchwałami oraz zarządzenia Rektora. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć naszej uczelni odgrywała działalność Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego. Studio Filmowe ODM w roku 2008 kontynuowało realizację cyklicznego programu Z życia Uniwersytetu, cyklu filmów dokumentalnych pt. Wybitne postacie Uniwersytetu (nowe odcinki poświęcono sylwetkom: prof. Edwarda Balcerzana, prof. Franciszka Kaczmarka, prof. Juliana Musielaka i prof. Hanny Kóčki-Krenz). Zrealizowano także film dokumentalny pt. Enigma sukces poznańskich matematyków, który wraz z filmem pt. XIII Festiwal Słowian i Wikingów zdobył jedną z głównych nagród na III Festiwalu Filmów Popularnonaukowych w Gdańsku w 2008 roku. W roku sprawozdawczym USF rozpoczęło realizację kolejnego cyklicznego programu pt. Arcydzieła, Arcymyśli wykłady uniwersyteckie, emitowanego w WTK. Zrealizowano 12 wykładów telewizyjnych przy ogromnym zainteresowaniu odbiorców. Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny w ramach działalności usługowej kompleksowo obsługiwał multimedialnie konferencje naukowe (krajowe i międzynarodowe), imprezy organizowane przez Biuro Rektora (inauguracje, koncerty, spotkania, debaty, festiwale itp.) oraz przeprowadzał bezpośrednie transmisje internetowe z wykładów otwartych i innych imprez uniwersyteckich. W roku 2008, dzięki środkom finansowym JM Rektora UAM i środkom wypracowanym z działalności usługowej ODM udało się kontynuować proces wymiany telewizyjnego sprzętu analogowego na cyfrowy. 24

25 3. STUDENCI 3.1. Formy studiów, poziomy kształcenia, rekrutacja, liczba studentów W roku 2007/2008 prowadzono studia na 45 kierunkach i 178 specjalnościach, a kształcenie podyplomowe na 71 kierunkach studiów podyplomowych (25 programów studiów finansowanych było z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)). W roku 2008/2009 kształcenie prowadzi się na 47 kierunkach i 178 specjalnościach, a podyplomowo UAM kształci w ramach 52 programów studiów. Kształcenie na studiach prowadzone jest w różnych formach: 1) studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 1.1), 2) studia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 1.2), 3) jednolite studia magisterskie: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 1.3), 4) studia podyplomowe (zał. 1.4), 5) studia doktoranckie: stacjonarne i niestacjonarne (zał. 1.5). W roku 2007/2008 do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne zgłosiło się kandydatów. W wyniku rekrutacji uczelnia przyjęła 7959 osób na studia stacjonarne, 7012 na studia niestacjonarne. Zatem liczba osób przyjętych na I rok studiów wynosiła W roku 2008/2009 w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne uczestniczyło kandydatów. Uczelnia przyjęła na I rok studiów osób, w tym 8661 na studia stacjonarne i 6594 na studia niestacjonarne (zał. 2). W roku 2007/2008 mury naszej uczelni opuściło absolwentów, z tego 5772 osób po studiach stacjonarnych oraz 4638 osób po studiach niestacjonarnych (zał. 3). Poniższy wykres ilustruje sytuację w tym zakresie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Rok akademicki 2007/2008 rozpoczęło studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 4951 słuchaczy studiów podyplomowych i 1276 doktorantów. Dla roku akademickiego 2008/2009 dane te są następujące: studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 2247 słuchaczy na studiach podyplomowych oraz 1308 doktorantów. 25

26 26 Dynamikę na przestrzeni ostatnich 20 lat przedstawiają poniższe wykresy:

27 Jak widać od 3 4 lat w sposób zauważalny maleje sumaryczna liczba studentów na naszej Uczelni Nowe kierunki/specjalności studiów W roku 2007/2008 utworzono nowe kierunki i specjalności studiów w różnych jednostkach UAM, tj: biofizyka na Wydziale Fizyki studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia komunikacja europejska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia (zajęcia odbywają się w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie) malarstwo na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu studia stacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia chemia specjalność chemia kosmetyczna na Wydziale Chemii studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia filologia specjalność studia śródziemnomorskie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia 27

28 filologia specjalność filologia polska jako obca na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia dla kandydatów nie będących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską (zajęcia odbywają się w Collegium Polonicum w Słubicach) filologia specjalność hebraistyka na Wydziale Neofilologii studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia filologia specjalność indologia na Wydziale Neofilologii studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia filologia specjalność filologia niderlandzka na Wydziale Neofilologii studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia historia specjalność nauczycielska na Wydziale Historycznym studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia pedagogika specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne na Wydziale Studiów Edukacyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia pedagogika specjalność edukacja dorosłych i gerontologia na Wydziale Studiów Edukacyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia pedagogika specjalność praca socjalna na Wydziale Studiów Edukacyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia pedagogika specjalność projektowanie systemów kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia pedagogika specjalność resocjalizacja na Wydziale Studiów Edukacyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2-letnie drugiego stopnia W roku 2008/2009 nowymi kierunkami i specjalnościami studiów są: dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3-letnie pierwszego stopnia wschodoznawstwo na Wydziale Historycznym studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia astronomia specjalność astronomia z informatyką na Wydziale Fizyki studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów na Wydziale Fizyki studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia fizyka specjalność fizyka ogólna na Wydziale Fizyki studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia 28

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Białystok, październik 2010 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. WŁADZE REKTORSKIE NA KADENCJĘ 2008 2012... 8 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007

SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007 POLITECHNIKA RADOMSKA im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i roku kalendarzowym 2007 RADOM, wrzesień

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 Spis rzeczy Spis rzeczy Wybrane wydarzenia. 1 Senat 10 Uchwały Senatu.. 10 Komisje. 16 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 16 Zmiany organizacyjne... 16 Studenci

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2014 ROKU 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 2 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2014 ROKU 4 KALENDARIUM 6 1. UCZELNIA I JEJ SPOŁECZNOŚĆ ZESPÓŁ REKTORSKI

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

AGH NA DRODZE PRZEMIAN

AGH NA DRODZE PRZEMIAN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE W KADENCJI 2005-2008 1 WSTĘP 31 sierpnia br. zakończyła się trzyletnia kadencja władz działających od 1

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego Inauguracja roku akademickiego Inauguracja Po raz trzydziesty dziewiąty w murach auli im. prof. Oswalda Matei rozległo się radosne Gaudeamus, wieszczące początek nowego roku akademickiego. Jak co roku

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze:

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze: publikacja bezpłatna numer 8/13 (296), wrzesień 2013 Odkurzamy i reorganizujemy zasoby...... tymczasem w numerze: Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów DON T

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA 2008 ROK GDAŃSK 2009 Spis treści Spis treści Senat 1 Uchwały Senatu.. 1 Komisje. 7 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 7

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo