Zasiłki: chorobowy, porodowy, macierzyński, opiekuńczy i pogrzebowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasiłki: chorobowy, porodowy, macierzyński, opiekuńczy i pogrzebowy"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Zasiłki: chorobowy, porodowy, macierzyński, opiekuńczy i pogrzebowy (Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 368 z dnia 8 kwietnia 1994 r., druk sejmowy nr 368-Azdnial2majal994r.) Sierpień 1994 Bożena Kłos Informacja Nr 234 Omawiane projekty ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw zawierają nowelizacje niektórych uregulowań dotyczących zasiłków: chorobowego, porodowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i pogrzebowego. Największy zakres zmian dotyczy zasiłku chorobowego. Proponowane zmiany obejmują tylko te rozwiązania, które w sposób ewidentny nie przystają do obecnych warunków społeczno-gospodarczych (niejednolite zasady wypłacania zasiłku chorobowego w sektorze prywatnym i państwowym), naruszają elementarne zasady ubezpieczeń społecznych (niekwiwalentność świadczeń w stosunku do opłacanych składek) oraz powodują w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trudności finansowe (wzrost wypłat zasiłków chorobowych w związku z rozwojem sektora prywatnego). Nowelizacja nie oznacza uporządkowania całego systemu ubezpieczeń chorobowych. Zmiany odnoszące się do zasiłku porodowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i pogrzebowego mają charakter wycinkowy i porządkujący. W opracowaniu zostały przedstawione obecnie obowiązujące uregulowania dotyczące zasiłku chorobowego, zakres proponowanych zmian oraz ocena społecznych skutków tych zmian. Dołączono również krótkie informacje o zasiłkach chorobowych w krajach zachodnioeuropejskich.

2 BSE 1 Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 368 i 368-A) zawierają nowelizację niektórych przepisów ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 143 z późniejszymi zmianami). Przepisy te dotyczą zasiłków: chorobowego, porodowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i pogrzebowego. W Kodeksie pracy został znowelizowany art. 92 dotyczący zasiłku chorobowego, a w ustawie ubezpieczeniowej odpowiednie artykuły odnoszące się do zasiłku chorobowego i część artykułów regulujących zasiłki: porodowy, macierzyński, opiekuńczy i pogrzebowy. Największy zakres zmian objął zasiłek chorobowy. Niniejsze opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej przedstawiono obecnie obowiązujące uregulowania dotyczące zasiłku chorobowego, zakres proponowanych zmian oraz ocenę społecznych skutków tych zmian. Dołączone zostały też krótkie informacje o zasiłkach chorobowych w krajach zachodnioeuropejskich. W części drugiej omówiono propozycje zmian dotyczące zasiłku porodowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i pogrzebowego. I. ZASIŁKI CHOROBOWE 1. Obecnie obowiązujące przepisy A. Warunki przyznania świadczenia Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania stosunku pracy. Pojęcie niezdolności do pracy obejmuje następujące sytuacje: - chorobę, - wypadek przy pracy, wypadek w drodze z pracy i do pracy oraz chorobę zawodową, - niemożność wykonywania pracy z przyczyn przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, - niemożność wykonywania pracy spowodowanej przebywaniem w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia nałogu alkoholizmu albo zależności od środków psychotropowych lub odurzających. Nabycie uprawnienia do zasiłku chorobowego uzależnione jest nie tylko od wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności, ale także od rodzaju umowy o pracę wiążącą pracownika z zakładem pracy.

3 2 BSE Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony nabywają uprawnienie do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia. W przypadku pozostałych umów o pracę osoby zatrudnione obowiązuje tak zwany okres wyczekiwania. Oznacza to, iż pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny nabywają uprawnienia do pobierania zasiłku chorobowego po przepracowaniu jednego miesiąca. Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy nie obowiązuje, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu: - wypadku w pracy, w drodze do pracy lub z pracy, - choroby zawodowej, - odsunięcia od wykonywanej pracy z powodu podejrzenia o chorobę zakaźną lub zakażenie, - przymusowej hospitalizacji w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej, - podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej lub stwierdzenia nosicielstwa zarazków takiej choroby. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy przypadającej w czasie korzystania z urlopu bezpłatnego i urlopu wychowawczego oraz w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub zastępczej służby poborowych. Osoba, która nie jest już pracownikiem, zachowuje prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała w ciągu trzech miesięcy od ustania zatrudnienia z powodu chorób o długim okresie wylęgania (bruceloza, gruźlica, wścieklizna, zakaźne zapalenie wątroby, zimnica). Zakłada się, że choroby te zaczęły rozwijać się w okresie zatrudnienia. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej innymi chorobami, zasiłek chorobowy przysługuje o ile choroba powstała nie później niż w ciągu jednego miesiąca po ustaniu zatrudnienia i trwała nie krócej niż 30 dni bez przerwy. Pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli w okresie zwolnienia lekarskiego wykonywał inną pracę, wykorzystał zwolnienie niezgodnie z jego celem lub niezdolność do pracy została spowodowana udziałem w bójce, nadużyciem alkoholu. Należy zwrócić uwagę, że niektórzy pracownicy posiadają, na mocy odrębnych przepisów, uprawnienie do wynagrodzenia za czas choroby, a nie do zasiłku chorobowego. Sytuacja taka obejmuje: nauczycieli akademickich, sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów, pracowników jednostek badawczo-rozwojowych. Pracownicy ci otrzymują w czasie choroby wynagrodzenie, a nie zasiłek chorobowy. B. Okres wypłaty zasiłku Zasiłek jest wypłacany przez okres 6 miesięcy, a w przypadku zachorowania na gruźlicę przez 9 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia zasiłku jeszcze o 3 miesiące, jeśli pracownik jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi więc 9 miesięcy, a z tytułu zachorowania na gruźlicę

4 BSE 3 może wynieść 12 miesięcy. Niektóre grupy pracowników mają prawo do dłuższego okresu wypłacania zasiłku chorobowego niż określa to ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 1974 r. Pracownicy poczty, kolei, urzędnicy państwowi, prokuratorzy oraz pracownicy naukowo-badawczy, pracownicy Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Banku Polskiego zatrudnieni na podstawie mianowania posiadają uprawnienie do zasiłku chorobowego przez okres jednego roku niezależnie od rodzaju choroby. Uprawnienie to przysługuje tylko w okresie trwania zatrudnienia na podstawie mianowania. Pracownicy ci nie mają prawa do przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego. C. Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku chorobowego jest ustalana przede wszystkim według kryterium stażu pracy: - dla osób mających okres zatrudnienia dłuższy niż 8 lat zasiłek chorobowy wynosi 100% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, - dla osób mających okres zatrudnienia od 3 do 8 lat zasiłek wynosi 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, - dla pracowników mających okres zatrudnienia krótszy niż 3 lata zasiłek wynosi 75% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Długość trwania niezdolności do pracy wpływa na wysokość zasiłku chorobowego. Poczynając od 31 dnia nie przerwanej niezdolności do pracy, zasiłki są wypłacane zawsze w wysokości 100% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru, niezależnie od stażu pracy. Również niektóre okoliczności powstania niezdolności do pracy stanowią podstawę przyznania najwyższego wymiaru zasiłku chorobowego. Do zasiłku w wysokości 100% uprawnieni są pracownicy niezależnie od posiadanego stażu pracy w sytuacji, gdy choroba jest spowodowana wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową lub miała miejsce w trakcie ciąży pracownicy. W przepisach zawarta jest zasada, że za pierwsze 3 dni choroby zasiłek chorobowy wynosi 50% podstawy wymiaru, z wyłączeniem chorób wymienionych w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej. Lista tych chorób jest na tyle obszerna i nieprecyzyjna, że zasada ta jest rzadko stosowana w praktyce. Zasiłek chorobowy może być obniżony za pierwsze trzy dni choroby do 50% podstawy wymiaru, gdy niezdolność do pracy jest wynikiem uzależnienia lekowego, nadużywania leków bez uzależnienia. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu zasiłek przez pierwsze trzy dni w ogóle nie przysługuje. Przepisy przewidują także sankcje w postaci obniżenia zasiłku chorobowego o 25% przez okres 1 roku, jeżeli pracownik utracił prawo do zasiłku (man. z powodu niewłaściwego wykorzystania zwolnienia lekarskiego) oraz z powodu opuszczenia

5 4 BSE przez pracownika bez usprawiedliwienia jednego dnia pracy, porzucenia pracy i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jednym z zasadniczych problemów przy ustalaniu wysokości zasiłku chorobowego jest zakres składników wynagrodzenia, które brane są pod uwagę przy obliczaniu podstawy wymiaru tego świadczenia. Według obecnie obowiązujących przepisów pracownicy sektora państwowego są w gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione w zakładach prywatnych. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników z sektora prywatnego oraz dla pozapracowniczych grup ubezpieczonych stanowi wynagrodzenie, od którego została opłacona składka na ubezpieczenie czyli pełne wynagrodzenie za pracę. Dla pracowników uspołecznionych zakładów zasada ta nie ma zastosowania - nie wszystkie składniki wynagrodzenia są uwzględniane przy obliczaniu wysokości zasiłku chorobowego, chociaż płacona jest od nich składka ubezpieczeniowa. W zakładach uspołecznionych wszystkie składniki wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ponadnormatywnym czasie pracy są wyłączone z podstawy wymiaru. Do podstawy tej nie wlicza się także niektórych składników za pracę wykonaną w normalnie obowiązującym czasie. Są to następujące składniki: - dodatkowe wynagrodzenia za pracę wykonywaną w normalnym czasie pracy, ale nie należące do normalnych obowiązków prac wynika wynikających że stosunku pracy, - dodatkowe wynagrodzenia wynikające ze szczególnych przywilejów kart pracowniczych z wyjątkiem podstawowego wynagrodzenia za staż pracy, - dodatki z tytułu pracy w niedzielę i dni świąteczne nie stanowiące pracy nadliczbowej, - wynagrodzenia w naturze i ich ekwiwalenty, - premie, których wypłata jest uzależniona od nieopuszczania pracy z powodu choroby. Takie uregulowania powodują, że pracownicy w wynagrodzeniu których te dodatkowe składniki stanowią znaczną część ich wynagrodzenia, nie pobierają w czasie niezdolności do pracy pełnego wynagrodzenia, chociaż formalnie przysługuje im zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia. Na wysokość zasiłku ma również wpływ okres, z którego wylicza się podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Obecnie wylicza się zasiłek na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów przedłużeniu do 12 miesięcy ulega okres, z którego wylicza się podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla określonych grup pracowniczych, których wysokość wynagrodzenia ulega znacznym wahaniom ze względu na charakter pracy albo zasady wynagrodzenia. D. Wypłata zasiłku chorobowego Cechą charakterystyczną obowiązujących przepisów jest niejednolity sposób wy-

6 BSE 5 płaty zasiłków chorobowych, który został uzależniony od formy własności zakładu pracy: uspołecznione zakłady pracy wypłacają zasiłki z własnych funduszów wynagrodzeń, natomiast pracownikom zatrudnionym w prywatnych zakładach zasiłki wypłaca ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taki sposób uregulowania zasad wypłaty zasiłków chorobowych wyraźnie dyskryminuje sektor uspołeczniony: zakłady państwowe są zobowiązane do wypłaty należnych pracownikom zasiłków chorobowych z własnych funduszy wynagrodzeń w czasie trwania stosunku pracy, a także po ustaniu zatrudnienia, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ustaniem zatrudnienia. Zasiłki wypłaca zakład pracy, mimo że za wszystkich pracowników odprowadzana była do ZUS pełna składka ubezpieczeniowa. Wypłata zasiłków chorobowych nie jest odliczana na poczet składki ubezpieczeniowej, natomiast od wypłacanych zasiłków chorobowych zakłady pracy nie płacą składki na ubezpieczenie społeczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłki chorobowe tylko w sytuacji, gdy niezdolność do pracy wystąpiła po ustaniu zatrudnienia. W przypadku sektora prywatnego zasiłki chorobowe są wypłacane przez ZUS, a jeśli robi to pracodawca, wówczas wypłaty zasiłków są zaliczane na poczet składki (nie obciąża więc to funduszu wynagrodzeń tych zakładów). Takie uregulowania są niezgodne z zasadą równości wobec prawa. Nie przestrzegana jest również zasada ubezpieczeń społecznych, polegająca na tym, że jednakowej składce powinny odpowiadać jednakowe świadczenia. W rezultacie państwowe przedsiębiorstwa ponoszą dodatkowe obciążenia finansowe z tytułu ubezpieczeń społecznych i de facto finansują w sposób pośredni ubezpieczenia chorobowe sektora prywatnego. Powoduje to, iż zakłady państwowe znajdują się w gorszej sytuacji - zasada równości szans na rynku jest łamana. 2. Propozycje zmian w zasadach wypłacania zasiłków chorobowych Najbardziej zasadnicze zmiany zaproponowane w projektach nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczą: - ujednolicenia zasad wypłacania zasiłków w sektorze państwowym i prywatnym, - podziału świadczeń w czasie choroby ubezpieczonego na dwie części: część płatną przez pracodawcę jako tzw. wynagrodzenie gwarancyjne do 35 dnia zwolnienia chorobowego pracownika w ciągu roku kalendarzowego oraz drugą część płatną ze środków ZUS jako świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane od 36 dnia zwolnienia, - ustalenia wynagrodzenia gwarancyjnego i zasiłku chorobowego na poziomie 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku z zachowaniem 100% zasiłku w przypadku niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy, choroby zawodowej łub przypadającej na okres ciąży. Ujednolicenie zasad wypłacania zasiłku chorobowego polega na objęciu sektora prywatnego obowiązkiem finansowania przez pracodawcę absencji chorobowej. Projekt

7 6 BSE ustawodawczy (druk sejmowy nr 368) przewiduje stopniowe przechodzenie przedsiębiorstw prywatnych na nowe zasady wypłacania zasiłków. W 1994 r. pracownik miałby prawo do wynagrodzenia gwarancyjnego za okres 8 dni, w 1995 r. -za okres 25 dni, a od stycznia 1996 r. pracownik zachowałby prawo do wynagrodzenia za okres łącznie do 35 dni w ciągu roku. Oznacza to, iż od 1996 r. zaczęłyby obowiązywać we wszystkich zakładach pracy (państwowych i prywatnych) jednolite zasady. W roku bieżącym i następnym tj r. państwowe zakłady pracy w dalszym ciągu znajdować się będą w gorszej sytuacji prawnej i finansowej z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych. W zgłoszonej przez rząd autopoprawce (druk sejmowy nr 368-A), został usunięty artykuł określający zasady stopniowego obejmowania sektora prywatnego obowiązkiem wypłacania świadczeń chorobowych. Ponadto projekt zakłada, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiłoby wynagrodzenie, od którego ustalono składkę na ubezpieczenie społeczne, czyli pełne wynagrodzenie z wyjątkiem elementów, które nie są uwzględniane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W projekcie przewidziano także wydłużenie z 3 do 6 miesięcy okresu, z którego wyliczana byłaby podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Dla określonych grup pracowniczych, których wysokość wynagrodzenia ulega znacznym wahaniom ze względu na charakter pracy albo zasady wynagradzania obowiązywałby jak dotychczas okres 12 miesięcy. Projekt ustawodawczy zawiera propozycję wprowadzenia mechanizmu waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego dla osób dłużej chorujących (powyżej 6 miesięcy). Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po upływie 180 dni byłaby zwiększana o procent wzrostu przeciętnego wynagrodzenia na przestrzeni 2 kwartałów. Zwaloryzowana w ten sposób podstawa wymiaru będzie stanowiła również podstawę obliczania świadczenia rehabilitacyjnego. W projekcie przewidziano rezygnację z obniżania o 25% przez okres 1 roku zasiłku chorobowego za wykorzystywanie zwolnienia chorobowego niezgodnie z jego celem i naruszanie dyscypliny pracy. 3. Ocena proponowanych zmian Nowelizacja systemu zasiłków chorobowych dotyczy głównie dwóch segmentów tego systemu: wysokości tego świadczenia i zasad jego wypłacania. Bez zmian pozostały warunki przyznania zasiłku chorobowego oraz maksymalny okres jego wypłacania. Z punktu widzenia konstrukcji systemu świadczeń społecznych na wypadek choroby dążenie do ujednolicenia zasad wypłaty zasiłków chorobowych w sektorze państwowym i prywatnym jest konieczne, trafne jest również ustalenie jednolitej wysokości tego świadczenia na poziomie 80% wynagrodzenia i uniezależnienie go od kryterium stażu pracy. Celem zasiłku chorobowego jest zapewnienie w okresie czasowej niezdolności do pracy środków utrzymania na poziomie nie odbiegającym nadmiernie od standardu

8 BSE 7 życiowego pracownika. Z samej swojej istoty zasiłek chorobowy nie powinien stanowić pełnego ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie. W otrzymywanych przez pracowników wynagrodzeniach powinna znaleźć odbicie różnica między wykonywaniem obowiązków pracowniczych a pozostawaniem na zwolnieniu lekarskim. W polskich warunkach problemem jest ogólnie niski poziom płac, zwłaszcza w sferze budżetowej. Ustalenie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy na poziomie 80% wynagrodzenia będzie oznaczać pogorszenie sytuacji tych grup pracowniczych, które posiadały uprawnienie do zasiłku w wysokości 100% wynagrodzenia i pracowników z dłuższym stażem pracy. Z kolei zwiększenie liczby składników wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru zasiłku spowoduje, że w przypadku części pracowników zatrudnionych w sferze materialnej wynagrodzenie gwarantowane w wysokości 80% może okazać się wyższe od pobieranego na dotychczasowych zasadach zasiłku chorobowego w wymiarze 100%. Znowelizowany art. 92 Kodeksu pracy przewiduje możliwość ustalenia zasiłku chorobowego na wyższym poziomie w trybie porozumienia między reprezentacją pracowników a pracodawcą (zbiorowe układy pracy, zakładowe przepisy o wynagrodzeniu). Zasiłek chorobowy na poziomie 80% wynagrodzenia ma charakter ustawowego minimum. (Na przykład w Hiszpanii w 2/3 umów zbiorowych świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy są uzupełniane przez świadczenia od pracodawców. W rezultacie ustawowo zagwarantowane zasiłki chorobowe na poziomie 60% wynagrodzenia za pierwsze 20 dni niezdolności do pracy i 75% od 21 dnia zwolnienia ulegają podniesieniu do 90% albo 100% utraconych dochodów i w niektórych przypadkach przez cały okres czasowej niezdolności do pracy) 1. Dla sektora państwowego proponowane zmiany oznaczają ustawowe skrócenie maksymalnego okresu wypłacania zasiłku z 6 miesięcy (lub 9 miesięcy w przypadku gruźlicy) do 35 dni. Skrócenie okresu wypłacania zasiłku chorobowego będzie miało właściwie charakter formalny, albowiem znaczna większość pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich mniej niż 35 dni w ciągu.: W 1993 r. na jedną ubezpieczoną osobę przypadało 18 dni zasiłkowych, co wskazuje na to, że po zmianie zasad wypłacania zasiłków chorobowych zakłady pracy będą ponosić główny ciężar finansowania zasiłków, a ZUS będzie finansował znacznie rzadziej występujące długotrwałe zachorowania lub zachorowania częste przekraczające w sumie limit 35 dni oraz wypłatę zasiłków osobom ubezpieczonym nie pozostającym w stosunku pracy. Wyraźną intencją projektodawcy zmian jest właśnie zmniejszenie zakresu finansowania zasiłków chorobowych przez ZUS, co zostało expressis verbis wyrażone w uzasadnieniu do projektów nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy ubezpieczeniowej: zakłada się, że skutkiem finansowym proponowanych rozwiązań będzie doprowadzenie do spadku finansowania kosztów absencji przez ZUS z około 45% w 1994 r. do 31% w 1 Danny Pieters, "Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń społecznych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej", Kraków 1992, s. 196.

9 8 BSE 1995 r. i docelowo około 25% w 1996 r. Spadek ten zostanie osiągnięty głównie dzięki uwolnieniu się instytucji ubezpieczeniowej od obowiązku wypłacania zasiłków pracownikom z zakładów prywatnych i sprywatyzowanych. W skali wszystkich świadczeń z ubezpieczenia społecznego administrowanych przez ZUS, w 1993 r. zasiłki chorobowe stanowiły 7,5% w tym 4,4% zasiłki wypłacane przez zakłady pracy i 3,1% wypłaty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W strukturze wypłat wszystkich zasiłków najwięcej funduszów pochłonęły zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (42,7%), a następnie zasiłki chorobowe (38,4%). Wraz z koncepcją wynagrodzenia gwarancyjnego została przyjęta zasada obciążenia zakładów pracy kosztami wypłat na zasiłki chorobowe dla pracowników pozostających w zatrudnieniu, czyli obciążenia funduszu wynagrodzeń wypłatami z tytułu niezdolności do pracy. Kwoty wypłacanych zasiłków w postaci wynagrodzenia gwarancyjnego nie podlegają zaliczeniu na poczet składek ubezpieczeniowych od zakładu pracy ani wyłączeniu z podstawy ich wymiaru. Od wypłaconych wynagrodzeń obowiązywać będzie składka ubezpieczeniowa. Taka konstrukcja świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (do 35 dnia zwolnienia - wynagrodzenie gwarancyjne, a od 36 dnia - zasiłek chorobowy) wzbudzić może różne kontrowersje. Wysuwany jest nawet argument, że ten sposób uregulowania zasiłku chorobowego oznacza praktyczną likwidację ubezpieczenia chorobowego, którego główną funkcją jest danie ubezpieczonym pewności otrzymania świadczenia. Obawy dotyczą: - pogorszenia w zakładach pracy sytuacji pracowników częściej chorujących, - likwidacji kontroli ZUS nad prawidłowością wypłaty świadczeń, - uzależnienia pracownika i jego prawa do świadczenia od woli i sytuacji finansowej pracodawcy oraz opinii współpracowników, - negatywnego wpływu likwidacji ubezpieczenia chorobowego na poziom ochrony pracy i ochrony zdrowia 2. Powstaje pytanie: jak proponowane zmiany wpłyną na działalność przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Wydaje się, że na poziomie makro proponowane zmiany nie będą miały istotnego wpływu na wysokość obciążeń finansowych sektora państwowego z tytułu wypłaty pracownikom wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy, chociaż od wypłaty zasiłków chorobowych nie płacono składki ubezpieczeniowej, a od wynagrodzeń gwarancyjnych taka składka będzie opłacana. Na poziomie poszczególnych zakładów pracy sytuacja może przedstawiać się różnie. Objęcie sektora prywatnego obowiązkiem wypłacania świadczeń chorobowych z własnych funduszów wynagrodzeń stawia pracodawców w nowej sytuacji, pomimo przyjęcia zasady etapowego dochodzenia do jednolitych zasad wypłacania zasiłku chorobowego w sektorze prywatnym i państwowym. W szczególnie trudnej sytuacji mogą znaleźć się zakłady zatrudniające niewielką liczbę pracowników, dla których wypłata 2 Zob. Jan Jończyk: "Likwidacja ubezpieczenia chorobowego", "Rzeczpospolita" nr 94 (3743), 22 kwietnia 1994.

10 BSE 9 wynagrodzeń gwarantowanych może przekraczać możliwości finansowe. Propozycja zmian obejmuje także rezygnację z sankcji obniżenia zasiłku chorobowego o 25% przez okres 1 roku za naruszenie dyscypliny pracy. Oznacza to przywrócenie temu świadczeniu jego właściwego charakteru - rekompensaty za utracony dochód z powodu choroby. Nie jest bowiem zadaniem systemu ubezpieczeń społecznych karanie pracowników za zachowania naruszające dyscyplinę pracy- Podsumowując propozycje zmian dotyczące zasiłku chorobowego należy zwrócić uwagę, iż zasiłek chorobowy jest zaledwie niewielkim segmentem całego systemu ubezpieczeń społecznych, dotyczy jednak najczęściej występującego ryzyka, jakim jest niezdolność do pracy. Propozycja nowelizacji zmienia tylko te rozwiązania, które w sposób ewidentny nie przystają do nowych warunków społeczno-gospodarczych, naruszają elementarne zasady ubezpieczeń społecznych i powodują w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych komplikacje natury finansowej. Nie oznacza to uporządkowania całego systemu ubezpieczeń chorobowych. Na przykład pojęcie niezdolności do pracy obejmuje bardzo różne sytuacje - wypadek przy pracy, chorobę zawodową, wypadek w drodze do pracy i z pracy, "zwykłe" zachorowania - które powinny być odrębnie regulowane zarówno pod względem wysokości składki, jak i instytucji odpowiedzialnej za wypłacanie zasiłków. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych powinny w większym stopniu obarczać zakłady pracy w postaci zwiększonej składki ubezpieczeniowej w zależności od ryzyka występującego w poszczególnych branżach. Drugą istotną kwestią jest usytuowanie ubezpieczenia chorobowego w całym systemie ubezpieczeń społecznych. Właściwe byłoby włączenie go do systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Tak jest w wielu krajach m.in. w Republice Federalnej Niemiec, gdzie również świadczenia z tytułu niezdolności do pracy mają charakter wynagrodzenia gwarancyjnego, wypłacanego przez pracodawcę i zasiłku chorobowego, wypłacanego przez instytucje ubezpieczeniowe. Ale w RFN wszystkie świadczenia z zakresu ochrony zdrowia zostały zintegrowane w jeden system. System ten obejmuje: - wszelką działalność profilaktyczną, - udzielanie pomocy w czasie choroby (leczenie, zaopatrzenie w środki lecznicze, pielęgnacja chorego w domu), - wypłacanie zasiłków chorobowych, - pomoc i opieka lekarska nad kobietami w czasie ciąży i połogu, - pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego podczas choroby ubezpieczonego, - udzielanie finansowej pomocy w razie śmierci ubezpieczonego członkom jego rodziny 3. W Polsce nastąpiło oderwanie świadczeń pieniężnych z powodu niezdolności do pracy od innych świadczeń leczniczych. 3 Cyt. za Janusz Piasny, Jerzy Woś: "System zabezpieczenia socjalnego ludności w Republice Federalnej Niemiec, Poznań 1992, s. 38.

11 10 BSE Na nowelizację zasad wypłacania zasiłków należy więc spojrzeć z punktu widzenia reformy całego systemu ubezpieczeń społecznych i reformy służby zdrowia - na ile zaproponowane zmiany są koherentne z całościowymi koncepcjami przebudowy tych dziedzin. Wyrywkowość zmian w prawie socjalnym często skutkuje doraźnością rozwiązań, koniecznością wprowadzania kolejnych modyfikacji, co nie sprzyja umacnianiu poczucia bezpieczeństwa socjalnego i zaufania do prawa. 4. Zasiłki chorobowe w innych krajach A. Warunki przyznania świadczenia W niektórych krajach uprawnienie do zasiłku uzyskuje pracownik po spełnieniu pewnych wymogów. Najczęściej jest to minimalny okres zatrudnienia lub opłacania składek, np. w Norwegii wymagany jest okres 14 dni zatrudnienia, w Szwajcarii - 3 miesiące ubezpieczenia, w Hiszpanii dni ubezpieczenia w ciągu ostatnich 5 lat, w Belgii - 6 miesięcy ubezpieczenia, w tym 120 dni zatrudnienia lub okresu równoważnego z zatrudnieniem (urlop, bezrobocie). B. Okres wypłaty zasiłku Maksymalny okres wypłaty zasiłków chorobowych jest określany w poszczególnych krajach w sposób zróżnicowany: w dniach, tygodniach lub latach. Najczęściej zasiłek wypłacany jest przez okres jednego roku z możliwością przedłużenia go w określonych sytuacjach. W Danii i Szwecji okres wypłaty zasiłków jest nieograniczony, w Republice Federalnej Niemiec jest limitowany - w ciągu trzech lat zasiłek wypłacany jest maksymalnie przez okres 78 tygodni. Istnieje również w większości zachodnioeuropejskich systemach socjalnych tak zwany okres karencji, najczęściej 1 lub 3 dni (pierwsze dni choroby), za które nie przysługuje zasiłek. Zasiłek może być też wypłacany przez te dni na niższym poziomie. Przyjmuje się bowiem, że ubezpieczony powinien też ponosić ryzyko choroby, a ponadto choroba w jakiejś mierze jest też spowodowana brakiem dbałości o stan zdrowia, lekceważeniem zaleceń lekarskich. C. Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku uzależniona bywa od następujących czynników: - staż pracy i rodzaj pracy (np. Austria) - długość zwolnienia (np. Wielka Brytania, Hiszpania) - liczby osób na utrzymaniu (np. Francja, Finlandia). Zasiłek chorobowy wynosi od 50% do 90% wynagrodzenia. Tylko w Norwegii wypłacany jest w wysokości 100%. W wielu krajach wynagrodzenie będące podstawą obliczania zasiłku chorobowego jest ograniczane pułapem, który jest co roku podwyższany.

12 BSE 11 D. Wypłata zasiłków chorobowych W większości krajów wypłaty zasiłków chorobowych dokonuje instytucja ubezpieczeniowa. W niewielu krajach funkcjonują zasiłki chorobowe w postaci wynagrodzenia gwarancyjnego. W Hiszpanii, Belgii i Republice Federalnej Niemiec świadczenie z tytułu choroby wypłaca pracodawca. W Hiszpanii przez pierwsze 3 dni, w Belgii przez 30 dni pracownikom umysłowym (w wymiarze 100% wynagrodzenia) i przez 7 dni pracownikom fizycznym (również 100% wynagrodzenia). W Republice Federalnej Niemiec pracodawca płaci 100% pełnego wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni. II. ZASIŁEK PORODOWY, MACIERZYŃSKI, OPIEKUŃCZY I POGRZEBOWY Zmiany odnoszące się do zasiłku porodowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i pogrzebowego mają charakter wycinkowy i porządkujący. Dotyczą one: podwyższenia zasiłku porodowego, ujednolicenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego według zasad przyjętych dla zasiłku chorobowego, zrównanie w prawach do zasiłku opiekuńczego ojca i matki, ujednolicenie wysokości zasiłku pogrzebowego. Poniżej w skrócie zostały przedstawione zasady przyznawania tych świadczeń oraz proponowane zmiany. 1. Zasiłek porodowy Zasiłek porodowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które jest wypłacane z tytułu urodzenia dziecka. Zasiłek porodowy przysługuje pracownicy oraz niepracującej żonie pracownika. Od 1992 r. wysokość zasiłku porodowego wynosi 12% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS. Nowelizacja przepisów polega na zwiększeniu zasiłku do poziomu 15% przeciętnej płacy. 2. Zasiłek macierzyński Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy z tytułu urodzenia dziecka i jest wypłacany w czasie urlopu macierzyńskiego. Zasiłek wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z okresu trzech miesięcy przed urlopem i wypłacany jest przy pierwszym porodzie przez 16 tygodni, przy drugim - 18 tygodni, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - 26 tygodni. Zawarta w projekcie ustawodawczym propozycja zakłada, iż podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego - podobnie jak chorobowego - będzie stanowić pełne wynagrodzenie z wyjątkiem elementów, które nie są uwzględniane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

13 12 BSE 3. Zasiłek opiekuńczy Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce na opiekę nad dzieckiem chorym do lat 14, nad dzieckiem zdrowym do lat 8 (np. w sytuacji zamknięcia przedszkola) oraz w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad innym członkiem rodziny. Według obowiązujących uregulowań ojciec może skorzystać z tego uprawnienia tylko w sytuacji, gdy matka przebywa poza miejscem stałego zamieszkania, jest chora lub nie zamieszkuje wspólnie z dzieckiem, które ojciec wychowuje. W projekcie zawarta jest zasada zrównania w uprawnieniach do tego świadczenia pracującej matki i pracującego ojca. Ojciec nie będzie musiał więc spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego będzie obejmować wszystkie składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop (podobnie jak zasiłku chorobowego i macierzyńskiego). 4. Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci pracownika lub w razie śmierci członka rodziny pracownika. Na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby uprawnionej do emerytury lub renty albo członka jej rodziny. W obu regulacjach prawnych inaczej określona została wysokość zasiłku pogrzebowego: dla pracowników uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia i wynosi (dwumiesięczne wynagrodzenie w przypadku śmierci pracownika i jednomiesięczne wynagrodzenie w razie śmierci członka rodziny pracownika), a dla emerytów i rencistów od wysokości przeciętnej płacy w gospodarce uspołecznionej. Nowelizacja zmierza do ujednolicenia wysokości zasiłku pogrzebowego przysługującego pracownikom na poziomie 200% przeciętnego wynagrodzenia. Funkcją zasiłku pogrzebowego jest zrekompensowanie kosztów poniesionych w związku z pogrzebem. Uzależnienie wysokości tego świadczenia od osobistego wynagrodzenia pracownika nie miało więc racjonalnego uzasadnienia.

14 BSE 13 Źródła 1. "Dane porównawcze z dziedziny polityki społecznej", IPiSS, Warszawa Jończyk Jan: "Likwidacja ubezpieczenia chorobowego", "Rzeczpospolita" nr 94 (3743), 22 kwietnia Lis Elżbieta: "Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek pogrzebowy", Bydgoszcz, Pieters Danny: "Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń społecznych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej", Kraków Szubert Wacław: "Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu", Warszawa "Ubezpieczenia chorobowe. Materiały Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego", Wrocław, wrzesień Uścińska Gertruda: "System ubezpieczeń pracowniczych", Bydgoszcz "Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych (system pozarolniczy)", ZUS, Warszawa, marzec 1994.

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA STRESZCZENIE WYKŁADU Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o

Bardziej szczegółowo

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa dla pracowników naukowych i badawczo technicznych instytutów badawczych oraz pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk od 1 października

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO mgr Marta Wasil ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO (ART. 11 U.S.U.S.) Ubezpieczeniu chorobowemu podlega się: obowiązkowo, dobrowolnie. ZAKRES PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r.

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. 1. Prawo do świadczeń Od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art.

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu. Załącznik do uchwały Nr 6/10 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA

ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA Jowita Mrozik Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia, gdy: I. niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) - wybrane zagadnienia Spis treści Prawo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZ

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZ Załącznik do uchwały Nr 12/06 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2006 r., zm. uch. Nr 50/08 z dn. 25.11.08r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. ZUS dodane 2014-01-14 Zasiłek chorobowy Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dz.U.1989.11.63 z dnia 1989.03.06 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS dwutygodnik prawa pracy MONITOR i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC tom 6 Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS Stan prawny na 1 listopada 2014 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki?

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki? l e k c j a N I. Ubezpieczenie chorobowe Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy osoba ubezpieczona jest niezdolna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 81 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 81 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 81 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenie społecznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie

Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie Praktyczne porady dla pracodawcy i pracownika Wynagrodzenie chorobowe Zasiłek chorobowy Zasiłek macierzyński Zasiłek opiekuńczy Świadczenie rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 22 kwietnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 22 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 77 6639 Poz. 512 512 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym,

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywających potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 6 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 6 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Małkinia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Kancelaria Sejmu s. 1/46 Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Opracowano na podstawie t.j.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy

Świadczenia w razie choroby. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy Świadczenia w razie choroby Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy Komu przysługują świadczenia w razie choroby Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne mogą otrzymać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo