UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie. UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie. UCZELNIA WARSZAWSKA im.marii Skłodowskiej Curie"

Transkrypt

1 SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Scharakteryzuj podstawowe etapy zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Omów podstawowe modele polityki personalnej. 3. Zreferuj zasadnicze kwestie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. 4. Omów podstawowe techniki selekcji kandydatów do pracy. 5. Wymień główne elementy systemu motywacyjnego organizacji. 6. WskaŜ podstawowe prawa pracownicze. 7. Przedstaw główne dziedziny doradztwa personalnego. 8. Wymień elementy opisu stanowiska pracy. 9. Opisz budowę profilu zawodowego pracownika. 10. Scharakteryzuj podstawowe style kierowania ludźmi w organizacji. 11. Scharakteryzuj kryteria oceniania pracowników. 12. Opisz etapy procesu szkolenia pracowników. 13. Scharakteryzuj zarządzanie karierą zawodową w organizacji. 14. Wymień etapy procesu negocjacji. 15. Przedstaw sposoby rozwiązywania konfliktów. 16. Omów rolę komunikowania się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 17. PokaŜ sposoby przeciwdziałania skutkom stresu zawodowego. 18. Scharakteryzuj metody wprowadzania do pracy. 19. Omów sens outplacementu. 20. Przedstaw istotę outsourcingu.

2 SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE 1. Scharakteryzuj przedmiot i zakres elementów składowych rachunkowości. 2. Proszę omówić metody wyceny materiałów i towarów. 3. Proszę zaprezentować ewidencję syntetyczną i analityczną środków trwałych. 4. Dokonaj klasyfikacji kont księgowych i omów zasady ich funkcjonowania. 5. Omów metody, formy i funkcje inwentaryzacji. 6. Scharakteryzuj zakres, treść i warunki sporządzania sprawozdania finansowego. 7. Omów wyniki finansowe jednostki gospodarczej elementy składowe, zasady i warianty ustalania. 8. Wyjaśnij pojęcie i istotę progu rentowności. 9. Omów zasady doboru i metody kalkulacji kosztów. 10. Scharakteryzuj istotę, systemy i zadania rachunku kosztów. 11. Wyjaśnij określenie rozdzielczej funkcji finansów. 12. Przedmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych. 13. Scharakteryzuj pojęcie, cele i instrumenty polityki finansowej. 14. Co to jest kredyt bankowy i jakie są jego funkcje? 15. Dokonaj charakterystyki dochodów i wydatków budŝetu państwa. 16. Omów podstawowe metody finansowania przedsiębiorstwa. 17. Scharakteryzuj pojęcie i funkcje rynku finansowego. 18. Co to jest gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, jakie są jej cele i kryteria oceny? 19. Dokonaj charakterystyki podstawowych papierów wartościowych. 20. Wyjaśnij pojęcie instrumentów pochodnych i wymień podstawowe ich rodzaje.

3 SPECJALNOŚĆ: PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM 1. Wymień zobowiązania kontraktowe eksportera i importera. 2. Scharakteryzuj warunki płatności w kontrakcie zagranicznym. 3. Omów metody zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwo. 4. Scharakteryzuj zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce światowej. 5. Omów wady i zalety podstawowych rodzajów transportu. 6. Scharakteryzuj kryteria wyboru gałęzi transportu w handlu zagranicznym. 7. Dokonaj charakterystyki systemu cen w transporcie międzynarodowym. 8. Wymień i omów kompleksowe pakiety usług logistycznych. 9. Scharakteryzuj gospodarkę finansowa przedsiębiorstwa. 10. Dokonaj klasyfikacji sektora MSP. 11. Scharakteryzuj moŝliwości wsparcia finansowego ze źródeł UE. 12. Wymień i omów strategie rozwoju sektora MSP w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. 13. Scharakteryzuj mocne i słabe strony firm rodzinnych. 14. Scharakteryzuj działania państwa na rzecz poprawy efektywności przedsiębiorstw. 15. Wymień i omów zalety i słabości sektora MSP. 16. Omów podstawowe bariery rozwoju przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. 17. Wymień i omów główne źródła pozyskiwania kapitału przez firmę. 18. Wymień i omów najwaŝniejsze czynniki decydujące o konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. 19. Scharakteryzuj rolę sektora MSP w UE. 20. Scharakteryzuj system dostaw just in time. 21. Omów strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych.

4 SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY INFORMATYCZNE W GOSPODARCE 1. Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe bloki funkcjonalne procesora. 2. Wyznacz wynik operacji arytmetycznej (dodawanie binarne, odejmowanie w kodzie U1 oraz U2)/logicznej (AND, OR, NOT) dla podanych wartości. 3. Omów sposób odwzorowania danych w pamięci operacyjnej komputera. 4. Wyjaśnij pojęcie transmisja DMA, podaj przykłady zastosowania tego typu transmisji. 5. Wymień oraz krótko scharakteryzuj zadania systemu operacyjnego. 6. Wyjaśnij na wybranym przykładzie pojęcie system wielozadaniowy. 7. Wyjaśnij pojęcie pamięci wirtualnej. 8. Dokonaj podziału (z krótką charakterystyką) sieci komputerowych ze względu na zasięg. 9. Krótko scharakteryzuj wybraną technologię sieciową (Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, Frame Relay). 10. Omów sposób przesyłania danych w sieci komputerowej opartej na Ethernecie. 11. Omów sposób identyfikacji komputerów w sieci. 12. Omów model współpracy typu klient-serwer. 13. Wymień oraz krótko scharakteryzuj usługi dostępne w Internecie. 14. Wymień oraz krótko scharakteryzuj zagroŝenia w Internecie. 15. Omów strukturę programu w języku HTML. 16. Omów architekturę przeglądarki Internetowej. 17. Omów sposoby realizacji połączenia pomiędzy przeglądarką a serwerem z wykorzystaniem protokołu SSL. 18. Zdefiniuj pojęcia algorytm w odniesieniu do programu komputerowego. 19. Podaj róŝnice pomiędzy programowaniem strukturalnym o obiektowym. 20. Omów etapy tworzenia programu komputerowego w ujęciu klasycznym.

5 SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Jaka jest prawna definicja nieruchomości i podział nieruchomości według kodeksu cywilnego? 2. Proszę wymienić formy władania nieruchomościami i scharakteryzować trzy z tych form. 3. Co to są atrybuty nieruchomości? Proszę pokrótce omówić je na przykładzie nieruchomości mieszkaniowej. 4. Jakie czynniki wpływają na wartość nieruchomości? 5. Jaką rolę pełnią księgi wieczyste i jaka jest treść księgi wieczystej? 6. Proszę dokonać analizy projektu umowy najmu z punktu widzenia interesów wynajmującego. 7. Proszę wymienić uczestników rynku nieruchomości i omówić ich rolę. 8. Jakie są podstawowe warunki opodatkowania nieruchomości w Polsce? Proszę porównać z systemem opodatkowania według wartości nieruchomości. 9. Co to jest wspólnota mieszkaniowa, jak powstaje i jakie ma zadania? 10. Jaka jest rola kredytów hipotecznych w finansowaniu rynku nieruchomości? Proszę dokonać krótkiej oceny rozwoju tych kredytów w Polsce. 11. Proszę omówić przynajmniej dwie funkcje Internetu w obsłudze rynku nieruchomości. 12. Proszę pokrótce omówić treść kodeksu etyki i standardów zawodowych na przykładzie jednego z trzech zawodów: rzeczoznawców, pośredników lub zarządców nieruchomości. 13. Na czym polega kapitalizacja a na czym dyskontowanie? 14. Proszę krótko omówić przynajmniej trzy metody oceny efektywności inwestycji. 15. Czym róŝni się rynek pierwotny od rynku wtórnego? 16. Proszę omówić podstawowe cechy (atrybuty) rynku nieruchomości. 17. Jak cykliczność rynku nieruchomości wpływa na zachowania uczestników tego rynku co to jest zegar nieruchomości? 18. Na czym polega specyfika towaru jakim są nieruchomości? 19. Jakie opłaty i podatki są związane z transakcją sprzedaŝy nieruchomości? 20. Jaka jest rola planu przestrzennego w gospodarce nieruchomościami?

6 SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 1. Wyjaśnij pojęcie i wymień skutki międzynarodowego podziału pracy. 2. Wymień korzyści wynikające z handlu zagranicznego wg doktryny merkantylizmu oraz w świetle teorii klasycznej. 3. Omów argumenty przemawiające za protekcjonizmem oraz polityką wolnego handlu. 4. Przedstaw tendencje i strukturę handlu światowego. 5. Omów rolę usług w handlu światowym oraz w gospodarce krajów rozwiniętych i rozwijających się. 6. Przedstaw rolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym kraju. 7. Jaką rolę odgrywają korporacje transnarodowe w procesie globalizacji gospodarczej? 8. Omów przyczyny, formy i skutki migracji międzynarodowych. 9. Omów formy międzynarodowego transferu technologii i myśli naukowo technicznej. 10. Scharakteryzuj narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej. 11. Wymień i omów podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej. 12. Scharakteryzuj wpływ zmian kursu walutowego na handel zagraniczny. 13. Scharakteryzuj problematykę zadłuŝenia międzynarodowego. 14. Wymień i omów podstawowe problemy globalne współczesnego świata. 15. Scharakteryzuj rolę ceł w handlu światowym. 16. Scharakteryzuj tendencje integracyjne we współczesnym świecie. 17. Wymień gospodarcze ugrupowania o charakterze integracyjnym występujące we współczesnym świecie. 18. Wymień i omów etapy oraz warunki integracji gospodarczej. 19. Wymień i omów sposoby regulacji importu i eksportu. 20. Scharakteryzuj problemy zróŝnicowania gospodarczego i społecznego współczesnego świata.

7 SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA SAMORZĄDOWA 1. Zadania gminy, rodzaje i sposób finansowania. 2. Zadania powiatu i województwa, rodzaje i sposób finansowania. 3. Jakie kompetencje ma samorząd terytorialny w Polsce i jakie ma główne dochody? 4. Etapy i uczestnicy procedury budŝetowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. 5. Tradycje samorządowe w świecie. 6. Na czym polega wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich? 7. Dziedziny finansowane centralnie, centralnie i lokalnie oraz tylko lokalnie. 8. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej adresowane do jednostek samorządu terytorialnego. 9. Prawne stosunki między państwem a samorządem. 10. Polityka mieszkaniowa i jej doświadczenia w Polsce. 11. Przepisy lokalne, podstawy stanowienia, organy stanowiące te przepisy. 12. Administracja publiczna, źródła prawa administracyjnego. 13. Wymień podstawowe teorie pochodzenia państwa. 14. Na czym polega koncepcja państwa liberalnego. 15. Ochrona środowiska na poziomie samorządu. 16. Podstawowe załoŝenia systemu normatywnego ISO

8 SPECJALNOŚĆ: BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA 1. Rola NBP w systemie bankowym. 2. Nadzór bankowy w Polsce organizacja i zadania. 3. Rozwój nowoczesnych usług bankowych oferta i techniki. 4. Rynek kredytów konsumpcyjnych i inwestycyjnych w Polsce. 5. Banki spółdzielcze w Polsce, kierunki unowocześniania i rozwoju. 6. Standardy UE wprowadzone po 2000 r. w polskim prawie bankowym. 7. Rozwój rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce po 2000 r. 8. WaŜniejsze instytucje rynku ubezpieczeń i ich rola. 9. Zreformowany system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Organizacja i zadania. 10. Nadzór finansowy na rynku ubezpieczeń. 11. KRUS w polskim systemie ubezpieczenia społecznego. Organizacja, zadania, efektywność. 12. Budowa Jednolitego Rynku Ubezpieczeń w UE. 13. Polityka finansowa UE i jej wpływ na działalność krajowych banków centralnych. 14. Funkcja rozdzielcza finansów. 15. Przedmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych. 16. Polityka pienięŝna i jej 17. Instrumenty polityki pienięŝnej. 18. Kredytowa kreacja pieniądza. 19. PodaŜ pieniądza a inflacja. 20. Rynek finansowy i jego podział. 21. Bank centralny a banki komercyjne (funkcje i zadania). 22. NiezaleŜność banku centralnego. 23. Charakterystyka polskiego systemu bankowego.

9 im. Marii Skłodowskiej Curie SPECJALNOŚĆ: LOGISTYKA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY 1. Przedstaw pojęcie transportu i usługi transportowej 2. Omów rolę spedycji i działalność spedytora międzynarodowego 3. Dokumenty przewozowe w poszczególnych gałęziach transportu 4. Dokumenty występujące w transporcie morskim 5. Ubezpieczenia ładunków w przewozach morskich 6. Istota, rodzaje i specyfika przewozów multimodalnych 7. Algorytm wyboru gałęzi transportu 8. Pojęcie gestii transportowej i jej wpływ na organizację procesu transportowego 9. Przedstaw organizację i podział obowiązków związanych z dostawą przy zastosowaniu formuły Incoterms EXW z zakładu 10. Przedstaw organizację i podział obowiązków związanych z dostawą przy zastosowaniu formuły Incoterms 2000 DPP oznaczone miejsce przeznaczenia 11. Przedstaw organizację i podział obowiązków związanych z dostawą przy zastosowaniu formuły Incoterms 2000 CIF oznaczony port przeznaczenia 12. Przedstaw organizację i podział obowiązków związanych z dostawą przy zastosowaniu formuły Incoterms 2000 FOB oznaczony port załadunku 13. Główne kierunki polityki transportowej UE 14. Koncepcja dostaw JIT 15. Outsourcing usług logistycznych 16. Charakterystyka transportu samochodowego 17. Charakterystyka transportu lotniczego 18. Charakterystyka transportu kolejowego 19. Charakterystyka transportu morskiego 20. Charakterystyka Ŝeglugi śródlądowej 21. Eurologistyka 22. Logistyczna obsługa klienta 23. Rynek usług TSL w Polsce 24. Koncepcje kosztowe w logistyce 25. Czynnik czasu w logistyce 26. Automatyczna identyfikacja towarów w logistyce 27. Ceny w transporcie. im. Marii Skłodowskiej Curie

10 im. Marii Skłodowskiej Curie SPECJALNOŚĆ: BANKOWOŚĆ 1. Scharakteryzuj rolę Banku Centralnego w gospodarce rynkowej. 2. Wymień i omów podstawowe zadania wiąŝące się z nadzorem bankowym. 3. Scharakteryzuj proces dostosowywania polskiego systemu bankowego do norm Unii Europejskiej. 4. Wymień i omów instrumenty oddziaływania Banku Centralnego na banki komercyjne. 5. Dokonaj ogólnej charakterystyki rynku finansowego w Polsce. 6. Dokonaj klasyfikacji operacji bankowych. 7. Wymień i omów rodzaje usług finansowych klientów banków. 8. WskaŜ rodzaje oraz dokonaj charakterystyki operacji udzielania kredytów. 9. WskaŜ rodzaje oraz dokonaj charakterystyki operacji depozytowych. 10. Scharakteryzuj podstawowe wskaźniki oceny działalności banku komercyjnego. 11. Scharakteryzuj podstawy formowania operacji aktywnych banku komercyjnego. 12. WskaŜ rodzaje ryzyka w działalności bankowej oraz dokonaj ich charakterystyki. 13. Scharakteryzuj metody ograniczania ryzyka bankowego. 14. Omów rolę kapitału własnego banku. 15. Scharakteryzuj pojęcie i istotę banku komercyjnego. 16. Omów rolę rezerw celowych w bankach komercyjnych. 17. Przedstaw podstawowe załoŝenia planowania finansowego w bankach komercyjnych. 18. Jaką rolę odgrywają banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym. 19. Omów następstwa konkurencji między bankami. 20. Przedstaw rolę banków zagranicznych w polskim systemie bankowym. 21. Omów strategie marketingowe banków komercyjnych. im. Marii Skłodowskiej Curie

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 288 godzin zajęć 10 miesięcy nauki 13 zjazdów I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.) 1.1. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP EKONOMIA 1. Obszar zainteresowań nauk ekonomicznych 2. Miejsce ekonomii wśród innych nauk ekonomicznych 3. Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo