Podstawy Zarządzania ćwiczenia zakres tematyczny zaliczenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy Zarządzania ćwiczenia zakres tematyczny zaliczenia."

Transkrypt

1 Podstawy Zarządzania ćwiczenia zakres tematyczny zaliczenia. 1. Analiza PEST (umiejętność praktycznego przeprowadzenia analizy). Próba określenia jaki sposób poszczególne otoczenia wpływają na organizację, ewentualnie również prognozy oddziaływania czynników z otoczenia polityczno-prawnego, ekonomicznego, społecznokulturowego, technologicznego, bliższego. 2. Analiza SWOT (umiejętność praktycznego przeprowadzenia analizy). Mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia. Pomaga odpowiedzieć na pytania: Czym jest organizacja dziś? Czym powinna być w przyszłości? Jaka powinna być droga ku temu. 3. Definicja ZARZĄDZANIA Zarządzania to decydowanie; działanie podejmowane po to by wykorzystać potencjały ludzkie i techniczne w celu osiągnięcia określonych celów organizacji, inne definicje. 4. Definicja ORGANIZACJI Np. Kotarbińskiego i Bogdanienki. Co się składa na organizację? Zespół ludzi, odpowiednie środki, wspólne zadania, wynik lepszy niż w wypadku indywidualnych działań, podział pracy, koordynacja, świadome wyznaczanie celów. Organizacja po coś, działa w sposób funkcjonalny i dostosowuje swoje narzędzia i działania po to, by osiągnąć cele. 5. ZMIANY w organizacji i rodzaje zmian (restrukturyzacja, lean manadgement wyszczuplenie organizacji, outsourcing, outplacement, co-sourcing, dywestycje, empowerment upoważnienie, downsizing zmniejszenie rozmiarów, reingeenearing czysta karta, reorganizacja strategiczna) 6. PODZIAŁ ORGANIZACJI status prawny. Władzy publicznej (urzędy, samorządy, wojsko, policja, straże), gospodarcze (spółki handlowe, spółdzielnie, banki, jednostki badawcze, przedsiębiorstwa państwowe, izby gospodarcze), usług społecznych (oświata, służba zdrowia, opieka, edukacja wyższa, kultura, resocjalizacja), zrzeszeniowe (stowarzyszenia, kościoły, związki zawodowe, partie uczestnictwo w nich po to by zaspokoić partykularne interesy lub potrzeby psychologiczne). 7. Definicja PRZEDSIĘBIORCY. Np. osoba zajmująca się działalnością gospodarczą/organizacyjną, kieruje przedsięwzięciami, podejmuje decyzje o wykorzystaniu zasobów, odpowiada za firmę, ma prawo do zysku). 8. Definicja OTOCZENIA ORGANIZACJI. Np. To co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami, oddziałuje na nią. Organizacja zawsze działa w otoczeniu, które wpływa na nią, podobnie jak ona sama wpływa na otoczenie. 9. OTOCZENIE BLIŻSZE/OTOCZENIE DALSZE. Bliższe podmioty i czynniki bezpośrednio wpływające na organizację i na które wpływa organizacja. Dalsze zespół czynników zewnętrznych od których jest uzależniona organizacja, a na które sama nie ma bezpośredniego wpływu. 10. ZMIANY w OTOCZENIU, METODY PRZEWIDYWANIA. Obserwowanie trendów, czyli trwałych i istotnych zmian możliwych do przewidzenia. Metoda delficka odwołanie do opinii ekspertów, następnie wspólna korekta opinii, wypracowanie względnie spójnego stanowiska. Metoda scenariuszowa badanie różnych wariantów szans ich wystąpienia, próba określenia konsekwencji, co by było gdyby? Foresight systematyczne przewidywanie przyszłości oraz proaktywne działania na rzecz wystąpienia określonych zmian (edukowanie, stymulowanie, np. wspólnie z ngo, rządem). 11. CYKL DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO Cykl organizacyjny to działanie zmierzające do określonego celu, charakteryzujące się zachowaniem odpowiedniej kolejności etapów. Przygotowanie, wykonanie, kontrola. Szczegółowo zaś: postawienie jasnego, ściśle określonego celu; zbadanie warunków i środków, które trzeba zastosować aby osiągnąć cel; planowanie działania; przygotowanie warunków i środków uznanych

2 za niezbędne do zastosowania; realizacja, czyli wykonanie działania; kontrola wyników i wyciągnięcie wniosków. Koncepcję cyklu organizacyjnego pracował Le Chatelier. Cel powinien być jedyny, ścisły, ograniczony, użyteczny. 12. DETERMINIZM POZNAWCZY. Zjawiska organizacyjne są ze sobą połączone. Zależność przyczynowo-skutkowa. Te same zjawiska dają podobne wyniki. Nie ma przypadku. 13. STRUKTURY ORGANIZACYJNE. Układ relacji łączących elementy organizacji. Podstawowe elementy to: stanowiska pracy i komórki organizacyjne. 14. STRUKTURY ze względu na: charakter relacji - formalne (sformalizowane), nieformalne (niesformalizowane). stopień centralizacji władzy scentralizowane, zdecentralizowane rozpiętość kierowania i wielkość komórek organizacyjnych smukłe, płaskie. 15. PARAMETRY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH wg Henry'ego Mintzberga. Zwłaszcza: mechanizmy spajające (etos, poczucie misji, przepisy i standardy), szkolenie i indoktrynacja (jaki jest ich cel), specjalizacja (określanie wąskich lub szerokich kompetencji), formalizacja (wpływ na procesy decyzyjne, wydajność, innowacyjność). 16. KONCEPCJE/KIERNKI ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI a) kierunki klasyczne (naukowego zarządzania, administracyjny, human relations/psychospołeczny); b) podejście systemowe; c) nowoczesne (gry organizacyjnej, równowagi organizacyjnej, nowofalowe/postmodernistyczne). 17. NAUKOWE ZARZĄDZANIE/NAUKOWA ORGANIZACJA PRACY. Zwany też kierunkiem przemysłowym. Specjalizacja, szkolenie, nadzór, praca akordowa. Przedstawiciele to m. in: Fryderyk W. Taylor (inżynier, wynalazca, racjonalizator, porzuca Harvard i zostaje ślusarzem. Stosuje metod badawcze z nauk ścisłych. Badacz i innowator, np. sortowaczki kulek do łożysk oraz ładowacze z Bethelem. Nadzór nad pracownikami, specjalizacja kierownictwa), ale też Henry L. Gant (praca od zadania z premią, premia dla nadzorcy, karty instrukcyjne, jasne polecenia i kryteria oceny wykonania zadania, ważna rola szkolenia i funkcja instruktora,), Henry Ford (taśma produkcyjna Forda T), Frank i Lilian Gilbreth (ergonomia, mikroruchy, innowacje np. stół na cegły o regulowanej wysokości, Lilian badała zmęczenie nieuniknione <ogólne> oraz zbędne <bezcelowe> oraz zagadnienia motywacji pozapłacowej oraz pobudzania konstruktywnego współzawodnictwa), Henri Le Chatelier (cykl działania organizacyjnego). 18. KIERUNEK ADMINISTRACYJNY. Socjolog Max Weber (biurokracja, administracja, bezosobowe przepisy; władza może mieć różne źródła, podział ze względu na pochodzenie władzy tradycyjna, charyzmatyczna, legalna, rodzaje podporządkowania ze względu na typ władzy poddani, zwolennicy, posłuszni względem prawnie ustanowionego bezosobowego porządku; biurokracja zorganizowana w oparciu o zasady: ścisłego podziału pracy, formalizacji i przewidywalności działania, osobistej wolności urzędników, hierarchii urzędowej, oddzielenia stanowisk urzędowych od interesów zajmujących je osób, dokumentacji). Henri Fayol (zarządzania można się nauczyć, 14 zasad zarządzania, np. podział pracy, autorytet, dyscyplina, jedność rozkazodawstwa, jednolitość kierownictwa, podporządkowanie interesów osobistych interesowi ogółu więcej na s. 105 Bogdanienko). 19. KIERUNEK HUMAN RELATIONS/PSYCHO-SPOŁECZNY. Elton Mayo (wydajność pracy uzależniona również od relacji i stopnia realizacji potrzeb społecznych; eksperyment w fabryce przędzy, premie za przekroczenie normy, samo wprowadzenie zmiany w statyczne środowisko powoduje wzrost wydajności, ). Mary Parker Follet (krytyka tayloryzmu, psychologia pracy, rządzi się z ludźmi, a nie ludźmi, ludzie powinni być odpowiedzialni za coś, a nie przed kimś, władza możliwa do delegowania i współdzielenia, kierownik jako koordynator zbiorowych wysiłków, rozwiązaniem konfliktu nie jest dominacja jednej strony lub kompromis, lecz integracja pragnień, interesów, postulatów). Abraham Maslowe (badał motywacje ludzkie, piramida Maslowe'a potrzeby biologiczne, bezpieczeństwa,

3 przynależności, szacunku, realizacji). 20. PODEJŚCIE SYSTEMOWE. Zerwanie z postulatem poznawania całości poprzez analizę części (dogmat kartezjański). Najważniejsze dla zrozumienia logiki funkcjonowania systemów jest zrozumienie powiązań, jakie zachodzą między jego elementami i między tymi elementami, a ich zewnętrzem. Wcześniej analizowano relacje liniowe (przyczyna-skutek), teraz zwrócenie uwagi na sprzężenie zwrotne. Otwarcie na: synergię (elementy wchodzą w relacje i tworzą nowe jakości), ekwiwalentność (taki sam efekt może być osiągnięty różnymi drogami), suboptymalizację (taka optymalizacja, która doprowadza do rzeczywistego polepszenia funkcjonowania całego systemu). Podejście systemowe od połowy XX wieku. 21. NOWOCZESNE PODEJŚCA na przykładzie podejścia postmodernistycznego. Rozwiązanie konkretnych problemów powinno być dostosowane do sytuacji i uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych). Podejście sytuacyjne sytuacjonista powinien kierować się pragmatyzmem i relatywizmem. Jakie jest odpowiednie rozwiązanie? To zależy. 22. MENEDŻER. Osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania. Zadania (role) menedżera: przewodzenie, planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kontrolowanie motywowanie. 23. OBSZARY LUDZKICH POTRZEB i OBOWIAŻKI PRZYWÓDCY wg JOHNA ADAIRA: Potrzeby zespołu ustalanie standardów, utrzymanie dyscypliny, tworzenie ducha zespołu, szkolenie i rozwijanie; potrzeby zadania określanie celów, kontrola działań, korygowanie planu; potrzeby jednostki zajmowanie się problemami osobistymi, ustalanie sensu, rozwijanie kompetencji. 24. PRZYWÓDZTWO. Cechy osobowości i umiejętności lidera s. 139; Siatka stylów kierowania s Definicja INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ. Składają się na nią: samoświadomość, samokontrola, motywacja, empatia, umiejętności społeczne. 26. KONCEPCJA PRZYWÓDZTWA SYTUACYJNEGO KENA H. BLANCHARDA SLII Podwładny o niskich kompetencjach i wysokim zaangażowaniu właściwy styl przywództwa dyrektywny / instruktażowy (buduj, ucz, sprawdzaj postępy). Podwładny o niskich kompetencjach i zaangażowaniu właściwy styl przywództwa trenerski (kieruj, wspieraj, pokazuj właściwe drogi). Podwładny o dobrych kompetencjach i średnim zaangażowaniu właściwy styl przywództwa wspierający (chwal, słuchaj, wciągaj). Podwładny o wysokich kompetencjach i zaangażowaniu właściwy styl przywództwa delegujący (przekazuj zadania, nie przeszkadzaj w wykonaniu). 27. WIZJA ORGANIZACJI. Nasycony pozytywnymi emocjami obraz organizacji w przyszłości. 28. MISJA ORGANIZACJI zestaw względnie trwałych celów organizacji. 29. Definicja STRATEGII ORGANIZACJI Np. plan działań służąc menedżerom do pozycjonowania organizacji czy skutecznego konkurowania. Strategia to długookresowy plan działania. 30. UPROSZCZNY PROCES PLANOWANIA STRATEGICZNEGO. a) analiza organizacji (siły, słabości, zasoby, umiejętności, relacje, inne) + analiza otoczenia (jego wpływ na organizację, np. PEST); b) ustalenie wizji i misji; c) określenie celów; d) sprecyzowanie celów w zakresie rynków i produktów ; e) wyznaczenie sposobów osiągnięcia celów (np. w zakresie zapewnienia odpowiedniej pozycji rynkowej, stworzenia innowacji, osiągnięcia zysków itp.). 31. RELACJE z KONKURENTAMI konfrontacja, budowa nisz rynkowej, unikanie konkurencji, kooperacja. 32. STRATEGIE WOBEC RYNKÓW I PRODUKTÓW

4 penetracja rynku poprawa pozycji firmy w zakresie dostarczania obecnych produktów obecnym klientom; rozwój rynku szukanie nowych nabywców na produkty, ewentualnie lekka niewielka ich modyfikacja; rozwoju produktu nowe wersje produktu kierowanego do dotychczasowych klientów; dywersyfikacji nowe produkty dla nowych grup odbiorców. 33. METODA ANALIZY STARTEGICZNEJ BCG. Tempo wzrostu rynku w stosunku di względnego udziału produktu w rynku. Gwiazdy duży udział w rosnącym rynku, produkt wymaga dużych inwestycji, ale ma szansę zapewnić w przyszłości duży i stabilny zysk Dojne krowy - rynek już nie rośnie lub też rośnie wolno, ale produkt ma duży udział, produkt bardzo zyskowny, nie wymagający już znacznych inwestycji. Znaki zapytania mały udział w nadal rosnącym rynku, konieczna jest decyzja czy dużo w niego zainwestować by stał się gwiazdą a potem może dojną krową, czy też uniknąć inwestycji gwarantując średni, lecz stabilny zysk, ale ryzykując degradację rynkową produktu Psy (kule u nogi) mały udział w wolno lub w ogóle nie rosnącym rynku, raczej do odstrzału (wycofanie z rynku). 35. BENCHMARKING. Porównywanie się do lidera rynku, naśladowanie danych praktyk lidera. 36. TQM. Total Quality Manadgement Całkowite Zarządzanie Jakością. 37. KULTURA ORGANIZACYJNA. Wartości przejawiające się w podstawowych normach właściwych dla organizacji (we wielu wymiarach). Na zarządzanie mają wpływ pewne normy kulturowe, zwłaszcza indywidualizm/kolektywizm, męskość/kobiecość, skłonność do ryzyka/zachowawczość w działaniu, orientacja długoterminowa/orientacja krótkoterminowa, autorytaryzm/demokratyzm itp. Kultura organizacji integruje jej uczestników, oferuje im wspólny aparat pojęciowy, zawiera kryteria nagradzania i karania, wyznacza kryteria statutu. 38. ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM SPOŁECZNYM ORGANIZACJI. Cztery podstawowe funkcje: pozyskiwanie i alokacja uczestników, formowanie wydolności uczestników (rozwijanie wiedzy i umiejętności, sprzyjanie samorealizacji, poprawa warunków pracy), formowanie postaw i aktywizowanie do działania na rzecz organizacji, formowanie środowiska pracy, czyli godnych i przyjaznych warunków pracy. 39. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Zintegrowany i niepowtarzalny zbiór czynności decyzyjnych wykonywanych do osiągnięcia wymaganych zakresem pracy celów, ograniczonych środkami, według określonej metodologii. 40. PROJEKT. Nowatorskie, unikalne złożone, grupowe, koordynowane przedsięwzięcie ograniczone w czasie, ukierunkowane na realizację celu, często strategicznego i o wysokim, na ogół, wymogu jakości. Projekty są unikalne, ciągłe i powtarzalne są zaś procesy. Przykładowe typy projektów: nowego produktu, kampanii promocyjnej, wdrożenia, zarządzania jakością, budżetowe, reorganizacyjne itp. 41. RODZAJOWY PODZIAŁ PROJEKTÓW. Naukowo-badawcze, przemysłowe (produkcja, zaopatrzenie, logistyka), techniczne (automatyzacja, procesy produkcyjne), administracyjne (np. w sektorze publicznym, ale nie tylko), ekonomicznoorganizacyjne (zarządzanie produkcją, finanse, marketing, jakość, potencjał społeczny). 42. MARKETING. Proces społeczno-gospodarczy polegając na zrozumieniu, kształtowaniu, dostarczaniu wartości pozwalającej zaspokoić potrzeby określonej grupy nabywców w sposób tworząc satysfakcję (potrzeby definiujemy jako stan odczuwania braku zaspokojenia). 43. WARTOŚĆ DLA KLIENTA. Wartość oferty (korzyści produktowe, korzyści usługowe, korzyści wizerunkowe) + Koszty oferty (cena, koszt zakupu, koszty użytkowania). 44. STRATEGIA MARKETINGOWA. Koncepcje i sposoby wykorzystywania zasobów przedsiębiorstwa oraz możliwości rynkowych do

5 tworzenia i dostarczania wartości dla nabywców docelowych. Składają się na nią: strategia obsługi rynku produktowego (segmentacja rynku, wybór rynku docelowego, pozycjonowanie oferty) oraz projektowanie oferty rynkowej (tworzenie i dostarczanie wartości dla nabywców docelowych). 45. RYNEK DOCELOWY. Pożądani klienci, dobrze zdefiniowani, podzieleni na jednorodne grupy nabywców w ramach segmentów rynkowych. 46. SEGMENTY RYNKOWE. Określone obszary wyróżnialne ze względu na dane cechy grup klientów (to klienci tworzą segment). Na rynku konsumpcyjnym można wyróżnić następujące kryteria segmentacji: cechy demograficzne (płeć, wiek, wielkość rodziny); cechy geograficzne (wielkość jednostek osiedleńczych, klimat); cechy ekonomiczno-społeczne (wykształcenie, zawód, grupa społeczna, wyznanie, rasa, narodowość, dochody); cechy psychograficzne (osobowość, styl życia, innowacyjność, skłonność do ryzyka); cechy behawioralne (status, stopień lojalności wobec produktów i marek); cechy preferencyjne (rodzaj preferowanych korzyści, miejsce zakupu) 47. METODY PRZEPROWADZENIA SEGMENTACJI RYNKOWYCH prosta (ze względu na jedno kryterium); wielofazowa (wskazywanie nisz rynkowych); podejście macierzowe (wiele kryteriów porównywanych równolegle); podejście badawcze (bazuje na badaniach marketingowych, ilościowych i jakościowych). 48. MARKA Nazwa, znak, symbol, projekt graficzny lub kombinacja tych elementów, pozwalających na zidentyfikowanie dostawcy danych produktów i wyróżnić ich ofertę spośród konkurencyjnych. Podstawowe funkcji marki: wyróżniająca, gwarancyjna, promocyjna. 49. PROMOCJA. Formy czyste: reklama (płatna, bezosobowa forma prezentowania i popierania produktów); public relations (działania komunikacyjne na rzecz zrozumienia obu stron ofertodawcy i ofertobiorcy, a także na rzecz kształtowania tożsamości, rozwiązywania sytuacji kryzysowych itp.); promocja sprzedaży (krótkookresowe bodźce do zakupu w danym czasie); promocja osobista (w danym miejscu i czasie). Formy mieszane promocji: marketing bezpośredni (interaktywny system komunikowania z odbiorcą np. telemarketing, mailing, sprzedaż katalogowa, teleshoping); promocja wystawiennicza, sponsoring, promocja wkomponowana, programy lojalnościowe, promocja internetowa. 50. CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI. Faza przedsiębiorczości (szybki wzrost, pozyskiwanie nowych zasobów, orientacja na rynek i na klienta); faza zespołowości (reorientacja do wewnątrz, konsolidacja zespołu, utrwalanie praktyk i działań); faza formalizacji (stabilność, przewidywalność, specjalizacja, sformalizowanie struktury); faza odnowy (przełamanie rutyny, otwarcie na zewnątrz, decentralizacja, ekspansja, dywersyfikacja) SUSTAINABLE. Elastyczne dostosowanie się do ciągłych zmian w otoczeniu, zdolność do funkcjonowaia w warunkach zmian i chaosu. 52. OTOCZENIE TURBULENTNE. Otoczenie złożone, szybko zmieniające się, o wysokiej konkurencyjności. Presja szybkich zysków, zmiany technologiczne i środowiskowe, bardzo duże znaczenie innowacji, informacji, sieciowości. 53. PRZYWÓDZTWO definicja zgodna z koncepcją sustainable. Kierowanie organizacji ku osiąganiu jej celów przez wpływ na zachowanie, oparte na zaufaniu zwolenników. 54. INNOWACJE. Implementacje nowych pomysłów, które kreują wartość. Obecnie główny mechanizm osiągania

6 konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa. Mogą być procesowe, produktowe, proceduralne (inne wyróżnienie: produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne). UWAGA! Innowacje zakłócające. 55. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ. Strategi polegająca na dostarczaniu właściwej wiedzy właściwym ludziom we właściwym czasie i pomaganie ludziom w dzieleniu się wiedzą, a także stosowanie informacji w taki sposób, aby poprawić działania organizacji.

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania Mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Cykl życia organizacji Cykl życia organizacji Jest

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji i zarządzania

Podstawy organizacji i zarządzania Podstawy organizacji i zarządzania mgr Magdalena Marczewska TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mmarczewska@wz.uw.edu.pl Struktura organizacyjna Struktura

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania. Dr Janusz Sasak. Rozwój koncepcji zrządzania. Strategia

Podstawy zarządzania. Dr Janusz Sasak. Rozwój koncepcji zrządzania. Strategia Podstawy zarządzania Dr Janusz Sasak Rozwój koncepcji zrządzania Koncepcja przedsiębiorstwa Koncepcja funkcjonalna Koncepcja marketingowa Koncepcja zarządzania strategicznego Strategia Dział sztuki wojennej

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami: Paweł Grzeszczuk Cezary Kuks

Zarządzanie kadrami: Paweł Grzeszczuk Cezary Kuks Zarządzanie kadrami: Paweł Grzeszczuk Cezary Kuks Definicja: Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces celowego grupowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania

Podstawy zarządzania Podstawy zarządzania mgr Magdalena Marczewska TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mmarczewska@wz.uw.edu.pl Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie Procedura STP Zasady marketingu Segmentacja Decyzje strategiczne - STP Wybór docelowego Pozycjonowanie oferty rynkowej Decyzje taktyczne marketing-mix

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Zachowania organizacyjne: Motywacja Schemat integrujący podejścia do zarządzania Podejście systemowe uznanie wewnętrznych zależności oraz wpływów otoczenia Spojrzenie sytuacyjne uznanie sytuacyjnego charakteru

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Struktury organizacyjne. Marek Angowski

Struktury organizacyjne. Marek Angowski Struktury organizacyjne Marek Angowski Pojęcie struktury organizacyjnej Struktura organizacyjna - jest to system zarządzania składający się z powiązanych ze sobą elementów i procesów organizacji oraz zachodzących

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy kontrolowania. Wykład 16

Podstawowe elementy kontrolowania. Wykład 16 Podstawowe elementy kontrolowania Wykład 16 Istota kontroli w organizacji Kontrola to taka regulacja działao organizacji, która sprawia, że jakiś założony element wyniku organizacji pozostaje w możliwych

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. Sztuka wojny w biznesie.

STRATEGIA. Sztuka wojny w biznesie. PODSTAWY ZARZĄDZANIA dr Mariusz Maciejczak STRATEGIA. Sztuka wojny w biznesie. www.maciejczak.pl STRATEGIA Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i jej zmianie, jeśli jest to konieczne [Drucker]

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Zajęcia Ostatnio: Trochę o organizacji i zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w biznesie

Przywództwo w biznesie Nowe koncepcje przywództwa w biznesie dr hab. Sławomir Winch Przywództwo w biznesie Seminarium dla nauczycieli Warszawa, 25.11.2016 r. Przywództwo wybrane definicje Przywództwo jest to zdolność wpływania

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA TEMAT PRACY : KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO MARTA TRZONKOWSKA

PODSTAWY ZARZĄDZANIA TEMAT PRACY : KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO MARTA TRZONKOWSKA PODSTAWY ZARZĄDZANIA TEMAT PRACY : KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO WYKONAŁY: ADA NOWICKA MARTA TRZONKOWSKA PROWADZĄCY: MGR. MARCIN DARECKI ZARZĄDZANIE Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr.

Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr. Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr. We współczesnym świecie bardzo szybko zmieniają się zarówno warunki pracy, jak i sposoby działania firm. Rosną wymagania wobec pracowników, pojawiają

Bardziej szczegółowo

Prof. Dr Hab. Aneta Zelek Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy

Prof. Dr Hab. Aneta Zelek Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Informatyki Prof. Dr Hab. Aneta Zelek Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2009 jako projekt badawczy Copyright

Bardziej szczegółowo

Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, Spis treści PRZEDMOWA 13

Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, Spis treści PRZEDMOWA 13 Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, 2011 Spis treści PRZEDMOWA 13 Część I. WPROWADZENIE Rozdział 1. KIEROWANIE I KIEROWNICY 19 Organizacje i potrzeba

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

dr Robert Blażlak Przedsiębiorczośd

dr Robert Blażlak Przedsiębiorczośd dr Robert Blażlak Przedsiębiorczośd Definicje według J.Penca Gotowośd i zdolnośd podejmowania i rozwiązywania, w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętnośd wykorzystywania pojawiających

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna a strategia

Struktura organizacyjna a strategia Struktura organizacyjna a strategia Dopasowuje się do strategii (Chandler) Wpływa na postrzeganie strategii Warunkuje decyzje strategiczne Zawęża amplitudę zmian strategicznych Ułatwia (lub hamuje) tworzenie

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne

Przywództwo sytuacyjne Przywództwo sytuacyjne Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCY: Daniel Lichota PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Daniel Lichota* *Trener, coach, stały współpracownik Szkoły Liderów. 1 2 3 Lider zespołu Lider

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji marketingowej

Analiza sytuacji marketingowej Analiza sytuacji marketingowej dr Bartłomiej Kurzyk OFERTA KONKURENCJI POTRZEBY KLIENTÓW ZDOLNOŚCI FIRMY 1 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym IT

Zarządzanie zespołem projektowym IT Zarządzanie Zarządzanie zespołem projektowym IT zespołem projektowym IT OKREŚLANIE CELU Straciwszy ostatecznie cel z oczu, podwoiliśmy wysiłki Mark Twain Ludzie, którzy efektywnie wykorzystują swój czas,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Wprowadzenie filip.januszewski@wsl.com.pl Katedra Ekonomii i Marketingu warunki zaliczenia obecności 2 Ewolucja zarządzania Planowanie krótkookresowe Planowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE. Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE. Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE Zmiana organizacyjna a problemy struktur międzynarodowych STRUKTURA ORGANIZACJI Struktura jest całością funkcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Modele organizacji Teoria klasyczna model H.Fayola

Modele organizacji Teoria klasyczna model H.Fayola Czynności przedsiębiorstwa: 1.Czynności techniczne 2.Czynności rachunkowościowe 3.Czynności finansowe 4.Czynności ubezpieczeniowe 5.Czynności handlowe 6.Czynności administracyjne Przewidywanie Organizowanie

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy zarządzania. dr Michał Pulit

Teoretyczne podstawy zarządzania. dr Michał Pulit Teoretyczne podstawy zarządzania dr Michał Pulit Literatura Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Warszawa 2002, PWE. Fudaliński, J., Smutek, H., Kosała, M., Dołhasz, M., Podstawy

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania. Elementy planowania. Definicja procesu zarządzania. Dr Janusz Sasak

Podstawy zarządzania. Elementy planowania. Definicja procesu zarządzania. Dr Janusz Sasak Podstawy zarządzania Dr Janusz Sasak Definicja procesu zarządzania Ciągłe lub cykliczne wykonywanie działań kierowniczych ujmowanych w cztery podstawowe funkcje planowanie, organizowanie, przewodzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Geneza koncepcji zzl. pierwotnie: podejście do sprawowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach amerykańskich w latach 80-tych XX

Geneza koncepcji zzl. pierwotnie: podejście do sprawowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach amerykańskich w latach 80-tych XX dr Joanna Purgał-Popiela ZZL Geneza koncepcji zzl Human Resources Management (HRM) pierwotnie: podejście do sprawowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach amerykańskich w latach 80-tych XX Modelowe

Bardziej szczegółowo

Matulewicz Jolita Nowak Magdalena

Matulewicz Jolita Nowak Magdalena Matulewicz Jolita Nowak Magdalena Struktura organizacyjna- układ relacji łączących elementy organizacji w zorganizowaną całość, aby zapewnić efektywność organizacji. Elementy struktury organizacyjnej:

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa i etapy jej analizy Co to jest strategia? program działania określający główne cele firmy i sposoby ich osiągnięcia, spójna koncepcja działania, której wdrożenie ma zapewnić osiągnięcie podstawowych, długookresowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo