Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce"

Transkrypt

1 Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce Ipsos dla IOM Warszawa, czerwiec

2 Spis Treści nr slajdu O badaniu 3 Podsumowanie wyników 5 Wyniki 10 Kontakt z cudzoziemcami 11 Ocena poszczególnych grup 15 Ocena wpływu cudzoziemców na sytuację gospodarczą i rynek pracy w Polsce 34 Ocena wpływu cudzoziemców na sytuację społeczną i kulturę w Polsce 39 Jaki procent ludności w naszym kraju stanowią cudzoziemcy? 42 Demografia

3 O BADANIU 3

4 O badaniu Celem badania było poznanie postaw Polaków wobec cudzoziemców. Definicja tej grupy obejmowała osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, a przybyły do Polski w celu związania się z tym krajem lub pobytu w nim przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Do grupy cudzoziemców zaliczano również osoby, które uzyskały obywatelstwo polskie po wieloletnim pobycie w Polsce. Metoda: o Badanie zostało przeprowadzone metodą indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo CAPI Termin realizacji: Respondenci: o Próba w ramach badania Omnibus na losowej, reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych o Wielkość próby: N=1000 o Wyniki ważone zgodnie z profilem ludności Narzędzie badawcze: o Kwestionariusz zawierał pytania odnośnie ocen Polaków i ich postaw związanych z cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce o Kwestionariusz zawierał także pytania metryczkowe 4

5 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 5

6 Podsumowanie 1/4 Kontakt z cudzoziemcami Stosunkowo mało Polaków 19% - miało w czasie ostatniego roku kontakt z cudzoziemcami. Najczęściej miało to miejsce w pracy (38% tych, którzy taki kontakt mieli) i w miejscu zamieszkania (33%) oraz wśród osób z wykształceniem wyższym (32%). Ukraińcy i Niemcy to narodowości, z których przedstawicielami stykano się najczęściej. Pozostałe grupy cudzoziemców, wymienianych przez respondentów, to (w kolejności zgodnej z częstością wymieniania): Wietnamczycy, Rosjanie, Białorusini, Arabowie, Francuzi, Turcy, Chińczycy, Włosi, Hindusi i Amerykanie. Ocena grup narodowościowych Badani określając w stosunku do grup narodowościowych swoje poczucie bliskości kulturowej, poziom zaufania i sympatii, a także odczuwane zagrożenie, z reguły wypowiadali sądy mało zdecydowane (wśród odpowiedzi dominowały oceny pośrednie: raczej się zgadzam, raczej się nie zgadzam ). Bliskość kulturowa Za najbliższych kulturowo uważani są mieszkańcy Europy Zachodniej (61% pozytywnych odpowiedzi), a w dalszej kolejności Amerykanie i Kanadyjczycy (48%) oraz Ukraińcy (47%). Osoby, które w ciągu ostatniego roku miały kontakt z cudzoziemcami w jeszcze większym stopniu uznały mieszkańców Europy Zachodniej, Ukraińców oraz Amerykanów i Kanadyjczyków za bliskich kulturowo (odpowiednio 67%, 58% i 57%). Najniżej w wymiarze bliskości kulturowej oceniono Arabów (), Afrykanów () oraz Wietnamczyków (). O ile kontakt z cudzoziemcami nie miał wpływu na stosunek do Afrykanów, to w przypadku Arabów i Wietnamczyków ocena bliskości kulturowej była nawet nieco niższa wśród respondentów, którzy mieli styczność z cudzoziemcami w ciągu ostatniego roku. 6

7 Podsumowanie 2/4 Zaufanie Największym zaufaniem darzone są narodowości ocenione jako jedne z najbliższych kulturowo, czyli Europejczycy oraz Amerykanie i Kanadyjczycy (ufa im odpowiednio 62% i 61% badanych). Zaufanie do Ukraińców spostrzeganych jako podobnie bliscy kulturowo jest takie samo jak do Latynosów, spostrzeganych jako raczej odlegli kulturowo dla obu grup wynosi 37%. Osobisty kontakt z cudzoziemcami szedł w parze z wyższym poziomem zaufania do nich. Najmniejsze zaufanie respondenci mają do cudzoziemców pochodzących z krajów arabskich (18% pozytywnych odpowiedzi), a kontakt z cudzoziemcami wiąże się z wyższym zaufaniem do tej grupy tylko w bardzo niewielkim stopniu (23%). Sympatia Mieszkańcy Europy Zachodniej oraz Amerykanie i Kanadyjczycy należeli także do narodowości budzących największą sympatię (odpowiednio 63% i 62% pozytywnych odpowiedzi). Na trzecim miejscu znaleźli się Latynosi (4). Arabowie ponownie okazali się grupą, która uzyskała najmniej pozytywnych wskazań (18%). W przypadku pozostałych grup wyrażany poziom sympatii był umiarkowany, ale wyższy wśród osób, które miały styczność z cudzoziemcami w ciągu ostatniego roku. Zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski Ocena zagrożenia, jakie mogą stanowić dla Polski poszczególne narodowości, w większości przypadków utrzymywała się na stosunkowo niskim poziomie wyrażało je od 19% do 21% respondentów. Kontakt z cudzoziemcami trochę zmniejszał te obawy. Jedynie Arabowie i Ukraińcy budzili stosunkowo większe obawy (odpowiednio 5 i 3), przy czym wcześniejszy kontakt z cudzoziemcami nawet je pogłębiał. 7

8 Podsumowanie 3/4 Cudzoziemcy w naszym otoczeniu Respondenci wyrażali największą gotowość do akceptacji cudzoziemców jako kolegów z pracy i sąsiadów, a najmniejszą do ich akceptacji jako członków rodziny. Najchętniej wyrażano gotowość do akceptacji wobec cudzoziemców postrzeganych jako bliskich kulturowo, budzących sympatię i zaufanie, czyli mieszkańców Europy Zachodniej oraz Amerykanów i Kanadyjczyków. Brak bliskości kulturowej i sympatii szedł w parze z niższym poziomem potencjalnej akceptacji dla Arabów jako członków najbliższego otoczenia badanych. Osoby, które miały kontakt z cudzoziemcami w przeszłości, wyrażały też większą gotowość do akceptacji dla obecności cudzoziemców w pracy, miejscu zamieszkania i w rodzinie. Wpływ cudzoziemców na polską gospodarkę i rynek pracy Blisko jedna trzecia badanych (31%) uważa, że zatrudnianie cudzoziemców pozytywnie wpływa na polską gospodarkę. Więcej jednak uważa, że wpływ ten jest negatywny (36%). Natomiast blisko jedna piąta jest zdania, że zatrudnianie cudzoziemców nie ma żadnego wpływu na gospodarkę. Kontakt z cudzoziemcami w przeszłości sprzyjał pozytywnemu ocenianiu wpływu ich zatrudniania na gospodarkę. Oceniając wpływ cudzoziemców na rynek pracy 40% respondentów uznało, że wpływ ten jest negatywny, a jedynie 29%, że jest pozytywny. Oceny osób, które w ostatnim czasie miały kontakt z cudzoziemcami, były inne - 38% uważało, że wpływ ten jest pozytywny, chociaż jednocześnie pojawiło się niewiele mniej odpowiedzi negatywnych (37%). 8

9 Podsumowanie 4/4 Zatrudnienie cudzoziemców Opinie na temat tego, czy cudzoziemcy powinni być zatrudniani do takich samych czy też innych prac niż Polacy, są dość podzielone. Nieco więcej badanych nie akceptuje pełnego dostępu cudzoziemców do miejsc pracy niż nie stawia wobec nich żadnych ograniczeń (43% vs. 38%). Osoby, które miały wcześniej kontakt z cudzoziemcami znacznie częściej akceptowały ich dostęp do takich samych miejsc pracy, jaki mają Polacy (48% w tej grupie badanych). Osoby opowiadające się za ograniczonym dostępem cudzoziemców do miejsc pracy z reguły nie sprzeciwiały się wykonywaniu przez nich zawodów związanych z pracą fizyczną. W dalece mniejszym stopniu akceptowali ich na stanowiskach specjalistycznych czy urzędniczych. Wpływ cudzoziemców na kulturę w Polsce Większość badanych ma mało zdecydowany pogląd na to, jaki wpływ mają cudzoziemcy na polskie społeczeństwo i jego kulturę. Osobisty kontakt z cudzoziemcami sprzyjał bardziej pozytywnej ocenie tego wpływu. Większość ankietowanych uważa, że cudzoziemcy powinni pozostać przy swojej kulturze i obyczajach (33%), choć niewielu mniej (28%) uważa, że powinni w pełni przejąć polską kulturę. Wcześniejszy kontakt z cudzoziemcami sprzyja akceptacji ich funkcjonowania w tradycyjnych dla siebie kulturze i obyczajach. Ocena odsetka cudzoziemców mieszkających w Polsce Co czwarty Polak znacznie przeszacowuje udział cudzoziemców w populacji mieszkańców Polski, podając iż przekracza on. Natomiast rzeczywisty udział cudzoziemców w polskiej populacji jest dużo niższy i nie przekracza 1%. 9

10 WYNIKI 10

11 KONTAKT Z CUDZOZIEMCAMI 11

12 Co piąty ankietowany miał w ciągu ostatniego roku kontakt z cudzoziemcami. Respondenci z wyższym wykształceniem to grupa osób, która najczęściej miała z nimi styczność. Cudzoziemcy, z którymi najczęściej dochodziło do kontaktu, to Ukraińcy i Niemcy. Narodowości cudzoziemców Kontakt z cudzoziemcami Ogółem Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe TAK NIE Nie wiem/ trudno powiedzieć 19% 76% 87% 8 22% 71% 32% 63% 3% 7% Ukraina Niemcy Wietnam Rosja Białoruś Kraje arabskie Francja Turcja Chiny Włochy Indie USA Inne Nie wiem \ odmowa 2 11% 8% 7% 6% 4% 4% 4% 3% 21% 3% 44% P1. Czy miał(a) Pan(i) w okresie ostatnich dwunastu miesięcy kontakty lub styczność z cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce? P2. Proszę powiedzieć jakiej narodowości były to osoby? Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

13 Najczęstszy kontakt Z cudzoziemcami najczęściej kontaktowano się w pracy oraz w miejscu zamieszkania. W przypadku Turków styczność z nimi najczęściej następowała w szkole. 50% 0% Miejsce kontaktu 38% 33% W pracy W miejscu zamieszkania 8% W szkole 24% W innym miejscu Ukraina Niemcy Wietnam Rosja Białoruś Włochy Kraje arabskie Turcja Chiny Francja Inne Nie wiem \ odmowa 8% 6% 4% 2% 1% 3% 28% 23% 6% 17% 11% 6% 8% 21% 31% 9% 9% 7% 4% 11% 6% 6% 23% 2 P3. A z osobami której narodowości kontaktował(a) się Pan(i) lub miał(a) Pan(i) styczność najczęściej? P4. W jakim miejscu kontaktował(a) się Pan(i) lub miał(a) Pan(i) styczność z tymi osobami? Podstawa procentowania: respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N= % 13% 16% 19% 16% 20% 28% 4% 7% 6% 4% 30% 4% 13

14 Osoby z wyższym wykształceniem zdecydowanie częściej miały styczność z cudzoziemcami w pracy, niż osoby z wykształceniem podstawowym. Miejsce kontaktu a wykształcenie Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe w pracy 38% 22% 3 26% 57% w miejscu zamieszkania 33% 44% 33% 40% 23% w szkole 8% 19% w innym miejscu 24% 20% 32% 20% 27% P4. W jakim miejscu kontaktował(a) się Pan(i) lub miał(a) Pan(i) styczność z tymi osobami? Podstawa procentowania: respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

15 OCENA POSZCZEGÓLNYCH GRUP 15

16 Ukraińcy Prawie połowa respondentów uważa, że Ukraińcy są im bliscy kulturowo, a nieco mniej darzy ich sympatią. Zaufanie do tej grupy cudzoziemców jest na umiarkowanym poziomie, a ponad jedna trzecia respondentów uważa, że Ukraińcy mogą stanowić zagrożenie dla Polski. WSZYSCY RESPONDENCI Bottom 2 box Top 2 box * średnia Uważam, że Ukraińcy są mi bliscy kulturowo 7% 7% 40% 51% 28% 28% 11% 8% 6% 47% 58% 39% 36% 2,5 2,4 Generalnie darzę Ukraińców zaufaniem 4% 4% 33% 38% 33% 36% 13% 17% 37% 42% 46% 48% 2,7 2,6 Ukraińcy budzą moją sympatię 6% 34% 43% 31% 28% 11% 17% 13% 40% 48% 43% 39% 2,6 2,5 Ukraińcy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski Bottom 2 box 1. Zdecydowanie się zgadzam 2. Raczej się zgadzam Top 2 box 3. Raczej się nie zgadzam 4. Zdecydowanie się nie zgadzam P5. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami odnośnie Ukraińców Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N= % 34% 37% 17% 3 39% Nie wiem\ trudno powiedzieć 48% 2,6 51% 2,6 * Skala od 1 do

17 Respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami w ciągu ostatniego roku, są bardziej skłonni zaakceptować Ukraińców jako członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów czy kolegów z pracy. Ukraińcy WSZYSCY RESPONDENCI członków Pana(i) rodziny 44% 57% 41% 30% 13% bliskich przyjaciół 47% 59% 39% 31% sąsiadów 56% 70% 32% 23% 7% kolegów z pracy 59% 73% 30% 22% 11% Tak Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć P6. A czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować Ukraińców jako Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

18 Wietnamczycy Respondenci niezależnie od tego, czy mieli kontakt z cudzoziemcami w minionym roku czy nie, uważali, że Wietnamczycy są im odlegli kulturowo. Darzą ich umiarkowanym zaufaniem i sympatią, ale raczej nie widzą w nich zagrożenia dla Polski. WSZYSCY RESPONDENCI Bottom 2 box Top 2 box * średnia Uważam, że Wietnamczycy są mi bliscy kulturowo 3% 11% 3% 11% 32% 34% 39% 46% 6% 71% 80% 3,3 3,3 Generalnie darzę Wietnamczyków zaufaniem 4% 28% 34% 34% 3 13% 11% 21% 32% 39% 47% 46% 2,7 2,6 Wietnamczycy budzą moją sympatię 4% 32% 38% 32% 29% 13% 13% 19% 36% 43% 4 42% 2,7 2,6 Wietnamczycy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski 3% 16% 11% 39% 48% 22% 28% 20% 8% 19% 16% 61% 76% 3,0 3,1 Bottom 2 box 1. Zdecydowanie się zgadzam 2. Raczej się zgadzam Top 2 box 3. Raczej się nie zgadzam 4. Zdecydowanie się nie zgadzam P5. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami odnośnie Wietnamczyków Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N= 183 Nie wiem\ trudno powiedzieć * Skala od 1 do

19 Co drugi ankietowany niechętnie widziałby Wietnamczyków w swojej rodzinie, a z drugiej strony podobny odsetek akceptuje ich jako sąsiadów czy kolegów z pracy. Zdecydowanie wyższa aprobata we wszystkich aspektach wystąpiła u tych respondentów, którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z cudzoziemcami. Wietnamczycy WSZYSCY RESPONDENCI członków Pana(i) rodziny 31% 44% 50% 42% 19% bliskich przyjaciół 42% 57% 41% 33% 17% sąsiadów 51% 70% 34% 23% 7% kolegów z pracy 53% 69% 33% 24% 7% Tak Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć P6. A czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować Wietnamczyków jako Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

20 Mieszkańcy Europy Zachodniej Większość respondentów uważa, że mieszkańcy Europy Zachodniej są im bliscy kulturowo. Około dwie trzecie darzy ich sympatią i zaufaniem oraz nie obawia się zagrożenia dla Polski z ich strony. WSZYSCY RESPONDENCI Bottom 2 box Top 2 box * średnia Uważam, że mieszkańcy Europy Zachodniej są mi bliscy kulturowo 19% 46% 48% 21% 13% 23% 4% 6% 61% 67% 26% 27% 2,2 2,1 Generalnie darzę mieszkańców Europy Zachodniej zaufaniem 18% 50% 5 17% 6% 8% 62% 73% 23% 19% 2,2 2,1 Mieszkańcy Europy Zachodniej budzą moją sympatię 51% 59% 18% 4% 16% 3% 7% 63% 74% 22% 19% 2,2 2,1 Mieszkańcy Europy Zachodniej mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski 3% 4% 16% Bottom 2 box 1. Zdecydowanie się zgadzam 2. Raczej się zgadzam 40% 42% Top 2 box 3. Raczej się nie zgadzam % 4. Zdecydowanie się nie zgadzam P5. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami odnośnie mieszkańców Europy Zachodniej Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N= % 8% 19% 19% Nie wiem\ trudno powiedzieć 6 73% 3,0 3,1 * Skala od 1 do 4

21 Zdecydowana większość respondentów, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami w poprzednim roku, zaakceptowałaby mieszkańców Europy Zachodniej jako swoich przyjaciół, sąsiadów, kolegów z pracy, a nawet członków rodziny. Wyniki dla wszystkich respondentów są nieco niższe, ale nadal wyrażają dużą akceptację. Mieszkańcy Europy Zachodniej WSZYSCY RESPONDENCI członków Pana(i) rodziny 66% 79% 22% 16% bliskich przyjaciół 67% 83% 21% 13% 4% sąsiadów 71% 88% 19% 9% 3% kolegów z pracy 71% 86% 19% 11% 3% Tak Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć P6. A czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować mieszkańców Europy Zachodniej jako Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

22 Amerykanie i Kanadyjczycy Amerykanie i Kanadyjczycy zostali ocenieni jako dość bliscy kulturowo Polakom. Respondenci darzą ich stosunkowo wysokim zaufaniem oraz sympatią. Mimo to jedna piąta respondentów uważa, że mogą stanowić zagrożenie dla Polski. WSZYSCY RESPONDENCI Bottom 2 box Top 2 box * średnia Uważam, że Amerykanie i Kanadyjczycy są mi bliscy kulturowo 8% 11% 40% 46% 28% 29% 8% 6% 48% 57% 38% 37% 2,5 2,4 Generalnie darzę Amerykanów i Kanadyjczyków zaufaniem 9% 51% 62% 18% 17% 3% 11% 60% 74% 23% 2,2 2,1 Amerykanie i Kanadyjczycy budzą moją sympatię 11% 18% 51% 62% 18% 4% 16% 3% 7% 62% 80% 22% 13% 2,2 2,0 Amerykanie i Kanadyjczycy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski 3% 3% 17% 3 36% 28% 39% 17% 8% 20% 17% 63% 7 3,1 3,2 Bottom 2 box Top 2 box 1. Zdecydowanie się zgadzam 2. Raczej się zgadzam 3. Raczej się nie zgadzam 4. Zdecydowanie się nie zgadzam P5. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami odnośnie Amerykanów i Kanadyjczyków Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N= 183 Nie wiem\ trudno powiedzieć * Skala od 1 do

23 Dwie trzecie respondentów jest gotowa zaakceptować w swojej rodzinie Amerykanów i Kanadyjczyków. Nieco więcej zgadza się, aby byli oni ich przyjaciółmi, sąsiadami czy kolegami z pracy. W przypadku osób, które kontaktowały się w poprzednim roku z cudzoziemcami, zdecydowana większość wyraża swoją akceptację odnośnie wszystkich badanych wymiarów. Amerykanie i Kanadyjczycy Wszyscy respondenci Respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami członków Pana(i) rodziny 63% 83% 24% 13% bliskich przyjaciół 66% 83% 21% 13% sąsiadów 69% 87% 19% 3% kolegów z pracy 69% 8 20% 11% 3% Tak Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć P6. A czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować Amerykanów i Kanadyjczyków jako Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

24 Arabowie są uważani za dość odległych kulturowo. Nieduży jest też odsetek osób, które darzą ich zaufaniem i sympatią. Natomiast ponad połowa respondentów obawia się zagrożenia dla Polski ze strony tej grupy. Kontakt z cudzoziemcami nie różnicuje istotnie postaw wobec grupy. Arabowie WSZYSCY RESPONDENCI Bottom 2 box Top 2 box * średnia Uważam, że Arabowie są mi bliscy kulturowo 2% 2% 8% 26% 28% 49% 56% 13% 6% 7 3,4 84% 3,5 Generalnie darzę Arabów zaufaniem 3% 2% 21% 34% 3 33% 32% 18% 23% 67% 67% 3,1 3,1 Arabowie budzą moją sympatię 2% 2% 16% 20% 3 39% 31% 26% 16% 13% 18% 22% 66% 6 3,1 3,0 Arabowie mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski 23% 22% 32% 34% 19% 21% 9% 17% 13% 5 56% 28% 31% 2,2 2,2 Bottom 2 box Top 2 box * Skala od 1 do 4 1. Zdecydowanie się zgadzam 2. Raczej się zgadzam 3. Raczej się nie zgadzam 4. Zdecydowanie się nie zgadzam P5. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami odnośnie Arabów Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N= 183 Nie wiem\ trudno powiedzieć 24

25 Aż dwie trzecie ankietowanych nie zaakceptowałoby Arabów jako członków rodziny. Około połowa respondentów nie wyraża też chęci do zaprzyjaźniania się z Arabami, wspólnej pracy, bądź mieszkania w ich sąsiedztwie. Nieco mniej nieprzychylne postawy, zwłaszcza wobec wspólnej pracy, mieli respondenci, którzy mieli styczność z cudzoziemcami w ostatnim roku. Arabowie Wszyscy respondenci Respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami członków Pana(i) rodziny 22% 37% 64% 53% bliskich przyjaciół 30% 44% 5 46% sąsiadów 34% 52% 52% 40% 8% kolegów z pracy 37% 62% 49% 33% Tak Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć P6. A czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować Arabów jako Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

26 Afrykanie Afrykanie zostali ocenieni jako raczej odlegli kulturowo. Mimo to większość respondentów nie uważa, iż mogliby stanowić zagrożenie dla Polski. Poziom zaufania i sympatii do tej grupy cudzoziemców jest umiarkowany. WSZYSCY RESPONDENCI Bottom 2 box Top 2 box średnia Uważam, że Afrykanie są mi bliscy kulturowo 2% 1% 13% 31% 31% 39% 46% 16% 9% 70% 77% 3,3 3,3 Generalnie darzę Afrykanów zaufaniem 3% 4% 30% 36% 33% 31% 11% 23% 19% 33% 40% 44% 41% 2,7 2,6 Afrykanie budzą moją sympatię 4% 33% 44% 30% 26% 11% 22% 37% 49% 41% 36% 2,6 2,5 Afrykanie mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski 3% 3% 18% 13% 40% 51% 18% 21% 21% 21% 16% 58% 72% 2,9 3,0 Bottom 2 box 1. Zdecydowanie się zgadzam 2. Raczej się zgadzam Top 2 box 3. Raczej się nie zgadzam 4. Zdecydowanie się nie zgadzam P5. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami odnośnie Afrykanów Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N= 183 Nie wiem\ trudno powiedzieć * Skala od 1 do

27 Deklarowana akceptacja Afrykanów jako członków rodziny, bliskich przyjaciół, a zwłaszcza sąsiadów i kolegów z pracy, jest wyraźnie większa wśród osób, które miały kontakt z cudzoziemcami w ostatnim czasie. Afrykanie WSZYSCY RESPONDENCI członków Pana(i) rodziny 33% 4 49% 43% 18% bliskich przyjaciół 44% 60% 39% 29% 17% 11% sąsiadów 50% 70% 3 22% 8% kolegów z pracy 53% 72% 33% 22% 6% Tak Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć P6. A czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować Afrykanów jako Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

28 Latynosi Blisko dwie trzecie respondentów nie widzi podobieństwa kulturowego pomiędzy Latynosami i Polakami. Wśród osób, które miały kontakt z cudzoziemcami odsetek tak uważających jest nawet większy. Zaufanie oraz sympatia względem Latynosów jest na umiarkowanym poziomie. WSZYSCY RESPONDENCI Bottom 2 box Top 2 box średnia* Uważam, że Latynosi są mi bliscy kulturowo 2% 1% 16% 18% 34% 40% 29% 29% 19% 18% 63% 3,1 19% 69% 3,1 Generalnie darzę Latynosów zaufaniem 4% 4% 33% 41% 30% 29% 9% 4% 24% 22% 37% 4 39% 33% 2,6 2,4 Latynosi budzą moją sympatię 6% 7% 39% 48% 26% 22% 9% 6% 20% 17% % 2,5 2,3 Latynosi mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski 4% 17% 2% 11% 3 47% 24% 30% 20% 21% 13% 59% 77% 3,0 3,2 Bottom 2 box Top 2 box 1. Zdecydowanie się zgadzam 2. Raczej się zgadzam 3. Raczej się nie zgadzam 4. Zdecydowanie się nie zgadzam P5. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami odnośnie Latynosów Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N= 183 Nie wiem\ trudno powiedzieć * Skala od 1 do

29 Nieco mniej niż połowa respondentów jest gotowa zaakceptować Latynosów jako członków rodziny, ale niemal tyle samo takiej gotowości nie wyraża. Na pozostałych wymiarach można zauważyć wyższy poziom akceptacji. Oceny respondentów, którzy mieli styczność z cudzoziemcami są zdecydowanie wyższe we wszystkich wymiarach. Latynosi WSZYSCY RESPONDENCI członków Pana(i) rodziny 41% 59% 40% 28% 19% 13% bliskich przyjaciół 49% 70% 34% 21% 17% 9% sąsiadów 57% 79% 29% 16% kolegów z pracy 57% 76% 28% 17% 7% Tak Nie Nie wiem/ trudno powiedzieć P6. A czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować Latynosów jako Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

30 Największym zaufaniem respondenci darzą mieszkańców Europy Zachodniej oraz Amerykanów i Kanadyjczyków, a także oceniają ich jako najbardziej zbliżonych kulturowo. Dość nisko oceniono na tych wymiarach Arabów, bez względu na wcześniejszą styczność z cudzoziemcami. Uważam, że są mi bliscy kulturowo WSZYSCY RESPONDENCI Ukraińcy Wietnamczycy Mieszkańcy Europy Zachodniej Amerykanie i Kanadyjczycy Arabowie Afrykanie Generalnie darzę ich zaufaniem WSZYSCY RESPONDENCI Latynosi Ukraińcy Wietnamczycy Mieszkańcy Europy Zachodniej Amerykanie i Kanadyjczycy Arabowie Afrykanie Latynosi P5. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza ze stwierdzeniami obok odnośnie [grupa] Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami : N=

31 Budzą moją sympatię WSZYSCY RESPONDENCI Cudzoziemcy pochodzący z Europy Zachodniej oraz Amerykanie i Kanadyjczycy, to grupy obdarzone największą sympatią. Największego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski badani obawiają się natomiast ze strony Arabów, a w drugiej kolejności Ukraińców Ukraińcy Wietnamczycy Mieszkańcy Europy Zachodniej Amerykanie i Kanadyjczycy Arabowie Afrykanie Latynosi Mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski WSZYSCY RESPONDENCI Ukraińcy Wietnamczycy Mieszkańcy Europy Zachodniej Amerykanie i Kanadyjczycy Arabowie Afrykanie P5. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza ze stwierdzeniami obok odnośnie [grupa] Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N= 183 Latynosi

32 Członków Pana(i) rodziny WSZYSCY RESPONDENCI Ukraińcy Ponad dwie trzecie ankietowanych zaakceptowałoby cudzoziemców z Europy Zachodniej oraz Amerykanów i Kanadyjczyków, jako swoich bliskich przyjaciół, a nawet członków rodziny. Osoby, które miały kontakt z cudzoziemcami częściej wyrażały aprobatę w tej kwestii w odniesieniu do wszystkich grup. 44% Ukraińcy 57% 13% Wietnamczycy 31% 19% Wietnamczycy 44% Mieszkańcy Europy Zachodniej 66% Mieszkańcy Europy Zachodniej 79% Amerykanie i Kanadyjczycy 63% 13% Amerykanie i Kanadyjczycy 83% Arabowie 22% Arabowie 37% Afrykanie 33% 18% Afrykanie 4 Latynosi 41% 19% Latynosi 59% 13% Bliskich przyjaciół WSZYSCY RESPODNENCI Ukraińcy 47% Ukraińcy 59% Wietnamczycy 42% 17% Wietnamczycy 57% Mieszkańcy Europy Zachodniej 67% Mieszkańcy Europy Zachodniej 83% 4% Amerykanie i Kanadyjczycy 66% 13% Amerykanie i Kanadyjczycy 83% Arabowie 30% Arabowie 44% Afrykanie 44% 17% Afrykanie 60% 11% Latynosi 49% 17% P6. A czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować [grupa] jako Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; Latynosi % 9%

33 Sąsiadów WSZYSCY RESPONDENCI Ukraińcy Wietnamczycy Mieszkańcy Europy Zachodniej Amerykanie i Kanadyjczycy Arabowie Afrykanie Podobny trend utrzymuje się także w stosunku do cudzoziemców jako sąsiadów i kolegów z pracy, gdzie mieszkańcy Europy Zachodniej oraz Amerykanie i Kanadyjczycy byliby akceptowani najchętniej. W przypadku pozostałych narodowości oceny są umiarkowane, a wysokie u osób, które miały kontakt z cudzoziemcami. Najmniej pozytywne oceny w tych wymiarach ponownie uzyskali Arabowie. 34% 56% 51% 50% 71% 69% Ukraińcy Wietnamczycy Mieszkańcy Europy Zachodniej Amerykanie i Kanadyjczycy Arabowie Afrykanie 52% 70% 70% 70% 88% 87% 8% 7% 7% 8% 3% 3% Latynosi 57% Latynosi 79% Kolegów z pracy WSZYSCY RESPONDENCI Ukraińcy 59% 11% Ukraińcy 73% Wietnamczycy 53% Wietnamczycy 69% 7% Mieszkańcy Europy Zachodniej 71% Mieszkańcy Europy Zachodniej 86% 3% Amerykanie i Kanadyjczycy 69% 11% Amerykanie i Kanadyjczycy 8 3% Arabowie 37% Arabowie 62% Afrykanie 53% Afrykanie 72% 6% Latynosi 57% P6. A czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zaakceptować [grupa] jako Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; Latynosi % 7%

34 OCENA WPŁYWU CUDZOZIEMCÓW NA SYTUACJĘ GOSPODARCZĄ I RYNEK PRACY W POLSCE 34

35 Blisko jedna piąta ankietowanych uważa, że zatrudnianie cudzoziemców w Polsce nie ma żadnego wpływu na gospodarkę. Wśród osób, które miały kontakt z cudzoziemcami, zdecydowanie częściej dostrzegany jest ich pozytywny wpływ na gospodarkę. Wpływ na polską gospodarkę WSZYSCY RESPONDENCI NIE MA ŻADNEGO WPŁYWU NIE WIEM / TRUDNO POWIEDZIEĆ 18% ZDECYDOWANIE POZYTYWNY 3% 28% RACZEJ POZYTYWNY NIE MA ŻADNEGO WPŁYWU NIE WIEM / TRUDNO POWIEDZIEĆ 17% ZDECYDOWANIE POZYTYWNY 3% 40% RACZEJ POZYTYWNY ZDECYDOWANIE NEGATYWNY 9% 27% RACZEJ NEGATYWNY ZDECYDOWANIE NEGATYWNY 20% RACZEJ NEGATYWNY 31% respondentów uważa, że cudzoziemcy mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę, a 36% ocenia ten aspekt negatywnie Wśród respondentów, którzy w ciągu ostatniego roku mieli kontakt z cudzoziemcami, 43% pozytywnie ocenia ich wpływ na polską gospodarkę, a 2 negatywnie P7. Jak Pan(i) sądzi, jaki wpływ na polską gospodarkę ma zatrudnienie cudzoziemców w naszym kraju: Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

36 Wpływ na rynek pracy w Polsce Co czwarty ankietowany raczej pozytywnie ocenia wpływ cudzoziemców na polski rynek pracy. Wśród badanych, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami, ocen pozytywnych jest nawet nieco więcej. Należy jednak zauważyć, że liczba ocen negatywnych w obu tych grupach respondentów jest porównywalna. WSZYSCY RESPONDENCI NIE MA ŻADNEGO WPŁYWU ZDECYDOWANIE NEGATYWNY NIE WIEM / TRUDNO POWIEDZIEĆ 16% ZDECYDOWANIE POZYTYWNY 3% 30% 26% RACZEJ NEGATYWNY RACZEJ POZYTYWNY 29% respondentów, uważa wpływ cudzoziemców na rynek pracy w Polsce za pozytywny a 40% za negatywny NIE MA ŻADNEGO WPŁYWU ZDECYDOWANIE NEGATYWNY NIE WIEM / TRUDNO POWIEDZIEĆ 9% 28% ZDECYDOWANIE POZYTYWNY 3% RACZEJ NEGATYWNY 3 RACZEJ POZYTYWNY Wśród respondentów, którzy w ciągu ostatniego roku mieli kontakt z cudzoziemcami, 38% pozytywnie ocenia ich wpływ na rynek pracy w Polsce i niewiele mniej, bo 37% negatywnie P8. A jaki jest według Pana/i wpływ cudzoziemców na rynek pracy w Polsce: Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

37 Opinie co do dostępu cudzoziemców do miejsc pracy w Polsce są dość podzielone. Brak ograniczeń w dostępie do nich wyraźnie częściej postulowały osoby mające w ostatnim czasie kontakt z cudzoziemcami. WSZYSCY RESPONDENCI 38% 43% 48% 39% Nie wiem 19% Nie wiem 13% Obcokrajowcy mieszkający w Polsce powinni mieć dostęp do takich samych miejsc pracy, jak Polacy Obcokrajowcy mieszkający w Polsce powinni być zatrudniani do innych prac, niż Polacy P9. Który pogląd jest bliższy Pana/Pani opinii: 1. Obcokrajowcy mieszkający w Polsce powinni mieć dostęp do takich samych miejsc pracy, jak Polacy 2. Obcokrajowcy mieszkający w Polsce powinni być zatrudniani do innych prac, niż Polacy Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

38 Osoby, które uważały, że cudzoziemcy nie powinni zajmować tych samych stanowisk, co Polacy, bądź nie miały w tej kwestii zdania, częściej wyrażały poparcie dla pracy cudzoziemców na stanowiskach związanych z pracą fizyczną, niż na stanowiskach specjalistycznych. Około dwie trzecie ankietowanych nie aprobuje zatrudniania cudzoziemców jako urzędników państwowych lub nauczycieli historii, a ponad połowa nie chciałaby ich widzieć w zawodzie adwokata. WSZYSCY RESPONDENCI Robotnik budowlany 64% 79% 22% 13% 8% Pielęgniarka / pielęgniarz 40% 60% 44% 27% 16% 13% Pracownik zatrudniony w rolnictwie lub sadownictwie 63% 80% 23% 8% Lekarz internista 38% 51% 44% 34% 18% Mechanik samochodowy 56% 74% 29% Nauczyciel matematyki 33% 40% 50% 4 17% Sprzedawca w sklepie 50% 66% 34% 23% 16% 11% Adwokat 22% 22% 58% 59% 20% 19% Przedsiębiorca prowadzący własną firmę 49% 61% 3 27% 16% Nauczyciel historii 21% 21% 62% 64% 17% Dyrektor państwowego przedsiębiorstwa 41% 58% 38% 27% 21% Urzędnik państwowy 17% 67% 69% 16% 17% Za Przeciw Nie wiem Za Przeciw Nie wiem P9a. Odczytam teraz krótką listę zawodów. Przy każdym z nich proszę powiedzieć czy był(a)by Pan(i) za czy przeciw wykonywaniu tego zawodu w Polsce przez obcokrajowca. Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci, którzy na pytanie P9. udzielili odpowiedzi nie lub nie wiem : N=628, Respondenci którzy na pytanie P9. udzielili odpowiedzi nie lub nie wiem i mieli kontakt z cudzoziemcami w ostatnim roku: N=

39 OCENA WPŁYWU CUDZOZIEMCÓW NA SYTUACJĘ SPOŁECZNĄ I KULTURĘ W POLSCE 39

40 Opinie o wpływie cudzoziemców na polskie społeczeństwo i kulturę są wyraźnie podzielone. O pozytywnym wpływie były wyraźnie częściej przekonane osoby mające w ostatnim czasie kontakt z cudzoziemcami. WSZYSCY RESPONDENCI 29% 31% 32% Cudzoziemcy niszczą jedność polskiego społeczeństwa i powodują degradację polskiej kultury 6% 2% 8% 13% 13% 26% 11% 11% 3% 2% 8% 16% 22% 16% 7% 9% Cudzoziemcy pozytywnie wpływają na polskie społeczeństwo wzbogacając jego kulturę 18% 44% P11. Proszę powiedzieć, które stwierdzenie jest Panu/i bliższe. Może Pan(i) także używać odpowiedzi pośrednich, aby stopniować swoją wypowiedź. 1.Cudzoziemcy pozytywnie wpływają na polskie społeczeństwo wzbogacając jego kulturę 10. Cudzoziemcy niszczą jedność polskiego społeczeństwa i powodują degradację polskiej kultury Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

41 Ponad jedna czwarta respondentów uważa, że cudzoziemcy powinni w pełni przejąć polską kulturę i obyczaje. Nieco więcej, bo jedna trzecia opowiada się za zachowaniem przez nich własnej kultury i obyczajów. WSZYSCY RESPONDENCI 28% 33% Cudzoziemcy mieszkający w Polsce powinni w pełni przejąć polską kulturę i obyczaje 6% 2% 7% 13% 2 4% 9% 1% 7% 8% 17% 17% 8% Cudzoziemcy mieszkający w Polsce powinni zachować swoją rodzimą kulturę i obyczaje 21% 4 P12. A które z następujących stwierdzeń jest Panu/i bliższe: Może Pan(i) także używać odpowiedzi pośrednich, aby stopniować swoją wypowiedź. 1. Cudzoziemcy mieszkający w Polsce powinni zachowywać swoją rodzimą kulturę i obyczaje 10.Cudzoziemcy mieszkający w Polsce powinni w pełni przejąć polską kulturę i obyczaje Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; respondenci, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami: N=

42 JAKI PROCENT LUDNOŚCI W NASZYM KRAJU STANOWIĄ CUDZOZIEMCY? 42

43 Co czwarty Polak uważa, że cudzoziemcy stanowią ponad ludności Polski. do 54% 0% 1% 2% 3% 4% 1% 9% 9% 4% 19% 6% - 23% 6% 7% 8% 9% 2% 2% 2% 1% 16% 11% - 9% 1% 1% 7% 16% - 20% 7% 20% 7% 9,4% Średni wynik powyżej 20% 7% 2 30% 3 40% 1% 4% 1% 1% P13. Jaki procent ludności w naszym kraju stanowią Pana(i) zdaniem cudzoziemcy? Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000; 43

44 DEMOGRAFIA 44

45 Płeć respondentów 48% 52% Respondenci: Wszyscy; N =

46 Wiek i wykształcenie respondentów Wiek % % % % % > 59 26% Wykształcenie Podstawowe 21% Zawodowe 24% Średnie 34% Wyższe 21% Respondenci: Wszyscy; N =

47 Miejsce zamieszkania wielkość miejscowości i województwo miasto powyżej 500,000 miasto 200, ,000 miasto 100, ,000 miasto 50, ,000 miasto 20,000-50,000 miasto poniżej 20,000 8% 7% Wieś 39% Dolnośląskie 8% Pomorskie 6% Zachodnio - pomorskie 4% Kujawsko - pomorskie 6% Lubuskie 3% Wielkopolskie 8% Opolskie 2% Śląskie Łódzkie 6% Warmińsko - mazurskie Mazowieckie Świętokrzyskie 3% Małopolskie 9% Podlaskie 3% Lubelskie 6% Podkarpackie Respondenci: Wszyscy; N =

48 Zatrudnienie i dochody 54% 21% 6% 9% 6% 4% Zatrudniona/y Bezrobotna/y Uczeń/ student 23% Jest na rencie 2 Zajmuje się domem/ wychowaniem dzieci Jest na emeryturze Procent średniej krajowej < 50% 50% - 74% 7-89% 90% - 109% 1-149% > 149% Respondenci: Wszyscy; N =

49 Dziękujemy za uwagę. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji Biuro w Warszawie ul. Mariensztat Warszawa 49

Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce

Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce Ipsos dla IOM Warszawa, wrzesieo 2016 www.iom.pl Spis Treści nr slajdu O badaniu 3 Podsumowanie wyników 5 Wyniki 10 Kontakt z cudzoziemcami 11 Ocena

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 54/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O EWENTUALNYM ROZMIESZCZENIU AMERYKAŃSKICH BAZ WOJSKOWYCH NA TERENIE POLSKI BS/23/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O EWENTUALNYM ROZMIESZCZENIU AMERYKAŃSKICH BAZ WOJSKOWYCH NA TERENIE POLSKI BS/23/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz do wyników badań CBOS

Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz do wyników badań CBOS Joanna Konieczna- Sałamatin Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz do wyników badań CBOS W maju r. CBOS przeprowadził badania opinii publicznej na temat cudzoziemców osiedlających się

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O WYJEŹDZIE POLSKICH ŻOŁNIERZY DO AFGANISTANU I DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH NATO BS/4/2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O WYJEŹDZIE POLSKICH ŻOŁNIERZY DO AFGANISTANU I DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH NATO BS/4/2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak RAZEM 30,5% 36,0% 17,7% 2,4% 13,4% 1000 Trwa debata na temat osiedlania się w Polsce ludzi z innych krajów i kontynentów. Jedni wskazują na dobroczynne skutki imigracji, inni na zagrożenia. Czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna bardziej niż do

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/71/2011 OPINIE O NASTAWIENIU KRAJÓW SĄSIEDZKICH DO POLSKI

Warszawa, czerwiec 2011 BS/71/2011 OPINIE O NASTAWIENIU KRAJÓW SĄSIEDZKICH DO POLSKI Warszawa, czerwiec 2011 BS/71/2011 OPINIE O NASTAWIENIU KRAJÓW SĄSIEDZKICH DO POLSKI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Czy jesteśmy zwycięzcami? Polacy o przeszłości i o II wojnie światowej. Czy jesteśmy zwycięzcami? TNS Maj 2015 K.034/15

Czy jesteśmy zwycięzcami? Polacy o przeszłości i o II wojnie światowej. Czy jesteśmy zwycięzcami? TNS Maj 2015 K.034/15 Polacy o przeszłości i o II wojnie światowej Informacja o badaniu Obchody 0. rocznicy zakończenia II wojny światowej rozpoczną się maja na Westerplatte, czyli w symbolicznym miejscu jej rozpoczęcia. Z

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH

OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH BS/60/2005 OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 12/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Badanie relacji sąsiedzkich

Badanie relacji sąsiedzkich Badanie relacji sąsiedzkich raport portalu Morizon.pl maj 2017 Spis treści Wstęp 3 Wyniki ogólne 4 Wyniki szczegółowe 9 Dolnośląskie 10 Kujawsko-pomorskie 14 Lubelskie 18 Lubuskie 22 Łódzkie 26 Małopolskie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do innych narodów NR 53/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do innych narodów NR 53/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 53/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek do innych narodów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców NR 44/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców NR 44/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 44/2017 ISSN 2353-5822 Stosunek do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PODATKI W OPINII SPOŁECZNEJ BS/135/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PODATKI W OPINII SPOŁECZNEJ BS/135/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 24/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 24/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 24/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Życzliwość Polaków wobec siebie

Życzliwość Polaków wobec siebie Informacja o badaniu Czy Polacy postrzegają ludzi jako życzliwych, obojętnych, czy nieżyczliwych? Jakie aspekty życia dzielą Polaków najbardziej: praca, miejsce zamieszkania, wykształcenie, a może pieniądze?

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 61/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 61/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 61/2016 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI W czerwcowym badaniu 1 zapytaliśmy Polaków o ocenę polskiej polityki zagranicznej, w tym przede wszystkim o stosunki

Bardziej szczegółowo

Polacy chcą otwarcia rynku pracy. Raport Money.pl. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Polacy chcą otwarcia rynku pracy. Raport Money.pl. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Polacy chcą otwarcia rynku pracy Raport Money.pl Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, wrzesień 2008 Większość z nas jest za otwarciem rynku pracy dla obywateli spoza UE - wynika z sondażu Millward

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje NR 77/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje NR 77/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 77/2017 ISSN 2353-5822 Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do innych narodów NR 21/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do innych narodów NR 21/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 21/2017 ISSN 2353-5822 Stosunek do innych narodów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY LUBIĄ INNE NARODY? BS/1/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY LUBIĄ INNE NARODY? BS/1/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Poparcie dla partii politycznych w województwach

Poparcie dla partii politycznych w województwach KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 7/2018 Poparcie dla partii politycznych w województwach Styczeń 2018 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH

Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów.

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. W y n i k i b a d a n i a i l o ś c i o w e g o Warszawa, październik 2014 Główne wnioski Wiedza o planowanej

Bardziej szczegółowo

Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców Wejherowo, 14 marca 2016

Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców Wejherowo, 14 marca 2016 Refundacja pracodawcom kosztów zatrudnienia młodych osób (do 30 r.ż.) art.150 f. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U z 2015 r. poz. 149 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Styczeń 2014 r. O

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K.

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych Informacja o badaniu Wkrótce w Polsce odbędą się ważne, międzynarodowe wydarzenia Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Jak Polacy oceniają zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/159/2010 UDZIAŁ POLSKI W OPERACJI NATO W AFGANISTANIE I JEGO KONSEKWENCJE

Warszawa, listopad 2010 BS/159/2010 UDZIAŁ POLSKI W OPERACJI NATO W AFGANISTANIE I JEGO KONSEKWENCJE Warszawa, listopad 2010 BS/159/2010 UDZIAŁ POLSKI W OPERACJI NATO W AFGANISTANIE I JEGO KONSEKWENCJE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 BS/63/2013 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Warszawa, maj 2013 BS/63/2013 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Warszawa, maj 2013 BS/63/2013 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE NAUKA WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL CELE Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego Streszczenie KOMPETENCJE EDUKACJA UNIWERSYTET Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/43/2013 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Warszawa, kwiecień 2013 BS/43/2013 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Warszawa, kwiecień 2013 BS/43/2013 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 156/2014 STOSUNEK DO RZĄDU W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 156/2014 STOSUNEK DO RZĄDU W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 156/2014 STOSUNEK DO RZĄDU W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM

Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda Agenda Migracje Zarobkowe Polaków Emigracja z Polski o o o o o o Skala emigracji Kierunki emigracji Profil potencjalnego emigranta Długość wyjazdów Bariery i motywacje Sytuacja geopolityczna Imigracja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE?

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zmiany nastawienia Polaków do innych narodów NR 113/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zmiany nastawienia Polaków do innych narodów NR 113/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 3/25 ISSN 2353-5822 Zmiany nastawienia Polaków do innych narodów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ - 2 - Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych 50 Czy słyszałaś/eś o: Platforma Usług Elektronicznych ZUS 66% 34% epuap 60% profil zaufany epuap 48% 52% obywatel.gov.pl 47% 53% Elektroniczna Księga Wieczysta 45% 55% biznes.gov.pl 60% danepubliczne.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Migracyjne nastroje ludności w Ukrainie

Migracyjne nastroje ludności w Ukrainie Migracyjne nastroje ludności w Ukrainie wrzesień 2016 BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE: Metodologia Ogólnokrajowe Badanie Reprezentatywne o Próba: ludność Ukrainy w wieku od 18 lat i starsi o Próba reprezentatywna

Bardziej szczegółowo