Zasiłki: chorobowy, porodowy, macierzyński, opiekuńczy i pogrzebowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasiłki: chorobowy, porodowy, macierzyński, opiekuńczy i pogrzebowy"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Zasiłki: chorobowy, porodowy, macierzyński, opiekuńczy i pogrzebowy (Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 368 z dnia 8 kwietnia 1994 r., druk sejmowy nr 368-Azdnial2majal994r.) Sierpień 1994 Bożena Kłos Informacja Nr 234 Omawiane projekty ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw zawierają nowelizacje niektórych uregulowań dotyczących zasiłków: chorobowego, porodowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i pogrzebowego. Największy zakres zmian dotyczy zasiłku chorobowego. Proponowane zmiany obejmują tylko te rozwiązania, które w sposób ewidentny nie przystają do obecnych warunków społeczno-gospodarczych (niejednolite zasady wypłacania zasiłku chorobowego w sektorze prywatnym i państwowym), naruszają elementarne zasady ubezpieczeń społecznych (niekwiwalentność świadczeń w stosunku do opłacanych składek) oraz powodują w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trudności finansowe (wzrost wypłat zasiłków chorobowych w związku z rozwojem sektora prywatnego). Nowelizacja nie oznacza uporządkowania całego systemu ubezpieczeń chorobowych. Zmiany odnoszące się do zasiłku porodowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i pogrzebowego mają charakter wycinkowy i porządkujący. W opracowaniu zostały przedstawione obecnie obowiązujące uregulowania dotyczące zasiłku chorobowego, zakres proponowanych zmian oraz ocena społecznych skutków tych zmian. Dołączono również krótkie informacje o zasiłkach chorobowych w krajach zachodnioeuropejskich.

2 BSE 1 Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 368 i 368-A) zawierają nowelizację niektórych przepisów ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 143 z późniejszymi zmianami). Przepisy te dotyczą zasiłków: chorobowego, porodowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i pogrzebowego. W Kodeksie pracy został znowelizowany art. 92 dotyczący zasiłku chorobowego, a w ustawie ubezpieczeniowej odpowiednie artykuły odnoszące się do zasiłku chorobowego i część artykułów regulujących zasiłki: porodowy, macierzyński, opiekuńczy i pogrzebowy. Największy zakres zmian objął zasiłek chorobowy. Niniejsze opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej przedstawiono obecnie obowiązujące uregulowania dotyczące zasiłku chorobowego, zakres proponowanych zmian oraz ocenę społecznych skutków tych zmian. Dołączone zostały też krótkie informacje o zasiłkach chorobowych w krajach zachodnioeuropejskich. W części drugiej omówiono propozycje zmian dotyczące zasiłku porodowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i pogrzebowego. I. ZASIŁKI CHOROBOWE 1. Obecnie obowiązujące przepisy A. Warunki przyznania świadczenia Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania stosunku pracy. Pojęcie niezdolności do pracy obejmuje następujące sytuacje: - chorobę, - wypadek przy pracy, wypadek w drodze z pracy i do pracy oraz chorobę zawodową, - niemożność wykonywania pracy z przyczyn przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, - niemożność wykonywania pracy spowodowanej przebywaniem w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia nałogu alkoholizmu albo zależności od środków psychotropowych lub odurzających. Nabycie uprawnienia do zasiłku chorobowego uzależnione jest nie tylko od wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności, ale także od rodzaju umowy o pracę wiążącą pracownika z zakładem pracy.

3 2 BSE Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony nabywają uprawnienie do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia. W przypadku pozostałych umów o pracę osoby zatrudnione obowiązuje tak zwany okres wyczekiwania. Oznacza to, iż pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny nabywają uprawnienia do pobierania zasiłku chorobowego po przepracowaniu jednego miesiąca. Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy nie obowiązuje, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu: - wypadku w pracy, w drodze do pracy lub z pracy, - choroby zawodowej, - odsunięcia od wykonywanej pracy z powodu podejrzenia o chorobę zakaźną lub zakażenie, - przymusowej hospitalizacji w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej, - podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej lub stwierdzenia nosicielstwa zarazków takiej choroby. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy przypadającej w czasie korzystania z urlopu bezpłatnego i urlopu wychowawczego oraz w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub zastępczej służby poborowych. Osoba, która nie jest już pracownikiem, zachowuje prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała w ciągu trzech miesięcy od ustania zatrudnienia z powodu chorób o długim okresie wylęgania (bruceloza, gruźlica, wścieklizna, zakaźne zapalenie wątroby, zimnica). Zakłada się, że choroby te zaczęły rozwijać się w okresie zatrudnienia. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej innymi chorobami, zasiłek chorobowy przysługuje o ile choroba powstała nie później niż w ciągu jednego miesiąca po ustaniu zatrudnienia i trwała nie krócej niż 30 dni bez przerwy. Pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli w okresie zwolnienia lekarskiego wykonywał inną pracę, wykorzystał zwolnienie niezgodnie z jego celem lub niezdolność do pracy została spowodowana udziałem w bójce, nadużyciem alkoholu. Należy zwrócić uwagę, że niektórzy pracownicy posiadają, na mocy odrębnych przepisów, uprawnienie do wynagrodzenia za czas choroby, a nie do zasiłku chorobowego. Sytuacja taka obejmuje: nauczycieli akademickich, sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów, pracowników jednostek badawczo-rozwojowych. Pracownicy ci otrzymują w czasie choroby wynagrodzenie, a nie zasiłek chorobowy. B. Okres wypłaty zasiłku Zasiłek jest wypłacany przez okres 6 miesięcy, a w przypadku zachorowania na gruźlicę przez 9 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia zasiłku jeszcze o 3 miesiące, jeśli pracownik jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi więc 9 miesięcy, a z tytułu zachorowania na gruźlicę

4 BSE 3 może wynieść 12 miesięcy. Niektóre grupy pracowników mają prawo do dłuższego okresu wypłacania zasiłku chorobowego niż określa to ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 1974 r. Pracownicy poczty, kolei, urzędnicy państwowi, prokuratorzy oraz pracownicy naukowo-badawczy, pracownicy Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Banku Polskiego zatrudnieni na podstawie mianowania posiadają uprawnienie do zasiłku chorobowego przez okres jednego roku niezależnie od rodzaju choroby. Uprawnienie to przysługuje tylko w okresie trwania zatrudnienia na podstawie mianowania. Pracownicy ci nie mają prawa do przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego. C. Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku chorobowego jest ustalana przede wszystkim według kryterium stażu pracy: - dla osób mających okres zatrudnienia dłuższy niż 8 lat zasiłek chorobowy wynosi 100% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, - dla osób mających okres zatrudnienia od 3 do 8 lat zasiłek wynosi 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, - dla pracowników mających okres zatrudnienia krótszy niż 3 lata zasiłek wynosi 75% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Długość trwania niezdolności do pracy wpływa na wysokość zasiłku chorobowego. Poczynając od 31 dnia nie przerwanej niezdolności do pracy, zasiłki są wypłacane zawsze w wysokości 100% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru, niezależnie od stażu pracy. Również niektóre okoliczności powstania niezdolności do pracy stanowią podstawę przyznania najwyższego wymiaru zasiłku chorobowego. Do zasiłku w wysokości 100% uprawnieni są pracownicy niezależnie od posiadanego stażu pracy w sytuacji, gdy choroba jest spowodowana wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową lub miała miejsce w trakcie ciąży pracownicy. W przepisach zawarta jest zasada, że za pierwsze 3 dni choroby zasiłek chorobowy wynosi 50% podstawy wymiaru, z wyłączeniem chorób wymienionych w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej. Lista tych chorób jest na tyle obszerna i nieprecyzyjna, że zasada ta jest rzadko stosowana w praktyce. Zasiłek chorobowy może być obniżony za pierwsze trzy dni choroby do 50% podstawy wymiaru, gdy niezdolność do pracy jest wynikiem uzależnienia lekowego, nadużywania leków bez uzależnienia. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu zasiłek przez pierwsze trzy dni w ogóle nie przysługuje. Przepisy przewidują także sankcje w postaci obniżenia zasiłku chorobowego o 25% przez okres 1 roku, jeżeli pracownik utracił prawo do zasiłku (man. z powodu niewłaściwego wykorzystania zwolnienia lekarskiego) oraz z powodu opuszczenia

5 4 BSE przez pracownika bez usprawiedliwienia jednego dnia pracy, porzucenia pracy i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jednym z zasadniczych problemów przy ustalaniu wysokości zasiłku chorobowego jest zakres składników wynagrodzenia, które brane są pod uwagę przy obliczaniu podstawy wymiaru tego świadczenia. Według obecnie obowiązujących przepisów pracownicy sektora państwowego są w gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione w zakładach prywatnych. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników z sektora prywatnego oraz dla pozapracowniczych grup ubezpieczonych stanowi wynagrodzenie, od którego została opłacona składka na ubezpieczenie czyli pełne wynagrodzenie za pracę. Dla pracowników uspołecznionych zakładów zasada ta nie ma zastosowania - nie wszystkie składniki wynagrodzenia są uwzględniane przy obliczaniu wysokości zasiłku chorobowego, chociaż płacona jest od nich składka ubezpieczeniowa. W zakładach uspołecznionych wszystkie składniki wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ponadnormatywnym czasie pracy są wyłączone z podstawy wymiaru. Do podstawy tej nie wlicza się także niektórych składników za pracę wykonaną w normalnie obowiązującym czasie. Są to następujące składniki: - dodatkowe wynagrodzenia za pracę wykonywaną w normalnym czasie pracy, ale nie należące do normalnych obowiązków prac wynika wynikających że stosunku pracy, - dodatkowe wynagrodzenia wynikające ze szczególnych przywilejów kart pracowniczych z wyjątkiem podstawowego wynagrodzenia za staż pracy, - dodatki z tytułu pracy w niedzielę i dni świąteczne nie stanowiące pracy nadliczbowej, - wynagrodzenia w naturze i ich ekwiwalenty, - premie, których wypłata jest uzależniona od nieopuszczania pracy z powodu choroby. Takie uregulowania powodują, że pracownicy w wynagrodzeniu których te dodatkowe składniki stanowią znaczną część ich wynagrodzenia, nie pobierają w czasie niezdolności do pracy pełnego wynagrodzenia, chociaż formalnie przysługuje im zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia. Na wysokość zasiłku ma również wpływ okres, z którego wylicza się podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Obecnie wylicza się zasiłek na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów przedłużeniu do 12 miesięcy ulega okres, z którego wylicza się podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla określonych grup pracowniczych, których wysokość wynagrodzenia ulega znacznym wahaniom ze względu na charakter pracy albo zasady wynagrodzenia. D. Wypłata zasiłku chorobowego Cechą charakterystyczną obowiązujących przepisów jest niejednolity sposób wy-

6 BSE 5 płaty zasiłków chorobowych, który został uzależniony od formy własności zakładu pracy: uspołecznione zakłady pracy wypłacają zasiłki z własnych funduszów wynagrodzeń, natomiast pracownikom zatrudnionym w prywatnych zakładach zasiłki wypłaca ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taki sposób uregulowania zasad wypłaty zasiłków chorobowych wyraźnie dyskryminuje sektor uspołeczniony: zakłady państwowe są zobowiązane do wypłaty należnych pracownikom zasiłków chorobowych z własnych funduszy wynagrodzeń w czasie trwania stosunku pracy, a także po ustaniu zatrudnienia, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ustaniem zatrudnienia. Zasiłki wypłaca zakład pracy, mimo że za wszystkich pracowników odprowadzana była do ZUS pełna składka ubezpieczeniowa. Wypłata zasiłków chorobowych nie jest odliczana na poczet składki ubezpieczeniowej, natomiast od wypłacanych zasiłków chorobowych zakłady pracy nie płacą składki na ubezpieczenie społeczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłki chorobowe tylko w sytuacji, gdy niezdolność do pracy wystąpiła po ustaniu zatrudnienia. W przypadku sektora prywatnego zasiłki chorobowe są wypłacane przez ZUS, a jeśli robi to pracodawca, wówczas wypłaty zasiłków są zaliczane na poczet składki (nie obciąża więc to funduszu wynagrodzeń tych zakładów). Takie uregulowania są niezgodne z zasadą równości wobec prawa. Nie przestrzegana jest również zasada ubezpieczeń społecznych, polegająca na tym, że jednakowej składce powinny odpowiadać jednakowe świadczenia. W rezultacie państwowe przedsiębiorstwa ponoszą dodatkowe obciążenia finansowe z tytułu ubezpieczeń społecznych i de facto finansują w sposób pośredni ubezpieczenia chorobowe sektora prywatnego. Powoduje to, iż zakłady państwowe znajdują się w gorszej sytuacji - zasada równości szans na rynku jest łamana. 2. Propozycje zmian w zasadach wypłacania zasiłków chorobowych Najbardziej zasadnicze zmiany zaproponowane w projektach nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczą: - ujednolicenia zasad wypłacania zasiłków w sektorze państwowym i prywatnym, - podziału świadczeń w czasie choroby ubezpieczonego na dwie części: część płatną przez pracodawcę jako tzw. wynagrodzenie gwarancyjne do 35 dnia zwolnienia chorobowego pracownika w ciągu roku kalendarzowego oraz drugą część płatną ze środków ZUS jako świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane od 36 dnia zwolnienia, - ustalenia wynagrodzenia gwarancyjnego i zasiłku chorobowego na poziomie 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku z zachowaniem 100% zasiłku w przypadku niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy, choroby zawodowej łub przypadającej na okres ciąży. Ujednolicenie zasad wypłacania zasiłku chorobowego polega na objęciu sektora prywatnego obowiązkiem finansowania przez pracodawcę absencji chorobowej. Projekt

7 6 BSE ustawodawczy (druk sejmowy nr 368) przewiduje stopniowe przechodzenie przedsiębiorstw prywatnych na nowe zasady wypłacania zasiłków. W 1994 r. pracownik miałby prawo do wynagrodzenia gwarancyjnego za okres 8 dni, w 1995 r. -za okres 25 dni, a od stycznia 1996 r. pracownik zachowałby prawo do wynagrodzenia za okres łącznie do 35 dni w ciągu roku. Oznacza to, iż od 1996 r. zaczęłyby obowiązywać we wszystkich zakładach pracy (państwowych i prywatnych) jednolite zasady. W roku bieżącym i następnym tj r. państwowe zakłady pracy w dalszym ciągu znajdować się będą w gorszej sytuacji prawnej i finansowej z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych. W zgłoszonej przez rząd autopoprawce (druk sejmowy nr 368-A), został usunięty artykuł określający zasady stopniowego obejmowania sektora prywatnego obowiązkiem wypłacania świadczeń chorobowych. Ponadto projekt zakłada, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiłoby wynagrodzenie, od którego ustalono składkę na ubezpieczenie społeczne, czyli pełne wynagrodzenie z wyjątkiem elementów, które nie są uwzględniane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W projekcie przewidziano także wydłużenie z 3 do 6 miesięcy okresu, z którego wyliczana byłaby podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Dla określonych grup pracowniczych, których wysokość wynagrodzenia ulega znacznym wahaniom ze względu na charakter pracy albo zasady wynagradzania obowiązywałby jak dotychczas okres 12 miesięcy. Projekt ustawodawczy zawiera propozycję wprowadzenia mechanizmu waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego dla osób dłużej chorujących (powyżej 6 miesięcy). Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po upływie 180 dni byłaby zwiększana o procent wzrostu przeciętnego wynagrodzenia na przestrzeni 2 kwartałów. Zwaloryzowana w ten sposób podstawa wymiaru będzie stanowiła również podstawę obliczania świadczenia rehabilitacyjnego. W projekcie przewidziano rezygnację z obniżania o 25% przez okres 1 roku zasiłku chorobowego za wykorzystywanie zwolnienia chorobowego niezgodnie z jego celem i naruszanie dyscypliny pracy. 3. Ocena proponowanych zmian Nowelizacja systemu zasiłków chorobowych dotyczy głównie dwóch segmentów tego systemu: wysokości tego świadczenia i zasad jego wypłacania. Bez zmian pozostały warunki przyznania zasiłku chorobowego oraz maksymalny okres jego wypłacania. Z punktu widzenia konstrukcji systemu świadczeń społecznych na wypadek choroby dążenie do ujednolicenia zasad wypłaty zasiłków chorobowych w sektorze państwowym i prywatnym jest konieczne, trafne jest również ustalenie jednolitej wysokości tego świadczenia na poziomie 80% wynagrodzenia i uniezależnienie go od kryterium stażu pracy. Celem zasiłku chorobowego jest zapewnienie w okresie czasowej niezdolności do pracy środków utrzymania na poziomie nie odbiegającym nadmiernie od standardu

8 BSE 7 życiowego pracownika. Z samej swojej istoty zasiłek chorobowy nie powinien stanowić pełnego ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie. W otrzymywanych przez pracowników wynagrodzeniach powinna znaleźć odbicie różnica między wykonywaniem obowiązków pracowniczych a pozostawaniem na zwolnieniu lekarskim. W polskich warunkach problemem jest ogólnie niski poziom płac, zwłaszcza w sferze budżetowej. Ustalenie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy na poziomie 80% wynagrodzenia będzie oznaczać pogorszenie sytuacji tych grup pracowniczych, które posiadały uprawnienie do zasiłku w wysokości 100% wynagrodzenia i pracowników z dłuższym stażem pracy. Z kolei zwiększenie liczby składników wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru zasiłku spowoduje, że w przypadku części pracowników zatrudnionych w sferze materialnej wynagrodzenie gwarantowane w wysokości 80% może okazać się wyższe od pobieranego na dotychczasowych zasadach zasiłku chorobowego w wymiarze 100%. Znowelizowany art. 92 Kodeksu pracy przewiduje możliwość ustalenia zasiłku chorobowego na wyższym poziomie w trybie porozumienia między reprezentacją pracowników a pracodawcą (zbiorowe układy pracy, zakładowe przepisy o wynagrodzeniu). Zasiłek chorobowy na poziomie 80% wynagrodzenia ma charakter ustawowego minimum. (Na przykład w Hiszpanii w 2/3 umów zbiorowych świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy są uzupełniane przez świadczenia od pracodawców. W rezultacie ustawowo zagwarantowane zasiłki chorobowe na poziomie 60% wynagrodzenia za pierwsze 20 dni niezdolności do pracy i 75% od 21 dnia zwolnienia ulegają podniesieniu do 90% albo 100% utraconych dochodów i w niektórych przypadkach przez cały okres czasowej niezdolności do pracy) 1. Dla sektora państwowego proponowane zmiany oznaczają ustawowe skrócenie maksymalnego okresu wypłacania zasiłku z 6 miesięcy (lub 9 miesięcy w przypadku gruźlicy) do 35 dni. Skrócenie okresu wypłacania zasiłku chorobowego będzie miało właściwie charakter formalny, albowiem znaczna większość pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich mniej niż 35 dni w ciągu.: W 1993 r. na jedną ubezpieczoną osobę przypadało 18 dni zasiłkowych, co wskazuje na to, że po zmianie zasad wypłacania zasiłków chorobowych zakłady pracy będą ponosić główny ciężar finansowania zasiłków, a ZUS będzie finansował znacznie rzadziej występujące długotrwałe zachorowania lub zachorowania częste przekraczające w sumie limit 35 dni oraz wypłatę zasiłków osobom ubezpieczonym nie pozostającym w stosunku pracy. Wyraźną intencją projektodawcy zmian jest właśnie zmniejszenie zakresu finansowania zasiłków chorobowych przez ZUS, co zostało expressis verbis wyrażone w uzasadnieniu do projektów nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy ubezpieczeniowej: zakłada się, że skutkiem finansowym proponowanych rozwiązań będzie doprowadzenie do spadku finansowania kosztów absencji przez ZUS z około 45% w 1994 r. do 31% w 1 Danny Pieters, "Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń społecznych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej", Kraków 1992, s. 196.

9 8 BSE 1995 r. i docelowo około 25% w 1996 r. Spadek ten zostanie osiągnięty głównie dzięki uwolnieniu się instytucji ubezpieczeniowej od obowiązku wypłacania zasiłków pracownikom z zakładów prywatnych i sprywatyzowanych. W skali wszystkich świadczeń z ubezpieczenia społecznego administrowanych przez ZUS, w 1993 r. zasiłki chorobowe stanowiły 7,5% w tym 4,4% zasiłki wypłacane przez zakłady pracy i 3,1% wypłaty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W strukturze wypłat wszystkich zasiłków najwięcej funduszów pochłonęły zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (42,7%), a następnie zasiłki chorobowe (38,4%). Wraz z koncepcją wynagrodzenia gwarancyjnego została przyjęta zasada obciążenia zakładów pracy kosztami wypłat na zasiłki chorobowe dla pracowników pozostających w zatrudnieniu, czyli obciążenia funduszu wynagrodzeń wypłatami z tytułu niezdolności do pracy. Kwoty wypłacanych zasiłków w postaci wynagrodzenia gwarancyjnego nie podlegają zaliczeniu na poczet składek ubezpieczeniowych od zakładu pracy ani wyłączeniu z podstawy ich wymiaru. Od wypłaconych wynagrodzeń obowiązywać będzie składka ubezpieczeniowa. Taka konstrukcja świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (do 35 dnia zwolnienia - wynagrodzenie gwarancyjne, a od 36 dnia - zasiłek chorobowy) wzbudzić może różne kontrowersje. Wysuwany jest nawet argument, że ten sposób uregulowania zasiłku chorobowego oznacza praktyczną likwidację ubezpieczenia chorobowego, którego główną funkcją jest danie ubezpieczonym pewności otrzymania świadczenia. Obawy dotyczą: - pogorszenia w zakładach pracy sytuacji pracowników częściej chorujących, - likwidacji kontroli ZUS nad prawidłowością wypłaty świadczeń, - uzależnienia pracownika i jego prawa do świadczenia od woli i sytuacji finansowej pracodawcy oraz opinii współpracowników, - negatywnego wpływu likwidacji ubezpieczenia chorobowego na poziom ochrony pracy i ochrony zdrowia 2. Powstaje pytanie: jak proponowane zmiany wpłyną na działalność przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Wydaje się, że na poziomie makro proponowane zmiany nie będą miały istotnego wpływu na wysokość obciążeń finansowych sektora państwowego z tytułu wypłaty pracownikom wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy, chociaż od wypłaty zasiłków chorobowych nie płacono składki ubezpieczeniowej, a od wynagrodzeń gwarancyjnych taka składka będzie opłacana. Na poziomie poszczególnych zakładów pracy sytuacja może przedstawiać się różnie. Objęcie sektora prywatnego obowiązkiem wypłacania świadczeń chorobowych z własnych funduszów wynagrodzeń stawia pracodawców w nowej sytuacji, pomimo przyjęcia zasady etapowego dochodzenia do jednolitych zasad wypłacania zasiłku chorobowego w sektorze prywatnym i państwowym. W szczególnie trudnej sytuacji mogą znaleźć się zakłady zatrudniające niewielką liczbę pracowników, dla których wypłata 2 Zob. Jan Jończyk: "Likwidacja ubezpieczenia chorobowego", "Rzeczpospolita" nr 94 (3743), 22 kwietnia 1994.

10 BSE 9 wynagrodzeń gwarantowanych może przekraczać możliwości finansowe. Propozycja zmian obejmuje także rezygnację z sankcji obniżenia zasiłku chorobowego o 25% przez okres 1 roku za naruszenie dyscypliny pracy. Oznacza to przywrócenie temu świadczeniu jego właściwego charakteru - rekompensaty za utracony dochód z powodu choroby. Nie jest bowiem zadaniem systemu ubezpieczeń społecznych karanie pracowników za zachowania naruszające dyscyplinę pracy- Podsumowując propozycje zmian dotyczące zasiłku chorobowego należy zwrócić uwagę, iż zasiłek chorobowy jest zaledwie niewielkim segmentem całego systemu ubezpieczeń społecznych, dotyczy jednak najczęściej występującego ryzyka, jakim jest niezdolność do pracy. Propozycja nowelizacji zmienia tylko te rozwiązania, które w sposób ewidentny nie przystają do nowych warunków społeczno-gospodarczych, naruszają elementarne zasady ubezpieczeń społecznych i powodują w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych komplikacje natury finansowej. Nie oznacza to uporządkowania całego systemu ubezpieczeń chorobowych. Na przykład pojęcie niezdolności do pracy obejmuje bardzo różne sytuacje - wypadek przy pracy, chorobę zawodową, wypadek w drodze do pracy i z pracy, "zwykłe" zachorowania - które powinny być odrębnie regulowane zarówno pod względem wysokości składki, jak i instytucji odpowiedzialnej za wypłacanie zasiłków. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych powinny w większym stopniu obarczać zakłady pracy w postaci zwiększonej składki ubezpieczeniowej w zależności od ryzyka występującego w poszczególnych branżach. Drugą istotną kwestią jest usytuowanie ubezpieczenia chorobowego w całym systemie ubezpieczeń społecznych. Właściwe byłoby włączenie go do systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Tak jest w wielu krajach m.in. w Republice Federalnej Niemiec, gdzie również świadczenia z tytułu niezdolności do pracy mają charakter wynagrodzenia gwarancyjnego, wypłacanego przez pracodawcę i zasiłku chorobowego, wypłacanego przez instytucje ubezpieczeniowe. Ale w RFN wszystkie świadczenia z zakresu ochrony zdrowia zostały zintegrowane w jeden system. System ten obejmuje: - wszelką działalność profilaktyczną, - udzielanie pomocy w czasie choroby (leczenie, zaopatrzenie w środki lecznicze, pielęgnacja chorego w domu), - wypłacanie zasiłków chorobowych, - pomoc i opieka lekarska nad kobietami w czasie ciąży i połogu, - pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego podczas choroby ubezpieczonego, - udzielanie finansowej pomocy w razie śmierci ubezpieczonego członkom jego rodziny 3. W Polsce nastąpiło oderwanie świadczeń pieniężnych z powodu niezdolności do pracy od innych świadczeń leczniczych. 3 Cyt. za Janusz Piasny, Jerzy Woś: "System zabezpieczenia socjalnego ludności w Republice Federalnej Niemiec, Poznań 1992, s. 38.

11 10 BSE Na nowelizację zasad wypłacania zasiłków należy więc spojrzeć z punktu widzenia reformy całego systemu ubezpieczeń społecznych i reformy służby zdrowia - na ile zaproponowane zmiany są koherentne z całościowymi koncepcjami przebudowy tych dziedzin. Wyrywkowość zmian w prawie socjalnym często skutkuje doraźnością rozwiązań, koniecznością wprowadzania kolejnych modyfikacji, co nie sprzyja umacnianiu poczucia bezpieczeństwa socjalnego i zaufania do prawa. 4. Zasiłki chorobowe w innych krajach A. Warunki przyznania świadczenia W niektórych krajach uprawnienie do zasiłku uzyskuje pracownik po spełnieniu pewnych wymogów. Najczęściej jest to minimalny okres zatrudnienia lub opłacania składek, np. w Norwegii wymagany jest okres 14 dni zatrudnienia, w Szwajcarii - 3 miesiące ubezpieczenia, w Hiszpanii dni ubezpieczenia w ciągu ostatnich 5 lat, w Belgii - 6 miesięcy ubezpieczenia, w tym 120 dni zatrudnienia lub okresu równoważnego z zatrudnieniem (urlop, bezrobocie). B. Okres wypłaty zasiłku Maksymalny okres wypłaty zasiłków chorobowych jest określany w poszczególnych krajach w sposób zróżnicowany: w dniach, tygodniach lub latach. Najczęściej zasiłek wypłacany jest przez okres jednego roku z możliwością przedłużenia go w określonych sytuacjach. W Danii i Szwecji okres wypłaty zasiłków jest nieograniczony, w Republice Federalnej Niemiec jest limitowany - w ciągu trzech lat zasiłek wypłacany jest maksymalnie przez okres 78 tygodni. Istnieje również w większości zachodnioeuropejskich systemach socjalnych tak zwany okres karencji, najczęściej 1 lub 3 dni (pierwsze dni choroby), za które nie przysługuje zasiłek. Zasiłek może być też wypłacany przez te dni na niższym poziomie. Przyjmuje się bowiem, że ubezpieczony powinien też ponosić ryzyko choroby, a ponadto choroba w jakiejś mierze jest też spowodowana brakiem dbałości o stan zdrowia, lekceważeniem zaleceń lekarskich. C. Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku uzależniona bywa od następujących czynników: - staż pracy i rodzaj pracy (np. Austria) - długość zwolnienia (np. Wielka Brytania, Hiszpania) - liczby osób na utrzymaniu (np. Francja, Finlandia). Zasiłek chorobowy wynosi od 50% do 90% wynagrodzenia. Tylko w Norwegii wypłacany jest w wysokości 100%. W wielu krajach wynagrodzenie będące podstawą obliczania zasiłku chorobowego jest ograniczane pułapem, który jest co roku podwyższany.

12 BSE 11 D. Wypłata zasiłków chorobowych W większości krajów wypłaty zasiłków chorobowych dokonuje instytucja ubezpieczeniowa. W niewielu krajach funkcjonują zasiłki chorobowe w postaci wynagrodzenia gwarancyjnego. W Hiszpanii, Belgii i Republice Federalnej Niemiec świadczenie z tytułu choroby wypłaca pracodawca. W Hiszpanii przez pierwsze 3 dni, w Belgii przez 30 dni pracownikom umysłowym (w wymiarze 100% wynagrodzenia) i przez 7 dni pracownikom fizycznym (również 100% wynagrodzenia). W Republice Federalnej Niemiec pracodawca płaci 100% pełnego wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni. II. ZASIŁEK PORODOWY, MACIERZYŃSKI, OPIEKUŃCZY I POGRZEBOWY Zmiany odnoszące się do zasiłku porodowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i pogrzebowego mają charakter wycinkowy i porządkujący. Dotyczą one: podwyższenia zasiłku porodowego, ujednolicenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego według zasad przyjętych dla zasiłku chorobowego, zrównanie w prawach do zasiłku opiekuńczego ojca i matki, ujednolicenie wysokości zasiłku pogrzebowego. Poniżej w skrócie zostały przedstawione zasady przyznawania tych świadczeń oraz proponowane zmiany. 1. Zasiłek porodowy Zasiłek porodowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które jest wypłacane z tytułu urodzenia dziecka. Zasiłek porodowy przysługuje pracownicy oraz niepracującej żonie pracownika. Od 1992 r. wysokość zasiłku porodowego wynosi 12% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS. Nowelizacja przepisów polega na zwiększeniu zasiłku do poziomu 15% przeciętnej płacy. 2. Zasiłek macierzyński Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy z tytułu urodzenia dziecka i jest wypłacany w czasie urlopu macierzyńskiego. Zasiłek wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z okresu trzech miesięcy przed urlopem i wypłacany jest przy pierwszym porodzie przez 16 tygodni, przy drugim - 18 tygodni, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - 26 tygodni. Zawarta w projekcie ustawodawczym propozycja zakłada, iż podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego - podobnie jak chorobowego - będzie stanowić pełne wynagrodzenie z wyjątkiem elementów, które nie są uwzględniane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

13 12 BSE 3. Zasiłek opiekuńczy Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce na opiekę nad dzieckiem chorym do lat 14, nad dzieckiem zdrowym do lat 8 (np. w sytuacji zamknięcia przedszkola) oraz w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad innym członkiem rodziny. Według obowiązujących uregulowań ojciec może skorzystać z tego uprawnienia tylko w sytuacji, gdy matka przebywa poza miejscem stałego zamieszkania, jest chora lub nie zamieszkuje wspólnie z dzieckiem, które ojciec wychowuje. W projekcie zawarta jest zasada zrównania w uprawnieniach do tego świadczenia pracującej matki i pracującego ojca. Ojciec nie będzie musiał więc spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego będzie obejmować wszystkie składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop (podobnie jak zasiłku chorobowego i macierzyńskiego). 4. Zasiłek pogrzebowy Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci pracownika lub w razie śmierci członka rodziny pracownika. Na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby uprawnionej do emerytury lub renty albo członka jej rodziny. W obu regulacjach prawnych inaczej określona została wysokość zasiłku pogrzebowego: dla pracowników uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia i wynosi (dwumiesięczne wynagrodzenie w przypadku śmierci pracownika i jednomiesięczne wynagrodzenie w razie śmierci członka rodziny pracownika), a dla emerytów i rencistów od wysokości przeciętnej płacy w gospodarce uspołecznionej. Nowelizacja zmierza do ujednolicenia wysokości zasiłku pogrzebowego przysługującego pracownikom na poziomie 200% przeciętnego wynagrodzenia. Funkcją zasiłku pogrzebowego jest zrekompensowanie kosztów poniesionych w związku z pogrzebem. Uzależnienie wysokości tego świadczenia od osobistego wynagrodzenia pracownika nie miało więc racjonalnego uzasadnienia.

14 BSE 13 Źródła 1. "Dane porównawcze z dziedziny polityki społecznej", IPiSS, Warszawa Jończyk Jan: "Likwidacja ubezpieczenia chorobowego", "Rzeczpospolita" nr 94 (3743), 22 kwietnia Lis Elżbieta: "Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek pogrzebowy", Bydgoszcz, Pieters Danny: "Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń społecznych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej", Kraków Szubert Wacław: "Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu", Warszawa "Ubezpieczenia chorobowe. Materiały Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego", Wrocław, wrzesień Uścińska Gertruda: "System ubezpieczeń pracowniczych", Bydgoszcz "Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych (system pozarolniczy)", ZUS, Warszawa, marzec 1994.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2012 r. Informator dla lekarzy

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Polsce

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Polsce Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Polsce Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych KATEDRA PRAWA UBEZPIECZEŃ WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych Opinia w sprawie obecnego systemu polskiego prof. dr

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

52/5/A/2012. WYROK z dnia 24 maja 2012 r. Sygn. akt P 12/10 *

52/5/A/2012. WYROK z dnia 24 maja 2012 r. Sygn. akt P 12/10 * 52/5/A/2012 WYROK z dnia 24 maja 2012 r. Sygn. akt P 12/10 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski przewodniczący Adam Jamróz Teresa Liszcz sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/129 Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734, z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684, 1682, z 2015

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział:

U Z A S A D N I E N I E. Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział: U Z A S A D N I E N I E Polityka prorodzinna rządu jest priorytetem, o którym premier w expose powiedział: Ważne dla przyszłości Polski jest uniknięcie zagrożeń demograficznych. Oznacza to potrzebę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Kalkulator emerytalny. oblicz swoją emeryturę nr 73 (1943) PIĄTEK 13 kwietnia 2007. Poradnik dla każdego.

Prawo i Życie. Kalkulator emerytalny. oblicz swoją emeryturę nr 73 (1943) PIĄTEK 13 kwietnia 2007. Poradnik dla każdego. Prawo i Życie Poradnik dla każdego Kalkulator emerytalny oblicz swoją emeryturę nr 73 (1943) Partnerem merytorycznym dodatku jest Polska Izba Ubezpieczeń A Stara emerytura JAK OBLICZYĆ ŚWIADCZENIE ZE STAREGO

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Finlandii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10

ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10 Zawartość ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10 DANE O PRACOWNIKACH... 14 ZAŁOŻENIA AKTUARIALNE... 17 METODA SZACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA WARSZAWA 2012 STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2012 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik stan prawny na dzień 24 czerwca 2015 r. Wypróbuj za darmo s Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na www.platformaszkolen.infor.pl dwutygodnik 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) MONITOR prawa pracy i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z FUS

EMERYTURY I RENTY Z FUS Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/28012/13 WW BKS/DPK-134/23862/13 WW Nr: 28012 i 23862 Data wpływu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Austrii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Austrii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Austrii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Determinanty zdrowia. Mierniki stanu zdrowia. Podstawowe dane demograficzne

Determinanty zdrowia. Mierniki stanu zdrowia. Podstawowe dane demograficzne 4. Podstawy epidemiologii 31 ROZDZIAŁ 4 Podstawy epidemiologii Bartosz J. Sapilak Determinanty zdrowia. Mierniki stanu zdrowia. Podstawowe dane demograficzne Epidemiologia od greckiego źródłosłowu (epi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo