Wybrane aspekty reengineeringu w kontek cie czynnika ludzkiego w przedsi biorstwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty reengineeringu w kontek cie czynnika ludzkiego w przedsi biorstwie"

Transkrypt

1 Beata Ga ka Malwina Drescher Ko o Naukowe Ekonomiki Przedsi biorstw Uniwersytet Szczeci ski Wybrane aspekty reengineeringu w kontek cie czynnika ludzkiego w przedsi biorstwie 1. Istota reengineeringu Business Process Reengineering (BPR) to fundamentalne przemy lenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadz ce do poprawy (...) osi ganych wyników (takich jak koszty, jako, serwis i szybko ) 1. Wed ug autorów reengineeringu, M. Hammer i J. Champiego, jest to nowa koncepcja modelu przedsi - biorstwa. Zak ada ona zerwanie z zasadami dotychczas obowi zuj cymi w organizacji i zarz dzaniu po to, aby przygotowa si do konkurencji w nowym, globalnym wiecie 2. To tak e metoda gruntownego przekszta cenia ca o ciowych procesów w przedsi biorstwie. Jako metoda dzia a ma swoich entuzjastów i przeciwników. I tak entuzja ci uwa aj, e dzi ki zastosowaniu metody reengineeringu nast pi y rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu przedsi biorstwa, prowadz ce do jego rozwoju 3. Do tych pozytywnych efektów zaliczy mo na m.in. zmniejszenie zatrudnienia, zwi kszenie elastyczno ci i efektywno ci dzia ania organizacji, udoskonalenie obs ugi klienta 4. Sceptycy s zdania, e metoda ta jest przereklamowana, a wi kszo jej wdro e zako czy a si pora k. Podpieraj si w tym badaniami przeprowadzonymi przez ekspertów z Cranfield School of Managment, którzy oszacowali, e 70% prób przeprojektowania dzia alno ci przedsi biorstwa na terenie Wielkiej Brytanii zako czy o si pora k. W tych 30%, które zako czy y si sukcesem kierownictwo firmy mia o trudno ci z utrzymaniem osi gni tych efektów. Jako podstawowy zarzut stawia si to, e w wyniku jego zastosowania nast pi y powa ne napi cia spo eczne w organizacji, które poddane zosta y reengineeringowi. Reengineering jest wykorzystywany do wdra ania radykalnych zmian w takich obszarach jak: klienci, struktura organizacyjna, technologia oraz zasoby ludzkie. Ten ostatni aspekt BPR jest szczególnie istotny ze wzgl du na powszechnie akcentowane w literaturze przedmiotu znaczenie czynnika ludzkiego st d te b dzie stanowi przedmiot rozwa a Cyt. M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsi biorstwie, Warszawa 1996, s. 16. Zob. K. Zimniewicz, Wspó czesne koncepcje i metody zarz dzania, Warszawa 2000, s. 15. Zob. J. Brózda, Rozwój przedsi biorstw jako proces zmian w: M. Bia asiewicz (red.), Rozwój przedsi biorstw: modele, czynniki, strategie, Wyd. Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2002, s. 16. Zob. B. Czerniachowicz, J. Brózda, Wspó czesne koncepcje i metody zarz dzania przedsi biorstwem, w: Zarz dzanie przedsi biorstwem w warunkach konkurencji, Materia y z Konferencji Naukowej, Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie, Olsztyn-Kortowo 2000, s. 99.

2 322 Beata Ga ka, Malwina Drescher 2. Zmiany w organizacji i zarz dzaniu pod wp ywem reengineeringu Reengineering ma na celu usprawnienie zarz dzania zasobami ludzkimi poprzez stworzenie doskonale pracuj cego zespo u, który b dzie wspó pracowa ze sob i stanowi lojaln i partnersk grup, po czon silnymi wi ziami i ch ci odniesienie sukcesu. Koncentruje si przy tym na wykorzystaniu kapita u intelektualnego przedsi biorstwa (wiedzy ludzkiej nagromadzonej w firmie) 5. Wiedza pracowników, postrzegana jako kluczowe kompetencje, sta a si priorytetem warunkuj cym zdolno rozwoju i doskonalenia organizacji. Stanowi ona w po czeniu z umiej tno ciami i kompetencjami pracowników i cz onków organizacji g ówne ród o przewagi konkurencyjnej 6. Niejednokrotnie w wi kszym stopniu decyduje o zdolno ciach przedsi - biorstwa do generowania przysz ych dochodów, ani eli jego finansowe mierniki oceny. W zwi zku z tym wdro enie koncepcji BPR w kontek cie gospodarowania kadrami, czego konsekwencj s adekwatne do udzielonych zmian modyfikacje struktury oraz wielko ci zatrudnienia, uwarunkowane jest prowadzeniem okre lonych dzia a zgodnie z nast puj cymi regu ami 7 : 1. Tradycyjne komórki funkcjonalne s zast powane przez zespo y odpowiedzialne za dany proces. W tradycyjnej organizacji np. droga przep ywu zamówienia odbiorcy jest zazwyczaj do skomplikowana. Prowadzi ona przez wiele komórek funkcjonalnych (dzia ów, sekcji, samodzielnych stanowisk) z których ka da wype nia jak cz stk pracy zwi zanej z przej ciem i realizacj zamówienia. Jednak e stanowiska, które w poszczególnych komórkach zajmuj si zamówieniem wp ywaj cym do przedsi biorstwa, nie tworz zintegrowanej organizacji. Przeciwnie cz sto reprezentuj partykularne cele, które mog by nawet przeciwstawne. W wyniku zastosowania reengineeringu te zdezintegrowane w tradycyjnej strukturze stanowiska s wcielane do zespo u zadaniowego, zajmuj cego si ca o ciowym procesem przyjmowania i realizacji zamówie. Okazuje si, e w nowej organizacji wykonuje si to samo co poprzednio, lecz najcz ciej nie indywidualnie, ale zespo owo 8. U a- twia to koordynacj dzia a, a przede wszystkim skraca czas przep ywu zamówienia. Ponadto klienci nie musz ju w sprawie realizacji zo onego zamówienia kontaktowa si z ró nymi komórkami organizacyjnymi przedsi biorstwa, tylko z jednym zespo em odpowiedzialnym za wszystkie kwestie z ni zwi zane. 2. Proste zadania s zast powane z o on prac wielowymiarow. Pracownicy tworz zespo y realizuj ce procesy wykonuj zadania odmienne od tych, jakie przypada y im w tradycyjnej organizacji funkcjonalnej. Zamiast wyspe Zob. B. Czerniachowicz, Wiedza jako czynnik rozwoju przedsi biorstwa w: M. Bia asiewicz (red.), Rozwój przedsi biorstw: modele, czynniki, strategie, Wyd. Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2002, s Zob. G. Osbert-Pociecha, M. Kara, Wykorzystanie koncepcji zarz dzania zintegrowan wiedz pracowników (kapita em intelektualnym) w reengineeringu przedsi biorstwa, Przegl d Organizacji nr 3/1999, s Zob. Z. Martyniak, Nowe metody organizacji i zarz dzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s Zob. I. Durlik, Reengineering a zarz dzanie personelem, Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa 1999, s

3 Wybrane aspekty reengineeringu w kontek cie czynnika ludzkiego cjalizowanych, powtarzalnych czynno ci, nawet je li wymagaj wy szych kwalifikacji, pojawia si wspólna praca nad wykonaniem ca o ciowego, z o onego zadania. Nawet je li cz onkowie zespo u wykonuj zró nicowane zadania, ze wzgl du na swoje kwalifikacje i uzdolnienia, to ka dy z nich przynajmniej w podstawowym zakresie powinien zna wszystkie etapy i fazy ca ego procesu oraz umie realizowa co najmniej niektóre spo ród nich. W efekcie dotychczasowe granice miedzy pracownikami zatrudnionymi przy realizacji danego procesu ulegaj zatarciu. Rozszerza si nie tylko postrzeganie zakresu pracy zawodowej, lecz tak e sekwencja faktycznie wykonywanych czynno ci 9. W warunkach, gdy jaki proces jest realizowany przez ró norodne, organizacyjnie rozgraniczone komórki, konieczne jest wykonywanie wielu czynno ci, takich jak sprawdzanie, oznaczanie, kontrola czy poszukiwanie brakuj cych elementów, czyli czynno ci, które nie wnosz tzw. warto ci dodanej. W wyniku dzia a w a ciwych dla reengineerigu te czynno ci, pozbawione warto ci dodanej s eliminowane. W ten sposób praca staje si bardziej warto ciowa Stanowiska kontrolowane s zast powane stanowiskami z odpowiedzialno ci i autonomi. W przedsi biorstwach zorganizowanych na zasadach tradycyjnych najistotniejsze jest to. Aby pracownicy post powali wed ug z góry ustalonych zasad. W przedsi - biorstwach stosuj cych reengineering oczekuje si przede wszystkim, eby pracownicy tworzyli w asne zasady post powania. Kierownictwo, które powierza zespo owi odpowiedzialno za ca y proces, powinno jednocze nie delegowa uprawnienia decyzyjne. 4. Kryteria wynagradzania odnosz si w w szym stopniu do efektów ni do aktywno ci. Kiedy praca jest rozcz onkowana na proste czynno ci, nie pozostaje nic innego, jak wynagradza za efektywno wykonania tych w skich wycinków pracy. Problem tkwi jednak w tym jak twierdz twórcy reengineeringu e zwi kszenie efektywno ci wykonania drobnych fragmentów niekoniecznie musi oznacza popraw wyników ca ego procesu. Reengineering zak ada powi zanie wynagrodze cz onków zespo ów zadaniowych z efektami uzyskiwanymi na ko cu procesu. Za uk ad odniesienia w okre laniu p ac podstawowych przyjmuje si jednak okresy d u sze od rocznych. S one wzgl dnie sta e, nie licz c korekt z tytu u inflacji, gdy uzyskanie dobrych wyników w danym roku wcale nie gwarantuje równie dobrych w roku nast pnym. Szczególne osi gni cia s honorowane raczej za pomoc premii ni zwi kszania pac podstawowych. Reengineering kwestionuje tak e wiele innych zasad, stosowanych w tradycyjnym wynagradzaniu, takich jak: uzale nienie wysoko ci wynagrodze od pozycji zajmowanej przez dane stanowisko w strukturze hierarchicznej przedsi biorstwa, wynagradzanie tylko za czas obecno ci w pracy itp Zob. B. Czerniachowicz: Zarz dzanie kapita em ludzkim w Business Process Reengineering w: W. Janasz (red.), Strategie, struktury i miary efektywno ci przedsi biorstw, Zeszyty Naukowe nr 277, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstw nr 38, Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 2000, s Zob. J. Peppard, P. Rowland, Re-engineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997, s

4 324 Beata Ga ka, Malwina Drescher 5. Przygotowanie do wykonania zawodu ewoluuje: miejsce szkolenia zajmuje edukacja. Jak ju wspomniano, zastosowanie reengineringu wymaga zmiany zachowania wykonawców. Zamiast stosowa si do ci le narzuconych z góry regu, musz oni sami os dzi, co nale y robi w danej sytuacji. W pierwszym przypadku wystarczaj ce jest szkolenie, które instruuje pracowników, jak nale y wykona okre lon prac lub jak si zachowa w danej sytuacji. W drugim o wiele wa niejsza jest edukacja, przygotowuj ca do rozpoznania sytuacji, udzielaj ca odpowiedzi nie na pytania jak, ale dlaczego Zmieniaj si kryteria awansowania: decyduje przydatno, a nie osi gane wyniki. M. Hammer i J. Champy stwierdzaj : Normalnym ekwiwalentem dobrze wykonanej pracy jest premia, a nie awans 12. Ich zdaniem, awansowanie na wy sze stanowisko powinno zale e od przydatno ci pracownika, a nie od wyników uzyskiwanych na dotychczasowym zajmowanym przez niego stanowisku. W wielu przedsi biorstwach rozgranicza si ocen osi ganych wyników od oceny rozwoju osobistego pracowników. Ta pierwsza jest nieodzowna do celów wynagradzania, ta druga stanowi niezb dn przes ank awansu. 7. Zmieniaj si warto ci: otwarcie na klienta zast puje protekcjonizm. Pod wp ywem reengineeringu zasadniczej zmianie podlegaj nie tylko struktury organizacyjne, lecz tak e kultura organizacyjna i zwi zany z ni system warto ci. Chodzi g ównie o to, aby w mentalno ci pracowników zaszczepi przekonanie, e pracuj oni dla swoich klientów, a nie dla swoich szefów. Najlepszym rodkiem zmiany mentalno ci jest odpowiednia motywacja. 8. Szefowie przekszta caj si z nadzorców w animatorów. Gdy przedsi biorstwo stosuje reengineering, procesy dotychczas z o one staj si proste, a stanowiska proste staj si zo one 13. W konsekwencji kierownicy w mniejszym stopniu zajmuj si koordynacj i kontrol przebiegu procesów cyrkuluj cych przez ró ne s u by przedsi biorstwa, a w wi kszym stopniu koncentruj si na pomocy pracownikom w wype nianiu ich zada. W nowej organizacji zespo y zadaniowe potrzebuj nie tyle tradycyjnych szefów, rozdzielaj cych i kontroluj cych prac, co trenerów pomagaj cych rozwi zywa problemy. 9. Struktury hierarchiczne ulegaj sp aszczeniu. W organizacji tradycyjnej decyzje dotycz ce wielu komórek funkcjonalnych wymaga y spotka ich przedstawicieli na ró nych szczeblach hierarchicznych. Kiedy zespó zadaniowy odpowiada za ca y proces, tego rodzaju spotkania koordynacyjne stanowi integraln cz normalnej jego pracy. Decentralizacja decyzji, polegaj ca na przekazywaniu wielu uprawnie decyzyjnych wykonawcom procesu, prowadzi do ograniczenia roli tradycyjnych mened erów 14. Zmniejszenie liczby Zob. I. Durlik, Reengineering..., op. cit., s Cyt. M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation. A Manifest for Business Revolution, Collins, New York 1993, s. 87. Cyt. M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation. A Manifest for Business Revolution, Collins, New York 1993, s. 89. Zob. B. Czerniachowicz, Rola mened era w restrukturyzacji przedsi biorstw przy pomocy reengineeringu w: R. Borowiecki (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsi biorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków 1999, s

5 Wybrane aspekty reengineeringu w kontek cie czynnika ludzkiego mened erów za powoduje zmniejszenie wyst puj cych w przedsi biorstwie szczebli zarz dzania. Wraz z tymi zmianami, w strukturach organizacyjnych zmniejsza si znaczenie schematów organizacyjnych. W organizacji tradycyjnej schemat organizacyjny odpowiada na liczne pytania zwi zane z zakresem dzia a- nia, podporz dkowaniem czy drogami komunikacji. W przedsi biorstwach wdraaj cych reengineering o strukturach sp aszczonych kwestie podporz dkowania hierarchicznego schodz na dalszy plan. Komunikowanie si nie jest ograniczone drog s u bow. Zakresy dzia ania komórek, tak istotne z punktu widzenia podziau kompetencji w organizacji funkcjonalnej, trac niemal zupe nie na znaczeniu w strukturach opartych na zespo ach zadaniowych, realizuj cych ca o ciowe procesy. 10. Kierownicy z arbitrów przekszta caj si w liderów. Struktury bardziej p askie, w a ciwe dla firm, które stosuj reengineering, zbli aj kierowników do klientów i do tych pracowników, którzy tworz warto dodan w przedsi biorstwie. Ponadto w organizacji przemodelowanej za pomoc reengineeringu odpowiedzialni pracownicy w wi kszym stopniu decyduj o efektywnoci wykonywanej pracy ni kierownicy zespo ów. Okoliczno ci te przesadzaj o tym, e kierownicy musz zmodyfikowa odgrywane role. Powinni jak pisz twórcy reengineeringu dzia a jak liderzy, orientuj c i wzmacniaj c przez swoje s owa i czyny warto ci i przekonania swoich podw adnych 15. Zdaniem tych autorów, w przedsi biorstwach o organizacji tradycyjnej kierownicy wy szych szczebli s w istocie odci ci od dzia alno ci bie cej. Ich wizja przedsi biorstwa, którym kieruj, jest na ogó natury finansowej, reegineering zbli a ich do konkretnych sposobów wykonywania zada Bariery wprowadzania reengineeringu w przedsi biorstwie Badania empiryczne wskazuj jednak, e wprowadzenie reengineeringu w praktyce mo e napotka na istotny opór wobec zmian, a w szczególno ci dotyczy to redukcji zatrudnienia. Wdro enie BPR ograniczaj 17 : Bariera psychologiczna ludzie, którzy maj dokona zmian, s nie przygotowani i uwa aj, e w nowej sytuacji nie b dzie dla nich miejsca lub strac swoj pozycj w organizacji, dlatego te staj si przeciwnikiem reengineeringu. Protest ten jest tym silniejszy im zajmuj oni wy sz pozycj w zarz dzaniu firm. Bariera techniczna brak odpowiedniej infrastruktury zarz dzania reengineeringiem wymaga cz sto instalacji sprz tu komputerowego lub te sieci przesy ania danych a nie zawsze organizacja ma do tego odpowiednia warunki. Bariera ekonomiczna reengineering wymaga pos ugiwania si najnowsz Informacyjn Technologia a to wymaga odpowiednich rodków na przeprowadzenie tych zmian Cyt. M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation. A Manifest for Business Revolution, Collins, New York 1993, s. 92. Zob. Wolf-Dietrich Stoff, Leadership als modernes Manager-Leitbild, Neue Zuercher Zeitung nr 9/1999 (za: Nowe role mened era, Zarz dzanie na wiecie nr 3/1999, s ). Zob. J. Kisielnicki, Centrum Edukacyjne Eudsoft, zasoby internetu.

6 326 Beata Ga ka, Malwina Drescher Bariera prawna obowi zuj ce przepisy nie zawsze s elementem sprzyjaj cym reengineeringowi. Do pozosta ych przyczyn niepowodze wprowadzenia reengineeringu zaliczamy: Opór i strach ludzi wobec zmian, jest to problem psychologiczno socjologiczny. Pracownicy najcz ciej krytykuj zmiany, bo nie rozumiej przyczyn zmian, a te kojarz im si z utrat pracy. Dlatego najpierw nale y ich z tymi zmianami zapozna, a dopiero pó niej w czy ich do procesu wdra ania, tak, aby krytykowali je od rodka jako jedni z tych, którzy wprowadzaj innowacje, a nie jako osoby z zewn trz 18. Pojawiaj si b dy w budowaniu zespo u. Zespó musi by zgrany i dobrze ze sob wspó pracowa, pomys y powinny by w asno ci ca ego zespo u. Tradycja, nawyki, przyzwyczajenia, które wyst puj w przedsi biorstwie nale y otwarcie identyfikowa a nast pnie stara si je przezwyci y. Bior c pod uwag zalety BPR nale y wprowadzi jego zasady w przedsi biorstwie, aby sprawnie i efektywnie zarz dza zasobami ludzkimi. W kontek cie reorganizacji struktur reengineering realizuje dwa g ówne zadania: uproszczenie (sp aszczenie) struktury organizacyjnej oraz integracje poziom dzia alno ci wszystkich komórek w jeden proces 19. Mo na przy tym wskaza wiele rodzajów przeobra e struktury, które wynikaj z wprowadzenia zasad reengineeringu do firm. Jedn z takich przyczyn, która wp ywa na zmian struktury organizacyjnej przedsi - biorstwa jest outsourcing. Jego celem jest wydzielenie ze struktury firmy jej cz ci na zewn trz w celu podniesienia efektywno ci dzia a firmy w obszarze swoich najwy - szych kompetencji. Proces ten wp ywa na struktur organizacyjn firmy odchudzaj c j z wydzielonych jednostek organizacyjnych. Zastosowanie outsourcingu zmienia konfiguracje komórek organizacyjnych w strukturze, zwi ksza si rozpi to kierowania, zostaje wprowadzony nowy porz dek w pracy. Wynika on z atwiejszej koordynacji zada realizowanych w mniejszej ilo ci jednostek organizacyjnych. Niew tpliwie wszystkie te dzia ania wp ywaj na poziom zatrudnienia redukuj c personel firmy. Hammer proponuje zmiany w dwóch systemach zwi zanych z szeroko rozumian prac, a mianowicie w wiadomo ci i postawach pracowników. Zaczynaj oni rozumie, e sukces sprawnie funkcjonuj cego procesu zale y przede wszystkim od nich, czego wyrazem jest przekonanie klientów, e praca ich r k jest godna uwagi i zakupu. Pracownicy powinni te postrzega prac jako element ycia codziennego, w którym przyjemno ci jest nie tylko odpoczynek w zaciszu domu, lecz równie tworzenie, kreowanie rzeczywisto ci i przysz o ci przez profesjonalne wykonywanie swych zada. To powoduje zmian postawy uczestników procesu z roszczeniowej na kreuj c, wp ywa na ich warto ci, przekonania, obyczaje oraz sposób zachowa. Uczestnicy reengineeringu ucz siebie i innych jak si uczy i doskonali. W praktyce reengineering redukuje liczb zatrudnionych pracowników, a dotyczy to przede wszystkim nast puj cych stanowisk: kadry kierowniczej redniego szczebla, stanowisk wydzielonych na zewn trz firmy w wyniku outsourcingu, stano Zob. B. Czerniachowicz, Zarz dzanie..., op. cit., s Zob. M. Hopej, Reengineering i lean management a struktura organizacyjna, Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 4/1998, s

7 Wybrane aspekty reengineeringu w kontek cie czynnika ludzkiego wisk pracy zb dnych z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania procesów i tworzenia warto ci dla klienta. Remedium na taki stan rzeczy sta si outplacement, którego g ównym celem jest: wskazanie redukowanym pracownikom nowych miejsc pracy, uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców poprzez szkolenia, kursy zmieniaj ce profil zawodowy pracowników, zapewnienie fachowego doradztwa personalno-psychologicznego dla pracowników, a tak e przygotowanie zwalnianych pracowników do profesjonalnej autoprezentacji. Outplacement jest kosztownym przedsi wzi ciem dla firmy zwalniaj cej pracowników, jednak jak pokazuj wiatowe, w tym i polskie do wiadczenia, outplacement jest dobrze postrzegany przez zwalnianych i pozostaj cych pracowników, jest nowym elementem kultury organizacyjnej i systemu warto ci przedsi biorstwa. W koncepcji reengineeringu jednym z gównych narz dzi za pomoc którego osi ga si radykalny i wyra ny post p jest nowoczesna technologia. Jej zastosowanie w komunikacji i obs udze zewn trznej i wewn trznej (intranet) w przedsi biorstwie dokonuje si przez: bezprzewodow cyfrow technologi komunikacji, budowanie nowych sieci powi za za pomoc takich narz dzi, jak witryny internetowe, wizualny kontakt z klientem w dowolnym miejscu na wiecie poprzez telefonie komórkow III generacji. Wprowadzone dzi ki reengineeringowi innowacje przyczyniaj si do polepszenia jako ci pracy, jak równie oferowanych us ug. 4. BPR a inne koncepcje Bior c pod uwag zasadniczy tok rozwa a, którym po wi cono niniejsze opracowanie nale y zwróci uwag na to, i procesowi wdra ania reengineeringu towarzyszy stosowanie nowoczesnych koncepcji zarz dzania, takich jak 20 : TQM, jest to koncepcja zarz dzania oparta na zaanga owaniu wszystkich pracowników, której punktem zainteresowania jest jako. Lean Management, zarz dzanie przedsi biorstwem wed ug tej koncepcji jest powolnym i ci g ym procesem racjonalizacji ca ej organizacji oraz jej stosunków otoczeniem. Just in time, to system planowania i organizowania produkcji, tak, aby wszystkie procesy by y realizowane terminowo, a czas ich realizacji by jak najkrótszy. Benchmarking 21, jest to metoda poszukiwania wzorcowych sposobów post powania, umo liwiaj cych osi ganie najlepszych wyników przez uczenie si od innych Zob. M. Bia asiewicz, B. Czerniachowicz, Zarz dzanie przedsi biorstwem w: s. Marek (red.), Elementy nauki o przedsi biorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2001, s Szerzej na ten temat: B. Karlof, s. Ostblom, Benchmarking, Biblioteka Mened era i Bankowca, Warszawa 1995; J. Czekaj, Benchmarking metoda racjonalizacji organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 9/1995, s. 5-7; W. Grudzewski, A. Rudzi ska, M. Sawicki, Benchmarking w strategii rozwojowej firmy, czyli orientacja na najlepszych, Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 2/1998, s

8 328 Beata Ga ka, Malwina Drescher 5. Wnioski ko cowe Koncepcja reengineeringu ewoluuj c na przestrzeni ostatniej dekady wydaje si stanowi dojrza metod szybkiego usprawniania przedsi biorstw. Popularyzowane przez reengineering sposoby osi gania przewagi konkurencyjnej dotycz bezpo rednio lub po rednio w zasadzie w wi kszo ci obszarów dzia alno ci przedsi biorstwa. Szybko i kompleksowo proponowanych rozwi za wskazuje, e implementacja programu reengineeringu stanowi ród o wielu zmian o charakterze organizacyjnym, personalnym, spo ecznym, technologicznym i ideologicznym. Przedstawiony w referacie obszar dzia ania reengineeringu w zakresie zarz dzania czynnikiem ludzkim dowodzi, e wprowadzenie jego zasad w istotny sposób wp ywa na funkcjonowanie przedsi biorstwa, poprawiaj c jego wyniki. Nale y zwróci uwag na fakt, e ka da zmian budzi opór. Reasumuj c rozwa ania nad koncepcj reengineeringu jako ród a innowacji i zmian w przedsi biorstwach mo na stwierdzi, e wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom wyzwa gospodarki wiatowej pocz tku XXI wieku. Bibliografia 1. Bia asiewicz M., Czerniachowicz B. Zarz dzanie przedsi biorstwem w: S. Marek (red.), Elementy nauki o przedsi biorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin Brózda J., Rozwój przedsi biorstw jako proces zmian w: M. Bia asiewicz (red.), Rozwój przedsi biorstw: modele, czynniki, strategie, Wyd. Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin Brózda J., Czerniachowicz B., Wspó czesne koncepcje i metody zarz dzania przedsi biorstwem w: Zarz dzanie przedsi biorstwem w warunkach konkurencji, Materia y z Konferencji Naukowej, Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie, Olsztyn-Kortowo Czekaj J., Benchmarking metoda racjonalizacji organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 9/ Czerniachowicz B., Rola mened era w restrukturyzacji przedsi biorstw przy pomocy reengineeringu w: R. Borowiecki (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsi biorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków Czerniachowicz B., Wiedza jako czynnik rozwoju przedsi biorstwa w: M. Bia a- siewicz (red.), Rozwój przedsi biorstw: modele, czynniki, strategie, Wyd. Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin Czerniachowicz B., Zarz dzanie kapita em ludzkim w Business Process Reengineering w: W. Janasz (red.), Strategie, struktury i miary efektywno ci przedsi - biorstw, Zeszyty Naukowe nr 277, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstw nr 38, Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin Durlik I., Reengineering a zarz dzanie personelem, Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa 1999.

9 Wybrane aspekty reengineeringu w kontek cie czynnika ludzkiego Grudzewski W., Rudzi ska A., Sawicki M., Benchmarking w strategii rozwojowej firmy, czyli orientacja na najlepszych, Ekonomika i Organizacja Przedsi - biorstwa nr 2/ Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation. A Manifest for Business Revolution, Collins, New York Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsi biorstwie, Warszawa Hopej M., Reengineering i lean management a struktura organizacyjna, Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa nr 4/ Karlof B., Ostblom S., Benchmarking, Biblioteka Mened era i Bankowca, Warszawa Kisielnicki J., Centrum Edukacyjne Eudsoft, zasoby internetu. 15. Martyniak Z., Nowe metody organizacji i zarz dzania, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Osbert-Pociecha G., Kara M., Wykorzystanie koncepcji zarz dzania zintegrowan wiedz pracowników (kapita em intelektualnym) w reengineeringu przedsi biorstwa, Przegl d Organizacji nr 3/ Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Gebethner & Ska, Warszawa Stoff W. D., Leadership als modernes Manager-Leitbild, Neue Zuercher Zeitung nr 9/1999 (za: Nowe role mened era, Zarz dzanie na wiecie nr 3/ Zimniewicz K., Wspó czesne koncepcje i metody zarz dzania, Warszawa 2000.

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016)

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016) CAŁA WIEDZA O ZARZĄDZANIU W JEDNYM SŁOWIE Warsztaty dla Menedżerów System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA BLOK I. Psychologia sukcesu, SEM ZEBRA Zarządzanie (15 kwietnia 2016) Weź udział w pierwszym dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Grafika komputerowa w celu przeprowadzenia analizy rynku. W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterów Lasów Chojnowskich Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,25.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4b/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo