Sprawozdanie nr 1 Projekt Podstawy In»ynierii Oprogramowania, Wydziaª Elektryczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie nr 1 Projekt Podstawy In»ynierii Oprogramowania, Wydziaª Elektryczny"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nr 1 Projekt Podstawy In»ynierii Oprogramowania, Wydziaª Elektryczny Artur Skonecki Mikoªaj Kowalski Marcin Wartecz-Wartecki Prowadz cy: mgr in». Adam Srebro Wygenerowano: 23 marca 2010

2 Spis tre±ci I Analiza Wymaga«3 1 Sytuacja biznesowa 4 2 Przygotawanie do projektu Skªad zespoªu Wykorzystywane technologie Wymagania w stosunku do kontrahentów Przewidywany czas wykonania oraz konserwacja Cena Zespóª projektowy i zadanie czªonków zespoªu Struktura podziaªu pracy oraz macierz RAM Struktura dokumentu 9 5 Wersjonowanie dokumentu 10 2

3 Cz ± I Analiza Wymaga«3

4 1 Sytuacja biznesowa Biuro rachunkowe Audytor Sigma jest rm zajmuj c si rozliczeniami z Urz dem Skarbowym, ZUS-em oraz doradztwem podatkowym. Istnieje na rynku od 7 lat. Przez ten czas zyskaªa du»o klientów dzi ki rzetelnie wykonywanej pracy oraz miªej i fachowej obsªudze. Jednak z powodu du»ej ilo±ci ludzi nie potra cych samemu wypeªni dokumentów zwi zanych z podatkiem dochodowym od osób zycznych, zarz d rmy stwierdziª,»e czas na gruntown zmian radzenia sobie z tym problemem. Opieraj c si na badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Spoªecznej, wykazano»e tylko niespeªna jedna czwarta podatników rozliczaj cych si samodzielnie sama wypeªniªa zeznanie podatkowe, pozostali korzystali z pomocy najbli»szej rodziny lub (w wi kszo±ci) innych osób w tym z pomocy doradztwa nansowego. Za± po- ªowa rozliczaj cych si samodzielnie uwa»a,»e wypeªnienie PIT-u byªo trudne. Wyniki bada«przedstawione s na poni»szym wykresie. 4

5 1 Sytuacja biznesowa Na podstawie zebranych danych zarz d przedsi biorstwa zleciª rmie ScrewedSoftware wykonanie projektu, który ma za zadanie pomaga klientom biura rachunkowego w wypeªnianiu PIT-ów. Ma on si skªada z programu, który w prosty i przejrzysty sposób pozwala na wypeªnienie odpowiednich formularzy, instrukta»owego lmu oraz strony internetowej, oferuj cej nast puj c funkcjonalno± : kupno programu FAQ programu forma kontaktowa Helpdesk Uznano równie»,»e konieczny jest dziaª Helpdesk, który b dzie pomaga rozwi zywa problemy klientów z programem. Helpdesk produktu b dzie prowadzony przez dziaª obsªugi klienta przedsi biorstwa ScrewedSoftware. Konsultanci zostan przeszkoleni tak by móc pomaga klientom w razie jakichkolwiek problemów z funkcjonalno±ci caªego projektu. Po zako«czeniu prac rma b dzie kontynuowa administrowanie stron internetow oraz aktualizowanie programu tak, aby zawsze zgadzaª si z bie» cym stanem przepisów prawnych dotycz cych rozlicze«dochodowych od osoby zycznej. Wszelkie zmiany, które b d miaªy by wprowadzone, b d komunikowane z wyprzedzeniem pracownikom ScrewedSoftware przez konsultanta biura rachunkowego. 5

6 2 Przygotawanie do projektu 2.1 Skªad zespoªu Stanowisko Konsultant / Koordynator Grak / Webdesigner Programista Administrator Osoba Krzysztof Konspekt Gieniek Graty Piotr Pierun Alfred Adma 2.2 Wykorzystywane technologie Nasza rma wykorzystuje wyª cznie nowoczesne i sprawdzone rozwi zania opensource. Dzi ki elastyczno±ci oferowanej przez oprogramowanie z otwartym kodem ¹ródªowym, otwartym standardom oraz nowoczesnym j zykom programowania, jeste±my w stanie wytworzy produkty w krótszym czasie, o ni»szej cenie i o du»ej przeno±no±ci mi dzy platformami. Wysok jako± zapewnia pokrycie kodu ¹ródªowego zautomatyzowanymi testami jednostkowymi. interpretowany i interaktywny j zyk programowania: Python testy jednostkowe: PyUnit system kontroli wersji: Subversion video: HTML5, Ogg Theora oprogramowanie: GIMP, Komposer system zarz dzania tre±ci : e107 CMS 2.3 Wymagania w stosunku do kontrahentów Firma zlecaj ca, udost pni zleconiobiorcy eksperta do spraw nansowych, który podczas analizy okre±li wymagania dotycz ce produktu, a tak»e b dzie pracowaª jako konsultant merytoryczny podczas tworzenia programu. 6

7 2 Przygotawanie do projektu 2.4 Przewidywany czas wykonania oraz konserwacja Produkt zostanie uko«czony w terminie 2 miesi cy. Po zako«czeniu prac prawa wªasno±ci do produktu zostan przekazane przedsi biorstwu biuro rachunkowe Audytor Sigma. Firma ScrewedSoftware dalej b dzie ±wiadczy nast puj ce usªugi na rzecz zleceniodawcy: Helpdesk konserwacja programu ( rozszerzenia, zmiany, aktualizacje ) administracja stron internetow programu 2.5 Cena Po negocjacjach ze zleceniodawc, ustalono cen w wysoko±ci zª za uko«czenie zamówionego produktu. Poprawki wynikaj ce z gwarancji s dokonywane za darmo. Na pozostaªe usªugi obowi zuje nast puj cy cennik: Usªuga Helpdesk administracja i utrzymanie strony internetowej programu rozszerzenie / zmiana / aktualizacje funkcjonalno±ci Koszt 2000 zª koszt pocz tkowy zª * (ilo± telefonów) * (czas rozmów) 500 zª/miesi c ustalane indywidualnie 7

8 3 Zespóª projektowy i zadanie czªonków zespoªu W zespole obowi zuje nast puj cy model organizacji: Konsultant / Koordynator po porozumieniu z przedstawicielami zleceniodawcy ma za zadanie wyja±ni ka»demu czªonkowi zespoªu jego rol. Koordynuje i kontroluje post py prac. Peªni on tak»e przedstawiciela naszej rmy, jako jedyny ma moc zawi zywania umów z zleceniodawc. Grak / Webdesigner ma stworzy prost stron internetow programu oraz przygotowa lm instrukta»owy programu. Jego asysta mo»e by tak»e potrzebna przy tworzeniu szaty gracznej programu. Programista jego zadanim jest stworzenie w peªni kompletnego i funkcjonalnego programu. Wspóªpracuje z koordynatorem i grakiem. Administrator ma za zadanie umie±ci stron na serwerze zleceniodawcy, a tak»e opiekowa si ni. Jego pomoc mo»e by tak»e potrzebna przy tworzeniu owej strony. Kontakt ze zleceniodawc mo»e okaza si niezb dny w przypadku wyst pienia przeszkód b dz problemów z serwerem zleceniodawcy. Czªonkowie naszego zespoªu pracuj w jednym biurze i ka»dego dnia spotykaj si na odprawie. Ponadto kontaktuj si ze sob osobi±cie oraz u»ywaj c komunikacji telefonicznej i internetowej. 3.1 Struktura podziaªu pracy oraz macierz RAM Zadanie Strona internetowa Program Kontakt ze zleceniodawc Film instrukta»owy Utrzymanie strony Grak / Webdesigner Programista Konsultant Administrator Gªówne zadanie - - Zadanie poboczne Gªówne zadanie - - Zadanie poboczne - - Gªówne zadanie Mo»liwy Zadanie poboczne Gªówne zadanie 8

9 4 Struktura dokumentu Struktura dokumentu gªównego projektu Opis Analiza biznesowa i systemowa Opis funkcjonalno±ci oferowanej przez program Cz ± Dokumentacji Analiza wymaga«specykacja funkcjonalna programu Specykacja implementacyjna programu Graczny projekt interfejsu programu Organizacja pracy Przydziaª zasobów Projekt strony www Testy Wdro»enie Piel gnacja systemu Podziaª na i opis moduªów programu Wygl d interfejsu u»ytkownika Podziaª zakresu obowi zków wraz z przewidywanymi terminami wykonania poszczególnych etapów Podzaª zasobów pomi dzy czªonków zespoªu Wygl d i funkcjonalno± strony www Opis testów funkcjonalnych i wydajno±ciowych programu oraz poszczególnych modu- ªów Zawiera opis szkole«u»ytkowników oraz pracowników dziaªu Helpdesk Opis wymaga«dotycz cych ewentualnych zmian i rozszerze«funkcji produktu 9

10 5 Wersjonowanie dokumentu W celu utrzymania porz dku i kontroli nad zmianami, dokumentacja jest wersjonowana przy u»yciu systemu kontroli wersji subversion. r18 adaszgred :52: (Tue, 23 Mar 2010) 4 lines poprawki w calym dokumencie, dokument gotowy do druku r17 adaszgred :51: (Tue, 23 Mar 2010) 3 lines dodaªem rozdziaª "Sytuacja biznesowa" przygotwany przez Marcina r16 adaszgred :50: (Tue, 23 Mar 2010) 3 lines dodaªem sekcje "Przygotowanie do projektu"->"ceny", poprawiªem rozdziaª "Zespóª projektowy" r15 adaszgred :01: (Tue, 23 Mar 2010) 1 line zaktualizowany plik svnlog r14 adaszgred :59: (Sun, 21 Mar 2010) 1 line dodaªem rozdziaª "Struktura dokumentu" r12 adaszgred :57: (Sun, 21 Mar 2010) 1 line dodaªem rozdziaª 'wersjonowanie dokumentu' r11 adaszgred :46: (Sun, 21 Mar 2010) 3 lines zamieniªem plik "build" Makefile'em, zacz ªem pisa rozdziaª "Przygotowanie do projektu" 10

11 5 Wersjonowanie dokumentu r10 cmosqt :41: (Thu, 18 Mar 2010) 2 lines Dodany opis zada«czªonków zespoªów r8 cmosqt :28: (Thu, 18 Mar 2010) 2 lines Dziaªaj ca tabelka r7 adaszgred :46: (Thu, 18 Mar 2010) 1 line mo»esz u»y wzoru tabelki który dodaªem do tex r6 cmosqt :36: (Thu, 18 Mar 2010) 2 lines Tabelka ju» si kompiluje bez bª dów, jednak wychodzi poza kartk.. r5 cmosqt :26: (Thu, 18 Mar 2010) 4 lines Usuni cie z listy wymaganych pakietów floatflt pakiet usuni ty przez upstream, nie ma go w debianie, a chyba do niczego nie jest potrzebny? r4 cmosqt :20: (Thu, 18 Mar 2010) 3 lines Tylko test czy da sie commitowa! Plik tex jest popsuty (ale go naprawie) r3 adaszgred :13: (Thu, 18 Mar 2010) 1 line pio: initial submission 11

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocªawskiej Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Šukasz Rajchel Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dra Marcina

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum

Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum Andrzej Skowron Wydziaª Matematyki i Informatyki Uniwersytet Šódzki Programowanie zespoªowe A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 1

Bardziej szczegółowo

Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2, Scrum, TenStep

Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2, Scrum, TenStep Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydziaª Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Informatyka Stosowana Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Metody testowania platformy KASKADA

Metody testowania platformy KASKADA Metody testowania platformy KASKADA Jerzy Procz Bartªomiej Daca Tomasz Bieli«ski 12 wrze±nia 2011 Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki. Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie

Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki. Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki Marcin Radziewicz Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie Rozprawa doktorska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych.

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sebastian Tomaszewski Nr albumu: 219712 Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Modele biznesu. Modele biznesu w Internecie. Rola Internetu. Rodzaj dziaªalno±ci. Denicja. Klasykacje

Modele biznesu. Modele biznesu w Internecie. Rola Internetu. Rodzaj dziaªalno±ci. Denicja. Klasykacje Denicja Modele biznesu Wedªug denicji Osterwaldera, Pigneura i Tucciego (z 2005 roku) model biznesu to narz dzie koncepcyjne zawieraj ce zestaw elementów i ich powi za«, pozwalaj ce na scharakteryzowanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jakub Matusz Nr albumu: 201071 Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH

ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH dla Umowy ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet w Imi : Nazwisko: Zamieszkaªy(a):

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za okres od 1 pa¹dziernika 2013 r. do 31 marca 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro

SPRAWOZDANIE za okres od 1 pa¹dziernika 2013 r. do 31 marca 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro Peªnomocnik Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit Polsk SPRAWOZDANIE za okres od 1 pa¹dziernika 2013 r. do 31 marca 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja 6 3.1 Przygotowanie do instalacji.......................

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydziaª Informatyki ROZPRAWA DOKTORSKA mgr in». Zbigniew Piotrowski Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Tomasz Soroka Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw systemu elektronicznych zada

Bardziej szczegółowo

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Autor: Grzegorz Krzemieñ ISBN: 978-83-246-2449-2 Format: A5, stron: 168 Profesjonalne przygotowanie projektu Wskazówki dotycz¹ce organizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Boi«ski T. 5 marca 2006 Streszczenie. Linux to otwarty, ci gle rozwijany system operacyjny. Dost pno± kodu ¹ródªowego oraz peªnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo