ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Umowie oznacza to niniejszą umowę na świadczenie Usług do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog. 2. Systemie oznacza to całość elementów programowych opisanych w Załączniku 1, zwanych jako e-oplatygeolog. 3. Oprogramowaniu oznacza to część systemu e-oplatygeolog, do którego Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe. Dokładny opis Oprogramowania umieszczony jest w Załączniku Usłudze oznacza to usługi wsparcia oraz usługę przekazania wiedzy, świadczone zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 5. Dniu roboczym oznacza to dzień, w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 6. Godzinie roboczej oznacza to godzinę zegarową w zakresie od godz do 16.00, w dzień roboczy. 7. Specjaliście oznacza to osobę wskazaną przez Wykonawcę, świadczącą na rzecz Zamawiającego Usługi. 8. Produktach oznacza to wszelkie działania, produkty, utwory, dokumenty i opracowania wykonane lub dostarczone w wyniku realizacji Usług świadczonych w ramach Umowy. 9. Błędzie oznacza wadę, której skutkiem jest niezgodne z wymaganiami funkcjonowanie Oprogramowania lub nieprawidłowa zawartość Produktu. Szczegółowa definicja umieszczona jest w Załączniku Sile wyższej - oznacza to niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po podpisaniu Umowy, mające wpływ na realizację Umowy. 11. Miesiącu oznacza okres od n dnia danego miesiąca do n-1 dnia miesiąca następnego. 12. Kwartale rozliczeniowym - oznacza to okres 3 miesięcy, liczony od n dnia danego miesiąca do dnia n 1 po 3 miesiącach. 13. Zgłoszeniu usługi oznacza to zawiadomienie Wykonawcy o potrzebie wykonania usługi. Na podstawie zgłoszenia Wykonawca dokonuje, między innymi, wyceny usługi. Wzór zgłoszenia zawiera Załącznik Zleceniu usługi oznacza to zlecenie, przez Zamawiającego, do wykonania usługi, której szczegóły zostały ustalone, przez Strony, w zgłoszeniu usługi. Wzór zlecenia zawiera Załącznik 10. Strona 1 z 34

2 2 Przedmiot Umowy 1. Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego przedmiot umowy, polegający na świadczeniu usług podanych w ust. 2 i 3 do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog opisanego w Załączniku Przez cały okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zachowa gotowość do realizacji przedmiotu Umowy, tj. świadczenie, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, usług wsparcia obejmującego: a) Świadczenie Zamawiającemu usług pomocy technicznej HelpDesk, w tym bezpośrednich konsultacji. b) Zapewnienie usług programistycznych obejmujących: (1) Opracowywanie i udostępnianie poprawek, aktualizacji i modyfikacji istniejących funkcjonalności Oprogramowania oraz całego Systemu. (2) Rozwój Systemu celem budowy nowych funkcjonalności. c) Świadczenie usług konfiguracji Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. d) Świadczenie usług integracji Systemu z epuap oraz innymi systemami eksploatowanymi przez Zamawiającego, w tym SAP, SharePoint. e) Dostosowywania i modyfikacji dokumentacji: Oprogramowania, pozostałych składników Systemu, instrukcji obsługi i administrowania Oprogramowaniem oraz innej dokumentacji przekazanej Wykonawcy w trakcie trwania umowy lub wytworzonej przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy. f) Świadczenie usług szkolenia personelu Zamawiającego lub osób wskazanych przez Zamawiającego. g) Zapewnienie osobistego wsparcia specjalisty Wykonawcy na wniosek Zamawiającego na czas każdorazowo określony w zleceniu. Na zrealizowane usługi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na Produkty. Zakres i zasady gwarancji zostały opisane w Załączniku 4. Usługi będą realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wiedzy na temat budowy, konfiguracji oraz innej wiedzy dotyczącej wykonanych przez Wykonawcę usług w ramach niniejszej umowy, umożliwiającej efektywne świadczenie usług, opisanych w ustępie powyżej, innemu, nowo wybranemu, przez Zamawiającego, podmiotowi, który będzie realizował usługi wsparcia po zakończeniu niniejszej umowy. 4. Usługa przekazania wiedzy nie zostanie zrealizowana i nie powstaną z tego tytułu kary umowne, jeżeli nowo wybrany podmiot będzie tym samym podmiotem, który realizował usługi wsparcia w ramach niniejszej umowy. Strona 2 z 34

3 5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje przez maksymalny okres 37 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. W tym okresie Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego: a) Usługi wsparcia, w wymiarze określonym w 4 ust. 5, przez okres maksymalnie 36 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, b) Usługę przekazania wiedzy, o której mowa ust. 3 powyżej, na zasadach określonych w ust. 8 poniżej. 6. Okres świadczenia usług, o których mowa w ust. 5 pkt a), może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację usług wsparcia w ramach zamówienia podstawowego oraz prawa opcji, w przypadku skorzystania z tego prawa. 7. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzone przekazaniem Zamawiającemu protokołu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi Załącznik 3, nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. 8. Usługę przekazania wiedzy, opisaną w 2 ust. 3, Wykonawca zrealizuje w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą końca realizacji usług wsparcia i nie później niż do końca 1 miesiąca od tej daty. Usługa zostanie zrealizowana w siedzibie Zamawiającego i w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Czas przeznaczony na przekazanie wiedzy wyniesie nie mniej niż 3 godziny. Po należytym zrealizowaniu usługi przekazania wiedzy, Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, podpisze protokół odbioru, dotyczący tej usługi, z wynikiem pozytywnym. 9. Jeżeli, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwości zrealizowania usługi przekazania wiedzy w określonym terminie, Strony mogą bez kary umownej zrezygnować z realizacji tej usługi. 10. Zlecenie przekazane Wykonawcy do ostatniego dnia realizacji usług wsparcia jest ważne. Odbiór i rozliczenie takiego zlecenia może nastąpić po końcowej dacie realizacji usług wsparcia. 11. Po odbiorze wszystkich zleceń przekazanych do ostatniego dnia realizacji usług wsparcia oraz po zrealizowaniu usługi przekazania wiedzy lub wystąpienia przypadku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający podpisze protokół zakończenia umowy, którego wzór stanowi Załącznik Odpowiedzialność Stron 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy, w tym z treścią wszystkich załączników. Strona 3 z 34

4 2. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie zasoby (np. oprogramowanie, sprzęt, łącze internetowe i inne zasoby), które są mu niezbędne do świadczenia usług wsparcia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac składających się na przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego usługi w obszarze technologii informatycznych. 4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji usług. 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w sposób minimalizujący uciążliwość prac dla Zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół specjalistów spełniających wymagania określone w Załączniku Skład zespołu specjalistów, o których mowa powyżej, jest stały w okresie obowiązywania Umowy. W uzasadnionych przypadkach (choroba specjalisty, rozwiązanie umowy o pracę, przypadki losowe) Wykonawca dokona zmiany specjalisty na innego specjalistę w taki sposób, aby zespół specjalistów spełniał wymagania opisane w Załączniku 6. Zmiana specjalisty wymaga powiadomienia Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dokonania takiej zmiany oraz akceptacji Zamawiającego. Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych oznacza akceptację zmiany. 9. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany specjalisty w przypadku negatywnej oceny jego pracy. Zmiana specjalisty wymaga wystąpienia o zmianę przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia o zmianę zmieni specjalistę, na zasadach określonych w ust W przypadku zmiany specjalisty realizującego zlecenie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt transfer wiedzy między specjalistą przerywającym zlecenie a specjalistą, który będzie je kontynuował. Przekazanie wiedzy powinno być wykonane w sposób zapewniający ciągłość realizacji zlecenia. 11. Strony oświadczają, że są świadome, że realizacja przedmiotu Umowy wymaga współpracy między Stronami i zobowiązują się do udostępniania Stronie drugiej wszelkich wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 12. Jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca. Strona 4 z 34

5 13. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy z usług strony trzeciej (Audytora) celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z zewnętrznego audytu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 14. Wykonawca, bez dodatkowych kosztów, zobowiązany jest do udzielenia Audytorowi, posiadającemu pisemne upoważnienie udzielone przez Zamawiającego, wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnienia i zaprezentowania rezultatów prowadzonych prac, jak również zapewnienia możliwości ich kontroli. 15. Zamawiający ponosi koszty wszelkich przeprowadzanych przez niego lub na jego zlecenie audytów oraz wszelkich innych kontroli realizacji prac objętych Umową. 16. Zobowiązanie Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy swoim zakresem obejmuje System e-oplatygeolog. 17. Bieżąca administracja Systemem oraz urządzeniami, na których System działa, pozostaje w gestii Zamawiającego. 18. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania działających i aktywnych kanałów komunikacji (w tym , telefon, adres korespondencyjny) niezbędnych do skutecznej realizacji przedmiotu Umowy. 19. Wykonawca nie będzie się uchylał od realizacji zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową. 20. Brak działających i aktywnych kanałów komunikacji będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od realizacji zobowiązań umownych. 21. Na czas realizacji usług wsparcia Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie VPN niezbędne go realizacji usług. 22. Przed wystawieniem faktur za dane kwartały rozliczeniowe Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kwartalne raporty z wykonanych usług, będące podstawą do wystawienia i zaakceptowania faktury. Wzór raportu zawiera Załącznik Rozliczenia i wynagrodzenie 1. Strony będą rozliczać usługi w roboczogodzinach. 2. Maksymalna kwota brutto, jaką Zamawiający przeznacza na realizację niniejszej umowy, wynosi równowartość roboczogodzin, tj. kwotę (1 620 x wartość roboczogodziny brutto) zł brutto, w tym podatek VAT 23%, w tym: a) w ramach zamówienia podstawowego maksymalnie wynosi równowartość roboczogodzin, tj. kwotę (1 200 x wartość roboczogodziny brutto). zł brutto, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania w ramach zamówienia podstawowego co najmniej 500 roboczogodzin. Strona 5 z 34

6 b) w ramach prawa opcji maksymalnie wynosi równowartość 420 roboczogodzin, tj. kwotę (420 x wartość roboczogodziny brutto).. zł brutto. 3. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie świadczoną liczbę roboczogodzin wsparcia. 4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zachowa gotowość do realizacji przedmiotu umowy. 5. W ramach realizacji usług wsparcia, liczba roboczogodzin przedstawia się następująco: a) w ramach zamówienia podstawowego liczba roboczogodzin wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1200, b) w ramach prawa opcji liczba roboczogodzin wynosi do 420, Zamawiający w terminie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, zawiadomi Wykonawcę o decyzji skorzystania z prawa opcji. W takim wypadku Wykonawca będzie świadczył usługi w dodatkowej liczbie do 420 roboczogodzin. 6. W przypadku zlecenia wykonywania usług w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy, w ramach rozliczenia, przysługuje dodatkowo równowartość 3 roboczogodzin za każdy rozpoczęty dzień realizacji tych usług w siedzibie Zamawiającego. 7. Każda roboczogodzina usług zlecanych o priorytecie Wysokim, o którym mowa w Załączniku 5 ust. 2 pkt d) ppkt 2), rozliczana będzie jako 1,5 roboczogodziny. Szacuje się, że liczba godzin o priorytecie Wysokim nie przekroczy 20% ogólnej liczby roboczogodzin. 8. Najmniejszą wartością rozliczeniową może być 1 roboczogodzina. W przypadku, gdy suma roboczogodzin będzie wielkością mniejszą od jednego, wartość ta zostanie zaokrąglona w górę do pełnej roboczogodziny. 9. Pieniężna wartość jednej roboczogodziny wynosi... zł brutto (słownie:. złotych brutto), w tym podatek VAT 23%. 10. Liczba wykorzystanych roboczogodzin musi być potwierdzona przez protokoły odbioru dotyczące zrealizowanych zleceń. 11. Przydział wykorzystanych roboczogodzin do danego kwartału rozliczeniowego determinuje data wykonania usługi, potwierdzona protokołem odbioru z wynikiem pozytywnym. 12. Zobowiązanie Wykonawcy do przekazania wiedzy innemu podmiotowi, zgodnie z 2 ust. 3, zostanie rozliczone zgodnie z równowartością 3 roboczogodzin. 13. Kwoty wymienione w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie koszty, jakie może ponieść Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane prawem. 14. Kwoty za realizację przedmiotu Umowy obejmują także wynagrodzenie za: Strona 6 z 34

7 a) wykonanie elementów autorskich, w tym modyfikacje Oprogramowania i Produkty, b) przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do elementów autorskich, na wszystkich polach eksploatacji objętych Umową. 15. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zlecanie usług ponad określone w Umowie minimum. 16. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy (np. w wyniku wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację usług) w trakcie trwania kwartału rozliczeniowego, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za zrealizowane w tym czasie usługi. 17. Za: a) niewykorzystane roboczogodziny, b) niezrealizowanie usługi przekazania wiedzy, c) Produkty nieodebrane, d) niezrealizowane roboczogodziny z powodu niewykorzystania prawa opcji Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, a Wykonawca zrzeka się roszczeń z tego tytułu. 18. Jeżeli nie zapisano inaczej, o ile mowa o roboczogodzinach, Strony traktują roboczogodziny jako roboczogodziny o priorytecie Niskim. 5 Płatności 1. Płatności będą realizowane kwartalnie. Każda płatność dotycząca danego kwartału nastąpi po zakończeniu tego kwartału. 2. Fakturę dotyczącą kwartalnego wynagrodzenia w ramach zrealizowanych usług (odebranych Produktów), Wykonawca będzie mógł wystawić po upływie danego kwartału rozliczeniowego, a w przypadku zakończenia Umowy przed końcem kwartału rozliczeniowego po podpisaniu ostatniego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym. 3. Płatności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będą realizowane w złotych polskich (PLN) na podstawie faktur VAT, poprawnie wystawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania poprawnej faktury przez Zamawiającego. Faktury niezaakceptowane przez Zamawiającego zostaną odesłane do Wykonawcy z adnotacją o przyczynie niezaakceptowania, w terminie 14 dni od daty otrzymania. 4. Zapłaty nastąpią w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:...w przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze Strona 7 z 34

8 wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany Umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia). 5. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 6 Warunki przekazania i odbioru 1. Strony dopuszczają składanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy jedna ze Stron prześle dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej, druga Strona zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania dokumentu, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania dokumentu. 2. Wykonawca będzie realizował zlecane usługi przedmiotu Umowy na podstawie zleceń otrzymywanych od Zamawiającego. 3. W wyniku realizacji zleceń powstaną Produkty. 4. Wykonawca, każdorazowo po zakończeniu prac dotyczących danego zlecenia, przekaże Zamawiającemu Produkty wraz z Protokołem Przekazania, który stanowi zawiadomienie o zakończeniu realizacji zlecenia. Otrzymanie Protokołu Przekazania przez Zamawiającego jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru Produktów. Wzór Protokołu Przekazania stanowi Załącznik Wykonawca zobowiązuje się do przekazania do odbioru Produktów pozbawionych Błędów. 6. Potwierdzeniem odbioru Produktów jest podpisany przez Zamawiającego z wynikiem pozytywnym Protokół Odbioru. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru, poprzez przetestowanie lub zweryfikowanie Produktów oraz podpisanie Protokołu Odbioru, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Przekazania. W Protokole Przekazania Strony mogą ustalić inny termin przeprowadzenia odbioru Produktów. 8. Protokół Odbioru dla swej skuteczności musi zostać podpisany przez Zamawiającego. 9. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Strony uznają Produkt za nieodebrany. 10. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Wykonawca, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 3 dni robocze i nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Odbioru przez Wykonawcę, usunie Błędy wyspecyfikowane w Protokole Odbioru i ponownie zgłosi Produkty, zgodnie z ust. 4, do odbioru, zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 7. Strona 8 z 34

9 11. Protokół Odbioru z wynikiem pozytywnym sporządzony i podpisany na zasadach określonych w ustępach poprzedzających stanowi dowód prawidłowego i kompletnego wykonania usługi i odebrania Produktu. 7 Kary umowne, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy 1. Strony zastrzegają kary umowne za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach i wysokościach: a) W przypadku nierozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 5 roboczogodzinom za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż w wysokości odpowiadającej 50 roboczogodzinom. b) W przypadku nieprzekazania wiedzy w ustalonym terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 10 roboczogodzinom za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż wysokości odpowiadającej 100 roboczogodzinom, zastrzeżeniem 2 ust. 4 i ust. 9. c) Każdorazowo w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu proponowanych szczegółów wykonania Usługi, o których mowa w Załączniku 5 pkt 2 ppkt d), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej: 1) 3 roboczogodzinom, za zgłoszenie, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż w wysokości odpowiadającej 30 roboczogodzinom za zgłoszenie, dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Niskim. 2) 3 roboczogodzinom, za zgłoszenie, za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia, ale nie więcej niż w wysokości odpowiadającej 60 roboczogodzinom za zgłoszenie, dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Wysokim. d) Każdorazowo w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji zlecenia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej: 1) 3 roboczogodzinom, za zgłoszenie, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż wysokości odpowiadającej 30 roboczogodzinom za zlecenie, dla zleceń o priorytecie Niskim. 2) 3 roboczogodzinom, za zgłoszenie, za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia, ale nie więcej niż wysokości odpowiadającej 60 roboczogodzinom za zlecenie, dla zleceń o priorytecie Wysokim. Strona 9 z 34

10 e) Każdorazowo, w przypadku opóźnienia w zgłoszeniu Zamawiającemu Produktu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 3 roboczogodzinom, za zlecenie, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż wysokości odpowiadającej 30 roboczogodzinom za zlecenie. f) Każdorazowo, w przypadku podpisania po raz drugi protokołu odbioru danego zlecenia z wynikiem negatywnym Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia za dane zlecenie. g) Każdorazowo, w przypadku opóźnienia w zmianie specjalisty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 2 roboczogodzinom za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż wysokości odpowiadającej 20 roboczogodzinom. h) Każdorazowo, w przypadku podjęcia realizacji Usług przez osobę inna niż zgłoszona przez Wykonawcę do realizacji Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 70 roboczogodzinom. i) W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w Załączniku 4 (zasadach świadczenia gwarancji), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej wartości 1 roboczogodziny za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. j) W innych stwierdzonych przypadkach realizacji umowy niezgodnie z jej postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy (w tym np. opóźnień niewymienionych w punktach powyżej niniejszego paragrafu, w przypadkach uchylania się Wykonawcy od realizacji zobowiązań umownych) Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania takich praktyk. k) Jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni roboczych nie usunie nieprawidłowości wymienionych w wezwaniu, o którym mowa w pkt j) powyżej, zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 3 roboczogodzinom za każdy rozpoczęty dzień roboczy realizacji Umowy niezgodnie z jej postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy, ale nie więcej niż w wysokości odpowiadającej 30 roboczogodzinom za każde wezwanie. 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy: a) Opóźnienie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przekroczy 10 dni roboczych. b) Opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu proponowanych szczegółów wykonania Usługi, o których mowa w Załączniku 5 pkt 2 ppkt d), przekroczy: 1) 5 dni roboczych, za zgłoszenie, dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Niskim. Strona 10 z 34

11 2) 10 godzin roboczych, za zgłoszenie, dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Wysokim. c) Opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zlecenia przekroczy: 1) 5 dni roboczych, za zlecenie, dla zleceń o priorytecie Niskim. 2) 10 godzin roboczych, za zlecenie, dla zleceń o priorytecie Wysokim. d) Opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu Produktu przekroczy 10 dni roboczych. e) Wykonawca nie zapewni zespołu specjalistów zgodnego z postanowieniami 3 ust.7. f) Opóźnienie w zmianie specjalisty przekroczy 10 dni roboczych. g) Wykonawca nie usunie nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 pkt j), w terminie 7 dni roboczych od wezwania. h) Zamawiający podpisał co najmniej 3 Protokoły Odbioru z wynikiem negatywnym dla jednego zlecenia. i) Wykonawca odmówił usunięcia Błędów. j) Strony, w wyniku uchylania się Wykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy, trzykrotnie nie uzgodnią szczegółów wykonania Usługi, w wyniku czego nie doszło do zlecenia Usługi. 3. Strony mają prawo rozwiązać umowę z przyczyn nieleżących po żadnej ze Stron, w przypadku, gdy: a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, złożono wniosek o ogłoszenie jego upadłości lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy (rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym). b) Zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (rozwiązanie umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powiadomienia). c) Strony trzykrotnie nie uzgodnią szczegółów wykonania Usługi, w wyniku czego nie doszło do zlecenia Usługi, przy czym nieuzgodnienie nie powstało z winy Wykonawcy (rozwiązanie umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od ostatniego nieuzgodnienia). 4. W przypadku rozwiązania Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z realizacją Umowy. 5. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza rozwiązać Umowę, zobowiązany jest do przesłania Wykonawcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Strona 11 z 34

12 6. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości odpowiadającej równowartości 200 roboczogodzin. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w wyniku rażącego niedbalstwa i nienależytej staranności. 8. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w 9, przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posłuży się w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równowartości 100 roboczogodzin za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad. 9. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu odebranych zleceń, tzn. takich które zostały odebrane Protokołami Odbioru z wynikiem pozytywnym. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie na zasadach określonych w Załączniku 2, do Produktów odebranych. 10. Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie i kumulować się. 11. Zamawiający ma prawo potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez zgody Wykonawcy. 12. W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 14. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 15. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzeń siły wyższej. 16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego. 17. Umowa wygasa po wykorzystaniu godzin w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o niekorzystaniu z prawa opcji. 8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości zł (słownie: złotych). Strona 12 z 34

13 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego jej wykonania. 3. Zabezpieczenie, w wysokości pozostałej po potrąceniu ewentualnych kar umownych, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy. 4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych wynikających z Umowy z udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy (dotyczy zabezpieczenia w formie pieniężnej). 9 Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie. 2. Zamawiający oraz świadczący usługi na jego rzecz audytorzy zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji dotyczących Wykonawcy, jakie uzyskali w związku z realizacją Umowy, chyba że Zamawiający bądź jego audytorzy otrzymają od Wykonawcy zgodę na ich ujawnienie. 3. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących drugiej Strony Umowy uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy wiąże Strony również po wygaśnięciu, jak i po rozwiązaniu Umowy. 4. Ograniczenia określone w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Strony od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 5. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Obowiązek przestrzegania tajemnicy dotyczy również innych osób, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot Umowy. 7. Po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Wykonawca niezwłocznie usunie z własnych systemów informatycznych powierzone dane osobowe oraz zniszczy dane na nośnikach oraz w wersji papierowej. Strona 13 z 34

14 10 Pozostałe postanowienia Umowy 1. Wszelkie informacje, związane z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający może przekazywać pocztą elektroniczną na adres:... lub listownie na adres:... Roboczą formą przekazywania informacji może być telefon Wykonawcy o numerze:... (Zmiany danych teleadresowych nie stanowią istotnej zmiany Umowy i mogą być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia). 2. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do czynności związanych z realizacją niniejszej umowy są:..., tel...., ... lub..., tel...., ... (Zmiany osób wskazanych powyżej nie stanowią istotnej zmiany Umowy i mogą być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia). 3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane zgodnie z art. 144 ustawy Pzp i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile nie postanowiono inaczej. 5. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian. 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie formy organizacyjno-prawnej, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęciu Strona 14 z 34

15 postępowania układowego (ugodowego) oraz o innych istotnych zmianach sytuacji prawnej i danych rejestrowych. 8. Do spraw nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pośrednich, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle Umowy rozwiązywane będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze porozumienia, spory wynikające ze stosowania Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Za Wykonawcę: Za Zamawiającego (NFOSiGW):... Zestawienie załączników: Załącznik 1 - Ogólny opis systemu e-oplatygeolog. Załącznik 2 Licencje i prawa autorskie. Załącznik 3 Protokół rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - wzór. Załącznik 4 Warunki gwarancji oraz zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego. Załącznik 5 Zasady realizacji usług wsparcia. Załącznik 6 Wymagania dotyczące zespołu specjalistów Załącznik 7 Protokół przekazania wzór. Załącznik 8 Protokół odbioru wzór Załącznik 9 Zgłoszenie usługi wzór. Załącznik 10 Zlecenie usługi wzór. Załącznik 11 Protokół zakończenia umowy wzór. Załącznik 12 Raport kwartalny wzór. Strona 15 z 34

16 Załącznik 1 Ogólny opis systemu e-oplatygeolog. Strona 16 z 34

17 Licencje i Prawa Autorskie Załącznik 2 Licencje i prawa autorskie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach umowy. 2. Prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przeniesie wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, z prawem przenoszenia praw nabytych na podstawie umowy oraz z prawem do dokonywania zmian, na warunkach opisanych w Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w 1, uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania z utworów w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji: a. trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania programów komputerowych w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolnego korzystania i rozporządzania tymi kopiami, b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworach, c. rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu, utworów lub ich kopii, d. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, e. publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania utworu, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, f. dokonywania skrótów, cięć i tłumaczeń, g. łączenia fragmentów utworów z innymi utworami, h. swobodnego wytwarzania dowolną techniką, używania i korzystania z utworów oraz ich pojedynczych elementów, i. stosowania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu, Strona 17 z 34

18 Załącznik 2 Licencje i prawa autorskie. j. prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi, k. rozwijania, wytwarzania lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie, l. tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany), m. rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, n. zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek całości oraz pojedynczych fragmentów utworów oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym m.in. prawo do korekty, o. przekształcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, p. prawo do określenia nazw utworów, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory, q. prawo do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, r. prawo do rozporządzania utworami i przenoszenia praw nabytych na podstawie umowy i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, s. prawo do przechowywania, kopiowania, udostępniania nośników utworów. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby tworzące Utwory nie będą wykonywały osobistych praw autorskich W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego na wypadek zaprzestania rozwoju Oprogramowania przez Wykonawcę lub zakończenia działalności przez Wykonawcę, Wykonawca, każdorazowo po dokonaniu modyfikacji kodów źródłowych, przekaże Zamawiającemu kody źródłowe zmodyfikowanych utworów. 2. Ust. 1 nie dotyczy oprogramowania firm trzecich. Strona 18 z 34

19 Załącznik 2 Licencje i prawa autorskie. 3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykorzystania kodów źródłowych Oprogramowania. 4. Kody źródłowe zostaną przekazane Zamawiającemu w postaci nieskompilowanej wraz ze skryptami instalacyjnymi, instrukcją instalacji i wdrożenia oraz odpowiednim opisem zgodnie ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi. 5. Środowisko niezbędne do modyfikacji Oprogramowania zostanie wyspecyfikowane, a specyfikacja umieszczona na nośniku z kodami źródłowymi. Jeżeli do modyfikowania kodów źródłowych potrzebne są specyficzne narzędzia opracowane przez Wykonawcę, zostaną one przekazane Zamawiającemu wraz z kodami źródłowymi. 6 Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do licencji i majątkowych praw autorskich przeniesionych na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 7 Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym załączniku, nie dotyczy programów komputerowych, elementów, podprogramów oraz silników udostępnionych publicznie jako Open Source wykorzystanych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż w momencie przekazania danego Produktu ww. programy komputerowe, elementy, podprogramy oraz silniki będą publicznie dostępne bez ograniczeń na korzystanie z nich przez Zamawiającego oraz nie jest wymagane uzyskanie w tym zakresie jakichkolwiek zgód lub opłat na rzecz jakichkolwiek osób trzecich. Strona 19 z 34

20 Załącznik 3 Protokół rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. Protokół rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. (wzór) Wykonawca informuje, że rozpoczął realizację przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy... zawartej dnia... Data, imię, nazwisko i podpis ze strony Wykonawcy: Strona 20 z 34

21 Załącznik 4 Warunki Gwarancji oraz Zasady Świadczenia Serwisu Gwarancyjnego Warunki Gwarancji oraz Zasady Świadczenia Serwisu Gwarancyjnego 1 Definicje pojęć: I. Błąd 1. Wada, której skutkiem jest funkcjonowanie Systemu e-oplatygeolog, w tym Oprogramowania, w sposób niezgodny z: a. wymaganiami określonymi w Załączniku 1, b. wynikami Usług zlecanych, c. dokumentacją Systemu. 2. Do Błędów zalicza się także nieprawidłowe działanie Systemu, którego częścią jest Oprogramowanie, wynikające z wadliwej współpracy Oprogramowania z bazą danych MS SQL 2008, systemem operacyjnym Windows 8.1 Enterprise lub sprzętem komputerowym Zamawiającego. 3. Błędem jest również nieprawidłowe działanie Systemu objawiające się między innymi poprzez: a. Uzyskiwanie informacji niespójnych, niezgodnych z prawidłowymi danymi wejściowymi lub niewynikających z prawidłowych danych wejściowych (uwzględniając uprawnienia użytkownika), b. Wyznaczanie przez algorytmy obliczeniowe Systemu nieprawidłowych wartości o ile dane wejściowe i parametry obliczeń są prawidłowe, c. Uniemożliwienie pracy w wyniku obciążenia Systemu przez maksymalną, przewidzianą w umowie liczbę użytkowników, d. Zawieszanie się bazy danych podczas pracy Systemu, następujące w wyniku pracy z Systemem, e. Powtarzające zawieszanie się lub resetowanie komputerów spowodowane pracą Oprogramowania, f. Utratę lub niedostępność wprowadzonych do Systemu danych lub przez System wyznaczonych. 4. W odniesieniu do Produktów wada, której skutkiem jest nieprawidłowa zawartość Produktu wymagająca jego poprawy, według zaleceń Zamawiającego, produkt niezgodny ze zleceniem. 5. Błędem są również błędy językowe (np. ortograficzne, interpunkcyjne). Strona 21 z 34

22 Załącznik 4 Warunki Gwarancji oraz Zasady Świadczenia Serwisu Gwarancyjnego II. Naprawa usunięcie Błędu lub dostarczenie Zamawiającemu Produktów lub Oprogramowania albo jego elementów, wolnych od Błędów. W odniesieniu do Oprogramowania Wykonawca zapewnia, że po dokonaniu Naprawy, Oprogramowanie jest wolne od błędów Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu poprawność działania Systemu e-oplatygeolog i zapewni Zamawiającemu System pozbawiony Błędów. 2. Okres gwarancji Produktu rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru danego produktu z wynikiem pozytywnym, a kończy się po 36 miesiącach od daty podpisania tego protokołu. 3. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach gwarancji, do usuwania Błędów Systemu, które powstały w wyniku działania Wykonawcy Świadczenie usług gwarancyjnych odbywać się będzie na podstawie Zleceń Gwarancyjnych dokonywanych w oparciu o procedurę określoną poniżej. 2. Wykonawca prześle Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania zlecenia gwarancyjnego nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego, od momentu otrzymania zgłoszenia. 3. W przypadku wystąpienia Błędu w komponentach Systemu opracowanych przez Wykonawcę, Wykonawca podejmie następujące działania: a. Rozpocznie usuwanie Błędu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu otrzymania zlecenia gwarancyjnego. b. Usunie Błąd w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia gwarancyjnego. 4. Naprawa Błędu obejmuje również aktualizację dokumentacji Systemu. 5. Przekazanie i odbiór prac realizowanych w ramach serwisu gwarancyjnego będą następowały zgodnie z zasadami opisanymi w 6 Umowy. Protokoły powstałe w wyniku realizacji zgłoszeń gwarancyjnych muszą być dodatkowo oznaczone opisem USŁUGA GWARANCYJNA W przypadku, gdy Zamawiający będzie chciał, we własnym zakresie, wykonać zmiany w Systemie, prześle Wykonawcy specyfikację tych zmian w celu ich zatwierdzenia. 2. Wykonawca zweryfikuje proponowane zmiany i dokona ich akceptacji lub wskaże powód uniemożliwiający zaakceptowanie proponowanych zmian. 3. Wykonawca udzieli odpowiedzi Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania specyfikacji zmian. 4. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę nie powodują utraty gwarancji, o której mowa w 2 ust. 2. Strona 22 z 34

23 Załącznik 4 Warunki Gwarancji oraz Zasady Świadczenia Serwisu Gwarancyjnego 5. W przypadku wprowadzenia zmian w Systemie, które nie zostały zaakceptowane przez Wykonawcę, wszelkie błędy, które wynikły z powodu wprowadzenia zmian, nie są objęte gwarancją. 5 Niezależnie od roszczeń wynikających z gwarancji Zamawiający może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi. Strona 23 z 34

24 Załącznik 5 Zasady realizacji usług wsparcia. Zasady realizacji usług wsparcia. 1. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy pozostawać będzie w gotowości do świadczenia Usług, o których mowa w 2 ust. 2 Umowy. 2. Zlecanie i wykonywanie Usług odbywać się będzie w następującym trybie: a. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszał, na adres , Wykonawcy zgłoszenie Usługi, zgodnie ze wzorem w Załączniku 9. W sytuacjach wyjątkowych, wymagających pilnych konsultacji Strony dopuszczają roboczy kontakt telefoniczny, który zostanie niezwłocznie potwierdzony -owo. b. Zgłoszenie będzie określało rodzaj, zakres, proponowany termin rozpoczęcia realizacji zleconej usługi, warunki odbioru zleconej Usługi, proponowany priorytet i wskazany termin jej wykonania. c. Strony, przed przystąpieniem do wykonania Usługi, określą szczegóły jej wykonania tj. pracochłonność Usługi (w roboczogodzinach), miejsce, termin i inne. d. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania proponowanych szczegółów wykonania Usługi, opisanej w zgłoszeniu Usługi, w terminie: 1) 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o potrzebie wykonania Usługi dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Niski. 2)... (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłuższy niż 5) godzin roboczych od otrzymania zgłoszenia o potrzebie wykonania Usługi dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Wysoki. e. Jeżeli warunki wykonania usługi, podane przez Wykonawcę w zgłoszeniu Usługi, zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, na podstawie otrzymanych warunków wykonania usługi Zamawiający prześle Wykonawcy zlecenie wykonania tej Usługi. Wzór zlecenia wykonania usługi zawiera Załącznik 10. f. Domyślnym trybem zleceń, tzn. nieoznaczonym jako Wysoki, jest tryb Niski. g. Zamawiający może zmienić priorytet zlecenia z Wysokiego na Niski. Ostateczne ustalenie priorytetu zlecenia, po ustaleniu szczegółów wykonania usługi, Zamawiający określi w zleceniu wykonania usługi. h. Domyślnie, w ramach zleceń o priorytecie Niskim, Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji usługi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia. Na wniosek Wykonawcy termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego. i. Domyślnie, w ramach zleceń o priorytecie Wysokim, Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji usługi w terminie... (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż 5) godzin roboczych od otrzymania zlecenia. Strona 24 z 34

25 Załącznik 5 Zasady realizacji usług wsparcia. j. Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej Usługi zgodnie z warunkami wykonania i zakresem określonym w zleceniu wykonania Usługi. k. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zleconej usługi Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. l. Przekazanie i odbiór Produktów zrealizowanych w ramach Usługi będzie następowało zgodnie z 6 Umowy. 3. Jednostką rozliczeniową świadczenia Usługi i stanowiącą podstawę do wypłaty wynagrodzenia jest roboczogodzina. 4. Usługa może być wykonywana w siedzibie Zamawiającego lub poza jego siedzibą w zależności od ustalonych szczegółów jej wykonania. 5. Wykonawca będzie dysponował własnymi zasobami (np. sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do realizacji zakresu prac ujętych w zleceniu). Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udostępnić swoje zasoby Wykonawcy w przypadku, gdy zlecenie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego. 6. Praca Specjalisty, wykonywana w siedzibie Zamawiającego, może być wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, chyba że w ramach danego zlecenia Strony uzgodnią inaczej. 7. Jeżeli w ramach zleconych usług zostanie zmodyfikowany System, wykonanie Usługi obejmuje również aktualizację dokumentacji Systemu. 8. Na wykonaną Usługę Wykonawca udziela gwarancji na warunkach opisanych w Załączniku 4 do umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym dotyczącego tej Usługi. 9. Jeżeli do realizacji zlecenia istnieje potrzeba dołączenia elementów (n.. oprogramowanie, sprzęt lub innych) podmiotów trzecich, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, poda dane proponowanego rozwiązania i uzgodni z Zamawiającym zakres tych elementów. Ewentualny zakup elementów podmiotów trzecich pozostaje domeną Zamawiającego i nie jest przedmiotem niniejszej umowy. 10. W przypadku realizacji zadań integrujących System z innymi systemami Zamawiającego (w tym SAP, SharePoint), Zamawiający zapewni Wykonawcy wsparcie specjalistów od tych systemów. Strona 25 z 34

26 Załącznik 6 Wymagania dotyczące zespołu specjalistów. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie trwania Umowy zespołu specjalistów zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (zgodnie z Częścią I SIWZ) Strona 26 z 34

27 Załącznik 7 Protokół przekazania. (Wzór) Protokół Przekazania nr Protokół dotyczy przekazania Produktu opracowanego w ramach Umowy Przedmiotem przekazania jest Produkt wykazany w zleceniu nr:. Nazwa Produktu 1. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził testy lub weryfikację przekazywanego Produktu z wynikiem pozytywnym. 2. Wykonawca oświadcza, że Produkt jest wolny od Błędów. Data, imię, nazwisko i podpis ze strony Wykonawcy: Data, imię, nazwisko i podpis ze strony Zamawiającego: Strona 27 z 34

28 Załącznik 8 Protokół odbioru. (Wzór) Protokół Odbioru nr Protokół dotyczy odbioru Produktu opracowanego w ramach Umowy nr zawartej w dniu.w Warszawie pomiędzy NFOŚiGW jako Zamawiającym a jako Wykonawcą. 1. Protokół dotyczy Produktu zlecenia nr:. 2. Przedmiotem odbioru jest następujący Produkt zlecenia: Nazwa Produktu Liczba roboczogodzin Stawka za roboczogodzinę Razem: 3. Odbiór Produktu wymienionego w pkt 2 zakończył się wynikiem pozytywnym / negatywnym*. ( * ) niepotrzebne skreślić 4. Opis błędów (w przypadku odbioru Produktu z wynikiem negatywnym): Data, imię nazwisko i podpis ze strony Zamawiającego: Strona 28 z 34

29 Załącznik 9 Zgłoszenie usługi. (Wzór) Nr zgłoszenia usługi: Część I. Wypełnia Zamawiający: Zamawiający zwraca się do Wykonawcy z prośbą o podanie szczegółów dla prac opisanych poniżej. 1. Nazwa PRODUKTU 2. Rodzaj i zakres usługi: 3. Szczególne warunki odbioru: 4. Proponowany termin rozpoczęcia realizacji zleconej usługi: 5. Proponowany termin wykonania (dostarczenie Zamawiającemu protokołu przekazania): 6. Proponowane miejsce realizacji usługi: Siedziba Zamawiającego / Poza siedzibą Zamawiającego 7. Proponowany priorytet: 8. Uwagi: Data, imię nazwisko i podpis ze strony Zamawiającego: Strona 29 z 34

30 Załącznik 9 Zgłoszenie usługi. Część 2. Wypełnia Wykonawca: 1. Proponowany termin rozpoczęcia realizacji zleconej usługi: 2. Proponowany termin wykonania (dostarczenie Zamawiającemu protokołu przekazania): 3. Proponowane miejsce realizacji usługi: Siedziba Zamawiającego / Poza siedzibą Zamawiającego 4. Uwagi: w tym rozpoznanie i ocena ryzyk Ocena ryzyka skutki wdrożenia na: prawdopodobieństwo rekomendacje - Degradację dotychczasowej funkcjonalności - Wydajność Oprogramowania Strona 30 z 34

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo