Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)"

Transkrypt

1 Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom tel.: fax: Nazwa Zamawiającego CPD-ZP /2015 Oznaczenie sprawy Radom, dnia r. Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na udzielenie licencji na oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension lub równoważne. I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU: 1. Przedmiotem zakupu jest udzielenie licencji w ilości 10 sztuk na oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata) lub równoważnego zwanych dalej Oprogramowaniem. 2. Opis równoważności zawiera Załącznik nr 1 do zaproszenia. 3. Wykonawca gwarantuje, w przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego względem wyspecyfikowanego w ust 1, że jeśli nie będzie właściwie współdziałać z oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po usunięciu tego oprogramowania. 4. Sposób realizacji zamówienia powinien wykluczać reinstalację aktualnej warstwy systemowej oraz zapewnić możliwość podjęcia działań w kierunku rozwoju i rozbudowy istniejących systemów z zachowaniem spójności technicznej bloków architektonicznych składających się na środowiska systemów. 5. Minimalne parametry techniczne Oprogramowania zawiera Załącznik nr 2 do zaproszenia. II. WARUNKI FINANSOWE / ROZLICZENIA / PŁATNOŚCI: 1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty przeniesienia praw autorskich/udzielenia licencji/sublicencji na polach eksploatacji wskazanych w umowie, podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty. 2. Szczegółowy opis, zakres, i zasady realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposób rozliczenia zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie jest płatnikiem VAT w związku z tym nie mają zastosowania przepisy dotyczące towarów objętych odwrotnym obciążeniem. 1

2 III. IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. KRYTERIA OCENY OFERT: O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu). V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami oraz z wykorzystaniem Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia i musi zawierać informacje i dane określone w tym dokumencie, czyli pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy oraz cenę oferty zawierającą wszelkie koszty zgodnie z pkt II niniejszego zaproszenia. 2. Do oferty należy dołączyć: 1) kopię aktualnego odpisu KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 2) pełnomocnictwo, jeżeli sposób reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych załączonych dokumentów. VI. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 10: O terminie upływu składania ofert decyduje data, godzina wysłania a przez oferenta. 3. Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres 4. Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzone zostanie poprzez wysłanie maila zwrotnego na adres nadawcy. 5. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia. DYREKTOR Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów Robert Pasiński / podpis na oryginale/ 2

3 Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert na udzielenie licencji na oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata) - opis równoważności Opis równoważności: 1. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego względem oprogramowanie klastrowego SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata) Wykonawca musi wykazać, że dostarczone przez niego oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki równoważności. 2. Równoważność oprogramowania w stosunku do oprogramowania klastrowego SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata), oznacza że zaoferowane oprogramowanie równoważne spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w niniejszym zaproszeniu, w szczególności w zakresie: 1) warunków licencji/sublicencji, w każdym aspekcie licencjonowania/sublicencjonowania, które muszą być identyczne lub rozszerzone, przy czym rozszerzony zakres musi zawierać również wszystkie elementy licencjonowania, jak dla oprogramowania określonego w niniejszym zaproszeniu, 2) funkcjonalności równoważnego oprogramowania, które muszą być identyczne lub rozszerzone, przy czym rozszerzony zakres musi zawierać również wszystkie elementy funkcjonalności oprogramowania określonego w niniejszym zaproszeniu, 3) oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego w Systemie Biznesowym, 4) oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z Systemem Biznesowym NCTS2 opartym o dotychczas użytkowane oprogramowanie, 5) oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie rzeczywistym i pełną funkcjonalną zamienność oprogramowania równoważnego z oprogramowaniem określonym w niniejszym zaproszeniu. 3. Oprogramowanie równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania przez niego oferty mieć statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta. Niedopuszczalne jest zastosowanie oprogramowania równoważnego, dla którego producent ogłosił zakończenie jego rozwoju w terminie 3 lat licząc od momentu złożenia oferty. Niedopuszczalne jest użycie oprogramowania równoważnego, dla którego producent oprogramowania współpracującego ogłosił zaprzestanie wsparcia w jego nowszych wersjach. 4. Niedopuszczalne jest użycie oprogramowania równoważnego, dla którego producent ogłosił zaprzestanie wsparcia. 3

4 Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert na udzielenie licencji na oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata) - minimalne parametry techniczne Oprogramowania 1. Minimalne parametry techniczne Oprogramowania Lp Nazwa komponentu Licencje na oprogramowanie klastrowe Platforma systemowa Wymagania dla oprogramowania klastrowego Czas reakcji na zgłoszenie incydentu Gwarancja Nośniki danych Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata) lub równoważne - SUSE Linux Enterprise Server 11 - system biznesowy NCTS2 - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie fizycznych i wirtualnych klastrów o wysokiej dostępności w systemie SUSE Linux Enterprise Server oraz być przez niego wspieranym. Warunkiem koniecznym jest ciągłość działalności systemu biznesowego, ochrona spójności danych i wsparcie dla Oracle Cluster File System 2-4 godziny od zgłoszenia incydentu - obsługa zgłoszonych incydentów ma się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach miesięcy od dnia podpisania Protokołu Ilościowego bez zastrzeżeń przez Strony - pierwsza linia wsparcia dostępna i realizowana w języku polskim - zapewniające prawo do otrzymywania poprawek i nowych wersji w okresie świadczenia usługi wsparcia technicznego, - realizowane telefonicznie oraz drogą elektroniczną - uprawniające do zgłaszania nieograniczonej liczby incydentów telefonicznie, drogą elektroniczną, - wykonawca zamówienia musi zagwarantować, że oferowane rozwiązanie posiada możliwość świadczenia wsparcia technicznego, które jest realizowane w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nośników z wersją instalacyjną systemu operacyjnego. Na dostarczone nośniki Wykonawca zapewni Zamawiającemu gwarancję na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego bez zastrzeżeń 4

5 Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert na udzielenie licencji na oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata) wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem Radom, ul. Samorządowa 1, posiadającą NIP , reprezentowanym., zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w.. i adresem., posiadającym NIP.., wpisanym do CEIDG / wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr przez Sąd pod numerem., posiadającym kapitał zakładowy w wysokości zł, reprezentowanym na podstawie z dnia. r., przez.. którego tożsamość ustalono na podstawie.., zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi w dalszej części umowy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do sprzedaży i dostawy 10 sztuk oprogramowania..(nazwa oprogramowania ) wraz z udzieleniem prawa do jego korzystania na warunkach określonych w 5 oraz ze sprzedażą kompletu nośników z wersją instalacyjną tego oprogramowania, zwanych dalej Oprogramowaniem. 2. Terminom lub zwrotom użytym w niniejszej Umowie, Strony przyznają następujące znaczenie: 1) Dostawa Oprogramowania czynności związane z dostawą Oprogramowania obejmujące dostarczenie do miejsca spełnienia świadczenia określonego w 3 ust. 1 nośników z Oprogramowaniem, kluczy i dokumentów licencyjnych; 2) Licencja prawo do korzystania z Oprogramowania na warunkach określonych w 5; 3) Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 4) Podwykonawca - każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy; 5) Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktu oraz bieżącej współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji Umowy 6) "Gwarancja" - świadczenia Wykonawcy określone w 4; 7) Zgłoszenie - poinformowanie Wykonawcy o błędzie Oprogramowania powodującym konieczność podjęcia przez niego interwencji, lub zapytanie skierowane do Wykonawcy dotyczące funkcjonowania, konfiguracji lub zarządzania Oprogramowaniem. 2. Termin realizacji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 3. Dostawa Oprogramowania 1. Wykonawca w ramach Dostawy Oprogramowania jest zobowiązany do dostarczania kluczy licencyjnych oraz dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z Oprogramowania i jego dystrybucji (dokument licencyjny), a także nośników z Oprogramowaniem, do miejsca spełnienia świadczenia, którym jest siedziba Zamawiającego przy ul. Samorządowej 1 w Radomiu. 2. Dostawa i wszelkie czynności z nią związane realizowane będą przez Wykonawcę, w Dni Robocze w godzinach

6 3. Przed rozpoczęciem dostawy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemnie lub faksem na nr.. z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie zawierające, co najmniej: 1) datę, godzinę, 2) szczegółowy wykaz Oprogramowania dostarczanego w ramach dostawy z wyszczególnieniem ich nazw oraz liczby, 3) listę osób realizujących dostawę z wyszczególnieniem ich imienia i nazwiska oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. 4. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę powyższego terminu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dostawy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów dostawy do siedziby Zamawiającego, w szczególności kosztów opakowania, transportu. 6. W dniu Dostawy Oprogramowania Zamawiający dokona odbioru nośników z Oprogramowaniem wraz z kluczami licencyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z Oprogramowania i jego dystrybucji (dokument licencyjny) polegającego na ilościowym przyjęciu dostawy według specyfikacji oraz stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mechanicznych nośników, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego bez zastrzeżeń przez Strony (Załącznik nr 1). 7. W przypadku zastrzeżeń Wykonawca w ciągu 3 Dni Roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia zastrzeżeń i następnie do ponownego przedstawienia przedmiotu Umowy do odbioru wolnego od wad. Niezależnie od powyższej procedury odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dochowania terminów realizacji Umowy określonych w Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania ze wsparcia osób trzecich w trakcie odbiorów przedmiotu Umowy. 4. Zakres i warunki świadczenia Gwarancji 1. Na dostarczone Oprogramowanie Wykonawca zapewni Zamawiającemu Gwarancję na 36 miesięcy liczoną od dnia podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego bez zastrzeżeń przez Strony oraz gwarancję na nośniki Oprogramowania na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego bez zastrzeżeń przez Strony. 2. Zakres świadczonej Gwarancji na dostarczone Oprogramowanie obejmuje: 1) aktualizację Oprogramowania, w szczególności dostarczania nowych wersji Oprogramowania, dostarczania wersji podwyższonych, wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych, bez dodatkowych opłat licencyjnych; 2) wsparcia w korzystaniu z Oprogramowania, w szczególności: a) przyjmowania Zgłoszeń (Załącznik nr 2 do Umowy) Zamawiającego i potwierdzania w terminie określonym w ust. 4 b) świadczenia pomocy w zakresie obsługi Zgłoszeń w formie telefonicznej jak również w formie elektronicznej poprzez internetowy serwis pod wskazanym adresem. lub telefon., w języku polskim lub angielskim. c) udzielania w terminie określonym w ust. 5 odpowiedzi i porad technicznych związanych z eksploatacją Oprogramowania podając wraz z diagnozą problemu: - rozwiązanie zgłoszonego problemu lub - informację o przyczynie niemożności rozwiązania zgłoszonego problemu, d) zapewnienia elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanego Oprogramowania, wykaz znanych symptomów i rozwiązań w języku polskim lub angielskim (w tym programy korygujące do Oprogramowania) biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym 3. Gwarancja dla Oprogramowania i wszelkie czynnością z nią związane świadczona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach

7 4. Czas reakcji Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia od momentu wysłania Zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego wynosi 4 godziny; 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi o której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. c) w terminie 4 godzin od zgłoszenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Gwarancji z należytą starannością. 7. Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić pod wskazanym adresem strony internetowej dostępnym dla Zamawiającego, odpowiednie pliki do pobrania, zawierające poprawki/aktualizacje, nowe wersje Oprogramowania, niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producenta Oprogramowania. 8. W przypadku braku możliwości pobrania plików ze wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej, o której mowa w ust. 7, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia poprawek/aktualizacji/nowych wersji, na elektronicznych nośnikach informacji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia żądania, co zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania, którego wzór stanowi Załącznik nr 5. Żądanie Zamawiający składa w formie elektronicznej na adres mail: lub telefonicznie pod numerem Zamawiający ma możliwość wskazania minimum 4 przedstawicieli Zamawiającego, którzy będą zgłaszać problemy techniczne, bez ograniczeń co do ilości Zgłoszeń. 10. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadamiania z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem przedstawicieli Zamawiającego o planowanych przerwach technologicznych strony internetowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) i ust. 7, poprzez umieszczenie na niej informacji i za pomocą poczty elektronicznej. Wyżej wymieniony brak dostępu nie będzie podstawą do naliczania kary umownej opisanej w 7 ust. 6, pod warunkiem, że przerwa ta nie będzie trwała dłużej niż 4 godziny rocznie w okresie świadczenia Gwarancji. 11. Zamawiający zwraca Zgłoszenie Wykonawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu uzupełnienia/poprawienia. Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 3 Dni Roboczych i przedstawi Zgłoszenie do ponownej weryfikacji Zamawiającemu. 12. Podpisanie Zgłoszenia przez Przedstawiciela Zamawiającego będzie stanowiło potwierdzenie wykonania Gwarancji w zakresie wskazanym w Zgłoszeniu. 13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia nośnika, niezależnie od przyczyny jego powstania, chyba że wyłączną przyczyną było nieprawidłowe użytkowanie nośnika przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 7 Dni Roboczych od zgłoszenia go pocztą elektroniczną na adres.lub faksem na numer.. zobowiązuje się wymienić nośnik na nowy wolny od wad, przy czym uszkodzone nośniki muszą pozostać w siedzibie Zamawiającego. 5 Prawa własności intelektualnej 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w tym innym jednostkom podległym lub nadzorowanym przez Ministra Finansów, w ramach wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1, niewyłączonych licencji na Oprogramowanie określone w 1 ust. 1, w tym na jego aktualizacje. Przez udzielenie licencji rozumie się udzielenie jej Zamawiającemu przez Wykonawcę lub nabycie przez Wykonawcę od podmiotu trzeciego na rzecz Zamawiającego licencji na warunkach określonych w Umowie i przekazanie ich Zamawiającemu. 2. Udzielenie licencji, o których mowa w ust. 1, nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego bez zastrzeżeń i obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) korzystanie, odtwarzanie, stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu; 2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i zapisywanie oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii zapasowych, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania; 3) instalowanie i deinstalowanie pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji; 7

8 4) korzystanie z dokumentów kreowanych w ramach eksploatacji Oprogramowania oraz modyfikowania tych dokumentów; 5) rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych Zamawiającego; 6) prawo do wykorzystywania Oprogramowania dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego. 3. Licencje na Oprogramowanie nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych w Umowie, a w szczególności nie mogą ograniczać korzystania z infrastruktury sprzętowej Zamawiającego oraz innego oprogramowania zainstalowanego przez Zamawiającego lub innych uprawnionych użytkowników, a także ograniczać możliwości powierzenia utrzymania infrastruktury sprzętowej podmiotom trzecim niezależnym od Wykonawcy. 4. Wykonawca zapewnia, że licencje na korzystanie z Oprogramowania nie będą zawierały ograniczeń polegających na tym, że Oprogramowanie może być używane wyłącznie na jednej dedykowanej platformie sprzętowej lub może być wdrażane wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów. 5. Wykonawca udziela licencji na Oprogramowanie na czas nieoznaczony. 6. Licencje na Oprogramowanie mogą zostać wypowiedziane nie wcześniej niż po upływie 25 lat od ich udzielenia, przy czym okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 5 lat. 7. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego z udzielonych w ramach Umowy lub związanych z przedmiotem umowy praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 8. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po wykonaniu Umowy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność, za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie oraz z tytułów wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich pracowników oraz zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich wydatków, w tym odszkodowań, opłat i wynagrodzeń zapłaconych z ww. tytułów przez Zamawiającego. 9. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone zostało Oprogramowania lub aktualizacje, w chwili podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odpowiedniego protokołu. 10. Zakres licencji i praw autorskich nabytych na podstawienie niniejszej Umowy zapewnia Zamawiającemu możliwość udzielenia zamówienia na serwis osobom trzecim niezależnym od Wykonawcy, po zakończeniu Gwarancji. 6. Wynagrodzenie 1. Maksymalne całkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym koszty dostawy, opłaty licencyjne, wydatki Wykonawcy i podatek od towarów i usług (VAT), wynosi.. zł brutto (słownie:.. złote). 2. Szczegółowy wykaz poszczególnych cen jednostkowych licencji zawiera Załącznik nr 3 do Umowy. 3. Płatność zostanie dokonana w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony Protokół Odbioru Ilościowego (Załącznik nr 1), bez zastrzeżeń. 4. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując jako nabywcę Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. 8

9 7. Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w 4 ust. 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w 4 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia. 4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w 4 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia. 5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w 4 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwe korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa 4 ust. 10, przez okres dłuższy niż 4 godziny rocznie w okresie świadczenia Gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą godzinę niemożności korzystania z uprawnień z wyłączeniem przewidzianej przerwy technologicznej. 7. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niezgodnego z Umową wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% maksymalnej całkowitej wysokości wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie naliczane są niezależnie od siebie. 9. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. 8. Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących infrastruktury, informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych Zamawiającego oraz danych osobowych jego pracowników uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. Ujawnienie może nastąpić na rzecz osób, którymi Wykonawca posługuje się do wykonania Umowy, ale tylko w zakresie w jakim osoba taka musi mieć dostęp do informacji dla należytego wykonania Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy i inna osoba którą będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy otrzymująca informacje o których mowa w ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność informacji w czasie obowiązywania Umowy, a także po odstąpieniu od niej, jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 4. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych. 5. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za poufne informacje, które: 9

10 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę; 2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy oraz zobowiąże je do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności według wzoru obowiązującego u Zamawiającego, którego aktualną treść zawiera Załącznik nr 4 do Umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji z ust. 1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 8. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. 9. Oświadczenia Stron 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu w zakresie wykonywania niniejszej Umowy wszelkie niezbędne prawa do sprzedaży Oprogramowania wraz z zapewnieniem prawa do jego korzystania. 4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 10. Przedstawiciele Stron 1. Do bieżącej współpracy, w zakresie realizacji niniejszej Umowy (w tym podpisywania protokołów) upoważnione są następujące osoby: 1) po stronie Zamawiającego: tel.:.. tel.:.; tel.:.. lub inne wskazane przez Zamawiającego. 2) po stronie tel.: ; tel.: ; tel. ; lub inne wskazane przez Wykonawcę. 2. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia. 3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. 4. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia Zastępcę Dyrektora ds. Infrastruktury Teleinformatycznej. 10

11 11. Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, jeżeli Zamawiający mógł wymagać wykonania Umowy wyłącznie przez Wykonawcę; 2) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 10 dni; 3) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. 4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie. 5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 2, 3 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. 7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, o ile wykonany zakres przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla Zamawiającego. 8. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych dostaw lub usług do dnia wypowiedzenia Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. 12. Zmiany Umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz Przedstawicieli Zamawiającego. 13. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią Załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 4. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy. 11

12 5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. 6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 7. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Załączniki stanowiące integralna część Umowy: 1) Załącznik nr 1 Protokół Odbioru Ilościowego 2) Załącznik nr 2 Zgłoszenie 3) Załącznik nr 3 Wykaz cen jednostkowych dostarczanego Oprogramowania 4) Załącznik nr 4 Oświadczenie o ochronie informacji 5) Załącznik nr 5 Protokół przekazania. Zamawiający Wykonawca 12

13 Załącznik nr 1 do Umowy nr (...) z dn. r. Protokół Odbioru Ilościowego do Umowy nr (...) z dn.. Miejsce dostawy:..... W dniu... dokonano odbioru Oprogramowania, wymienionego poniżej. Lp. Nazwa Numer fabryczny/licencji Sztuk Uwagi Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*. Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został wykonany w terminie* * niepotrzebne skreślić 1. Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu Uwagi: Za Zamawiającego: (imię, nazwisko i podpis) Za Wykonawcę: (imię, nazwisko i podpis) 13

14 Załącznik nr 2 do Umowy nr (...) z dn... r. ZGŁOSZENIE Radom.. dnia. Kolejny numer zgłoszenia u użytkownika: Numer w rejestrze zgłoszeń w ośrodku serwisowym Wykonawcy: Opis błędu/pytanie: /201.. /201.. Uwagi (załączniki): 1. Administrator zgłaszający (imię i nazwisko): Kontakt do zgłaszającego administratora ( , telefon): IP serwera: Nazwa i wersja OS: Nazwa hosta: Serwer zarządzający: Wersja aplikacji: Zabezpieczono logi: Inne (np. pojawiające się komunikaty, pozostałe wolne miejsce na dysku, itp.):... Data i godzina zgłoszenia Imię, nazwisko oraz podpis zgłaszającego Opis rozwiązania problemu (diagnoza oraz odpowiedzi i porady techniczne): Data i godzina udzielenia odpowiedzi/rozwiązania Imię, nazwisko oraz podpis realizującego zgłoszenie Data i godzina zamknięcia zgłoszenia Imię, nazwisko oraz podpis osoby potwierdzającej zamknięcie zgłoszenia * niepotrzebne skreślić 14

15 Załącznik nr 3 do Umowy nr (...) z dn. (...) Szczegółowy wykaz cen jednostkowych dostarczanego Oprogramowania (kopia Formularza oferty) 15

16 Załącznik nr 4 do Umowy nr (...) z dn. (...) Oświadczenie o ochronie informacji Radom, dnia.../.../20... r.. Imię i nazwisko... Nazwa instytucji/firmy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1, Radom OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI Oświadczam, że zobowiązuję się do: 1) nieujawniania jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych, budowlano-architektonicznych i planistycznych dotyczących systemów i sieci informatycznych oraz teleinformatycznych, a także danych w nich zawartych, z którymi zapoznałam/zapoznałem się w trakcie obecności w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, 2) wykorzystania w/w informacji jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do nadzoru lub współpracy. Ujawnienie informacji określonych w pkt 1) jest dopuszczalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa. Zostałem pouczony o treści przepisów : 1.Art. 306 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) 1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 2.Art. 266 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 16

17 3.Art. 267 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.. 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w 1-3 ujawnia innej osobie. 4.Art. 268 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Jeżeli czyn określony w 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat Kto, dopuszczając się czynu określonego w 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 5.Art. 268a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat Kto, dopuszczając się czynu określonego w 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 6.Art. 269 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w 1, niszcząc albo wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.. czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 17

18 Protokół Przekazania do Umowy nr (...) z dn.. Załącznik nr 5 do Umowy nr (...) z dn... r. Miejsce dostawy:..... W dniu... dokonano przekazania nośnika zawierającego... Przekazania dokonano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*. Przekazanie zostało wykonane w terminie /nie zostało wykonany w terminie* * niepotrzebne skreślić 1. Zgodnie z Umową przekazanie powinno nastąpić do dnia Faktyczne przekazanie nastąpiło w dniu Uwagi: Za Zamawiającego: (imię, nazwisko i podpis) Za Wykonawcę: (imię, nazwisko i podpis) 18

19 Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert na do oferty na zakup licencji na oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata) lub równoważne wzór Formularza Ofertowego. O F E R T A Na udzielenie licencji na oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata) lub równoważne Oznaczenie sprawy: CPD-ZP /2015 W odpowiedzi na zaproszenie z dnia r. do składania ofert na zakup licencji na oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata) lub równoważne składam/y niniejszą ofertę: L.p. Nazwa produktu Ilość sztuk licencji Cena jednostkowa brutto złotych za 1 sztukę licencji Łączna cena brutto złotych (3 x 4) Oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription 10 Level, Inherited Virtualization, 3 lata) /. (wpisać nazwę oprogramowania równoważnego jeśli dotyczy) Wykonawca: Nazwa podmiotu:. Adres:... Telefon: Faks: Regon: NIP: Nr KRS: Osoba do kontaktów:.... tel Oświadczam/y, że: 1) akceptuję/my wszystkie warunki określone w zaproszeniu do składania ofert na zakup licencji na oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension for x86 and x86_64 (1-2 CPU Sockets, Inherited Subscription Level, Inherited Virtualization, 3 lata lub równoważnych i nie wnoszę/nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, 2) cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty określone w pkt II (Warunki finansowe/rozliczenia/płatności) niniejszego zaproszenia oraz opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług, 3) zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia Umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego..... miejscowość, data.... Podpis osób/y upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy/ów oraz pieczątka/i imienne/a 19

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo