ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2014/I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2014/I"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Bankowa ul. Dolna Brama 8, Gdańsk Gdańsk, dn ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2014/I W związku z realizacją projektu Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy: UDA-POKL /12 zwracamy się z prośbą o wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia grupowych prac projektowych przez studentów kierunku Informatyka i Gdyni w Wyższej Szkole Bankowej. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Wyższa Szkoła Bankowa jest uczelnią biznesową należącą do grona niepublicznych uczelni, która stawia sobie za cel przede wszystkim wysoką jakość kształcenia. Jednocześnie dba o rozwój oferty edukacyjnej kształtowanej w oparciu o wieloletnią obserwację potrzeb rynku pracy. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe, współpracuje z 28 europejskimi uczelniami wyższymi. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Zapytanie zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego wywieszone w siedzibie beneficjenta przy ul. Dolna Brama 8, Gdańsk oraz wysłane jest do potencjalnych Oferentów w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia grupowych prac projektowych przez studentów kierunku Informatyka i Gdyni w Wyższej Szkole Bankowej. 3.2 Kod CPV usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowywania

2 oprogramowania, internetowe i wsparcia; Kod CPV usługi w zakresie oprogramowania; Kod CPV usługi rozbudowy oprogramowania Kod CPV usługi doradcze w zakresie systemów. 3.3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie trwania projektu tj.: do 31 grudnia 2015 r. Wykonanie przedmiotu odbędzie się i w Gdyni w Wyższej Szkole Bankowej. 3.4 Przedmiot oferty: Przedmiotem zamówienia jest instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania typu open source do przeprowadzania zajęć, spotkań online (webinarów, webcastów) na platformie Moodle oraz przeprowadzenie szkoleń na temat obsługi tego oprogramowania i metodyki prowadzenia webminariów dla studentów uczelni Od strony funkcjonalnej oprogramowanie powinno umożliwiać: - prezentację opracowanego materiału przez wszystkich uczestników zajęć (pliki w popularnych formatach a zwłaszcza doc, txt, PDF, ppt, xls); - grupową dyskusję (audio i video, ogólny i prywatny chat, , ankieta, głosowanie); - współdzielenie i edytowanie plików; - współdzielenie pulpitu; - wykorzystanie wirtualnej tablicy (możliwość rysowania i pisania po prezentowanych materiałach oraz ich powiększania, podkreślania); - nagrywanie zajęć i udostępniania tych nagrań na platformie Moodle; - interfejs oprogramowania powinien być w języku polskim; - kolorystyka interfejsu powinna być dostosowana do wymogów WSB; - użytkownik powinien mieć możliwość dostosowania interfejsu do swoich potrzeb (przestawianie, zmniejszanie lub powiększanie okien); Szkolenia powinny obejmować następującą tematykę: - obsługa oprogramowania przez wykładowców, - metodyka pracy wykładowców z narzędziem z uwzględnieniem specyfiki wykorzystania go w warunkach akademickich. - obsługa narzędzia przez studentów Szkolenia dla Wykładowców powinny odbywać się w następujących formach:

3 - jednodniowe szkolenie w siedzibie WSB, - rejestrowany webinar/wabinary maksymalnie 3 webinary (zrealizowany za pomocą wdrożonego oprogramowania do webinarów), - seria (do 15 filmów) krótkich (do 5 minut każdy) filmowych samouczków (screencastów i e-wykładów) osadzonych na platformie e-learningowej Moodle WSB. Samouczkom mają towarzyszyć quizy i testy (do 5) weryfikujące wiedzę wykładowcy. - samouczek (folder szkoleniowy) w formie elektronicznego dokumentu popularne formaty doc, pdf. WSB powinno otrzymać prawo powielania i kolportowania tego dokumentu bez limitów czasowych (przeniesienie praw autorskich) Szkolenie dla Studentów: Szkolenie dla Studentów powinno odbywać się podczas krótkiego (do 5 minut każdy) filmu instruktażowego umieszczonego na platformie Moodle WSB Wymagania systemowe: Platforma Moodle w wersji wskazanej poniżej lub nowszej Moodle (Build: ); Moodle powinien zawierać moduły standardowe oraz następującą listę modułów dodatkowych w wersji podanej poniżej, lub nowszej; BigBlueButtonBNmod_bigbluebuttonbn Dodatek ; Wybór grupymod_choicegroup Dodatek (Build: ); Moduł HotPotmod_hotpot Dodatek (31); Kwestionariuszmod_questionnaire Dodatek (Build ); 3.5. Przedmiotem zamówienia są: Usługi wdrożeniowe, w skład usług wchodzą: a) Analiza przedwdrożeniowa: - Wykonawca oddeleguje zespół do realizacji zamówienia, a w tym pracownika doświadczonego w informatycznym wdrożeniu oprogramowania typu open source do przeprowadzania zajęć, spotkań online (webinarów, webcastów) na platformie Moodle oraz pracownika z niezbędną wiedzą w zakresie metodyki webinarów. - Wykonawca wspólnie ze specjalistą do spraw informatyki opracuje koncepcję informatyczną instalacji i konfiguracji platformy Moodle oraz oprogramowania open source do przeprowadzania

4 zajęć, spotkań online (webinarów, webcastów). - Wykonawca wspólnie z metodykiem (wspólny zespół) opracuje koncepcję metodyczną funkcjonowania webinarów w WSB. - Wykonawca opracuje koncepcję szkoleń wykładowców WSB z obsługi i metodyki webinarów. - Wykonawca opracuje koncepcję multimedialnych materiałów do szkoleń wykładowców z obsługi i metodyki webinarów. b) Instalacja i konfiguracja oprogramowania: - Wykonawca wspólnie ze specjalistą ds. informatyki ustali termin instalacji i konfiguracji oprogramowania; Testy akceptacyjne: - Wykonawca wspólnie z zespołem do realizacji zamówienia przeprowadzi testy zgodności konfiguracji, interfejsów i działania wdrożonych systemów z ustaleniami i merytorycznymi założeniami przyjętymi podczas analizy przedwdrożeniowej Szkolenia wykładowców/ szkolenia informatyczne/ szkolenia dla studentów: - Wykonawca, konsultując się z metodykiem WSB, wyznaczy narzędzia i metody szkolenia wykładowców WSB z obsługi i metodyki webinarów; - Wykonawca, konsultując się z metodykiem WSB stworzy scenariusze szkoleń wykładowców WSB z obsługi i metodyki webinarów; - Na podstawie opracowanych przez siebie scenariuszy szkoleń dla wykładowców WSB wykonawca przeprowadzi szkolenia (w wymiarze do 30 godzin dydaktycznych) realizowanych w klasie oraz online (rejestrowany webinar, e-wykłady, screencasty, quizy, testy); - Wykonawca opracuje multimedialne materiały do powyższych szkoleń (screencasty, e-wykłady, folder szkoleniowy); - Wykonawca przeprowadzi cykl szkoleń wdrożeniowych dla działu informatyki w WSB w Gdańsku; - szkolenie dla studentów powinno odbywać się podczas krótkiego (do 5 minut każdy) filmu instruktażowego umieszczonego na platformie Moodle WSB Asysta podczas startu systemu i w okresie realizacji Projektu: - Podczas pierwszych zajęć wykładowców z wykorzystaniem wdrożonych rozwiązań obecni będą przedstawiciele Wykonawcy celem zapewnienia wsparcia merytorycznego; - Wykonawca zapewni bezpłatne aktualizacje zainstalowanych wersji wszystkich dostarczonych modułów; - Wykonawca zapewni dedykowanego opiekuna systemu, którego zadaniem będzie bieżące

5 informowanie o dostępności nowszych wersji oprogramowania, nowych rozwiązań i funkcjonalności zainstalowanego systemu; - Wykonawca zapewni numer dostępowy do zgłaszania usterek programowych (hot-line/helpdesk) dostępny w czasie prowadzenia zajęć (siedem dni w tygodniu w godzinach ); - Wykonawca zapewni zdalne usunięcie drobnych usterek, natomiast poważniejsze awarie usunie w trybie do 7 dni roboczych Zakres oferty: Oferta powinna zawierać: 1.Szczegółową propozycję zakresu tematycznego szkoleń dla wykładowców i studentów (scenariusz szkoleń) w podziale na prezentowane podczas nich zagadnienia, narzędzia oraz metody ich prezentacji. 2.Liczbę proponowanych przez oferenta filmów szkoleniowych (e-wykładów, screencastów) wraz z ich tematyką, orientacyjnym czasem i wyceną ich realizacji. 3.Wytyczne oprogramowania od strony informatycznej wskazane w punkcie Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia: Nadzór prowadzony przez Wykonawcę: a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją usługi, b) Wykonawca zobowiązany jest do wydruku i stosowania dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, c) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia spotkań, zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów, przekazanymi przez Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 4.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także zatrudniają pracowników zdolnych do wykonania zamówienia 4.2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego innych dokumentów potwierdzających spełnienia powyższych warunków.

6 4.3. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy: - osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub - kapitałowo (w szczególności pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji). V. DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty: a. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający cenę wyrażoną w PLN brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (noclegi, koszty podróży itp.). b. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym. (Załącznik nr 1). c. Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów (Załącznik nr 1). VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 6.1. Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: osobiście lub pisemnie do Biura Projektów, ul. Dolna Brama 8, Gdańsk lub faxem na numer z dopiskiem Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/2014/I, bądź na adres w terminie do do godz. 16: Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę W toku oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert W przypadku ww. żądania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

7 dodatkowych dokumentów w terminie do 3 dni kalendarzowych. 7 KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: - w sprawach formalnych: Magdalena Borkowska tel wewn w sprawach merytorycznych: Laura Szczepaniak-Sobczyk tel wewn w sprawach informatycznych: Aleksander Kamiński tel wewn KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB OCENY 8.1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów: Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%): - Kryterium I cena ofertowa brutto 100%: Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru: (Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w terminie do r Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności

8 dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert. IX WARUNKI PŁATNOŚCI 9.1. Rozliczenie finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia Płatności za usługi objęte zamówieniem będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. X TERMIN REALIZACJI ZAMÓWNIEMIA Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem działań stworzonym przez Zamawiającego po konsultacjach z Wykonawcą, pełne zamknięcie realizacji zamówienia nastąpi nie później niż do r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w zakresie realizacji zamówienia. Miejsce realizacji zamówienia: Wyższa Szkoła Bankowa, ul Dolna Brama 8, Gdańsk oraz ul. Śląska 35/37, Gdynia. XI UWAGI KOŃCOWE Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. I. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Formularz oferty

9 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/2014/I FORMULARZ OFERTOWY w ramach zapytania ofertowego prowadzonego na wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia grupowych prac projektowych przez studentów kierunku Informatyka w Gdańsku i Gdyni w Wyższej Szkole Bankowej, w ramach Projektu. Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Bankowa ul. Dolna Brama Gdańsk 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa Firmy/ Imię i nazwisko Nr telefonu: Adres 3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia. 2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 8/2014/I. 3) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. 4) Cena (wyrażona w PLN ) wynosi : brutto:. zł (słownie:.) Wytyczne dotyczące oprogramowania systemu informatycznego LP Opis

10 Szkolenia LP Liczba szkoleń Tematyka/ opis Filmy szkoleniowe (e-wykłady, screencasty) LP Liczba szkoleń Tematyka/ opis 5) Oświadczam, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i obowiązuje na cały czas trwania zamówienia. 6) Zamówienie zrealizuję w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7) W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8) Oświadczam, że zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym nr 8/2014/I oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych...., dnia (czytelny podpis) Oświadczam, że aktualnie jestem/ nie jestem* zaangażowany(a) w realizację innych projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jak również w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO)...., dnia (czytelny podpis)

11 Oświadczam, że : spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w powyższym zapytaniu ofertowym i nie podlega wykluczeniu wynikającym z powiązania z Wyższą Szkołą Bankową, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy: - osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub - kapitałowo (w szczególności pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika)...., dnia (czytelny podpis) *Niepotrzebne skreślić

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku Gdańsk, dn. 21.02.2013 Ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 Dot. Zapewnienia sal szkoleniowych w parku naukowo- technologicznym (województwo pomorskie)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE

Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Gdańsk, 29 XI 203 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-82 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/203/I W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości- -Program

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KUOD/2012 Warszawa, 12.12.2012 r. Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. Tel: 91 432 20 00 Fax.: 91 486 27 00 e-mail: projekty@ekspert.biz Osoba,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Rzeszów, 24.03.2015 r. Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Gdańsk, dnia 25 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014 Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, e-mail: ppdp_i.beno@dsw.edu.pl REGON: 93105667 NIP: 894-230-62-69 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo