Stan wojenny. opracował: Wojtek Fleischer kl. III d

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan wojenny. opracował: Wojtek Fleischer kl. III d"

Transkrypt

1 pracwał: Wjtek Fleischer kl. III d Stan wjenny zstał wprwadzny 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Plskiej Rzeczypsplitej Ludwej na mcy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. pdjętej niejedngłśnie na plecenie Wjskwej Rady Ocalenia Nardweg (pzaknstytucyjneg tymczasweg rganu władzy, faktycznie nadrzędneg wbec knstytucyjnych władz państwwych ] ), pparty przez Sejm uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 r.. Zstał zawieszny 31 grudnia 1982 r., a zniesin g 22 lipca 1983 r Przygtwania d wprwadzenia stanu wjenneg JuŜ w czasie fali strajków sierpnia 1980, władze kmunistyczne rzwaŝały mŝliwść wprwadzenia stanu wjenneg w celu pwstrzymania niepkjów spłecznych i zgaszenia rdząceg się ruchu demkratyczneg. Przyczyny, dla których władze nie zdecydwały się wówczas na pdjęcie teg rdzaju działań, nie zstały d kńca wyjaśnine. Jest mŝliwe, Ŝe Biur Plityczne KC PZPR pstanwił, Ŝe wbec mbilizacji spłeczeństwa i grźby strajku generalneg wprwadzenie w tamtym mmencie stanu wjenneg mŝe dprwadzić d eskalacji napięcia i twartej knfrntacji ze spłeczeństwem, c mgł spwdwać niekntrlwany rzwój wypadków. Jedncześnie Biur Plityczne KC KPZR, nie infrmując niczym plskich twarzyszy, wydał 28 sierpnia 1980 rzprządzenie mbilizacji czterech dywizji radzieckich stacjnujących w zachdnich kręgach wjskwych ZSRR z perspektywą ich wejścia na terytrium PRL na pczątku

2 września 1980 rku, jeśli gólnkrajwe strajki trwałyby nadal. W razie naptkania większeg pru zamierzan wysłać d Plski ddatkwe wjska. Władze PRL, statecznie pszły na kmprmis zawierając przumienia sierpniwe, c w knsekwencji dprwadził d pwstania NSZZ Slidarnść. Strna rządwa ptraktwała te ustępstwa jak zł knieczne i manewr taktyczny, gdyŝ jeszcze w kńcu sierpnia rzpczęt przygtwania d przeprwadzenia wariantu siłweg. Kmitet Obrny Kraju i Sztab Generalny Wjska Plskieg rzpczęły prace studyjne nad wprwadzeniem stanu wjenneg w Plsce. 10 listpada 1980 zarejestrwan NSZZ Slidarnść, a juŝ 12 listpada 1980 gen. Wjciech Jaruzelski ujawnił na psiedzeniu Kmitetu Obrny Kraju, Ŝe przygtwany zstał zestaw niezbędnych aktów prawnych dtyczących stanu wjenneg. W listpadzie w Ministerstw Spraw Wewnętrznych pracwywał plany internwania 12,9 tysięcy wytypwanych działaczy pzycji, przygtwał śrdki internwania i miejsca w więzieniach. Zaplanwan teŝ blkady kmunikacji i telekmunikacji. 1 grudnia 1980 władze ZSRR przekazały gen. Tadeuszwi Hupałwskiemu i płk. Franciszkwi Puchale plany wkrczenia wjsk radzieckich d Plski w ramach ćwiczeń "Sjuz 80". Gtwść peracyjną d przekrczenia granicy wyznaczn na 8 grudnia Według meldunku płk. Kuklińskieg dla CIA z pczątku grudnia d Plski miał wtedy wkrczyć 18 dywizji wjsk Układu Warszawskieg (15 radzieckich, dwie czechsłwackie i jedna enerdwska), które p chwilwym pzrwaniu manewrów z strą amunicją przegrupwan by tak, aby tczyć nimi większe plskie miasta i śrdki przemysłwe. W lutym 1981 przeprwadzn "grę sztabwą" MON i MSW, której celem był przećwiczenie róŝnych wariantów rzwju sytuacji. Ustaln wówczas, iŝ stan wjenny pwinien być pprzedzny

3 dpwiednim przygtwaniem prpagandwym, a sama decyzja pwinna być pwzięta na pdstawie pretekstu, który uzasadniłby pinii publicznej i międzynardwej celwść jeg wprwadzenia.. JuŜ w kńcu marca sytuacja bardz się zagniła p incydencie w Bydgszczy, pdczas któreg pbit związkwców. "Slidarnść" głsiła pgtwie strajkwe i zapwiedziała rzpczęcie strajku generalneg d 31 marca 1981, jeśli władze nie ukarzą sprawców teg zajścia. W tym samym czasie na terytrium Plski dbywały się ćwiczenia Układu Warszawskieg "Sjuz-81", c stwarzał grźbę włączenie się wjsk Układu Warszawskieg w tłumienie ewentualneg strajku generalneg. W tym celu na przełmie marca i kwietnia pczynin wiele przygtwań d wkrczenia i utrzymywan w tym celu d 12 d 20 dywizji radzieckich w gtwści bjwej. 27 marca Slidarnść przeprwadziła strajk strzegawczy.. 30 marca miały miejsce rzmwy pmiędzy Lechem Wałęsą i Mieczysławem Rakwskim, które dprwadziły d kmprmisu. Andrzej Gwiazda wystąpił w telewizji z kmunikatem dwłaniu strajku generalneg. Kryzys zstał przejściw panwany, władze i "Slidarnść" siągnęły kmprmis i d wybuchu gólnplskieg strajku nie dszł. W kńcu sierpnia 1981 w Mskwie, w związku z planami wprwadzenia stanu wjenneg, wydrukwan dpwiednie bwieszczenie Rady Państwa, bez zamieszczneg nazwiska jej przewdnicząceg i daty. Od tej pry d uruchmienia całeg prcesu ptrzebna była jedynie decyzja plityczna. Na pczątku września 1981 rku nad granicami Plski dbyły się największe pwjenne ćwiczenia Armii Radzieckiej kryptnimie "Zapad-81", które według wspmnień ich uczestników wyglądały na próbę generalną przed radziecką inwazją na Plskę.

4 Kalendarium stanu wjenneg 13 grudnia 1981 (niedziela) wprwadzenie stanu wjenneg uchwałą Rady Państwa pmim teg, Ŝe uchwała nie była jeszcze publikwana pwłanie d Ŝycia (niezgdnie z Knstytucją PRL) Wjskwej Rady Ocalenia Nardweg (WRON), władzę w PRL przejęł wjsk internwan większść człnków Kmisji Krajwej Slidarnści, władze utwrzyły sieć bzów dla internwanych, wydan decyzji internwaniu w stsunku d sób. zawieszn naukę w szkłach i na uczelniach przerwan łącznść telefniczną wprwadzn gdzinę milicyjną prymas Józef Glemp w kazaniu ptępił stan wjenny i zaapelwał spkój 14 grudnia 1981 (pniedziałek) - pierwszy dzień rbczy stanu wjenneg. Slidarnść w dpwiedzi na wprwadzenie stanu wjenneg zaczęła rganizwać strajki. Wjsk tczył Stcznię Gdańską 15 grudnia pacyfikacja kpalni "Manifest Lipcwy" 16 grudnia pacyfikacja kpalni Wujek przez ZOMO i wjsk, 9 zastrzelnych i 21 rannych górników 17 grudnia ZOMO rzbił manifestacje w Gdańsku i w Krakwie. W Gdańsku zginęła jedna sba, dwie zstały ranne. 20 grudnia kniec strajku w Prcie Gdańskim 21 grudnia ambasadr PRL w Stanach Zjedncznych Rmuald Spaswski pprsił azyl plityczny. Sąd wjskwy w PRL zacznie skazał g ptem na karę śmierci. 23 grudnia pacyfikacja Huty Katwice. Stany Zjednczne wprwadziły sankcje gspdarcze przeciwk PRL. 28 grudnia kniec strajku w kpalni Piast - statnieg strajku kupacyjneg. Ambasadr PRL w Japnii Zdzisław Rurarz pprsił azyl plityczny w Stanach Zjedncznych. Zstał ptem zacznie skazany na karę śmierci przez sąd wjskwy. Wycfanie z dystrybucji na 9 lat filmu Ryszarda Bugajskieg, Przesłuchanie - pisująceg realia czasów plskieg stalinizmu 4 stycznia wznwienie zajęć w szkłach 6 stycznia władze rzwiązały NiezaleŜne Zrzeszenie Studentów

5 10 stycznia przywrócenie łącznści telefnicznej w miastach 13 stycznia pwstał Ogólnplski Kmitet Opru - pierwsza gólnplska struktura związku pd przewdnictwem Eugeniusza Szumiejki 25 stycznia na psiedzeniu Sejmu PRL VIII kadencji uchwaln - przy jednym głsie sprzeciwu - ustawę szczególnej regulacji prawnej w kresie stanu wjenneg, tym samym dekret stanie wjennym zstał zatwierdzny 30 stycznia w wielu zagranicznych miastach bchdzny jest Dzień Slidarnści z Plską 1 luteg pdwyŝka cen 3 luteg Sąd Marynarki Wjennej w Gdyni wydał najwyŝsze wyrki w stanie wjennym - Ewa Kubasiewicz z WyŜszej Szkły Mrskiej zstała skazana na 10 lat więzienia 5 luteg rzpczęły się - najpierw w Świdniku, ptem w innych miastach - manifestacje spacerwe (maswe wychdzenie na spacery w czasie trwania dziennika telewizyjneg 19:30) 8 luteg wznwienie zajęć na wyŝszych uczelniach 11 luteg celem zwalczenia manifestacji spacerwych w Świdniku wprwadzn gdzinę milicyjną d 19:30. W Warszawie ukazał się drugi (pierwszy) numer Tygdnika Mazwsze 13 luteg w śrdku dla internwanych w Wierzchwie Pmrskim pbit 45 więźniów 23 luteg śmierć Zdzisława Karsa 27 luteg wycfanie przez prducenta (Film Plski) z rywalizacji Oscara filmu Człwiek z Ŝelaza Andrzeja Wajdy 1 marca zniesienie graniczeń w pdróŝach p całej Plsce. 17 marca w Katwicach pwstał Biskupi Kmitet Pmcy Uwięzinym i Internwanym 20 marca rzwiązanie Stwarzyszenia Dziennikarzy Plskich i pwłanie w jeg miejsce marinetkweg Stwarzyszenia Dziennikarzy PRL 1 kwietnia Zdzisław Najder zstał dyrektrem rzgłśni plskiej Radia Wlna Eurpa 12 kwietnia w Warszawie rzpczęł nadawanie Radi Slidarnść, kierwane przez Zbigniewa Rmaszewskieg 22 kwietnia pwstała Tymczaswa Kmisja Krdynacyjna Slidarnści

6 3 maja demnstracje antyrządwe w Warszawie, Gdańsku raz Krakwie i pięciu innych miastach Plski. Liczba demnstrantów w Warszawie przekrczyła sób; w wyniku interwencji milicji braŝeń ciała dznał 71 sób 20 lipca z inicjatywy PZPR pwstała rganizacja PRON 22 lipca z kazji Święta Odrdzenia Plski na prśbę PRON zwlnin duŝą ilść sób internwanych. 31 sierpnia demnstracje w całym kraju w rcznicę przumień sierpniwych. Trzech demnstrantów zabitych przez milicję w Lubinie 13 października zamieszki w Nwej Hucie; funkcjnariusz SB śmiertelnie pstrzelił jedneg z manifestantów, dwudziestletnieg Bgdana Włsika. 11 listpada władze PRL zwlniły z bzu internwania Lecha Wałęsę. 31 grudnia zawieszenie stanu wjenneg czerwca druga pielgrzymka d Plski papieŝa Jana Pawła II 22 lipca zniesienie stanu wjenneg, rzwiązanie WRON

7 Wspmnienia mich bliskich z czasów stanu wjenneg Pdczas długich i ciekawych rzmów z mimi bliskim na temat stanu wjenneg w Plsce w latach usłyszałem duŝ dziwnych, jak i ciekawych rzeczy. Pierwsze dni stanu wjenneg mja rdzina kjarzy przede wszystkim z wprwadzeniem gdziny milicyjnej (d gdziny 20 d 6, później d gdziny 22), wjskiem na ulicach miast raz brakiem prgramów zarówn w telewizji, jak i w radi (pkazywan tylk c gdzinę przemówienie Wjciecha Jaruzelskieg). Mi dziadkwie, którzy słuŝyli w wjsku w kresie d d w góle nie wracali d dmów. W tym kresie zstali tzw. skszarwani w swich jednstkach wjskwych. Gdy w grudniu 1981 mja rdzina wyjeŝdŝała na święta pza Pznań, ptrzebwała specjalnej przepustki uprawniającej d puszczenia miasta. Pdczas pdróŝy zstali parkrtnie zatrzymani raz przeszukan im samchód na rgatkach znajdujących się na drgach. W zesple rgatkwym był dwóch wjskwych raz jeden milicjant. Wjskwi przeszukiwali samchód, milicjant przeglądał dkumenty. W czasie Stanu Wjenneg nie mŝna był przewzić paczek, które nie nadawały się d twarcia. Miał t związek z rzpwszechnianiem ultek przeciwk władzy. Brak przepustki zamykał ludzim wyjazd pza miejsce swjeg zamieszkania. P pzamykan wszystkie kina i teatry, c pwdwał brak rzrywek dla Obywateli.

8 Według mich Rdziców w pierwszych dniach Stanu Wjenneg najlepszym i najbezpieczniejszym rzwiązaniem był zstanie w dmu ze względu na wjsk i ddziały ZOMO. Mja Mama w rku szklnym 1981/1982 była w klasie maturalnej. W styczniu 1982 rku miała mieć studniówkę. W związku z wprwadznym Stanem Wjennym studniówka nie dbyła się. Stan wjenny nie spwdwał zakłóceń w kurswaniu linii dziennych w pznańskiej kmunikacji mŝna wyczytać w ksiąŝce 120lat kmunikacji miejskiej w Pznaniu, Lecz w dniach nie kurswały linie ncne tak jak nakazał praw. W rku 1982 na pznańskich bimbach pjawiły się napisy Slidarnść. RównieŜ w tym rku pjawiły się kartki na róŝne prdukty np. na mięs, mąkę czy alkhl. Mim wprwadzania d uŝytkwania kartek twarów nie starczał dla wszystkich, dlateg mój Tata wstawał gdzinie 3 w ncy, aby stanąć w klejce jak pierwszy tylk p t, Ŝeby mieć wybór mięsa. Dwiedziałem się równieŝ, Ŝe gdy ptrzebwan kawy d sklepu szła cała rdzina ( np. 4 sby), aby dstać 4 paczki teg prduktu. W tym trudnym kresie dla bywateli Plski benzyna była reglamentwana czyli wydzielana maksymalnie p 20 litrów na samchód. W radi słuchan kiedy i gdzie pjawią się cytrusy np. pmarańcze, które pjawiały się tylk na święta, a cieszyły się wielką ppularnścią. JeŜeli chdzi media w czasie Stanu Wjenneg t w stsunku d mediów w dzisiejszych czasach były nie d prównania. Istniały tylk trzy gazety: Trybuna Ludu, Głs Wielkplski (ukazywał się ran) raz Express Pznański (ukazywał się p płudniu), w telewizji były tylk dwa prgramy, w których w większści ukazywały się wiadmści, a dziennikarze występwali w wjskwych mundurach. Myślę, Ŝe stan wjenny był ciekawym, ale trudnym kresem w histrii naszeg kraju; nieptrzebnym raz wymusznym.

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN KARTY 1) Komunikat nr 1 Komisji Krajowej NSZZ SolidarnoÊç z 13 grudnia 1981 r. og oszony w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego. Zbiory prywatne. 1 KARTY

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Ryszard Moździerz Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Wspomnienia te poświęcam wszystkim tym, którzy starali się pomóc mi, w powrocie do Polski. A przede wszystkim: Marcie Gąsiorowskiej Józefowi Gruszce Henrykowi

Bardziej szczegółowo

Stanisław Sojczyński Warszyc jeden z żołnierzy wyklętych (1910 1947)

Stanisław Sojczyński Warszyc jeden z żołnierzy wyklętych (1910 1947) KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Stanisław Sojczyński Warszyc jeden z żołnierzy wyklętych (1910 1947) OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-596 GRUDZIEŃ 2010 Copyright

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH

AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ADWOKATURA POLSKA AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych,

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, STAN KATASTROFY Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, a także innych zjawisk, włącznie z mnogością spiskowych interpretacji.

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch PRAWO SPÓŁDZIELCZE Henryk Cioch Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów...11 Od autora...13 Wprowadzenie 1. Historia spółdzielczości w Polsce...17 2. Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce...20 2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZSGH: Jak wyglądały działania, które doprowadziły do transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku?

ZSGH: Jak wyglądały działania, które doprowadziły do transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku? Udało nam się doprowadzić do demokratyzacji państwa - wywiad z Panem Wojciechem Szaramą posłem PiS z Bytomia na temat RUCHU WOLNOŚCIOWEGO w Polsce i Bytomiu ZSGH: Jakie były początki NSZZ Solidarność w

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój Flirtach? godziny. Tychy. autobusami MZK na terenie innych miast niż Tychy. Być może takie rozwiązanie zostanie dopuszczone w przyszłości. Główny Inżynier PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Śląski Zakład

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Archiwalia i pamiątki stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Kielcach

Archiwalia i pamiątki stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Kielcach Archiwalia i pamiątki stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Kielcach Kielce 2012 2 Archiwum Państwowe w Kielcach Archiwalia i pamiątki stanu wojennego w Archiwum Państwowym w Kielcach Projekt zrealizowany

Bardziej szczegółowo

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki Anna Chochorowska CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU (PRACA DYPLOMOWA) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Od solidarności do wolności

Od solidarności do wolności Od solidarności do wolności Wolność polega na świadomym i dobrowolnym wyborze dobra. Wolność to nie moc czynienia tego, co chcemy, lecz prawo bycia zdolnym do czynienia naszej powinności. Słowa pochodzące

Bardziej szczegółowo

Trzeba działać szybko, nie tracąc

Trzeba działać szybko, nie tracąc www.dk.com.ua Śladami bestialstwa totalitaryzmu (str. 5) Nr 2 (489) styczeń-luty 2015 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Amerykański ekspert Putin to żaden mistrz Rosja

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo