SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy w zakresie rozwoju edukacji, gospodarki przestrzennej oraz rozwinięcie e-informacji związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego. Natomiast celem technicznym wdrożenia systemu będzie gromadzenie, zarządzanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej dla wszystkich użytkowników Systemu. Cele szczegółowe obejmują: 1. Przygotowanie podstaw infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w zakresie nowych jakościowo usług związanych z informacją przestrzenną m.in. informacja o planach zagospodarowania przestrzennego, informacja o stanie własności / władania nieruchomości gruntowej jak również prezentacja informacji np. o oświacie w oparciu o graficzną prezentację rozmieszczenia poszczególnych jednostek w terenie. 2. Wdrożenie nowych jakościowo, technologicznie zintegrowanych ze sobą serwisów informacyjnych upowszechniających dostęp do aktualnej informacji przestrzennej dla mieszkańców miasta, regionu oraz pracowników Partnera Projektu. II. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia Realizacja Projektu polega na pełnieniu roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól. Zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę Systemu, prace wdrożeniowe oraz szkolenia związane z kompleksową realizacją projektu. Projekt pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól jest zadaniem realizowanym w ramach Projektu Lubuski e-urząd współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Przedmiot Zamówienia obejmuje: Dostawę Oprogramowania Narzędziowego zgodnie z opisem zawartym w Tabeli 2 Karta produktu. Dostawę Oprogramowania Aplikacyjnego zgodnie z opisem zawartym w Tabeli 2 Karta produktu. Instalację i konfigurację dostarczonego Oprogramowania Narzędziowego i Aplikacyjnego. Strona: 1

2 Kompleksowe wdrożenie Systemu w zakresie: 1) Centralnej Bazy Danych przestrzennych zwanej dalej CBD oraz modułu Centralnego Administratora Systemu, 2) aplikacji desktop służącej realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzającej danymi GIS, 3) internetowego portalu mapowego. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników poszczególnych modułów oraz administratora Systemu. Zasilenie Systemu danymi EGiB z PODGiK w formacie SWDE oraz wprowadzenie do każdego z modułów dziedzinowych Systemu przygotowanych przez Partnera Projektu rekordów danych. Dostarczenie Dokumentacji Technicznej Systemu oraz Dokumentacji Użytkowej dla poszczególnych modułów i administratora całości Systemu. Świadczenie usług Gwarancyjnych - Gwarancji Jakości oraz Asysty Technicznej, o których mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ. Przeniesienie w terminach i na zasadach określonych w Projekcie Umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ, praw autorskich, licencji przysługujących Wykonawcy lub które Wykonawca zobowiązany jest nabyć w wyniku realizacji niniejszej Umowy. Współpracę z Zamawiającym, w tym wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem Projektem opisanych w punkcie VI. Wymagania w zakresie zarządzania, dokumentacji projektu oraz komunikacji. Niezależnie od czynności Wykonawcy określonych w ust. II Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać konsultacje z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu w Zielonej Górze lub Nowej Soli w liczbie 40 godzin w całym okresie realizacji zamówienia, nie rzadziej niż raz na tydzień. Zamawiający dopuszcza możliwość spotkań w ramach prowadzonych konsultacji w formie wideokonferencji wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia konsultacji, podając termin i miejsce nie później niż 3 dni przed planowanymi konsultacjami. Dodatkowo (poza określonym powyżej 40 godzinnym limitem) możliwe jest prowadzenie konsultacji za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje nagła sytuacja niezbędna do prawidłowej realizacji projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych konsultacji (w ramach dodatkowego limitu 40 godzin) w siedzibie Zamawiającego lub u Partnera Projektu, również poza godzinami pracy Zamawiającego. Ze strony Wykonawcy we wszystkich konsultacjach musi brać udział Kierownik lub z-ca Kierownika Zespołu Wykonawcy. Na prośbę Zamawiającego w wybranych konsultacjach będą brali udział inni eksperci ze strony Wykonawcy. III. Miejsce realizacji dostaw i usług 1) Miasto Nowa Sól Adres: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 12, Nowa Sól IV. Termin wykonania zamówienia i harmonogram Strona: 2

3 Termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Tabeli 1 Harmonogram realizacji etapów Projektu. Płatności, będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli 2 - Karta produktu, pkt.6 Etapy realizacji dostaw oraz prac wdrożeniowych podlegające formalnym odbiorom, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wystawienie faktur następuje po podpisaniu przez Zamawiającego bez uwag, Protokołu Odbioru Etapu, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ. Terminy końcowe realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia przedstawia Tabela 1. Tabela 1 - Harmonogram realizacji etapów Projektu Etap Etap Projektu Termin ukończenia Etapu 1. I etap: Dostawa licencji Oprogramowania i Oprogramowania Narzędziowego, Instalacja, Konfiguracja oraz parametryzacja Systemu 3 Miesiące od daty podpisania umowy 2. II etap: Szkolenia 4 Miesiące od daty podpisania umowy 3. III etap: Odbiór wdrożenia Systemu 4 Miesiące od daty podpisania umowy Zamawiający zaznacza, że termin rozpoczęcia Projektu uzależniony jest od daty podpisania Umowy z Wykonawcą. V. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej. Oferowane rozwiązania muszą być zgodne w szczególności z następującymi przepisami: 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 2) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności pomiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 3) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 4) Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2001r.Nr 112, poz.1198 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 5) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; Strona: 3

4 6) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1402z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 7) Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130,poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 8) Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r.Nr 144, poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 9) Ustawa z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U.z 2002r. Nr 169, poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 10) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003r. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 11) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.z 2006r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 12) Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) wraz z aktami wykonawczymi. VI. Wymagania w zakresie zarządzania, dokumentacji projektu oraz komunikacji 1. Projekt pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól jest zadaniem w ramach projektu Lubuski e-urząd, którego realizacja prowadzona jest z wykorzystaniem metodyki zarządzania projektami PRINCE2. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest postępować w trakcie realizacji zgodnie z tą metodyką. 2. Współpraca Zamawiającego z Wykonawcą będzie prowadzona zgodnie z Planem realizacji projektu w zakresie dotyczącym: a. osób funkcyjnych i ich zakresu odpowiedzialności, b. komunikacji w Projekcie pomiędzy stronami, c. obiegu dokumentów, d. zarządzania zmianami i ryzykiem. 3. W przypadku audytu lub kontroli realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu, a w szczególności w celu przygotowania niezbędnych dokumentów dla instytucji kontrolujących. 4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać konsultacje z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu w Zielonej Górze lub Nowej Soli w liczbie 40 godzin w całym okresie realizacji zamówienia, nie rzadziej niż raz na tydzień. Zamawiający dopuszcza możliwość spotkań w ramach prowadzonych konsultacji w formie wideokonferencji wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia konsultacji, podając termin i miejsce nie później niż 3 dni przed planowanymi konsultacjami. Dodatkowo (poza określonym powyżej 40 godzinnym limitem) możliwe jest prowadzenie konsultacji za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje nagła sytuacja niezbędna do prawidłowej realizacji projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych konsultacji (w ramach dodatkowego limitu 40 godzin) w siedzibie Zamawiającego lub u Partnera Projektu, również poza godzinami pracy Zamawiającego. Ze strony Wykonawcy we wszystkich konsultacjach musi brać udział Kierownik lub z-ca Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strona: 4

5 o którym mowa w 2 ust 10 Projekcie Umowy Załącznik nr 5 do SIWZ. Na prośbę Zamawiającego w wybranych konsultacjach będą brali udział inni eksperci ze strony Wykonawcy. VII. Definicje Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia ustala się znaczenie następujących pojęć stosowanych w SIWZ: 1 Linia wsparcia - zespół ludzi oraz narzędzia zapewnione przez Wykonawcę dedykowane do kontaktów formalnych z autorami Zgłoszeń oraz zapewnienia poprawnej logistyki realizacji Zgłoszeń. 2 Linia wsparcia - zespół konsultantów realizujących Zgłoszenia, zapewniany przez Autorów Oprogramowania. Administrator - osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania modyfikacji w ustawieniach i konfiguracji Systemu. Pod pojęciem mieści się Administrator merytoryczny i Administrator techniczny. Aktualizacja - dostarczenie i instalowanie uaktualnień lub nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego lub jego poszczególnych modułów. Aktualizacja obejmuje udzielenie lub zapewnienie Zamawiającemu licencji na korzystanie z nowych wersji Oprogramowania w ramach wynagrodzenia objętego Umową. Asysta Techniczna - usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na bieżącym wsparciu Użytkowników Końcowych, pracowników Zamawiającego lub Partnera Projektu w zakresie eksploatacji i obsługi Systemu zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Asysta Stanowiskowa - Asysta świadczona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub Partnera Projektu zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Atrybuty Standardowe - elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Autor Oprogramowania - podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe i obowiązki wynikające z nadzoru autorskiego oraz gwarancji, w stosunku do Oprogramowania dostarczonego w ramach Projektu. Awaria - stan niesprawności Oprogramowania uniemożliwiający jego funkcjonowanie, powodujący jego unieruchomienie. Błąd - opis stanu Produktu niezgodny z zapisami SIWZ i Umowy, w szczególności Nienormalne Działanie Systemu, lub niepoprawnie zrealizowany element Dokumentacji. Błąd Oprogramowania nienormalne działanie Systemu / Oprogramowania, tzn. sytuacja, w której zachowanie Systemu / Oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w Dokumentacji Użytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowane niezgodnym z Dokumentacją działaniem Użytkownika Końcowego. W przypadku, gdy powyższa dokumentacja nie opisuje danej sytuacji, Strony przyjmują odwołanie się do wymagań funkcjonalnych określonych w dokumentacji przetargowej. Centralna Baza Danych (CBD) - repozytorium - element Systemu, w którym gromadzi się, przetwarza, przechowuje Zasoby Informacyjne Systemu. Strona: 5

6 CMS - System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) - aplikacja pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redaktorów. Czas Reakcji na Zgłoszenie - czas, jaki jest liczony od momentu zarejestrowania Zgłoszenia w Internetowym Systemie Obsługi Help Desk lub od przekazania Zgłoszenia Wykonawcy do powiadomienia Zgłaszającego o sposobie i terminie realizacji Zgłoszenia. Dane przestrzenne - dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. Dokument - urzędowy dokument, zapisany w formacie XML, biorący udział w procesach workflow w Urzędzie. Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Dzień - dzień kalendarzowy. Dokumentacja - wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji Projektu. Pojęcie obejmuje Dokumentację Techniczną, Szkoleniową, Użytkową oraz Wdrożeniową oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony. Dokumentacja Techniczna - zestaw dokumentów dotyczących Systemu, w tym, co najmniej: - zasady aktualizacji bazy danych CBD danymi referencyjnymi z PODGiK, oraz przeprowadzania zasilania z innych źródeł zewnętrznych, - opis dostarczanych, implementowanych funkcji będący uszczegółowieniem wymagań (funkcji) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, - reguły integracji danych, - model danych i opis struktur bazy danych oraz opis procedur wbudowanych dla poszczególnych schematów bazy (pełen opis tablic, pól, relacji oraz ról), - opis zabezpieczeń, - ostateczny stan implementacji rozwiązania w zakresie struktury bazy danych w modelu klas UML oraz tabelarycznie z rozwarstwieniem tematycznym dla warstw informacyjnych, - reguły i parametry konfiguracji rozwiązania (parametry systemowe, narzędziowe) w zakresie, który umożliwi Zamawiającemu samodzielne odtworzenie stanu rozwiązania przy wykorzystaniu wyłącznie do tego celu przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji. - opis konfiguracji, opis interfejsów, opis czynności administracyjnych, - instrukcje konfiguracji serwera bazy danych Systemu, - procedury archiwizacji bazy danych oraz procedur przywracania konfiguracji, - opis konfiguracji środowiska Systemowego oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony. Dokumentacja Szkoleniowa - dokument zawierający zestaw ćwiczeń szkoleniowych. Dokumentacja Użytkowa - dokument napisany w języku zrozumiałym dla przeciętnego docelowego użytkownika, opisujący sposób wykorzystania wszystkich funkcji Oprogramowania w trakcie jego eksploatacji, zawierający w szczególności opis poszczególnych funkcji danego Modułu, wskazujący "jak" i "co" zrobić w określonej sytuacji, opisujący komunikaty o błędach oraz sposób wspomagania i tworzenia własnych raportów (dostęp do struktury bazy danych), zawierający szczegółowe zasady instalacji, opisujące krok po kroku cały proces instalacji, konfiguracji, obsługi oraz konserwacji wszystkich składników Systemu, opisujący również Strona: 6

7 procedury naprawcze na wypadek wystąpienia Awarii poszczególnych elementów/modułów, celem przywrócenia stanu normalnej pracy, w tym sposobu przywrócenia kopii awaryjnej, zawierający wszelkie instrukcje dotyczące obsługi Systemu w szczególności Instrukcje Użytkownika i instrukcje Administratora Systemu. Dokumentacja Wdrożeniowa - dokumentacja powstająca w trakcie realizacji Wdrożenia, obejmująca opis procesu dostosowania Oprogramowania do wymagań Zamawiającego (opis konfiguracji i parametryzacji Oprogramowania), opis interfejsów. Dyrektywa INSPIRE - Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Edytor WYSYWIG - wizualny edytor WWW działający na zasadzie "Dostajesz to co widzisz" (ang. What You See Is What You Get). Użytkownik edytora obarczony jest jedynie odpowiedzialnością za merytoryczną część przygotowania treści. Kodowanie informacji na język zrozumiały dla komputera jest realizowane przez edytor. EGiB - Ewidencja Gruntów i Budynków. Etap - faza realizacji przedmiotu Zamówienia, stanowiącą funkcjonalną całość, podlegającą odrębnym odbiorom. Formularz - schemat, na którego podstawie tworzone są dokumenty urzędowe, pozwala na tworzenie dokumentów XML w oparciu o schematy danych XSD oraz style XSL. GIS / SIP - system informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej - systemy informacji geograficznej - stosowany jest również, jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS. Godziny Robocze - godziny zegarowe od 7.30 do w ramach Dnia Roboczego. Gwarancja Jakości - świadczenia realizowane przez Wykonawcę na warunkach opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ. Help Desk - część organizacji Wykonawcy (dział, sekcja, zespół lub wyznaczona grupa osób) odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń od osób uprawnionych do ich dostarczania oraz kontrolę ich rozwiązania. Hurtownia - patrz Hurtownia Danych. Hurtownia Danych - element Systemu, miejsce składowania i integrowania wybranych danych pochodzących z CBD oraz zewnętrznych źródeł danych. Incydent - każde Zdarzenie występujące po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu, niebędące częścią normalnego działania Systemu, w szczególności działanie Systemu niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i Dokumentacji. Infrastruktura Sprzętowa - serwery oraz inne urządzenia będące w posiadaniu Partnera Projektu przeznaczone przez Partnera Projektu na potrzeby realizacji Projektu. Internetowy System Obsługi Help Desk - system internetowy prowadzony przez Wykonawcę, stanowiący rejestr Zgłoszeń i podstawowe narzędzie do zarządzania realizacją zgłoszenia. Inżynier Kontraktu - GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Istotna Funkcja Oprogramowania - funkcja, której brak uniemożliwia wykorzystanie danego modułu Oprogramowania Aplikacyjnego i uniemożliwia działanie Zamawiającego i/lub Partnera Projektu w zakresie funkcjonalnym tego modułu Oprogramowania. Strona: 7

8 ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) - zbiór zaleceń dotyczących efektywnego i skutecznego zarządzania usługami informatycznymi w wersji III opublikowanej w 2007 roku. Kierownik Projektu patrz Kierownik Projektu Zamawiającego. Kierownik Projektu Wykonawcy - osoba z ramienia Wykonawcy uprawomocniona do jego reprezentowania w zakresie realizacji Umowy odpowiedzialna za jej prawidłową realizację. Kierownik Projektu Zamawiającego - osoba reprezentująca Zamawiającego w zakresie realizacji Umowy, odpowiedzialna za jej prawidłową realizację. Kod Źródłowy - słowniki, skrypty, definicje, pliki źródłowe bazy danych, jak również biblioteki, algorytmy oraz jakiekolwiek inne symboliczne lub konwencjonalne przedstawienie zapisu informacji, niezbędne do kompilacji, wykonania i utrzymania, funkcjonowania i utrzymania Systemu, z wyłączeniem Oprogramowania Systemowego. Kompozycja obrazu - map composition (*.map) - kompozycja mapowa złożona z szeregu warstw tematycznych (rastrowych i wektorowych) z możliwością przygotowania odpowiedniej oprawy graficznej dla mapy (tytuł, legenda, kolorystyka, dodatkowe opisy, powiększenie fragmentu, podziałka itd.). Metadane - w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. Moduł - część Systemu tworząca logiczną całość, dostarczająca zbiór funkcjonalności określony w OPZ. Modyfikacja - każda proponowana zmiana Systemu lub jego funkcjonalności, odbiegająca od stanu i funkcjonalności Systemu opisanego w SIWZ i Dokumentacji, zgłoszona przez Użytkownika Końcowego w formie Zgłoszenia. Modyfikacja kodu źródłowego - każda zmiana kodu źródłowego Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, dokonana przez Wykonawcę w ramach wykonywania obowiązków wynikających z realizacji zamówienia. MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Naprawa - dla Incydentu i Problemu: spowodowanie przez Wykonawcę Normalnego Działania Systemu, w tym usunięcie zgłoszonych Błędów, na zasadach określonych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nienormalne Działanie Systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób nie zgodny z SIWZ i Dokumentacją. Normalne Działanie Systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób zgodny z SIWZ i Dokumentacją. Obsługa standardów OGC - możliwość publikowania usług internetowych, takich jak mapa, rastry, lokalizator, geoprzetwarzanie, KML, WMS, WCS, WFS, WFS- T, REST i SOAP. Okienko serwisowe - czas wyznaczony na zgłaszanie Błędów Oprogramowania oraz Awarii. Okienko serwisowe obowiązuje w godzinach od 7.30 do 15:30 w Dni Robocze. Oprogramowanie - Oprogramowanie Aplikacyjne lub Oprogramowanie Osób Trzecich. Strona: 8

9 Oprogramowanie Aplikacyjne - Standardowe Oprogramowanie Wykonawcy wraz z Modyfikacjami Wykonawcy. Oprogramowanie Osób Trzecich - Oprogramowanie komputerowe inne niż Oprogramowanie Aplikacyjne, wchodzące w skład Systemu z wyłączeniem Oprogramowania Narzędziowego oraz Oprogramowania Systemowego. Oprogramowanie Narzędziowe - Oprogramowanie i licencje dostępowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania lub zarządzania zainstalowanymi urządzeniami lub do usprawniania i modyfikowania Oprogramowania Systemowego potrzebne do działania Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oprogramowanie Systemowe - odpowiednie Oprogramowanie i licencje dostępowe realizujące funkcje niezbędne do uruchomienia i działania urządzeń, na których zostało zainstalowane. OPZ - patrz: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - zbiór wszystkich cyfrowych i analogowych materiałów (zbiory map oraz dokumenty w postaci operatów, rejestrów, wykazów, katalogów, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz banków danych), geodezyjnych i kartograficznych, służący gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli. Stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Partner Projektu - Urząd Miasta Nowa Sól. Plan realizacji Projektu - szczegółowy zakres zadań dla Wykonawcy i Zamawiającego związanych z zarządzaniem Projektem zgodnie z założeniami Metodyki PRINCE2. Plan realizacji projektu zostanie przygotowany przez Wykonawcę i uszczegółowiony podczas Etapu 1 w zakresie dotyczącym: osób funkcyjnych i ich zakresu odpowiedzialności, komunikacji w Projekcie pomiędzy stronami, obiegu dokumentów, zarządzania zmianami i ryzykiem. Plan Szkolenia - dokument zawierający informacje o planowanych szkoleniach zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli. Portal mapowy (geoportal) - witryna internetowa lub jej odpowiednik, zapewniająca dostęp do usług danych przestrzennych (w tym dostęp użytkowników zewnętrznych do Systemu), odpowiadająca za prezentację danych przestrzennych w postaci kompozycji mapowej. PRINCE2 - strukturalna metodyka efektywnego zarządzania projektami. Zgodnie z metodyką realizacja przedmiotu zamówienia jest projektem, którego realizacja ma wytworzyć określone produkty. Problem - nieznana przyczyna Incydentu. Produkt - produkt zarządczy i specjalistyczny rozumiany w myśl metodyki PRINCE2, który ma być dostarczony przez Wykonawcę w ramach Zamówienia zgodne z SIWZ, w szczególności Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Narzędziowe, Dokumentacja, a także wszelkie materiały i informacje, w tym nie podlegające ochronie prawa autorskiego, stworzone lub opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia. Projekt - projekt pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól realizowany w ramach jednego z Zadań projektu pn: Lubuski e-urząd finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet I. Strona: 9

10 Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Propozycja zmian Systemu (Modyfikacja) - każda proponowana zmiana Systemu lub jego funkcjonalności, odbiegająca od stanu i funkcjonalności Systemu opisanego w SIWZ i Dokumentacji, zgłoszona przez Użytkownika Końcowego w formie Zgłoszenia. Protokół Odbioru - Protokół Odbioru Etapu lub Protokół Odbioru Produktu lub Protokół Odbioru Końcowego. Protokół Odbioru Końcowego - protokół potwierdzający realizację zadań w ramach Etapów I-III. Protokół Odbioru Etapu - protokół potwierdzający realizację wskazanych w OPZ zadań do wykonania w ramach danego Etapu. Protokół Odbioru Produktu - protokół będący dowodem odbioru przez Zamawiającego Produktu. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego - zbiór wszystkich zapytań i odpowiedzi do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia udzielonych w trakcie postępowania przetargowego. PZGiK patrz Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Rozwiązanie Zgłoszenia - dla Incydentu i Problemu: spowodowanie przez Wykonawcę Normalnego Działania Systemu, dla Zapytania: spowodowanie przez Wykonawcę odpowiedzi na Zapytanie w taki sposób, aby wyjaśnił wszystkie przyczyny i przesłanki Zgłoszenia Zapytania przez Użytkownika Końcowego, dla Modyfikacji - wypełnienie wszystkich zadań Wykonawcy wynikających z Zarządzania Zmianą. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) - format zdefiniowany w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U ), służący do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi, pozwalający na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Format umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. System - spójna całość wszystkich wdrożonych elementów składających się na Przedmiot Zamówienia tj. Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól, udostępniający funkcjonalność oferowaną przez Wykonawcę, na który składają się w szczególności Oprogramowanie oraz Oprogramowania Narzędziowe, wraz z Zasobem Informacyjnym zgromadzonym w Systemie. System Rejestracji Zgłoszeń - spójny system procedur, narzędzi informatycznych mający na celu zrealizowanie wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przyjmowania i Rozwiązywania Zgłoszeń, w szczególności uruchomienie usługi Internetowego System Obsługi Help Desk w ramach Asysty i Gwarancji Jakości. Szkolenia - spójny, zorganizowany, dostarczony przez Wykonawcę system dedykowanych dla Zamawiającego szkoleń, o których mowa w SIWZ, przeprowadzony w sposób umożliwiający samodzielne użytkowanie oraz samodzielną obsługę i utrzymanie całego Systemu i jego Strona: 10

11 wszystkich elementów przez Zamawiającego lub Partnera Projektu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Umowa - Umowa wraz z jej Załącznikami i wszelkimi Aneksami zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w wyniku udzielenia Zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z wdrożeniem Systemu GIS pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól Urządzenie - element Infrastruktury Sprzętowej. Usterka - każdy stan lub działanie Systemu lub Produktu, w tym działanie w trybie awaryjnym, niezgodne z SIWZ i Dokumentacją. Utwór - wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę wszelkie projekty koncepcje, opracowania, bazy danych, programy komputerowe oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) Uwaga - opis niezgodności Produktu z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ i Załącznikach do SIWZ stanowiących jego integralną część, w szczególności każda Wada, Błąd lub Usterka. Użytkownik Końcowy - Użytkownik lub inny system informatyczny bezpośrednio eksploatujący funkcje Systemu. Wada - wada konstrukcyjna, materiałowa lub wykonawcza powodująca nienormalny stan lub nienormalne działanie Systemu. Wdrożenie - całokształt prac wykonanych przez Wykonawcę w celu umożliwienia samodzielnej eksploatacji Oprogramowania przez pracowników Zamawiającego lub pracowników Partnera Projektu, a w szczególności czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja Oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie Dokumentacji technicznej i użytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowanie danych, przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności Systemu, szkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług Asysty Technicznej na etapie uruchomienia Modułów Systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji Systemu. Web Map Service (WMS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu i udostępniania map. Web Feature Service (WFS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu mapowego obiektów geoprzestrzennych. Wiodące Przeglądarki WWW pięć najpopularniejszych, stabilnych przeglądarek internetowych wg serwisu na dzień złożenia oferty. Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zostanie wyłoniona w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający - Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zapytanie - rodzaj Zgłoszenia polegający na zdefiniowaniu pytania do Wykonawcy dotyczącego Systemu jego obsługi i funkcjonowania przez Użytkownika Końcowego. Strona: 11

12 Zarządzanie Incydentem - efektywna działalność Wykonawcy mająca na celu przywrócenie Normalnego Działania Systemu w możliwie jak najkrótszym czasie, minimalizując zakłócenia w pracy w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu dostępności Systemu. Zarządzanie Problemem - efektywna działalność Wykonawcy mająca na celu znalezienie przyczyny Incydentu i sposobu na przywrócenie poprawnego działania Systemu poprzez usunięcie przyczyny Incydentu. Zasoby Informacyjne Systemu (Zasoby Informacyjne) - zbiór danych i ich metadanych lub inna informacja przechowywana i przetwarzana w Systemie będących własnością Zamawiającego. Zdarzenie - Zapytanie, Modyfikacja oraz każde nienormalne działanie Systemu, które ma negatywny wpływ na działanie Systemu, jego elementów lub funkcjonalności, tzn. sytuacja, w której zachowanie Oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w Dokumentacji Użytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowane niezgodnym z Dokumentacją działaniem Użytkownika Końcowego. Kategorie Zdarzeń: Kategoria A (sytuacja awaryjna / Awaria) (Zdarzenie Krytyczne) Zdarzenie wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu - powodujące całkowite zatrzymanie pracy lub niedostępność Systemu lub jednego z Modułów, utratę danych, naruszenie ich spójności lub zdarzenie uniemożliwiające działanie jednej z funkcji Systemu lub Modułu, tak, że dalsza praca dowolnej części Systemu lub jednego z Modułów uniemożliwia prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego lub Partnera Projektu przy użyciu Systemu. Do kategorii A należą, między innymi takie zdarzenia jak: spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu powyżej 1 minuty); Użytkownik Końcowy nie może zapisać lub odtworzyć wyników pracy; System nie odpowiada na żądania Użytkownika; System generuje komunikat błędu; System pomimo posiadanych przez Użytkownika Końcowego uprawnień odmawia dostępu, lub udostępnia zasób osobie nieuprawnionej; działania w Systemie nie są możliwe do zrealizowania; nastąpiła utrata Zasobów Informacyjnych z Systemu. Kategoria B Zdarzenie wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu - powodujące nieprawidłowe działanie Systemu lub jednego z Modułów, ale umożliwiające jego użytkowanie. Zdarzenie kategorii B charakteryzuje się zmniejszeniem funkcjonalności Systemu, znacząco utrudniającym korzystanie z Systemu. Do kategorii B należą, między innymi takie zdarzenia jak: spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu od 10 do 60 sekund) nieprawidłowe działanie Systemu, lub jego części tj. każde działanie niezgodne z przeznaczeniem Systemu, Modułu, usługi Systemu, lub niespełnienie wymogów stawianych Systemowi przez Zamawiającego w Dokumentacji. występują istotne ograniczenia w działaniu Systemu, (ale nie powodujące przeciążenia systemu); Strona: 12

13 nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności Systemu lub konieczność przełączenia się na rozwiązanie zapasowe z wyłączeniem sytuacji objętych kategorią A; wystąpiły błędy odczytu/zapisu danych- bez utraty danych; tzn. nieprawidłowe wyświetlanie odczytanych danych, lub niepoprawna forma zapisania danych; Kategoria C Zdarzenie wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu lub inne niż w kategoriach A i B, w wyniku, którego, dowolna część Systemu - oprogramowanie, platforma sprzętowa, akcesoria, itp.; utraciła swoją funkcjonalność. Do kategorii C należą, między innymi takie zdarzenia jak spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu od 5 do 10 sekund); każdy inne Zdarzenie niebędące Zdarzeniem Kategorii A lub B. Zespół Wdrożeniowy Wykonawcy - zespół pracowników Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu poszczególnych aplikacji Systemu oferowanego przez Wykonawcę oraz usług związanych z ich wdrożeniem. Zespół Wdrożeniowy Zamawiającego/Partnera - zespół składający się z pracowników Zamawiającego/Partnera posiadających merytoryczną, gospodarczą i ekonomiczną wiedzę w zakresie każdego z wdrażanych Systemów oraz ewentualnie pracowników działów informatyki, oddelegowanych decyzją Zamawiającego/Partnera do zadań związanych z Wdrożeniem Systemu. Zgłoszenie - Incydent lub Problem zgłoszony przez Użytkownika Końcowego dotyczący Systemu. W szczególności Zgłoszeniem mogą być również Modyfikacje, Zapytania oraz Zmiany Konfiguracji Systemu. Zmiana Konfiguracji Systemu - jakakolwiek zmiana parametrów Systemu wobec zdefiniowanych w SIWZ i Dokumentacji. XML - XML (ang. Extensible Markup Language) to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XSD - Język definicji schematu XML (XML Schema Definition) służy do definiowania struktury dokumentów XML. Jego podstawowym zadaniem jest umożliwianie aplikacjom takiego opisywania dokumentów XML, aby inne aplikacje używające tych dokumentów mogły zakładać, że dokument jest zgodny z przewidzianą strukturą. Język XSD, popierany przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), zawiera dziesiątki definicji i poleceń deklaracyjnych, które umożliwiają opis struktury dokumentów. XSLT i XSL - XSL (ang. Extensible Stylesheet Language) - opisuje sposób prezentacji i przekształceń dokumentów zapisanych w XML. XSLT (ang. Extensible Stylesheet Language: Transformations) jest podzbiorem XSL. Język XSL jest używany do definiowania formatowania dokumentów XML, a język XSLT zawiera szablony i polecenia służące do manipulowania strukturą danych VIII. Licencjonowanie Oprogramowania Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Narzędziowe będzie przez cały okres trwałości projektu (5 lat od jego zakończenia, tj. do ok. połowy 2018r.) własnością Zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) i bezpłatnie użyczone przez niego dla Partnera Projektu. Partner Projektu będzie je eksploatować w okresie wdrożenia i trwałości projektu. Po zakończeniu okresu Strona: 13

14 trwałości projektu Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Narzędziowe zostanie formalnie przekazane dla Partnera Projektu i stanie się jego własnością. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe wymagania przy doborze odpowiedniego sposobu licencjonowania oferowanego Oprogramowania, Oprogramowania Systemowego oraz Oprogramowania Narzędziowego. IX. Promocja W ramach realizacji wdrożenia Systemu Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dostarczonych Produktów Projektu zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów (Załącznik nr 15 do SIWZ). X. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań: 1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ standardów. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy. 3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą: a. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ, b. zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w SIWZ, c. posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty. Strona: 14

15 Tabela 2 - Karta produktu Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem Systemu na warunkach określonych w niniejszej funkcjonalna przedmiotu Karcie produktu Projektu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. zamówienia System musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zamawiający wymaga aby System składał się z następujących składników: 1) Centralnej Bazy Danych CBD jako repozytorium. 2) Serwera aplikacyjnego oraz usług sieciowych (w tym mapowych). 3) Aplikacji desktop zarządzającej danymi GIS i realizującej zaawansowane funkcjonalności związane z MPZP. 4) Centralnego Modułu Administratora systemu (administratora użytkowników, uprawnień, oraz konfiguracji). 5) Modułu importu, eksportu danych. 6) Portalu mapowego obejmującego aplikacje dziedzinowe i mapową przeglądarkę internetową. Wymagania technologiczne Technologicznie system ma opierać się na następujących założeniach: 1. System musi opierać się o platformę relacyjnej bazy danych oraz oprogramowanie klasy GIS udostępniające dane oraz usługi o charakterze przestrzennym, zarządzane za pomocą oprogramowania klasy desktop. 2. Na część funkcjonalną systemu Składać się będą Moduły dziedzinowe, przy czym wymaganym rozwiązaniem aplikacyjnym będzie tzw. cienki klient umożliwiający uruchomienie dedykowanej aplikacji w portalu mapowym w różnych środowiskach (np.:linux, Windows) z wykorzystaniem Wiodących Przeglądarek WWW bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji typu plug-in, kontrolek activ-x, wtyczek. 3. Wyjątkiem od powyższej reguły będzie moduł MPZP zrealizowany w technologii desktop. Strona: 15

16 4. Wszystkie Moduły Systemu powinny pracować na danych znajdujących się w jednej relacyjnej bazie danych, przy czym internetowa przeglądarka mapowa oraz aplikacje dziedzinowe muszą bezwzględnie pracować w środowisku portalu mapowego, w architekturze trójwarstwowej, komunikując się z CBD wyłącznie za pomocą warstwy usług (webservices), oprócz aplikacji desktop, która może łączyć się bezpośrednio z CBD. 5. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania technologii nie wspieranych przez producentów (twórców), lub takich, co do których producent (twórca) zapowiedział wycofanie. 6. System ma posiadać różne formaty wymiany i udostępniania danych, w tym co najmniej format: PDF, XML, DOC, XLS, TXT, SHP, DXF. 7. System musi zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa systemu, zarówno w zakresie ochrony przed utratą danych ewidencyjnych, ich niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, jak i ochrony przed utratą integralności danych. 8. System musi zapewniać automatyczną kontrolę spójności wprowadzonych danych. 9. System musi zawierać mechanizm WMS/WFS, umożliwiający Administratorowi CBD samodzielne generowanie linków WMS/WFS do dowolnie wybranych danych na serwerze Zamawiającego. Zaoferowane rozwiązanie musi być zgodne ze standardami: WMS , 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0, WFS 1.0 i 1.1, WCS 1.0.0, 1.1.0, System musi posiadać mechanizm wykrywania awarii krytycznych systemu. Mechanizm ten powinien umożliwić wykrywanie wszystkich incydentów informatycznych, które trwale blokują dostęp odbiorców do treści map internetowych oraz wyszukiwarki. Efektem działania mechanizmu muszą być: wiadomość wysłana na określone przez Zamawiającego adresy oraz automatyczny restart systemu mapowego wraz z odpowiednim zapisem w logach dokumentujących operację. Wymagania techniczno-funkcjonalne dotyczące dostarczanych rozwiązań aplikacyjnych Interfejs użytkownika Strona: 16

17 Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązania muszą: 1. Posiadać interfejs, komunikaty oraz poszczególne formy prezentacji takie jak: formatka na ekranie monitora, czy też raport w formie wydruku (powyższe nie dotyczy treści pochodzących z bazy danych oraz komunikatów narzędziowych i systemowych generowanych z poziomu oprogramowania, do którego Wykonawca nie ma praw licencyjnych oraz możliwości technicznych ich dostosowania), obsługę polskich znaków diakrytycznych, jak i również umożliwiać wprowadzanie dowolnych znaków diakrytycznych. 2. Umożliwić funkcjonowanie pomocy kontekstowej w zakresie podstawowych funkcji narzędziowych wykorzystywanych przez dane aplikacje. 3. Posiadać zestawy skrótów klawiszowych. 4. Realizować spójne reguły wprowadzania i walidacji danych. 5. Pozwalać na równoczesne (wielodostępność) korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników Systemu a także blokowanie obiektu bazy danych na czas edycji (blokowane dane w zakresie minimalnym i maksymalnym tzn. minimalnie wystarczającym do przeprowadzenia zmiany, a jednocześnie maksymalnie uniemożliwiając powstawanie zdublowanych i błędnych obiektów. 6. Umożliwić dla prezentowanych danych w formie tabeli sortowanie danych wg kolumn z kolorystycznym tego wyróżnieniem (wielokrotne naprzemienne sortowanie tej samej kolumny w dół i w górę). 7. Zapewnić polskojęzyczne formaty wartości danych, w tym sortowanie w/g polskiego alfabetu, daty, liczby, itp. 8. Umożliwić zachowanie osobistych ustawień użytkownika. Reguły zapisu i gromadzenia danych Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie musi: 1. Przechowywać i aktualizować wszystkie dane związane z funkcjonowaniem danego rozwiązania w relacyjnej bazie danych. 2. Prowadzić automatyczną kontrolę poprawności wprowadzanych danych w oparciu o zaimplementowane w warstwie serwera aplikacyjnego i usługowego reguły (domeny, wartości, relacje). 3. Prowadzić monitorowanie dostępu i modyfikacji danych w CBD, a w określonych sytuacjach umożliwić raportowanie wykonywania określonych funkcji oraz obsługi danych poprzez odkładanie informacji w pliku log. Strona: 17

18 Dostęp do danych Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie, musi gwarantować ochronę wszelkich gromadzonych danych zawartych w Systemie, w szczególności musi zapewnić: 1. Dostęp autoryzowany tylko dla nazwanych, uprawnionych użytkowników posiadających określoną kategorię uprawnień. 2. Mechanizmy monitorowania dostępu oraz zbierania statystyk przez automatycznie rejestrowanie identyfikatora sesji, identyfikatora użytkownika, adresu IP oraz daty / godziny dostępu do danych, źródła wizyty (sieć zewnętrzna, sieć wewnętrzna), zliczanie ilości wizyt z rozróżnieniem serwisów mapowych, ilości zapytań do przeglądarek internetowych. 3. Raportowanie dostępu użytkownika do określonych danych, które zostały w wybranym czasie odczytane przez wybranego użytkownika - funkcjonalność należy zrealizować poprzez generowanie raportu z modułu. Centralna Baza Danych (CBD) oraz Moduł Centralnego Administratora (MCA) Wykonawca jest zobowiązany do zaimplementowania struktury Centralnej Bazy Danych (CBD), która będzie repozytorium do gromadzenia wszelkich danych publikowanych w internetowej przeglądarce mapowej, a w celu właściwego zarządzania Systemem do dostarczenia Modułu Centralnego Administratora (MCA) do zarządzania użytkownikami oraz konfiguracją systemu. Wykonawca jest zobowiązany do zdefiniowania oraz wdrożenia dla CBD struktur bazy danych dla wszystkich warstw danych Systemu, co w szczególności obejmuje model danych dla: 1. Ewidencji gruntów i budynków (pełna część graficzna oraz część opisowa w zakresie umożliwiającym utworzenie mapy struktury władania gruntami z wyłączeniem danych osobowych). 2. Systemu adresowego zgodnego z Krajowym Rejestrem Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju TERYT, w tym punktów adresowych, ulic i innych obiektów adresowych. 3. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium (dane wektorowe oraz rastrowe). Strona: 18

19 Moduł Centralnego Administratora (MCA) systemu Wykonawca dostarczy Moduł Centralnego Administratora MCA, zarządzający użytkownikami i ich uprawnieniami oraz konfiguracją systemu. Celem właściwej kategoryzacji funkcji dostępu do danych Systemu wyróżnione zostaną dwie zasadnicze grupy użytkowników tj.: użytkowników wewnętrznych: pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy objętych zakresem wdrożenia Systemu, z uprawnieniami do poszczególnych modułów i danych, użytkowników zewnętrznych: osoby prawne takie jak instytucje współpracujące i podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, a w szczególności mieszkańcy Gminy i regionu. MCA musi zapewnić precyzyjne definiowanie zakresu udostępnianych danych zarówno dla grupy, poszczególnych użytkowników wewnętrznych jak i użytkowników zewnętrznych. MCA musi posiadać możliwość tworzenia grup użytkowników (do podglądu, do edycji, do usuwania). Każdy użytkownik musi posiadać minimum atrybuty: unikatowy identyfikator ID użytkownika, nazwa użytkownika, opis użytkownika, hasło, ważność konta (włączone/wyłączone), blokowanie konta (zablokowane/odblokowane), przynależność do grupy użytkowników. Każda grupa użytkowników musi posiadać minimum atrybuty: unikatowy identyfikator ID grupy, nazwa grupy, członkowie (użytkownicy) grupy. Każda z ww. grup jak i poszczególnych użytkowników musi posiadać własną hierarchię uprawnień, która przekładać się będzie na perspektywę udostępnionych dla nich funkcji oraz danych. Za udostępnianie rozumiane jest umożliwianie dostępu do wydzielonego, autoryzowanego zakresu danych i funkcji Systemu i/lub umożliwienie pobierania wydzielonej części danych tak, aby jednej osobie odpowiadał jeden użytkownik. MCA musi umożliwiać zarządzanie w relacji użytkownik - dane - funkcje do poziomu szczegółowości zdefiniowanych w Systemie warstw informacyjnych, a nawet w przypadku koniecznym do poziomu tablic lub poszczególnych ich pól i powinno w strukturze hierarchicznej zapewnić minimum możliwość: Strona: 19

20 dodawanie / usuwanie użytkownika, zakładanie / zmiana haseł użytkowników, tworzenie i usuwanie ról oraz przypisywanie im użytkowników, innych ról oraz grup użytkowników i ról, tworzenie i usuwanie użytkowników, ról oraz grup, blokowanie / odblokowywanie dostępu do danych użytkownikom, zarządzanie narzędziami dostępnymi w poszczególnych dedykowanych aplikacjach Systemu do poziomu logicznych funkcji lub w przypadku portalu mapowego do poziomu serwisów mapowych, nadawanie uprawnień do edytowania danych (geometrycznych i atrybutowych) włącznie z udostępnianymi bezpośrednio na warstwach obiektami bazy: punkt, linia, poligon, tekst) w zakresie: podgląd / edycja. Na tej podstawie dla każdego użytkownika Systemu po nadaniu uprawnień w ramach technologii LDAP (lub równoważnej) ich późniejsze wykorzystanie powinno automatycznie konfigurować menu oraz widok każdej wybranej aplikacji opracowanej w ramach przedmiotowego zamówienia. MCA musi umożliwiać zaawansowaną konfigurację danej dziedzinowej aplikacji systemu, w tym personalizacje ustawień użytkownika. Zaawansowane funkcje tej aplikacji powinny umożliwić dodanie nowych warstw danych serwisu mapowego, określenie ich atrybutów i sposobu prezentacji oraz określenie reguł kontroli i aktualizacji danych. Import, eksport i aktualizacja danych Podstawą do budowy Systemu będą dane Krajowego Systemu Informacji o Terenie pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli, z których kluczową rolę odgrywać będą okresowo aktualizujące CBD dane graficzne ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE. Bez względu na typ i zakres udostępnionych danych z PODGiK, dane te nie będą podlegały modyfikacji, lecz będą danymi referencyjnymi Systemu umożliwiającymi wiązanie ze sobą (tworzenie geo-relacji w bazie CBD) pozostałych Strona: 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2013 S t r o n a 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Strona 1 z 68 SPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1. Przedmiot Umowy 17 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 21 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo