1/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL Prace sejsmiczne 2D Łaskarzew - Podebłocie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID:2009-133046 Formularz standardowy 5 PL Prace sejsmiczne 2D Łaskarzew - Podebłocie"

Transkrypt

1 1/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE ORLEN Upstream Sp. z o.o. ORLEN Upstream Sp. z o.o. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Polska Punkt kontowy: ORLEN Upstream Sp. z o.o. Tel.: (+48) Osoba do kontów: Robert Piskunowicz Faks: (+48) Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwa i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwa i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych

2 2/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucje zamawiające Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego b) Dostawy Kupno Dzierżawa Najem Leasing Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostaw II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej c) Usługi Kategoria usług: nr 27 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik XVIIA i XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE) Główne miejsce świadczenia usług Polska, województwo mazowieckie Kod NUTS PL12 Umowa ramowa z jednym wykonawcą Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Okres w latach: LUB miesiącach: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT Waluta:: LUB Zakres: między a Waluta:: Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana): II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest wykona usługi sejsmicznej obejmującej polowe prace sejsmiczne 2D, ich przetworze oraz prace interpretacyjno - dokumentacyjne wraz z dokonam czynności towarzyszących ich, jak w szczególności pozyska wymaganych zezwoleń, przeprowadze postępowania związanego z oceną, wyceną i zapłatą za ewentualne szkody rolne i pozarolne. Rozpoczęcie prac planowane jest na I kwartał 2009 roku. Wykonywane zamówie podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U r. nr 228, poz z póź. zm).

3 3/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Zakres prac obejmuje w szczególności: prace polowe: 52km, wzbudza wibratorowe; przetwarza: 52km danych bieżących i 260km materiałów archiwalnych; interpretacja i reinterpretacja strukturalna: 312km oraz interpretacja litofacjalna 52km. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: LUB Zakres: między a Waluta:: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: w ramach maksymalnej wielkości zamówienia przewiduje się możliwość zwiększenia zakresu reinterpretacji materiałów archiwalnych skutkująca zwiększem wartości zamówienia do 10%. Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): LUB (od udzielenia zamówienia) dniach: LUB Zakres: między a Jeżeli jest znana, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się o zamówie: w miesiącach: LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 6 LUB Rozpoczęcie Zakończe _ (dd/mm/rrrr) _ (dd/mm/rrrr) lub Rozpoczęcie (od udzielenia zamówienia)

4 4/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wykonawca przed podpisam umowy jest zobowiązany do wsienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpiecze może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiąza kasy jest zawsze zobowiązam pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Wynagrodze za wykonane prace wypłacane będzie Wykonawcy przelewem w termi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących (jeżeli dotyczy) Wykonawcy ubiegający się wspól o udziele zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowani ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych zwanej dalej PZP (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz z późn. zm.) Przed zawarciem umowy zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia publicznego. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków: III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu o udziele zamówienia publicznego może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy PZP oraz podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. W przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia żaden z wykonawców może podlegać wykluczeniu. Pozostałe warunki muszą być spełnione łącz przez składających ofertę. I. Wymagane dokumenty: 1. oświadcze z art. 22 ust 1 PZP, że Wykonawca: a) posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń; b) posiada zbędną wiedzę i doświadcze oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiąza innych podmiotów do udostępnia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia; d) podlega wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia. W przypadku podmiotów wspól ubiegających się o udziele zamówienia należy złożyć jedno wspólne oświadcze podpisane przez wszystkich wspól ubiegających się o zamówie lub przez pełnomocnika ustanowionego zgod z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.

5 5/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadcze o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy PZP, wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 PZP wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 5. aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca zalega z opłacam podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 1.Zamiast dokumentów podanych powyżej w pkt 2,4,5 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto likwidacji ani ogłoszono upadłości; b) zalega z uiszczem podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie. 2.Zamiast dokumentu podanego w ust. I pkt 3, wykonawca składa odpowiednio zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2 powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Dokument, o których mowa w pkt 1 lit b) powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dodatkowo wykonawca składający wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu win złożyć oświadcze o zachowaniu poufnego charakteru informacji przekazywanych im w toku postępowania o udziele zamówienia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): Wykonawcy przedstawią polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmj przez okres wykonywania zamówienia, na kwotę mjszą niż zł. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): I. O udziele zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Wykonali co najmj 5 zdjęć 2D w zakresie prac polowych, przetwarzania i prac interpretacyjnodokumentacyjnych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi uprawnia geologiczne i/lub górnicze zgod z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz z póź. zm), lub przedłożą zamawiającemu pisemne zobowiąza innych podmiotów do udostępnia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

6 6/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL 3. Dysponują sprzętem podstawowym i oprogramowam, wymienionym poniżej, lub przedłożą zamawiającemu pisemne zobowiąza innych podmiotów do udostępnia zbędnych do wykonania zamówienia sprzętu i oprogramowania, o którym mowa poniżej: - aparatura sejsmiczna telemetryczna SERCEL 408 UL, SERCEL 428 XL, I/O Image System lub równoważna, wraz z osprzętem; - wibratory o sile docisku min. 20t (SERCEL, Mark IV lub równorzędne); - aparatura sejsmiczna do pomiaru SMP: Geometrics, Strata-Visor lub równoważna wraz z osprzętem; - geofony o częstotliwości własnej 10Hz (PS-10ES lub SM-24 lub równorzędne), hydrofony; - urządzenia wiertnicze dla potrzeb ewentualnego wzbudzania dynamitowego i mikrosesjsmokarotażu; - system GPS w modyfikacji różnicowej i modyfikacji RTK; - sprzęt do przetwarzania 2D: Sun Cluster, LINUX Cluster, IBM Cluster lub równorzędne, PC Workstation; - oprogramowa processingowe 2D: ProMax, Omega 2, GeodeDepth lub równoważne; - sprzęt do interpretacji 2D: Sun lub równorzędne, Workstation, stacje graficzne, plotery; - oprogramowa interpretacyjne 2D: Landmark, Schlumberger lub równoważne; - sprzęt i oprogramowa do przetwarzania i interpretacji danych geofizyki otworowej; 4. Posiadają certyfikat jakości ISO 9001 i zarządzania środowiskiem ISO lub równoważne. II. Wymagane dokumenty dotyczące spełnia powyższych wymogów: 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmj 5 zdjęć 2D wraz z podam ich nazw, wielkości tych zdjęć, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców, dla których usługa była realizowana. 2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował: osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia, w zakresie prac polowych, przetwarzania, prace interpretacyjno-dokumentacyjne, wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnia określone w ogłoszeniu. 3. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 4. Wykaz zbędnych do wykonania zamówienia sprzętu i oprogramowania, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, opisanych w pkt. 3 nijszego ogłoszenia. 5. Pisemne zobowiąza innych podmiotów do udostępnia zbędnych do wykonania zamówienia sprzętu i oprogramowania, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, wykonawca wskazał sprzęt i oprogramowa, którymi będzie dysponował. 6. Wykaz posiadanych certyfikatów określonych w ust. I pkt 4 nijszego ogłoszenia. Wszystkie dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający wyraża zgody na składa wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, oświadczeń oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski. W przypadku załączonych do wniosków dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć tłumacze na język polski poświadczone przez Wykonawcę. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykona usługi

7 7/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Negocjacyjna IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

8 8/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający(jeżeli dotyczy) ZP/3/2009 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Okresowe ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia _ (dd/mm/rrrr) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 30/11/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny:

9 9/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE(jeżeli dotyczy) Zamawiający uzyskał atestację zgod z dyrektywą Rady 92/13/EWG, że w dniu 7 czerwca 2005 r. jego procedury i praktyki związane z udzielam zamówień były zgodne z prawem Wspólnoty oraz przepisami wprowadzającymi to prawo. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:5 Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu powin być podpisany przez umocowanego/ych praw przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgod z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do wniosku, o ile wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Komisja Europejska Miejscowość: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Procedura składania odwołań została uregulowana w art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych Postępu 17a

10 10/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 13/11/2009 (dd/mm/rrrr)

11 11/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Miejscowość: Kod pocztowy: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Faks: Adres internetowy (URL): II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Miejscowość: Kod pocztowy: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Faks: Adres internetowy (URL): III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Miejscowość: Kod pocztowy: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Faks: Adres internetowy (URL):

12 12/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID: Formularz standardowy 5 PL ZAŁĄCZNIK B INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr NAZWA 1) KRÓTKI OPIS 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: LUB Zakres: między a Waluta:: 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520 1/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID:2010-134455 Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 14 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: 97-400

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: 97-400 1/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Dostawy Oleju Napędowego (O.N.) w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Dostawy Oleju Napędowego (O.N.) w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500 1/ 15 ENOTICES_MegawatMarszewo 29/07/2011- ID:2011-106695 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823 Operacyjny Infrastruktura UNIA EUROPEJSKA i Środowisko. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353

Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-242. Tel.: +4822 326 5353 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo