Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog Czêœæ I teoretyczna Warszawa, styczeñ

2 PRR Platforma e-dialog F0059 (PL-75) Projekt realizowany przy udziale œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Zarz¹dzanie kadrami w firmie przy wykorzystaniu systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Autorzy: Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Redakcja: Iwona Barszcz Recenzent: prof dr hab in Henryk Bednarczyk Publikacja zosta³a opracowana na zlecenie PRR Platforma e-dialog przez zespó³ WJJ Consulting Wojciech Jab³oñski, Radom, ul Szklana 33/55 tel /fax , net Copyright by PRR Platforma e-dialog Wydawca: PRR Platforma e-dialog Administrator Projektu: Nowoczesne Technologie Informatyczne S A Warszawa, ul Krzywickiego 34 tel , fax net pl www nti net pl Biuro Projektu: Tel , fax pl www e-dialog pl Opracowanie wydawnicze i druk: Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom, ul Pu³askiego 6/10 Tel centr fax radom pl www itee radom pl 2

3 Spis treœci 1 Wprowadzenie 5 Wstêp 5 Definicje 7 2 Od czego zacz¹æ 8 3 Podstawowe formy organizacji w MŒP 11 Struktura organizacyjna 11 4 Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie 16 Analiza i planowanie zasobów ludzkich 17 Rekrutacja i selekcja 18 Ocena efektywnoœci pracy 18 Wynagradzanie i motywowanie 19 Rozwój indywidualny 20 Controlling personaln 20 Outplacement 21 Kwalifikacje 21 Klasyfikacje zawodów i specjalnoœci 22 Standardy kwalifkacji zawodowych 23 Kompetencje 24 Model kompetencji 26 Profil kompetencjny 28 Metody oceny kompetencji pracowników 29 Rekrutacja 35 Selekcja 41 Okresowe oceny pracowników 46 Zasady i kryteria oceniania 49 3

4 Techniki oceniania 51 Zarz¹dzanie procesem oceniania pracowników 61 Zarz¹dzanie szkoleniami 63 ZA CZNIK 1 Zg³oszenie wolnego miejsca pracy 75 ZA CZNIK 2Procedura selekcji kandydata do pracy 76 ZA CZNIK 3 Og³oszenie w prasie 77 ZA CZNIK 4 Oferta pracy 78 ZA CZNIK 5 Metoda epizodyczna 79 ZA CZNIK 6 Przyk³adowa rozmowa kwalifikacyjna 80 ZA CZNIK 7 Przyk³adowa rozmowa kwalifikacyjna 81 ZA CZNIK 8 Kwestionariusz wywiadu rekrutacyjnego 82 ZA CZNIK 9 Harmonogram programu adaptacji 83 Literatura uzupe³niaj¹ca 85 4

5 1 Wprowadzenie Wstêp Celem Strategii Lizboñskiej, przyjêtej na szczycie przywódców UE w marcu 2000 r oraz uzupe³nionej na szczycie w Goeteborgu w czerwcu 2001 r, by³o uczynienie z Unii Europejskiej w ci¹gu 10 lat najbardziej dynamicznej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki na œwiecie Realizacja tego ambitnego zadania napotyka jednak na du e trudnoœci Dlatego Rada Europejska przedstawi³a redefinicjê Strategii Lizboñskiej W lipcu 2005 r przyjêto Zintegrowane Wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata Rada Europejska przedstawi³a równie diagnozê niepowodzeñ realizacji Strategii Lizboñskiej W zaleceniach Rady z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej Pañstw Cz³onkowskich i Wspólnoty (2005/ 601/WE, Dz U L 205 z , str 28) napisano: Pierwsz¹ przyczyn¹ ci¹gle s³abych wyników gospodarczych Unii jest pozostawienie wk³adu pracy na stosunkowo niskim poziomie Drug¹ istotn¹ przyczyn¹ s³abych wyników gospodarczych UE jest niski poziom wzrostu wydajnoœci W ostatnich kilku dziesiêcioleciach wzrost wydajnoœci mia³ tendencjê zni kow¹ Program Inicjatywy Wspólnotowej Equal, finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, ma na celu wypracowanie modelowych rozwi¹zañ, które wprowadzone do g³ównego nurtu polityki, pomog¹ zrealizowaæ Strategiê Lizboñsk¹ Projekt Platforma e-dialog, realizowany w ramach tematu F Wspieranie zdolnoœci dostosowania siê firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii jest praktyczn¹ realizacj¹ wiêkszoœci Zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata Misj¹ projektu jest zapoznanie polskich przedsiêbiorców z metodami zarz¹dzania zasobami ludzkimi, które mog¹ zwiêkszyæ wydajnoœæ pracy Wydajnoœæ pracy w ca³ej Unii zosta³a oceniona, jak to wspomniano powy ej, bardzo krytycznie przez Radê Europejsk¹ W Polsce sytuacja jest jeszcze gorsza wydajnoœæ pracy jest prawie trzykrotnie ni sza ni w krajach strefy euro G³ówn¹ tego przyczyn¹ jest organizacja pracy W ramach projektu przedstawiamy, sprawdzone ju w praktyce, rozwi¹zania od lat stosowane w krajach strefy euro Przedstawione s¹ równie nowatorskie rozwi¹zania wypracowane podczas wdra ania projektu oraz powsta³e w ramach wspó³pracy ponadnarodowej z partnerami z Belgii i Finlandii S¹ to kraje o najwy szej wydajnoœci pracy w Europie warto wiêc skorzystaæ z ich doœwiadczenia Przedstawiony w niniejszej broszurze zarys metod zarz¹dzania zasobami ludzkimi ma na celu usystematyzowanie wiedzy przedsiêbiorców w tej dziedzinie Pozwoli ponadto na lepsze zrozumienie misji systemu informatycznego Platforma e-dialog Liczymy te na uwagi ze strony Beneficjentów zaanga owanych w projekt Polscy przedsiêbiorcy wypracowali szereg w³asnych rozwi¹zañ zarz¹dzania zaso- 5

6 bami ludzkimi Mamy nadziejê, e wiedza ta w czêœci zostanie nam przekazana w czasie warsztatów realizowanych w ramach projektu Mam nadziejê, e przedstawiony w tym opracowaniu materia³ pozwoli lepiej zarz¹dzaæ przedsiêbiorstwem co powinno prze³o yæ siê na wydajnoœæ pracy, zysk przedsiêbiorstwa i zarobki pracowników Mo emy szybko nie tylko doœcign¹æ Europê, ale te j¹ wyprzedziæ! Zespó³ Projektu Platforma e-dialog 6

7 Definicje Cele wskazuj¹ na g³ówne kierunki dzia³ania przedsiêbiorstwa Okreœlane s¹ na wszystkich poziomach zarz¹dzania Dziêki celom mo liwe jest ustalenie poziomu wykonania zadañ, planowanie dzia³añ, kontrola i ocena osi¹ganych rezultatów oraz wp³yw na poziom motywacji pracowników Cele operacyjne Cele operacyjne (krótkookresowe) dotycz¹ dzia³añ bie ¹cych Realizowane s¹ na najni szych poziomach struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa Cele strategiczne Cele strategiczne (d³ugookresowe) dotycz¹ rozwoju przedsiêbiorstwa w przysz³oœci Okreœlaj¹ zakres planów strategicznych w najwa niejszych obszarach dzia³alnoœci Wyznaczane przez najwy sze kierownictwo uwzglêdniaj¹ przyjêt¹ misjê przedsiêbiorstwa Cele taktyczne Cele taktyczne (œredniookresowe) ³¹cz¹ plany operacyjne z planami strategicznymi Szczegó³owo okreœlaj¹ konkretne dzia³ania Ustalane i realizowane s¹ na œrednich poziomach zarz¹dzania Kompetencje Wiedza, umiejêtnoœci, uzdolnienia, style dzia³ania, osobowoœæ, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które u ywane i rozwijane w procesie pracy prowadz¹ do osi¹gania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiêbiorstwa Kwalifikacje Wiedza, umiejêtnoœci postawa nabyte w procesie edukacji, potwierdzone stosownymi dokumentami Kwestionariusz Wiedzy Zawodowej Kwestionariusz badaj¹cy wiedzê merytoryczn¹ kandydata Misja Sens istnienia przedsiêbiorstwa i jego filozofii dzia³ania Wyra ona w krótkiej i zwiêz³ej formie, czytelnej i zrozumia³ej Okreœla wartoœci wspólne dla wszystkich pracowników przedsiêbiorstwa oraz rolê jak¹ ma ono pe³niæ na rzecz otoczenia Misja powinna byæ ponadczasowa, ale równie mo liwa do spe³nienia MŒP Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa Klasyfikacja MŒP wynika z porównania trzech kryteriów: liczby osób zatrudnionych, rocznego obrotu i ca³kowitego bilansu rocznego Model kompetencji Model kompetencji dotycz¹cy ca³ego przedsiêbiorstwa (organizacji) Otoczenie Przestrzeñ, w której dzia³a organizacja (przedsiêbiorstwo) Profil kompetencyjny Profil kompetencyjny dotyczy jednego stanowiska (wraz z przypisan¹ rol¹) lub konkretnego obszaru w strukturze organizacyjnej przedsiêbiorstwa Najczêœciej jest to zestaw od 5 do 12 kompetencji Przedsiêbiorstwo Podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bez wzglêdu na jego formê prawn¹ Rekrutacja personelu Zestaw dzia³añ u ywany przez organizacjê w celu przyci¹gniêcia odpowiednich kandydatów, dziêki którym bêdzie mo liwe realizowanie celów organizacji Rekrutacja wewnêtrzna Poszukiwanie kandydatów wewn¹trz przedsiêbiorstwa (zmiana stanowiska pracy) 7

8 Rekrutacja zewnêtrzna Dobór pracowników na zewnêtrznym rynku pracy Rozmowa kwalifikacyjna Usystematyzowana rozmowa z kandydatem, maj¹ca na celu uzyskanie niezbêdnych informacji na temat jego wykszta³cenia, kwalifikacji i przygotowania zawodowego, przydatnoœci na wakuj¹ce stanowisko, a tak e jego celów i motywacji Selekcja kandydatów Proces zbierania informacji o kandydatach na pracowników i wyboru najbardziej odpowiedniego spoœród nich na wakuj¹ce stanowisko pracy Struktura organizacyjna przedsiêbiorstwa Uporz¹dkowany (hierarchiczny), celowo dobrany uk³ad komórek organizacyjnych wraz z tworz¹cymi je stanowiskami Uwzglêdniaj¹cy wzajemne powi¹zania i relacje Wskazuj¹cy kto jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, kto je nadzoruje i kto wykonuje Prezentowana w graficznej formie schematu blokowego Wizja Wspólne wyobra enie kierownictwa i pracowników dotycz¹ce mo liwej i po ¹danej przysz³oœci przedsiêbiorstwa Umo liwia projektowanie strategii dzia- ³añ oraz uszczegó³awia treœci zawarte w misji Zadania Konkretne dzia³ania do wykonania w okreœlonym czasie, przez okreœlon¹ grupê pracowników, w okreœlony sposób Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi (ZZL) Zbiór dzia³añ zwi¹zanych z ludÿmi zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia celów organizacji i zaspokojenia potrzeb pracowników 2 Od czego zacz¹æ? Podstawowe pytania, jakie pojawiaj¹ siê na pocz¹tku procesu budowania przedsiêbiorstwa, brzmi¹: Co chcemy osi¹gn¹æ? Co mamy do zaoferowania? Dlaczego chcemy zaistnieæ na rynku? W jaki sposób chcemy realizowaæ plany? Czym dysponujemy dzisiaj, a czego bêdzie nam brakowaæ w przysz³oœci? Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytania wydaje siê proste Zazwyczaj nie zmusza równie do przeprowadzenia rzetelnej analizy oraz oceny bezpoœredniego otoczenia planowanej dzia³alnoœci gospodarczej Przekonanie, e wa ne jest przede wszystkim konkretne dzia³anie, szybkoœæ podejmowania decyzji oraz wiara w sukces, mo e doprowadziæ do nieplanowanego zwiêkszenia kosztów lub w skrajnym przypadku do wstrzymania ca³ej inwestycji Funkcjonowanie na otwartym globalnym rynku zmusza do konkurowania opartego na innowacyjnoœci, a nie jak dotychczas, na prostej konkurencji cenowej Powielanie czy kontynuacja sprawdzonych schematów dzia³ania oraz lekcewa enie jasnej strategii rozwoju zazwyczaj prowadzi do znacz¹cego ograniczenia udzia³u przedsiêbiorstwa w rynku lub wrêcz do jego pora ki Rozwi¹zaniem jest zatem efektywne zarz¹dzanie oparte na analizie kluczowych kompetencji, ci¹g³e podnoszenie jakoœci oferowanych produktów i us³ug oraz dba³oœæ o satysfakcjê klientów i pracowników Realizacja procesu budowania przedsiêbiorstwa od misji do kompetencji wymaga szczegó³owego okreœlenia ka dego z prezentowanych poni ej elementów 8

9 Rys 1 Proces budowania przedsiêbiorstwa Niezwykle wa ne jest zachowanie kolejnoœci, gdy ka dy nastêpny element wynika bezpoœrednio z elementu poprzedniego Proces realizowany jest w kierunku od ogólnych sformu³owañ do coraz bardziej szczegó³owych Misja okreœla sens istnienia przedsiêbiorstwa wraz z filozofi¹ jego dzia³ania Wyra ana jest na poziomie ogólnym Wizja koncentruje siê na strategii Uszczegó³awia treœci zawarte w misji Cele wskazuj¹ na g³ówne kierunki dzia³ania przedsiêbiorstwa Precyzuj¹ horyzont czasowy dla wynikaj¹cych z nich zadañ Zadania, aby mog³y byæ realizowane, wymagaj¹ zdefiniowania kompetencji Kompetencje okreœlaj¹ kogo tak naprawdê potrzebuje przedsiêbiorstwo, aby mog³a byæ zrealizowana jego misja Misja to sens istnienia przedsiêbiorstwa i jego filozofii dzia³ania Wyra ona w krótkiej i zwiêz³ej formie, czytelnej i zrozumia³ej Okreœla wartoœci wspólne dla wszystkich pracowników przedsiêbiorstwa oraz rolê, jak¹ ma ono pe³niæ na rzecz otoczenia Misja powinna byæ ponadczasowa, ale równie mo liwa do spe³nienia Przyk³ad: Troska o ochronê œrodowiska dla przysz³ych pokoleñ Wizja to wspólne wyobra enie kierownictwa i pracowników dotycz¹ce mo liwej i po ¹danej przysz³oœci przedsiêbiorstwa Umo liwia projektowanie strategii dzia- ³añ oraz uszczegó³awia treœci zawarte w misji Przyk³ad: Nowoczesne, stosuj¹ce najnowsze technologie przedsiêbiorstwo, wytwarzaj¹ce ekologiczne produkty Cele wskazuj¹ na g³ówne kierunki dzia³ania przedsiêbiorstwa Okreœlane powinny byæ na wszystkich poziomach zarz¹dzania Dziêki celom mo liwe jest ustalenie poziomu wykonania zadañ, planowanie dzia³añ, kontrola i ocena osi¹ganych rezultatów oraz wp³yw na poziom motywacji pracowników Cele zazwyczaj dzielone s¹ na: operacyjne (krótkookresowe), taktyczne (œredniookresowe) i strategiczne (d³ugookresowe) Przyk³ad: Wdro enie nowej technologii produkcji tapet ekologicznych Zadania to konkretne dzia³ania do wykonania w okreœlonym czasie, przez okreœlon¹ grupê pracowników, w okreœlony sposób Kompetencje to wiedza, umiejêtnoœci, uzdolnienia, style dzia³ania, osobowoœæ, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które u ywane i rozwijane w procesie pracy prowadz¹ do osi¹gania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiêbiorstwa Wszystkie wymienione powy ej elementy stanowi¹ podstawê dla tworzonej w przedsiêbiorstwie dokumentacji Misja i wizja kszta³tuj¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ politykê informacyjn¹ Pracownicy otrzymuj¹ czytelny komunikat o kierunku, w którym zmierza przedsiêbiorstwo Klienci oraz partnerzy handlowi uzyskuj¹ wiedzê na temat wartoœci, jakimi kieruje siê przedsiêbiorstwo oraz roli, jak¹ pe³ni 9

10 na rzecz otoczenia Cele i zadania prezentowane szczegó³owo w biznesplanie, wp³ywaj¹ na sposób organizacji pracy Pozwalaj¹ na kontrolê i ocenê realizowanych dzia³añ Informuj¹ o zapotrzebowaniu na technologiê, kapita³ i pracowników Zadania i kompetencje umo liwiaj¹ tworzenie struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa oraz zarz¹dzanie zasobami ludzkimi (ZZL) Wspomagaj¹ procesy rekrutacyjne, oceny okresowe pracowników oraz planowanie szkoleñ Biznesplan (ang business plan) to szczegó³owy opis koncepcji przedsiêwziêcia wraz z analiz¹ jego mocnych i s³abych stron, wskazaniem Ÿróde³ finansowania, prognoz¹ kosztów i przychodów oraz zak³adanymi celami do osi¹gniêcia Biznesplan jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego bank lub fundusz inwestycyjny rozpatruje wniosek o kredyt lub po yczkê Przygotowany w sposób rzetelny pozwala na bie ¹c¹ kontrolê i weryfikacjê realizowanego przedsiêwziêcia oraz wskazuje na potencjalne zagro enia Przedsiêbiorstwo to podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bez wzglêdu na jego formê prawn¹ Przyjêcie takiej definicji oznacza w praktyce, i decyduj¹ce znaczenie ma sam fakt prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a nie jej forma prawna Przedsiêbiorstwem jest zatem zarówno osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ na rachunek w³asny, jak i spó³ka prawa handlowego czy korporacja inwestycyjna Definicja proponowana przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci wyznacza zakres definicji MŒP zalecanej przez Komisjê Europejsk¹ MŒP to ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa Klasyfikacja MŒP wynika z porównania kryteriów: liczby osób zatrudnionych oraz rocznego obrotu lub ca³kowitego bilansu rocznego Tabela 1 Klasyfikacja MŒP Liczba zatrudnionych wynika z liczby rocznych jednostek roboczych (RJR), które stanowi¹ pracownicy zatrudnieni na pe³nych etatach w ci¹gu jednego roku Osoby, które nie przepracowa³y pe³nego roku, pracuj¹ce w niepe³nym wymiarze godzin lub pracuj¹ce sezonowo obliczane s¹ jako czêœæ u³amkowa rocznych jednostek roboczych (RJR) Dysponuj¹c wiedz¹ o tym w jaki sposób, kiedy i kim realizowana bêdzie misja oraz wizja, warto zastanowiæ siê nad otoczeniem, w którym dzia³aæ bêdzie przedsiêbiorstwo Analiza otoczenia dotyczy obszarów zewnêtrznych i wewnêtrznych 10

11 Otoczenie zewnêtrzne okreœla wp³yw ró nego rodzaju czynników na przedsiêbiorstwo (kierunek do) oraz jego wp³yw na otoczenie (kierunek od) Natomiast otoczenie wewnêtrzne tworz¹ pracownicy wszystkich szczebli struktury organizacyjnej Wyra ane jest w tzw kulturze organizacyjnej, rozumianej jako zbiór m in zachowañ, norm, zwyczajów, wartoœci, podzia³u pracy i systemu zarz¹dzania 3 Podstawowe formy organizacji w MŒP Struktura organizacyjna Rozwój gospodarczy i spo³eczny wraz z szybko postêpuj¹c¹ automatyzacj¹ ycia wymuszaj¹ zmianê podejœcia do problemów zwi¹zanych z prac¹ Pojêcia: zak³ad pracy, fabryka, firma czy przedsiêbiorstwo nabieraj¹ nowego znaczenia Edukacja zawodowa, zdolnoœæ do szybkiego reagowania na zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze okreœlaj¹ potencja³ organizacji oraz jej zdolnoœæ do rozwoju i utrzymywania siê na rynku Tworzenie efektywnych struktur organizacyjnych staje siê koniecznoœci¹ Naukowe opracowania podaj¹ ró ne definicje struktury organizacyjnej Zazwyczaj rozumiana jest jako uporz¹dkowany (hierarchiczny), celowo dobrany uk³ad komórek organizacyjnych wraz z tworz¹cymi je stanowiskami Powinna uwzglêdniaæ wzajemne powi¹zania i relacje zachodz¹ce pomiêdzy jej elementami Wskazywaæ kto jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, kto je nadzoruje i kto wykonuje Prezentowana w graficznej formie schematu blokowego umo liwia szybk¹ diagnozê procesów decyzyjnych Wspó³czesne modele struktur organizacyjnych przedsiêbiorstwa s¹ ró norodne Wynikaj¹ z realizowanej misji i celu, specyfiki bran y, charakteru dzia³alnoœci gospodarczej oraz wewnêtrznej strategii zarz¹dzania zasobami ludzkimi Klasyfikowane s¹ wed³ug ró nych kryteriów, tj podzia³ w³adzy, sposób realizacji zadañ, stopieñ zró nicowania elementów organizacyjnych czy model zarz¹dzania Dlatego rozpoczynaj¹c proces tworzenia nowej struktury warto zastanowiæ siê nad wykorzystaniem ju istniej¹cych rozwi¹zañ Struktura scentralizowana Cech¹ charakterystyczn¹ struktury scentralizowanej jest skupienie mo liwie jak najwiêkszej liczby uprawnieñ do podejmowania decyzji w rêkach ma³ej grupy kadry mened erskiej szczebla najwy szego Kierownicy szczebli ni szych maj¹ za zadanie nadzór i kontrolê poprawnoœci wykonania zadañ i procedur zleconych przez mened erów Struktura zdecentralizowana Cech¹ charakterystyczn¹ struktury zdecentralizowanej jest przekazanie czêœci uprawnieñ do podejmowania decyzji kierownikom szczebli ni szych lub nawet pracownikom funkcyjnym Kadra mened erska skupia siê g³ównie na wytyczaniu kierunku rozwoju przedsiêbiorstwa i podejmowaniu decyzji strategicznych Struktura sformalizowana Struktura sformalizowana opiera siê na tworzeniu i wprowadzaniu do realizacji zadañ w oparciu o zdefiniowane, funkcjonuj¹ce w formie pisemnej normy, stan- 11

12 dardy i procedury Delegowanie zadañ oraz ich rozliczanie opiera siê na systemie formularzy not, poleceñ s³u bowych oraz raportów Struktura niesformalizowana Struktury niesformalizowane opieraj¹ siê na podejmowaniu dzia³añ w grupach zadaniowych, którymi zarz¹dzaj¹ liderzy lub kierownicy projektów za pomoc¹ niepisanych form delegowania zadañ i ich rozliczania Czêst¹ praktyk¹ stosowan¹ w tego typu strukturach jest opieranie siê na doœwiadczeniu i profesjonalizmie, grupowych uzgodnieniach i twórczych rozwi¹zaniach problemów Struktura prosta Strukturê prost¹ cechuje niewielki stopieñ zró nicowania elementów organizacyjnych, takich jak podzia³ pracy, liczba stanowisk i specjalnoœci zawodowych oraz rozproszenie poszczególnych czêœci funkcjonalnych przedsiêbiorstwa Struktura z³o ona Strukturê z³o on¹ cechuje znacz¹ce zró nicowanie poszczególnych elementów organizacyjnych przedsiêbiorstwa Wyra a siê ono w du ej liczbie szczebli zarz¹dzania, decyzyjnoœci, stanowisk pracy i reprezentowanych specjalnoœci zawodowych Oddzia³y przedsiêbiorstwa pozostaj¹ w du ym rozproszeniu tworz¹c czêsto samodzielne struktury Hierarchiczne liniowa funkcjonalna Struktury organizacyjne Złożone dywizjonalna macierzowa Zorientowane procesowa sieciowa Rys 2 Klasyfikacja struktur organizacyjnych Struktura liniowa Podstawow¹ cech¹ struktury liniowej jest delegowanie zadañ i ich realizacja z zachowaniem tzw drogi s³u bowej Uk³ad decyzyjny opiera siê na zasadzie, e ka dy pracownik ma tylko jednego prze³o onego Wymiana informacji pomiêdzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi realizowana jest na poziomie kierowników lub mened erów odpowiedzialnych za podlegaj¹ce im komórki organizacyjne Decyzje zapadaj¹ na poszczególnych szczeblach hierarchii Wiêkszoœæ decyzji strategicznych podejmowana jest przez w³aœciciela lub w³aœcicieli Zalet¹ tego modelu jest szybkoœæ dzia³ania, stabilnoœæ oraz ³atwoœæ utrzymania dyscypliny Wad¹, czasowa nieobecnoœæ osób decyzyjnych, prowadz¹ca do wstrzymania przep³ywu informacji i w konsekwencji za³amania procesu decyzyjnego 12

13 DYREKTOR KIEROWNIK A KIEROWNIK B Pracownik A1 Pracownik B1 Pracownik A2 Pracownik B2 Pracownik A3 Pracownik B3 Rys 3 Schemat struktury liniowej Struktura funkcjonalna Podstawow¹ cech¹ struktury funkcjonalnej jest mo liwoœæ delegowania zadañ pracownikom przez kilku kierowników lub mened erów w ramach ich w¹skich specjalizacji Model ten grupuje pracowników w tzw wydzia³ach funkcjonalnych Sprawne funkcjonowanie przedsiêbiorstwa wymaga koordynacji realizowanych zadañ pomiêdzy poszczególnymi wydzia³ami Podzia³ pracy dokonywany jest w sposób planowany, a nie przypadkowy Celem nadrzêdnym jest jak najlepsze wykonanie zadañ, a wymiana informacji i synchronizacja harmonogramów prac podstawowym warunkiem skutecznoœci Zalet¹ tego modelu jest zdolnoœæ szybkiego przystosowywania siê przedsiêbiorstwa do zmian w otoczeniu wewnêtrznym i zewnêtrznym Wad¹, trudnoœci w podziale i w precyzyjnym okreœleniu kompetencji kierownika DYRETOR Wicedyrektor ds. produkcji Wicedyrektor ds. finansów Wicedyrektor ds. zasobów ludzkich Wicedyrektor ds. marketingu Kierownik zakładu Rewident Kierownik ds. komunikacji Rejonowy kierownik sprzedaży Kierownik zmiany Główny księgowy Kierownik kadr (zakład) Kierownik sprzedaży Rys 4 Schemat struktury funkcjonalnej 13

14 Struktura liniowo-sztabowa Struktura liniowo-sztabowa ³¹czy w sobie cechy struktur liniowych i funkcjonalnych Jednostki organizacyjne kierowane przez kierowników podlegaj¹ oœrodkom decyzyjnym na poziomie grup lub zespo³ów mened erskich Natomiast zadania w obrêbie danej jednostki organizacyjnej realizowane s¹ w oparciu o zasadê kierownik centralny punkt decyzyjny Proces decyzyjny wspierany jest przez dzia³ania komórek sztabowych, których zadaniem jest opracowywanie informacji niezbêdnych do podejmowania dzia³añ przez kierownika Komórki sztabowe skupiaj¹ specjalistów z okreœlonych dziedzin Nie maj¹ jednak uprawnieñ do delegowania zadañ kierownikom lub pracownikom szczebli ni szych w strukturze organizacyjnej Model ten pozwala na zachowanie zasady niepodzielnoœci uprawnieñ i odpowiedzialnoœci przy równoczesnej specjalizacji funkcji Wad¹ tego rozwi¹zania jest ryzyko pojawienia siê sporów kompetencyjnych miêdzy kierownikami komórek sztabowych a kierownikiem odpowiedzialnym za sprawne funkcjonowanie ca³ego pionu struktury DYREKTOR KOMÓRKA Funkcjonalna KOMÓRKA Funkcjonalna KIEROWNIK A KIEROWNIK B KOMÓRKA Funkcjonalna KOMÓRKA Funkcjonalna KOMÓRKA Funkcjonalna KOMÓRKA Funkcjonalna Pracownik A Pracownik A Pracownik A Pracownik B Pracownik B Pracownik B Rys 5 Schemat struktury sztabowo-liniowej Struktura dywizjonalna Struktura dywizjonalna (wprowadzona w latach 20 XX wieku, w firmie DuPont oraz przez A P Sloan a w General Motors) charakteryzuje siê decentralizacj¹ uprawnieñ i odpowiedzialnoœci Komórki organizacyjne grupowane s¹ w du e, autonomiczne jednostki okreœlane jako dywizje (kompleksy, zak³ady) odpowiedzialne za dany wyrób lub grupê asortymentow¹ Dywizje oceniane s¹ na podstawie osi¹ganego zysku lub rentownoœci Dysponuj¹c znaczn¹ swobod¹ dzia³ania szybciej dostosowuj¹ siê do oczekiwañ oraz zmieniaj¹cych siê warunków zewnêtrznych i wewnêtrznych Samodzielnoœæ w podejmowaniu decyzji przez kadrê kierownicz¹ pozwala na osi¹ganie lepszych wyników i szybsze rozwi¹zywanie pojawiaj¹cych siê lokalnych problemów Natomiast kierowanie struktur¹ dywizjonaln¹ zastrze one jest dla jednostki nadrzêdnej centrali Centrala zapewnia jednolite funkcjonowanie ca³ego systemu poprzez koordynacjê dzia³añ inwestycyjnych, finansowych, logistycznych i marketingowych Wad¹ tego modelu jest mo liwoœæ powstawania konfliktów pomiêdzy rywalizuj¹cymi ze sob¹ dywizjami lub zbyt d³ugi okres oczekiwania na akceptacjê decyzji strategicznych przez centralê Struktura dywizjonalna stosowana jest najczêœciej w miêdzyna- 14

15 rodowych koncernach, które musz¹ uwzglêdniaæ w swojej dzia³alnoœci specyfikê lokalnych rynków ZARZĄD PLANOWANIE FINANSOWE PLANOWANIE INWESTYCYJNE WICEPREZES DYWIZJA A WICEPREZES DYWIZJA B WICEPREZES DYWIZJA C DYREKTOR PRODUKT A1 DYREKTOR PRODUKT A2 DYREKTOR PRODUKT B1 DYREKTOR PRODUKT B2 DYREKTOR PRODUKT C1 DYREKTOR PRODUKT C2 Rys 6 Schemat struktury dywizjonalnej Struktura macierzowa Struktura macierzowa (wprowadzona w latach 60 XX wieku) opiera siê na zasadzie grupowania dwuwymiarowego Kolumny macierzy odpowiadaj¹ zadaniom wykonywanym stale, powtarzalnym Wiersze dotycz¹ zadañ wykonywanych doraÿnie Podzia³ taki umo liwia lepsze wykorzystanie potencja³u twórczego specjalistów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Realizacja projektów w tym modelu polega na przydzieleniu mniejszych jego czêœci do konkretnych zespo³ów specjalistów lub tworzeniu nowego zespo³u sk³adaj¹cego siê ze specjalistów zatrudnionych w ró nych jednostkach organizacyjnych Cecha charakterystyczn¹ tego modelu jest wielokrotne podporz¹dkowanie pracowników Ka - dy z nich mo e podlegaæ zarówno kierownikowi odpowiedzialnemu za dan¹ jednostkê organizacyjn¹, jak i jednemu lub kilku, kierownikom projektu Struktura macierzowa sprawdza siê w organizacjach zatrudniaj¹cych specjalistów o wysokich kwalifikacjach Niew¹tpliw¹ jej wad¹ jest niejednorodnoœæ oœrodków decyzyjnych oraz niepewnoœæ, pojawiaj¹ca siê wœród cz³onków zespo³u, co do ich dalszego losu po zakoñczeniu projektu DYREKTOR Wicedyrektor ds. marketingu Wicedyrektor ds. inwestycji Wicedyrektor ds. finansów Kierownik Projekt A Kierownik Projekt B Kierownik Projekt C Rys 7 Schemat struktury macierzowej 15

16 Struktura procesowa i sieciowa Struktury procesowe i sieciowe pojawi³y siê pod koniec XX wieku, wraz z rozwojem nowoczesnych koncepcji i metod zarz¹dzania, tj Lean Management, Total Quality Management (TQM) i Business Process Reengineering (BPR) Struktura procesowa charakteryzuje siê koncentracj¹ na procesach Ich wykonaniem zajmuj¹ siê grupy specjalistów, reprezentuj¹cych specjalnoœci wymagane przez dany proces Specjaliœci wchodz¹ w sk³ad wielofunkcyjnych zespo³ów zadaniowych Reorganizacja przedsiêbiorstwa (organizacji) w kierunku modelu procesowego jest skomplikowana i czasoch³onna Zmianie ulegaj¹ dotychczasowe stanowiska pracy, zdania pracowników, kryteria oceny (w kierunku zdolnoœci), miary wydajnoœci (w kierunku efektów dzia³añ) i kszta³tu samej struktury organizacyjnej (rola nadzorcy przesuwa siê w kierunku doradcy i przewodnika) Model ten jest zbie - ny z modelem struktury macierzowej Rozwiniêciem struktury procesowej bêdzie prawdopodobnie w najbli szych latach struktura sieciowa Model sieciowy opiera siê na realizacji wspólnych celów autonomicznych, wyspecjalizowanych w danej dziedzinie jednostek organizacyjnych lub przedsiêbiorstw (organizacji) Sieæ stanowi zazwyczaj uk³ad podmiotów powi¹zanych ze sob¹, lecz niezale nych finansowo i decyzyjnie Cech¹ charakterystyczn¹ tego modelu jest dowolnoœæ i dobrowolnoœæ tworzenia wzajemnych powi¹zañ i wynikaj¹cych z nich relacji Ka dy nowy uk³ad tworzony jest w odpowiedzi na pojawiaj¹ce siê oczekiwanie lub potrzebê rynku Efekt synergii powoduje, e tak utworzona grupa podmiotów staje siê bardziej elastyczna w dzia³aniu i silniejsza ekonomicznie Struktura procesowa i sieciowa wykorzystuje potencja³ przedsiêbiorstwa (organizacji), zw³aszcza na rynkach o globalnym charakterze Wielkoœæ samego podmiotu ma znaczenie drugorzêdne Realizacja projektu przewy szaj¹cego w danym momencie mo liwoœci przedsiêbiorstwa (organizacji) nie stanowi problemu Projekt podzielony na procesy mo e wykonaæ w ca³oœci, czêœci lub fragmencie dowolna liczba kooperuj¹cych ze sob¹ w sieci podmiotów Dodatkowym atutem jest ci¹g³a wymiana informacji, gwarantuj¹ca wszystkim cz³onkom struktury zdobywanie wci¹ nowej, aktualnej wiedzy 4 Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie Podstaw¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak zarz¹dzaæ, aby pracownicy wykorzystywali swój potencja³ do realizacji celów przedsiêbiorstwa? Skuteczne zarz¹dzanie wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej Wi¹ e siê ze znajomoœci¹ oczekiwañ, potrzeb i wartoœci wyra anych przez pracowników ¹czy w sobie realizacjê celów przedsiêbiorstwa z zaspokajaniem potrzeb ludzi w nim zatrudnionych Kompetencje pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej decyduj¹ o rozwoju i pozycji rynkowej przedsiêbiorstwa Gwarantuj¹ mo liwoœæ uzyskania przewagi konkurencyjnej Zasoby ludzkie stanowi¹ zatem podstawowy i najwa niejszy zasób ka dej organizacji Charakteryzuj¹ siê nieograniczonym potencja³em wiedzy i umiejêtnoœci 16

17 Analiza i planowanie zasobów ludzkich Niestety s¹ równie nieprzewidywalne, trudne w kontroli oraz indywidualne Wymagaj¹ systemowego podejœcia, wyra anego w nastêpuj¹cych celach: Znalezienie ludzi, zdolnych do pe³nienia funkcji i realizowania zadañ, ¹czenie dzia³añ indywidualnych w ca³oœæ tworz¹c¹ sprawn¹ organizacjê, Tworzenie warunków sprzyjaj¹cych indywidualnemu rozwojowi Proces zarz¹dzania zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie sk³ada siê z powi¹zanych ze sob¹ nastêpuj¹cych obszarów: Analizy i planowania zasobów ludzkich, Rekrutacji i selekcji, Oceny efektywnoœci pracy, Wynagradzania i motywowania, Rozwoju indywidualnego, Controllingu personalnego, Outplacementu Podstaw¹ wszystkich programów zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest analiza stanowisk pracy Jest to usystematyzowany sposób zbierania i analizowania informacji o zadaniach i czynnoœciach wykonywanych na stanowisku, warunkach pracy i wymaganiach kwalifikacyjnych Dokonuj¹c analizy stanowiska pracy nale y d¹ yæ do wyraÿnego zidentyfikowania zadañ, uprawnieñ i odpowiedzialnoœci na danym stanowisku Efektem analizy stanowiska pracy jest sporz¹dzenie opisu stanowiska pracy i profilu wymagañ Bardzo wa ne jest, aby w proces analizy pracy w³¹czyæ jak najwiêksz¹ grupê pracowników Do zadañ osób odpowiedzialnych za analizê pracy nale y wybór stanowisk pracy do analizy, metod i technik analizy Analiza pracy przede wszystkim pozwala oceniæ trudnoœæ pracy na stanowisku, wspomaga wartoœciowanie stanowisk pracy oraz okreœla zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w przedsiêbiorstwie Wa ne jest, e wspiera tak e szereg procesów w organizacji, m in: proces doboru i redukcji zatrudnienia, optymalizacjê warunków pracy, procesy szkoleñ, budowy œcie ek karier oraz projektowanie stanowisk pracy Analiza pracy jest bowiem podstaw¹ planowania zatrudnienia w organizacji Planowanie zatrudnienia jest sta³ym procesem, obejmuj¹cym okreœlanie potrzeb personalnych w wymiarze iloœciowym i jakoœciowym i czasowo-przestrzennym, analizowanie istniej¹cego stanu i struktury personelu, tworzenie planów minimalizuj¹cych lukê miêdzy poda ¹ a popytem na wewnêtrznym rynku pracy oraz monitorowanie procesu wdra ania planu zatrudnienia w ycie W szerszym podejœciu oznacza przewidywanie przysz³ych dzia³añ w poszczególnych obszarach zadaniowych; w wê szym zaœ oznacza przewidywanie niezbêdnej w okreœlonym czasie oraz miejscu liczby pracowników o okreœlonych kwalifikacjach, zmian w stanie i strukturze zatrudnienia oraz wzajemnego przyporz¹dkowania zatrudnionych pracowników do poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Planowanie zatrudnienia pozwala na identyfikacjê przysz³ych potrzeb kadrowych, czyli okreœlenie ilu pracowników i o jakich kwalifikacjach firma bêdzie potrzebowa³a do realizacji za³o onych celów Jest tak e podstaw¹ do przygotowania dzia³añ, które powinny zapewniæ eliminacjê ró nic miêdzy stanem po ¹danym a istniej¹cym w organizacji Daje odpowiedÿ na pytania: ilu i jakich pracowników bêdziemy potrzebowali w przysz³oœci oraz jak¹ czêœæ zatrudnio- 17

18 Rekrutacja i selekcja Ocena efektywnoœci pracy 18 Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna nych powinni stanowiæ pracownicy, a jak¹ podmioty zew (prace zlecone) Planowanie zatrudnienia to poszukiwanie odpowiedzi, jak mo na skutecznie oddzia³ywaæ na zachowania poszczególnych osób i grup œwiadcz¹cych pracê dla danej firmy, jakie formy zatrudnienia bêd¹ najbardziej adekwatne do potrzeb firmy Rekrutacja to proces poszukiwania, informowania oraz przyci¹gniêcia wystarczaj¹co du ej liczby kandydatów na okreœlone stanowisko pracy w organizacji w celu jego obsady Zadaniem rekrutacji jest dostarczenie na rynek pracy informacji o wolnym miejscu pracy, zmotywowanie potencjalnych kandydatów do z³o enia aplikacji oraz wstêpna selekcja zg³oszonych ofert Rekrutacja jest zestawem dzia³añ u ywanym przez organizacjê w celu przyci¹gniêcia odpowiednich kandydatów, dziêki którym bêdzie mo liwe realizowanie celów organizacji Selekcja zaœ to zespó³ dzia³añ maj¹cy na celu wybranie wed³ug kryteriów efektywnej obsady danego stanowiska pracy odpowiedniego kandydata spoœród okreœlonej grupy Mo na wyró niæ dwa etapy selekcji: lnglisting (d³uga lista kandydatów) docieranie do potencjalnie interesuj¹cych kandydatów (spis wszystkich wchodz¹cych w grê kandydatów) oraz shortlisting (krótka lista kandydatów) stopniowe eliminowanie kandydatów nieodpowiednich, systematyczne skracanie listy do jednej lub kilku osób w etapie koñcowym Wa ne jest, aby w procesie doboru kadr ka dy kandydat, przyjêty i odrzucony, powinien zostaæ powiadomiony o wynikach rekrutacji; informacja o odrzuceniu oferty nie musi zawieraæ powodu podjêcia takiej decyzji Ocena efektywnoœci pracy to ka da procedura, która pomaga zebraæ, sprawdziæ, porównaæ, przekazywaæ i wykorzystaæ informacje zebrane od pracowników i o pracownikach w celu okreœlenia efektów ich pracy System ocen okresowych to powtarzalny, w okreœlonych ramach czasowych, nakierowany na rozwój proces realizowany przez profesjonalnie przygotowane osoby w imieniu organizacji Prowadzony w celu rzetelnej analizy efektów pracy, potrzeb i potencja³u rozwojowego pracowników, niezbêdnej do w³aœciwego planowania oraz prowadzenia wszelkich dzia³añ z obszaru zarz¹dzania kapita³em ludzkim organizacji zgodnie z misj¹ i strategi¹ System oceniania to spójny zbiór wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych elementów, które tworz¹: cele oceniania, zasady oceniania, kryteria oceniania, podmioty oceniania, przedmiot oceniania, techniki oceniania, czêstotliwoœæ oceniania, procedury oceniania Ocena mo e byæ dokonana w celu ewaluacyjnym ocenia siê wówczas g³ównie poziom pracy, jej jakoœæ, wywi¹zywanie siê z powierzonych obowi¹zków, stopieñ przydatnoœci pracownika na stanowisku; wyniki takiej oceny mog¹ byæ wykorzystywane do podzia³u wynagrodzeñ, przeprowadzania zmian w strukturze zatrudnienia (awanse, degradacje, zwolnienia) lub do oceny posiadanego systemu rekrutacji i selekcji lub rozwojowym ocenia siê pracownika g³ównie pod k¹tem jego potencja³u rozwojowego, umiejêtnoœci i chêci wspó³pracy; ocena pe³ni wów-

19 Wynagradzanie i motywowanie czas g³ównie funkcjê motywacyjn¹ oraz pozwala na okreœlenie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników Ocena pomaga pracownikowi w jego doskonaleniu zawodowym (usuniêciu luk i wzmacnianiu mocnych stron), pokazuje perspektywy rozwoju, ycia w organizacji, œwiadczy o tym, e firma chce w pracownika inwestowaæ pracownik jest dla firmy wa ny Istotnym elementem oceny jest fakt, e daje informacjê pracownikowi o ocenie jego pracy, jednoczeœnie wskazuje standardy pracy po ¹dane zachowania, a nie cechy pracownika W koñcu mobilizuje uczestników oceny do realizacji poczynionych ustaleñ: pracownika do realizacji postawionych zadañ, prze³o onego do wspierania wiedzy i umiejêtnoœci pracownika Motywacja to udzia³ pracowników w odpowiedzialnoœci za wybrany przez organizacjê kierunek dzia³ania, to sk³onnoœæ do dokonania du ego wysi³ku dla osi¹gniêcia celów strategicznych i celów poszczególnych obszarów dzia³ania pod warunkiem, i ten wysi³ek zaspokaja równie indywidualne potrzeby pracownika Pracownicy maj¹ wp³yw na korzyœci w³asne i organizacji, a ich dzia³anie jest skierowane ku wizji przysz³oœci Pracownicy nie s¹ traktowani instrumentalnie, jako narzêdzia s³u ¹ce do osi¹gania celów firmy, lecz podmiotowo, jako autorzy sukcesów, za które otrzymuj¹ uznanie Motywacja to wewnêtrzny stan, pocz¹tkuj¹cy lub podtrzymuj¹cy jakieœ zachowania ludzkie Tak wiêc: motywacja jest stanem wewnêtrznym, nie da siê jej zrobiæ za kogoœ, w organizacji istniej¹ zachowania po ¹dane i niepo ¹dane Zatem motywowanie to jedno z podstawowych narzêdzi zarz¹dzania personelem, u³atwiaj¹cym pracê mened erów, to nie tylko system wynagradzania, w tym premiowania, ale przede wszystkim to osadzony w kulturze organizacyjnej i sprzyjaj¹cy realizacji celów firmy sposób wyznaczania celów, egzekwowania ich wykonania, przekazywania informacji zwrotnej na temat efektów prac, nagradzania i awansowania najlepszych Motywowaniem pracowników nazywamy pobudzanie ludzi do okreœlonych zachowañ nastawionych na cele firmy, za pomoc¹ takich bodÿców, poprzez które bêd¹ zaspokajaæ w³asne potrzeby Motywowanie mo na podzieliæ na dwa obszary: materialne i pozamaterialne Celem motywowania materialnego jest kreowanie warunków finansowych umo liwiaj¹cych pozyskanie i zatrzymanie pracowników oraz ich zaanga owanie w osi¹ganie celów organizacji Najwa niejszym motywatorem materialnym jest wynagrodzenie Wynagrodzeniem jest ca³kowity dochód pracownika wynikaj¹cy z podjêcia i wykonania okreœlonej pracy, który mo na podzieliæ na wynagrodzenie gotówkowe (p³aca zasadnicza i relatywne w stosunku do niej sk³adniki ruchome zale ne od treœci i efektów pracy, dodatki, sk³adniki wynikaj¹ce z przepisów prawa) oraz sk³adniki materialne (finansowe) niegotówkowe (us³ugi, œwiadczenia, finansowe narzêdzia w³asnoœciowe, ubezpieczenia, programy pracownicze) Kodeks Pracy w art 78 mówi o tym, e wynagrodzenie powinno odpowiadaæ rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom niezbêdnym na tym stanowisku, a tak e powinno uwzglêdniaæ iloœæ i jakoœæ pracy Efektywnoœæ = kompetencje x motywacja x okazja 19

20 Rozwój indywidualny Controlling personalny Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Wspó³czesne strategie rozwoju pracowników eksponuj¹ odpowiedzialnoœæ pracownika za sterowanie w³asnym rozwojem zawodowym i akcentuj¹ d¹ enie do sukcesu psychologicznego (poczucia spe³nienia), a nie zewnêtrznych osi¹gniêæ (pozycja w hierarchii stanowisk) 1 Tak wiêc na poziomie jednostki mo emy równie mówiæ o wyborze pewnych strategii w³asnego rozwoju, o preferencjach zawodowych, planach awansów Bowiem to od wewnêtrznych wyborów pracownika bêdzie zale eæ jego otwartoœæ na propozycje rozwojowe organizacji To motywy i mo liwoœci pracownika okreœlaj¹ jego stosunek do wykonywanej pracy E H Schein stworzy³ koncepcjê kotwic, w której przedstawi³ nastêpuj¹ce wyró niki rozwoju, stanowi¹ce poniek¹d strategie indywidualne: Kotwica umiejêtnoœci mened erskie osoby nale ¹ce do tej grupy ukierunkowani s¹ na rozwój umiejêtnoœci w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejêtnoœci analitycznych, chêtniej wybieraj¹ œcie ki rozwoju zwi¹zane z awansem pionowym; Kotwica umiejêtnoœci techniczne osoby te d¹ ¹ do sta³ego pog³êbiania wiedzy merytorycznej z zakresu wybranej dziedziny, wybieraj¹ œcie ki rozwoju zwi¹zane z awansem poziomym; Kotwica potrzeba bezpieczeñstwa osoby z tej grupy wybieraj¹ œcie kê rozwoju zwi¹zan¹ z prac¹ w du ych, stabilnych organizacjach, staraj¹ siê byæ jak najd³u ej zwi¹zane z wybran¹ organizacj¹, mniejsze znaczenie ma dla nich treœæ pracy; Kotwica kreatywnoœæ osoby zaliczane do tej grupy chêtnie podejmuj¹ pracê na stanowiskach, w organizacjach, w których maj¹ wyraÿny wp³yw na tworzenie czegoœ nowego, co bêdzie zale a³o od nich, osoby te chêtniej wybieraj¹ wolne zawody, pracê bez okreœlonego czasu pracy; Kotwica autonomia i niezale noœæ osoby te nie lubi¹ pracowaæ pod czyimœ nadzorem, niechêtnie podejmuj¹ pracê w du ych, mocno zhierarchizowanych organizacjach, czêsto podejmuj¹ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub pracuj¹ dla kilku organizacji jednoczeœnie jako tzw wolni strzelcy 2 Indywidualny wybór strategii w³asnego rozwoju umo liwia pracownikowi przede wszystkim na: Œwiadomy wybór dziedziny specjalizacji, Przemyœlany wybór potencjalnego pracodawcy, Ustalenie w³asnego planu rozwoju zawodowego spójnego z planami strategicznymi organizacji Podsumowuj¹c: wybór strategii rozwoju zawodowego pracownika jest równie istotny dla osi¹gania celów strategicznych organizacji co wybór strategii rozwoju personelu dla przedsiêbiorstwa Motywacja i zaanga owanie pracowników s¹ tym silniejsze, w im wiêkszym stopniu ich cele osobiste i zawodowe pokrywaj¹ siê z celami organizacji Controlling personalny nazywany inaczej controllingiem zasobów ludzkich, jest w³aœciwie systemem wczesnego ostrzegania przed zjawiskami, które mog¹ stanowiæ potencjalne zagro enie dla funkcjonowania firmy Jest to jedna z metod 1 B Jamka: Rozwój kadr w strategii personalnej firmy, w: M Juchnowicz (red ): Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa E H Schein, Career anchors, Pfeiffer&company, San Diego

21 Outplacement Kwalifikacje kontrolowania systemu zarz¹dzania zasobami ludzkimi czêsto mylona z kontrol¹ Nie nale y jednak tych dwóch pojêæ identyfikowaæ Kontrola bowiem dotyczy wydarzeñ, które zdarzy³y siê w przesz³oœci, controling natomiast jest to metoda ³¹cz¹ca w sobie planowanie, motywowanie, kontrolowanie i kierowanie Celem controllingu personalnego jest jak najlepsze wykorzystanie potencja³u kadrowego przedsiêbiorstwa oraz jego nieustanne kszta³towanie Controlling personalny pozwala równoczeœnie podejmowaæ dzia³ania prowadz¹ce do wzrostu produktywnoœci zatrudnienia i obni ania kosztów pracy Zastosowanie controllingu personalnego w przedsiêbiorstwie pozwala m in na: w³aœciwe planowanie zasobów ludzkich, wartoœciowanie stanowisk pracy, okreœlenie stopnia dopasowania kompetencji pracowników do wymagañ stanowiskowych, analizê kosztów pracy, przeprowadzanie audytu personalnego, ca³oœciowe badanie struktury zatrudnienia Zwolnienie pracownika, je eli nie jest skutkiem konsekwencji dyscyplinarnych, jest procesem trudnym zarówno dla zwalnianego, jak i dla zwalniaj¹cego Szczególnie trudne to jest wówczas, kiedy trzeba zwolniæ d³ugoletnich pracowników firmy w wyniku procesu reorganizacji Wiele firm dopiero po uporaniu siê z wiêkszoœci¹ problemów wynikaj¹cych z zachodz¹cych zmian zajmuje siê przerostem zatrudnienia, pozostawiaj¹c ten bolesny problem na koniec Czêsto pracodawcy zastanawiaj¹ siê, co mo na zrobiæ, aby u³atwiæ pracownikom ponowne wyjœcie na rynek pracy; jak zmniejszyæ stres spowodowany zwolnieniem z pracy Odpowiedzi¹ na jest outplacement, czyli zwolnienie monitorowane Jest to kompleksowe, starannie przygotowane dzia³anie, które stawia sobie za cel efektywne poprowadzenie procesu zwolnieñ w firmie, pocz¹wszy od fazy planowania redukcji zatrudnienia, a po pomoc osobom zwalnianym w przystosowaniu siê do zaistnia³ej sytuacji Proces ten uwzglêdnia potrzeby wszystkich zaanga owanych; przede wszystkim zwalnianych oferuj¹c pomoc w jak najszybszym znalezieniu rozwi¹zania trudnej sytuacji poprzez now¹ pracê, naukê, emeryturê, szukanie indywidualnych rozwi¹zañ; pozostaj¹cych w firmie poprzez informowanie, wprowadzenie klimatu spokoju; kierowników bezpoœrednich pomagaj¹c w ustawieniu polityki informacyjnej i procesie wrêczania wypowiedzeñ oraz zarz¹du wspieraj¹c planowanie redukcji, procedur, harmonogramu i pakietu œwiadczeñ oraz polityki informacyjnej Kwalifikacje, podobnie jak opisywane w dalszej czêœci kompetencje, s¹ pojêciem szerokim, obejmuj¹cym zarówno obszar pracy, jak równie dzia³alnoœci osobistej czy spo³ecznej Najogólniej kwalifikacje mo na okreœliæ jako zbiór umiejêtnoœci pozostaj¹cych w takim zwi¹zku wzajemnym, e pozwalaj¹ rozwi¹zywaæ zagadnienia w³aœciwe dla jakiegoœ obszaru dzia³alnoœci Kwalifikacje s¹ zatem zawsze do czegoœ i zawsze jakieœ (T W Nowacki) Innymi s³owy: kwalifikacje zawodowe to wiedza, umiejêtnoœci, postawa niezbêdne do wykonywania okreœlonych czynnoœci zawodowych, nabyte w procesie edukacji 21

22 Kwalifikacje, uzyskiwane w efekcie kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia zawodowego, dzielone s¹ na cztery rodzaje (grupy): Kwalifikacje ponadzawodowe (ogólnopracownicze), Kwalifikacje ogólnozawodowe, Kwalifikacje podstawowe dla zawodu, Kwalifikacje specjalistyczne Kwalifikacje ponadzawodowe (ogólnopracownicze) dotycz¹ wymagañ, które niezbêdne s¹ w ka dej pracy, zarówno zawodowej, jak i pozazawodowej Wymagaj¹ opanowania podstawowych umiejêtnoœci wykonywania zadañ praktycznych i intelektualnych Kwalifikacje ponadzawodowe nie s¹ w³aœciwe dla adnego, konkretnego zawodu Tym samym nie stanowi¹ podstawy do nabycia uprawnieñ Przyk³ady: Przestrzega zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy (umiejêtnoœci) Ogólne przepisy BHP i ochrony œrodowiska (wiadomoœci) Kwalifikacje ogólnozawodowe ³¹cz¹ podstawow¹ wiedzê ogóln¹ dotycz¹c¹ danej grupy zawodów z umiejêtnoœci¹ wykonywania podstawowych prac i rozwi¹zywania podstawowych zadañ Kwalifikacje ogólnozawodowe równie nie s¹ w³aœciwe dla konkretnego zawodu Zawê aj¹ jednak zakres przysz³ych uprawnieñ do konkretnej grupy zawodów Przyk³ady: Aktualizuje wiedzê o obowi¹zuj¹cych aktach prawnych (umiejêtnoœci) Elementy kodeksu pracy (wiadomoœci) Kwalifikacje podstawowe koncentruj¹ siê na g³ównych umiejêtnoœciach niezbêdnych do wykonywania typowych zadañ, w³aœciwych dla konkretnego zawodu Przyk³ady: Planuje dzia³ania zwi¹zane z informacj¹ zawodow¹ (umiejêtnoœci) Podstawy zawodoznawstwa (wiadomoœci) Kwalifikacje specjalistyczne dotycz¹ specyficznych umiejêtnoœci w³aœciwych dla konkretnego zawodu Wynikaj¹ bezpoœrednio ze stosowanych technologii, specyfiki bran y gospodarki czy otoczenia wewnêtrznego i zewnêtrznego œrodowiska pracy Przyk³ady: Pomaga klientowi w sporz¹dzeniu IPD (umiejêtnoœci) Planowanie kariery zawodowej (wiadomoœci) Klasyfikacje zawodów i specjalnoœci 22 Klasyfikacja jest piêciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalnoœci wystêpuj¹cych na rynku pracy Grupuje poszczególne zawody (specjalnoœci) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy Termin klasyfikacja zosta³ przyjêty z genewskim modelem spisu zawodów przyjêtym na XIV Miêdzynarodowej konferencji statystyków pracy w Genewie w 1987 Polska Klasyfikacja Zawodów i Specjalnoœci wyró nia dwa aspekty kwalifikacji: poziom oraz specjalizacjê Poziom stanowi funkcjê kompleksowoœci i zakresu umiejêtnoœci (kompleksowoœæ traktowana jest jako czynnik wa niejszy), wynikaj¹cych ze z³o onoœci oraz zakresu zadañ i obowi¹zków Natomiast specjalizacja to rodzaj koniecznej wiedzy czy te umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê okreœlonymi urz¹dzeniami i narzêdziami, rodzaj stosowanych materia³ów czy produkowanych wyrobów lub œwiadczonych us³ug

23 Standardy kwalifkacji zawodowych Ka dy opis zawodu obejmuje zadanie wiod¹ce, stanowi¹ce syntezê ca³ego zawodu Zawiera on informacje dotycz¹ce: podstawowych obowi¹zków pracownika; celu dzia³añ osób wykonuj¹cych zawód; maszyn, narzêdzi, wyposa enia u ywanego przez pracownika podczas pracy; u ywanych materia³ów, wykonywanych produktów lub efektów pracy; przedmiotu pracy lub rodzaju œwiadczonych us³ug Nastêpnie wymienione s¹ zbiory szczegó³owych zadañ zawodowych, które sk³adaj¹ siê na syntezê zadania wiod¹cego Wskazuj¹ one dzia³ania, jakie musz¹ podj¹æ w pracy, aby zrealizowaæ cel wykonywanej pracy Ponadto, w niektórych opisach zawodu wymienione s¹ zadania zawodowe, które mog¹ byæ wykonywane w okreœlonych zak³adach lub wynikaj¹ ze specyfiki zak³adu Klasyfikacja ma zastosowanie przede wszystkim w zakresie: poœrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia osób poszukuj¹cych pracy oraz dokszta³cania pracowników, gromadzenia danych do okreœlania polityki zatrudnienia, kszta³cenia i szkolenia zawodowego, prowadzenia badañ, analiz, prognoz i innych opracowañ dotycz¹cych rynku pracy W ramach realizacji budowy krajowych standardów kwalifikacji zawodowych zosta³o opracowanych i upowszechnionych 217 standardów kwalifikacji zawodowych Standardy kwalifikacji zawodowych okreœlaj¹ akceptowane przez przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów spo³ecznych partycypuj¹cych w gospodarce i rynku pracy normy minimalnych wymagañ kwalifikacyjnych, w uk³adzie piêciu poziomów kwalifikacji, opisuj¹cych zbiory niezbêdnych umiejêtnoœci, wiadomoœci i cech psychofizycznych odpowiadaj¹cych zadaniom zawodowym gwarantuj¹cych jakoœæ wykonywania zawodu Dla poszczególnych bran normy te mog¹ g³ównie byæ wykorzystywane w systemie potwierdzania kwalifikacji i przyznawania uprawnieñ zawodowych pracownikom oraz np w: stworzeniu systemu rejestracji zawodowej, odpowiadaj¹cemu wymogom specyfiki ubezpieczeniowej, wspomagaj¹cego kulturê ukierunkowanego rozwoju zawodowego i kompetencji opartej o normy zawodowe; stworzeniu zakresu obowi¹zków w oparciu o kwalifikacje, stanowi¹ce obiektywn¹ podstawê oceniania poœredników ubezpieczeniowych, okreœlania ich potrzeb szkoleniowych i samooceny, a tak e okreœlaniu umiejêtnoœci daj¹cych siê transferowaæ w obrêbie bran y; opracowaniu systemu oceny pracy, umo liwiaj¹cego oszacowanie jakoœci pracy przy pomocy obiektywnych kryteriów, stanowi¹cych podstawê sprawdzania kwalifikacji, weryfikowania osi¹gniêæ, okreœlania potencja³u, wyznaczania celów, sondowania opinii i motywowania poœredników ubezpieczeniowych; umo liwieniu wy³onienia priorytetów szkolenia i rozwoju zawodowego, a tak- e zagwarantowanie, e inwestycje firm ubezpieczeniowych w poœredników ubezpieczeniowych nastawione s¹ na podnoszenie jakoœci ich pracy, a co za tym idzie obs³ugi klientów; jest to mo liwe dziêki strukturalnemu podejœciu do skutecznego i wydajnego szkolenia i rozwoju oraz obiektywnej podstawie oceniania tych szkoleñ i tego rozwoju; 23

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE

ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE Marcin W. Staniewski ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE Warszawa 2008 Wy sza Szko³a Finansów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw

Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw KOMUNIKATY Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw Komunikaty Potrzeba zwiêkszania efektywnoœci w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi niezmiennie zachêca do podejmowania

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta pod redakcj¹ Adama Nalepki Recenzenci: Anna Fornalczyk, Marek Lisiñski, Halina Piekarz, Kazimierz R. Œliwa

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo