ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Umowie oznacza to niniejszą umowę na świadczenie Usług do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog. 2. Systemie oznacza to całość elementów programowych opisanych w Załączniku 1, zwanych jako e-oplatygeolog. 3. Oprogramowaniu oznacza to część systemu e-oplatygeolog, do którego Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe. Dokładny opis Oprogramowania umieszczony jest w Załączniku Usłudze oznacza to usługi wsparcia oraz usługę przekazania wiedzy, świadczone zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 5. Dniu roboczym oznacza to dzień, w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 6. Godzinie roboczej oznacza to godzinę zegarową w zakresie od godz do 16.00, w dzień roboczy. 7. Specjaliście oznacza to osobę wskazaną przez Wykonawcę, świadczącą na rzecz Zamawiającego Usługi. 8. Produktach oznacza to wszelkie działania, produkty, utwory, dokumenty i opracowania wykonane lub dostarczone w wyniku realizacji Usług świadczonych w ramach Umowy. 9. Błędzie oznacza wadę, której skutkiem jest niezgodne z wymaganiami funkcjonowanie Oprogramowania lub nieprawidłowa zawartość Produktu. Szczegółowa definicja umieszczona jest w Załączniku Sile wyższej - oznacza to niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po podpisaniu Umowy, mające wpływ na realizację Umowy. 11. Miesiącu oznacza okres od n dnia danego miesiąca do n-1 dnia miesiąca następnego. 12. Kwartale rozliczeniowym - oznacza to okres 3 miesięcy, liczony od n dnia danego miesiąca do dnia n 1 po 3 miesiącach. 13. Zgłoszeniu usługi oznacza to zawiadomienie Wykonawcy o potrzebie wykonania usługi. Na podstawie zgłoszenia Wykonawca dokonuje, między innymi, wyceny usługi. Wzór zgłoszenia zawiera Załącznik Zleceniu usługi oznacza to zlecenie, przez Zamawiającego, do wykonania usługi, której szczegóły zostały ustalone, przez Strony, w zgłoszeniu usługi. Wzór zlecenia zawiera Załącznik 10. Strona 1 z 34

2 2 Przedmiot Umowy 1. Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego przedmiot umowy, polegający na świadczeniu usług podanych w ust. 2 i 3 do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog opisanego w Załączniku Przez cały okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zachowa gotowość do realizacji przedmiotu Umowy, tj. świadczenie, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, usług wsparcia obejmującego: a) Świadczenie Zamawiającemu usług pomocy technicznej HelpDesk, w tym bezpośrednich konsultacji. b) Zapewnienie usług programistycznych obejmujących: (1) Opracowywanie i udostępnianie poprawek, aktualizacji i modyfikacji istniejących funkcjonalności Oprogramowania oraz całego Systemu. (2) Rozwój Systemu celem budowy nowych funkcjonalności. c) Świadczenie usług konfiguracji Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. d) Świadczenie usług integracji Systemu z epuap oraz innymi systemami eksploatowanymi przez Zamawiającego, w tym SAP, SharePoint. e) Dostosowywania i modyfikacji dokumentacji: Oprogramowania, pozostałych składników Systemu, instrukcji obsługi i administrowania Oprogramowaniem oraz innej dokumentacji przekazanej Wykonawcy w trakcie trwania umowy lub wytworzonej przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy. f) Świadczenie usług szkolenia personelu Zamawiającego lub osób wskazanych przez Zamawiającego. g) Zapewnienie osobistego wsparcia specjalisty Wykonawcy na wniosek Zamawiającego na czas każdorazowo określony w zleceniu. Na zrealizowane usługi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na Produkty. Zakres i zasady gwarancji zostały opisane w Załączniku 4. Usługi będą realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wiedzy na temat budowy, konfiguracji oraz innej wiedzy dotyczącej wykonanych przez Wykonawcę usług w ramach niniejszej umowy, umożliwiającej efektywne świadczenie usług, opisanych w ustępie powyżej, innemu, nowo wybranemu, przez Zamawiającego, podmiotowi, który będzie realizował usługi wsparcia po zakończeniu niniejszej umowy. 4. Usługa przekazania wiedzy nie zostanie zrealizowana i nie powstaną z tego tytułu kary umowne, jeżeli nowo wybrany podmiot będzie tym samym podmiotem, który realizował usługi wsparcia w ramach niniejszej umowy. Strona 2 z 34

3 5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje przez maksymalny okres 37 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. W tym okresie Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego: a) Usługi wsparcia, w wymiarze określonym w 4 ust. 5, przez okres maksymalnie 36 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, b) Usługę przekazania wiedzy, o której mowa ust. 3 powyżej, na zasadach określonych w ust. 8 poniżej. 6. Okres świadczenia usług, o których mowa w ust. 5 pkt a), może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację usług wsparcia w ramach zamówienia podstawowego oraz prawa opcji, w przypadku skorzystania z tego prawa. 7. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzone przekazaniem Zamawiającemu protokołu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi Załącznik 3, nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. 8. Usługę przekazania wiedzy, opisaną w 2 ust. 3, Wykonawca zrealizuje w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą końca realizacji usług wsparcia i nie później niż do końca 1 miesiąca od tej daty. Usługa zostanie zrealizowana w siedzibie Zamawiającego i w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Czas przeznaczony na przekazanie wiedzy wyniesie nie mniej niż 3 godziny. Po należytym zrealizowaniu usługi przekazania wiedzy, Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, podpisze protokół odbioru, dotyczący tej usługi, z wynikiem pozytywnym. 9. Jeżeli, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwości zrealizowania usługi przekazania wiedzy w określonym terminie, Strony mogą bez kary umownej zrezygnować z realizacji tej usługi. 10. Zlecenie przekazane Wykonawcy do ostatniego dnia realizacji usług wsparcia jest ważne. Odbiór i rozliczenie takiego zlecenia może nastąpić po końcowej dacie realizacji usług wsparcia. 11. Po odbiorze wszystkich zleceń przekazanych do ostatniego dnia realizacji usług wsparcia oraz po zrealizowaniu usługi przekazania wiedzy lub wystąpienia przypadku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający podpisze protokół zakończenia umowy, którego wzór stanowi Załącznik Odpowiedzialność Stron 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy, w tym z treścią wszystkich załączników. Strona 3 z 34

4 2. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie zasoby (np. oprogramowanie, sprzęt, łącze internetowe i inne zasoby), które są mu niezbędne do świadczenia usług wsparcia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac składających się na przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego usługi w obszarze technologii informatycznych. 4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji usług. 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w sposób minimalizujący uciążliwość prac dla Zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół specjalistów spełniających wymagania określone w Załączniku Skład zespołu specjalistów, o których mowa powyżej, jest stały w okresie obowiązywania Umowy. W uzasadnionych przypadkach (choroba specjalisty, rozwiązanie umowy o pracę, przypadki losowe) Wykonawca dokona zmiany specjalisty na innego specjalistę w taki sposób, aby zespół specjalistów spełniał wymagania opisane w Załączniku 6. Zmiana specjalisty wymaga powiadomienia Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dokonania takiej zmiany oraz akceptacji Zamawiającego. Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych oznacza akceptację zmiany. 9. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany specjalisty w przypadku negatywnej oceny jego pracy. Zmiana specjalisty wymaga wystąpienia o zmianę przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia o zmianę zmieni specjalistę, na zasadach określonych w ust W przypadku zmiany specjalisty realizującego zlecenie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt transfer wiedzy między specjalistą przerywającym zlecenie a specjalistą, który będzie je kontynuował. Przekazanie wiedzy powinno być wykonane w sposób zapewniający ciągłość realizacji zlecenia. 11. Strony oświadczają, że są świadome, że realizacja przedmiotu Umowy wymaga współpracy między Stronami i zobowiązują się do udostępniania Stronie drugiej wszelkich wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 12. Jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca. Strona 4 z 34

5 13. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy z usług strony trzeciej (Audytora) celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z zewnętrznego audytu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 14. Wykonawca, bez dodatkowych kosztów, zobowiązany jest do udzielenia Audytorowi, posiadającemu pisemne upoważnienie udzielone przez Zamawiającego, wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnienia i zaprezentowania rezultatów prowadzonych prac, jak również zapewnienia możliwości ich kontroli. 15. Zamawiający ponosi koszty wszelkich przeprowadzanych przez niego lub na jego zlecenie audytów oraz wszelkich innych kontroli realizacji prac objętych Umową. 16. Zobowiązanie Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy swoim zakresem obejmuje System e-oplatygeolog. 17. Bieżąca administracja Systemem oraz urządzeniami, na których System działa, pozostaje w gestii Zamawiającego. 18. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania działających i aktywnych kanałów komunikacji (w tym , telefon, adres korespondencyjny) niezbędnych do skutecznej realizacji przedmiotu Umowy. 19. Wykonawca nie będzie się uchylał od realizacji zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową. 20. Brak działających i aktywnych kanałów komunikacji będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od realizacji zobowiązań umownych. 21. Na czas realizacji usług wsparcia Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie VPN niezbędne go realizacji usług. 22. Przed wystawieniem faktur za dane kwartały rozliczeniowe Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kwartalne raporty z wykonanych usług, będące podstawą do wystawienia i zaakceptowania faktury. Wzór raportu zawiera Załącznik Rozliczenia i wynagrodzenie 1. Strony będą rozliczać usługi w roboczogodzinach. 2. Maksymalna kwota brutto, jaką Zamawiający przeznacza na realizację niniejszej umowy, wynosi równowartość roboczogodzin, tj. kwotę (1 620 x wartość roboczogodziny brutto) zł brutto, w tym podatek VAT 23%, w tym: a) w ramach zamówienia podstawowego maksymalnie wynosi równowartość roboczogodzin, tj. kwotę (1 200 x wartość roboczogodziny brutto). zł brutto, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania w ramach zamówienia podstawowego co najmniej 500 roboczogodzin. Strona 5 z 34

6 b) w ramach prawa opcji maksymalnie wynosi równowartość 420 roboczogodzin, tj. kwotę (420 x wartość roboczogodziny brutto).. zł brutto. 3. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie świadczoną liczbę roboczogodzin wsparcia. 4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zachowa gotowość do realizacji przedmiotu umowy. 5. W ramach realizacji usług wsparcia, liczba roboczogodzin przedstawia się następująco: a) w ramach zamówienia podstawowego liczba roboczogodzin wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1200, b) w ramach prawa opcji liczba roboczogodzin wynosi do 420, Zamawiający w terminie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, zawiadomi Wykonawcę o decyzji skorzystania z prawa opcji. W takim wypadku Wykonawca będzie świadczył usługi w dodatkowej liczbie do 420 roboczogodzin. 6. W przypadku zlecenia wykonywania usług w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy, w ramach rozliczenia, przysługuje dodatkowo równowartość 3 roboczogodzin za każdy rozpoczęty dzień realizacji tych usług w siedzibie Zamawiającego. 7. Każda roboczogodzina usług zlecanych o priorytecie Wysokim, o którym mowa w Załączniku 5 ust. 2 pkt d) ppkt 2), rozliczana będzie jako 1,5 roboczogodziny. Szacuje się, że liczba godzin o priorytecie Wysokim nie przekroczy 20% ogólnej liczby roboczogodzin. 8. Najmniejszą wartością rozliczeniową może być 1 roboczogodzina. W przypadku, gdy suma roboczogodzin będzie wielkością mniejszą od jednego, wartość ta zostanie zaokrąglona w górę do pełnej roboczogodziny. 9. Pieniężna wartość jednej roboczogodziny wynosi... zł brutto (słownie:. złotych brutto), w tym podatek VAT 23%. 10. Liczba wykorzystanych roboczogodzin musi być potwierdzona przez protokoły odbioru dotyczące zrealizowanych zleceń. 11. Przydział wykorzystanych roboczogodzin do danego kwartału rozliczeniowego determinuje data wykonania usługi, potwierdzona protokołem odbioru z wynikiem pozytywnym. 12. Zobowiązanie Wykonawcy do przekazania wiedzy innemu podmiotowi, zgodnie z 2 ust. 3, zostanie rozliczone zgodnie z równowartością 3 roboczogodzin. 13. Kwoty wymienione w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie koszty, jakie może ponieść Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane prawem. 14. Kwoty za realizację przedmiotu Umowy obejmują także wynagrodzenie za: Strona 6 z 34

7 a) wykonanie elementów autorskich, w tym modyfikacje Oprogramowania i Produkty, b) przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do elementów autorskich, na wszystkich polach eksploatacji objętych Umową. 15. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zlecanie usług ponad określone w Umowie minimum. 16. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy (np. w wyniku wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację usług) w trakcie trwania kwartału rozliczeniowego, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za zrealizowane w tym czasie usługi. 17. Za: a) niewykorzystane roboczogodziny, b) niezrealizowanie usługi przekazania wiedzy, c) Produkty nieodebrane, d) niezrealizowane roboczogodziny z powodu niewykorzystania prawa opcji Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, a Wykonawca zrzeka się roszczeń z tego tytułu. 18. Jeżeli nie zapisano inaczej, o ile mowa o roboczogodzinach, Strony traktują roboczogodziny jako roboczogodziny o priorytecie Niskim. 5 Płatności 1. Płatności będą realizowane kwartalnie. Każda płatność dotycząca danego kwartału nastąpi po zakończeniu tego kwartału. 2. Fakturę dotyczącą kwartalnego wynagrodzenia w ramach zrealizowanych usług (odebranych Produktów), Wykonawca będzie mógł wystawić po upływie danego kwartału rozliczeniowego, a w przypadku zakończenia Umowy przed końcem kwartału rozliczeniowego po podpisaniu ostatniego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym. 3. Płatności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będą realizowane w złotych polskich (PLN) na podstawie faktur VAT, poprawnie wystawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania poprawnej faktury przez Zamawiającego. Faktury niezaakceptowane przez Zamawiającego zostaną odesłane do Wykonawcy z adnotacją o przyczynie niezaakceptowania, w terminie 14 dni od daty otrzymania. 4. Zapłaty nastąpią w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:...w przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze Strona 7 z 34

8 wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany Umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia). 5. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 6 Warunki przekazania i odbioru 1. Strony dopuszczają składanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy jedna ze Stron prześle dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej, druga Strona zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania dokumentu, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otrzymania dokumentu. 2. Wykonawca będzie realizował zlecane usługi przedmiotu Umowy na podstawie zleceń otrzymywanych od Zamawiającego. 3. W wyniku realizacji zleceń powstaną Produkty. 4. Wykonawca, każdorazowo po zakończeniu prac dotyczących danego zlecenia, przekaże Zamawiającemu Produkty wraz z Protokołem Przekazania, który stanowi zawiadomienie o zakończeniu realizacji zlecenia. Otrzymanie Protokołu Przekazania przez Zamawiającego jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru Produktów. Wzór Protokołu Przekazania stanowi Załącznik Wykonawca zobowiązuje się do przekazania do odbioru Produktów pozbawionych Błędów. 6. Potwierdzeniem odbioru Produktów jest podpisany przez Zamawiającego z wynikiem pozytywnym Protokół Odbioru. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru, poprzez przetestowanie lub zweryfikowanie Produktów oraz podpisanie Protokołu Odbioru, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Przekazania. W Protokole Przekazania Strony mogą ustalić inny termin przeprowadzenia odbioru Produktów. 8. Protokół Odbioru dla swej skuteczności musi zostać podpisany przez Zamawiającego. 9. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Strony uznają Produkt za nieodebrany. 10. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Wykonawca, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 3 dni robocze i nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Odbioru przez Wykonawcę, usunie Błędy wyspecyfikowane w Protokole Odbioru i ponownie zgłosi Produkty, zgodnie z ust. 4, do odbioru, zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 7. Strona 8 z 34

9 11. Protokół Odbioru z wynikiem pozytywnym sporządzony i podpisany na zasadach określonych w ustępach poprzedzających stanowi dowód prawidłowego i kompletnego wykonania usługi i odebrania Produktu. 7 Kary umowne, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy 1. Strony zastrzegają kary umowne za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach i wysokościach: a) W przypadku nierozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 5 roboczogodzinom za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż w wysokości odpowiadającej 50 roboczogodzinom. b) W przypadku nieprzekazania wiedzy w ustalonym terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 10 roboczogodzinom za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż wysokości odpowiadającej 100 roboczogodzinom, zastrzeżeniem 2 ust. 4 i ust. 9. c) Każdorazowo w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu proponowanych szczegółów wykonania Usługi, o których mowa w Załączniku 5 pkt 2 ppkt d), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej: 1) 3 roboczogodzinom, za zgłoszenie, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż w wysokości odpowiadającej 30 roboczogodzinom za zgłoszenie, dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Niskim. 2) 3 roboczogodzinom, za zgłoszenie, za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia, ale nie więcej niż w wysokości odpowiadającej 60 roboczogodzinom za zgłoszenie, dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Wysokim. d) Każdorazowo w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji zlecenia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej: 1) 3 roboczogodzinom, za zgłoszenie, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż wysokości odpowiadającej 30 roboczogodzinom za zlecenie, dla zleceń o priorytecie Niskim. 2) 3 roboczogodzinom, za zgłoszenie, za każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia, ale nie więcej niż wysokości odpowiadającej 60 roboczogodzinom za zlecenie, dla zleceń o priorytecie Wysokim. Strona 9 z 34

10 e) Każdorazowo, w przypadku opóźnienia w zgłoszeniu Zamawiającemu Produktu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 3 roboczogodzinom, za zlecenie, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż wysokości odpowiadającej 30 roboczogodzinom za zlecenie. f) Każdorazowo, w przypadku podpisania po raz drugi protokołu odbioru danego zlecenia z wynikiem negatywnym Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia za dane zlecenie. g) Każdorazowo, w przypadku opóźnienia w zmianie specjalisty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 2 roboczogodzinom za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż wysokości odpowiadającej 20 roboczogodzinom. h) Każdorazowo, w przypadku podjęcia realizacji Usług przez osobę inna niż zgłoszona przez Wykonawcę do realizacji Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 70 roboczogodzinom. i) W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w Załączniku 4 (zasadach świadczenia gwarancji), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej wartości 1 roboczogodziny za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. j) W innych stwierdzonych przypadkach realizacji umowy niezgodnie z jej postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy (w tym np. opóźnień niewymienionych w punktach powyżej niniejszego paragrafu, w przypadkach uchylania się Wykonawcy od realizacji zobowiązań umownych) Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania takich praktyk. k) Jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni roboczych nie usunie nieprawidłowości wymienionych w wezwaniu, o którym mowa w pkt j) powyżej, zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 3 roboczogodzinom za każdy rozpoczęty dzień roboczy realizacji Umowy niezgodnie z jej postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy, ale nie więcej niż w wysokości odpowiadającej 30 roboczogodzinom za każde wezwanie. 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy: a) Opóźnienie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przekroczy 10 dni roboczych. b) Opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu proponowanych szczegółów wykonania Usługi, o których mowa w Załączniku 5 pkt 2 ppkt d), przekroczy: 1) 5 dni roboczych, za zgłoszenie, dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Niskim. Strona 10 z 34

11 2) 10 godzin roboczych, za zgłoszenie, dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Wysokim. c) Opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zlecenia przekroczy: 1) 5 dni roboczych, za zlecenie, dla zleceń o priorytecie Niskim. 2) 10 godzin roboczych, za zlecenie, dla zleceń o priorytecie Wysokim. d) Opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu Produktu przekroczy 10 dni roboczych. e) Wykonawca nie zapewni zespołu specjalistów zgodnego z postanowieniami 3 ust.7. f) Opóźnienie w zmianie specjalisty przekroczy 10 dni roboczych. g) Wykonawca nie usunie nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 pkt j), w terminie 7 dni roboczych od wezwania. h) Zamawiający podpisał co najmniej 3 Protokoły Odbioru z wynikiem negatywnym dla jednego zlecenia. i) Wykonawca odmówił usunięcia Błędów. j) Strony, w wyniku uchylania się Wykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy, trzykrotnie nie uzgodnią szczegółów wykonania Usługi, w wyniku czego nie doszło do zlecenia Usługi. 3. Strony mają prawo rozwiązać umowę z przyczyn nieleżących po żadnej ze Stron, w przypadku, gdy: a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, złożono wniosek o ogłoszenie jego upadłości lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy (rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym). b) Zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (rozwiązanie umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powiadomienia). c) Strony trzykrotnie nie uzgodnią szczegółów wykonania Usługi, w wyniku czego nie doszło do zlecenia Usługi, przy czym nieuzgodnienie nie powstało z winy Wykonawcy (rozwiązanie umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od ostatniego nieuzgodnienia). 4. W przypadku rozwiązania Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z realizacją Umowy. 5. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza rozwiązać Umowę, zobowiązany jest do przesłania Wykonawcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Strona 11 z 34

12 6. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości odpowiadającej równowartości 200 roboczogodzin. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w wyniku rażącego niedbalstwa i nienależytej staranności. 8. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w 9, przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posłuży się w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równowartości 100 roboczogodzin za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad. 9. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu odebranych zleceń, tzn. takich które zostały odebrane Protokołami Odbioru z wynikiem pozytywnym. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie na zasadach określonych w Załączniku 2, do Produktów odebranych. 10. Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie i kumulować się. 11. Zamawiający ma prawo potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez zgody Wykonawcy. 12. W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 14. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 15. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzeń siły wyższej. 16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego. 17. Umowa wygasa po wykorzystaniu godzin w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o niekorzystaniu z prawa opcji. 8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości zł (słownie: złotych). Strona 12 z 34

13 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego jej wykonania. 3. Zabezpieczenie, w wysokości pozostałej po potrąceniu ewentualnych kar umownych, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy. 4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych wynikających z Umowy z udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy (dotyczy zabezpieczenia w formie pieniężnej). 9 Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie. 2. Zamawiający oraz świadczący usługi na jego rzecz audytorzy zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji dotyczących Wykonawcy, jakie uzyskali w związku z realizacją Umowy, chyba że Zamawiający bądź jego audytorzy otrzymają od Wykonawcy zgodę na ich ujawnienie. 3. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących drugiej Strony Umowy uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy wiąże Strony również po wygaśnięciu, jak i po rozwiązaniu Umowy. 4. Ograniczenia określone w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Strony od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 5. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Obowiązek przestrzegania tajemnicy dotyczy również innych osób, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot Umowy. 7. Po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Wykonawca niezwłocznie usunie z własnych systemów informatycznych powierzone dane osobowe oraz zniszczy dane na nośnikach oraz w wersji papierowej. Strona 13 z 34

14 10 Pozostałe postanowienia Umowy 1. Wszelkie informacje, związane z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający może przekazywać pocztą elektroniczną na adres:... lub listownie na adres:... Roboczą formą przekazywania informacji może być telefon Wykonawcy o numerze:... (Zmiany danych teleadresowych nie stanowią istotnej zmiany Umowy i mogą być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia). 2. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do czynności związanych z realizacją niniejszej umowy są:..., tel...., ... lub..., tel...., ... (Zmiany osób wskazanych powyżej nie stanowią istotnej zmiany Umowy i mogą być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia). 3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane zgodnie z art. 144 ustawy Pzp i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile nie postanowiono inaczej. 5. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian. 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie formy organizacyjno-prawnej, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęciu Strona 14 z 34

15 postępowania układowego (ugodowego) oraz o innych istotnych zmianach sytuacji prawnej i danych rejestrowych. 8. Do spraw nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pośrednich, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle Umowy rozwiązywane będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze porozumienia, spory wynikające ze stosowania Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Za Wykonawcę: Za Zamawiającego (NFOSiGW):... Zestawienie załączników: Załącznik 1 - Ogólny opis systemu e-oplatygeolog. Załącznik 2 Licencje i prawa autorskie. Załącznik 3 Protokół rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - wzór. Załącznik 4 Warunki gwarancji oraz zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego. Załącznik 5 Zasady realizacji usług wsparcia. Załącznik 6 Wymagania dotyczące zespołu specjalistów Załącznik 7 Protokół przekazania wzór. Załącznik 8 Protokół odbioru wzór Załącznik 9 Zgłoszenie usługi wzór. Załącznik 10 Zlecenie usługi wzór. Załącznik 11 Protokół zakończenia umowy wzór. Załącznik 12 Raport kwartalny wzór. Strona 15 z 34

16 Załącznik 1 Ogólny opis systemu e-oplatygeolog. Strona 16 z 34

17 Licencje i Prawa Autorskie Załącznik 2 Licencje i prawa autorskie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach umowy. 2. Prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przeniesie wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, z prawem przenoszenia praw nabytych na podstawie umowy oraz z prawem do dokonywania zmian, na warunkach opisanych w Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w 1, uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania z utworów w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji: a. trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania programów komputerowych w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolnego korzystania i rozporządzania tymi kopiami, b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworach, c. rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu, utworów lub ich kopii, d. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, e. publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania utworu, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, f. dokonywania skrótów, cięć i tłumaczeń, g. łączenia fragmentów utworów z innymi utworami, h. swobodnego wytwarzania dowolną techniką, używania i korzystania z utworów oraz ich pojedynczych elementów, i. stosowania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu, Strona 17 z 34

18 Załącznik 2 Licencje i prawa autorskie. j. prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi, k. rozwijania, wytwarzania lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie, l. tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany), m. rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, n. zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek całości oraz pojedynczych fragmentów utworów oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym m.in. prawo do korekty, o. przekształcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, p. prawo do określenia nazw utworów, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory, q. prawo do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, r. prawo do rozporządzania utworami i przenoszenia praw nabytych na podstawie umowy i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, s. prawo do przechowywania, kopiowania, udostępniania nośników utworów. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby tworzące Utwory nie będą wykonywały osobistych praw autorskich W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego na wypadek zaprzestania rozwoju Oprogramowania przez Wykonawcę lub zakończenia działalności przez Wykonawcę, Wykonawca, każdorazowo po dokonaniu modyfikacji kodów źródłowych, przekaże Zamawiającemu kody źródłowe zmodyfikowanych utworów. 2. Ust. 1 nie dotyczy oprogramowania firm trzecich. Strona 18 z 34

19 Załącznik 2 Licencje i prawa autorskie. 3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykorzystania kodów źródłowych Oprogramowania. 4. Kody źródłowe zostaną przekazane Zamawiającemu w postaci nieskompilowanej wraz ze skryptami instalacyjnymi, instrukcją instalacji i wdrożenia oraz odpowiednim opisem zgodnie ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi. 5. Środowisko niezbędne do modyfikacji Oprogramowania zostanie wyspecyfikowane, a specyfikacja umieszczona na nośniku z kodami źródłowymi. Jeżeli do modyfikowania kodów źródłowych potrzebne są specyficzne narzędzia opracowane przez Wykonawcę, zostaną one przekazane Zamawiającemu wraz z kodami źródłowymi. 6 Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do licencji i majątkowych praw autorskich przeniesionych na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 7 Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym załączniku, nie dotyczy programów komputerowych, elementów, podprogramów oraz silników udostępnionych publicznie jako Open Source wykorzystanych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż w momencie przekazania danego Produktu ww. programy komputerowe, elementy, podprogramy oraz silniki będą publicznie dostępne bez ograniczeń na korzystanie z nich przez Zamawiającego oraz nie jest wymagane uzyskanie w tym zakresie jakichkolwiek zgód lub opłat na rzecz jakichkolwiek osób trzecich. Strona 19 z 34

20 Załącznik 3 Protokół rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. Protokół rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. (wzór) Wykonawca informuje, że rozpoczął realizację przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy... zawartej dnia... Data, imię, nazwisko i podpis ze strony Wykonawcy: Strona 20 z 34

21 Załącznik 4 Warunki Gwarancji oraz Zasady Świadczenia Serwisu Gwarancyjnego Warunki Gwarancji oraz Zasady Świadczenia Serwisu Gwarancyjnego 1 Definicje pojęć: I. Błąd 1. Wada, której skutkiem jest funkcjonowanie Systemu e-oplatygeolog, w tym Oprogramowania, w sposób niezgodny z: a. wymaganiami określonymi w Załączniku 1, b. wynikami Usług zlecanych, c. dokumentacją Systemu. 2. Do Błędów zalicza się także nieprawidłowe działanie Systemu, którego częścią jest Oprogramowanie, wynikające z wadliwej współpracy Oprogramowania z bazą danych MS SQL 2008, systemem operacyjnym Windows 8.1 Enterprise lub sprzętem komputerowym Zamawiającego. 3. Błędem jest również nieprawidłowe działanie Systemu objawiające się między innymi poprzez: a. Uzyskiwanie informacji niespójnych, niezgodnych z prawidłowymi danymi wejściowymi lub niewynikających z prawidłowych danych wejściowych (uwzględniając uprawnienia użytkownika), b. Wyznaczanie przez algorytmy obliczeniowe Systemu nieprawidłowych wartości o ile dane wejściowe i parametry obliczeń są prawidłowe, c. Uniemożliwienie pracy w wyniku obciążenia Systemu przez maksymalną, przewidzianą w umowie liczbę użytkowników, d. Zawieszanie się bazy danych podczas pracy Systemu, następujące w wyniku pracy z Systemem, e. Powtarzające zawieszanie się lub resetowanie komputerów spowodowane pracą Oprogramowania, f. Utratę lub niedostępność wprowadzonych do Systemu danych lub przez System wyznaczonych. 4. W odniesieniu do Produktów wada, której skutkiem jest nieprawidłowa zawartość Produktu wymagająca jego poprawy, według zaleceń Zamawiającego, produkt niezgodny ze zleceniem. 5. Błędem są również błędy językowe (np. ortograficzne, interpunkcyjne). Strona 21 z 34

22 Załącznik 4 Warunki Gwarancji oraz Zasady Świadczenia Serwisu Gwarancyjnego II. Naprawa usunięcie Błędu lub dostarczenie Zamawiającemu Produktów lub Oprogramowania albo jego elementów, wolnych od Błędów. W odniesieniu do Oprogramowania Wykonawca zapewnia, że po dokonaniu Naprawy, Oprogramowanie jest wolne od błędów Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu poprawność działania Systemu e-oplatygeolog i zapewni Zamawiającemu System pozbawiony Błędów. 2. Okres gwarancji Produktu rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru danego produktu z wynikiem pozytywnym, a kończy się po 36 miesiącach od daty podpisania tego protokołu. 3. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach gwarancji, do usuwania Błędów Systemu, które powstały w wyniku działania Wykonawcy Świadczenie usług gwarancyjnych odbywać się będzie na podstawie Zleceń Gwarancyjnych dokonywanych w oparciu o procedurę określoną poniżej. 2. Wykonawca prześle Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania zlecenia gwarancyjnego nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego, od momentu otrzymania zgłoszenia. 3. W przypadku wystąpienia Błędu w komponentach Systemu opracowanych przez Wykonawcę, Wykonawca podejmie następujące działania: a. Rozpocznie usuwanie Błędu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu otrzymania zlecenia gwarancyjnego. b. Usunie Błąd w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia gwarancyjnego. 4. Naprawa Błędu obejmuje również aktualizację dokumentacji Systemu. 5. Przekazanie i odbiór prac realizowanych w ramach serwisu gwarancyjnego będą następowały zgodnie z zasadami opisanymi w 6 Umowy. Protokoły powstałe w wyniku realizacji zgłoszeń gwarancyjnych muszą być dodatkowo oznaczone opisem USŁUGA GWARANCYJNA W przypadku, gdy Zamawiający będzie chciał, we własnym zakresie, wykonać zmiany w Systemie, prześle Wykonawcy specyfikację tych zmian w celu ich zatwierdzenia. 2. Wykonawca zweryfikuje proponowane zmiany i dokona ich akceptacji lub wskaże powód uniemożliwiający zaakceptowanie proponowanych zmian. 3. Wykonawca udzieli odpowiedzi Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania specyfikacji zmian. 4. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę nie powodują utraty gwarancji, o której mowa w 2 ust. 2. Strona 22 z 34

23 Załącznik 4 Warunki Gwarancji oraz Zasady Świadczenia Serwisu Gwarancyjnego 5. W przypadku wprowadzenia zmian w Systemie, które nie zostały zaakceptowane przez Wykonawcę, wszelkie błędy, które wynikły z powodu wprowadzenia zmian, nie są objęte gwarancją. 5 Niezależnie od roszczeń wynikających z gwarancji Zamawiający może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi. Strona 23 z 34

24 Załącznik 5 Zasady realizacji usług wsparcia. Zasady realizacji usług wsparcia. 1. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy pozostawać będzie w gotowości do świadczenia Usług, o których mowa w 2 ust. 2 Umowy. 2. Zlecanie i wykonywanie Usług odbywać się będzie w następującym trybie: a. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszał, na adres , Wykonawcy zgłoszenie Usługi, zgodnie ze wzorem w Załączniku 9. W sytuacjach wyjątkowych, wymagających pilnych konsultacji Strony dopuszczają roboczy kontakt telefoniczny, który zostanie niezwłocznie potwierdzony -owo. b. Zgłoszenie będzie określało rodzaj, zakres, proponowany termin rozpoczęcia realizacji zleconej usługi, warunki odbioru zleconej Usługi, proponowany priorytet i wskazany termin jej wykonania. c. Strony, przed przystąpieniem do wykonania Usługi, określą szczegóły jej wykonania tj. pracochłonność Usługi (w roboczogodzinach), miejsce, termin i inne. d. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania proponowanych szczegółów wykonania Usługi, opisanej w zgłoszeniu Usługi, w terminie: 1) 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o potrzebie wykonania Usługi dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Niski. 2)... (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłuższy niż 5) godzin roboczych od otrzymania zgłoszenia o potrzebie wykonania Usługi dla zgłoszeń o proponowanym priorytecie Wysoki. e. Jeżeli warunki wykonania usługi, podane przez Wykonawcę w zgłoszeniu Usługi, zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, na podstawie otrzymanych warunków wykonania usługi Zamawiający prześle Wykonawcy zlecenie wykonania tej Usługi. Wzór zlecenia wykonania usługi zawiera Załącznik 10. f. Domyślnym trybem zleceń, tzn. nieoznaczonym jako Wysoki, jest tryb Niski. g. Zamawiający może zmienić priorytet zlecenia z Wysokiego na Niski. Ostateczne ustalenie priorytetu zlecenia, po ustaleniu szczegółów wykonania usługi, Zamawiający określi w zleceniu wykonania usługi. h. Domyślnie, w ramach zleceń o priorytecie Niskim, Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji usługi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia. Na wniosek Wykonawcy termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego. i. Domyślnie, w ramach zleceń o priorytecie Wysokim, Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji usługi w terminie... (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż 5) godzin roboczych od otrzymania zlecenia. Strona 24 z 34

25 Załącznik 5 Zasady realizacji usług wsparcia. j. Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej Usługi zgodnie z warunkami wykonania i zakresem określonym w zleceniu wykonania Usługi. k. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zleconej usługi Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. l. Przekazanie i odbiór Produktów zrealizowanych w ramach Usługi będzie następowało zgodnie z 6 Umowy. 3. Jednostką rozliczeniową świadczenia Usługi i stanowiącą podstawę do wypłaty wynagrodzenia jest roboczogodzina. 4. Usługa może być wykonywana w siedzibie Zamawiającego lub poza jego siedzibą w zależności od ustalonych szczegółów jej wykonania. 5. Wykonawca będzie dysponował własnymi zasobami (np. sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do realizacji zakresu prac ujętych w zleceniu). Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udostępnić swoje zasoby Wykonawcy w przypadku, gdy zlecenie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego. 6. Praca Specjalisty, wykonywana w siedzibie Zamawiającego, może być wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, chyba że w ramach danego zlecenia Strony uzgodnią inaczej. 7. Jeżeli w ramach zleconych usług zostanie zmodyfikowany System, wykonanie Usługi obejmuje również aktualizację dokumentacji Systemu. 8. Na wykonaną Usługę Wykonawca udziela gwarancji na warunkach opisanych w Załączniku 4 do umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym dotyczącego tej Usługi. 9. Jeżeli do realizacji zlecenia istnieje potrzeba dołączenia elementów (n.. oprogramowanie, sprzęt lub innych) podmiotów trzecich, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, poda dane proponowanego rozwiązania i uzgodni z Zamawiającym zakres tych elementów. Ewentualny zakup elementów podmiotów trzecich pozostaje domeną Zamawiającego i nie jest przedmiotem niniejszej umowy. 10. W przypadku realizacji zadań integrujących System z innymi systemami Zamawiającego (w tym SAP, SharePoint), Zamawiający zapewni Wykonawcy wsparcie specjalistów od tych systemów. Strona 25 z 34

26 Załącznik 6 Wymagania dotyczące zespołu specjalistów. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie trwania Umowy zespołu specjalistów zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (zgodnie z Częścią I SIWZ) Strona 26 z 34

27 Załącznik 7 Protokół przekazania. (Wzór) Protokół Przekazania nr Protokół dotyczy przekazania Produktu opracowanego w ramach Umowy Przedmiotem przekazania jest Produkt wykazany w zleceniu nr:. Nazwa Produktu 1. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził testy lub weryfikację przekazywanego Produktu z wynikiem pozytywnym. 2. Wykonawca oświadcza, że Produkt jest wolny od Błędów. Data, imię, nazwisko i podpis ze strony Wykonawcy: Data, imię, nazwisko i podpis ze strony Zamawiającego: Strona 27 z 34

28 Załącznik 8 Protokół odbioru. (Wzór) Protokół Odbioru nr Protokół dotyczy odbioru Produktu opracowanego w ramach Umowy nr zawartej w dniu.w Warszawie pomiędzy NFOŚiGW jako Zamawiającym a jako Wykonawcą. 1. Protokół dotyczy Produktu zlecenia nr:. 2. Przedmiotem odbioru jest następujący Produkt zlecenia: Nazwa Produktu Liczba roboczogodzin Stawka za roboczogodzinę Razem: 3. Odbiór Produktu wymienionego w pkt 2 zakończył się wynikiem pozytywnym / negatywnym*. ( * ) niepotrzebne skreślić 4. Opis błędów (w przypadku odbioru Produktu z wynikiem negatywnym): Data, imię nazwisko i podpis ze strony Zamawiającego: Strona 28 z 34

29 Załącznik 9 Zgłoszenie usługi. (Wzór) Nr zgłoszenia usługi: Część I. Wypełnia Zamawiający: Zamawiający zwraca się do Wykonawcy z prośbą o podanie szczegółów dla prac opisanych poniżej. 1. Nazwa PRODUKTU 2. Rodzaj i zakres usługi: 3. Szczególne warunki odbioru: 4. Proponowany termin rozpoczęcia realizacji zleconej usługi: 5. Proponowany termin wykonania (dostarczenie Zamawiającemu protokołu przekazania): 6. Proponowane miejsce realizacji usługi: Siedziba Zamawiającego / Poza siedzibą Zamawiającego 7. Proponowany priorytet: 8. Uwagi: Data, imię nazwisko i podpis ze strony Zamawiającego: Strona 29 z 34

30 Załącznik 9 Zgłoszenie usługi. Część 2. Wypełnia Wykonawca: 1. Proponowany termin rozpoczęcia realizacji zleconej usługi: 2. Proponowany termin wykonania (dostarczenie Zamawiającemu protokołu przekazania): 3. Proponowane miejsce realizacji usługi: Siedziba Zamawiającego / Poza siedzibą Zamawiającego 4. Uwagi: w tym rozpoznanie i ocena ryzyk Ocena ryzyka skutki wdrożenia na: prawdopodobieństwo rekomendacje - Degradację dotychczasowej funkcjonalności - Wydajność Oprogramowania Strona 30 z 34

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZDP.ZP

Umowa Nr ZDP.ZP ZDP.ZP.271.24.2014 Załącznik B3 Umowa Nr ZDP.ZP.2720...2014 zawarta w dniu... w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. -

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. - Wzór Umowy w dniu r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy:

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług WZÓR UMOWA NR./2016 na wykonanie usług zawarta w Wałbrzychu w dniu. roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług WZÓR UMOWA NR./2016 na wykonanie usług zawarta w Wałbrzychu w dniu. roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo